Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar"

Transkript

1 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar Dr. Aygerim Þilibekova (*) Bu yýl 60. yýldönümünü kutlamakta olan Kuzey Atlantik Ýttifaký 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Fransa'nýn Strasbourg ve Almanya'nýn Kehl kentlerinde düzenlediði NATO Zirvesinde daha çok 60 yýllýk süreçte elde ettiði baþarýlara ýþýk tutmuþ ve mevcut sorunlarý deðerlendirmiþtir. Baþarýlar denince akla iki kutuplu dönemden daha çok Soðuk Savaþý izleyen dönem gelmektedir. Üye-devlet sayýsýný 12'den 28'e geniþleten NATO þuanda dünyanýn en büyük ittifaký haline geldi. Üstelik Batý'da kimileri tarafýndan Soðuk Savaþýn bitmesi NATO hesabýna yazýlmakta, Varþova anlaþmasýnýn feshi NATO'- nun zaferi olarak görülmektedir. NATO zirvesinde dile getirilen sorunlar ise üç hususta özetlenebilir. Birincisi, Afganistan'daki durum olup, NATO'- nun kendi geliþimini sorgulama ve ilerlediði istikameti belirleme konusunda bir nevi dönüm noktasý sayýlýr. Ýkincisi, NATO'nun Rusya ile olan iliþkileri olup, 2008 yazýnda patlayan Rusya-Gürcistan savaþý ve Güney Kafkasya krizi sonucunda ne denli çeliþkili ve girift sorun olduðu ortaya çýkmýþtý. Ü- çüncüsü ise, güvenlik alanýnda geleneksel olmayan yeni tehditler olup, terörizmin yeni türleri ve yollarý(korsanlar, biyolojik silahlar, siber saldýrýlar, vs) ile iklim deðiþikliði, su kaynaklarýnýn kýtlýðý, nükleer silahlar, uyuþturucu gibi sorunlarý kapsamaktadýr. Nitekim bu üç husus baðlamýnda çýkan tablo ve adý geçen sorunlarýn pek çok boyutu açýsýndan Orta Asya bölgesi günümüz uluslar arasý güvenliði için önemli yere sahip (bu baðlamda Orta Asya ile yarýþabilecek tek bölge Ortadoðu'dur). Fakat bu bölgeye yönelik stratejiler üreten ve politikalar yürüten ABD, Rusya, Çin, Japonya ve baþka ülkelerin ve uluslararasý kuruluþlarýn yaklaþýmlarý yaný sýra bölgesel ülkelerin yaklaþýmlarý da önem teþkil etmektedir. Bu yüzden Kazakistan'ýn NATO'ya bakýþý ele alýnan bu yazýda resmi söylevlere ve özel görüþlere yer verilecek. Böylece bölgesel güvenlikte (*) Avrasya Ulusal Üniversitesi, Bölgesel Araþtýrmalar Böl., Astana, Kýrgýzistan. 21 Yüzyýl Türkiye Enstitüsü Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Bilimsel Danýþmaný [63]

2 Dr. Aygerim Þilibekova daha çok sorumluluk almak isteyen ve kendisini kilit ülke olarak gören Kazakistan'ýn hem kendi güvenliðini saðlamak, hem uluslar arasý imajýný yükseltmek için yapýsal bir metot uygulayarak sergilediði yaklaþýmý daha objektif bir þekilde tahlil edilmeye çalýþýlacak. NATO ve Orta Asya: Genel bakýþ NATO'nun Orta Asya'ya iliþkin stratejisinin baþlangýcý olarak Londra'- da geçen NATO zirvesini göstermek mümkündür. Bu zirvede liderler Doðu Bloðu ülkelerini artýk düþman olarak görmediklerini resmen açýklamýþlardý. NATO ve Orta Asya cumhuriyetleri arasýndaki iþbirliði, 1994 yýlýnda NATO'nun Barýþ için Ortaklýk programýnýn(býo) imzalanmasýyla baþladý. Bu kurumun amacý eski Doðu Bloðu ülkeleri ile dünyada ve özellikle Avrupa'da barýþ için iþbirliði yapmaktýr. BÝO'ya katýlan ülkeler NATO'da kabul edilen prensipleri de benimsemiþ oluyorlar. Bu prensipler BM Sözleþmesinde geçen yükümlülükler, insan haklarý evrensel beyannamesi, sýnýrlarýn dokunulmazlýðý, ülkelerin baðýmsýzlýðý, toprak bütünlüðü ve sorunlarýn barýþçýl yollarla çözülmesini öngören prensiplerdir. Bununla birlikte, BÝO, baðýmsýzlýklarýný yeni almýþ cumhuriyetlere yönelik NATO'nun yakýnlýk ve iþbirliði politikalarýnýn en önemlisi olarak tanýmlanabilir. Bu stratejinin sayesinde NATO'nun ayný zamanda yeni uluslar arasý düzene uyum saðlamayý a- 1 maçladýðý da düþünülmektedir. Orta Asya'nýn beþ cumhuriyetinin dördü Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve Türkmenistan BÝO'ya katýlmýþlardý. 1990'lý yýllarda kâðýt üstünde gerçekleþen bu iþbirliðinin günümüzde uygulamaya dökülerek aktif hal aldýðýný görebiliriz. Aktif iþbirliði 11 Eylül 2001 tarihinde yaþanan olaylarýn neticesinde BM ve NATO desteðiyle Uluslararasý Antiterör Koalisyonunun ortak düþman sayýlan teröre karþý sa- 2 vaþýnýn ilânýyla baþlamýþtýr yýlýndan itibaren Orta Asya bölgesi NATO'nun Orta Asya ve Afganistan'daki askeri varlýðý ile yaþamaktadýr. NATO'nun üye ülkelerinin askerî personeli, askerî araçlarý, teknolojisi ve askeri üsleri Özbekistan, Kýrgýzistan ve Tacikistan'da yerleþmiþlerdi. Bununla birlikte, NATO üye ülkelerinin aktif olarak katýldýðý bu askeri üsler halk arasýnda Amerikalý olarak bilinse de, askeri üslerin yalnýz ABD tarafýndan yerleþtirildiðini söylemek gerçeðe aykýrý olacaktýr. 1 Hasret Çakmak, Uluslararasý Krizler ve Türk Silahlý Kuvvetleri, Ankara: Platin, Kasým, 2004, s Nejat Tarakçý, ABD'nin korku ve endiþe stratejisi: Yeni Ortadoðu, Stratejik yorum No.:266, (çevrimiçi, ) [64] 21. YÜZYIL E kim 2009

3 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar Kazakistan Dýþiþleri Bakaný Marat Tajin ve NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Shaffer. EAPC Forumu Açýlýþý, Astana 2009 Ýttifak'ýn yeni dönemde, özellikle 11 Eylül sonrasý dönemde, var oluþ amacýný tespit etme ve yeni strateji konseptini geliþtirme gibi iç problemlerinin ýþýðýnda Orta Asya, NATO üyelerinin mutabýk olduðu tek bölge olarak gösterilebilir. NATO'nun bölgedeki amaçlarýna gelince bunlar Ýttifak'ýn resmi söylevlerinde þu þekilde açýklanmaktadýr: Birincisi, yerel rejimlerin demokrasiye geçiþlerine yardým edilmesi. Bu hedefe, ülkenin özellikleri göz ö- nünde bulundurularak geliþtirilen özel harekât plâný sayesinde ulaþýlabileceði düþünülmüþ ve bunun devletler tarafýndan deðerlendirileceði beklenmektedir. Ýkincisi, güvenlik alanýndaki bölgesel iþbirliðinin yoðunlaþtýrýlmasýdýr. Siyasî dilden tercüme edildiði zaman, bunun Avrupa ve Orta Asya güvenliklerine yönelik ortak tehditlere karþý koymak için NATO'ya baðlý bir sistemin oluþturulmasý anlamýna geldiði görülebilir. Üçüncü olarak, terörizme karþý diye adlandýrýlan savaþ için NATO'nun Orta Asya'ya ihtiyacý þeklinde i- fade edilebilir. Ancak, Orta Asya'nýn kendisine deðil, NATO için askeristratejik önem teþkil eden bölgeleri kontrol edebilme imkâný saðladýðý için bu bölgeye ihtiyaç duyulduðu söylenebilir. Yani, bir nevi platform veya tramplen iþlevini görmesi düþünülmekte, Orta Asya devletlerinin de bundan fayda görecekleri hesaplanmaktadýr. Nitekim eski NATO Genel Sekreteri George Robertson'a göre 21. yüzyýlýn güvenlik problemlerini çözme yö- 21. YÜZYIL E kim 2009 [65]

4 nündeki çalýþmalarda kendi payýna düþeni yapan NATO, Orta Asya cumhu- 3 riyetlerininde kendi görevini yerine getirmesini beklemektedir. Bunlara dâhil olarak, Batý'nýn seslendirilmesinden pek hoþnut olmadýðý baþka bir amacý da olduðunu söylemeliyiz. Bu amaç NATO'nun bölge devletlerinin ordularýnýn modernleþtirilmesinde rol almasýdýr. Çünkü aslýnda bunun anlamý, bölge ordularýný batý tipi ordularýna benzetmek ve bölgesel ordularýn askerî-teknik donanýmýnýn temelini oluþturan Rus askeri teknolojisinin yerini almak demektir. Böylece Orta Asya devletleri askeri ve teknik konuda Rusya veya Çin'e deðil en baþta ABD olmak üzere Batý ülkelerine baðlý kalacaktýr. Bununla birlikte bölge ülkeleriyle bilimsel araþtýrmalar, çevre sorunlarý, eðitim programlarý gibi alanlarda iþbirliði örnekleri mevcuttur. Onlardan biri Sanal Ýpek Yolu projesidir. Bu proje kapsamýnda uydu üzerinden tüm Orta Asya ve Kafkasya devletlerinin araþtýrma kurumlarýnýn Av-rupalý araþtýrma enstitüleri ile bir internet aðý ile baðlanarak bilgi ve tecrübe alýþ veriþinde bulunmasý saðlanmýþtýr. Bununla birlikte Perspektif 2010 olarak bilinen proje sayesinde 200'e yakýn NATO'nun Orta Asya devletleriyle iþbirliði, askerî alanýn dýþýnda da gerçekleþmekte, uygulamada ise askerî varlýðýyla desteklenmektedir. Dr. Aygerim Þilibekova genç bilim adamý NATO ülkelerinin bilimsel ve araþtýrma laboratuarlarýnda staj yapabilecekler. Di-ðer bir örnek ise, Fergana vadisindeki radyoaktif maddelerin yok edilmesiyle ilgili Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan ve Özbekistan bilim adamlarýnýn ortak çalýþmasýdýr. Bu projeye önayak olan NATO bu tür inisiyatiflerle bölgesel entegrasyonun geliþmesine de katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Kýsacasý, NATO'nun Orta Asya devletleriyle iþbirliði askerî alanýn dýþýnda da gerçekleþmekte, uygulamada ise askerî varlýðýyla desteklenmektedir. Ancak, her ne kadar Orta Asya-NATO iliþkilerini yukarýda deðindiðimiz amaçlarýn ýþýðýnda deðerlendirsek de, kýsa vadede Orta Asya en çok NATO'- nun büyük sorunlar olarak belirlediði Afganistan Rusya yeni güvenlik tehditleri üçgeninde ilgi görecek, uzun vadede ise Çin Ýran yeni güvenlik tehditleri üçgeni de eklenebilecektir. Afganistan dünyanýn 8 senedir izlediði bir oyun olarak NATO'nun Orta Asya'da varlýðý hakkýndaki sorulara verilecek cevaplardan en hýzlýsý. Afganistan sorunu baðlamýnda Orta Asya sadece bir tramplen olarak deðil, ayný 3 Chuck Hagel, Partnership for Peace: Charting A course for A New Era, US Foreign Policy Agenda, c. 9, sy. 2, Haziran 2004, s [66] 21. YÜZYIL E kim 2009

5 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar zamanda Afganistan'ýn buhrandan çýkmasýna yardým edecek bir araç olarak görülmektedir. Yani, fikir babasý ünlü ABD'li Orta Asya uzmaný Dr. Frederick Starr'ýn olduðu düþünülen Büyük Orta Asya projesi dâhilinde Afganistan'ýn Orta Asya devletleriyle entegre olarak onlarýn yardýmýyla kalkýnmasý daha hýzlý olmasý beklenmekteydi. Ancak bu strateji bölge ülkelerinden destek görmemiþ (hatta bazý yerel uzmanlarýn fikirlerine göre Afganistan'ýn bölünmesi(kuzey ve Güney þeklinde) bölgeyle birleþmesinden daha kolay ve daha mantýklý olacakmýþ), çok yadýrganmýþ ve bu stratejiye þiddetle itiraz edilmiþti. Afganistan'da yaþanýlan sýkýntýlarýn bölgeye sýçrayabileceðinden korkan bölge devletlerinin Afganistan'la entegrasyonu istememeleri doðaldýr. Buna bölge devletlerinin bir biriyle anlaþmazlýklarý da eklenmekte, deðil Afganistan'la, kendi aralarýnda ortak pazar, ortak politikalar, ortak alan oluþturamamaktadýrlar. Bu yüzden NATO stratejisinde tüm bölgeyi kavrayan ortak yaklaþýmdan daha çok bölge devletleriyle ikili iliþkileri öne çýkararak iþbirliði yapmaktadýrlar. Afganistan'da yaþanýlan sýkýntýlarýn bölgeye sýçrayabileceðinden korkan bölge devletlerinin Afganistan'la entegrasyonu istememeleri doðaldýr. Rusya'nýn yumuþak karný (Ruslarýn çoðunlukta olduðu Kazakistan'ýn kuzey bölgelerinin Rusya'ya dâhil edilmesini savunan Aleksandr Soljenitsyn tarafýndan öne sürülmüþtü) olarak adlandýrýlan Orta Asya'daki NATO varlýðý NATO-Rusya iliþkilerinde en önemli hususlardan biridir. En çok Rusya'nýn tepkisinden çekinen NATO, Afganistan'daki varlýðýný küresel güvenlik açýsýndan deðerlendirilmesi, Rusya önderliðinde eski Sovyet cumhuriyetleriyle kurulan Ortak Güvenlik Anlaþmasý Teþkilatý (OGAT) ile bir yarýþ veya rekabet olarak algýlanmamasý gerektiðini sýk sýk vurgulamýþtý. Rusya ise NATO'nun en kýsa zamanda Afganistan'daki misyonu biter bitmez bölgeyi terk etmesi gerektiðini dile getirmiþti. Ama yine de Rusya'nýn bölge üzerindeki etkisini azaltmak üzere NATO'nun aktif politikalar sürdürdüðünü iddia eden ve tesis edilen askeri üslerden rahatsýz olan Putin baþkanlýðýndaki Rus hükümeti NATO'nun Afganistan'daki operasyonlarýný desteklediðini bildirmiþti. Daha doðrusu desteklemek zorunda kalmýþtý, çünkü Rusya Afganistan tecrübesini hatýrlýyor, bulunduðu vaziyette Afganistan'dan gelebilecek tehditle baþa çýkamayacaðýný biliyordu. Bu, özellikle, Aðustos 2008 tarihinde Gürcistan'la savaþ sonrasýnda daha bariz görüldü. (Rusya ordusunun sýkýntýlý durumunu dünyaya göstermiþ oldu.) Fakat ayný zamanda, her ne kadar bir paradoks olarak görülse de, bu savaþ Orta Asya devletleri için bir gözdaðý olmuþ, NATO'nun cazibesini azaltmýþ, Rusya'nýn 21. YÜZYIL E kim 2009 [67]

6 ise askeri ortak olarak pozisyonunun güçlenmesine(kýrgýzistan'da Rus üsler açýlmasýna, OGAT'ýn acil harekât güçlerinin kurulmasý önerilmesine) neden olmuþtu. Böyle bir geliþme özellikle üçüncü sorun olarak ele aldýðýmýz ve yeni veya geleneksel olmayan tehditler olarak adlandýrdýðýmýz güvenlik sorunlarý baðlamýnda bakýldýðýnda ilginçtir. Çünkü bu açýdan baktýðýmýzda NATO istenilen bir ortak olarak görülebilmektedir. Yeni tehditler, özellikle terörizm, uyuþturucu ve insan kaçakçýlýðý, çevre sorunlarý açýsýndan, bununla birlikte bölge devletlerinin ordularýnýn modernizasyonu için NATO tecrübesi Orta Asya devletlerinin ilgisini çekmektedir. NATO'nun tecrübelerinden, özellikle askerî, teknik, barýþ gücü, bilim projeleri, çevre sorunlarý, doðal afetler konularýnda, en çok yararlanan Kazakistan olmuþ, on beþ yýllýk zaman zarfýnda belirli bir yaklaþým geliþtirmiþti. Nitekim Kazakistan ýn baþkenti Astana'da Haziran 2009 tarihinde düzenlenen Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi(EAPC) 3. Güvenlik Forumu Kazakistan'ýn NATO'ya bakýþýný (resmi kurumlarýn yaklaþýmý ve uzmanlarýn özel tahlilleri) ortaya çýkarmýþtýr. NATO ve Kazakistan: Resmî bakýþ Ortaklýk Yoluyla Güvenlik adý altýnda geçen Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi (EAPC) 3. Güvenlik Forumu'nun organizasyonu NATO'nun 60. yýldönümüne denk gelmiþ, Ýttifak'ýn ilgisinin Avrupa güvenliðinden küresel güvenliðe kaydýðýný göstermiþti. Önceki ikisine ev sahipliðini Ýsveç (2005) ve Makedonya (2007) gibi Avrupa ülkeleri yapan bu toplantýlarýn ü- çüncüsünün Astana'da düzenlenmesi hakkýnda öneri Kazakistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev'den gelmiþti. NATO'nun yirmi sekiz üye-ülkesini ve yirmi iki ortaklýk üyesini bir araya getiren Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi Güvenlik Forumu'nun tarihte ilk defa Asya kýtasýnda ve eski Sovyet coðrafyasýnda, özellikle Kazakistan'da düzenlenmesi çok manidar oldu. Kazakistan'ýn NATO'nun Orta Asya'daki en aktif ortaðý olarak önemsenmesi ve Orta Asya bölgesinin güvenliði için kilit ülke durumunda olmasý, Kazakistan eski Dýþiþleri Bakaný Marat Tajin'a göre, bu kararýn alýnmasýnda en büyük etken olmuþtu. Ayný zamanda, Tajin, bunun Kazakistan'ýn NATO'ya verdiði öneminin göstergesi olduðunu vurgulamýþ, Kazakistan NATO ile iliþkilerini dýþ politikasýnýn ve bölgesel Yeni tehditler, özellikle terörizm, uyuþturucu ve insan kaçakçýlýðý, çevre sorunlarý açýsýndan, bununla birlikte bölge devletlerinin ordularýnýn modernizasyonu için NATO tecrübesi Orta Asya devletlerinin ilgisini çekmektedir. Dr. Aygerim Þilibekova [68] 21. YÜZYIL E kim 2009

7 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar güvenlik sisteminin güçlenmesi için izlediði stratejisinin bir parçasý haline 4 geldiðini söylemiþti. Kazakistan'ýn çok yönlü dýþ politikasýnýn fikir babasý olarak sayýlan Tajin Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi'ni daha istikrarlý ve güvenli bir dünya kurma yolunda NATO'nun üye-ülkeleri ile diðer ülkeleri- 5 nin diyalogu için iyi bir platform olarak görmektedir. Bununla birlikte bugün Kazakistan NATO ile Özel Ortaklýk Harekât Plâný(Individual Partnership Action Plan) kapsamýnda iþbirliði geliþtiren tek Orta Asya ülkesidir. Kazakistan eski Savunma Bakaný Danial Ahmetov'un görüþünde IPAP Kazakistan-NATO iliþkilerini yeni seviyeye çýkarmýþ ve daha derin bir diyalog için temel oluþturmuþ, Kazakistan'ýn güvenlik alanýnda tecrübesini arttýrmasýný saðlamýþtýr. Örneðin, Kazakistan uluslararasý barýþ gücü taburunu oluþturan ve Irak'a gönderen eski Sovyet ülkeleri arasýnda ilk ve tek olmuþ, bunun sayesinde ordusunun profesyonelliðini geliþtir- 6 meyi amaçlamýþtýr. Bununla birlikte NATO'nun Parlamentolar Asamblesine 2004 yýlýnda gözcü statüsünde katýlan Kazakistan için bu tecrübe BÝO'nun amaçlarýndan biri olan silahlý kuvvetlerin sivil denetimi açýsýndan da, Rose-Roth Seminerlerinin de Kazakistan'da dü- 7 zenlenmesi açýsýndan da bir ilk olmuþtur. Savunma bakanlýðý'nýn giriþimiyle NATO+Kazakistan formatýnda geçen toplantýlarýn neticesinde ise Kazakistan'da Barýþ için Ortaklýk Eðitim Merkezi(BÝOEM) kurulmuþtur. Bunun da Kazakistan'ýn potansiyelini geliþtirerek Orta Asya bölgesinin güvenlik sisteminin kilit ülkesi durumunu güçlendireceðine inanýlmaktadýr. Askeri modernizasyon, terörizmle mücadele, barýþ gücü taburunun profesyonelleþtirilmesi açýsýndan NATO'dan tecrübe edinmekte olan Kazakistan bu iþbirliðini BÝO kapsamýnda sürdürme niye- 4 Janar Medeubaeva, Aygerim Þilibekova, Kazakistan'ýn dýþ politikasýnýn üçayaðý ve yeni konsept arayýþlarý, 21. Yüzyýl, Ekim-Kasým-Aralýk, Sayý 7. 5 Marat Tajin, Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi(EAPC) 3. Güvenlik Forumu'nun açýlýþ konuþmasý, 25 Haziran 2009, Baðýmsýzlýk Sarayý, Astana. 6 Danial Ahmetov, The Factor of Strengthening Regional Stability and Security, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s Kazakistan uluslararasý barýþ gücü taburunu o- luþturan ve Irak'a gönderen eski Sovyet ülkeleri arasýnda ilk ve tek olmuþ, bunun sayesinde ordusunun profesyonelliðini geliþtirmeyi amaçlamýþtýr. 7 Rose-Roth Semineri Güvenlik Forumu'ndan ertesi gün düzenlenen ve ABD'lý senatörler Charlie Rose ve Bill Roth tarafýndan 1990 yýlýnda önerilen bir toplantý olup, parlamenter demokrasinin güçlenmesi ile geliþmesini amaçlamaktadýr. Bu yýl Parlamentolar Asamblesinin tarihinde ilk defa Orta Asya'da düzenlediði Seminer Astana'da gerçekleþmiþti. 21. YÜZYIL E kim 2009 [69]

8 tini bildirmiþ, hiçbir þekilde NATO'ya üye olmayý düþünmediðini vurgulamýþtýr. Kazakistan-NATO iliþkileri sadece siyasî ve askerî konularla sýnýrlý deðildir. Acil durum, afetler ve kurtarma alanýnda da epey tecrübe birikmiþ, ortak projeler gerçekleþtirilmiþtir yýlýndan itibaren Kazakistan'ýn ilgili bakanlýðý'nýn NATO'nun sivil acil durumlarý planlamýþ ve sivil-askeri iþbirliði ile ilgili üniteleri ortaklaþa bölgesel seminerler düzenlemiþ, Kazakistan'ýn bu alanda çalýþan uzmanlarýnýn eðitimine katkýda bulunmuþtur. Doðal afetlere karþý operasyonlar ve aktivitelere silahlý kuvvetlerin de katýlmasý, özel teknolojilerin ve ekipmanlarýn kullanýlmasý, âcil yardým ve kurtarma becerilerinin geliþtirilmesi açýsýndan NATO'nun tecrübesinin çok önemli olduðunu vurgulayan Kazakistan Âcil Durumlar Bakaný V. Bojko böyle bir iþ- 8 birliðinin ulusal ve bölgesel güvenliðe çok faydalý olduðunu söylemektedir. Özetle, Kazakistan'da ABD veya NATO askeri tesisleri bulunmuyor ve görünürde böyle bir geliþme plânlanmadýðý gibi Kazakistan'ýn NATO'ya üyeliði de amaçlanmýyor. Ancak, kesin olan þey Barýþ için Ortaklýk programýnýn dâhilinde NATO ile iþbirliðinin devam edeceðidir. Böylece Kazakistan-NATO iliþkileri sadece siyasî ve askerî konularla sýnýrlý deðildir. NATO ve Kazakistan: Özel bakýþ resmi kurumlarýn söylemlerinden yola çýktýðýmýzda NATO ile iþbirliðinin ulusal ve bölgesel gü-venlik açýsýndan önemi ve Kazakistan'a katkýsý büyük olduðu sonucuna varýlmaktadýr. Ancak bazý baðýmsýz uzmanlarýn görüþüne göre bu böyle deðildir. NATO ile iliþkiler üzerine siyaset ve strateji uzmanlarýnýn görüþleri Kazakistan'da ikiye ayrýlmýþ durumdadýr. Birilerine göre; uzun vadede Rusya ile NATO arasýnda seçim yapmak zorunda kalacak Kazakistan için bu iþbirliði çok tehlikeli olabilecek, NATO ile iliþkileri derinleþtirmemek en doðrusu olacaktýr. Buna karþýn kimi uzmanlar ise Rusya etkisinden kurtulmak için NATO'nun önemli olduðunu ve bu tabloya Çin'i kattýðýmýzda NATO'nun varlýðý en çok Orta Asya devletlerinin iþine yaradýðýný savunmaktadýrlar. Ýki uç görüþün temsili olarak örnekleri gösterir olursak: Kazakistan Strateji Araþtýrmalarý Enstitüsü'nden Çin politikasý üzerine uzmanlaþan Rus asýllý Dr. Konstantin Sýroejkin'e göre sýradan bir Kazakis- 8 Vladimir Bojko, Partnership for ES prevention and elimination, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s Dr. Aygerim Þilibekova [70] 21. YÜZYIL E kim 2009

9 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar tan vatandaþý için NATO varlýðýnýn hiçbir etkisi olmamakta, NATO ile iliþkilere daha çok küresel kontekstte bakýlmasý gerekmektedir. Ona göre NATO Rusya'yý çevrelemek üzere Orta Asya ve Kafkaslarý Batý'nýn etki alanýna çekmeyi hedeflemekte, bununla birlikte Orta Asya'nýn doðal kaynaklarýna göz diken ABD'nin maþasý rolünü oynamakta ve uzun vadede bunun 9 Kazakistan'a zararý olmasý beklenmektedir. Öteki yandan, Riskleri Deðerlendirme Grup Baþkaný, Kazak asýllý Dr. Dosým Satpaev ise NATO'nun eski SSCB'nin batýsýnda etkili olduðu kadar Orta Asya'da olamadýðýnýn farkýnda olduðunu ortaya koymaktadýr. Üstelik ona göre NATO'nun Orta Asya'da güvendiði tek þey Barýþ için Ortaklýk o- lup, NATO için en faydalý ortaklýk Kazakistan'la geliþtirilendir. Çünkü Kazakistan bölgede en güçlü pozisyona sahip bir devlettir. Çok yönlü politikalar izleyerek tüm aktörlerle olumlu iþbirliði içerisindedir. Kazakistan açýsýndan ise, Dr. Satpaev, eksilerden daha çok artýlarý bulunan bir ortaklýk Ka- 10 zakistan'ýn yararýna olduðu kanýsýndadýr. Bu iki farklý görüþün haklýlýðýný zaman gösterecek olsa da, þuanda ikisinin mutabýk kaldýðý bir nokta Kazakistan'ýn NATO ile iliþkilerinin NATO+Rusya þemasýnýn iþlevine baðlý geliþeceðidir. Geçen onbeþ yýllýk zaman zarfýnda Ortaasya devletleri arasýnda yabancý askerî üslerin olmadýðý bir ülke olarak Kazakistan NATO ile iþbirliðini teknik, eðitim ve bilim gibi konularla kýsýtlý tutmaktadýr. Bunun temel nedeni ise Rusya nýn uyguladýðý politikalardýr. Burada deðinilecek bir önemli husus ise NATO ülkelerinin (sadece ABD deðil, Almanya, Fransa, vs.) Orta Asya'da özellikle Kazakistan ile iliþkilerini ve askeri alandaki iþbirliðini arttýrmak istemesindeki baþlýca sebep, kanýmýzca, Kazakistan'ýn alým gücüdür. Rusya'nýn en çok tedirgin olduðu nokta bu konudur. Ýlk baþta hibe ve yardýmlarla baþlayan iþbirliðinin neticesinde Kazakistan ordusunun Rus yapýmý silah ve teknolojilerden uzaklaþtýrýlarak kendi teknoloji ve askeri ekipmanlarýna alýþtýrýlmasý beklenmektedir. Zamanla sadece Amerikan silah ve teknolojisini kullanan Orta Asya devletleri Amerika'ya baðlý olacak ve onun için bir pazar haline gelecektir. Buna raðmen, günümüz küreselleþen dünyasýnda baþkalarýn tutumu (meselâ, Rusya veya Çin) yüzünden kendisini kýsýtlayan devletin, asýl olarak 9 Konstantin Sýroejkin, Competitive Struggle for Eurasia becomes Aggravated, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s Dosým Satpaev, Providers of Security, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s YÜZYIL E kim 2009 [71]

10 Dr. Aygerim Þilibekova kýsýtlý olacaðý anlaþýlmalýdýr. Her zaman risklerinin paylaþtýrýlmasý ve bütün olasýlýklarýn hesaplanmasý gerektiðini göz önünde bulundurarak, Kazakistan'ýn çýkarýna olan politikalar izlenmesi gerektiði düþünülmelidir. Sonuç olarak Soðuk Savaþ sonrasý NATO'nun bir güvenlik kuruluþu o- larak dönüþümünün en bariz özelliði ortaklýk larýn ortaya çýkmasýdýr. Bu ortaklýklar tüm kilit bölgeleri kapsamaktadýr: Avrupa-Atlantik alaný, Basra Körfezi (Ýstanbul iþbirliði giriþimi), Orta Doðu (Akdeniz diyalogu), Pasifik bölgesi(avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya). Nitekim Barýþ için Ortaklýk olarak bilinen programýn kapsamýnda NATO'nun doðu istikametinde geniþlemesini saðladýðýný, 20. asýrda asla düþünülemeyeceði bir geliþme olarak, askerlerini gönderdiði Orta Asya'da da yeni ortaklar bulduðunu görebiliriz. Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi(EAPC) 3. Güvenlik Forumu'nun Avrasya'nýn kalbi Astana'da geçmesi NATO'nun yeni stratejisinin bir yansýmasý olarak algýlanabilir. Bana göre, bu toplantý NATO'nun 60 yýllýk bir kuruluþ olarak günümüz dünyasýnýn uluslar arasý güvenlik yapýsýndaki pozisyonunun deðerlendirilmesi ve Orta Asya bölgesinde, dolayýsýyla Avrupa dýþýndaki tüm bölgelerde, yürüttüðü politikalarýnýn tartýþýlmasý açýsýndan çok anlamlýydý. Yalnýz gözden kaçan önemli konu, NATO'nun varlýðý ve geliþimi (kuruluþun içinde bile onun gerekliliðini tartýþanlar mevcut) ile birlikte a- maçlarý ve yeniçað misyonu (acaba dünya jandarmasýna mý dönüþmekte?) gündem dýþý kalmasýdýr. Ama bu konunun gündeme gelmesi sadece bir zaman meselesidir. 1 Aðustos NATO'nun Genel Sekreteri, Hollandalý Jaap de Hoop Scheffer'in görevini Danimarkalý Anders Fogh Rasmussen'e devretmesiyle NATO için yeni dönem baþladýðý aþikârdýr. Bunu Barack Obama yönetiminin de tutumu pekiþtirmektedir. Bu deðiþikliðin NATO'nun önündeki sorunlarýn çözümüne de, NATO'nun Avrupa dýþýnda yürüttüðü politikalara da yansýyacaðý þüphesiz. Bunun Orta Asya için de yeni geliþmeler getireceði ve bölgesel güvenliði etkileyeceði kesindir. Ortaklýk yoluyla güvenliði ne denli saðlayabileceði de o zaman anlaþýlýr. [72] 21. YÜZYIL E kim 2009

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem

Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem Dr. Aygerim Þilibekova (*) Günümüzde yaþanan küresel kriz uluslararasý iliþkilerin geliþmesini engellemekte, özellikle ekonomik iliþkilerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türk Dünyasý Analizleri

Türk Dünyasý Analizleri Türk Dünyasý Analizleri KAZAKÝSTAN Ankara T Ü R K I Y E AZERBAYCAN Baku ÖZBEKÝSTAN Askabad Taskent Alma-ata Biskek KIRGIZÝSTAN KKTC TÜRKMENÝSTAN D O Ç. D R. J A N A R M E D E U B A Y E V A A Y G E R Ý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ. Hazýrlayan: Dr. Atilla Sandýklý RAPOR NO: 2

DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ. Hazýrlayan: Dr. Atilla Sandýklý RAPOR NO: 2 DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ Hazýrlayan: Dr. Atilla Sandýklý RAPOR NO: 2 RAPOR NO: 2 Deðiþen güvenlik anlayýþlarý ve Türkiye nin güvenlik stratejisi NOT: BÝLGESAM farklý

Detaylı

Kafkasya Ýncelemeleri

Kafkasya Ýncelemeleri Kafkasya Ýncelemeleri D R. M U R A T K Ö Y L Ü Kafkasyada ki Amerika Dr. Murat KÖYLÜ (*) Amerika; II. Dünya Savaþý sonrasý, Avrupa ve Uzak Doðu da ki üstlenmiþ olduðu rolün etkisiyle dünya önderi sýfatýyla,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN 55 YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN Türk-Amerikan iliþkilerini deðerlendirirken bu iliþkideki büyük ortak olan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4

YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4 YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4 RAPOR NO: 4 Yakýn dönem Türk-Amerikan iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ULUSLARARASI POLÝTÝKALAR EKSENÝNDE KAFKASYA. Hazýrlayan: Dr. Fatih Özbay RAPOR NO: 15

ULUSLARARASI POLÝTÝKALAR EKSENÝNDE KAFKASYA. Hazýrlayan: Dr. Fatih Özbay RAPOR NO: 15 ULUSLARARASI POLÝTÝKALAR EKSENÝNDE KAFKASYA Hazýrlayan: Dr. Fatih Özbay RAPOR NO: 15 RAPOR NO: 15 Uluslararasý politikalar ekseninde Kafkasya NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný

Detaylı

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Arif Keskin (*) Son zamanlarda Türkiye-Ýran iliþkileri çok dikkat çekmektedir. Ýliþkilerin çok iyi olduðu ve Ýran'ýn en çok güvendiði ülkenin Türkiye olduðu iddia

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý

Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý Yrd.Doç.Dr.Sait YILMAZ (*) 2008 yýlý uluslararasý iliþkiler alanýnda çok önemli geliþmelerin evrilmekte olduðu bir dönemi iþaretlemektedir. Bu geliþmeler TV lere yansýyan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kurs Programları Hakkında

Kurs Programları Hakkında Kurs Programları Hakkında Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği

Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği Paul Hirst, Grahame Thompson Çeviren: A. Selçuk Can Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 5., Kasım-Aralık 2001, Ankara., s.127-145 Orijinal Metin: Globalization

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı