1. ÖLCUM PANO VE MALZEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÖLCUM PANO VE MALZEMELER"

Transkript

1 1. ÖLCUM PANO VE MALZEMELER 1.1. Ölçüm Panosu Görevi Direk tipi trafo merkezlerinde, trafo direginin yamnda bulunan ve tesisin tiiketti i elektrik enerjisinin ölfiimünü yapan panodur. Ölcme i lemini yapan sayac n bulunmas ndan dolay saya? panosu da denmektedir. TEDA yönetmeliklerine göre yeni abone olacak direk tipi trafolu sanayi tiiketicilerinin 6lciim panosu mutlaka direk yamnda olmahd r. Eski direk tipi trafolu tiiketicilerinin de belirli zaman içerisinde saya? panolanm direk yamnda tesis etmeleri istenmektedir. A Direk tipi trafo merkezleri 400 KVA ya kadar tesis edilmektedir. (2^

2 Pano Özellikleri Öleum panosunda bulunmas gerekli özellikler unlard r; > Pano yap nda kullamlan sac, DKP sacdan en az 2 mm kal nhginda olacakt r. > Pano harici tip oldu undan iizerine çat yap lacak, çat ya mur sulannin kolayca akmas için en az 50 en çok 150 e imli olacakt r. Çatimn dört taraf nda gövdeden disan ta acak ekilde sacak olu turulacakt r. Bu sacak suyun siiztilerek içeri girmesini engelleyecek ekilde ters aciya sahip olacakt r (Resim 1.2 bakimz). > Kap acildiginda conta iizerinde birikmesi muhtemel suyun içeri bo almas engellemek için ters acrya sahip aynca bir e ik daha bulunacakt r. Kapimn contas bu e ik iizerine basacakt r. > Pano kap lan, panonun geni li ine bagh olarak bir veya iki kanatl, mente eli (kiip mente e) ve kilitlenebilir tipte olacakt r. Mente eler disandan ula lamayacak ekilde gizli olacakt r (Resim 1.1 bakimz). > Pano yiiksekli i ne olursa olsun kap ba na en az 2 adet mente e kullamlacakt r. > Mente eler, kap acik veya kapal konumda iken a agidan kaldinldiginda serbest kalmayacak ekilde olacakt r. > Kap kenarlan su ve toz girmesine kar, dis etkenlere dayamkh tek par? a ve ek noktas bulunmayan lastik contalarla donat lacak ve pano iizerinde bütün temas yiizeylerine dayanacak ekilde kapanacakt r (Resim 1.2 bakimz). > Kap lar? alismay önlemeyecek ekilde, en az 120 acilacak ve a? k durumda kalmasim sa layan, riizgar bas nc na dayamkh bir durdurma diizeniyle donat lacakt r. > Kap lann alt kenarlan en az 5 cm yiiksekte olacakt r. > Kap kollan ve kilitleme diizeni, ya mur ve kar sulannin kilide ula mas önleyecek bifimde olacakt r. Aynca gerekti inde asma kilit takmaya uygun bir diizen bulunacakt r (Resim 1.1 bakimz). > Ön yiizde enerjili böliimlere do rudan temas engelleyecek ön örtii/kapak bulunacakt r. > Pano korozyona dayamkh elektrostatik boya ile boyanmahd r.

3 > Sayaç bölmesi kapagi bulunacak ve miihiirlenebilir özellikte olacakt r (Resim 1.2 ). > Sayaç kontrol cam kapak içerisinden vidah olacakt r (Resim 1.1). Resim 1.1: Ölçüm pano kapak özellikleri Resim 1.2: Ölçüm pano özellikleri 1.2. Ölçüm Pano Malzemeleri ve Özellikleri Direk tipi trafo merkezleri, aleak gerilim 6lciim panosunda kullan lan malzemeler unlard r: > Baralar ve mesnet izolatörleri > Ak m trafolan > Ak m ve gerilim klemensleri > Ana alter

4 > Ampermetreler > Elektrik sayac > Sabit kompanzasyon kondansatörii > Anahtarl otomatik sigortalar Baralar ve Mesnet izolatörleri 60 Amper den fazla ak m çeken panolar baral tipte olmal r. Baralar saf elektrolitik bak rdan yapihr. Yuvarlak olabilece i gibi genellikle panolarda dikdörtgen kesitli, yass erit baralar kullanihr. Baralar pano gövdesine bara izolatörleri {mesnet izolatörleri) ile tutturulur. Ba lant yeri metalden yap lan izolatör, porselenden, bakalit veya sertle tirilmi plastik malzemeden yap hr. Öleum panosunda baralar ana alter giri inde ve nötr, topraklama baras olarak kullan hr. Panoda kullan lacak bara sefiminde? ekilen ak m önemlidir. Resim 1.3: Çe iitli boyutlarda bak r dikdörtgen (yass ) baralar Resim 1.4: Çe iitli bara mesnet zolatörleri

5 Ak m Trafolan Aleak gerilim ak m transformatörleri; primer sarg, sekonder sarg ve bu sarg lann iizerine sanldigi manyetik niive olmak iizere lie k mdan olu ur, primeri kahn kesitli birkaç spirden veya tek spirden (baradan) olu makta iken, sekonder çok spirli ve ince kesitlidir. Normalde ak m trafosu gerilim yükseltici trafo gibi çahs r. Sekonder taraftaki gerilim yiikselirken, sekonder ak m degeri diiser. Yani primer gerilimini yiikseltirken, primer ak mim diisiirür. Bu maksatla akim trafolannin sekonderleri mutlaka bir ampermetre veya bir yiik iizerinden k sa devre edilerek kullamlmal r. Aksi durumda sekonder sarg lardaki yiiksek gerilim kullamc lar için tehlikeli olur. Ak m transformatörleri, TS 620 ve IEC 185 standartlanna uygun imal edilmektedir. II Ölcii ak m transformatörleri; öleme aletleri, sayaçlar ve benzer teknikle çahsan J di er ayg tlan beslemek amac yla yap lmist r. Ölcii aletlerinin s nin dis nda olan ak mlanni ölciilebilir de erlere indirmesini sa layan transformatörlerdir. Ak m transformatörlerinde kullamlan terimler a agida ralanmist r: Primer Sarg (P1,P2) Primer sarg, dönustiirüliicek ak n gefti i sarg r. Tek spirli ve kahn kesitlidir. Genellikle primer sarg bara olu turur. Bazen birkaç spirli de olabilir Sekonder Sarg (S1,S2) Sekonder sarg, ak m transformatörüniin, 61QU aletlerinin, sayaflann ve benzer ayg tlann ak m devrelerini besleyen sarg r. nce kesitli ve 50k spirlidir. Daima k sa devre edilir. Aç k devre b rak lmaz. Aç k devre b rak lan sekonder sarg larda yiiksek gerilim olacagindan, kullamc lara zarar verebilir Dönustürme Oran (k) ekil 1.1: Ak m transformatörii sarg lan Primer anma ak (Ipn) ile sekonder anma ak (Isn) aras ndaki orand r. K=Ipn/Isn (örnek 100/5)

6 Yük (Zc) Sekonder devreye ba lanm bir empedanst r. Yiik genel olarak, belirli bir giic kat say nda ve sekonder anma ak nda çekilen ve voltamper olarak belirtilen göriiniir giigle ifade edilir Anma Görünür Ç Gücü (Pc) ekil 1.2: Ak m transformatörüne yük ba lamsi Ak m transformatörünün sekonder devreye, belirli bir güç kat say nda, sekonder anma ak ile anma yükünde verebildi i, voltamper cinsinden ifade edilen görünür güçtür. Sc=Zc x Isn²(VA) Do ruluk S (Clas) Ak m transformatörlerinde hatan n belirli s rlar içinde kaldigin aciklamakta kullan lan bir deyimdir. Ölcii ak m transformatörüniin do ruluk s, primer anma ak ve anma yiikiinde, yiizde olarak ak m yan lg simn list s ninna e it olan ve s mf indisi denen bir say ile verilir. > Ölcii ak m transformatörü do ruluk s standart de erleri 0,1-0,2-0, tir. > Ak m transformatörüne ba lanacak cihazlann harcad klan giiq önemlidir (Tablo 1.1). Tablo 1.1: Ak m transformatörüne ba lanan cihazlann harcad klan gucleri

7 Allma Aklrnl fl lima Gift u(vjl Agirllk kg N Sinif:0.5 Sinif:1 10C isus 5,W 5,1(1 0,60 012?3C5 5,» 5,1(1 0, C5 5,» 5,1( Tablo 1.2: Baras z ak m trafo özellikleri Tablo 1.3: Ak m trafo teknik özellikleri Resim 1.5: Ak m transformatörii sarg, baras z ve baral tip ak m transformatörleri Ak m ve Gerilim Klemensleri Aleak gerilim 6lciim panosunda kullan lan bu klemenslere ay rma, test ve 61QU alma klemensleri de denir. Öleum panosunda sayaç ak m ve gerilim devresinde kullaml r. Termoplast malzemeden yap lm r. Görevleri; istendi inde iletkenleri yerinden sökmeden, sayaç ak m ve geriliminin kesilmesini sa layarak öleme ve test yap lmas r. Resim 1.6: I L Ak m ve gerilim klemensleri (ay rma,test klemensleri) Gerilim klemensi hareketli diizene indeki kovam ile istendi inde sayac n gerilimini kesmektedir. Ak m klemensindeki köprii vidas ç kart larak öleme ve ay rma yap labilir.

8 =l Ak m ve gerilim klemenslerinin özelliklerinin oldu u tablolar a agidad r, inceleyiniz. Tablo 1.4: Ay rma klemensi özellikleri (gerilim klemensi) Tablo 1.5:Test, ay rma klemensi özellikleri (ak m klemensi)

9 Ana alter (Devre kesici) Direk tipi trafolu tiiketicilerin harici olan 6lciim panolannda devre kesici olarak kullan lan alterlere, ana alter denir. Bu alterler, kompakt tipte olmahd r. Kesici normal letme artlannda devreyi kapamaya, kesmeye ve bu devrenin ak ta maya, k sa devre ve a m ak m gibi normal dis artlarda ise devreyi otomatik olarak kesmeye yarayan mekanik bir açma-kapama cihaz r Devre Kesici Çahsma Prensibi Resim 1.7: Devre kesiciler Devre kesicilerin devreyi açma-kapama i leminden ba ka en önemli fonksiyonu, normal dis artlarda devreyi korumaland r. Koruma fonksiyonlanni kesicinin yerine getirebilmesi için cihaz içinde baz iiniteler bulunmaktad r. AG devre kesicilerinin açt rma iiniteleri TS 1058 EN standartlannda sal olarak tarif edilir. Sahc lar life aynlmaktad r: > m ak m sahc lan (a m ak m açt rma iinitesi) > Diisiik gerilim sahc lan (diisiik gerilim bobini) > 6nt sahc lan (uzaktan açt rma bobini) > m Ak m Sahc lan Anma ak m de erini a an biitiin ak m de erleri a n ak md r. Elektrik devrelerinde m ak mlar devreden çekilen giiciin artmas veya bir k sa devre sonucunda olu ur. Her iki m ak m da elektrik devreleri için oldukça tehlikelidir. A n ak mlar, elektrik devresinde termik ve dinamik zorlanmalara sebep olur.

10 Çekilen giiciin artmas ile meydana gelen a m ak m genellikle 50k yiiksek olmamakla birlikte anma ak n (2-3) kat na kadar cikabilmektedir. sa devre sonucu olu an ak mlar ise, elektrik devresinin özelli ine göre de ir V^Ornek; 100 KVA l k transformatörde 3,2 KA k sa devre ak, 2500 KVA hk bir trafoda ise 60 KA e kadar cikabilir. ekil 1.3: Nominal ve asm ak m fark ekil 1.4: K sa devre ak olu umu Trafo, kablo, motor vb. elektrikli cihazlann a m ak m nedeniyle olu an S ile tahrip olmadan dayanabilece i bir Px t termik zorlanma de eri vard r. Formiilden de görüldiigii gibi hem ak n degeri, hem de ak n ge^me siiresi son derece önemlidir. Fx t de erini belli bir de erin altinda tutabilmek i? in akim yiikseldik? e ak n geçi siiresinin k salmas gerekir ( ekil 1.5 bakimz). A.G. devre kesicileri, korunacak cihaz n Px t de erinin alt nda devreyi a^arak giivenli bir koruma sa lar. > A in ak m sahc lan ikiye ayr hr: > m yiik artlannda a?an sahc lar > sa devre artlannda açan sahc lar > m yiik artlannda açan sahc lar Devreden çekilen ak n kesicinin anma ak m de erini a tigi durumda çahsan sahc lard r. Genellikle ters zaman gecikmeli olarak çahs rlar. Ak n de eri artt kça a^ma siiresi küfiilür.

11 > sa devre artlannda açan sahc lar sa devre ak n sal n ayar de erini a tigi durumda devreyi 50k k sa bir siirede ani olarak açan sal lard r. > Diisiik Gerilim Sahc lan Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir de erin alt na diismesi veya 115 fazh devrelerde fazlardan birinin kesilmesi çe itli cihazlann yanarak anzalanmas na neden olabilir. Örne in, tic fazh motorun fazlanndan birinin kesilmesiyle di er fazlar a m yiiklenecek ve motor yanacakt r. stendiginde kesiciye diisiik gerilim bobini tak larak bu gibi ar zalann olu mas önlenmektedir. Diisiik gerilim bobini genellikle iki fazdan beslendi i için di er faz n kontrolii bir kontaktör kullamlarak yapihr ( ekil 1.6). 'Uftrhden{je;eAakim Akimin gs^me tfiresi ekil 1.5: Devre kesici ak m ve zaman grafi i ekil 1.6: Diisiik gerilim bobini ba lant > önt Sahc lan Devre kesiciyi uzaktan açmak için kullamhr. Bir sont açt rma sahc na, bir gerilim uygulandiginda besleme geriliminin % 70 i ile % 110 u aras nda açt rma yapt rabilmektedir Devre Kesici Çe itleri AG Devre kesiciler a m ak m sahc cinsine göre iki de ik tiirde iiretilir. Bunlar: > Termik-manyetik (kompakt) devre kesiciler > Mikroi lemci açt rma iiniteli elektronik devre kesiciler

12 > Termik-Manyetik Devre Kesiciler Öleum panosunda bu tip alterler kullamhr. A m yiik artlannda termik koruma levini, anma ak n (In) 1,1 ile 3 kat aras ndaki de erlerde yaparlar. Termik korumay saglayan bimetal, s cakhk kar nda uzama kat say lan farkl iki metalin birle mesiyle olusur. Bimetal ls ndiginda uzamas daha az olan metale do ru bükiiliir. Böylece kesici mekanizmasimn acilmas na yard mc olan bir t rnagi kurtararak kesiciyi devre dis b rak r. Bimetalin biikiilmesi kesicinin içinden geçen ak mla dogru orant hd r; ciinkii ak n artmas s cakhgin artmas demektir. Bu ekilde anma ak min n iistiindeki yiik ak mlannda, kesicinin a m ak m koruma i lemi bimetal sayesinde ger? ekle ir ( ekil 1.7). ekil 1.7: Kesicilerde termik koruma i levi (a^ir yük için) sa devre artlannda termik koruma i levini anma ak n en az 3 kat ve iizerindeki de erlerde yapar. Kesicinin bir ba ka görevi de bagh bulundu u devreyi k sa devrelere kar korumakt r. sa devre; fazlann birbiri ile temas veya faz-toprak temas sonucunda meydana gelebilir ( ekil 1.4 e bakimz). K sa devre durumunda kablolardan? ok yiiksek bir ak m geçece inden, sistemin enerjisinin termik korumaya göre 50k daha k sa siirede kesilmesi gerekir. Kesici, bagh bulundu u yiikii korumak i? in amnda açma yapmahd r. Bu görevi gören k m, k sa devre ak n meydana getirdigi manyetik alanm ( ekil 1.8) olu turdu u m knat slanma ile fahsan mekanik bir açma diizenegidir.

13 ekil 1.8: Kesicilerde termik koruma i levi prensibi (k sa devre artlar nda) Gimumiizde termik- manyetik devre kesiciler limitörlii olarak yap lmaktad r. Bu tip devre kesicilerin çahsma prensibi u ekildedir. Kesici kol ile acilrp kapat rken hareketli kontak; ON pozisyonunda poz-l de; OFF pozisyonunda ise poz-3 te durmaktad r ( ekil 1.9 a bak z). ekil 1.9: Kesicilerde Kontaklann Durumu Limitör özelligi olmayan bir kesici devresinde herhangi bir k sa devre meydana geldi inde olu an kisa devre ak, sal lar sayesinde kesici mekanizmas harekete geçirerek kesiciyi a?ar ve kesici koluda trip pozisyonuna gelir. Bu süre kesicilerde ms aras nda de ir ( ekil 1.12 e bak z). Limitörlii kesicilerde ise ilave olarak, k sa devrenin olu turdu u z t manyetik alan, hareketli kontagi poz-1 den poz-2 ye ( ekil 1.9 a bak z) getirir ve kontak bu pozisyonda kahr. Yani kontak kendili inden tekrar ON pozisyonuna gelmez. Hareketli kontagin

14 acilmaya ba lamas k sa devrenin daha birinci milisaniyesinde ba lar. Kontagin poz-2 ye gelmesi ilk iki milisaniyede, ark n komple kesilmesi ise en fazla 5-6 milisaniyede biter. sa devrenin ba lamas yla ayn anda harekete geçen manyetik sahc lar ise; kesici mekanizmasim OFF pozisyonuna, mekanizma ise; poz-2 ye gelmi hareketli kontagi poz-3 e getirir ve kesici kolu trip pozisyonunda kal r. Hareketli kontagi poz-1 den poz-2 ye getiren ak m, beklenen k sa devre ak ndan 50k diisiik bir ak md r. S rlandinlm ak m, beklenen ak n sekiz hatta onda biri kadard r ( ekil 1.10). Beklenen k sa devre ak, limitörlii devre kesici olmasayd, devreden siirekli geçecek olan ak md r. s IM, 10 t ^sn j ekil 1.10: Kesicilerde s rlandinlmis akim grafi i ekil 1.11: Kesici kontaklannda limitör özelli i

15 ekil 1.12: Limitörlü ve limitörsüz kesici alterler Limitörlü kesici avantajlan > Ak % 90 oran na kadar simrlayarak trafolan, kablolan ve devredeki di er cihazlan korur. > Meydana gelen patlama ve arklar çok diisiik seviyede kaldigi için hayati emniyet ve pano içindeki di er cihazlann yanmamas garanti alt na al r Devre Kesici bölümleri ve Özellikleri > Gövde ve kapak > Bimetal > Kontaklar > Seperatör > Gövde ve Kapak Gövde ve kapak malzemesi olarak, EN standard na göre cam elyafl polyester reçinesi kullan lm r. Literatiirde BMC (Bulk Moulding Compound) olarak adlandinlan bu malzeme, günümiizde elektriksel ve mekaniki de erlerinin yiiksek olmas nedeniyle tercih edilmekte, 160 C lik s cakhga siirekli olarak dayanabilmektedir. IEC e göre 960 C s cakhktaki k zg n tel de dirildi inde alev almamaktad r. > Bimetal Bimetal, S kar nda uzama kat say lan farkl iki plaka halindeki metalin birle tirilmesiyle olu an bir malzemedir ( ekil 1.7 e bakimz). Kesici ifinden ge^en ak m

16 bimetali ls r. Bu ls n etkisiyle bimetal daha az uzayan k m iizerine dogru e ilir. Kesici içinden geçen ak m arttiginda olu an S da arttigi için bimetal daha fazla lsin r ve daha 50k ilir. Böylece açt rma mekanizmas na kumanda ederek kesicinin açmas sa lar. > Kontaklar Resim 1.8: Kesicilerde bimetal Kesicilerde, kesilen ve ta nan ak m de erleri ile konstriiksiyon göz önline almarak kontak ala belirlenir. Kesicilerde genellikle giimiis, grafit, nikel, volfram ala mh kontaklar kullamhr. Daha yumu ak yap da olan gümiis-grafit ala mlardan yap lmis kontaklar sabit (alt) kontaklarda, daha sert olan gümiis-volframh kontaklar ise hareketli (list) kontaklarda kullamhr. (JJ) Hareketli kontaklara bombeli bir yap verilmi tir. Bu sayede her açma-kapamada bombeli ve sert ala mh kontaklar, yumu ak sabit kontaklar iizerinde yer yapar. Böylece en diisiik geçi direnci sa lamr. Kontak temas dirençlerinin diisiik olmas ifin hareketli kontagin sabit konta a 50k iyi temas etmesi gerekir. Ancak gere inden fazla kontak bask kuweti, kontaklann daha k sa siirede tahrip olmas na sebep olur. Kontak ala mlan, saghkh bir açma kapama ifin biiyiik önem arz eder.

17 > Ayinc lar ekil 1.13: Kesicilerde kontaklar Hareketli kontak, sabit kontaktan aynhrken kontaklar aras nda bir siire havadan ak m akmaya devam eder, buna ark ad verilir. Bu ark n çok k sa bir siirede söndüriilmesi gerekir. Ayinc lar, enerji alt nda çalisan kesicinin acilmas esnas nda olu an ark söndiirmek için kullamhr (Resim 1.9 a bakimz). Ayinc larda ark n söndüriilmesi u ekilde olmaktad r Ark n etraf nda olu an manyetik alandan dolay ark ayinc lara do ru itilir. Böylece ark n boyu uzayarak incelir ve ayinc plakalan aras nda böliinerek kopar. Ayinc lar n yan duvarlannda kullamlan malzemenin özelli inden dolay ark n olu turdu u yiiksek s cakhk neticesinde bir gaz ç kar. Bu cikan gaz n da ark n söndiirülmesinde önemli bir etkisi vard r ( ekill.l5 e bakimz). Resim 1.9: Ayinc ve yeri

18 &l*rtlfk^ i^. ib ^* \ hirnituihikiiik ekil 1.14: Ayinc kontaklannda ark olu^umu f" 1 AnBainuiij > HUKtiWi. Ark, ssperiloik-' YasflBSiyl fl sofidpriilurr ekil 1.15: Ayinc larda kontaklarda oilman ark n söndürülmesi

19 Resim 1.10: Ayinc kesit göriinümü

20 > Elektronik Termik- Manyetik Devre Kesiciler Termik- manyetik kesicilerin di er bir çe iti de elektronik a m ak m sal h tipte olanland r. Elektronik devre kesicilerini, termik-manyetik kesicilerden ay ran özellik, a m ak m sahc lannin elektronik devre ile kontrol edilmesidir. Elektronik kontrol mikrokontroller vas tas yla yap r. Elektronik devrenin dizayn esnas nda, i letmede kar la labilecek en kötii ihtimaller göz öniinde tutulur. Yiiksek k sa devre ak mlannda (> 15 In), elektronik devre çalistmlmadan direkt açma sa lanmist r. Böylece elektronik devrede olabilecek anza ihtimali ortadan kaldmlmist r. Aynca kesicinin açma siiresi, kesicinin ve çevrenin s cakligmdan adeta bagims zd r, aynca istendi inde RS-232 protokolii ile bilgisayara ba lanabilir. Böylece; > Ak m kaydedici aletlerinin yerine bilgisayann diski kullamlabilir. > Çekilen ak n çe itli zaman aral klanndaki (gece-giindiiz) maksimum, minumum, ortalama vb.de erleri almabilir. > statistiki bilgilere amnda ula labilir. > A in ak m olu umunda kesicinin açma siiresi ayarlanabilir. > Bilgisayardan kesicinin anma ak ve ani açma ak hassas olarak de tirilebilir. > Harici açma kumandas verilebilir. Elektronik devre kesicilerin anma ve ani açma ak ayar sahalan çok geni tir. Bu özellik kesiciye geni kullamm imkam sa lar. Aynca elektronik devre kesiciler ortam cakhklanndan etkilenmez Devre Kesici Bölümleri ilave Aksesuarlan istendi inde ilave par? alar ile kesici, farkh özellikler kazanabilir. Bunlar diisiik gerilim bobini ve yard mc kontak blo udur.

21 Ampermetreler Resim 1.11: Kesici ilave diisiik gerilim bobini ve yard mc kontak blo u Direk tipi trafo 6lciim panolannda, sabit kompanzasyon kondansatörlerinin ak ölçmek amac yla kullan hr. Her lie faz içinde ayn ayn kondansatörlere ba lanabildi i gibi tek olarak da kullan labilir. Ampermetreler bilindi i gibi devrelere seri ba lan r ve iç dirençleri çok kuciiktiir. Analog göstergeli ampermetreler, TS 5590 EN standartlanna göre genellikle döner demirli olarak iiretilir. Direkt baglantih ampermetrelerden 80 A ve 100 A modeller f 2,5 di er modeller s f 1,5 olarak iiretilebilir. Döner demirli ölcii aletlerinin çalisma prensibini hat rlatmak i? in k saca afiklarsak, manyetik alamn demir?ekirde e yaptigi etkiye göre çah r. Elektrom knatis bobini genellikle silindir halindedir. Elektrom knat s bobini içinde biri sabit, di eri hareketli olmak iizere iki demir parças vard r. Bir eksen etraf nda dönebilecek ekilde tertiplenmi hareketli demir par? as na ibre tespit edilmi tir. Sabit bobinden ak m geçirildi inde bobin i? indeki demir parçalan meydana gelen manyetik alamn etkisi ile aym yönlii m knat slanarak birbirini iter. Parçalarm birbirini itmeleri aym zamanda bobinin manyetik alan ile manyetik alanda bobinden geçen ak n karesi ile orant r. Bu nedenlerle bu 61QU aletlerinin skala taksimat çizgileri e it aral kl de ildir.

22 ekil 1.16: Ampermetre iç görünümü Resim 1.12: Ampermetre skalas n de i^imi

23 Elektrik Sayac Direk tipi trafo 6lciim panosunda kullan lan elektrik sayac, kombi tipinde; yani 3 fazh aktif, endiiktif ve kapasitif enerjiyi beraber ölçme özelli i olan harici elektronik sayaçt r. Yeni yönetmeliklere göre kombi sayac kullanmak zorunluluktur. Kullan lacak sayaçlarla ilgili tebli, enerji piyasas diizenleme kurumu taraf ndan, 22 Mart 2003 Tarih ve Sayih Resmi Gazete de yay mlanarak yiirürliige girmi tir. Öleum panosunda kullan lacak elektronik sayaç x5 tipi, yani ak m trafosu ile ba lant yap lan tipte olacakt r. TS EN nu lu standartlara uygun iiretilmi olmahd r Sayac n Yap ve Çahsma Prensibi Hat rlayacagimz gibi elektrik sayaçlan, iiretilen veya tiiketilen elektrik enerjisi miktanni ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisi miktan Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da Watt olarak çekilen gii? ile saat olarak bu giiciin çekildi i zamamn çarp gösterir. Pratikte enerji birimi olarak daha 50k Wh in 1000 kat olan kilowatt-saat (kwh) veya kat olan Megawatt-saat (MWh) kullan hr. Sayaç bir taraf ndan wattmetre gibi bagh oldugu devrenin güciinii ölferken di er taraf ndan zaman içinde de en bu giiflerin zamanla carp mlarim toplay p Kwh veya Mwh olarak kay deder. Sayac n gövdesi ve kapaklan IP 54 bina dis standard na uygun tamamen s zd rmazd r. Üstiin nitelikli alev yiirümez malzemeden yap lm r. Biitiin elektronik komponentler PCB özel kart iizerine monte edilmi ve bu kartlar saya? gövdesine vidalanmist r. Üst kapak sayac n fabrikada kalibrasyonundan sonra vidalan p T.C. Sanayi Bakanhgi yetkili personeli taraf ndan mühiirlenir. Aynca acilmaya kar emniyet anahtan mevcuttur.

24 K art in on yuzij I FionF of PCB Karl in arka yiizu / QacK of PCB Resim 1.13: Elektronik sayaf if yap

25 Us fazh elektronik kombi sayaslar aktif, reaktif ve kapasitif enerjiyi özel chip vas tas yla hassas olarak 6l?er. Yiiksek kaliteli analog digital counters (ADC) ile digital signal (DSP) ile entegre eder. Bu sayaslar tarih ve saat, 4 tarife alt nda ölsiim yapma, bilgi ileti imi sinyal s kis, 12 ay veri kaydetme gibi geli mi özelliklerle donat lmist r. -40 C +70 C dereceleri aras nda % 95 nem miktannda sahsma araligina sahiptir. Elektronik sayac n i? yap Resim 1.13 te göriilmektedir. Aynca elektronik sayac n blok salisma diyagrami ekil 1.17 de göriilmektedir, inceleyiniz. ekil 1.17: Elektronik sayaç blok diyagram Sayac n Teknik Özellikleri > Direk tipi trafo ölsiim panolannda 3 fazh 4 telli 4 tarifeli demantmetreli ak m trafolu (x5) Aktif-Reaktif-Kapasitif 3x220/380 V elektronik sayas kullamlmaktad r. > Giis sarfiyat gerilim devresinde 10 VA,2 W, ak m devresinde 4 VA d r. > Pil ömrii 10 y l d r (lityum pil ile). > Zaman dilimleri ve tarifeler pro ramlanabilir. Gün i? inde 12 ayn zaman dilimi belirlenip, belirlenen bu zaman diliminde 4 tarifeden biri sesilebilir. > Aynca 32 tatil giinii, 8 ayn giinliik, 8 ayn haftahk ve 12 ayhk pro ram yap labilir. Örnek olarak giinliik zaman pro ram (TP) Tl, T2, T3gibi... (Her zaman dilimindeki tiiketim farkh fiyatlandinlmaktad r.) > Demant s rlama butonu mühiirlenebilir özelliktedir, TEDA yetkilileri miihiirler. > Sayas kendisindeki devreleri siirekli olarak kontrol ederek anza meniisiinde anza var veya yok ekrana getirir.

26 > Klemens kapagi ve list kapak açma kapama kay detme özelli i vard r. > Optik portla ve RS 485 -RS 232 adaptör yard yla do rudan bilgisayardan okunur. > Sinyal ç kis, sayaç iizerinde yan p sönen led vard r, x5 sayaçlarda lkwh için 1600 kez led yan p sönme yapar. > Yaz/kis saati zaman ayanni 16 y l boyunca otomatik olarak yapar. > Ekrana bilgi çagirma butonlan, mavi butona bas larak ekran çagirma modu devreye girer. Butonlara her basis ve b rak hs 0,5 sn lik bir siireden sonra ekranda göriintii ç kar. Elektrik kesilse bile bilgiler ekranda göriiniir. > Auto display, ekranda her bilgi 5 sn.ekranda kahr ve otomatik olarak kendinden sonra gelen bilgi ekrana gelir (Gösterge ekramnda göriilen bilgiler için ekil 1.18 e bakimz.).

27 ekil 1.18: Elektronik sayaf (monofaze ve trifaze) ekran bilgileri Sabit Kompanzasyon Kondansatörleri Direk tipi trafo ölçüm panosunda, trafo gücünün %3 ü ile %5 i aras nda bir de erde sabit kompanzasyon yap r. Ölçüm panosunda mühürlü bölme içinde tesis edilir.

28 Örnek; 100 KVA l k bir trafo için %5 sabit kondansatör giiciinii bulal m. 100 x0,05 = 5,00 KVAR olarak bulunur Guf Faktörü ve Kompanzasyon Yarar Biiyiik ebekelerin yiikleri ço u zaman endiiktif karakterdedir. Endiiksiyon prensibine göre çahsan trafolar, motorlar, bobin vb. tiiketiciler çahsmalan için manyetik alamn olu turulmas nda m knat slanma ak çeker. M knat slanma ak elektroteknikte reaktif ak md r. Bu ak ma kar gelen gii? ise reaktif giiçtiir. Bu tiiketiciler bagh bulunduklan ebekelerin giiç katsay lanni kiiciiltiir. Giic katsay n kiiciilmesi enerji iletim ve dagit m hatlannda gerilim diisiimlerine ve giic kay planna neden olur. Bu durum verimi azalt r. Diisiik giiç katsay h yiikler alternatör, transformatör ve devre elemanlannin kapasitelerinin gereksiz yere biiyiik tutulmalanna da neden olur. Yiikiin giic faktörü, göriiniirdeki giice aktif giiciin oran olarak tammlan r. Cos 0, l e ne kadar yak n olursa, ebekeden daha az giic çekilir. er Cos 0=1 olursa, 400 V trifaze ana hatlarda 500 KW n iletimi 722 A ak ma ihtiyaç duyar. Cos 0=O,6 daki ayn efektif giiciin iletimi çok daha yiiksek ak ma (1203 A) ihtiyaç duyacakt r. (P=VxIx Cos 0 ) Bundan dolay besleme trafolan gibi dagit m ve iletim ekipmanlan da bu yiiksek yiik için boyutlandmlmak zorundad r. Fazla masraf n nedeni, trafo ve jeneratörlerin sarg lan oldu u gibi sistemin tiim ak mimn neden oldu u, iletkenlerde olu an ls dan kaynaklanan kay plard r. Genel artlarda, bir trifaze sistemin giic faktörü diiserken, ak m artar. Sistemdeki S kayb ak m artisimn karesine orant olarak artar. Kondansatöriin sisteme sa ladigi kar t kapasiteli reaktif giic, elektrik yiikiiniin ihtiyaç duydu u endiiktif reaktif giifle telafi edebilir. Bu ebekeden çekilen reaktif giifte bir diisiisii temin eder ve giiç faktöru diizeltme (GFD) adim ahr. Giif faktörü diizeltmenin (kompanzasyon) en yayg n metotlan: > Tek veya sabit kompanzasyon (Biiyiik giicte tek ahc lar i? in) > Grup kompanzasyon(grup fahsan endiiktif yiikler i? in) > Merkezi kompanzasyon(reaktif gii? rolesi kontrolii ile) Kondansatör Yap ve Özellikleri Alternatif ak m devrelerinde, elektrik yiikiinii biriktirmek, kapasitif reaktans sa lamak amac yla kullamlan gereflerdir. nce bir yahtkan ile birbirinden aynlmis iki iletken levhadan olu ur. Bir kondansatöriin elektrik yiikii ta yabilme yetene i yani kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmi elektrik yiikiiniin (Q=coulomb), levhalar aras ndaki potansiyel fark na (V=volt) oran na e ittir. C= QA^ (farad)

29 Tiiketicilerin giic kat say diizeltmek için kullamlan gii? kondansatörlerinin imalat nda, saf polipropilenden yap lm, iki çinko metalize poliproplen film list iiste sanl r. Kondansatöriin kapasite de erini, filmlerin geni li i, filmlerin kal nhgi, sanm say, aktif geni lik ve kayd rma araligi belirler. Çinko metalize film, polipropilen filmin vakumda çinko buhanna tutularak kaplanmas ile elde edilir. Sonuçta bir yiizii iletken, ikinci yiizii yahtkan bir film elde edilmi olur. Çinko metalize polipropilen film, vakum teknolojisi ile iiretilmektedir. Silindir eklindeki elemanlann taban alanlan çinko ile kaplamr ( ekil 1.19). U e fazh alternatif ak m tesislerinde kondansatörler ebekeye veya tiiketici uçlarma iifgen veya y ld z baglanabilir. Her iki sistemde de Qc güciiniin e it oldu u kabiil olunursa Cy=3CA olacakt r. Yild z ba lamada her bir faza ba lanan kondansatöriin kapasitesi, iicgen baglamadaki kondansatör kapasitesinin lie kat na e ittir. Bu yiizden iicgen ba lama, y ld z baglamaya göre 1/3 oramnda daha ucuza mal olur. Baz firmalar n iirettigi giiq kondansatörlerinin içinde ayinc sigorta sistemi ile a m yiiklemeye kar koruma saglanmi r ( ekil 1.19 a bak mz). Aynca kondansatör içerisinde de arj diren? leri vard r. ekil 1.19: Kondansatör iç yap

30 5...30kVAr kvar Resim 1.14: Giic kondansatörleri FECSADP10A-"5TipKodununAcillml: FE: Elektrik.C: Kompanzasyon, S: 3 Fazli. A: Dogal havalandirma, D: IP20 (K: IPOO). P:MKP, 1: Tablo Kanfigurasyon no.. 0.4: Anmagerilimi (kw). 5: KapasiiorgucufkVAr) 1.6: Giic kondansatörleri teknik özellikleri Anahtarh Otomatik Sigortalar

31 Direk tipi trafo 6lciim panosunda sabit kompanzasyon kondansatörlerinin korumas nda kullamhr. Kompanzasyon kondansatörlerinin bulundu u mühürlii bölmede tesis edilir. Otomatik sigortalar, ba bulundu u elektrik devresini a m ak m ve k sa devrelere kar korur. Devrenin kolayca acilrp kapat lmas na imkan sa larlar. Otomatik sigortalar 2 A dan 63 A ya kadar 1,2,3, ve 4 kutuplu olarak imal edilir. TS 5018 EN standartlanna göre B ve C olmak iizere iki ayn tipi mevcuttur. B tipi genellikle ayd nlatma, priz ve kumanda devrelerinde, C tipi ise transformatör, fluoresant lamba gibi endiiktif yiiklerde kullamhr. Bu sigortalar k sa devre amnda devreyi sa siirede açarlar, böylece k sa devre ak mimn termik ve manyetik zorlanmalan rlandinl r. Otomatik sigortalar 6 KV luk darbe gerilimine, 55 C lik? evre s cakhgi ve % 95 lik bagil neme dayamkhd r.

32 Resim 1.15.b: Anahtarh otomatik sigorta yap

33 1.3. Pano Genel Teknik artnamesi > Panolar, artname ve projelere göre haz rlan p tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak serbest dikili sistemde en az 2 mm kal nhginda diizgiin yiizeyli DKP sac levhalardan imal edilecektir. Kimyasal temizlemeden sonra fosfat kaplanacakt r. > Panolann ta çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaph civatalarla birle tirilmesi ile yap lacak ve panolar birbirlerinden sac levhalarla aynlacaklard r. Aynca k sa devre ak mimn meydana getirece i kuvvetlere dayamkh olacakt r (en az 50 ka). > Vida ba lant larimn, özel olarak temizlenmi ve asitsiz vazelin ile iyice ya lanmis dokunma yiizeylerine sahip olmas gerekir. Vidalar galvanizli veya paslanmaz maddeden olacakt r. > Panolar, modiiler yap da olup, önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lambalan, kumanda alteri ve 61QU aletleri kapakta, sigorta, alter, kontaktör vb. teçhizatlar panolar içinde kalacak ekilde imal edileceklerdir. Panonun içerisine switch vas tas ile kap lann acilmas ile yanan lamba konulacakt r. > Pano için zemin iizerinde en az 10 cm yiiksekli inde beton kaide yaptinlarak, pano bunun iizerine monte edilecektir. > Pano ölciileri resimlerde belirtildi i gibi olacakt r. Detaylara uyulacakt r. > 160A dan biiyiik sigorta ve alter ba lant lan bak r bara ile yap lacak biitiin ek yerleri, temizlenmi olacak ve ba lant için kadmiyum kaph civatalar kullamlacakt r. > Pano içerisinde kullamlan alter ve sigortalar TSE ve uluslar aras standartlara uygun, kaliteli markalardan seçilecektir. > Panoda; faz, nötr ve toprak baralan bulunacak, faz ve nötr baralannin gövdeden izolesi için yahtkan levhalar veya izolatörler kullamlacakt r. Baralar saf bak r olacak ve boyutlan k sa devre ak ile k sa devre mukavemetlerine göre tayin edilecek, klemensler ls ya dayamkh yanmaz malzemeden olacakt r.

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DAĞITIM PANOLARI 523EO0082 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DAĞITIM PANOLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DİREK TİPİ TRAFO ÖLÇÜM PANOLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr TEKNİK BİLGİLER www.korkmazmuhendislik.com.tr Firmamız, üstün nitelikli ileri teknoloji kullanan, etik değerlere saygılı, çağdaş dünyada multidisipliner çalışmanın önemini bilen, üretici bireylerin bilgi

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi 2. ELEKTRONİK i 2.1. PASİF ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Tek elementten üretilen, görevini yerine getirirken herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır. Bu elemanlar, genel amaçlı elemanlardır.

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

KONDANSATÖR AG Dağıtım Panosunda kullanılacak kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır.

KONDANSATÖR AG Dağıtım Panosunda kullanılacak kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır. YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Ekipmana ait tip test deneyleri akredite olmuş bağımsız laboratuar tarafından

Detaylı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı Deneyin Amacı: Deney 4: Güç Ölçümü Elektrik devrelerinde gücün tanımının yapılması ve güç bileşenlerinin öğrenilmesi. Elektrik panolarının kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi. A.ÖNBİLGİ Güç, iş

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014 ÖZET LİSTE ŞUBAT 2014 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 1663A 78,00 90,00 114,00 25kA 80A 84,00 96,00 118,00 5080A 410,00 100A 86,50 96,00

Detaylı

FİYAT TEKLİF FORMU DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI, ZEMİN KAT ANA PANO ODASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAĞNAKLARI BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ

FİYAT TEKLİF FORMU DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI, ZEMİN KAT ANA PANO ODASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAĞNAKLARI BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ FİYAT TEKLİF FORMU DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI, ZEMİN KAT ANA PANO ODASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAĞNAKLARI BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ 03.02 - Zayıf Akım Sıra No Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı 1

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Not : Bu çalışma Elk.Müh. İrfan ARABACI tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. EMO dışındaki

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PARKINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER KOMANDO TRAPEZ HALKALI, ÇİFT KAYDIRAKLI ÇOCUK OYUN PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

Detaylı

STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME STANDARD ÇOCUK OYUN GRUPLARI MTD 10A ÜRÜNÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER STANDARD ÇOCUK OYUN GRUBU MTD 10A PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare ahşap platform 1 Adet Dikdörtgen

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir.

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. MIKNATIS ve ÖZELLĐKLERĐ Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Üç

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA ELEKİK ESİSLEİDE KOUMA 1.) GİİŞ (Güvenlik ve Koruma Kavramları Korumadan Beklenen Özellikler) 2.) ELEKİK EEJİ SİSEMLEİ- ÜEİM-İLEİM-DAĞIIM-YÜK DİZGELEİ 3.) DAĞIIM ŞEBEKELEİ (,, I) 4.) AIMLA (AG,...GÖVDE,...U,

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı