T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Üst Yöneticinin (Müsteşar) takdim yazısı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hakkında genel bilgiler 1 Tarihçe 1 Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri 3 Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısı 4 Dışişleri Bakanlığına ilişkin diğer bilgiler 4 Fiziksel yapı 4 Merkez teşkilatı 4 Yurtdışı Teşkilatı 6 Haberleşme ve teknolojik alt yapı 9 İnsan kaynağı 11 Dışişleri Bakanlığının 2006 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi 14 Bölgesel ve ikili ilişkilerimiz 14 Avrupa Birliği 14 Batı ve Orta Avrupa Ülkeleri 17 Balkan Ülkeleri 22 Yunanistan 24 Kıbrıs 25 Rusya Federasyonu ve Doğu Avrupa 28 Güney Kafkasya 30 Orta Asya 32 Ortadoğu 32 ABD ve Latin Amerika 40 Güney Asya 42 Asya - Pasifik 44 Afrika 45 Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler 47 Küresel konular 50 İnsan hakları 50 Uluslararası güvenlik konuları 52 Terörle Mücadele 56 Uyuşturucuyla ve örgütlü suçlarla mücadele 58 Yasadışı göçün önlenmesi 59 Enerji, su ve çevre 59 Kültürel işbirliği ve tanıtma 62 Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve konsolosluk hizmetleri 64 Diğer hizmetler 68 Stratejik Araştırmalar Merkezi 68 Enformasyon hizmetleri 68 Meslek içi eğitim ve diğer kurumlara verilen kurs ve brifingler 69 Yönetim ve iç kontrol sistemi 69 Amaç ve Hedefler 71 Bakanlığın amaç ve hedefeleri 71

3 Temel Politikalar ve öncelikler 73 Mali Bilgiler 76 Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında genel bilgiler 76 Dışişleri Bakanlığının 2006 yılı bütçesi yılı bütçe ödeneğinin ana alt kalemler itibarıyla ayrıntılı ekonomik 80 sınıflandırmasının değerlendirilmesi Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri 80 Mal ve hizmet alım giderleri 80 Cari transferler 81 Sermaye giderleri 82 Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi 85 Üstünlükler 85 Zayıflıklar 86 Ekler Dışişleri Bakanlığı Şeması 87 Katkı payı ödenen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar 88

4 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda, tüm kamu idareleriyle birlikte, Bakanlığımızda da, yeni bir mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede, Bakanlığımız bünyesinde 2005 yılında kuruluş çalışmaları yürütülen Strateji Geliştirme Başkanlığı ve alt birimleri 2006 yılı başında faaliyete geçmiştir sayılı Kanunla yerleştirilmesi amaçlanan mali yönetim anlayışının unsurları olan; kamu idarelerinin bütçelerini belli bir dönemi kapsayan faaliyet ve önceliklerine göre belirlemeleri, kaynaklarını etkili ve verimli kullanmaları, hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, kurum ve personel bazında performans değerlendirmesi yapılması ve etkili bir iç denetim mekanizması oluşturulması, kamu idarelerinde zamanla yeni bir yönetim anlayışının yerleşmesi sonucunu doğuracaktır. Bu anlayış doğrultusunda, Bakanlığımız bünyesinde önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda, 2006 yılında mali ve insan kaynağımızın, fiziksel ve teknolojik alt yapımızın mevcut durumunun tespitine ağırlık verilmiştir yılındaki önceliklerimiz, Merkez ve yurtdışı teşkilatımızın harcamalarında mali disiplinin sağlanması, bina, taşıt, güvenlik sistemleri, haberleşme ve bilişim alt yapımızın güçlendirilmesi bakımından ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yönelik uzun vadeli bir planın hazırlanması, insan kaynağımızın mali durumunun iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir yılında ise, merkez birimlerimiz ve Dış Temsilciliklerimizin dış politika faaliyet ve önceliklerini gelecek tasarımı yaparak belirlemelerini sağlayacak çalışmalarda bulunulması, bu bağlamda öncelikle yönetici konumdaki personelimizin eğitim ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir yıllarını kapsayan ve yukarıda ana hatları belirtilen çalışma programımız çerçevesinde hazırlanan 2006 yılı Faaliyet Raporumuzun, Bakanlığımızın kurumsal ve işlevsel bakımdan yeniden yapılandırılması çalışmalarının yanında, ilgili kurumlarımızca yapılacak değerlendirmelerde de yararlı bir referans belgesi olmasını ümit ediyor ve diliyorum. Müsteşar i

5 Dıışiişllerii Bakanllıığıı Hakkıında Genell Biillgiiller Tarihçe Türkiye Cumhuriyeti nin hariciyesi, uzun bir geçmişe dayanan köklü Osmanlı diplomasisi geleneği üstüne kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun yüzyıllar boyu geniş bir coğrafyada hüküm sürmesinin önemli sebeplerinden biri güçlü diplomasi geleneğini etkin bir araç olarak kullanmış olmasında yatmaktadır. 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu nun dış işleri Reis-ül Küttap ın yönetiminde idare edilmekteydi. Ancak Reis-ül Küttap aynı zamanda devlet yazışmalarını yapmak ve Devletin ana kayıtlarını tutmak gibi başka görevler de üstlenmişti te III. Selim döneminde ilk sürekli Büyükelçilik Londra da açılmış ve Yusuf Agah Efendi ilk sürekli Osmanlı Büyükelçisi olarak atanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti de sürekli temsil ve karşılıklılık esaslarına dayalı diplomasiyi uygulamaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinde görev yapan Osmanlı Büyükelçileri, ikili ilişkilerin yürütülmesine ek olarak atandıkları ülkelerle ilgili bilgiler aktarmak suretiyle İmparatorluğun Batılılaşma ve reform sürecini hızlandırıcı rol oynamış, devlette modernleşmenin öncüleri olmuşlardır. döneminde önce Tercüme Odası kurulmuştur yılında ise Padişah, harici işlerin çok artmış ve önem kazanmış olması sebebiyle, Reis-ül Küttaplık makamını nezaret seviyesine yükseltmiştir. Son Reis-ül Küttap Yozgatlı Akif Efendi, müşirlik rütbesiyle ilk Umur-ı Hariciye Nazırı yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi dış politikamızın temelleri Milli Mücadele yıllarında atılmıştır. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışının hemen ardından oluşturulan ilk Milli Hükümetle birlikte Hariciye Vekaleti de 2 Mayıs 1920 tarihinde resmen kurulmuş ve başına Bekir Sami Bey getirilmiştir. Kısıtlı imkanlarla kurulan Hariciye Vekaleti, Milli Mücadele döneminde dış temasların artan yoğunluğuyla birlikte, tüm zorluklara rağmen özverili biçimde görev yapmış ve Lozan a giden süreçte önemli rol oynamıştır. Cumhuriyetin kurulmasının ardından Hariciye Vekaleti, hem iç hem de dış teşkilatını geliştirmeye başlamıştır yılında Hariciye Vekaleti teşkilatına dair ilk kapsamlı hukuki düzenleme yapılmış ve 1154 sayılı Kanun la Bakanlığımızın günümüzdeki yapısının temelleri atılmıştır. Reis-ül Küttaplık sisteminin günün diplomatik ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun olarak yapılandırılması çerçevesinde II. Mahmut Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 yılında kuruluşundan bu yana büyük önder Atatürk ün görüş ve ilkeleri Türk Dış 1

6 Politikasının yürütülmesinde rehber olmuş, Yurtta barış, dünyada barış özdeyişi Türk Dış Politikasının temel hedefini oluşturmuştur. Ülkemiz, bu doğrultuda 1930 lu yıllardan itibaren aktif ve barışçı bir dış politika izlemektedir. yaşanmıştır. Ermeni terör örgütü ASALA nın gerçekleştirdiği suikastlere, Yunanistan da faaliyet gösteren 17 Kasım terör örgütüne hedef olan Türk diplomat ve görevlilerimiz de eklendiğinde, Dışişleri şehitlerimizin sayısı beşi Büyükelçi olmak üzere 39 u bulmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan uluslararası ortam, Türk Dış Politikasını ve dolayısıyla Bakanlığımızın yapısını ve faaliyetlerini de önemli ölçüde şekillendirmiştir sonrasında artan dış iktisadi ilişkiler ve uluslararası ekonomik kuruluşların yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki çıkarlarımızın gözetilmesi de Bakanlığımızın uhdesine alınmıştır. Aynı şekilde, 1945 sonrası giderek yaygınlaşan uluslararası siyasi ve ekonomik işbirliği ve örgütlenme çabalarına uygun olarak, ikili ilişkilerin yürütülmesinin yanında, Bakanlığımızın işlevleri arasında çok taraflı siyasi ve ekonomik işler de ağırlıklı bir yer almıştır. Çok taraflı diplomasi faaliyetlerinin ve uluslararası örgütlerin çoğalması çerçevesinde daimi temsilciliklerimizin sayısı da arttırılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında kapanmak zorunda kalan dış misyonların yeniden açılması ve buna yeni misyonların ve anılan daimi temsilciliklerin de eklenmesiyle birlikte 1950 li yıllardan itibaren dış teşkilatımız önemli ölçüde büyümüştür li yıllarla birlikte dış teşkilatımızda görevli memurlarımızı ve aile mensuplarını hedef alan planlı ve organize Ermeni terörizmi Soğuk Savaşın bitişiyle birlikte Bakanlığımızda önemli gelişmeler yaşanmış ve teşkilat şemasında yapısal değişiklere gidilmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni devletlerle birlikte dış misyonlarımızın sayısı artmıştır. Öte yandan, 1990 larda içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan değişim, Türk Dış Politikası açısından çeşitli risk ve fırsatları beraberinde getirmiş ve ülkemizin bu hassas coğrafyada barış, istikrar ve refahın sağlanması yönündeki önemini ve görevlerini daha da arttırmıştır yılında 39 dış temsilciliğe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün yurtdışında 164 Dış Temsilcilikle temsil edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin 40. Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ün himayesinde Merkezde ve dış teşkilatımızda 963 diplomatıyla görev yapan Türk hariciyesi, kısıtlı kaynaklarına ve personel sayısına rağmen uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin ikili çerçevede ve çok taraflı platformlarda yürütülmesi ve daha da geliştirilmesi yönündeki çabalarını günümüzde de sürdürmekte ve başta kendi coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmaktadır. 2

7 Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri tarih ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 2. maddesinde Dışişleri Bakanlığı nın görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek, T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası teşkilatlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek, bu temas ve müzakereler sonucu gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile yapmak, Diğer Bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve temaslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak, bu kuruluşların uluslararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak, Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yürütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak, Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve talimatlarını iletmek, bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek; bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise bu Heyetlerde temsilci bulundurmak, Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini yetkili makam olarak yürütmek, Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek, 3

8 Yetki belgesi, onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın gerektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak, alıp vermek, örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek, bunların sicillerini tutmak, Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 3. maddesine göre Dışişleri Bakanlığı, Merkez ve Yurtdışı teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı; Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ve Yardımcı Birimler den oluşmaktadır. Dışişleri Bakanlığındaki Ana Hizmet Birimleri 6 Müsteşar Yardımcılığı, 15 Genel Müdürlük, 32 Genel Müdür Yardımcılığı ve 4 Müstakil Daire Başkanlığından meydana gelir. Danışma ve Denetim birimleri; Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Bakanlık Müşavirleridir. Yardımcı Birimler; Eğitim Merkezi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Özel Müşavirlik ve Bakanlık Komisyonu ndan oluşmaktadır. Merkez teşkilatının şeması ekler bölümünde yer almaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili olan Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatı; Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar, Fahri Başkonsolosluk ve Fahri Konsolosluklar ile Türk Kültür Merkezleri nden meydana gelmektedir. Dışişleri Bakanlığına ilişkin diğer bilgiler FİZZİ İKSSEELL YYAPPI I Merkez Teşkilatı Dışişleri Bakanlığının Merkez Teşkilatı hizmetlerini, m² arsa üzerine DESİYAB (Kalkınma Bankası) binası olarak inşa edilmiş olan ve 1988 Mayıs ayında taşınılan Bakanlığımız ana hizmet binası ile, yapımı 2004 yılında tamamlanan ek binada sürdürmektedir. Ana hizmet binasında siyasi birimler, ek binada ise idari birimler hizmet vermektedir. Diğer taraftan, 1997 yılından beri, yer sorunu nedeniyle hizmetlerini Bakanlığımıza yaklaşık 100 metre mesafede bulunan kiralık bir binada yerine getirmekte 4

9 olan, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri, ek binanın da yer ihtiyacını tamamıyla karşılayamaması nedeniyle, hizmetlerini halen anılan binada sürdürmektedir. Bodrum bölümü ve 18 kattan oluşmakta olan, ana hizmet binasının brüt alanı yaklaşık m², ana hizmet binasının ihtiyacı karşılamaması nedeniyle, bitişikteki m² büyüklüğündeki arsada inşa edilen, 2 bodrum kat üzerine 5 katlı ek binanın brüt alanı yaklaşık m² dir. Ana ve ek hizmet binalarımızın Bakanlığımızın ihtiyacı tamamıyla karşılayamaması ve artan personel sayısı yer ihtiyacını her yıl daha da önem kazanan bir sorun haline dönüştürmüştür. Bu sorunun nihai olarak çözümü amacıyla, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmiş olan ve kamulaştırma işlemi yılları arasında tamamlanan, Balgat / Karakusunlar daki eski Telsiz İstasyonunun arsası üzerinde yeni bir Dışişleri Bakanlığı binası inşası öngörülmekte olup, çalışmalarımız halen devam etmektedir. Ana ve ek hizmet binalarımız dışında, Ankara Palas Devlet Konukevi de, Devlet Konukevi olarak kullanılması ve işletilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza tahsis edilmiştir yılında Dışişleri Bakanlığı adına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından restore edilen ve 29 Ekim 1983 günü hizmete açılan Ankara Palas binası halen Dışişleri Bakanlığı nın sorumluluğunda Devlet Konukevi olarak kullanılmaktadır. Bakanlığımız, Cumhuriyetimizin ilk dönemi ve Atatürk le özdeşleşmiş Ankara Palas ın korunması ve tarihi misyonunu Devlet Konukevi ciddiyetine yaraşır biçimde sürdürebilmesi için önümüzdeki dönemde binada bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları yapılmasını öngörmektedir. Bu çalışmalar için hazırlattırılan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da onaylanan projelere 2007 yılı Yatırım Programımızda yeterli miktarda ödenek tahsis edilmiş ve projeler ihale işlemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletilmiştir. Bakanlığımızın fiziksel yapısı içinde mütalaa edilebilecek olan bir diğer bina da, halen Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı nın ikamet ettiği binadır. İstanbul Salacak Kasap Veli Sokak No: 10 adresindeki 4361 m² arsa, üzerindeki 200 m² genişliğindeki bina ile birlikte, Merhum Lola Habib Edip TÖREHAN tarafından hibe edilmiştir. Bina Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nce 1984 yılında Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunun 200/874 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasındaki Merkez Andlaşması ile Emirgan caddesi No:90 İstinye İstanbul adresinde yerleşik Müşir Fuat Paşa yalısı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nün (KEİ) kullanımına tahsis edilmiştir. Yalının ikinci katındaki iki oda, ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklara protokol hizmeti 5

10 sunmak amacıyla oluşturulan Bakanlığımız İstanbul Temsilciliğince kullanılmaktadır. için başlatılan çalışmalarımız da halen devam etmektedir. Yurtdışı Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti, halihazırda yurtdışında 164 Dış Temsilcilikle temsil edilmektedir. Gerek yeni dış temsilcilikler açılmasında, gerek güncel ihtiyaçlar kapsamında öncelik arzetmediği gerekçesiyle bazı temsilciliklerimizin kapatılmasında, yarar, maliyet ve gereklilik ölçütleri ve ulusal çıkarlarımız göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, 2005 Ekim ayında Letonya da Büyükelçilik açılmıştır. Ayrıca, Musul Başkonsolosluğumuz 2006 Nisan ayı içinde yeniden faaliyete geçirilmiştir. Öte yandan, Malta da Büyükelçilik, Viyana ve St. Petersburg da birer Başkonsolosluk açılması Dış Temsilciliklerimizin niteliklerine göre sayısal ve oransal dağılımının yer aldığı Tablo 1 den de görüleceği üzere, Dış Temsilciliklerimizin 94 ü Büyükelçilik (BE), 11 i Daimi Temsilcilik (DT), 59 tanesi Başkonsolosluk tur. Ayrıca, Taipei de Ticaret Ofisimiz, Priştine de Eşgüdüm Büromuz bulunmaktadır. Fiziksel alt yapı değerlendirmesinde Ticaret Ofisimiz ile İrtibat Büromuz da dikkate alınmıştır. Coğrafi dağılım (Tablo 2) bakımından, 166 Dış Temsilciliğimizin 83 ü Avrupa ülkelerindedir. Avrupa yı 51 Temsilcilikle Asya, 14 Temsilcilikle Afrika, 14 Temsilcilikle Amerika, 4 Temsilcilikle Okyanusya izlemektedir. Tablo 1: Dış Temsilciliklerimizin türlerine göre dağılımı Temsilcilik Türü Sayısal dağılım Oransal dağılım (%) BE DT 11 7 BK DİĞER (Taipei, Priştine) 2 2 TOPLAM 166 Tablo 2: Dış Temsilciliklerimizin coğrafi dağılımı Avrupa Asya Amerika Afrika Okyanusya Toplam BE BK DT DİĞER (Taipei, Priştine)

11 Grafik 1: Dış temsilciliklerimizin niteliklerine göre oransal dağılımı DT 7% DİĞER 1% BK 36% BE 56% BE BK DT DİĞER Dış Temsilciliklerimizin çoğunda hizmet sunulan yer (Kançılarya) ile Misyon şefinin şahsi kullanımına tahsis edilen yer (İkametgah) müstakil binalardır. Bazılarında ise aynı binanın bir bölümü Kançılarya bir bölümü ikametgah olmak üzere, müştereken kullanılmaktadır. Kançılarya ve İkametgahın ayrı veya müşterek olduğu Dış Temsilciliklerimizle ilgili sayısal veriler Tablo 3 de gösterilmiştir. Daimi Temsilciliklerimizin tamamında Kançılarya ve İkametgahın ayrı binalarda olmasına karşın, 24 Büyükelçiliğimiz ile 17 Başkonsolosluğumuz da müşterektir. Tablo 3: Dış Temsilciliklerimizin Kançılarya ve İkametgah binalarının ayrı ya da müşterek olmasına göre dağılımı Temsilcilik Türü Bina Durumu BE BK DT DİĞER Ayrı Bina Müşterek Bina Toplam Temsilcilik Sayısı Dış Temsilciliklerimizin Kançılarya ve İkametgah olarak kullandıkları binaların Devlet malı, tahsisli ya da kiralık olmalarına göre dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 4, Tablo 5 ve Grafik 2 de gösterilmiştir. Halihazırda Dış Temsilciliklerimizce hizmet sunulmakta olan toplam 291 binadan 159 u Devlet malı, 7 si tahsisli Devlet malı, 125 adedi de kiralanmış bina niteliğindedir. Devlet malı binalar mülkiyeti bir meblağ ödenerek edinilmiş olan, Türkiye Cumhuriyetine ait binalardır. Tahsisli binalar ise, bulunulan ülke ile yapılan bir anlaşma uyarınca, arsasının mülkiyeti, bazı durumlarda üzerinde mevcut müştemilatla birlikte, herhangi bir ücret ödenmeden, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ülkemize devredilen binalardır. 7

12 Tablo 4: Dış temsilciliklerimizce kullanılan binaların mülkiyet durumu bakımından sayısal dağılımı (1) MÜLKİYET DURUMU SAYISI Devlet Malı (Dm) 159 Devlet Malı - Tahsis Edilmiş (Dmt) 7 Kiralık (K) 125 TOPLAM 291 Grafik 2: Dış temsilciliklerimizce kullanılan binaların mülkiyet durumu bakımından oransal dağılımı KİRALIK 43% DM DMT 2% DM 55% DMT KİRALIK Tablo 5 : Dış Temsilciliklerimizin mülkiyet durumu bakımından sayısal dağılımı (2) MÜŞTEREK BİNA AYRI BİNA SAYISI SAYISI Kançılarya İkametgah BE DM BE DMT BE Kira BK DM BK DMT BK Kira DT DM DT DMT DT Kira Diğer DM Diğer DMT Diğer Kira Toplam Ana Toplam 291 8

13 Dış Temsilciliklerimizin gerek Kançılarya gerek İkametgah olarak kullanmakta olduğu binalar ülkemize yönelik tehdit algılamasına göre güvenlik bakımından teknik donanımı haizdir. Dış Temsilciliklerimizdeki güvenlik teknik donanımı belli zaman süreleri içinde yenilenmektedir. Diğer taraftan, misyon şefi ve çalışan personelin fiziki güvenliği bakımından tüm Dış Temsilciliklerimizde zırhlı makam ve servis araçları kullanılmaktadır. Halihazırda Dış Temsilciliklerimizin envanterinde bulunan taşıtlara ilişkin sayısal ve niteliksel veriler Tablo 6 da yer almaktadır. Tablo 6: 2006 yılı itibarıyla Dış Temsilciliklerimizdeki taşıt durumuna ilişkin veriler 2006 YILI İTİBARİYLE TAŞIT TABLOSU Taşıt Türü Adet Özel donanımlı binek taşıt 130 Özel donanımlı cip 162 Motosiklet 42 Binek taşıt 138 Cip 28 Minibüs 75 Pikap 5 Traktör 1 TOPLAM 581 Diğer kamu idarelerinde olduğu gibi, Merkez teşkilatımız ve Dış Temsilciliklerimizin halen kullanımında olan taşınmaz ve taşınır varlıkların envanterinin yapılması konusunda Bakanlığımız bünyesinde de bir çalışma yapılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yapılmakta olan sözkonusu çalışmanın, özellikle Dış Temsilciliklerimizin kullanımındaki taşınır ve taşınmaz varlıkların tespitinin, bu tür bir çalışmanın Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana ilk kez yapılacak olması nedeniyle öngörülenden daha fazla bir zaman alacağı anlaşılmaktadır. Envanter çalışması sonuçlandığında, önümüzdeki yıllarda yine ilk kez olmak üzere, bir çoğu bulundukları ülkelerde kültürel miras kategorisinde mütalaa edilen taşınmaz varlıklarımızla, tablo, halı gibi değerli taşınmazlarımızın tahmini de olsa, bir değer tespitinin yapılması da mümkün olabilecektir. HABERLEŞME VE TEKNOLOJİK ALT YAPII Ülkemizin dış dünyayla olan resmi haberleşmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımızın Merkez teşkilatı ile Dış Temsilciliklerimiz arasındaki haberleşmenin her koşulda aksamadan ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Bu itibarla, Bakanlığın haberleşme sistemlerinin bilişim ve iletişim 9

14 teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak yenilenmesi zaruri bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bakanlığımızda teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte, yurtdışı temsilciliklerimizle haberleşme imkanlarının yedek sistemlerle desteklenen çağdaş bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir. Haberleşme sistemimizdeki güvenlik önlemlerinin milli olması hususunda da ilgili kuruluşlarla yakın işbirliğine önem atfetilmektedir. Diğer yandan, yazılım teknolojilerindeki gelişmeler Bakanlığımız bünyesinde de uygulanmakta, en son teknolojiyi yansıtan yazışma ve arşiv otomasyonu ile konsolosluk otomasyonu programlarının dış temsilciliklerimizde hızla yaygınlaştırılmasına gayret edilmektedir. Bakanlığımızda haberleşme ve teknolojik alt yapıyla ilgili çalışmalar Arşiv ve Ulaştırma Dairemizin (ARUD) sorumluluğunda bulunmaktadır. Etkili bir teşkilat yapısına sahip olunmasının önemi, bilgi üretme ve bilgi akışı için gerekli altyapının oluşturulması ve teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak Arşiv ve Ulaştırma Dairemiz 10 ayrı şube ile yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız bütçesindeki yurt içi yatırım ödenekleri imkanından da yararlanılarak bilişim harcamalarımızın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmıştır. Bilişim ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi yönünde Bakanlığımız bünyesinde 2006 yılında yapılan çalışmalar özetle aşağıda sıralanmıştır : yılı başında uygulamaya konulan Konsolosluk.NET projesi ile vatandaşlarımızın, mevzuatımızın izin verdiği ölçüde işlemlerini internetteki e-konsolosluk sayfalarından yaptırmalarına, sözkonusu işlemlerin temsilciliklerimizdeki konsolosluk otomasyonu programına elektronik ortamda aktarılmasına ve Başkonsolosluklarımızın halihazırda ilgili kurumlarımız nezdinde posta ve faks gibi geleneksel haberleşme yöntemleriyle yazışma yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri bilgi alışverişinin de elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlanmıştır yılı içinde, 65 Temsilciliğimizde Konsolosluk.Net uygulamasına geçilmiştir. Yazılımı ARUD tarafından gerçekleştirilen proje, harç bedellerinin kredi kartı ile tahsili, diğer kamu kurumları bilgisayar sistemlerine erişim ve sorgulama gibi kamuda örnek olacak ileri düzey bilgisayar uygulamalarına sahiptir. - Konsolosluk.Net altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen E-konsolosluk projesiyle yurtdışında mukim vatandaşlarımıza internet üzerinden başvuru ve işlem yapma imkanı sağlanmış ve yazılımın Konsolosluk.Net ile uyumu sağlanmıştır. - Bakanlığımız ve Dış Temsilciliklerimizde, 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun gereklerini karşılamak üzere, 10

15 ARUD yazılım grubu tarafından hazırlanan Mali Yönetim Programı, tüm temsilciliklerimizde 2007 yılı başından itibaren kullanılmaktadır yılı içinde Dış Temsilciliklerimizin bilgisayar ağı standart bir yapıya kavuşturulmuştur. Dağıtık yapı (mesh) terk edilerek, küresel bilgisayar ağı oluşturmaya elverişli yıldız topolojiye (star) geçilmiş ve yıl içinde 85 Temsilciliğimizde bilgisayar ağı altyapısı değiştirilmiştir. Bilişim ve teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ile dört yılı kapsayacak ortak bir projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sözkonusu proje çerçevesinde, Temsilciliklerimizde kullanımına başlanan çevrim içi çalışma ortamı ile Konsolosluk.NET otomasyonunun yaygınlaştırılması, konsolosluk hizmetlerinin tamamında kamusal bilgilerin ortak kullanımının sağlanması ve e- Devlet çalışmalarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bakanlığımız ve BMKP'nın mali katkıları ile oluşturulacak projenin toplam bütçesi 1,2 milyon ABD Doları dır. İNSAN İ KAYNAĞII Ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu ile Türkiye yi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler, dış politikamızın yürütülmesinde asli sorumluluk taşıyan Dışişleri Bakanlığı nın üstlendiği hassas görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için, Merkez ve yurtdışı teşkilatlarımızın, insan kaynakları açısından yeterli imkan, kabiliyet, donanım ve esnekliğe sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Bakanlığımızın, meslek memuru, idari memur, bölge ve yabancı dil uzmanı, haberleşme teknik personeli, danışman ve hukuk müşaviri gibi hem merkezde hem de yurtdışında görev yapan memur kadrolarında toplam görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, 794 sürekli merkez hizmeti gören personelimiz, 361 güvenlik ataşemiz ve yurtdışında görevli 2194 sözleşmeli personelimiz hizmet vermektedir. Tüm kategorilerdeki personel sayımız 5062 olup, bunların 1631 i kadın 3431 i ise erkektir. Bakanlığımızın üstlendiği görevlere kıyasla oldukça mütevazı bir kadroyla çalışmaktadır. 11

16 Tablo 7: Dışişleri Bakanlık personelinin statüleri itibariyle dağılımı MERKEZ YURTDIŞI Kadın Erkek Kadın Erkek TOPLAM Meslek Memuru İdari Memur Hab. Teknik Personeli Hukuk Müşaviri Uzman Müşavir Danışman Sivil Savunma Uzmanı İç Denetçi Güvenlik Ataşesi Merkez Memuru Mahalli Katip Sözleşmeli Personel Sürekli İşçi Geçici İşçi Hepsi Toplam Tablo 8: Dışişleri Bakanlığı nın yurtdışı/yurtiçindeki sözleşmeli personelinin ünvanları itibariyle dağılımı ÜNVANI SAYI ÜNVANI SAYI Aşcı 96 Bilg.Programcısı 4 Bahcıvan - Bekçi 156 Santral Memuru 18 Editör 3 Sekreter 797 Garson 83 Şoför 291 Hizmetçi 165 Takipçi 209 Kavas 390 Teknisyen 18 Maıtre D'hotel 7 Temizlikçi 3 Mühendis 0 Uzman 9 Toplam tarihi itibariyle toplam sözleşmeli personel pozisyonları, dolu ve boş pozisyonlar SAYILI Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca Bakanlığımızda oluşturulacak iç denetim mekanizması için münhal 10 kadro bulunmakta olup bu kadrolar Maliye Bakanlığı nın sözkonusu iç denetim mekanizmalarıyla ilgili çalışmaları doğrultusunda doldurulacaktır. 12

17 Dışişleri Bakanlığında yönetici konumundaki memur grubu olan meslek memurlarının toplam sayısı 2006 yılı sonu itibariyle 958 dir. Meslek memurlarının 418 i merkezde, 540 ı ise yurtdışında görevlidir. Yurtdışında görevli 540 meslek memurunun 165 i misyon şefi olup, ülkemizin temsilinin sadece bir misyon şefi ve bir idari ataşe gibi çekirdek kadrolarla yürütüldüğü dış temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Bakanlığımıza yeni katılan tüm genç memurlarımız için, ileride üstlenecekleri görev ve sorumluluklara hazırlanmaları amacıyla, Bakanlığımız Eğitim Merkezi nde kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programı merkez birimlerimiz ile yurt dışı temsilciliklerimizde kısa süreli stajlar ile yurtiçi ve yurtdışı çeşitli gezi programlarını da kapsamaktadır. Ayrıca, personelin gelişimine ve yetişmesine süreklilik kazandırmak amacıyla ülkemizde ve yurtdışında kısa ve uzun dönemli çeşitli eğitim, yüksek lisans ve doktora programlarına katılımları teşvik edilmekte, bunun için gerekli imkanlar oluşturulmaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımız insan kaynağının edindiği mesleki birikim, ihtiyaç duyulan durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşılmaktadır. Bakanlığımız mensupları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurs ve seminerlere katkı sağlamakta, dış politika konularında brifingler vermektedir. Uluslararası ilişkilerde yaşanan hızlı gelişmeler, ülkeleri hızlı, doğru ve stratejik karar almaya ve uygulamaya zorlamaktadır. Bu durum, dış politikanın oluşturulmasında ve yürütülmesinde ana sorumluluğu taşıyan Dışişleri Bakanlıkları nın maddi ve teknik imkanlar yanında insan gücü bakımdan da en iyi şekilde donatılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, Bakanlığımız bünyesinde performans ve liyakat esas alınarak uygulanmakta olan insan odaklı yönetim anlayışının daha da geliştirilmesine ve günümüzün uluslararası koşullarına en etkin şekilde cevap verecek kurumsal bir yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar, başta Teşkilat Kanunumuz olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını da içermekte, ayrıca, etkin çalışma ilkelerinin oluşturulmasını teminen reform süreciyle ilgili kapsamlı çalışmalar da sürdürülmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, birçok ülkedeki yaşam maliyetlerini geçmişe kıyasla önemli oranda artırmıştır. Ülkemizi yurtdışında temsil eden memurlarımızın mali imkanlarının da, bu gelişmeler ışığında, düzenli şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, bir çok yabancı ülkenin yurtdışında görevli memurlarına sağladığı, çocukların eğitim giderlerinin üstlenilmesi, mahrumiyet ek ödemesi yapılması, sıla izni bileti temini ve yeterli düzeyde kira katkısı yapılması gibi düzenlemelerin, ülkemizin ekonomik 13

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki, İlke ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman KELOĞLU Abone İşleri Hüseyin ÇİFTÇİ Yahya

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı