1. ÖLCUM PANO VE MALZEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÖLCUM PANO VE MALZEMELER"

Transkript

1 1. ÖLCUM PANO VE MALZEMELER 1.1. Ölçüm Panosu Görevi Direk tipi trafo merkezlerinde, trafo direginin yamnda bulunan ve tesisin tiiketti i elektrik enerjisinin ölfiimünü yapan panodur. Ölcme i lemini yapan sayac n bulunmas ndan dolay saya? panosu da denmektedir. TEDA yönetmeliklerine göre yeni abone olacak direk tipi trafolu sanayi tiiketicilerinin 6lciim panosu mutlaka direk yamnda olmahd r. Eski direk tipi trafolu tiiketicilerinin de belirli zaman içerisinde saya? panolanm direk yamnda tesis etmeleri istenmektedir. A Direk tipi trafo merkezleri 400 KVA ya kadar tesis edilmektedir. (2^

2 Pano Özellikleri Öleum panosunda bulunmas gerekli özellikler unlard r; > Pano yap nda kullamlan sac, DKP sacdan en az 2 mm kal nhginda olacakt r. > Pano harici tip oldu undan iizerine çat yap lacak, çat ya mur sulannin kolayca akmas için en az 50 en çok 150 e imli olacakt r. Çatimn dört taraf nda gövdeden disan ta acak ekilde sacak olu turulacakt r. Bu sacak suyun siiztilerek içeri girmesini engelleyecek ekilde ters aciya sahip olacakt r (Resim 1.2 bakimz). > Kap acildiginda conta iizerinde birikmesi muhtemel suyun içeri bo almas engellemek için ters acrya sahip aynca bir e ik daha bulunacakt r. Kapimn contas bu e ik iizerine basacakt r. > Pano kap lan, panonun geni li ine bagh olarak bir veya iki kanatl, mente eli (kiip mente e) ve kilitlenebilir tipte olacakt r. Mente eler disandan ula lamayacak ekilde gizli olacakt r (Resim 1.1 bakimz). > Pano yiiksekli i ne olursa olsun kap ba na en az 2 adet mente e kullamlacakt r. > Mente eler, kap acik veya kapal konumda iken a agidan kaldinldiginda serbest kalmayacak ekilde olacakt r. > Kap kenarlan su ve toz girmesine kar, dis etkenlere dayamkh tek par? a ve ek noktas bulunmayan lastik contalarla donat lacak ve pano iizerinde bütün temas yiizeylerine dayanacak ekilde kapanacakt r (Resim 1.2 bakimz). > Kap lar? alismay önlemeyecek ekilde, en az 120 acilacak ve a? k durumda kalmasim sa layan, riizgar bas nc na dayamkh bir durdurma diizeniyle donat lacakt r. > Kap lann alt kenarlan en az 5 cm yiiksekte olacakt r. > Kap kollan ve kilitleme diizeni, ya mur ve kar sulannin kilide ula mas önleyecek bifimde olacakt r. Aynca gerekti inde asma kilit takmaya uygun bir diizen bulunacakt r (Resim 1.1 bakimz). > Ön yiizde enerjili böliimlere do rudan temas engelleyecek ön örtii/kapak bulunacakt r. > Pano korozyona dayamkh elektrostatik boya ile boyanmahd r.

3 > Sayaç bölmesi kapagi bulunacak ve miihiirlenebilir özellikte olacakt r (Resim 1.2 ). > Sayaç kontrol cam kapak içerisinden vidah olacakt r (Resim 1.1). Resim 1.1: Ölçüm pano kapak özellikleri Resim 1.2: Ölçüm pano özellikleri 1.2. Ölçüm Pano Malzemeleri ve Özellikleri Direk tipi trafo merkezleri, aleak gerilim 6lciim panosunda kullan lan malzemeler unlard r: > Baralar ve mesnet izolatörleri > Ak m trafolan > Ak m ve gerilim klemensleri > Ana alter

4 > Ampermetreler > Elektrik sayac > Sabit kompanzasyon kondansatörii > Anahtarl otomatik sigortalar Baralar ve Mesnet izolatörleri 60 Amper den fazla ak m çeken panolar baral tipte olmal r. Baralar saf elektrolitik bak rdan yapihr. Yuvarlak olabilece i gibi genellikle panolarda dikdörtgen kesitli, yass erit baralar kullanihr. Baralar pano gövdesine bara izolatörleri {mesnet izolatörleri) ile tutturulur. Ba lant yeri metalden yap lan izolatör, porselenden, bakalit veya sertle tirilmi plastik malzemeden yap hr. Öleum panosunda baralar ana alter giri inde ve nötr, topraklama baras olarak kullan hr. Panoda kullan lacak bara sefiminde? ekilen ak m önemlidir. Resim 1.3: Çe iitli boyutlarda bak r dikdörtgen (yass ) baralar Resim 1.4: Çe iitli bara mesnet zolatörleri

5 Ak m Trafolan Aleak gerilim ak m transformatörleri; primer sarg, sekonder sarg ve bu sarg lann iizerine sanldigi manyetik niive olmak iizere lie k mdan olu ur, primeri kahn kesitli birkaç spirden veya tek spirden (baradan) olu makta iken, sekonder çok spirli ve ince kesitlidir. Normalde ak m trafosu gerilim yükseltici trafo gibi çahs r. Sekonder taraftaki gerilim yiikselirken, sekonder ak m degeri diiser. Yani primer gerilimini yiikseltirken, primer ak mim diisiirür. Bu maksatla akim trafolannin sekonderleri mutlaka bir ampermetre veya bir yiik iizerinden k sa devre edilerek kullamlmal r. Aksi durumda sekonder sarg lardaki yiiksek gerilim kullamc lar için tehlikeli olur. Ak m transformatörleri, TS 620 ve IEC 185 standartlanna uygun imal edilmektedir. II Ölcii ak m transformatörleri; öleme aletleri, sayaçlar ve benzer teknikle çahsan J di er ayg tlan beslemek amac yla yap lmist r. Ölcii aletlerinin s nin dis nda olan ak mlanni ölciilebilir de erlere indirmesini sa layan transformatörlerdir. Ak m transformatörlerinde kullamlan terimler a agida ralanmist r: Primer Sarg (P1,P2) Primer sarg, dönustiirüliicek ak n gefti i sarg r. Tek spirli ve kahn kesitlidir. Genellikle primer sarg bara olu turur. Bazen birkaç spirli de olabilir Sekonder Sarg (S1,S2) Sekonder sarg, ak m transformatörüniin, 61QU aletlerinin, sayaflann ve benzer ayg tlann ak m devrelerini besleyen sarg r. nce kesitli ve 50k spirlidir. Daima k sa devre edilir. Aç k devre b rak lmaz. Aç k devre b rak lan sekonder sarg larda yiiksek gerilim olacagindan, kullamc lara zarar verebilir Dönustürme Oran (k) ekil 1.1: Ak m transformatörii sarg lan Primer anma ak (Ipn) ile sekonder anma ak (Isn) aras ndaki orand r. K=Ipn/Isn (örnek 100/5)

6 Yük (Zc) Sekonder devreye ba lanm bir empedanst r. Yiik genel olarak, belirli bir giic kat say nda ve sekonder anma ak nda çekilen ve voltamper olarak belirtilen göriiniir giigle ifade edilir Anma Görünür Ç Gücü (Pc) ekil 1.2: Ak m transformatörüne yük ba lamsi Ak m transformatörünün sekonder devreye, belirli bir güç kat say nda, sekonder anma ak ile anma yükünde verebildi i, voltamper cinsinden ifade edilen görünür güçtür. Sc=Zc x Isn²(VA) Do ruluk S (Clas) Ak m transformatörlerinde hatan n belirli s rlar içinde kaldigin aciklamakta kullan lan bir deyimdir. Ölcii ak m transformatörüniin do ruluk s, primer anma ak ve anma yiikiinde, yiizde olarak ak m yan lg simn list s ninna e it olan ve s mf indisi denen bir say ile verilir. > Ölcii ak m transformatörü do ruluk s standart de erleri 0,1-0,2-0, tir. > Ak m transformatörüne ba lanacak cihazlann harcad klan giiq önemlidir (Tablo 1.1). Tablo 1.1: Ak m transformatörüne ba lanan cihazlann harcad klan gucleri

7 Allma Aklrnl fl lima Gift u(vjl Agirllk kg N Sinif:0.5 Sinif:1 10C isus 5,W 5,1(1 0,60 012?3C5 5,» 5,1(1 0, C5 5,» 5,1( Tablo 1.2: Baras z ak m trafo özellikleri Tablo 1.3: Ak m trafo teknik özellikleri Resim 1.5: Ak m transformatörii sarg, baras z ve baral tip ak m transformatörleri Ak m ve Gerilim Klemensleri Aleak gerilim 6lciim panosunda kullan lan bu klemenslere ay rma, test ve 61QU alma klemensleri de denir. Öleum panosunda sayaç ak m ve gerilim devresinde kullaml r. Termoplast malzemeden yap lm r. Görevleri; istendi inde iletkenleri yerinden sökmeden, sayaç ak m ve geriliminin kesilmesini sa layarak öleme ve test yap lmas r. Resim 1.6: I L Ak m ve gerilim klemensleri (ay rma,test klemensleri) Gerilim klemensi hareketli diizene indeki kovam ile istendi inde sayac n gerilimini kesmektedir. Ak m klemensindeki köprii vidas ç kart larak öleme ve ay rma yap labilir.

8 =l Ak m ve gerilim klemenslerinin özelliklerinin oldu u tablolar a agidad r, inceleyiniz. Tablo 1.4: Ay rma klemensi özellikleri (gerilim klemensi) Tablo 1.5:Test, ay rma klemensi özellikleri (ak m klemensi)

9 Ana alter (Devre kesici) Direk tipi trafolu tiiketicilerin harici olan 6lciim panolannda devre kesici olarak kullan lan alterlere, ana alter denir. Bu alterler, kompakt tipte olmahd r. Kesici normal letme artlannda devreyi kapamaya, kesmeye ve bu devrenin ak ta maya, k sa devre ve a m ak m gibi normal dis artlarda ise devreyi otomatik olarak kesmeye yarayan mekanik bir açma-kapama cihaz r Devre Kesici Çahsma Prensibi Resim 1.7: Devre kesiciler Devre kesicilerin devreyi açma-kapama i leminden ba ka en önemli fonksiyonu, normal dis artlarda devreyi korumaland r. Koruma fonksiyonlanni kesicinin yerine getirebilmesi için cihaz içinde baz iiniteler bulunmaktad r. AG devre kesicilerinin açt rma iiniteleri TS 1058 EN standartlannda sal olarak tarif edilir. Sahc lar life aynlmaktad r: > m ak m sahc lan (a m ak m açt rma iinitesi) > Diisiik gerilim sahc lan (diisiik gerilim bobini) > 6nt sahc lan (uzaktan açt rma bobini) > m Ak m Sahc lan Anma ak m de erini a an biitiin ak m de erleri a n ak md r. Elektrik devrelerinde m ak mlar devreden çekilen giiciin artmas veya bir k sa devre sonucunda olu ur. Her iki m ak m da elektrik devreleri için oldukça tehlikelidir. A n ak mlar, elektrik devresinde termik ve dinamik zorlanmalara sebep olur.

10 Çekilen giiciin artmas ile meydana gelen a m ak m genellikle 50k yiiksek olmamakla birlikte anma ak n (2-3) kat na kadar cikabilmektedir. sa devre sonucu olu an ak mlar ise, elektrik devresinin özelli ine göre de ir V^Ornek; 100 KVA l k transformatörde 3,2 KA k sa devre ak, 2500 KVA hk bir trafoda ise 60 KA e kadar cikabilir. ekil 1.3: Nominal ve asm ak m fark ekil 1.4: K sa devre ak olu umu Trafo, kablo, motor vb. elektrikli cihazlann a m ak m nedeniyle olu an S ile tahrip olmadan dayanabilece i bir Px t termik zorlanma de eri vard r. Formiilden de görüldiigii gibi hem ak n degeri, hem de ak n ge^me siiresi son derece önemlidir. Fx t de erini belli bir de erin altinda tutabilmek i? in akim yiikseldik? e ak n geçi siiresinin k salmas gerekir ( ekil 1.5 bakimz). A.G. devre kesicileri, korunacak cihaz n Px t de erinin alt nda devreyi a^arak giivenli bir koruma sa lar. > A in ak m sahc lan ikiye ayr hr: > m yiik artlannda a?an sahc lar > sa devre artlannda açan sahc lar > m yiik artlannda açan sahc lar Devreden çekilen ak n kesicinin anma ak m de erini a tigi durumda çahsan sahc lard r. Genellikle ters zaman gecikmeli olarak çahs rlar. Ak n de eri artt kça a^ma siiresi küfiilür.

11 > sa devre artlannda açan sahc lar sa devre ak n sal n ayar de erini a tigi durumda devreyi 50k k sa bir siirede ani olarak açan sal lard r. > Diisiik Gerilim Sahc lan Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir de erin alt na diismesi veya 115 fazh devrelerde fazlardan birinin kesilmesi çe itli cihazlann yanarak anzalanmas na neden olabilir. Örne in, tic fazh motorun fazlanndan birinin kesilmesiyle di er fazlar a m yiiklenecek ve motor yanacakt r. stendiginde kesiciye diisiik gerilim bobini tak larak bu gibi ar zalann olu mas önlenmektedir. Diisiik gerilim bobini genellikle iki fazdan beslendi i için di er faz n kontrolii bir kontaktör kullamlarak yapihr ( ekil 1.6). 'Uftrhden{je;eAakim Akimin gs^me tfiresi ekil 1.5: Devre kesici ak m ve zaman grafi i ekil 1.6: Diisiik gerilim bobini ba lant > önt Sahc lan Devre kesiciyi uzaktan açmak için kullamhr. Bir sont açt rma sahc na, bir gerilim uygulandiginda besleme geriliminin % 70 i ile % 110 u aras nda açt rma yapt rabilmektedir Devre Kesici Çe itleri AG Devre kesiciler a m ak m sahc cinsine göre iki de ik tiirde iiretilir. Bunlar: > Termik-manyetik (kompakt) devre kesiciler > Mikroi lemci açt rma iiniteli elektronik devre kesiciler

12 > Termik-Manyetik Devre Kesiciler Öleum panosunda bu tip alterler kullamhr. A m yiik artlannda termik koruma levini, anma ak n (In) 1,1 ile 3 kat aras ndaki de erlerde yaparlar. Termik korumay saglayan bimetal, s cakhk kar nda uzama kat say lan farkl iki metalin birle mesiyle olusur. Bimetal ls ndiginda uzamas daha az olan metale do ru bükiiliir. Böylece kesici mekanizmasimn acilmas na yard mc olan bir t rnagi kurtararak kesiciyi devre dis b rak r. Bimetalin biikiilmesi kesicinin içinden geçen ak mla dogru orant hd r; ciinkii ak n artmas s cakhgin artmas demektir. Bu ekilde anma ak min n iistiindeki yiik ak mlannda, kesicinin a m ak m koruma i lemi bimetal sayesinde ger? ekle ir ( ekil 1.7). ekil 1.7: Kesicilerde termik koruma i levi (a^ir yük için) sa devre artlannda termik koruma i levini anma ak n en az 3 kat ve iizerindeki de erlerde yapar. Kesicinin bir ba ka görevi de bagh bulundu u devreyi k sa devrelere kar korumakt r. sa devre; fazlann birbiri ile temas veya faz-toprak temas sonucunda meydana gelebilir ( ekil 1.4 e bakimz). K sa devre durumunda kablolardan? ok yiiksek bir ak m geçece inden, sistemin enerjisinin termik korumaya göre 50k daha k sa siirede kesilmesi gerekir. Kesici, bagh bulundu u yiikii korumak i? in amnda açma yapmahd r. Bu görevi gören k m, k sa devre ak n meydana getirdigi manyetik alanm ( ekil 1.8) olu turdu u m knat slanma ile fahsan mekanik bir açma diizenegidir.

13 ekil 1.8: Kesicilerde termik koruma i levi prensibi (k sa devre artlar nda) Gimumiizde termik- manyetik devre kesiciler limitörlii olarak yap lmaktad r. Bu tip devre kesicilerin çahsma prensibi u ekildedir. Kesici kol ile acilrp kapat rken hareketli kontak; ON pozisyonunda poz-l de; OFF pozisyonunda ise poz-3 te durmaktad r ( ekil 1.9 a bak z). ekil 1.9: Kesicilerde Kontaklann Durumu Limitör özelligi olmayan bir kesici devresinde herhangi bir k sa devre meydana geldi inde olu an kisa devre ak, sal lar sayesinde kesici mekanizmas harekete geçirerek kesiciyi a?ar ve kesici koluda trip pozisyonuna gelir. Bu süre kesicilerde ms aras nda de ir ( ekil 1.12 e bak z). Limitörlii kesicilerde ise ilave olarak, k sa devrenin olu turdu u z t manyetik alan, hareketli kontagi poz-1 den poz-2 ye ( ekil 1.9 a bak z) getirir ve kontak bu pozisyonda kahr. Yani kontak kendili inden tekrar ON pozisyonuna gelmez. Hareketli kontagin

14 acilmaya ba lamas k sa devrenin daha birinci milisaniyesinde ba lar. Kontagin poz-2 ye gelmesi ilk iki milisaniyede, ark n komple kesilmesi ise en fazla 5-6 milisaniyede biter. sa devrenin ba lamas yla ayn anda harekete geçen manyetik sahc lar ise; kesici mekanizmasim OFF pozisyonuna, mekanizma ise; poz-2 ye gelmi hareketli kontagi poz-3 e getirir ve kesici kolu trip pozisyonunda kal r. Hareketli kontagi poz-1 den poz-2 ye getiren ak m, beklenen k sa devre ak ndan 50k diisiik bir ak md r. S rlandinlm ak m, beklenen ak n sekiz hatta onda biri kadard r ( ekil 1.10). Beklenen k sa devre ak, limitörlii devre kesici olmasayd, devreden siirekli geçecek olan ak md r. s IM, 10 t ^sn j ekil 1.10: Kesicilerde s rlandinlmis akim grafi i ekil 1.11: Kesici kontaklannda limitör özelli i

15 ekil 1.12: Limitörlü ve limitörsüz kesici alterler Limitörlü kesici avantajlan > Ak % 90 oran na kadar simrlayarak trafolan, kablolan ve devredeki di er cihazlan korur. > Meydana gelen patlama ve arklar çok diisiik seviyede kaldigi için hayati emniyet ve pano içindeki di er cihazlann yanmamas garanti alt na al r Devre Kesici bölümleri ve Özellikleri > Gövde ve kapak > Bimetal > Kontaklar > Seperatör > Gövde ve Kapak Gövde ve kapak malzemesi olarak, EN standard na göre cam elyafl polyester reçinesi kullan lm r. Literatiirde BMC (Bulk Moulding Compound) olarak adlandinlan bu malzeme, günümiizde elektriksel ve mekaniki de erlerinin yiiksek olmas nedeniyle tercih edilmekte, 160 C lik s cakhga siirekli olarak dayanabilmektedir. IEC e göre 960 C s cakhktaki k zg n tel de dirildi inde alev almamaktad r. > Bimetal Bimetal, S kar nda uzama kat say lan farkl iki plaka halindeki metalin birle tirilmesiyle olu an bir malzemedir ( ekil 1.7 e bakimz). Kesici ifinden ge^en ak m

16 bimetali ls r. Bu ls n etkisiyle bimetal daha az uzayan k m iizerine dogru e ilir. Kesici içinden geçen ak m arttiginda olu an S da arttigi için bimetal daha fazla lsin r ve daha 50k ilir. Böylece açt rma mekanizmas na kumanda ederek kesicinin açmas sa lar. > Kontaklar Resim 1.8: Kesicilerde bimetal Kesicilerde, kesilen ve ta nan ak m de erleri ile konstriiksiyon göz önline almarak kontak ala belirlenir. Kesicilerde genellikle giimiis, grafit, nikel, volfram ala mh kontaklar kullamhr. Daha yumu ak yap da olan gümiis-grafit ala mlardan yap lmis kontaklar sabit (alt) kontaklarda, daha sert olan gümiis-volframh kontaklar ise hareketli (list) kontaklarda kullamhr. (JJ) Hareketli kontaklara bombeli bir yap verilmi tir. Bu sayede her açma-kapamada bombeli ve sert ala mh kontaklar, yumu ak sabit kontaklar iizerinde yer yapar. Böylece en diisiik geçi direnci sa lamr. Kontak temas dirençlerinin diisiik olmas ifin hareketli kontagin sabit konta a 50k iyi temas etmesi gerekir. Ancak gere inden fazla kontak bask kuweti, kontaklann daha k sa siirede tahrip olmas na sebep olur. Kontak ala mlan, saghkh bir açma kapama ifin biiyiik önem arz eder.

17 > Ayinc lar ekil 1.13: Kesicilerde kontaklar Hareketli kontak, sabit kontaktan aynhrken kontaklar aras nda bir siire havadan ak m akmaya devam eder, buna ark ad verilir. Bu ark n çok k sa bir siirede söndüriilmesi gerekir. Ayinc lar, enerji alt nda çalisan kesicinin acilmas esnas nda olu an ark söndiirmek için kullamhr (Resim 1.9 a bakimz). Ayinc larda ark n söndüriilmesi u ekilde olmaktad r Ark n etraf nda olu an manyetik alandan dolay ark ayinc lara do ru itilir. Böylece ark n boyu uzayarak incelir ve ayinc plakalan aras nda böliinerek kopar. Ayinc lar n yan duvarlannda kullamlan malzemenin özelli inden dolay ark n olu turdu u yiiksek s cakhk neticesinde bir gaz ç kar. Bu cikan gaz n da ark n söndiirülmesinde önemli bir etkisi vard r ( ekill.l5 e bakimz). Resim 1.9: Ayinc ve yeri

18 &l*rtlfk^ i^. ib ^* \ hirnituihikiiik ekil 1.14: Ayinc kontaklannda ark olu^umu f" 1 AnBainuiij > HUKtiWi. Ark, ssperiloik-' YasflBSiyl fl sofidpriilurr ekil 1.15: Ayinc larda kontaklarda oilman ark n söndürülmesi

19 Resim 1.10: Ayinc kesit göriinümü

20 > Elektronik Termik- Manyetik Devre Kesiciler Termik- manyetik kesicilerin di er bir çe iti de elektronik a m ak m sal h tipte olanland r. Elektronik devre kesicilerini, termik-manyetik kesicilerden ay ran özellik, a m ak m sahc lannin elektronik devre ile kontrol edilmesidir. Elektronik kontrol mikrokontroller vas tas yla yap r. Elektronik devrenin dizayn esnas nda, i letmede kar la labilecek en kötii ihtimaller göz öniinde tutulur. Yiiksek k sa devre ak mlannda (> 15 In), elektronik devre çalistmlmadan direkt açma sa lanmist r. Böylece elektronik devrede olabilecek anza ihtimali ortadan kaldmlmist r. Aynca kesicinin açma siiresi, kesicinin ve çevrenin s cakligmdan adeta bagims zd r, aynca istendi inde RS-232 protokolii ile bilgisayara ba lanabilir. Böylece; > Ak m kaydedici aletlerinin yerine bilgisayann diski kullamlabilir. > Çekilen ak n çe itli zaman aral klanndaki (gece-giindiiz) maksimum, minumum, ortalama vb.de erleri almabilir. > statistiki bilgilere amnda ula labilir. > A in ak m olu umunda kesicinin açma siiresi ayarlanabilir. > Bilgisayardan kesicinin anma ak ve ani açma ak hassas olarak de tirilebilir. > Harici açma kumandas verilebilir. Elektronik devre kesicilerin anma ve ani açma ak ayar sahalan çok geni tir. Bu özellik kesiciye geni kullamm imkam sa lar. Aynca elektronik devre kesiciler ortam cakhklanndan etkilenmez Devre Kesici Bölümleri ilave Aksesuarlan istendi inde ilave par? alar ile kesici, farkh özellikler kazanabilir. Bunlar diisiik gerilim bobini ve yard mc kontak blo udur.

21 Ampermetreler Resim 1.11: Kesici ilave diisiik gerilim bobini ve yard mc kontak blo u Direk tipi trafo 6lciim panolannda, sabit kompanzasyon kondansatörlerinin ak ölçmek amac yla kullan hr. Her lie faz içinde ayn ayn kondansatörlere ba lanabildi i gibi tek olarak da kullan labilir. Ampermetreler bilindi i gibi devrelere seri ba lan r ve iç dirençleri çok kuciiktiir. Analog göstergeli ampermetreler, TS 5590 EN standartlanna göre genellikle döner demirli olarak iiretilir. Direkt baglantih ampermetrelerden 80 A ve 100 A modeller f 2,5 di er modeller s f 1,5 olarak iiretilebilir. Döner demirli ölcii aletlerinin çalisma prensibini hat rlatmak i? in k saca afiklarsak, manyetik alamn demir?ekirde e yaptigi etkiye göre çah r. Elektrom knatis bobini genellikle silindir halindedir. Elektrom knat s bobini içinde biri sabit, di eri hareketli olmak iizere iki demir parças vard r. Bir eksen etraf nda dönebilecek ekilde tertiplenmi hareketli demir par? as na ibre tespit edilmi tir. Sabit bobinden ak m geçirildi inde bobin i? indeki demir parçalan meydana gelen manyetik alamn etkisi ile aym yönlii m knat slanarak birbirini iter. Parçalarm birbirini itmeleri aym zamanda bobinin manyetik alan ile manyetik alanda bobinden geçen ak n karesi ile orant r. Bu nedenlerle bu 61QU aletlerinin skala taksimat çizgileri e it aral kl de ildir.

22 ekil 1.16: Ampermetre iç görünümü Resim 1.12: Ampermetre skalas n de i^imi

23 Elektrik Sayac Direk tipi trafo 6lciim panosunda kullan lan elektrik sayac, kombi tipinde; yani 3 fazh aktif, endiiktif ve kapasitif enerjiyi beraber ölçme özelli i olan harici elektronik sayaçt r. Yeni yönetmeliklere göre kombi sayac kullanmak zorunluluktur. Kullan lacak sayaçlarla ilgili tebli, enerji piyasas diizenleme kurumu taraf ndan, 22 Mart 2003 Tarih ve Sayih Resmi Gazete de yay mlanarak yiirürliige girmi tir. Öleum panosunda kullan lacak elektronik sayaç x5 tipi, yani ak m trafosu ile ba lant yap lan tipte olacakt r. TS EN nu lu standartlara uygun iiretilmi olmahd r Sayac n Yap ve Çahsma Prensibi Hat rlayacagimz gibi elektrik sayaçlan, iiretilen veya tiiketilen elektrik enerjisi miktanni ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisi miktan Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da Watt olarak çekilen gii? ile saat olarak bu giiciin çekildi i zamamn çarp gösterir. Pratikte enerji birimi olarak daha 50k Wh in 1000 kat olan kilowatt-saat (kwh) veya kat olan Megawatt-saat (MWh) kullan hr. Sayaç bir taraf ndan wattmetre gibi bagh oldugu devrenin güciinii ölferken di er taraf ndan zaman içinde de en bu giiflerin zamanla carp mlarim toplay p Kwh veya Mwh olarak kay deder. Sayac n gövdesi ve kapaklan IP 54 bina dis standard na uygun tamamen s zd rmazd r. Üstiin nitelikli alev yiirümez malzemeden yap lm r. Biitiin elektronik komponentler PCB özel kart iizerine monte edilmi ve bu kartlar saya? gövdesine vidalanmist r. Üst kapak sayac n fabrikada kalibrasyonundan sonra vidalan p T.C. Sanayi Bakanhgi yetkili personeli taraf ndan mühiirlenir. Aynca acilmaya kar emniyet anahtan mevcuttur.

24 K art in on yuzij I FionF of PCB Karl in arka yiizu / QacK of PCB Resim 1.13: Elektronik sayaf if yap

25 Us fazh elektronik kombi sayaslar aktif, reaktif ve kapasitif enerjiyi özel chip vas tas yla hassas olarak 6l?er. Yiiksek kaliteli analog digital counters (ADC) ile digital signal (DSP) ile entegre eder. Bu sayaslar tarih ve saat, 4 tarife alt nda ölsiim yapma, bilgi ileti imi sinyal s kis, 12 ay veri kaydetme gibi geli mi özelliklerle donat lmist r. -40 C +70 C dereceleri aras nda % 95 nem miktannda sahsma araligina sahiptir. Elektronik sayac n i? yap Resim 1.13 te göriilmektedir. Aynca elektronik sayac n blok salisma diyagrami ekil 1.17 de göriilmektedir, inceleyiniz. ekil 1.17: Elektronik sayaç blok diyagram Sayac n Teknik Özellikleri > Direk tipi trafo ölsiim panolannda 3 fazh 4 telli 4 tarifeli demantmetreli ak m trafolu (x5) Aktif-Reaktif-Kapasitif 3x220/380 V elektronik sayas kullamlmaktad r. > Giis sarfiyat gerilim devresinde 10 VA,2 W, ak m devresinde 4 VA d r. > Pil ömrii 10 y l d r (lityum pil ile). > Zaman dilimleri ve tarifeler pro ramlanabilir. Gün i? inde 12 ayn zaman dilimi belirlenip, belirlenen bu zaman diliminde 4 tarifeden biri sesilebilir. > Aynca 32 tatil giinii, 8 ayn giinliik, 8 ayn haftahk ve 12 ayhk pro ram yap labilir. Örnek olarak giinliik zaman pro ram (TP) Tl, T2, T3gibi... (Her zaman dilimindeki tiiketim farkh fiyatlandinlmaktad r.) > Demant s rlama butonu mühiirlenebilir özelliktedir, TEDA yetkilileri miihiirler. > Sayas kendisindeki devreleri siirekli olarak kontrol ederek anza meniisiinde anza var veya yok ekrana getirir.

26 > Klemens kapagi ve list kapak açma kapama kay detme özelli i vard r. > Optik portla ve RS 485 -RS 232 adaptör yard yla do rudan bilgisayardan okunur. > Sinyal ç kis, sayaç iizerinde yan p sönen led vard r, x5 sayaçlarda lkwh için 1600 kez led yan p sönme yapar. > Yaz/kis saati zaman ayanni 16 y l boyunca otomatik olarak yapar. > Ekrana bilgi çagirma butonlan, mavi butona bas larak ekran çagirma modu devreye girer. Butonlara her basis ve b rak hs 0,5 sn lik bir siireden sonra ekranda göriintii ç kar. Elektrik kesilse bile bilgiler ekranda göriiniir. > Auto display, ekranda her bilgi 5 sn.ekranda kahr ve otomatik olarak kendinden sonra gelen bilgi ekrana gelir (Gösterge ekramnda göriilen bilgiler için ekil 1.18 e bakimz.).

27 ekil 1.18: Elektronik sayaf (monofaze ve trifaze) ekran bilgileri Sabit Kompanzasyon Kondansatörleri Direk tipi trafo ölçüm panosunda, trafo gücünün %3 ü ile %5 i aras nda bir de erde sabit kompanzasyon yap r. Ölçüm panosunda mühürlü bölme içinde tesis edilir.

28 Örnek; 100 KVA l k bir trafo için %5 sabit kondansatör giiciinii bulal m. 100 x0,05 = 5,00 KVAR olarak bulunur Guf Faktörü ve Kompanzasyon Yarar Biiyiik ebekelerin yiikleri ço u zaman endiiktif karakterdedir. Endiiksiyon prensibine göre çahsan trafolar, motorlar, bobin vb. tiiketiciler çahsmalan için manyetik alamn olu turulmas nda m knat slanma ak çeker. M knat slanma ak elektroteknikte reaktif ak md r. Bu ak ma kar gelen gii? ise reaktif giiçtiir. Bu tiiketiciler bagh bulunduklan ebekelerin giiç katsay lanni kiiciiltiir. Giic katsay n kiiciilmesi enerji iletim ve dagit m hatlannda gerilim diisiimlerine ve giic kay planna neden olur. Bu durum verimi azalt r. Diisiik giiç katsay h yiikler alternatör, transformatör ve devre elemanlannin kapasitelerinin gereksiz yere biiyiik tutulmalanna da neden olur. Yiikiin giic faktörü, göriiniirdeki giice aktif giiciin oran olarak tammlan r. Cos 0, l e ne kadar yak n olursa, ebekeden daha az giic çekilir. er Cos 0=1 olursa, 400 V trifaze ana hatlarda 500 KW n iletimi 722 A ak ma ihtiyaç duyar. Cos 0=O,6 daki ayn efektif giiciin iletimi çok daha yiiksek ak ma (1203 A) ihtiyaç duyacakt r. (P=VxIx Cos 0 ) Bundan dolay besleme trafolan gibi dagit m ve iletim ekipmanlan da bu yiiksek yiik için boyutlandmlmak zorundad r. Fazla masraf n nedeni, trafo ve jeneratörlerin sarg lan oldu u gibi sistemin tiim ak mimn neden oldu u, iletkenlerde olu an ls dan kaynaklanan kay plard r. Genel artlarda, bir trifaze sistemin giic faktörü diiserken, ak m artar. Sistemdeki S kayb ak m artisimn karesine orant olarak artar. Kondansatöriin sisteme sa ladigi kar t kapasiteli reaktif giic, elektrik yiikiiniin ihtiyaç duydu u endiiktif reaktif giifle telafi edebilir. Bu ebekeden çekilen reaktif giifte bir diisiisii temin eder ve giiç faktöru diizeltme (GFD) adim ahr. Giif faktörü diizeltmenin (kompanzasyon) en yayg n metotlan: > Tek veya sabit kompanzasyon (Biiyiik giicte tek ahc lar i? in) > Grup kompanzasyon(grup fahsan endiiktif yiikler i? in) > Merkezi kompanzasyon(reaktif gii? rolesi kontrolii ile) Kondansatör Yap ve Özellikleri Alternatif ak m devrelerinde, elektrik yiikiinii biriktirmek, kapasitif reaktans sa lamak amac yla kullamlan gereflerdir. nce bir yahtkan ile birbirinden aynlmis iki iletken levhadan olu ur. Bir kondansatöriin elektrik yiikii ta yabilme yetene i yani kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmi elektrik yiikiiniin (Q=coulomb), levhalar aras ndaki potansiyel fark na (V=volt) oran na e ittir. C= QA^ (farad)

29 Tiiketicilerin giic kat say diizeltmek için kullamlan gii? kondansatörlerinin imalat nda, saf polipropilenden yap lm, iki çinko metalize poliproplen film list iiste sanl r. Kondansatöriin kapasite de erini, filmlerin geni li i, filmlerin kal nhgi, sanm say, aktif geni lik ve kayd rma araligi belirler. Çinko metalize film, polipropilen filmin vakumda çinko buhanna tutularak kaplanmas ile elde edilir. Sonuçta bir yiizii iletken, ikinci yiizii yahtkan bir film elde edilmi olur. Çinko metalize polipropilen film, vakum teknolojisi ile iiretilmektedir. Silindir eklindeki elemanlann taban alanlan çinko ile kaplamr ( ekil 1.19). U e fazh alternatif ak m tesislerinde kondansatörler ebekeye veya tiiketici uçlarma iifgen veya y ld z baglanabilir. Her iki sistemde de Qc güciiniin e it oldu u kabiil olunursa Cy=3CA olacakt r. Yild z ba lamada her bir faza ba lanan kondansatöriin kapasitesi, iicgen baglamadaki kondansatör kapasitesinin lie kat na e ittir. Bu yiizden iicgen ba lama, y ld z baglamaya göre 1/3 oramnda daha ucuza mal olur. Baz firmalar n iirettigi giiq kondansatörlerinin içinde ayinc sigorta sistemi ile a m yiiklemeye kar koruma saglanmi r ( ekil 1.19 a bak mz). Aynca kondansatör içerisinde de arj diren? leri vard r. ekil 1.19: Kondansatör iç yap

30 5...30kVAr kvar Resim 1.14: Giic kondansatörleri FECSADP10A-"5TipKodununAcillml: FE: Elektrik.C: Kompanzasyon, S: 3 Fazli. A: Dogal havalandirma, D: IP20 (K: IPOO). P:MKP, 1: Tablo Kanfigurasyon no.. 0.4: Anmagerilimi (kw). 5: KapasiiorgucufkVAr) 1.6: Giic kondansatörleri teknik özellikleri Anahtarh Otomatik Sigortalar

31 Direk tipi trafo 6lciim panosunda sabit kompanzasyon kondansatörlerinin korumas nda kullamhr. Kompanzasyon kondansatörlerinin bulundu u mühürlii bölmede tesis edilir. Otomatik sigortalar, ba bulundu u elektrik devresini a m ak m ve k sa devrelere kar korur. Devrenin kolayca acilrp kapat lmas na imkan sa larlar. Otomatik sigortalar 2 A dan 63 A ya kadar 1,2,3, ve 4 kutuplu olarak imal edilir. TS 5018 EN standartlanna göre B ve C olmak iizere iki ayn tipi mevcuttur. B tipi genellikle ayd nlatma, priz ve kumanda devrelerinde, C tipi ise transformatör, fluoresant lamba gibi endiiktif yiiklerde kullamhr. Bu sigortalar k sa devre amnda devreyi sa siirede açarlar, böylece k sa devre ak mimn termik ve manyetik zorlanmalan rlandinl r. Otomatik sigortalar 6 KV luk darbe gerilimine, 55 C lik? evre s cakhgi ve % 95 lik bagil neme dayamkhd r.

32 Resim 1.15.b: Anahtarh otomatik sigorta yap

33 1.3. Pano Genel Teknik artnamesi > Panolar, artname ve projelere göre haz rlan p tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak serbest dikili sistemde en az 2 mm kal nhginda diizgiin yiizeyli DKP sac levhalardan imal edilecektir. Kimyasal temizlemeden sonra fosfat kaplanacakt r. > Panolann ta çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaph civatalarla birle tirilmesi ile yap lacak ve panolar birbirlerinden sac levhalarla aynlacaklard r. Aynca k sa devre ak mimn meydana getirece i kuvvetlere dayamkh olacakt r (en az 50 ka). > Vida ba lant larimn, özel olarak temizlenmi ve asitsiz vazelin ile iyice ya lanmis dokunma yiizeylerine sahip olmas gerekir. Vidalar galvanizli veya paslanmaz maddeden olacakt r. > Panolar, modiiler yap da olup, önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lambalan, kumanda alteri ve 61QU aletleri kapakta, sigorta, alter, kontaktör vb. teçhizatlar panolar içinde kalacak ekilde imal edileceklerdir. Panonun içerisine switch vas tas ile kap lann acilmas ile yanan lamba konulacakt r. > Pano için zemin iizerinde en az 10 cm yiiksekli inde beton kaide yaptinlarak, pano bunun iizerine monte edilecektir. > Pano ölciileri resimlerde belirtildi i gibi olacakt r. Detaylara uyulacakt r. > 160A dan biiyiik sigorta ve alter ba lant lan bak r bara ile yap lacak biitiin ek yerleri, temizlenmi olacak ve ba lant için kadmiyum kaph civatalar kullamlacakt r. > Pano içerisinde kullamlan alter ve sigortalar TSE ve uluslar aras standartlara uygun, kaliteli markalardan seçilecektir. > Panoda; faz, nötr ve toprak baralan bulunacak, faz ve nötr baralannin gövdeden izolesi için yahtkan levhalar veya izolatörler kullamlacakt r. Baralar saf bak r olacak ve boyutlan k sa devre ak ile k sa devre mukavemetlerine göre tayin edilecek, klemensler ls ya dayamkh yanmaz malzemeden olacakt r.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DİREK TİPİ TRAFO ÖLÇÜM PANOLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

1. AYIRICILARIN MONTAJI

1. AYIRICILARIN MONTAJI 1. AYIRICILARIN MONTAJI 2.1. Ayinc lar n Montaj Yerleri Ayinc lar alt sahalannda, hat ve trafo direklerinde, OG modiiler hücrelerde, trafo merkezlerinde kumanda elemam olarak montaj yap hrlar. 2.2. Ayinc

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

1. STEP MOTOR. 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap

1. STEP MOTOR. 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap 1. STEP MOTOR 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap Ad m motorlan; ad ndan da anla lacagi gibi ad m ad m hareket eden yani sarg larmdan birinin enerjilenmesi ile sadece 1 ad m hareket eden motorlard r. Bu ad

Detaylı

1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler

1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler 1. ÇAMA IR MAK NELER PAR^ALARI 1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler 1.1.1. Tammi Çama r makinesi; su alma, y kama, ls tma, su bo altma ve s kma sistemlerini bir program vas tas ile veya

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

1. HIRSIZ ALARM TES SATI

1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu 1.1.1. Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

1. SAYICILAR. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz.

1. SAYICILAR. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz. 1. SAYICILAR Bir say n temel i levi, sefilen birim zaman araliginda, meselâ saten veya darbe jeneratöriinden gelen toplam darbe say ölfmektir. Bir dijital say (sayaç-counter), sefilen bir zaman araligindaki

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

MOTOR SANAY ve T CARET A..

MOTOR SANAY ve T CARET A.. MOTOR MONTAJI VE HESAPLARI - 1 - MOTOR MONTAJI Montaj esnas nda Kat'i suretle üstüpü ve hav b rakan bez kullanmay n z. I.POSTA 1) Blok mazot ile y kanarak ve hava ile temizlenir. 2) Ana yatak preste, özel

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27 Ç NDEK LER 1. G R Þ... 1 1.1. Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras... 1 1.2. Motor Seri Numaras... 1 2. GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 2.1. Genel... 1 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme... 2 2.3. Yang n ve Patlama...

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları 2. ÖZELLİKLER 2.1. Elektriksel Özellikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BUTONLAR, ÖLÇÜM CİHAZLARI VE MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı