6-. Denize ElveriĢlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? A) Klass sörveyi tarihine kadar B) Seferlik C) Altı ay D) Üç ay E) Bir yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6-. Denize ElveriĢlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? A) Klass sörveyi tarihine kadar B) Seferlik C) Altı ay D) Üç ay E) Bir yıl"

Transkript

1 1.AĢağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku nun özellikleridir? A) Ulusaldır ve yenilikçidir B) Muhafazakardır ve uluslararasıdır C) Yenililçidir ve uluslararasıdır D) Yenilikçidir ve bölgeseldir E) Muhafazakar ve ulusaldır 2-AĢağıdaki seçeneklerden hangisi geminin mütemmim cüz lerinen (ayrılmaz parçalarından) değildir? A) Pervane B) Makine C) Kazan D) Dümen donanımı E) Radar 3-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dıģında elde eden gemi bu hakkını aģağıdakilerden hangisi ile belirler? A) Gemi Tasdiknamesi B) Bayrak ġahadetnamesi C) Bayrak Çekme Müsaade Belgesi D) Gemi Jurnalinin tasdikli örneği E) Gemi Kayıt Defteri 4-Serbest Pratika aģağıdaki kuruluģların hangisinin ilgili biriminden alınır? A) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü B) Denizcilik MüsteĢarlığı, Bölge Müdürlükleri C) Liman BaĢkanlıkları D) Liman ĠĢletme Müdürlükleri E) Deniz Polisi Yetkilileri 5-TTK Madde 829 a göre, Gemi Tasdiknamesi ve Bayrak ġahadetnamesine gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler..? A) Ticari olmayan gemilerdir B) 50 Grt dan küçük gemilerdir C) 50 Grt dan küçük ticaret gemilerdir D) 18 Grt dan küçük gemilerdir E) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri / motorlardır 6-. Denize ElveriĢlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? A) Klass sörveyi tarihine kadar B) Seferlik C) Altı ay D) Üç ay E) Bir yıl 7-Yola ElveriĢlilik belgesi olmayan gemi;.. A) yük taģıyamaz B) ticari faaliyette bulunamaz C) yolcu taģıyamaz

2 D) yük taģır, yolcu taģıyamaz E) hiçbir Ģekilde hareket edemez 8-AĢağıdakilerin hangisi Kaptanın kamu hukukuna iliģkin görev ve yetkilerine girmez? A) ġoruģturma yapmak B) Yedieminlik ve muhafaza görevi yapmak C) ġahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak D) Yüklemeyi istifi denicilik usüllerine göre yapmak E) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak 9-.AĢağıdakilerden hangisi TTK. daki Deniz Ticaret ġözleģmeleri içerisinde yer almamaktadır? A) Deniz aģırı satıģ sçzleģmesi B) Navlun sözleģmesi C) Yolcu taģıma sözleģmesi D) Gemi inģa sözleģmesi E) Deniz ödüncü sözleģmesi 10.TTK Madde 1062 ye göre aģağıdaki hallerden hangisinde taģıyan kendi kusuru olmadıkça sorumlu değildir? A) Zararın, gemiadamlarının gemideki yüke iliģkin kusurlu hareketlerinden doğması halinde B) Zararın, gemiadamlarının geminin sevkine veya baģka teknik idaresine iliģkin kusurlu hareketlerinden veya yangından doğması halinde C) Zararın, gemiadamlarının daha ziyade yükün menfaati icabı olarak aldıkları tedbirlerdeki kusurlarından doğması halinde D) Zararın, gemiadamlarının yüke kasten zarar vermesinden doğması halinde E) Zararın, yükün seyir esnasında yağmur suyundan ıslanmasından veya atmosferik pastan doğmuģ olması halinde 11-.AĢağıdakilerden hangisi, TTK Madde 973 e göre, kaptanın sorumlu olduğu kiģileri gösterir? A) Kaptan donatandan baģka, taģıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karģıda sorumludur. B) Kaptan donatana, taģıyana, taģıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına borçludur. C) Kaptan donatana, taģıyana, taģıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müģterek avarya alacaklılarına karģı sorumludur. D) Kaptan donatana, donatma iģtirakinde müģterek donatanlara, taģıyana, taģıtana, yükletene, gönderilene, çarterer e, gemi adamlarına, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müģterek avarya alacaklılarına borçludur.

3 E) Kaptan donatana, donatma iģtirakinde müģterek donatanlara, taģıyana, taģıtana, kurtarma ve yardım ile müģterek avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karģı sorumludur 12-AĢağıdakilerden hangisi hukuken kıymetli evrak niteliğindedir? A)Yükleme konģimentosu B)Tesellüm konģimentosu C)Yük senedi D)Kargo raporu E)Manifesto 13-.AĢağıdakilerden hangisi çatmanın çeģitleri arasında sayılmaz? A)MüĢterek kusurlu çatma B)Kusursuz çatma C)Kusurlu çatma D)Tek taraflı kusurlu çatma E)Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 14-.AĢağıdakilerden hangisi müģterek avarya hallerinden değildir? A)Geminin karaya oturtulması B)Denize yük vesaire atılması C)Geminin hafifletilmesi D)Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düģmesi E)Geminin yüzdürülmesi 15-AĢağıdakilerden hangisi TTK madde 1230 gereği; makineli gemilerde kaptanın kurtarma alacağının miktarını gösterir? A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 16-AĢağıdakilerden hangisi SOLAS'ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir? A) ISM B) IBC C) IGC D) Grain E) ILO 17- Gemilerde yangın önleme, yangın tespit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata iliģkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır? A) COLREG 72 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66

4 D) STCW 78 E) MARPOL 73/78 18-MARPOL EK-1 Kural 10'a uygun olarak özel alan (special area) olarak kabul edilen bölgelere 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren ilave edilen bölge aģağıdakilerden hangisidir? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Pasifik C) Güney pasifik D) Kuzey Batı Avrupa Suları E) Azorlar 19-AĢağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koģul ve bölgelerde yüklendilerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir? A) MARPOL 73/78 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66 D) TONNAGE 69 E) STCW 78 I - SOLAS II - COLREG III - MARPOL IV - STCW V - FAL 20-Gemilerde çalıģacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik sözleģmesi, yukarıdakilerden hangisi yada hangileridir? A) I B) II C) III D) IV E) V ; I - SAR II - OILPOL III - MARPOL IV - CLC V - TONNAGE VI - SOLAS 21-Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karģı, doğrudan can kurtarma amaına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir? A) I, V B) II, VI C) III; IV

5 D) IV, V, VI-ÜĞOP8 E) I, VI 22-AĢağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir? A) MARPOL 73/78 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66 D) TONNAGE 69 E) STCW AĢağıdakilerden hangisi, Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası SözleĢmesidir? A) International Convention on Safety of Life at Sea, 1974 B) Operation Agreement on the International Satellite Organization C) Special Trade Passenger Ships Agreeement, 1971 D) International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 E) Convention on Limitations of Liability for Maritime Claims, Bir gemide çalıģacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler olacağı belirlenirken aģağıdaki uluslararası sözleģmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır? A) COLREG B) MARPOL C) STCW D) SOLAS E) MIN SAFE MANNING 25- Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme belgesi (IOPP)'ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I'a göre periyodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 - SAR II-ITF III-MARPOL IV-IMPA V-TONNAGE VI-SOLAS 26-Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bir uluslar arası denizcilik sözleģmesine ait kısaltma değildir? a)i,v b)ii,iv c)iii,iv d)iv,v,vi e)i,iv

6 27- CLC 1969 aģağıdakilerden hangisine ait bir uluslar arası kısaltmadır? a)yabancı limanlarda gemiden kaçan personel için sivil sorumluluğa iliģkin sözleģme b)denizlerin kara tesislerinden kirletilmesine iliģkin hukuki sorumluluklarla ilgili sözleģme c)petrol kirliliğinin neden olduğu zararlara iliģkin hukuki sorumluluğa ait sözleģme d)gemilerde can emniyetine iliģkin sözleģme e)denizlerde konteynerlerin güvenliği ile ilgili sözleģme 28-AĢağıdakilerden hangisi MARPOL 73/78 kuralları altında zorunlu fakat SOLAS 74 kuralları altında isteğe bağlı olan 01 temmuz 1986 da ve sonrasında kimyasal madde taģıması amacıyla inģa edilmiģ olan gemilerin uymak zorunda olduğu uluslar arası bir koddur. a)ism code b)hssc code c)ibc code d)bch code e)imdg code I- Maritime Safety (denizcilik güvenliği) II-Marine Pollution(deniz kirliliği) III-Liability and Compensation (sorumluluk ve tazminat) IV-Other Subjects (diğer konular) 29- IMO tarafından yapılan sözleģmeler genel olarak yukarıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa Convention on the Ġnternational Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG),1972 sözleģmesi yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur? a)i b)ii c)iii d)iv e)i ve III 30-AĢağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koģul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslar arası kuralları içerir? a)marpol 73/78 b)solas 74 c)loadlġne 66 d)tonnage 69 e)stcw SAR konveksiyonu (denizde arama ve kurtarma uluslar arası sözleģmesi) kapsamında A.894(21) sayılı kararla 25 Kasım 1999 kabul edilip, 1 Ocak 2000 de yürürlüğe giren, daha önce ilk olarak 1971 de yayınlanan ve 1993 de yürürlüğe giren 1992 düzeltmeleriyle güncelleģtirilen Ticaret Gemisi Kurtarma ve Yardım el kitabı (MERSAR) ile ilk olarak 1978 de yayınlanan ve 1993 de yürürlüğe giren 1992 düzeltmeleriyle güncelleģtirilen IMO kurtarma ve yardım el kitabı (IMOSAR) ın gözden geçirilmesi sonucu Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), IMO ve SAR konveksiyonunun müģtereken geliģtirerek yayınladığı MERSAR ve IMOSAR ın yerini alan üç cilt yayınlanan kurtarma ve yardım el kitabı hangisidir?

7 a)sarsat b)iamsar c)sar d)imomersar e)cospas-sarsat GRT dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluģan kirlenmeyi önlemek üzere EK 1 gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize ( teçhizat ) aģağıdakilerden hangisidir. A) IOPP sertifikası B) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı C) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı D) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti E) Atıklar için slop tank 33. Petrol kirliliğine karģı hazırlıklı olmak, mücadele ve iģ birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslar arası denizcilik sözleģmesinin, uluslar arası kısa adı aģağıdakilerden hangisidir? A) MARPOL B) IOPP C) OPRC D) OILPOL E) FUND (I) 500 GRT dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. (II) 400 GRT dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. (III) 400 GRT dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. (IV) 300 GRT dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. MARPOL sözleģmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir? A) I,IV B) II,III C) III D) III,IV E) I,II,IV 34. Use of and famillarization with the International Dangerous Goods(IMDG) Code adı verilen ve tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, aģağıdaki uluslar arası denizcilik sözleģmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmıģtır? A) SOLAS Code B) STCW Code C) IBC Code D) ISM Code

8 E) BCH Code 35-Gemilerin taģıyabileceği max. Yük miktarını ve su üzerinde batabileceği max. draftı belirlemek maksadıyla gemilerin nasıl ölçümlendirileceğinin belirleneceği uluslar arası sözleģmenin kısa adı ve tarihi aģağıdakilerden hangisidir? A) TONNAGE B) LL C) SOLAS D) LDC E) LLMC 36-IMO tarafından yapılan sözleģmeler, genel olarak aģağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969 sözleģmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur? Denizcilik Güvenliği Deniz Kirliliği Sorumluluk ve Tazminat Diğer Konular I II III IV II ve III Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası SözleĢmesi ne göre, askeri gemiler ve boyu...metreden daha az olan gemiler, SözleĢme kapsamı dıģında tutulmuģlardır. (Noktalı yerlere aģağıdakilerden uygun olanı seçiniz.) 10 metre 15 metre 18 metre 24 metre 34 metre 38-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karģı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir? SAR OILPOL MARPOL CLC TONNAGE SOLAS I, V

9 II, VI III, IV IV, V, VI I, VI 39-Ġngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kw olan 7800 GRT luk bir Türk bandıralı Ro-Ro gemisine donatılacak personelden 3. Kaptan ile 2.Mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aģağıdakilerden hangisidir? A) Sınırlı Vardiya Zabiti- Vardiya Mühendisi B) Uzakyol I. Zabit Uzakyol II. Mühendis C) Vardiya Zabiti Uzakyol II. Mühendis D) Uzakyol Vardiya Zabiti Uzakyol II. Müh. E) Uzakyol Vardiya Zabiti Vardiya Mühendisi 40-IOPP nedir. Sudaki yağ karıģım miktarı Sudaki zehirli madde karıģım miktarı Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi Tanker TaĢıma Belgesi 41-MARPOL 73/78 SözleĢmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar) i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aģağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip. (I) Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir. (II) Toplam dinlenme süresi haftada 70 saatten az olmamalıdır. (III) Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aģılmamalıdır. ( (IV)Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir. (V)Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır. (VI) Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aģılabilir.

10 42-Uluslararası STCW sözleģmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak, yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I,II,III IV,V,VI I,II,VI III,IV,V I,II (I) SavaĢ Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT dan küçük yaģlı gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri. 43-Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleģmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir? I,II,III,IV,V III I,II,IV I,II,III,V I,III,IV,V 44-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karģı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir? SAR OILPOL MARPOL CLC TONNAGE SOLAS A) I, V B) II, VI C) III, IV D) IV, V, VI E) I, VI 45-Yunanistan ın Pire limanı ile Ġzmir in Aliağa limanı arasında benzin taģıyan ve ana makine gücü 699 kw olan 800 GRT luk bir Türk Bandıralı petrol tankerine donatılacak personelden 2. kaptan ve 2. makinistin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aģağıdakilerden hangisidir? A) Birinci Zabit Sınırlı Makine Zabiti

11 B) Sınırlı Kaptan Sınırlı BaĢmakinist C) Kaptan Sınırlı Makinist D) Sınırlı Vardiya Zabiti - BaĢmakinist E) Uzakyol I. Zabit Uzakyol II. Mühendis GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP) verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir. A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl 47-. AĢağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dıģ çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir? A) KıĢ yükleme hattı B) Tropik tatlı su yükleme hattı C) Kuzey atlantik yükleme hattı D) Kereste yükleme hattı E) Yaz Yükleme Hattı 48-Solas sözleģmesinin ana gayelerinden birisi aģağıdakilerden hangisidir. a) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek. b) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek. c) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek. d) IMO nun gücünü ortaya koymak. e) Deniz kirlenmesini önlemek 49-. Hangisi ISM kod un hedeflerinden değildir. a) Denizde güvenliğin sağlanması b) Ġnsan yaralanmaları ve ölümlerin önlenmesi c) Denizcilikle ilgili teknolojilerin geliģtirilmesi d) Çevreye, özellikle de denizlere verilecek zararlardan kaçınılması e) Mülkiyete ( yüke, gemiye ve kıyılara ) gelecek zararların önlenmesidir ISM kod un gereklilikleri aģağıdakilerden hangisine uygulanır. a) Büyük gemilere b) Kara ve deniz taģıtlarına c) Denizcilik firmalarına d) Tüm gemilere e) Tüm taģıt araçlarına

12 51.AĢağıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti SözleĢmesi-nin temel amacına hizmet eder? (I) YaĢam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler, (III) Gemideki çeģitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler, (IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler. a) I,III,V b) II,IV c) III,IV,V d) II e) I,II,III,IV,V 52.AĢağıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleģmesinin hükümlerini yerine getir-mek zorunda değildir? (I) SavaĢ Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT dan küçük yaģlı gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri. a) I,II,III,IV,V b) III c) I,II,IV d) I,II,III,V e) I,III,IV,V 53.AĢağıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmıģ ve 30 Ağustos 1975 te yürürlüğe girmiģ olan uluslararası denizcilik sözleģmesine ait kısaltmadır? (I) LDC 1972 (II) MARPOL 78 (III) SFV 1977 (IV) MARPOL 73 (V) OPRC 1990 a) II,IV b) II c) III d) I,II,IV e) I 54.Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı.. knots dan az olmamak koģuluyla denize tahliye edilebilir. a) 4 knot b) 6 knot c) 7 knot d) 10 knot

13 e) 12 knot 55-Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeģitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu saye-de de gemilerin limanlara giriģ çıkıģ iģlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaģımlarını hızlandırmak amacı ile 1965 yılında yapılmıģ olan uluslararası sözleģmenin kısa adı, aģağıdakilerden hangisidir? a) SFV b) PAL c) MTF d) FAL e) FMT 56.Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve geliģimi belirli Ģartlara bağlıdır. AĢağıdaki-lerden hangisi bunlardan biri değildir? a) Üst yönetimin ciddi taahhüdü b) Uygun kaynakların sağlanması c) ġirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği d) Deniz ve kara personelinin ortak katılımı e) Gerçekçi zamanlama ve planlama 57-Hangisi kaptan ve güverte zabiti yeterlilik derecelerinden değildir? a) Yakınyol Vardiya Zabiti b) Sınırlı Vardiya Zabiti c) Vardiya Zabiti d) Uzakyol Vardiya Zabiti e) Kaptan 58-SOLAS-74 SözleĢmesine Nisan-1988 de yapılan ve 22 Ekim 1990 tarihinde yürürlüğe giren düzeltme ile ilave acil durum aydınlatması (supplementary emergency lighting) hangi tip gemiler için istenmiģtir? a) Dökme yük/frigorofik/tanker b) Yolcu/RO-RO/Araba gemisi c) Balıkçı/AraĢtırma gemisi d) Gezi teknesi/yatlar e) Koster/Kırkambar 59-.AĢağıdaki hallerden hangisi TTK Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir? a) TaĢıyanın navlun sözleģmesinden doğan alacakları b) Yük sigorta ücretleri c) MüĢterek avarya nedeni doğan yük borcu d) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu e) Yük karģılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu 60-.AĢağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir? a) BaĢka bir yük teslim almak amacıyla b) Can ve mal kurtarmak amacıyla c) Aktarma yapmak amacıyla d) Yakıt almak amacıyla e) Su almak amacıyla

14 61-.AĢağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez? a) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif b) Yükün varma limanında kolaylıkla boģaltılabilecek Ģekilde istifi c) Kuru yükün yaģ yükten ayrı tutularak istifi d) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi e) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi 62-.AĢağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeģitlerinden değildir? a) Maksimal ipotek b) Birlikte gemi ipoteği c) Tersanecinin ipoteği d) Sabit kıymetli ipotek e) Yabancı para üzerinden ipotek 63-AĢağıdakilerden hangisi çatmanın çeģitleri arasında sayılmaz? a) MüĢterek kusurlu çatma b) Kusursuz çatma c) Kusurlu çatma d) Tek taraflı kusurlu çatma e) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 64-AĢağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir? a) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuģ olması b) ÇarpıĢan gemilerin deniz gemisi olması c) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taģıması d) ÇarpıĢan gemiler arasında herhangi bir hukuki iliģki olmamalı e) Kaptanın haklı ve makul karģı koymasının bulunmaması, 65-AĢağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir? a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet b) ĠĢlemli muafiyet, iģlemsiz muafiyet c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet 66-AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. b) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. c) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. d) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuk Deniz Ġdare Hukuku olarak ikiye ayrılır. e) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır. 67.AĢağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır? a) Denizde hareket kabiliyeti b) Ticari kazanç amacı gütme c) Pek küçük olmayan tekne d) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması

15 e) Denizde yüzme kabiliyeti 68-AĢağıdakilerden hangisi hukuken gemide bulunması gereken belgeler den (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir? a) Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak ġahadetnamesi b) Manifesto c) Gemi Sicili d) Yola ve Denize ElveriĢlilik Belgeleri e) Gemi Jurnali 69-AĢağıdakilerden hangisinde iaģe servisi kurulması zorunludur? a) ġehir hatlarında b) Körfezlerde c) Göllerde d) Akarsularda e) Uzakyolda 70-AĢağıdakilerden hangisi iģverenin fesih sebeplerinden değildir? a) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek b) Limanda gemi adamının tutuklanması c) Kamarada içki bulundurmak d) Gemi adamının iģverene karģı kanuna aykırı hareket etmesi e) Gemi adamının ahlaka aykırı davranıģları 71-AĢağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? a) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk b) Sınırsız sorumluluk c) 1.Derece sorumluluk d) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiģ olmak sorumsuzluk sebebidir e) Haksız fiil sorumluluğu 72-.AĢağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki iģlemlerden değildir? a) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek b) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek c) Gerektiğinde donatandan talimat almak d) Geminin denize, yola ve yüke elveriģli olmasını sağlamak e) Deniz seyir kurallarına uymak 73-AĢağıdakilerden hangisi müģterek avarya hallerinden değildir? a) Geminin karaya oturtulması b) Denize yük vesaire atılması c) Geminin hafifletilmesi d) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düģmesi e) Geminin yüzdürülmesi 74-.AĢağıdakilerden hangisi müģterek avaryanın unsurlarından değildir?

16 a) Fedakarlık unsuru b) MüĢterek tehlike unsuru c) Kaptanın makul ve açık direniģinin ve ayrı bir hukuki iliģkinin bulunmaması unsuru d) Fedakarlığın iradi olması e) Faydalı netice unsuru 75-AĢağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satıģ yollarındandır? a) Açık arttırma yolu ile b) Pazarlık suretiyle c) Abandan yoluyla d) Zaman aģımıyla e) Mahkemenin belirlediği değere satıģ yoluyla 76-AĢağıdakilerden hangisi Time charter (zaman üzerine çarter) de kullanılan charterparty (çarterparti) formlarından değildir? a) Uniform time charterparty b) Gencon charterparty c) New-York Produce Exchange charterparty d) Baltime charterparty e) Linertime charterparty 77-.AĢağıdakilerden hangisi Voyage Charter de kullanılan charter party formlarından değildir? a) Gencon charter party b) New-York Produce Exchange charter party c) Gasvoy charter party d) Asbatankvoy charter party e) Bimchemvoy charter party 78-AĢağıdakilerden hangisi TTK. daki Deniz Ticaret SözleĢmeleri içerisinde yer almamaktadır? a) Deniz aģırı satıģ sözleģmesi b) Navlun sözleģmesi c) Yolcu taģıma sözleģmesi d) Gemi inģaa sözleģmesi e) Deniz ödüncü sözleģmesi. 79-AĢağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir? a) Kurtarma yardım mesaisi b) Elde edilen netice c) Emniyet altına veya kurtarılan Ģeylerin değeri d) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike e) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri

17 80-.AĢağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) 18 GRT ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir b) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. c) Kamu hizmetine tahsis edilmiģ gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. d) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir e) 18 GRT dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün gemilerin tescili isteğe bağlıdır 81-.AĢağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) Deniz ĠĢ Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına iģleten kimseye iģveren denir b) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve iģveren sayılır c) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve iģveren sayılır d) Donatma iģtirakinde paydaģ olanlar donatan kabul edilir ve iģveren sayılır e) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve iģveren sayılır 82-AĢağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? a) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar b) Kılavuz ücretleri c) Kurtarma yardım ücreti d) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar e) Fener ücreti 83-AĢağıdakilerden hangisi yükün güvertede taģınabilmesi için gerekli Ģartlardan biri değildir? a) Yükün konģimentoda güverte yükü olarak gösterilmesi b) Yükün fiilen güvertede taģınması c) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması d) Konteyner olması e) Dökme yük olması 84-.AĢağıdakilerin hangisi Kaptanın özel hukuka iliģkin görev ve yetkilerine girmez? a) Gemiye yüklenen yüke iliģkin konģimento ve manifestoları imzalamak b) Gemisini denize, yola ve yüke elveriģli kılmaz c) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak d) ġahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak e) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 85-.AĢağıdakilerin hangisi konģimentonun tanımına dahil değildir? a) Gemiye taģımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge b) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taģınmak üzere teslim alındığına iliģkin belge c) Yükün varma limanında hak sahibi kiģiye teslim edileceğine iliģkin taahhüdü içeren belge d) Yükü temsil eden bir belge

18 e) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 86-AĢağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir? a) Tehlike unsuru b) Ġradilik unsuru c) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören d) Kurtarma yardım hizmeti e) Faydalı ve baģarılı sonuç unsuru 87-.AĢağıdakilerin hangisi navlun sözleģmesine taraftır? a) Yükleten - gönderilen b) TaĢıtan yükleten c) TaĢıtan - taģıyan d) TaĢıyan gönderilen e) TaĢıyan broker 88-.AĢağıdakilerin hangisi navlun sözleģmesinin unsuru değildir? a) EĢya taģıma taahhüdü b) Deniz yolu ile taģıma c) Yük ve yolcu taģımaya elveriģli bir gemi olması d) TaĢıyanın eģya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü e) TaĢımanın bir ücret (navlun) karģılığında yapılması 89-Aynı menfaatin aynı rizikolara karģı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir? a) AĢkın sigorta b) Çifte sigorta c) Güvenceli sigorta d) TeĢvik sigortası e) Tedbir sigortası 90-Çatmada zaman aģımı süresi aģağıdakilerden hangisidir? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 5 yıl d) 3 yıl e) 7 yıl 91-.Denizde çalıģma süresi günde kaç saattir? a) 10 b) 8 c) 5 d) 12 e) 7 92-Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için. a) 45 gün b) 60 gün c) 30 gün d) 15 gün e) 90 gün tutarında ödenir.

19 93-Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aģağıdakilerden hangisini kapsar? a) TaĢıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dıģında olmak kaydıyla yükle ilgililere karģı sorum-luluğu b) TaĢıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karģı sorum-luluğu c) TaĢıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karģı sorum-luluğu d) TaĢıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu e) TaĢıyanın sorumluluk limitleri dıģında kalan zararlardan sorumluluğu 94-.Gemi adamları hizmet mukavelesinde aģağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? a) Yazılı olması b) ĠĢverenin adının yer alması c) Gemi adamlarının adının yer alması d) SözleĢmenin yapıldığı yer ve tarih e) Kefilin adı ve adresi Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir? a) Yük alacaklısı hakkı b) ĠĢçi alacaklısı hakkı c) ĠĢveren alacaklısı hakkı d) Deniz alacağı hakkı e) Gemi alacaklısı hakkı 95-Gemi herhangi bir sebeple seferden,.. a) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir b) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir c) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir d) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir e) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir 96-Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur? a) Donatan b) Kılavuz c) TaĢıyan d) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaģtırılır e) Liman BaĢkanlığı 97-Geminin Bağlama Limanı aģağıdakilerden hangisidir? a) Seferlerinin idare olunduğu liman b) Sefer sonu bağlandığı liman

20 c) Tescil edildiği liman d) Denize indirildiği liman e) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman 98-Hizmet sözleģmesi sırasında gemi adamı ölürse aģağıdakilerden hangisi olmaz? a) Hizmet sözleģmesi sona erer b) Tazminat hakları sona erer c) Tazminat hakları mirasçılarına geçer d) Yargıtay a göre iģçi kusurlu davranıģıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı nedenle fesih sebebi teģkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez e) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir 99-.Hizmet sözleģmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaģımı hususunda aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaģımı 2 yıldır b) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaģımı 1 yıldır c) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaģımı 5 yıldır d) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaģımı öngörmüģtür e) Deniz ĠĢ Kanununda zamanaģımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır 100.ĠĢ Kanunu açısından aģağıdakilerin hangisi yanlıģtır? a) Deniz ve hava taģıma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu kuralları uygulanmaz b) Deniz ve hava taģıma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu kuralları uygulanır c) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boģaltma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu uygulanır d) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boģaltma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu uygulanır e) Balık avcılığı iģi ile uğraģan kimseler mahkeme içtihatlarına göre ĠĢ Kanunu hükümlerinden yararlanır 101.ĠĢveren iģçiyi kötü niyetli olarak iģten çıkarırsa a) 2 aylık tazminat b) 6 aylık tazminat c) 6 aylıktan az olmayan tazminat d) 1 yıllık tazminat e) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır 102-ĠĢveren sendikalı ve sendikasız iģçiler arasında aģağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını haizdir. a) ĠĢin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir b) ĠĢin ücretinde ayırım yapamaz c) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz d) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz e) ĠĢe son verilmesinde ayırım yapamaz 103-Kıdem tazminatında gecikme faizi ne kadar olabilir?

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, aksi belirtilmedikçe Türk Bayraklı ticari gemi ve su araçlarına uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, aksi belirtilmedikçe Türk Bayraklı ticari gemi ve su araçlarına uygulanır. 17 Kasım 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27409 YÖNETMELİK UlaĢtırma Bakanlığı (Denizcilik MüsteĢarlığı) ndan: GEMĠLERĠN TEKNĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE: TÜRKİYE NİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ DURUMU

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE: TÜRKİYE NİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ DURUMU Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 13, s. 275-297 ULUSLARARASI DENİZCİLİK

Detaylı

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ (01.11.2010) BÖLÜM I AMAÇ VE KAPSAM I.1 Bu Yönetmelik, yatlara ve yatçılara hizmet etmek üzere, Dirinler Turizm Liman ĠĢletmeciliği seyahat ĠnĢaat Akaryakıt Sanayi Ticaret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 21/06/2011 Konu: Ġcra takip haciz ve satıģ iģlemleri GENELGE 2011/53 BaĢkanlık Makamının 29/12/2010

Detaylı

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 80368960-010.06/8513 25/09/2013 Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 80368960-010.06/8513 25/09/2013 Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk. UYGULAMA TALİMATI 2013/194 Bayrak devleti kontrollerinin amacı ve kapsamı: 1- Türk bayraklı gemilerin; teçhizatının, malzeme ve diğer unsurlarının, mürettebatının ve işletim prosedürlerinin, ulusal mevzuat

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim

Detaylı

SINAV ÖNCESİ PRATİK TAVSİYELER

SINAV ÖNCESİ PRATİK TAVSİYELER SINAV ÖNCESİ PRATİK TAVSİYELER Sınav başladığınız zaman kısa süreli de olsa bildiklerinizi unutabilirsiniz. Bunun geçici olduğunu ve bir iki soru yaptıktan sonra geçeceğini unutmayınız. Devam ettiği takdirde

Detaylı

DENİZCİ: Gemi yaşamı ve sosyal sorumluluk

DENİZCİ: Gemi yaşamı ve sosyal sorumluluk DENİZCİ Sorumluluk uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını verme yükümlülüğüdür. Gemiadamının sosyal sorumluluğunun kaynağı ise gemideki ortak yaşam ve çalışma kurallarıdır. Bir gemiadamının

Detaylı

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 963

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 963 DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı: 12586 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa: 1849 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE TĠCARET HUKUKU 380H00010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

18 Şubat 2007 Tarih, Sayı: 26438 Ulaştırma Bakanlığından: KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir İşveren

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE ÜÇÜNCÜ ġahis MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI 343FBS023 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK Sektörel AraĢtırmalar Serisi - 3 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayan: Muhammed RaĢid ÜNAL Uzman T.C. Fırat Kalkınma Ajansı Temmuz 2011, Malatya 1 Bu raporun her türlü yayın hakkı

Detaylı

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013)

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013) 1 BAKANIN SUNUŞU Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda bulunan ülkemiz, 8.333 km kıyı şeridine ve Karadeniz ülkelerinin dünyayla

Detaylı

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU. PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI HAZĠRAN 2009 PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ ve TRANSFERLERĠ TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER.. 3 MADDE 1 AMAÇ...3

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012

ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012 ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012 1 ĠÇERĠK A. YANGIN......3 Hırsızlık sigortaları. 7 Kasa hırsızlık sigortaları.....8 Cam kırılması sigortaları...8 B. NAKLĠYAT SĠGORTALARI....9 Kıymet Sigortaları...

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı