YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN K TAPLAR / NEW BOOKS"

Transkript

1 YEN K TAPLAR / NEW BOOKS OCAK-HAZ RAN 2012 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER G LBERT ACHCAR, Barbarl klar Çat flmas [çeviren Atefl Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 200 ss. ISBN Gilbert Achcar kitab nda 11 Eylül 2001 sald r lar n ele al yor. Kendi ifadesiyle: ikiz terörizmlerin ölümcül serisini anlat yor. 11 Eylül 2001 sald r lar n genellikle yap ld üzere iyilerin ve kötülerin saflar n n net bir biçimde tan mland lanetli bir senaryo olarak de il ama sald r lar n ard ndan yaflanan Afganistan ve Irak iflgallerinin yaratt trajedileri ve bu tradejilerin mutlak nedeni tek ve benzersiz bir fenomen olarak da ele alm yor. Aksine, yazar okurlar n 20. Yüzy l boyunca Ortado u da ve tüm dünyada uygulanan Amerikan politikalar n n kaç n lmaz sonucu, nihai meyvesi ve doruk noktas olarak bu fenomeni do ru bir biçimde anlamaya ve tan mlamaya ça r yor. Arap Uyan fl n n tüm slam co rafyas n sard ve kanl çat flmalara sürükledi i günümüzde 11 Eylül 2001 sald r lar ve Ortado u üzerine bir kez daha düflünmek için iyi bir f rsat sunuyor. BARIfi ADIBELL, Arap Bahar ve Suriye Emperyalizmin Oyununda kinci Perde ( stanbul: IQ Kültür Sanat Yay nc l k, 2012), 320 ss. ISBN AB nin lokomotifi durumunda olan Fransa ve ngiltere için Suriye, tarihi emperyal hedeftir. Esad rejiminin ortadan kalkmas durumunda Fransa yeniden bu topraklarda varolmay hedeflemekte ve 1940 l y llar n bafl nda terk etmek zorunda oldu u projelerini yeniden bafllatmay hedeflemektedir. Zira ezeli düflman durumunda olan ngiltere, Irak n iflgalinde ABD ile beraber hareket etmesi nedeniyle Fransa dan bir ad m öndedir. Türkiye, sahnelenen büyük oyunun son perdesi olan Arap Bahan bölümünde meydana gelen geliflmelerin ortas nda kalm flt r. fiuras bir gerçektir ki, Esad rejiminin ortadan kalkmas sonras nda Suriye ye muhalifler istikrar getiremeyecektir. Çünkü demografik yap dikkate al nd nda istikrar ortam sa layacak kadar güçlü bir muhalif yoktur. Dolay s ile bu flu anlama gelmektedir. Suriye de her grubun kendisine göre bir hedefi vard r ve bu hedefler Suriye ye istikrar getirmekten çok uzakt r. stikrars z bir Suriye de bu co rafyada en fazla Türkiye ye zarar getirecektir. EMEL AKAL, Milli Mücadelenin Bafllang c nda Mustafa Kemal, ttihat Terakki ve Bolflevizm ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 439 ss. ISBN Emel Akal, Milli Mücadele nin sevk ve idaresini gerçeklefltiren kadrolar ele ald bu araflt rmas nda, sürecin büyük ölçüde ttihatç lar n örgütlenmesine dayand n ortaya koyuyor. Bu örgütlenmenin de büyük ölçüde ttihatç lar n komitac tecrübesinden yararlanarak, yukar dan afla ya gerçeklefltirildi ini gösteriyor. Kitab n temel konusu, bu örgütlenmelerin üstünde, hatta d fl nda bir siyasi aktör olan Mustafa Kemal, nas l ve hangi koflullarda bu mücadelenin liderli ine yükseldi? Akal, Mustafa Kemal in ttihatç güç odaklar yla mücadele içinde liderli ini kurma sürecini ayr nt l biçimde ele al yor. Bolflevizmle flört, kitab n bir baflka a rl k merkezi. Milli Mücadele yönetiminin ve ttihatç lar n Bolflevik harekete duyduklar sempatinin kâh pragmatik kâh ideolojik boyutlar n görüyoruz. Dönemin Anadolu sundaki slami renge boyanm fl Bolflevik propagandas, bu olgunun ilginç bir cephesidir. Milli Mücadele nin/kurtulufl Savafl n n önderlik yap s ve politik sosyolojisi üzerine titiz ve iddial bir inceleme. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 9/2 (Kas m 2012), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 380 YEN K TAPLAR TUBA AKEKMEÇ ve MUAZZEZ PERVAN, Dersimlilerden Mektuplar, ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 392 ss. ISBN Bizler garp muhacirlerinden ve memnu m nt ka halk ndan z. Bakanlar Kurulunun karar yla memleketimiz olan Danzik buca na ba l Aflkirik köyüne gitmeyerek Pülümür ilçesine geldik. Çoluk çocu- umuzla sokak ortas nda aç ve susuz periflan bir halde beklemekteyiz. Yiyecek zahiremiz ve oturacak yerimiz yoktur. Tohumluk bu day, yiyecek, öküz, tohum gibi g dalar m z n temini ile kasabaya ba l köylerden birinde yerlefltirilmemiz için müsaade ve delaletlerinizi arz ve istida eyleriz. 2 Eylül 1947 Pülümür de Aflkirik köyü halk ndan Mahmut o lu Paflu Toprak. Aflkirik köyü halk ndan Hüseyin o lu Ali Cuflku. MEHMET AKINCI, Türk Muhafazakârl : Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylül e ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 383 ss. ISBN Muhafazakârl k kavram ile ilgili çal flmalar kavram n tan mlama güçlü ünden bahsederler. Konu Türk muhafazakârl oldu unda tan mlama çabas oldukça güçleflir. Sa kanat partilerin ço u bu s fat aç k ya da üstük olarak kabul ederler ve benimserler. Fakat benimsedikleri s fat n ne anlama geldi i aç k de ildir. slamc l ktan ya da milliyetçilikten ba ms z bir Türk muhafazakârl ndan bahsedilebilir mi? Bahsedebiliyorsak muhafazakârl, Türk sa n n di er ak mlar ndan ay ran özellikleri nelerdir? Di er taraftan Türk muhafazakârl n n bat l örnekleriyle ayr lan ya da ortak yönleri mevcut mudur? Siyaset, fikirden ba ms z düflünülemez. Bu nedenle Türk muhafazakârl n anlamak için soraca m z sorular n cevab n siyasette de il fikirde aramal y z. Elinizdeki kitap çok partili siyasal hayattan 12 Eylül darbesine uzanan dönemde eser vermifl alt düflünürün (Peyami Safa, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Ali Fuat Baflgil, smail Hakk Baltac o lu, Erol Güngör) eserlerinden hareketle Türk muhafazakârl n tan mlamay hedefliyor; Türk muhafazakârl n n zihnî koordinatlar üzerinden bir fikir haritas n ç karmay deniyor. GÖKSUN AKYÜREK, Bilgiyi Yeniden nfla Etmek Tanzimat Döneminde Mimarl k, Bilgi ve ktidar ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 248 ss. ISBN Son y llarda, geleneksel tarih yaz m anlat lar ndan farkl laflan çal flmalar ile Tanzimat dönemi bir anlamda yeniden ele al n yor. Bu yeni çal flmalar n ortak yönünün dönemi Do u - Bat ikilemine dayal bilgi rejimlerinin d fl na ç karak okumak oldu u ileri sürülebilir. Göksun Akyürek de elinizdeki çal flmas nda, mimarl k tarihi anlat lar nda bir tür karanl k ça olarak görüldü ünü ileri sürdü ü bu dönemi, do ru bilginin kurulufluna iliflkin bir süreç olarak ele al yor. Akyürek, bir yandan öznesi ço unlukla merkezi yönetim olan bu dönemin mimari pratiklerini incelerken, di er yandan bu mimari pratiklere paralel olarak gelifltirilen söylemsel deneyimi aktar yor. Böylece bilginin ve onu iflleyen zihniyetin de iflimi de baz ilginç mimari durumlar eflli inde gözler önüne seriliyor. Akyürek, ilk Osmanl üniversitesi oldu u iddia edilen Darülfünunun inflaat sürecini, 1863 y l nda stanbul da h zla infla edilerek aç l fl yap - lan Sergi-i Umûmî-i Osmâni binalar n ve kentin yeniden infla sürecinin bir parças olarak bu eflikte keflfedilen stanbul un Bizans miras na yönelik s n rl restorasyon çal flmalar n incelerken, yeni bir bilgi alan n n kuruluflunu özneler, söylem ve mimari pratikler ba lam nda de erlendiriyor. Kitaba yazd Önsözde U ur Tanyeli nin de belirtti i gibi Akyürek in kitab vaatleri de olan bir metin. Tüm iyi metinler gibi, kapsad klar kadar, dolay mla akla getirdikleriyle ve harekete geçirdi i düflünme imkânlar yla da önemli.

3 NEW BOOKS 381 ROBERT J. ALLISON, Amerikan Devrimi K sa Bir Tarihçe [çeviren Uygur Kocabaflo lu] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 168 ss. ISBN Amerikan Devrimi, ngiliz mparatorlu una karfl vatandafll k haklar temelinde bir isyanla bafllad. Devrimin getirdi i tart flmalar, insan haklar konusunda Frans z Devrimini önceleyen güçlü bir etkiye sahipti. Robert J. Allison bu kitab nda bir toplumun özgürlük mücadelesini, devrime yön veren fikirler etraf nda inceliyor. syan, silahl mücadele, savafllar ve anlaflmalar n ayr nt l sunumunun yan s - ra Amerikan Devrimi s ras nda yaflanan insan haklar, anayasa, özgürlük, eflitlik, temsiliyet, seçim ve siyasal sistem tart flmalar n da canl bir biçimde aktar yor. Amerikal lar niçin isyan ettiler? Savafl nas l bafllad? Frans zlar Amerika y niçin ve nas l destekledi? Amerikan Anayasas n biçimlendiren fikirler ve tart flmalar nelerdi? Eyaletler bu tart flmalar s ras nda hangi tutumlar ald lar? Amerikan Anayasas nas l haz rland? Bir toplumun ortak iradesi nas l flekillendi? Amerikan Devrimi: K sa Bir Tarihçe, dünyay etkileyen ilk devrimi ve Amerika Birleflik Devletlerinin kurulufl hikâyesini bu sorular etraf nda ele al yor. LOUIS ALTHUSSER, Felsefi ve Siyasi Yaz lar [çeviren Ya mur Ceylan Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 288 ss. ISBN Yaz lar n bu alt nc ve son cildi, Althusser düflüncesinin klasik temalar ndan oluflan metinleri bir araya getiriyor. Felsefe, bilim, din ve ideoloji nas l tan mlanmal d r ve aralar ndaki iliflkilerin do as nedir? Tarih nedir? Öznesiz bir süreç olarak tarih nedir? Marx n gençlik yap tlar yla Kapital aras nda gerçeklefltirdi i epistemolojik kopufl ne anlama gelir? Ve felsefe nedir? Söz bir kez daha Althusser in: Marksizmi emek felsefesi olarak gören bütün idealist yorumlar, bütün emek ideolojileri incelendi inde, bunlar n 1844 Elyazmalar n n konular n yineledi i ya da bir praksis Fenomenolojisi kurmaya çal flt klar a posteriori olarak kolayca fark edilir. Ama burada söz konusu olan n, baflka bir alana, bilimin alan na yerleflmifl tarihsel materyalizm de il, felsefi ideoloji oldu u söylenerek itiraz edilecektir. Emek kavram, flu kavramlarda parçalan r: emek süreci, emek sürecinin toplumsal koflullar n n yap s, (emek de il) emek gücü, (eme in de il) emek gücünün de eri, somut emek, soyut emek, emek gücünün uygulamaya koyulmas, emek miktar, vb. Tüm bu parçalanmalar yaln zca basit, kökensel emek mefhumunun tarihsel materyalizm için teflkil etti i büyük epistemolojik engelin, tarih biliminin önünden kald r ld belirli biçimlerdir. Marx Kapitalde, eme in toplumsal niteli inden, gitgide daha çok toplumsallaflan emekten bahsetti inde, bu ifadelerdeki, emek kelimesi, teorik olarak ilksel ve dolay s yla kendili inden bilimsel olan bir ana kavrama yani Emek kavram na göndermez. KEMAL ARI, Büyük Mübadele ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 208 ss. ISBN Y l 1923, Lozan Antlaflmas n n ard ndan Türkiye de ve Yunanistan da do up büyümüfl milyonlarca insan, hükümetler aras antlaflmalar mucibince zorunlu göçe tabi tutularak yurt bildikleri topraklara veda ediyorlar. Drama, Kavala, Girit, Selanik te do mufl befl yüz bin müslüman, Kayseri, zmir, Manisa, Samsun da do mufl yüz binlerce ortodoksun boflaltt topraklara yerlefltiriliyor. Dr. Kemal Ar, Kurtulufl Savafl sonras ndaki Türk-Yunan nüfus mübadelesinde Yunanistan dan Türkiye ye gelenleri ele al yor; da lar, denizleri afl p gelen mübadillerin yeni topraklar na nas l yerlefltiklerini ve yeni ülkeye nas l uyum sa lad klar n araflt r yor. Genç Türkiye Cumhuriyeti nin bu ola anüstü zor iflin alt nda kalk p kalkamad - n sorufltururken bir insanl k dram n belgelerle yans t yor.

4 382 YEN K TAPLAR ONUR ENDER ASLAN, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi (Ankara: mge Kitabevi Yay nlar, 2012), 657 ss. ISBN Çal flma, tarihsel süreç içerisinde, bütüncül bir bak fl aç s yla 19. yüzy ldan 21. yüzy la kadar kamu personel rejiminin Bat ve Türkiye deki de iflimini neden ve nas l sorular eflli inde keflfetmektedir. Bu keflif, betimlemeyi ve çözümlemeyi aflmakta, Kamu personel rejimi kuram na ulaflmaktad r. Kitapta, kamu personel rejimi aç klama gücüne ulaflmak için, kapitalizm, devlet ve bürokrasi birer u rak olarak çözümlenmifl, ayn zamanda Düzenleme Okulu nun Fordizm ve Post-Fordizm kavramlar kullan lm flt r. ˆ PAUL LAURENT ASSOUN, Frankfurt Okulu ( stanbul: Dost Kitabevi Yay nlar, 2012), 145 ss. ISBN Felsefe ve sosyolojinin kesiflim noktas nda yirminci yüzy l n baflat düflünce geleneklerinden birini temsil eden Frankfurt Okulu, Adorno, Horkheimer, Benjamin ve Habermas gibi kifliliklerin boy gösterdi i bir düflün hareketi. Kültür ve estetik teorisinden tarih felsefesine dek uzanan ilgi alanlar n n çeflitlili i onu yirminci yüzy l felsefesi için bir kerteriz noktas haline getiriyor. Alman idealizminden beslenmifl, Marx ve Freud u elefltirel teorinin temel u raklar saym fl Frankfurt Okulu nu ele alan bu kaynak çal flma, yeni bir yüzy l n flafa nda öznenin durumu ve varl k koflullar yla ilgili kapsay c bir tart flma sunuyor. TOURAJ ATABAK ve ERIK JAN ZÜRCHER, Türkiye ve ran da Otoriter Modernleflme Atatürk ve R za fiah Dönemleri [çeviren Özgür Bircan] ( stanbul: stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar, 2012), 274 ss. ISBN Uluslararas Sosyal Tarih Enstitüsünün (USTE) düzenlemifl oldu u Türkiye ve ran da Otoriter Modernizasyon konulu bir atölye çal flmas n n ürünü olan ve Touraj Atabaki ile Erik Jan Zürcherin derledi i bu kitapta yazarlar, söz konusu sürecin ve modernite konusunda benimsenen ortak düflüncenin özellikle Atatürk ve R za fiah dönemindeki uygulamalar n, bunlar n benzerlik tafl yan ve farkl l k gösteren yanlar n ele al rken, her iki ülkede günümüzde de yaflanmaya devam eden modernleflme sorunlar na fl k tutuyor. GÜNGÖR AYDIN, Vali - Düflündüklerim ve Yaflad klar m (Ankara: mge Kitapevi Yay nlar, 2012), 270 ss. ISBN Onu ilk kez 1978 y l nda Elaz valili i s ras nda, Alevileri katletmeye haz rlanan gerici güruha karfl, yasalardan ald yetkileri zorlayarak, planlanan katliam önlemesiyle tan d k. Fakat öncesi de vard Güngör Ayd n, genç bir kaymakam olarak görev yapt her yerde halk n sevgisini ve sayg s n kazanm fl, Vali olmas ndan çok önce halk n gönlünde efsaneleflmiflti. lerici, demokratik yönetim anlay fl n, görev yapt her yerde bilinçli ve kararl bir tutumla, çok sevdi i halk yla bütünleflerek, siyasal iktidarlar n engelleme çabalar na ra men uygulamaktan çekinmedi. Efsane Vali resen emekli edildikten sonra da bofl durmad. 12 Eylül rejimine karfl Ayd nlar Dilekçesinde, nsan Haklar Derne inin kuruluflunda, demokrasi için verilen bütün mücadelelerde onun eme i, bilgisi ve deneyimi vard. 12 Eylül askeri diktatörlük döneminde baflkanl n yapt Mülkiyeliler Birli i, bütün demokratlar n, ilericilerin ve sosyalistlerin s na- oldu. Bu kitapta, Güngör Ayd n n mücadeleyle süren yaflam öyküsünü; kamu yönetimine, Kürt sorunu-

5 NEW BOOKS 383 na ve Anayasa yap m na iliflkin kuramsal görüfllerini bulacaks n z. Güngör Ayd n, Bütün bunlar yazmak zorundayd m, demokrasiyi savunmak ve yerlefltirmek için sürekli savafl m vermifl bir insan olarak, bunu yapmak zorundayd m, diyor. KEMAL AYTAÇ, Avrupa E itim Tarihi (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2012), 336 ss. ISBN Avrupa E itim Tarihi bafll n tafl yan bu eser, Avrupa da Antik Ça dan 19. yüzy l n sonlar na kadarki sürede yer alan önemli e itim düflünürlerinin görüfllerini konu edinmektedir. Düflünürlerin e itim görüflleri, onlar n ait olduklar felsefi sistemlerle ba lant lar içerisinde aç klanm flt r. Eserin bir di er önemli özelli i ise, didaktik ve estetik ilkeler gözetilerek kaleme al nm fl olmas d r. Bu da onun, a layan de il, gülen bir kitap olmas n sa lam flt r. AYDIN BABUNA, Bir Ulusun Do uflu: Geçmiflten Günümüze Boflnaklar ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 256 ss. ISBN Saraybosna da, 1993 y l n n eylül ay nda, kanl çat flmalar n ortas nda Tüm Boflnaklar Halk Meclisi toplant ya ça r ld. Bu toplant da temsilciler, Bosna halk n n ulusal ad n Boflnak ya da Bosnal olarak kabul ettiler. Bu karar, bir yandan eski bir gelene e geri dönüfle iflaret ederken, bir yandan da Bosnal Müslümanlar n ulusal hareketinin laikleflmesi yolunda at lan önemli bir ad m ifade ediyordu. Bosna tarihine yönelik birçok araflt rmada bir kurgu-ulus olarak gösterilmek istenen Boflnaklar, asl nda çok daha önce, Avusturya-Macaristan egemenli i döneminde modern anlamda siyasi taleplerle ortaya ç km fllard. Ayd n Babuna n n, Bosna-Hersekli Müslümanlar n tarihine yönelik oryantalist bak fl aç lar na bir elefltiri niteli ini de tafl yan bu çal flmas, Osmanl Bosnas n inceledikten sonra Avusturya-Macaristan egemenli i dönemini eksen al yor ve günümüzdeki geliflmelere de fl k tutuyor. MUSTAFA H LM BAfi, Kadim nsan n zinde: Mircea Eliade Düflüncesine Girifl ( stanbul: Kaknüs Yay nlar, 2012), 128 ss. ISBN Eliade nin düflüncesinin ana temalar ndan birisi arkaik ontoloji olarak isimlendirdi i, modernlik öncesi kadim dünyan n dinî düflünceleri ve buna ba l olarak gelifltirdikleri kozmolojileridir. Ona göre kutsal varolufl tarz ile dind fl varolufl tarz, birbirine bütünüyle z t iki varoluflsal tav rd r. Eliade eserlerinde, bu iki varolufl tarz n n tezahürlerini genifl bir flekilde incelemektedir. Eliade ye göre arkaik dünyada dinî bir süreklilik mevcuttur. Dinin ve kutsal n bu süreklili i, modern zamanlara kadar hayatiyetini devam ettirebilmifltir. Bu süreklilik, modern insan n bilinçalt nda da devam etmektedir. Ancak modern insan, kendisini geçmiflten tümüyle ve bilinçli bir biçimde kopard için, kendi bilinçalt nda süren bu dinî yap lar n fark nda de ildir. JEAN BAUDRILLARD, Karnaval ve Yamyam [çeviren O uz Adan r] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay - nevi, 2012), 64 ss. ISBN Hiçlikle birlikte yaflamay ö renmek gerekmektedir. Sahip oldu u insan her fleye karfl duyars z k lma gücü sayesinde nihilist olan bir fley varsa o da sistemdir. Baudrillard n deyimiyle sistem hakikaten

6 384 YEN K TAPLAR inkârc d r, çünkü kendisi hiçli in, her türlü yan lsaman n inkâr edilmifl biçimidir. Meydan okuyan, dünyan n bir yan lsamaya benzedi ini iddia edip, bir fleyler olmas gerekirken neden hiçbir fley olmad n soran ve hiç bitip tükenmeyecek bir anlam görünümüne sahip hiçli in peflini b rakmayan radikal düflünceden baflka geriye bir fley kalmam flt r. Bu bir karfl metafizik düflünce de il, tamam yla metafizik düflünce karfl t olarak nitelendirilebilecek bir düflüncedir. JEAN BAUDRILLARD, Neden Her fiey Hala Yok Olup Gitmedi? [çeviren O uz Adan r] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, 2012), 40 ss. ISBN E er do al dünya bize ba fllanm fl olan bir fleyse, bu durumda ona bir karfl l k verilmesi gerekmektedir. Karfl l k verilemiyorsa bu durumda do al dünyan n yok edilmesi gerekir. nsanl k da do al dünyaya karfl bu flekilde davranmakta ve modernleflmenin bafllang c ndan bu yana onu garip bir flekilde yok etmeye, soyut bir varl a dönüfltürmeye ve kendisinden tamam yla kurtulmam z sa layacak egemen bir yap oluflturmaya çal flmaktad r. San r m do al dünyan n yerine kendi ellerimizle oluflturdu umuz dünya boyutlar na oluflan bir güç koyarak, ayn boyutlara ulaflan teknolojik bir dolap çevirerek, yani denetim alt na al - nabilen bir evren oluflturarak bafllang çtan bu yana bize bir karfl l k beklenmeden verilen ve k ymetini bilmeyerek yitirdi imiz her fleyin zihnimizde yol açt kayg dan kurtulmaya çal fl yoruz. ZYGMUNT BAUMAN, Yaflam Sanat [çeviren Ak n Sar ] ( stanbul: Versus Yay nlar, 2012) 200ss. ISBN Dünya üzerindeki milyarlarca insan n farkl beklentileri ve amaçlar olsa da tek bir ortak hayali var: Mutlu olmak. Hepimiz mutlu olmak için çabal yor, bunun için yaflamlar m zda baz seçimler yap yor, baz fleylerden vazgeçiyor, k sacas yaflamlar m za yön vermeye çal fl yoruz. Peki nedir bu mutluluk denen muamma? Gerçekten aran p bulunabilecek bir fley mi, yoksa beyhude yere peflinden koflulan, asl nda tamamen rastlant lara ba l olan bir fley midir? Mutlulu u ararken, kader dedi imiz fleyin a lar nda debelenen bir piyondan m ibaretiz, yoksa seçimlerimiz sayesinde kendi yaflamlar m z yaratan sanatç lar m - y z? Zygmunt Bauman, mutlulu u haz r reçetelerle ulafl labilecek bir fleye, yaflam da adeta metaya indirgeyen yaflad m z ak flkan modern ça n açmazlar n ve ikilemlerini bir bir önümüze seriyor ve yaflamlar m za vurulan prangalar n, dayat lan yaflam tasar lar n n, sözde bizim ad m za yap lan seçimlerin iç yüzünü ortaya koyuyor. TOMMASO BERTELÊ, Venedik ve Kostantiniye: Tarihte Osmanl -Venedik liflkileri [çeviren Mahmut H. fiakiro lu] ( stanbul: Kitap Yay nevi, Baflvuru Kitapl Dizisi, 2012), 520 ss. ISBN Bertelé stanbul da bulundu u s rada Venedik Saray n n ihtiflam karfl s nda büyülendi ve binan n tarihinden hareketle bafllad araflt rmalar Osmanl -Venedik iliflkilerini ele alan bu eserin ortaya ç kmas - na neden oldu. Bertelé Venedik temsilcilerinin faaliyetlerini incelerken, Osmanl devlet erkân yla iliflkilere, tantanal ve itibarl günler kadar, st rap dolu günlere de yer verir. Bu iliflkiler aras nda tarihte büyük bir iz b rakmam fl kifliler yani Galata yöneticileri, kad lar ve hatta yeniçeriler de kendilerine yer bulur. Venedik Saray nda elbette diplomasi, siyaset ve dinsel e ilimler baflroldedir ve balyoslarla di er temsilcilerin tutumlar bunlara göre ifllenir. Bu arada, binada muhtelif zamanlarda kültür adamlar da kal r ve eserler ya-

7 NEW BOOKS 385 rat rlar: ilk edebiyat tarihi araflt rmac lar ndan G.B. Donadu, G. Battista Toderini; teflkilat üzerine bir eser yazan P. Busenello; stanbul u ve Osmanl askeri teflkilat n inceleyen Luigi Ferdinando Marsigli; Kuzey Afrika ya yapt seyahat izlenimlerini ve II. Osman n katli s ras ndaki buhranl günleri kaleme alan dra man G.B. Salvago da bunlar aras ndad r. Elimizdeki kitap, Venedik balyoslar n n yabanc elçilerle iliflkilerine dair bilgiler de içerir ve komflu elçilik binalar n n yap m, geliflmesi, konuk kiflilerin özellikleri belirtilir. Venedik balyoslar n n Bo aziçi taraflar nda yazl k mekânlar edinme veya baflta veba olmak üzere hastal klardan kaçma giriflimleri s ras nda be endikleri yerlerden bahsederken de Bo aziçi nin Avrupa yakas n n geliflmesine ve salg n hastal klara dair önemli ayr nt lar aktar r. Kitab n zengin görsel malzemeleri araflt rmac lar ve tarih merakl lar için ayr bir kazanç oluflturmaktad r. NANCY BISAHA, Do u ile Bat n n Yarat l fl ( stanbul: Dost Kitabevi Yay nlar, 2012), 330 ss. ISBN Eski Yunan ve Latin kaynaklar ndan beslenen talyan hümanistleri XIV. yüzy lda Türklerin Bat ya do ru ilerleyiflleri, özellikle de stanbul un fethedilifli karfl s nda Haçl seferleri konusunda kendilerinden önceki yazarlar n düflüncelerini ele al rlar. Ancak Haçl düflüncesine iliflkin yarg lar art k daha seküler ve ideolojilerden ar nm fl olarak çözümlemeye bafllarlar. talya daki hümanistler H ristiyan düflüncesinin oluflturdu u Türk tehdidi alg s n benimsemekle birlikte, slam karfl t baz konular da yeni bak fl aç lar yla ifllerler. Çok kapsaml bir kaynakçaya dayanan bu kitapta, aralar nda Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Francesco Petrarca gibi iyi bilinen hümanistlerin de bulundu u çok say da yazar ve düflünürün Bat daki Türk ilerlemesi karfl s nda Haçl fikrini ele al fl biçimi inceleniyor. J. M. BLAUT, Sömürgecili in Dünya Modeli: Co rafi Yay lmac l k ve Avrupa-Merkezci Tarih [çeviren Serbun Behçet] ( stanbul: Dergâh Yay nlar, 2012), 351 ss. ISBN de Amerika k tas n n keflfiyle bir Avrupa-merkezci bak fl aç s n n temelleri de at lmaya baflland denilebilir. Yeni bir ekonomik iliflkiler a ve yeni karfl lafl lan toplumlar karfl s nda Avrupa merkezli bir dünyay anlamland rma çabas h z kazand. flleyen sürecin egemen i sürecin nas l iflledi i ve nas l iflleyece i hakk nda da bir söz söyleyecekti elbette. Bu kitapta yazar bütün bu süreci yöneten dili ve bak fl aç s n masaya yat r p elefltirel bir okumaya tabi tutmaktad r. MARTIN VAN BRUINESSEN, Kürdoloji nin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söylefli ve Makaleler [çeviren Mustafa Topal] ( stanbul : letiflim Yay nlar, 2012), 168 ss. ISBN Özellikle Kürtlerin tarihi, siyasi ve toplumsal yap s ile ilgili yapt araflt rmalarla dünya çap nda tan nan bir bilim insan olan Martin Van Bruinessen, Kürdoloji nin Bahçesinde de yine zengin gözlem ve analizler ortaya koyuyor. Kitaptaki yaz ve söyleflilerde, 1970li y llardan itibaren Kürtlerle ilgilenmeye bafllamas n n arkas nda yatan nedenleri anlatan, Kürtlerle ilgili araflt rmalar n n geliflimi konusunda Evliya Çelebiden smail Beflikçi ye ve Wadie Jwaideh e uzanan yelpazeyi sunan Van Bruinessen, Kürt varl n inkâr edenlerin argümanlar n n zay fl n da gözler önüne seriyor. Ancak bunu yaparken, Kürt milliyetçi tarih yaz c l n da elefltirmeyi ihmal etmiyor. Sürgün dolay s yla Avrupaya yerleflen ya da daha sonra orada yetiflen kuflaklar n Kürt ulusal bilincinin yerleflmesine yapt katk lar da de erlendiren Van Bruinessen, ele ald konulara yaklafl m nda sergiledi i gerçek biliminsan so ukkanl l yla, herhangi bir taraf-

8 386 YEN K TAPLAR tan olma kayg s gütmeden tarihsel ve sosyolojik olgular net bir flekilde gösteriyor. Kürdoloji nin Bahçesinde sadece Kürt toplumunu anlamak için de il, Türkiye toplumunun açmazlar n kavramak için de çok iyi bir f rsat. Türkoloji varsa Kürdoloji de vard r. Ama Kürdoloji derken iki de iflik fley ifade ederiz. Birincisi, bir bilim dal olarak Kürdoloji: Kürtlerle ilgili bütün bilimler; tarih, edebiyat, dil bilgisi, Kürdistan toplum yap s ile ilgili sosyolojik ve antropolojik incelemelerin hepsi Kürdolojiye girer. Bunun yan s ra ayn zamanda Kürdoloji bilimsel kurumlar demektir; bilim akademileri, e itim enstitüleri vb. Bu anlamda Kürdoloji hemen hemen yok, yani çok zay f. Kurumlar çok az. PETER BURKE, Tarih ve Toplumsal Kuram [çeviren Mete Tuncay] ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 240 ss. ISBN Tarih ve Toplumsal Kuram, tarih metodolojisinin kilit metinlerinden biri. Kilit, kitab n aç l fl cümlesindeki soruda gizli: Toplumsal kuram n tarihçilere faydas nedir ve tarihin toplumsal kuramc lara faydas nedir? Peter Burke nin bu çal flmas, tarih disiplinini açmaya bir ça r. Tarih ile sosyal bilimlerin di- er alanlar aras ndaki s n rlar sorgulayan; tarihi daha fazla sosyal bilimsel, sosyal bilimleri de daha fazla tarihsel olmaya davet eden bir ça r. Tarih ve Toplumsal Kuram, her türlü teoriden, model kurma çabas ndan, kavramsal analizden, karfl laflt rmal tarihsel çal flmalardan kaçma e iliminin maalesef hâlâ hüküm sürdü ü Türkiye de gerek profesyonel tarihçiler gerekse de tarih ö rencileri için temel bir baflvuru kayna-. Bir yandan mesle in evrensel ölçütlerini merkeze alan, di er yandan da disiplinler aras bir tarih yaz - m n n imkânlar n ve zenginliklerini gösteren bu kitapta okur; toplumsal cinsiyetten s n fa, iktidardan hegemonya ve direnifle, zihniyetten sözlü tarihe kadar bir dizi kilit kavram n önemli bir tarihçinin perspektifinden aç mlanmas n da izleyebilecek. HAM T BOZARSLAN, Arap syanlar ndan Önce ve Sonra Ortado u nun Siyasal Sosyolojisi [çeviren Melike Ifl k Durmaz] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 184 ss. ISBN Arap isyanlar n n öncesine ve sonras na dair hem temel bir bilgi hem de yetkin bir yorum sunan Ortado u nun Siyasal Sosyolojisi, Osmanl mparatorlu u nun s n rlar içindeki Arap bölgelerinin Birinci Dünya Savafl ertesinde bölünmesi, 1948 de srail devletinin kurulmas, 1979 da SSCB nin Afganistan iflgali ve ran Devrimi, aras nda ç kan bölgesel savafllar ve son olarak 11 Eylül 2001 sald r s ndan sonra bafllayan teröre karfl savafl gibi olgular n, meydana geldikleri yerlerden çok uzaklarda bile siyasal dinamikler yaratabilece ini ortaya koyuyor. Hegemonya ve siyasal mühendislik kavramlar ndan yola ç karak Ortado u da otoritarizm olgusunu inceleyen, devletlerin çeflitli zor kullanma biçimleriyle ayakta tutuldu unu gösteren çal flma, geçmifle dayanan siyasal muhalefet biçimlerini ve az nl klarla ilgili tarihsel olgular ele al rken, yeni direnifl biçimleriyle paralel giden genel bir toplumsal y lg nl a da dikkat çekiyor. CAH T CAN, Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2012), 216 ss. ISBN Prof. Dr. Cahit Can n Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi kitab, Cumhuriyet Devrimi nin karakterini, onun yaratt hukukun beslenme kaynaklar ndan biri olan resepsiyon (d fltan alma) üzerinden incelemektedir. Kitap bu bak mdan, türünün en kapsaml, en özgün ve en baflar l örne i olarak, hem Türk hukuk tarihi çal flmalar içinde çok önemli bir yere sahiptir hem de Cumhuriyet Devri-

9 NEW BOOKS 387 mi nin siyasi ve toplumsal karakterini, beslendi i ve kendi toplumsal koflullar ile birlefltirerek içsellefltirdi i hukuk üzerinden inceleyen yönüyle, siyasi ve toplumsal devrim tarihçili imiz alan nda özgün ve önemli bir yere sahiptir. Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi kitab ayn zamanda bir karfl devrim tarihi. Bir yandan da, birinci kitapta oldu u gibi, yine, Cumhuriyet devriminin öngörülmeyen bugünü ne gelifli irdeliyor ama hemen hemen hiç kimsenin yapmad bir yönüyle: Neden öngörülemedi- inin nedenlerini irdeliyor. DIPESH CHAKRABARTY, Avrupa y Taflralaflt rmak: Postkolonyal Düflünce ve Tarihsel Farkl l k [çeviren lker Cörüt] ( stanbul: Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, 2012), 356 ss. ISBN Dipesh Chakrabarty, siyasal modernlik, yani yönetim, bürokrasi ve kapitalist giriflim olgusu hakk nda düflünmenin, dünyan n hiçbir yerinde, Avrupa kökenli kategorilere ve kavramlara baflvurmadan mümkün olamad na dikkat çekmektedir. Chakrabarty, vatandafll k, devlet, sivil toplum, kamusal alan, insan haklar, kanun önünde eflitlik, birey, kamusal ve özel ayr m, özne fikri, demokrasi, halk egemenli i, sosyal adalet, bilimsel rasyonalite gibi kavramlar n Avrupa tarihinin ve düflüncesinin yükünü tafl d n vurgulamaktad r. Ona göre, sosyal bilimlerin yap s n flekillendiren Bat l filozof ve düflünürlerin kuflaklar boyunca ürettikleri bütün insanl kapsayan teorileri, insanl n önemli bir bölümünü yani Bat -d fl kültürlerde yaflayanlar k smen ve hatta bazen tamam yla dikkate almam flt r. Bu durumun fark nda olan Avrupal filozoflar her zaman bu tavr teorik olarak meflrulaflt rman n yollar n aram flt r. Üçüncü Dünya sosyal biliminin gündelik paradoksu, bünyevi olarak bizden habersiz bu teorileri kendi toplumlar n anlamak için çok kullan fll bulmas d r. Chakrabarty, Modern Avrupal âlimlerin deneysel olarak cahili olduklar bu toplumlar hakk nda kehaneti and r r öngörülerde bulunma hakk n nereden ald n sorgulamakta, Avrupa merkezli bak fl iade etmek üzere Avrupa y taflralaflt rmaya ve ya merkezsizlefltirmeye çal flmaktad r. STEPHEN CHAMBERS, Ar burnu Ç karma [çeviren smail Hakk Y lmaz] ( stanbul: Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2012), 304 ss. ISBN Nisan 1915 sabah Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluflan Anzak Kolordusu, Gelibolu Yar madas ndaki Ar burnu bölgesinin engebeli, sarp arazisindeki küçük bir koya ç karma yaparak komutanlar n n hedef gösterdi i tepeleri ele geçirmek için var güçleriyle savaflm flt r. Ancak Anzaklar, karfl lar nda yurdunu istilaya gelen düflman püskürtmeye kararl Türk askerini bulmufltur. Özellikle ç karman n yap ld - ilk iki gün, her iki taraf n da modern savafl n gereklilikleri yan nda kiflisel kahramanl k örneklerini bolca sergiledi i kanl çarp flmalar yaflanm flt r. Anzaklar, fedakâr mücadeleleriyle, baflta kendilerini karfl layan komutanlardan Mustafa Kemal olmak üzere Türklerin sayg s n kazanm fl ve bu sayg ya hürmeten ç karma yapt klar koya, sonradan Anzak Koyu ismi verilmifltir. Elinizdeki kitap, Anzaklar n Ar burnu ndaki cehennem gibi ilk iki gününün hikâyesini, onlar n gözünden anlatmaktad r. Ayn zamanda bir rehber olarak düzenlenmifl kitapta, Ar burnu bölgesinde görülmesi gereken yerlere iliflkin ayr nt l bilgi de verilmektedir. PAUL CONNERTON, Modernite Nas l Unutturur [çeviren Kübra Kelebeko lu] ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2012), 160 ss. ISBN Olaylar, yerleri ve fleyleri neden unuturuz? Modernite hat rlama yetimizi nas l etkiler? Connerton modern toplumun belle imizi nas l afl nd rd n ele al yor: nsanüstü h z, ö renilemeyecek denli büyük

10 388 YEN K TAPLAR mega kentler, emek süreciyle ba kopmufl tüketicilik, nas l ve kimin üretti ini bilmedi imiz nesneler, kent mimarisinin k sa ömrü, geçici ifller, sürekli maruz kal nan görüntü bombard man, toplumsal iliflkilerin bulan klaflmas. Söz konusu olan bellek yitimi de il kiflisel an ve al flkanl k bile edinememek. Sherlock Holmes un Watson a sürekli olarak dedi i gibi: Görüyorsun ama gözlemlemiyorsun. Aflina oldu umuz toplumsal iliflkilerle örülmüfl bir yaflam ve çal flma deneyiminin mümkün olmad modern dünyada hayat n ölçüsü insan de ildir. Bu bellek yitiminin yol açt tedirginli e, geçmifl zaman modalar na ya da an tlara duyulan tuhaf bir ilgi efllik ediyor ve bu ilgi nostalji tacirleri taraf ndan sömürülüyor. Belle imizi, ça m - z kuflatan kolektif amneziden kurtarman n yolu ise nostalji aflk ya da an yaflama sarhofllu undan de il modern kapitalizmin unutturdu unu hat rlamaktan geçiyor. ANDRE COMTE-SPONVILLE, Kapitalizm Ahlaki midir? Zaman m z n Kimi Gülünçlükleri ve Zorbal klar Üzerine [çeviren Derya Yankaya] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 253 ss. ISBN Kapitalizm ahlaki midir? Kapitalizmin insan n insana yapabilecekleri konusunda özgürlefltirici bir taraf oldu u düflünülürse, bu potansiyeli k s tlay c bir ifllevi olan ahlakla çeliflti i varsay l r. Öyle midir hakikaten? Marksist bir geçmifli olan Frans z filozof André Comte-Sponville, üniversitelerde düzenlenen konferanslarda yapt konuflmalar toplad bu kitapta, biraz da k flk rt c bir üslupla, kapitalizmin ahlakl bir ekonomik sistem olup olmad n tart fl yor. Bunu yaparken, amac n da bireyin görüflünü netlefltirmesi, kararlar n vermesi, k sacas bugünün dünyas n n dayatt çeflitli güçlüklere karfl profesyonel, ahlaki ve siyasi sorumluluklar n üstlenmesi gibi konularda yard m etmek, diye ortaya koyuyor. Tart flma esas na göre, Comte-Sponville derdini anlatt ktan sonra, ikinci bölümde sorular al yor ve bunlar tek tek cevapl yor. fier FE ÇA IN, Bir fiiir Elefltirmeni Olarak Nurullah Ataç ( stanbul: Dergâh Yay nlar, 2012), 295 ss. ISBN Nurullah Ataç, Cumhuriyet döneminde ikilemleri, çeliflkileri, kalem kavgalar yla haf zalarda yer etmifl; kimi zaman övülüp samimi bulunmufl, bazen de nesnellikten uzak olmakla suçlanm fl, buna karfl l k daima ses getirmifl bir elefltirmendir. Her söyledi i do ru oldu u için de il, fakat elefltiriye ve fliir teorisine ait görüflleri, kavramlar iyi ifade edebildi i, aç k seçik ortaya koyabildi i için Ataç n, elefltiri ve fliirin ne oldu unun ve ne olmad n anlama konusunda baflvurabilecek en iyi kaynaklardan biri oldu unu söyleyebiliriz. RÜfiTÜ ÇEL K, Kandiye Olaylar : Girit in Osmanl Devletinden Kopuflu [çeviren Bülend Tuna] ( stanbul: Kitap Yay nevi, Akademik Dünya Dizisi, 2012), 93 ss. ISBN Bu kitapta, Do u Akdeniz in ikinci en büyük adas olan Girit te, 6-7 Eylül 1898 de Kandiye de ortaya ç kan olaylar ele al n yor deki muhtariyet ilan ndan bir y l sonra, Müslüman ahalinin tepkisi sonucu ortaya ç kan 1898 Kandiye olaylar Girit in Osmanl hâkimiyetinden kopmas sürecinde bir menzil tafl oldu. Büyük devletlerin bu olaylar nedeniyle Osmanl devletine uygulad klar bask artt, Osmanl asker ve memurlar Girit ten ç kart lm fl ve 1899 da Yunan kral n n o lu Prens Georgios vali olarak atand de Girit Meclisinin Yunanistan a ilhak karar n ilan etmesini izleyen geliflmelerden sonra, 1913 y - l nda imzalanan Londra Antlaflmas ile Osmanl devleti Girit üzerindeki haklar ndan vazgeçti ini bildirdi.

11 NEW BOOKS 389 Yunan kral ayn y l Girit in Yunanistan a ba land n dünyaya ilan etti. Kitab n ilk bölümünde Kandiye olaylar öncesi adadaki durum de erlendiriliyor. kinci Bölümde ise adan n Osmanl devletinden fiilen kopmas na ve göçlerin h zlanmas na neden olan Kandiye olaylar, bast rmak için al nan önlemler ve Avrupa devletlerinin tutumu ele al n yor. Son bölümde ise adadan Osmanl askerlerinin çekilmesiyle birlikte güvenlikleri tehlikeye düflen Müslüman ahalinin adadan kitlesel olarak göçmeleri ve bu göçler karfl s nda özellikle Osmanl devletinin tak nd tutumla, göçmenlerin sevk ve iskânlar için yapt düzenlemelere de iniliyor. Girit ten göçler denilince hem gündelik yaflamda, hem de akademik alanda akla mübadele geliyor. Oysa mübadele öncesinde, 1898 y l nda gerçekleflmifl ve yaklafl k kiflilik bir göçmen kitlesinin kat ld büyük bir göç hareketi de yafland. Üstelik kendilerine Eski Giritli diyen bu göçmenlerin say s mübadele ile Türkiye ye gelen ve kendilerine Yeni Giritli denilen gruptan fazlad r HAL S ÇET N, Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 400 ss. ISBN Korku mu siyaseti yaratm flt r yoksa siyaset mi korkuyu yaratm flt r? Korkutan, korku ve korkan aras ndaki iliflki mi siyasettir yoksa iktidar, meflruiyet ve itaat aras ndaki iliflki mi korkudur? Tanr m korkuyu yaratm flt r yoksa korku mu Tanr y yaratm flt r? nsan korkuya boyun e mek için mi yarat lm flt r yoksa korkuyu yok etmek için mi vard r? nsan insandan korunmak için mi korkuyu yaratm flt r yoksa insan insan n korkusu olsun diye mi yarat lm flt r korku? nsan korkular n n m ürünüdür yoksa korkular insanlar n m? nsan korkudan korunmak için mi iktidar üretir yoksa iktidarlar insandan korunmak için mi korku üretir? Neden ve Niçin korktu umuz mudur siyaset yoksa Neden ve Niçin sorular ndan korkutuldu- umuz mudur siyaset? Korku siyasetinin ve siyaset korkusunun izini sürüyor bu kitap. Modern-klasik siyaset teorilerinde ve Türk- slam devlet gelene i denen siyaset kültüründe korku-iktidar iliflkisinin nas l kuruldu una bak yor. Mercek tutulan as l nokta: Türkiye nin resmî ideolojisine damgas n vuran otoriter devlet ülküsü Halis Çetin, Türkiye nin yerleflik siyasal kültürünün muhalefet korkusuyla, özgürlük korkusuyla, kaos korkusuyla flekillendi ini gösteriyor. TÜLÜN DE RMENC, II. Osman Devrinde De iflen Güç Sembolleri ( stanbul: Kitap Yay nevi, 2012), 362 ss. ISBN fiubat 1618 deki cülusunun hemen ard ndan, Sultan II. Osman bir kitap yazd rmak üzere Meddah Medhî yi huzuruna kabul eder. Darüssaade A as el-hac Mustafa A a n n tavsiyesiyle bu göreve nail olan ve sarayda uzun zamand r meddahl k ve tarih okuyuculu u yapan Medhî, buluflma esnas nda sultana ne tür bir kitap emretti ini sorar ve yazmak üzere üç farkl eser önerir: Dâsitân- Hamza, Süleymânnâme-i Kebîr ve fiehnâme-i Firdevsî. Medhî ye göre, sultan n yapaca seçim onun gelecekte nas l bir yönetici olaca n n da göstergesi olacakt r; sultan e er fiehnâme-i Firdevsî yi seçerse, bu onun âlemi bilmeye karfl merak ve adaletli olmaya da niyeti oldu unun iflaretidir. II. Osman ve Mustafa A a için Meddah Medhî taraf ndan tercüme edilen ve sarayda resimlenen fiehnâme-i Türkî nüshalar n n giriflinde nakledilen bu olay, Osmanl saray nda haz rlanan resimli kitaplar n sadece edebi bir zevkin ya da tek bafl na kitap merak n n neticesinde üretilmediklerini, içinde yarat ld klar tarihsel ba lam n siyasi ve kültürel dinamikleri ile flekillenen pek çok farkl roller üstlendiklerini düflündürür. Bu kitap genç bir sultan ölüme götüren, veraset tart flmalar, siyasi mücadele ve çekiflmelerle geçen çalkant l bir dört y l n sonunda, II. Osman n saray nda üretilen resimli kitaplar, tüm bu yaflananlar n zaviyesinden bakarak okuma ve anlamland rma denemesidir. Bir yandan da tüm karmaflalar n içinde genç bir Osmanl sul-

12 390 YEN K TAPLAR tan n n kiflisel zevk ve meraklar n okudu u/dinledi i ve seyretti i kitaplardan yola ç karak anlama çabas d r. AHMET DEM REL, Tek Partinin Yükselifli ( stanbul : letiflim Yay nlar, 2012), 372 ss. ISBN Ahmet Demirel in makalelerini bir araya getiren Tek Partinin Yükselifli, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin kurulufl y llar ndaki seçimlere ve bu seçimler sonucu oluflan Meclisin yap s na odaklan yor. Demirel, tek parti rejiminin yavafl yavafl kuruldu u bu süreçte, milletvekili adaylar n n belirlenmesinden, Meclisin oluflmas na kadar geçen zaman içerisinde neler yafland n çarp c ayr nt larla okuyucuya sunuyor. Fikrî ve ideolojik tart flmalar kadar milletin vekillerinin seçilmesine ve Meclisin oluflmas na yön veren pratiklere de dikkat çekiyor. Milletvekili profillerinden, muhalefetin taleplerine, Do u ve Güneydo u bölgelerinin Meclisteki temsilinden Atatürk dönemindeki Kemalizm anlay fl na kadar kapsaml bir kurulufl dönemi tahlili yap yor. Tek Partinin Yükselifli, Milli Mücadeleden çok partili siyasi hayata uzanan süreçte yaflananlar, Meclis ve vekillere odaklanan kapsaml bir araflt rma, ayr nt l istatistikler ve yetkin bir de erlendirmeyle inceliyor. FATMAGÜL DEM REL, Osmanl dan Cumhuriyet e Esnaf ve Ticaret ( stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar, 2012), 240 ss. ISBN Ülkemizde her y l yap lan Ahilik Haftas kutlamalar nda de iflik etkinliklerle ahilik gelene i yaflat lmaya ve bu gelenek topluma hat rlat lmaya çal fl lmaktad r. Bu etkinlikler kapsam nda, 2010 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nde Osmanl dan Cumhuriyet e Esnaf ve Ticaret konulu bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumda sunulan tebli lerin bir araya getirilmesiyle oluflan bu kitap, Osmanl daki ve Cumhuriyet in ilk y llar ndaki esnaf ve ticaretin farkl kesitlerini ortaya koymaktad r. Makaleleri Fatmagül Demirel derledi ve sunufl yaz s yla de erlendirmelerde bulundu. Yavuz Cezar, Osmanl mparatorlu u nda Ticaretin Maddi Unsurlar Üzerine ; Cengiz K rl ve Betül Baflaran, 18. Yüzy l Sonlar nda Osmanl Esnaf ; Nalan Turna, Yeniçeri-Esnaf liflkisi: Bir Analiz ; Aziz Tekdemir, Ticaret Nezareti nin Kuruluflu ve dari Birimleri ; Alp Yücel Kaya, 19. Yüzy l zmir inde Tüccarlar ve Esnaflar veya Hac a alar, Beyler ve Frenkler ; Cihan Osmana ao lu Karahasano lu, Zimmi Esnaf ve Tacirlerin Yabanc Devlet Vatandafll ddialar n n Osmanl Hukukuna Etkisi ; Fehmi Y lmaz, stanbul da Tütüncü Esnaf ; Sacit Kutlu, ttihat ve Terakki Cemiyeti ve Esnaf Örgütleri ; Arzu Terzi, Osmanl Devleti nin Mütareke Dönemi Fiyat Politikalar ve Nevin Coflar, Osmanl dan Cumhuriyet e Tüketim Al flkanl klar bafll kl makaleleri ile bu çal flmaya destek verdiler. D LfiA DEN Z, Yol/Re: Dersim nanç Sembolizmi ( stanbul : letiflim Yay nlar, 2012), 384 ss. ISBN Dersim, kendine mahsus bir dünya. Üst bafll klardan taflan, Kürtlerle, Zazalarla, Alevilikle ilgili etno-dinsel ve kültürel tasniflere s mayan bir yan var. Dilfla Deniz, Dersime e ilen ilk antropolojik çal flmaya dayanan kitab nda, okuru bu kendine mahsus dünyaya davet ediyor. Dersimle ilgili yüceltici ve karalay c efsanelerin perdesini kald r p, ola anüstü incelikli bir bak flla, gerçek inanç dünyas na ve gerçek efsanelere e iliyor.

13 NEW BOOKS 391 NAH T DURU, Aray fl (Ankara: mge Kitapevi Yay nlar, 2012), 280 ss. ISBN Seni bir kez daha uyar yorum, dergiyi bir an önce kapat Yar n olacaklardan ben de il, sen sorumlu olacaks n Dikkatli ol! Mert ve cesur bir çocu a benziyorsun. Bu sözler, S k yönetim Komutan Korgeneral Recep Ergun a ait. Karfl s nda oturan kifli, gazeteci-yazar Nahit Duru. 12 Eylül dönemi Ülkenin her yerinde s k yönetim ve soka a ç kma yasa var. Bülent Ecevit, darbenin karanl na bir mum fl yakmak için bir avuç yürekli, özverili ayd nla birlikte Aray fl dergisini ç kar yor. Nahit Duru da o derginin Yaz flleri Müdürü. Nahit Duru bu kitab nda, 12 Eylül darbesinin henüz birinci y l nda, çok zor koflullar alt nda verilen bir demokrasi ve bas n özgürlü ü mücadelesini anlat yor ve yak n tarihin pek bilinmeyen bir yönünü, Ecevit in özel notlar yla, Ertu rul Özkök ten Ayd n Do ana, Murat Yetkinden Oruç Aruobay a kadar, bugünden bak ld nda okura çok flafl rt c gelecek isimlerin çabalar na da yer vererek ayd nlat yor MAHF E LMEZ, Kolay Ekonomi ( stanbul: Remzi Kitabevi, 2012), 216 ss. ISBN çinden ç k lmaz ekonomik sorunlar anlamak için kolay okunan bir elkitab! Bu kitap, ekonomi e itimi almam fl ya da bir dönem alsa da konunun özüne vâk f olamam fllar n, iflin özünü kavramas na yard mc olmak amac yla haz rland. Bunun yan s ra ekonomi ö renimi gördü ü halde baflka konularda çal flt için ekonomiden uzak kalm fl olanlar n bilgilerini tazelemeleri için de haz rland. Bu kitab n baflkaca hiçbir amac yoktur. Mahfi E ilmez in bu kitab yla herkes her gün gazetelerin ekonomi sayfalar nda gördü ünüz rakamlar, istatistikleri kolayca yorumlayabilecektir. AYTEK N ERSAL, Türkiye de Ulus Devlet ve Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 541 ss. ISBN Devrimsiz, reformsuz, ihtilalsiz bir modernleflme aray fl, milli kültürü gelifltirecek bir sosyal bilim yaklafl m, dinin ulus kimli inin billurlaflmas nda inkâr edilemez ehemmiyetini kavray fl, tüm bunlar n ifade vas talar olan dil, tarih ve kültür yaklafl mlar n n k vam na kavufltu u dönemi II. Meflrutiyette bulma çabas Ziya Gökalp i kaç n lmaz olarak gelene in kuruculu una götürmektedir. Zira dönemin Gökalp i milliyetçi muhafazakâr modernleflme aray fllar na kuruculuk verecek zenginli e fazlas yla sahiptir. Mütareke sonras düflüncelerinde görülen k r lmalar onu ink lâpç münevver kal b na sokmaya yetmemifltir. Arkas ndan gelenlerin tashihleriyle Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör hatt teflekkül etmifltir. Bu gelenek, ulus devlet ba lam nda karfl lafl lan problemleri çözmek için hasbi tefekküre muhtaç olanlar kendisine ça rmaya devam eden mümbit bir ak fla sahip görünmektedir ADEM ESEN, Mevlana Celaleddin Rumi nin ktisat Anlay fl ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 194 ss. ISBN Doç. Dr. Adem Esen, Mevlana topra nda Konyal n n dertlerine çözümler ararken bir yol bulup da yüce Mevlana n n eserlerini tetkikle ciddi ve bu güne de in araflt r lmam fl bir konu omuzlamas yla bu büyük hamuflun ikram n bizlere bu eserle sunmufl bulunuyor. Dr. Esen bu çal flmas yla, araflt rmac lara bu madenin varl na dair izleri göstermektedir. Art k Hz. Mevlana n n evrat ve erkân içinde bir madde anlay fl na sahip oldu u bu eser ile gözler önüne serilmifltir. Hz. Mevlana n n maddi bir mecburiyeti nas l aflt - n bilmek tasavvufla iktisat aras nda kurulmas gereken sa lam köprülerden birisidir.

14 392 YEN K TAPLAR JEREMY GILBERT, Antikapitalizm ve Kültür: Radikal Teori ve Popüler Politika [çeviren Tu ba Sa lam] ( stanbul: Ayr nt Yay nlar, 2012), 352 ss. ISBN Yirmi birinci yüzy l politikas ve kültürü aç s ndan antikapitalizm gerçekten ne anlama geliyor? Antikapitalizm, küresel geçerlili i olsa da, yerele kök salm fl, taban hareketleri ve eylemlerinin gevflek birli- i olarak varl n ve etkisini sürdürmekle birlikte, tutarl ve bütünlüklü bir felsefe gelifltirmekte yetersiz kal yor. Bu eksikli i, Ernesto Laclau, Stuart Hall, Antonio Negri, Gilles Deleuze ve Judith Butler gibi önde gelen radikal düflünürlerin eserlerini temel alan kültürel teori ile Yeni Solun entelektüel miras birlikte giderebilir. Antikapitalizm ve Kültür, iflte bu bofllu u doldurmay amaçl yor ve kültürel çal flmalar n radikal gelene i ile sermayenin küreselleflmesine direnmeye çal flan radikal hareketler aras nda güçlü ba lar n oldu unu savunuyor. Asl nda, bu ikilinin birbirine ihtiyac var; bir yanda teori muazzam bir çeflitlilik sergileyen antikapitalist eylemler a n biçimlendirip yönlendirirken, antikapitalist hareketin büyük enerjisi ve politik inanc kültürel çal flmalara yeni bir soluk kazand rabilir. Kitap, Deleuze ve Guattari, Laclau ve Mouffe, Negri ve Hardt olmak üzere üç ikilinin fikirleri ekseninde, ça dafl ve radikal demokratik bir Marksist aç l m n küresel mücadeleler aç s ndan önemini ortaya koyarak, günümüzün en can al c tart flmalar - na katk da bulunuyor. CORRY GUTTSTADT, Türkiye, Yahudiler ve Holokost [çeviren Atilla Dirim] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 614 ss. ISBN Türkiye, kinci Dünya Savafl s ras nda gerçekleflen Yahudi soyk r m yla ilgili nas l bir politika izledi? Bu konudaki yayg n ve popüler anlat ya göre, Avrupa daki baz Türk diplomatlar n n giriflimleri, binlerce Yahudi nin soyk r mdan kurtulmas n sa lam flt. Elinizdeki kitap, bu korumac -kurtarmac tutumun istisnai, münferit oldu unu ortaya koyuyor. Corry Guttstadt, ola anüstü ayr nt l incelemesinde, kinci Dünya Savafl döneminde Türkiye nin izledi i resmî politikan n Yahudileri vatandafll ktan ç kartarak kaderlerine terk etmek oldu unu gösteriyor bize. Birçok Avrupa ülkesinde yaflayan binlerce Yahudi, Türkiye Cumhuriyeti vatandafll n kaybetmeleriyle beraber, kaderlerine yani Nazilerin soyk r m ayg t n n eline terk edilmifl. Hem Türkiye devletinin ve resmî/milliyetçi ideolojinin az nl klar na bak fl na dair, hem de Türkiye ile Nazi Almanyas aras ndaki iliflkilere dair bilgilerimizi derinlefltiren bir çal flma. Ayr ca, Nazilerin soyk r m örgütlemekteki dehflet verici titizlik ve kararl l klar n da gösteriyor. SERP L ÇELENK GÜVENÇ, Dara ac na Mektuplar - Deniz / Yusuf / Hüseyin (Ankara: mge Kitapevi Yay nlar, 2012), 406 ss. ISBN Kim, tek cana k ymam fl devrimciler için ip talep etmiflti? Hangi milletvekili, sat r aras nda Bizden 3 kifli yand, onlardan da yans n bedduas okunan dilekçelerle nfazlar durdurulmas n kampanyas açm fl, faflizme alk fl tutmufltu? Hangi yazar, Denizler için parka giyen, gözü dönmüfl psikopatlar, efsane k l ndaki haydutlar, eli, gözü kanl mahlûklar, vatan satan iç düflmanlar diye yazm fl, darbeci komutanlara övgüler düzmüfltü? Bunlar gerçek yüzleriyle birer birer tarih huzuruna ça r l yor kitapta... Can Dündar Dara ac na Mektuplar, Deniz Gezmifl ve arkadafllar hakk nda bugüne kadar yaz lan bütün kitaplardan farkl. Asl nda bu kitap tarihe kalacak bir ibret belgesidir. Sosyalistlerin ve ayd nlar n her türlü yönteme baflvurarak, avukatlar n bütün yasal imkânlar kullanarak, baz milletvekili ve senatörlerin Mecliste mücadele ederek üç devrimci genci ipten kurtarmak için nas l ç rp nd klar n okuyacaks n z. Bu arada Türkiye deki sa c bas n n intikam ç l klar na, ac mas zl klar na ve kay ts zl klar na tan k olacaks n z. Ayr ca d fl bas -

15 NEW BOOKS 393 n n K z ldere katliam ile infazlar n öncesinde ve sonras nda yaflanan olaylar nas l yorumlad n da k rk y l gecikmeyle ö reneceksiniz. Serpil Çelenk Güvenç, bu kitab Halit Çelenk in b rakt belgeler üzerine çal flarak yazd. Böylece babas n n vasiyetini de yerine getirmifl oldu. MAHMUT GOLO LU, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi , 3: Milli fief Dönemi ( stanbul: Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2012), 488 ss. ISBN Mahmut Golo lu nun Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dizisinin üçüncü kitab Milli fief Dönemi, tek partili dönemin y llar n kaps yor. Atatürk ün vefat n n ard ndan smet nönü nün cumhurbaflkanl - na seçilmesiyle bafllayan Milli fief Dönemi o y llar, dünyay alt üst eden kinci Dünya Savafl n n hem ülke içindeki hem de Türkiye nin uluslararas siyasetindeki yans malar yla birlikte ele al yor. Ülkede yaflanan ekonomik ve toplumsal s k nt lar n yan s ra, ülkeyi savafltan uzak tutmaya çal flan nönü nün uluslararas iliflkilerini kolay anlafl l r anlat m yla mercek alt na al yor: nönü nün kat ld Kahire ve Adana Buluflmalar, Türkiye nin kinci Dünya Savafl süresince sürdürdü ü uluslararas denge siyaseti, Varl k Vergisi baflta olmak üzere ç kar lan vergilerin toplumsal yaflam n dengesini de ifltirifli, Hasan Âli Yücel in öncülü ünde kurulan Köy Enstitüleri. kinci Dünya Savafl n n sona erifli ve Türkiye Cumhuriyeti nin çok partili döneme geçmesiyle kapanan Milli fief Dönemi ni bu dizinin son kitab olan Demokrasiye Geçifl izleyecektir. FAZIL GÖKÇEK, Küllerinden Do an Anka: Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yaz lar ( stanbul: Dergâh Yay nlar, 2012), 247 ss. ISBN Edebiyattan müzi e, co rafyadan dinler tarihine birçok alanda ciltler dolusu eser yazm fl olan Ahmet Mithat Efendi, ölümünden sonra pek hat rlanmam flt r. Edebiyat tarihlerinde ço unlukla önemini yitirmifl bir yazar olarak bahsedilmifltir, fakat son y llarda artan ilgi, onun, küllerinden do du unun bir iflaretidir. Birçok alanda eser vermifl olan Ahmet Mithat Efendi, vefat n n 100. y l nda Türk edebiyat ve düflünce tarihi aç s ndan k ymetini korumaktad r. Faz l Gökçek in muhtelif yaz lar n n bir araya getirilmesinden oluflan bu kitab n Ahmet Mithat Efendi hakk nda yap lm fl araflt rmalara bir katk olaca n düflünüyoruz. R. IfiIK GÜNGÖR, Görünmez Komite: Yaklaflan syan ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2012), 120 ss. ISBN Son otuz y l n kriz lerle geçmesine, iflsiz kitlelere ve iyiden iyiye yavafllayan büyümeye ra men hâlâ ekonomiye inanmam z bekliyorlar. Ekonominin krizde olmad n, ekonominin kendisinin bir kriz oldu unu art k görmemiz gerek. Dünyan n üzerinde bir hayalet dolafl yor: Paris ve Londra banliyöleri, Atina sokaklar, Puerta del Sol ve Tahrir meydanlar, ekonominin kalbi Wall Street. Yaklaflan syan, hepsini birlefltiren ruhun bir manifestosu olarak görülebilir. Demokratik Fransa da bir terör davas n n kan t olarak sunulan bu kitap, çürüyen medeniyetimizi, yaflad m z yabanc laflmay ve devrim ihtiyac - n yedi halkada ele al yor: Benlik, sosyal iliflkiler, ifl ve çal flma, ekonomi, kent, çevre ve medeniyet. Yaklaflan syan, ekonomistlerin, politikac lar n, sosyologlar n, psikologlar n, önderlerin, akil adamlar n, kamuoyunun ve hatta alternatif olma iddias ndaki sol geleneklerin ne olup bitti ine dair geveleyip durduklar ezberleri bozarken, hepsinden daha parlak tespitleriyle ça m z n hakiki bir resmini sunuyor. Bilindik fleyleri duymaktan s k lanlar Görünmez Komite ye kulak vermelidir.

16 394 YEN K TAPLAR DAVID HARVEY, Sermaye Muammas : Kapitalizmin Krizleri [çeviren Sungur Savran] ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2012), 312 ss. ISBN Beden için kan dolafl m neyse, günümüz toplumunun politik bedeni için sermaye ak fl da odur. Bu ak fl yavafllad nda, kesintiye u rad nda ya da durdu unda gündelik hayat da duruyor. Ancak kapitalizmde krizler yaln zca kaç n lmaz de il, ayn zamanda gereklidir. Dolay s yla her an patlak vermeye haz r olsalar da, ekonomi politikalar na yön verenler taraf ndan nedense asla öngörülemiyorlar. Sermaye ak - fl n n nas l sürdü ü ve neden kesintiye u rad ise kavray fl yoksunu burjuva iktisatç lar n makaleleri, raporlar, öngörüleri, analizleri ve ekonomi haberleri aras nda kaybolup gidiyor. Teflhis yok, tedavi de. Bu esnada kapitalizm toplumlar n ve bireylerin yaflam nda y k mlar yaratarak dünyaya egemen olmaya devam ediyor. Peki, anti-kapitalist hareketimizi nereden bafllatmal y z? Zihinsel kavray fllardan m? Do a ile iliflkilerden mi? Toplumsal iliflkilerden mi? Teknolojiler ve organizasyonel biçimlerden mi? Emek süreçlerinden mi? Kurumlar n ele geçirilmesi ve devrimci biçimde dönüfltürülmesinden mi? David Harvey, krizlere ra men sermayenin hâkimiyetini nas l sürdürdü ünü sorgularken ne yapmal? ve kim yapacak? sorular na da cevap ar yor. Hem sermayenin egemenlik kurdu u hem de kapitalizme karfl mücadelenin geliflece i faaliyet alanlar n n haritas n ç kar yor. DAVID HARVEY, Sermayenin Mekânlar : Elefltirel Bir Co rafyaya Do ru [çeviren Seda Yüksel, Deniz Koç, K vanç Tanr yar ve Baflak K c r] ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2012), 488 ss. ISBN David Harvey, son dönemin en çok referans verilen, en etkileyici sosyal kuramc lar ndan birisidir. Aktivist kimli i ve antikapitalist hareketler üzerine yazd klar yla da bilinen Harvey in ünü ve etkisi bak fl aç s n de ifltirdi i co rafya biliminin yan s ra sosyoloji, politik ekonomi, mimari, iktisat, edebiyat incelemeleri ve kent çal flmalar na kadar uzan yor. Bu kitap, 30 y l aflk n bir süre zarf nda yazd makaleleri ilk kez bir araya getirerek Harvey in elefltirel co rafya kuram n n geliflimine ve düflüncesinin yap tafllar - na ayna tutuyor. Co rafi araflt rmalar n sonucu elde edilen, bilginin sistematik bir biçimde ele al namayaca, co rafyan n yaln zca veri sundu u yönündeki doktrine karfl ç kt gibi Marksizm ve sosyal teoriye co rafya ve mekân boyutunun kazand r lmas nda da önemli bir yeri olan Harvey, Co rafya Bilgisi/Politik ktidar ve Mekân n Kapitalist Üretimi isimli bölümlerle iktidar, politik ekonomik yap, bilgi, sosyal bilimler ve co rafya aras ndaki iliflkiyi yeniden kurarken; sermaye birikiminin, mekân n kapitalist üretiminin ve eflitsiz geliflimin co rafyas n Marksist bak fl aç s yla ele al yor. Kapitalizmin jeopoliti ini sergilerken Kant, Marx, Hegel, Foucault, Von Thünen ve Heidegger gibi düflünürlerin kuramlar nda co rafi düflüncenin izlerini gösteriyor. PETER HEATHER, Gotlar [çeviren Erkan Avc ] (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2012), 488 ss. ISBN Got halklar MS 1. ve 7. yüzy llar aras nda Avrupa boyunca Balt k Denizinden Atlantik k y lar na kadar uzanan co rafyada binlerce kilometre yol kat ederler. lk bafllarda kimsenin fark na varmad önemsiz halk topluluklar d r. Zaman geçtikçe Roma mparatorlu unun önemli bir silahl gücü haline gelip kendi devletlerini bile kurarlar. Bu kitab n amac, daha önce hiç ele al nmam fl yaz l ve arkeolojik bulgulardan yola ç karak Gotlar n dramatik tarihlerini yeniden ele almak ve Got kimli inin de iflik zaman ve kullan m alanlar nda ne anlama geldi ini araflt rmakt r. Kitap üç bölümden olufluyor. Her bölüm Got tarihindeki ana evrelerden bahsetmektedir: lk bölüm 1. yüzy ldan 4. yüzy la kadar olan dönemdeki Got tarihini,

17 NEW BOOKS 395 ikinci bölüm Hunlar n gelifliyle Got halk n n yaflad hareketlenmeyi, son bölüm de Gotlar n kurduklar ve Bat Roma mparatorlu unun devam olan devletlerin tarihini ele al yor. EKREM IfiIN, Düflünen Tohum Konuflan Toprak: Cumhuriyet in Köy Enstitüleri, , 2 Cilt ( stanbul: Suna ve nan K raç Vakf Yay nlar, 2012), 641 ss. ISBN Cumhuriyet tarihinin en dramatik de iflim süreçlerinden biri olan Köy Enstitülerine odaklanan, stanbul Araflt rmalar Enstitüsü nün smail Hakk Tonguç Belgeli i Vakf iflbirli iyle haz rlad Düflünen Tohum, Konuflan Toprak: Cumhuriyet in Köy Enstitüleri sergisi, arfliv belgeleri, foto raflar, kiflisel eflyalar ve tan kl klarla önemli bir döneme fl k tutuyor. Yüzde doksana yak n okuma yazma bilmeyen bir ülkede Cumhuriyet i yaflatma ve bu topraklarda yeni bir insan tipi yetifltirme amac yla, dönemin lkö retim Genel Müdürü smail Hakk Tonguç önderli inde 17 Nisan 1940 ta kurulan Enstitüler, köyden ald klar çocuklar e itip tekrar köye yollayarak halk n bu genifl kesiminin ayd nlanmas n hedeflemifllerdi da d fl ve iç bask larla yavafllayan süreç sonunda, 1954 te Enstitüler kapat ld. VARTAN HMALYAN, Bir Yaflam Öyküsü ( stanbul: Cem Yay nevi, 2012), 340 ss. ISBN Vartan hmalyan 1913 de Konya da do du de Robert Kolej in mühendislik bölümünü bitirdi de Fransa ya gitti. Daha sonra da Macaristan, Polonya ve Çin e gitti de Moskova ya gelen hmalyan, 1987 de ölümüne kadar orada yaflad. Benim iki anadilimden ilki Türkçedir. diyen hmalyan n an lar n aktaran bu eseri, Vedat Türkali ve Mete Tuncay n yap t üzerine düflüncelerini yans tan yaz lar yla birlikte; Türk okuruna sunarken, ayn zamanda onun, kitab n n Türkiye de yay nlanma dile ini de yerine getirmifl oluyoruz. MANFRED JAHN, Anlat bilim [çeviren Bahar Derviflcemalo lu] ( stanbul: Dergâh Yay nlar, 2012), 174 ss. ISBN Manfred Jahn n anlat teorisiyle ilgili karmafl k konular bile son derece aç k bir dille izah etti i bu çal flma, anlat bilime ve anlat teorisine ilgi duyan bütün ö renciler ve araflt rmac lar için faydal bir girifl kitab niteli i tafl maktad r. Bugün dünyadaki birçok üniversitenin muhtelif bölümlerine anlat bilim dersleri konmaya bafllam flt r. Elinizdeki eserin, ülkemizde henüz gereken önemin verilmedi i bu alanda büyük bir ihtiyac karfl layaca na inan yoruz PHILIP S. JOWETT, Balkan Harpleri nde Ordular, [çeviren Emir Yener] ( stanbul:türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2012), 64 ss. ISBN Birinci Dünya Savafl n n muazzam bo azlaflmas taraf ndan gölgede b rak lm fl olsalar da, tarihli iki Balkan Harbi, dünyay de ifltirecek Harb-i Umumi yi ateflleyen esas k v lc m çakm flt. Bu eserde ard arda gerçekleflen Balkan Harpleri nin sebepleri, seyirleri ve neticeleri özetleniyor ve muharip ordular de Osmanl mparatorlu u ile hasm Balkan ttifak (Bulgaristan, Yunanistan, S rbistan ve Karada ); 1913 te ise Bulgaristan karfl s nda eski müttefikleri, Osmanl mparatorlu u ve harbe yeni dahil olan Romanya - tasvir ediliyor. Çok çeflitli üniformalar ile ilginç yerel k yafetleri resmeden renkli levhalar ve az bulunur foto raflar, 19. yüzy ldan 20. yüzy la geçifl niteli ini tafl yan bu çarp c tarihsel döneme askerî k yafet ve teçhizat aç s ndan fl k tutuyor.

18 396 YEN K TAPLAR HAKAN T. KARATEKE, Padiflah m Çok Yafla! Osmanl Devletinin Son Yüz Y l nda Merasimler ( stanbul: Kitap Yay nevi, 2012), 322 ss. ISBN Abdülhamid in k l ç alay Osmanl devletinin son yüzy l ndaki en ihtiflaml merasimlerden biriydi. Yeni padiflah n Dolmabahçe Saray ndan yola ç kt yedi pare top at fl yla bildirildi. Eyüpe deniz yoluyla gidilecekti. Yaverlerin ve saray erkân n n yer ald üç kay n arkas nda bembeyaz k yafetli Arnavut kürekçilerin çekti i on dört çifte saltanat kay nda Abdülhamid, seryaveri, mabeyn baflrefiki ve Damad Mahmud Pafla vard. Hanedan mensuplar n n ve saray erkân n n kay klar arkadan geliyordu. Eyüp Çömlekçilerde karfl lanan Abdülhamid, tak mlar som alt ndan beyaz bir Arap at yla k l ç kuflanmaya giderken önünde k rm z elbiseli kavaslar, gümüfl buhurdan tutan hazine hademeleri yürüyordu. Hal döfleli yolun iki taraf na teberleri ve sorguçlu serpufllar yla peyk ve solaklar dizilmiflti. Sultan töreni izleyenlere göre ecdad n n usulünü ihya buyurmufltu. Amaç da bunu dedirtmekti zaten. MURAT KAYMAZ, Bal Kafl m ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 231 ss. ISBN Kâh bunal ml zamanlar nda kâh pür nefle anlar nda ilham perilerinin zaman zaman müellifin kalemine konmalar yla ortaya ç kt bu eser. Do rusunu söylemek gerekirse dili kesik kalemimizin misafirleri pek havai idiler. Gün oldu nefleli ezgilerle raks ettirdiler çeke çeke, an oldu tamtam sesleriyle savafl danslar yapt rd lar; dili mahkûm müellife. Periler kimi vakit sahib-i kalemin hayat na bir çentik att lar, kimi de kader kisvesiyle baz kitaplar n, olaylar n aras na kar fl p muhtelif yaz lara vesile oldular. Böylelikle ortaya ç kan yaz lar ancak kâ t, kalem ve yazar n esrarl birlikteliklerinde ona ait olup, ba lant kopar kopmaz, içinden pay n almaya talip okurun mal na dönüflüverdi. Ne flu burgac n ne beriki büklümün merkez olamad bir duman bulutundaki gibi elinizdeki kitab n da bir merkezi yahut bir ak fl yönü yoktur. Ancak kitab n bütününe hâkim bir fikri taban oldu u da inkâr edilemez. Bu taban n tafllar bizzat Bal kafl m taraf ndan döflenmifltir. Aya m za tak ls n diye de il yere sa lam basal m diye. A layan bafllar öne e ilir ve büyük gözyafl fliflesine saklar azab n. Dünyan n içine. Gelin görün ki mutlunun müsrif g rtla havaya savurur, yele kapt r r bol keseden kahkahalar n. Dünyan n d fl na. H zla maddeleflirken hüzün, gene h zla süblimleflir tebessüm. GÜLTEN KAZGAN, Türkiye Ekonomisinde Krizler, ( stanbul: stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar, 2012), 352 ss. ISBN Türkiye ekonomisinde krizler, cumhuriyetin kuruldu u y llardan bafllayarak, günümüze kadar uzanan; ekonomide derin izler yaratan, kimi k sa sürede atlat lan kimi ise yap sal de iflimlerle birlikte geride de iflik ekonomik miraslar b rakan bir sarmal fleklinde ilerler. Prof. Dr. Gülten Kazgan bu de erli çal flmas nda cumhuriyet döneminin tüm krizlerini incelerken, özellikle yaflanan befl büyük krizi (1929, 1958, 1978, 1998, 2008) ele alarak, krizleri tetikleyen küresel ve yerel olaylar n yaratt ortam tüm boyutlar yla ortaya koyup, do ru sonuçlara ulaflmaktad r. Bunu yaparken modellefltirme kayg s gütmeyen Kazgan, bafllang çta köy-tar m a rl kl yap dan kent-sanayi ve hizmet a rl kl yap ya geçen Türkiye ekonomisinde krizlerin seyrini, siyasal iktidarlar n izledi i sosyoekonomik politikalar ve bunlar n yaratt sonuçlar çerçevesinde incelerken, aralar ndaki farkl l klara da de inmektedir. Kazgan bu yap t nda özellikle d flar - dan Türkiye ekonomisine yans yan olumsuz etkilerin artt na dikkat çekerek, bu konuda kamu politikalar nda gözlenen s n rlamalar n büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine de inirken, ülkemizde yaflanan son dönem krizlerin bize yans ma biçiminin bir tür domino kuram biçiminde flekillendi ini vurgulamaktad r.

19 NEW BOOKS 397 Daha evvel Türkiye Ekonomisinde Krizler ( ) ad alt nda yay nevimiz taraf ndan yay nlanan ve 1929, 1958, 1978, 1998 krizlerini ayr nt lar yla ele alan bu kitap, yazar taraf ndan geniflletilmifl, 2008 küresel krizinin kapsaml yeni bir de erlendirmesi de kitaba dahil edilmifltir krizinin bu ayr nt l incelemesinin eklenmesiyle, Türkiye ekonomisinin bugüne kadar yaflad belli bafll befl büyük kriz toplu halde gözler önüne serilmifltir. RÜYA KILIÇ, Osmanl da Seyyidler ve fierifler ( stanbul: Kitap Yay nevi, 2012), 188 ss. ISBN slam toplumu, 7. yüzy l n son çeyre inde geri dönülmeyecek bir de iflimin içine girdi. Kureyfl afliret federasyonunun üyesi Ümeyye O ullar, ayn federasyonun di er üyesi Hâflim O ullar yla slamdan çok önce aralar nda zuhur eden iktidar kavgas na, 661 y l nda son noktay koydular ve siyasal otoriteyi tekrar ele geçirdiler. Muaviye b. Ebî Süfyan n politik entrikalar yla bafl edemeyen dördüncü Râflid halife Hz. Ali, Hakem olay ile, siyasal bir hata iflleyerek yetkisini tart fl l r hale getirdi ve sonuçta devretmek zorunda kald. Bu son nokta, slam toplumunun inanç yap s n da derinden etkileyerek onu üçe böldü: Haricîler, fiîîler ve Sünnîler Ümeyye O ullar n n ilk saltanat y llar, yine entrikalar ve kanl olaylarla geçti. Hz. Alinin büyük o lu Hasan, hilafet hakk ndan vazgeçti ini resmen ilan etmesine ra men zehirlenerek öldürüldü. Muaviyenin o lu Yezid ise, babas n n elinden entrikayla al nan hilafet hakk n n kendisine ait oldu unu söyleyerek ortaya ç kan küçük o ul Hüseyini ve ailesinden ço unu Kerbelâ da trajik bir flekilde katlettirdi. slam toplumu, Hz. Alinin slam içindeki yerine bak fl itibariyle iki ana kesime bölündü. Bu kesimlerden genel olarak fiîîlik (fiîa) diye bilinen birincisi, onu inançlar n n merkezine oturttu. Di eri ise, ona Peygamberin en yak n akrabas ve ilk slam büyüklerinin en önde gelenlerinden biri ve Râflid Halifelerin dördüncüsü olarak bak yordu. Bununla beraber, her iki çevrede de Hz. Alinin iki o lunun, daha genel bir ifadeyle Peygamberin soyundan gelenlerin, zamanla Araplar n eski soy asaletine verdikleri özel önemin bir anlamda yeniden dirilifli idi. Böylece Peygamberin geleneksel Arap telakkisinin aksine kad n üzerinden devam eden soyunun, slam toplumlar içinde ayr cal kl bir konum kazand görüldü. Bu belki, Peygamber soyunun u rat ld haks zl klar n ve yaflad trajedinin karfl l olarak Müslümanlar n onlara ödedi i bir çeflit kefaretti. Her hâlükârda, istisnas z bütün slam devletleri Seyyid ve fierif denilen bu soyu hem siyaseten, hem dinen her zaman sayg n tutmaya olabildi i ölçüde riayet ettiler. Onlar n iflleriyle ilgilenecek özel kurumlar (Nakîbül-Eflrâfl k) ise daha Abbasîler zaman nda oluflmaya bafllam flt. EROL KILINÇ, Damla Damla Yaflad klar m ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 314 ss. ISBN Yaflad klar mdan bölük pörçük aktard m fleyler, bu kitapta topland. Bunlar, isteyen bir gençlik maceras, isteyen ibretlik ifller ve yaflanm fll klar, isteyen s radan bir ülkücünün ilk gençli inden kocam fll na kadar hayat n n flahsî veya davas bak m ndan kendisince sivri yanlar ile sosyal araflt rmalar için malzeme olabilecek yönlerinin kaydedildi i bir hat ra defteri telakki ederek okusun. Bilinsin ki, küçük fleyler de olsa, tarihe do ru notlar b rakmak arzusu, bunlar kaleme al rken en baflta gelen duygumuzdu. nan yorum ki, bizim kufla n hayat serüvenleri afla yukar böyleydi; onun için zannederim ki, Damla Damla Yaflad klar m da okuyucu, kendi vicdan ile yüzleflecek, hayat n n muhtelif veçhelerinin yans lar n bulacakt r.

20 398 YEN K TAPLAR SADIK KIRBAfi, Siyasetin Finansman (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2012), 231 ss. ISBN Siyasetin finansman ça dafl demokrasinin temel özellikleri olan saydaml k, kat l mc l k ve hesap verebilirlik ilkeleri aç s ndan çok önemlidir. Burada sorunlar varsa siyasete ve siyasetçiye güven azalmakta ve demokrasinin iflleyiflinde sorunlar oluflmaktad r. Siyasetin finansman n en olumsuz etkileyen nedenlerin bafl nda kay t d fl ekonomi ve yolsuzluk gelmektedir. Kay t d fl ekonomi, yolsuzluk ve siyasetin finansman üçgeni birbirini etkileyen, çok boyutlu, çözümü zor sorunlar yuma d r. Bu sorunlar n çözümü için bu üçgenin bir bütün halinde ele al nmas ve çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu çal flmada böyle bir yaklafl m izlenmeye çal fl lm flt r. Yabanc literatür a rl kl ve akademik yo unluklu bir çal flma yerine Türkiye uygulamas ele al nm fl, zaman zaman Dünyada Türkiye nin yerine de inilmifl, uygulamadan olabildi ince bol örnek verilerek genifl kitlelerin daha rahat izleyebilece i bir yaklafl m hedeflenmifltir. CEM L KOÇAK, 2: ktidar ve Demokratlar: Türkiye de ki Partili Siyasi Sistemin Kurulufl Y llar, ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2012), 552 ss. ISBN Türkiye de tek-parti rejiminin sona ermesi, genellikle demokrasiye ya da çok-partili hayata geçifl dönemi olarak adland r l r. Cemil Koçak, Türkiye de ki Partili Siyasî Sistemin Kurulufl Y llar, adl kitap dizisinde, yerleflik say lan tarihsel kabulleri tart flmaya aç yor ve bu adland rmay sorguluyor. Rejimin de iflmesi, fakat dönüflememesi, bu sürecin temel özelli idir. çinde yaflad m z siyasî sistem ve bu sistemin kurulufl sürecinin yol açt sorunlar, bu dönemin de ürünüdür. Bu kapsaml araflt rma, üzerinde hayli tart fl - lan dönemi, bütün boyutlar yla ve derinlemesine yeniden ele almay öneriyor. Bunu önerirken yaln zca d fl politika geliflmelerini ya da iç siyasî tart flmalar de il, bunlar n ayn anda iflledi i dinamik bir analizi hesaba kat yor. Belgeler, an lar, dergiler, gazeteler, diplomatik raporlar ile araflt rmalar temelindeki tart flmalarla analiz çerçevesini genifl bir ufka yerlefltiriyor. Cemil Koçak, Türkiye de Millî fief Dönemi, adl araflt rmas n n devam niteli indeki bu kitap dizisiyle, Türkiye siyasî tarihinin tart flmal dönemlerinden birinin en ayr nt l ve en kapsaml panoramas n gözler önüne seriyor. ktidar ve Demokratlar, Demokrat Partinin kuruluflunun ard ndan iktidar ve muhalefet iliflkilerini ele al yor. Serbest Cumhuriyet F rkas deneyimi karfl laflt rmas, DP üyelerinin muhalif geçmiflleri, tek-parti iktidar n n muhalifler üzerindeki denetim çabalar ve muhalefete siyasi alanda iktidar n biçti i rol bu ciltte tüm ayr nt lar yla gözler önüne seriliyor. EMRE KONGAR, ABD nin Siyasal slam la Dans ( stanbul: Remzi Kitabevi, 2012), 224 ss. ISBN Günümüzün en yak c sorunlar na bilimsel bir bak fl. Emre Kongar yeni kitab, ABD nin Siyasal slam la Dans nda, Ortado u ve Kuzey Afrika daki oluflumlar, slam alemi ile Amerika n n iliflkileri aç - s ndan irdeliyor. Türkiye nin önündeki model olma seçene ini de erlendiriyor. Kongar, yaln zca sorun belirleyen de il, slam alemi, ABD ve Türkiye aç s ndan çözümler öneren bir yaklafl m sunuyor. NEVZAT KÖSEO LU, Türk Dünyas Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düflünceler, 4 Cilt ( stanbul: Ötüken Neflriyat, 2012), 1304 ss. ISBN Bu kitap, Osmanl merkez olmak üzere Türk tarihinin destans bir hikâyesidir. Üslup olarak geleneksel tarihlerimizi hat rlatabilir; içerik olarak da bilinen muteber kaynaklar m z kullan lm flt r. Kitaptaki

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU 1844 Elyazmalar bir geçifl dönemi yap t d r. Marksizm öncesinden marksizme do ru geçifl dönemine iliflkin ve bu geçiflin Marx taraf ndan hiçbir zaman aç a vurma gere i duyulmayan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı