YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN K TAPLAR / NEW BOOKS"

Transkript

1 YEN K TAPLAR / NEW BOOKS OCAK-HAZ RAN 2012 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER G LBERT ACHCAR, Barbarl klar Çat flmas [çeviren Atefl Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 200 ss. ISBN Gilbert Achcar kitab nda 11 Eylül 2001 sald r lar n ele al yor. Kendi ifadesiyle: ikiz terörizmlerin ölümcül serisini anlat yor. 11 Eylül 2001 sald r lar n genellikle yap ld üzere iyilerin ve kötülerin saflar n n net bir biçimde tan mland lanetli bir senaryo olarak de il ama sald r lar n ard ndan yaflanan Afganistan ve Irak iflgallerinin yaratt trajedileri ve bu tradejilerin mutlak nedeni tek ve benzersiz bir fenomen olarak da ele alm yor. Aksine, yazar okurlar n 20. Yüzy l boyunca Ortado u da ve tüm dünyada uygulanan Amerikan politikalar n n kaç n lmaz sonucu, nihai meyvesi ve doruk noktas olarak bu fenomeni do ru bir biçimde anlamaya ve tan mlamaya ça r yor. Arap Uyan fl n n tüm slam co rafyas n sard ve kanl çat flmalara sürükledi i günümüzde 11 Eylül 2001 sald r lar ve Ortado u üzerine bir kez daha düflünmek için iyi bir f rsat sunuyor. BARIfi ADIBELL, Arap Bahar ve Suriye Emperyalizmin Oyununda kinci Perde ( stanbul: IQ Kültür Sanat Yay nc l k, 2012), 320 ss. ISBN AB nin lokomotifi durumunda olan Fransa ve ngiltere için Suriye, tarihi emperyal hedeftir. Esad rejiminin ortadan kalkmas durumunda Fransa yeniden bu topraklarda varolmay hedeflemekte ve 1940 l y llar n bafl nda terk etmek zorunda oldu u projelerini yeniden bafllatmay hedeflemektedir. Zira ezeli düflman durumunda olan ngiltere, Irak n iflgalinde ABD ile beraber hareket etmesi nedeniyle Fransa dan bir ad m öndedir. Türkiye, sahnelenen büyük oyunun son perdesi olan Arap Bahan bölümünde meydana gelen geliflmelerin ortas nda kalm flt r. fiuras bir gerçektir ki, Esad rejiminin ortadan kalkmas sonras nda Suriye ye muhalifler istikrar getiremeyecektir. Çünkü demografik yap dikkate al nd nda istikrar ortam sa layacak kadar güçlü bir muhalif yoktur. Dolay s ile bu flu anlama gelmektedir. Suriye de her grubun kendisine göre bir hedefi vard r ve bu hedefler Suriye ye istikrar getirmekten çok uzakt r. stikrars z bir Suriye de bu co rafyada en fazla Türkiye ye zarar getirecektir. EMEL AKAL, Milli Mücadelenin Bafllang c nda Mustafa Kemal, ttihat Terakki ve Bolflevizm ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 439 ss. ISBN Emel Akal, Milli Mücadele nin sevk ve idaresini gerçeklefltiren kadrolar ele ald bu araflt rmas nda, sürecin büyük ölçüde ttihatç lar n örgütlenmesine dayand n ortaya koyuyor. Bu örgütlenmenin de büyük ölçüde ttihatç lar n komitac tecrübesinden yararlanarak, yukar dan afla ya gerçeklefltirildi ini gösteriyor. Kitab n temel konusu, bu örgütlenmelerin üstünde, hatta d fl nda bir siyasi aktör olan Mustafa Kemal, nas l ve hangi koflullarda bu mücadelenin liderli ine yükseldi? Akal, Mustafa Kemal in ttihatç güç odaklar yla mücadele içinde liderli ini kurma sürecini ayr nt l biçimde ele al yor. Bolflevizmle flört, kitab n bir baflka a rl k merkezi. Milli Mücadele yönetiminin ve ttihatç lar n Bolflevik harekete duyduklar sempatinin kâh pragmatik kâh ideolojik boyutlar n görüyoruz. Dönemin Anadolu sundaki slami renge boyanm fl Bolflevik propagandas, bu olgunun ilginç bir cephesidir. Milli Mücadele nin/kurtulufl Savafl n n önderlik yap s ve politik sosyolojisi üzerine titiz ve iddial bir inceleme. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 9/2 (Kas m 2012), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 380 YEN K TAPLAR TUBA AKEKMEÇ ve MUAZZEZ PERVAN, Dersimlilerden Mektuplar, ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 392 ss. ISBN Bizler garp muhacirlerinden ve memnu m nt ka halk ndan z. Bakanlar Kurulunun karar yla memleketimiz olan Danzik buca na ba l Aflkirik köyüne gitmeyerek Pülümür ilçesine geldik. Çoluk çocu- umuzla sokak ortas nda aç ve susuz periflan bir halde beklemekteyiz. Yiyecek zahiremiz ve oturacak yerimiz yoktur. Tohumluk bu day, yiyecek, öküz, tohum gibi g dalar m z n temini ile kasabaya ba l köylerden birinde yerlefltirilmemiz için müsaade ve delaletlerinizi arz ve istida eyleriz. 2 Eylül 1947 Pülümür de Aflkirik köyü halk ndan Mahmut o lu Paflu Toprak. Aflkirik köyü halk ndan Hüseyin o lu Ali Cuflku. MEHMET AKINCI, Türk Muhafazakârl : Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylül e ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 383 ss. ISBN Muhafazakârl k kavram ile ilgili çal flmalar kavram n tan mlama güçlü ünden bahsederler. Konu Türk muhafazakârl oldu unda tan mlama çabas oldukça güçleflir. Sa kanat partilerin ço u bu s fat aç k ya da üstük olarak kabul ederler ve benimserler. Fakat benimsedikleri s fat n ne anlama geldi i aç k de ildir. slamc l ktan ya da milliyetçilikten ba ms z bir Türk muhafazakârl ndan bahsedilebilir mi? Bahsedebiliyorsak muhafazakârl, Türk sa n n di er ak mlar ndan ay ran özellikleri nelerdir? Di er taraftan Türk muhafazakârl n n bat l örnekleriyle ayr lan ya da ortak yönleri mevcut mudur? Siyaset, fikirden ba ms z düflünülemez. Bu nedenle Türk muhafazakârl n anlamak için soraca m z sorular n cevab n siyasette de il fikirde aramal y z. Elinizdeki kitap çok partili siyasal hayattan 12 Eylül darbesine uzanan dönemde eser vermifl alt düflünürün (Peyami Safa, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Ali Fuat Baflgil, smail Hakk Baltac o lu, Erol Güngör) eserlerinden hareketle Türk muhafazakârl n tan mlamay hedefliyor; Türk muhafazakârl n n zihnî koordinatlar üzerinden bir fikir haritas n ç karmay deniyor. GÖKSUN AKYÜREK, Bilgiyi Yeniden nfla Etmek Tanzimat Döneminde Mimarl k, Bilgi ve ktidar ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 248 ss. ISBN Son y llarda, geleneksel tarih yaz m anlat lar ndan farkl laflan çal flmalar ile Tanzimat dönemi bir anlamda yeniden ele al n yor. Bu yeni çal flmalar n ortak yönünün dönemi Do u - Bat ikilemine dayal bilgi rejimlerinin d fl na ç karak okumak oldu u ileri sürülebilir. Göksun Akyürek de elinizdeki çal flmas nda, mimarl k tarihi anlat lar nda bir tür karanl k ça olarak görüldü ünü ileri sürdü ü bu dönemi, do ru bilginin kurulufluna iliflkin bir süreç olarak ele al yor. Akyürek, bir yandan öznesi ço unlukla merkezi yönetim olan bu dönemin mimari pratiklerini incelerken, di er yandan bu mimari pratiklere paralel olarak gelifltirilen söylemsel deneyimi aktar yor. Böylece bilginin ve onu iflleyen zihniyetin de iflimi de baz ilginç mimari durumlar eflli inde gözler önüne seriliyor. Akyürek, ilk Osmanl üniversitesi oldu u iddia edilen Darülfünunun inflaat sürecini, 1863 y l nda stanbul da h zla infla edilerek aç l fl yap - lan Sergi-i Umûmî-i Osmâni binalar n ve kentin yeniden infla sürecinin bir parças olarak bu eflikte keflfedilen stanbul un Bizans miras na yönelik s n rl restorasyon çal flmalar n incelerken, yeni bir bilgi alan n n kuruluflunu özneler, söylem ve mimari pratikler ba lam nda de erlendiriyor. Kitaba yazd Önsözde U ur Tanyeli nin de belirtti i gibi Akyürek in kitab vaatleri de olan bir metin. Tüm iyi metinler gibi, kapsad klar kadar, dolay mla akla getirdikleriyle ve harekete geçirdi i düflünme imkânlar yla da önemli.

3 NEW BOOKS 381 ROBERT J. ALLISON, Amerikan Devrimi K sa Bir Tarihçe [çeviren Uygur Kocabaflo lu] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 168 ss. ISBN Amerikan Devrimi, ngiliz mparatorlu una karfl vatandafll k haklar temelinde bir isyanla bafllad. Devrimin getirdi i tart flmalar, insan haklar konusunda Frans z Devrimini önceleyen güçlü bir etkiye sahipti. Robert J. Allison bu kitab nda bir toplumun özgürlük mücadelesini, devrime yön veren fikirler etraf nda inceliyor. syan, silahl mücadele, savafllar ve anlaflmalar n ayr nt l sunumunun yan s - ra Amerikan Devrimi s ras nda yaflanan insan haklar, anayasa, özgürlük, eflitlik, temsiliyet, seçim ve siyasal sistem tart flmalar n da canl bir biçimde aktar yor. Amerikal lar niçin isyan ettiler? Savafl nas l bafllad? Frans zlar Amerika y niçin ve nas l destekledi? Amerikan Anayasas n biçimlendiren fikirler ve tart flmalar nelerdi? Eyaletler bu tart flmalar s ras nda hangi tutumlar ald lar? Amerikan Anayasas nas l haz rland? Bir toplumun ortak iradesi nas l flekillendi? Amerikan Devrimi: K sa Bir Tarihçe, dünyay etkileyen ilk devrimi ve Amerika Birleflik Devletlerinin kurulufl hikâyesini bu sorular etraf nda ele al yor. LOUIS ALTHUSSER, Felsefi ve Siyasi Yaz lar [çeviren Ya mur Ceylan Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 288 ss. ISBN Yaz lar n bu alt nc ve son cildi, Althusser düflüncesinin klasik temalar ndan oluflan metinleri bir araya getiriyor. Felsefe, bilim, din ve ideoloji nas l tan mlanmal d r ve aralar ndaki iliflkilerin do as nedir? Tarih nedir? Öznesiz bir süreç olarak tarih nedir? Marx n gençlik yap tlar yla Kapital aras nda gerçeklefltirdi i epistemolojik kopufl ne anlama gelir? Ve felsefe nedir? Söz bir kez daha Althusser in: Marksizmi emek felsefesi olarak gören bütün idealist yorumlar, bütün emek ideolojileri incelendi inde, bunlar n 1844 Elyazmalar n n konular n yineledi i ya da bir praksis Fenomenolojisi kurmaya çal flt klar a posteriori olarak kolayca fark edilir. Ama burada söz konusu olan n, baflka bir alana, bilimin alan na yerleflmifl tarihsel materyalizm de il, felsefi ideoloji oldu u söylenerek itiraz edilecektir. Emek kavram, flu kavramlarda parçalan r: emek süreci, emek sürecinin toplumsal koflullar n n yap s, (emek de il) emek gücü, (eme in de il) emek gücünün de eri, somut emek, soyut emek, emek gücünün uygulamaya koyulmas, emek miktar, vb. Tüm bu parçalanmalar yaln zca basit, kökensel emek mefhumunun tarihsel materyalizm için teflkil etti i büyük epistemolojik engelin, tarih biliminin önünden kald r ld belirli biçimlerdir. Marx Kapitalde, eme in toplumsal niteli inden, gitgide daha çok toplumsallaflan emekten bahsetti inde, bu ifadelerdeki, emek kelimesi, teorik olarak ilksel ve dolay s yla kendili inden bilimsel olan bir ana kavrama yani Emek kavram na göndermez. KEMAL ARI, Büyük Mübadele ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 208 ss. ISBN Y l 1923, Lozan Antlaflmas n n ard ndan Türkiye de ve Yunanistan da do up büyümüfl milyonlarca insan, hükümetler aras antlaflmalar mucibince zorunlu göçe tabi tutularak yurt bildikleri topraklara veda ediyorlar. Drama, Kavala, Girit, Selanik te do mufl befl yüz bin müslüman, Kayseri, zmir, Manisa, Samsun da do mufl yüz binlerce ortodoksun boflaltt topraklara yerlefltiriliyor. Dr. Kemal Ar, Kurtulufl Savafl sonras ndaki Türk-Yunan nüfus mübadelesinde Yunanistan dan Türkiye ye gelenleri ele al yor; da lar, denizleri afl p gelen mübadillerin yeni topraklar na nas l yerlefltiklerini ve yeni ülkeye nas l uyum sa lad klar n araflt r yor. Genç Türkiye Cumhuriyeti nin bu ola anüstü zor iflin alt nda kalk p kalkamad - n sorufltururken bir insanl k dram n belgelerle yans t yor.

4 382 YEN K TAPLAR ONUR ENDER ASLAN, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi (Ankara: mge Kitabevi Yay nlar, 2012), 657 ss. ISBN Çal flma, tarihsel süreç içerisinde, bütüncül bir bak fl aç s yla 19. yüzy ldan 21. yüzy la kadar kamu personel rejiminin Bat ve Türkiye deki de iflimini neden ve nas l sorular eflli inde keflfetmektedir. Bu keflif, betimlemeyi ve çözümlemeyi aflmakta, Kamu personel rejimi kuram na ulaflmaktad r. Kitapta, kamu personel rejimi aç klama gücüne ulaflmak için, kapitalizm, devlet ve bürokrasi birer u rak olarak çözümlenmifl, ayn zamanda Düzenleme Okulu nun Fordizm ve Post-Fordizm kavramlar kullan lm flt r. ˆ PAUL LAURENT ASSOUN, Frankfurt Okulu ( stanbul: Dost Kitabevi Yay nlar, 2012), 145 ss. ISBN Felsefe ve sosyolojinin kesiflim noktas nda yirminci yüzy l n baflat düflünce geleneklerinden birini temsil eden Frankfurt Okulu, Adorno, Horkheimer, Benjamin ve Habermas gibi kifliliklerin boy gösterdi i bir düflün hareketi. Kültür ve estetik teorisinden tarih felsefesine dek uzanan ilgi alanlar n n çeflitlili i onu yirminci yüzy l felsefesi için bir kerteriz noktas haline getiriyor. Alman idealizminden beslenmifl, Marx ve Freud u elefltirel teorinin temel u raklar saym fl Frankfurt Okulu nu ele alan bu kaynak çal flma, yeni bir yüzy l n flafa nda öznenin durumu ve varl k koflullar yla ilgili kapsay c bir tart flma sunuyor. TOURAJ ATABAK ve ERIK JAN ZÜRCHER, Türkiye ve ran da Otoriter Modernleflme Atatürk ve R za fiah Dönemleri [çeviren Özgür Bircan] ( stanbul: stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar, 2012), 274 ss. ISBN Uluslararas Sosyal Tarih Enstitüsünün (USTE) düzenlemifl oldu u Türkiye ve ran da Otoriter Modernizasyon konulu bir atölye çal flmas n n ürünü olan ve Touraj Atabaki ile Erik Jan Zürcherin derledi i bu kitapta yazarlar, söz konusu sürecin ve modernite konusunda benimsenen ortak düflüncenin özellikle Atatürk ve R za fiah dönemindeki uygulamalar n, bunlar n benzerlik tafl yan ve farkl l k gösteren yanlar n ele al rken, her iki ülkede günümüzde de yaflanmaya devam eden modernleflme sorunlar na fl k tutuyor. GÜNGÖR AYDIN, Vali - Düflündüklerim ve Yaflad klar m (Ankara: mge Kitapevi Yay nlar, 2012), 270 ss. ISBN Onu ilk kez 1978 y l nda Elaz valili i s ras nda, Alevileri katletmeye haz rlanan gerici güruha karfl, yasalardan ald yetkileri zorlayarak, planlanan katliam önlemesiyle tan d k. Fakat öncesi de vard Güngör Ayd n, genç bir kaymakam olarak görev yapt her yerde halk n sevgisini ve sayg s n kazanm fl, Vali olmas ndan çok önce halk n gönlünde efsaneleflmiflti. lerici, demokratik yönetim anlay fl n, görev yapt her yerde bilinçli ve kararl bir tutumla, çok sevdi i halk yla bütünleflerek, siyasal iktidarlar n engelleme çabalar na ra men uygulamaktan çekinmedi. Efsane Vali resen emekli edildikten sonra da bofl durmad. 12 Eylül rejimine karfl Ayd nlar Dilekçesinde, nsan Haklar Derne inin kuruluflunda, demokrasi için verilen bütün mücadelelerde onun eme i, bilgisi ve deneyimi vard. 12 Eylül askeri diktatörlük döneminde baflkanl n yapt Mülkiyeliler Birli i, bütün demokratlar n, ilericilerin ve sosyalistlerin s na- oldu. Bu kitapta, Güngör Ayd n n mücadeleyle süren yaflam öyküsünü; kamu yönetimine, Kürt sorunu-

5 NEW BOOKS 383 na ve Anayasa yap m na iliflkin kuramsal görüfllerini bulacaks n z. Güngör Ayd n, Bütün bunlar yazmak zorundayd m, demokrasiyi savunmak ve yerlefltirmek için sürekli savafl m vermifl bir insan olarak, bunu yapmak zorundayd m, diyor. KEMAL AYTAÇ, Avrupa E itim Tarihi (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2012), 336 ss. ISBN Avrupa E itim Tarihi bafll n tafl yan bu eser, Avrupa da Antik Ça dan 19. yüzy l n sonlar na kadarki sürede yer alan önemli e itim düflünürlerinin görüfllerini konu edinmektedir. Düflünürlerin e itim görüflleri, onlar n ait olduklar felsefi sistemlerle ba lant lar içerisinde aç klanm flt r. Eserin bir di er önemli özelli i ise, didaktik ve estetik ilkeler gözetilerek kaleme al nm fl olmas d r. Bu da onun, a layan de il, gülen bir kitap olmas n sa lam flt r. AYDIN BABUNA, Bir Ulusun Do uflu: Geçmiflten Günümüze Boflnaklar ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 256 ss. ISBN Saraybosna da, 1993 y l n n eylül ay nda, kanl çat flmalar n ortas nda Tüm Boflnaklar Halk Meclisi toplant ya ça r ld. Bu toplant da temsilciler, Bosna halk n n ulusal ad n Boflnak ya da Bosnal olarak kabul ettiler. Bu karar, bir yandan eski bir gelene e geri dönüfle iflaret ederken, bir yandan da Bosnal Müslümanlar n ulusal hareketinin laikleflmesi yolunda at lan önemli bir ad m ifade ediyordu. Bosna tarihine yönelik birçok araflt rmada bir kurgu-ulus olarak gösterilmek istenen Boflnaklar, asl nda çok daha önce, Avusturya-Macaristan egemenli i döneminde modern anlamda siyasi taleplerle ortaya ç km fllard. Ayd n Babuna n n, Bosna-Hersekli Müslümanlar n tarihine yönelik oryantalist bak fl aç lar na bir elefltiri niteli ini de tafl yan bu çal flmas, Osmanl Bosnas n inceledikten sonra Avusturya-Macaristan egemenli i dönemini eksen al yor ve günümüzdeki geliflmelere de fl k tutuyor. MUSTAFA H LM BAfi, Kadim nsan n zinde: Mircea Eliade Düflüncesine Girifl ( stanbul: Kaknüs Yay nlar, 2012), 128 ss. ISBN Eliade nin düflüncesinin ana temalar ndan birisi arkaik ontoloji olarak isimlendirdi i, modernlik öncesi kadim dünyan n dinî düflünceleri ve buna ba l olarak gelifltirdikleri kozmolojileridir. Ona göre kutsal varolufl tarz ile dind fl varolufl tarz, birbirine bütünüyle z t iki varoluflsal tav rd r. Eliade eserlerinde, bu iki varolufl tarz n n tezahürlerini genifl bir flekilde incelemektedir. Eliade ye göre arkaik dünyada dinî bir süreklilik mevcuttur. Dinin ve kutsal n bu süreklili i, modern zamanlara kadar hayatiyetini devam ettirebilmifltir. Bu süreklilik, modern insan n bilinçalt nda da devam etmektedir. Ancak modern insan, kendisini geçmiflten tümüyle ve bilinçli bir biçimde kopard için, kendi bilinçalt nda süren bu dinî yap lar n fark nda de ildir. JEAN BAUDRILLARD, Karnaval ve Yamyam [çeviren O uz Adan r] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay - nevi, 2012), 64 ss. ISBN Hiçlikle birlikte yaflamay ö renmek gerekmektedir. Sahip oldu u insan her fleye karfl duyars z k lma gücü sayesinde nihilist olan bir fley varsa o da sistemdir. Baudrillard n deyimiyle sistem hakikaten

6 384 YEN K TAPLAR inkârc d r, çünkü kendisi hiçli in, her türlü yan lsaman n inkâr edilmifl biçimidir. Meydan okuyan, dünyan n bir yan lsamaya benzedi ini iddia edip, bir fleyler olmas gerekirken neden hiçbir fley olmad n soran ve hiç bitip tükenmeyecek bir anlam görünümüne sahip hiçli in peflini b rakmayan radikal düflünceden baflka geriye bir fley kalmam flt r. Bu bir karfl metafizik düflünce de il, tamam yla metafizik düflünce karfl t olarak nitelendirilebilecek bir düflüncedir. JEAN BAUDRILLARD, Neden Her fiey Hala Yok Olup Gitmedi? [çeviren O uz Adan r] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, 2012), 40 ss. ISBN E er do al dünya bize ba fllanm fl olan bir fleyse, bu durumda ona bir karfl l k verilmesi gerekmektedir. Karfl l k verilemiyorsa bu durumda do al dünyan n yok edilmesi gerekir. nsanl k da do al dünyaya karfl bu flekilde davranmakta ve modernleflmenin bafllang c ndan bu yana onu garip bir flekilde yok etmeye, soyut bir varl a dönüfltürmeye ve kendisinden tamam yla kurtulmam z sa layacak egemen bir yap oluflturmaya çal flmaktad r. San r m do al dünyan n yerine kendi ellerimizle oluflturdu umuz dünya boyutlar na oluflan bir güç koyarak, ayn boyutlara ulaflan teknolojik bir dolap çevirerek, yani denetim alt na al - nabilen bir evren oluflturarak bafllang çtan bu yana bize bir karfl l k beklenmeden verilen ve k ymetini bilmeyerek yitirdi imiz her fleyin zihnimizde yol açt kayg dan kurtulmaya çal fl yoruz. ZYGMUNT BAUMAN, Yaflam Sanat [çeviren Ak n Sar ] ( stanbul: Versus Yay nlar, 2012) 200ss. ISBN Dünya üzerindeki milyarlarca insan n farkl beklentileri ve amaçlar olsa da tek bir ortak hayali var: Mutlu olmak. Hepimiz mutlu olmak için çabal yor, bunun için yaflamlar m zda baz seçimler yap yor, baz fleylerden vazgeçiyor, k sacas yaflamlar m za yön vermeye çal fl yoruz. Peki nedir bu mutluluk denen muamma? Gerçekten aran p bulunabilecek bir fley mi, yoksa beyhude yere peflinden koflulan, asl nda tamamen rastlant lara ba l olan bir fley midir? Mutlulu u ararken, kader dedi imiz fleyin a lar nda debelenen bir piyondan m ibaretiz, yoksa seçimlerimiz sayesinde kendi yaflamlar m z yaratan sanatç lar m - y z? Zygmunt Bauman, mutlulu u haz r reçetelerle ulafl labilecek bir fleye, yaflam da adeta metaya indirgeyen yaflad m z ak flkan modern ça n açmazlar n ve ikilemlerini bir bir önümüze seriyor ve yaflamlar m za vurulan prangalar n, dayat lan yaflam tasar lar n n, sözde bizim ad m za yap lan seçimlerin iç yüzünü ortaya koyuyor. TOMMASO BERTELÊ, Venedik ve Kostantiniye: Tarihte Osmanl -Venedik liflkileri [çeviren Mahmut H. fiakiro lu] ( stanbul: Kitap Yay nevi, Baflvuru Kitapl Dizisi, 2012), 520 ss. ISBN Bertelé stanbul da bulundu u s rada Venedik Saray n n ihtiflam karfl s nda büyülendi ve binan n tarihinden hareketle bafllad araflt rmalar Osmanl -Venedik iliflkilerini ele alan bu eserin ortaya ç kmas - na neden oldu. Bertelé Venedik temsilcilerinin faaliyetlerini incelerken, Osmanl devlet erkân yla iliflkilere, tantanal ve itibarl günler kadar, st rap dolu günlere de yer verir. Bu iliflkiler aras nda tarihte büyük bir iz b rakmam fl kifliler yani Galata yöneticileri, kad lar ve hatta yeniçeriler de kendilerine yer bulur. Venedik Saray nda elbette diplomasi, siyaset ve dinsel e ilimler baflroldedir ve balyoslarla di er temsilcilerin tutumlar bunlara göre ifllenir. Bu arada, binada muhtelif zamanlarda kültür adamlar da kal r ve eserler ya-

7 NEW BOOKS 385 rat rlar: ilk edebiyat tarihi araflt rmac lar ndan G.B. Donadu, G. Battista Toderini; teflkilat üzerine bir eser yazan P. Busenello; stanbul u ve Osmanl askeri teflkilat n inceleyen Luigi Ferdinando Marsigli; Kuzey Afrika ya yapt seyahat izlenimlerini ve II. Osman n katli s ras ndaki buhranl günleri kaleme alan dra man G.B. Salvago da bunlar aras ndad r. Elimizdeki kitap, Venedik balyoslar n n yabanc elçilerle iliflkilerine dair bilgiler de içerir ve komflu elçilik binalar n n yap m, geliflmesi, konuk kiflilerin özellikleri belirtilir. Venedik balyoslar n n Bo aziçi taraflar nda yazl k mekânlar edinme veya baflta veba olmak üzere hastal klardan kaçma giriflimleri s ras nda be endikleri yerlerden bahsederken de Bo aziçi nin Avrupa yakas n n geliflmesine ve salg n hastal klara dair önemli ayr nt lar aktar r. Kitab n zengin görsel malzemeleri araflt rmac lar ve tarih merakl lar için ayr bir kazanç oluflturmaktad r. NANCY BISAHA, Do u ile Bat n n Yarat l fl ( stanbul: Dost Kitabevi Yay nlar, 2012), 330 ss. ISBN Eski Yunan ve Latin kaynaklar ndan beslenen talyan hümanistleri XIV. yüzy lda Türklerin Bat ya do ru ilerleyiflleri, özellikle de stanbul un fethedilifli karfl s nda Haçl seferleri konusunda kendilerinden önceki yazarlar n düflüncelerini ele al rlar. Ancak Haçl düflüncesine iliflkin yarg lar art k daha seküler ve ideolojilerden ar nm fl olarak çözümlemeye bafllarlar. talya daki hümanistler H ristiyan düflüncesinin oluflturdu u Türk tehdidi alg s n benimsemekle birlikte, slam karfl t baz konular da yeni bak fl aç lar yla ifllerler. Çok kapsaml bir kaynakçaya dayanan bu kitapta, aralar nda Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Francesco Petrarca gibi iyi bilinen hümanistlerin de bulundu u çok say da yazar ve düflünürün Bat daki Türk ilerlemesi karfl s nda Haçl fikrini ele al fl biçimi inceleniyor. J. M. BLAUT, Sömürgecili in Dünya Modeli: Co rafi Yay lmac l k ve Avrupa-Merkezci Tarih [çeviren Serbun Behçet] ( stanbul: Dergâh Yay nlar, 2012), 351 ss. ISBN de Amerika k tas n n keflfiyle bir Avrupa-merkezci bak fl aç s n n temelleri de at lmaya baflland denilebilir. Yeni bir ekonomik iliflkiler a ve yeni karfl lafl lan toplumlar karfl s nda Avrupa merkezli bir dünyay anlamland rma çabas h z kazand. flleyen sürecin egemen i sürecin nas l iflledi i ve nas l iflleyece i hakk nda da bir söz söyleyecekti elbette. Bu kitapta yazar bütün bu süreci yöneten dili ve bak fl aç s n masaya yat r p elefltirel bir okumaya tabi tutmaktad r. MARTIN VAN BRUINESSEN, Kürdoloji nin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söylefli ve Makaleler [çeviren Mustafa Topal] ( stanbul : letiflim Yay nlar, 2012), 168 ss. ISBN Özellikle Kürtlerin tarihi, siyasi ve toplumsal yap s ile ilgili yapt araflt rmalarla dünya çap nda tan nan bir bilim insan olan Martin Van Bruinessen, Kürdoloji nin Bahçesinde de yine zengin gözlem ve analizler ortaya koyuyor. Kitaptaki yaz ve söyleflilerde, 1970li y llardan itibaren Kürtlerle ilgilenmeye bafllamas n n arkas nda yatan nedenleri anlatan, Kürtlerle ilgili araflt rmalar n n geliflimi konusunda Evliya Çelebiden smail Beflikçi ye ve Wadie Jwaideh e uzanan yelpazeyi sunan Van Bruinessen, Kürt varl n inkâr edenlerin argümanlar n n zay fl n da gözler önüne seriyor. Ancak bunu yaparken, Kürt milliyetçi tarih yaz c l n da elefltirmeyi ihmal etmiyor. Sürgün dolay s yla Avrupaya yerleflen ya da daha sonra orada yetiflen kuflaklar n Kürt ulusal bilincinin yerleflmesine yapt katk lar da de erlendiren Van Bruinessen, ele ald konulara yaklafl m nda sergiledi i gerçek biliminsan so ukkanl l yla, herhangi bir taraf-

8 386 YEN K TAPLAR tan olma kayg s gütmeden tarihsel ve sosyolojik olgular net bir flekilde gösteriyor. Kürdoloji nin Bahçesinde sadece Kürt toplumunu anlamak için de il, Türkiye toplumunun açmazlar n kavramak için de çok iyi bir f rsat. Türkoloji varsa Kürdoloji de vard r. Ama Kürdoloji derken iki de iflik fley ifade ederiz. Birincisi, bir bilim dal olarak Kürdoloji: Kürtlerle ilgili bütün bilimler; tarih, edebiyat, dil bilgisi, Kürdistan toplum yap s ile ilgili sosyolojik ve antropolojik incelemelerin hepsi Kürdolojiye girer. Bunun yan s ra ayn zamanda Kürdoloji bilimsel kurumlar demektir; bilim akademileri, e itim enstitüleri vb. Bu anlamda Kürdoloji hemen hemen yok, yani çok zay f. Kurumlar çok az. PETER BURKE, Tarih ve Toplumsal Kuram [çeviren Mete Tuncay] ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 240 ss. ISBN Tarih ve Toplumsal Kuram, tarih metodolojisinin kilit metinlerinden biri. Kilit, kitab n aç l fl cümlesindeki soruda gizli: Toplumsal kuram n tarihçilere faydas nedir ve tarihin toplumsal kuramc lara faydas nedir? Peter Burke nin bu çal flmas, tarih disiplinini açmaya bir ça r. Tarih ile sosyal bilimlerin di- er alanlar aras ndaki s n rlar sorgulayan; tarihi daha fazla sosyal bilimsel, sosyal bilimleri de daha fazla tarihsel olmaya davet eden bir ça r. Tarih ve Toplumsal Kuram, her türlü teoriden, model kurma çabas ndan, kavramsal analizden, karfl laflt rmal tarihsel çal flmalardan kaçma e iliminin maalesef hâlâ hüküm sürdü ü Türkiye de gerek profesyonel tarihçiler gerekse de tarih ö rencileri için temel bir baflvuru kayna-. Bir yandan mesle in evrensel ölçütlerini merkeze alan, di er yandan da disiplinler aras bir tarih yaz - m n n imkânlar n ve zenginliklerini gösteren bu kitapta okur; toplumsal cinsiyetten s n fa, iktidardan hegemonya ve direnifle, zihniyetten sözlü tarihe kadar bir dizi kilit kavram n önemli bir tarihçinin perspektifinden aç mlanmas n da izleyebilecek. HAM T BOZARSLAN, Arap syanlar ndan Önce ve Sonra Ortado u nun Siyasal Sosyolojisi [çeviren Melike Ifl k Durmaz] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 184 ss. ISBN Arap isyanlar n n öncesine ve sonras na dair hem temel bir bilgi hem de yetkin bir yorum sunan Ortado u nun Siyasal Sosyolojisi, Osmanl mparatorlu u nun s n rlar içindeki Arap bölgelerinin Birinci Dünya Savafl ertesinde bölünmesi, 1948 de srail devletinin kurulmas, 1979 da SSCB nin Afganistan iflgali ve ran Devrimi, aras nda ç kan bölgesel savafllar ve son olarak 11 Eylül 2001 sald r s ndan sonra bafllayan teröre karfl savafl gibi olgular n, meydana geldikleri yerlerden çok uzaklarda bile siyasal dinamikler yaratabilece ini ortaya koyuyor. Hegemonya ve siyasal mühendislik kavramlar ndan yola ç karak Ortado u da otoritarizm olgusunu inceleyen, devletlerin çeflitli zor kullanma biçimleriyle ayakta tutuldu unu gösteren çal flma, geçmifle dayanan siyasal muhalefet biçimlerini ve az nl klarla ilgili tarihsel olgular ele al rken, yeni direnifl biçimleriyle paralel giden genel bir toplumsal y lg nl a da dikkat çekiyor. CAH T CAN, Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2012), 216 ss. ISBN Prof. Dr. Cahit Can n Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi kitab, Cumhuriyet Devrimi nin karakterini, onun yaratt hukukun beslenme kaynaklar ndan biri olan resepsiyon (d fltan alma) üzerinden incelemektedir. Kitap bu bak mdan, türünün en kapsaml, en özgün ve en baflar l örne i olarak, hem Türk hukuk tarihi çal flmalar içinde çok önemli bir yere sahiptir hem de Cumhuriyet Devri-

9 NEW BOOKS 387 mi nin siyasi ve toplumsal karakterini, beslendi i ve kendi toplumsal koflullar ile birlefltirerek içsellefltirdi i hukuk üzerinden inceleyen yönüyle, siyasi ve toplumsal devrim tarihçili imiz alan nda özgün ve önemli bir yere sahiptir. Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi kitab ayn zamanda bir karfl devrim tarihi. Bir yandan da, birinci kitapta oldu u gibi, yine, Cumhuriyet devriminin öngörülmeyen bugünü ne gelifli irdeliyor ama hemen hemen hiç kimsenin yapmad bir yönüyle: Neden öngörülemedi- inin nedenlerini irdeliyor. DIPESH CHAKRABARTY, Avrupa y Taflralaflt rmak: Postkolonyal Düflünce ve Tarihsel Farkl l k [çeviren lker Cörüt] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, 2012), 356 ss. ISBN Dipesh Chakrabarty, siyasal modernlik, yani yönetim, bürokrasi ve kapitalist giriflim olgusu hakk nda düflünmenin, dünyan n hiçbir yerinde, Avrupa kökenli kategorilere ve kavramlara baflvurmadan mümkün olamad na dikkat çekmektedir. Chakrabarty, vatandafll k, devlet, sivil toplum, kamusal alan, insan haklar, kanun önünde eflitlik, birey, kamusal ve özel ayr m, özne fikri, demokrasi, halk egemenli i, sosyal adalet, bilimsel rasyonalite gibi kavramlar n Avrupa tarihinin ve düflüncesinin yükünü tafl d n vurgulamaktad r. Ona göre, sosyal bilimlerin yap s n flekillendiren Bat l filozof ve düflünürlerin kuflaklar boyunca ürettikleri bütün insanl kapsayan teorileri, insanl n önemli bir bölümünü yani Bat -d fl kültürlerde yaflayanlar k smen ve hatta bazen tamam yla dikkate almam flt r. Bu durumun fark nda olan Avrupal filozoflar her zaman bu tavr teorik olarak meflrulaflt rman n yollar n aram flt r. Üçüncü Dünya sosyal biliminin gündelik paradoksu, bünyevi olarak bizden habersiz bu teorileri kendi toplumlar n anlamak için çok kullan fll bulmas d r. Chakrabarty, Modern Avrupal âlimlerin deneysel olarak cahili olduklar bu toplumlar hakk nda kehaneti and r r öngörülerde bulunma hakk n nereden ald n sorgulamakta, Avrupa merkezli bak fl iade etmek üzere Avrupa y taflralaflt rmaya ve ya merkezsizlefltirmeye çal flmaktad r. STEPHEN CHAMBERS, Ar burnu Ç karma [çeviren smail Hakk Y lmaz] ( stanbul: Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2012), 304 ss. ISBN Nisan 1915 sabah Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluflan Anzak Kolordusu, Gelibolu Yar madas ndaki Ar burnu bölgesinin engebeli, sarp arazisindeki küçük bir koya ç karma yaparak komutanlar n n hedef gösterdi i tepeleri ele geçirmek için var güçleriyle savaflm flt r. Ancak Anzaklar, karfl lar nda yurdunu istilaya gelen düflman püskürtmeye kararl Türk askerini bulmufltur. Özellikle ç karman n yap ld - ilk iki gün, her iki taraf n da modern savafl n gereklilikleri yan nda kiflisel kahramanl k örneklerini bolca sergiledi i kanl çarp flmalar yaflanm flt r. Anzaklar, fedakâr mücadeleleriyle, baflta kendilerini karfl layan komutanlardan Mustafa Kemal olmak üzere Türklerin sayg s n kazanm fl ve bu sayg ya hürmeten ç karma yapt klar koya, sonradan Anzak Koyu ismi verilmifltir. Elinizdeki kitap, Anzaklar n Ar burnu ndaki cehennem gibi ilk iki gününün hikâyesini, onlar n gözünden anlatmaktad r. Ayn zamanda bir rehber olarak düzenlenmifl kitapta, Ar burnu bölgesinde görülmesi gereken yerlere iliflkin ayr nt l bilgi de verilmektedir. PAUL CONNERTON, Modernite Nas l Unutturur [çeviren Kübra Kelebeko lu] ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2012), 160 ss. ISBN Olaylar, yerleri ve fleyleri neden unuturuz? Modernite hat rlama yetimizi nas l etkiler? Connerton modern toplumun belle imizi nas l afl nd rd n ele al yor: nsanüstü h z, ö renilemeyecek denli büyük

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU 1844 Elyazmalar bir geçifl dönemi yap t d r. Marksizm öncesinden marksizme do ru geçifl dönemine iliflkin ve bu geçiflin Marx taraf ndan hiçbir zaman aç a vurma gere i duyulmayan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye de skân Sorunu ve Kürtler: Modernite, Savafl ve Mekân Politikalar Üzerine Bir Çözümleme

Türkiye de skân Sorunu ve Kürtler: Modernite, Savafl ve Mekân Politikalar Üzerine Bir Çözümleme Türkiye de skân Sorunu ve Kürtler: Modernite, Savafl ve Mekân Politikalar Üzerine Bir Çözümleme Nam k Kemal Dinç Joost Jongerden, Türkiye de skan Sorunu ve Kürtler Modernite, Savafl ve Mekan Politikalar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı