MİLLETLERARASI HUKUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLETLERARASI HUKUK"

Transkript

1 Aslan Gündüz MİLLETLERARASI HUKUK Konu Anlatımı Temel Belgeler Örnek Kararlar Reşat Volkan Günel (Ed.) Güncellenmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı 2014 Beta

2 Yayın No : 3057 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı saklı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de çoğal tı la maz, dağı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös teril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı -Cilt : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İÇİNDEKİLER III YEDİNCİ BASIYA Önsöz Prof.Dr. Aslan Gündüz ün Milletlerarası Hukuk kitabı, kendisinin aramızdan ayrılışının onuncu yılında ve esere son şeklinin verilmesinin on beşinci yılında Altıncı Bası ile güncellenerek genişletilmişti. Eser, akademi çevrelerinden aldığı olumlu eleştirilerin yanı sıra, okurlar tarafından da ilgi görerek tahminimizden de kısa bir süre içerisinde (10 ay) tükendi. Bu nedenle Yedinci Bası da bazı düzeltmeler ve bir kaç güncelleme haricinde yeni bir çalışma yapılamadı. Diğer yandan bir sonraki bası için şimdiden yazı/katkı sunan değerli milletlerarası hukuk hocaları olduğunu da müjdelemek isterim. Bu basıyı da titizlikle gerçekleştiren BETA yayınevine teşekkür ederim. Reşat Volkan Günel Kadıköy, Ocak 2014

4 IV MİLLETLERARASI HUKUK

5 İÇİNDEKİLER V ASLAN GÜNDÜZ ün KİTABIN ÖNCEKİ BASILARINA ÖNSÖZLERİ BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Bu bası, bazı ufak düzeltmeler dışında bir önceki basının aynısıdır. Sağlık sorunlarım nedeniyle planladığım genişletmeyi bu basıya yetiştiremedim. Bu basıyı da kısa sürede gerçekleştiren BETA ya teşekkür ederim. Aslan GÜNDÜZ Adatepe, 2003 DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Kitabın bu basısında ciddi değişiklikler yapamadık. Sadece değişikliğe uğramış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Türk Boğazları Tüzüğünü yeniden düzenledik. Diğer belgeler, güncel hale getirildi. Kitabın tam anlamı ile bir case-book haline getirilmesi gene bir sonraki baskıya kaldı! Her zaman olduğu gibi, bu defa da kitabın basımında BETA klasik titizliğini gösterdi. Sayın Rahmi Arıkan a, Tülin Fırat a, Gülgonca Arslanyılmaz a ve Berrin Doğrul a teşekkür borçluyum. Aslan GÜNDÜZ Adatepe, 2000 ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Hemen ilk görüşte anlaşılacağı üzere, kitabın bu basısı önceki basılarından farklıdır. Kitap sadece bir belgeler kitabı olmaktan çıkarıldı, bir çeşit kısmî case-book haline getirildi. Daha önceki basılarda yer alan temel belgelere gene yer verildi. Marjinal faydası dolayısıyla her bölümün başındaki bibliyografya kitaptan çıkarıldı. Buna karşılık, milletlerarası hukukun kaynakları, milletlerarası alanda kuvvet kullanılması, milletlerarası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkiler, egemenliğin kazanılması usulleri, diplomatik himaye konularında, temel belgelere ve mahkeme kararlarına ilaveten geniş açıklamalar yapıldı. Diğer bir çok önemli konuda ise ilk defa özlü milletlerarası mahkeme kararlarına yer verildi. Böylece, okuyucunun teorik bilginin yanı sıra pozitif hukuka da ulaşması sağlanmaya çalışıldı. Türkiye de case-book yapmanın zorluğunu hatırlatarak, bu basıda ancak isteğimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimizi, bir sonraki basıda yarım kalan bölümleri tamamlayacağımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu basının hazırlanmasında genç arkadaşlarım Dr. Murat T. Yörüng, Esra Hatipoğlu, Sait Akman, Yonca Kaya, Armağan Çakır, Rana İzci, Çiğdem Nas, Özlem Yücel ve Münevver Cebeci katkılarda bulundular. Kendilerine teşekkür etmek bir borçtur. BETA nın değerli yöneticileri Rahmi Arıkan, Tülin Fırat ve personelinden Gülgonca Arslanyılmaz a her zamanki yakın işbirliği ve dostlukları için ayrıca teşekkür etmek bir zevktir. Her zaman olduğu gibi bu basının da hazırlanmasındaki eksiklikler için sadece biz sorumluyuz. Aslan GÜNDÜZ Maltepe, 1998

6 VI MİLLETLERARASI HUKUK İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Kitabın bu basısı, önemli değişikliklerle yayınlanmaktadır. Daha önceki basıda yer almayan bir dizi yeni belgeye bu basıda yer verdik. Lozan Barış Andlaşması, Jenosit (Soykırım) Sözleşmesi, Nürenberg Prensipleri, Saldırganlığın Tanımlanması Kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin yeni kabul edilmiş olan protokolleri, AGİK in temel metinleri ilave ettiğimiz yeni metinler arasında bulunmaktadır. Ayrıca, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi nin hemen hemen tamamını yayınlıyoruz. Buna karşılık, Avrupa Topluluğu ile ilgili metinleri Kitaptan çıkardık. Bunun sebebi, bu metinlerin hem çok yer tutması, hem de Avrupa Hukukunun artık ayrı bir disiplin olacak kadar gelişme kaydetmiş olmasıdır. Daha önce temel belgeler hakkında verdiğimiz bilgileri bu basıda güncel hale getirdik. Ancak, her konu hakkında verdiğimiz bibliyografyayı aynen bırakmak zorunda kaldık. Bunun da sebebi hem yer darlığı hem de tüm konularda tüketici bibliyografya sunma güçlüğüdür. Kitabın bu basısının hazırlanıp basılmasında birçok meslektaşımın ve milletlerarası ilişkilerle ilgilenen aydınlarımızın teşvikini ve fiili yardımını gördük. Bilhassa, Em.B. Elçi İsmail Soysal ı, Prof. Haluk Kabaalioğlu nu, Doç. Dr. Rauf Versan ı, Yrd. Doç. Dr. Turgut Tarhanlı yı, Yard. Doç. Dr. Hakan Baykal ı bu vesile anmak zevkli bir borçtur. Kendilerine teşekkür ederim. Kürsü arkadaşım Ar. Gör. Özlem Yücel müsveddelerin daktilo edilmesine ve tashihlerin yapılmasına yardım etti. Kendisine teşekkür borçluyum. Evdeki iki küçük asistanım Kaan ın ve Baran ın tashihlerin yapılmasına yaptıkları katkıyı sevgiyle hatırlayacağım. Nihayet, Kitabın bu basısını da titizlikle gerçekleştiren BETA nın değerli yöneticilerine ve çalışkan personeline teşekkür borçluyum. Akademik bir ortam içinde gelişip büyüyen BETA nın değerli yöneticileri Sayın Kemal Peköz ün, Sayın Rahmi Arıkan ın ve Kitabı baskıya titizlikle hazırlayan değerli uzman Gülgonca Arslanyılmaz ın mükemmel iş ilişkilerini ve dostluklarını burada anmak zevkli bir görevdir. Kitabın kusursuz çıkması için çaba sarf ettik. Fakat, gene de hataların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu gibi hataların bütün sorumluluğunun sadece bize ait olduğu kuşkusuzdur. Aslan GÜNDÜZ Maltepe, ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, başta öğrenciler olmak üzere, milletlerarası hukukla ilgilenenlere, milletlerarası hukukun ve milletlerarası teşkilâtların esas belgelerini sunmaktır. Kanaatimize göre, bu tür belgeleri toplu şekilde sunmak gereklidir. Zira, memleketimizde bu tür belgeleri istendiği zamanda, hemen bulmak kolay değildir. Bulunduğunda bile, daha sonra meydana gelen değişikliklerin ve andlaşmalara hangi Devletlerin taraf olduğunun tespiti sorunu vardır. Ayrıca, tek tek erişilmesi kolay olsa bile, toplu halde esas metinleri elde bulundurmanın yararlı olduğu düşüncesindeyiz. Metinlerin seçiminde, esas itibariyle ülkemizde okutulan milletlerarası hukuk derslerinin müfredatını göz önünde tuttuk. Bazı metinlerin yersiz olduğu veya daha başkalarının da kitaba ilâve edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Muhtevanın nitelik ve kapsamını zaman ve ihtiyaçlar daha iyi belirleyecektir. Ancak, şurası kesindir ki belli konulara mümkün olduğu kadar yer vermekle beraber, kitabı sadece veya esas itibariyle spesifik konulara teksif etmekten kaçındık. Esasen belli konularda yayınlanmış teksifi eserler vardır. Meselâ, Nomer-Eskiyurt un, Avrupa Sözleşmeleri; Özman ın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi; Lütem in, Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı gibi yayınlar sadece belli konulara teksif edilmiştir. Öte yandan, bu çalışma, milletlerarası hukukun bütün konularını ve uygulamalarını kucaklamayı da amaçlamamaktadır. Bu konuda, Akipek in, Devletler Hukuku Kaynaklarından ve Belgelerinden Örnekler isimli eseri mevcuttur. Biz, sadece çok kullanıldığına inandığımız temel metinleri belli bir sisteme göre bir araya getirdik. Metinlerde bugüne kadar meydana gelen değişiklikleri yansıtmaya çalıştık. Her konuda seçilmiş bir bibliyografya ve kısa bir açıklama yapmak suretiyle ve taraf devletleri veya oylama özelliklerini belirterek metinlere bir ölçüde açıklık getirdik.

7 ÖNSÖZLER VII Yer darlığı sebebiyle ve ihtiyacı göz önünde tutarak, bazı metinlerin önemli olduğuna inandığımız kısımlarını vermekle yetindik. Bundan başka, metinlerin resmî ve orijinal dilde yayınlandıkları belgeleri ve kaynakları referans vermek suretiyle, araştırıcıların işini kolaylaştırmaya çalıştık. Bilindiği üzere, resmî Türkçe tercümeler dahi andlaşmaların yorumunda ihtiyatla karşılanmak zorundadır. Aslolan, geçerli olan dildeki metindir. Bir kısım metinleri, resmî tercümelerinden, bir kısmını daha önce yapılmış tercümelerden yararlanarak, bir kısmını da kendimiz tercüme ederek bu çalışmayı tamamladık. Bu sebeple, maalesef, metinlerde dil ve terim birliği sağlanamamıştır. Bibliyografya seçiminde tüketici bir yola gitmek hem gereksiz, hem de çok zor olduğundan, kısa bibliyografya vermekle yetindik. Bütün yayınları vermek mümkün değildi. Bildiğimiz ve kolayca erişilebilir olanları tercih ettik. Eksiklerin olduğunu biliyoruz. Bir ikinci baskı olursa, tamamlamaya çalışacağız. Aslında, bir deniz hukuku konusunda bile iki ciltlik bibliyografya kitabı hazırlandığını biliyoruz. Bu durumda seçimin yapılması da son derece zordur. Kitabın hazırlanması ve basılmasında geniş teşvik ve yardımlar gördük. Bu meyanda her zaman olduğu gibi, Sayın Doç. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun destekleri için müteşekkirim. Kitabın basımı sırasında kürsü arkadaşım Ar. Gör. Hakan Baykal, Fakültemizin değerli Araştırma Görevlileri Bihterin Dinçkol, Pervin Ayazlı ve Gökhan Antalya nın yardımları için kendilerine burada teşekkür etmek bir zevktir. Kitabın basılmasını sağlayan BETA yöneticilerine, bilhassa Sayın Kemal Peköz e met/er matbaası nın değerli personeline, özellikle Sayın Erdoğan Kantürk e ayrıca teşekkür ederim. Kendileri ile çalışmak bir zevkti. Aslan GÜNDÜZ Kocamustafapaşa, Aralık 1986

8

9 İÇİNDEKİLER IX Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Bası ya Önsöz Aslan Gündüz, Cemal Şanlı Hoca nın ifade ettiği kader çizgisine 1 ve kısa sayılabilecek akademik hayatına rağmen bizlere çok önemli eserler bırakmıştır. Bunlardan biri olan bu kitap, 1998 de uğradığı yapısal değişiklikle bir case-book 2 haline gelerek Türkiye de türünün tek örneği olmuştur yılında, erkenden aramızdan ayrılmadan önce, kitabın tüm konuları kapsamadığından ve tam bir case-book haline gelememesinden şikayet eden Aslan Hoca nın değerli meslektaşları da, Hoca nın Anısına çıkan Armağan daki ifadelerinde, bu kitabın genç kuşaklar tarafından yaşatılması gerekliliğine değinmişlerdir. Dava ve belge temelli öğretim açısından özel önemi haiz Aslan Gündüz ün Milletlerarası Hukuk kitabı, Aslan Hoca nın eski başkanı olduğu milletlerarası hukuk kürsüsünde akademik hayata başladığım 2004 yılından beri, benim de başucu kitabım olmuştur. İşte, 2010 yılında doktora tezimi bitirdikten sonra ziyaretime gelen sevgili dostum Baran Gündüz ün, bu kitabı güncellememi ve geliştirmemi Gündüz Ailesi adına teklif ettiğinde duyduğum yüksek heyecanı, kitap üzerinde çalıştığım her an ayrıca hissetmiş olmamın en önemli nedenleri bunlardır. Kısaca ifade etmek gerekirse; bazı yeni sözleşme ve kararlar çevirileri ve güncellemeleri yanında kitaba 3 yeni bölüm (Havacılık ve Uzay Hukuku, İnsancıl Hukuk ve Çevre Hukuku) eklenmiş, tüm bölümlerin kısa da olsa bir konu anlatımına sahip olması sağlanmış, yine hemen hemen tüm belge ve kararlar öncesinde, öz metinden ayırıcı, geliştirilmiş kısa açıklamalar tabloları yapılmıştır. Kitabın dilinde kısmi sadeleştirmeye gidilirken, yararlanılan kaynaklar da her bölümün bitiminde sonnot olarak yer bulmuştur. Şunu ifade etmeliyim ki; daha önce pek örneği olmadığı için büyük bir sorumluluğu da yüklenerek gerçekleştirdiğim bu mütevazı çalışma, aslında akademiye bir Öneri dir. Bu esere, özellikle benim de bulunduğum kuşağın sahip çıkması ve eleştirilerle beraber yazılarla da katkıda bulunması en büyük dileğim. 3 Bu vesileyle batı akademilerindeki halef-selef ilişkisinin 4 olumlu yanlarını bizler de kazanabiliriz diye düşünüyorum. BETA nın değerli yöneticisi Seyhan Satar ın teşviki, Nur Baylav ve Gülgonca Çarpık ın emekleri ile kitap formel olarak da son derece yenilikçi bir hale geldi. Ayrıca daha önce 750 sayfa olan eser, 1100 sayfaya çıkınca kitap enine ve boyuna doğru genişletilerek sayfa sayısı sabit tutulmaya çalışıldı. Bu da aramızda ayrı ve yorucu bir mesaiyi gerektirdi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aslan Hoca nın daha önceki basılarda teşekkür ettiği herkesin bu kitapta emeği var. Onlara da sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bu basıdaki eksiklik ve hataların ise şahsıma ait olduğunu belirtmek isterim. Kitabın bir sonraki basısında tam bir case-book haline gelmesi ümidiyle! Reşat Volkan Günel Beşiktaş, Şubat Prof.Dr. Aslan Gündüz ün Anısına Armağan, MHB, Yıl 25-26, S.1-2, , XVII. 2 Kısa açıklamalı, yargı kararları ve belgeler temelli kitap. 3 Eleştiri ve katkılar için; 4 Örneğin L.Oppenheim in ilk baskısını 1905 te gerçekleştirdiği Uluslararası Hukuk kitabı, 1950 lerde H.Lauterpacht tarafından, 1990 larda da R.Jennings ve A.Watts tarafından yenilenmiş; yine M.Akehurst un Uluslararası Hukuka Giriş kitabı, Akehurst le hiç tanışmamış olan P.Malanczuk tarafından güncellenmiş ve bu kitaplar halihazırda derslerde kullanılmaktadır.

10

11 İÇİNDEKİLER XI Babamızın ardından... Öncelikle belirtmeliyim ki bu kitabın güncellenip, geliştirilmesinde, yani bir anlamda yaşatılmasında herhangi bir emeğim(iz) bulunmamaktadır. Küçükken, kitabın 2. Basısı hazırlanırken ağabeyim Kaan Gündüz ile birlikte, mahalle maçlarından sonra babamızın yanına koşarak, yorulana kadar vardiyalar halinde yaptığımız tashih okumaları ile başta annem Kezban Gündüz olmak üzere ailemizin babamızı kaybedene kadar -ve kaybettikten sonra da- kendisine verebildiği sevgimiz belki ailem adına bana bu kitaba bir önsöz yazma hakkını verebilir. Başlangıcından sonuna kadar zorluklarla geçmiş hayatı bu kadar erken noktalanmasaydı, Aslan Gündüz ün, vermeyi düşündüğü diğer eserlerle birlikte Milletlerarası Hukuk kitabını da çok daha güncel ve gelişmiş bir noktaya taşıyacağı açıktı. Bana bu ölçüde net konuşabilme imkanını veren, kendisini pazar sabahları bile bir masa başında okur yazarken bulmamızı sağlayan mesleğine ve öğrencilerine olan sevgisi ile önce boğucu iş yoğunluğu, ardından da ağır hastalığı nedeniyle kitabın son önsözlerine yansımış olan sıkıntısıdır. Öğrencilerine olan sevgisine örnek olarak da sınav kağıtlarını okurken, kolay kolay geçemeyecek olan kağıtları çokça söylenerek ama sonunda kıyamayarak geçirmesini ve derste uyarmak zorunda kaldığı öğrencisiyle aralarında geçen konuşmayı evde üzüle üzüle anlatmasını verebilirim. Kendisine mesleği sorulduğunda öğretim görevlisi diye cevap veren Aslan Gündüz ün ismi ve eserleri dışında bize bıraktığı en büyük miras, değerli insan mirasıdır. Aslan Gündüz ün oğlu olma şansıyla tanıdığım ve kişiliklerine büyük saygı duyduğum başta Haluk Kabaalioğlu olmak üzere, Sevin Toluner, Ferit Hakan Baykal, Ali Cem Budak, Naim Karakaya, İlker Erdem Mutlu, Hakan Öncel, Özlem Yücel ve Derya Aydın Okur hocalarımıza da vefaları için bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Ve elbette, Kadıköy Anadolu Lisesi nden ağabeyim, canım arkadaşım ve her üyesi birbirinden değerli Günel ailesinin izniyle ailemizin fahri ortanca oğlu olarak sayacağımız Reşat Volkan Günel e, büyük emek, titizlik ve sevgiyle Aslan Gündüz ün eserini yaşattığı ve bundan sonra da geliştirilerek yaşatılmasının yolunu açtığı, beni de ailenin başka bir yolu seçmiş hukukçusu olarak bu yükten kurtardığı için kendim ve ailem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gündüz Ailesi adına Baran Gündüz

12

13 İÇİNDEKİLER XIII İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TOPLUM VE MİLLETLERARASI HUKUK 1 TANIMLAR, TERİMLER VE AÇIKLAMALAR...3 A Milletlerarası Hukukun Tanımı (International Law, Law of Nations)...3 B Milletlerarası Hukukta Kişi Kavramı (Personality)...4 a Devlet Kavramı (Concept of State)...5 b Milletlerarası Örgütler (International Organisations)...5 c Bireyler (Individuals) ve Tüzel Kişiler (Legal Persons)...5 C Hak Kavramı (Concept of Right)...5 D Milletlerarası Hukuk Kavramının Diğer Bazı Yakın Kavramlarla Karşılaştırılması...5 a Milli Hukuk (National Law, Municipal Law, Domestic Law)...5 b Devletler Hususi Hukuku - Milletlerarası Özel Hukuk (Private International Law)...6 c Süpranasyonal (Milletlerüstü) Hukuk (Supranational Law)...7 d Transnasyonal (Milliötesi) Hukuk (Transnational Law) MİLLETLERARASI TOPLUMUN ÖZELLİKLERİNİN MİLLETLERARASI HUKUKA ETKİSİ...7 A Milletlerarası Toplum Üyeleri Egemendir...7 B Milletlerarası Toplumda Yasa Koyma Yöntemi Farklıdır...8 C Milletlerarası Toplumda Kamu Düzenini Sağlayacak Araçlar Farklıdır...8 D Milletlerarası Toplumda Yargı Sistemi Farklıdır MİLLETLERARASI HUKUKTA YAPTIRIM SORUNU...11 A Yaptırım Kavramı (Concept of Sanction)...11 B Devletler Neden Milletlerarası Hukuka Uyarlar? MİLLETLERARASI HUKUKUN KAYNAKLARI (SOURCES OF INTERNATIONAL LAW)...14 A Maddi ve Şekli Kaynaklar: Hukukun Kaynakları ile Sebepleri Arasındaki Fark...14 B Milletlerarası Hukuk Kurallarını Yaratan Usuller (Süreçler)...15 a Antlaşmalar (Treaties)...15 b Milletlerarası Teamüller (Yazısız Kurallar - Customary Rules)...16 aa Teamülün Ögeleri (Elements of Customary Law)...17 aaa Maddi Unsur (Material Element)...17

14 XIV MİLLETLERARASI HUKUK bbb Manevi Unsur (Psychological Element, Opinio Juris Sive Necessitatis)...18 ccc Zaman Unsuru (Time Element)...20 ddd Tekrar Unsuru ve Ani Teamüller Sorunu...21 bb Milletlerarası Hukukun Rızai Karakteri ve Teamül Kurallarının Evrenselliği Sorunu Israrlı Muhalefet (Persistent Objector)...21 cc Teamül Hukukuna Yol Açan Hareket ya da Teamüli Kuralların Kanıtları...23 c Genel Hukuk İlkeleri (General Principles of Law)...24 d Hukuk Saptayan ve Açıklayan Araçlar...26 aa Mahkeme Kararları...26 aaa Milletlerarası Mahkeme Kararlarının Rolü...27 bbb Milli Mahkeme Kararları...27 bb Doktrin...28 e Jus Cogens (Emredici Kurallar - Peremptory Norms) MİLLETLERARASI HUKUK KURALLARI ARASINDA HİYERARŞİ...29 İkinci Bölüm MİLLETLERARASI HUKUK KURALLARININ İÇ HUKUKTA UYGULANMASI 1 TEMEL İLKELER DEVLETLERİN MİLLETLERARASI HUKUKA İŞLERLİK KAZANDIRMAK İÇİN BENİMSEDİĞİ YÖNTEMLER...38 A Milletlerarası Teamül Hukuku Bakımından...38 a İçtihat Yoluyla Milletlerarası Hukuk Teamüli Hukuk Milli Hukuk İlişkisini Düzenlemiş Olan Devletler: Anglo Amerikan Devletleri...38 b Bir Anayasa Hükmüyle Milletlerarası Teamüli Kuralların İç Hukukta Uygulamasını Kabul Etmiş Olan Devletler...39 c Türk Hukukunda Milletlerarası Teamüli Kurallar...40 B Milletlerarası Antlaşmalar Bakımından MİLLETLERARASI HUKUK KURALLARININ TÜRK HUKUKUNDA UYGULANMASI...41 A İlgili Anayasa Hükümleri...41 B 244 Sayılı Kanun...42 C Mahkeme Kararları...43 Usulüne Göre Yapılmayan Antlaşmaların Mahkemelerce Uygulanması Gerekmez...43 Devlet Memurlarının Sendika Kurma Hakkı...45 AİHS nin 11. Maddesinin Sendika Kurma Hakkı Veren Hükmü Doğrudan Uygulanır...46 Türkçe Bilmeyen Yabancının Tercüme Masrafları Devletçe Karşılanır...48 Markaların Korunmasında, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 1833 Tarihli

15 İÇİNDEKİLER XV Paris Sözleşmesi 551 Sayılı Markalar Kanununa Göre Öncelikle Uygulanır...50 Memurların İdeoloji İçerikli Beyanatları İfade Özgürlüğü Kapsamındadır...51 Yüksek Askeri Şûra Kararı ile Ordudan İhraç Etme İşlemi Yargı Denetimine Tabi Değildir...54 Üçüncü Bölüm MİLLETLERARASI HUKUKİ İŞLEMLER 1 GİRİŞ TEK TARAFLI İŞLEMLER TEK TARAFLI İŞLEMLERİN HUKUKİ ETKİSİ İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI MAHKEME KARARLARI...62 Doğu Grönland ın Yasal Statüsü...62 Nükleer Deneme Davaları MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR...66 A Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi...66 B Antlaşmaların Yapılması ile İlgili Türk Mevzuatı...87 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası...87 Milletlerarası Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında 244 Sayılı Kanun...88 C Antlaşmaların Onaylanması (Örnek)...90 D Milletlerarası Mahkeme Kararları...91 a Antlaşmalarda Şekil Şartı...91 Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası...91 b Antlaşmalara Yorum Beyanı Konulması...92 Belilos / İsviçre Davası...92 c Cebir Kullanarak ya da Cebir Tehdidinde Bulunarak Yaptırılan Antlaşmaların Geçersizliği...93 İzlanda/Almanya Balıkçılık Davası...93 d Antlaşmaların Ciddi Şekilde İhlal Edilmesi Sonucu Sona Erdirilmesi Milletlerarası...93 Namibya Davası...93 e Değişen Şartlar Sebebiyle Antlaşmaların Sona Erdirilmesi...94 Almanya / İzlanda Balıkçılık Davası...94 Dördüncü Bölüm MİLLETLERARASI BARIŞIN KORUNMASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ 1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDEN ÖNCE MİLLETLERARASI DÜZEN VE KUVVET KULLANMANIN MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ DURUMU...99 A Milletler Cemiyeti (League of Nations) B Cenevre Protokolü...102

16 XVI MİLLETLERARASI HUKUK C Lokarno Antlaşması D Briand - Kellog Paktı veya Paris Paktı Millî Siyasetin Bir Aracı Olarak Savaşın Terkedilmesine İlişkin Genel Antlaşma E Stimson Doktrini Stimson un Mektubu (Notası) ve Sonrası BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ A Birleşmiş Milletler Antlaşması na Genel Bakış Birleşmiş Milletler Antlaşması B Dört Müteşebbis Devletin Güvenlik Konseyi ndeki Oylama Usulüne İlişkin Bildirisi C Devletler Arasında Dostane İlişkiler ve İşbirliğine Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Bildirisi D Barış için Birleşme Kararı E Saldırı nın Tarifi F Birleşmiş Milletler Sistemi ve Kuvvet Kullanma a Temel kurallar Kuvvet Kullanma Yasağı b Kuvvet Kullanma Yasağının İstisnaları Küba Krizi Arap & İsrail Savaşı Osirak Reaktörünün Bombalanması Olayı c Terörle Mücadele ve Milletlerarası Sistem aa Kuvvet kullanma Yasağı, Terörü Destekleme ve Terör Hareketlerinin Saldırı Halini Alması Bb Terör Hareketleri ve Tek Taraflı Kuvvet Kullanılması Yasağı Terör Üslerine Saldırıve Tunus Saldırısı Örneği d Terörizmi Destekleyen Ülkelere Karşı Kuvvet Kullanma e İnsancıl Müdahale (Humanitarian Intervention) G Kuvvet Kullanmaya İlişkin Diğer Mahkeme Kararları Caroline Olayı Meşru Müdafaa Hakkı Caroline Olayı ABD Hükümetinin Notası ve Cevabı Nikaragua/Amerika Birleşik Devletleri Davası H Milletlerarası Adalet Divanı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü Bileşmiş Milletlere Üye Olmayan ve Divan Statüsüne Taraf Bulunmayan Devletlerin Uyuşmazlıklarını Divana Havale Edebilme Şartları Birleşmiş Milletlere Üye Olmayan Fakat Divan Statüsüne Taraf Olmak İsteyen Devletlerin Hukuki Durumuna İlişkin Karar...176

17 İÇİNDEKİLER XVII Beşinci Bölüm ÜLKE (EGEMENLİK) KAZANMA USULLERİ 1 GİRİŞ MİLLETLERARASI YARGI KARARLARI A Palmas Adası Davası B Clipperton Adası Davası - Fransa Meksika ya Karşı (1931) C Minquiers ve Ecrehos Davası D Batı Sahra Davası Altıncı Bölüm DENİZ HUKUKU (LAW of the SEA) 1 GİRİŞ CENEVRE DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ A Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi B Kıta Sahanlığı Sözleşmesi C Açık Deniz Sözleşmesi D Balıkçılık ve Açık Denizin Canlı Kaynaklarının Korunması Hakkında Sözleşme TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ TRUMAN BİLDİRİSİ Kıta Sahanlığının Toprak Altı ve Deniz Yatağının Doğal Kaynakları Hakkında 2667 (Nolu) ve 28 Eylül 1945 Tarihli (ABD) Başkanlık Duyurusu DENİZ HUKUKU İLE İLGİLİ TÜRK MEVZUATI A Türk Karasuları Mevzuatı sayılı Karasuları Kanunu sayılı Karasuları Kanunu /4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İç Sularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik B Türk Boğazları a Türk Boğazları Hakkında Milletlerarası Düzenlemeler Boğazlarda Seyrüsefer Serbestisi Hakkında Lozan Barış Antlaşması nın 23. Maddesi Boğazların Tâbi Olacağı Usule Dair Mukavelename (Lozan) Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux de 20 Temmuz 1936 tarihinde imza edilen Mukavelename b Türk Boğazları Hakkında Ulusal Mevzuat Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü EK-1 Trafik Ayrım Düzenleri...350

18 XVIII MİLLETLERARASI HUKUK C Deniz Hukuku ile ilgili Diğer Türk Mevzuatı İstanbul Liman Tüzüğü Limanlar Kanunu Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun DENİZ HUKUKUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAZI MAHKEME KARARLARI A Karasularının Sınırının Tayin Edilmesi İngiltere Norveç Davası B İç Sulardaki Yabancı Gemiler Üzerinde Yargı Yetkisi R. Anderson Davası Wildenhus Davası C Kesintisiz Sıcak Takip I m Alone, Kanada ABD Davası D Karasuları İçinde Yer Alan Boğazlarda Geçiş Hakkı Korfu Kanalı Davası (İngiltere/Arnavutluk) Yedinci Bölüm HAVACILIK VE UZAY HUKUKU (AVIATION and SPACE LAW) 1 HAVACILIK HUKUKU A Giriş a Paris Sözleşmesi (1919) b Madrid ve Havana Sözleşmeleri (1926 & 1928) c Varşova Sözleşmesi (1929) B Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi UZAY HUKUKU A Giriş B Devletlerin Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil Uzayın Araştırılmasında (Keşfedilmesi) ve Kullanılmasında Faaliyetlerini Yöneten İlkelere Dair Sözleşme Sekizinci Bölüm İNSAN HAKLARI (HUMAN RIGHTS) 1 GİRİŞ İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMEL BELGELERİ VE KORUMA MEKANİZMALARI A İnsan Hakları Evrensel Bildirisi...446

19 İÇİNDEKİLER XIX İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle İlgili Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi B Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri C Dine veya İnanca Dayalı Hoşgörüsüzlüğün ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri D Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve 14. Protokoller İle Değiştirilen Metin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek Protokol (1 Numaralı Protokol) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile Bu Sözleşme ye Ek Birinci Protokol de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek 7 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek 12 Numaralı Protokol İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair 13 Numaralı Protokol SOYKIRIMIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME NURNBERG MAHKEMESİ KURULUŞ SENEDİNDE VE MAHKEMENİN KARARINDA TANINAN (KABUL EDİLEN) MİLLETLERARASI HUKUK PRENSİPLERİ Dokuzuncu Bölüm İNSANCIL HUKUK (HUMANITARIAN LAW) 1 GİRİŞ İNSANCIL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI A Cenevre Sözleşmeleri (Önemli Maddeleri) Bazı Ortak Maddeler Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesi Silahlı Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesi Harp Esirlerine Yapılacak Muamele İle İlgili Cenevre Sözleşmesi...513

20 XX MİLLETLERARASI HUKUK Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi B Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokoller (1977) Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin (2) No.lu Protokol C Uluslararası İnsancıl Hukukta Örf Adet Hukuku Kuralları Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk Kuralları Listesi Onuncu Bölüm YABANCILARA VERİLEN ZARAR DOLAYISIYLA DEVLETİN SORUMLULUĞU VE DİPLOMATİK HİMAYE (RESPONSIBILITY and DIPLOMATIC PROTECTION) 1 GİRİŞ MİLLETLERARASI BELGELER ve MAHKEME KARARLARI A İddiaların Tabiiyeti Panevezys Saldutiskis Davası B İç Kanun Yollarının Tüketilmesi Ambatielos Tahkimi C Vatandaşlık Kanunlarının Çatışması ile İlgili Bazı Sorunlar Hakkında 1930 Tarihli La Haye Sözleşmesi D Çifte Uyrukluk Halinde Milletlerarası Diplomatik Himaye Hakkının Kullanılması Nottebohm Davası Flengenheimer Talebi Canevaro Davası Merge Talebi Salem Davası İran - Amerika Birleşik Devletleri Uyuşmazlık Divanı (1984) E Tüzel Kişiler Adına ve Bir Anonim Şirket Hissedarları Adına Diplomatik Himaye Hakkı Barcelona Traction, Light And Power Co. Davası (Belgium v. Spain) On Birinci Bölüm DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI DİPLOMATİK İLİŞKİLER ve KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ (STATE IMMUNITY DIPLOMATIC and CONSULAR RELATIONS) 1 DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI Yargı Bağışıklığı Cebri İcra Bağışıklığı A Devletlerin Yargı Bağışıklığına Dair Uluslararası Sözleşme Devletlerin ve Mallarının Yargısal Bağışıklığına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi B Devletin Yargı Bağışıklığına İlişkin Milletlerarası Mahkeme Kararları Devletin Yargı Bağışıklıkları Davası (Almanya / İtalya)...577

MİLLETLERARASI HUKUK

MİLLETLERARASI HUKUK Aslan Gündüz MİLLETLERARASI HUKUK Konu Anlatımı Temel Belgeler Örnek Kararlar Reşat Volkan Günel (Ed.) Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı 2013 Beta Yayın No : 2846 Hukuk Dizisi : 1402 6. Baskı - Şubat

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi Prof. Dr. Cavide UYARGİL İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 3. Baskı Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ... Ill İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XXII. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TOPLUM VE MİLLETLERARASI HUKUK

İÇİNDEKİLER. ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ... Ill İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XXII. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TOPLUM VE MİLLETLERARASI HUKUK İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ... Ill İÇİNDEKİLER......IX KISALTMALAR...XXII Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TOPLUM VE MİLLETLERARASI HUKUK 1 TANIMLAR, TERİMLER ve AÇIKLAMALAR...1 A Milletlerarası Hukuk

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV - I - Yay n No : 2562 flletme - Ekonomi : 527 1. Baskı EKİM 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-584 - 3 Cop yright

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK

MİLLETLERARASI HUKUK MİLLETLERARASI HUKUK TEMEL BELGELER - ÖRNEK KARARLAR Aslan GÜNDÜZ 5. Bası I Yay n No : 1421 Hukuk Dizisi : 605 5. Bas - Kas m 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 302-6 5846 say l ve 2936 say l Fikir ve Sanat

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Kenan Dülger Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu Yayın No : 3224 Hukuk

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK. Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Öğretim Üyesi GENEL HUKUK BİLGİSİ. (Hukuka Giriş) Gözden Geçirilmiş 3. BASKI.

Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK. Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Öğretim Üyesi GENEL HUKUK BİLGİSİ. (Hukuka Giriş) Gözden Geçirilmiş 3. BASKI. Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Öğretim Üyesi GENEL HUKUK BİLGİSİ (Hukuka Giriş) Gözden Geçirilmiş 3. BASKI Beta Yay n No : 3077 Hukuk Dizisi : 1635 1. Bask - Eylül 2007 -

Detaylı

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ Dr. Melis ERCAN Yayın No : 3106 Muhasebe Dizisi : 2 1. Baskı - Haziran 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-133 - 9 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı