MÜHENDİS ve MAKİNA İÇİNDEKİLER ODAMIZ BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ ERİN XIV. GENEL KURUL TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI 238

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİS ve MAKİNA İÇİNDEKİLER ODAMIZ BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ ERİN XIV. GENEL KURUL TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI 238"

Transkript

1 SAYISI : 5 1 YILLIK ABONE : 50 Ura Lira MÜHENDİS ve MAKİNA Aylık Teknik Dergi SAY C 1 L MART 1 : T : MÜHENDİS ve MAKİNA Makina Mühendisleri Odası adına Sahibi : Şükrü ER Neşriyat Müdürü : Aslan SANIR Yazı işlerini fiilen idare eden Selimi ÜNER Neşriyat Komisyonu Üyeleri : Olgay BİLGİN Hamze TANYAŞ Sümtylr AKÇASU Sırrı HIZIR06LU ADRES Mühendis ve Makina Mecmuası Çelikkale Sokak 3 Tel. : İlân şartları: Ön kapak 1500 TL. Arka kapak 1000» İç kapaklar 550» Arka kuşe sayfalar » 1/2 sayfa 275 > 1/4 sayfa 150» İlânlardan mesuliyet kabul olunmaz. Klişe masrafları ilân sahibine aittir. Tek renk klişe cm 2 25 Krş. Renkli ilânlar için hususî tarife uygulanır. Yazı kabul şartları: Mecmuada Ekonomik, Teknik Ve Sosyal yazılar yayınlanır. Gönderilecek yazılar daktilo ile iki nüsha yazılmalıdır. Fotoğraflar parlak kâğıda basılmalıdır. Gönderilen yazılar neşrolunsun veya olunmasın iade edilmezler. Makalelerde serdedilen fikir ve mütalâalar imza sahibine ait olup mecmuayı temsil etmezler. İktibas hakkı serbest bırakılmış ofan yazılarımız ancak kaynak gösterilerek alınabilir. Başnur Matbaası, Ankara İÇİNDEKİLER ODAMIZ BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ ERİN XIV. GENEL KURUL TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI 238 HAVA SOĞUTMALI MOTORLARIN 20 SENELİK GELİŞMESİ Dr. Kloss/KAMfl AŞKUN Ord. Prof. HULKİ EREM'İN HAL TERCÜMESİ 247 BİRLEŞİK AMERİKA ENDÜSTRİSİ YEL EKONOMİSİ 1967 TAH- MİNLERİ 248 Kadri ÖRENCİK TÜRKİYE'DE GENEL ENERJİ TÜKETİMİ VE NÜKLEERENERJİ Prof. Nejat AYBERS MADENİ EŞYA VE MAKİNA İMALATI SANAYİİNDE SON GELİŞMELER 253 Ord. Prof. Dr. Nurettin ÇUHADAR UCUZ YAKITLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI 255 UÇAK VE HELİKOPTER YAPIMINDA KULLANILAN ÇELİKLER 266 R. LACHENAUD/Uğur KÖKTÜRK NÜKLEER ENERJİ VE ÖĞRETİM 273 Doğan ÖNER MÜHENDİS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART

2 * «.. Odamız Başkam Sayın ŞÜKRÜ ER'in XIV. Genel Kurul Toplantısını Açış Konuşması Sayın Misafirlerimiz ve Meslekdaşlarım, Odamızın 1968 çalışma yılı Genel Kurul Toplantısını açar, toplantımıza onur veren sizleri saygıyla selâmlarım. Odamızın bir yıllık çalışmaları, özet olarak çalışma raporu ile ve yıl içinde Haberler gazetemizle zamanında muntazaman bilgi ve tenkitlerinize sunulmuştur. Konuşmamda Odanın gelişmesi, mesleğin genel durumu ve ilerisi için düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Odamızın üzerine düşen görevler pek çok ve büyüktür. Şu hususu açıkça ve gururla belirtmek isterim ki, hiçbir meslek kuruluşu, memleket kalkınmasında bu kadar büyük bir sorumluluğu üzerine almamıştır. Bu kadar büyük bir sorumluluk ancak, memleket sevgi ve heyecanı, pozitif bilime olan inanç ve çalışma fedakârlığı ile yüklenilebilir. Üyelerimiz bunu sağlama yolundadır. Bu yıl 150 ye yakın üyemiz komisyonlarda ve değişik kuruluşlarda görev almak suretiyle bu yükü bizimle paylaşmışlardır. Bu mesiekdaşlanmıza borç biliriz. huzurunuzda teşekkürü Odamızın gelişmesi, üye sayısında ki artış, mali durum çalışma raporunda ayrıntılı olarak görülmektedir. Odanın mali bakımdan kuvvetli olması, bağımsızlığı yönünden de çok önemlidir. Bu husus sağlanmıştır. Ancak bunun grafikteki gibi her yıl ayni eğimle yükseleceğini düşünmeyelim. Bu eğri bir kaç sene sonra yataylaşacak ve belkide en büyük çabamız eğiminin düşmesini önlemek olacaktır. Halen gayretlerimiz şahsi çabalardan ve teşviklerden kurtulmuş ve hukuki temeline oturmuş değildir. Bu yönden önümüzdeki birkaç yıl Odanın İlerisi için en kritik yıllardır, önümüzdeki yıllarda Üyelerimizle ilgili kanunların endüstrimizin ve mesleğin menfaatlarına uygun olarak meclisten çıkarılması, bunların tatbikatına sahip çıkılarak gözcülük edilmesi, üyelerimiz için bir (Hukuki yardım) servisi kurulması, gelirlerimizi sağlıyan hizmetlerin hukuki mesnetlerinin kuvvetlendirilmesi, Odanın bir tahkim müessesesi olarak ilgili mercilere kabul ettirilmesi vatandaşlar için teknik danışma ve yardım servisleri kurularak yol gösterilmesi gibi hizmetlerin arttırılması ve hukuki düzene sokulması Odanın başlıca problemi olacaktır. Motorlu taşıtlar ve sıhhi tesisat projeleri tatbikatı memleketimizde projecilik anlayışının doğması ve gelişmesi yönünden çok faydalı olmuştur. Her nekadar Şoförler Federasyonu ve Trafik Teşkilâtı bazı keyfi hareketlerin, bu tatbikatla önlenmiş olması yüzünden faydalı ve bilimsel olan bu tatbikata karşı çıkmakta iseler de bunların yenileceği ümidindeyiz. Zira mal sahibi olanlarla, karoseri imalâtçıları bir proje ve hesaba dayanarak iş yapmış olmanın huzurunu duymaktadırlar. Tesisat projeleri tatbikatı bir kısım mimarların ve inşaat mühendislerinin engelleyici çabalan ile karşılaşmasına rağmen yürütülmekte ve tatbikatın diğer illerimizde yayılması için çalışılmaktadır. Makinacılık alanında bu başlangıçlar ilerisi için umut vermekte, daha karışık ve önemli tesislerin komple projelendirilmesine doğru bizleri itmektedir. Odamızdan komple tesisler için proje firmaları tavsiyesi istenmektedir. Üyelerimizin de bu isteklere uygun olarak teşkilâtlanmaları, resmî dairelerdeki yetkili üyelerimizin de bu gidişi teşvik etmeleri gerekmektedir. Halen memleketimizde mevcut yabancı uzmanlara (ki bunların pek çoğu makina mühendisidir) ödenen yıllık ücret döviz olarak 170 milyon lira civarındadır. Ayrıca yabancı firmalara yaptırılan projeler ve müşavirlik hizmetleri tahminimize göre bu rakamın hayli üstündedir. Bu hizmetlerin yurt imkânları ile karşılanması, yalnız döviz tasarrufu yönünden değil, yapılan hizmetlerin garantisi bakımından da çok önemlidir. Bütün meslekdaşlanmı bu konuya eğilmeğe davet ediyorum. Odamızın hükümetle olan ilişkileri mesleğimizin ve üyelerimizin menfaatına uygun bir şekilde devam ettirilmiştir. Bayındırlık ve Sanayi Bakanlıkları ile sık sık müşterek çalışmalarımız olmuştur. Bu çalışmalarımızla ilgili olarak; 4/10195 sayılı kararname hazırlandığı ve haberlerde duyurulduğu şekliyle imza safhasındadır. Proje ücretleri Yönetmeliğinde, komple bina maliyetinin tesisat kısmına isabet eden hissesinin % 20 den % 50 ye çıkarılması Bayındırlık Bakanlığınca kabul edilmiş durumdadır. Bu suretle üyelerimizin proje hizmetleri % 150 oranında değerlenmiş olacaktır. 238 MÜHENDİS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART 1968

3 Proje Müsabakaları ile ilgili Yönetmelik tatbikatında değişiklik yapılarak, mimari projeler yanında, tesisat proj derininde istenmesinin sağlanması çalışmalanndayız. Müteahhitlik karnesi Yönetmeliğinde, tesisatçı üyelerimizin menfaatına uygun olarak gerekli değişiklik sağlanmıştır. Ancak bu Yönetmeliğin çelik konstrüksiyon işleri ile uğraşan üyelerimizi tatmin etmediği görülmüştür. Bu aksaklığında giderilmesi için çalışılmaktadır. Montaj Talimatnamesi ile ilgili çalışmalar bitirilmiştir. Bu çalışmalar bilhassa motor ve aktarma organları üzerinde yoğunlaşmıştır. Motorlu taşıt imalinde çalışan firmaların tipleri, imalât imkânları incelenmiş ve bunlar arasında koordinasyon sağlıyacak şekilde motor ve aktarma organlarının standartları tesbit edilmiştir. Bu çalışmalar son bir revizyondan geçirildikten sonra ilgili mercilere sunulacaktır. Değişik kuruluşlarda üyelerimiz en aktif durumda görev almaktadırlar. Bilhassa Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu çalışmaları üyelerimizin gayretlerine dayanmaktadır. TÜBÎTAK'nın bilimsel araştırmalar için vermiş olduğu üç ödülden ikisine Odamızın iki üyesi lâyık görülmüştür. Bu sene bu Kurumun Genel Sekreterliğine bir üyemizin atanması bahis konusudur. Bu husus gerçekleştiğinde Kurumla olan Uişkilerimizde gelişme olacağı kanısındayız. Osmanlı İmparatorluğunu ulema sınıfının yükselttiği ve yine bu sınıfın batırdığı kanısındayım, Memleketimizin yükselmesinde de gerçek bilginlere büyük sorumluluk düşmektedir. Kendilerinin başarıya ulaşmalarını ve bu şerefe lâyık olmalarını sağlamak, desteklemek bir meslek teşekkülü olarak görevlerimiz arasındadır. Odamızın memleket endüstrisinin kalkınmasına olan katkısı öğünülecek bir şekilde gelişmektedir. Bu katkıda bulunmaya esas mecburuz da. Zira bu, aynı zamanda Makina Mühendisinin kaderidir. Bir gün Türk Endüstri Tarihini yazacak olanların, bunun aym zamanda Makina Mühendisleri Odasının tarihi olduğunu görmelerini sağlayacak şekilde çalışmağa mecburuz ve bunu ümit edebiliriz. Başka Odalara kayıtlı mühendislerin, Odamıza da ayrıca üye olmak istemelerini. Odanın ilerisi için iyi belirtiler olarak görüyoruz. Meslekdaşlanmız arasında bir beraberlik, ülkü birliği sevindirici bir şekilde gelişmektedir. Bunu, üyelerimizden sık sık aldığım özel mektuplardan görmekteyim. Üyelerimiz Yönetim Kurulumuza güvenmişler, en mahrem hususları hiç olmazsa dertleşme mahiyetinde de olsa, yazarak bize açılmışlardır. Üyelerimiz şahıslarımızla ilgili protokol kaidelerine dahi titizlikle dikkat etmişler, bizlere yapılmış bir muameleyi, kendilerine yapılmış gibi davranmışlardır. Bunun üzrine özel olarak durmamın sebebi şudur: Üyelerimizin, meslek ve meslekdaş menfaatları ile ilgili olarak, davet edeceğimiz boykot kararlarına uyacaklarını göstermektedir. Nitekim TRT tarafından ihaleye çıkarılan makina mühendisliği hizmetlerinin, üyelerimizi diğer mesleklerin baskısı altına sokacak ve sömürülmesine yol verecek şekilde olması, bu ihaleyi boykot etmemize bizi zorlamıştır. Yaptığımız boykota üyelerimiz katılmışlar, ihale iptal edilmiş ve isteğimize uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. İkinci husus 147 ler misalidir. Bu olayda en çok fire veren meslek zümresi maalesef makinacı öğretim üyeleri olmuştur. Bu acı olay üyelerimizin birbirlerini sevmemelerinin, çekememelerinin bir belirtisi idi. Meslekdaşlanmız arasında sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve mesleki disiplini sağlamak görevimizin önemi ortaya çıkmaktadır. Oda çalışmalarının bu yönde gelişmesi, sizlerinde gayret ve ruh zenginliğinizle sağlanacaktır. Bu gün sosyal ve ekonomik bilgiden mahrum bir mühendis, kaliteli bir işçi olmaya mahkûmdur. Üyelerimizin çalıştıkları yerde yönetici olmalarım sağlamak en büyük arzumuzdur. Yayınlarımızda önem vermek istediğimiz bir hususta üyelerimize gerekli dokümanı sağlamaktır. Ancak üyelerimizin sosyal ve ekonomik konulara gösterdikleri ilginin yetersiz olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Oda konferansları, Sanayi Kongreleri, bu yönden çok önemli olduğu halde, ilgi gösterenlerin çoğunluğunun meslekdaşlarımız olmaması üzücüdür. Bir işçi statüsüne tâbi olsa dahi, yönetici durumuna gelen mühendis, haliyle işveren vekili olmaktadır. Bu ise üyemizi işçiyle karşı karşıya getirmektedir. Sendikalar ve Siyasi partiler tarafından tahrik edilen işçiler, karşılarında işveren olarak mühendisleri görmekte, onlara karşı cephe almakta ve Pirelli olayında olduğu gibi meslekdaşlarımızı vurarak şehit etmektedirler. Bu hava içinde birliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız vardır. Tahriklere kapılmadan, prodüktiviteyi arttırma ve iş disiplinini sağlama görevimizin aksamasına meydan vermeden mühendis işçi ilişkilerinin iyi yönde geliştirilmesine çaba göstermek zorundayız. Yukardanberi verdiğim misallerle de belirttiğim veçihle, memleket kalkınmasında büyük bir savaşa giren siz meslekdaşlarımı, basan dileklerim ve saygılarımla selâmlarım. MÜHENDİS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART

4 - = --= = : = HAVA SOĞUTMALI MOTORLARIN 20 SENELİK GELİŞMESİ Dr. R. KLOSS GİBİ MESLEĞİNDE BİR MANÂ TAŞIYAN MÜHENDİSİN MEMLEKETİMİZİ BİR ÇOK BAKIMLARDAN İLGİLENDİREN BU MAKALESİNİN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİNDE BÜYÜK FAYDALAR OLACAĞI KANISINI TAŞIMAKTAYIM. GEREK MEMLEKET SAVUNMASINDA KULLANILAN ARAÇLARDA VE GEREKSE TOPYEKÛN KALKINMA HALİNDE BULUNAN MEMLEKETİMİZDE YOL, YAPI VE TOPRAK HAREKETLERİ MAKİNALARINDA TERCİHLİ OLARAK KULLNNILAN HAVA SOĞUTMALI MOTORLARLA SU SOĞUTMALI MOTORLAR ARASINDAKİ BU KARŞILAŞTIRMAYI BÖYLECE MESLEKDAŞLARIN TETKİKLERİNE SUNUYORUM: Yazan: Dr. KIoss Hava soğutmak, yüksek devirli dizel motorlarının gelişme ve genişlemesi 20 sene zarfında ve zamanla o merhaleye gelmiştir ki, bu müddet esnasında bu yeni çeşit motorlar hakkında elde edilen işletme bilgilerini değerlendirmek ve diğer kullanış sahaları hususunda da tahminler yürütmek mümkün olmuştur. Aslında (başlangıçta) su soğutmalı motorların daima bir anza kaynağı teşkil eden soğutma tertibatının kalkması ve su soğutmasının dona ve hararete karşı hassas olması dolayısı ile hava soğutmalı dizel motorlarının üstün geleceği zannedilmişti. Halbuki, bugün bu avantajlardan gayri, müsait olan ısı durumu, yakıta karşı oldukça hassas olmaması, aşınma durumunun müsait bulunması, iktisadî olmayan hallerde bile enterjanjabilite sisteminin tatbikine imkân veren «Baukastensystem = yapı kutusu sistemi» dolayısı ile tamir işlerinin ekonomik olması gibi faydalar da bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu vasıflar bize neden hava soğutmalı motorların bilhassa en az bakımla en ağır şartlar altında çalışılmak gereken kullanma sahalarında tercihan çalıştırıldığını açıklamaktadır. Bu sebeple ziraat sahasında, sanayiin her dalında, gruplarda (jeneratör, pompa v.s.) hatta meslekten olmayanlar için şaşırtıcı bir hal olarak, motorların gittikçe artan bir oranda kullanılmakta olduğunu müşahade ederiz. Kamyonlarda da hava soğutmalı dizel gittikçe artan bir nisbette kullanılmaktadır. Gayet s: 3= W je= ES ma = (950 Hava soğutmalı motorlardaki»i, Zahiri c/u$me, su soğutmalı Su soğutmalı yabancı firmalar n iştirakin. Hav*soğutmalı dtnilerfgelm;tir. =s V J357 5= ES = <\ <^ <^»52 = = = = P I3Sİ = ^\ ^J< <ş \s \\ N^ 3SS = isse = = = SS7 = <S ^< x; ^> RESİM : 1 = = S; isse ısss = a \\ «960 = ^ = E^H >x \^ ^x X s? \- \ \ v x X- \- ^\ \\ V \ x^ <\ ^ < - ısst»s; ası tks4 Hannover sergisine iştirak eden motorların yüzdeleri tabiidir ki, sayılan bu nitelikler, hava soğutmalı motorların özel taşıt ve cihazlar için en ideal motor kaynağı olduğunu da göstermektedir. Meselâ çeşitli yakıt kullanılabilen bazı hava soğutmalı dizel motor, lan, motorda herhangi bir ayarlama yapmadan benzin veya dizel yakıtı yakabilmektedir. 1 Çeviren: Kâmil AŞKUN Hava soğutmalı dizel motorlarının bariz özellikleri : Burada hava soğutmalı motorların bariz özelliklerinden konuşulmak isteniyorsa bununla evvelemirde, hava soğutmasının su soğutmasından aynlan işletme nitelikleri kastedilmekte olup bu da hava soğutmalı motorların tamamen başka olan ısı durumundan doğmaktadır. Burada bariz olan noktalar şunlardır: 1. Ortalama silindir ve yanma odası sıcaklık derecesi kısmî yükler ve alçak hava sıcaklıklannda da kritik sıcaklık derecesi (üstünde) dışında kalmaktadır. 2. Ortalama silindir ve yanma odası sıcaklık derecesi yol verildikten kısa bir zaman sonra erişilmekte veya aşılmaktadır. «Kritik sıcaklık» denilen bu sıcaklık derecesi, egzoz gazının yoğunlaşma (tekasüf) noktasına uyar ve takriben 65 C dir. Bu derecenin altına düşülürse, yakıtda mevcut kükürt muhtevası bakımından, su bulıarı ve diğer yanma ürünleri silindir çalışma yüzeyinde yoğuşarak tehlikeli bir durum yaratırlar. Bunun neticesi olarak, hem tevellüt edecek organik ve anorganik asitlerin motor tahrik aksamı üzerine direkt etkisi ile kimyasal aşınma yükselmekte ve hem de bu yüzden yağın kalitesinin düşerek «soğuk çamur» ve «asit reçineleri»nin teşekkülüne yol açmaktadır. Motorlann düşük sıcaklıklarda çalıştmlmasımn doğurduğu kötü neticeler uzun zamandanberi bilinmektedir ve bu mahzurları azaltmak için de gerek konstruktif ve gerekse işletmecilik bakımından her türlü tedbire başvurulmuştur. Bu meyanda, soğutma suyu termostatları, soğutucu jaluzileri, soğutma suyu ön ısıtıcılan ve buharlaşma yolu ile soğutma gibi hususlar ele alınmıştır. Amerikada devri daim buharlaşma kombine soğutma sisteminin denenmesi, öbür kıtada hava soğutması bakımından arada hasıl olan mesafeyi kapamak için yapılan kısmî bir gayreti göstermektedir. Aşınmanın ve bilhassa silindir aşınmalannın, soğutma maddesi sıcaklık derecesinin 100 C den yukarı yükseltilmesi ile azaldığı tesbit edildiğinden «Sıcak soğutma» tabir edilen soğutma metodu kullanılmaya başlanmıştır. Bu da ancak soğutma sisteminde basıncı yükseltmek veya güç buharlaşan glikol-su karmasının kullanılması ile sağlanabilen bir metod olup teknik zorluklar karşısında kısmen tatbik edilebilmişdir. Su, hiçbir zaman ideal bir soğutma maddesi değildir; 0 de donar ve İOO'C de kaynar. (Deniz seviyesinden fazlaca yüksek olan yerlerde daha da evvel) ve soğutma tesisatını, kazan taşı teşekkülü ve paslanma bakımından tehlikeye sokar. Su hararetinin yük- 240 MÜHENDİS VE MAKİNA CİLT 11 SAYI 128 MART ıt^rp^^^fff^rrvlrpt

5 ->-.*.. * ~ -* Randıman Kapasite Manometrik yükseklik... % 84'c kadar 2 //s //s 300m'ye kadar /o 100 YERLİ İMALAT ÜSTÜN KALİTE 1 YIL GARANTİ BOL YEDEK PARÇA DEVAMLI SERVİS 4", 6", 8", 10", 12", LİK DERİN KUYU SU POMPALARI İHTİYAÇLARINIZIN TEMİNİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ DİK TÜRBİN POMPALARI SAN.VETICA.$ BESTEKÂR SOKAK 72/4 ANKARA TELGRAF : LAYNBOWLER TELEFON : P.K. 40 BAKANLIKLAR

6 SCHENCK MARKASI KALİTE, HASSASİYET VE GÜVEN SEMBOLÜDÜR. Balans Tezgâhları: Üniversal balans tezgâhları En yüksek hassasiyet derecesi için özel balans tezgâhları 1500 Kg.'a kadar ağırlıktaki rotorla.- için turbo balans tezgâhları Dikey balans tezgâhları Yatay ve dikey salgı merkezleme makinaları Yarım otomatik balans tesisleri Taşınabilir tip balans cihazları Titreşim ölçme ve titreşim analiz cihazları v.s. Malzeme ve Makina Parçaları Dinamik Muayene Cihazları: Her nevi yüko mahsus dikey ve yatay test makinaları Servo kumandalı hydropuls-tesisleri Yassı kıvırma ve torsiyon makinaları Elektronik kuvvet ölçme cihazları Program otomatları v.s. Motor ve Oto Test İstasyonları: Sabit dinamometreler Hidrolik dinamometreler Motor test istasyonları Fren test istasyonları v.s. Cari Schenck Maschinenfabrik GmbH 61 Darmstadt Türkiye mümessili : TAYLAN-ETKER İSTANBUL : Atlantik han, Fındıklı Tel : ANKARA BÜROSU : Atatürk Bulvarı 123/3 Tel: M. M. 18

7 I «i»i.v 5 0J5- UM lifi» OjOS' 0 - AMAM ^B ^H m m B J 1 ^L_pi «5 $00 öih'ncf/r ça/tşma guxeyi harareti 4 Su soğutması B Buharlaşma soğutması C Glikollu su -^ m OD USK 1 1 i t 70 as Soğutma maddesi harm.retı aa M u E 1X2 H-4 RESİM : 2 no ns wc seltilmesi her ne kadar isteniyorsa da, suyun fiziksel nitelikleri buna imkân bırakmamakta ve bir sınır koymaktadır. Bu sebeple bunun dışındaki saha, hava soğutmalı motorlara kalmaktadır. Hava soğutmalı motorlarda, soğutma maddesinin kritik sıcaklığına bağlı kalınmadığına göre, soğutma yüzeylerini ve soğutma havasmı doğru olarak dimansione ederek eksiksiz bir işletmeye lüzumlu tecvizi mümkün motor sıcaklığına kadar gidilebilir. Kuhm'un yapmış olduğu ölçülere göre tam yükte soğutma havasına devredilen ısı miktarı, su soğutmasına nazaran % 10 azaltılabilir. Elde edilen basan, her şeyden evvel kısmî yüklerde % 10 sarfiyat düşmesi ve evvelce zikredilen aşınmanın azalmasıdır. Fakat, ayni zamanda yanma havasının daha fazla ısınması ile emme havası radımanmda düşme olmakta ve bu sebeble ayni silindir hacim güçlü su soğutmalı motora nazaran % 6 bir düşüklük göstermektedir. Dış sıcaklığın fazla olduğu zamanlarda da soğutma kanatçığı ile hava sıcaklığı arasındaki fankm fazla olması, motorun yeteri kadar soğumasını sağlamaktadır. Bu sebeple hava soğutmalı motorlar takriben + 60 'ye kadar sıcaklıkta çalışabilirler. Su soğutması. Hava soğutması tesbit edilmesinden ileri gelmektedir. Bu karşılaştırmada miktar itibarı ile bazı kullanış sahalarında hava soğutmasının üstün olduğu açıkça görülmektedir. Misal olarak Ahnanya'daki tekerlekli ve paletli traktörleri zikredebiliriz. Bu meyanda yedek ceryan jeneratör grubu motorlarını da zikretmek gerekir. Burada da bu motorların üstünlüğü uzun müddet gruplar çalıştırılmadığı halde, lüzumu anında derhal işletmeye girebilmeleri özelliğidir. RESİM : 4 Bu kabil makinalann mutlak surette işletmeye hazır olma durumları, gittikçe artan bir nisbette seyyar ve stasyoner elektrojen gruplarında da tatbikine yol açmıştır. RESİM : 5 ortalama Soğutma, tuyuharareti dış hararet RESİM : 3 ortalama silindir harareti Hava veya Su soğutması İkinci dünya harbi bittikten sonra hava soğut, malı motorlar piyasaya süratle hâkim olmaya başlarken, meslekî muhitlerde, istikbalin hava soğutmalı motorlara mı yoksa su soğutmalı motorlara mı ait olacağı sorulmakta idi. Bugün, bu soru şeklinin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Bu da yalnız, hava soğutmalı motorlarda silindir hacmi bakımından soğutma gücünün süratle yükselmesi hasebiyle 2,5 litreye tahdit edilmesinden ileri gelmemekte, ayni zamanda kullanış maksat ve yerine göre her iki soğutma sisteminin fayda ve mahzurları karşılaştırılarak uygunluk derecesi Büyük çaptaki kompresör grupları imalatında, gelişme kompresörler tarafından başlamıştır. Bugün modern kompresör yapan firmalar, ister santrifüj ister pistonlu 'kompresör yapsınlar, genel olarak hava soğutmalı motorları seçmişlerdir ve böyle bir kompresöre su soğutmalı motor bağlanırsa, grup değerinden kaybetmiş sayılmaktadır. Bu sebeple bütün kompresör firmaları istisnasız olarak tahrik 'kısmında hava soğutmalı motorları kullanmaya başlamıştır. Resim 7'de siz buna bir misal görmektesiniz, Diğer resimde (Resim 8) kompresör ve dizel motoru ayrı ayrı olarak değil, bir motorun bazı silindirlerinin dizel, diğerlerinin kompresör olarak çalıştığım görüyorsunuz. Meselâ 8 silindirli motorun, dört silindiri tahrik motoru olarak ve diğer dördü de kompresör silindiri olarak çalışmaktadır. Bunlardan gayri yapı makinalan serisini de zikretmek icap eder. Burada da, bakım ihtiyacının az olması, büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yapı maki- MÜHENDtS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART

8 RESİM : 6 nalannın bütün sene zarfenda mahfuz bir yerde bulunmadıkları hakikati göz önünde tutulmalıdır. Almanyadaki toprak hareketi makinalannın büyük kısmı hava soğutmalı motorla teçhiz edilmişlerdir. Meselâ tepeden aşırmah Loder (Überkopf-Schaufler) ile sağa sola boşaltan (Schvvenk-Schaufler) loderi zikredebiliriz. RESİM : 9 tercihan kullanılmaktadır. Amerikan istatistiklerinde belirtildiğine göre yanmalı motorlarda yapılan tamirlerin % 20'si su soğutma sisteminden ileri gelmektedir. Tahlisiye (kurtarma) sandallarında hava soğutmalı dizel motorları avantajlı bir tahrik grubu teşkil etmektedir. Bu sandallarda, sandalı denize indirmeden ve gerekirse sandal asılı vaziyette iken motorları çalıştırabilmek önemli bir rol oynamaktadır. Navigatörlerde hava soğutmalı motorların kullanılması soğutma suyu pompalarının emme yüksekliklerinin fazla olması dolayısı ile arızalara sebebiyet verdiği için avantajlı olmaktadır. Motor hararetlerinin ayarlanması Soğutma kanatçıkları ile soğutma havası sıcaklıkları arasındaki farkın, soğutma suyu ile soğutma havası arasındaki farka nazaran daha büyük olması dış sıcaklığın soğutma üzerine olan etkisini bir hayli zayıflatmaktadır. (Resim 13) bu durumu göstermektedir. Meselâ burada, radyatörde sıcaklık 85 C ve dış sıcaklık 20 C dir. Bu sıcaklık farkı, nakledilecek ısı RESİM : 7 Denizcilikte hava soğutmalı motor Hiç beklenilmezken, deniz seyri seferinde hava soğutmalı motorlar büyük bir kullanma sahası bulmuştur. Bu paradoksal görünmekle beraber, suyun bol bulunduğu bir yerde de olsa, pis ve çamurlu su, pas. lanma, pompanın emmemesi, uzun müddet çalıştırılmadan bekleyebilmek ve donma tehlikelerinden uzak kalma bakımından, hava soğutmalı motorlar RESİM: 10 RESİM: RESİM : lo.a MÜHENDİS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART

9 Su soğutması so»c t Hava soğutması m 50 RESİM : 11 için veya radyatörün yapımı için bir miyardır. Buna benzer hava soğutmalı bir silindiıde bu sıcaklık farkı çok daha fazla büyük olup 150 C civarındadır. Bu iki cins soğutmalı makinalarda dış sıcaıklık 50 C'ye yüksetilirse, su soğutmalı motorda bu % 50 ve hava soğutmalı motorda ise % 20 nisbetinde bir kaybı mucip olur. RESİM : 12 Bu sebeple hava soğutmalı motorların büyük kısmını, sıcaklık regülatörü koymadan, ekonomik olarak çalıştırmak mümkündür. Bu vaziyet motorun uzunca bir müddet bir taşıt tarafından güç vermeksizin tahrik edilmesinde değişir. Soğuk mevsimlerde motor lüzumundan fazla soğutulabilir. Şayet soğutma, meselâ devir adedi değiştirilmesi ile ayarlanırsa, vantilatör gücü sarfiyatından tasarruf dahi sağlanabilir. Bunun dışında motorun çıkardığı gürültünün yüksek devir yüzünden büyük bir kısmını teşkil eden vantilatör gürültüsünün, kısmî yüklemelerde bir miktar azalması da sağlanmış olur. Bu sebeple, bilhassa V-biçimi Beygir gücündeki taşıt motorlarında, çalışma tarzı burada yakinen açıklanacak olan sıcaklık regülatörleri kullanılır. Motor sıcaklık regülatörünün görevleri Motor sıcaklık ayarlanmasından, müsaade edilen hudutlar içinde, en yüksek ve zaman ve mahal bakımından ayni silindir-, piston-, silindir kafası- ve yağlama yağı sıcaklığı sağlanması beklenir. Su soğutmalı motorlarda dolaşan su ile sıcaklık C de tutulur. Evvelce de belirtildiği gibi hava soğutmasında, soğutma maddesi ile silindir cidarı sıcaklığı arasında daha büyük bir fark mevcut olup, böylece daha yüksek silindir cidan sıcaklığı vardır. Motor düşük sıcaklıkla çalıştırılırsa, oto ve dizel motorlarında iyi 20 0 Ortalama soğutma dıs ortalama f suyu harareti hararet silindir hararet harareti RESİM: 13 Su ve hava soğulmasında sıcaklık farkı (Tam yük) netice alınmaz, ve fakat her ikisinin reaksiyonu başka başkadır. Benzin motorlarında soğuk çalıştırma neticeleri herkesçe bilinmektedir. Yakıtta kondansasyon (yoğunlaşma) olduğundan silindirdeki yağlama yağı tabakası parçalanır. Bunun neticesi, silindir sürtme yüzeyleri ile piston ve piston segmanlarmda aşınma çoğalır. Yapılan tecrübeler, soğuk durumda yol vermedeki aşınmanın, 10 saat tam yük çalışma aşınmasına eşit olduğunu göstermiştir. Ayni zamanda pek nahoş olan yağlama yağının incelmesi ile tahrik aksamı ve bilhassa yataklar tehlikeye girer. Dizel motorlarında ise fazla aşınma ile birlikte benzin motorundaki olayın aksine olarak yağlama yağı kalınlaşır ki, bu da tehlike bakımından ötekinden aşağı kalmaz. Bu vaziyette motor sıcaklığı ayarlanmasının avantajları şöylece özetlenebilir: a. Her türlü işletme şartında yüksek motor sıcaklığı ve bu sebeple mümkün olan en az aşınma b. Her türlü işletme şartlarında yüksek yağlama yağı sıcaklığı ve bunun neticesi yağlama yağı bozulmasının azalması c. Yalnız lüzumu kadar vantilatör gücü kullanılır ve böylece soğutma için asgarî güç kullanılmış ve asgarî gürültü çıkmış olur. d. Motor sıcaklık ayarlaması tertibatlı motorların her iklim şartlarında üniversel olarak kullanılabilme imkânı Soğutma havası miktarının ayan Eğer soğutma havası vantilatörü sabit bir reduksiyonla krank mili tarafından tahrik edilirse, hava miktarı devir adedi ile orantılı olarak değişir. Vantilatör basıncı üskare nisbetinde ve debi de linear olarak devir sayısı ile yükselir ve keza soğutma havası yolundaki direncin de sevkedilen hava miktarının karesi ile arttığı nazara alınırsa, bu husus kendiliğinden anlaşılmış olur. Normal vantilatör karakteristik alanında bu ilişkiler (F) harfi ile işaretlenmiş olan paraboller ile gösterilir. Bunlardan herblri hava direncine muadil olan kısma delikleri yüzeyine tekabül etmektedir. En sağdaki en geniş yüzeyi gösteren paraboldür. Muntazam çalışma olmayan işletmelerde iş noktası, değişik vantilatör (Motor) devir adetlerinde ayni yükleme parabolü üzerinde kalır. Bunlann randımanları da bu eğrilere uyduğundan; doğru seçilmiş bir vantilatörle bütün devir sayısı sahasında iyi bir randıman beklenebilir. Hava sevk miktarının ayan aşağıdaki metoda göre yapılır: MÜHENDİS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART

10 RESİM : Vantilatör devir sayısının değiştirilmesi ile îş noktası A'dan B'ye gelir. Bu esnada vantilatör iyi bir randıman sahasında bulunur ve ne basınç ve ne de miktar kaybı olur. Bu ayarlamaya ideal diyebiliriz. 2. Sabit vantilatör devir sayısında vantilatörün ön veya arkasında havayı kısmak suretiyle ayar. tş noktası C dir. Mahzurlar, kısma organlarında basınç kaybı ve kötü randımandır. Bu sebeple l'dekine nazaran daha büyük güce ihtiyaç vardır. Avantajı, parçaların basit şekilde teşkil edilebilmesidir. 3. Yardımcı egzoz deliği açmakla hava ayan. îş noktası D. Mahzurlar, büyük kayıplar, kötü randıman. Bu şekil ayarlama yalnız (Verdraengergeblaese = itici vantilatör) de kullanılabilir. 4. Sevk kanatlarının ayan ile 5. Aksial vantilatör de dönen kanatçıkların ayarlanması ile. Birinci maddede zakredilenden sonra en az güç kaybı olan ayarlama ise de, konstruktif zorluklar bakımından hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Tatbikatta yukarda zikredilen ayar imkânlarından bazıları büyük önem kazanmıştır. Bunlardan bilhassa devir adedi ve kısma ayarlı olanları zikredebiliriz. (Drosselung) kısmalı ayarlamalarda kısma vantilatörden evvel veya sonra yapılabilir. Regle edilmiş durumda alınan güçler reglaj metodunun seçiminde büyük rol oynar. Aşağıdaki resim en önemli ayar metodlannda relatif sevk miktarlarına ait relatif güçlerin eğri seyirlerini göstermektedir. 1 No'lu eğri (kısma ayan) bu arada hasıl olan zayiat yüzünden büyük güce ihtiyaç göstermektedir. Sevk miktan takriben yan nisbette iken, V/V max ekseriyetle pompa sımnna erişir ve böylece geçen havanın değiştirilmesi imkânı mahdut kalır. Devir adedi ayannı gösteren (2) No'lu eğri tahrik sisteminin ideal şekilde ayarlanmasında en düşük güce ihtiyaç gösterir. Gerekli güç miktan relatif sevk miktarının küpü nisbetinde düşmektedir. Devir adedi ile ilgili bu reglajı, Deutz firmasının yaptığı gibi kayıcı bir kavrama ile tatbik sahasına koyarsak, bu da kayma ile ilgili enerji zayiatı göstermektedir. Kavramadaki zayiat dahil, gerekli güç miktanmn sevk miktanmn karesi ile orantılı olduğunu ispatlamak mümkündür. Kübik parabol ile parabol arasındaki fark, kavramadaki kayma zayiatını gösterir. Döner kanatların ayarlanmasmdaki güç ihtiyacım da 3 Nolu eğri göstermekte olup, sevk miktanmn küpü ile düşer. Vantilatör göbeğine Voith-Föttinger kavraması bağlı bulunan kavramayı aşağıdaki resim göstermektedir, (Resim 17) w *** V\. $ t 05 i» t» sının \ AV y A 0 6} 0J 0J 0,4 0 OjS 0? Ofl 0,3 Sevk miktarı - *- RESİM: 16 Vantilatöre her an lâzım olan yağ miktan, bir termostat ile ayarlanır. Termostat, lya akan soğuk hava sıcaklığının veya egzoz gazının sıcaklığının etkisi ile çalışır. Soğutma havasının temas ettiği bimetal termostat, ölçü ayan olarak bir paket bimetal ihtiva etmekte olup silindirler arkasında akan havanın sıcaklığına tâbi olmaktadır. Paketteki bimetallerin genleşmesi bir irca yayı vasıtası ile bir gövde içinde kayan bir kumanda pistonu üzerine intikal eder. Gövde ve sürgü o şekilde yapılmıştırki, belirli bir piston durumundan itibaren, yağ akımı, sıcaklık X C'a orantılı olarak devamlı şekilde yükselir. Pistonun alt kenanndaki kanallardan geçen yağ ayar karakteristik hattının dışında, motor soğuk iken reglaj ameliyesinin kuplajım sağlar. Yukardaki resim, ayar empulsunun kumanda yağı ile termostatdan vantilatöre intikalini ve motordaki termostat düzenini göstermektedir. Termostat, ayni zamanda şoför mahalli için gerekli sıcak havayı toplamaya yarayan bir sandık içinde bulunur. Keza egzoz termostatı da kumanda yağı ile çalışır. Ayar em- i /t RESİM: 15 RESİM: MÜHENDİS VE MAKİNA-CİLT 11 SAYI 128 MART 1968

SAYI 64 SENE 6. KASIM 1962 e! \ ' ' " (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN. i- - /. S*. : TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl

SAYI 64 SENE 6. KASIM 1962 e! \ ' '  (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN. i- - /. S*. : TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl SAYI 64 SENE 6 KASIM 1962 e! \ ' ' " (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN sj&t & $ _-- i- - /. TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl S*. : SAYI : SENE : KASIM : 64 6 1962 MÜHENDİS ve M A KİN A 1 Yıllık : 6 Aylık

Detaylı

MÜHENDİS v e M A K i N A

MÜHENDİS v e M A K i N A ENPIS m ARALIK : SAYI : SENE : 1959 29 3 MÜHENDİS v e M A K i N A T. M. M. O. B. Makiiıa Mühendisleri Odasının Neşir Organıdır AYLIK SINAİ İŞLETME MECMUASI Sayısı : 2,50 T.L. 6 Aylık : 15 T.L. 1 Yıllık

Detaylı

MERKEZÎ TESHİN SİSTEMLERİNDE VE BÜTÜN BORU İZOLASYONLARINDA EN BÜYÜK KOLAYLIK

MERKEZÎ TESHİN SİSTEMLERİNDE VE BÜTÜN BORU İZOLASYONLARINDA EN BÜYÜK KOLAYLIK İSTANBUL 49 84 51-2 MERKEZÎ TESHİN SİSTEMLERİNDE VE BÜTÜN BORU İZOLASYONLARINDA EN BÜYÜK KOLAYLIK ANKARA 1746 16 İZMİR 34859 BURSA 12470 ADANA 2823 TRABZON 2398 İSKENDERUN 2256 yatırım sudan nasıl 'ISDEMİR

Detaylı

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 PETROL OFİSİ MAMULLERİ aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. Tf * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 H İYİSİNİ S K İ N İ Z İ TASARRUFLARINIZ İÇİN HER YERDE HERZAMAN 1 n r/f T C. Z İ R A

Detaylı

mühendis ve makina İ İ l«â -.'.t; i*' 'fi ',' i, Yüksek verimli Radyasyon Tipi Kazanları Kalorifer Kombine Boyierli Kaynarsu Buhar

mühendis ve makina İ İ l«â -.'.t; i*' 'fi ',' i, Yüksek verimli Radyasyon Tipi Kazanları Kalorifer Kombine Boyierli Kaynarsu Buhar mühendis ve makina l«â -.'.t; i*' 'fi ',' i, İ İ Yüksek verimli Radyasyon Tipi Kazanları Kalorifer Kombine Boyierli Kaynarsu Buhar % 90 Randıman Uzun Ömür Az hacım Kalite 18 MEMLEKETTE LİSANSLA İMALÂT

Detaylı

BRONZ DÖKÜMLER KALAYLı BRONZ VE KıZıL DÖKÜMLER DIN ıra STANDARDıNA GÖRE

BRONZ DÖKÜMLER KALAYLı BRONZ VE KıZıL DÖKÜMLER DIN ıra STANDARDıNA GÖRE Ll - _.i - Döküm problemleriniz için ERKUNT ageliniz geniş imkânlarımız ile hizmete hazırız GRİ PİK DÖKÜMLER DIN U9i STANDARDıNA GÖRE ALÜMİNYUM VE HALİTALARI DÖKÜMLER DIN ITIŞ STANDARDıNA GÖRE BRONZ DÖKÜMLER

Detaylı

Döküm problemleriniz için ER KUNT'a geliniz. geniş imkânlarımız ile hizmete hazırız M. M. 201

Döküm problemleriniz için ER KUNT'a geliniz. geniş imkânlarımız ile hizmete hazırız M. M. 201 ii. 4. J % ;pr Döküm problemleriniz için ER KUNT'a geliniz geniş imkânlarımız ile hizmete hazırız GRİ PİK DÖKÜMLER OıN I6*ı STANDARDıNA GÖRE ALÜMİNYUM VE HALİTALARI DÖKÜMLER OıN 1735 STANDARDıNA GORı BRONZ

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU İÇİNDEKİLER Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3 FAHİR SİPAHİ Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU Unit Operatıons ve Unit Processes 9 MEHMET OKHtJN Radioaktiv Maddelerin Şeker

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENGINEERING KEVIEVV T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASJ YAYIN ORGANI I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TKCHNICAL TOPICS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL

BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL Mustafa KOYUNPINAR T. C. Petrol Dairesi Zamanımızdan 30 yıl önce «Petrol» Türkiye için çok yabancı bir kelime idi. 1938 yılında nüfus başına yılda Kg petrol

Detaylı

Bütün mamullerinin kalitesi Türk Standardları Enstitüsü'nce ve Makina Mühendisleri Odası'nca garanti edilen TEK ısı izolasyonu malzemesi

Bütün mamullerinin kalitesi Türk Standardları Enstitüsü'nce ve Makina Mühendisleri Odası'nca garanti edilen TEK ısı izolasyonu malzemesi EGE/I CAfVl YÜMÜ Bütün mamullerinin kalitesi Türk Standardları Enstitüsü'nce ve Makina Mühendisleri Odası'nca garanti edilen TEK ısı izolasyonu malzemesi EGE KİMYA QAMAVİ VP TİPARFT A C C13C IVIIVIYM ÖAIMAYI

Detaylı

KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN

KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN kimya mühendisliği araç g e r eç madde N katalogu 1374 KİMYEVİ PROSES SOĞUTMASI VE VİNTERİZASYON TECRÜBELERİMİZDEN İSTİFADE EDİNİZ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI AN SA ANTİBİYOTİK

Detaylı

YIL:7 CİLT:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. TEKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ

YIL:7 CİLT:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. TEKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ YIL:7 CİL:3 SAYI: ÖZEL/S2 ABALIkl96B KİMYA MÜH ENDİ S L İĞİ II. EKNİK KONGRESİ 24-28 AMALIK 19GÖ ^IIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIKMIIIII DİKKA ürkiye'de üretilen her çeşit kimyasal ham maddeler, yarı mamul ve

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. İş Makinalarının Tescili

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. İş Makinalarının Tescili İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2011 Ağustos Sayı: 35 İMMB

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI NİSAN 1971 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENOİNEERINO REVWW TMMOB. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASİ YAYIN ORGANİ I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TECHNİCAL TOPIC8 KİMYA

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA KIMYA MÜHENDISLIĞI T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA Sahibi ve Sorumlu Müdür İhsan KARABABA Kimya Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Faruk AKTUZLU Nurcan BAÇ Dr. Erdoğan ALPER Izgü BERKMAN Dr. Ali

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı

mühendis ve makina TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN OREANI OTOMOTİV ÖZfl SAYISI PUT.on

mühendis ve makina TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN OREANI OTOMOTİV ÖZfl SAYISI PUT.on mühendis ve makina TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN OREANI OTOMOTİV ÖZfl SAYISI PUT.on 4 yatırım sudan nasıl 'İSDEMİR proje tutarı (1966-1974) İnşaat tarihimizin en büyük şantiyelerinden biri

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği Atatürk ün Maden deki Bakır Madenleri Ziyareti (15.11.1937) İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği yayın organıdır. Üç

Detaylı

SEKER FABRİKASYONUN TARİHÇESİ ve İKİM

SEKER FABRİKASYONUN TARİHÇESİ ve İKİM SEKER FABRİKASYONUN TARİHÇESİ ve İKİM SEKER SANAYİ Derleyen: A. Ceyhan Kimya Y. Mühendisi EYÜFOGLU Sekeıin Tarihçesi İnsan oğlu ilk defa bol şekerli gıda maddesi olarak balı keşfetmiştir. Balın şeker miktarı

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

ve BALIK K L MÜDÜRLÜĞÜ Kurulusu : 1953 EYLÜL 1969 TARAFINDAN YAYINLANIR

ve BALIK K L MÜDÜRLÜĞÜ Kurulusu : 1953 EYLÜL 1969 TARAFINDAN YAYINLANIR Kurulusu : 1953 İÇİNDEKİLER Dünya Ekonomisinde Soğuğun Bolü 1 Makaralı Olta ile Balık Avcılığı 3 Sovyet Rusya'da Balıkçılık 10 Alabalıklar (Kısım XIV) 14 Kanada New Brunswick Eyaleti Balıkçılık Dairesi

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Bitüm Paketlenmesinin Yol Yapım Firmalarına Yaptığı Muazzam Katkılar. Makina Temizliği ve Hararet Oluşumları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Bitüm Paketlenmesinin Yol Yapım Firmalarına Yaptığı Muazzam Katkılar. Makina Temizliği ve Hararet Oluşumları İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2014 Mayıs Sayı: 46 İMMB Adına Sahibi Duran KARAÇAY Sorumlu

Detaylı

Dördüncü savımız çıkarken 3. Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4

Dördüncü savımız çıkarken 3. Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Neşir Organı İÇİNDEKİLER Dördüncü savımız çıkarken 3 Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4 Şehir havasının kirlenmesi ve

Detaylı

YIL 6 CİLT 3 SAYI 25 EKİM 1967 K İ M Y A U H E N D I S L İ G İ

YIL 6 CİLT 3 SAYI 25 EKİM 1967 K İ M Y A U H E N D I S L İ G İ YIL 6 CİLT 3 SAYI 25 EKİM 1967 K İ M Y A U H E N D I S L İ G İ W r L_ 1 m f 1 1 RAHATBİR YOLCULUK AKARYAKITI İLE BASLAR YENİ VE MODERN SATIŞ İSTASYONLARI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

H..t rouc tou' f low. dıagram. k now-how. transfer of tf.chnology & k n o w l e d g e. patents A A A A.. V V V V. V A i A V V V. thfoufjhout the wo»ld

H..t rouc tou' f low. dıagram. k now-how. transfer of tf.chnology & k n o w l e d g e. patents A A A A.. V V V V. V A i A V V V. thfoufjhout the wo»ld PATENTEO USA 4 9 / 5 5 9 rochemica! patents processing f low.. dıagram INTERNATIONAL Products PATENT İN ENGLAND A A A A.. V V V V.. >\ V A P'oducts Trade V A i A V V V INTERNATIONA! 1»72 P r o d u c t

Detaylı

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-70 TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı