T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Üst Yöneticinin (Müsteşar) takdim yazısı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hakkında genel bilgiler 1 Tarihçe 1 Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri 3 Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısı 4 Dışişleri Bakanlığına ilişkin diğer bilgiler 4 Fiziksel yapı 4 Merkez teşkilatı 4 Yurtdışı Teşkilatı 6 Haberleşme ve teknolojik alt yapı 9 İnsan kaynağı 11 Dışişleri Bakanlığının 2006 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi 14 Bölgesel ve ikili ilişkilerimiz 14 Avrupa Birliği 14 Batı ve Orta Avrupa Ülkeleri 17 Balkan Ülkeleri 22 Yunanistan 24 Kıbrıs 25 Rusya Federasyonu ve Doğu Avrupa 28 Güney Kafkasya 30 Orta Asya 32 Ortadoğu 32 ABD ve Latin Amerika 40 Güney Asya 42 Asya - Pasifik 44 Afrika 45 Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler 47 Küresel konular 50 İnsan hakları 50 Uluslararası güvenlik konuları 52 Terörle Mücadele 56 Uyuşturucuyla ve örgütlü suçlarla mücadele 58 Yasadışı göçün önlenmesi 59 Enerji, su ve çevre 59 Kültürel işbirliği ve tanıtma 62 Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve konsolosluk hizmetleri 64 Diğer hizmetler 68 Stratejik Araştırmalar Merkezi 68 Enformasyon hizmetleri 68 Meslek içi eğitim ve diğer kurumlara verilen kurs ve brifingler 69 Yönetim ve iç kontrol sistemi 69 Amaç ve Hedefler 71 Bakanlığın amaç ve hedefeleri 71

3 Temel Politikalar ve öncelikler 73 Mali Bilgiler 76 Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında genel bilgiler 76 Dışişleri Bakanlığının 2006 yılı bütçesi yılı bütçe ödeneğinin ana alt kalemler itibarıyla ayrıntılı ekonomik 80 sınıflandırmasının değerlendirilmesi Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri 80 Mal ve hizmet alım giderleri 80 Cari transferler 81 Sermaye giderleri 82 Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi 85 Üstünlükler 85 Zayıflıklar 86 Ekler Dışişleri Bakanlığı Şeması 87 Katkı payı ödenen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar 88

4 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda, tüm kamu idareleriyle birlikte, Bakanlığımızda da, yeni bir mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede, Bakanlığımız bünyesinde 2005 yılında kuruluş çalışmaları yürütülen Strateji Geliştirme Başkanlığı ve alt birimleri 2006 yılı başında faaliyete geçmiştir sayılı Kanunla yerleştirilmesi amaçlanan mali yönetim anlayışının unsurları olan; kamu idarelerinin bütçelerini belli bir dönemi kapsayan faaliyet ve önceliklerine göre belirlemeleri, kaynaklarını etkili ve verimli kullanmaları, hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, kurum ve personel bazında performans değerlendirmesi yapılması ve etkili bir iç denetim mekanizması oluşturulması, kamu idarelerinde zamanla yeni bir yönetim anlayışının yerleşmesi sonucunu doğuracaktır. Bu anlayış doğrultusunda, Bakanlığımız bünyesinde önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda, 2006 yılında mali ve insan kaynağımızın, fiziksel ve teknolojik alt yapımızın mevcut durumunun tespitine ağırlık verilmiştir yılındaki önceliklerimiz, Merkez ve yurtdışı teşkilatımızın harcamalarında mali disiplinin sağlanması, bina, taşıt, güvenlik sistemleri, haberleşme ve bilişim alt yapımızın güçlendirilmesi bakımından ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yönelik uzun vadeli bir planın hazırlanması, insan kaynağımızın mali durumunun iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir yılında ise, merkez birimlerimiz ve Dış Temsilciliklerimizin dış politika faaliyet ve önceliklerini gelecek tasarımı yaparak belirlemelerini sağlayacak çalışmalarda bulunulması, bu bağlamda öncelikle yönetici konumdaki personelimizin eğitim ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir yıllarını kapsayan ve yukarıda ana hatları belirtilen çalışma programımız çerçevesinde hazırlanan 2006 yılı Faaliyet Raporumuzun, Bakanlığımızın kurumsal ve işlevsel bakımdan yeniden yapılandırılması çalışmalarının yanında, ilgili kurumlarımızca yapılacak değerlendirmelerde de yararlı bir referans belgesi olmasını ümit ediyor ve diliyorum. Müsteşar i

5 Dıışiişllerii Bakanllıığıı Hakkıında Genell Biillgiiller Tarihçe Türkiye Cumhuriyeti nin hariciyesi, uzun bir geçmişe dayanan köklü Osmanlı diplomasisi geleneği üstüne kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun yüzyıllar boyu geniş bir coğrafyada hüküm sürmesinin önemli sebeplerinden biri güçlü diplomasi geleneğini etkin bir araç olarak kullanmış olmasında yatmaktadır. 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu nun dış işleri Reis-ül Küttap ın yönetiminde idare edilmekteydi. Ancak Reis-ül Küttap aynı zamanda devlet yazışmalarını yapmak ve Devletin ana kayıtlarını tutmak gibi başka görevler de üstlenmişti te III. Selim döneminde ilk sürekli Büyükelçilik Londra da açılmış ve Yusuf Agah Efendi ilk sürekli Osmanlı Büyükelçisi olarak atanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti de sürekli temsil ve karşılıklılık esaslarına dayalı diplomasiyi uygulamaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinde görev yapan Osmanlı Büyükelçileri, ikili ilişkilerin yürütülmesine ek olarak atandıkları ülkelerle ilgili bilgiler aktarmak suretiyle İmparatorluğun Batılılaşma ve reform sürecini hızlandırıcı rol oynamış, devlette modernleşmenin öncüleri olmuşlardır. döneminde önce Tercüme Odası kurulmuştur yılında ise Padişah, harici işlerin çok artmış ve önem kazanmış olması sebebiyle, Reis-ül Küttaplık makamını nezaret seviyesine yükseltmiştir. Son Reis-ül Küttap Yozgatlı Akif Efendi, müşirlik rütbesiyle ilk Umur-ı Hariciye Nazırı yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi dış politikamızın temelleri Milli Mücadele yıllarında atılmıştır. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışının hemen ardından oluşturulan ilk Milli Hükümetle birlikte Hariciye Vekaleti de 2 Mayıs 1920 tarihinde resmen kurulmuş ve başına Bekir Sami Bey getirilmiştir. Kısıtlı imkanlarla kurulan Hariciye Vekaleti, Milli Mücadele döneminde dış temasların artan yoğunluğuyla birlikte, tüm zorluklara rağmen özverili biçimde görev yapmış ve Lozan a giden süreçte önemli rol oynamıştır. Cumhuriyetin kurulmasının ardından Hariciye Vekaleti, hem iç hem de dış teşkilatını geliştirmeye başlamıştır yılında Hariciye Vekaleti teşkilatına dair ilk kapsamlı hukuki düzenleme yapılmış ve 1154 sayılı Kanun la Bakanlığımızın günümüzdeki yapısının temelleri atılmıştır. Reis-ül Küttaplık sisteminin günün diplomatik ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun olarak yapılandırılması çerçevesinde II. Mahmut Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 yılında kuruluşundan bu yana büyük önder Atatürk ün görüş ve ilkeleri Türk Dış 1

6 Politikasının yürütülmesinde rehber olmuş, Yurtta barış, dünyada barış özdeyişi Türk Dış Politikasının temel hedefini oluşturmuştur. Ülkemiz, bu doğrultuda 1930 lu yıllardan itibaren aktif ve barışçı bir dış politika izlemektedir. yaşanmıştır. Ermeni terör örgütü ASALA nın gerçekleştirdiği suikastlere, Yunanistan da faaliyet gösteren 17 Kasım terör örgütüne hedef olan Türk diplomat ve görevlilerimiz de eklendiğinde, Dışişleri şehitlerimizin sayısı beşi Büyükelçi olmak üzere 39 u bulmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan uluslararası ortam, Türk Dış Politikasını ve dolayısıyla Bakanlığımızın yapısını ve faaliyetlerini de önemli ölçüde şekillendirmiştir sonrasında artan dış iktisadi ilişkiler ve uluslararası ekonomik kuruluşların yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki çıkarlarımızın gözetilmesi de Bakanlığımızın uhdesine alınmıştır. Aynı şekilde, 1945 sonrası giderek yaygınlaşan uluslararası siyasi ve ekonomik işbirliği ve örgütlenme çabalarına uygun olarak, ikili ilişkilerin yürütülmesinin yanında, Bakanlığımızın işlevleri arasında çok taraflı siyasi ve ekonomik işler de ağırlıklı bir yer almıştır. Çok taraflı diplomasi faaliyetlerinin ve uluslararası örgütlerin çoğalması çerçevesinde daimi temsilciliklerimizin sayısı da arttırılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında kapanmak zorunda kalan dış misyonların yeniden açılması ve buna yeni misyonların ve anılan daimi temsilciliklerin de eklenmesiyle birlikte 1950 li yıllardan itibaren dış teşkilatımız önemli ölçüde büyümüştür li yıllarla birlikte dış teşkilatımızda görevli memurlarımızı ve aile mensuplarını hedef alan planlı ve organize Ermeni terörizmi Soğuk Savaşın bitişiyle birlikte Bakanlığımızda önemli gelişmeler yaşanmış ve teşkilat şemasında yapısal değişiklere gidilmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni devletlerle birlikte dış misyonlarımızın sayısı artmıştır. Öte yandan, 1990 larda içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan değişim, Türk Dış Politikası açısından çeşitli risk ve fırsatları beraberinde getirmiş ve ülkemizin bu hassas coğrafyada barış, istikrar ve refahın sağlanması yönündeki önemini ve görevlerini daha da arttırmıştır yılında 39 dış temsilciliğe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün yurtdışında 164 Dış Temsilcilikle temsil edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin 40. Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ün himayesinde Merkezde ve dış teşkilatımızda 963 diplomatıyla görev yapan Türk hariciyesi, kısıtlı kaynaklarına ve personel sayısına rağmen uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin ikili çerçevede ve çok taraflı platformlarda yürütülmesi ve daha da geliştirilmesi yönündeki çabalarını günümüzde de sürdürmekte ve başta kendi coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmaktadır. 2

7 Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri tarih ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 2. maddesinde Dışişleri Bakanlığı nın görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek, T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası teşkilatlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek, bu temas ve müzakereler sonucu gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile yapmak, Diğer Bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve temaslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak, bu kuruluşların uluslararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak, Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yürütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak, Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve talimatlarını iletmek, bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek; bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise bu Heyetlerde temsilci bulundurmak, Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini yetkili makam olarak yürütmek, Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek, 3

8 Yetki belgesi, onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın gerektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak, alıp vermek, örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek, bunların sicillerini tutmak, Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 3. maddesine göre Dışişleri Bakanlığı, Merkez ve Yurtdışı teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı; Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ve Yardımcı Birimler den oluşmaktadır. Dışişleri Bakanlığındaki Ana Hizmet Birimleri 6 Müsteşar Yardımcılığı, 15 Genel Müdürlük, 32 Genel Müdür Yardımcılığı ve 4 Müstakil Daire Başkanlığından meydana gelir. Danışma ve Denetim birimleri; Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Bakanlık Müşavirleridir. Yardımcı Birimler; Eğitim Merkezi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Özel Müşavirlik ve Bakanlık Komisyonu ndan oluşmaktadır. Merkez teşkilatının şeması ekler bölümünde yer almaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili olan Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatı; Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar, Fahri Başkonsolosluk ve Fahri Konsolosluklar ile Türk Kültür Merkezleri nden meydana gelmektedir. Dışişleri Bakanlığına ilişkin diğer bilgiler FİZZİ İKSSEELL YYAPPI I Merkez Teşkilatı Dışişleri Bakanlığının Merkez Teşkilatı hizmetlerini, m² arsa üzerine DESİYAB (Kalkınma Bankası) binası olarak inşa edilmiş olan ve 1988 Mayıs ayında taşınılan Bakanlığımız ana hizmet binası ile, yapımı 2004 yılında tamamlanan ek binada sürdürmektedir. Ana hizmet binasında siyasi birimler, ek binada ise idari birimler hizmet vermektedir. Diğer taraftan, 1997 yılından beri, yer sorunu nedeniyle hizmetlerini Bakanlığımıza yaklaşık 100 metre mesafede bulunan kiralık bir binada yerine getirmekte 4

9 olan, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri, ek binanın da yer ihtiyacını tamamıyla karşılayamaması nedeniyle, hizmetlerini halen anılan binada sürdürmektedir. Bodrum bölümü ve 18 kattan oluşmakta olan, ana hizmet binasının brüt alanı yaklaşık m², ana hizmet binasının ihtiyacı karşılamaması nedeniyle, bitişikteki m² büyüklüğündeki arsada inşa edilen, 2 bodrum kat üzerine 5 katlı ek binanın brüt alanı yaklaşık m² dir. Ana ve ek hizmet binalarımızın Bakanlığımızın ihtiyacı tamamıyla karşılayamaması ve artan personel sayısı yer ihtiyacını her yıl daha da önem kazanan bir sorun haline dönüştürmüştür. Bu sorunun nihai olarak çözümü amacıyla, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmiş olan ve kamulaştırma işlemi yılları arasında tamamlanan, Balgat / Karakusunlar daki eski Telsiz İstasyonunun arsası üzerinde yeni bir Dışişleri Bakanlığı binası inşası öngörülmekte olup, çalışmalarımız halen devam etmektedir. Ana ve ek hizmet binalarımız dışında, Ankara Palas Devlet Konukevi de, Devlet Konukevi olarak kullanılması ve işletilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza tahsis edilmiştir yılında Dışişleri Bakanlığı adına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından restore edilen ve 29 Ekim 1983 günü hizmete açılan Ankara Palas binası halen Dışişleri Bakanlığı nın sorumluluğunda Devlet Konukevi olarak kullanılmaktadır. Bakanlığımız, Cumhuriyetimizin ilk dönemi ve Atatürk le özdeşleşmiş Ankara Palas ın korunması ve tarihi misyonunu Devlet Konukevi ciddiyetine yaraşır biçimde sürdürebilmesi için önümüzdeki dönemde binada bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları yapılmasını öngörmektedir. Bu çalışmalar için hazırlattırılan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da onaylanan projelere 2007 yılı Yatırım Programımızda yeterli miktarda ödenek tahsis edilmiş ve projeler ihale işlemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletilmiştir. Bakanlığımızın fiziksel yapısı içinde mütalaa edilebilecek olan bir diğer bina da, halen Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı nın ikamet ettiği binadır. İstanbul Salacak Kasap Veli Sokak No: 10 adresindeki 4361 m² arsa, üzerindeki 200 m² genişliğindeki bina ile birlikte, Merhum Lola Habib Edip TÖREHAN tarafından hibe edilmiştir. Bina Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nce 1984 yılında Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunun 200/874 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasındaki Merkez Andlaşması ile Emirgan caddesi No:90 İstinye İstanbul adresinde yerleşik Müşir Fuat Paşa yalısı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nün (KEİ) kullanımına tahsis edilmiştir. Yalının ikinci katındaki iki oda, ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklara protokol hizmeti 5

10 sunmak amacıyla oluşturulan Bakanlığımız İstanbul Temsilciliğince kullanılmaktadır. için başlatılan çalışmalarımız da halen devam etmektedir. Yurtdışı Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti, halihazırda yurtdışında 164 Dış Temsilcilikle temsil edilmektedir. Gerek yeni dış temsilcilikler açılmasında, gerek güncel ihtiyaçlar kapsamında öncelik arzetmediği gerekçesiyle bazı temsilciliklerimizin kapatılmasında, yarar, maliyet ve gereklilik ölçütleri ve ulusal çıkarlarımız göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, 2005 Ekim ayında Letonya da Büyükelçilik açılmıştır. Ayrıca, Musul Başkonsolosluğumuz 2006 Nisan ayı içinde yeniden faaliyete geçirilmiştir. Öte yandan, Malta da Büyükelçilik, Viyana ve St. Petersburg da birer Başkonsolosluk açılması Dış Temsilciliklerimizin niteliklerine göre sayısal ve oransal dağılımının yer aldığı Tablo 1 den de görüleceği üzere, Dış Temsilciliklerimizin 94 ü Büyükelçilik (BE), 11 i Daimi Temsilcilik (DT), 59 tanesi Başkonsolosluk tur. Ayrıca, Taipei de Ticaret Ofisimiz, Priştine de Eşgüdüm Büromuz bulunmaktadır. Fiziksel alt yapı değerlendirmesinde Ticaret Ofisimiz ile İrtibat Büromuz da dikkate alınmıştır. Coğrafi dağılım (Tablo 2) bakımından, 166 Dış Temsilciliğimizin 83 ü Avrupa ülkelerindedir. Avrupa yı 51 Temsilcilikle Asya, 14 Temsilcilikle Afrika, 14 Temsilcilikle Amerika, 4 Temsilcilikle Okyanusya izlemektedir. Tablo 1: Dış Temsilciliklerimizin türlerine göre dağılımı Temsilcilik Türü Sayısal dağılım Oransal dağılım (%) BE DT 11 7 BK DİĞER (Taipei, Priştine) 2 2 TOPLAM 166 Tablo 2: Dış Temsilciliklerimizin coğrafi dağılımı Avrupa Asya Amerika Afrika Okyanusya Toplam BE BK DT DİĞER (Taipei, Priştine)

11 Grafik 1: Dış temsilciliklerimizin niteliklerine göre oransal dağılımı DT 7% DİĞER 1% BK 36% BE 56% BE BK DT DİĞER Dış Temsilciliklerimizin çoğunda hizmet sunulan yer (Kançılarya) ile Misyon şefinin şahsi kullanımına tahsis edilen yer (İkametgah) müstakil binalardır. Bazılarında ise aynı binanın bir bölümü Kançılarya bir bölümü ikametgah olmak üzere, müştereken kullanılmaktadır. Kançılarya ve İkametgahın ayrı veya müşterek olduğu Dış Temsilciliklerimizle ilgili sayısal veriler Tablo 3 de gösterilmiştir. Daimi Temsilciliklerimizin tamamında Kançılarya ve İkametgahın ayrı binalarda olmasına karşın, 24 Büyükelçiliğimiz ile 17 Başkonsolosluğumuz da müşterektir. Tablo 3: Dış Temsilciliklerimizin Kançılarya ve İkametgah binalarının ayrı ya da müşterek olmasına göre dağılımı Temsilcilik Türü Bina Durumu BE BK DT DİĞER Ayrı Bina Müşterek Bina Toplam Temsilcilik Sayısı Dış Temsilciliklerimizin Kançılarya ve İkametgah olarak kullandıkları binaların Devlet malı, tahsisli ya da kiralık olmalarına göre dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 4, Tablo 5 ve Grafik 2 de gösterilmiştir. Halihazırda Dış Temsilciliklerimizce hizmet sunulmakta olan toplam 291 binadan 159 u Devlet malı, 7 si tahsisli Devlet malı, 125 adedi de kiralanmış bina niteliğindedir. Devlet malı binalar mülkiyeti bir meblağ ödenerek edinilmiş olan, Türkiye Cumhuriyetine ait binalardır. Tahsisli binalar ise, bulunulan ülke ile yapılan bir anlaşma uyarınca, arsasının mülkiyeti, bazı durumlarda üzerinde mevcut müştemilatla birlikte, herhangi bir ücret ödenmeden, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ülkemize devredilen binalardır. 7

12 Tablo 4: Dış temsilciliklerimizce kullanılan binaların mülkiyet durumu bakımından sayısal dağılımı (1) MÜLKİYET DURUMU SAYISI Devlet Malı (Dm) 159 Devlet Malı - Tahsis Edilmiş (Dmt) 7 Kiralık (K) 125 TOPLAM 291 Grafik 2: Dış temsilciliklerimizce kullanılan binaların mülkiyet durumu bakımından oransal dağılımı KİRALIK 43% DM DMT 2% DM 55% DMT KİRALIK Tablo 5 : Dış Temsilciliklerimizin mülkiyet durumu bakımından sayısal dağılımı (2) MÜŞTEREK BİNA AYRI BİNA SAYISI SAYISI Kançılarya İkametgah BE DM BE DMT BE Kira BK DM BK DMT BK Kira DT DM DT DMT DT Kira Diğer DM Diğer DMT Diğer Kira Toplam Ana Toplam 291 8

13 Dış Temsilciliklerimizin gerek Kançılarya gerek İkametgah olarak kullanmakta olduğu binalar ülkemize yönelik tehdit algılamasına göre güvenlik bakımından teknik donanımı haizdir. Dış Temsilciliklerimizdeki güvenlik teknik donanımı belli zaman süreleri içinde yenilenmektedir. Diğer taraftan, misyon şefi ve çalışan personelin fiziki güvenliği bakımından tüm Dış Temsilciliklerimizde zırhlı makam ve servis araçları kullanılmaktadır. Halihazırda Dış Temsilciliklerimizin envanterinde bulunan taşıtlara ilişkin sayısal ve niteliksel veriler Tablo 6 da yer almaktadır. Tablo 6: 2006 yılı itibarıyla Dış Temsilciliklerimizdeki taşıt durumuna ilişkin veriler 2006 YILI İTİBARİYLE TAŞIT TABLOSU Taşıt Türü Adet Özel donanımlı binek taşıt 130 Özel donanımlı cip 162 Motosiklet 42 Binek taşıt 138 Cip 28 Minibüs 75 Pikap 5 Traktör 1 TOPLAM 581 Diğer kamu idarelerinde olduğu gibi, Merkez teşkilatımız ve Dış Temsilciliklerimizin halen kullanımında olan taşınmaz ve taşınır varlıkların envanterinin yapılması konusunda Bakanlığımız bünyesinde de bir çalışma yapılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yapılmakta olan sözkonusu çalışmanın, özellikle Dış Temsilciliklerimizin kullanımındaki taşınır ve taşınmaz varlıkların tespitinin, bu tür bir çalışmanın Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana ilk kez yapılacak olması nedeniyle öngörülenden daha fazla bir zaman alacağı anlaşılmaktadır. Envanter çalışması sonuçlandığında, önümüzdeki yıllarda yine ilk kez olmak üzere, bir çoğu bulundukları ülkelerde kültürel miras kategorisinde mütalaa edilen taşınmaz varlıklarımızla, tablo, halı gibi değerli taşınmazlarımızın tahmini de olsa, bir değer tespitinin yapılması da mümkün olabilecektir. HABERLEŞME VE TEKNOLOJİK ALT YAPII Ülkemizin dış dünyayla olan resmi haberleşmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızın Merkez teşkilatı ile Dış Temsilciliklerimiz arasındaki haberleşmenin her koşulda aksamadan ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Bu itibarla, Bakanlığın haberleşme sistemlerinin bilişim ve iletişim 9

14 teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak yenilenmesi zaruri bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bakanlığımızda teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte, yurtdışı temsilciliklerimizle haberleşme imkanlarının yedek sistemlerle desteklenen çağdaş bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir. Haberleşme sistemimizdeki güvenlik önlemlerinin milli olması hususunda da ilgili kuruluşlarla yakın işbirliğine önem atfetilmektedir. Diğer yandan, yazılım teknolojilerindeki gelişmeler Bakanlığımız bünyesinde de uygulanmakta, en son teknolojiyi yansıtan yazışma ve arşiv otomasyonu ile konsolosluk otomasyonu programlarının dış temsilciliklerimizde hızla yaygınlaştırılmasına gayret edilmektedir. Bakanlığımızda haberleşme ve teknolojik alt yapıyla ilgili çalışmalar Arşiv ve Ulaştırma Dairemizin (ARUD) sorumluluğunda bulunmaktadır. Etkili bir teşkilat yapısına sahip olunmasının önemi, bilgi üretme ve bilgi akışı için gerekli altyapının oluşturulması ve teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak Arşiv ve Ulaştırma Dairemiz 10 ayrı şube ile yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız bütçesindeki yurt içi yatırım ödenekleri imkanından da yararlanılarak bilişim harcamalarımızın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmıştır. Bilişim ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi yönünde Bakanlığımız bünyesinde 2006 yılında yapılan çalışmalar özetle aşağıda sıralanmıştır : yılı başında uygulamaya konulan Konsolosluk.NET projesi ile vatandaşlarımızın, mevzuatımızın izin verdiği ölçüde işlemlerini internetteki e-konsolosluk sayfalarından yaptırmalarına, sözkonusu işlemlerin temsilciliklerimizdeki konsolosluk otomasyonu programına elektronik ortamda aktarılmasına ve Başkonsolosluklarımızın halihazırda ilgili kurumlarımız nezdinde posta ve faks gibi geleneksel haberleşme yöntemleriyle yazışma yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri bilgi alışverişinin de elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlanmıştır yılı içinde, 65 Temsilciliğimizde Konsolosluk.Net uygulamasına geçilmiştir. Yazılımı ARUD tarafından gerçekleştirilen proje, harç bedellerinin kredi kartı ile tahsili, diğer kamu kurumları bilgisayar sistemlerine erişim ve sorgulama gibi kamuda örnek olacak ileri düzey bilgisayar uygulamalarına sahiptir. - Konsolosluk.Net altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen E-konsolosluk projesiyle yurtdışında mukim vatandaşlarımıza internet üzerinden başvuru ve işlem yapma imkanı sağlanmış ve yazılımın Konsolosluk.Net ile uyumu sağlanmıştır. - Bakanlığımız ve Dış Temsilciliklerimizde, 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun gereklerini karşılamak üzere, 10

15 ARUD yazılım grubu tarafından hazırlanan Mali Yönetim Programı, tüm temsilciliklerimizde 2007 yılı başından itibaren kullanılmaktadır yılı içinde Dış Temsilciliklerimizin bilgisayar ağı standart bir yapıya kavuşturulmuştur. Dağıtık yapı (mesh) terk edilerek, küresel bilgisayar ağı oluşturmaya elverişli yıldız topolojiye (star) geçilmiş ve yıl içinde 85 Temsilciliğimizde bilgisayar ağı altyapısı değiştirilmiştir. Bilişim ve teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ile dört yılı kapsayacak ortak bir projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sözkonusu proje çerçevesinde, Temsilciliklerimizde kullanımına başlanan çevrim içi çalışma ortamı ile Konsolosluk.NET otomasyonunun yaygınlaştırılması, konsolosluk hizmetlerinin tamamında kamusal bilgilerin ortak kullanımının sağlanması ve e- Devlet çalışmalarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bakanlığımız ve BMKP'nın mali katkıları ile oluşturulacak projenin toplam bütçesi 1,2 milyon ABD Doları dır. İNSAN İ KAYNAĞII Ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu ile Türkiye yi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler, dış politikamızın yürütülmesinde asli sorumluluk taşıyan Dışişleri Bakanlığı nın üstlendiği hassas görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için, Merkez ve yurtdışı teşkilatlarımızın, insan kaynakları açısından yeterli imkan, kabiliyet, donanım ve esnekliğe sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Bakanlığımızın, meslek memuru, idari memur, bölge ve yabancı dil uzmanı, haberleşme teknik personeli, danışman ve hukuk müşaviri gibi hem merkezde hem de yurtdışında görev yapan memur kadrolarında toplam görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, 794 sürekli merkez hizmeti gören personelimiz, 361 güvenlik ataşemiz ve yurtdışında görevli 2194 sözleşmeli personelimiz hizmet vermektedir. Tüm kategorilerdeki personel sayımız 5062 olup, bunların 1631 i kadın 3431 i ise erkektir. Bakanlığımızın üstlendiği görevlere kıyasla oldukça mütevazı bir kadroyla çalışmaktadır. 11

16 Tablo 7: Dışişleri Bakanlık personelinin statüleri itibariyle dağılımı MERKEZ YURTDIŞI Kadın Erkek Kadın Erkek TOPLAM Meslek Memuru İdari Memur Hab. Teknik Personeli Hukuk Müşaviri Uzman Müşavir Danışman Sivil Savunma Uzmanı İç Denetçi Güvenlik Ataşesi Merkez Memuru Mahalli Katip Sözleşmeli Personel Sürekli İşçi Geçici İşçi Hepsi Toplam Tablo 8: Dışişleri Bakanlığı nın yurtdışı/yurtiçindeki sözleşmeli personelinin ünvanları itibariyle dağılımı ÜNVANI SAYI ÜNVANI SAYI Aşcı 96 Bilg.Programcısı 4 Bahcıvan - Bekçi 156 Santral Memuru 18 Editör 3 Sekreter 797 Garson 83 Şoför 291 Hizmetçi 165 Takipçi 209 Kavas 390 Teknisyen 18 Maıtre D'hotel 7 Temizlikçi 3 Mühendis 0 Uzman 9 Toplam tarihi itibariyle toplam sözleşmeli personel pozisyonları, dolu ve boş pozisyonlar SAYILI Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca Bakanlığımızda oluşturulacak iç denetim mekanizması için münhal 10 kadro bulunmakta olup bu kadrolar Maliye Bakanlığı nın sözkonusu iç denetim mekanizmalarıyla ilgili çalışmaları doğrultusunda doldurulacaktır. 12

17 Dışişleri Bakanlığında yönetici konumundaki memur grubu olan meslek memurlarının toplam sayısı 2006 yılı sonu itibariyle 958 dir. Meslek memurlarının 418 i merkezde, 540 ı ise yurtdışında görevlidir. Yurtdışında görevli 540 meslek memurunun 165 i misyon şefi olup, ülkemizin temsilinin sadece bir misyon şefi ve bir idari ataşe gibi çekirdek kadrolarla yürütüldüğü dış temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Bakanlığımıza yeni katılan tüm genç memurlarımız için, ileride üstlenecekleri görev ve sorumluluklara hazırlanmaları amacıyla, Bakanlığımız Eğitim Merkezi nde kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programı merkez birimlerimiz ile yurt dışı temsilciliklerimizde kısa süreli stajlar ile yurtiçi ve yurtdışı çeşitli gezi programlarını da kapsamaktadır. Ayrıca, personelin gelişimine ve yetişmesine süreklilik kazandırmak amacıyla ülkemizde ve yurtdışında kısa ve uzun dönemli çeşitli eğitim, yüksek lisans ve doktora programlarına katılımları teşvik edilmekte, bunun için gerekli imkanlar oluşturulmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımız insan kaynağının edindiği mesleki birikim, ihtiyaç duyulan durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşılmaktadır. Bakanlığımız mensupları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurs ve seminerlere katkı sağlamakta, dış politika konularında brifingler vermektedir. Uluslararası ilişkilerde yaşanan hızlı gelişmeler, ülkeleri hızlı, doğru ve stratejik karar almaya ve uygulamaya zorlamaktadır. Bu durum, dış politikanın oluşturulmasında ve yürütülmesinde ana sorumluluğu taşıyan Dışişleri Bakanlıkları nın maddi ve teknik imkanlar yanında insan gücü bakımdan da en iyi şekilde donatılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, Bakanlığımız bünyesinde performans ve liyakat esas alınarak uygulanmakta olan insan odaklı yönetim anlayışının daha da geliştirilmesine ve günümüzün uluslararası koşullarına en etkin şekilde cevap verecek kurumsal bir yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar, başta Teşkilat Kanunumuz olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını da içermekte, ayrıca, etkin çalışma ilkelerinin oluşturulmasını teminen reform süreciyle ilgili kapsamlı çalışmalar da sürdürülmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, birçok ülkedeki yaşam maliyetlerini geçmişe kıyasla önemli oranda artırmıştır. Ülkemizi yurtdışında temsil eden memurlarımızın mali imkanlarının da, bu gelişmeler ışığında, düzenli şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, bir çok yabancı ülkenin yurtdışında görevli memurlarına sağladığı, çocukların eğitim giderlerinin üstlenilmesi, mahrumiyet ek ödemesi yapılması, sıla izni bileti temini ve yeterli düzeyde kira katkısı yapılması gibi düzenlemelerin, ülkemizin ekonomik 13

18 koşullarına uygun şekilde Devlet tarafından sağlanması, aynı şekilde, Merkez teşkilatımızda görevli memurların ücretlerinin iyileştirilmesi ve bu amaçla gerekli yasal düzenlemelere gidilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bakanlığımız mensuplarının mali imkanlarının geliştirilmesi için başlatılan çalışmalar sürmektedir sayılı Kamu Yönetimi nin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının yasalaşmasından sonra, TİKA hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları Dışişleri Bakanlığına bağlanacaktır. Bu itibarla, Bakanlığımızın sözkonusu kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı hizmetlerinin Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapılacak olmasından kaynaklanacak ilave iş yükünü karşılayabilecek imkan ve kaynaklarla takviye edilmesi gerekecektir. DIŞŞİ İŞŞLLEERİ İ BAKANLLI IĞININ 2006 YYI ILLI I FFAALLİ İ YYEETTLLEERİNİN DEEĞEERLLEENDİRİLLMEESSİ İ Dışişleri Bakanlığının, Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek asli görevi çerçevesinde, 2006 yılını kapsayan faaliyetleri; bölgesel ve ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimiz, küresel konular, konsolosluk hizmetleri, kültür ve tanıtım faaliyetleri ve diğer konular başlıkları altında aşağıda özetlenmiştir. Bölgesel ve ikili ilişkilerimiz Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimiz Avrupa Birliği (AB) AB ile ilişkilerimiz son yıllarda çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Türkiye AB nin en büyük ticari ortaklarından biridir. Ülkemizin AB ile ikili ticaret hacmi 75 milyar Euro seviyesine ulaşmıştır. AB banka ve şirketlerinin Türkiye deki yatırımları önemli boyutlara yükselmiştir ve giderek artmaktadır. Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında dünyanın çeşitli yerlerindeki AB operasyonlarına en geniş katkıda bulunan üçüncü ülkeler arasındadır. Terörizmle mücadele, yasadışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesi, örgütlü suçlar gibi alanlarda Türkiye AB nin 14

19 ortak politikalarına önemli artı değer sağlamaktadır. AB ülkelerinde yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımız yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık 12 milyon AB vatandaşı da Türkiye yi ziyaret etmektedir. AB ne üyelik sürecimizde, 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan katılım müzakerelerimiz tam üyelik hedefiyle yürütülmektedir. Katılım müzakerelerimiz kapsamında yapılan tarama süreci tamamlanmıştır. Tarama süreci mevzuat ve uygulama bakımından eksikliklerimizin daha iyi tespit edilmesine imkan sağlamıştır. Tarama toplantıları ışığında hazırlanan yol haritalarıyla, bu eksikliklerimizin en kısa zamanda giderilmesi hedeflenmektedir. Kopenhag siyasi kriterlerine tam uyum sağlamaya yönelik reform çalışmalarımız, bu reformların en etkin şekilde uygulanması hususuna da ağırlık verilerek 2006 yılında da sürdürülmüştür. Hükümetimizin 12 Nisan 2006 tarihinde açıkladığı 9. Reform Paketi büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Bu paket kapsamında Kopenhag siyasi kriterlerine tam uyum açısından önem taşıyan, Vakıflar Kanunu, Ombudsman Kanunu olarak da bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve İskan Kanunu TBMM de kabul edilmiş; BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 14. Protokol, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol onaylanmıştır. 9.Reform Paketi kapsamında TBMM nin gündeminde bulunan Sayıştay Kanunu ile İdari Usul Kanunu, İdari Yargı Usulü Kanunu, Siyasetin Finansmanına Dair Kanun ve Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun tasarılarının da en kısa sürede yasalaşması yönünde çaba gösterilmiştir. Sözkonusu yeni yasal düzenlemelere ilave olarak, bazı idari tedbirlerle reform sürecinin ileriye götürülmesi, bu çerçevede, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı nın yeniden yapılandırılması, iyi yönetişim ve şeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla mücadele eden kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması konuları da, 2006 yılında üzerinde durulan konular olmuştur.. AB kurumlarıyla yürüttüğümüz kapsamlı ilişkiler çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) ile temasların sıklaştırılmasına da önem atfedilmektedir. AP nda 2006 yılında kabul edilen Genişleme Stratejisi Raporu ve Entegrasyon Kapasitesi Raporunda, Türkiye nin AB nin genişleme perspektifi içinde yer alan bir Güneydoğu Avrupa ülkesi olduğu ve aday ülke sıfatıyla müzakerelere devam ettiği kaydedilmiştir. Hollandalı Hıristiyan Demokrat AP üyesi Camiel Eurlings tarafından kaleme alınan 15

20 Türkiye Raporu nun ilk taslağının yayınlanmasının ardından, AP Dış İlişkiler Komitesi ve Genel Kurulu ndaki oylamalar öncesinde, raporda ülkemizle ilgili olumsuz ve önyargılı unsurların rapordan çıkarılması amacıyla Bakanlığımız, AB nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz, AB ülkelerindeki Büyükelçiliklerimiz ve TBMM üyesi Sayın Milletvekillerimiz tarafından AP üyeleri bilgilendirilmiş ve bu tür yazımların değiştirilmesi yönünde yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Türkiye-AB ilişkilerinin önemli sacayaklarından birini Sivil Toplum Diyaloğu oluşturmaktadır Maastricht Antlaşmasıyla vatandaşların yaşamlarını etkileyecek siyasa alanlarının Birliğe devredilmesiyle, sivil toplumla daha fazla temas ihtiyacı ortaya çıkmıştır. O tarihten bu yana sivil toplum kuruluşları Avrupa çapında ağlar oluşturmaya ve Avrupa bütünleşme sürecine katkı yapmaya başlamışlardır. Bu durum Türkiye nin AB ne katılım süreci bakımından da önemli sonuçlar yaratacak niteliktedir. Zira, AB kamuoylarının ülkemize ilişkin yaklaşımları karar alma süreçlerinde ağırlık kazanmaktadır. Ülkemize ilişkin sivil toplum diyaloğu iki yönlüdür. Bir yandan AB kamuoylarında ülkemizin katılımına ilişkin destek oluşturulmaya çalışılırken, diğer yandan da Türk kamuoyunun AB ne ilişkin olarak bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Grubu nun gerekli personel ve mali kaynaklarla donatılarak eşgüdüm görevini üstlenmesi sağlanmıştır. Diğer yandan, ülkemiz, AB çerçevesinde AB kurumları ve aday ülkelerin katılımıyla oluşturulan İletişim Ağına düzenli olarak katılmaktadır. Sivil toplum örgütlerimiz, üniversitelerimiz ve meslek kuruluşlarımız sürekli ve yoğun bir karşılıklı etkileşim içindedir. Türkiye nin AB üyelik sürecinde attığı her başarılı adım dinler ve kültürler arası uyum yolunda olumlu bir etki yapmaktadır yılında BM Genel Sekreteri nin himayesinde ve Sayın Başbakanımız ile İspanya Başbakanı Zapatero nun eşsunuculuklarında başlatılan Medeniyetler İttifakı Girişimi nde 13 Kasım 2006 tarihi itibariyle çok önemli bir aşama geride bırakılmıştır. Uluslararası alanda tanınmış saygın kişilerden oluşan ve coğrafi temsil ilkesine uygun olarak kurulmuş bulunan, eşbaşkanlığını Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Aydın ile İspanyol karşıtı Federico Mayor un yürüttükleri Yüksek Düzeyli Grup kendisine verilen görevi tamamlamış, farklı kültürler arasında büyümekte olan iletişimsizlik ve yanlış anlamaların aşırılar tarafından istismar edilmesini önlemek amacıyla alınabilecek somut önlemleri ortaya koyan bir raporu hazırlayarak, 13 Kasım 2006 tarihinde ülkemizde düzenlenen bir törenle BM Genel Sekreteri ne sunmuştur. Bu doğrultudaki çalışmalarımız uzun vadeli bir anlayışla sürdürülmektedir. AB İletişim 16

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN AMACI Dışişleri Bakanlığı nın, içinde bulunduğumuz yüzyılın koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2008 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2008 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2008 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı