Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta"

Transkript

1

2 SUNUŞ Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükten söz etmiştik. Bu güçlüğümüz gücünden bir şey kaybetmeden devam ediyor, bizi ilk söylediğimizden bir ölçüde döndürecek kadar: bütün inanç ve adetleri ayri bir bölümde irdelemeyi tasarlamışken, konunun zamanla gördüğümüz çok çapraşık hali, ve dolayısiyle sınıflandırmadaki zorluğu nedeniyle bu kez. bu bahisleri, her konuyla ilgili olarak, o konu içinde irdelemeyi uygu.n gördük. Bu cilt, tarım, hayvancılık ve bunların ayrılmaz etkeni olan meteoroloji ile ilgili inanç ve adetleri içeriyor. Hemen ekleyelim ki böylece de insanoğlunun inançlar havuzunun ortasına düşmüş olduk. Bu yolla da düze çıktığımız sanılmasın; yokuş, bütün dikliğiyle hala karşımızda duruyor. Kavram kargaşalığı önümüze kesin sınıflandırmanın olanaksızlığını çıkarıyor. Gerçekten göreceğimiz gibi çeşitli kavramlar, genel kuram çerçevesi içinde, o derece birbiri içine girmiş durumdalar ki birinden söz ederken diğerini anmadan olmuyor. Sıra bu diğerine geldiğinde, onun için söylenmesinin gerektiğinin bir bölümünün başka bir bahiste sarfedilmiş bulunduğu görülüyor. Bu dağınıklığı okuyucularımızın bağışlayacaklarını umuyoruz. Günah bizde varsa, büyüğü cehtlerini Afrika ya da Avustralya vahşileri üzerine teksil edip Küçük Asya'ya, o eşsiz laboratuvara üvey evlat muamelesini reva görmüş batılı bilginlerin boynundadır: bize, önce de söylemiş olduğumuz gibi, yön veren çıkmadı. Önünü de, arkasını da, biz saptamak zorunda kaldık, ilk olarak. Hata, sevabm yoldaşıdır, hele böyle girijt labirentler içinde yol aldıkça. Kaldı ki inançlar sistemini, o sistemin sahibi 7

3 toplumun sosyo-ekonomik koşullarından bağımsız olarak irdelememiz bizim için olanaksızdır: cc... meıheb, bir takım siyasi, içtimaı, iktisadi olayların tesirlerinin mezheb kurucusu sayılan insan ile ona uyanlardaki fikri ve dini teıahürüdür. Mezhebi doğuran tarihi, coğrafi, siyasi~ içtimai ve iktisadi şartları tam olarak tanımadan, görüşleri ve davranışları sıhhatli bir şekilde temellendirmek, dolayısiyle de değerlendirebilmek ve o insanları anlayabilmek hemen de mümkün değildir. Şu bir gerçektir ki, şahısların veya toplulukların fikir ve görüşleri içtimai, tarihi, siyasi çevreden tecrid edilemez... >> (1). Karıştı mı işler büsbütün? Bu sözlerden bizim bu ciltte salt din sorunlarını ele aldığımız sanılmasın. Onu eserin son cildine bıraktık. Burada insanoğlunun doğruca yaşamak için verdiği uğraşın öyküsü var, karın doyurmak için verdiği uğraşın. Toprağın ona cömert davranması gerekir. Bunu sağlamak için de ademoğlu, kendi dışındaki cıüstün varlıkları> la bir takım ilişkiler kuruyor, onlardan dölünün devamını niyaz ediyor, gününde yağmur istiyor. Sorunların derinliğine inebilmek için başlıca kavramların tarifine ağırlık verdik. ccdinıı, ccritusıı... bilinmeden davranışları değerlendirme olanağı bulunamaz. Zahir olmuş, dolayısiyle şuura aksetmiş hadiselere vukuf peyda etmek, bunları idrak etmek için gerekli akli mesaiye girişebilmek için tesmiye ve tarif çalışmalarının önceden belli bir noktaya getirilmiş olması gerekir. Algı alemini bir temsil ve mana dünyası haline dönüştüren işte bu çalışmalardır. H er teorik bilgi, hareket noktasını dilin önceden oluşturduğu bir alemden alır. Tabiiyeci, tarihçi, feylosof; nesnelerle ancak dilin bunları takdim ediş şekline göre yaşar (ı). A.ncak burada d~ büyük bir handikap çıkıyor karşımıza: Türkçede terminoloji noksanı. Batı dillerinde cari olanları kullanmakla elverişsiz durumun üstesinden gelmeye çalıştık. Böylece hiç değilse ifade kesinlik ve vuzuhundan ödün vermemiş olduk. Ama burada okuyucuya bir tefrik gayreti düşüyor: aynı bir sözcük yerine göre bazen apellatij (cins ismi), bazen de sıjat olmaktadır, ccritualııda, cckutsiııde olduğu gibi... Fazla kuramsal davranmış oldu- (ı) Ebu Mansur el-bağdadl. - Mezhepler arasındaki farklar (El-fark beyne'l. fır:ık), çev. E. F. Fığlalı, fst. 1979, Fığlah'nın önsözü, s. XVIII. ( 2 ) E. Cassirer. - Langage et mythe. A propos des noms de dieux, Paris 1973 s. 45 8

4 ğumuzu sanmıyor:uz; bunun «tadını,> kaçırmamaya özen gösterdik, Türk kültürünü anlamaya yetecek kadarını aldık. Ama taritlerin de her zaman mantıkz sıraya göre verildiklerini de söyleyemeyiz; o «mantık)) çok kez izafiyetini koruyor, bu derece birbirinin içine girmiş rrıeseleler önünde. O sırada öznel tercihler etkili olmuş olmalıdır. Mamafih Batı'ya tümden bühtan etmek de haksızlık olur. Bize, samimi ifade ile, Kuçük Asya'yı ilk kez öğreten yine onun bilginleri oldu: Dicle ve Aşağı Fırat vadilerinin keşşafları, Rich'ler, Ainsworth'lar, Henry Layard'lar...; Anadolu'yu gezen bilgin seyyahlar, yukardakilerde7j- bazılarının dışında, William Hamilton'lar, P. Lebas'lar, Weddington'lar, Charles Fellows'lar, Georges Perrat'lar ve... Pierre de Tchihatcheffle Charles Texier. Biz bunların çoğundan faydalandık ve sırası geldikçe de eserlerini mehaz olarak gösterdik. Rus bilgini Tchihatchetf kendini daha önce Altay'lara yaptığı bir istikşaf gezisiyle tanıtmıştı. Sürekli olarak da yedi yılını Anadolu'ya hasretmişti ve sekiz büyük, resimli, haritalı e> ciltte topladığı eserinde yarımadamızın topografik, coğrafi, fiziksel verileriyle astronomi, klimatoloji, botanik ve jeoloji konularını işlemiştir (Description physique de l'asie Mineure, Paris ' ). Keza, II. Katerina devri seyyahlarından sonra, zikre şayan en önemli çalışma Jules Klaproth'unki (1808) olmaktadır. Ethnografik yönü ağır basan bu çalışma Guldenstaedt'in günlüğünü, bir bakımdan tamamlamaktadır (~). Gelelim şimdi Charles T~xier'ye. Batı'da sanayi devrimi ve dolayısiyle müstemire anlayışının çok başka şekizlere büründüğü bir devirde her cc büyük)) devlet, gözüne kestirdiği cc sömürge)) yi yakından tanıma gayretine düşmüştü. Fransa, mezkur bilginin başkanlığında bir heyeti, Anadolu'yu tetkik etmek üzere Osmanlı Türkiye'sine göndermişti. II. Mahmud'un fermanını cebine koyan heyet dokuz yıl süreyle ( ) burasını karış karış gezmişti, her şeyi. inceleyip ressamiarına gerekli resimleri ( gravürleri) yaptıra yap- (3) Haritaları yapan M. Kiepert. (4) M. Vivien de Saint-Martin. - Histoire de la geographie et!es decouvertes geographiques depuis!es temps!es plus recules jusqu'a nos jours, Paris 1875, s

5 tıra. Sonunda, 1863'de çıkan Description de l'asle Mineure, Türk okuyucusunun başucu kitabı haline geldi,' şöyleki Küçük Asya adı altında Ali Suat hoca tarafından tercüme edilmiş b.u eser (1339) «Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti Neşriyatı'ndan, sayı 2>> olarak neşredildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti, kuracağı yeni devletin, tarih bakımından yerini saptamayı istemiş. Fot. 1, Fethiye'de Karia kaya mezarları üzerinde Texier'nin çiviy- le. noktalanmak suretiyle hakkedilmiş adını gösterir. Altında, aynı şekilde yazılmış, Divat adı okunuyor ki bu zatın, heyete dahil birinci derecede önemli bir kişi olması melhuzdur. M. Eliade, G. Dumezil ve diğerleri gibi din ve inançlar tarihinin büyük uzmanlarının çalışmaları, bu cildin bir ölçüde armatürünü teşkil etmiştir. Bu ustaların nazari ve hatta bazen tatbiki mülahazalarına «vurduk», Anadolu adamının ilgili davranışlarını. Böylece de çok şey gerçek aydınlığa çıkmış oldu. Bundan önceki ciltte bu adamın ne olduğunu ve de ne olmadığını anlatmaya çalışmıştık. Bu kere de günlük davranışlarının neye bağlandığını ve de neye bağlanmadığını göstermeye uğraştık. Çok dikenli yolumuzda ilerledikçe çeşitli kavram, davranış, djlşüncenin hiçbir zaman bir bölgeye münhasır kalmadığını, aksine bun.: ların tahmin edilebileceğinden çok geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunduklarını müşahede ettik. Asya bozkırtarının göçebe - hayvancı uygarlığı sahiplerinin de, ayni şekilde, bir yandan Çin, bir yandan da Hindistan ve bu ülke aracılığı ile Ege'ye ve hatta Adriatik'e (ve Kuzey Denizi'ne) dayanan sahalardan gelen etkilere maruz kaldıklarını hemen vurgulayalım. Etki alışverişine daha neolithik çağlardan itibaren şahit olunuyor: «1!-Ç»lar durmadan birbirlerine ışın saçmışlar.. Hind-Avrupa grubuna dahil topluluklar üzerinde de durmuş olmamız bu nedenledir. Grek'ler de aslında bunlardan değil midir? Ancak bu hususta, Anadolu'yu fazlaca ilgilendirmemesi itibariyle bu grubun Cermen ve İskandinav kollarına ait mürnasil bilgilere değinmedik. Bir hayvancı ekonomisi olan Hind-Avrupa ekonomisinin lügatçesinde büyük önem taşıyan, Veda ve Avesta dillerinde sırasıyla paşu ve pasu sözcükleri, bir yandan binek ve kasaplık dört ayaklı lo

6 hayvanları (mevaşi)', bir yandan da taşınır mal mefhumunu ifade ediyor. ilerde tekrar göreceğimiz gibi Zerdüşt, adamı ve zenginliği, yani taşınır malı-mevaşii bulunmadığından hasım güçlere karşı aciz kalmaktan yakınıyar (5). Anadolu'da da bugün (özellikle büyük baş) hayvana <<mal» denmiyar mu? ( 6 ). Eskiden de böyle dendiğine Kaşgarlı tanıklık ediyor: «Ol tawarın edhletti» = «0, malını iyileştirdi, yüz üstü bırakılmış olan malını ıslah ettirdi» (1). «Er tawarı üpleldi>> = «Adamın malı yağma edildi>> ( 8 ). «Mal kapan kimse için utawar kapguçı" denir» ( 9 ). Ulysse için «bütün bu yabancı ve dilenciler Zeus'tan geliyor, ikramımız ne kaaar az olursa olsun, makbule geçer. imdi yabancıya yiyecek ve içecek veriniz...» diye sesleniyor hizmetçilerine <cbeyaz kollu Nausicaa» (1 ). Burada cctanrı misafiri» kavramıyla <caz veren candan». deyimini bulmuyor muyuz? Bir mabed yeniden inşa edileceği zaman rahipler siteleri dolaşıp ihsan topluyorlar ( 11 ), tıpkı «cerre çıkmış» tekke çömezleri gibi... «Eşşemiz gunnadı, kirisi (sıpası) gancık (dişi) lı> diye bayram ediyor Mahmut Makal'ın köylüleri (tı), dişi yavru, onu doğuran eşeğin sahibinde kaldığından. <cgunnamakıı, çok sayıda varyantıyla Anadolu'nun az çok her yerinde haypanın doğurmasını ifade eder; jy.uvij' de Yunanca <Ckadın», <czevce»dir... Dilci olsaydık bunların üstüne başka türlü varırdık. Biz sadece hadsi (intuitive) olarak aklımıza gelen benzerlikleri ortaya koymakla yetiniyoruz. Doğruyu yanlışı ayıklamayı da araştırıcı okuyucuya bırakıyoruz. I. ciltte Ege, Anadolu, Hind ve Asya Bozkırı alanında misafir, ikr am, yemek yedirme, ziyafet çekme usul ve adetlerinden uzunca söz etmiş, Kazan Han'ın nasıl ziyafetten sonra çadırını misafirlerine yağmalattığını, anlatmıştık (1 3 ). Hind-Avrupa' lılarda, eth- ( 5 ) E. Benveniste. - Le vocabulaire des inslitutions indo-europeennes I, Econornie, parente, societc, Paris 1969, s (6) Bkz. C. I, s (1) DLT I/ 264. (8) ibd., 1/ 295. (9) ibd., II/ 50. ( IO) Odysseus, VI/ 208. ( 11) Herodotus, 11/180. ( 12) Bizim Köy, İst. 1950, s. 46. (U) Bkz. C. I, s ll

7 nografların potlach tesmiye ettikleri bir içtimai davranış şekline ra$tlanır. Burada bir toy vesilesiyle zenginlik teşhir_ ve tahtibi bahis konusudur. Mal ve mülke değer verilmediğini göstermek, birikmiş zenginlikleri ani olarak israf ederek rakipleri tezlil etmek için gereklidir. Bir adam rakiplerine bu dizginsiz masraf yoluyla üstünlük göstererek paye kazanır ve onu muhafaza eder. Potlach aynı zamanda başkalarını da sarfetmeye tahrik eder; herkes daha çok israj için kamçılanır, böylece de kiminin keyfi, kiminin de nüjuzu uğruna biriktirilip saçılan bir servet dolanımı ortaya çıkar. Bununla birlikte misafirperverlik ( garibnevazlık) la yakın ilişkisi vardı bu adetin; bunda, bazı topluluklarda bir iktiza olup başlıca zorunluğunun mütekabiliyet esasına göre bir yemek ikramı olan bir müessesenin sosyal köklerini görmek mümkündür e >, toy'lar, şölen'lerde olduğu gibi. Müşterek ziyafet davetlilerinin özel imtiyazlardan faydalandığı cemiyetler olan guild'lerin yanısıra Cermen iktisadi ve dini. lügatçesinde hansa sözcüğüne de rastlanır ki yeni zamanlara kadar yaşamaya devam edip hala Kuzey Denizi'nin sahil ahazisi beyninde büyük iktisadi ve tarihi önemi haiz bir müesseseyi ifade etmektedir. Hansa bir iktisadi iştirak, bir tacirler topluluğudur. Ancak hansa, bundan başka, bir muharipler cemiyetidir de { 15 ), Anadolu'nun Ahi teşkilatı gibi... Hiç kimse, hiçbir fikir, Pasifik'ten Atlantik'e dönüp dolaşan akınlardan masun kalamamış. «Anadolu edebi ve yazı dilinin kuruluşunda..., şüphesiz Yunus Emre'nin çok büyük rolü olmuştur. Yalnız Orta Asya dil ve tasavvufunun basit nakili olmamıştır, diline ve kültürüne yerli diyalektik unsurları da katmaktan çekinmemiştirı> (1 6 ) Bu «yerli diyalektik unsurlar» ın kendileri de nelerin harmanı olmuyor ki?... Yine <<İslam tarikatlarının bazılarında tıpkı Raja-Yoga'nın Çakra'ları gibi, Letaif adı ve :i.en nurani merkezler tasavvur olunur... Bütün mistik kolların, ister Hi nd kökünden, ister İslami ya da Hıristiyan?. olsun, tek amacı bu vuslatı (Tanrı vuslatı)... ve mutluluğu yaşamaktır» derken İ. H. Tökin (1 7 ), Hindistan'la Yakın-Doğu'yu birleştiriveriyor. (14) li:. Benveniste. - op. cit., s. 76. (15) ibd., s ( 16 ) A. Caferoğlu. - Yunus Emre'rc arlıaik unsurlar, in E. F. Türk Dili ve Edebiyatı dergisi, XX, 31 Aralık 1972, 1st. 197:3, s. 3. (17) İ. H. Tökin. - yoga, in SOYTAŞ dergisi 8, Eylül-Ekim

8 Aristo'nun başındaki oniki dilimli serpuş (fot. 2) ne kadar da Bektaşz tae'ını andırıyor. Yeniçeri mezar taşları (fot. 3, sağdan itibaren ilk üç tanesi) ne kada.r çok Mısır heykellerine (fot. 4) benziyor! lll. Thoutmes'in Thebes'teki dehliz-mezarında kral, kutsal ağaçtan süt ernerken resmedilmiş (IB). Türk mezar şahideleri hep bu kutsal Hayat Ağacı ile süslü (leğil mi? Rastlantı belki. Ama belki de degil. Devam edelim. <CGrek ülkeleri, özellikle İyonya, Eski Asur Koloni'lerinin uzun süre yuvası olmuş Hitıt Anadolu'su yoluyla Sami etkisi altında kalmıştı. Ege, en kadim çağlardanberi kaçınılmaz şekilde karşılıklı deniz münakalesine sahne olmuştu. Ama şimdi, Amarna Çağı'nın ithal ettiği kültürel Tek Dünya (1 9 ) nın kıta Helenistan dahil tüm Ege'yi içerdiğini farzediyoruz. Keyfiyetin delilleri de çok yönlü: arkeolojik, epigrafik ve edebz. Bu keşfin en ilginç sonucu Homer çağı yazını ile Ahd-i Atik yazınının müşterek mahreci haiz olmalarıdır. Aradaki köprü farazı değildir; U garit metin leri, vaki olanlar hakkında şüpheye mahal bırakmıyor..,)> (2 ). Şimdi de çok daha uzun bir <Cköprü)>den, Elam ile Orta Asya münasebetlerinden söz edelim. Bir çok eski uygarlık yaratm.ış ve temessül etmiş olan İran'a, Evrasia bozkırlarından kopan kitleler muntazaman ona yeni kan ve güç katmışlar. Bu kitleler Asianik, Bind Avrupa ya da Altay (Türk-Moğol) kökenliydiler. Göçleri sırasında Azerbaycan ya da Horasan yollarını tutmuşlar. M.Ö. II. binlerin başlarında Evrasia bozkırlarından iki Hind-Avrupa'lı kabile grubu harekete geçmiş, batı grubu Karadeniz'in kuzeyinden önce Balkan' lara inmiş, oradan da Anadolu'ya geçmiş. Doğu grubunu teşkil eden Bind-Avrupa'lılar da Kafkas'ları aşıp Fırat boyunca yollarına devam etmişler ve ileri bir uygarlığa sahip olup sonunda bunları da temessül eden Hurri'lere çatmışlar. Bu gruba dahil bazı kabilele~ de Hindistan'a yerleşmiş. Cimmerian ve İskit'lerin de ( 1 8) Bkz. La Peinture Egyptienne, Skira, Les Grands Siecles de la Peinture, 1954, s. 38. ( 19) Tarafımızdan belirtildi. ( 20) C. H. Gordon. - Homer, Caphtor and Canaan, in Anadolu Araştırmaları I, Ank. 1955, s Aynı yazar konuyu Abraham the ~ıuna.ı::uç adlı yazısında (Anadolu Araştırmaları II/1-2, İst. 1965, s. 227 ve dev.) daha da genişleterek ele alıyor. 13

9 M.Ö. VIII. yy'larda aynı yolu takiben Orta Doğu'ya yerleştiklerinden d~ha önce soz etmiştik (2 1 ) Büyük olasılıkla, daha en kadim prehistorya çağlarından itibaren Filistin devamlı olarak kuzey ve kuzey-doğudan, Suriye'den, Küçük Asya'dan, Armeniyye'den, Kafkasya'dan, Transkafkasya'dan ve bu ülkenin ötesinde Türkistan'dan kopup gelen yeni halkların istilasına uğramıştır. Bu halklar, güneyde Arabistan'a kadar ve bilhassa dar Süeş berzahını aşarak Afrika'ya kadar uzanmışlardır. Zaman zaman vaki olup aralıklarla birbirlerini takibeden bu dalgalardan bir başka silsize de batı yönünü takiben Küçük Asya, Kıbrıs ve Rodos üzerinden Ege kıtasına, Girit'e, Helenistan'a ve Akdeniz havzasının daha da uzak bölgelerine varmıştır (2 2 ) Çin'in Yang-Shao uygarlığından (M.Ö. takr. 2000) gelen, neolithik çağa ait çok renkli seramikin üzerindeki motiflerin aynına Kiev' in güneyinde Tripolye seramikinde, Türkistan'da Anau'nunkinde, Babilonya, Asur ve Elam seramiklerinde rastlanması manidardır. Her halde Hazer Denizi, Pamir ve Altay arasındaki bölgeden hareket etmiş bir ulusun bu intişara vasıta olduğu tahmin edilir (2 3 ). Muhtemelen Bind-Avrupa'lı ve Altay'lı unsurlarla karışık olup Kırgız bozkırının bir noktasından, Ural ( Sümerce Arali) 'nin doğusundan hareket eden Sümer'liler, Hazer Denizi'nin güneyinden dolaşarak bir taraftan Azerbaycan'ı, Transkafkasya'yı ve Sincar bölgesini, ve diğer taraftan da, biraz sonra, Transkafkasya'yı, Kuzey Suriye'yi ve Doğu Anadolu'yu aşıp Babil,onya'ya varmışlardır (2 4 ). H.Z. Koşay da Elam dili ile Türkçe arasında bir çok sözcükteki müşabeheti belirterek Elam ile Orta Asya arasındaki münasebete ışık tutuyor (2 ). <ctürk kültürü ile Orta Asya'nın (bugün Türkistan ve Horasan denen illerin) kadim ve kosmopolit geleneği arasında kaynaşmalar yer aldı. Türk'ler... Orta Asya'da yaygın bulunan milletlerarası dinzere ve yabancı medeniyetzere giriyorlardı. Türk'lerin girdiği (21) Bkz. C. I, s. 94. ( 2 2) B. Hrozny. - Histoire de I'Asie Mineure de.!'inde et de la Crete, Paris 1947, s. 39'. ( 23 ) ibd., s. 43. (24) ibd., s ( 2 G) H. Z. Koşay. - Elam and Central Asian relations, ili CULTURA TURClCA III/2, Ank. 1966, s

10 beynelmilel dinlerin başlıcaları, Türk'ler arasında eriştikleri ehemmiyet sırası ile Burkan (Buddha'nın Türkçesi) ve Mani dinleri, Taoism, Mogoç (Mecusi'nin Türkçesi) dini, Hıristiyanlık ve Musevi'lik olmuştu. Bütün bu dinler, muhtelif derecelerde, kültürümüzde izler bıraktı... Burkan dini... monist (bütün varlıkları bir asla irca eden,... hatta vdhdet-i vücud inanışına temayüz eden) bir din olmuş ve Burkan'ın tarihi şahsiyeti etrafında hayali bir atangiriler kuvrağı" (pantheon'un Türkçesi) teşekkül etmişti. Bu dünya Iminatın merkezinde (2G) ve bütün varlıkların müşterek "gönül"ü olarak tavsit edilmektedir. Burkan etrafında... Hind içtimai sınıflarının mümessili olarak Brahman'lar kşattriya'lar (çeri, yani asker ve hükümdar sınıfı); zenginler <<bayagutıı lar (2 1 ); s~kiz ayrı sınıf «yilıı (ruh). Bunlar insan, kuş, evren (ejderin Türkçesi), arslan şeklinde tasavvur edilirlerdi... mabutlara çiçek ve tütsü saçarak, "aş, içki" takdim ederek, mumlar yakıp, dini musiki ve raks ile... ibadet ederlerdi...» (2 8 ). Eberhard'ın görüşüne göre bozkırın Türk-Mogol halkları, M.Ö. XI. yy'larda, daha'çok tarıma dönük komşularından kendilerini tefrik etmiş olup M.Ö. 1050'lerde. kuzey Çin'i inkıyad altına almışlardı. Sispeten kısa bir süre içinde kuzey-batılı Türk-Mogol (Chou) ulus!.arıyla doğulu tarımcı Tai ulusları karıştı; bundan doğan Shang toplumu o günden sonra Çin uygarlığının damgası olup bundan, ailenin toplumun nüvesi olması, bir feodal orta sınıfın zuhuru gibi içtimai ve iktisadi özellikler ortaya çıktı... Bu nedenle dikkatli bir gö2lemci Çin ve Türk aile yapısı arasında mevcut çok sayıda müşabehet karşısında şaşırır...» (211f. Evet, her yöne köprüler kurulmuş, yollar döşenmiş geçmeye, çak "7Uık taşı taşımaya, her uca düşünceler, inançlar iletmeye. ( =- Tarafımızdan belirtildi. Bu merkez, göbeb ( omphalos) konusu bizi haylıca meşgu l edecek. ( :O G. Dumezil'in Hind-Avrupa'lılarda üç işlev kuramı üzerinde uzunca duracağız. ( :S E. Esin. - Türk kültür tarihinden bir safha. Miladt sekizinci yüzyılda Türkistan'da lslamiyetin Burkan dini ile karşılaşması, in Türk Kültürü Araştırmalan, XVI/1-2, Ank , s (~ C. M. Kortepeter. - The origins and nature of Turkish power, in Tarih Araştırmaları Dergisi Vl/10-1'1, 1968, Ank. 1972, s

11 Dünya ve ahret görüşünün aynası olan mezar taşlarına bakıyoruz, üzerlerindeki motifler aynı, Hind'de, Yahudi'de, Bizans'ta, narı ile, servisi ile, güvercini ile, Hayat Ağacı ile... Ahmet Rufai yılanı Hind'de bulmuş olamaz mıydı? Elini aşağı çevirdi, yukarı kaldırdı... Ne söyler bu yorumlar, gökten yağmur, topraktan bereket isteğinden gayri? «Geriye bağlanma dinamiği» neologism'ini kullanmaya cesaret edersek deyebiliriz ki orthodox İslam asırların gidişine karşı koya dursun, atı almış Alevi-Bektaşi, islamı yakından delip geçmiş geriye, varmış Mysterion'lu dinleret Dansların tozundan gözlerimiz topraklandıkça yeni açıdan görür olduk dini, dinin sahibi Anadolu adamını. İslamın farzettiği Homo religiosus hayli aykırı düştü gerçeklere. Nereden baktıksa, vardık tarih öncesinin Ana Tanrıça'sına, ekmek için ona yakarma rituslarına. «Atam gök, anam yer!>ı diyor Bektaşi, «Marifet kapısııında; evlendirmişti bu iki «tanrısal varlık>> ı, eskinin Hieros gamos'unu takliden. Büyük olgudur Anadolu. Eskiden de Hıristiyan ın çok «Alevi>> si, hereti c' i varmış bu topraklarda, özellikle doğuda. Sayalım bir kaçını. VI yy'ın sonlarına doğru, Hüsrev Perviz II'nin saltanatı sırasında ( ) Adiabenos'lu (Dicle ile Büyük Zab arasında Kuzey Asur bölgesi) Henana, Nasturi Kilisesi'nin «orthodoxıı doktrinine cephe aldı (Aslında bu Kilise'nin banisi Nestorius dahi, heresy ile suçlanıp Bizans Kilisesi ve Ephesus KonsiZi tarafından mahkum edilmiş ve Büyük V aha'ya sürülmüştü). Nisibis (Nizip), Nestorius doktrinlerini benimsemiş olan Suriye ilahiyatının bir kolunun merkezi olmuştu. Edessa (Urfa) 'da «İran'lılar Mektebi>> adıyla bilinen ilahiyat merkezi, Nasturi propaganda odağı olması hasebiyle 489' da kapatılınca Nasturi'ler İran topraklarına, özellikle Nizip'e taşınmış ve burada ün salan bir mektep kurmuşlardı. Henana Niz_ip'de okumuştu. «Orthodox» Nasturi Kilisesi de bu «rtlfıziıılerle mücadelesinde İran sarayının Hıristiyan ricalinden, bilhassa, çok nüfuzlu bir zat olan maliye nazırı.yazdin'den destek bulmuşlardı (ZerdüŞt'le İsd.'yı girift halde görüyoruz, o.pünlerin İran'ında). Henana daha birçok şeyin dışında, insanlığın yaşamı üzerinde yıldızların kati tesiri bulunduğunu iddia etmekle suçlanıyordu. O, 16

12 ne «ruz-u cezaıı, ne de ceza olacağını, tüm insanoğullarının Tanrı'nın tabiatına iştirak edeceklerini ileri sürüyordu. Bütün bu akideler aslında Origenes sisteminin ana fikirleriydi. Ve cıvt;ıhdet -i Vücut»u önceden haber veriyordu... Ortaya, külte bigane ve hatta ona düşman bir zühti (ascetic)-~mistic hareket çıkmıştı. Suriye Hıristiyanlığının Nasturi ve Monophysist kolu içinde taazzu.v eden bu hareketin, sonradan büyük etki sahibi olduğunu görüyoruz (BO), SOO'ler civarında adını duyurmuş bulunan Stephen de, yine ıırafızi» kanaatları sebebiyle Edessa'yı terketmeye zorlanmış, o da Filistin'de yurt tutmuştu. Ona göre cihan üç kısma ayrılmıştı. tjstte Tanrısal. Varlık (Allah), onun altında semavı varlıklar ve ruhlar, dipte de maddi dünya bulunuyordu (3 1 }. «Orta sınıfııı teşkil edenler Kuran'ın «resmiı> yaratık olarak tanıdığı cinler, melekler ve daha değişik bir düzeyde peygamberler, veli'ler vs. olmalı. Müteali cihanda bir sukut vaki olmuştu. Miznevi varlıklar (ruhlar) Tanrı'dan irtidad etmiş olup irade-i cüz'iye sahibidirler ve böylece iyi ile kötüyü ayırdedebilirler. Fakat bunların hepsi aynı derecede günaha girmemişlerdir ve dolayısiyle sukutlarının derecesine göre değişik makamlar işgal ederler (3 2 }. Yine Origenes menşeli bu fikirler, ilerde Yezidi'leri irdelediğimizde, hep aklımıza gelecek. Origenes'in kendisine gelince, III. yy'ın başlarında lskenderiye'de Din Okulu'nun başında bulunuyordu. Ama çok geçmeden afaroz edildi ve Cesareia (Kayseri)'ye çekildi ve öğretim faaliyetini burada sürdürdü. Doktrinleri V. Kiliseler Birliği KonsiZi (553) tarafından mahkilm edildi. O, Oğul'un Baba'ya, Kutsal Ruh'un Oğul'a bağımlılığını ileri sürüyor, maddenin sonsuzluğuna inanıyordu; cehennem acılarını inkar ediyor, cımaddi vücutzara ceza olarak inen» ruhların daha önceden var olduğunu iddia ediyordu (3 3 ). Hani «Bin cehennem olsa korkmam birinden...» ( 34 ) var ya?... ( 8 0) G. Widengren. - Researclıes in Syrian mysticism, Mystical experiences and spiritual exercises, Leiden 1961, Numen VIII/3'den ayn basım, s (31) ibd., s ( 32 ) ibd., s { 33 ) GLE. (H) Bkz. C. I, s

13 o çağların da Yavuz'u, Hızır Paşa'sı, Pir Sultan'ı varmış. Pasteur mikrobu buldu, kalmadı tohumsuz husul. (spontaneous generation)'e inanan. Bedreddin'lere, Atçalı KeZ Mehmed'lere sirayet eden mikrop hangisiydi? Mazdak mı, Kalkedonya'lı Phaleas mı, Sühraverdi mi? Bogomil reisi Basil Konstantinopolis'te diri diri yakılmadı mı? Ya Musa, İsa, Muhammed, Buddha, Şaman, Shinto, Tao... dinlerinin mikrobu? Geldik şimdi konunun en çetin, bizi çok uzun düşündüren, kararda çekingenliğe iten yerine. Çoktan bilinen bir şeyi keşfetmiş, başkalarının ileri sürmüş olduğu müldhazaları tekrarlamış olmak korkusu bizi <Jiddi ihtiyata sevketti. Kaldı ki biz, açıklayacağımız sonuca yaza yaza geldik, baştan kestirememiştik onu. Yazı ilerledikçe taş kültünün su, ağaç, yılan, güvercin... kültlerinde soyutlanamadığını, bunların hiçbirinin müstakilen irdelenemediğini, aslında girift bir bütün teşkil ettiklerini, Anadolu adamının, bütün geleneksel toplumlarda olduğu gibi, hayatında ıcıdini davranış bulunmayıp günlük yaşantısının her aşamasını <<kutsi))nin bir parçası (sacrament) gibi gördüğünü anladık ve böylece de tüm dinlerin tek bir kanun içinde, hidrojen çekirdeği gibi tek bir «nucleus» etrafında mütalaa edilebileceği kanaatına eriştik. Bu «nucleusıı, «yaşamın idamesi kaygısı» ndan başkası değildir. Bir kademe ilerde Ana (Toprak) Tanrıça durur. Gerisi, «elektron ve mahrek>> farklarıyla çeşitli ritual uygulamalardan ibarettir. Çeşit çeşit, dizi dizi, rengarenk tesbihler, nazarlıklar, vefk (pantacle) ' lar, hamailler, Cüz'ler..., çocuksu bir fetişizm'den öteye gitmez. Ritual uygulamaların da, din ve yöreye göre fazlaca değişik şeyler olduğu sanılmasın: aynı bir ritus ya da düşünce sistemini Roma'da, Anadolu'da, Kırgız bozkırında ve Japonya'da bulmak çoğu kez mümkündür. Burada Ali'nin at nalının izi, Hind'de Buddha' nın ayak izi... Çok göreceğiz bu gibilerin i. Enfusi yargıdan kaçınmayı şiar edindik, bürhanlarımızı gerek kendi elimize geçen, gerekse büyük ustaların sundukları müspet belgelere dayandırdık. Dini hadiselerin «maddi», iktisadi ve tarihi yanını hiçbir zaman gözden kaçırmadık, sorun'un «manevi)) tarafına değinmekten hep kaçındık, hiç değilse onu daima arka planda tuttuk. M. Eliade gibi bir ustanın böyle bir genelzemeye neden varmadığı sorusu bizi çok meşgul etti, hatta hataya düştüğümüz korkusunu 18

14 bile yarattı bizde. Ama günlüğünde hiçbir tejsire gerek göstermeyen aşağıdaki satırları okuduktan sonra ferahladık: «Marksizm ve tarihin materyalist yorumu insanoğlunun son sınavı olabilir. Sınav, yani kendini mahvetme tehlikesi. Tıpkı tarih öncesinde çok kez kendini yoketmesine ramak kalmış olması gibi. Veya bugün termo-nükleer siuihlarla mahvolma tehlikesinde bulunduğu gibi>>. Materyalist ya da marksist gibi düşünmek, insanoğlunun aslı istidadından vazgeçmek manasına gelir. Sonunda insan olarak yo~ olmak...» (3 5 ). O ise ki Marx «Bu tarih anlayışı... temel olarak gerçek üretim sü Tecinin gelişmesine dayanır, ve bu görüş, hayatın doğrudan maddi iltetiminden hareket eder; irısan ilişkilerinin biçimini bu üretim ta rzına bağlı, ve üretim tarzı tarafından... meydana getirilmiş ola- -rajc bütün tarihin temeli olarak kavrar...» diyor ( 86 ). Engels de ~arihin materyalist anlayışına göre, tarihte eninde sonunda (3 7 ) katar verici, tayin edici unsur, gerçek hayatın husulü ve tenasülü ~'üremesi)dir. Ne Marx, ne ben, bundan fazlasını iddia ettik» diye yazıyor, Bloch'a mektubunda (3 8 ). Sorunu böyle ele almayanlar onun «maddlı> yanını hep filigranda görmeyi itiyad edinmişlerdir. Böyle olunca da, sundukları son de ~ece değerli malzemeyle bir genel senteze gitme olanağını yitirmiş Zerdir. Hadisenin sosyo-ekonomik yanına sırt çevirerek kim Şia sor.munun derinliğine inebilir? Gerçekten Şii denilen kişi, Arap hegemonyası tarafından kenara i:f!.ip de «yaşamın idamesi kaygısı»na düşmüş, bu yolda mücadele vermiş kişidir. «Hz. Ali'nin hakkı yendi» avazesi bu cidalin bir parolasından başka bir şey değildir. Sürekli şekilde değişmekte olan değer yargılarının tarihçesi, özeli!: karşılıklı kültürlerin tetkikiyle daha da çapraşık hale gelmekte, değerlerle ilgili ifadelerin bir dilden diğerine, bir sibaktan öbür:::ıe aktarılması zorunluğu doğmaktadır. Bu özel güçlükler du- ( z:j) M. Eliade. - Fragments d'un journal, Paris 1973, s ( ) Marx, Engels. - Seçme yapıtlar I, Ank. 1976, s. 48. ( r. Tarafımızdan belirtildi. ( S.S Selectecl Works ll, s Zikreden E. Abraharnian. - The causes of the constitutional revolution in Iran, in IJMES, X/3, Aug. 1979, s

15 varı, hatanın kaçınılmazlığı ve tartışılabilir yorumlar bizlere beşeriyetin ve hatta kendi şahsımızın ana sorunu gibi gördüğümüz konulardan yüz çevirtmemelidir. Biz bunların doğruca üstüne gitme cesaretini kendimizde gördük. K alem, beyaz kağıt üzerinde ilerledikçe yazarın kendisi de değişmelt ve en büyük umudu, satırları okuyanın da değişmesi olmalıdır. Tarih, gerçekten vaki olmuş olan hadiseyi her zaman kesin deliller üstüne oturtamıyorsa da insanların bu hadisenin geçtiğini sandıkları şekil hususunda daha açık belgeler bulunuyor elimizde. Phectre'in başında Plato, Sokrates'in, rastlamış olduğu Phedre tarafından nasıl kent kapılarına götürüldüğünü anlatır. Bunlar, bir serin suyun kenarında bir ç ınarın gölgesine ilişirler. Orada Phedre Sokrates'e, mitos gereğince Bore'nin Orithye'yi eline geçirdiği yerin burası olup olmadığını sorar. Muhatabının, bu masalı doğru olarak mı kabul ettiği sorusuna da, inanmasa bile, bundan şaşırmayacağı yanıtını verir... (3 9 ) Gerçekten geleneksel insanla bugünkü arasında görülen en temel tezat, sonuncusunun kendinin tüm beşer tarihi tarafından oluşturulduğu inancında olmasıdır. O ise ki «eskiıı adam tarihsizdir. O kendini ayrılmaz şekilde kosmos ve kosmik ittıratla irtibatta görür ve bir mitolojik öykünün nihayi ürünü telakki eder ( 40 ). O, uzvi hayatını, söylediğimiz gibi, kutsal ve mistik bir şey (sacrament)" gibi yaşar. Onun için Uidini faaliyet yoktur. En büyük arzusu bir kutsal dünyada ya da kutsallaşmış nesnelerle mümkün olduğu kadar haşır neşir olmuş halde yaşamaktır. Ve yine onun nazarında doğa hiçbir zaman «doğalıı değildir ( 41 ). Halay, aslında eğlence için çekilmiyor, ondan çok başka şeyler bekleniyor. Günlük yaşamın çeşitli davranışlarının, çoğu kez bilinçli olarak, kutsi alana bağlı bulunması bizi bu cildi bölümlere ayırmaya yöneltti, münbitlik ve doğurganlığı tahrik Tituslarının bu zenginliği karşısında. Acaba bütün bunlara «dünya görüşü» diyebilecek miyiz? Yakında takibedecek ikinci bölümde, toprak ve hayvancılıkla ilgili her türlü üretim teknikleri ve meteoroloji bilgilerinin yanısıra, kül- ( 39) E. Cassirer.- Langage et mythe, s. 9. (-io) ]. A. Saliba. - Homo religiosus in Mircea Eliade, Leiden 1976, s. 47. ( 41) ibd., s

16 tü.rel yapıya dahil olmaları itibariyle, yine de üretime bağlı olarak akrabalık münasebetleri ve terminolojisinin tahlili, yani aile yapıları; kurulmuş olan devlette toprak mülkiyeti şekilleri ve bunlarda seletlerden kalan miras; Hıristiyanlık ve hatta daha gerilerde putperestlik çağlarından itibaren ortaya çıkmış heterodox («sapık») dini doktrinlerin aslında mülkiyet ilişkilerine bağlı birer siyası muhalefet akımı olmaları ve islamıaşmadan sonra bunların yerini Müslüman heterodox mezheplerin alması keyfiyeti; Anadolu'nun İsldmlaşmasıyla eski manastırlarla sonraki tekke ve zaviyelerin uzak ya da yakın ilişkisi ve bunların tarımsal üretim bakımından konum alanları, mülkiyet ve artık değerle münasebetleri; askeri örgütlenme ile kültürel yapı arasındaki ilişki; etnik unsurların tetkikinin devamı ve teknik terminoloji açısından Çağatay ve sair Türkçeler ve inançlarla ilgili davranışlardan arda kalanlar irdelenecektir. En sona bıraktığımız «İnanç ve Adetler» cildinde salt din ve sair inanç konuları, intikal ritusları (doğum, sünnet, evlenme, ölüm...) gibi sorunlar ele alınacaktır, bugün ulaşmış olduğumuz aşamaya göre. Diğer konularda şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. I. cilt, endeksi bulunmaması nedeniyle eleştiriye uğradı. Bu kadar yüklü ve sözcüklerin çoğu kez büyük adette varyantının bulunduğu bir eserin endeksinin o cildi, taşınmaz hale getirecek kadar büyülteceği düşüncesiyle bu endeksin yapılmasını tüm eserin sonunda, ayrı bir dizin cildi şeklinde düşünmüştük. Kusurumuz bunu önsözümüzde belirtmeyi ihmal etmiş olmamızdadır. Fihristin yetersizliğini teslim ediyoruz. Bu ciltte ayrıntılı bir «İçindekiler>> vermeye özen gösterdik; bunun şimdilik tatminkar olacağını umuyoruz. Bu vesileyle de bir hususu vurgulamak isteriz. Bu eser, içinde herhangi bir sözcük yada aletin tarifi aranılan bir sözlük değildir. O, ancak baştan sona kadar okunduğunda, belli bir mantık silsilesine bağlı olarak Türkiye halkının kültür kökenzerinin ana hatlarını ve bu konuda bilgi derinleşmesi için hangi yönlerde çalışılmasının gerektiğini gösteren bir bütündür. Konusu da bir çok bakımdan, umumun anlayacağı bir hale konmaya mukavemet edecek kadar ağırdır. Bununla birlikte münhasıran üniversiteliler için yazılmış da değildir. Beşer kültürünün ve bu arada Anadolu'muzunkinin temel sorunları, herkesin ilgisine açık tutulmaya çalışılmıştır. 21

17 Biı herhangi bir kişisel iddianın ispatından çok, olanın teşrlh ve tasvirine yer venneye gayret gösterdik. Uzmanlarca oluşturulmuş kuramlardan, mümkün mertebe, Anadolu'nun yaşamından örneklerle takviye edebildiklerimizi seçtik. Değinilen sorunların daha derinlemesine tahlili için kaynak olarak gösterdiğimiz yapıtıara başvurulabilir. Bu kadar ağır «ta~nif, tesvid, tebyiz, tashih» yükünün kaldırılmasında bu kez tümden yalnız kalmamış olduğumuzu hemen belir - telim. dememiş mi Fuzuli? «K alem olsun eli ol katib-i bed tahririn Ki sevad-ı rakam ile surumuzu şur eyler K ah bir harf sukutiyle kılar nadir' i nar Kah bir harf kusuruyla gözümüz kôr eyler.»... Bizim için paha biçilmez bir yardım sayılan, gerek kendi zengin kitaplıklarını istifademize açmaları, gerekse bulunmaz kitapların tedarikinde yardımcı olmaları itibariyle başta büyüğümüz İsmail Hüsrev Tökin olmak üzere, Dr. Orhan F. Köprülü, genç tarihçi arkadaşımız Sinan Küneralp, ressam dostumuz Cafer Bater'e büyük ölçüde medyunuz. Küneralp'in ayrıca, fihristin hazırlanması ve baskı tashihleri hususundaki değerli katkıları da şayan-ı şükrandır. Sanatçı dostumuz Ersin Alok'un, her fotoğraf talebimizi büyük sevgiyle karşıladığını da, kendisine mukabil sevgilerimizle, belirtelim. Günlük çalışmazarımızla yakından ilgilenen ve bu kitabın çıkmasında büyük etken olan dostlarımız Asaf Ertekin ve Sami Karaören de en candan duygularımızın muhatabı olmaktadırlar. Hepsi sağ olsunlar. İstanbul, 1 Aralık

18 KISALTMALAR iz adları Adana Ada İstanbul Ist Adıyaman Adı lzınir İz Afyonkara hlsar Af Kars Kr Ağn Ağ Kastamonu Ks Amasya Ama Kayseri Ky Ankara Ank Kırklareli Krk Antalya Ant Kırşehir Krş Artvin Ar Kocaeli Kc Aydın Ay Konya K n Balıkesir Ba Kütahya Kü Bilecik Bil Malatya Ml Bingöl B n Manisa Mn Bitlis Bt Maraş Mr Bolu Bo Mardin Md Burdur Br d Muğla Mğ Bursa Br s Muş M ş Çanakkale Çkl Nevşehir N ş Ça nkın Çkr Niğde Nğ Çorum Çr Ordu Or Qenizli Dz Rize Rz Diyarbakır Dy Sakarya Sk Edirne Ed Samsun Sm ElAzı ğ El Sürt Sr Erzincan Ezc Sinop Sn Erzurum Ezm Sivas Sv Eskişehir Es Tekirdağ Tk Gaziantep Gaz Tokat To Giresun Gr Trabzon Tr Güm üşhane Gm Tunceli Tn Hakkari Hak Urfa Ur Hatay Hat Uşak U ş Isparta Jsp Van V n lçel tç Yozgat Yz Zonguldak Zn

19 Kitaplar BTL Hüseyin KAzım Kadri. -TÜRK LÜGATI, Türk Dillerinin İştikakı ve Edebi Ltlgatları, I-IV, CHM-JW~ CULTURES Unesco, CAIDERS d'histoire MONDIALE - JOUR NAL of WORLD HISTORY Unesco, 1973'ten itibaren CMH-JWH'nin devamı olarak çıkan dergi DAT DICTIONNAIRE ARCHEOLOGIQUE des TECH NIQUES, Paris 1963, I-II DELT Bedros Efendi Keresteciyan. - DICTIONNAIRE ETY MOLOGIQUE de la LANGUE TURQUE, Londra 1912 DLT Kaşgarlı Mahmut. - DİVANÜ LÜGAT-IT-TÜRK Tercümesi. Çev. Besim Atalay, I-III, DS Türkiye'de Halk Ağzından DERLEME SÖZLÜGÜ, I- X, EA ENCYCLOPEDIA AMERICANA, 1976 EB ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 1953 EI ESS E.T ENCYCLOPEDIA of ISLAM, Leiden, 1960'tan itibaren neşrine devam edilen yeni baskı ENCYCLOPAE_DIA of the SOCIAL SCIENCES, E.R.A. Seligman ed., N.Y ETHNO - PSYCHOLOGIE. Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre GA Ömer Asım Aksoy. - GAZİANTEP.AK';ZI, I-III, GG Ziya Şüktln.- FARSÇA- TÜRKÇE LÜGAT, GENCİ- NEİ GÜFTAR-FERHENGİ ZİYA, İst GLE GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE, 1960 HM Unesco, HISTORY of MANKIND HT A HISTORY of TECR1\10LOGY, I, II, Oxford 1975 İA İSLAM ANSİKLOPEDİSI 24

20 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA of the SOCIAL SCIENCES, David L. Sills ed., USA 1968 INTERNATIONAL JOURNAL of MIDDLE EAST STU DIES, Cambridge ~J ;ES HO fl OCT SJD Unesco, INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOUR N AI.; Journal of the Economic and Social History of the Orient, Le iden The Journal of Peasant Studies, London Şemseddin Sami. - MEYDAN - LAROUSSE KAMUS TÜRKİ Histoire generale des Techniques I, Les Origines de la Civilisation Technique, PUF, Paris 1962 Anthony Rich. - DICTIONNAIRE des ANTIQUITES ROMAINES et GRECQUES, trad. M. Cheruel, Paris Türkiye'de- Halk Ağzından SÖZ DERLEME DERGİSİ, 3-6; SIVAS FOLKLORU - TÜRK FOLKLORU Dergisi TÜRK ANSİKLOPEDİSİ TÜRK ARKEOLOJİ DERCİSİ ITA t:xg TiltCICA ZTS TÜRK ETNOGRAFYA DERCİSİ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI Dergisi TARAMA SÖZLÜGÜ. XIII. Yüzyıldanberi Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla, I- VIII, Türk Tarih Kongresi Bildirileri TURCICA, Revue d'etudes Turques, Paris Suat Sinanoğlu. - YUNANCA - TÜRKÇE SÖZLÜK. Kelimelerin Etymonu Esas tutularak tertiplenen, Ank ZANAAT TEltİMLERİ SÖZLOOü, T.D.K., Ank

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI T.C. YOZGAT T.C. VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA YOZGAT VALİLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI NİSAN 2015 YOZGAT ORTAÖĞRETİM

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı