AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU"

Transkript

1 BtirrNr Anr AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU Giniq u makalede baqta Akdeniz olmak iizere devletler arasr iligkilerde donanmalann ve korsanlann roliine dikkat Eekilerek Ortadoiu ve Avr-upa tarihinin belirleyici unsurlanndan olan denizcilifin geliqimi ele ahnacakhr. Tiirklerin Anadolu'ya yerlegmelerinden itibaren denizcilikle olan irtibatlan ve bu konuda gergeklegtirdikleri faaliyetler hakkrnda krsa bir bilgi verildikten sonra da asrl konumuzu tegkil eden "modern Eafilar oncesinde deniz hukuku" tarhgrlacahrr. Islam Hukuku, Osmanh deniz hukuku tatbikatr ve Babrili'nin korsanhia yaklaqrmr da incelenecek hususlar arasrndadrr. l8r5 Viyana Kongresi'nden sonra Avmpa devletler hukuku iginde sistematik hale getirilen deniz hukuku alanrndaki belgeler rinceki donemler iein tam olarak tespit edilmig olmaktan hayli uzakfir. Ahidnimeler, fermanlar, resmi yazrgmalar, diplomatik raporlar ve elgilik kayrtlanndan derlenen deniz hukuku ile ilgili uygulamalardan tespit edebildifiimiz bazr ornekleri bu makalede sergileyecefiiz. Qeqitli Avmpa devletlerinin, deniz savaglannrn bir pareasr olarak gordtikleri resmi izinli korsanhfa rgrk tutmaya Eahgacaprz. Hemen itiraf etmek gerekir ki, bu gahgma modern gafllann baglanndaki deniz hukuku araqhrmalannrn onemine dikkat gekmekten ibarettir. Qok daha kapsamh araghrmalara ihtiyaclmlz olduiu muhakkaktrr. DrNizcirir TenirriNr CrNrr Bexrs Trirkler Akdeniz'de Eski diinyada hikimiyet, kuwetli ordular kadar kudretli donanmalar:a da sahip oimaya dayanryordu. Tiirklerin rr. ytizyrhn baelanndan itibaren yr-rrt tuthrklan Anadolu'yLr, Malazgirt zaferinden sonra baqtan baqa geqip iz- ' Doq. Dr.. Qankay'a Universitesi O[retinr Uyesi. Tunxlen vr DEruiz z6s

2 nik'te Anadolu Selgukhr Devleti'ni krrrduklannr biliyonrz. Btr kadar erken bir donernden itibaren Ttirklcr denizcilikle de upraqmaya baqladrlar. Daniqnrend Bey'in arkadaelanndan olr,rp ro78'den sonra bir sirre Bizans'a esir dti- Een Qaka Bey ilk Tiirk denizcilerindendir. izmir'i zapt ettikten sonra bir donanma inqa ettirerek Ege'de Foga bagta olmak iizere bazr kryr gehirlerinin vanl srra Midilli, Sakrz, Sisam adalarrnr ele geeirdi. Bizans imparatortr, diploniatik tenraslan sorlucu Qaka Bey'i, Anadolu Selguklu Sultant ve damadr Krlrq Aslan'a oldr.irtmeyi bagardr. Archndan rc97'de baglayan Haqh seflerleri sonucll brr gchirler ve adalar: Tiirkierin elinden birer birer ahndr.' rz. yizyt hn baglannda Akdeniz'de hikimiyet Miisiiimanlann elinden qrkrp Venedjk ve Ceneviz gibi deniz devletlerinin eline gegti. Bu devletler irzcllikle rz. yitzytlda FIaEh ordrrlannr Suril'e ve Mrsrr'a taqryorlarcl. Fakat Lzgo yrlrnda son Haqh kalesi olan Akka diigiince, Papahk yeni bir Flaqh sefbri il;rn ederek britiin Islam ktyrlanna abluka baglatmrqh. r3oo'lerden itibaren Mentege, Aydrnoiullan, Saruhan, Karcsi gibi Batr Anadolu'daki gazi be,vlikleri uzun si.iren bu ablukayr kaldrrtmayr baeardr. Zaman ieinde Ostnanh Beyli[i de denizde Haqhlarla miicadeleye katrldr.' I)aha Orhan Gazi zamanlnda Osmanh Beylifi'nin bir donanmasinrn oldrrftr bilirriyor.r.,y 'de iznik ahndr[r zaman Gemlik de Osmanhlarrn eline He(er. Burada bir tersane oidufiundan, Bizans tar:ihlerinde Chios adrvla geqen liman qehrine Gemilik denilmeye baqlanrr. Btirada inqa edilen donanmayla 433'te izmit kugatrhr. Giiney Marmara'da, Karatntirsel vc I(enrer'de de Osmanh tersaneleri vardr. iqte btrralarda tislenen Tiirk korsanlan, Marnrara Denizi'nden geqcn Venedik ve Ceneviz ticaret gemiierini avhyorlardr. Bunu da Flrristiyan hikimiyetine kargr bir gaza hareketi olarak telakki ediyor:lardr. r33o'larda br-r seferler Balkan kryrlanna uiaetnca, F{rristiyan diinyasr tehlikenin biiytiklirfiii karqrsrnda bir Hagh ittifakrna teqebbiis etti. Ege Denizi'nde Tiirklere karqr kr.rrulan bu ilk Hagh ittifakrna Papahk'tan baqka, Venedik, Bizans, Krbns, Rodos ve Fransa kralhfr da katrldr. r)44 seferinde izmir'in Flaghlann eline dirgmesi ve Aydrnoflu Umur Bey'in Izmir'i kurtarmak iqin r348'de hisar onilnde olumii, Ege'deki mticadelenin bir sa{hasrnl sona erdirmigti. Bundan sonra Osmanhlann Rumeli'ye gegigleri iein Gelibolu'nun fethi onem kazantr. r35z'de bir koprii- bagr olarak Tsympe'nin ($impe) hrtuhnasr, ardrndan bir cleprcrnic yrkrlan Geliboltr'nun IJ54'te Osmanh gazileri tarafindan ele gegirilrrresi, IJaikanlar'da yeni bir rnticadele baqlatrr. 13Crr'de Edirne'nin fethi istan$ul'tr d,:rprttdan Ttirk tehlikesi altrnda brrakmrqtrr. Bu donemde Osmanhlara karpr yaprlan genel t-lagh propagandalan, ashnda Papahk, Venedik ve Macaristan'tn kendi menfaatlerini kurtarmak gabalannrn bir parqasrydr. Venedik, DalmaEya, Arnavutluk, iyonyen adalan, Mora ve Girit'te kurduiu inrparatorlufiuntr korumak, Macaristan ise Kral Bril.tik Louis (ry4zylz) cl6neminden llaqlayarak Tuna'nrn her iki tarafinda hakimiyetini siircliir-mek igin Os manlt Beylipi'yle rnticadeleyi temel siyaset olarak benimsemiqlerdi. r istanbrrl'un Ttirklerin eline geemesi Avrupa kamuoyrrnda yeni bir gok dalgasr varatrnretr. Do$t Roma'nrn qoktigtiyle beraber Fatih'in ilk hedef olarak Karadeniz ve Ege hikirniyeti iqin donanmalannr harekete gegirdifiini goriiyorlardr. Gergekten, osrnanh donanmasr r4s4,te Karadeniz, r455 yazrnda ise Ege sulanna agrldr.a istanbul'un Turklerin eline geqrnesi, bolgedeki adalar halkr iizerinde de esash bir korku yaratmrqtr. KtiEt.ik acialarda YaEayan halk akrrt akrn daha biiytik adalara gog etmeye baqlach.' Fatiir Sultan Mehmed, Akdeniz'in dofiusunda hikimiyct saflamak ieirr bu denize giden vol i.izcrincleki adalan dnce hakinriyeti altrna almaya, sonra da topraklanna katrnaya qahqtr. Qanakkale Bo$azr'na ve Tiirk sahillcritte en vakrn olanlard;rri baqlavarak adrm adrm daha uzaktaki adalar-a niifuz etmeye galretr. Btt suretle yabancrlara srfrnacak bir yer brrakrnryor, bir taraftan "ftirk sahillerinc yaprlacak korsanhk hareketlerini onlerken, difierr taraftan da bolgedeki ticareti ele almrg oluyordu. Ege Denizi iizerincleki adalarrn ltir krsrnr Venedik ve Ceneyizlilere, bir krsmr da Bizans'a aitti. istanbul'un fethinden hemen sonra harekete geqen Fatih, Bizans'a ait olan bu adalann kendi idaresine geqmesini istiyordu. Qanakkale Bofazr'nrn apzrndaki adalardan baelayarak Ege Denizi iglerine dofru ilerliyordrr. Bu denizde iki istikamet tayin etti. Bunlardan birincisi onu italya'ya gofiirecekti. ikinci yoi ise Anadolu sahiljeri yakrnrndan gegiyordu. Birirrci yol i.izerinclcki adalann bir ktsmtnt teker teker ele geeirdikten sonra italya'ya asker grkardr. ikinci yol tizerindeki adalarr ise haraca baflayarak veya ilhak ederek Rodos'a kadar ulaett.r' Brr hrzh ilerleme kargrsrnda 1456'da Papahk derhal 266 Arorruiz'oe KoRsnNLrK ve OsrunNrr Drruiz Huxr-rxu Tunrlrn vr Drruiz z{tt

3 bir HaEh donanmasrnl harekete gegirdi. Rodos, Hagh Avrupasr'nrn bir ileri kar:akolu durumundaydr. Brrndan sonra da Roma Papalan, Fatih'in oltlmiine kadar Avrupa'da Hagh donanmalan teqebbiisiinden vazgegmediler. ilki r45(r'da, ikincrsr r47z'de olmak iizere iki Hagh donanmasr ile garplsmalarrn yanr slra ry63-t479 arasrndaki uzun Osmanlt-Venedik savaqrnr da eklememiz gerekiyor. Ozetle, Fatih r456'dan r47g'a kadar siirekli olarak Hrristiyan Avrupa'nrn donanmalanyla miicadele halindedir. istanbul'un fethinden sonra Batrhlar, HaEh seferlerini Hrristiyan di"inyasrnln Ttirklere kargr savunmasr qeklinde algrlayacaklardrr.t Fatih'in Ege Denizi'ni kontrol etme Eabalanna raimen, heniiz kudretli bir Osmanh donanmasrnrn varhfrndan sciz edilemez. Bir kara devleti olarak ilerleviqini siirdiiren Osmanh Devleti iqin bir deniz stratejisinin ijnemini aerkqa idrak eden ilk Sultan II. Bayezid olmugtu. Fatih zamanlnda denizde elde edilen baqarrlar, ashnda kara ordusrlnun kudretiyle dengelenivordu. Donanma da sefer:lerde nakliye ve kryrlan himaye fonksiyonundan oteye gidemiyordu.t Bayezid, aerk denizlere hikim bir deniz giicti olmadrkga bu ilerlemenin stirdirrtilemeyecefini kavramrgtr. Bunun igin ilk biiyrik hedef Krbrrs adasr idi. Karayolu ticaretinin kirhhfirnr kaybetmesi sonucu Venedik de deniz giiciine daha tazla onem vermeye baglamrgtr. Kardeqi Cern'in rehine tutulmasr Bayezid'i siyasi olarak eli kolu baflr krhyordu. Nitekim ondan kurtulur kurtulmaz deniz faaliyetlerini de hrzlandrrdr. Devrin en btryiik denizcisi ve korsan Kemal Reis'i r495'te devlet hizmetine aldr. Venedik'e karqr ylinitttlgii deniz siyaseti, aynrzamanda ispanya'yr da italya-malta hattrnrn batrsrnda srnrrlandrrmayr hedefliyordu.' Kanuni doneminde Batr'yla Osmanh arasrnda tekrar getin bir miicadele baglamrqh. Osmanh Divan'rnda, Habsburglara kargr sava$rn Akdeniz'de mi, yoksa orta Avrupa cephesinde mi yaprlmasrnrn daha iyi olacafir tartrgrlmrg ve rince Habsburg himayesindeki Macaristan'a biiytik bir sefer drizenlenmesine karar ver:ilmiqti. ry26 MohaE Seferi'nden sonra da Osmanlt Devleti'nin, Habsburglara kargr milli devletlerin miicadelesinin kendisine hazrrladrfr irnkanlan iyi deferlendirdifiini gortiyoruz. Bu tavrr, Osmanhlann ytizyrllarca Avrupa'da izledikleri siyasetin temel prensibini oluqturacaktrr. Avmpa'yr tek elde toplamak isteyen btiytik bir giice karqr, Os- manhiar dairna rakip devletleri destekleme politikasnu gtidcceklertiir. Fransa ile baqlayrp fiilen bir ittifak halini alan iligkiler, Osmanh Devleti'nin Avrupa siyasetinin de temel tagr olacaktrr. r5z5-r555 doneminde V. Carlos'un imparatorlufiuna karqr Fransa, Osmanh Devleti'nin destefiini i'anrna alarak denge saflamaya gahqacaktrr.'o Cezayir'de bir devlet kurmayr baqaran tinlii korsan Barbaros Ha)'- reddin'in Osmanh hizmetine girmesi Akdeniz'de yeni bir donemi baelatrr Preveze Zaferi'nden sonra artrk Osmanh gergek bir deniz giictidiir. Piri Reis'in hazrrladrfir Kitd.b+ Bahriye," yiikselen Osmanh denizcilipinin bir nevi habercisidir. Eserde, Qanakkale Bopazr'ndan itibaren Cebelitank'a kadar biitiin Akdeniz limanlan ve ikmal yollarr tasvii edilmektedii:.'' tstr donemde Osrnanh deniz iisleri $unlardrr:. istanbui'da Kasrmpaqa'daki biiy-rik donanma. Gelibolu donanmast.. Arnavutluk'ta Aviona'da, Adriyatik Denizi'ndeki donanma ve korsanlar,. Mrsrr ve Suriye'yi koruyan f skenderiye donanmasr,. [{int Okyanusu'nda faaliyet goster:en Krzrldeniz'deki Stivevq clollanmasl. Bail Akdeniz'de Tunus, Cezavir ve Trablusgarb Be,vlerbeylikierine bafh korsan donanmalan." r57r inebahtr (t.epanto) maflubiyetine kadar Akdeniz'de Osmanh {ilolan bir tarafian sahilleri muhafaza iqin devriye gezecek, diper taraftan da dtigmanlanna korku salacakhr. inebaht Deniz Muharebesi'ndeki muazzam kayrplara'a rafimen ertesi yrl Osmanh donanmasrnrn yeniden inga edilerek Akdeniz'e aerlmasr Hagh ittifakrnrn planlannr altiist etti. r573'te Osmanlr diplomasisi Venedik'i ittifaktan ayrrmay baqardr. ry74'te ise Tunus ispanyollarclan geri ahndr. Osmanh hikimiyeti Kuzey Afrika'da Fas kryrlar:rna kadar uzanmrgtr. Fakat inebahtr'daki travma atlatrlmrq degildi. incbahtr mtrharebesinin Osmanh tarihlerindeki adr "srngrn Donanma"drr. Bundan sonra Babrili ispanya'yla dofrudan bir gatrgmaya girmekten kagr- 268 AxorNiz'oe KonsnNLrK ve Osr,rlNr-r DEr.riz Huxuxu Tunrlen vr Drruiz z6g

4 nacaktlr. Ustelik r578'de mi-itareke imzalayarak iran cephesine afirrhk verecek ve uzttn yrllar bu savaqtan kendini kurtaramayacaktrr. iran cephesini, 13 yrl stirecek olan Osrnanh-Avusturya savaglan takip eder. Bu savaqlar bittifinde artrk okyanuslann oldufiu kadar Akdeniz'in de hakimleri Hollanda ve ingiliz kalyonlandrr. Axnrwiz'nr KoRsnNrrdrN YnyrrprRsr Akdeniz'cle korsanhk gok eski tarihlere kadar uzanrr. Korsanhk ashnda me$n bir savaq qeklidir ve kendine ait bir hukuku vardrr; ya resrnen harp ilanryla, ya da resmi otoriteler tarafindan verilen bir mektup, pasaport, izin belgesi veya talimatla stirdiiriiliir. ispanyollar 16.,;f;zyt lda Akdeniz'de Cezayir korsanlanndan's ve Atlantik'te Fransrz, ingilizve Hollanda haydutlartndan"' bahsederler. Osmanh-ispanya arasrndaki i578 tarihli miitarekenin ilerleyen yillarda uzatrlmast, Akdeniz'de donanmalar arasr savaga ara verdirecektir. Bunrrn yerini korsanlar tarafindan yrinihrlen gayriresmi miicadeleler alrr. Artrk savag baekentleri istanbrrl, Madrid ve Messina defiil, Cezayir, Malta, I-eghorn ve Pisa'drr.'7 Tudorlar dcineminclen itibaren, Avrupa'daki htiktimdarlar devlete ait gemilere ve denizcilik tegkilatlarrna sahip olmalarrna rafmen, kendi tel-raalartna dr'iqmantrr ticaretine sekte vurmak rizere onlarrn gemilerini avlama izni vermekte bir sakrnca gormi.iyorlardr. Bu uygrrlama o kadar yavgrnlaqtr ve her tiirlii ticarete o kadar zarar vermeye baqladr ki, yaprlan arllaqmalara, hiikumdarlann illegal deniz haydutlufiuntr cinlemek rizere, rtrhsat verecekleri korsanlardan yiikhi miktarlarda depozito alma qartr konmaya baqlandr. Aynca korsanlann ganimetleri bafih bulunduklan limana getirip mahkemeye kaydettirmeleri istenmeye baqlandr. Buna ra!- men istism arlann oniine gegilemiyordrr. Ma hkeme formaliteleriyle u$ragmak istenleyen ve ganimetten pay vermek istemeyen korsanlar zapt ettikleri gemileri batrnlyor, mtiretteiratrnr lsslz yerlerde karaya Erkanyor ve ganimeti de sakliyorlardt. Bu tiir uygulamalara son vermek isteyen ingiltere ve Fransa arastncla t677'de imzalanan bir anlagmayla korsanlarrn ele geqirdikleri gemi miirettebatrna kdtti muamele etmeleri, igkence yapmalan yasaklanryordu.'8 ingiliz Korsanlr$r Osmanli ordulanntn Avushlrya cephesinde uzun yrllar siiren sava$lan esnastnda (r593-r6o6) donanmaya yeterincc. onem verilememiqti. iqte bu donemde Akdeniz'de ingiliz korsanhfrnrn had saflraya ulaqtrfirnr goriiyoruz. fi. yizythn sonlarrna dofru ingiliz korsanlan Atlantik'te Amerika'dan altrn ve gi.imuq getiren ispanyol gemilerine mrrsallat oh.ryordu. ingiliz korsanlartntn efsane ismi Kaptan Francis Drake'!' idi. Kraliqe Etizabeth'ten aldrfir izinle Karayilrler'e uzanan Kaptan Drake, New Cartagena'va kadar ilerleyip strayla her kasabadan para toplamakta, direnenleri ise yakrp yrkmakta ve afrr tazminatlar yi.iklemekteydi.'" Drake, Cape Verde adalarrna hilcum ettikten sonra, yeni dtinyanln en btiytik ve en zengin gehri olan cartagena'yr ele geqirip yakn. ingiltere'ye dondtiftinde 6o.ooo pound (1) deferinde ganimet getirdi. Drake'in bu seferleri Avnrpa'da biitr-lik yankr tryandrrdt ve Drake, Protestan davasrnrn kahramanl olarak goriilmeyc baqlandt." Cartagena'nln yakrhp yaflmalanmasl ve ispanyol ticaretine inciirilen airr darbeler iizerine II. Philip ingiltere iqgaline kesin olarak karar verdi. Armada ry87 yaztnda denize agrlacak qekilde hazrrhklara baglanmtgtr. Kendisine ulaqan raporlarla durumdan haberdar olan devlet bakanr Francis Walsingham," Elizabeth'e, Kaptan Drake'i Cadiz'e gondererek, onlar hareket etmeden cince ispanyol nakliye gemilerini yakmaslnl enrpoze etti. Drake ve ltalsingham bu harekatrn btittrn avnntrlarlnl biiyrik bir gizlilik iqinde hazrrladrlar. O kadar ki ingiliz eleilerine bile haber verilrnenrigti." r587 Nisan'tnda, Karay'ibler'dcki yaema seferinden donen Kaptan Drake, z5'i kalyon olmak iizere Wze yakrn gemiyle Cadiz iimanrna taarnrz etti. Limandaki gemileri gotiiremeyecefinden, Drake zz ispanyol gemisini topa tuthr. Bu gemiler Armada'nrn can damannr olugttrruyordu.'a Venedik tralyosu "Drake'in ispanyoi sahillerine verdifi zarar o kadar biiyriktu ki" diyor, "ispanya krahntn kazanacafr parlak zafer, zarannyansrnr bile karqrlavamayacakur. " Bu sefer, ktietik fakat iyi idare edilen bir donanmanln az savrda qrkartma birlifiyle ve iyi bir zamanlamayla, biiytik bir kuweti nasrl alt ettifine ornek oluqhrrur.'5 ispanyol Armadast'nt karqtlarken ingilter:e'ye zaferi Kaptan Drake'in taktikleri kazandrrmrqtrr. Drake'in, filosunu hava qartlan ne olursa ol- 27o Axoeruiz'or Kocsnr.lLrx vr Osuenlr De niz Huxuxu Tunxlrn ve Drrviz 27r

5 sun denizde tutabilecek tecriibesi, hie kimsenin cesaret edemeyecefi taktikler igeriyordu. Toplanan harp meclisinde, donanma komutanr Horvard, Drake'in planlarrna siirekli itiraz etti, fakat sonunda Elizabeth'i ikna etti. Agrkta bcklenecek, Lizbon'a defiil, limandan qrkinca dofirtrdan Armada'ya saldrnlacaktt.-" Bu plana gore hareket edilmedi, fakat Calais'da farkh bir taarn)z gergekleqtirildi. Gece Armada iizerine yollanan ateg gemileri, ispan-,vol gcmilerini panik ieinde halatlannr keserek yelken aqmaya zorladr. Sonrast maltrm: firhna Erktifrncla Eapalan olmayan gemiler ne bir limana sr[rnabiliyor, ne tekrar bir araya toplanabilivorlardr. Armada'nln yansl ingiliz sahillerinde kayalara Earpa qarpa pargalandr. r58o'de Osrnanlr padigahrndan aldrklan ahitnameye'r istinades Akdeniz sulannda serbestge dolaqmaya ba;layan ingiliz kalyonlan ticaret gernilcrinin korkulu ri,iyasr haline gelmiqti. Brr durumdan en Eok Venedik ticareti etkileniyordu. istanbul'daki Venedik balyosu Agostino Nani'nin z3 Kasrm r6oo tarihli raporttnda, ingiliz elgisinin kendisine, "ashnda kraliqc-nin'3 ingiliz Levattt ticaretinin zarar goreceli kaygrsryla Akdeniz'cleki korsarth!r engelleme niyetinde oldufunu" soyledifi belirtiliyor. Bal,vos cevabrnda zaten ingilizlerin kayda deeer bir ticaret hacrni bulunmadrfrnr, tepeden trrna[a silahlandrrlp erzak ve muhimmatia doldurduklan gemilerle asrl maksatlartntn agrk denizde haydutluk yapmak oldufunu ifade etmektedir. "' ingiliz korsanlrpr r588'dc ingiltere'yi iggale giden ispanyol Armada'stntn firtrnada i ngiliz sahillerinde kayalarda pargalanmasrnln ardrndan artmtqtt. '' Amerikan kolonilerinden gelen ispanyol gemilerinden elde edilen altttr ve gtimli.,sten oluqan muazzam ganimet btitiln gemicileri bi"iyulemekteydi. Boylece Akdeniz'de de korsanh$ denemeye kovuldular. ispanya ile sava$ hali, ingiliz gemicilerin Cebelitank'r gegmelerine meqruiyet kazandrnyordu. Fakat qok gegmeden ispanyol, Venedik, hatta Tiirk gemilerini yttrmaya baqladrlar." {>. yltzyrhn sonuna gelindiiinde kapitiilasi'onlartn iizerinden zo yrl gegmesine rafimen ingiliz gernileri, getirdikler:i mallann kalitesinden Eok, korsanhklanyla gohret bulmrrqlardr. ilk yillarcla Vcnedikliler ingilizleri ticari rakip olarak gormiiyorlardr. istanbul'daki Venedik balvosu Giovanni Francesco Moresini geliqmeleri Dog ve Senato'ya griyle rapor eder: Btitirn bir yrl boyunca limana sadece bir ingiiiz gemisi geldi. O kadar kiigiiktii ki bir Venedik gemisinin ancak altrda biri kadar yiik tagryordu' Asrl maksatlanntn doniie yolunda korsanhk yapmak oldrrf;u, tizerinde maldan gok silah ve top bulundufiundan belliydi.,, Osmanhlann once iran'a, ardrndan da Avushrrya'yakargr yiirutttikleri uzun savaelarrl Levant ticaretinde bir dtiqiig yaratml$h. Levant ticareti DoE Hindistan kumpanyasrna gore daha az kir brrakryordu. ingiliz elgisinin maa$l ve padigah bagta olmak iizere vezirler ile Osmanh bi.irokrasisine dafrtrlan hediyeler Levant kumpanyasr -dolayrsryla girket hissedarlaltarafindan odendifinden ilave masraflar grkanyordu. Venedik balyosu Agostino Nani'nin 3 Arahk 16oo tarihli rapomna gore ingilizler Levant ticaretini tamamen terk edip Hindistan'a yofunlagmayr dtigtintiyorlardr.," Bu strada istanbul'da Osmanh htikiimeti ieinde ingilizlerle iliqkileri tamamen kesme taraftarlarr bulunuyordu. Sadaret Kaymakamr Ahrnecl paga, Kaptan-r Derya Cifalazade Sinan Paga ve kazasker bu konuyu Fransrz elgisi FranEois Savary de Brdves ile miizakere ettiler. Bu gmp ingiliz gernilerini Akdeniz'den atmakla kalmayrp siyasi ittifakr da sona erdirmek istiyorlardr. Onlara gore Osmanlt-ingiliz iftifakr kraligeyi ispanya ile husumet ieinde tutmak iein gerekjiydi. $imdi kraliee ispanya krahyla bang imzalamak tizere oldrr$undan, ingiltere ile ittifbkr siirdiirmenin hiebir faydasi olmavacakh." ingilizlerle dostiufu bozma miizakereleri r6o6'ya kadar siirdu. Hem Sultan I. Ahmed, hem de vezirler ingiliz gemilerinin korsanhktan vazgeememeleri sebebiyle ahitnamelerinin ilgasr taraftal iken Hoca Sadeddin Efendi ve Haydar Paqa bu fikre karqr Erkryorlardr.i" Zitvatorok Antlaqmast ile son bulan Avusturya harbinin Osmanh Devleti'ni temellerinden sarsmast tizerine ingilizlerle iligkileri kesmek gibi marjinal bir diigtinceden vazgeqilecektir. Hollanda Korsanlr$r I4oo'lerden beri Kuzey Denizi'nde faaliyet gosteren Hollandah korsanlar, r568'den itibaren II. Philip'in, ispanya'ya bafh olan Hollanda iclaresine do$rudan miidahalesinin ardrndan isyancrlarla birlikte hareket et- 272 Axorr.riz'or KoRsaNLtK ve Osun^*u DrNiz Huxuxu TUnxlrn vr De Niz 27j

6 meye baqladrlar. Bu korsanlar I(uzey Denizi'nde ve Mang Denizi'nde isyanctlann lideri olan Orange Prensi William'rn miihrtinii tagryan belgelerle ispanyol gemilerini vuruyorlardr. Prens William, ispanyol kuwetlerine kargr yu.iitftigi.i mi-icadeleyi r569'da Fransa'da Protestan Huguenot'larla irtibat halinde siirdiirtiyordu. Prens William, Fransrz Huguenot lideri Coligny'nin tavsiyesiyle kuzey Hollanda'da tegkilatlanan ve ispanyol gemilerini avlayarak geginen korsanlan himayesine aldr. William korsanlara verdipi korsanhk yetki belgesi karqrhfirnda, elde edilen ganimetlerden belli bir pay alacakh. rr Prens William tarafindan verilen mhsatnameler sadece denizlerde defiil, nehirlerde de korsanhk yapma miisaadesi saflryordu. Bu ruhsatnameler korsanlar iein hayati ehemmiyeti haizdi, Eiinkii bu sayede KraliEe Elizabeth'ten limanlarrnr tis olarak kullanma miisaadesi ahvorlardr. Zamanla ruhsath korsanhkla haydutluk arasrnda fark gozetmemeye ve hatta ingiliz gemilerine saldrrmaya bagladrklanndan Elizabeth ry72'de bunlann ingiliz limanlanndan grkanlmasrnl emretti. Artrk biittrn limanlar yiizlerine kapanmrgtr. r Nisan'da kiigiik bir liman qehri olan Den Briel'e (Brill) geldiklerinde btittin ispanyol kuwetlerinin isyancriar tizerine sevk edildifiini gordiiklerinden hemen gehri ele gegirdiler.rs ilgingtir, isyancrlann bu gayri resmi denizcilerinin slogant "liever Turks dan Paaps" idi.is Gemilerinde asth krrmtzt kumagtan bayrak ve flamalannrn ve qapkalannln tizerinde hilal bulunuyordu. ispanyol idaresine karqr altnan ilk galibiyet bu korsanlann Br:illliman gehrini ele gegirmeleridir.a' rz Yrl Miitarekesi'ndena' once kasaba idareleri veya amirallikler, talep eden gemi sahiplerine, belli bir bolgede korsanhk yapma izni veren belgelera' dafirhyorlardr. Savag srrasrnda ispanya'nrn servetine zarar veren korsanhk F{ollanda hukrrkuna gcire me$nl kabul ediliyordu. Hiiktimetler zamanla bu tirr korsanhir kontrol alhna almak igin bazr teqebbiislerde bulundtrlar. r6o5'te yayrnlanan bir emirle bu izin belgelerinin kaydettirilmesi $arh getirildi. Ertesi yrl zo. ooo florin depozito karqrhfr yeni belge verilmesi kararlaghnldr. Miitareke btitiin bu resmi faaliyetlere son verdi. Bu yafmacrlat'r sarhog'u'e kumarbazdrlar. Hayatlan gofu zaman yabolazlan kesilerek, ya da bir ipin ucunda sallandrnlarak son bulurdu. Biitiin ticaret gemileri, hangi bayrafr tagrrsa tagtsrnlar, onlann hedefiydi.oa 274 Axorruiz'or KoRsarulrx vr OsuRrulr De rviz Huruxu Osmanlr Korsanlarr 17. ve 18. yizytllarda Kuzey Afrika korsanlan Cezayir, Salee. Tunus ve Trablusgarb limanlannda iislenmiglerdi. Avrupa'dan da tiniti gcmiciler gelip bunlann yanrnda korsanhk yapryorlardt. t6z5'te 6o kadar Hollandah kaptanrn Cezayir korsanlarryla birlikte yelken agtrfr biliniyor.o5 r6oo yrhndan itibaren Kuzey Afrika'da yerlegen bazr Hollandahlar Miisliiman adlan alarak yerli korsanlarla birlikte ganimet topluyorlardr. Mesela meqhrrr Murat Reis ashnda Haarlemli fan fanszen, Siileyman Reis Rotterdamh f acob de Hoereward'drr. Yine Siileyman Reis adryla yelken agan ve fazla bilinmeyen Veenboer ise 16zo'de bir Hrristiyan gemisine saldrnrken oidtirtilmiigtiir.'(' Yine aslen ingiliz bir korsan olup MiisliimanaT olan tinlii Osman Dayt, Tunus'tan BabrAli'ye mektup gondererek her biri r5o blackamour harqwebusser ve 4o top taqryan ah bwrtona8 donattr$rnr ve bunlan Ustid-r Azam'rnae gemileriyle savagmak iizere Sethelia Korfezr'neve Krbns aqrklanna gonderdiiini bildirir. Haberi aldrfrnda qok memnun olan Kaptan PaEa derhal Tunus'a Osman Dayr'ya bir mektup yazar. Altr geminin kaptanlarlna da hilatlar gcinderir. Brr suretle -padieahrn himayesinde olduklanndan- bu gemiler btitiin Osrnanh limanlarrna serbestge girebileceklerdir.s" Osmanh korsanhfr deyince hemen akla Cezayir, Trrntts ve Trablrrsgarb gelir. Osmanhlar daha Yavuz Sultan Selim zamantrrda islam di"inyasrnda hikimiyet kurduktan hemen sonra Avrupa'ya yonelmek niyetindeydi. 5' Sultan Selim bunun igin gemi inqa faaliyetine de bagladr, fakat omrii vefa etmedi. Avrupa harekdtrndan tince denizlere de hakim olmanrn liizumu aerkea ortaya qrkmrgtr. Kemalpaqazade, Yavuz'a " oyle bir Sehirde otun+yorsll,nuz ki, antn velintmeti denizdir ve deniz feth olunmadr.kea ve istanbul'a gemi gelmedikge istanbul mamur olmaz" diyordu. Akdeniz hakimiyeti, tarihi olarak cihan hdkimiyetinin en cinemli vasrflarrndandrr. Oyle ki, Romahlarda Akdeniz'in adt Ma,re Nostrum'dur (Bizim Den rzl.;z TUnxlrn vr Drruiz 275

7 Yukanda bahsedildipi iizere Cezayir'de mtistakil bir devlet ln.rran Hrzrr Hayreddin'in Osmanh hizrnetine girmesi Akdeniz'de yeni bir donemi baqlatrr. Kanuni Sultan Siileyman doneminde Yavuz'un hedefleri gergeklegecektir. Barbaros Halreddin'in Osmanh Kaptan-t Deryast olarak r518 Preveze Zafert ve r54r'de ispanya'ya kargr diizenlenen Fransrzlarla mi.iqterek deniz harekatr Akdeniz'deki Osmanh hikimiyetinin en aerk iqaretleridir.5r Bundan sonra Osmanh bahriyesinde srk srk korsanhlctan yetigme kaptanrderyalar gori.ilecekdr.,', t57t inebahtr felaketinin sommlusu, serdar tayin edilen ve denizcilikle alakasr olmayan Miiezzinzade Ali Paqa'drr. Muharebe sonunda donanma mahvolmrrqken Uluq Ali Paqa55 3o kadar gemiyle kurrulrrp istanbul'a doner ve o makamda oltinceye kadar kalacafr kaptanrderyahfa tayin edilir. Bundan sonra deniz harekitlannda stirekli olarak korsanlara danrgrlmaslnlll tembihlendifi gortilecektir. Bu husus KAtip Qelebi'nin Tuhfetii'l'Kibafnda ofiiitler ktsmtntn hemen baernda yer alrr:. Birinci ogiit budur ki, kapudan kendi korsan defil ise ve deniz savagr iizerinde korsanlarla danrgrk edtib dinleye. Yalnrz kendi bildifiine gidenler Eogu piqman olagelmiglerdir.. Sekizinci oftit budur ki, baetarda reisleri Cezayir'e ve denizde nice yrllar gezmiq korsanhk etmiq ola. Zira donanmanrn ytiriimesi ve durmasl ona bafhdrr.. Dokuzuncu oiiit budur ki, donanma giderken bagtarda kiirekgileri kartal kanadr Eekeler. Yani yap yap qekiib ayak ayak gideler, si.iratle ulak gemisi gibi gitmeye. Meqhurdur ki, ispanya kapudanlan "sizin gemileriniz ytifruk defildir" diye tag atrnca beri yandan bilir korsanlar "bizim gemilerimiz kaeanr kovmaz, kovandan kagmaz gemilerdir" diye kargrhk vertib sushtrmuglardrr."' t7. y.fizy:irln baqlanndan itibaren artan ingiliz ve Hollanda korsanhfirnrn yanl srra, resmen olmasa bile dolayh olarak ispanya'ya karqr siirdtiriilen miicadelenin stratejik unsuru Mafirib korsanlanydr.5t I. Ahmed tarafindan yenilenen ve ilk defa verilen ahitnamelerde, Kuzey Afrika eyaletleri iein daha oncekilerde rastlanmayan yeni bir srfat eklen:r'. Do.rii'l'c'ihd'd: ' ' ' Ben ki... darti'l- hilafe ve ddrii'l-cihad Tunus ve t{alki-i'1-vid vt Trablusgarb... padiqihr Sultan Ahmed Han,lm.5s Ben ki... dadi'l-cihid CezAyir ve Tunus ve Halkii'l-vid ve Trablgs garb... padigihr Sultan Mehmed [{an'rm.5e Ben ki... darii'l-cihid Tunus ve Trablusgarb ve CezAyir-i Garb vi layetlerinifl ve Akdefriz ve Karadefriz ve nice memilik ve ceziyir ve benidir ve me'ibirifl ve kabdyil ii 'aqiyirjfl ve nice kerre lnizbir' 'asdkir-i nusret-meisirifr pidigih-i ma'delet-penihr ve qehinqahnusret-destgdhr, mazhar-i'inaveti's-sermedilye muhsin-i Ayiti'1 milleti'l-muhammediyye Sultan Ahmed Han'lm.(,o ingiltere, Hollanda orneklerinde oldufu uzere Cezayir, Trrnus r.e Trablusgarb'da i.islenen Mafrib korsanlanna da Osmanl htikiimeti tara. findan zlmnen izin verilmig oluyordu. Bu izin r.rluslararasr hukukun temel kaynaklanndan olan ahitnamelerde aerkga yer almaktadrr. Tabiatr,vla bu izin, ihsanu' edilen ahitnamelerle Darii'l-ahd stattisiine giren devlet vatandaglan iein defiil, ahitnamesi olmayrp Dani'l-harb olarak ka]an rilke tebaasi ve gemileri ieindi. Cezayir korsanlart astrlarca denizlerde korku salmrg, korsanhktan yetigme reisler Osmanlt donanmalannrn bel kemifiini oluqhrrmuqtur. Bu korsanlar 6. yij:zytltn onemli entelekt{rellerinden, tari}rgi Gelibolulu Mustafa Ali'nin eserine de konu olmugtur: Derya yiiztiniin levendleri Trablusgarb ve Cezayir-i Garb semtintin meildhin-i giret-pesendleri ki ekseriya Kaz Da[r Etrikinden zu]riir ederler. Eweli beq-on kiqi ittifak eder, kiiffirun harac-gi-i zirrn taht-r temelliikiindeki sandallann biricifiini basub iqine koyulub adalar arastnda gider; yani ki giret-i emvil ve kat-r ensil ve tahsil-i rical tekmil-i alit-r ceng u cidil miihimmahna ol sandalla ibtidi ederler. Reiyadan olan gemici zrmmileri bend edrib ktirefe koqarlar. Zu'mlannca eweli forsaya milik olurlar. Ba'demi gozlerine ye$dirdiikleri recber gemilerini basub gmd semtine dahi salik olurlar. Hale ki clin ii islim yakasrnr brragurdu terk etmezier. inad etmenib kisibin i,e 276 AxorNiz'oe KonseNltx vr OsueNlr Drruiz Huxuxu T'inxLrp ve DeNiz afra

8 mellihine krhg gekmezler.... Pes giderek ol sandal kendtileri gotirrrnez olur. Yani tahamnrill etdikleri girnah yiikleri bir-i girin idtigii ta'ay1.lin Lrulur. Bu kere bir firkataofia himrnet ederler. Bu tedric ile ber-vech-i terakki cemiyet ederler.... akabince yat i.i yerif ve silah ii ilat krsmrnda ve bir kalyata binasrna, meseli kadrrgadan kiiei"irek ve firkatadan biiylicek bir sefine bahisrna yetecek niikrjd cinsindeki temewtil ve grnalarr mukarrer olur. Gdh olrrr ki Mora kryriannda ve Ayamavra sahilinde ol semtin kapudanlanndan birine istinad ile muradca bir gemi yaparlar, veyahud bir hazrrrnr brrlub igtira krh-rrlar. AmrnA gsh olur ki ol kapudanlara inanmaz, Eekiliib Susam adasrna vamrlar, veya onun emsili bir: afaglu cezirede pinhin olurlar. HezAr havf u ihtiyit ile bir gemi peyda krlurlar. Tamam oldufu gibi igine katrlurlar. Qekiliib Cezayir-i Garb semtinde krqlayan levend kapudanlanna vasrl olurlar. Arz-r pigkeg ve ubfidiyet ile anlara intisab qerefini bulurlar. Pes bu rnertebeden sonra Miislimin ve fiiccara ve ki-iffhr-r harac-giizira taarruz etmezler. CihAd u gazi a'mali cezil.irinden bir kadem tagra gitmezler. Hatta ewelki giinahlanna tevbeler evlerler. Bir vakit namazlannr kazaya komay'ub salah ii diyinet-i pigivi edini.irler. FelA cerern, gerek Ha1'reddin Paqa ve Yahya Paqa ve Turgudca hep bu tarik ile peydi ohnuqlar:drr." Barbaros KardeElerin Tunus Suftanrna Tabiiyeti Baba OruE ile Hrzrr Reis korsanhfa baqladrktan sonra Tunus'a yerlegmeye karar verdiler. O zamana kadar Tunus Strltanr'nrn denizde ele ge- Een her qeyi gaspla aldrfirnr biidiklerinden afrr hediyelerle onun huzuruna qrkrp hediyelerini takdim ederek kendilerine bir yer talep ettiler. Sultan onlara deniz tarafindaki Flalkil'I-Va'd (La Goletta) kalesini verdikten sonra araiannda bir anlaqma yaptrlar. Buna gore Baba Orug ve Hrzrr kardegler ganimet mahndan her ne getirirlerse $er'i hukuka gore beqte birini Tunus sultanina vereceklerdi.'t' O sene kalede krelayan Barbaros kardeqler r5r3 yazrnda denize aqrlarak Euha yiiklii bir Ceneviz kalyonunu ve ardrndan bu[- day ytiklii bagka bir gemiyi ele gegirerek ylrkleriyle beraber Tunus'a getirdiler. Ganimetin beqte biri Sultana yollandrktan sonra fukarava, geyhlere verilip kaptanhk ve reislik hisscleri aynldr. Bu seferden gazilerin her birine dorder top Euha, roo ar$ln bez ve 9 altrn pay dtiemii$fir.uo Baba Oruq ve Htztr Reisler r5rj yazlnda sefere grktrklanrrda yanlannda kendilerine ait 7 ve iltihak eden leventlere ait 7 olmak tizere 14 gekdiri vardr. O sene gok sapda gemi zapt ettiler ve elde ettikleri ganimetle Tunus'a dondiiler. Ganimetin begte biri mutat iizere Tunus Sultanrna verilip kalanr gaziler arasrnda taksim edildi.65 Esirler Hakkrnda Fetva (ispanyol Kaptanlarrn iadesi) ispanyollartn Cezayir'i Htzrr Bey elinden kurtarmak igin yaptrklarr harekat maplubiyetle sonrrglanmrq ve sayrslz ispanyol, Miisliimanlann eline geemieti. Sayrlan o kadar Eoktu ki, bir giin bunlardan 5oo kadarr isyan ederek kaemaya bagladrlar. Yaprlan hticumda esirlerin Cogu dldti. ispanyollar kalan esirleri kurtarmak iein ne kadar fidye istediklerini ofirenmek i-izere Htztr Bey'e miiracaat ettiler. Sadece 36 kaptan iein rzo. ooo alhn bedel tizerine anlaqma saflandr. Bir stire sonra ispanyollar bu parayl gonder:diler. Hrztr Bey gehrin ulemasrnr toplayarak fikirlerini sordufiunda ulema ittifakta bu anlaqmaya itiraz etti: Bu zikr olunan kaptanlar hep yarar kafirlerdir. Bu asrl kifirleri yine kafirlere satmak $er'i defiildir. Ziri kim anlar ehl-i derya derdine deryiya grkub ehl-i islam'a zarar ve gezend eylerler, dediklerinden getirdikleri para kabul edilmeyip esir kaptanlar ispanyollara verilmedr. Zaman iqinde bu esirlerin zindancryla anlagrp kaqma planlan yaptrklan anlagrhnca hepsi dldtirlildii. Cezayir'e taarruz esnasrnda yarah olarak esir edilmig olan kumandanlardan Fernando Ferdinand'rn akrabalartndan biri ispanya'dan gelerek hig olmazsa onun cesedini alabilmek iqin Tooo alhn teklif etti. Kendisine, "onlar hep denize atrlmrg ve hclak olup gitmiqlerdir, nastl bulahm" cevabr verildi. Hapishaneye nezaret eden Abdrrrrahman, Fernando'nun cesedini gizlice zindanda bir yere gomdiif'rinu F{rzrr Bey'e sciyleyince, Hrzrr Bey yine ulemayr toplapp fetva istedi. Ulemanln: "Bu melyitdir. Mey,vitin bey'i $er'an haramdrr"6" fetvasr iizerine Hrzrr 278 Arorruiz'oE KonsnNLrK ve OsnnNlt Drr'riz Huruxu TUnxlen vr Drniz 27g

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr.

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr. islam dininin Azerbeycon ve Hsrzemde lu:91_opl bagarilanndan en bliyugu ;uphesiz TURK OCUZ BOYLARI'nrn hem de milyonlaia varan brlyuk k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr..,. Ztra O$uzlarrn Muslriman

Detaylı

W,llilffxltlul!iltfl ffi

W,llilffxltlul!iltfl ffi Ilnffi*r T$lrkfintnn ve k*$ T*i*i*ta*t vq Uyfiur T{lrkleri Arasrnda istimiyet cl o CtCl( Prnf. Dr. Zekeriya Kitapcr Prof. Dr. Zekeriya Kitapcr ro A,...Ne varki dilertrirk boylannda olrlrrtf rr rlilrt,

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t

i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t Ir - t (:,r ri il I -4%tf a?rbfarde#rtfr,?efu!. II llr il 'tl J, 7t tt..eu HISSiZLIKLE CEMIYET YASAR DEALERSE PEI{ YANLIS, BiR IUILLET GOSTER; OLI}IU$ }IANEVIYATIYLA SAG KALMTS.ITI i-,i ti i! t li r'!

Detaylı

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629)

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GENEL TÜRK TAR ANAB M DALI AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) YÜKSEK L SANS TEZ EMRAH NAK ANKARA 2009 T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

Çatışmadan Ateşkese Osmanlı-İspanyol İlişkileri (1301-1581) Ottoman-Spanish Relations from Struggle to Truce (1301-1581)

Çatışmadan Ateşkese Osmanlı-İspanyol İlişkileri (1301-1581) Ottoman-Spanish Relations from Struggle to Truce (1301-1581) ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 193-217, October 2012 Çatışmadan Ateşkese Osmanlı-İspanyol İlişkileri (1301-1581) Ottoman-Spanish Relations from Struggle to Truce (1301-1581) ArĢ. Gör. Tufan

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

FATİH DEVRİ (1451-1481) OSMANLI-AKKOYUNLU İLİŞKİLERİ

FATİH DEVRİ (1451-1481) OSMANLI-AKKOYUNLU İLİŞKİLERİ FATİH DEVRİ (1451-1481) OSMANLI-AKKOYUNLU İLİŞKİLERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Başkanı remzikilic@mynet.com Özet Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmed zamanında

Detaylı

Osmanlı-Fransa ve İngiltere İlişkileri Çerçevesinde Mısır Sorunu ve Osmanlı nın Fransa yı Boykotu

Osmanlı-Fransa ve İngiltere İlişkileri Çerçevesinde Mısır Sorunu ve Osmanlı nın Fransa yı Boykotu Osmanlı-Fransa ve İngiltere İlişkileri Çerçevesinde Mısır Sorunu ve Osmanlı nın Fransa yı Boykotu PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 329 Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Tarih

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ

Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ ANADOLU NUN ÖNEMĠ AĢağıdaki sorulara cevap vererek Anadolu nun önemini hatırlayalım: 1.Ġkliminin genel özelliği nasıldır? Ġnsan yaģamını kolaylaģtırır mı zorlaģtırır mı? 2.Yer altı ve yer üstü zenginlikleri

Detaylı

Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri

Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri Feridun BİLGİN * Within The Context of Granada War (1568-1570) Relationship Between Ottoman State And Al-Andalus In our article we will

Detaylı

runr ve punya ranlhi ieln onr,ul

runr ve punya ranlhi ieln onr,ul SMANLI ARSivIEniNiN runr ve punya ranlhi ieln Nr,ul (A. KONU$MA METNI) Prf. Dr. llalil TNALCIK Argiv knusunu knugmak iizere, TtirkArap itiqkiteri inceleme Vakfr Ycinetim Kurulu Baqkanr Sayrn emekli Btiyiikelgi,

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Giri~ . Do, Dr. Ookuz EylUiOniversitesi, inkllap Tarihi EnstilusuMuduru.

Giri~ . Do, Dr. Ookuz EylUiOniversitesi, inkllap Tarihi EnstilusuMuduru. Yelkenliden Buharllya Gec;i Giri~ James Watt, l775'te buharll makineleri bulup buhardan hareket eneljisi yarattlgll1da, bulu~unun gelecekte butiin dunya tarihinin akl~ll1l degi~tirecek buyuk etkileri olacagll11

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler

Detaylı

Uluslararasl Hukuk ve internet

Uluslararasl Hukuk ve internet Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 19-42.2005 A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir.

Detaylı