Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar"

Transkript

1 Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TARİH: İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen bir sosyal bilimdir. TARİHİN HAMMADDESİ 1. Yer 2. Zaman 3. İnsan 4. Olay TARİHİN YÖNTEMİ 1. Kaynak / veri toplama 2. Verilerin sınıflandırılması 3. Tahlil (analiz) 4. Tenkit (yazar ve eser kritiği) 5. Terkip (sentez = sonuç) Yazılı Kaynaklar Üzerinde yazı bulunan her tür malzeme tarihin kanıtıdır. Örneğin tab let, kitabe, papirüs, parşömen, kâğıt vb. TARİHİN KAYNAKLARI Yazısız Kaynaklar Görsel Kaynaklar (bulgular) Resim, heykel, anıt, ça nak - çömlek vb. gibi üzerinde yazı bulunmayan malzemelerdir. (Tarih öncesi için en önemli kanıtlardır) Sözlü Kaynaklar Destan, masal gibi TARİHİN ÖZELLİKLERİ 1. Belgelere bulgulara dayalıdır. 2. Neden sonuç ilişkisi kurar. 3. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. 4. Deney - gözlem yöntemi kullanılmaz. 5. Objektif olmak zorunludur. 6. Olayların oluşunda o günkü çevresel faktörler / şartlar etkilidir. TARİH BİLİMİ GEÇMİŞTEKİ İNSAN TOPLULUKLARININ NELERI INCELER? yaşayışlarını kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini savaş ve barışlarını sosyo-kültürel yapılarını NASIL INCELER? neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman belirterek objektif olarak ve belgelere dayandırarak İNCELER

2 ÖSS 2006 Herodotos tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin bir takım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savu nulabilir? Özelliklerimizi hatırlarsak tarih bilimi mutlaka belgelere dayalı bir araştırma ve tarafsızlık (objektiflik) istemekteydi. Öy le ise cevabımız A seçeneği olacaktır. A) Araştırarak ve yansız çalışması B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi Tarihin sınıflandırılması Anlatım Türüne Göre HIKÂYECI (RİVAYETÇİ) TARİHÇİLİK Olayları hikâyeleştirerek anlatır. Aslına sadık kalma beklentisi yoktur. ÖĞRETİCİ (PRAGMATİK) TARİHÇİLİK Toplumu yönlendir me amacı taşır. Millî duygular ön plandadır. SİYASÎ TARİHÇİLİK Sadece siyasi gelişmeleri ko nu edinir. KRONİK TARİHÇİLİK Olayları tarih sırasına göre verir. Sebep - sonuç iliş kisi yoktur. SOSYAL TARİHÇİLİK Kültür ve uy gar lıkları baz alır. Sosyal de ğiş me ve sınıflaşmayı inceler. ARAŞTIRMACI (BİLİMSEL) TARİHÇİLİK Olayları belgelere dayalı olarak ve sebep-sonuç ilişkileri içinde inceleyen günümüz tarihçiliğidir. Kapsamına Göre ZAMANA GÖRE MEKÂNA GÖRE KONUSUNA GÖRE İlk Çağ Tarihi XX. Yüzyıl Tarihi Avrupa Tarihi Türkiye Tarihi Bilim Tarihi Tıp Tarihi - 7 -

3 Tarihe Yardımcı Bilimler Tarih (Yazı) Öncesi Devirlerin İncelenmesinde Arkeoloji Kazı Bilimi Etnografya Kültür Bilimi Antropoloji Irk Bilimi Coğrafya Yeryüzü Bilimi Kimya C14 Metodu Yazı Öncesi Maddi Ögele ATEŞİN VARLIĞI t ISINMA t PİŞİRME t ERGİTME (MADENCİLİK) yapıldığını dolayısıyla medeniyetin/ bilgi birikiminin ulaştığı düzeyi gösterir. Önemli Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlere dikkat edilir. Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir. Tarih öncesi dönemlerde bütün devirler, bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Bakır / Tunç Devri'ndedir. İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır. Tarih (Yazı) Öncesi Devirlerin İncelenmesinde Paleografya Yazı Bilimi Epigrafya Kitabeler Bilimi Filoloji Dil Bilimi Nümizmatik Para Bilimi Sigilografya Mühür Bilimi Toponomi Yer Adları Bilimi Heraldik Arma Bilimi Kronoloji Zaman Bilimi Sosyoloji Toplum Bilimi Diplomatik Siyasi Belgeler Bir Arkeolojik Merkez Örneği YAZILI DÖNEM I. TABAKA: Kil tabletler, metal para vb. II. TABAKA: Metal el aletleri, kerpiç ev YAZI ÖNCESİ temelleri HÖYÜK III. TABAKA: Pişmiş topraktan seramikler, buğday IV.TABAKA: İlkel taş aletler taneleri TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMLERİ Kaynak: Yazılı Kaynaklar Yazısız Kaynaklar SINIFLANDIRMA: Zamana Göre Mekâna Göre Konuya Göre TAHLİL: Kaynakların belge niteliğinde olup olmadığının incelenmesidir. TENKİT (Eleştiri): Belgelerin içeriğinin doğru olup olmadığının incelenmesidir. TERKİP: Elde edilen doğru bilgilerin belli bir yönteme göre düzgün bir şekilde bir araya getirilmesi ve sonuca ulaşılmasıdır

4 ÖSS 2006 Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını D) Taş, toprak ve madenin kullanma sürelerinin aynı olduğunu E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu Araç gereç kullanımı ve kullanılan eşyaların daha kaliteli ve zor elde edilen malzemelerden yapılmış olması uygarlık düzeyinin, dolayısıyla bilgi birikiminin arttığını gösterir. Öyleyse yanıt A seçeneğidir. NOT: Demirin ergitilmesi daha yüksek ısı dolayısıyla daha gelişmiş teknoloji gerektirdiğinden Demir Devri'nin, Bakır / Tunç Devri'nden sonra (üst tabakada) gelmesi gerekir. Yazının İcadı ve Serüveni Hece / Çivi Yazısı Alfabe / Harf Yazısı KİMLERCE BULUNDUĞU: Sümerler Fenikeliler ANADOLU YA GETİREN UYGARLIK ANADOLU DA KULLANAN İLK YERLİ UYGARLIK: ANADOLU DA KULLANAN DİĞER YERLİ UYGARLIKLAR Asur ticaret kolonileri Hititler Urartular Fenike deniz ticaret kolonileri İyonlar Frigler ve Lidyalılar Zaman ve Takvim Takvimimizi her zaman bir sayı doğrusu olarak düşünmeliyiz. Çağlar vb. çeşitli dönemleri de inişli çıkışlı kardiyograf çizgilerine benzetebiliriz. Zaten insanlık da canlı bir organizma değil mi? Takvim GÜNEŞ YILI ESASLI Dünya nın Güneş e göre hareketi 365 gün, 6 sa, 48 dak., 46 sn. İlk kez Mısırlılar geliştirdi. AY YILI ESASLI Ay ın Dünya ya göre hareketi 354 gün İlk kez Sümerler geliştirdi

5 Türklerin Kullandığı Takvimler AY YILI ESASLI Hicrî Takvim Türk İslam devletlerinin tümünde GÜNEŞ YILI ESASLI 1. Oniki Hayvanlı Türk Takvimi: İlk Türk devletlerinde ve günümüzde Orta Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde 2. Celalî Takvim: Büyük Selçuklu Devleti nde 3. Rumî Takvim: Osmanlı Devleti nde 4. Miladî Takvim: Türkiye Cumhuriyeti nde 1 Ocak 1926 dan beri kullanılmaktadır. Tarih Ölçü Birimleri Çağ: İnsanlığın geçirdiği önemli dönüşümler arası uzun süreç Binyıl: MÖ I. Binyıl: arası Devir: Belirli coğrafyalardaki önemli dönüşümler arası süre Yüzyıl: Asır Dönem: Bir devlet ya da bir devletin yaşamındaki bir kesit (Fatih dönemi) Yıl: Miladî takvime göre 365 günlük zaman dilimi XIX. YÜZYIL XIX. yy. ın ilk yarısı XIX. yy. ın ikinci yarısı Zaman sınıflandırması için I. Meşrutiyet 1856 Paris Konf Vaka-i Hayriye 1820 Yunan İsyanı XIX. yy. ilk çeyreği XIX. yy. 2. çeyreği XIX. yy. 3. çeyreği XIX. yy. son çeyreği

6 A) Tarih Öncesi (Prehistorik) Devirler I. TAŞ DEVRİ KABATAŞ (Paleolitik / Eskitaş): Araç - gereç yapımı yoktur, insanlar toplayıcı lık la geçinmektedirler. En ilkel ve en uzun dönemdir. YONTMATAŞ (Mezolitik / Ortataş): Araç - gereç yapımı başlamıştır. Toplayıcılık ya nında avcılık başlamış, mağaralara çekil miş ler. Resim ve kabartma eserlere, güzel sanatların ilk örneklerine rastlanmıştır. Ateş, bu devrin sonlarına doğru bulunmuştur. CİLALITAŞ: (Neolitik / Yenitaş): Topraktan araç-gereç yapımı başlamış, sera mik sanatının temeli atılmıştır. Üreticilikle bir likte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, Dolmen ve Menhirler yapılmıştır. Tekerlek icad edilmiştir. II. MADEN DEVRİ KALKOLİTİK (Bakır taş) Devri: Araç - gereç yapımı yoktur, insanlar toplayıcı lık la geçinmektedirler. En ilkel ve en uzun dönemdir. TUNÇ DEVRİ: Araç - gereç yapımı başlamıştır. Toplayıcılık ya nında avcılık başlamış, mağaralara çekil miş ler. Resim ve kabartma eserlere, güzel sanatların ilk örneklerine rastlanmıştır. Ateş, bu devrin sonlarına doğru bulunmuştur. DEMİR DEVRİ: Topraktan araç-gereç yapımı başlamış, sera mik sanatının temeli atılmıştır. Üreticilikle bir likte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, Dolmen ve Menhirler yapılmıştır. Tekerlek icad edilmiştir. B) Tarih Devirleri Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur, öğrenmeyi ve araştırma yı kolaylaştırmak içindir. Önemli toplumsal ve ekonomik olaylar çağ başlangıcı kabul edilmiştir. İLK ÇAĞ MÖ /476 Yazının bulunması MÖ Kavimler Göçü 375 /476 Batı Roma İmp. yıkılması Daha çok site / polis adlı şehir devletleri Antik kültür felsefe ve bilimlerin doğuşu ORTA ÇAĞ 375/ Kavimler Göçü İstanbul un Fethi ve yüzyıl savaşlarının sonu 1453 Daha çok site / polis adlı şehir devletleri Antik kültür felsefe ve bilimlerin doğuşu YENİ ÇAĞ İstanbul un Fethi Fransız İhtilali 1789 İcatlar Coğrafî keşifler Rönesans Reform Mutlak krallıkların kurulması YAKIN ÇAĞ 1789 dan günümüze Fransız İhtilali Milliyetçilik Sanayi Inkılabı Sömürgecilik

7 PREHİSTORİK (Tarih Öncesi / Yazı Öncesi) Dönemin Özellikleri ve Merkezleri* PALEOLİTİK (KABATAŞ) DEVRİ I. Taş Devri MEZOLİTİK (YONTMATAŞ) DEVRİ NEOLİTİK (CİLALITAŞ) DEVRİ TARİH MÖ / MÖ MÖ ANADOLUDAKİ MERKEZLERİ Karain, Beldibi, Beldibi (Antalya) Belbaşı Mağaraları (Antalya) Çatalhöyük (Konya), Çayönü (Diyarbakır), Hacılar (Burdur) AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ İnsanlığın en uzun dönemi, geçim avcılık ve toplayıcılığa dayalı geçici doğal barınaklarda göçebe yaşam Avcılık, toplayıcılık (tüketicilik) ve doğal barınaklarda yaşam devam ediyor, mağara / duvar resimleri İlk klan (İlk örgütlenme biçimi) / kan bağına dayalı yaşam örnekleri İlk yerleşik hayat (şehir / köy) İlk tarımsal üretim aşaması İlk hayvan evcilleştirmesi İlk totemistik inançlar (insan ve hayvan heykelcikleri) İlk kez toprağa dayalı mülkiyet anlayışı BULUŞLAR İlk taş aletler Dönemin sonlarında ateş bulunmuş ve pişmiş Bitki liflerinden dokuma, çömlekçi çarkı, kerpiç ev topraktan kap kacak mimarisi yapma, ölü gömme teknikleri (cenin pozisyonu) ve balık tutma BULUNTULAR İlkel taş ve kemik Taş ve kemikten aletler; el baltaları, aletlerde gelişme ve kesiciler, iğneler artış, mağara duvar vb. resimleri YAZI YOK YOK YOK Daha kullanışlı el aletleri (mikrolit), gelişmiş seramikçilik, ker piç ev mimarisi, Dolmen ve Menhir denilen anıtlar * Bu dönemin tarihsel olarak bölümlenmesi yaklaşık olarak verilebilmektedir. Çünkü yazılı olmayan malzemeler karşılaştırmalı ve kimyasal (c14) yöntemlerle analiz edilerek tarihlendirilebilmektedir. Yazı kullanımı yer yer başlamış olmasına rağmen her uygarlık ve bölgede aynı oranda ve yeterli kullanımı olmadığından diğer buluntulara göre değerlendirme sürmektedir. Dolayısıyla Tunç (Bronz) devrinden itibaren Anadolu da da yazılı (tarihî) devirler başlamış kabul edilmektedir

8 KALKOLİTİK (BAKIR-TAŞ) DEVRİ** II. Maden Devri TUNÇ (BRONZ) DEVRİ MÖ MÖ MÖ DEMİR DEVRİ Truva (Çanakkale), Alişar (Yozgat), Alacahöyük (Çorum) Taş yanında bakır aletler, üretimde artış, bakırın yanında altın, gümüş işlemeciliği, gelişen yerleşim merkezleri Metal ergitme yöntemi İlk metal (bakır, altın ve gümüş) aletler, gelişmiş çanak çömlek Truva (Çanakkale), Gözlükule (Mersin), Kültepe (Kayseri) Anadolu da tarihi devirlerin başlangıcıdır. (Kül tepe de kil tabletler), daha sert ve dayanıklı (bakır + kalay karışımı) aletler, yerleşim merkezleri arası ticaret Tekerlek ve at arabası, ilk şehir devletleri ve imparatorluk yönetimi Metallerin karışımı ve sertleştirilmesi Tunç aletler, şehir ve köylerde farklı mimarî örnekler, yazılı kil tabletler Alacahöyük (Çorum), Kargamış (G.Antep), Gordiyon (Ankara), Arslantepe (Malatya) vb. Şehir devletleri ve merkezî imparatorluklar artarak güçlenmiş ve daha sık savaşlar, istilalar ve göçler görülmüştür. Ticaret hızlanmış ve kolonicilik gelişmiştir. Gelişmiş silahlar, at koşum takımları, saban, orak, metal mutfak eşyaları (kap, kacak), farklı mimarî teknikler Gelişmiş taş işçiliği ile yapılan kaleler, tapınaklar, baraj ve su kanalları ile başta seramik olmak üzere her türlü günlük kullanım eşyası ve silah YOK Devrin sonlarında Kayseri Kültepe de ilk yazılı tabletler Arkeolojik malzemelere ek olarak Hitit ve Urartularda hiyeroglif+çivi yazısı, Frig, Lidya ve İyonlarda alfabe yazısı ** Yalnızca Anadolu için geçerli bir çağdır. Anadolu dışındaki bölgelerde Taş devrinden doğrudan Maden (bakır/tunç) çağına geçiş vardır. *** İlk örgütlenme biçimi

9 Tarih Çağlarının Genel Özellikleri İLK ÇAĞ (ESKI ÇAĞ) MÖ 3200 MS.375/476 SİYASAL YAPI Yerleşik yaşamın gelişme si ile çağın başlarında Mezo po tamya da Ur, Antik Yunan da Polis ya da Site denilen şehir devletleri giderek merkezî krallıklara dönüştü. KÜLTÜREL HAYAT Yazı ve kâğıt gibi araçların icadına kadar kültürel etkileşim kısıtlı ve yavaş sürmekteydi. Göç ve ticaret yollarıyla İç Asya, Mezopotamya ve Mısır dan gelen bilgilere ek olarak İyon, Yunan, Hellenistik ve Roma dönemlerinde günümüz bilimine ışık tutan antik kültür ortaya çıktı. ORTA ÇAĞ 375/ Doğu`daki merkezî imparatorluklara karşın Avrupa`da derebeylik (feodalite) rejimi hâkim oldu. Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki en önemli savaşları olan Haçlı Seferleri yaşandı. Tercüme faaliyetleri ile kültürel olarak zenginleşen İslam medeniyeti en parlak dönemini yaşarken Avrupa`da ise skolastik düşünce egemendi. Haçlı Seferleri sonrası İslam dünyasından batıya kültürel transferler başladı. YENI ÇAĞ Avrupa`da feodalitenin güç kaybetmesi ile mutlak monarşiler güç kazanarak dünyaya açıldılar. Doğu`da ise Osmanlı Devleti, bir dünya devleti olarak yükseliş (XV-XVI. yy), duraklama (XVII. yy) ve gerileme (XVIII. yy) dönemlerini yaşadı. Avrupa`da kâğıt ve matbaanın kullanılmasıyla yeni fikirlerin yayılması kolaylaştı. Kültür seviyesi yükselerek Rönesans hareketini doğurdu. YAKIN ÇAĞ 1789 dan günümüze Fransız İhtilali sonucunda Avrupa'da ulus devletler, meşrutî ve demokratik yönetimler kurulmaya başladı. Merkezî imparatorlukların bir çoğu gibi Osmanlı Devleti de dağılma dönemine girdi. ABD kuruldu. Siyasi birliklerin kurulması ve Avrupa daki bloklaşmaların sonucunda I. ve II. Dünya Savaşları yaşandı. Aydınlanma Çağı sonrası pozitivizmin güçlendirdiği Batı kültürü Doğu`ya göre daha üstün bir hâle geldi. Sanayi sonrası hızlı kentleşme ve bireysel yaşam ön plana çıktı. İletişimin gelişmesiyle XX. yüzyıl sonlarından itibaren çok uluslu postmodern (modernlik sonrası) kültür yaygınlaştı

10 EKONOMİK YAPI TOPLUMSAL YAPI DİNÎ YAPI Lidya da paranın icadı ile ticaret hızlandı. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Kısmen kara ve deniz ticareti de yapılmaktaydı. En önemli ticaret yolları Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu idi. Asur, Fenike ve Yunan gibi kolonici topluluklar ortaya çıktı. Başta İtalyan kentleri olmak üzere deniz ticaretine dayalı zenginliğin yanı sıra korsanlık faaliyetleri hızla arttı. Haçlı seferleri sonrası Akdeniz limanları önem kazandı. Coğrafî keşifler sonucunda Avrupa ekonomik açıdan güçlendi. Avrupa`nın Osmanlı Devleti`ne ekonomik açıdan bağımlılığı sona ermesiyle kolonyalizm de denilen ilk sömürgecilik faaliyeti görüldü. Sanayi İnkılabı nın ham madde, enerji, işgücü ve pazar ihtiyacını doğurmasıyla sömürgecilik yaygınlaştı. El üretimi yerine fabrikalaşma sonucu kapitalizm, sosyalizm, liberalizm gibi sosyo-ekonomik sistemler doğdu. Ailevi bağlar, belli bir klanın üyesi olmak önemliydi. Giderek göçebelikten daha çok toprağa bağlı toplumlar ortaya çıktıkça sınıf farklılıkları görülmeye başlandı. Avrupa`da toprağa bağlı feodal ve sınıflı bir toplum yapısı hâkimdi. Asya toplum ve kültürlerinde ise genellikle sınıf farklılıkları görülmemekteydi. Ticaretin önem kazanması ve feodalitenin çöküşü ile Orta Çağ Avrupası nın sınıflı toplum yapısı değişti. Şehirlerin nüfusu arttı. Burjuvazi (kentsoyluluk) güçlendi. Aydınlanma düşüncesi ve Fransız İhtilali nin yaydığı eşitlik düşüncesi ile milliyetçilik ilkesi, çok uluslu devletlerin parçalanmasının yanı sıra birey ve yurttaş kavramlarını doğurdu. Sanayinin gelişmesiyle işçi sınıfı ortaya çıktı. Çok tanrıcılığa (politeizm) dayalı inançların yaygın olmasına karşın Yahudilik ve Hristiyanlık bu dönemde ortaya çıktı. Ölüleri oda biçimindeki mezarlara veya küplere gömme geleneği gibi mumyalama ve eşyaları ile gömme vb. uygulamalar ahiret inancı olduğunu göstermektedir. Devletlerin temel siyasetini Avru pa'da Katolik Hristiyanlık, doğuda ise Ortodoks Hristiyanlık, İslâmiyet ve diğer asya dinleri yönlendirmekteydi. Batı dünyasında Katolik Kilisesi siyasi gücü elinde tutmaktaydı. Avrupa`da Kilise ye karşı reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven azaldı. Katolik ve Ortodoks mezheplerine karşın Protestanlık,Kalvenizm ve Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıktı. Avrupa`da dine dayalı yönetim anlayışı yerine salt akla dayalı lâik / seküler hukuk kuralları ve lâik yönetimler güç kazandı

11 İlk Çağ Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri KURULDUĞU YER BAŞKENTİ DEVLET YÖNETİMİ SOSYO- EKONOMİK YAPISI DİNÎ YAPISI HİTİTLER MÖ 2000 ler Orta Anadolu Kızılırmak kıvrımı Hattuşaş Çorum / Boğazköy Krallık (Pankuş: Danışma Meclisi) Tavananna (Kraliçe) Tarıma dayalı (Bin Tanrı İli: Fethedilen ülkelerin tanrılarını da kapsar) URARTULAR MÖ 840 Doğu Anadolu Van Gölü ve çevresi Tuşpa Van Kalesi Federal Krallık Tarım ve hayvancılığa dayalı ahiret inancı Ölü Gömme/ Yakma (Kaya Mezarı / Urne) FRİGLER MÖ 1200 Orta ve Batı Anadolu Gordiyon Ankara / Polatlı Krallık Tarıma dayalı ahiret inancı (Tümülüs*) LİDYALILAR MÖ 1185 Batı Anadolu Menderes Gediz arası Sardes (Sart) Manisa Krallık Tarım ve ticarete dayalı Çok tanrılı İYONLAR MÖ 1100 Batı Anadolu İzmir Büyük Menderes arası İzmir/ Foça/ Efes/ Milet/ Bodrum Demokrasi Şehir Devletleri Konfede-rasyonu Deniz ticareti tarım asil köle ayrımı Çok tanrılı

12 ALFABESİ VE YAZILI ESERLERİ Çivi yazısı Anallar (yıllık olayların kayıtları) Kumarbi Efsanesi, Kadeş Ant., Hukuk Kuralları vb. Çivi yazısı Kaya Yazıtları, Tapınak vb. inşa kitabeleri Alfabe yazısı Midas Efsanesi MİMARİ ESERLERİ Hattuşaş, Alacahöyük kent kalıntıları Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları Kralların kurduğu kentler (kaleler), kaya mezarları, tapınak, baraj ve su kanalları Gordiyon yerleşimi, kaya anıtları (Yazılıkaya) Midas'ın tümülüsü UYGARLIĞA KATKILARI VE TANITICI KAVRAMLAR Anal, Pankuş, Tavananna, Kadeş Antlaşması (MÖ 1280), Danışma Meclisi, kadına değer verilmesi, aile hukuku, ilk yazılı ant. (Kadeş) iki tekerlekli savaş arabaları Tuşpa, Sarduri Kanalı, savaşçı Tanrı Haldi, demir işlemeciliği, anıtsal kale ve kent mimarisi, baraj ve su mühendisliği Kibele, Midas, ilk kilim örnekleri (Tapetes), ilk müzik aletleri, saban ve sert tarım yasaları, tümülüs KİMLERCE YIKILDI / YIKILIŞ TARİHİ Deniz Kavimleri ve Asurlar MÖ 1190 İskit ve Medler MÖ 600 Kimmerler MÖ 676 Alfabe ilk metal para Sardes kenti ve altın işleme atölyeleri Kral Yolu, paralı ordu Hallys (Kızılırmak) Savaşı ilk metal para (MÖ 680) Kral Yolu Persler MÖ 546 Alfabe İlyada ve Odesia Destanları, ilk bilimsel eserler İyon planlı şehir düzeni (İzmir/ Foça/ Efes/ Milet/ Bodrum), Artemis Tapınağı Tales, Pisagor, Öklid, Hipokrat, Diyojen, Herodot, Homeros ile hür düşüncenin doğuşu, pozitif bilimler, felsefe, tarih, coğrafyaya ait ilk eserler, kent mimarisi (Hippodamos - Milet) Persler MÖ

13 LIDYALILAR IYONLAR FRIGLER HITITLER URARTULAR

14 Maden Çağında Uygarlıklar Lidyalılar Lidyalıların başkenti Sard şehri idi (bugünkü Manisa-Salihli yakınlarında). Lidyalılar, ilk parayı icat ederek özellikle karayolu ticareti yapmışlar, Sard dan başlayarak Mezopotamya daki Nino va ya kadar uzanan Kral Yolu nu yaparak ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Hititler Hititler, Anadolu medeniyetleri içinde tarih çağlarını yaşadığı bilinen ilk medeniyettir. Başkenti Hattuşaş tır (bugünkü Çorum-Boğazköy). Frigler Frigler, Makedonya - Trakya bölgesinden boğazlar yoluyla Anadolu ya göç etmişlerdir. Başkenti Gordion dur (bugünkü Ankara - Polatlı da, diğer ismi Yassıhöyük). İyonlar İyonlar, MÖ 1100'lerde Ege sahillerinde Aka'larca kurulmuş denizci bir kavim olup şehir devletleri federasyonu hâlinde yönetilmişlerdir. En önemli merkezleri Foça, İzmir, Efes, Milet, Bodrum'dur. Deniz ticaretiyle geçinip koloniler kurmuşlardır. Anadolu'da demokrasiyi ilk kez uygulayarak, özgür düşünce sayesinde birçok bilimin temellerini atmışlardır. Urartular Urartular kendilerine Bianili demekteydiler. B ile V harfinin değişmesi sonucunda Van sözcüğü oluşmuştur. Urartu adı ise, can düşmanları Asurlular tarafından verilmişti. Başkenti Tuşpa idi (bugünkü Van Kalesi kayalıkları) ÖSS 2003 Anadolu ile Mezapotamya arasında Eskiçağ'da var olan ticarî ilişkilerin Orta çağ'da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında, I. İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması. III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Her iki çağda da bu iletişim ve ulaşımın sürdürülmesi, ulaşım olanakları kadar karşılıklı ihtiyaçlarla ilgilidir, siyasi sorunlar ise bu ilişkiyi engeller. Yanıt C şıkkıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C I ve II D) II ve II E) I, II ve III

15 Diğer İlk Çağ Uygarlıklarının (Komşu Uygarlıklar) Özellikleri MEZOPOTAMYA DOĞU AKDENİZ UYGARLIK KURULDUĞU YER / BAŞKENTİ DEVLET YÖNETİMİ MISIR Mısır / Memfis Krallık SÜMER AKAD ELAM BABİL ASUR FENİKE Güney Mezopotamya / Ur, Uruk, Lagaş Mezopotamya / Agade Orta Mezopotamya / Sus Güney Mezopotamya / Babil Kuzey Mezopotamya / Ninova Lübnan kıyıları / Biblos, Sayda ve Sur Krallık / Şehir devleti Krallık / Şehir devleti Krallık / Şehir devleti Krallık / Şehir devleti Krallık Krallık / Şehir devleti İBRANİ Filistin / Kudüs Krallık GİRİT Girit / Minos Krallık YUNAN MED / PERS HELEN Teselya (Orta Yunanistan) ve Mora / Atina İran / Sus / Persepolis Makedonya / Makedonya ROMA İtalya / Roma BİZANS HİNT Doğu Roma / İstanbul Hindistan (İndus ve Ganj ırmakları) Demokrasi / Şehir devleti Krallık Krallık Krallık / Cumhuriyet Krallık Krallık ÇİN Çin (Sarı Irmak) Krallık SOSYO EKONOMİK YAPISI Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarım ve ticarete dayalı / Deniz ticareti, kolonicilik (vatan anlayışı yok) Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var Deniz ticareti, kolonicilik Aristokrasi, deniz ticareti, kolonicilik (vatan anlayışı var) Tarıma dayalı / Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var (patrici / soylu, plep / orta sınıf) Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var Tarıma dayalı / (Kast sistemi) Tarıma dayalı / DİNİ YAPISI ALFABESİ VE YAZILI ESERLERİ Hiyeroglif, Kadeş Ant. Çivi yazısı, Gılgamış Destanı tabletleri Çivi yazısı Çivi yazısı Çivi yazısı İlk tek tanrılı inanç (Musevilik) Çivi yazısı İlk Alfabe (22 harfli) Latin alfabesinin atası Alfabe Alfabe / Zerdüştlük - Mecusilik (ateşe tapma) Alfabe Çivi yazısı Alfabe, sonradan tek tanrı (Hristiyan / Katolik) Tek tanrılı Hristiyanlık (Ortodoks) (Budizm) (Konfiçyüs ve Tao) Alfabe Alfabe Alfabe Alfabe

16 MİMARİ ESERLERİ Piramitler, Krallar vadisi İlk kent yerleşimleri, Ziggurat Kerpiç mimari UYGARLIĞA KATKILARI VE TANITICI KAVRAMLAR Mumyacılık, papirüs, Kadeş Barışı, Firavun, Güneş Tanrısı Ra, Sfenks (insan başlı aslan heykelleri), Pi sayısı Tarihte ilk yazılı belgeler (MÖ 3200), ensi-patesi (rahip - krallar), Ziggurat (astro tapınak), Urukagina Yasaları (ilk kanun) İlk imparatorluğu ve ilk sürekli orduyu kurdular (Kral Sargon) KİMLERCE YIKILDIĞI/ TARİHİ Büyük İskender İmp. (MÖ 330) Akadlar Gutiler Kerpiç mimari Sus kenti Kral Yolunun başlangıcı Asurlular Babil kulesi Ninova Sarayı ve kütüphanesi Kent kalıntıları Hammurabi yasaları, mutlakiyet, Babil in asma bahçeleri, astroloji Ninova kütüphanesi (tabletler), Ticaret kolonileri (Kültepe) Alfabeyi ve deniz koloniciliğini ilk kez gerçekleştirdiler, en ünlü kolonisi Kartaca (Libya) Persler Med - Babil Vatan anlayışı olmadığından dağılmışlardır. Süleyman Mabedi Davut, Tevrat, Süleyman Mabedi Romalılar (MÖ 30) Knossos sarayı Knossos sarayı Doğal afet (Volkanizma) Atina, Sparta gibi düzenli şehirler, Agora, Miken Şatosu Halk meclisi (Demokrasinin temelleri), Solon, Dragon, Kleisthenes kanunları, Polis (şehir /site devleti), Zeus, Olimpiyatlar Romalılar (MÖ 30) Persepolis teki saray binaları, aslan heykelleri Amfitiyatro Augustus Mabedi, Roma Hamamı (Ankara), Bozdoğan Su Kemeri (İstanbul), Side, Perge Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı (İstanbul) Budist mabedleri Kral Ticaret yolunu geliştirdiler. İlk posta teşkilatını kurdular. Anadolu da ilk kez Satraplık (eyalet teşkilatı) kurdular Büyük İskender in seferleri, parşömen kağıdı, gymnazyum (spor mrk.), asklepion (sağlık merkezi), kaplıca tedavisi, Hellenistik dönem Sezar, 12 Levha Kanunları, Senato, Milano Fermanı'yla Hristiyanlığın serbest olması (313), Latin alfabesi, Julyen / Miladî takvim Büyük İskender (MÖ 330) Romalılar (MÖ 30) Kavimler göçü sonrası Barbarlar (Batı Roma 476) Bizans surları, Grejuva (Rum ateşi) Osmanlılar (1453) İklimin elverişsizliği ve coğrafî yapının dağınıklığının doğurduğu Kast sistemi (Brahmanizm'de) nedeniyle millî birlik kuramadılar Çin Seddi İpek Yolu, barut, kâğıt ve matbaa, pusula

17 Bu Ünitede Geçen Olayların Kronolojik Sırası MÖ 8500 Çatalhöyük te ilk yerleşmenin başlaması ve Orta doğu'da çiftçiliğe geçiş aşaması Neolitik Yeni / Cilalıtaş MÖ 7000 Tarım ve yerleşimin gelişimi MÖ 3500 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş MÖ 3200 Sümer de çivi yazısının tabletlerde kullanılmaya başlaması MÖ 3000 Sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları Yazılı kayıtların kullanılmaya başlaması MÖ 2375 Mezopotamya da ilk kanunların çıkarılması (Urukagina Yasaları) MÖ 1900 Anadolu da yazının kullanılmaya başlaması. (Kültepe de Asur ticaret kolonilerince yazının kullanılması) MÖ 1700 Hammurabi tarafından insanlığın ilk anayasa derlemesinin yazılması Avrasya bozkırı kökenli barbar akınlarının Avrupa nın Atlantik kıyılarına ulaşması MÖ 1300 Fenikelilerce icat edilen alfabetik yazının Suriye de ve Filistin de yaygınlaşması MÖ 1296 Kadeş Savaşı MÖ 1280 Kadeş Barışı MÖ MÖ 1250 Truva Savaşları MÖ 1230 Ege göçleri sonunda Deniz kavimlerinin Anadolu yu istila etmeleri ve Hititler in yıkılması sonucu Demirçağ uygarlıklarının kurulması MÖ 1000 Ortodoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran da) verimli düşünce akımlarının doğuşu MÖ 776 İlk olimpiyatların yapılması MÖ 753 Roma nın kuruluşu MÖ 700 MÖ 700 den az önce Orta Asya dan ve Güney Rusya dan göç etmiş İskitler in Karadeniz in kuzeyi Ukrayna da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri MÖ 680 Lidyalılar ın parayı kullanmaya başlaması Gordiyon un Kimmerlerce işgali MÖ 600 İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çalışması

18 MÖ 25 Mayıs 585 Lidyalılarla Persler arasındaki Hallys (Kızılırmak) Savaşı sırasında ünlü bilgin Tales in önceden saptadığı Güneş tutulmasının gerçekleşmesi sonucu barış yapılması Persler in Anadolu yu işgali Lidyalılar ve İyonlar a son vermesi MÖ 334 Büyük İskender in Anadolu ya gelmesi ve Biga Çayı Savaşı nda Persleri yenmesi MÖ 333 Büyük İskender in İssos Savaşı nda Persler i ikinci kez yenerek Anadolu da Pers egemenliğine son vermesi MÖ 330 Pers İmparatorluğu nun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması MÖ 320 İskender in İndus Vadisi ne girmesi MÖ 146 Roma nın Makedonya yı ve Yunanistan ı fethetmesi Romalıların Anadolu da Helen egemenliğine son vererek Anadolu da kendi eyalet yönetimlerini kurmaları (Thema) Romalıların Mısır ı fethetmesi 0 MILAT Dört İncil in yazıldığı yıllar 193 Roma Barışı nın şiddete başvurulmasıyla bozulması Milano Fermanı ile Hristiyanlığın resmî din olarak tanınması 325 İznik Konsülü nde bugünkü Dört İncil in kutsal kitap olarak kabulü 372 Hunlar ın Güney Rusya ya girip Ostrogotları sürmesi 375 Kavimler Göçü ve Barbar istilaları ile Avrupa nın karışıklık içine girmesi 395 Barbar saldırıları ve iç karışıklıklar sonucu Roma İmp. ikiye ayrılması (Doğu - Batı) 410 Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya ya geçip krallık kurmaları 451 Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı nın Papa nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme (teslis) öğretisinin Papa Büyük Leon un saptadığı biçimiyle benimseyip, monofizist biçimini reddedişi 476 Batı Roma İmparatorluğu nun çöküşü (Antik kültürün sonu ve yükselen feodalizmden dolayı Orta çağ ın başlangıcı olarak da kabul edilir)

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi.

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi. Yazı Menu 1 - Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigyalılar Lidyalılar Urartular İyonyalılar 2 - Kültür ve Uygarlık Devlet Yönetimi Din ve İnanış 1 / 12 Sosyal ve Ekonomik Hayat Yazı-Dil-Bilim-Sanat 3 - Uygarlıkların

Detaylı

İlk Uygarlıklar MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

İlk Uygarlıklar MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ İlk Uygarlıklar YGS Tarih 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? İlk Uygarlıklar İlk uygarlıklar hakkında sınava yönelik bilgiler ile hazırladığımız bu yazı hem YGS de hem de LYS de çıkması muhtemel soruları yapmanıza

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Hititliler Suriye yi ele geçirmek için

Detaylı

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI A- TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE TARİH ÇAĞLARI 1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullanılması,

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Ülke krallık ile yönetilmiştir. - Kraldan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ Burcu Aslı ÖZKAN İlk Çağda Anadolu da kurulan bazı uygarlıklar Hitit, Frig,Urartu, Lidya. HİTİTLER MÖ(1700) Başkenti Hattuşa (Boğazköy) Malatya Orta Anadolu

Detaylı

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP II YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Mehmet DARDAĞAN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR Alper ERCAN 6/B 112 TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır. Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ I - Tarih Biliminin Konusu II - Tarih Biliminin Yöntemi III Tarihin Tasnifi (sınıflandırılması)

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 18 Ağustos :29 - Son Güncelleme Perşembe, 18 Ağustos :42

Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 18 Ağustos :29 - Son Güncelleme Perşembe, 18 Ağustos :42 Antik Çağda Söke'yi bilmek için Antik Çağda Türkiye'yi bilmek gerekir ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ A. ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE 1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Dönemlerini Aydınlatan Merkezler Anadolu: Küçük

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER

Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER Tarih Öncesi Çağlar - PREHĠSTORĠK DEVĠRLER 1. TaĢ Çağı a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağ) = (M.Ö. 2.000.000-10.000) b) Orta Taş / Yontma Taş (Mezolitik Çağ) = (M.Ö. 10.000-8.000) c) Yeni Taş / Cilalı

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 42 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 1. Tarihi Çağlara Giriş... 22 2. İlk Çağ Uygarlıkları... 26 Konu Değerlendirme Testi... 47 21 Tarihi Çağlara Giriş 43 46 Tarih daha kolay ve derinlemesine

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI İÇİNDEKİLER TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı b. Maden Çağı Tarih Çağları İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Kültür ve Uygarlık Mezopotamya Uygarlığı a. Sümerler

Detaylı

Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir. Frig tarihini Frigler in yeterli sayıda yazılı belge bırakmamış

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci

İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci Yerleşik Yaşama Geçişte Buğdayın Önemi Buğday dayanıklı bir bitkidir. Zengin toprakta, fakit toprakta yetişir. Uzun süre saklanabilir. Besin değeri zengindir. Çeşitli şekillerde

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 23.9.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

Ölçek değişince değişen özellikler. Ayrıntı. Küçültme oranı. Gösterilen alan

Ölçek değişince değişen özellikler. Ayrıntı. Küçültme oranı. Gösterilen alan ÖLÇEKLER HARİTA: Yeryüzünün tamamının veya belli bir bölümünün belirli oranda küçültülerek bir düzleme çizilmiş halidir. ÖLÇEK: Gerçek uzunlukların haritaya aktarılırken belirli oranda küçültülürler. Bu

Detaylı

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİH NEDİR? GEÇMİŞ BİLİM İNSAN DAVRANIŞLARI VE FAALİYETLERİ OBJEKTİF (TARAFSIZ) YER VE ZAMAN BELGE (KAYNAK) NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ TARİH BİLİMİNİN KONUSU NEDİR? İnsan ve insanın etkisiyle

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 27.2.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir.

2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir. YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI İçindekiler 1. Ünite TARİH BİLİMİ 1. Bölüm : Tarih Bilimine Giriş... 5 2. Bölüm : Tarih Yazıcılığı ve Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları...13 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR 1. Bölüm : Tarihî

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

TARİHE YOLCULUK (2.ünite 1.kazanım) Anadolu Uygarlıkları

TARİHE YOLCULUK (2.ünite 1.kazanım) Anadolu Uygarlıkları Anadolu Uygarlıkları Uygarlık Adı HİTİTLER FRİGLER LİDYALILAR İYONLAR URARTULAR 2. ÜNİTE: KÜLTÜR ve MİRAS TARİHE YOLCULUK (2.ünite 1.kazanım) Özelliği --- Başkenti Hattuşaş (Çorum) --- Anadolu'da kurulan

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

İktisat Tarihi II. III. Hafta

İktisat Tarihi II. III. Hafta İktisat Tarihi II III. Hafta İkinci Devrimin Başlangıcı Tarih öncesi marangozluğun tacı: TEKERLEK Tekerlek yalnızca taşıma işlerine devrim getirmekle kalmadı imalat endüstrisinde de kullanıldı. Hayvanlarla

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

İktisat Tarihi II. I. Hafta

İktisat Tarihi II. I. Hafta İktisat Tarihi II I. Hafta Tarih Öncesi Çağların Bölümlenmesi Taş Çağı Bakır Çağı Tunç veya Bronz Çağı Tarihsel gelişim türün sürdürülmesi ve çoğalmasına katkıda bulunma ölçütüne göre de yargılanabilir.

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö

ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö ORTA /OLGUN BRONZ ÇAĞ M.Ö.2500-2000 Anadolu uzun bir duraklama sürecinden sonra Olgun Bronz Çağ da yeniden parlak bir dönem yaşar. Yazı henüz kullanılmamakla birlikte uygarlık üstün bir düzeye ulaşmıştır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İLKÇAĞ TARİHİ Ders No : 0020100003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 2 BULUŞLARIN SERÜVENİ BULUŞLARIN SERÜVENİ Bir buluşun zaman içindeki gelişim aşamalarını ve kullanım alanlarını öğrenebilmek için hangi sorulara cevap aranmalıdır?

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Uygarlık Tarihi Notları 1. Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi:

Uygarlık Tarihi Notları 1. Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi: Uygarlık Tarihi Notları 1 Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi: Hicri yılı 33 e bölünüz. 1420 : 33 = 43.03 (=43) (A sayısı) A sayısını hicri yıldan çıkarınız. 1420 43 = 1377 (B sayısı) B sayısını 622 ile

Detaylı

3/23/2016 HEMŞĠRELĠK TARĠHĠ VE DEONTOLOJĠ

3/23/2016 HEMŞĠRELĠK TARĠHĠ VE DEONTOLOJĠ TARĠH; HEMŞĠRELĠK TARĠHĠ VE DEONTOLOJĠ Sözcük anlamı Geriye gitme, geriye uzanma anlamlarını içeren Ġbranice Reha kökünden gelmektedir. Grek - Latin dillerinde Historia karşılığındadır. Yar. Doç. Dr. SERAP

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

2B. MEZOPOTAMYA, MISIR, İRAN, HİNT, ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI 1. MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI 2. MISIR UYGARLIĞI 3. İRAN UYGARLIĞI 4.

2B. MEZOPOTAMYA, MISIR, İRAN, HİNT, ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI 1. MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI 2. MISIR UYGARLIĞI 3. İRAN UYGARLIĞI 4. 2B. MEZOPOTAMYA, MISIR, İRAN, HİNT, ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI 1. MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI 2. MISIR UYGARLIĞI 3. İRAN UYGARLIĞI 4. HİNT UYGARLIĞI 5. ÇİN UYGARLIĞI 6. DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI 7. ORTA ASYA

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF (I. ve II. Yarıyıl) ARK 101-102 Arkeolojiye Giriş I-II (2) AKTS (3) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları ve

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Dersin Amacı. Ders İçeriği

Dersin Amacı. Ders İçeriği BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Türkiye de Turizm Coğrafyası Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 810000000001208 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da

Detaylı

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır.

UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. ETKİNLİK 1 SESSİZ SİNEMAYLA TARİHÖNCESİ ANADOLU ETKİNLİK ADIMLARI 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. 2. Etkinliğe başlamadan önce hazırlık olarak Çalışma Kâğıdı nın birinci maddesinde yer alan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.DÖNEM) ARK 101 Prehistorik Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 3 ARK 103

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI Timothy P. Harrison PATİNA KRALLIĞI NIN BAŞKENTİ TELL TAYINAT Kazı çalışmaları, bit hilani olarak adlandırılan birkaç büyük saray kompleksini ve zarif bir şekilde

Detaylı