KRtSTOF KOLOMB DAN ÖNCE MÜSLÜMANLARIN AMERİKA YI KEŞFİ!*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRtSTOF KOLOMB DAN ÖNCE MÜSLÜMANLARIN AMERİKA YI KEŞFİ!*)"

Transkript

1 KRtSTOF KOLOMB DAN ÖNCE MÜSLÜMANLARIN AMERİKA YI KEŞFİ!*) Brezilya nın keşfi İbn Fadlalahel- Umerî(Ö. 1348), Batı Afrika dan bahsederken, Amerika ya ulaşmayadairbirteşebbüstenbahsedenbirrivayetbırakmıştır.onunmesâlikû l-ebsâr adlıhacimli ansiklopedisinin ancakbir kısmı neşredilmiştir. Bu eserin dördüncü cildinden(1) şunlarıokuyoruz: (*) Bu makale, France-Islam mecmuasının sayılarında neşredilmiştir. (1) Gaudefroy-Demombynes tercümesi (Fransızca), Paris, 1937, s. 59,

2 «Mali ülkesinin(2) kuzeyinde, beyaz Berberi kabileleri(3) bu Sultanınegemenliği altında yaşamaktadırlar. Bunlar, Antasar lar, Yantar arâ lar, Meddusalarve Lemtunalardır. Ben Sultan Musa ya. yâniibn Amir Hâcib e,iktidarın nasıl kendi elinegeçtiğinisordum. O, banaşöyle dedi: «Biz,iktidarın babadan oğulatevarüs etiğibirailedeniz. Bendenönceki Sultan, bizi çevreleyen denizin öbür ucuna varmanın mümkün olmadığına inanmıyordu; oraya varmakistediğiiçin de, butasarısına dört elesarıldı. Bugayeyle,ikiyüzgemiyiadamlarladonatıp,senelerce kendilerineyetecek derecedealtın,suveyiyecekverdiktensonra, gemi kaptanlarınaşuemri verdi:«okyanusun sonuna varıncaya, veya yiyecekiçeceğinizbitinceyekadargeridönmeyiniz.» Onlardadenizeaçıldılar. Uzunzaman, hiç biri geri dönmedi. Nihayet gemilerden bir tanesigerigeldi. Kaptana, maceralarınıanlatmasınısöyledik. Oşöylededi:«Eyprens! Biz uzun zaman denizde yol aldık; tâ ki, denizin ortasındaşiddetle akan nehir gibi bir şeye rastlaymcaya kadar. Benim ge- (2) Mali, Batı Afrika ülkelerindendir (Mütercimin notu). (3) Berberîler, Kuzey Afrika da yaşayan bir milletir (Mütercimin notu).

3 mim ensondaseyrediyordu. Diğergemiler öndeilerliyorlardı;fakatiçlerindenhangisi oakıntıyavardıysa, bir dahagörünmemek üzerekayboluyordu. Benhemendümenigeriyeçevirip, akıntınıniçinegirmedim!. FakatSultan,kaptanınbusözlerineinanmakistemedi. Bununiçin bin tanesi kendisi ve onarefakatedecekadamları,bintaneside, suveyiyecekleriçinolmaküzere,ikibingemi hazırlatı. Yokluğunda Devletiidareetmemiçin,banadaiktidarıtevdiederek,arkadaşlarıyla beraber Okyanusa açıldı. Bu, onusongörmemizoldu. Neo, ne dearkadaşlarından hiç biri geri gelmedi ve ben İmparatorluğuntek hâkimioldum.»(4) Burada bazı müşahadeler dikkatiçekmektedir: Denizin ortasındaki büyük nehir Bunehrin, Brezilya daki Amazonolmasılâzım;yânidenizdedevamedenakıntısı. Burivayetin doğruluğunu ortaya koymak için, Amazon deltasında, araştırmalar ve (4) Gaudefroy-Demobynes, dip notunda şu kaynaklara da atıfta bulunmaktadır: Kalkaşandî, Subhu l-a şâ, V, 294; Krş. Carra de Vaux un, İdrisî den nakletiği rivayet, Penseurs del Islam, II, 47; ve Fagnan m buna benzer nakileri, Extraits, s. 30vd.

4 kazılar yapılmasıtemenni edilir. Brezilya, Afrika ve müslüman devletlerini müşterekenilgilendiren bu meseleyle UNESCOilgilenebilir. Zenciler Yukarıdatemasetiğimizhadisede,son olarak gideniki bin gemiden,ikincifilonungemilerinebinenlerinhepsi,-ve muhtemelenbirincifilodabulunanlardanbir kısmı- boğulmadılar. Bizzatikincifilodan bir kimsenindönmemehususu,-tıpkıbirinciteşebbüste,tehlikeyisezipgeridönenbirgeminin kaptanı gibi-, buikinci teşebbüste de,filonun biryerlerde karayaçıkmışolabileceğiveorada misafirperver,verimlibir toprakbuluncada, Afrika yageridönmezaruretine, özlem bakımından gerek duymadığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Hata, söz konusu metinde bütünfilonun kaybolmasınarağmen, kralındenizeçaılmayakararverdiğiniokumakdehşetvericidir. Acaba kralı bu karan almayaitensebep, bu nehrin,varlığıçevrede mutlakolan meçhul kararparçasmmbirişaretiolduğundan mıydı? Yoksaodevringelenekleri,-gelirleritekeline almakiçin- buna benzer keşiflere ait haberleri yok etmek veya bu konuları konuşmamayı, bilâkisolması muhtemelra

5 rakipleri saptırmak için yanlış haberleri yaymayı mıgerektiriyordu? Brezilya kelimesi Brezilyaimlâsınagöre Brezil,İngilizce imlâsınagöre de Brazilolan«Brezil» kelimesi,ne Avrupavenede Brezilya(Amerika) kökenlidir. Bukelimeninetimolojikyapısı, hâlâizâhedilememiştir. Fakat Afrika ileilgiliolarak, yukarıda verdiğimiz bilgiler, bunu kolaycaaçıklamaktadır,şöyle ki: Yukarıda nakletiğimiz metnin başlangıcı, Mali deltasmdayaşayan beyaz Berberiler denbahsetmektedir. Berberilerarasındaçok meşhurbirkabilevardırki,adı Birzala dır. Bukabileninfertlerindenoluşantoplulukda, kendisine «Brâzîl» demektedir. Çokilginçtirki,bu Brâzil Berberîlerine,sadece MüslümanIspanya dadeğil,suriye yekadarolan yerlerde derastlanmaktadır. Biyografiklügatler,önemli bir miktarda«birzâlî»lerden bahsetmektedirler. Bu kabilenin şeceresi hakkında, Endülüslü meşhur âlim İbn Hazm(5) danşunlarıokuyoruz: «Berberilerinşeceresi: Zanâtalar a gelince,bunların,benû Birzâl, Benû Dammir, Mağrava, BenûSağmarv.s.gibibüyükkol- (5) Cemheretu ensâbi l-arab, Kahire, 1948, s. 463.

6 «Afrika nın Atlantik üzerindekikıyıları boyunca, plajlardangeçerekçok uzun bir mesafe katettim. Bir kaç Mağribli yle beraber birleno ya(lignum, hertürlü deniz taşıtma verilenisim) binerek, Gresa diye adlandırılanilkadayavardık. Dahasonra yerlilerinbuismitaşıyanbir Cenovalıyıöldürmelerinden dolayı Lansarot(Lançarote) adıverilenbiradayavardık. Oradan, Bezimurinadındakibaşkabir adaya,sonra da Rakan(Rackan) adasına geçtim. Aynışekilde, Alegraça, Vegimar, Forte Venturave Kanaryaadaları davar. Müteakiben Tenerifedenenbiradaya,oradanIsladeInfemo adındaki başka birine, oradan Cumara adındaki başka birine, oradan Ferro adındaki başka birine, oradan Aragania admlen (Londra, 1912),Look of the Knowledge ofthe Kingdoms, Lands, and Lordshipsthat areinthe World, andthe Arms and Devices of each Land and Lordship, or of the Kings and Lords who possessthem adlıingilizcetercümesinden aldık. Metinde zikredilen bölüm ve aşağıdaki notlar, İngilizcetercümenin sahifelerinde yer almaktadır. Leno, lignum, ağaç, hertürlü deniztaşıtlarına verilen genel birisim. Gresa, Graciosa olan bu kelime, el yasmasında yanlış yazılmıştır. Bezimarin, Vachi-Marini,Isla de Los Lobes.

7 daki başka birine, oradan Salvaje adındaki başka birine, oradan Disierta-adındaki başkabirine,oradanlecmaneadındakibaşkabirine,oradanpuertoantoadındakibaşkabirine, oradan Lobo adındakibaşka birine,oradan Cabrasadındakibaşkabirine, oradan Braziladındakibaşkabirine,oradan Columbaria adındaki başka birine, oradan Venturaadındakibşkabirine,oradanConejos adındaki başka birine, oradan Cuervo- Marines adında başka birine, böylecetoplam25adayagitim.» Şu halde, daha 1350yılında bu adalar hakkında açık bilgilere sahibiz. Buisimlerdenbazıları Asoradalarıiçindeyeralan adalara aitolup, zikredilen Brazilismi de tamamen Arapçases uyumundan kaynak- Kachan. Roque del Este. Ueglmar, Bu isim iki elyazmasmda da zikredilmemektedir. Bu, Benimarin in aynısıdır. Bu, acaba müstehsihin bir hatası mı, yoksa Tenerife deki Guimar mıdır? Argania. Gran-Canaria (Büyük Kanarya da bir yerismi). lecmane, Madeira. Portilani d'andres Blanca ve Benicasa da olup, Lecnaraeolarak yazılır. Brasil, Terceira. Columbaria, Asor (Açores) adalarında Rico. Corejos, Asor adalarında Corvo.

8 lanmaktadır. Bu adalara ait asli bir bilgi dahavardır ki, bu açık belirtiyegöre,söz konusu adalar arasında, tesadüfi değil, muntazambirticaretvardı;veozamanlar mevcutolan tek deniz gücü Araplardı. Brazil adı, muhtemelen bugünkü Brezilya danziyâde, Küçük Antil adalarından, meselâ Barbad lailgiliolmalıdır. Araplarve Amerikalılar tarafından bilinen Atlantik adaları arasında, Ekvatorayakınolan bölgedevardı. Hernekadarbuyörelerdeyelkenli gemicilik yapamama üzüntüsü var idiyse de; kürekligemilerçokyaygınolup, sürekliyağmurlarda,içmesuyunugaranti ediyordu. Kristof Kolomb,ticaret malarıyla yüklü oyma kayıkların, Gine kıyılarından hareket edip Batıya doğru yola çıktıkları iddiasını nakletmektedir. Yine Kristof Kolomb, aynışekildekikayıkların Amerika ya dageldiklerini zikretmektedir. Kristof Kolomb un hatıralarını tercüme eden Jane, onun üçüncüseyahatiileilgilişunlarıyazmaktadır(8): «. oşekilde kio,ispanyola (Haiti) kızılderililerinin, güneyden ve güney-doğusiyah halklarıyönünden adalarına gelip, «ganin» diye adlandırdıkları bir metaldenyapılmışsivri mızraklarıolanin- (8) 1930, C. 271.

9 sanlara aitrivayetindoğruluğunuispatetmeyi düşünüyordu.». Kristof Kolomb danönce Amerika da Zenciler Weiner(9) şöyle demektedir: «1513 ten önce,yânihiçbirbeyazadamgelipsürekli bir toplum oluşturmadan evvel Darien de Zenciler yaşıyordu». Peter Martyr(lO) de şöyle diyor: «îspanyolar bu ülkede Zenci kölelerbuldular. Onlar Quarequa yabirkonakuzaklıktakibölgelerdeyaşamaktaolup, çokacımasızvevahşidirler. Quarequayerlileri,sürekliolarakbuZencilerlesavaşhalindedirler. Buikihalkıngeleceği,yakatliam veya köleliktir». Gormara, bunabenzerbir şekilde şöyle demektedir: «Balboa, Reis in köleleriolanzencileribuldu;veonlara,buraya neredengeldiklerinisordu. Fakatbunun cevabını veremedikleri gibi, civarda renkliinsanların yaşadığı, ve bunlarlasürekli olarak savaş halinde olduklarından başkabirşeybilmiyorlardı.» Quatrefages, Donelydl denşununakletmektedir:«amerika da, birbirindençokfarklıinsantoplu- (9) Africa andthe Discovery of America, Filadelfiya, 1922s. 11, 137. (10) üne Connaissance de Christophe Colomb. (11) Atlantic, Londra, 1950, s. 136.

10 bilirşuhususlabitirelimki, Amerika menşelibesin maddeleri Kristof Kolomböncesi Afrikasmdaçokyaygındı: «Bonafous(16) şöyledemektedir:«.ve Santa Rosa de Viterbo, mısırbitkisinin 13. yüzyılda AraplartarafındanIspanya yagetirilmiş olabileceğini söylemektedir.»(17) Buhaberedayanaraksöylememizgerekirki, butahıliçin Avrupadilerinde,granoturco (İtalya da),sarazinçora(ingiltere de,1621), Triticum Turcicum (Holanda da, 1552), TrigodeTurkina(Ispanya da),turkishheude (İsveç de), Turkie Cornes (İngiltere, (16) Hictoire naturele agricole eteconomique de maîs, Paris, 1836, 1. (17) Jefreys tarafından zikredilen esere doğrudan doğruya müracaat etiğimizde bazı küçük farklılıklar müşahade etik. Adı geçen kaynakta aynen şöyle denilmektedir: «Mısır bitkisinden bahsedenilk botanikçi Bock, 1532 yılında-, Amerika nın keşfinden kırk sene sonra neşredilen Almanca bir kitapta (s. 11), bu bitkinin Yemen den Almanya ya getirildiğini ve ona Asya buğdayı,iri buğday,iri kamış(tipha magna) denildiğini kaydetmektedir. Malinari tarafından neşredlien (Storia d incisa e del gia celebre sur Marchesato, Asti, 1810, t. 1) bu belgeye göre, 1240 yılında, yâni Avrupa miletlerinin Şark milletleriyle karıştığı bir devirde, Montferrat şı, Anadolu dan bir çeşit beyaz ve sarı hu

11 1597), Türkishes Korn(Almanya da)şeklinde kulanılanilk kelimeler, Araplarlailişkilidir.Şunudakaydedelimki,çoğukimsenin, Kristof Kolomb u, Eski dünyaya mısırı getirenilkinsanolarak kabuletikleriispanya da bile, mısıra Trigo des Turkina denmektedir. Araplaraişaretolan butahılınadıhakkmdaki mantıkîsilsile,onun Avrupa ya nereden geldiğine bir delildir. «Netice: Artık şunu söyliyebilirim ki, Kristof Colomb dançokönce müslümandenizcilerin ve Arap köle kaçakçılarının debubât getirerek, Haut-Montferrat da, Incisa kasabası halkına verdiler ve bu hububata Maliga adını verdiler» (s. 12). «Bunaparalel olarak, Santa Rosa de Viterbo adındaki Portekizli bir yazarın, 1289 yılma ait bir hadiseden, mısırın 13. yüzyılda Portekiz de bilindiğine dair tesbitlerinl okuyoruzki, bugörüş Valcarcel(Agriculturageneral, ygobierno dela Casa del Campo, Valencia, ) ve diğer yazarların, mısırın Araplartarafındanİspanyayarımadasınagetirildiğine dair görüşleriyle tetabuk etmektedir»(krş. Mathieu Bonafous, Histoire naturele agricole et economique de Mais, Paris, 1836). Jefreys in diğer bulgularının da başka kaynaklardan alındığı anlaşılıyor. Bu arada şunu dailâve etmekisterim ki, bu bitkinin Türkçe adı «mısır» olup, Mısır ülkesi için de aynıisim kulanılmaktadır.

12 falarca Amerikaileilişkileriolmuştur. AtlantikadalarındaAraptercümanlarınınvarlığı, bu adaların durumu hakkmdaki bilgi ve Brazildiyebiryerinoluşu,buiddiamızı desteklemektedir. Buadaların, meselâpicde Tenerife adalarının Arapçaisimleri, Arapların azılı düşmanları olan Portekiz veispanyoların o adaları hâkimiyetleri altına almalarından çok önce bilindiklerine dair birerişaretir. Budenizcilerin, Amerika dan Afrika yageri dönmekiçin, denize açılmadanönceyaptıkları Amerika'ya aitzahireden eniyi korunanı, mısırve manyok tur. Böylece, Kristof Kolomb un Amerika yagitmesindençoköncesine ait, Afrika dabulunan Amerika menşelibuikigıda maddesininziraatınadairbirizahbulmuşoluyoruz ki bu, aynızamanda Lady Lugard(18) tarafından zikredilen ve 1324 yılında Touat CinSalâh) da, Mansa Musa yaaitkervanm büyük birbölümünezararveren hastalığa daizahgetirmişoluyor.iştebu hastalıktır ki,tropikal Amerika'darastlananbitkihastalığınınsebepolduğupulexpenetranshastalığınıyapıyor. Aynıdenizciler, Afrika dan olanhareketlerinde,yerliveeniyikorunabilengıda maddelerinizahireolarakalmala- (18) A Tropical Dependency, Londra, 1905, s. 124.

13 rıgerekiyorduki,bunlar Kristof Kolomb un Amerika ya varınca ziraatının yapıldığmı gördüğü Afrika patatesi (igname) ve kök nişastasıbololan Afrikabitkisi(colocase) - dir. Böylecebu ülkede Zencilerinbulunuşu vezencileritemsileden,yuvarlaktaşlardan yapılmış kafa heykelerive üzerinde Zenci fizyonomilerininişlendiğiçömlek vazoların bulunuşu, vuzuha kavuşmuşoluyor» (Jefreys denyapılannaklinsonu.) Bilyönündenolan kanıtlar Mevzumuzu, Prof. Ch. Pelat'nın, üzerine dikkatimiziçektiği, Kumandan G. Cauvet nineserinden(19) bazıalıntılaryaparak bitirelim: «Jules Ceser ın, Alplerötesi Gaule bölgesiniişgaldenbirkaçseneönce, Cis-alpine mevkiniidare eden yargıç Quintus Coerilus MetelusCeler ebircermenşefininhediyeolarak,ırkıbilinmeyenve Germaniakıyılarındadenizinkarayaatığısiyahadamlarhediyeetiğisöylenmektedir.(Plinebunlarıkızılderililerolarakkabuletmektedir). Filhakika, bunlar Amerika kızılderilileri idi. Kristof Kolomb un Amerika yıkeşfinden (19) Les Berberes en Amerique, Alger (Cezayir), 1930.

14 önce,bunabenzervegerçekolanenazdört ayn vaka daha bilinmektedir ki, Beuchat bunlarıkendi Manueld archeologie ancienne adlı eserinde(s. 40) kaydetmiştir.»(20) «Tuareg lerin menşeini ararken, Berberi miletine aitbazıisimlerin, Amerika kızılderilileri kabileleritarafından alındığım müşahade etim.»(21) «Bir Almamy kabilesi Honduras dayaşamaktaydı ki, onların burayagelişi, Kristof Kolomb ungelişinden azöncesinerastlamaktadır. Almamy kelimesi, Arapça el-îmâm kelimesininbozulmuşşeklidir. ki dahasonra Futa Djalonyerlileribukelimeyialıp, kendileriniidareeden Prens eisim olarakvermişlerdir.»(22) «GüneyAmerika nındeğişikkabilelerinde, Kuzey Berberîlerine ait dalgalı Ganduraelbiselerinerastlanmaktadır.»(23) «Bazı Amerikavazoları,sanki Kabil(24) çömleklerindenilhamalmışabenziyor.»(25) «Huare ler, Meksika ya yerleşmiş olan Nikaragua kızılderilileridir. (Huare ler, Bene Hoare diye adlandırılan Palma adasına (20) Ay.es. s. 7. (21) Ay.es. s. 9 (22) Ay.es. s (23) Ay.es. s (24) Kabil, Cezayir debir Berberi kabilesinin adıdır (Mütercimin notu). (25) Les Berberes en Amerique, s. 108.

15 kendiisimlerinivermişlerdir)»(26). «Bölüm IV. Berberîler ve Amerika da müşterek olanisimler endexi.»(27) Biz bu aradaşunukaydedelimki, Cauvet,bu müşterekisimlerinsayısını77 yeçıkartmaktadır ki, bazısışüpheli görünmektedir. Bazı müteferrik hadiseler Süleyman Nedvî, «Arab awr Amerika»(28) adlı büyük eserinde, İbn Haldun un, Mukaddimesinde(s.45), Hicrî8.yüzyıl -milâdî14.yüzyıl-ortalarında,bazı AvrupalIkorsanlarıntesadüfen Atlantik tebiradayavardıklarınıveoradaesiretikleribazı insanları Faskıyılarındasatıklarınızikretmektedir. Buesirleryeteriderecede Arapça öğrenince, Sultan a,kendiülkelerindedemirin bilinmediğini;toprağı boynuzlarlasürdüklerini,savaşlardataşların kulanıldığını ve güneşe taptıklarını v.s. anlatılar. îbn Haldun,buadayakararverilerekdeğil,tesadüfenvarıldığınıilâveetmektedir. Süleyman Nedvî, dahasonra Leo Wei- enr in(29)araştırmalarındanbahsederek,kı- (26) Ay. es.s (27) Ay. es. s (28) Bk. Ma ârif, Azamgarh/Hindistan, C. 43, s , (29) Africa andthe Discovery of America, Filadelfiya,

16 zılderili Amerikalılarındilerinde13.yüzyıla ait Arapça kelimelerin bulunduğunu; ve Kristof Kolomb un, Amerika da, Batı Afrika dangetirilmişaltmparalarbulduğunu, aynı zamanda, o devrin gemicilerinin deniz haritalarınısakaldıklannızikretmektedir. Hatırlanacağıgibi,1930Aralığında Meksika da, daha önce AvrupalIların hiç gitmedikleribirbölgede,tamamının müslüman olduğu bir halk keşfedildi ki, bunlar hâlâ Arapçakonuşup,buralaraçokuzunasırlardan beri geldiklerini söylüyorlardı. Daha sonra Meksika dayapılankazılardada,arap paralanbulundu. Unutulması mümkün olmayan bir husus daşudur ki, Kristof Kolomb unilkseyahati, MüslümanlannIspanya da, Gırnata yı boşaltmak mecburiyetinde bırakıldıklan senede yapılmıştır. Evet, bu devir müslümanlarmyenilgileriylesonuçlanansavaşların yapıldığı yılardı;fakat buna rağmen düşmanlannaağır kayıplarverdiriyorlardı. İşte AvrupalIlarakarşı kendi meşru haklannı savunan müslüman gemilerini hedef alan ve Avrupa da kaleme alınıp, Beynelmilel Hukuk kitaplanna geçen korsanlık adet ve geleneklerinin arka plânında, Avrupa'nın bu düşmanlığıyatıyordu.

17 Netice Muhtemelen, bu dağınık bir kaç veri, insanlıktarihinin, sadece devamlı birzincirdenibaret olmayıp, karşılıklı bağımlılık olduğunugösterecektir. Hiçbirırk, hiçbir devir,icâdvekeşiflerininhisannmkendisine aitolduğunuiddiaedemez: bütünbunlar, nekadaribtidaibileolsa, dahaönceki verilen ve hadiselerden gelmektedirler. Bu konuda Mili(30) e müracaatetmekbileyeterhdir;biryerindeşöyledenmektedir:«onlar(yâniaslı FenikeliolanTyrveSidon un gözüpektüccarları) Asor adalarmakadar vardılar; Çünkü Corvoadasında(Asoradalarınınenbatıdaolanıdır) M.Ö. 4. yüzyıla ait Kartaca madeniparalan bulunmuştur.» BatıAvrupa'nınçeşitb miletlerindekikültür gehşmesindençokönce, Fenike, Kartacave Ispanya yayerleşenler müslümanlardır. (30) Encyclopedia Britanica, s. v. Geography, 14. baskı.

AMERİKA NIN KEŞFİ SORUNU 1

AMERİKA NIN KEŞFİ SORUNU 1 AMERİKA NIN KEŞFİ SORUNU 1 Homo sum humani nihil a me alienum puto (İnsanım, insani olan hiç bir şey bana yabancı sayılmaz. Terentius. La tarifi l-hakka bi r-ricali, i rifi l-hakk ta rif ehlehü. (Gerçeği

Detaylı

F U A T S E Z G I N A M E R İ K A N I N M Ü S L Ü M A N L A R T A R A F I N D A N K R İ S T O F K O L O M B Ö N C E S İ K E Ş F İ

F U A T S E Z G I N A M E R İ K A N I N M Ü S L Ü M A N L A R T A R A F I N D A N K R İ S T O F K O L O M B Ö N C E S İ K E Ş F İ F U A T S E Z G I N A M E R İ K A N I N M Ü S L Ü M A N L A R T A R A F I N D A N K R İ S T O F K O L O M B Ö N C E S İ K E Ş F İ 2 K R İ S T O F K O L O M B Ö N C E S İ K E Ş F İ Prof. Dr. Fuat Sezgin

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3120 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2029 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) Yazarlar Yrd.Doç. Refik ARIKAN, Yrd.Doç.Dr. Halim DEMİRYÜREK (Ünite 1) Prof.Dr. İsmail

Detaylı

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Özgün Adı A History of Arakan Past & Present Kitabın Adı Dünden Bugüne Arakan Yazar Dr. Muhammed Yunus Çeviren Hatice Uğur Yayına Hazırlık Aslıhan Akman ISBN: 975-00610-1-2

Detaylı

1000 Yılında Bizans İmparatorluğu Ve Dış Ticaret. Yard. Doç. Dr. Koray Durak 27 Ocak 2010

1000 Yılında Bizans İmparatorluğu Ve Dış Ticaret. Yard. Doç. Dr. Koray Durak 27 Ocak 2010 1000 Yılında Bizans İmparatorluğu Ve Dış Ticaret Yard. Doç. Dr. Koray Durak 27 Ocak 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni,

Detaylı

YEMEN DE ŞEYH SAİD ADLI ARAZİ ÇEVRESİNDE OSMANLI-FRANSIZ REKABETİ (1868-1912) Durmuş Akalın *

YEMEN DE ŞEYH SAİD ADLI ARAZİ ÇEVRESİNDE OSMANLI-FRANSIZ REKABETİ (1868-1912) Durmuş Akalın * Tarih İncelemeleri Dergisi XXX / 1, 2015, 1-44 YEMEN DE ŞEYH SAİD ADLI ARAZİ ÇEVRESİNDE OSMANLI-FRANSIZ REKABETİ (1868-1912) Durmuş Akalın * Özet Osmanlı Devleti nin gerilemesi ile birlikte Kızıldeniz

Detaylı

Gayri Müslim Yönetime Bağlılık: İslam Fıkhındaki Tartışmaların ve Bazı Modern İslamcıların Görüşlerinin Analizi

Gayri Müslim Yönetime Bağlılık: İslam Fıkhındaki Tartışmaların ve Bazı Modern İslamcıların Görüşlerinin Analizi 156 Usûl Gayri Müslim Yönetime Bağlılık: İslam Fıkhındaki Tartışmaların ve Bazı Modern İslamcıların Görüşlerinin Analizi Wasif SHADID-Sjoerd Van KONINGSVELD Çev. H. Mehmet GÜNAY Geçen yıllarda bir kısım

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Yerleşkesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi İsim Verme Töreni

Erciyes Üniversitesi Yerleşkesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi İsim Verme Töreni Erciyes Üniversitesi Yerleşkesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi İsim Verme Töreni Takdim Birçok insan Batı uygarlığının gelişmişlik düzeyine bakarak geçmişten günümüze durumun hep böyle olduğunu düşünür.

Detaylı

BİR HİPOTEZİN İZİNDEN * FOLLOWING A HYPOTHESIS

BİR HİPOTEZİN İZİNDEN * FOLLOWING A HYPOTHESIS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.193-213, TURKEY BİR HİPOTEZİN İZİNDEN * E. E. KERİMULLİN Çev. Ercan ALKAYA ** ÖZET Tatar Türklerinin önemli

Detaylı

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GUNCE 45. 500.yıl TÜBA. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ISSN: 1302-9541 TÜBA GUNCE 45 Temmuz 2013 Türkiye Bilimler Akademisi Yayınıdır. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis 500.yıl 2012 YILI GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU TÜBA Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 281-290 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ TARİH ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ TARİH ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. M. Münir Aktepe TARİH ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Kuruluş Tarihi: 1970) Yayın Kurulu Prof. Dr. M. Münir Aktepe Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Prof. Dr. Nejat Göyünç Prof. Dr. Hakkı D. Yıldız

Detaylı

İNSAN KURBAN ETME KONULU BİR KIBRIS TÜRK EFSANESİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KURBAN ETME KONULU BİR KIBRIS TÜRK EFSANESİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA İNSAN KURBAN ETME KONULU BİR KIBRIS TÜRK EFSANESİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Yard. Doç.Dr. Faruk ÇOLAK Asian Age gazetesi 5 yaşındaki erkek çocuğunun, Tanrıça Durga ya kurban edilmek için gözlerinin

Detaylı

TÜRKİYE VE SÂMÎ DİLLERİ * Avram Galanti ** Sadeleştirenler: Nurettin Ceviz *** Musa Yıldız ****

TÜRKİYE VE SÂMÎ DİLLERİ * Avram Galanti ** Sadeleştirenler: Nurettin Ceviz *** Musa Yıldız **** TÜRKİYE VE SÂMÎ DİLLERİ * Avram Galanti ** Sadeleştirenler: Nurettin Ceviz *** Musa Yıldız **** Özet: Sâmî dilleri, Sâmî kavimlerin konuştukları dillerdir. Bunlara Doğu dilleri adı da verilir. Bu çalışmada

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 18 ss.39-60, 2009 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Ertuğrul UZUN * - Elif UZUN ** Özet İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri

Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri Feridun BİLGİN * Within The Context of Granada War (1568-1570) Relationship Between Ottoman State And Al-Andalus In our article we will

Detaylı

KURRA' (TERİMİ) VE ARAPÇA SÖZLÜK GELENEGf Nonnan CALDER** Çeviren: Yusuf ALEMDAR***

KURRA' (TERİMİ) VE ARAPÇA SÖZLÜK GELENEGf Nonnan CALDER** Çeviren: Yusuf ALEMDAR*** NORMAN CALDERIYUSUF ALEMDAR KURRA' (TERİMİ) VE ARAPÇA SÖZLÜK GELENEGf Nonnan CALDER** Çeviren: Yusuf ALEMDAR*** Özet: Yazar bu makalesinde, batılı meslektaşlan tarafindan tartışma konusu yapılan kumi'

Detaylı

ispanyolca F ransız Guyanası!Fransa! Fransızca cavenne 90.000 95.500 % 1'den az Grönland!Danimarka> Grönland dili Nu u k

ispanyolca F ransız Guyanası!Fransa! Fransızca cavenne 90.000 95.500 % 1'den az Grönland!Danimarka> Grönland dili Nu u k AM ERiKA Bağımsızlık sonrası Güney Amerika' daki bu devletler uzun süre sosyal. siyasi ve ekonomik bir çalkantı geçirdiler. XX. yüzyılın ikinci yarısında birçok ülkede sık sık yapılan askeri darbeler bölgeyi

Detaylı

Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1. Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke

Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1. Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 111-118 Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1 Özet Bu makalede, sözlü kaynaklardan

Detaylı

ARAP '{ARİH YAZıCıLIGININ DOGUŞU

ARAP '{ARİH YAZıCıLIGININ DOGUŞU ENDÜLÜS'TE ARAP '{ARİH YAZıCıLIGININ DOGUŞU Dr. Abdulvahid Zennun TAHA Çev.: Arş. Gör. Mustafa HİzMETLİ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla GİRİş Endülüs'te tarih ilminin doğuşu, gelişimini kendisine

Detaylı

TARİHTE MEDENİYETLER SAVAŞLAR VE TÜRKLER. Prof. Dr. Refik Turan ın 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir.

TARİHTE MEDENİYETLER SAVAŞLAR VE TÜRKLER. Prof. Dr. Refik Turan ın 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir. TARİHTE MEDENİYETLER SAVAŞLAR VE TÜRKLER Prof. Dr. Refik Turan ın 03.05.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir. Prof. Dr. Refik Turan: Kültür ve medeniyet toplumsal gelişimin en yüksek olgusudur.

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Hazırlayan İsmajil Hodziç Danışman Doç. Dr. Mahmut Aydın Yüksek Lisans

Detaylı

DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN

DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN ETİMOLOJİK ARAŞTIRMA RAPORU Burhan KOCADAĞ Eğitimci/Araştırmacı/Yazar ÖZET Bu yazıda, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Alevi/Türkmen

Detaylı

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt III

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt III İslam da Bilim ve Teknik Cilt III İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI Fulya Mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No: 23, 80280 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: 0212 317 77 00, Faks: 0212 274 58

Detaylı

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Yaklaşık olarak bir buçuk asırdan beri, gerek Türkiye de ve gerekse Türkiye dışında, özellikle Avrupa da, Kürt türkleri hakkında çok şey söylendi, çok

Detaylı

Günümüz Ortadoğu Coğrafyasında Süryaniler

Günümüz Ortadoğu Coğrafyasında Süryaniler Günümüz Ortadoğu Coğrafyasında Süryaniler Kadir Albayrak [Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı] Özet Süryaniler Ortadoğu nun en eski topluluklarından biridir.

Detaylı