baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler"

Transkript

1 MAYIS 2009 B R NC BAfiKANLIK MESAJI Sevinin BAfiKAN THOMAS S. MONSON Sevinin. Gelecek, imanınız kadar aydındır. Sevgili kardefllerim, size olan sevgimi bildirmek istiyorum. Sizlere seslenme sorumlulu u insanı alçakgönüllü yapıyor ve tekrar sizlerle konuflabilme fırsatım oldu u için minnettarım. Altı ay önce genel konferansta son kez bulufltu umuzda, dünyadaki durumların her zaman arzu etti imiz gibi gitmedi ini gösteren sürekli iflaretler vardı. Altı ay önce de erini kaybeden küresel ekonominin hızla düflüfle geçti ini gördük; flimdiki finansal görünüm de haftalardır az çok kötü bir tablo sergiliyor. Bunun yanında, ahlaki de erleri korumaya çalıflanlarla sık sık alay edilmekte, bazen onlara karflı protestolar ve baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler devam etmektedir. E er sadece dünyadaki ve yaflamımızdaki yanlıfl olan fleyleri düflünseydik, cesaretimizi kaybedip gelece e olumsuz bakmak veya olabilecek fleyleri korkuyla beklememiz kaçınılmaz olurdu. Bugün, yine de, düflüncelerimizi ve davranıfllarımızı çevremizdeki sıkıntılardan uzak tutup onun yerine Kilise nin üyeleri olarak sahip oldu umuz nimetlere odaklanmamızı istiyorum. Havari Pavlus flöyle demifltir, Tanrı bize korkaklık ruhu de il, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermifltir. 1 Hiçbirimiz problemsiz ve sorunsuz, bazen de trajedisiz ve talihsiz olmayan bir hayat geçirmeyece iz. Yine de, biz daha çok ö renmek ve hayatımızdaki bu tür olayları aflıp ilerlemek için buradayız. Biliyoruz ki acı çekece imiz, üzülüp kederlenece imiz zamanlar olacak. Ama bizlere flu denildi: Adem, insanların var olabilmesi için düfltü ve insanlar da sevinebilmek için var oldular. 2 Baflımıza gelebilecek her fleye ra men, hayatımızda nasıl sevinebiliriz? Tekrar kutsal yazılar flöyle diyor: Bundan dolayı, sevinin ve korkmayın, çünkü Ben Rab sizinle beraberim ve sizin yanınızda duraca ım. 3 Kilisemizin tarihi, zamanların doldu u bu devirde, mücadele eden, ama yine de sa Mesih in sevindirici haberini hayatlarının odak noktası yaparak sa lam ve sevinçli olmayı sürdüren insanların deneyimleri ile doludur. Bu davranıfl baflımıza ne gelirse gelsin sorunlarımızı aflmamıza yardım edecek olan fleydir. Sıkıntılarımızı yok etmeyecektir, ama sorunlarımızla yüzleflmemizi, kafa kafaya çarpıflmamızı ve galip çıkmamızı mümkün kılacaktır. Sevindirici habere ve Kurtarıcı ya olan inançları ihtiyaç duydukları gücü verdi i için zorlu koflullarla yüzleflen, bunlara dayanıp üstesinden gelen insanların örnekleri saymakla bitmez. Ama ben bu sabah sizlerle buna benzer üç örnek paylaflmak istiyorum. Birincisi, kendi ailemden, bana her zaman bir ilham kayna ı olmufl acıklı bir tecrübeden bahsedece im. Annem tarafından büyük dedem ve büyük büyükannem, Gibson ve Cecelia Sharp Condie, skoçya nın Clackmannan flehrinde yaflıyorlardı. Aileleri kömür madenlerinde çalıflırlardı. Yaflamlarından memnundular; etrafları akrabaları ve arkadaflları ile doluydu ve sevdikleri bir yerde oldukça rahat bir evde yaflıyorlardı. Derken bir gün sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi nden gelen misyonerlerin mesajını dinlediler ve ruhlarının derinliklerine 1

2 iflleyen bu mesajın gücü ile iman ettiler. Sion a toplanılma ça rısını duydular ve bu ça rıya uymaları gerekti- ini biliyorlardı yılları civarında, mallarını mülklerini sattılar ve büyük Atlantik Okyanusu geçmek için tehlikeli bir yolculu a hazırlandılar. Befl küçük çocukla, yelkenli bir gemiye bindiler ve sahip oldukları her fley küçük bir sandı ın içindeydi. Engin suların üzerinden dört bin sekiz yüz kilometrelik bir yol katettiler; tehlikeli denizde etrafı seyrederek, bekleyerek, sıhhî olmayan yemek ve sudan yiyip içerek, o küçük gemideki mevcut flartlarda, uzun ve yorucu sekiz haftalık bir yolculuk geçirdiler. Canla baflla didindikleri bu zor günlerde, küçük çocuklarından biri hasta oldu. Doktor yoktu ve çocu- un acısını dindirecek ilacı alabilecekleri bir eczane yoktu. Günden güne çocu un durumu kötüleflirken, yanından ayrılmadılar, dua ettiler, beklediler ve a ladılar. En sonunda çocukları bu hayata gözlerini yumdu unda, yürekleri paramparça oldu. Bu ıstıraplarına ilaveten, denizin kanunlarına uymalıydılar. A ırlık yapması için konan bir demir parçasıyla, bir parça yelken bezine sarılı olacak flekilde, çocu un küçücük bedeni sudan bir mezara atıldı. Gemi yoluna devam ederken, herkesten daha çok bu anne ve baba yaralanmıfl yüreklerine vurulan ezici darbeyi hissettiler. 4 Buna ra men, hakikate karflı duydukları içten kanaatten ve Rab be olan sevgilerinden do an imanla, Gibson ve Cecelia bunlara dayandılar. Onlar Rab bin flu sözleriyle teselli buldular: Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim! 5 Geride yüreklerini ve evlerini bırakıp Sion a yolculuk etmek üzere inançla hareket eden ve aklımın ucundan bile geçiremeyece im fedakârlıklarda bulunan atalarım için çok minnettarım. Gibson ile Cecelia Sharp Condie nin bana ve kendi soylarından gelen herkese göstermifl oldukları iman, cesaret ve kararlılık örne i için Cennetteki Babama flükrediyorum. Bir sonraki örnekte, sa Mesih in sevindirici haberinin insanların hayatına nasıl huzur ve sevinç getirebilece ini gösteren iman dolu kibar bir adamdan bahsedece im. Pasifik Okyanusundaki bir adada geç bir akflamdı, küçük bir tekne eski bir iskeleye sessizce yanafltı. ki Polinezyalı kadın Meli Mulipola ya tekneden çıkması için yardım ettiler ve onu köy yoluna çıkaran eski bir patikaya götürdüler. Kadınlar gece yarısında gökyüzünde parıldayan yıldızlara hayretle baktılar. Ay ıflı ı onlara gidecekleri yolu gösteriyordu. Ne var ki, Meli Mulipola do anın bu güzelliklerini ayı, yıldızları, gökyüzünü bunların kıymetini takdir edemiyordu, çünkü o kördü. Kardefl Mulipola nın gözleri kaderini de ifltirecek olan o güne kadar normaldi, ama bir gün ananas fidanlı ında çalıflırken, ıflık ansızın karanlı a dönüflmüfl ve gündüz ebedi bir gece olmufltu. sa Mesih in müjdesinin iyi haberlerini ö renene kadar bunalım geçirmifl ve morali bozulmufltu. Ama hayatı Kilise nin 2 ö retileriyle uyumlu hale getirildi ve bir kez daha umudu ve sevinci hissetti. Kardefl Mulipola ve onun sevdikleri Tanrı nın rahipli ine sahip olan birisinin Pasifik adalarını ziyaret etmekte oldu unu ö renince uzun bir yolculu a çıktılar. Kendisi bir kutsama istiyordu; Melkizedek Rahipli ine sahip baflka bir kardeflle beraber ona kutsama verme ayrıcalı ına sahip oldum. Kutsama bitti inde, görmeyen gözlerinden gözyafllarının esmer yanaklarına aktı ının ve en sonunda yöresel kıyafetinin üzerine düfltü ünün farkına vardım. Dizlerinin üzerine çöktü ve flöyle dua etti: Ah Tanrım, benim kör oldu umu biliyorsun. Hizmetkârların tekrar görmem için beni kutsadılar. Senin hikmetinle ister ıflı ı göreyim, ister hayatımın sonuna kadar karanlı ı göreyim, flimdi görüp anladı ım ve hayatıma ıflık sa layan sevindirici haberinin do rulu u için sonsuza dek minnettar olaca ım. Aya a kalktı ve gülümseyerek, bize kutsamayı verdi imiz için teflekkür etti. Ondan sonra gecenin karanlı ında gözden kayboldu. Sessizce geldi; sessizce ayrıldı. Onu asla unutmayaca ım. Büyük Ustamız ın flu mesajını düflündüm: Ben dünyanın ıflı ıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaflam ıflı ına sahip olur. 6 Kardefllerim, her birimiz hayatımızda bu ıflı a sahibiz. Yolumuz ne kadar karanlık olursa olsun tek baflımıza yürümeye bırakılmadık.

3 M. Louise Haskins in yazmıfl oldu- u flu sözleri çok severim: Ve yeni yılın baflında dikilen adama flunu dedim: Bilinmeyene do ru güvenle yürümem için bana ıflık ver! Ve o flöyle cevap verdi: Karanlı ın içine gir ve Tanrı nın elinden tut. Bu senin için ıflıktan daha iyi ve bilinen bir yoldan daha güvenli olacaktır. 7 En son olarak, bunaltıcı zor durumlara ra men, vazgeçmeyen ve sonunda galip gelen bir kiflinin örne ini vermek istiyorum; olay kinci Dünya Savaflı ndan sonra Do u Prusya da gerçekleflir. Tahminen 1946 yılının mart ayında, savafl bittikten sonra bir sene geçmeden, o zamanlar Onikiler Havariler Kurulu nun bir üyesi olan Ezra Taft Benson, Frederick W. Babbel ile birlikte savafl sonrası azizlerle buluflmak üzere acil olarak onların ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara yardım etmek için özel bir Avrupa turuna gönderilmiflti. Yafllı Benson ve Kardefl Babbel, artık kendi hükümetinin kontrolü dıflında bir bölgede bulunan Kilise nin bir üyesinin tanıklı ını dinlediler, onun baflından geçenleri daha sonra flöyle anlattılar. Kendisi ve kocası huzurlu bir flekilde Do u Prusya da yaflamlarını sürdürüyorlardı. Sonra, hayatlarındaki ikinci büyük savafla tanık oldular. Onun sevgili kocası, korkunç savaflın son günlerinde kendi topraklarında öldürüldü ve geride dört çocukla beraber yalnız baflına kaldı. flgalci kuvvetler Do u Prusya daki Almanların kendilerine yeni bir yurt bulmaları için Batı Almanya ya gitmelerine karar vermifllerdi. Bu kadın bir Alman dı, böylece onun da gitmesi gerekiyordu. Yolculuk 1600 km den fazlaydı ve yürüyerek gitmekten baflka bir çare yoktu. Sadece zaruri eflyalarını küçük tahta tekerlekleri olan bir el arabasına koymasına ve götürmesine izin verildi. Çocuklarının ve bu birkaç eflyanın yanında, Tanrı ya ve Son-zaman peygamberi Joseph Smith e vahiy edilen sevindirici habere duydu u güçlü inancını da yanında götürdü. Kendisi ve çocukları yazın sonuna do ru yola çıktılar. Sahip oldukları birkaç fleyin dıflında ne yiyecekleri ne de paraları vardı; kadın her gün yol boyunca tarlalardan ve ormandan yiyecek bir fleyler toplamak zorunda kaldı. Devamlı dehflete düflmüfl mültecilerin ve ya macı askerlerin tehlikesiyle karflı karflıyaydı. Günler haftalara ve haftalar aylara dönüfltükçe, hava sıcaklı ı donma derecesinin altına düfltü. En küçük çocu unu, bebe ini, kollarında taflırken her gün buzlu bir zeminin üzerinde tökezleyip duruyordu. Di er üç çocu u arkadan can havliyle geliyorlardı; yedi yaflındaki en büyük çocuk eflyalarını koydukları küçücük tahta bir el arabasını çekiyordu. Ayakları eski yırtık bir bezle sarılıydı; ayakkabıları çoktan paramparça oldu u için ayaklarını koruyacak baflka bir fley yoktu. Yırtık pırtık ince ceketleri, yırtık pırtık kıyafetlerini örtüyordu ki so u a karflı 3 giyecek baflka bir fleyleri yoktu. Kısa bir zaman sonra kar baflladı; gündüzler ve geceler bir kâbusa dönüfltü. Akflamları çocuklarıyla birlikte barınacak bir yer bulmaya çalıfltılar bir ahır ya da bir kulübe ve el arabasının üzerinde taflıdıkları birkaç ince battaniye ile birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıfltılar. Yeni yurtlarına varmadan önce öleceklerine dair hiç aklından çıkmayan bir korkuyu kafasından atmaya çalıfltı. Ve sonra bir sabah tahmin edilemeyecek bir fley oldu. Uyandı ında, kalbinde bir sızı hissetti. 3 yaflındaki kızının minicik vücudu so uktu ve hareketsizdi; onun öldü ünün farkına vardı. Acılar içinde kıvranmasına ra men, di er çocuklarını alıp yola devam etmesi gerekti ini biliyordu. Ama ilk önce sahip oldu u tek alet olan bir çorba kaflı ını kullanarak donmufl zeminde kıymetli minicik çocu u için bir mezar kazdı. Ancak, ölüm, ona yol boyunca tekrar ve tekrar arkadafllık edecekti. 7 yaflındaki o lu ya açlıktan ya da donmaktan veya her iki sebepten dolayı öldü. Yine tek küre i kaflıktı ve tekrar saatlerce topra ı kazdı ve o lunun ölü bedenini nazikçe topra- a yatırdı. Sonra da, 5 yaflındaki o lu öldü ve tekrar kaflı ını kürek olarak kullandı. Umudu tükeniyordu. Sadece minik bebe i olan kızı kalmıfltı ve zavallı bebek de ölmek üzereydi. Sonunda yolculu un sonuna yaklaflırken, bebe i kollarının arasında öldü. Kaflık da yoktu artık, öyle ki saatlerce u raflıp çıplak elleriyle donuk topra ı kazdı. Acılar çekilemez

4 olmufltu. Nasıl bu hallere düflüp en son çocu unun mezarı baflında karda dizlerinin üzerindeydi? Kocasını ve çocuklarını kaybetmiflti. Bütün malını mülkünü geride bırakmıfl, evini ve hatta memleketini terk etmiflti. Tam bir flaflkınlık geçirdi i bu feci ıstırap anında, kalbinin gerçekten duraca ını hissetti. Umutsuzluk içinde, ço u hemflerilerinin yaptı ı gibi kendi hayatıma nasıl son verebilirim diye düflünüp taflındı. Yakın bir köprüden atlamak ya da yaklaflmakta olan bir trenin önüne atlamak ne kadar da kolay olurdu diye düflündü. Ve sonra, bu düflünceler ona hücum ederken, içinden bir fley flöyle dedi, Dizlerinin üzerine çök ve dua et. Bu ilhama aldırmadı ta ki artık buna daha fazla dayanamayıncaya kadar. Hayatında hiç bu kadar hararetli bir flekilde diz çöküp dua etmemiflti. Sevgili Cennetteki Baba, nasıl devam edece imi bilemiyorum. Sana olan inancımdan baflka hiçbir fleyim kalmadı. Baba, ruhen bir çöküntü yaflıyorum, ama O lun, sa Mesih kurban olup kefareti yerine getirdi i için büyük bir minnettarlık duyuyorum. O na olan sevgimi açıklamak için yeterli kelimeleri bulamıyorum. Biliyorum ki, O acı çekip öldü ü için, ailemle birlikte tekrar yaflayabilece im; öyle ki O ölümün zincirlerini kırdı ı için, çocuklarımı tekrar görebilece im ve onları büyütmenin sevincini yaflayabilece im. fiu an yaflamayı arzu etmesem de, bunu yapaca ım, böylece bir aile olarak tekrar birleflip hep beraber Sana geri dönebilelim. En sonunda gidece i yer olan Almanya nın Karsluhe flehrine vardı ında, bir deri bir kemik kalmıfltı. Kardefl Babbel, onun yüzünün mor ve gri bir renkte, gözlerinin kırmızı ve fliflmifl, kemiklerinin ise çıkmıfl oldu unu söyledi. O gerçekten açlıktan ölmek üzereydi. Kısa bir zaman sonra bir Kilise toplantısında, Tanrı nın yafladı ını, sa nın Mesih oldu unu ve O nun tekrar yaflayabilmemiz için öldü ünü ve yeniden dirildi ini bildi i için üzgün memleketindeki bütün hasta insanların arasında en mutlu olanın kendisi oldu unu ifade ederek fevkalade bir tanıklık verdi. E er inançlı ve do ru bir flekilde sonuna kadar dayanırsa, o kaybetti i kiflilerle tekrar beraber olaca ını ve Tanrı nın göksel krallı ında kurtarılaca ını bildi ine dair tanıklıkta bulundu. 8 Kutsal yazılardan flunu okuruz: flte do rular, srail in Kutsalı nın azizleri, O na inananlar, dünyadaki çarmıhlara katlananlar, Tanrı nın krallı ını miras alacaklar, ve sevinçleri sonsuza dek tam olacaktır. 9 Size tanıklık ediyorum ki bize söz verilen kutsamalar saymakla bitmez. Fırtına bulutları birleflse, ya murlar üzerimize boflalsa bile, sevindirici haber bilgimiz ve Cennetteki Babamıza ve Kurtarıcımıza olan sevgimiz bizi teselli edecek, bize destek olacaktır ve do ru flekilde yürüyüp emirleri yerine getirdi imizde yüreklerimiz sevinçle dolacaktır. Bu dünyada hiçbir fley bizi yıkamayacaktır. Sevgili kardefllerim, korkmayın. Sevinin. Gelecek, imanınız kadar aydındır. Size bildiriyorum ki Tanrı yaflıyor ve O bizim dualarımızı iflitir ve onlara cevap verir. O nun O lu, sa Mesih bizim Kurtarıcımız ve Fidye ile Kurtaranımızdır. Cennetin kutsamaları bizleri bekliyor. sa Mesih in adıyla, Amin. NOTLAR Timoteos 1: Nefi 2: ÖA 68:6. 4. Thomas A. Condie nin History of Gibson and Cecelia Sharp Condie (1937) kitabından uyarlanmıfltır; yayınlanmamıfltır. 5. Yuhanna 16: Yuhanna 8: The Gate of the Year, James Dalton Morrison, ed., Masterpieces of Religious Verse (1948), Kiflisel sohbetlerden ve Frederick Babbel in On Wings of Faith (1972), eserinden alınmıfltır Nefi 9: Intellectual Reserve, Inc. Tüm hakları saklıdır. Almanya da basılmıfltır. ngilizce onayı: 6/08. Tercüme onayı: 6/08. May 2009 First Presidency Message nin tercümesidir. Turkish

5 Zamanımızın Ö retileri Her ayın dördüncü pazar günü yapılan Melkizedek Rahipli i ve Yardımlaflma Cemiyeti dersleri Zamanımızın Ö retileri ne ayrılmaya devam edecektir. Bu derslerin her biri en sonuncu genel konferansta verilen bir veya daha fazla konuflmadan hazırlanabilir. Destek ve bölge baflkanları hangi konuflmaların seçilece ine karar verebilirler ya da bu sorumlulu u gözetmenlere ve dal baflkanlarına verebilirler. Liderler, Melkizedek Rahipli i sahibi kardefllerin ve Yardımlaflma Cemiyeti üyesi kız kardefllerin aynı pazar gününde aynı konuflmaları çalıflmalarının önemini vurgulamalıdır. Dördüncü pazar toplantılarına katılanların, en son genel konferans konuflmalarının yer aldı ı dergiyi incelemeleri ve sınıfa getirmeleri teflvik edilir. Konuflmalardan Nasıl Ders Hazırlanaca ına Dair Öneriler Bu konuflmaları çalıflırken ve ö retirken Kutsal Ruh un yanınızda olması için dua edin. Dersi hazırlarken baflka materyalleri kullanmayı isteyebilirsiniz, ama konferans konuflmalarının Kilise tarafından onaylanmıfl oldu unu unutmayın. Sizin göreviniz baflkalarının Kilise nin en son genel konferansında ö retildi i flekilde sevindirici haberi ö renmesine ve uygulamasına yardımcı olmaktır. Konuflmaları gözden geçirin, sınıfta bulunanlara yararlı olacak ilkeleri ve ö retileri bulun. Aynı zamanda bu konuflmalarda gerçekleri ö retmenize yardımcı olacak hikayeler, kutsal yazı referansları ve açıklamalar var mı diye bakın. lkeleri ve ö retileri ö retmek için bir taslak hazırlayın. Taslak sınıfta bulunanlara yardımcı olacak türde sorular içermelidir: Konuflmalarda geçen ilke ve ö retileri bulun. Onların anlamını düflünün. Anladıklarınızı, fikirlerinizi, tecrübelerinizi ve tanıklıklarınızı paylaflın. Bu ilke ve ö retileri hayatınızda uygulayın. Aylar Dördüncü Pazar Ders Materyalleri Mayıs 2009 Ekim 2009 Mayıs 2009 Liyahona da* yayınlanan konuflmalar Kasım 2009 Nisan 2010 Kasım 2009 Liahona da* yayınlanan konuflmalar *Bu konuflmalar (birçok dilde) da mevcuttur. 5

A LE R E H B E R TURKISH 4 0 2 3 1 1 8 0 1 8 6 2 31180 186

A LE R E H B E R TURKISH 4 0 2 3 1 1 8 0 1 8 6 2 31180 186 A LE R E H B E R A LE R E H B E R Yayınlayan sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2007 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Printed in Germany. ngilizce

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, bu sabah

Sevgili kardeşlerim, bu sabah BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, KASIM 2011 Başkan Thomas S. Monson Kutsal Yerlerde Durun Cennetteki Babamızla olan iletişimimiz O na ettiğimiz dualar ve O nun bize verdiği ilhamlar dahil hayatın fırtınalarına

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

TÜRKÇE 4 DERS K TABI

TÜRKÇE 4 DERS K TABI LKÖ RET M TÜRKÇE 4 DERS K TABI YAZARLAR brahim GÜLTEK N Ayten Zehra PEKDEM R DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...,2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4817 DERS K TAPLARI D Z S... : 1412 12.?.Y.0002.3963

Detaylı

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, EYLÜL 2013 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Her Mevsimde Azizler Olmak Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki gibi güzel bir şekilde görebileceğiniz

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

... Bunu anlatmalısınız... Kronoloji 1943-1945 Kapak Katliam bafllıyor Önsöz Kobay olarak kullanılan çocuklar Girifl Savafltan önce Yahudiler

... Bunu anlatmalısınız... Kronoloji 1943-1945 Kapak Katliam bafllıyor Önsöz Kobay olarak kullanılan çocuklar Girifl Savafltan önce Yahudiler ... Bunu anlatmalısınız... Kapak Önsöz Kobay olarak kullanılan çocuklar Girifl - rkçı düflüncenin geçmifli -Yahudi düflmanlı ı ve ırk biyolojisi Savafltan önce Yahudiler -Çingeneler -Çingeneler ve ırkçılık

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O

Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, OCAK 2014 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Bir Ağacı Dikmek İçin En Uygun Zaman Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O çoğu kez bir yüzü arkaya

Detaylı

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır YENİ YAŞAMINIZ L. Jeter Walker ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.:

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Kurban Dr. Yusuf I IK Dosya Müslümanların hayatını kolayla tırmak Ali BOZKURT Dosya Son geli meler hakkında Rüstem ALTINKÜPE Özel Dosya

Detaylı

BÜLTENiMiZ. daima bir arada... Mezunlar m z. Bu Say da... STANBUL SBF MEZUNLAR DERNE

BÜLTENiMiZ. daima bir arada... Mezunlar m z. Bu Say da... STANBUL SBF MEZUNLAR DERNE BÜLTENiMiZ STANBUL SBF MEZUNLAR DERNE Yaz 2012 iletisim@isbfmezder.org.tr Ücretsizdir Mezunlar m z daima bir arada... Bu Say da... Bölge Toplant lar (Bursa - Ege Bölgesi - Denizli - Çukurova) Dönem Buluflmalar

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Baflyaz Nicolas de Magnienville Genel Müdür Yardımcısı Bu bafları için benim hissetti

Detaylı

KURTARILIŞ VE DİN ARASINDAKİ FARK

KURTARILIŞ VE DİN ARASINDAKİ FARK Dünya Bülteni Yeni Kudüs Vaiz Tony Alamo Dünya Çapında Kiliseler Alamo Hristiyan Ulusu Cilt 17800 KURTARILIŞ VE DİN ARASINDAKİ FARK Yazan: Tony Alamo Dünyada kurtarılanlardan, RUH tan tekrar doğanlardan

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

Merhaba Arkadafllar, 60. sayımızla birlikteyiz. 16 yılı geride bıraktı ımız bu sayımız için sizlere, cıvıl cıvıl okula koflan çocukların bulundu u

Merhaba Arkadafllar, 60. sayımızla birlikteyiz. 16 yılı geride bıraktı ımız bu sayımız için sizlere, cıvıl cıvıl okula koflan çocukların bulundu u Merhaba Arkadafllar, 60. sayımızla birlikteyiz. 16 yılı geride bıraktı ımız bu sayımız için sizlere, cıvıl cıvıl okula koflan çocukların bulundu u nefleli bir kapak hazırlayacaktık. Ne yazık ki 23 Ekim

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Merhaba sevgili arkadafllar, Y l n ilk aylar nda hem yar y l tatili yapt n z hem de ikinci ö renim dönemine bafllad n z. K fl bahara dönmeye ve do a

Merhaba sevgili arkadafllar, Y l n ilk aylar nda hem yar y l tatili yapt n z hem de ikinci ö renim dönemine bafllad n z. K fl bahara dönmeye ve do a Merhaba sevgili arkadafllar, Y l n ilk aylar nda hem yar y l tatili yapt n z hem de ikinci ö renim dönemine bafllad n z. K fl bahara dönmeye ve do a canlanmaya bafllad bile... Sizler de biraz daha büyüdünüz.

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

MASALLAR D YARI KAPADOKYA

MASALLAR D YARI KAPADOKYA MASALLAR D YARI KAPADOKYA POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tanıtım Ltd. fiti. adına M. Bülent Güven Sorumlu Yazı flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yayın Kurulu fierife

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı