baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler"

Transkript

1 MAYIS 2009 B R NC BAfiKANLIK MESAJI Sevinin BAfiKAN THOMAS S. MONSON Sevinin. Gelecek, imanınız kadar aydındır. Sevgili kardefllerim, size olan sevgimi bildirmek istiyorum. Sizlere seslenme sorumlulu u insanı alçakgönüllü yapıyor ve tekrar sizlerle konuflabilme fırsatım oldu u için minnettarım. Altı ay önce genel konferansta son kez bulufltu umuzda, dünyadaki durumların her zaman arzu etti imiz gibi gitmedi ini gösteren sürekli iflaretler vardı. Altı ay önce de erini kaybeden küresel ekonominin hızla düflüfle geçti ini gördük; flimdiki finansal görünüm de haftalardır az çok kötü bir tablo sergiliyor. Bunun yanında, ahlaki de erleri korumaya çalıflanlarla sık sık alay edilmekte, bazen onlara karflı protestolar ve baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler devam etmektedir. E er sadece dünyadaki ve yaflamımızdaki yanlıfl olan fleyleri düflünseydik, cesaretimizi kaybedip gelece e olumsuz bakmak veya olabilecek fleyleri korkuyla beklememiz kaçınılmaz olurdu. Bugün, yine de, düflüncelerimizi ve davranıfllarımızı çevremizdeki sıkıntılardan uzak tutup onun yerine Kilise nin üyeleri olarak sahip oldu umuz nimetlere odaklanmamızı istiyorum. Havari Pavlus flöyle demifltir, Tanrı bize korkaklık ruhu de il, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermifltir. 1 Hiçbirimiz problemsiz ve sorunsuz, bazen de trajedisiz ve talihsiz olmayan bir hayat geçirmeyece iz. Yine de, biz daha çok ö renmek ve hayatımızdaki bu tür olayları aflıp ilerlemek için buradayız. Biliyoruz ki acı çekece imiz, üzülüp kederlenece imiz zamanlar olacak. Ama bizlere flu denildi: Adem, insanların var olabilmesi için düfltü ve insanlar da sevinebilmek için var oldular. 2 Baflımıza gelebilecek her fleye ra men, hayatımızda nasıl sevinebiliriz? Tekrar kutsal yazılar flöyle diyor: Bundan dolayı, sevinin ve korkmayın, çünkü Ben Rab sizinle beraberim ve sizin yanınızda duraca ım. 3 Kilisemizin tarihi, zamanların doldu u bu devirde, mücadele eden, ama yine de sa Mesih in sevindirici haberini hayatlarının odak noktası yaparak sa lam ve sevinçli olmayı sürdüren insanların deneyimleri ile doludur. Bu davranıfl baflımıza ne gelirse gelsin sorunlarımızı aflmamıza yardım edecek olan fleydir. Sıkıntılarımızı yok etmeyecektir, ama sorunlarımızla yüzleflmemizi, kafa kafaya çarpıflmamızı ve galip çıkmamızı mümkün kılacaktır. Sevindirici habere ve Kurtarıcı ya olan inançları ihtiyaç duydukları gücü verdi i için zorlu koflullarla yüzleflen, bunlara dayanıp üstesinden gelen insanların örnekleri saymakla bitmez. Ama ben bu sabah sizlerle buna benzer üç örnek paylaflmak istiyorum. Birincisi, kendi ailemden, bana her zaman bir ilham kayna ı olmufl acıklı bir tecrübeden bahsedece im. Annem tarafından büyük dedem ve büyük büyükannem, Gibson ve Cecelia Sharp Condie, skoçya nın Clackmannan flehrinde yaflıyorlardı. Aileleri kömür madenlerinde çalıflırlardı. Yaflamlarından memnundular; etrafları akrabaları ve arkadaflları ile doluydu ve sevdikleri bir yerde oldukça rahat bir evde yaflıyorlardı. Derken bir gün sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi nden gelen misyonerlerin mesajını dinlediler ve ruhlarının derinliklerine 1

2 iflleyen bu mesajın gücü ile iman ettiler. Sion a toplanılma ça rısını duydular ve bu ça rıya uymaları gerekti- ini biliyorlardı yılları civarında, mallarını mülklerini sattılar ve büyük Atlantik Okyanusu geçmek için tehlikeli bir yolculu a hazırlandılar. Befl küçük çocukla, yelkenli bir gemiye bindiler ve sahip oldukları her fley küçük bir sandı ın içindeydi. Engin suların üzerinden dört bin sekiz yüz kilometrelik bir yol katettiler; tehlikeli denizde etrafı seyrederek, bekleyerek, sıhhî olmayan yemek ve sudan yiyip içerek, o küçük gemideki mevcut flartlarda, uzun ve yorucu sekiz haftalık bir yolculuk geçirdiler. Canla baflla didindikleri bu zor günlerde, küçük çocuklarından biri hasta oldu. Doktor yoktu ve çocu- un acısını dindirecek ilacı alabilecekleri bir eczane yoktu. Günden güne çocu un durumu kötüleflirken, yanından ayrılmadılar, dua ettiler, beklediler ve a ladılar. En sonunda çocukları bu hayata gözlerini yumdu unda, yürekleri paramparça oldu. Bu ıstıraplarına ilaveten, denizin kanunlarına uymalıydılar. A ırlık yapması için konan bir demir parçasıyla, bir parça yelken bezine sarılı olacak flekilde, çocu un küçücük bedeni sudan bir mezara atıldı. Gemi yoluna devam ederken, herkesten daha çok bu anne ve baba yaralanmıfl yüreklerine vurulan ezici darbeyi hissettiler. 4 Buna ra men, hakikate karflı duydukları içten kanaatten ve Rab be olan sevgilerinden do an imanla, Gibson ve Cecelia bunlara dayandılar. Onlar Rab bin flu sözleriyle teselli buldular: Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim! 5 Geride yüreklerini ve evlerini bırakıp Sion a yolculuk etmek üzere inançla hareket eden ve aklımın ucundan bile geçiremeyece im fedakârlıklarda bulunan atalarım için çok minnettarım. Gibson ile Cecelia Sharp Condie nin bana ve kendi soylarından gelen herkese göstermifl oldukları iman, cesaret ve kararlılık örne i için Cennetteki Babama flükrediyorum. Bir sonraki örnekte, sa Mesih in sevindirici haberinin insanların hayatına nasıl huzur ve sevinç getirebilece ini gösteren iman dolu kibar bir adamdan bahsedece im. Pasifik Okyanusundaki bir adada geç bir akflamdı, küçük bir tekne eski bir iskeleye sessizce yanafltı. ki Polinezyalı kadın Meli Mulipola ya tekneden çıkması için yardım ettiler ve onu köy yoluna çıkaran eski bir patikaya götürdüler. Kadınlar gece yarısında gökyüzünde parıldayan yıldızlara hayretle baktılar. Ay ıflı ı onlara gidecekleri yolu gösteriyordu. Ne var ki, Meli Mulipola do anın bu güzelliklerini ayı, yıldızları, gökyüzünü bunların kıymetini takdir edemiyordu, çünkü o kördü. Kardefl Mulipola nın gözleri kaderini de ifltirecek olan o güne kadar normaldi, ama bir gün ananas fidanlı ında çalıflırken, ıflık ansızın karanlı a dönüflmüfl ve gündüz ebedi bir gece olmufltu. sa Mesih in müjdesinin iyi haberlerini ö renene kadar bunalım geçirmifl ve morali bozulmufltu. Ama hayatı Kilise nin 2 ö retileriyle uyumlu hale getirildi ve bir kez daha umudu ve sevinci hissetti. Kardefl Mulipola ve onun sevdikleri Tanrı nın rahipli ine sahip olan birisinin Pasifik adalarını ziyaret etmekte oldu unu ö renince uzun bir yolculu a çıktılar. Kendisi bir kutsama istiyordu; Melkizedek Rahipli ine sahip baflka bir kardeflle beraber ona kutsama verme ayrıcalı ına sahip oldum. Kutsama bitti inde, görmeyen gözlerinden gözyafllarının esmer yanaklarına aktı ının ve en sonunda yöresel kıyafetinin üzerine düfltü ünün farkına vardım. Dizlerinin üzerine çöktü ve flöyle dua etti: Ah Tanrım, benim kör oldu umu biliyorsun. Hizmetkârların tekrar görmem için beni kutsadılar. Senin hikmetinle ister ıflı ı göreyim, ister hayatımın sonuna kadar karanlı ı göreyim, flimdi görüp anladı ım ve hayatıma ıflık sa layan sevindirici haberinin do rulu u için sonsuza dek minnettar olaca ım. Aya a kalktı ve gülümseyerek, bize kutsamayı verdi imiz için teflekkür etti. Ondan sonra gecenin karanlı ında gözden kayboldu. Sessizce geldi; sessizce ayrıldı. Onu asla unutmayaca ım. Büyük Ustamız ın flu mesajını düflündüm: Ben dünyanın ıflı ıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaflam ıflı ına sahip olur. 6 Kardefllerim, her birimiz hayatımızda bu ıflı a sahibiz. Yolumuz ne kadar karanlık olursa olsun tek baflımıza yürümeye bırakılmadık.

3 M. Louise Haskins in yazmıfl oldu- u flu sözleri çok severim: Ve yeni yılın baflında dikilen adama flunu dedim: Bilinmeyene do ru güvenle yürümem için bana ıflık ver! Ve o flöyle cevap verdi: Karanlı ın içine gir ve Tanrı nın elinden tut. Bu senin için ıflıktan daha iyi ve bilinen bir yoldan daha güvenli olacaktır. 7 En son olarak, bunaltıcı zor durumlara ra men, vazgeçmeyen ve sonunda galip gelen bir kiflinin örne ini vermek istiyorum; olay kinci Dünya Savaflı ndan sonra Do u Prusya da gerçekleflir. Tahminen 1946 yılının mart ayında, savafl bittikten sonra bir sene geçmeden, o zamanlar Onikiler Havariler Kurulu nun bir üyesi olan Ezra Taft Benson, Frederick W. Babbel ile birlikte savafl sonrası azizlerle buluflmak üzere acil olarak onların ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara yardım etmek için özel bir Avrupa turuna gönderilmiflti. Yafllı Benson ve Kardefl Babbel, artık kendi hükümetinin kontrolü dıflında bir bölgede bulunan Kilise nin bir üyesinin tanıklı ını dinlediler, onun baflından geçenleri daha sonra flöyle anlattılar. Kendisi ve kocası huzurlu bir flekilde Do u Prusya da yaflamlarını sürdürüyorlardı. Sonra, hayatlarındaki ikinci büyük savafla tanık oldular. Onun sevgili kocası, korkunç savaflın son günlerinde kendi topraklarında öldürüldü ve geride dört çocukla beraber yalnız baflına kaldı. flgalci kuvvetler Do u Prusya daki Almanların kendilerine yeni bir yurt bulmaları için Batı Almanya ya gitmelerine karar vermifllerdi. Bu kadın bir Alman dı, böylece onun da gitmesi gerekiyordu. Yolculuk 1600 km den fazlaydı ve yürüyerek gitmekten baflka bir çare yoktu. Sadece zaruri eflyalarını küçük tahta tekerlekleri olan bir el arabasına koymasına ve götürmesine izin verildi. Çocuklarının ve bu birkaç eflyanın yanında, Tanrı ya ve Son-zaman peygamberi Joseph Smith e vahiy edilen sevindirici habere duydu u güçlü inancını da yanında götürdü. Kendisi ve çocukları yazın sonuna do ru yola çıktılar. Sahip oldukları birkaç fleyin dıflında ne yiyecekleri ne de paraları vardı; kadın her gün yol boyunca tarlalardan ve ormandan yiyecek bir fleyler toplamak zorunda kaldı. Devamlı dehflete düflmüfl mültecilerin ve ya macı askerlerin tehlikesiyle karflı karflıyaydı. Günler haftalara ve haftalar aylara dönüfltükçe, hava sıcaklı ı donma derecesinin altına düfltü. En küçük çocu unu, bebe ini, kollarında taflırken her gün buzlu bir zeminin üzerinde tökezleyip duruyordu. Di er üç çocu u arkadan can havliyle geliyorlardı; yedi yaflındaki en büyük çocuk eflyalarını koydukları küçücük tahta bir el arabasını çekiyordu. Ayakları eski yırtık bir bezle sarılıydı; ayakkabıları çoktan paramparça oldu u için ayaklarını koruyacak baflka bir fley yoktu. Yırtık pırtık ince ceketleri, yırtık pırtık kıyafetlerini örtüyordu ki so u a karflı 3 giyecek baflka bir fleyleri yoktu. Kısa bir zaman sonra kar baflladı; gündüzler ve geceler bir kâbusa dönüfltü. Akflamları çocuklarıyla birlikte barınacak bir yer bulmaya çalıfltılar bir ahır ya da bir kulübe ve el arabasının üzerinde taflıdıkları birkaç ince battaniye ile birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıfltılar. Yeni yurtlarına varmadan önce öleceklerine dair hiç aklından çıkmayan bir korkuyu kafasından atmaya çalıfltı. Ve sonra bir sabah tahmin edilemeyecek bir fley oldu. Uyandı ında, kalbinde bir sızı hissetti. 3 yaflındaki kızının minicik vücudu so uktu ve hareketsizdi; onun öldü ünün farkına vardı. Acılar içinde kıvranmasına ra men, di er çocuklarını alıp yola devam etmesi gerekti ini biliyordu. Ama ilk önce sahip oldu u tek alet olan bir çorba kaflı ını kullanarak donmufl zeminde kıymetli minicik çocu u için bir mezar kazdı. Ancak, ölüm, ona yol boyunca tekrar ve tekrar arkadafllık edecekti. 7 yaflındaki o lu ya açlıktan ya da donmaktan veya her iki sebepten dolayı öldü. Yine tek küre i kaflıktı ve tekrar saatlerce topra ı kazdı ve o lunun ölü bedenini nazikçe topra- a yatırdı. Sonra da, 5 yaflındaki o lu öldü ve tekrar kaflı ını kürek olarak kullandı. Umudu tükeniyordu. Sadece minik bebe i olan kızı kalmıfltı ve zavallı bebek de ölmek üzereydi. Sonunda yolculu un sonuna yaklaflırken, bebe i kollarının arasında öldü. Kaflık da yoktu artık, öyle ki saatlerce u raflıp çıplak elleriyle donuk topra ı kazdı. Acılar çekilemez

4 olmufltu. Nasıl bu hallere düflüp en son çocu unun mezarı baflında karda dizlerinin üzerindeydi? Kocasını ve çocuklarını kaybetmiflti. Bütün malını mülkünü geride bırakmıfl, evini ve hatta memleketini terk etmiflti. Tam bir flaflkınlık geçirdi i bu feci ıstırap anında, kalbinin gerçekten duraca ını hissetti. Umutsuzluk içinde, ço u hemflerilerinin yaptı ı gibi kendi hayatıma nasıl son verebilirim diye düflünüp taflındı. Yakın bir köprüden atlamak ya da yaklaflmakta olan bir trenin önüne atlamak ne kadar da kolay olurdu diye düflündü. Ve sonra, bu düflünceler ona hücum ederken, içinden bir fley flöyle dedi, Dizlerinin üzerine çök ve dua et. Bu ilhama aldırmadı ta ki artık buna daha fazla dayanamayıncaya kadar. Hayatında hiç bu kadar hararetli bir flekilde diz çöküp dua etmemiflti. Sevgili Cennetteki Baba, nasıl devam edece imi bilemiyorum. Sana olan inancımdan baflka hiçbir fleyim kalmadı. Baba, ruhen bir çöküntü yaflıyorum, ama O lun, sa Mesih kurban olup kefareti yerine getirdi i için büyük bir minnettarlık duyuyorum. O na olan sevgimi açıklamak için yeterli kelimeleri bulamıyorum. Biliyorum ki, O acı çekip öldü ü için, ailemle birlikte tekrar yaflayabilece im; öyle ki O ölümün zincirlerini kırdı ı için, çocuklarımı tekrar görebilece im ve onları büyütmenin sevincini yaflayabilece im. fiu an yaflamayı arzu etmesem de, bunu yapaca ım, böylece bir aile olarak tekrar birleflip hep beraber Sana geri dönebilelim. En sonunda gidece i yer olan Almanya nın Karsluhe flehrine vardı ında, bir deri bir kemik kalmıfltı. Kardefl Babbel, onun yüzünün mor ve gri bir renkte, gözlerinin kırmızı ve fliflmifl, kemiklerinin ise çıkmıfl oldu unu söyledi. O gerçekten açlıktan ölmek üzereydi. Kısa bir zaman sonra bir Kilise toplantısında, Tanrı nın yafladı ını, sa nın Mesih oldu unu ve O nun tekrar yaflayabilmemiz için öldü ünü ve yeniden dirildi ini bildi i için üzgün memleketindeki bütün hasta insanların arasında en mutlu olanın kendisi oldu unu ifade ederek fevkalade bir tanıklık verdi. E er inançlı ve do ru bir flekilde sonuna kadar dayanırsa, o kaybetti i kiflilerle tekrar beraber olaca ını ve Tanrı nın göksel krallı ında kurtarılaca ını bildi ine dair tanıklıkta bulundu. 8 Kutsal yazılardan flunu okuruz: flte do rular, srail in Kutsalı nın azizleri, O na inananlar, dünyadaki çarmıhlara katlananlar, Tanrı nın krallı ını miras alacaklar, ve sevinçleri sonsuza dek tam olacaktır. 9 Size tanıklık ediyorum ki bize söz verilen kutsamalar saymakla bitmez. Fırtına bulutları birleflse, ya murlar üzerimize boflalsa bile, sevindirici haber bilgimiz ve Cennetteki Babamıza ve Kurtarıcımıza olan sevgimiz bizi teselli edecek, bize destek olacaktır ve do ru flekilde yürüyüp emirleri yerine getirdi imizde yüreklerimiz sevinçle dolacaktır. Bu dünyada hiçbir fley bizi yıkamayacaktır. Sevgili kardefllerim, korkmayın. Sevinin. Gelecek, imanınız kadar aydındır. Size bildiriyorum ki Tanrı yaflıyor ve O bizim dualarımızı iflitir ve onlara cevap verir. O nun O lu, sa Mesih bizim Kurtarıcımız ve Fidye ile Kurtaranımızdır. Cennetin kutsamaları bizleri bekliyor. sa Mesih in adıyla, Amin. NOTLAR Timoteos 1: Nefi 2: ÖA 68:6. 4. Thomas A. Condie nin History of Gibson and Cecelia Sharp Condie (1937) kitabından uyarlanmıfltır; yayınlanmamıfltır. 5. Yuhanna 16: Yuhanna 8: The Gate of the Year, James Dalton Morrison, ed., Masterpieces of Religious Verse (1948), Kiflisel sohbetlerden ve Frederick Babbel in On Wings of Faith (1972), eserinden alınmıfltır Nefi 9: Intellectual Reserve, Inc. Tüm hakları saklıdır. Almanya da basılmıfltır. ngilizce onayı: 6/08. Tercüme onayı: 6/08. May 2009 First Presidency Message nin tercümesidir. Turkish

5 Zamanımızın Ö retileri Her ayın dördüncü pazar günü yapılan Melkizedek Rahipli i ve Yardımlaflma Cemiyeti dersleri Zamanımızın Ö retileri ne ayrılmaya devam edecektir. Bu derslerin her biri en sonuncu genel konferansta verilen bir veya daha fazla konuflmadan hazırlanabilir. Destek ve bölge baflkanları hangi konuflmaların seçilece ine karar verebilirler ya da bu sorumlulu u gözetmenlere ve dal baflkanlarına verebilirler. Liderler, Melkizedek Rahipli i sahibi kardefllerin ve Yardımlaflma Cemiyeti üyesi kız kardefllerin aynı pazar gününde aynı konuflmaları çalıflmalarının önemini vurgulamalıdır. Dördüncü pazar toplantılarına katılanların, en son genel konferans konuflmalarının yer aldı ı dergiyi incelemeleri ve sınıfa getirmeleri teflvik edilir. Konuflmalardan Nasıl Ders Hazırlanaca ına Dair Öneriler Bu konuflmaları çalıflırken ve ö retirken Kutsal Ruh un yanınızda olması için dua edin. Dersi hazırlarken baflka materyalleri kullanmayı isteyebilirsiniz, ama konferans konuflmalarının Kilise tarafından onaylanmıfl oldu unu unutmayın. Sizin göreviniz baflkalarının Kilise nin en son genel konferansında ö retildi i flekilde sevindirici haberi ö renmesine ve uygulamasına yardımcı olmaktır. Konuflmaları gözden geçirin, sınıfta bulunanlara yararlı olacak ilkeleri ve ö retileri bulun. Aynı zamanda bu konuflmalarda gerçekleri ö retmenize yardımcı olacak hikayeler, kutsal yazı referansları ve açıklamalar var mı diye bakın. lkeleri ve ö retileri ö retmek için bir taslak hazırlayın. Taslak sınıfta bulunanlara yardımcı olacak türde sorular içermelidir: Konuflmalarda geçen ilke ve ö retileri bulun. Onların anlamını düflünün. Anladıklarınızı, fikirlerinizi, tecrübelerinizi ve tanıklıklarınızı paylaflın. Bu ilke ve ö retileri hayatınızda uygulayın. Aylar Dördüncü Pazar Ders Materyalleri Mayıs 2009 Ekim 2009 Mayıs 2009 Liyahona da* yayınlanan konuflmalar Kasım 2009 Nisan 2010 Kasım 2009 Liahona da* yayınlanan konuflmalar *Bu konuflmalar (birçok dilde) da mevcuttur. 5

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Bu toplantı muhteflemdi.

Bu toplantı muhteflemdi. B R NC BAfiKANLIK MESAJI, MAYIS 2010 tesellinin, hatta gerçe in hasretini nasıl da çekmifltir: Ev bir denizcidir, denizden gelmifl evindedir, Avcı da da dan gelmifl evindedir. 1 O Dirildi! Bu toplantı

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

A LE R E H B E R TURKISH 4 0 2 3 1 1 8 0 1 8 6 2 31180 186

A LE R E H B E R TURKISH 4 0 2 3 1 1 8 0 1 8 6 2 31180 186 A LE R E H B E R A LE R E H B E R Yayınlayan sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2007 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Printed in Germany. ngilizce

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

Ahlaki Cesaret. Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda

Ahlaki Cesaret. Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda Birinci Başkanlık Mesajı, Mart 2010 Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Ahlaki Cesaret Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda bile Tanrı nın emirlerini tutacağımızı O na

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Doğru Öğreti Öğretmek

Doğru Öğreti Öğretmek Birinci Başkanlık Mesajı, Nisan 2009 Doğru Öğreti Öğretmek Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Işık ve karanlık arasında, iyi ve kötü arasında dünya yaratılmadan önce başlayan bir

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kardeşlerim, sizlerle bir kez daha

Kardeşlerim, sizlerle bir kez daha BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, KASIM 2015 Başkan Thomas S. Monson Örnek ve Işık Olun Kurtarıcı nın örneğini takip ettikçe hayatlarımızın, başkalarının hayatlarına bir ışık kaynağı olma fırsatı olacaktır. Kardeşlerim,

Detaylı

Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O

Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, OCAK 2014 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Bir Ağacı Dikmek İçin En Uygun Zaman Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O çoğu kez bir yüzü arkaya

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, EYLÜL 2013 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Her Mevsimde Azizler Olmak Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki gibi güzel bir şekilde görebileceğiniz

Detaylı

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI

SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI Yayınlayan İsa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi Salt Lake City, Utah 1992, 2002 Intellectual

Detaylı

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor?

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? 16 K M, NASIL, NE? K M, NASIL, NE? 17 FSJ/FÖJ Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? Gönüllü sosyal yıl 1964 yılından beri mevcuttur, gönüllü çevre yılı ise 1993 yılından beri faaliyet göstermektedir. Emek vermeye

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin

Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, MAYIS 2015 Başkan Thomas S. Monson Tapınak Kutsamaları Tapınağa gittiğimizde orada manevi bir boyut ve huzur hissedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin dünyanın Kurtarıcı

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Dirilen Kız

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Dirilen Kız Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Dirilen Kız Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Kendini denemek için bir flans

Kendini denemek için bir flans 30 KÜLTÜRDE FSJ KÜLTÜRDE FSJ 31 Kendini denemek için bir flans Gönüllü sosyal yılı kültürel alanda geçirme fikri çok ilgi görmüfltür. Hayata dal düflüncesi ile de iflik kültürel faaliyet alanları meydana

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde gösterilemez.

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde gösterilemez. 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kabın İçini Temizlemek Başkan Boyd K. Packer Oniki Havariler Kurulu Başkanı Tanrı nın

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, her birinize

Sevgili kardeşlerim, her birinize BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, MAYIS 2011 Başkan Thomas S. Monson Kutsal Tapınak Dünya İçin Bir Deniz Feneri Kilise üyeliğine ait kutsamalarının en önemli ve en yücesi Tanrı nın tapınaklarında aldığımız kutsamalardır.

Detaylı

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n

Bir oteliniz var. Otelinizin sonsuz say da odas var. Her odan n Sonsuz Odal Otel 1 Bir oteliniz var Otelinizin sonsuz say da odas var Her odan n bir numaras var: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Böylece sonsuza kadar gidiyor En sonuncu oda yok Sonsuz numaral oda da yok Her odan n

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

...size yardımcı olabiliriz.

...size yardımcı olabiliriz. Turkish Housing Ombudsman Service e üye bir kuruluflla ilgili flikayetiniz varsa......size yardımcı olabiliriz. Bu broflürde flikayette bulunmak için konut birlikleri ile ilgili flikayet mercii olan Housing

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22 Ders 98 L ESSON 98 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Cennet P ARADISE Vahiy 21, 22 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Benim için gönüllü sosyal yıl...

Benim için gönüllü sosyal yıl... 22 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Benim için gönüllü sosyal yıl......bir büyüteç gibi. Artık herfleyi çok daha net görüyorum. (Carola, 19 yaflında)...bir ayna gibi. Kendimi seyrediyorum ve kendimi daha iyi tanımaya

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı 1. Ders: İade Ediliş 1991 Greg K. Olsen. Kopyalamayın. Tanrı Bizim Sevgi Dolu Cennetteki Babamız dır Tanrı bizim Cennetteki Babamız dır. Biz O

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz 5 Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz Çizim: Nat Wibberley Baba, anne ve kardeşlerden oluşan ailemizden destek ve sevgi bekleriz. Ayrıca aynı topraklarda yaşadığımız vatandaşlarımızdan da zaman zaman destek bekleriz.

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

[Kurtuluş] planı... Kurtuluş Planı Nedir? Ben Nereden Geldim?

[Kurtuluş] planı... Kurtuluş Planı Nedir? Ben Nereden Geldim? Kurtuluş Planı Kurtuluş Planı Nedir? Kurtuluş planı * Tanrı nın çocuklarının mutluluğu için olan planıdır. İsa Mesih in Kefareti, bu planın merkezidir. İsa Mesih in öğretilerini takip ederseniz, bu hayatta

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak (örneğin öğretmencilik oyununda) hem de kalem tutma ve yazı yazma becerisinin gelişimine katkıda

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa yı Ziyaret Ediyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Tapınak Görevlisi İsa yı Ziyaret Ediyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten:

Detaylı

Zorluklar afl lmak içindir

Zorluklar afl lmak içindir Dr. Yeflim Toduk Akifl Zorluklar afl lmak içindir liderlik konusunda daha çok flirket yöneticileri veya politikac lar konusunda araflt rmalar yap l r, bilgi edinilir ve söylefliler paylafl l r. bu ayki

Detaylı

Tapınak Kutsamaları. Cennet ne kadar uzaktadır? Çok uzakta değildir. Tanrı nın tapınaklarında, Tam bizim bulunduğumuz yerdedir.

Tapınak Kutsamaları. Cennet ne kadar uzaktadır? Çok uzakta değildir. Tanrı nın tapınaklarında, Tam bizim bulunduğumuz yerdedir. BİRİNCİ Başkanlık Mesajı, EKİM 2010 Başkan Thomas S. Monson Tapınak Kutsamaları Tapınak hayatımıza bir amaç kazandırır. Ruhumuza huzur getirir bu insanların sağladığı bir huzur değil, Tanrı nın Oğlu nun

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Tam 180: Andy Esche kişisel tanıklık, MissingPets.com kurucusu 1. İsmim Andy Esche, missingpets.com kurucusu olduğunu. 2. Hayatım süresince Tanrı

Tam 180: Andy Esche kişisel tanıklık, MissingPets.com kurucusu 1. İsmim Andy Esche, missingpets.com kurucusu olduğunu. 2. Hayatım süresince Tanrı Tam 180: Andy Esche kişisel tanıklık, MissingPets.com kurucusu 1. İsmim Andy Esche, missingpets.com kurucusu olduğunu. 2. Hayatım süresince Tanrı beni insanların iki visions vermiştir. 3. 1997'de ilk görme

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

H1N1 Virüsü olarak da bilinen Domuz Gribi nedir? Domuz Gribi di er virüslerden daha mı ciddidir?

H1N1 Virüsü olarak da bilinen Domuz Gribi nedir? Domuz Gribi di er virüslerden daha mı ciddidir? 1. V RÜS H1N1 Virüsü olarak da bilinen Domuz Gribi nedir? Domuz Gribi = H1N1 Domuz Gribi (H1N1 Virüsü) hayvanlar arasında grip salgınıyla ortaya çıkarak insanlara geçen genel veya mevsimsel gribe benzer

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

A dan Z ye kılavuz A DAN Z YE K LAVUZ. Gönüllü hizmetlerin yasal kararnameleri.

A dan Z ye kılavuz A DAN Z YE K LAVUZ. Gönüllü hizmetlerin yasal kararnameleri. 62 A DAN Z YE K LAVUZ A dan Z ye kılavuz Gönüllü hizmetlerin yasal kararnameleri. bb Belge c ç Sorumlu ba ımsız kurulufl, gönüllüye, hizmet sonunda bir belge vermektedir. Bu belge kuruluflun onay haberini

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yunus ve

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yunus ve Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balõk Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yakõşõklõ Akõlsõz Kral Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, bu konferans,

Sevgili kardeşlerim, bu konferans, BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, KASIM 2012 Başkan Thomas S. Monson Nimetlerinizi Düşünün Cennetteki Babamız bizim ihtiyaçlarımızın farkındadır ve O na seslenip yardım istediğimizde bize yardımcı olacaktır. Sevgili

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Zengin Adam, Fakir Adam

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Bereketli Bir Yaşam Sürmek

Bereketli Bir Yaşam Sürmek BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, OCAK 2012 Başkan Thomas S. Monson Bereketli Bir Yaşam Sürmek Yeni bir yılın başlangıcında, Son Zaman Azizlerini her yerde bereketli bir yaşam için başarıların, iyiliklerin ve

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı