YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN K TAPLAR / NEW BOOKS"

Transkript

1 YEN K TAPLAR / NEW BOOKS OCAK-HAZ RAN 2012 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER G LBERT ACHCAR, Barbarl klar Çat flmas [çeviren Atefl Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 200 ss. ISBN Gilbert Achcar kitab nda 11 Eylül 2001 sald r lar n ele al yor. Kendi ifadesiyle: ikiz terörizmlerin ölümcül serisini anlat yor. 11 Eylül 2001 sald r lar n genellikle yap ld üzere iyilerin ve kötülerin saflar n n net bir biçimde tan mland lanetli bir senaryo olarak de il ama sald r lar n ard ndan yaflanan Afganistan ve Irak iflgallerinin yaratt trajedileri ve bu tradejilerin mutlak nedeni tek ve benzersiz bir fenomen olarak da ele alm yor. Aksine, yazar okurlar n 20. Yüzy l boyunca Ortado u da ve tüm dünyada uygulanan Amerikan politikalar n n kaç n lmaz sonucu, nihai meyvesi ve doruk noktas olarak bu fenomeni do ru bir biçimde anlamaya ve tan mlamaya ça r yor. Arap Uyan fl n n tüm slam co rafyas n sard ve kanl çat flmalara sürükledi i günümüzde 11 Eylül 2001 sald r lar ve Ortado u üzerine bir kez daha düflünmek için iyi bir f rsat sunuyor. BARIfi ADIBELL, Arap Bahar ve Suriye Emperyalizmin Oyununda kinci Perde ( stanbul: IQ Kültür Sanat Yay nc l k, 2012), 320 ss. ISBN AB nin lokomotifi durumunda olan Fransa ve ngiltere için Suriye, tarihi emperyal hedeftir. Esad rejiminin ortadan kalkmas durumunda Fransa yeniden bu topraklarda varolmay hedeflemekte ve 1940 l y llar n bafl nda terk etmek zorunda oldu u projelerini yeniden bafllatmay hedeflemektedir. Zira ezeli düflman durumunda olan ngiltere, Irak n iflgalinde ABD ile beraber hareket etmesi nedeniyle Fransa dan bir ad m öndedir. Türkiye, sahnelenen büyük oyunun son perdesi olan Arap Bahan bölümünde meydana gelen geliflmelerin ortas nda kalm flt r. fiuras bir gerçektir ki, Esad rejiminin ortadan kalkmas sonras nda Suriye ye muhalifler istikrar getiremeyecektir. Çünkü demografik yap dikkate al nd nda istikrar ortam sa layacak kadar güçlü bir muhalif yoktur. Dolay s ile bu flu anlama gelmektedir. Suriye de her grubun kendisine göre bir hedefi vard r ve bu hedefler Suriye ye istikrar getirmekten çok uzakt r. stikrars z bir Suriye de bu co rafyada en fazla Türkiye ye zarar getirecektir. EMEL AKAL, Milli Mücadelenin Bafllang c nda Mustafa Kemal, ttihat Terakki ve Bolflevizm ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 439 ss. ISBN Emel Akal, Milli Mücadele nin sevk ve idaresini gerçeklefltiren kadrolar ele ald bu araflt rmas nda, sürecin büyük ölçüde ttihatç lar n örgütlenmesine dayand n ortaya koyuyor. Bu örgütlenmenin de büyük ölçüde ttihatç lar n komitac tecrübesinden yararlanarak, yukar dan afla ya gerçeklefltirildi ini gösteriyor. Kitab n temel konusu, bu örgütlenmelerin üstünde, hatta d fl nda bir siyasi aktör olan Mustafa Kemal, nas l ve hangi koflullarda bu mücadelenin liderli ine yükseldi? Akal, Mustafa Kemal in ttihatç güç odaklar yla mücadele içinde liderli ini kurma sürecini ayr nt l biçimde ele al yor. Bolflevizmle flört, kitab n bir baflka a rl k merkezi. Milli Mücadele yönetiminin ve ttihatç lar n Bolflevik harekete duyduklar sempatinin kâh pragmatik kâh ideolojik boyutlar n görüyoruz. Dönemin Anadolu sundaki slami renge boyanm fl Bolflevik propagandas, bu olgunun ilginç bir cephesidir. Milli Mücadele nin/kurtulufl Savafl n n önderlik yap s ve politik sosyolojisi üzerine titiz ve iddial bir inceleme. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 9/2 (Kas m 2012), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 380 YEN K TAPLAR TUBA AKEKMEÇ ve MUAZZEZ PERVAN, Dersimlilerden Mektuplar, ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 392 ss. ISBN Bizler garp muhacirlerinden ve memnu m nt ka halk ndan z. Bakanlar Kurulunun karar yla memleketimiz olan Danzik buca na ba l Aflkirik köyüne gitmeyerek Pülümür ilçesine geldik. Çoluk çocu- umuzla sokak ortas nda aç ve susuz periflan bir halde beklemekteyiz. Yiyecek zahiremiz ve oturacak yerimiz yoktur. Tohumluk bu day, yiyecek, öküz, tohum gibi g dalar m z n temini ile kasabaya ba l köylerden birinde yerlefltirilmemiz için müsaade ve delaletlerinizi arz ve istida eyleriz. 2 Eylül 1947 Pülümür de Aflkirik köyü halk ndan Mahmut o lu Paflu Toprak. Aflkirik köyü halk ndan Hüseyin o lu Ali Cuflku. MEHMET AKINCI, Türk Muhafazakârl : Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylül e ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 383 ss. ISBN Muhafazakârl k kavram ile ilgili çal flmalar kavram n tan mlama güçlü ünden bahsederler. Konu Türk muhafazakârl oldu unda tan mlama çabas oldukça güçleflir. Sa kanat partilerin ço u bu s fat aç k ya da üstük olarak kabul ederler ve benimserler. Fakat benimsedikleri s fat n ne anlama geldi i aç k de ildir. slamc l ktan ya da milliyetçilikten ba ms z bir Türk muhafazakârl ndan bahsedilebilir mi? Bahsedebiliyorsak muhafazakârl, Türk sa n n di er ak mlar ndan ay ran özellikleri nelerdir? Di er taraftan Türk muhafazakârl n n bat l örnekleriyle ayr lan ya da ortak yönleri mevcut mudur? Siyaset, fikirden ba ms z düflünülemez. Bu nedenle Türk muhafazakârl n anlamak için soraca m z sorular n cevab n siyasette de il fikirde aramal y z. Elinizdeki kitap çok partili siyasal hayattan 12 Eylül darbesine uzanan dönemde eser vermifl alt düflünürün (Peyami Safa, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Ali Fuat Baflgil, smail Hakk Baltac o lu, Erol Güngör) eserlerinden hareketle Türk muhafazakârl n tan mlamay hedefliyor; Türk muhafazakârl n n zihnî koordinatlar üzerinden bir fikir haritas n ç karmay deniyor. GÖKSUN AKYÜREK, Bilgiyi Yeniden nfla Etmek Tanzimat Döneminde Mimarl k, Bilgi ve ktidar ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 248 ss. ISBN Son y llarda, geleneksel tarih yaz m anlat lar ndan farkl laflan çal flmalar ile Tanzimat dönemi bir anlamda yeniden ele al n yor. Bu yeni çal flmalar n ortak yönünün dönemi Do u - Bat ikilemine dayal bilgi rejimlerinin d fl na ç karak okumak oldu u ileri sürülebilir. Göksun Akyürek de elinizdeki çal flmas nda, mimarl k tarihi anlat lar nda bir tür karanl k ça olarak görüldü ünü ileri sürdü ü bu dönemi, do ru bilginin kurulufluna iliflkin bir süreç olarak ele al yor. Akyürek, bir yandan öznesi ço unlukla merkezi yönetim olan bu dönemin mimari pratiklerini incelerken, di er yandan bu mimari pratiklere paralel olarak gelifltirilen söylemsel deneyimi aktar yor. Böylece bilginin ve onu iflleyen zihniyetin de iflimi de baz ilginç mimari durumlar eflli inde gözler önüne seriliyor. Akyürek, ilk Osmanl üniversitesi oldu u iddia edilen Darülfünunun inflaat sürecini, 1863 y l nda stanbul da h zla infla edilerek aç l fl yap - lan Sergi-i Umûmî-i Osmâni binalar n ve kentin yeniden infla sürecinin bir parças olarak bu eflikte keflfedilen stanbul un Bizans miras na yönelik s n rl restorasyon çal flmalar n incelerken, yeni bir bilgi alan n n kuruluflunu özneler, söylem ve mimari pratikler ba lam nda de erlendiriyor. Kitaba yazd Önsözde U ur Tanyeli nin de belirtti i gibi Akyürek in kitab vaatleri de olan bir metin. Tüm iyi metinler gibi, kapsad klar kadar, dolay mla akla getirdikleriyle ve harekete geçirdi i düflünme imkânlar yla da önemli.

3 NEW BOOKS 381 ROBERT J. ALLISON, Amerikan Devrimi K sa Bir Tarihçe [çeviren Uygur Kocabaflo lu] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 168 ss. ISBN Amerikan Devrimi, ngiliz mparatorlu una karfl vatandafll k haklar temelinde bir isyanla bafllad. Devrimin getirdi i tart flmalar, insan haklar konusunda Frans z Devrimini önceleyen güçlü bir etkiye sahipti. Robert J. Allison bu kitab nda bir toplumun özgürlük mücadelesini, devrime yön veren fikirler etraf nda inceliyor. syan, silahl mücadele, savafllar ve anlaflmalar n ayr nt l sunumunun yan s - ra Amerikan Devrimi s ras nda yaflanan insan haklar, anayasa, özgürlük, eflitlik, temsiliyet, seçim ve siyasal sistem tart flmalar n da canl bir biçimde aktar yor. Amerikal lar niçin isyan ettiler? Savafl nas l bafllad? Frans zlar Amerika y niçin ve nas l destekledi? Amerikan Anayasas n biçimlendiren fikirler ve tart flmalar nelerdi? Eyaletler bu tart flmalar s ras nda hangi tutumlar ald lar? Amerikan Anayasas nas l haz rland? Bir toplumun ortak iradesi nas l flekillendi? Amerikan Devrimi: K sa Bir Tarihçe, dünyay etkileyen ilk devrimi ve Amerika Birleflik Devletlerinin kurulufl hikâyesini bu sorular etraf nda ele al yor. LOUIS ALTHUSSER, Felsefi ve Siyasi Yaz lar [çeviren Ya mur Ceylan Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 288 ss. ISBN Yaz lar n bu alt nc ve son cildi, Althusser düflüncesinin klasik temalar ndan oluflan metinleri bir araya getiriyor. Felsefe, bilim, din ve ideoloji nas l tan mlanmal d r ve aralar ndaki iliflkilerin do as nedir? Tarih nedir? Öznesiz bir süreç olarak tarih nedir? Marx n gençlik yap tlar yla Kapital aras nda gerçeklefltirdi i epistemolojik kopufl ne anlama gelir? Ve felsefe nedir? Söz bir kez daha Althusser in: Marksizmi emek felsefesi olarak gören bütün idealist yorumlar, bütün emek ideolojileri incelendi inde, bunlar n 1844 Elyazmalar n n konular n yineledi i ya da bir praksis Fenomenolojisi kurmaya çal flt klar a posteriori olarak kolayca fark edilir. Ama burada söz konusu olan n, baflka bir alana, bilimin alan na yerleflmifl tarihsel materyalizm de il, felsefi ideoloji oldu u söylenerek itiraz edilecektir. Emek kavram, flu kavramlarda parçalan r: emek süreci, emek sürecinin toplumsal koflullar n n yap s, (emek de il) emek gücü, (eme in de il) emek gücünün de eri, somut emek, soyut emek, emek gücünün uygulamaya koyulmas, emek miktar, vb. Tüm bu parçalanmalar yaln zca basit, kökensel emek mefhumunun tarihsel materyalizm için teflkil etti i büyük epistemolojik engelin, tarih biliminin önünden kald r ld belirli biçimlerdir. Marx Kapitalde, eme in toplumsal niteli inden, gitgide daha çok toplumsallaflan emekten bahsetti inde, bu ifadelerdeki, emek kelimesi, teorik olarak ilksel ve dolay s yla kendili inden bilimsel olan bir ana kavrama yani Emek kavram na göndermez. KEMAL ARI, Büyük Mübadele ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 208 ss. ISBN Y l 1923, Lozan Antlaflmas n n ard ndan Türkiye de ve Yunanistan da do up büyümüfl milyonlarca insan, hükümetler aras antlaflmalar mucibince zorunlu göçe tabi tutularak yurt bildikleri topraklara veda ediyorlar. Drama, Kavala, Girit, Selanik te do mufl befl yüz bin müslüman, Kayseri, zmir, Manisa, Samsun da do mufl yüz binlerce ortodoksun boflaltt topraklara yerlefltiriliyor. Dr. Kemal Ar, Kurtulufl Savafl sonras ndaki Türk-Yunan nüfus mübadelesinde Yunanistan dan Türkiye ye gelenleri ele al yor; da lar, denizleri afl p gelen mübadillerin yeni topraklar na nas l yerlefltiklerini ve yeni ülkeye nas l uyum sa lad klar n araflt r yor. Genç Türkiye Cumhuriyeti nin bu ola anüstü zor iflin alt nda kalk p kalkamad - n sorufltururken bir insanl k dram n belgelerle yans t yor.

4 382 YEN K TAPLAR ONUR ENDER ASLAN, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi (Ankara: mge Kitabevi Yay nlar, 2012), 657 ss. ISBN Çal flma, tarihsel süreç içerisinde, bütüncül bir bak fl aç s yla 19. yüzy ldan 21. yüzy la kadar kamu personel rejiminin Bat ve Türkiye deki de iflimini neden ve nas l sorular eflli inde keflfetmektedir. Bu keflif, betimlemeyi ve çözümlemeyi aflmakta, Kamu personel rejimi kuram na ulaflmaktad r. Kitapta, kamu personel rejimi aç klama gücüne ulaflmak için, kapitalizm, devlet ve bürokrasi birer u rak olarak çözümlenmifl, ayn zamanda Düzenleme Okulu nun Fordizm ve Post-Fordizm kavramlar kullan lm flt r. ˆ PAUL LAURENT ASSOUN, Frankfurt Okulu ( stanbul: Dost Kitabevi Yay nlar, 2012), 145 ss. ISBN Felsefe ve sosyolojinin kesiflim noktas nda yirminci yüzy l n baflat düflünce geleneklerinden birini temsil eden Frankfurt Okulu, Adorno, Horkheimer, Benjamin ve Habermas gibi kifliliklerin boy gösterdi i bir düflün hareketi. Kültür ve estetik teorisinden tarih felsefesine dek uzanan ilgi alanlar n n çeflitlili i onu yirminci yüzy l felsefesi için bir kerteriz noktas haline getiriyor. Alman idealizminden beslenmifl, Marx ve Freud u elefltirel teorinin temel u raklar saym fl Frankfurt Okulu nu ele alan bu kaynak çal flma, yeni bir yüzy l n flafa nda öznenin durumu ve varl k koflullar yla ilgili kapsay c bir tart flma sunuyor. TOURAJ ATABAK ve ERIK JAN ZÜRCHER, Türkiye ve ran da Otoriter Modernleflme Atatürk ve R za fiah Dönemleri [çeviren Özgür Bircan] ( stanbul: stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar, 2012), 274 ss. ISBN Uluslararas Sosyal Tarih Enstitüsünün (USTE) düzenlemifl oldu u Türkiye ve ran da Otoriter Modernizasyon konulu bir atölye çal flmas n n ürünü olan ve Touraj Atabaki ile Erik Jan Zürcherin derledi i bu kitapta yazarlar, söz konusu sürecin ve modernite konusunda benimsenen ortak düflüncenin özellikle Atatürk ve R za fiah dönemindeki uygulamalar n, bunlar n benzerlik tafl yan ve farkl l k gösteren yanlar n ele al rken, her iki ülkede günümüzde de yaflanmaya devam eden modernleflme sorunlar na fl k tutuyor. GÜNGÖR AYDIN, Vali - Düflündüklerim ve Yaflad klar m (Ankara: mge Kitapevi Yay nlar, 2012), 270 ss. ISBN Onu ilk kez 1978 y l nda Elaz valili i s ras nda, Alevileri katletmeye haz rlanan gerici güruha karfl, yasalardan ald yetkileri zorlayarak, planlanan katliam önlemesiyle tan d k. Fakat öncesi de vard Güngör Ayd n, genç bir kaymakam olarak görev yapt her yerde halk n sevgisini ve sayg s n kazanm fl, Vali olmas ndan çok önce halk n gönlünde efsaneleflmiflti. lerici, demokratik yönetim anlay fl n, görev yapt her yerde bilinçli ve kararl bir tutumla, çok sevdi i halk yla bütünleflerek, siyasal iktidarlar n engelleme çabalar na ra men uygulamaktan çekinmedi. Efsane Vali resen emekli edildikten sonra da bofl durmad. 12 Eylül rejimine karfl Ayd nlar Dilekçesinde, nsan Haklar Derne inin kuruluflunda, demokrasi için verilen bütün mücadelelerde onun eme i, bilgisi ve deneyimi vard. 12 Eylül askeri diktatörlük döneminde baflkanl n yapt Mülkiyeliler Birli i, bütün demokratlar n, ilericilerin ve sosyalistlerin s na- oldu. Bu kitapta, Güngör Ayd n n mücadeleyle süren yaflam öyküsünü; kamu yönetimine, Kürt sorunu-

5 NEW BOOKS 383 na ve Anayasa yap m na iliflkin kuramsal görüfllerini bulacaks n z. Güngör Ayd n, Bütün bunlar yazmak zorundayd m, demokrasiyi savunmak ve yerlefltirmek için sürekli savafl m vermifl bir insan olarak, bunu yapmak zorundayd m, diyor. KEMAL AYTAÇ, Avrupa E itim Tarihi (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2012), 336 ss. ISBN Avrupa E itim Tarihi bafll n tafl yan bu eser, Avrupa da Antik Ça dan 19. yüzy l n sonlar na kadarki sürede yer alan önemli e itim düflünürlerinin görüfllerini konu edinmektedir. Düflünürlerin e itim görüflleri, onlar n ait olduklar felsefi sistemlerle ba lant lar içerisinde aç klanm flt r. Eserin bir di er önemli özelli i ise, didaktik ve estetik ilkeler gözetilerek kaleme al nm fl olmas d r. Bu da onun, a layan de il, gülen bir kitap olmas n sa lam flt r. AYDIN BABUNA, Bir Ulusun Do uflu: Geçmiflten Günümüze Boflnaklar ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 256 ss. ISBN Saraybosna da, 1993 y l n n eylül ay nda, kanl çat flmalar n ortas nda Tüm Boflnaklar Halk Meclisi toplant ya ça r ld. Bu toplant da temsilciler, Bosna halk n n ulusal ad n Boflnak ya da Bosnal olarak kabul ettiler. Bu karar, bir yandan eski bir gelene e geri dönüfle iflaret ederken, bir yandan da Bosnal Müslümanlar n ulusal hareketinin laikleflmesi yolunda at lan önemli bir ad m ifade ediyordu. Bosna tarihine yönelik birçok araflt rmada bir kurgu-ulus olarak gösterilmek istenen Boflnaklar, asl nda çok daha önce, Avusturya-Macaristan egemenli i döneminde modern anlamda siyasi taleplerle ortaya ç km fllard. Ayd n Babuna n n, Bosna-Hersekli Müslümanlar n tarihine yönelik oryantalist bak fl aç lar na bir elefltiri niteli ini de tafl yan bu çal flmas, Osmanl Bosnas n inceledikten sonra Avusturya-Macaristan egemenli i dönemini eksen al yor ve günümüzdeki geliflmelere de fl k tutuyor. MUSTAFA H LM BAfi, Kadim nsan n zinde: Mircea Eliade Düflüncesine Girifl ( stanbul: Kaknüs Yay nlar, 2012), 128 ss. ISBN Eliade nin düflüncesinin ana temalar ndan birisi arkaik ontoloji olarak isimlendirdi i, modernlik öncesi kadim dünyan n dinî düflünceleri ve buna ba l olarak gelifltirdikleri kozmolojileridir. Ona göre kutsal varolufl tarz ile dind fl varolufl tarz, birbirine bütünüyle z t iki varoluflsal tav rd r. Eliade eserlerinde, bu iki varolufl tarz n n tezahürlerini genifl bir flekilde incelemektedir. Eliade ye göre arkaik dünyada dinî bir süreklilik mevcuttur. Dinin ve kutsal n bu süreklili i, modern zamanlara kadar hayatiyetini devam ettirebilmifltir. Bu süreklilik, modern insan n bilinçalt nda da devam etmektedir. Ancak modern insan, kendisini geçmiflten tümüyle ve bilinçli bir biçimde kopard için, kendi bilinçalt nda süren bu dinî yap lar n fark nda de ildir. JEAN BAUDRILLARD, Karnaval ve Yamyam [çeviren O uz Adan r] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay - nevi, 2012), 64 ss. ISBN Hiçlikle birlikte yaflamay ö renmek gerekmektedir. Sahip oldu u insan her fleye karfl duyars z k lma gücü sayesinde nihilist olan bir fley varsa o da sistemdir. Baudrillard n deyimiyle sistem hakikaten

6 384 YEN K TAPLAR inkârc d r, çünkü kendisi hiçli in, her türlü yan lsaman n inkâr edilmifl biçimidir. Meydan okuyan, dünyan n bir yan lsamaya benzedi ini iddia edip, bir fleyler olmas gerekirken neden hiçbir fley olmad n soran ve hiç bitip tükenmeyecek bir anlam görünümüne sahip hiçli in peflini b rakmayan radikal düflünceden baflka geriye bir fley kalmam flt r. Bu bir karfl metafizik düflünce de il, tamam yla metafizik düflünce karfl t olarak nitelendirilebilecek bir düflüncedir. JEAN BAUDRILLARD, Neden Her fiey Hala Yok Olup Gitmedi? [çeviren O uz Adan r] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, 2012), 40 ss. ISBN E er do al dünya bize ba fllanm fl olan bir fleyse, bu durumda ona bir karfl l k verilmesi gerekmektedir. Karfl l k verilemiyorsa bu durumda do al dünyan n yok edilmesi gerekir. nsanl k da do al dünyaya karfl bu flekilde davranmakta ve modernleflmenin bafllang c ndan bu yana onu garip bir flekilde yok etmeye, soyut bir varl a dönüfltürmeye ve kendisinden tamam yla kurtulmam z sa layacak egemen bir yap oluflturmaya çal flmaktad r. San r m do al dünyan n yerine kendi ellerimizle oluflturdu umuz dünya boyutlar na oluflan bir güç koyarak, ayn boyutlara ulaflan teknolojik bir dolap çevirerek, yani denetim alt na al - nabilen bir evren oluflturarak bafllang çtan bu yana bize bir karfl l k beklenmeden verilen ve k ymetini bilmeyerek yitirdi imiz her fleyin zihnimizde yol açt kayg dan kurtulmaya çal fl yoruz. ZYGMUNT BAUMAN, Yaflam Sanat [çeviren Ak n Sar ] ( stanbul: Versus Yay nlar, 2012) 200ss. ISBN Dünya üzerindeki milyarlarca insan n farkl beklentileri ve amaçlar olsa da tek bir ortak hayali var: Mutlu olmak. Hepimiz mutlu olmak için çabal yor, bunun için yaflamlar m zda baz seçimler yap yor, baz fleylerden vazgeçiyor, k sacas yaflamlar m za yön vermeye çal fl yoruz. Peki nedir bu mutluluk denen muamma? Gerçekten aran p bulunabilecek bir fley mi, yoksa beyhude yere peflinden koflulan, asl nda tamamen rastlant lara ba l olan bir fley midir? Mutlulu u ararken, kader dedi imiz fleyin a lar nda debelenen bir piyondan m ibaretiz, yoksa seçimlerimiz sayesinde kendi yaflamlar m z yaratan sanatç lar m - y z? Zygmunt Bauman, mutlulu u haz r reçetelerle ulafl labilecek bir fleye, yaflam da adeta metaya indirgeyen yaflad m z ak flkan modern ça n açmazlar n ve ikilemlerini bir bir önümüze seriyor ve yaflamlar m za vurulan prangalar n, dayat lan yaflam tasar lar n n, sözde bizim ad m za yap lan seçimlerin iç yüzünü ortaya koyuyor. TOMMASO BERTELÊ, Venedik ve Kostantiniye: Tarihte Osmanl -Venedik liflkileri [çeviren Mahmut H. fiakiro lu] ( stanbul: Kitap Yay nevi, Baflvuru Kitapl Dizisi, 2012), 520 ss. ISBN Bertelé stanbul da bulundu u s rada Venedik Saray n n ihtiflam karfl s nda büyülendi ve binan n tarihinden hareketle bafllad araflt rmalar Osmanl -Venedik iliflkilerini ele alan bu eserin ortaya ç kmas - na neden oldu. Bertelé Venedik temsilcilerinin faaliyetlerini incelerken, Osmanl devlet erkân yla iliflkilere, tantanal ve itibarl günler kadar, st rap dolu günlere de yer verir. Bu iliflkiler aras nda tarihte büyük bir iz b rakmam fl kifliler yani Galata yöneticileri, kad lar ve hatta yeniçeriler de kendilerine yer bulur. Venedik Saray nda elbette diplomasi, siyaset ve dinsel e ilimler baflroldedir ve balyoslarla di er temsilcilerin tutumlar bunlara göre ifllenir. Bu arada, binada muhtelif zamanlarda kültür adamlar da kal r ve eserler ya-

7 NEW BOOKS 385 rat rlar: ilk edebiyat tarihi araflt rmac lar ndan G.B. Donadu, G. Battista Toderini; teflkilat üzerine bir eser yazan P. Busenello; stanbul u ve Osmanl askeri teflkilat n inceleyen Luigi Ferdinando Marsigli; Kuzey Afrika ya yapt seyahat izlenimlerini ve II. Osman n katli s ras ndaki buhranl günleri kaleme alan dra man G.B. Salvago da bunlar aras ndad r. Elimizdeki kitap, Venedik balyoslar n n yabanc elçilerle iliflkilerine dair bilgiler de içerir ve komflu elçilik binalar n n yap m, geliflmesi, konuk kiflilerin özellikleri belirtilir. Venedik balyoslar n n Bo aziçi taraflar nda yazl k mekânlar edinme veya baflta veba olmak üzere hastal klardan kaçma giriflimleri s ras nda be endikleri yerlerden bahsederken de Bo aziçi nin Avrupa yakas n n geliflmesine ve salg n hastal klara dair önemli ayr nt lar aktar r. Kitab n zengin görsel malzemeleri araflt rmac lar ve tarih merakl lar için ayr bir kazanç oluflturmaktad r. NANCY BISAHA, Do u ile Bat n n Yarat l fl ( stanbul: Dost Kitabevi Yay nlar, 2012), 330 ss. ISBN Eski Yunan ve Latin kaynaklar ndan beslenen talyan hümanistleri XIV. yüzy lda Türklerin Bat ya do ru ilerleyiflleri, özellikle de stanbul un fethedilifli karfl s nda Haçl seferleri konusunda kendilerinden önceki yazarlar n düflüncelerini ele al rlar. Ancak Haçl düflüncesine iliflkin yarg lar art k daha seküler ve ideolojilerden ar nm fl olarak çözümlemeye bafllarlar. talya daki hümanistler H ristiyan düflüncesinin oluflturdu u Türk tehdidi alg s n benimsemekle birlikte, slam karfl t baz konular da yeni bak fl aç lar yla ifllerler. Çok kapsaml bir kaynakçaya dayanan bu kitapta, aralar nda Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Francesco Petrarca gibi iyi bilinen hümanistlerin de bulundu u çok say da yazar ve düflünürün Bat daki Türk ilerlemesi karfl s nda Haçl fikrini ele al fl biçimi inceleniyor. J. M. BLAUT, Sömürgecili in Dünya Modeli: Co rafi Yay lmac l k ve Avrupa-Merkezci Tarih [çeviren Serbun Behçet] ( stanbul: Dergâh Yay nlar, 2012), 351 ss. ISBN de Amerika k tas n n keflfiyle bir Avrupa-merkezci bak fl aç s n n temelleri de at lmaya baflland denilebilir. Yeni bir ekonomik iliflkiler a ve yeni karfl lafl lan toplumlar karfl s nda Avrupa merkezli bir dünyay anlamland rma çabas h z kazand. flleyen sürecin egemen i sürecin nas l iflledi i ve nas l iflleyece i hakk nda da bir söz söyleyecekti elbette. Bu kitapta yazar bütün bu süreci yöneten dili ve bak fl aç s n masaya yat r p elefltirel bir okumaya tabi tutmaktad r. MARTIN VAN BRUINESSEN, Kürdoloji nin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söylefli ve Makaleler [çeviren Mustafa Topal] ( stanbul : letiflim Yay nlar, 2012), 168 ss. ISBN Özellikle Kürtlerin tarihi, siyasi ve toplumsal yap s ile ilgili yapt araflt rmalarla dünya çap nda tan nan bir bilim insan olan Martin Van Bruinessen, Kürdoloji nin Bahçesinde de yine zengin gözlem ve analizler ortaya koyuyor. Kitaptaki yaz ve söyleflilerde, 1970li y llardan itibaren Kürtlerle ilgilenmeye bafllamas n n arkas nda yatan nedenleri anlatan, Kürtlerle ilgili araflt rmalar n n geliflimi konusunda Evliya Çelebiden smail Beflikçi ye ve Wadie Jwaideh e uzanan yelpazeyi sunan Van Bruinessen, Kürt varl n inkâr edenlerin argümanlar n n zay fl n da gözler önüne seriyor. Ancak bunu yaparken, Kürt milliyetçi tarih yaz c l n da elefltirmeyi ihmal etmiyor. Sürgün dolay s yla Avrupaya yerleflen ya da daha sonra orada yetiflen kuflaklar n Kürt ulusal bilincinin yerleflmesine yapt katk lar da de erlendiren Van Bruinessen, ele ald konulara yaklafl m nda sergiledi i gerçek biliminsan so ukkanl l yla, herhangi bir taraf-

8 386 YEN K TAPLAR tan olma kayg s gütmeden tarihsel ve sosyolojik olgular net bir flekilde gösteriyor. Kürdoloji nin Bahçesinde sadece Kürt toplumunu anlamak için de il, Türkiye toplumunun açmazlar n kavramak için de çok iyi bir f rsat. Türkoloji varsa Kürdoloji de vard r. Ama Kürdoloji derken iki de iflik fley ifade ederiz. Birincisi, bir bilim dal olarak Kürdoloji: Kürtlerle ilgili bütün bilimler; tarih, edebiyat, dil bilgisi, Kürdistan toplum yap s ile ilgili sosyolojik ve antropolojik incelemelerin hepsi Kürdolojiye girer. Bunun yan s ra ayn zamanda Kürdoloji bilimsel kurumlar demektir; bilim akademileri, e itim enstitüleri vb. Bu anlamda Kürdoloji hemen hemen yok, yani çok zay f. Kurumlar çok az. PETER BURKE, Tarih ve Toplumsal Kuram [çeviren Mete Tuncay] ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 240 ss. ISBN Tarih ve Toplumsal Kuram, tarih metodolojisinin kilit metinlerinden biri. Kilit, kitab n aç l fl cümlesindeki soruda gizli: Toplumsal kuram n tarihçilere faydas nedir ve tarihin toplumsal kuramc lara faydas nedir? Peter Burke nin bu çal flmas, tarih disiplinini açmaya bir ça r. Tarih ile sosyal bilimlerin di- er alanlar aras ndaki s n rlar sorgulayan; tarihi daha fazla sosyal bilimsel, sosyal bilimleri de daha fazla tarihsel olmaya davet eden bir ça r. Tarih ve Toplumsal Kuram, her türlü teoriden, model kurma çabas ndan, kavramsal analizden, karfl laflt rmal tarihsel çal flmalardan kaçma e iliminin maalesef hâlâ hüküm sürdü ü Türkiye de gerek profesyonel tarihçiler gerekse de tarih ö rencileri için temel bir baflvuru kayna-. Bir yandan mesle in evrensel ölçütlerini merkeze alan, di er yandan da disiplinler aras bir tarih yaz - m n n imkânlar n ve zenginliklerini gösteren bu kitapta okur; toplumsal cinsiyetten s n fa, iktidardan hegemonya ve direnifle, zihniyetten sözlü tarihe kadar bir dizi kilit kavram n önemli bir tarihçinin perspektifinden aç mlanmas n da izleyebilecek. HAM T BOZARSLAN, Arap syanlar ndan Önce ve Sonra Ortado u nun Siyasal Sosyolojisi [çeviren Melike Ifl k Durmaz] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 184 ss. ISBN Arap isyanlar n n öncesine ve sonras na dair hem temel bir bilgi hem de yetkin bir yorum sunan Ortado u nun Siyasal Sosyolojisi, Osmanl mparatorlu u nun s n rlar içindeki Arap bölgelerinin Birinci Dünya Savafl ertesinde bölünmesi, 1948 de srail devletinin kurulmas, 1979 da SSCB nin Afganistan iflgali ve ran Devrimi, aras nda ç kan bölgesel savafllar ve son olarak 11 Eylül 2001 sald r s ndan sonra bafllayan teröre karfl savafl gibi olgular n, meydana geldikleri yerlerden çok uzaklarda bile siyasal dinamikler yaratabilece ini ortaya koyuyor. Hegemonya ve siyasal mühendislik kavramlar ndan yola ç karak Ortado u da otoritarizm olgusunu inceleyen, devletlerin çeflitli zor kullanma biçimleriyle ayakta tutuldu unu gösteren çal flma, geçmifle dayanan siyasal muhalefet biçimlerini ve az nl klarla ilgili tarihsel olgular ele al rken, yeni direnifl biçimleriyle paralel giden genel bir toplumsal y lg nl a da dikkat çekiyor. CAH T CAN, Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2012), 216 ss. ISBN Prof. Dr. Cahit Can n Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi kitab, Cumhuriyet Devrimi nin karakterini, onun yaratt hukukun beslenme kaynaklar ndan biri olan resepsiyon (d fltan alma) üzerinden incelemektedir. Kitap bu bak mdan, türünün en kapsaml, en özgün ve en baflar l örne i olarak, hem Türk hukuk tarihi çal flmalar içinde çok önemli bir yere sahiptir hem de Cumhuriyet Devri-

9 NEW BOOKS 387 mi nin siyasi ve toplumsal karakterini, beslendi i ve kendi toplumsal koflullar ile birlefltirerek içsellefltirdi i hukuk üzerinden inceleyen yönüyle, siyasi ve toplumsal devrim tarihçili imiz alan nda özgün ve önemli bir yere sahiptir. Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi kitab ayn zamanda bir karfl devrim tarihi. Bir yandan da, birinci kitapta oldu u gibi, yine, Cumhuriyet devriminin öngörülmeyen bugünü ne gelifli irdeliyor ama hemen hemen hiç kimsenin yapmad bir yönüyle: Neden öngörülemedi- inin nedenlerini irdeliyor. DIPESH CHAKRABARTY, Avrupa y Taflralaflt rmak: Postkolonyal Düflünce ve Tarihsel Farkl l k [çeviren lker Cörüt] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, 2012), 356 ss. ISBN Dipesh Chakrabarty, siyasal modernlik, yani yönetim, bürokrasi ve kapitalist giriflim olgusu hakk nda düflünmenin, dünyan n hiçbir yerinde, Avrupa kökenli kategorilere ve kavramlara baflvurmadan mümkün olamad na dikkat çekmektedir. Chakrabarty, vatandafll k, devlet, sivil toplum, kamusal alan, insan haklar, kanun önünde eflitlik, birey, kamusal ve özel ayr m, özne fikri, demokrasi, halk egemenli i, sosyal adalet, bilimsel rasyonalite gibi kavramlar n Avrupa tarihinin ve düflüncesinin yükünü tafl d n vurgulamaktad r. Ona göre, sosyal bilimlerin yap s n flekillendiren Bat l filozof ve düflünürlerin kuflaklar boyunca ürettikleri bütün insanl kapsayan teorileri, insanl n önemli bir bölümünü yani Bat -d fl kültürlerde yaflayanlar k smen ve hatta bazen tamam yla dikkate almam flt r. Bu durumun fark nda olan Avrupal filozoflar her zaman bu tavr teorik olarak meflrulaflt rman n yollar n aram flt r. Üçüncü Dünya sosyal biliminin gündelik paradoksu, bünyevi olarak bizden habersiz bu teorileri kendi toplumlar n anlamak için çok kullan fll bulmas d r. Chakrabarty, Modern Avrupal âlimlerin deneysel olarak cahili olduklar bu toplumlar hakk nda kehaneti and r r öngörülerde bulunma hakk n nereden ald n sorgulamakta, Avrupa merkezli bak fl iade etmek üzere Avrupa y taflralaflt rmaya ve ya merkezsizlefltirmeye çal flmaktad r. STEPHEN CHAMBERS, Ar burnu Ç karma [çeviren smail Hakk Y lmaz] ( stanbul: Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2012), 304 ss. ISBN Nisan 1915 sabah Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluflan Anzak Kolordusu, Gelibolu Yar madas ndaki Ar burnu bölgesinin engebeli, sarp arazisindeki küçük bir koya ç karma yaparak komutanlar n n hedef gösterdi i tepeleri ele geçirmek için var güçleriyle savaflm flt r. Ancak Anzaklar, karfl lar nda yurdunu istilaya gelen düflman püskürtmeye kararl Türk askerini bulmufltur. Özellikle ç karman n yap ld - ilk iki gün, her iki taraf n da modern savafl n gereklilikleri yan nda kiflisel kahramanl k örneklerini bolca sergiledi i kanl çarp flmalar yaflanm flt r. Anzaklar, fedakâr mücadeleleriyle, baflta kendilerini karfl layan komutanlardan Mustafa Kemal olmak üzere Türklerin sayg s n kazanm fl ve bu sayg ya hürmeten ç karma yapt klar koya, sonradan Anzak Koyu ismi verilmifltir. Elinizdeki kitap, Anzaklar n Ar burnu ndaki cehennem gibi ilk iki gününün hikâyesini, onlar n gözünden anlatmaktad r. Ayn zamanda bir rehber olarak düzenlenmifl kitapta, Ar burnu bölgesinde görülmesi gereken yerlere iliflkin ayr nt l bilgi de verilmektedir. PAUL CONNERTON, Modernite Nas l Unutturur [çeviren Kübra Kelebeko lu] ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2012), 160 ss. ISBN Olaylar, yerleri ve fleyleri neden unuturuz? Modernite hat rlama yetimizi nas l etkiler? Connerton modern toplumun belle imizi nas l afl nd rd n ele al yor: nsanüstü h z, ö renilemeyecek denli büyük

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

BÜLTEN DEN KAM. Sinema Dergisi nin 6 Mart 2010 da düzenledi i Ahmet Uluçay Sinemas

BÜLTEN DEN KAM. Sinema Dergisi nin 6 Mart 2010 da düzenledi i Ahmet Uluçay Sinemas Küresel Araflt rmalar KAM BÜLTEN DEN BÜLTEN Ocak-Nisan 2010 Y l 21 Say 72 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, F. Samime nceo lu, Semih Atifl Bask Elma Bas m Bask Tarihi Temmuz

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Praksis 9 Sayfa: 17-54 Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Demet Dinler Girifl Türkiye de yaflanan siyasi, ekonomik ve toplumsal problemleri Osmanl dan miras ald m z güçlü devlet gelene

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Y l: 3 - Ocak 2011 - Say : 6 Süresi: Üç Ayda Bir Yay mlan r Fiyat : 7 TL Sahibi: S rr Öztürk Yaz flleri Müdürü:

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı