baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler"

Transkript

1 MAYIS 2009 B R NC BAfiKANLIK MESAJI Sevinin BAfiKAN THOMAS S. MONSON Sevinin. Gelecek, imanınız kadar aydındır. Sevgili kardefllerim, size olan sevgimi bildirmek istiyorum. Sizlere seslenme sorumlulu u insanı alçakgönüllü yapıyor ve tekrar sizlerle konuflabilme fırsatım oldu u için minnettarım. Altı ay önce genel konferansta son kez bulufltu umuzda, dünyadaki durumların her zaman arzu etti imiz gibi gitmedi ini gösteren sürekli iflaretler vardı. Altı ay önce de erini kaybeden küresel ekonominin hızla düflüfle geçti ini gördük; flimdiki finansal görünüm de haftalardır az çok kötü bir tablo sergiliyor. Bunun yanında, ahlaki de erleri korumaya çalıflanlarla sık sık alay edilmekte, bazen onlara karflı protestolar ve baskılar yapılmaktadır; bunlar olurken toplumun ahlaki de erleri de düflmeye devam etmektedir. Savafllar, do al afetler ve flahsi talihsizlikler devam etmektedir. E er sadece dünyadaki ve yaflamımızdaki yanlıfl olan fleyleri düflünseydik, cesaretimizi kaybedip gelece e olumsuz bakmak veya olabilecek fleyleri korkuyla beklememiz kaçınılmaz olurdu. Bugün, yine de, düflüncelerimizi ve davranıfllarımızı çevremizdeki sıkıntılardan uzak tutup onun yerine Kilise nin üyeleri olarak sahip oldu umuz nimetlere odaklanmamızı istiyorum. Havari Pavlus flöyle demifltir, Tanrı bize korkaklık ruhu de il, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermifltir. 1 Hiçbirimiz problemsiz ve sorunsuz, bazen de trajedisiz ve talihsiz olmayan bir hayat geçirmeyece iz. Yine de, biz daha çok ö renmek ve hayatımızdaki bu tür olayları aflıp ilerlemek için buradayız. Biliyoruz ki acı çekece imiz, üzülüp kederlenece imiz zamanlar olacak. Ama bizlere flu denildi: Adem, insanların var olabilmesi için düfltü ve insanlar da sevinebilmek için var oldular. 2 Baflımıza gelebilecek her fleye ra men, hayatımızda nasıl sevinebiliriz? Tekrar kutsal yazılar flöyle diyor: Bundan dolayı, sevinin ve korkmayın, çünkü Ben Rab sizinle beraberim ve sizin yanınızda duraca ım. 3 Kilisemizin tarihi, zamanların doldu u bu devirde, mücadele eden, ama yine de sa Mesih in sevindirici haberini hayatlarının odak noktası yaparak sa lam ve sevinçli olmayı sürdüren insanların deneyimleri ile doludur. Bu davranıfl baflımıza ne gelirse gelsin sorunlarımızı aflmamıza yardım edecek olan fleydir. Sıkıntılarımızı yok etmeyecektir, ama sorunlarımızla yüzleflmemizi, kafa kafaya çarpıflmamızı ve galip çıkmamızı mümkün kılacaktır. Sevindirici habere ve Kurtarıcı ya olan inançları ihtiyaç duydukları gücü verdi i için zorlu koflullarla yüzleflen, bunlara dayanıp üstesinden gelen insanların örnekleri saymakla bitmez. Ama ben bu sabah sizlerle buna benzer üç örnek paylaflmak istiyorum. Birincisi, kendi ailemden, bana her zaman bir ilham kayna ı olmufl acıklı bir tecrübeden bahsedece im. Annem tarafından büyük dedem ve büyük büyükannem, Gibson ve Cecelia Sharp Condie, skoçya nın Clackmannan flehrinde yaflıyorlardı. Aileleri kömür madenlerinde çalıflırlardı. Yaflamlarından memnundular; etrafları akrabaları ve arkadaflları ile doluydu ve sevdikleri bir yerde oldukça rahat bir evde yaflıyorlardı. Derken bir gün sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi nden gelen misyonerlerin mesajını dinlediler ve ruhlarının derinliklerine 1

2 iflleyen bu mesajın gücü ile iman ettiler. Sion a toplanılma ça rısını duydular ve bu ça rıya uymaları gerekti- ini biliyorlardı yılları civarında, mallarını mülklerini sattılar ve büyük Atlantik Okyanusu geçmek için tehlikeli bir yolculu a hazırlandılar. Befl küçük çocukla, yelkenli bir gemiye bindiler ve sahip oldukları her fley küçük bir sandı ın içindeydi. Engin suların üzerinden dört bin sekiz yüz kilometrelik bir yol katettiler; tehlikeli denizde etrafı seyrederek, bekleyerek, sıhhî olmayan yemek ve sudan yiyip içerek, o küçük gemideki mevcut flartlarda, uzun ve yorucu sekiz haftalık bir yolculuk geçirdiler. Canla baflla didindikleri bu zor günlerde, küçük çocuklarından biri hasta oldu. Doktor yoktu ve çocu- un acısını dindirecek ilacı alabilecekleri bir eczane yoktu. Günden güne çocu un durumu kötüleflirken, yanından ayrılmadılar, dua ettiler, beklediler ve a ladılar. En sonunda çocukları bu hayata gözlerini yumdu unda, yürekleri paramparça oldu. Bu ıstıraplarına ilaveten, denizin kanunlarına uymalıydılar. A ırlık yapması için konan bir demir parçasıyla, bir parça yelken bezine sarılı olacak flekilde, çocu un küçücük bedeni sudan bir mezara atıldı. Gemi yoluna devam ederken, herkesten daha çok bu anne ve baba yaralanmıfl yüreklerine vurulan ezici darbeyi hissettiler. 4 Buna ra men, hakikate karflı duydukları içten kanaatten ve Rab be olan sevgilerinden do an imanla, Gibson ve Cecelia bunlara dayandılar. Onlar Rab bin flu sözleriyle teselli buldular: Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim! 5 Geride yüreklerini ve evlerini bırakıp Sion a yolculuk etmek üzere inançla hareket eden ve aklımın ucundan bile geçiremeyece im fedakârlıklarda bulunan atalarım için çok minnettarım. Gibson ile Cecelia Sharp Condie nin bana ve kendi soylarından gelen herkese göstermifl oldukları iman, cesaret ve kararlılık örne i için Cennetteki Babama flükrediyorum. Bir sonraki örnekte, sa Mesih in sevindirici haberinin insanların hayatına nasıl huzur ve sevinç getirebilece ini gösteren iman dolu kibar bir adamdan bahsedece im. Pasifik Okyanusundaki bir adada geç bir akflamdı, küçük bir tekne eski bir iskeleye sessizce yanafltı. ki Polinezyalı kadın Meli Mulipola ya tekneden çıkması için yardım ettiler ve onu köy yoluna çıkaran eski bir patikaya götürdüler. Kadınlar gece yarısında gökyüzünde parıldayan yıldızlara hayretle baktılar. Ay ıflı ı onlara gidecekleri yolu gösteriyordu. Ne var ki, Meli Mulipola do anın bu güzelliklerini ayı, yıldızları, gökyüzünü bunların kıymetini takdir edemiyordu, çünkü o kördü. Kardefl Mulipola nın gözleri kaderini de ifltirecek olan o güne kadar normaldi, ama bir gün ananas fidanlı ında çalıflırken, ıflık ansızın karanlı a dönüflmüfl ve gündüz ebedi bir gece olmufltu. sa Mesih in müjdesinin iyi haberlerini ö renene kadar bunalım geçirmifl ve morali bozulmufltu. Ama hayatı Kilise nin 2 ö retileriyle uyumlu hale getirildi ve bir kez daha umudu ve sevinci hissetti. Kardefl Mulipola ve onun sevdikleri Tanrı nın rahipli ine sahip olan birisinin Pasifik adalarını ziyaret etmekte oldu unu ö renince uzun bir yolculu a çıktılar. Kendisi bir kutsama istiyordu; Melkizedek Rahipli ine sahip baflka bir kardeflle beraber ona kutsama verme ayrıcalı ına sahip oldum. Kutsama bitti inde, görmeyen gözlerinden gözyafllarının esmer yanaklarına aktı ının ve en sonunda yöresel kıyafetinin üzerine düfltü ünün farkına vardım. Dizlerinin üzerine çöktü ve flöyle dua etti: Ah Tanrım, benim kör oldu umu biliyorsun. Hizmetkârların tekrar görmem için beni kutsadılar. Senin hikmetinle ister ıflı ı göreyim, ister hayatımın sonuna kadar karanlı ı göreyim, flimdi görüp anladı ım ve hayatıma ıflık sa layan sevindirici haberinin do rulu u için sonsuza dek minnettar olaca ım. Aya a kalktı ve gülümseyerek, bize kutsamayı verdi imiz için teflekkür etti. Ondan sonra gecenin karanlı ında gözden kayboldu. Sessizce geldi; sessizce ayrıldı. Onu asla unutmayaca ım. Büyük Ustamız ın flu mesajını düflündüm: Ben dünyanın ıflı ıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaflam ıflı ına sahip olur. 6 Kardefllerim, her birimiz hayatımızda bu ıflı a sahibiz. Yolumuz ne kadar karanlık olursa olsun tek baflımıza yürümeye bırakılmadık.

3 M. Louise Haskins in yazmıfl oldu- u flu sözleri çok severim: Ve yeni yılın baflında dikilen adama flunu dedim: Bilinmeyene do ru güvenle yürümem için bana ıflık ver! Ve o flöyle cevap verdi: Karanlı ın içine gir ve Tanrı nın elinden tut. Bu senin için ıflıktan daha iyi ve bilinen bir yoldan daha güvenli olacaktır. 7 En son olarak, bunaltıcı zor durumlara ra men, vazgeçmeyen ve sonunda galip gelen bir kiflinin örne ini vermek istiyorum; olay kinci Dünya Savaflı ndan sonra Do u Prusya da gerçekleflir. Tahminen 1946 yılının mart ayında, savafl bittikten sonra bir sene geçmeden, o zamanlar Onikiler Havariler Kurulu nun bir üyesi olan Ezra Taft Benson, Frederick W. Babbel ile birlikte savafl sonrası azizlerle buluflmak üzere acil olarak onların ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara yardım etmek için özel bir Avrupa turuna gönderilmiflti. Yafllı Benson ve Kardefl Babbel, artık kendi hükümetinin kontrolü dıflında bir bölgede bulunan Kilise nin bir üyesinin tanıklı ını dinlediler, onun baflından geçenleri daha sonra flöyle anlattılar. Kendisi ve kocası huzurlu bir flekilde Do u Prusya da yaflamlarını sürdürüyorlardı. Sonra, hayatlarındaki ikinci büyük savafla tanık oldular. Onun sevgili kocası, korkunç savaflın son günlerinde kendi topraklarında öldürüldü ve geride dört çocukla beraber yalnız baflına kaldı. flgalci kuvvetler Do u Prusya daki Almanların kendilerine yeni bir yurt bulmaları için Batı Almanya ya gitmelerine karar vermifllerdi. Bu kadın bir Alman dı, böylece onun da gitmesi gerekiyordu. Yolculuk 1600 km den fazlaydı ve yürüyerek gitmekten baflka bir çare yoktu. Sadece zaruri eflyalarını küçük tahta tekerlekleri olan bir el arabasına koymasına ve götürmesine izin verildi. Çocuklarının ve bu birkaç eflyanın yanında, Tanrı ya ve Son-zaman peygamberi Joseph Smith e vahiy edilen sevindirici habere duydu u güçlü inancını da yanında götürdü. Kendisi ve çocukları yazın sonuna do ru yola çıktılar. Sahip oldukları birkaç fleyin dıflında ne yiyecekleri ne de paraları vardı; kadın her gün yol boyunca tarlalardan ve ormandan yiyecek bir fleyler toplamak zorunda kaldı. Devamlı dehflete düflmüfl mültecilerin ve ya macı askerlerin tehlikesiyle karflı karflıyaydı. Günler haftalara ve haftalar aylara dönüfltükçe, hava sıcaklı ı donma derecesinin altına düfltü. En küçük çocu unu, bebe ini, kollarında taflırken her gün buzlu bir zeminin üzerinde tökezleyip duruyordu. Di er üç çocu u arkadan can havliyle geliyorlardı; yedi yaflındaki en büyük çocuk eflyalarını koydukları küçücük tahta bir el arabasını çekiyordu. Ayakları eski yırtık bir bezle sarılıydı; ayakkabıları çoktan paramparça oldu u için ayaklarını koruyacak baflka bir fley yoktu. Yırtık pırtık ince ceketleri, yırtık pırtık kıyafetlerini örtüyordu ki so u a karflı 3 giyecek baflka bir fleyleri yoktu. Kısa bir zaman sonra kar baflladı; gündüzler ve geceler bir kâbusa dönüfltü. Akflamları çocuklarıyla birlikte barınacak bir yer bulmaya çalıfltılar bir ahır ya da bir kulübe ve el arabasının üzerinde taflıdıkları birkaç ince battaniye ile birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıfltılar. Yeni yurtlarına varmadan önce öleceklerine dair hiç aklından çıkmayan bir korkuyu kafasından atmaya çalıfltı. Ve sonra bir sabah tahmin edilemeyecek bir fley oldu. Uyandı ında, kalbinde bir sızı hissetti. 3 yaflındaki kızının minicik vücudu so uktu ve hareketsizdi; onun öldü ünün farkına vardı. Acılar içinde kıvranmasına ra men, di er çocuklarını alıp yola devam etmesi gerekti ini biliyordu. Ama ilk önce sahip oldu u tek alet olan bir çorba kaflı ını kullanarak donmufl zeminde kıymetli minicik çocu u için bir mezar kazdı. Ancak, ölüm, ona yol boyunca tekrar ve tekrar arkadafllık edecekti. 7 yaflındaki o lu ya açlıktan ya da donmaktan veya her iki sebepten dolayı öldü. Yine tek küre i kaflıktı ve tekrar saatlerce topra ı kazdı ve o lunun ölü bedenini nazikçe topra- a yatırdı. Sonra da, 5 yaflındaki o lu öldü ve tekrar kaflı ını kürek olarak kullandı. Umudu tükeniyordu. Sadece minik bebe i olan kızı kalmıfltı ve zavallı bebek de ölmek üzereydi. Sonunda yolculu un sonuna yaklaflırken, bebe i kollarının arasında öldü. Kaflık da yoktu artık, öyle ki saatlerce u raflıp çıplak elleriyle donuk topra ı kazdı. Acılar çekilemez

4 olmufltu. Nasıl bu hallere düflüp en son çocu unun mezarı baflında karda dizlerinin üzerindeydi? Kocasını ve çocuklarını kaybetmiflti. Bütün malını mülkünü geride bırakmıfl, evini ve hatta memleketini terk etmiflti. Tam bir flaflkınlık geçirdi i bu feci ıstırap anında, kalbinin gerçekten duraca ını hissetti. Umutsuzluk içinde, ço u hemflerilerinin yaptı ı gibi kendi hayatıma nasıl son verebilirim diye düflünüp taflındı. Yakın bir köprüden atlamak ya da yaklaflmakta olan bir trenin önüne atlamak ne kadar da kolay olurdu diye düflündü. Ve sonra, bu düflünceler ona hücum ederken, içinden bir fley flöyle dedi, Dizlerinin üzerine çök ve dua et. Bu ilhama aldırmadı ta ki artık buna daha fazla dayanamayıncaya kadar. Hayatında hiç bu kadar hararetli bir flekilde diz çöküp dua etmemiflti. Sevgili Cennetteki Baba, nasıl devam edece imi bilemiyorum. Sana olan inancımdan baflka hiçbir fleyim kalmadı. Baba, ruhen bir çöküntü yaflıyorum, ama O lun, sa Mesih kurban olup kefareti yerine getirdi i için büyük bir minnettarlık duyuyorum. O na olan sevgimi açıklamak için yeterli kelimeleri bulamıyorum. Biliyorum ki, O acı çekip öldü ü için, ailemle birlikte tekrar yaflayabilece im; öyle ki O ölümün zincirlerini kırdı ı için, çocuklarımı tekrar görebilece im ve onları büyütmenin sevincini yaflayabilece im. fiu an yaflamayı arzu etmesem de, bunu yapaca ım, böylece bir aile olarak tekrar birleflip hep beraber Sana geri dönebilelim. En sonunda gidece i yer olan Almanya nın Karsluhe flehrine vardı ında, bir deri bir kemik kalmıfltı. Kardefl Babbel, onun yüzünün mor ve gri bir renkte, gözlerinin kırmızı ve fliflmifl, kemiklerinin ise çıkmıfl oldu unu söyledi. O gerçekten açlıktan ölmek üzereydi. Kısa bir zaman sonra bir Kilise toplantısında, Tanrı nın yafladı ını, sa nın Mesih oldu unu ve O nun tekrar yaflayabilmemiz için öldü ünü ve yeniden dirildi ini bildi i için üzgün memleketindeki bütün hasta insanların arasında en mutlu olanın kendisi oldu unu ifade ederek fevkalade bir tanıklık verdi. E er inançlı ve do ru bir flekilde sonuna kadar dayanırsa, o kaybetti i kiflilerle tekrar beraber olaca ını ve Tanrı nın göksel krallı ında kurtarılaca ını bildi ine dair tanıklıkta bulundu. 8 Kutsal yazılardan flunu okuruz: flte do rular, srail in Kutsalı nın azizleri, O na inananlar, dünyadaki çarmıhlara katlananlar, Tanrı nın krallı ını miras alacaklar, ve sevinçleri sonsuza dek tam olacaktır. 9 Size tanıklık ediyorum ki bize söz verilen kutsamalar saymakla bitmez. Fırtına bulutları birleflse, ya murlar üzerimize boflalsa bile, sevindirici haber bilgimiz ve Cennetteki Babamıza ve Kurtarıcımıza olan sevgimiz bizi teselli edecek, bize destek olacaktır ve do ru flekilde yürüyüp emirleri yerine getirdi imizde yüreklerimiz sevinçle dolacaktır. Bu dünyada hiçbir fley bizi yıkamayacaktır. Sevgili kardefllerim, korkmayın. Sevinin. Gelecek, imanınız kadar aydındır. Size bildiriyorum ki Tanrı yaflıyor ve O bizim dualarımızı iflitir ve onlara cevap verir. O nun O lu, sa Mesih bizim Kurtarıcımız ve Fidye ile Kurtaranımızdır. Cennetin kutsamaları bizleri bekliyor. sa Mesih in adıyla, Amin. NOTLAR Timoteos 1: Nefi 2: ÖA 68:6. 4. Thomas A. Condie nin History of Gibson and Cecelia Sharp Condie (1937) kitabından uyarlanmıfltır; yayınlanmamıfltır. 5. Yuhanna 16: Yuhanna 8: The Gate of the Year, James Dalton Morrison, ed., Masterpieces of Religious Verse (1948), Kiflisel sohbetlerden ve Frederick Babbel in On Wings of Faith (1972), eserinden alınmıfltır Nefi 9: Intellectual Reserve, Inc. Tüm hakları saklıdır. Almanya da basılmıfltır. ngilizce onayı: 6/08. Tercüme onayı: 6/08. May 2009 First Presidency Message nin tercümesidir. Turkish

5 Zamanımızın Ö retileri Her ayın dördüncü pazar günü yapılan Melkizedek Rahipli i ve Yardımlaflma Cemiyeti dersleri Zamanımızın Ö retileri ne ayrılmaya devam edecektir. Bu derslerin her biri en sonuncu genel konferansta verilen bir veya daha fazla konuflmadan hazırlanabilir. Destek ve bölge baflkanları hangi konuflmaların seçilece ine karar verebilirler ya da bu sorumlulu u gözetmenlere ve dal baflkanlarına verebilirler. Liderler, Melkizedek Rahipli i sahibi kardefllerin ve Yardımlaflma Cemiyeti üyesi kız kardefllerin aynı pazar gününde aynı konuflmaları çalıflmalarının önemini vurgulamalıdır. Dördüncü pazar toplantılarına katılanların, en son genel konferans konuflmalarının yer aldı ı dergiyi incelemeleri ve sınıfa getirmeleri teflvik edilir. Konuflmalardan Nasıl Ders Hazırlanaca ına Dair Öneriler Bu konuflmaları çalıflırken ve ö retirken Kutsal Ruh un yanınızda olması için dua edin. Dersi hazırlarken baflka materyalleri kullanmayı isteyebilirsiniz, ama konferans konuflmalarının Kilise tarafından onaylanmıfl oldu unu unutmayın. Sizin göreviniz baflkalarının Kilise nin en son genel konferansında ö retildi i flekilde sevindirici haberi ö renmesine ve uygulamasına yardımcı olmaktır. Konuflmaları gözden geçirin, sınıfta bulunanlara yararlı olacak ilkeleri ve ö retileri bulun. Aynı zamanda bu konuflmalarda gerçekleri ö retmenize yardımcı olacak hikayeler, kutsal yazı referansları ve açıklamalar var mı diye bakın. lkeleri ve ö retileri ö retmek için bir taslak hazırlayın. Taslak sınıfta bulunanlara yardımcı olacak türde sorular içermelidir: Konuflmalarda geçen ilke ve ö retileri bulun. Onların anlamını düflünün. Anladıklarınızı, fikirlerinizi, tecrübelerinizi ve tanıklıklarınızı paylaflın. Bu ilke ve ö retileri hayatınızda uygulayın. Aylar Dördüncü Pazar Ders Materyalleri Mayıs 2009 Ekim 2009 Mayıs 2009 Liyahona da* yayınlanan konuflmalar Kasım 2009 Nisan 2010 Kasım 2009 Liahona da* yayınlanan konuflmalar *Bu konuflmalar (birçok dilde) da mevcuttur. 5

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Bu toplantı muhteflemdi.

Bu toplantı muhteflemdi. B R NC BAfiKANLIK MESAJI, MAYIS 2010 tesellinin, hatta gerçe in hasretini nasıl da çekmifltir: Ev bir denizcidir, denizden gelmifl evindedir, Avcı da da dan gelmifl evindedir. 1 O Dirildi! Bu toplantı

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM İffet Cennetteki Babanız sizleri seviyor ve sizlerin bugün ve sonsuza kadar mutlu olmanızı istiyor. O sizlere yardım etmek için peygamberleri aracılığıyla öğütler ve emirler vermektedir. Sizin huzurunuz

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

A LE R E H B E R TURKISH 4 0 2 3 1 1 8 0 1 8 6 2 31180 186

A LE R E H B E R TURKISH 4 0 2 3 1 1 8 0 1 8 6 2 31180 186 A LE R E H B E R A LE R E H B E R Yayınlayan sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2007 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Printed in Germany. ngilizce

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Rut: Bir Aşk Hikayesi

Rut: Bir Aşk Hikayesi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Rut: Bir Aşk Hikayesi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Ahlaki Cesaret. Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda

Ahlaki Cesaret. Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda Birinci Başkanlık Mesajı, Mart 2010 Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Ahlaki Cesaret Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda bile Tanrı nın emirlerini tutacağımızı O na

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 26.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM Bil g elik Sözü Fiziksel durumumuz bizi ruhsal yönden etkilediği için, Cennetteki Babamız bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştirmemiz için tasarlanmış emirler verir. İsa Mesih in sevindirici haberinin

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Doğru Öğreti Öğretmek

Doğru Öğreti Öğretmek Birinci Başkanlık Mesajı, Nisan 2009 Doğru Öğreti Öğretmek Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Işık ve karanlık arasında, iyi ve kötü arasında dünya yaratılmadan önce başlayan bir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Tanrı nın brahim e Vaadi

Tanrı nın brahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar brahim e Vaadi Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Türkçe 60. Hikayenin 4.si www.m1914.org

Detaylı

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı ya Güven, Ondan Sonra Git ve Yap

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı ya Güven, Ondan Sonra Git ve Yap 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Tanrı ya Güven, Ondan Sonra Git ve Yap Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Yunus ve Büyük Balık

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Yunus ve Büyük Balık Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Paskalya

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Paskalya Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Paskalya Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Kardeşlerim, sizlerle bir kez daha

Kardeşlerim, sizlerle bir kez daha BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, KASIM 2015 Başkan Thomas S. Monson Örnek ve Işık Olun Kurtarıcı nın örneğini takip ettikçe hayatlarımızın, başkalarının hayatlarına bir ışık kaynağı olma fırsatı olacaktır. Kardeşlerim,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Pavlus un a ırtan Seyahatleri

Pavlus un a ırtan Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un a ırtan Seyahatleri Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 59.si www.m1914.org

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, sevgili

Sevgili kardeşlerim, sevgili BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, MAYIS 2017 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Mükemmel Sevgi Korkuyu Siler Atar Korkularımızı bir yana bırakalım ve onun yerine Rab bizimle olduğu için

Detaylı

YURTDIfiINDA FSJ VEYA FÖJ

YURTDIfiINDA FSJ VEYA FÖJ 44 YURTDIfiINDA FSJ VEYA FÖJ YURTDIfiINDA FSJ VEYA FÖJ 45 Do u ve Batı ile zenginleflme Bir yıl için yurtdıflına çıkmak bir çok gencin rüyasıdır. Bazıları bu rüyayı gerçeklefltiriyorlar. Yıllık 15.000

Detaylı

Sizleri imanda [ve] paklıkta inananların örneği olmaya davet etmek istiyorum.

Sizleri imanda [ve] paklıkta inananların örneği olmaya davet etmek istiyorum. 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) İnananların Örneği Olun Mary N. Cook Genç Kadınlar Genel Başkanlığı Birinci Danışmanı

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, EYLÜL 2013 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Her Mevsimde Azizler Olmak Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki gibi güzel bir şekilde görebileceğiniz

Detaylı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi 01188_186_Restoration.indd 1 11/18/13 2:10 PM

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi 01188_186_Restoration.indd 1 11/18/13 2:10 PM İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi Tanrı Sizin CenneTTeki Sevgi Dolu Babanız dır Tanrı sizin Cennetteki Babanız dır. Sizi şahsen tanıyor ve sizi tahmin edebileceğinizden daha çok seviyor.

Detaylı

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor?

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? 16 K M, NASIL, NE? K M, NASIL, NE? 17 FSJ/FÖJ Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? Gönüllü sosyal yıl 1964 yılından beri mevcuttur, gönüllü çevre yılı ise 1993 yılından beri faaliyet göstermektedir. Emek vermeye

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Hezekiel: Görümler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O

Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, OCAK 2014 Başkan Dieter F. Uchtdorf Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Bir Ağacı Dikmek İçin En Uygun Zaman Eski Roma da Janus başlangıçların tanrısıydı. O çoğu kez bir yüzü arkaya

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin

Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, MAYIS 2015 Başkan Thomas S. Monson Tapınak Kutsamaları Tapınağa gittiğimizde orada manevi bir boyut ve huzur hissedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin dünyanın Kurtarıcı

Detaylı

Pavlus un Şaşırtan Seyahatleri

Pavlus un Şaşırtan Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşırtan Seyahatleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı