GEOPOLİTİK DEVLET İDARESİNDE, DIŞ SİYASEÜE COĞRAFYANIN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOPOLİTİK DEVLET İDARESİNDE, DIŞ SİYASEÜE COĞRAFYANIN ROLÜ"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI GEOPOLİTİK DEVLET İDARESİNDE, DIŞ SİYASEÜE COĞRAFYANIN ROLÜ Derleyen : BEHÇET OSMANAĞAOĞLU İSTANBUL

3 Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A. Ş. İSTANBUL 1968

4 ÖNSÖZ Geçmişi henüz yüzyıla dahi varmıyan bilhassa Birinci Dünya Savaşından sonra bir ilmî disiplin halinde büyük gelişme kaydeden Geopolitik'e, ileri batı memleketleri büyük önem vermektedirler. Dış siyasetin, millî savunmanın, millî ekonominin hattâ kültür işlerinin esaslarını ve tutulacak yolu tayin ve tesbit etmekte Geopolitik'in köklü tesiri olmaktadır. Geopolitik bilhassa dış siyasette ve millî savunmada başlıca karar faktörüdür, denebilir. Geopolitik üzerinde yapılan çalışmalar ve araştırmalar incelendiği zaman bugünkü siyasî olayların başlıcalarmm daha çok önceden görülmüş olduğu anlaşılır. İkinci Dünya Savaşını takip eden yıllarda Amerika'da bazı dergilerde Geopolitik hakkında çıkmış yazılardan derliyerek tercüme ettiğim bu yazı Geopolitik'in önemini okuyucularımıza kısa çizgileriyle tanıtmak amacını gütmektedir. İkinci Dünya savaşından bu yana Geopolitik, çok daha büyük bir önem hazanmış bulunmaktadır. Bilhassa Amerika ve Rusya bu sahada derinliğine ve genişliğine büyük çalışmalar yapmaktadır. Bu gün tabii kaynakların istismarı, sınaî kuruluşlar, bu kuruluşların yerleri, teknik sahadaki buluşların uygulanması gibi bir çok ekonomik ve teknik işler hakkındaki kararlarda Geopolitik söz sahibi bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sona erelidenberi büyük olaylar cereyan etmektedir. Bu olayların her biri Geopolitiğin çerçevesi içine girmektedir: 1) Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuruluşu (Müşterek Pazar), 2) Dünyanın çeşitli bölgelerinde (Afrika, Cenubî Amerika, Asya) milletlerin kendi aralarında iktisadî işbirliğine doğru gitmeleri, 3) Sömürge halinde bulunan milletlerin hürriyetlerini ele alma çabaları ve bunda büyük mikyasta muvaffak olmaları sonunda yeni devletlerin doğması, 4) Dünyanın iktisaden ileri ve iktisaden geri milletler olarak ikiye bölünmesi.

5 5) îktisaden geri milletlerin kalkınma ve millî refahı yükseltme yolundaki hummalı çabaları ve bilhassa bu gayeleri tahakkuk ettirmek için başlıca yol saydıkları sanayileşmeye büyük önem vermeleri, 6) Komünizmin ve sosyalizmin Avrupa'da ve Asya'da yayılması, 7) Savaş vasıtalarının korkunç bir hal alması, 8) Çin'deki ve Vietnam'daki gelişmeler ve olaylar, 9) Dünyada iki dev kuvvetin (Birleşik Amerika - Sovyetler) milletlerarası konularda son söz sahibi olması. Önümüzdeki yıllarda bu saydıklarımıza yeni olayların katılmasını beklemeliyiz. Bunların mahiyetleri, tesir sahaları hakkında bir fikir edinebilmek için Geopolitik konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak zaruridir. Milletlerin kaderlerini ellerinde tutan devlet ve siyaset adamlarının Geopolitik araştırmalarından faydalanmaları elzemdir. Ancak bu suretle akıllıca ve uzun vadeli millî, menfaatlere uygun kararlar alınabilir. Millî rotalar çizilebilir. Bugün dünya ölçüsünde veya bölgesel mahiyette milletlerarası olayların iş adamlarını ve bilhassa sanayicileri yakından ilgilendirdiği muhakkaktır. Londra Üniversitesi Profesörlerinden James Fairgriuve «Coğrafya ve Dünya Egemenliği» adlı eserinde şöyle diyor: «Dünya tarihini coğrafî şartlar mecralandırır. Coğrafî şartlara ve olaylara insanlar da etki yaparlar. Bu faktörler birbirleriyle karşılıklı etki münasebeti halinde bulunurlar.» Derlediğim bu yazıda Geopolitik ilminin nasıl başlayıp genişlediği ana hatları ile kısaca izah edilmeye çalışılmıştır. Behçet OSMANAĞAOĞLU

6 GEOPOLİTİK DEVLET İDARESİNDE, DIŞ SİYASETTE COĞRAFYANIN ROLÜ Amerika \k\r\c\ Dünya savaşına girmeden bir kaç ay önce. Federal Emniyet Teşkilâtı, memlekete öğrenci sıfatile gelen bir kızı takibe başladı. Cazip ve sarışın olan bu kız Vaşington'da yerleşerek yalnız erkeklere mahusus olmasına rağmen Georgetov\/n Üniversitesine sık sık devama başladı. Üniversitenin Geopolitik mevzuunda en tanınmış Profesörlerinden Father E. A. Walsh ile son derece alâkadar oluyordu. Yaptığı etüdleri müzakere için Walsh'dan sık sık hususî mülakatlar talebine başladı. Profesör Konferans vermek üzere başka şehirlere gittiği zaman dahi kızı dinleyiciler arasında buluyordu. Walsh, kızın maksadını anlamak ve Emniyet teşkilâtına yardım maksadiyle gerekli tedbirleri aldıktan sonra mülakat taleplerini kabul etti. Emniyet teşkilâtı, bu kızın büyük bir Skandal yaratmak suretile Walsh'in faaliyetini aksatmak ve nüfuzunu kırmak maksadile Almanya'dan gönderilmiş bir ajan olduğu kanaatine varmıştı. Mahaza hiç bir zaman maksadına erişmeğe fırsat bulamadı Arahk ayında Amerika Almanya'ya savaş ilân edince, kız derhal tevkif edilerek Adalet Bakanlığının özel bir mahkemesine sevk olundu. Mahkeme, savaşın devamı müddetince kızı enterne etmeğe hükmedecek kâfi deliller buldu. Father Walsh müşfik, sakin, âlim bir Jesuit papazı idi. Faaliyetini sekteye uğratmak için yabancı bir Devletin herhangi bir teşebbüste bulunmasını izah mümkün değildir. Ama Gestapo (Nazi gizli emniyet teşkilâtı) bunu bir kelime ile pekâlâ izah edebilecek durumda idi. Son altı senedenberi Father Walsh Alman Geopolitik mektebinin doğuşunu ve inkişafını tetkik ederek, gayelerinde tamamile farklı olmak üzere bir Amerikan geopolitik mektebinin kurulmasına yol açmıştır. Araştırmaları sayesinde Alman ve Rus askerî kudretini şayanı hayret bir sıhhatle tahlil ve önceden tahmin etmişti. Konferanslarına askerler ve hariciyeciler devam ediyordu. Vak'aların tah-

7 lili ışığı altında, Nazilerin Walsh'i susturmak istemelerine tabii olarak hayret edilemezdi. Bir çok Amerikalılar Geopolitik kelimesine meş'um bir mâna vermişlerdir. Amerikalılarda kelimenin Almancadan geldiği, Nazi partisinin doğuşu ve yükselişi ve Almanların dünyaya tahakküm plânlarile ilgili olduğu, karanlık suikastler ve kötü entrikalar ifade ettiği kanaati vardır. Bütün bunlara rağmen Geopolitiğin böyle kötü bir şöhrete sahip olması şayanı hayrettir. Esasta Geopolitik, siyasî coğrafyanın kısaltılmış ifadesinden başka bir şey değildir. Yıllar boyunca akademik sessizlik içinde üzerinde çalışılmış bir ilim şubesidir ve Coğrafyanın, Milletlerin veya Devletlerin inkişafile olan ilgisini tetkik eder. Diğer tir çok ilimlerde olduğu gibi bunun da zaman zaman müfritleri olmuştur. Bazı iktisatçılar, tarihin bütün olaylarını iktisadî faktörlerle izaha kalkışmışlardır. Bazı coğrafyacılar da bütün insanlık tarihini coğrafî faktörlere bağlamaya çalıştılar. İlmî tetkiklerde bu gibi nazariyeler tartışılmış ve siyasî coğrafya akademik yolunu takip ettiği müddetçe tehlikeli sayılmamıştır. Geçen yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'daki coğrafyacılar siyasî coğrafyaya farklı bir veçhe vermeğe başladılar. Friedrich Ratzel adlı bir Alman coğrafyacısı Devletlerin inkişafını tetkik etmiş «bir devlet, daha zayıflardan yaşama alanı gasbederek büyür» prensibini koymuştur. Kendini Alman sayan Rudolf Kjellen adlı bir İsveçli, Avrupa'ya hâkim olacak (kendi memleketi de dahil) büyük bir Pan Cermen Devleti kurulması dâvasını gütmeye başlamıştı. Her ikisi de siyasî coğrafyayı Millî siyasetin âleti yapmışlardır. Eski siyasî coğrafyacılar toprak vaziyetlerini münhasıran ilmî gayelerle tetkik etmişlerdi. Yenileri ise bir Devletin gayelerini elde etmeğe nasıl muktedir olacağı bakımından araştırmalar yapmışlardır. Bu tatbiki ilme Geopolitik adını veren Kjellen'dir. Geopolitiğin ilk zamanlar bir siyaset âleti olarak bazı noksanları vardı. Bir hareket plânı olmaktan ziyade bir felsefe idi. Adam Smith'den evvel iktisat ilmi, Darwin'den evvel tabiat ilimleri gibi henüz bir sistem olmamıştı. Bunu sistem haline sokan şahıs, sahne dışında gizli duruyordu ve birdenbire ortaya çıkmıştı. Bu zat, Londra Üniversitesinde Profesör, Royal Geographic cemiyetinde ikinci başkan, tanınmış coğrafyacı Sir Halford Mackinder adlı bir İngilizdi. Mackinder nazariyesinin esasını 1904'de coğrafya cemiyetinde okuduğu «tarihin coğ-

8 rafî mihveri» adlı kısa raporunda ortaya atmıştı. Bu rapora o zamanlar fazla önem veren olmamıştı. Mackinder 1918'de nazariyelerini «demokratik idealler ve gerçek» adlı kitabında yayınladı. Bu kitabı, barış konferansı devam ettiği sıralarda memleketini ikaz maksadile yazmıştı. Almanya'nın Geopolitik mevkiinin kuvvetini belirterek dünyayı ne şekilde istilâ edebileceğini göstermişti. İngiltere'nin bu tehlikeyi görmesini ve Almanya henüz zayıf iken, gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Britanyalılar ortaya atılan bu fikirleri benimsemediler. Fakat bu defa Almanlar bu fikirlere önem vermeğe ve Mackinder'i dinlemeğe başladılar. Mackinder'in kitabında Alman kuvvetinin çok mantıki bir izahını buldular. Takip edecekleri yol noktası noktasına çizilmişti. Britanyalılar için bir ihtar ve ikaz olarak yazılan kitap. Alman zaferi için bir plân oldu. Mackinder okuyucuları, dünyaya coğrafî bir bütün olarak, realist gözlerle bakmağa davet ediyordu. Dünyanın yüzünün onikide dokuzunun su, onikide üçünün de kara olduğuna işaret ediyordu. Kara sahasının üçte ikisi büyük ve temadi eden kitlelerden teşekkül eder. Bu kitleler birbirlerine bitişik Asya - Avrupa - Afrika kıt'alarıdır. Kara kitlesine Mackinder «dünya adası» ismini vermektedir. Yakın sahillerinde iki küçük ada grubu vardır: Batı'da Britanya, Doğuda Japonya Adaları. En büyükleri kuzey ve güney Amerika ile Avustralya olmak üzere deniz aşırı dış adalar vardır. Kuzey ve güney Amerika'yı tek bir kıt'a olarak görmek adet olmuştur. «Dünya adası», Britanya ve Japon adaları dahil, geri kalan karaya nazaran iki misli araziye ve dünya nüfusunun 14/16 sına sahiptir. Dünya nüfusunun takriben 1/16'sı yakın sahil adalarda ve diğer 1/16'sı da deniz aşırı adalarda yaşamaktadır. Haritaya bakınca Eurasiya - Afrika yekpare bir kara kitlesi olarak görülür. Hindistan yarım adasından bir az büyük olan Avrupa, Asya'nın yarım adasından başka bir şey değildir millik bir sahille Eurasiya'ya yüzünü çevirmiş olan Afrika bir noktada (Süveyş) tamamen ve diğer iki noktada da (Aden ve Cebellüttarık) hemen hemen Eurasiya'ya bitişiktir. Akdeniz bir iç denizdir. Mackinder ve Heartland (Ana Kara kıtası. Anayurt). «Dünya adasının» coğrafî bir ünite olduğu ilk zamanlar önemli telâkki edilmemiştir. İnsanlar bu adanın kenarlarında yaşamışlardır. Büyük kara kitlesi muhabere ve münakale bakımından bir çok

9 manilerle dolu bulunuyordu. Son yüzyıllarda etrafında seyyahatler yapılmış ve sahiller birbirlerine daha çok yaklaştırılmıştır. Fakat iç kısımlar içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar boş ve faydalanılamaz bir halde kalmıştır. Mackinder'e göre uçak ve demiryolu nihayet büyük kara kitlesini tam bir ünite haline getirmeğe başlamıştır. Mackinder, evvelâ Asya'nın geniş ve boş kısımlarına bakarak dünya adasını tetkik etti. Rusya'nın Volga vadisinden doğu Sibirya'ya uzanan sahasının başlıca özelliği açık su yollarına sahip olmamasıdır. Mevcut su yolları ise dünyanın en uzun nehirlerinden olduğu halde bunların isimleri, bir çok kimselerin dahi bilmediği Lena, Yenisey, Obi nehirleri, donmuş Arktik denizine, güneyde ise Okyanuslarla irtibatı olmayan tuzlu iç denizlere akmaktadır. Mecrası iç denizlere ve Arktik'e olan bu nehirlerin suladığı geniş alana Mackinder, «Heartland» ismini vermiştir. Heartland başlıca doğu Sibirya'dan Volga havzasına kadar uzanan ve yalnız üral dağları tarafından kesilen büyük bir sahadan ibarettir. Bu saha Güneybatıda İran yaylalarile güneydoğuda Moğol yaylalarının bir kısmını da kapsar. Devlet hudutlarile ifade olunursa Heartland'ın en büyük kısmı Rusya'dadır. Bütün Sibirya'yı, Moğolistan'ı, Batı Çin'i, Afganistan'ı, Bülücistan'ı, İran'ı ve Avrupa Rusyası'- nm yarısını içine alır. Heartland'ın etrafında, büyük bir ark halinde, seyrisefere müsait denizlere çıkış alanı olan ve «kıyı arazi» ismi verilen topraklar vardır. Rusya'nın bir kısmı hariç, bütün Avrupa «kıyı araziye» dahildir. Yakın doğu, Hindistan ve Çin'in büyük bir kısmı da sahil arazisidir. Bu yerler genellikle bol yağmurlu ve verimli topraklıdır. Buralardaki nehirlerin bir çoğu içerlere kadar seyrüsefere müsaittir. Tarihin büyük medeniyetleri Eurasiya'nın «kıyı arazisinde» değil Heartland'a doğmuştur. Sahil adaları da hesaba katılırsa dünya nüfusunun dörtte üçü ve kuvvetli milletlerin (Birleşik Amerika hariç) hepsi «dünya adası» ndadır. Ulaştırma vasıtalarının mahdut ve bilhassa gemilere inhisar ettiği devirlerde deniz kuvveti ehemmiyetli bir kudret teşkil ediyordu. Deniz kuvveti sayesinde Britanya, iki yüzyıldan fazla dünya imparatorluğunu idame ettirmeğe ve aynı zamanda Avrupa Devletleri arasında kuvvet muvazenesini tutmağa muvaffak olmuştur. Mackinder kitabını yazdığı sıralarda deniz kuvveti, zirve devresini yaşıyordu. Alfred Mayer Mahen, «deniz kuvvetinin tarih üze-

10 rindeki tesiri» adlı kitabında deniz kuvvetinin savaşta hâkim kuvvet olduğunu parlak bir şekilde izah etmiştir. Mackinder, deniz kuvvetinin faidesini inkâr etmiyordu. Ancak Mahen'in «deniz kuvveti için ana üslerin ehemmiyeti» prensibine işaretle şu suali ortaya attı: Büyük kıt'a, bütün dünya adası, yahut bunun büyük bir kısmı gelecekte tek ve birleşik bir deniz kuvveti üssü haline gelirse ne olacak? Adalardaki üslere nazaran daha fazla gemiye ve daha çok denizciye sahip olmıyacak mı? Mackinder'in korktuğu Heartland'm birleşmesi idi. Heartland, doğu hududunda, Tibet dağlarının Masif maniasile Asya sahil arazisinden ayrılıyorsa da batıda Avrupa'dan ayrılacak bir mania yoktur. Heartland'm kuzey kısmını örten büyük ova arızasız olarak kuzey Almanya'ya doğru uzanır. Geçmiş yüzyıllarda merkezi Asya'nın Steplerinden gelen süvariler bu yaylalardan geçerek Avrupa'yı istilâ etmişlerdir. Bu müstevliler sadece izlerini bırakmışlar, bir çokları da Avrupa'da yerleşmişlerdir (Türkler, Finler, Macarlar). Fakat zaferlerini devam ettirmeğe muvaffak olamamışlardır. Asya'nın bu göçebe insanlarında Heartland'a has iki noksan vardı. İnsan kuvveti ve teşkilâtlı hareket üsleri. Mackinder, tarihin batıya doğru olan akışının doğuya doğru da olabileceğine işaret etti. «Bütün doğu Avrupayı elde tutan herhangi bir kuvvet, esas karaya hâkim olur.» Almanya'nın isteği de daima bu olmuştur. Savaşla ve ilk zamanlar muslihane nüfuzla Almanlar, Slâvlara tahakküme uğraştılar. Muvaffak olsalardı dünyayı istilâ edecek mevkie girerlerdi. Mackinder araştırmalarının sonucu olarak üç esas formül ortaya koydu : 1 ) Doğu Avrupa'yı elinde tutan esas karaya hâkim olur. 2) Esas karayı elinde tutan dünya adasına hâkim olur. 3) Dünya adasını elinde tutan Dünyaya hâkim olur. Daha sonraki Geopolitikçilerden bazıları bir noktada Mackinder'- den ayrılırlar. Hepsi birinci ve ekserisi üçüncü de mutabık iseler de ikinci noktayı şüphe ile karşılarlar. Esas kara boş olup henüz gelişmiş değildir. Sovyet Rusya Volga'nın doğusunda sanayi kuruncaya kadar hiçbir zaman ehemmiyetli bir kuvvet olmamıştır. Binaenaleyh Heartland'a sahip olmakla dünya adasına henüz nasıl hâkim olunabileceğini anlamak güçtür. Başlıca Amerikan Geopolitikçilerinden Yale Üniversitesi Profesörü Nikolas J. Spykaman, Mackinder'in for-

11 mule ettiği esası şu şekilde tâdil eder: Sahil arazisini tutan dünya adasına hâkim olur. Bu gün bu esas hakikate daha yakındır. Her ne kadar Mackinder, Heartland'a mistik bir ehemmiyet veriyorsa da, doğu Avrupa'da tek bir kuvvetin hâkimiyetinden korkması yerinde idi. Çünkü bu kuvvet hem Avrupa sahil arazisine ve hem de Heartland'a darbe indirebilecek mevkie girecekti yılında Rusya Almanya ile ademi tecavüz paktı imzaladığı zaman bu korkunç ihtimal hakikat olur gibi gözüktü. Dünya namına şükrolunur ki, bu anlaşma uzun sürmedi. Burada Mackinder'in Alman öğrencisi olan tanınmış geopolitikçi Kari Haushofer'in şahsı ile ilgili bir mevzua giriyoruz. Haushofer Kimdir? General, Profesör, Doktor Kari Haushofer, birinci büyük savaştan bir az sonra Almanya'da önemli bir şahsiyet olmağa başlamıştı. Dünya, bu esrarlı doktordan 1930 sonlarına kadar habersizdi. Bu sıralarda, Hitlerin şeniğ dehası olarak keşfolundu. Haushofer hakkında daha önce bilgi olan pek az yabancıdan biri de Eric Archdeacon'dır. Bu zat Amerikan Korporasyonlarından birini Avrupa'da temsil eden ve merkezi Berlin'de olan bir İngiliz Bankeri idi senelerinde büyük Alman İş adamlariyle yaptığı temaslarda bunların Münih Üniversitesi ile hayrete şayan derecede ilgilendiklerini gördü. İlgi bu ilim müessesesine yapılan bir hayli büyük teberrularla kendini gösteriyordu ve Archdeacon, bu husustaki araştırmalarında, nezaketle atlatılıyordu. Nihayet merakı ve tecessüsü uyanarak Münih'e gitti ve Alman sanayiinin ödemeleri üzerinde araştırma yaptı. Bu ödemelerin Haushofer tarafından idare edilen Geopolitik Enstitüsüne gittiğini öğrendi. Archdeacon bu izden yürüyerek Haushofer'in sırrının mümkün olduuğ kadar derinliklerine nüfuza çalıştı. Alman sanayii. Hükümet daireleri, Ordu, Üniversiteler, Nazi Partisi, bütün bunların arasında dikkate değer münasebet örgüleri buldu. Haushofer ve Enstitüsü, bu örgünün ideoloji merkezini teşkil ediyordu. Archdeacon bu çalışmalarda mühim bir şey sezerek Geopolitiği yakinen izledi. Harbin başlaması üzerine Avrupa'yı terk edip Amerikan uyrukluğuna geçerek, bu konudaki bilgisini Amerikan geopolitikçilerine arzetti. Bismark'ın Fransa'ya karşı açtığı yıldırım harbinden bir sene evvel, 1869'da doğmuş olan Kari Haushofer Bavyera'lı bir ailedendir. Alman milliyetçiliğinin tam gelişme devrinde yetiştiğinden tabii ola-

12 rak Orduya intisap etti, kısa bir zaman sonra Japonya'ya askerî müşahit olarak gitti. Coğrafya ile savaş arasındaki münasebetler üzerinde yaptığı derin araştırmalarına uzak doğuda başladı. 1914'de savaşın başlaması üzerine vazifeye çağırıldı ve batı cephesindeki bir tümene kumanda etti. 1918'de mağlûp askerlerini yurtlarına sevkederken mağlûbiyetin sebepleri üzerinde derin derin düşündü. Almanya'nın bütün diğer yerlerine nazaran siyaset potasının daha hararetle kaynadığı Münih'te, Münih Üniversitesi siyasî coğrafya kürsüsünü kabul edip ilgi çeken nazariyelerini konferanslarla ortaya koymağa başladı. Haushofer'in öğrencilerinden biri Rudolf Hess idi. Münih'deki bira salonu ayaklanmasının muvaffakiyetsizliğinden sonra Hess hocasını, Hitler'e takdim etti. Hitler'in bulanık fikirleri için ihtiyaç duyduğu mütebellir esasları Haushofer verdi. Birçok kimseler Mein Kampf'ın on altıncı kısmının tamamile Haushofer'e ait olduğunu söylerler. Fikirlerinin askerliğe yaptığı önemli tesirinden dolayı Haushofer'e geopolitiğin babası nazarile bakılır. Fakat ne Ratzel'in ve ne de Kjellen'in iddia ettiği gibi bu ilmi Haushofer icat etmemiştir. Haushofer Makinder gibi de büyük bir Geopolitik sistem ortaya koymamıştır. Onun yaptığı iş bir nevi ilmi Makyavel rolü oynamak olmuştur. Makyavel Kralla Devletin bir olduğu zamanlarda (daha sonra XIV. Lui de Devlet benim demiştir), ülkesini idare etmek için bir Kralın takip etmesi gereken kaideleri göstermişti. Makyavel gibi Haushofer Nazi devletinin muvaffakiyeti için Geopolitik prensipler ortaya koymuştur. Ratzel ve Kjellen'den Haushofer organik Devlet mefhumunu aldı. Devleti hayvanlar gibi yaşayan bir organizma olarak tasavvur etti. Ona göre Devlet: organizma gibi büyümeli, yaşamalı ve ölmeliydi. Devlet bazı hayati organlardan mahrum ise (Geniş saha ve emin hudutlar gibi) bunu daha zayıflardan gasp edebilir. Bu onun hakkıdır. Halbuki organik devlet nazariyesi, tabiattan tamamile yanlış alınmış bir benzetiştir. Tenkitçilerin de işaret ettikleri gibi bir gözü olmayan adam, sokağın köşesinde bekleyerek ilk geçenin gözünü çıkaramaz. Nazi genişleme plânlarına ilim cüppesi giydirdiğinden dolayı Hitler'in takdirini kazanan Haushofer'in fikri tamamen bu idi. Eğer Haushofer bütün düşüncelerini bu istikâmette yürütmüş olsa idi, sadece bir Nazi propagandacısı olarak kalacaktı. Geopolitik doktrinlerini kuru ilmî vakıalardan çıkarmıştı. Mackinder'in geniş

13 fikirlerini benimsemiş ve bu fikirleri dünyanın her tarafında yaptırdığı büyük Geopolitik araştırmalarla geliştirmişti ve 1930 yıllarında Münih Üniversitesi dünyanın her tarafına, bir çok Expenditionlar göndermiştir. Bu expeditionlara niçin geldikleri sorulduğu zaman kuşların hayatlarını, ağaç kabuklarını tetkik için geldikleri cevabı veriliyordu ve belki de bu doğru idi. Bu heyetler aynı zamanda Coğrafya, iklim, halk, siyaset, sanayi ve Geopolitik kuvvetin diğer bütün unsurlarını da tetkik ediyorlardı. Binden fazla tahmin olunan mütehassıslar tarafından bu konular üzerinde çalışılıyordu. Yazıların bir çoğu enstitünün dergisi olan «Zeitschrift für Geopolitik» de neşrolunuyordu. Bu çalışmalar sonucu, Geopolitik yarım düzeneye yakın bilim doğurdu: Geo-Hukuk, Geo-Tıp, Geo-Psikoloji ve diğer Geo ilimler. Meselâ Geo-Psikoloji tabiat manzarasının asker morali üzerindeki etkileri gibi konuları araştırdı. 1919'da müttefiklerin Rusya'ya karşı gönderdikleri tümenlerin başarısızlığının sebebini Haushofer, büyük ölçüde Arc-Anjel etrafındaki boş Tundra'ların Fransız ve İngiliz askerleri üzerinde ümit kırıcı etkisine bağlamıştı. General Rommel Afrika askerlerini Almanya'da büyük ve sıcak bir evin içinde talim ettirirken, yalnız vücutlarını çöl şartlarına uydurmak değil, aynı zamanad kafalarını garip tabiat manzalarma alıştırmak maksadını da güdüyordu. Haushofer bir subay olmak sıfatiyle, harpten sonraki Alman ordusu bakiyesile sıkı temas halinde çalıştı. Versay muahedesi mucibince resmen dağıtılmış olan Alman Genel Kurmayı Naziler iktidara gelinceye kadar gizli faalyiette bulunmak mecburiyetinde kalmıştı. Normal olarak Genel Kurmayın araştırma şubesinin yapacağı Geopolitiğin bir sürü teferruatlı işlerini ihtimal ki Haushofer Enstitüsü yapıyordu. Daha sonraları Geopolitik dergisini okumak suretile Nazi istilâ yollarını tahmin etmek mümkün idi. Çekoslovakya'nın ilhakından biraz evvel aynı dergi, bütün bir nüshasını o memlekete tahsis etmişti. Führer'în eğlencelerinden bîri. Bu devre zarfında Haushofer ve arkadaşları bir çok kitap ve makale neşrettiler. Bunlar müphem kelimeler ve anlaşılması güç cümlelerle yazılmıştı. 1934'de Haushofer Alman harp akademisinin müdürü tayin olundu. Münih'in en muhteşem binası bu mektebe tahsis olundu. Yabancılar mektep hakkında sual sordukları zaman

14 Führerln eğlencelerinden biri, zararsız bir şey deyip kısa bir cevapla soruyu geçiştiriyorlardı. Führer muhakkak ki Haushoferl seviyordu. Çüknü Yahudi karısile iki oğlunu fahri ari (arien) yapmıştı. Haushofer ve maiyetini gizli tutmak için kullanılan hilelerden biri, bunların yazılarının başka dillerde yayımını' önlemek idi. Ancak 1934 yılında Brunswick teknik koleji Geopolitikçilerinden profesör E. Banse'nin yazdığı «Dünya savaşında insanlar ve alan» adlı eseri bir İngiliz naşiri tercüme etti ve bastı. İngiltere'de «Almanya savaşa hazırlanıyor» adile yayınlanan bu kitap Nazi gayelerini vazıh bir şekilde ortaya çıkarıyordu. Banse Britanya adalarının istilâsı için bir plân öne sürmüş ve şunları söylemişti : «Bu gururlu ve görünüşte mağlûp olmaz milletin yakın veya uzak bir zamanda uğrıyacağı bozgunu düşünmenin bize zevk verdiğini itiraf ederiz.» Almanlar bu sözleri tevilde bir hayli müşkülât çekerlerken, diğer bir gaf yaptılar. Profesör Banse Genel Kurmay teknik şubesine terfian tayin edildi. Haushofer, Alman Devletinin liderlerine «genişleme doktrini» telkin ediyordu. Vaiz ve telkinlerinin bel kemiğini şu prensip teşkil ediyordu: «Alan (saha) kuvvettir». Tarihte her Devlet, komşularından saha gasbına çalışmış olduğundan bu fikir pek ihtilâlci gözükmeyebilir. Fakat 150 seneden beri dünyanın en büyük kuvveti olan Britanya imparatorluğu tamamile başka prensipler üzerine kurulmuştur, Britanya İmparatorluğu, denizler ve İngiliz kanalı, Cebelüttarık, Süveyş, Ümitburnu, Singapur gibi deniz yollarının geçtiği stratejik noktalar üzerindeki hâkimiyete dayanmıştır. Bu noktalarda deniz üsleri kurmakla Britanya Avrupa kıtasında sözünü yürütmeye muktedirdi. Deniz kuvveti devrinde, kara kuvveti dünya siyasetinde hâkim faktör değildi. Haushofer, Britanyalıların görmediğini görmüştü. Yani deniz kuvveti üsleri artık emniyette değildi. Bu üslerin arkasındaki kıt'a kitlesine hâkim olan Devlet, karadan hücum suretile üsleri zaptedebilir diyordu yılında Britanyalı bir subayla görüşürken Haushofer, Singapur'un döşeceğini büyük bir isabetle önceden haber vermişti. Singapur'un Denizden değil, karadan alınacağına ve binaenaleyh Singapur toplarının yanlış istikâmete çevrilmiş olduğuna işaret etmişti. Cebellüttarık'ın halâ Britanya elinde bulunması Haushofer'in mantığını çürütmez. Umumiyetle kabul olunuyor ki, Fransa yenil-

15 dikten sonra Almanlar verecekleri kayıplara değer görselerdi Cebelüttarık'ı alabilirlerdi. Süveyş ise, müdafaası için Mısır'da bulunan büyük bir kara kuvveti sayesinde elde tutulmuştur. Bugün Süveyş! İngiltere elinden çıkarmış bulunmaktadır. Geçmişe bakarak dikkate değer bir netice çıkarmak mümkündür. Alman Devleti, Haushofer'in fikirlerini izlediği müddetçe hedefine doğru muvaffakiyetle ilerlemiştir. Rusya'yı istilâ etmeden önce Batı kuvvetlerile savaşa tutuşmak suretile bu fikirlerden ayrıldığı zaman bayır aşağı yenilgiye gitmiştir. Heartland nazariyesi Mackinder'in olduğu gibi Haushofer'in doktrininin de esasını teşkil eder. Bir istilâ stratejisini plânlarken Haushofer, Alman devlet adamlarına şunu telkin etmiştir: «İlkönce Heartland'ı zaptediniz.» Bu sağlandıktan sonra Almanya'nın bütün Batı Avrupa'yı, bütün dünya adasını zaptedebileceğini belirtmiştir. Almanya Heartland hâkimiyetini nasıl elde edecektir? Savaş ile mi yoksa barışçı sızışla mı? Bu hususu Haushofer tasrih ve tâyin etmemiştir. Ancak Batı Devletlerine savaş ilân etmeden önce Heartland üzerinde tam bir hâkimiyet temini lüzumunda şüpheli bir taraf bırakmamıştır. Birinci Dünya savaşından epey ders almış olan Haushofer «İki cephede savaşmayınız, ilk önce Heartland'ı zaptediniz» demişti. Alman liderliği altında Rusya ve Almanya arasında bir iş birliği bekliyordu. Böyle bir birleşmeden sonra her türlü muvaffakiyet şanslarile hakiki düşmanlara karşı Britanya, Amerika ve tâbi devletler dönülebileceğini düşünüyordu. Haushofer'in nazariyesi şidddetli itirazlarla karşılandı. Çünkü bu fikirler Nazi feylesofu Doktor A. Rosenberg'in fikirlerile taban tabana zıttı. Rosenberg Britanya ile nordik bir ittifak yaparak komünizme karşı mukaddes bir savaş açmak fikrini ileri sürüyordu. Her ikisi de birbirlerini sevmezlerdi. Rosenberg'in Tanrısı Irk, Haushofer'inki ise «Alan», idi. Rosenberg, Alman ırkının tanrısal misyonunun aşağı ırklara tahakküm etmek olduğu fikri etrafında gürültüler koparıyordu. Haushofer, umumiyetle Geopolitikçiler gibi, ırkı küçümsüyor ve Almanların karışık kanlardan geldiğini söylüyordu. Hitler, önce birini sonra diğerini dinlemek suretile bu iki öğretmen arasında ikiye bölünmüştü. Mein Kampf'da, Haushofer'in tesirlerine rağmen, daha kuvvetle Rosenberg plânına meyletmişti. Yani Britanya ile anlaşarak Rusya'ya savaş açmak. Savaşın arifesinde Haushofer kazanır gibi göründü. Batıya yıldırım hücumu yapmadan evvel Hitler Rusya ile saldırmazlık anlaş-

16 ması imzaladı. Bu suretle Heartland hâkimiyetini elde edeceğini ümit ediyordu. Bu hareket, Haushofer siyasetinin tatbiki gibi görünüyordu. Hakikatte ondan ayrılmış idi. Çünkü Rusya'nın kuvvetini bilen Haushofer Heartland üzerinde hakiki hâkimiyet kazanmanın seneler yahut yarım yüzyıl süreceğini biliyordu. Sabırsız Diktatör bir darbede bunu temin edeceğini zannederken Batı devletlerile savaşa başladı. Haushofer'in boş zaferi bir sene sürdü. Rusya, tasavvur edildiği gibi istenilen şekilde hareket etmeyince. Hitler Rosenberg noktai nazarına döndü ve sür'atli bir zafer umarak Rusya'ya savaş açtı. Bu suretle Geopolitikçilerinin fikirlerinden uzaklaştı. Zafer için mevcut ihtimalleri yok ederek, kendi mahkûmiyet kararını mühürledi. Almanya, silâh kuvvetile Heartland'ı istilâya uğraşmakla, Britanya ve Amerika'ya karşı mücadele için kuvvetsiz ve bitap bir hâle düşüyordu. Almanya'ya dünyayı nasıl istilâ edeceğini öğreten adamın. Hitler üzerinde nüfuzu böylece sona erdi. Haushofer'in şahsı hakkındaki açıklamalara ilâve edilecek bir nokta daha vardır. Yüksek makamlarca da tasdik olunan bir rivayete göre, Rusya ile savaş başladıktan bir az sonra Haushofer kurşuna dizilmiştir. Nazi devleti en makûl hocasına bu şekilde iadei şükran etmiştir. Geopolltikçiler Amerikayı ihmâl ettiler. Geopolitikçilerin bütün inceleme ve araştırmalarında göze çarpan noksan bir nokta var. Bu da Amerika'dır. Mackinder bütün batı yarım yuvarlağını bir dış ada olarak mütalâa etti. Haushofer Enstitüsünün hacimli tetkiklerinde Kuzey Amerika hakkında dünyanın herhangi bir kısmındakinden daha az bilgi vardır. Geopolitik dergisinde çıkan bir kaç yazı da ekseriyetle Colin Ross adında birine aittir. Bu yazar Nazi Bakanlarının ırk fikirlerine saplanmış, basit kafalı bir adamdı. Ross çalışmalarını Batı Amerika'nın merkez kısımlarındaki Alman ırkından insanlar ve bunlarla yeni dünyada bir Nazi İmparatorluğu kurmak plânları üzerine teksif etmişti. Bununla beraber Haushofer'in zaman zaman ileri sürmüş olduğu fikirler yukarda bahsedilen lâkaydi ile tezat teşkil eder. Haushofer bir defasında, «Dünya hâkimiyeti için gelecekteki mücadelenin neticesi ve nasyonel sosyalizmin mukadderatı Amerika'da taayyün edecektir» demiş ve geopolitik bakımından Amerika'nın dünyada yegâne olgun kuvvet olduğuna işaret etmişti. Almanların Amerika'yı geopolitik nazariyelerinin dışında bırak-

17 maları Amerika'nın bu nazariyelere uymamasındandır. Haushofer'in dediği gibi Amerika, bütün geopolitik unsurları bünyesinde toplamış bir memlekettir. Kuvvet ve kudretin bütün geopolitik unsurlarına (saha, kaynaklar, insan gücü ve teşkilât) üstün bir seviyede sahiptir. Hiç bir memleket Amerika kadar mücehhez değildir. Bundan başka hudutları bakımından da hiç bir memlekette görülmeyen müsait şartlara sahiptir. Amerikanın, ne sınırlarının herhangi birinde ve hattâ ne de sınırlarının binlerce mil çevresinde yabancı bir milli kuvvet merkezi mevcut değildir. Kürenin büyük kuvvetleri arasında, bulunduğu alanda rakipsiz tek Devlettir. Bu suretle Amerika, diğer kuvvetlerin, elde etmek için asırlarca çarpıştıkları ve elde edemedikleri coğrafi bir mevkie sahiptir. Amerikalılar bu talihli mevkii kendi eserleri sayamazlar. Bu daha ziyade tarihi bir tesadüften ileri gelmektedir. Fakat buna tamamen tesadüftür demek de kâfi değildir. Filhakika bu büyük devleti kurma fırsatını mukadderat hazırlamıştır. Amerika'nın kurucuları bu fırsattan azami istifadeyi bilmişlerdir. Father Walsh'in da işaret ettiği gibi Amerika'nın belki de en büyük Geopolitik dâhisi, millet kuruculuğunda Kavur, Bismark yahut Pıtt ile ölçülemiyecek kadar yüksek seviyede olan Alexander Hamilton idi. Hamilton kaynakları Fransız New Orleans'ında bulunan Mississippi nehrinde seyrü sefer serbestisini sağlamak için kongreyi ısrarla aksiyona teşvik etmişti. Bir kaç sene sonra Florida ve Luiziyana'- nın Birliğe alınması fikri üzerinde ısrarla durmuştu. O devirlerde. Kuzey Amerika kıt'asının bir sahilinden diğer sahiline uzanan tek bir Devlet fikri tasavvur edilemiyordu. Hamilton bütün Atlantik ötesi kuvvet ve tesirlerden hür, büyük bir Amerikan sistemi kurmak siyasetini savundu. Siyasi rakipleri de Hamilton'un görüşlerine iştirak ettiler. Jefferson'un Luisiana'yı satın alması ile «kıt'a milleti» fikri tahakkuk etmiş oldu. Bütün batı küresinin Avrupa tesirinden müstakil olduğunu ilân eden Monroe doktrini modern zamanların belki de en büyük Geopolitik başarısıdır. Daha sonraki yıllarda gelen Amerikan Devlet adamları da Geopolitik zihniyeti izlediler. Linkoln'm Dış işleri bakanı H. Seward 1867'de Alaska'yı Ruslardan satın almakla o kadar isabetli bir harekette bulundu ki, bunun önemini belki kendisi de tahmin etmemiştir. Çünkü hava kuvveti devrine kadar Alaska'nın kıt'alar arasında

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr.

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2 Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. EROL GÜNGÖR 12 Güneşi Seyreden Adam NEVZAT YALÇIN 17 Her türlü haberleşme

Detaylı

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir AKİS Haftalık Aktûalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No. 29-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * AKİS Ortaklın adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER Teknik Sekreter

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N 1 Aralık 1949 Perşembe S İY A S Î İKTİSADÎ Şehir dışı -te Sayı 1 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Abone: Türkiye için seneliği 32 altı aylığı 17, üç aylığı 9 liradır.

Detaylı

Halide Edip Adıvar - Türkün Ateşle Imtihanı

Halide Edip Adıvar - Türkün Ateşle Imtihanı Halide Edip Adıvar - Türkün Ateşle Imtihanı www.cepsitesi.net Kurtuluş Savaşı Anıları HAYATI SANATI ve ESERLERİ Halide Edip Adıvar Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin tanınmış edebiyatçılarındandır 1882de

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İşlerini fiilen idare edeni Cüneyt ARCAYÜREK Ressam: İzzet ÇETİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 3, Cilt: VII, Sayı: 119 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat: S, Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yazı İşleri) 15221 (İdare) Fiatı : 60 Kuruş Neşriyat Müşaviri : Metin TOKER

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 68 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCA

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

pecya A K İ S Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker

pecya A K İ S Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 8, CİLT: XXI, Sayı: 368 Yazı işleri Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 8 Daire 7 Tel: 11 89 92 P. K.582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel :

Detaylı

Ön Söz. Hıristiyanlarda intibah hareketleri

Ön Söz. Hıristiyanlarda intibah hareketleri Ön Söz Hıristiyanlarda intibah hareketleri Bu kitabın özü bir müjdeyi ihtiva etmektedir. Bu müjde ikinci cihan harbinin gaye değiştirmesidir. Binlerce senelik gelenekler, ve âdet edilmiş vesilelerle başlamış

Detaylı

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Yunus Zeyrek* Esat Uras (1882-1957), yakın tarihte yaşamış önemli bir bilim ve siyaset adamıdır. O, Ermenice ve diğer bazı Avrupa dillerini

Detaylı

Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul

Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul CDD Mensucat Santral T. A. Ş. Basmalar Pantolonluklar Bez ve iplik Boyası Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul Telefon: 21 42 29 21 42 30-21 42 31 Sene : 1 Sayı : 5 Aralık 1957 Mühendis ve MAKİNA

Detaylı

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı: 60 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

I Giriş. II Parlömanter devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Fransa; 2 İtalya; 3 Batı Almanya. III Tek meclisli devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Türkiye.

I Giriş. II Parlömanter devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Fransa; 2 İtalya; 3 Batı Almanya. III Tek meclisli devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Türkiye. I Giriş. II Parlömanter devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Fransa; 2 İtalya; 3 Batı Almanya. III Tek meclisli devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Türkiye. IV Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı : 1 A. B. Devletleri.

Detaylı

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973 A Y L I K F İ K İ R VE SANAT D E R G İ S İ DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Çeşitli İdeolojiler Karşısında, Türk Milliyetçiliği ve İslâmiyet DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Üniversitelerimizde Kadro Meselesi DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR

Detaylı

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN Ekim ve Aralık'ta 280.000 Lira Maltepe Esenyurt'ta 1 BAHÇELİ VİLLÂ Küçük Yalı'da 1 ÇAMLI APARTMAN * Ayrıca muhtelif para ikramiyesi * Ekim ayı çekilişi 31.10.955 de ANKARA şubemizde muhterem halkımızın

Detaylı