MİLLETLERARASI HUKUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLETLERARASI HUKUK"

Transkript

1 Aslan Gündüz MİLLETLERARASI HUKUK Konu Anlatımı Temel Belgeler Örnek Kararlar Reşat Volkan Günel (Ed.) Güncellenmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı 2014 Beta

2 Yayın No : 3057 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı saklı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de çoğal tı la maz, dağı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös teril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı -Cilt : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İÇİNDEKİLER III YEDİNCİ BASIYA Önsöz Prof.Dr. Aslan Gündüz ün Milletlerarası Hukuk kitabı, kendisinin aramızdan ayrılışının onuncu yılında ve esere son şeklinin verilmesinin on beşinci yılında Altıncı Bası ile güncellenerek genişletilmişti. Eser, akademi çevrelerinden aldığı olumlu eleştirilerin yanı sıra, okurlar tarafından da ilgi görerek tahminimizden de kısa bir süre içerisinde (10 ay) tükendi. Bu nedenle Yedinci Bası da bazı düzeltmeler ve bir kaç güncelleme haricinde yeni bir çalışma yapılamadı. Diğer yandan bir sonraki bası için şimdiden yazı/katkı sunan değerli milletlerarası hukuk hocaları olduğunu da müjdelemek isterim. Bu basıyı da titizlikle gerçekleştiren BETA yayınevine teşekkür ederim. Reşat Volkan Günel Kadıköy, Ocak 2014

4 IV MİLLETLERARASI HUKUK

5 İÇİNDEKİLER V ASLAN GÜNDÜZ ün KİTABIN ÖNCEKİ BASILARINA ÖNSÖZLERİ BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Bu bası, bazı ufak düzeltmeler dışında bir önceki basının aynısıdır. Sağlık sorunlarım nedeniyle planladığım genişletmeyi bu basıya yetiştiremedim. Bu basıyı da kısa sürede gerçekleştiren BETA ya teşekkür ederim. Aslan GÜNDÜZ Adatepe, 2003 DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Kitabın bu basısında ciddi değişiklikler yapamadık. Sadece değişikliğe uğramış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Türk Boğazları Tüzüğünü yeniden düzenledik. Diğer belgeler, güncel hale getirildi. Kitabın tam anlamı ile bir case-book haline getirilmesi gene bir sonraki baskıya kaldı! Her zaman olduğu gibi, bu defa da kitabın basımında BETA klasik titizliğini gösterdi. Sayın Rahmi Arıkan a, Tülin Fırat a, Gülgonca Arslanyılmaz a ve Berrin Doğrul a teşekkür borçluyum. Aslan GÜNDÜZ Adatepe, 2000 ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Hemen ilk görüşte anlaşılacağı üzere, kitabın bu basısı önceki basılarından farklıdır. Kitap sadece bir belgeler kitabı olmaktan çıkarıldı, bir çeşit kısmî case-book haline getirildi. Daha önceki basılarda yer alan temel belgelere gene yer verildi. Marjinal faydası dolayısıyla her bölümün başındaki bibliyografya kitaptan çıkarıldı. Buna karşılık, milletlerarası hukukun kaynakları, milletlerarası alanda kuvvet kullanılması, milletlerarası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkiler, egemenliğin kazanılması usulleri, diplomatik himaye konularında, temel belgelere ve mahkeme kararlarına ilaveten geniş açıklamalar yapıldı. Diğer bir çok önemli konuda ise ilk defa özlü milletlerarası mahkeme kararlarına yer verildi. Böylece, okuyucunun teorik bilginin yanı sıra pozitif hukuka da ulaşması sağlanmaya çalışıldı. Türkiye de case-book yapmanın zorluğunu hatırlatarak, bu basıda ancak isteğimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimizi, bir sonraki basıda yarım kalan bölümleri tamamlayacağımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu basının hazırlanmasında genç arkadaşlarım Dr. Murat T. Yörüng, Esra Hatipoğlu, Sait Akman, Yonca Kaya, Armağan Çakır, Rana İzci, Çiğdem Nas, Özlem Yücel ve Münevver Cebeci katkılarda bulundular. Kendilerine teşekkür etmek bir borçtur. BETA nın değerli yöneticileri Rahmi Arıkan, Tülin Fırat ve personelinden Gülgonca Arslanyılmaz a her zamanki yakın işbirliği ve dostlukları için ayrıca teşekkür etmek bir zevktir. Her zaman olduğu gibi bu basının da hazırlanmasındaki eksiklikler için sadece biz sorumluyuz. Aslan GÜNDÜZ Maltepe, 1998

6 VI MİLLETLERARASI HUKUK İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Kitabın bu basısı, önemli değişikliklerle yayınlanmaktadır. Daha önceki basıda yer almayan bir dizi yeni belgeye bu basıda yer verdik. Lozan Barış Andlaşması, Jenosit (Soykırım) Sözleşmesi, Nürenberg Prensipleri, Saldırganlığın Tanımlanması Kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin yeni kabul edilmiş olan protokolleri, AGİK in temel metinleri ilave ettiğimiz yeni metinler arasında bulunmaktadır. Ayrıca, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi nin hemen hemen tamamını yayınlıyoruz. Buna karşılık, Avrupa Topluluğu ile ilgili metinleri Kitaptan çıkardık. Bunun sebebi, bu metinlerin hem çok yer tutması, hem de Avrupa Hukukunun artık ayrı bir disiplin olacak kadar gelişme kaydetmiş olmasıdır. Daha önce temel belgeler hakkında verdiğimiz bilgileri bu basıda güncel hale getirdik. Ancak, her konu hakkında verdiğimiz bibliyografyayı aynen bırakmak zorunda kaldık. Bunun da sebebi hem yer darlığı hem de tüm konularda tüketici bibliyografya sunma güçlüğüdür. Kitabın bu basısının hazırlanıp basılmasında birçok meslektaşımın ve milletlerarası ilişkilerle ilgilenen aydınlarımızın teşvikini ve fiili yardımını gördük. Bilhassa, Em.B. Elçi İsmail Soysal ı, Prof. Haluk Kabaalioğlu nu, Doç. Dr. Rauf Versan ı, Yrd. Doç. Dr. Turgut Tarhanlı yı, Yard. Doç. Dr. Hakan Baykal ı bu vesile anmak zevkli bir borçtur. Kendilerine teşekkür ederim. Kürsü arkadaşım Ar. Gör. Özlem Yücel müsveddelerin daktilo edilmesine ve tashihlerin yapılmasına yardım etti. Kendisine teşekkür borçluyum. Evdeki iki küçük asistanım Kaan ın ve Baran ın tashihlerin yapılmasına yaptıkları katkıyı sevgiyle hatırlayacağım. Nihayet, Kitabın bu basısını da titizlikle gerçekleştiren BETA nın değerli yöneticilerine ve çalışkan personeline teşekkür borçluyum. Akademik bir ortam içinde gelişip büyüyen BETA nın değerli yöneticileri Sayın Kemal Peköz ün, Sayın Rahmi Arıkan ın ve Kitabı baskıya titizlikle hazırlayan değerli uzman Gülgonca Arslanyılmaz ın mükemmel iş ilişkilerini ve dostluklarını burada anmak zevkli bir görevdir. Kitabın kusursuz çıkması için çaba sarf ettik. Fakat, gene de hataların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu gibi hataların bütün sorumluluğunun sadece bize ait olduğu kuşkusuzdur. Aslan GÜNDÜZ Maltepe, ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, başta öğrenciler olmak üzere, milletlerarası hukukla ilgilenenlere, milletlerarası hukukun ve milletlerarası teşkilâtların esas belgelerini sunmaktır. Kanaatimize göre, bu tür belgeleri toplu şekilde sunmak gereklidir. Zira, memleketimizde bu tür belgeleri istendiği zamanda, hemen bulmak kolay değildir. Bulunduğunda bile, daha sonra meydana gelen değişikliklerin ve andlaşmalara hangi Devletlerin taraf olduğunun tespiti sorunu vardır. Ayrıca, tek tek erişilmesi kolay olsa bile, toplu halde esas metinleri elde bulundurmanın yararlı olduğu düşüncesindeyiz. Metinlerin seçiminde, esas itibariyle ülkemizde okutulan milletlerarası hukuk derslerinin müfredatını göz önünde tuttuk. Bazı metinlerin yersiz olduğu veya daha başkalarının da kitaba ilâve edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Muhtevanın nitelik ve kapsamını zaman ve ihtiyaçlar daha iyi belirleyecektir. Ancak, şurası kesindir ki belli konulara mümkün olduğu kadar yer vermekle beraber, kitabı sadece veya esas itibariyle spesifik konulara teksif etmekten kaçındık. Esasen belli konularda yayınlanmış teksifi eserler vardır. Meselâ, Nomer-Eskiyurt un, Avrupa Sözleşmeleri; Özman ın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi; Lütem in, Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı gibi yayınlar sadece belli konulara teksif edilmiştir. Öte yandan, bu çalışma, milletlerarası hukukun bütün konularını ve uygulamalarını kucaklamayı da amaçlamamaktadır. Bu konuda, Akipek in, Devletler Hukuku Kaynaklarından ve Belgelerinden Örnekler isimli eseri mevcuttur. Biz, sadece çok kullanıldığına inandığımız temel metinleri belli bir sisteme göre bir araya getirdik. Metinlerde bugüne kadar meydana gelen değişiklikleri yansıtmaya çalıştık. Her konuda seçilmiş bir bibliyografya ve kısa bir açıklama yapmak suretiyle ve taraf devletleri veya oylama özelliklerini belirterek metinlere bir ölçüde açıklık getirdik.

7 ÖNSÖZLER VII Yer darlığı sebebiyle ve ihtiyacı göz önünde tutarak, bazı metinlerin önemli olduğuna inandığımız kısımlarını vermekle yetindik. Bundan başka, metinlerin resmî ve orijinal dilde yayınlandıkları belgeleri ve kaynakları referans vermek suretiyle, araştırıcıların işini kolaylaştırmaya çalıştık. Bilindiği üzere, resmî Türkçe tercümeler dahi andlaşmaların yorumunda ihtiyatla karşılanmak zorundadır. Aslolan, geçerli olan dildeki metindir. Bir kısım metinleri, resmî tercümelerinden, bir kısmını daha önce yapılmış tercümelerden yararlanarak, bir kısmını da kendimiz tercüme ederek bu çalışmayı tamamladık. Bu sebeple, maalesef, metinlerde dil ve terim birliği sağlanamamıştır. Bibliyografya seçiminde tüketici bir yola gitmek hem gereksiz, hem de çok zor olduğundan, kısa bibliyografya vermekle yetindik. Bütün yayınları vermek mümkün değildi. Bildiğimiz ve kolayca erişilebilir olanları tercih ettik. Eksiklerin olduğunu biliyoruz. Bir ikinci baskı olursa, tamamlamaya çalışacağız. Aslında, bir deniz hukuku konusunda bile iki ciltlik bibliyografya kitabı hazırlandığını biliyoruz. Bu durumda seçimin yapılması da son derece zordur. Kitabın hazırlanması ve basılmasında geniş teşvik ve yardımlar gördük. Bu meyanda her zaman olduğu gibi, Sayın Doç. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun destekleri için müteşekkirim. Kitabın basımı sırasında kürsü arkadaşım Ar. Gör. Hakan Baykal, Fakültemizin değerli Araştırma Görevlileri Bihterin Dinçkol, Pervin Ayazlı ve Gökhan Antalya nın yardımları için kendilerine burada teşekkür etmek bir zevktir. Kitabın basılmasını sağlayan BETA yöneticilerine, bilhassa Sayın Kemal Peköz e met/er matbaası nın değerli personeline, özellikle Sayın Erdoğan Kantürk e ayrıca teşekkür ederim. Kendileri ile çalışmak bir zevkti. Aslan GÜNDÜZ Kocamustafapaşa, Aralık 1986

8

9 İÇİNDEKİLER IX Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Bası ya Önsöz Aslan Gündüz, Cemal Şanlı Hoca nın ifade ettiği kader çizgisine 1 ve kısa sayılabilecek akademik hayatına rağmen bizlere çok önemli eserler bırakmıştır. Bunlardan biri olan bu kitap, 1998 de uğradığı yapısal değişiklikle bir case-book 2 haline gelerek Türkiye de türünün tek örneği olmuştur yılında, erkenden aramızdan ayrılmadan önce, kitabın tüm konuları kapsamadığından ve tam bir case-book haline gelememesinden şikayet eden Aslan Hoca nın değerli meslektaşları da, Hoca nın Anısına çıkan Armağan daki ifadelerinde, bu kitabın genç kuşaklar tarafından yaşatılması gerekliliğine değinmişlerdir. Dava ve belge temelli öğretim açısından özel önemi haiz Aslan Gündüz ün Milletlerarası Hukuk kitabı, Aslan Hoca nın eski başkanı olduğu milletlerarası hukuk kürsüsünde akademik hayata başladığım 2004 yılından beri, benim de başucu kitabım olmuştur. İşte, 2010 yılında doktora tezimi bitirdikten sonra ziyaretime gelen sevgili dostum Baran Gündüz ün, bu kitabı güncellememi ve geliştirmemi Gündüz Ailesi adına teklif ettiğinde duyduğum yüksek heyecanı, kitap üzerinde çalıştığım her an ayrıca hissetmiş olmamın en önemli nedenleri bunlardır. Kısaca ifade etmek gerekirse; bazı yeni sözleşme ve kararlar çevirileri ve güncellemeleri yanında kitaba 3 yeni bölüm (Havacılık ve Uzay Hukuku, İnsancıl Hukuk ve Çevre Hukuku) eklenmiş, tüm bölümlerin kısa da olsa bir konu anlatımına sahip olması sağlanmış, yine hemen hemen tüm belge ve kararlar öncesinde, öz metinden ayırıcı, geliştirilmiş kısa açıklamalar tabloları yapılmıştır. Kitabın dilinde kısmi sadeleştirmeye gidilirken, yararlanılan kaynaklar da her bölümün bitiminde sonnot olarak yer bulmuştur. Şunu ifade etmeliyim ki; daha önce pek örneği olmadığı için büyük bir sorumluluğu da yüklenerek gerçekleştirdiğim bu mütevazı çalışma, aslında akademiye bir Öneri dir. Bu esere, özellikle benim de bulunduğum kuşağın sahip çıkması ve eleştirilerle beraber yazılarla da katkıda bulunması en büyük dileğim. 3 Bu vesileyle batı akademilerindeki halef-selef ilişkisinin 4 olumlu yanlarını bizler de kazanabiliriz diye düşünüyorum. BETA nın değerli yöneticisi Seyhan Satar ın teşviki, Nur Baylav ve Gülgonca Çarpık ın emekleri ile kitap formel olarak da son derece yenilikçi bir hale geldi. Ayrıca daha önce 750 sayfa olan eser, 1100 sayfaya çıkınca kitap enine ve boyuna doğru genişletilerek sayfa sayısı sabit tutulmaya çalışıldı. Bu da aramızda ayrı ve yorucu bir mesaiyi gerektirdi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aslan Hoca nın daha önceki basılarda teşekkür ettiği herkesin bu kitapta emeği var. Onlara da sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bu basıdaki eksiklik ve hataların ise şahsıma ait olduğunu belirtmek isterim. Kitabın bir sonraki basısında tam bir case-book haline gelmesi ümidiyle! Reşat Volkan Günel Beşiktaş, Şubat Prof.Dr. Aslan Gündüz ün Anısına Armağan, MHB, Yıl 25-26, S.1-2, , XVII. 2 Kısa açıklamalı, yargı kararları ve belgeler temelli kitap. 3 Eleştiri ve katkılar için; 4 Örneğin L.Oppenheim in ilk baskısını 1905 te gerçekleştirdiği Uluslararası Hukuk kitabı, 1950 lerde H.Lauterpacht tarafından, 1990 larda da R.Jennings ve A.Watts tarafından yenilenmiş; yine M.Akehurst un Uluslararası Hukuka Giriş kitabı, Akehurst le hiç tanışmamış olan P.Malanczuk tarafından güncellenmiş ve bu kitaplar halihazırda derslerde kullanılmaktadır.

10

11 İÇİNDEKİLER XI Babamızın ardından... Öncelikle belirtmeliyim ki bu kitabın güncellenip, geliştirilmesinde, yani bir anlamda yaşatılmasında herhangi bir emeğim(iz) bulunmamaktadır. Küçükken, kitabın 2. Basısı hazırlanırken ağabeyim Kaan Gündüz ile birlikte, mahalle maçlarından sonra babamızın yanına koşarak, yorulana kadar vardiyalar halinde yaptığımız tashih okumaları ile başta annem Kezban Gündüz olmak üzere ailemizin babamızı kaybedene kadar -ve kaybettikten sonra da- kendisine verebildiği sevgimiz belki ailem adına bana bu kitaba bir önsöz yazma hakkını verebilir. Başlangıcından sonuna kadar zorluklarla geçmiş hayatı bu kadar erken noktalanmasaydı, Aslan Gündüz ün, vermeyi düşündüğü diğer eserlerle birlikte Milletlerarası Hukuk kitabını da çok daha güncel ve gelişmiş bir noktaya taşıyacağı açıktı. Bana bu ölçüde net konuşabilme imkanını veren, kendisini pazar sabahları bile bir masa başında okur yazarken bulmamızı sağlayan mesleğine ve öğrencilerine olan sevgisi ile önce boğucu iş yoğunluğu, ardından da ağır hastalığı nedeniyle kitabın son önsözlerine yansımış olan sıkıntısıdır. Öğrencilerine olan sevgisine örnek olarak da sınav kağıtlarını okurken, kolay kolay geçemeyecek olan kağıtları çokça söylenerek ama sonunda kıyamayarak geçirmesini ve derste uyarmak zorunda kaldığı öğrencisiyle aralarında geçen konuşmayı evde üzüle üzüle anlatmasını verebilirim. Kendisine mesleği sorulduğunda öğretim görevlisi diye cevap veren Aslan Gündüz ün ismi ve eserleri dışında bize bıraktığı en büyük miras, değerli insan mirasıdır. Aslan Gündüz ün oğlu olma şansıyla tanıdığım ve kişiliklerine büyük saygı duyduğum başta Haluk Kabaalioğlu olmak üzere, Sevin Toluner, Ferit Hakan Baykal, Ali Cem Budak, Naim Karakaya, İlker Erdem Mutlu, Hakan Öncel, Özlem Yücel ve Derya Aydın Okur hocalarımıza da vefaları için bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Ve elbette, Kadıköy Anadolu Lisesi nden ağabeyim, canım arkadaşım ve her üyesi birbirinden değerli Günel ailesinin izniyle ailemizin fahri ortanca oğlu olarak sayacağımız Reşat Volkan Günel e, büyük emek, titizlik ve sevgiyle Aslan Gündüz ün eserini yaşattığı ve bundan sonra da geliştirilerek yaşatılmasının yolunu açtığı, beni de ailenin başka bir yolu seçmiş hukukçusu olarak bu yükten kurtardığı için kendim ve ailem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gündüz Ailesi adına Baran Gündüz

12

13 İÇİNDEKİLER XIII İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TOPLUM VE MİLLETLERARASI HUKUK 1 TANIMLAR, TERİMLER VE AÇIKLAMALAR...3 A Milletlerarası Hukukun Tanımı (International Law, Law of Nations)...3 B Milletlerarası Hukukta Kişi Kavramı (Personality)...4 a Devlet Kavramı (Concept of State)...5 b Milletlerarası Örgütler (International Organisations)...5 c Bireyler (Individuals) ve Tüzel Kişiler (Legal Persons)...5 C Hak Kavramı (Concept of Right)...5 D Milletlerarası Hukuk Kavramının Diğer Bazı Yakın Kavramlarla Karşılaştırılması...5 a Milli Hukuk (National Law, Municipal Law, Domestic Law)...5 b Devletler Hususi Hukuku - Milletlerarası Özel Hukuk (Private International Law)...6 c Süpranasyonal (Milletlerüstü) Hukuk (Supranational Law)...7 d Transnasyonal (Milliötesi) Hukuk (Transnational Law) MİLLETLERARASI TOPLUMUN ÖZELLİKLERİNİN MİLLETLERARASI HUKUKA ETKİSİ...7 A Milletlerarası Toplum Üyeleri Egemendir...7 B Milletlerarası Toplumda Yasa Koyma Yöntemi Farklıdır...8 C Milletlerarası Toplumda Kamu Düzenini Sağlayacak Araçlar Farklıdır...8 D Milletlerarası Toplumda Yargı Sistemi Farklıdır MİLLETLERARASI HUKUKTA YAPTIRIM SORUNU...11 A Yaptırım Kavramı (Concept of Sanction)...11 B Devletler Neden Milletlerarası Hukuka Uyarlar? MİLLETLERARASI HUKUKUN KAYNAKLARI (SOURCES OF INTERNATIONAL LAW)...14 A Maddi ve Şekli Kaynaklar: Hukukun Kaynakları ile Sebepleri Arasındaki Fark...14 B Milletlerarası Hukuk Kurallarını Yaratan Usuller (Süreçler)...15 a Antlaşmalar (Treaties)...15 b Milletlerarası Teamüller (Yazısız Kurallar - Customary Rules)...16 aa Teamülün Ögeleri (Elements of Customary Law)...17 aaa Maddi Unsur (Material Element)...17

14 XIV MİLLETLERARASI HUKUK bbb Manevi Unsur (Psychological Element, Opinio Juris Sive Necessitatis)...18 ccc Zaman Unsuru (Time Element)...20 ddd Tekrar Unsuru ve Ani Teamüller Sorunu...21 bb Milletlerarası Hukukun Rızai Karakteri ve Teamül Kurallarının Evrenselliği Sorunu Israrlı Muhalefet (Persistent Objector)...21 cc Teamül Hukukuna Yol Açan Hareket ya da Teamüli Kuralların Kanıtları...23 c Genel Hukuk İlkeleri (General Principles of Law)...24 d Hukuk Saptayan ve Açıklayan Araçlar...26 aa Mahkeme Kararları...26 aaa Milletlerarası Mahkeme Kararlarının Rolü...27 bbb Milli Mahkeme Kararları...27 bb Doktrin...28 e Jus Cogens (Emredici Kurallar - Peremptory Norms) MİLLETLERARASI HUKUK KURALLARI ARASINDA HİYERARŞİ...29 İkinci Bölüm MİLLETLERARASI HUKUK KURALLARININ İÇ HUKUKTA UYGULANMASI 1 TEMEL İLKELER DEVLETLERİN MİLLETLERARASI HUKUKA İŞLERLİK KAZANDIRMAK İÇİN BENİMSEDİĞİ YÖNTEMLER...38 A Milletlerarası Teamül Hukuku Bakımından...38 a İçtihat Yoluyla Milletlerarası Hukuk Teamüli Hukuk Milli Hukuk İlişkisini Düzenlemiş Olan Devletler: Anglo Amerikan Devletleri...38 b Bir Anayasa Hükmüyle Milletlerarası Teamüli Kuralların İç Hukukta Uygulamasını Kabul Etmiş Olan Devletler...39 c Türk Hukukunda Milletlerarası Teamüli Kurallar...40 B Milletlerarası Antlaşmalar Bakımından MİLLETLERARASI HUKUK KURALLARININ TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASI...41 A İlgili Anayasa Hükümleri...41 B 244 Sayılı Kanun...42 C Mahkeme Kararları...43 Usulüne Göre Yapılmayan Antlaşmaların Mahkemelerce Uygulanması Gerekmez...43 Devlet Memurlarının Sendika Kurma Hakkı...45 AİHS nin 11. Maddesinin Sendika Kurma Hakkı Veren Hükmü Doğrudan Uygulanır...46 Türkçe Bilmeyen Yabancının Tercüme Masrafları Devletçe Karşılanır...48 Markaların Korunmasında, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 1833 Tarihli

15 İÇİNDEKİLER XV Paris Sözleşmesi 551 Sayılı Markalar Kanununa Göre Öncelikle Uygulanır...50 Memurların İdeoloji İçerikli Beyanatları İfade Özgürlüğü Kapsamındadır...51 Yüksek Askeri Şûra Kararı ile Ordudan İhraç Etme İşlemi Yargı Denetimine Tabi Değildir...54 Üçüncü Bölüm MİLLETLERARASI HUKUKİ İŞLEMLER 1 GİRİŞ TEK TARAFLI İŞLEMLER TEK TARAFLI İŞLEMLERİN HUKUKİ ETKİSİ İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI MAHKEME KARARLARI...62 Doğu Grönland ın Yasal Statüsü...62 Nükleer Deneme Davaları MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR...66 A Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi...66 B Antlaşmaların Yapılması ile İlgili Türk Mevzuatı...87 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası...87 Milletlerarası Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında 244 Sayılı Kanun...88 C Antlaşmaların Onaylanması (Örnek)...90 D Milletlerarası Mahkeme Kararları...91 a Antlaşmalarda Şekil Şartı...91 Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası...91 b Antlaşmalara Yorum Beyanı Konulması...92 Belilos / İsviçre Davası...92 c Cebir Kullanarak ya da Cebir Tehdidinde Bulunarak Yaptırılan Antlaşmaların Geçersizliği...93 İzlanda/Almanya Balıkçılık Davası...93 d Antlaşmaların Ciddi Şekilde İhlal Edilmesi Sonucu Sona Erdirilmesi Milletlerarası...93 Namibya Davası...93 e Değişen Şartlar Sebebiyle Antlaşmaların Sona Erdirilmesi...94 Almanya / İzlanda Balıkçılık Davası...94 Dördüncü Bölüm MİLLETLERARASI BARIŞIN KORUNMASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ 1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDEN ÖNCE MİLLETLERARASI DÜZEN VE KUVVET KULLANMANIN MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ DURUMU...99 A Milletler Cemiyeti (League of Nations) B Cenevre Protokolü...102

16 XVI MİLLETLERARASI HUKUK C Lokarno Antlaşması D Briand - Kellog Paktı veya Paris Paktı Millî Siyasetin Bir Aracı Olarak Savaşın Terkedilmesine İlişkin Genel Antlaşma E Stimson Doktrini Stimson un Mektubu (Notası) ve Sonrası BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ A Birleşmiş Milletler Antlaşması na Genel Bakış Birleşmiş Milletler Antlaşması B Dört Müteşebbis Devletin Güvenlik Konseyi ndeki Oylama Usulüne İlişkin Bildirisi C Devletler Arasında Dostane İlişkiler ve İşbirliğine Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Bildirisi D Barış için Birleşme Kararı E Saldırı nın Tarifi F Birleşmiş Milletler Sistemi ve Kuvvet Kullanma a Temel kurallar Kuvvet Kullanma Yasağı b Kuvvet Kullanma Yasağının İstisnaları Küba Krizi Arap & İsrail Savaşı Osirak Reaktörünün Bombalanması Olayı c Terörle Mücadele ve Milletlerarası Sistem aa Kuvvet kullanma Yasağı, Terörü Destekleme ve Terör Hareketlerinin Saldırı Halini Alması Bb Terör Hareketleri ve Tek Taraflı Kuvvet Kullanılması Yasağı Terör Üslerine Saldırıve Tunus Saldırısı Örneği d Terörizmi Destekleyen Ülkelere Karşı Kuvvet Kullanma e İnsancıl Müdahale (Humanitarian Intervention) G Kuvvet Kullanmaya İlişkin Diğer Mahkeme Kararları Caroline Olayı Meşru Müdafaa Hakkı Caroline Olayı ABD Hükümetinin Notası ve Cevabı Nikaragua/Amerika Birleşik Devletleri Davası H Milletlerarası Adalet Divanı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü Bileşmiş Milletlere Üye Olmayan ve Divan Statüsüne Taraf Bulunmayan Devletlerin Uyuşmazlıklarını Divana Havale Edebilme Şartları Birleşmiş Milletlere Üye Olmayan Fakat Divan Statüsüne Taraf Olmak İsteyen Devletlerin Hukuki Durumuna İlişkin Karar...176

17 İÇİNDEKİLER XVII Beşinci Bölüm ÜLKE (EGEMENLİK) KAZANMA USULLERİ 1 GİRİŞ MİLLETLERARASI YARGI KARARLARI A Palmas Adası Davası B Clipperton Adası Davası - Fransa Meksika ya Karşı (1931) C Minquiers ve Ecrehos Davası D Batı Sahra Davası Altıncı Bölüm DENİZ HUKUKU (LAW of the SEA) 1 GİRİŞ CENEVRE DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ A Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi B Kıta Sahanlığı Sözleşmesi C Açık Deniz Sözleşmesi D Balıkçılık ve Açık Denizin Canlı Kaynaklarının Korunması Hakkında Sözleşme TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ TRUMAN BİLDİRİSİ Kıta Sahanlığının Toprak Altı ve Deniz Yatağının Doğal Kaynakları Hakkında 2667 (Nolu) ve 28 Eylül 1945 Tarihli (ABD) Başkanlık Duyurusu DENİZ HUKUKU İLE İLGİLİ TÜRK MEVZUATI A Türk Karasuları Mevzuatı sayılı Karasuları Kanunu sayılı Karasuları Kanunu /4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İç Sularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik B Türk Boğazları a Türk Boğazları Hakkında Milletlerarası Düzenlemeler Boğazlarda Seyrüsefer Serbestisi Hakkında Lozan Barış Antlaşması nın 23. Maddesi Boğazların Tâbi Olacağı Usule Dair Mukavelename (Lozan) Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux de 20 Temmuz 1936 tarihinde imza edilen Mukavelename b Türk Boğazları Hakkında Ulusal Mevzuat Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü EK-1 Trafik Ayrım Düzenleri...350

18 XVIII MİLLETLERARASI HUKUK C Deniz Hukuku ile ilgili Diğer Türk Mevzuatı İstanbul Liman Tüzüğü Limanlar Kanunu Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun DENİZ HUKUKUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAZI MAHKEME KARARLARI A Karasularının Sınırının Tayin Edilmesi İngiltere Norveç Davası B İç Sulardaki Yabancı Gemiler Üzerinde Yargı Yetkisi R. Anderson Davası Wildenhus Davası C Kesintisiz Sıcak Takip I m Alone, Kanada ABD Davası D Karasuları İçinde Yer Alan Boğazlarda Geçiş Hakkı Korfu Kanalı Davası (İngiltere/Arnavutluk) Yedinci Bölüm HAVACILIK VE UZAY HUKUKU (AVIATION and SPACE LAW) 1 HAVACILIK HUKUKU A Giriş a Paris Sözleşmesi (1919) b Madrid ve Havana Sözleşmeleri (1926 & 1928) c Varşova Sözleşmesi (1929) B Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi UZAY HUKUKU A Giriş B Devletlerin Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil Uzayın Araştırılmasında (Keşfedilmesi) ve Kullanılmasında Faaliyetlerini Yöneten İlkelere Dair Sözleşme Sekizinci Bölüm İNSAN HAKLARI (HUMAN RIGHTS) 1 GİRİŞ İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMEL BELGELERİ VE KORUMA MEKANİZMALARI A İnsan Hakları Evrensel Bildirisi...446

19 İÇİNDEKİLER XIX İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle İlgili Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi B Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri C Dine veya İnanca Dayalı Hoşgörüsüzlüğün ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri D Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve 14. Protokoller İle Değiştirilen Metin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek Protokol (1 Numaralı Protokol) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile Bu Sözleşme ye Ek Birinci Protokol de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek 7 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek 12 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair 13 Numaralı Protokol SOYKIRIMIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME NURNBERG MAHKEMESİ KURULUŞ SENEDİNDE VE MAHKEMENİN KARARINDA TANINAN (KABUL EDİLEN) MİLLETLERARASI HUKUK PRENSİPLERİ Dokuzuncu Bölüm İNSANCIL HUKUK (HUMANITARIAN LAW) 1 GİRİŞ İNSANCIL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI A Cenevre Sözleşmeleri (Önemli Maddeleri) Bazı Ortak Maddeler Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesi Silahlı Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesi Harp Esirlerine Yapılacak Muamele İle İlgili Cenevre Sözleşmesi...513

20 XX MİLLETLERARASI HUKUK Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi B Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokoller (1977) Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin (2) No.lu Protokol C Uluslararası İnsancıl Hukukta Örf Adet Hukuku Kuralları Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk Kuralları Listesi Onuncu Bölüm YABANCILARA VERİLEN ZARAR DOLAYISIYLA DEVLETİN SORUMLULUĞU VE DİPLOMATİK HİMAYE (RESPONSIBILITY and DIPLOMATIC PROTECTION) 1 GİRİŞ MİLLETLERARASI BELGELER ve MAHKEME KARARLARI A İddiaların Tabiiyeti Panevezys Saldutiskis Davası B İç Kanun Yollarının Tüketilmesi Ambatielos Tahkimi C Vatandaşlık Kanunlarının Çatışması ile İlgili Bazı Sorunlar Hakkında 1930 Tarihli La Haye Sözleşmesi D Çifte Uyrukluk Halinde Milletlerarası Diplomatik Himaye Hakkının Kullanılması Nottebohm Davası Flengenheimer Talebi Canevaro Davası Merge Talebi Salem Davası İran - Amerika Birleşik Devletleri Uyuşmazlık Divanı (1984) E Tüzel Kişiler Adına ve Bir Anonim Şirket Hissedarları Adına Diplomatik Himaye Hakkı Barcelona Traction, Light And Power Co. Davası (Belgium v. Spain) On Birinci Bölüm DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI DİPLOMATİK İLİŞKİLER ve KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ (STATE IMMUNITY DIPLOMATIC and CONSULAR RELATIONS) 1 DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI Yargı Bağışıklığı Cebri İcra Bağışıklığı A Devletlerin Yargı Bağışıklığına Dair Uluslararası Sözleşme Devletlerin ve Mallarının Yargısal Bağışıklığına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi B Devletin Yargı Bağışıklığına İlişkin Milletlerarası Mahkeme Kararları Devletin Yargı Bağışıklıkları Davası (Almanya / İtalya)...577

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.25-58, 2012 Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Elif UZUN* GİRİŞ Özet Geri göndermeme

Detaylı

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE Başlar, Kemal, Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner e Armağan, 24/1-2, (2004).

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Suhad Othman Qasim Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Hukuk dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Şubat 2014

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

NİMET ÖZBEK. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 9

NİMET ÖZBEK. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 9 NİMET ÖZBEK Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 9 NİMET ÖZBEK TÜRKİYE DEKİ YABANCILARIN ÖĞRENİM ve ÖĞRETİM W OZGURLUGU MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YAYINLARI: 25 Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd.

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii İçindekiler

Detaylı

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ *

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * makaleler M. Yasin ASLAN SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * M. Yasin ASLAN * GİRİŞ İnsanlık tarihinin belki de en karmaşık ve değişken olgusu olan savaş ın sebepleri, niteliği ve kapsamı hususunda tam

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

6. Baskıdan Tıpkı Basım

6. Baskıdan Tıpkı Basım VATANDAŞLIK DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. İsmail DOĞAN 6. Baskıdan Tıpkı Basım Prof. Dr. İsmail DOĞAN Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları ISBN 975-6802-50-2 Pegem A Yayınları, 2007 Bu kitabın

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİ. Seçkin TOYDEMİR 106612022

ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİ. Seçkin TOYDEMİR 106612022 ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİ Seçkin TOYDEMİR 106612022 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Tez Danışmanı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 1. MADDESİ: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme nin Uygulanması

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 1. MADDESİ: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme nin Uygulanması hakemli makaleler Cüneyd ER AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 1. MADDESİ: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme nin Uygulanması Cüneyd ER * GİRİŞ Hukukî bir metnin niteliğinin, kime, nerede,

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı