Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar"

Transkript

1 Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TARİH: İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen bir sosyal bilimdir. TARİHİN HAMMADDESİ 1. Yer 2. Zaman 3. İnsan 4. Olay TARİHİN YÖNTEMİ 1. Kaynak / veri toplama 2. Verilerin sınıflandırılması 3. Tahlil (analiz) 4. Tenkit (yazar ve eser kritiği) 5. Terkip (sentez = sonuç) Yazılı Kaynaklar Üzerinde yazı bulunan her tür malzeme tarihin kanıtıdır. Örneğin tab let, kitabe, papirüs, parşömen, kâğıt vb. TARİHİN KAYNAKLARI Yazısız Kaynaklar Görsel Kaynaklar (bulgular) Resim, heykel, anıt, ça nak - çömlek vb. gibi üzerinde yazı bulunmayan malzemelerdir. (Tarih öncesi için en önemli kanıtlardır) Sözlü Kaynaklar Destan, masal gibi TARİHİN ÖZELLİKLERİ 1. Belgelere bulgulara dayalıdır. 2. Neden sonuç ilişkisi kurar. 3. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. 4. Deney - gözlem yöntemi kullanılmaz. 5. Objektif olmak zorunludur. 6. Olayların oluşunda o günkü çevresel faktörler / şartlar etkilidir. TARİH BİLİMİ GEÇMİŞTEKİ İNSAN TOPLULUKLARININ NELERI INCELER? yaşayışlarını kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini savaş ve barışlarını sosyo-kültürel yapılarını NASIL INCELER? neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman belirterek objektif olarak ve belgelere dayandırarak İNCELER

2 ÖSS 2006 Herodotos tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin bir takım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savu nulabilir? Özelliklerimizi hatırlarsak tarih bilimi mutlaka belgelere dayalı bir araştırma ve tarafsızlık (objektiflik) istemekteydi. Öy le ise cevabımız A seçeneği olacaktır. A) Araştırarak ve yansız çalışması B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi Tarihin sınıflandırılması Anlatım Türüne Göre HIKÂYECI (RİVAYETÇİ) TARİHÇİLİK Olayları hikâyeleştirerek anlatır. Aslına sadık kalma beklentisi yoktur. ÖĞRETİCİ (PRAGMATİK) TARİHÇİLİK Toplumu yönlendir me amacı taşır. Millî duygular ön plandadır. SİYASÎ TARİHÇİLİK Sadece siyasi gelişmeleri ko nu edinir. KRONİK TARİHÇİLİK Olayları tarih sırasına göre verir. Sebep - sonuç iliş kisi yoktur. SOSYAL TARİHÇİLİK Kültür ve uy gar lıkları baz alır. Sosyal de ğiş me ve sınıflaşmayı inceler. ARAŞTIRMACI (BİLİMSEL) TARİHÇİLİK Olayları belgelere dayalı olarak ve sebep-sonuç ilişkileri içinde inceleyen günümüz tarihçiliğidir. Kapsamına Göre ZAMANA GÖRE MEKÂNA GÖRE KONUSUNA GÖRE İlk Çağ Tarihi XX. Yüzyıl Tarihi Avrupa Tarihi Türkiye Tarihi Bilim Tarihi Tıp Tarihi - 7 -

3 Tarihe Yardımcı Bilimler Tarih (Yazı) Öncesi Devirlerin İncelenmesinde Arkeoloji Kazı Bilimi Etnografya Kültür Bilimi Antropoloji Irk Bilimi Coğrafya Yeryüzü Bilimi Kimya C14 Metodu Yazı Öncesi Maddi Ögele ATEŞİN VARLIĞI t ISINMA t PİŞİRME t ERGİTME (MADENCİLİK) yapıldığını dolayısıyla medeniyetin/ bilgi birikiminin ulaştığı düzeyi gösterir. Önemli Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlere dikkat edilir. Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir. Tarih öncesi dönemlerde bütün devirler, bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Bakır / Tunç Devri'ndedir. İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır. Tarih (Yazı) Öncesi Devirlerin İncelenmesinde Paleografya Yazı Bilimi Epigrafya Kitabeler Bilimi Filoloji Dil Bilimi Nümizmatik Para Bilimi Sigilografya Mühür Bilimi Toponomi Yer Adları Bilimi Heraldik Arma Bilimi Kronoloji Zaman Bilimi Sosyoloji Toplum Bilimi Diplomatik Siyasi Belgeler Bir Arkeolojik Merkez Örneği YAZILI DÖNEM I. TABAKA: Kil tabletler, metal para vb. II. TABAKA: Metal el aletleri, kerpiç ev YAZI ÖNCESİ temelleri HÖYÜK III. TABAKA: Pişmiş topraktan seramikler, buğday IV.TABAKA: İlkel taş aletler taneleri TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMLERİ Kaynak: Yazılı Kaynaklar Yazısız Kaynaklar SINIFLANDIRMA: Zamana Göre Mekâna Göre Konuya Göre TAHLİL: Kaynakların belge niteliğinde olup olmadığının incelenmesidir. TENKİT (Eleştiri): Belgelerin içeriğinin doğru olup olmadığının incelenmesidir. TERKİP: Elde edilen doğru bilgilerin belli bir yönteme göre düzgün bir şekilde bir araya getirilmesi ve sonuca ulaşılmasıdır

4 ÖSS 2006 Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını D) Taş, toprak ve madenin kullanma sürelerinin aynı olduğunu E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu Araç gereç kullanımı ve kullanılan eşyaların daha kaliteli ve zor elde edilen malzemelerden yapılmış olması uygarlık düzeyinin, dolayısıyla bilgi birikiminin arttığını gösterir. Öyleyse yanıt A seçeneğidir. NOT: Demirin ergitilmesi daha yüksek ısı dolayısıyla daha gelişmiş teknoloji gerektirdiğinden Demir Devri'nin, Bakır / Tunç Devri'nden sonra (üst tabakada) gelmesi gerekir. Yazının İcadı ve Serüveni Hece / Çivi Yazısı Alfabe / Harf Yazısı KİMLERCE BULUNDUĞU: Sümerler Fenikeliler ANADOLU YA GETİREN UYGARLIK ANADOLU DA KULLANAN İLK YERLİ UYGARLIK: ANADOLU DA KULLANAN DİĞER YERLİ UYGARLIKLAR Asur ticaret kolonileri Hititler Urartular Fenike deniz ticaret kolonileri İyonlar Frigler ve Lidyalılar Zaman ve Takvim Takvimimizi her zaman bir sayı doğrusu olarak düşünmeliyiz. Çağlar vb. çeşitli dönemleri de inişli çıkışlı kardiyograf çizgilerine benzetebiliriz. Zaten insanlık da canlı bir organizma değil mi? Takvim GÜNEŞ YILI ESASLI Dünya nın Güneş e göre hareketi 365 gün, 6 sa, 48 dak., 46 sn. İlk kez Mısırlılar geliştirdi. AY YILI ESASLI Ay ın Dünya ya göre hareketi 354 gün İlk kez Sümerler geliştirdi

5 Türklerin Kullandığı Takvimler AY YILI ESASLI Hicrî Takvim Türk İslam devletlerinin tümünde GÜNEŞ YILI ESASLI 1. Oniki Hayvanlı Türk Takvimi: İlk Türk devletlerinde ve günümüzde Orta Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde 2. Celalî Takvim: Büyük Selçuklu Devleti nde 3. Rumî Takvim: Osmanlı Devleti nde 4. Miladî Takvim: Türkiye Cumhuriyeti nde 1 Ocak 1926 dan beri kullanılmaktadır. Tarih Ölçü Birimleri Çağ: İnsanlığın geçirdiği önemli dönüşümler arası uzun süreç Binyıl: MÖ I. Binyıl: arası Devir: Belirli coğrafyalardaki önemli dönüşümler arası süre Yüzyıl: Asır Dönem: Bir devlet ya da bir devletin yaşamındaki bir kesit (Fatih dönemi) Yıl: Miladî takvime göre 365 günlük zaman dilimi XIX. YÜZYIL XIX. yy. ın ilk yarısı XIX. yy. ın ikinci yarısı Zaman sınıflandırması için I. Meşrutiyet 1856 Paris Konf Vaka-i Hayriye 1820 Yunan İsyanı XIX. yy. ilk çeyreği XIX. yy. 2. çeyreği XIX. yy. 3. çeyreği XIX. yy. son çeyreği

6 A) Tarih Öncesi (Prehistorik) Devirler I. TAŞ DEVRİ KABATAŞ (Paleolitik / Eskitaş): Araç - gereç yapımı yoktur, insanlar toplayıcı lık la geçinmektedirler. En ilkel ve en uzun dönemdir. YONTMATAŞ (Mezolitik / Ortataş): Araç - gereç yapımı başlamıştır. Toplayıcılık ya nında avcılık başlamış, mağaralara çekil miş ler. Resim ve kabartma eserlere, güzel sanatların ilk örneklerine rastlanmıştır. Ateş, bu devrin sonlarına doğru bulunmuştur. CİLALITAŞ: (Neolitik / Yenitaş): Topraktan araç-gereç yapımı başlamış, sera mik sanatının temeli atılmıştır. Üreticilikle bir likte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, Dolmen ve Menhirler yapılmıştır. Tekerlek icad edilmiştir. II. MADEN DEVRİ KALKOLİTİK (Bakır taş) Devri: Araç - gereç yapımı yoktur, insanlar toplayıcı lık la geçinmektedirler. En ilkel ve en uzun dönemdir. TUNÇ DEVRİ: Araç - gereç yapımı başlamıştır. Toplayıcılık ya nında avcılık başlamış, mağaralara çekil miş ler. Resim ve kabartma eserlere, güzel sanatların ilk örneklerine rastlanmıştır. Ateş, bu devrin sonlarına doğru bulunmuştur. DEMİR DEVRİ: Topraktan araç-gereç yapımı başlamış, sera mik sanatının temeli atılmıştır. Üreticilikle bir likte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, Dolmen ve Menhirler yapılmıştır. Tekerlek icad edilmiştir. B) Tarih Devirleri Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur, öğrenmeyi ve araştırma yı kolaylaştırmak içindir. Önemli toplumsal ve ekonomik olaylar çağ başlangıcı kabul edilmiştir. İLK ÇAĞ MÖ /476 Yazının bulunması MÖ Kavimler Göçü 375 /476 Batı Roma İmp. yıkılması Daha çok site / polis adlı şehir devletleri Antik kültür felsefe ve bilimlerin doğuşu ORTA ÇAĞ 375/ Kavimler Göçü İstanbul un Fethi ve yüzyıl savaşlarının sonu 1453 Daha çok site / polis adlı şehir devletleri Antik kültür felsefe ve bilimlerin doğuşu YENİ ÇAĞ İstanbul un Fethi Fransız İhtilali 1789 İcatlar Coğrafî keşifler Rönesans Reform Mutlak krallıkların kurulması YAKIN ÇAĞ 1789 dan günümüze Fransız İhtilali Milliyetçilik Sanayi Inkılabı Sömürgecilik

7 PREHİSTORİK (Tarih Öncesi / Yazı Öncesi) Dönemin Özellikleri ve Merkezleri* PALEOLİTİK (KABATAŞ) DEVRİ I. Taş Devri MEZOLİTİK (YONTMATAŞ) DEVRİ NEOLİTİK (CİLALITAŞ) DEVRİ TARİH MÖ / MÖ MÖ ANADOLUDAKİ MERKEZLERİ Karain, Beldibi, Beldibi (Antalya) Belbaşı Mağaraları (Antalya) Çatalhöyük (Konya), Çayönü (Diyarbakır), Hacılar (Burdur) AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ İnsanlığın en uzun dönemi, geçim avcılık ve toplayıcılığa dayalı geçici doğal barınaklarda göçebe yaşam Avcılık, toplayıcılık (tüketicilik) ve doğal barınaklarda yaşam devam ediyor, mağara / duvar resimleri İlk klan (İlk örgütlenme biçimi) / kan bağına dayalı yaşam örnekleri İlk yerleşik hayat (şehir / köy) İlk tarımsal üretim aşaması İlk hayvan evcilleştirmesi İlk totemistik inançlar (insan ve hayvan heykelcikleri) İlk kez toprağa dayalı mülkiyet anlayışı BULUŞLAR İlk taş aletler Dönemin sonlarında ateş bulunmuş ve pişmiş Bitki liflerinden dokuma, çömlekçi çarkı, kerpiç ev topraktan kap kacak mimarisi yapma, ölü gömme teknikleri (cenin pozisyonu) ve balık tutma BULUNTULAR İlkel taş ve kemik Taş ve kemikten aletler; el baltaları, aletlerde gelişme ve kesiciler, iğneler artış, mağara duvar vb. resimleri YAZI YOK YOK YOK Daha kullanışlı el aletleri (mikrolit), gelişmiş seramikçilik, ker piç ev mimarisi, Dolmen ve Menhir denilen anıtlar * Bu dönemin tarihsel olarak bölümlenmesi yaklaşık olarak verilebilmektedir. Çünkü yazılı olmayan malzemeler karşılaştırmalı ve kimyasal (c14) yöntemlerle analiz edilerek tarihlendirilebilmektedir. Yazı kullanımı yer yer başlamış olmasına rağmen her uygarlık ve bölgede aynı oranda ve yeterli kullanımı olmadığından diğer buluntulara göre değerlendirme sürmektedir. Dolayısıyla Tunç (Bronz) devrinden itibaren Anadolu da da yazılı (tarihî) devirler başlamış kabul edilmektedir

8 KALKOLİTİK (BAKIR-TAŞ) DEVRİ** II. Maden Devri TUNÇ (BRONZ) DEVRİ MÖ MÖ MÖ DEMİR DEVRİ Truva (Çanakkale), Alişar (Yozgat), Alacahöyük (Çorum) Taş yanında bakır aletler, üretimde artış, bakırın yanında altın, gümüş işlemeciliği, gelişen yerleşim merkezleri Metal ergitme yöntemi İlk metal (bakır, altın ve gümüş) aletler, gelişmiş çanak çömlek Truva (Çanakkale), Gözlükule (Mersin), Kültepe (Kayseri) Anadolu da tarihi devirlerin başlangıcıdır. (Kül tepe de kil tabletler), daha sert ve dayanıklı (bakır + kalay karışımı) aletler, yerleşim merkezleri arası ticaret Tekerlek ve at arabası, ilk şehir devletleri ve imparatorluk yönetimi Metallerin karışımı ve sertleştirilmesi Tunç aletler, şehir ve köylerde farklı mimarî örnekler, yazılı kil tabletler Alacahöyük (Çorum), Kargamış (G.Antep), Gordiyon (Ankara), Arslantepe (Malatya) vb. Şehir devletleri ve merkezî imparatorluklar artarak güçlenmiş ve daha sık savaşlar, istilalar ve göçler görülmüştür. Ticaret hızlanmış ve kolonicilik gelişmiştir. Gelişmiş silahlar, at koşum takımları, saban, orak, metal mutfak eşyaları (kap, kacak), farklı mimarî teknikler Gelişmiş taş işçiliği ile yapılan kaleler, tapınaklar, baraj ve su kanalları ile başta seramik olmak üzere her türlü günlük kullanım eşyası ve silah YOK Devrin sonlarında Kayseri Kültepe de ilk yazılı tabletler Arkeolojik malzemelere ek olarak Hitit ve Urartularda hiyeroglif+çivi yazısı, Frig, Lidya ve İyonlarda alfabe yazısı ** Yalnızca Anadolu için geçerli bir çağdır. Anadolu dışındaki bölgelerde Taş devrinden doğrudan Maden (bakır/tunç) çağına geçiş vardır. *** İlk örgütlenme biçimi

9 Tarih Çağlarının Genel Özellikleri İLK ÇAĞ (ESKI ÇAĞ) MÖ 3200 MS.375/476 SİYASAL YAPI Yerleşik yaşamın gelişme si ile çağın başlarında Mezo po tamya da Ur, Antik Yunan da Polis ya da Site denilen şehir devletleri giderek merkezî krallıklara dönüştü. KÜLTÜREL HAYAT Yazı ve kâğıt gibi araçların icadına kadar kültürel etkileşim kısıtlı ve yavaş sürmekteydi. Göç ve ticaret yollarıyla İç Asya, Mezopotamya ve Mısır dan gelen bilgilere ek olarak İyon, Yunan, Hellenistik ve Roma dönemlerinde günümüz bilimine ışık tutan antik kültür ortaya çıktı. ORTA ÇAĞ 375/ Doğu`daki merkezî imparatorluklara karşın Avrupa`da derebeylik (feodalite) rejimi hâkim oldu. Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki en önemli savaşları olan Haçlı Seferleri yaşandı. Tercüme faaliyetleri ile kültürel olarak zenginleşen İslam medeniyeti en parlak dönemini yaşarken Avrupa`da ise skolastik düşünce egemendi. Haçlı Seferleri sonrası İslam dünyasından batıya kültürel transferler başladı. YENI ÇAĞ Avrupa`da feodalitenin güç kaybetmesi ile mutlak monarşiler güç kazanarak dünyaya açıldılar. Doğu`da ise Osmanlı Devleti, bir dünya devleti olarak yükseliş (XV-XVI. yy), duraklama (XVII. yy) ve gerileme (XVIII. yy) dönemlerini yaşadı. Avrupa`da kâğıt ve matbaanın kullanılmasıyla yeni fikirlerin yayılması kolaylaştı. Kültür seviyesi yükselerek Rönesans hareketini doğurdu. YAKIN ÇAĞ 1789 dan günümüze Fransız İhtilali sonucunda Avrupa'da ulus devletler, meşrutî ve demokratik yönetimler kurulmaya başladı. Merkezî imparatorlukların bir çoğu gibi Osmanlı Devleti de dağılma dönemine girdi. ABD kuruldu. Siyasi birliklerin kurulması ve Avrupa daki bloklaşmaların sonucunda I. ve II. Dünya Savaşları yaşandı. Aydınlanma Çağı sonrası pozitivizmin güçlendirdiği Batı kültürü Doğu`ya göre daha üstün bir hâle geldi. Sanayi sonrası hızlı kentleşme ve bireysel yaşam ön plana çıktı. İletişimin gelişmesiyle XX. yüzyıl sonlarından itibaren çok uluslu postmodern (modernlik sonrası) kültür yaygınlaştı

10 EKONOMİK YAPI TOPLUMSAL YAPI DİNÎ YAPI Lidya da paranın icadı ile ticaret hızlandı. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Kısmen kara ve deniz ticareti de yapılmaktaydı. En önemli ticaret yolları Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu idi. Asur, Fenike ve Yunan gibi kolonici topluluklar ortaya çıktı. Başta İtalyan kentleri olmak üzere deniz ticaretine dayalı zenginliğin yanı sıra korsanlık faaliyetleri hızla arttı. Haçlı seferleri sonrası Akdeniz limanları önem kazandı. Coğrafî keşifler sonucunda Avrupa ekonomik açıdan güçlendi. Avrupa`nın Osmanlı Devleti`ne ekonomik açıdan bağımlılığı sona ermesiyle kolonyalizm de denilen ilk sömürgecilik faaliyeti görüldü. Sanayi İnkılabı nın ham madde, enerji, işgücü ve pazar ihtiyacını doğurmasıyla sömürgecilik yaygınlaştı. El üretimi yerine fabrikalaşma sonucu kapitalizm, sosyalizm, liberalizm gibi sosyo-ekonomik sistemler doğdu. Ailevi bağlar, belli bir klanın üyesi olmak önemliydi. Giderek göçebelikten daha çok toprağa bağlı toplumlar ortaya çıktıkça sınıf farklılıkları görülmeye başlandı. Avrupa`da toprağa bağlı feodal ve sınıflı bir toplum yapısı hâkimdi. Asya toplum ve kültürlerinde ise genellikle sınıf farklılıkları görülmemekteydi. Ticaretin önem kazanması ve feodalitenin çöküşü ile Orta Çağ Avrupası nın sınıflı toplum yapısı değişti. Şehirlerin nüfusu arttı. Burjuvazi (kentsoyluluk) güçlendi. Aydınlanma düşüncesi ve Fransız İhtilali nin yaydığı eşitlik düşüncesi ile milliyetçilik ilkesi, çok uluslu devletlerin parçalanmasının yanı sıra birey ve yurttaş kavramlarını doğurdu. Sanayinin gelişmesiyle işçi sınıfı ortaya çıktı. Çok tanrıcılığa (politeizm) dayalı inançların yaygın olmasına karşın Yahudilik ve Hristiyanlık bu dönemde ortaya çıktı. Ölüleri oda biçimindeki mezarlara veya küplere gömme geleneği gibi mumyalama ve eşyaları ile gömme vb. uygulamalar ahiret inancı olduğunu göstermektedir. Devletlerin temel siyasetini Avru pa'da Katolik Hristiyanlık, doğuda ise Ortodoks Hristiyanlık, İslâmiyet ve diğer asya dinleri yönlendirmekteydi. Batı dünyasında Katolik Kilisesi siyasi gücü elinde tutmaktaydı. Avrupa`da Kilise ye karşı reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven azaldı. Katolik ve Ortodoks mezheplerine karşın Protestanlık,Kalvenizm ve Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıktı. Avrupa`da dine dayalı yönetim anlayışı yerine salt akla dayalı lâik / seküler hukuk kuralları ve lâik yönetimler güç kazandı

11 İlk Çağ Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri KURULDUĞU YER BAŞKENTİ DEVLET YÖNETİMİ SOSYO- EKONOMİK YAPISI DİNÎ YAPISI HİTİTLER MÖ 2000 ler Orta Anadolu Kızılırmak kıvrımı Hattuşaş Çorum / Boğazköy Krallık (Pankuş: Danışma Meclisi) Tavananna (Kraliçe) Tarıma dayalı (Bin Tanrı İli: Fethedilen ülkelerin tanrılarını da kapsar) URARTULAR MÖ 840 Doğu Anadolu Van Gölü ve çevresi Tuşpa Van Kalesi Federal Krallık Tarım ve hayvancılığa dayalı ahiret inancı Ölü Gömme/ Yakma (Kaya Mezarı / Urne) FRİGLER MÖ 1200 Orta ve Batı Anadolu Gordiyon Ankara / Polatlı Krallık Tarıma dayalı ahiret inancı (Tümülüs*) LİDYALILAR MÖ 1185 Batı Anadolu Menderes Gediz arası Sardes (Sart) Manisa Krallık Tarım ve ticarete dayalı Çok tanrılı İYONLAR MÖ 1100 Batı Anadolu İzmir Büyük Menderes arası İzmir/ Foça/ Efes/ Milet/ Bodrum Demokrasi Şehir Devletleri Konfede-rasyonu Deniz ticareti tarım asil köle ayrımı Çok tanrılı

12 ALFABESİ VE YAZILI ESERLERİ Çivi yazısı Anallar (yıllık olayların kayıtları) Kumarbi Efsanesi, Kadeş Ant., Hukuk Kuralları vb. Çivi yazısı Kaya Yazıtları, Tapınak vb. inşa kitabeleri Alfabe yazısı Midas Efsanesi MİMARİ ESERLERİ Hattuşaş, Alacahöyük kent kalıntıları Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları Kralların kurduğu kentler (kaleler), kaya mezarları, tapınak, baraj ve su kanalları Gordiyon yerleşimi, kaya anıtları (Yazılıkaya) Midas'ın tümülüsü UYGARLIĞA KATKILARI VE TANITICI KAVRAMLAR Anal, Pankuş, Tavananna, Kadeş Antlaşması (MÖ 1280), Danışma Meclisi, kadına değer verilmesi, aile hukuku, ilk yazılı ant. (Kadeş) iki tekerlekli savaş arabaları Tuşpa, Sarduri Kanalı, savaşçı Tanrı Haldi, demir işlemeciliği, anıtsal kale ve kent mimarisi, baraj ve su mühendisliği Kibele, Midas, ilk kilim örnekleri (Tapetes), ilk müzik aletleri, saban ve sert tarım yasaları, tümülüs KİMLERCE YIKILDI / YIKILIŞ TARİHİ Deniz Kavimleri ve Asurlar MÖ 1190 İskit ve Medler MÖ 600 Kimmerler MÖ 676 Alfabe ilk metal para Sardes kenti ve altın işleme atölyeleri Kral Yolu, paralı ordu Hallys (Kızılırmak) Savaşı ilk metal para (MÖ 680) Kral Yolu Persler MÖ 546 Alfabe İlyada ve Odesia Destanları, ilk bilimsel eserler İyon planlı şehir düzeni (İzmir/ Foça/ Efes/ Milet/ Bodrum), Artemis Tapınağı Tales, Pisagor, Öklid, Hipokrat, Diyojen, Herodot, Homeros ile hür düşüncenin doğuşu, pozitif bilimler, felsefe, tarih, coğrafyaya ait ilk eserler, kent mimarisi (Hippodamos - Milet) Persler MÖ

13 LIDYALILAR IYONLAR FRIGLER HITITLER URARTULAR

14 Maden Çağında Uygarlıklar Lidyalılar Lidyalıların başkenti Sard şehri idi (bugünkü Manisa-Salihli yakınlarında). Lidyalılar, ilk parayı icat ederek özellikle karayolu ticareti yapmışlar, Sard dan başlayarak Mezopotamya daki Nino va ya kadar uzanan Kral Yolu nu yaparak ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Hititler Hititler, Anadolu medeniyetleri içinde tarih çağlarını yaşadığı bilinen ilk medeniyettir. Başkenti Hattuşaş tır (bugünkü Çorum-Boğazköy). Frigler Frigler, Makedonya - Trakya bölgesinden boğazlar yoluyla Anadolu ya göç etmişlerdir. Başkenti Gordion dur (bugünkü Ankara - Polatlı da, diğer ismi Yassıhöyük). İyonlar İyonlar, MÖ 1100'lerde Ege sahillerinde Aka'larca kurulmuş denizci bir kavim olup şehir devletleri federasyonu hâlinde yönetilmişlerdir. En önemli merkezleri Foça, İzmir, Efes, Milet, Bodrum'dur. Deniz ticaretiyle geçinip koloniler kurmuşlardır. Anadolu'da demokrasiyi ilk kez uygulayarak, özgür düşünce sayesinde birçok bilimin temellerini atmışlardır. Urartular Urartular kendilerine Bianili demekteydiler. B ile V harfinin değişmesi sonucunda Van sözcüğü oluşmuştur. Urartu adı ise, can düşmanları Asurlular tarafından verilmişti. Başkenti Tuşpa idi (bugünkü Van Kalesi kayalıkları) ÖSS 2003 Anadolu ile Mezapotamya arasında Eskiçağ'da var olan ticarî ilişkilerin Orta çağ'da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında, I. İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması. III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Her iki çağda da bu iletişim ve ulaşımın sürdürülmesi, ulaşım olanakları kadar karşılıklı ihtiyaçlarla ilgilidir, siyasi sorunlar ise bu ilişkiyi engeller. Yanıt C şıkkıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C I ve II D) II ve II E) I, II ve III

15 Diğer İlk Çağ Uygarlıklarının (Komşu Uygarlıklar) Özellikleri MEZOPOTAMYA DOĞU AKDENİZ UYGARLIK KURULDUĞU YER / BAŞKENTİ DEVLET YÖNETİMİ MISIR Mısır / Memfis Krallık SÜMER AKAD ELAM BABİL ASUR FENİKE Güney Mezopotamya / Ur, Uruk, Lagaş Mezopotamya / Agade Orta Mezopotamya / Sus Güney Mezopotamya / Babil Kuzey Mezopotamya / Ninova Lübnan kıyıları / Biblos, Sayda ve Sur Krallık / Şehir devleti Krallık / Şehir devleti Krallık / Şehir devleti Krallık / Şehir devleti Krallık Krallık / Şehir devleti İBRANİ Filistin / Kudüs Krallık GİRİT Girit / Minos Krallık YUNAN MED / PERS HELEN Teselya (Orta Yunanistan) ve Mora / Atina İran / Sus / Persepolis Makedonya / Makedonya ROMA İtalya / Roma BİZANS HİNT Doğu Roma / İstanbul Hindistan (İndus ve Ganj ırmakları) Demokrasi / Şehir devleti Krallık Krallık Krallık / Cumhuriyet Krallık Krallık ÇİN Çin (Sarı Irmak) Krallık SOSYO EKONOMİK YAPISI Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarıma dayalı / Tarım ve ticarete dayalı / Deniz ticareti, kolonicilik (vatan anlayışı yok) Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var Deniz ticareti, kolonicilik Aristokrasi, deniz ticareti, kolonicilik (vatan anlayışı var) Tarıma dayalı / Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var (patrici / soylu, plep / orta sınıf) Geniş faaliyet / sınıf ayrımı var Tarıma dayalı / (Kast sistemi) Tarıma dayalı / DİNİ YAPISI ALFABESİ VE YAZILI ESERLERİ Hiyeroglif, Kadeş Ant. Çivi yazısı, Gılgamış Destanı tabletleri Çivi yazısı Çivi yazısı Çivi yazısı İlk tek tanrılı inanç (Musevilik) Çivi yazısı İlk Alfabe (22 harfli) Latin alfabesinin atası Alfabe Alfabe / Zerdüştlük - Mecusilik (ateşe tapma) Alfabe Çivi yazısı Alfabe, sonradan tek tanrı (Hristiyan / Katolik) Tek tanrılı Hristiyanlık (Ortodoks) (Budizm) (Konfiçyüs ve Tao) Alfabe Alfabe Alfabe Alfabe

16 MİMARİ ESERLERİ Piramitler, Krallar vadisi İlk kent yerleşimleri, Ziggurat Kerpiç mimari UYGARLIĞA KATKILARI VE TANITICI KAVRAMLAR Mumyacılık, papirüs, Kadeş Barışı, Firavun, Güneş Tanrısı Ra, Sfenks (insan başlı aslan heykelleri), Pi sayısı Tarihte ilk yazılı belgeler (MÖ 3200), ensi-patesi (rahip - krallar), Ziggurat (astro tapınak), Urukagina Yasaları (ilk kanun) İlk imparatorluğu ve ilk sürekli orduyu kurdular (Kral Sargon) KİMLERCE YIKILDIĞI/ TARİHİ Büyük İskender İmp. (MÖ 330) Akadlar Gutiler Kerpiç mimari Sus kenti Kral Yolunun başlangıcı Asurlular Babil kulesi Ninova Sarayı ve kütüphanesi Kent kalıntıları Hammurabi yasaları, mutlakiyet, Babil in asma bahçeleri, astroloji Ninova kütüphanesi (tabletler), Ticaret kolonileri (Kültepe) Alfabeyi ve deniz koloniciliğini ilk kez gerçekleştirdiler, en ünlü kolonisi Kartaca (Libya) Persler Med - Babil Vatan anlayışı olmadığından dağılmışlardır. Süleyman Mabedi Davut, Tevrat, Süleyman Mabedi Romalılar (MÖ 30) Knossos sarayı Knossos sarayı Doğal afet (Volkanizma) Atina, Sparta gibi düzenli şehirler, Agora, Miken Şatosu Halk meclisi (Demokrasinin temelleri), Solon, Dragon, Kleisthenes kanunları, Polis (şehir /site devleti), Zeus, Olimpiyatlar Romalılar (MÖ 30) Persepolis teki saray binaları, aslan heykelleri Amfitiyatro Augustus Mabedi, Roma Hamamı (Ankara), Bozdoğan Su Kemeri (İstanbul), Side, Perge Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı (İstanbul) Budist mabedleri Kral Ticaret yolunu geliştirdiler. İlk posta teşkilatını kurdular. Anadolu da ilk kez Satraplık (eyalet teşkilatı) kurdular Büyük İskender in seferleri, parşömen kağıdı, gymnazyum (spor mrk.), asklepion (sağlık merkezi), kaplıca tedavisi, Hellenistik dönem Sezar, 12 Levha Kanunları, Senato, Milano Fermanı'yla Hristiyanlığın serbest olması (313), Latin alfabesi, Julyen / Miladî takvim Büyük İskender (MÖ 330) Romalılar (MÖ 30) Kavimler göçü sonrası Barbarlar (Batı Roma 476) Bizans surları, Grejuva (Rum ateşi) Osmanlılar (1453) İklimin elverişsizliği ve coğrafî yapının dağınıklığının doğurduğu Kast sistemi (Brahmanizm'de) nedeniyle millî birlik kuramadılar Çin Seddi İpek Yolu, barut, kâğıt ve matbaa, pusula

17 Bu Ünitede Geçen Olayların Kronolojik Sırası MÖ 8500 Çatalhöyük te ilk yerleşmenin başlaması ve Orta doğu'da çiftçiliğe geçiş aşaması Neolitik Yeni / Cilalıtaş MÖ 7000 Tarım ve yerleşimin gelişimi MÖ 3500 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş MÖ 3200 Sümer de çivi yazısının tabletlerde kullanılmaya başlaması MÖ 3000 Sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları Yazılı kayıtların kullanılmaya başlaması MÖ 2375 Mezopotamya da ilk kanunların çıkarılması (Urukagina Yasaları) MÖ 1900 Anadolu da yazının kullanılmaya başlaması. (Kültepe de Asur ticaret kolonilerince yazının kullanılması) MÖ 1700 Hammurabi tarafından insanlığın ilk anayasa derlemesinin yazılması Avrasya bozkırı kökenli barbar akınlarının Avrupa nın Atlantik kıyılarına ulaşması MÖ 1300 Fenikelilerce icat edilen alfabetik yazının Suriye de ve Filistin de yaygınlaşması MÖ 1296 Kadeş Savaşı MÖ 1280 Kadeş Barışı MÖ MÖ 1250 Truva Savaşları MÖ 1230 Ege göçleri sonunda Deniz kavimlerinin Anadolu yu istila etmeleri ve Hititler in yıkılması sonucu Demirçağ uygarlıklarının kurulması MÖ 1000 Ortodoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran da) verimli düşünce akımlarının doğuşu MÖ 776 İlk olimpiyatların yapılması MÖ 753 Roma nın kuruluşu MÖ 700 MÖ 700 den az önce Orta Asya dan ve Güney Rusya dan göç etmiş İskitler in Karadeniz in kuzeyi Ukrayna da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri MÖ 680 Lidyalılar ın parayı kullanmaya başlaması Gordiyon un Kimmerlerce işgali MÖ 600 İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çalışması

18 MÖ 25 Mayıs 585 Lidyalılarla Persler arasındaki Hallys (Kızılırmak) Savaşı sırasında ünlü bilgin Tales in önceden saptadığı Güneş tutulmasının gerçekleşmesi sonucu barış yapılması Persler in Anadolu yu işgali Lidyalılar ve İyonlar a son vermesi MÖ 334 Büyük İskender in Anadolu ya gelmesi ve Biga Çayı Savaşı nda Persleri yenmesi MÖ 333 Büyük İskender in İssos Savaşı nda Persler i ikinci kez yenerek Anadolu da Pers egemenliğine son vermesi MÖ 330 Pers İmparatorluğu nun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması MÖ 320 İskender in İndus Vadisi ne girmesi MÖ 146 Roma nın Makedonya yı ve Yunanistan ı fethetmesi Romalıların Anadolu da Helen egemenliğine son vererek Anadolu da kendi eyalet yönetimlerini kurmaları (Thema) Romalıların Mısır ı fethetmesi 0 MILAT Dört İncil in yazıldığı yıllar 193 Roma Barışı nın şiddete başvurulmasıyla bozulması Milano Fermanı ile Hristiyanlığın resmî din olarak tanınması 325 İznik Konsülü nde bugünkü Dört İncil in kutsal kitap olarak kabulü 372 Hunlar ın Güney Rusya ya girip Ostrogotları sürmesi 375 Kavimler Göçü ve Barbar istilaları ile Avrupa nın karışıklık içine girmesi 395 Barbar saldırıları ve iç karışıklıklar sonucu Roma İmp. ikiye ayrılması (Doğu - Batı) 410 Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya ya geçip krallık kurmaları 451 Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı nın Papa nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme (teslis) öğretisinin Papa Büyük Leon un saptadığı biçimiyle benimseyip, monofizist biçimini reddedişi 476 Batı Roma İmparatorluğu nun çöküşü (Antik kültürün sonu ve yükselen feodalizmden dolayı Orta çağ ın başlangıcı olarak da kabul edilir)

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ

BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak yer ve zaman gösterip belgelere dayanarak araştıran, anlatan bileme tarih

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ 307 PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель: Hikmet DENİZLİ-TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN FOTOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN FOTOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Ali YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN

Detaylı

ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI

ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MORFOLOJİ (ANATOMİ)ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Recep MESUT ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİMDALI. Nisa YILMAZ. IZGARA TASARLI KENT GELİŞİMİ ve ANADOLU ÖRNEKLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİMDALI. Nisa YILMAZ. IZGARA TASARLI KENT GELİŞİMİ ve ANADOLU ÖRNEKLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİMDALI Nisa YILMAZ IZGARA TASARLI KENT GELİŞİMİ ve ANADOLU ÖRNEKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Y.Doç.Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU ERZURUM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ANADOLU VE AKDENİZ MİTOLOJİSİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat. DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Koordinatör DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Prof. Dr. Yusuf Kenan

Detaylı

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA - DÜNYA NIN KEŞFİ: COĞRAFİ KEŞİŞER - Önemli Keşişer - BÖLGELER VE ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİMDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ - İletişim Tarihi - Teknolojinin Önemi - DÜNYA YI BİRBİRİNE

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti nin 59., 60. ve 61. Dönem Hükümeti Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN Can Reklamcılık ve Tanıtım Ajansı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ Yazarlar Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Rana KARASÖZEN (Ünite 3, 4, 6) Prof.Dr. Sevin AKSOYLU

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

..:: AKHİSAR::.. MİTOLOJİDE AKHİSAR

..:: AKHİSAR::.. MİTOLOJİDE AKHİSAR ..:: AKHİSAR::.. TARİHÇE Yapılan birçok araştırmanın gün ışığına çıkardığı bilgiler sonucu Akhisar ın yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olduğun söylenmektedir. En son Doç. Dr. Engin Akdeniz ve ekibinin

Detaylı

İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-4 Salı, 21 Temmuz 2009 18:13 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Temmuz 2014 15:28

İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-4 Salı, 21 Temmuz 2009 18:13 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Temmuz 2014 15:28 İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-/4 İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 4-/4 İslam medeniyetinin unsurları - islam Kültür Ve Medeniyeti İslam kültür ve medeniyeti deyince bunu sadece Araplara veya

Detaylı