I. BÖLÜM : TELF YAZILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM : TELF YAZILAR"

Transkript

1 I. BÖLÜM : TELF YAZILAR

2

3 D.E.Ü.lahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XXIII, zmir 2003, ss.3-20 RUSSELL IN DN FELSEFESNDE NANÇ SORUNUNA EPSTEMOLOJK BR YAKLAIM Dr. Aydın Iık * AN EPISTEMOLOGICAL APPROACH TOWARDS BELIEF IN RUSSELL S PHILOSOPHY OF RELIGION ABSTRACT In this article, we try to analyze what Russell has understood from belief, taking the roots of his philosophy of knowledge as central theme. Having analyzed the term belief, which is one of the main subjects of the philosophy of religion, the uses of belief in praxis is taken into consideration from Russell s point of view. Especially, we give priority to Russell s views concerning epistemological value of religious belief. Anahtar Kelimeler: nanç, Russell, Epistemoloji, Din, Tanrı ÖZET Bu makale kapsamında Russell bilgi felsefesinin merkezi bir tema olarak dayanaklarını oluturan inanç kavramından Russell ın ne anladıını analiz etmeye çalıtık. Din Felsefesinin temel konularından biri olan inanç kavramı analiz edilirken inancın uygulamadaki kullanımları açısından Russell ın görüleri dikkate alınmıtır. Özellikle (biz bu çalımada) Russell ın dini inanc ın epistemolojik deeriyle ilgili görülerini vermeye gayret ettik. Russell ın felsefi kurgusu neredeyse tamamen onun bilgi felsefesine dayanır. Russell, bilim ve bilgi felsefesindeki deiimlere göre düüncesini devamlı surette deitirdiinden onu belirli bir felsefi ekole dahil etmek elbette zor olacaktır. Russell ın yeni gelimeler karısındaki deien tutumu, onun Din Felsefesini ve özellikle de inanç hakkındaki görülerinin * D.E.Ü. lahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalında Aratırma Görevlisi.

4 Dr.Aydın IIK açık-seçik bir ekilde ortaya konulmasını da güçletirmektedir. Bu güçlüklerden dolayı, mevcut makale kapsamında Russell ın düünsel deiimi de dikkate alınarak, analitik bir perspektiften Russell ın inançtan ne anladıı üzerinde durulacaktır. Russell epistemolojisinin iki temel kavramı, tanımayla ve betimlemeyle bilmedir. Bunlar bilgi verilerimizi salamaktadır ve betimlemeyle bilme hatta tüm bilgimiz yani gerek eylerin, gerek dorunun bilgisi duyuverileriyle (sense-data) temellendirilir; fakat bu verilerden hareketle çıkarımlar yaparak geçmiin ve gelecein var olularını bileceksek bazı genel ilkelere de ihtiyacımız olacaktır. Bunlar tümevarımsal ve tümdengelimsel inançları içerirler. Tümevarımsal ilkeler bize yarın günein doacaını inandıran ilkelerdir. 1 Russell, tümevarımsal bir inancın asla deneyle kanıtlanmayacaını iddia etmekte ve bu düüncesine tümevarımsal bir ilkenin yine asla deneyle çürütülemeyeceini de eklemektedir. Çünkü ona göre, tümevarımsal bir ilkeye önceden inanmadıımız müddetçe söz konusu ilkeyi kanıtlamak için asla deneyi kullanamayız. Bu yüzden Russell, tümevarımı dı dünyadaki somut uygulamalarda duraksamadan kullanmamıza ramen gerek tümevarımın, gerekse tümevarıma dayanan bilimin, inançsal bir ön kabulü içinde barındırdıını iddia eder. 2 Russell, tümevarım gibi ne deneyle kanıtlanabilen, ne de çürütülebilen baka genel ilkeler ve inançlar üzerinde de durur. Bunlar, ona göre, duyu-verilerinin bilgisi kadar kesin olup, doru bilgi kuramı ve bilgimizin geniletilmesi için gereklidirler. Ona göre, bazı mantık ilkeleri bunlara örnek olarak verilebilir. Mesela öncüllerin gerçekten doru olduu kabul edilirse, sonucun da doru olduuna kimse karı çıkmaz. Ne zaman inandı- ımız bir ey, sonradan inanacaımız baka bir eyin kanıtlanmasında kullanılsa bu ilkeler geçerlidir. Bu ilkeler, hiçbir bakımdan duyu nesnelerinden türememi olmalarına karın, bize üzerinde üpheye düülemeyecek bilgile- 1 Russell, Human Knowledge Its Scope and Limits, George Allen & Unwin Ltd., London, 1971, s Bertrand Russell, The Scientific Outlook, Norton Library, 1. Published, New York, 1962, s

5 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım rimizin de bulunduunu gösterirler. 3 Russell a göre, Özdelik Yasası (bir ey neyse odur), Çelimezlik Yasası (bir ey hem var hem de yok olamaz), Üçüncü ıkkın mkânsızlıı Yasası (bir ey ya var, ya da yok olmalı) vb. yasalar bu genel ilkelere örnek olarak verilebilir. Bunlara, Düüncenin Yasaları denmektedir. Russell a göre, bu ilkelere Düüncenin Yasaları denmesi yanlıtır; çünkü önemli olan bu yasalara uygun olarak düündüümüz olgusu deil, eylerin bunlara uygun olarak davranmalarıdır. 4 Bahsedilen bu genel ilkeler konusunda felsefe tarihinde büyük tartımalar vardır. 5 Russell a göre, ampirik filozoflar ile rasyonalist filozoflar arasındaki bu tartımada rasyonalistler, bu ilkelerin deneyle kanıtlanamayacaını ve genel ilkelerin bizce bilindiini söylemeleri hususunda haklıdırlar. Fakat Russell, rasyonalistlerin bu genel ilkelerin doutan ilkeler oldu- u görüüne katılmaz. Ona göre, bu ilkeler a priori olup, deneyle onları kanıtlayamasak da onların doruluunu görebiliriz. Eer deneyimize girmemi bir eyin var olduunu kanıtlamak istersek, deneyimize girmi bir ya da daha çok eyin varlıının öncüllerimiz arasında olması gerekir, çünkü bilgi ya tümüyle, ya da bir yönüyle deneye dayanır/dayanmalıdır. 6 Russell, rasyonalistlere yönelttii bu eletirilere ramen a priori ilkeleri kabul eder. Ona göre, matematik ve mantıkta kullanılan çou ilke a priori dir. Ampirik filozoflar apriori ilkeye karı çıkmılar ve iki eyle öteki iki eyin yan yana konulmasının tümevarımsal olarak her zaman dört ettiini ileri sürmülerdir. Fakat Russell a göre, düüncelerimizi tikel eylerden soyutladıımız halde de iki ile ikinin dört ettiini biliyoruz. ki iki daha dört eder gibi bir a priori önerme, Sokrates in ölümünden bütün insanlar ölümlüdür e varan tümevarımsal genellemelerden bile daha kesindir. Birinci sebep, Sokrates in ölümlülük olasılıı bütün insanların ölümlülük olasılıın- 3 Russell, Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadirolu, Kabalcı Yay., stanbul, 1993, s Russell, a.g.e, s Titus, Living Issues in Philosophy, Van Nostrand Reinhold Company, 5. Edition, New York, 1970, s Ayer, Russell, Fontona-Collins, London, 1972, s

6 Dr.Aydın IIK dan yüksektir. Yani, bu önermeyi genelden tikele götürmek daha kesin bir sonuç verir. kinci sebep ise, bizler ölümün olmadıı bir yeri düünebiliriz ama iki ile ikinin be ettii bir yeri asla düünemeyiz. Russell a göre, buna ramen biz, iki ile ikinin dört ettiini biliyorsak ve bu a priori ilkeyi tikeller üzerine de uygulayabiliyorsak, ancak o zaman bu yeni bir bilgi o- lur. 7 Bununla birlikte, Russell ın doamızın da dier eyler gibi dünyanın olgusu olduunu savunduu ve bu ilkeleri düünce yasası olarak onamanın yanlılıını iddia ettii görülür. Ona göre, genel ilkeler ve apriori üzerine inanma, yalnızca düünce üzerine deil, eyler üzerine de bir inanmadır. Mesela çelimezlik yasasına inanmak bir düünce ise de, çelimezlik yasasının kendisi bir düünce deildir; o aynı zamanda dünyadaki eyleri ilgilendiren bir olgudur. Görülüyor ki Russell, ampirist filozofların kabul etmedikleri tümelleri kabul etmekte, fakat rasyonalist gelenein tümel anlayıından farklı bir teoriyi epistemolojisinin merkezine yerletirmektedir. öyle ki; ona göre, tümel varlıklar vardır, ama bunların varlıkları yalnızca zihinsel deildir. Yani, zihin onu düünmü veya kavramı olmasa da onlar vardır. Edinburgh Londra nın kuzeyindedir önermesindeki kuzey tümeli buna en güzel örnektir. Hiçbir insan olmasa da, Edinburgh un bulunduu yeryüzü bölümü, Londra nın bulunduu bölümün kuzeyindedir. Görülüyor ki, Russell a göre tümeller, düüncenin kavradıı, fakat düüncenin yaratmadı- ı, dı dünyanın parçası olan eylerdir. O, bu düüncesiyle hem rasyonalist, hem de ampirik epistemolojilerden ayrılır ve ikisinin sentezi olan yeni bir epistemoloji ina eder. 8 Felsefesi neredeyse (tamamen) bir epistemoloji örgüsü olan Russell ın bilgi felsefesini genel hatlarıyla vermeye çalıtık. O, epistemolojiyi, ben ve ben-olmayan arasında bir iliki olarak görmektedir. Buradan çıkardıımız ilk sonuç, onun süje ve obje arasında yapmı olduu kesin ayrımdır. Russell, suje ve obje arasında kesin bir ayrım yapmasına ramen süje ve objenin tam anlamıyla ne olduklarının bilinemeyeceini savunarak 7 Russell, Felsefe Sorunları, s Russell, a.g.e, s

7 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım agnostik bir tutum sergiler. Fakat bu yaklaım, bilginin imkânını reddeden bir sistemle nihayetlenmez; çünkü Russell, eylerin bilgisinin tamamen tanımaya dayandıını, dorunun bilgisinin ise bir yönüyle deneye dayanmakta olduunu kabul etmektedir. Bu düünceleri açısından Russell, bilgi kuramı balamında ampiristlere yakın olmakla birlikte tamamen ampirist bir filozof deildir. Onun bilgi anlayıının, olgucu felsefenin bilgi kuramına benzedii söylenebilir; fakat eklektik bir epistemoloji kuramıyla ortaya çıkan Russell ın, neticede her eyi küçük olay zerreciklere dayandırması sebebiyle, felsefe tarihinde yeni bir ekolün kurucusu olduu iddia edilebilir. Bu felsefi sistemin adı da mantıksal atomculuktur. Russell, mantık ve epistemolojiye ait eserlerinin hiçbirinde dini, epistemolojik ve mantıksal uygunluu açısından incelememitir. 9 Russell, Copleston la yaptıı bir tartıma sırasında, Tanrı ve din öretileri konusunda, bilginin imkân ve sınırları açısından agnostik olduunu belirtir. 10 Dolayısıyla dini öretiler, Tanrı vb. konuların, epistemolojinin imkân ve sınırlarını atıını belirten Russell dan içsel metot temelinde dinin epistemolojik bir tahlilini yapmasını beklemek yanlı olacaktır. 11 eylerin bilgisini duyuverilerine, dorunun bilgisini ise en azından bir yönüyle deneye dayandıran Russell, Tanrı ve din öretileri gibi eyleri bilemeyeceimizi söyler. Baka bir ifadeyle, Tanrı ve din öretileri gibi kavramlar dorulanamamakta veya yanlılanamamaktadırlar. 12 Ona göre, dini domaların metafizik a priori usa vurmayla kanıtlanması imkânsızdır; zira apriori önermeler de bir yönüyle deneye dayanmakta ve sadece zihnin ortaya koyduu bir kavram olmaktan çıkmaktadırlar. Çünkü o, bu tür önermelerin, ancak deneye dayanmaları artıyla yeni bir bilgi verdiini düünür. Mesela, Tanrı vardır önermesi, Russell a göre, bilgimize hiçbir ey eklememektedir. Zira bu önerme, deneye veya tanımayla bilmeye dayanmamakta ve Tanrı Tanrı dır demekten 9 Brightman, Russell s Philosophy of Religion, The Philosophy of Bertrand Russell, Ed. Paul Arthur Schilipp, Harper Torchbook, London, 1944, s Russell, Why I am not a Chiristian, Unwin Books, 2. Impression, London, 1969, s Brightman, a.g.m., s Bertrand Russell, Inguiry into Meaning and Truth, Penguen Books, Harmondsworth, 1965, s

8 Dr.Aydın IIK baka bir anlama gelmemektedir. Bu yüzden, Russell a göre, özellikle felsefede Tanrı nın varlıını ve dini öretileri a priori temelde kanıtladıklarını iddia edenler, safsata içerisinde bo ve anlamsız bir konuma gerçekletirmektedirler. 13 Bir insan bilgi açısından Tanrı nın bilinemeyeceini savunmakla birlikte, Tanrı nın varlıına inandıını veya inanmadıını da söyleyebilir. Dolayısıyla kii bilgi konusunda agnostik, ama inanç noktasında teist ya da ateist olabilir. O halde, bir insan agnostik-teist olabilecei gibi, agnostikateist de olabilir. Buradaki agnostiklik, meselenin bilgi boyutunu, teistlik ve ateistlik ise inanç/eylem boyutunu oluturur. Ancak agnostik olduunu söyleyen birçok insan, teist ya da ateist oldukları hususunda olumlu bir ey söylememi, ikisi dıında bir kategoriye dahil olduklarını iddia etmilerdir. Bununla birlikte agnostik olduunu söyleyen bazı kiiler de, dorudan teistlikle ya da teistlie yol vermek ve korkaklıkla, bazıları da ateistlikle itham edilmitir. 14 Russell, Copleston la yaptıı tartımada, dinsel inanç konusunda ve özellikle de Tanrı nın varlıı-yokluu hususundaki tartımalarda tutumunun agnostik olduunu belirtir. 15 Russell a göre, agnostik, dinlerin ilgilendii ahiret, Tanrı vb. konularda hakikatin bilinmesinin imkânsız olduunu veya eer imkânsız deilse bile, u anda imkânsız olduunu, düünen kiidir. Ona göre agnostik, ateist deildir. Bu balamda ateist dindar gibidir; çünkü biri Tanrı nın var olduunu dieri ise var olmadıını bilebileceimizi iddia eder. Agnostik ise gerek kabul, gerek inkâr için elde hiçbir kanıtın olmadı- ını söyler. Bir agnostik ne Tanrı nın var olduunu, ne de Tanrı nın var olmadıını ifade eder. Kısacası agnostik, dindar kadar ateiste de uzaktır. 16 Görüldüü gibi, Russell da belli bir alanda da olsa, bilinemezcilik dogmatik bir karakter taımaktadır. Ayrıca bu gün için imkânsızlıına 13 Russell, Felsefe Sorunları, s Bayram Dalkılıç, Bertrand Russell ın Felsefesinde Tanrı Problemi, (Basılmamı Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, s Russell, Why I am not a Christian?, s Bertrand Russell, What is an Agnostic?, The Basic Writings of Bertrand Russell, Ed. Robert E. Egner-Lester E. Denonn, New York, 1961, s

9 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım inanma ; fakat bu bilinmeyiin yarın deiebilecei ihtimalini fikren muhafaza etmek, Russell tarafından bilimsel bir tavır olarak sunulur. Ancak, bu noktada dini problemler karısında sözü edilen tavrın ateizmle ilikisi olup olmadıı da akla gelebilir. Bilindii gibi ateist de, her türlü din olgusuna karı çıkan ve inanmadıını söyleyen kiidir. Dolayısıyla ateizmin, agnostisizmle benzerlikleri ve ayrılıkları olmalıdır. Russell a göre agnostik, Tanrı nın imkânsız olmasa da pek olaan dıı bulunduunu savunabilir; hatta bunu, uygulamada düünmeye demeyecek kadar olasılık-dıı sayabilir. Bu durumda o, ateistten çok uzak deildir. Agnostiin tutumu, dikkatli bir filozofun, eski Yunan tanrıları konusunda takınacaı tavır gibidir. Russell, eer kendisinden Zeus un, Poseidon un, Hera nın ve öteki Olympos tanrılarının var olmadıklarının kanıtlaması istense, kesin delilleri bulmaktan yoksun kalacaını itiraf edeceini söyler. Agnostik de, Hıristiyan Tanrı sını Olympos tanrıları kadar olaan dıı sayabilir. Böyle bir durumda, agnostiin pratik bakımdan ateistle birlikte olduu söylenebilir. 17 Bu ifadeler ııında unları söylemek mümkündür: Tanrı nın var olduunu bilmek ile olmadıını bilmek birdir. Her bilginin bir bilineni olması sebebiyle, her iki bilginin de objesi Tanrı dır. Bir kimse, Tanrı nın olmadı- ını söylerse, Tanrı yı bir bilgi konusu olarak kabul etmi demektir. Baka bir ifade ile, bilmediini, yok olduunu bilmekte bir bilgidir. Böylece, ateist ile teist, Tanrı yı bilgi objesi olarak kabul etmekle aynı kategoridedir. Ancak, agnostik, teist ve ateisten farklı olarak bilme ile bilmeme arasında, hüküm vermeme de kalır. Buradaki hüküm vermeme, Tanrı nın veya Tanrısal olanın bilme imkânları nın dıında kalması prensibine dayandırılır. Dolayısıyla var olma ile bilinme arasında kurulacak zorunlu bir iliki, sonuçta Tanrı nın yokluunu ortaya koyacaktır. Böylece, Tanrı hususunda agnostisizmle ateizm arasında bir uygunluk söz konusu olacaktır. Bu, Russell ın pratik uygunluk olarak nitelendirdii bir uygunluktur. Bununla birlikte agnostisizmle ateizm arasında teorik iliki kurmak da mümkündür; çünkü her iki anlayıın hareket noktası da bilimsellik iddiasıdır. 17 Russell, What is an Agnostic?, s

10 Dr.Aydın IIK Russell, Tanrı yı inkâr etmekten korkmadıını, çünkü Zeus u ve Jüpiter i, Odin i ve Brahma yı inkâr ettiini ve bundan dolayı da vicdan azabı yaamadıını ve bunun sonucunda da gözle görülebilecek herhangi bir ceza çekmediini belirtir. O, eer bir Tanrı olsaydı, O nun kendi varlıından üphe edenlere kızmak gibi bo bir küçüklüe kapılmasının pek mümkün olmayacaını belirtir. 18 Russell a göre, ne derece agnostik olursa olsun aklı baında hiçbir kimse, sadece akla inanmakla yetinmez. Akıl, kimisi gözlenmi, kimisi de kıyaslanarak çıkarılmı olgu meseleleriyle ilgilenir. Dolayısıyla o, gelecek hayatın ve bir Tanrı nın var olup olmadıı konuları ayet olgu meselelerine giriyorsa, agnostiin bunları aynen yarın ay tutulacak mı? sorusu gibi aratırması gerektiine inanır. Hatta Russell, davranıları açıklamak dıındaki amaçları ortaya koymak için akla aykırı olamamaları artıyla, duygular ve arzuların kullanılmasını da kabul eder. 19 Russell ın tutumunun,-tanrı nın var olduunu veya var olmadıını bilmediini, yani ateizm ile teizm arasında olduunu iddia edenagnostisizmin klasik tavrı olduu açıktır. Mehmet Aydın, Din Felsefesi adlı eserinde böyle bir tutumu benimseyen agnostiin çeliki içerisinde olduunu belirterek unları söyler: Agnostisizmin haklı olabilmesi için u iddialardan birinin ya da ötekinin kabul edilmesi gerekir: a.) Tanrı nın hem var, hem de yok olduunu gösteren bir takım ipuçları vardır; b.) Tanrı nın var veya yok olduunu gösteren hiçbir ipucu yoktur. Agnostik birinci iddiayı kabul edemez; çünkü orta yerde (yani teizmle ateizm arasında) durabilmesi için, leh ve aleyhteki ipuçlarını tam anlamıyla denkletirmek zorundadır. Aksi takdirde ya teizme, ya da ateizme kaymadan edemez. O, ikinci iddiayı da kabul edemez; çünkü Tanrı nın varlıı veya yokluu hakkında hiçbir ipucu yoksa agnostisizmin dayanacaı bir temel de yok demektir. 20 Bu ifadeler ilk bakıta makul gibi görünmektedir. Fakat agnostik bir 18 Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s Mehmet Aydın, Din Felsefesi, D.E.Ü. Yay., zmir, 1987, s

11 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım düünür bu iddialara karı her halde u itirazları ileri sürerek bu gerekçelerin doru olmadıını söyleyebilir: Bilmek sübjektif bir deer dir; bu yüzden de Tanrı nın varlıını veya yokluunu bilmekle, var olduunu veya yok olduunu bilmek ayrı ayrı deerlendirilmelidir. Dier taraftan var olduunu bildiimiz bir eyin, bileni olduu için veya bilindii için var olduunu, aynı ekilde yok olduunu bildiimiz bir eyin yokluu hakkındaki bilgimizden dolayı yok olduunu söyleyemeyiz. Yani bilinmek veya bilinmemek bir eyin mutlak anlamda (zati varlıı açısından) varlık artı olarak düünülemez. Aksi halde -Tanrı, bilindii için vardır demek- Tanrı insan var olduu için vardır anlamına gelecektir. Ayrıca bir eyin varlıını bilmek veya var olmadıını bilmek, o eyin varlık alanı ile bu varlık alanında geçerlilii olan bilgi türü sayesinde mümkündür. Bundan baka bir ey hakkındaki bilgimizin dayandıı deliller belli bir metoda ve düünce anlayıına (mantıa) göre kurulabilirler. Böyle olunca her ispatın konusunu ne ölçüde ispat ettii ise bir epistemoloji sorunu olmaktadır. Bu durumda, Tanrı nın var olduunu veya var olmadıını gösteren delillerin denkletirilmesinden ziyade kuvvetinden bahsetmek daha makul olacaktır. Aksi takdirde nitelik ve nicelik kavramları birbirine karıacaktır. Çou zaman klasik teist filozof ve teologlar tarafından Tanrı ya i- nanma ile bilme veya kanıtlama arasında öyle bir ilikinin kurulduu görülmektedir. 1. Tanrı nın var olduunu ispat eden delillerin çürütülmesi, Tanrı nın var olmaklıını ortadan kaldırmaz. 2. Tanrı nın var olmadıını ispat eden delillerin çürütülmesi de, Tanrı nın var olmadıı iddiasını çürütmez. 21 Her iki ıktan da çıkartılması gereken netice, Tanrı nın kendisi hakkındaki bilgilerimizin Tanrı nın zatından çok bize ait olduudur. Dolayısıyla bu düünce agnostisizme kapı açtıı gibi agnostik-teizm veya agnostikateizme de kapı açar. Mesela Amerikalı filozof W. James, Tanrı nın var 21 Dorothee Söle, Thinking About God, SCM Press, London, 1990, s

12 Dr.Aydın IIK olup olmadıı, insan ruhunun ölümsüz olup olmadıı üzerinde ne lehte, ne de aleyhte hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Ancak biz yine de bir Tanrı olduuna ve insan ruhlarının ölümsüz olduuna inanma hakkına sahibiz. der. 22 Görüldüü üzere bizler, bir eye inanma veya inanmama hakkına sahibiz fakat bizzat inancın kendisinin ne anlama geldii ve Russell ın inançla neyi kastettii sorusunun burada cevaplanması gerekmektedir. nanç kavramı hakkında felsefe literatüründe çeitli görüler ve spekülasyonlar vardır. Bu görüleri sınıf1andırdıımızda genel hatlarıyla üç türlü yaklaımın olduu görülür: 1. Hakkında tersi kanıtlar olduu halde inanma. 2. Kanıta veya kanıtlara ramen deil, ortada kanıt olmadıı halde i- nanma. 3. Kanıt olmadıı halde inanma deil, bizzat kanıta dayanarak inanma. 23 Bu görü ve kabullerden üçüncüsü yöntem olarak dierlerinden farklıdır, çünkü biz bilginin veya deneyin geniletilmesini istiyorsak ve neyin doru, neyin yanlı; neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduunu tespit için üçüncü yöntemi kabul etmek zorunda kalırız. Russell a göre, en sade biçimiyle bilgi: doru inançların bir alt sınıfı/sub-class veya sınıflanmasından ibarettir. 24 O halde, cevaplandırılması gereken soru, Russell ın inançtan ne anladııdır. Russell, inanç kelimesinden en genel manada zihin ve bedenin her ikisinin durumunu anladıını ifade eder. Bu yüzden de inanç ona göre, hayvanlar ve insanların ortak özelliidir. Mesela, benim istasyona bir tren bulma umuduyla gitmem, yani benim bu durumum veya eylemim bir inançtır. Tasvip, beklemek, hatırlama çeidinden bedendeki bir takım kımıltıların hepsi bir inanı türüdür. Böylece inanıların daha düünme ve dil öncesinde bir varlıı vardır. 22 Samuel Enoch Stumpf, Philosophy: History & Problems, Fifth Edition, McGraw-Hill, New York, 1994, s John Herman Randall-Jr. Justus Buchler, Felsefeye Giri, çev. Ahmet Arslan,Ege Üniversitesi Yay., zmir, 1989, s Russell, Human Knowledge Its Scope and Limits, s

13 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım Russell a göre, kelimeler inanıı saptayıp bakalarına bildirmeye yarayan araçlardır. Mesela bak bir tilki var dediimizde, eer biz onun tilki olduunu hissediyorsak bu bir inançtır. 25 Mesela, burnumuza yanık kokusu geldiinde, bir eyin yanmakta olduuna inanıp bedenimizle ona göre tavır sergileriz. Bu da bir inançtır. 26 Russell a göre, insan inançlarını kelimelerle dılatırma alıkanlıındadır. Dile getirilmemi inanılar ise, en kaba ve en kolay anlaılan inançlardır. in içine biraz incelik karıırsa, inanıların dilsel biçimlere dökülmesi gerekecektir. 27 Bu yüzden de inanıları sıkı sıkıya ilikili oldukları dilsel biçimlerden ayrı tutmak neredeyse, imkânsızdır. 28 Russell, inanç ve dil arasında kurduu iliki balamında, kullandıımız kelimelerin kesinlikle nesnenin özü olmadıını iddia eder ve kelimelerin insan psikolojisini, isteklerini, kısacası inançlarını yansıttıını belirtir. Russell, inançların o kadar karmaık bir yapısı olmadıını düünmektedir. O, inançla, hayvanların davranılarında da görünen ve düünme öncesi olabilen bazı eyleri kastettiini ifade eder. Yukarıda da deindiimiz üzere Russell, inanç teriminden zihin veya bedenin her ikisinin durumunun kesin bir türünü anladıını belirtir. 29 nanç noktasında insan ile hayvan arsındaki fark hayvanın önceyi ve sonrayı ayırt edememesi, yani Russell ın hafızasal inanç dedii eye sahip olmamasıdır. 30 nancın en önemli özellii, onun dısal bir referansa bavurmasıdır. Mesela sen bir arabanın geldiine inanıyorsan, senin bu inanıın kasların kesin bir hareketini, duyu organlarını, duygularını bununla birlikte sendeki çeitli imajları içerecektir. Kısacası inanç, Russell perspektifinden organizmanın durumsal toplamıdır. Dolayısıyla bir hayvan veya küçük bir çocuk da eylemler serisiyle inanı sergileyebilir. Fakat insan, konumanın ve kümülatif reaksiyon pratiinin bir sonucu olarak, az veya çok statik artlarda da inanı ortaya koyabilmektedir. Yani insan önceden hafızasında bulu- 25 Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s

14 Dr.Aydın IIK nanlarla dıarıdan bir uyarıcı olmaksızın etkin bir inanı sergileyebilmektedir. te bu durumuyla, yani hafıza yönüyle, insan dier varlıklardan faklıdır. 31 Russell için inanç kavramı, zihnin analizi konusunda da merkezi ö- nemi haizdir. nançlar doru veya yanlı olabilir ve yanlı inançlar da doru inançlar kadar güçlü savunulabilir. Bu yüzden de doru inançları yanlılarından ayırt etmek zor bir sorundur. nançlar olmasaydı yanlı da olmazdı; doruluun yanlılıkla balılaık olmasından dolayı doruluk da olmazdı. Özdekten oluan bir dünyada, inanç ve yargılar bulunamayacaına göre doru ve yanlı da bulunmazdı. Bu düüncelerden hareketle zihinlerin doruluu veya yanlılıı yaratmadıı, onların ancak inançları ortaya koydukları söylenebilir. Fakat inançlar bir kez yaratıldıklarında, zihinler onları ne doru, ne de yanlı yapabilirler. Zira inançlar var oluları bakımından zihne balıdır, fakat dorulukları bakımından zihne balı deildirler. 32 Dolayısıyla inancın doruluu veya yanlılıı zihinden çok inancın nesnesi veya nesnelerini ilgilendiren bir eydir. 33 Russell a göre, inanç meselesini karmaık hale getiren ve felsefe de dâhil birçok alanda tartımalı kılan, inanılan ey ile inanç arasındaki ayırımdır. Çünkü bir organizma hareketi olarak inanı durumu çou zaman bulanıktır. 34 Doru veya yanlı olabilen inancın (ki bu doruluk ve yanlılık inanç ve inanç nesnesi arasındaki uygunluktan çıkarılmaktadır) inançnesnesiyle ilikisini Russell u ekilde analiz etmeye çalıır: 1. nanç, bir anlamda karakterize edilen, böylece de doru veya yanlı olabilen eydir. Mesela, siz bir atın mutlaka yarıı kazanacaına inanabilirsiniz, fakat yarı zamanı geldiinde, o at yarıı ya kazanır, ya da kaybeder. Kısacası inancınız sonuca göre doru veya yanlı olur. nancı doru veya yanlı yapan ey sadece olay dır Russell, a.g.e., s Russell, Felsefe Sorunları, s Russell, The Analysis of Mind, George Allen-Unwin Ltd., 9. Impression, London, 1968, s Russell, Human Knowledge, s Russell, The Analysis of Mind, s

15 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım 2. nanma ile inandıımız eyi birbirinden ayırmalıyız. Ben, Kolomb un Atlantik i geçtiine inanabilirim veya iki ve ikinin dört etti- ine de inanabilirim. Fakat inanılan eyden baımsız, deimez bir karakter vardır; o da, inancın kendisidir nanılan ey ve inanç her ikisi de inanan kiide o andaki olayı içerir. Mesela, ben Sezar ın Rubicon u geçtiine inanıyorum. Benim bu inancım, yıllar önce olmu olan bir olay hakkındadır. Bu olayı ben ne gördüm, ne de hatırlıyorum. Bu olay, yani inandıım ey olduunda, olan eyin kendisi zihnimde deildir. Dolayısıyla benim inandıım eyin imdi olan bir olay olduunu söylemek doru olmaz. Bununla birlikte benim inandıım eyin, imdi zihnimde mevcut bulunan bazı tarihsel aktarımlardan ibaret olduu söylenebilir. 37 Görüldüü üzere Russell, inancı doru veya yanlı yapanın nesnelkarılık veya objeye uygunluk olduunu iddia etmektedir. O, bu uygunlu- un inancın dıarıdaki görünümü, inanma sürecinin ötesinde ve dı dünyadaki bir olay olduunda ısrarcıdır. 4. nanç içerii ile inancın nesnel karılıı arasında bazen büyük bir uçurum vardır. Mesela; Sezar Rubicon u geçti cümlesine inandıımızda, inanma içerii Sezar Rubicon u geçti cümlesine, yani baka bir deyile inanma sürecine yapıık bir eydir. nanmanın nesnel karılıı ise benim dorudan doruya duyulamadıım, benden yüzyıllar önce olmu olan bir olaydır. Kısacası inancın nesnel karılıı, olayla ilgilidir. nanç içeriklerinin hepsi veya bir kısmı nesnel karılık neticesinde anlam kazanırlar. 38 Russell, böyle bir inanç teorisiyle çeitli inanç türlerini de ortaya çıkarmı olduuna inanır. Bunlar; hafızasal-inanç, beklentisel-inanç ve çıplak-kabuldür. Russell a göre, bunların her biri inanç türü olup, karmaık duyumlara veya kesin bir hissedie dayanır Russell, a.g.e., s Russell, a.g.e., s Russell, The Analysis of Mind, s Russell, a.g.e, s

16 Dr.Aydın IIK Russell, bu türlerin dıında -salamca inandıım ey, ne bilgi, ne de yanlı ise buna ve bunun gibi duraksayarak inandıım ey gibi- baka bazı inançların da olabileceini kabul eder. Russell ın bu inanç türüne de olasılıklı sanı dedii görülür. 40 Russell epistemolojisi örgüsü içinde inanç kavramını kuramsal olarak inceledikten sonra, inançların pratik yönünün de tahlil edilmesi gerektii kanaatindeyiz. Böylesi popüler bir konunun dar tutulması amacıyla aaıdaki iki soru üzerinde durulacaktır. 1. nançlar, eylemlerimizin nedeni olarak ne ölçüde etkindirler? 2. nançlar ne ölçüde mantıksal açıdan yeterli delillerden kaynaklanırlar veya kaynaklanabilirler? Russell, birinci soruyu kuramsal olarak deil, bir insanın sıradan ya- adıklarını ele alarak tartıır. Ona göre, günlük yaamımızda eylemlerimizi bir inancın etkisinden daha çok alıkanlık nedeniyle yaparız. Geçmite bu alıkanlıkların edildii bir dönem vardır. Eer bir iyerinde çalııyorsak, günlük davranılarımızın büyük bir kısmını alıkanlıklarımızın igal ettii açıktır. Ama yine de en azından iyerinin seçiminde inancın bir etkisi oldu- u söylenebilir. Mesela, kii vaktiyle o i yerinin teklif ettii iin, bulabilecei en iyi i olduunu düünmü olabilir. Bu nedenle de, bu seçimin yol açtıı her eyde bir bakıma inancın da payı vardır denilebilir. Ama eylemlerimizin çou Russell a göre inançlardan ziyade alıkanlıklara dayanırlar. Bu alıkanlıklar, onların doru olduklarına dair bilinçli bir inanç nedeniyle deil, bir köpein arka ayakları üzerinde durarak yiyecek istemeyi örenmesi gibi öretmeni honut kılmak için gençlikte edinilmi olan davranıladır. Demek oluyor ki inançlar, eylemlerimizin yalnızca ufak bir bölümünden dorudan sorumlu olsalar da, sorumlu oldukları eylemler en önemli olan ve yaamımızın genel yapısını belirleyen eylemler arasında yer alırlar. Mesela Russell, siyasal ve dinsel eylemlerimizin özellikle inançlarımızla balantılı olduunu düünür Russell, Felsefe Sorunları, s Bertrand Russell, Sorgulayan Denemeler, çev. Nermin Arık, TÜBTAK Yay., 4. Baskı, Ankara, 1996, s

17 Russell ın Din Felsefesinde nanç Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaım Russell a göre, ikinci soru iki yönlüdür: a) nançlar gerçekten ne ölçüde kanıtlara dayanır? b) Öyle olmaları ne ölçüde olanaklı veya arzu edilen bir eydir. a) nançların kanıtlara dayanma oranı onlara inananların sandıklarından çok daha düüktür. Mesela, oldukça rasyonel bir eylem ele alalım: Zengin bir iadamının parasal yatırımı gibi. yice bakıldıında i adamının para konusundaki kararlarının hiç de rasyonel temellere dayanmadıı görülür. Genellikle onun paranın ini çıkıındaki düüncesi politik ve duygusal vb. birçok etmene balıdır. Kısacası rasyonel kabul edilen birçok davranı veya karar iyice incelendiinde psikolojik bir etmenle ilikilendirilebilir. Russel, bunları söylemekle birlikte insan davranıını indirgemeci bir yaklaımla tek bir psiik etmene indirgeyen ve inancı rasyonalize etmeye çalıan Freudcu anlayıı da iddetle eletirir. Onlara göre, bilinçaltının rasyonalize edilmesi ile rasyonel eylem ortaya konulmaktadır; fakat Russell, bunu kabul etmedii gibi, Freudcuların tam tersi olarak insanın irrasyonel olarak kabul edilen yönünün bilinçli, rasyonel yönünün ise bilinç dıı olduunu savunur. b) nsanların eylemleri, ne ölçüde rasyonel olabilir veya olmalıdır? Russell a göre, olmalı mı sorusu ele alındıında, öyle bir sonuç çıkar: Bana göre, rasyonalizmin uygulama alanını belirleyen kesin sınırlar vardır; yaamın en önemli bölümlerinden bazıları mantıın ie karımasıyla mahvolur. Russell bu konu için, Leibniz in evlenme meselesini aktarır. Evlenme teklifinden sonra düünme fırsatı verilen Leibniz, evlenme teklifini geri alır. Russell, Leibniz in davranıını çok rasyonel bulmasına karın beenmediini belirtir. 42 Russell inançları, gündüz düleri olarak niteler. Arzulamalarımızın, inançlarımız üzerindeki etkisi herkesçe bilinen ve gözlenen bir olgudur. Ancak bu etkenin nitelii çou zaman yanlı algılanır. nançlarımızın büyük bir bölümünün bazı rasyonel temellere dayandıını, arzunun ise yalnız arada bir ie karıtıını varsaymak alıkanlık haline gelmitir. Russell a göre, yaamla ilgili inançlarımızın büyük bir bölümü arzularımızın ekillenmesinden baka bir ey deildir. Russell ın kanaati odur ki, insanların eylemleri rasyonel olabilir ama 42 Russell, a.g.e., s

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL,

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 015 June 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEMDE

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti,

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat limleri ,-./0111

Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat limleri ,-./0111 ! "#$%&%'&()*+,-./0111 1 /2 3#2//4/ 534 67-87#/4/ (,9)+6- :;&;+ /7..- - -7$?#/ % 2 AHMED YÜKSEL ÖZEMRE 1935 yılında Üsküdar'da domu; 1954'de Galatasaray Lisesi'nden, 1957'de stanbul Üniversitesi

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N!!!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 Abbas Kiarostami nin film yönetimi, modern Fars!iiri esteti"ine, özellikle de Fürû" Ferruhzad ve Söhrab Sepehri nin!iirlerine

Detaylı

4158-;*f+f-7,838!0, q

4158-;*f+f-7,838!0, q 4158-;*f+f-7,838!0, q ===.ER?>J-!HJ>'JJ'& p'c#&#?#('@#('-brh'b$#h qq ;Q(>(>(-;QN(H>& Lars von Trier in Aralık 2006 da gösterime giren komedi filmi The Boss of It All da (Emret Patronum) bir IT (bili!im

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING Winfried BRUGGER * (Çev. : Muhammed kbal MAMOLU) **

Detaylı