Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar"

Transkript

1 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar Dr. Aygerim Þilibekova (*) Bu yýl 60. yýldönümünü kutlamakta olan Kuzey Atlantik Ýttifaký 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Fransa'nýn Strasbourg ve Almanya'nýn Kehl kentlerinde düzenlediði NATO Zirvesinde daha çok 60 yýllýk süreçte elde ettiði baþarýlara ýþýk tutmuþ ve mevcut sorunlarý deðerlendirmiþtir. Baþarýlar denince akla iki kutuplu dönemden daha çok Soðuk Savaþý izleyen dönem gelmektedir. Üye-devlet sayýsýný 12'den 28'e geniþleten NATO þuanda dünyanýn en büyük ittifaký haline geldi. Üstelik Batý'da kimileri tarafýndan Soðuk Savaþýn bitmesi NATO hesabýna yazýlmakta, Varþova anlaþmasýnýn feshi NATO'- nun zaferi olarak görülmektedir. NATO zirvesinde dile getirilen sorunlar ise üç hususta özetlenebilir. Birincisi, Afganistan'daki durum olup, NATO'- nun kendi geliþimini sorgulama ve ilerlediði istikameti belirleme konusunda bir nevi dönüm noktasý sayýlýr. Ýkincisi, NATO'nun Rusya ile olan iliþkileri olup, 2008 yazýnda patlayan Rusya-Gürcistan savaþý ve Güney Kafkasya krizi sonucunda ne denli çeliþkili ve girift sorun olduðu ortaya çýkmýþtý. Ü- çüncüsü ise, güvenlik alanýnda geleneksel olmayan yeni tehditler olup, terörizmin yeni türleri ve yollarý(korsanlar, biyolojik silahlar, siber saldýrýlar, vs) ile iklim deðiþikliði, su kaynaklarýnýn kýtlýðý, nükleer silahlar, uyuþturucu gibi sorunlarý kapsamaktadýr. Nitekim bu üç husus baðlamýnda çýkan tablo ve adý geçen sorunlarýn pek çok boyutu açýsýndan Orta Asya bölgesi günümüz uluslar arasý güvenliði için önemli yere sahip (bu baðlamda Orta Asya ile yarýþabilecek tek bölge Ortadoðu'dur). Fakat bu bölgeye yönelik stratejiler üreten ve politikalar yürüten ABD, Rusya, Çin, Japonya ve baþka ülkelerin ve uluslararasý kuruluþlarýn yaklaþýmlarý yaný sýra bölgesel ülkelerin yaklaþýmlarý da önem teþkil etmektedir. Bu yüzden Kazakistan'ýn NATO'ya bakýþý ele alýnan bu yazýda resmi söylevlere ve özel görüþlere yer verilecek. Böylece bölgesel güvenlikte (*) Avrasya Ulusal Üniversitesi, Bölgesel Araþtýrmalar Böl., Astana, Kýrgýzistan. 21 Yüzyýl Türkiye Enstitüsü Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Bilimsel Danýþmaný [63]

2 Dr. Aygerim Þilibekova daha çok sorumluluk almak isteyen ve kendisini kilit ülke olarak gören Kazakistan'ýn hem kendi güvenliðini saðlamak, hem uluslar arasý imajýný yükseltmek için yapýsal bir metot uygulayarak sergilediði yaklaþýmý daha objektif bir þekilde tahlil edilmeye çalýþýlacak. NATO ve Orta Asya: Genel bakýþ NATO'nun Orta Asya'ya iliþkin stratejisinin baþlangýcý olarak Londra'- da geçen NATO zirvesini göstermek mümkündür. Bu zirvede liderler Doðu Bloðu ülkelerini artýk düþman olarak görmediklerini resmen açýklamýþlardý. NATO ve Orta Asya cumhuriyetleri arasýndaki iþbirliði, 1994 yýlýnda NATO'nun Barýþ için Ortaklýk programýnýn(býo) imzalanmasýyla baþladý. Bu kurumun amacý eski Doðu Bloðu ülkeleri ile dünyada ve özellikle Avrupa'da barýþ için iþbirliði yapmaktýr. BÝO'ya katýlan ülkeler NATO'da kabul edilen prensipleri de benimsemiþ oluyorlar. Bu prensipler BM Sözleþmesinde geçen yükümlülükler, insan haklarý evrensel beyannamesi, sýnýrlarýn dokunulmazlýðý, ülkelerin baðýmsýzlýðý, toprak bütünlüðü ve sorunlarýn barýþçýl yollarla çözülmesini öngören prensiplerdir. Bununla birlikte, BÝO, baðýmsýzlýklarýný yeni almýþ cumhuriyetlere yönelik NATO'nun yakýnlýk ve iþbirliði politikalarýnýn en önemlisi olarak tanýmlanabilir. Bu stratejinin sayesinde NATO'nun ayný zamanda yeni uluslar arasý düzene uyum saðlamayý a- 1 maçladýðý da düþünülmektedir. Orta Asya'nýn beþ cumhuriyetinin dördü Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve Türkmenistan BÝO'ya katýlmýþlardý. 1990'lý yýllarda kâðýt üstünde gerçekleþen bu iþbirliðinin günümüzde uygulamaya dökülerek aktif hal aldýðýný görebiliriz. Aktif iþbirliði 11 Eylül 2001 tarihinde yaþanan olaylarýn neticesinde BM ve NATO desteðiyle Uluslararasý Antiterör Koalisyonunun ortak düþman sayýlan teröre karþý sa- 2 vaþýnýn ilânýyla baþlamýþtýr yýlýndan itibaren Orta Asya bölgesi NATO'nun Orta Asya ve Afganistan'daki askeri varlýðý ile yaþamaktadýr. NATO'nun üye ülkelerinin askerî personeli, askerî araçlarý, teknolojisi ve askeri üsleri Özbekistan, Kýrgýzistan ve Tacikistan'da yerleþmiþlerdi. Bununla birlikte, NATO üye ülkelerinin aktif olarak katýldýðý bu askeri üsler halk arasýnda Amerikalý olarak bilinse de, askeri üslerin yalnýz ABD tarafýndan yerleþtirildiðini söylemek gerçeðe aykýrý olacaktýr. 1 Hasret Çakmak, Uluslararasý Krizler ve Türk Silahlý Kuvvetleri, Ankara: Platin, Kasým, 2004, s Nejat Tarakçý, ABD'nin korku ve endiþe stratejisi: Yeni Ortadoðu, Stratejik yorum No.:266, (çevrimiçi, ) [64] 21. YÜZYIL E kim 2009

3 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar Kazakistan Dýþiþleri Bakaný Marat Tajin ve NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Shaffer. EAPC Forumu Açýlýþý, Astana 2009 Ýttifak'ýn yeni dönemde, özellikle 11 Eylül sonrasý dönemde, var oluþ amacýný tespit etme ve yeni strateji konseptini geliþtirme gibi iç problemlerinin ýþýðýnda Orta Asya, NATO üyelerinin mutabýk olduðu tek bölge olarak gösterilebilir. NATO'nun bölgedeki amaçlarýna gelince bunlar Ýttifak'ýn resmi söylevlerinde þu þekilde açýklanmaktadýr: Birincisi, yerel rejimlerin demokrasiye geçiþlerine yardým edilmesi. Bu hedefe, ülkenin özellikleri göz ö- nünde bulundurularak geliþtirilen özel harekât plâný sayesinde ulaþýlabileceði düþünülmüþ ve bunun devletler tarafýndan deðerlendirileceði beklenmektedir. Ýkincisi, güvenlik alanýndaki bölgesel iþbirliðinin yoðunlaþtýrýlmasýdýr. Siyasî dilden tercüme edildiði zaman, bunun Avrupa ve Orta Asya güvenliklerine yönelik ortak tehditlere karþý koymak için NATO'ya baðlý bir sistemin oluþturulmasý anlamýna geldiði görülebilir. Üçüncü olarak, terörizme karþý diye adlandýrýlan savaþ için NATO'nun Orta Asya'ya ihtiyacý þeklinde i- fade edilebilir. Ancak, Orta Asya'nýn kendisine deðil, NATO için askeristratejik önem teþkil eden bölgeleri kontrol edebilme imkâný saðladýðý için bu bölgeye ihtiyaç duyulduðu söylenebilir. Yani, bir nevi platform veya tramplen iþlevini görmesi düþünülmekte, Orta Asya devletlerinin de bundan fayda görecekleri hesaplanmaktadýr. Nitekim eski NATO Genel Sekreteri George Robertson'a göre 21. yüzyýlýn güvenlik problemlerini çözme yö- 21. YÜZYIL E kim 2009 [65]

4 nündeki çalýþmalarda kendi payýna düþeni yapan NATO, Orta Asya cumhu- 3 riyetlerininde kendi görevini yerine getirmesini beklemektedir. Bunlara dâhil olarak, Batý'nýn seslendirilmesinden pek hoþnut olmadýðý baþka bir amacý da olduðunu söylemeliyiz. Bu amaç NATO'nun bölge devletlerinin ordularýnýn modernleþtirilmesinde rol almasýdýr. Çünkü aslýnda bunun anlamý, bölge ordularýný batý tipi ordularýna benzetmek ve bölgesel ordularýn askerî-teknik donanýmýnýn temelini oluþturan Rus askeri teknolojisinin yerini almak demektir. Böylece Orta Asya devletleri askeri ve teknik konuda Rusya veya Çin'e deðil en baþta ABD olmak üzere Batý ülkelerine baðlý kalacaktýr. Bununla birlikte bölge ülkeleriyle bilimsel araþtýrmalar, çevre sorunlarý, eðitim programlarý gibi alanlarda iþbirliði örnekleri mevcuttur. Onlardan biri Sanal Ýpek Yolu projesidir. Bu proje kapsamýnda uydu üzerinden tüm Orta Asya ve Kafkasya devletlerinin araþtýrma kurumlarýnýn Av-rupalý araþtýrma enstitüleri ile bir internet aðý ile baðlanarak bilgi ve tecrübe alýþ veriþinde bulunmasý saðlanmýþtýr. Bununla birlikte Perspektif 2010 olarak bilinen proje sayesinde 200'e yakýn NATO'nun Orta Asya devletleriyle iþbirliði, askerî alanýn dýþýnda da gerçekleþmekte, uygulamada ise askerî varlýðýyla desteklenmektedir. Dr. Aygerim Þilibekova genç bilim adamý NATO ülkelerinin bilimsel ve araþtýrma laboratuarlarýnda staj yapabilecekler. Di-ðer bir örnek ise, Fergana vadisindeki radyoaktif maddelerin yok edilmesiyle ilgili Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan ve Özbekistan bilim adamlarýnýn ortak çalýþmasýdýr. Bu projeye önayak olan NATO bu tür inisiyatiflerle bölgesel entegrasyonun geliþmesine de katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Kýsacasý, NATO'nun Orta Asya devletleriyle iþbirliði askerî alanýn dýþýnda da gerçekleþmekte, uygulamada ise askerî varlýðýyla desteklenmektedir. Ancak, her ne kadar Orta Asya-NATO iliþkilerini yukarýda deðindiðimiz amaçlarýn ýþýðýnda deðerlendirsek de, kýsa vadede Orta Asya en çok NATO'- nun büyük sorunlar olarak belirlediði Afganistan Rusya yeni güvenlik tehditleri üçgeninde ilgi görecek, uzun vadede ise Çin Ýran yeni güvenlik tehditleri üçgeni de eklenebilecektir. Afganistan dünyanýn 8 senedir izlediði bir oyun olarak NATO'nun Orta Asya'da varlýðý hakkýndaki sorulara verilecek cevaplardan en hýzlýsý. Afganistan sorunu baðlamýnda Orta Asya sadece bir tramplen olarak deðil, ayný 3 Chuck Hagel, Partnership for Peace: Charting A course for A New Era, US Foreign Policy Agenda, c. 9, sy. 2, Haziran 2004, s [66] 21. YÜZYIL E kim 2009

5 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar zamanda Afganistan'ýn buhrandan çýkmasýna yardým edecek bir araç olarak görülmektedir. Yani, fikir babasý ünlü ABD'li Orta Asya uzmaný Dr. Frederick Starr'ýn olduðu düþünülen Büyük Orta Asya projesi dâhilinde Afganistan'ýn Orta Asya devletleriyle entegre olarak onlarýn yardýmýyla kalkýnmasý daha hýzlý olmasý beklenmekteydi. Ancak bu strateji bölge ülkelerinden destek görmemiþ (hatta bazý yerel uzmanlarýn fikirlerine göre Afganistan'ýn bölünmesi(kuzey ve Güney þeklinde) bölgeyle birleþmesinden daha kolay ve daha mantýklý olacakmýþ), çok yadýrganmýþ ve bu stratejiye þiddetle itiraz edilmiþti. Afganistan'da yaþanýlan sýkýntýlarýn bölgeye sýçrayabileceðinden korkan bölge devletlerinin Afganistan'la entegrasyonu istememeleri doðaldýr. Buna bölge devletlerinin bir biriyle anlaþmazlýklarý da eklenmekte, deðil Afganistan'la, kendi aralarýnda ortak pazar, ortak politikalar, ortak alan oluþturamamaktadýrlar. Bu yüzden NATO stratejisinde tüm bölgeyi kavrayan ortak yaklaþýmdan daha çok bölge devletleriyle ikili iliþkileri öne çýkararak iþbirliði yapmaktadýrlar. Afganistan'da yaþanýlan sýkýntýlarýn bölgeye sýçrayabileceðinden korkan bölge devletlerinin Afganistan'la entegrasyonu istememeleri doðaldýr. Rusya'nýn yumuþak karný (Ruslarýn çoðunlukta olduðu Kazakistan'ýn kuzey bölgelerinin Rusya'ya dâhil edilmesini savunan Aleksandr Soljenitsyn tarafýndan öne sürülmüþtü) olarak adlandýrýlan Orta Asya'daki NATO varlýðý NATO-Rusya iliþkilerinde en önemli hususlardan biridir. En çok Rusya'nýn tepkisinden çekinen NATO, Afganistan'daki varlýðýný küresel güvenlik açýsýndan deðerlendirilmesi, Rusya önderliðinde eski Sovyet cumhuriyetleriyle kurulan Ortak Güvenlik Anlaþmasý Teþkilatý (OGAT) ile bir yarýþ veya rekabet olarak algýlanmamasý gerektiðini sýk sýk vurgulamýþtý. Rusya ise NATO'nun en kýsa zamanda Afganistan'daki misyonu biter bitmez bölgeyi terk etmesi gerektiðini dile getirmiþti. Ama yine de Rusya'nýn bölge üzerindeki etkisini azaltmak üzere NATO'nun aktif politikalar sürdürdüðünü iddia eden ve tesis edilen askeri üslerden rahatsýz olan Putin baþkanlýðýndaki Rus hükümeti NATO'nun Afganistan'daki operasyonlarýný desteklediðini bildirmiþti. Daha doðrusu desteklemek zorunda kalmýþtý, çünkü Rusya Afganistan tecrübesini hatýrlýyor, bulunduðu vaziyette Afganistan'dan gelebilecek tehditle baþa çýkamayacaðýný biliyordu. Bu, özellikle, Aðustos 2008 tarihinde Gürcistan'la savaþ sonrasýnda daha bariz görüldü. (Rusya ordusunun sýkýntýlý durumunu dünyaya göstermiþ oldu.) Fakat ayný zamanda, her ne kadar bir paradoks olarak görülse de, bu savaþ Orta Asya devletleri için bir gözdaðý olmuþ, NATO'nun cazibesini azaltmýþ, Rusya'nýn 21. YÜZYIL E kim 2009 [67]

6 ise askeri ortak olarak pozisyonunun güçlenmesine(kýrgýzistan'da Rus üsler açýlmasýna, OGAT'ýn acil harekât güçlerinin kurulmasý önerilmesine) neden olmuþtu. Böyle bir geliþme özellikle üçüncü sorun olarak ele aldýðýmýz ve yeni veya geleneksel olmayan tehditler olarak adlandýrdýðýmýz güvenlik sorunlarý baðlamýnda bakýldýðýnda ilginçtir. Çünkü bu açýdan baktýðýmýzda NATO istenilen bir ortak olarak görülebilmektedir. Yeni tehditler, özellikle terörizm, uyuþturucu ve insan kaçakçýlýðý, çevre sorunlarý açýsýndan, bununla birlikte bölge devletlerinin ordularýnýn modernizasyonu için NATO tecrübesi Orta Asya devletlerinin ilgisini çekmektedir. NATO'nun tecrübelerinden, özellikle askerî, teknik, barýþ gücü, bilim projeleri, çevre sorunlarý, doðal afetler konularýnda, en çok yararlanan Kazakistan olmuþ, on beþ yýllýk zaman zarfýnda belirli bir yaklaþým geliþtirmiþti. Nitekim Kazakistan ýn baþkenti Astana'da Haziran 2009 tarihinde düzenlenen Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi(EAPC) 3. Güvenlik Forumu Kazakistan'ýn NATO'ya bakýþýný (resmi kurumlarýn yaklaþýmý ve uzmanlarýn özel tahlilleri) ortaya çýkarmýþtýr. NATO ve Kazakistan: Resmî bakýþ Ortaklýk Yoluyla Güvenlik adý altýnda geçen Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi (EAPC) 3. Güvenlik Forumu'nun organizasyonu NATO'nun 60. yýldönümüne denk gelmiþ, Ýttifak'ýn ilgisinin Avrupa güvenliðinden küresel güvenliðe kaydýðýný göstermiþti. Önceki ikisine ev sahipliðini Ýsveç (2005) ve Makedonya (2007) gibi Avrupa ülkeleri yapan bu toplantýlarýn ü- çüncüsünün Astana'da düzenlenmesi hakkýnda öneri Kazakistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev'den gelmiþti. NATO'nun yirmi sekiz üye-ülkesini ve yirmi iki ortaklýk üyesini bir araya getiren Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi Güvenlik Forumu'nun tarihte ilk defa Asya kýtasýnda ve eski Sovyet coðrafyasýnda, özellikle Kazakistan'da düzenlenmesi çok manidar oldu. Kazakistan'ýn NATO'nun Orta Asya'daki en aktif ortaðý olarak önemsenmesi ve Orta Asya bölgesinin güvenliði için kilit ülke durumunda olmasý, Kazakistan eski Dýþiþleri Bakaný Marat Tajin'a göre, bu kararýn alýnmasýnda en büyük etken olmuþtu. Ayný zamanda, Tajin, bunun Kazakistan'ýn NATO'ya verdiði öneminin göstergesi olduðunu vurgulamýþ, Kazakistan NATO ile iliþkilerini dýþ politikasýnýn ve bölgesel Yeni tehditler, özellikle terörizm, uyuþturucu ve insan kaçakçýlýðý, çevre sorunlarý açýsýndan, bununla birlikte bölge devletlerinin ordularýnýn modernizasyonu için NATO tecrübesi Orta Asya devletlerinin ilgisini çekmektedir. Dr. Aygerim Þilibekova [68] 21. YÜZYIL E kim 2009

7 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar güvenlik sisteminin güçlenmesi için izlediði stratejisinin bir parçasý haline 4 geldiðini söylemiþti. Kazakistan'ýn çok yönlü dýþ politikasýnýn fikir babasý olarak sayýlan Tajin Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi'ni daha istikrarlý ve güvenli bir dünya kurma yolunda NATO'nun üye-ülkeleri ile diðer ülkeleri- 5 nin diyalogu için iyi bir platform olarak görmektedir. Bununla birlikte bugün Kazakistan NATO ile Özel Ortaklýk Harekât Plâný(Individual Partnership Action Plan) kapsamýnda iþbirliði geliþtiren tek Orta Asya ülkesidir. Kazakistan eski Savunma Bakaný Danial Ahmetov'un görüþünde IPAP Kazakistan-NATO iliþkilerini yeni seviyeye çýkarmýþ ve daha derin bir diyalog için temel oluþturmuþ, Kazakistan'ýn güvenlik alanýnda tecrübesini arttýrmasýný saðlamýþtýr. Örneðin, Kazakistan uluslararasý barýþ gücü taburunu oluþturan ve Irak'a gönderen eski Sovyet ülkeleri arasýnda ilk ve tek olmuþ, bunun sayesinde ordusunun profesyonelliðini geliþtir- 6 meyi amaçlamýþtýr. Bununla birlikte NATO'nun Parlamentolar Asamblesine 2004 yýlýnda gözcü statüsünde katýlan Kazakistan için bu tecrübe BÝO'nun amaçlarýndan biri olan silahlý kuvvetlerin sivil denetimi açýsýndan da, Rose-Roth Seminerlerinin de Kazakistan'da dü- 7 zenlenmesi açýsýndan da bir ilk olmuþtur. Savunma bakanlýðý'nýn giriþimiyle NATO+Kazakistan formatýnda geçen toplantýlarýn neticesinde ise Kazakistan'da Barýþ için Ortaklýk Eðitim Merkezi(BÝOEM) kurulmuþtur. Bunun da Kazakistan'ýn potansiyelini geliþtirerek Orta Asya bölgesinin güvenlik sisteminin kilit ülkesi durumunu güçlendireceðine inanýlmaktadýr. Askeri modernizasyon, terörizmle mücadele, barýþ gücü taburunun profesyonelleþtirilmesi açýsýndan NATO'dan tecrübe edinmekte olan Kazakistan bu iþbirliðini BÝO kapsamýnda sürdürme niye- 4 Janar Medeubaeva, Aygerim Þilibekova, Kazakistan'ýn dýþ politikasýnýn üçayaðý ve yeni konsept arayýþlarý, 21. Yüzyýl, Ekim-Kasým-Aralýk, Sayý 7. 5 Marat Tajin, Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi(EAPC) 3. Güvenlik Forumu'nun açýlýþ konuþmasý, 25 Haziran 2009, Baðýmsýzlýk Sarayý, Astana. 6 Danial Ahmetov, The Factor of Strengthening Regional Stability and Security, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s Kazakistan uluslararasý barýþ gücü taburunu o- luþturan ve Irak'a gönderen eski Sovyet ülkeleri arasýnda ilk ve tek olmuþ, bunun sayesinde ordusunun profesyonelliðini geliþtirmeyi amaçlamýþtýr. 7 Rose-Roth Semineri Güvenlik Forumu'ndan ertesi gün düzenlenen ve ABD'lý senatörler Charlie Rose ve Bill Roth tarafýndan 1990 yýlýnda önerilen bir toplantý olup, parlamenter demokrasinin güçlenmesi ile geliþmesini amaçlamaktadýr. Bu yýl Parlamentolar Asamblesinin tarihinde ilk defa Orta Asya'da düzenlediði Seminer Astana'da gerçekleþmiþti. 21. YÜZYIL E kim 2009 [69]

8 tini bildirmiþ, hiçbir þekilde NATO'ya üye olmayý düþünmediðini vurgulamýþtýr. Kazakistan-NATO iliþkileri sadece siyasî ve askerî konularla sýnýrlý deðildir. Acil durum, afetler ve kurtarma alanýnda da epey tecrübe birikmiþ, ortak projeler gerçekleþtirilmiþtir yýlýndan itibaren Kazakistan'ýn ilgili bakanlýðý'nýn NATO'nun sivil acil durumlarý planlamýþ ve sivil-askeri iþbirliði ile ilgili üniteleri ortaklaþa bölgesel seminerler düzenlemiþ, Kazakistan'ýn bu alanda çalýþan uzmanlarýnýn eðitimine katkýda bulunmuþtur. Doðal afetlere karþý operasyonlar ve aktivitelere silahlý kuvvetlerin de katýlmasý, özel teknolojilerin ve ekipmanlarýn kullanýlmasý, âcil yardým ve kurtarma becerilerinin geliþtirilmesi açýsýndan NATO'nun tecrübesinin çok önemli olduðunu vurgulayan Kazakistan Âcil Durumlar Bakaný V. Bojko böyle bir iþ- 8 birliðinin ulusal ve bölgesel güvenliðe çok faydalý olduðunu söylemektedir. Özetle, Kazakistan'da ABD veya NATO askeri tesisleri bulunmuyor ve görünürde böyle bir geliþme plânlanmadýðý gibi Kazakistan'ýn NATO'ya üyeliði de amaçlanmýyor. Ancak, kesin olan þey Barýþ için Ortaklýk programýnýn dâhilinde NATO ile iþbirliðinin devam edeceðidir. Böylece Kazakistan-NATO iliþkileri sadece siyasî ve askerî konularla sýnýrlý deðildir. NATO ve Kazakistan: Özel bakýþ resmi kurumlarýn söylemlerinden yola çýktýðýmýzda NATO ile iþbirliðinin ulusal ve bölgesel gü-venlik açýsýndan önemi ve Kazakistan'a katkýsý büyük olduðu sonucuna varýlmaktadýr. Ancak bazý baðýmsýz uzmanlarýn görüþüne göre bu böyle deðildir. NATO ile iliþkiler üzerine siyaset ve strateji uzmanlarýnýn görüþleri Kazakistan'da ikiye ayrýlmýþ durumdadýr. Birilerine göre; uzun vadede Rusya ile NATO arasýnda seçim yapmak zorunda kalacak Kazakistan için bu iþbirliði çok tehlikeli olabilecek, NATO ile iliþkileri derinleþtirmemek en doðrusu olacaktýr. Buna karþýn kimi uzmanlar ise Rusya etkisinden kurtulmak için NATO'nun önemli olduðunu ve bu tabloya Çin'i kattýðýmýzda NATO'nun varlýðý en çok Orta Asya devletlerinin iþine yaradýðýný savunmaktadýrlar. Ýki uç görüþün temsili olarak örnekleri gösterir olursak: Kazakistan Strateji Araþtýrmalarý Enstitüsü'nden Çin politikasý üzerine uzmanlaþan Rus asýllý Dr. Konstantin Sýroejkin'e göre sýradan bir Kazakis- 8 Vladimir Bojko, Partnership for ES prevention and elimination, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s Dr. Aygerim Þilibekova [70] 21. YÜZYIL E kim 2009

9 Ortaklýk Yoluyla Güvenlik - Kazakistan'dan NATO'ya Bakýþlar tan vatandaþý için NATO varlýðýnýn hiçbir etkisi olmamakta, NATO ile iliþkilere daha çok küresel kontekstte bakýlmasý gerekmektedir. Ona göre NATO Rusya'yý çevrelemek üzere Orta Asya ve Kafkaslarý Batý'nýn etki alanýna çekmeyi hedeflemekte, bununla birlikte Orta Asya'nýn doðal kaynaklarýna göz diken ABD'nin maþasý rolünü oynamakta ve uzun vadede bunun 9 Kazakistan'a zararý olmasý beklenmektedir. Öteki yandan, Riskleri Deðerlendirme Grup Baþkaný, Kazak asýllý Dr. Dosým Satpaev ise NATO'nun eski SSCB'nin batýsýnda etkili olduðu kadar Orta Asya'da olamadýðýnýn farkýnda olduðunu ortaya koymaktadýr. Üstelik ona göre NATO'nun Orta Asya'da güvendiði tek þey Barýþ için Ortaklýk o- lup, NATO için en faydalý ortaklýk Kazakistan'la geliþtirilendir. Çünkü Kazakistan bölgede en güçlü pozisyona sahip bir devlettir. Çok yönlü politikalar izleyerek tüm aktörlerle olumlu iþbirliði içerisindedir. Kazakistan açýsýndan ise, Dr. Satpaev, eksilerden daha çok artýlarý bulunan bir ortaklýk Ka- 10 zakistan'ýn yararýna olduðu kanýsýndadýr. Bu iki farklý görüþün haklýlýðýný zaman gösterecek olsa da, þuanda ikisinin mutabýk kaldýðý bir nokta Kazakistan'ýn NATO ile iliþkilerinin NATO+Rusya þemasýnýn iþlevine baðlý geliþeceðidir. Geçen onbeþ yýllýk zaman zarfýnda Ortaasya devletleri arasýnda yabancý askerî üslerin olmadýðý bir ülke olarak Kazakistan NATO ile iþbirliðini teknik, eðitim ve bilim gibi konularla kýsýtlý tutmaktadýr. Bunun temel nedeni ise Rusya nýn uyguladýðý politikalardýr. Burada deðinilecek bir önemli husus ise NATO ülkelerinin (sadece ABD deðil, Almanya, Fransa, vs.) Orta Asya'da özellikle Kazakistan ile iliþkilerini ve askeri alandaki iþbirliðini arttýrmak istemesindeki baþlýca sebep, kanýmýzca, Kazakistan'ýn alým gücüdür. Rusya'nýn en çok tedirgin olduðu nokta bu konudur. Ýlk baþta hibe ve yardýmlarla baþlayan iþbirliðinin neticesinde Kazakistan ordusunun Rus yapýmý silah ve teknolojilerden uzaklaþtýrýlarak kendi teknoloji ve askeri ekipmanlarýna alýþtýrýlmasý beklenmektedir. Zamanla sadece Amerikan silah ve teknolojisini kullanan Orta Asya devletleri Amerika'ya baðlý olacak ve onun için bir pazar haline gelecektir. Buna raðmen, günümüz küreselleþen dünyasýnda baþkalarýn tutumu (meselâ, Rusya veya Çin) yüzünden kendisini kýsýtlayan devletin, asýl olarak 9 Konstantin Sýroejkin, Competitive Struggle for Eurasia becomes Aggravated, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s Dosým Satpaev, Providers of Security, Exclusive, June 2009, Sayý 87, s YÜZYIL E kim 2009 [71]

10 Dr. Aygerim Þilibekova kýsýtlý olacaðý anlaþýlmalýdýr. Her zaman risklerinin paylaþtýrýlmasý ve bütün olasýlýklarýn hesaplanmasý gerektiðini göz önünde bulundurarak, Kazakistan'ýn çýkarýna olan politikalar izlenmesi gerektiði düþünülmelidir. Sonuç olarak Soðuk Savaþ sonrasý NATO'nun bir güvenlik kuruluþu o- larak dönüþümünün en bariz özelliði ortaklýk larýn ortaya çýkmasýdýr. Bu ortaklýklar tüm kilit bölgeleri kapsamaktadýr: Avrupa-Atlantik alaný, Basra Körfezi (Ýstanbul iþbirliði giriþimi), Orta Doðu (Akdeniz diyalogu), Pasifik bölgesi(avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya). Nitekim Barýþ için Ortaklýk olarak bilinen programýn kapsamýnda NATO'nun doðu istikametinde geniþlemesini saðladýðýný, 20. asýrda asla düþünülemeyeceði bir geliþme olarak, askerlerini gönderdiði Orta Asya'da da yeni ortaklar bulduðunu görebiliriz. Avrupa-Atlantik Ortaklýk Konseyi(EAPC) 3. Güvenlik Forumu'nun Avrasya'nýn kalbi Astana'da geçmesi NATO'nun yeni stratejisinin bir yansýmasý olarak algýlanabilir. Bana göre, bu toplantý NATO'nun 60 yýllýk bir kuruluþ olarak günümüz dünyasýnýn uluslar arasý güvenlik yapýsýndaki pozisyonunun deðerlendirilmesi ve Orta Asya bölgesinde, dolayýsýyla Avrupa dýþýndaki tüm bölgelerde, yürüttüðü politikalarýnýn tartýþýlmasý açýsýndan çok anlamlýydý. Yalnýz gözden kaçan önemli konu, NATO'nun varlýðý ve geliþimi (kuruluþun içinde bile onun gerekliliðini tartýþanlar mevcut) ile birlikte a- maçlarý ve yeniçað misyonu (acaba dünya jandarmasýna mý dönüþmekte?) gündem dýþý kalmasýdýr. Ama bu konunun gündeme gelmesi sadece bir zaman meselesidir. 1 Aðustos NATO'nun Genel Sekreteri, Hollandalý Jaap de Hoop Scheffer'in görevini Danimarkalý Anders Fogh Rasmussen'e devretmesiyle NATO için yeni dönem baþladýðý aþikârdýr. Bunu Barack Obama yönetiminin de tutumu pekiþtirmektedir. Bu deðiþikliðin NATO'nun önündeki sorunlarýn çözümüne de, NATO'nun Avrupa dýþýnda yürüttüðü politikalara da yansýyacaðý þüphesiz. Bunun Orta Asya için de yeni geliþmeler getireceði ve bölgesel güvenliði etkileyeceði kesindir. Ortaklýk yoluyla güvenliði ne denli saðlayabileceði de o zaman anlaþýlýr. [72] 21. YÜZYIL E kim 2009

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem

Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem Görevimiz Güvenlik: Kazakistan-Türkiye Ýliþkilerinde Yeni Dönem Dr. Aygerim Þilibekova (*) Günümüzde yaþanan küresel kriz uluslararasý iliþkilerin geliþmesini engellemekte, özellikle ekonomik iliþkilerin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türk Dünyasý Analizleri

Türk Dünyasý Analizleri Türk Dünyasý Analizleri KAZAKÝSTAN Ankara T Ü R K I Y E AZERBAYCAN Baku ÖZBEKÝSTAN Askabad Taskent Alma-ata Biskek KIRGIZÝSTAN KKTC TÜRKMENÝSTAN D O Ç. D R. J A N A R M E D E U B A Y E V A A Y G E R Ý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Kafkasya Ýncelemeleri

Kafkasya Ýncelemeleri Kafkasya Ýncelemeleri D R. M U R A T K Ö Y L Ü Kafkasyada ki Amerika Dr. Murat KÖYLÜ (*) Amerika; II. Dünya Savaþý sonrasý, Avrupa ve Uzak Doðu da ki üstlenmiþ olduðu rolün etkisiyle dünya önderi sýfatýyla,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN 55 YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN Türk-Amerikan iliþkilerini deðerlendirirken bu iliþkideki büyük ortak olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4

YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4 YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4 RAPOR NO: 4 Yakýn dönem Türk-Amerikan iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Arif Keskin (*) Son zamanlarda Türkiye-Ýran iliþkileri çok dikkat çekmektedir. Ýliþkilerin çok iyi olduðu ve Ýran'ýn en çok güvendiði ülkenin Türkiye olduðu iddia

Detaylı

Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý

Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý Jeopolitik Ve Ýstihbarat Savaþlarý Yrd.Doç.Dr.Sait YILMAZ (*) 2008 yýlý uluslararasý iliþkiler alanýnda çok önemli geliþmelerin evrilmekte olduðu bir dönemi iþaretlemektedir. Bu geliþmeler TV lere yansýyan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý 1950 li ve 1960 lý yýllarda kurulmaya baþlanmýþ olup; 40 yýldan fazla bir süredir etkin bir biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği

Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği Paul Hirst, Grahame Thompson Çeviren: A. Selçuk Can Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 5., Kasım-Aralık 2001, Ankara., s.127-145 Orijinal Metin: Globalization

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 RAPOR NO: 1 Küresel geliþmeler ve uluslararasý sistemin özellikleri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

ANKARA SANAYÝ ODASI AÝLE ANAYASASI

ANKARA SANAYÝ ODASI AÝLE ANAYASASI ANKARA SANAYÝ ODASI AÝLE ANAYASASI ATATÜRK BULVARI NO: 193 [06680] KAVAKLIDERE / ANKARA TEL. [0312] 417 12 00 FAX: 417 43 70-417 52 05 www.aso.org.tr e-mail: aso@aso.org.tr ANKARA SANAYÝ ODASI ANKARA SANAYÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı