Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta"

Transkript

1

2 SUNUŞ Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükten söz etmiştik. Bu güçlüğümüz gücünden bir şey kaybetmeden devam ediyor, bizi ilk söylediğimizden bir ölçüde döndürecek kadar: bütün inanç ve adetleri ayri bir bölümde irdelemeyi tasarlamışken, konunun zamanla gördüğümüz çok çapraşık hali, ve dolayısiyle sınıflandırmadaki zorluğu nedeniyle bu kez. bu bahisleri, her konuyla ilgili olarak, o konu içinde irdelemeyi uygu.n gördük. Bu cilt, tarım, hayvancılık ve bunların ayrılmaz etkeni olan meteoroloji ile ilgili inanç ve adetleri içeriyor. Hemen ekleyelim ki böylece de insanoğlunun inançlar havuzunun ortasına düşmüş olduk. Bu yolla da düze çıktığımız sanılmasın; yokuş, bütün dikliğiyle hala karşımızda duruyor. Kavram kargaşalığı önümüze kesin sınıflandırmanın olanaksızlığını çıkarıyor. Gerçekten göreceğimiz gibi çeşitli kavramlar, genel kuram çerçevesi içinde, o derece birbiri içine girmiş durumdalar ki birinden söz ederken diğerini anmadan olmuyor. Sıra bu diğerine geldiğinde, onun için söylenmesinin gerektiğinin bir bölümünün başka bir bahiste sarfedilmiş bulunduğu görülüyor. Bu dağınıklığı okuyucularımızın bağışlayacaklarını umuyoruz. Günah bizde varsa, büyüğü cehtlerini Afrika ya da Avustralya vahşileri üzerine teksil edip Küçük Asya'ya, o eşsiz laboratuvara üvey evlat muamelesini reva görmüş batılı bilginlerin boynundadır: bize, önce de söylemiş olduğumuz gibi, yön veren çıkmadı. Önünü de, arkasını da, biz saptamak zorunda kaldık, ilk olarak. Hata, sevabm yoldaşıdır, hele böyle girijt labirentler içinde yol aldıkça. Kaldı ki inançlar sistemini, o sistemin sahibi 7

3 toplumun sosyo-ekonomik koşullarından bağımsız olarak irdelememiz bizim için olanaksızdır: cc... meıheb, bir takım siyasi, içtimaı, iktisadi olayların tesirlerinin mezheb kurucusu sayılan insan ile ona uyanlardaki fikri ve dini teıahürüdür. Mezhebi doğuran tarihi, coğrafi, siyasi~ içtimai ve iktisadi şartları tam olarak tanımadan, görüşleri ve davranışları sıhhatli bir şekilde temellendirmek, dolayısiyle de değerlendirebilmek ve o insanları anlayabilmek hemen de mümkün değildir. Şu bir gerçektir ki, şahısların veya toplulukların fikir ve görüşleri içtimai, tarihi, siyasi çevreden tecrid edilemez... >> (1). Karıştı mı işler büsbütün? Bu sözlerden bizim bu ciltte salt din sorunlarını ele aldığımız sanılmasın. Onu eserin son cildine bıraktık. Burada insanoğlunun doğruca yaşamak için verdiği uğraşın öyküsü var, karın doyurmak için verdiği uğraşın. Toprağın ona cömert davranması gerekir. Bunu sağlamak için de ademoğlu, kendi dışındaki cıüstün varlıkları> la bir takım ilişkiler kuruyor, onlardan dölünün devamını niyaz ediyor, gününde yağmur istiyor. Sorunların derinliğine inebilmek için başlıca kavramların tarifine ağırlık verdik. ccdinıı, ccritusıı... bilinmeden davranışları değerlendirme olanağı bulunamaz. Zahir olmuş, dolayısiyle şuura aksetmiş hadiselere vukuf peyda etmek, bunları idrak etmek için gerekli akli mesaiye girişebilmek için tesmiye ve tarif çalışmalarının önceden belli bir noktaya getirilmiş olması gerekir. Algı alemini bir temsil ve mana dünyası haline dönüştüren işte bu çalışmalardır. H er teorik bilgi, hareket noktasını dilin önceden oluşturduğu bir alemden alır. Tabiiyeci, tarihçi, feylosof; nesnelerle ancak dilin bunları takdim ediş şekline göre yaşar (ı). A.ncak burada d~ büyük bir handikap çıkıyor karşımıza: Türkçede terminoloji noksanı. Batı dillerinde cari olanları kullanmakla elverişsiz durumun üstesinden gelmeye çalıştık. Böylece hiç değilse ifade kesinlik ve vuzuhundan ödün vermemiş olduk. Ama burada okuyucuya bir tefrik gayreti düşüyor: aynı bir sözcük yerine göre bazen apellatij (cins ismi), bazen de sıjat olmaktadır, ccritualııda, cckutsiııde olduğu gibi... Fazla kuramsal davranmış oldu- (ı) Ebu Mansur el-bağdadl. - Mezhepler arasındaki farklar (El-fark beyne'l. fır:ık), çev. E. F. Fığlalı, fst. 1979, Fığlah'nın önsözü, s. XVIII. ( 2 ) E. Cassirer. - Langage et mythe. A propos des noms de dieux, Paris 1973 s. 45 8

4 ğumuzu sanmıyor:uz; bunun «tadını,> kaçırmamaya özen gösterdik, Türk kültürünü anlamaya yetecek kadarını aldık. Ama taritlerin de her zaman mantıkz sıraya göre verildiklerini de söyleyemeyiz; o «mantık)) çok kez izafiyetini koruyor, bu derece birbirinin içine girmiş rrıeseleler önünde. O sırada öznel tercihler etkili olmuş olmalıdır. Mamafih Batı'ya tümden bühtan etmek de haksızlık olur. Bize, samimi ifade ile, Kuçük Asya'yı ilk kez öğreten yine onun bilginleri oldu: Dicle ve Aşağı Fırat vadilerinin keşşafları, Rich'ler, Ainsworth'lar, Henry Layard'lar...; Anadolu'yu gezen bilgin seyyahlar, yukardakilerde7j- bazılarının dışında, William Hamilton'lar, P. Lebas'lar, Weddington'lar, Charles Fellows'lar, Georges Perrat'lar ve... Pierre de Tchihatcheffle Charles Texier. Biz bunların çoğundan faydalandık ve sırası geldikçe de eserlerini mehaz olarak gösterdik. Rus bilgini Tchihatchetf kendini daha önce Altay'lara yaptığı bir istikşaf gezisiyle tanıtmıştı. Sürekli olarak da yedi yılını Anadolu'ya hasretmişti ve sekiz büyük, resimli, haritalı e> ciltte topladığı eserinde yarımadamızın topografik, coğrafi, fiziksel verileriyle astronomi, klimatoloji, botanik ve jeoloji konularını işlemiştir (Description physique de l'asie Mineure, Paris ' ). Keza, II. Katerina devri seyyahlarından sonra, zikre şayan en önemli çalışma Jules Klaproth'unki (1808) olmaktadır. Ethnografik yönü ağır basan bu çalışma Guldenstaedt'in günlüğünü, bir bakımdan tamamlamaktadır (~). Gelelim şimdi Charles T~xier'ye. Batı'da sanayi devrimi ve dolayısiyle müstemire anlayışının çok başka şekizlere büründüğü bir devirde her cc büyük)) devlet, gözüne kestirdiği cc sömürge)) yi yakından tanıma gayretine düşmüştü. Fransa, mezkur bilginin başkanlığında bir heyeti, Anadolu'yu tetkik etmek üzere Osmanlı Türkiye'sine göndermişti. II. Mahmud'un fermanını cebine koyan heyet dokuz yıl süreyle ( ) burasını karış karış gezmişti, her şeyi. inceleyip ressamiarına gerekli resimleri ( gravürleri) yaptıra yap- (3) Haritaları yapan M. Kiepert. (4) M. Vivien de Saint-Martin. - Histoire de la geographie et!es decouvertes geographiques depuis!es temps!es plus recules jusqu'a nos jours, Paris 1875, s

5 tıra. Sonunda, 1863'de çıkan Description de l'asle Mineure, Türk okuyucusunun başucu kitabı haline geldi,' şöyleki Küçük Asya adı altında Ali Suat hoca tarafından tercüme edilmiş b.u eser (1339) «Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti Neşriyatı'ndan, sayı 2>> olarak neşredildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti, kuracağı yeni devletin, tarih bakımından yerini saptamayı istemiş. Fot. 1, Fethiye'de Karia kaya mezarları üzerinde Texier'nin çiviy- le. noktalanmak suretiyle hakkedilmiş adını gösterir. Altında, aynı şekilde yazılmış, Divat adı okunuyor ki bu zatın, heyete dahil birinci derecede önemli bir kişi olması melhuzdur. M. Eliade, G. Dumezil ve diğerleri gibi din ve inançlar tarihinin büyük uzmanlarının çalışmaları, bu cildin bir ölçüde armatürünü teşkil etmiştir. Bu ustaların nazari ve hatta bazen tatbiki mülahazalarına «vurduk», Anadolu adamının ilgili davranışlarını. Böylece de çok şey gerçek aydınlığa çıkmış oldu. Bundan önceki ciltte bu adamın ne olduğunu ve de ne olmadığını anlatmaya çalışmıştık. Bu kere de günlük davranışlarının neye bağlandığını ve de neye bağlanmadığını göstermeye uğraştık. Çok dikenli yolumuzda ilerledikçe çeşitli kavram, davranış, djlşüncenin hiçbir zaman bir bölgeye münhasır kalmadığını, aksine bun.: ların tahmin edilebileceğinden çok geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunduklarını müşahede ettik. Asya bozkırtarının göçebe - hayvancı uygarlığı sahiplerinin de, ayni şekilde, bir yandan Çin, bir yandan da Hindistan ve bu ülke aracılığı ile Ege'ye ve hatta Adriatik'e (ve Kuzey Denizi'ne) dayanan sahalardan gelen etkilere maruz kaldıklarını hemen vurgulayalım. Etki alışverişine daha neolithik çağlardan itibaren şahit olunuyor: «1!-Ç»lar durmadan birbirlerine ışın saçmışlar.. Hind-Avrupa grubuna dahil topluluklar üzerinde de durmuş olmamız bu nedenledir. Grek'ler de aslında bunlardan değil midir? Ancak bu hususta, Anadolu'yu fazlaca ilgilendirmemesi itibariyle bu grubun Cermen ve İskandinav kollarına ait mürnasil bilgilere değinmedik. Bir hayvancı ekonomisi olan Hind-Avrupa ekonomisinin lügatçesinde büyük önem taşıyan, Veda ve Avesta dillerinde sırasıyla paşu ve pasu sözcükleri, bir yandan binek ve kasaplık dört ayaklı lo

6 hayvanları (mevaşi)', bir yandan da taşınır mal mefhumunu ifade ediyor. ilerde tekrar göreceğimiz gibi Zerdüşt, adamı ve zenginliği, yani taşınır malı-mevaşii bulunmadığından hasım güçlere karşı aciz kalmaktan yakınıyar (5). Anadolu'da da bugün (özellikle büyük baş) hayvana <<mal» denmiyar mu? ( 6 ). Eskiden de böyle dendiğine Kaşgarlı tanıklık ediyor: «Ol tawarın edhletti» = «0, malını iyileştirdi, yüz üstü bırakılmış olan malını ıslah ettirdi» (1). «Er tawarı üpleldi>> = «Adamın malı yağma edildi>> ( 8 ). «Mal kapan kimse için utawar kapguçı" denir» ( 9 ). Ulysse için «bütün bu yabancı ve dilenciler Zeus'tan geliyor, ikramımız ne kaaar az olursa olsun, makbule geçer. imdi yabancıya yiyecek ve içecek veriniz...» diye sesleniyor hizmetçilerine <cbeyaz kollu Nausicaa» (1 ). Burada cctanrı misafiri» kavramıyla <caz veren candan». deyimini bulmuyor muyuz? Bir mabed yeniden inşa edileceği zaman rahipler siteleri dolaşıp ihsan topluyorlar ( 11 ), tıpkı «cerre çıkmış» tekke çömezleri gibi... «Eşşemiz gunnadı, kirisi (sıpası) gancık (dişi) lı> diye bayram ediyor Mahmut Makal'ın köylüleri (tı), dişi yavru, onu doğuran eşeğin sahibinde kaldığından. <cgunnamakıı, çok sayıda varyantıyla Anadolu'nun az çok her yerinde haypanın doğurmasını ifade eder; jy.uvij' de Yunanca <Ckadın», <czevce»dir... Dilci olsaydık bunların üstüne başka türlü varırdık. Biz sadece hadsi (intuitive) olarak aklımıza gelen benzerlikleri ortaya koymakla yetiniyoruz. Doğruyu yanlışı ayıklamayı da araştırıcı okuyucuya bırakıyoruz. I. ciltte Ege, Anadolu, Hind ve Asya Bozkırı alanında misafir, ikr am, yemek yedirme, ziyafet çekme usul ve adetlerinden uzunca söz etmiş, Kazan Han'ın nasıl ziyafetten sonra çadırını misafirlerine yağmalattığını, anlatmıştık (1 3 ). Hind-Avrupa' lılarda, eth- ( 5 ) E. Benveniste. - Le vocabulaire des inslitutions indo-europeennes I, Econornie, parente, societc, Paris 1969, s (6) Bkz. C. I, s (1) DLT I/ 264. (8) ibd., 1/ 295. (9) ibd., II/ 50. ( IO) Odysseus, VI/ 208. ( 11) Herodotus, 11/180. ( 12) Bizim Köy, İst. 1950, s. 46. (U) Bkz. C. I, s ll

7 nografların potlach tesmiye ettikleri bir içtimai davranış şekline ra$tlanır. Burada bir toy vesilesiyle zenginlik teşhir_ ve tahtibi bahis konusudur. Mal ve mülke değer verilmediğini göstermek, birikmiş zenginlikleri ani olarak israf ederek rakipleri tezlil etmek için gereklidir. Bir adam rakiplerine bu dizginsiz masraf yoluyla üstünlük göstererek paye kazanır ve onu muhafaza eder. Potlach aynı zamanda başkalarını da sarfetmeye tahrik eder; herkes daha çok israj için kamçılanır, böylece de kiminin keyfi, kiminin de nüjuzu uğruna biriktirilip saçılan bir servet dolanımı ortaya çıkar. Bununla birlikte misafirperverlik ( garibnevazlık) la yakın ilişkisi vardı bu adetin; bunda, bazı topluluklarda bir iktiza olup başlıca zorunluğunun mütekabiliyet esasına göre bir yemek ikramı olan bir müessesenin sosyal köklerini görmek mümkündür e >, toy'lar, şölen'lerde olduğu gibi. Müşterek ziyafet davetlilerinin özel imtiyazlardan faydalandığı cemiyetler olan guild'lerin yanısıra Cermen iktisadi ve dini. lügatçesinde hansa sözcüğüne de rastlanır ki yeni zamanlara kadar yaşamaya devam edip hala Kuzey Denizi'nin sahil ahazisi beyninde büyük iktisadi ve tarihi önemi haiz bir müesseseyi ifade etmektedir. Hansa bir iktisadi iştirak, bir tacirler topluluğudur. Ancak hansa, bundan başka, bir muharipler cemiyetidir de { 15 ), Anadolu'nun Ahi teşkilatı gibi... Hiç kimse, hiçbir fikir, Pasifik'ten Atlantik'e dönüp dolaşan akınlardan masun kalamamış. «Anadolu edebi ve yazı dilinin kuruluşunda..., şüphesiz Yunus Emre'nin çok büyük rolü olmuştur. Yalnız Orta Asya dil ve tasavvufunun basit nakili olmamıştır, diline ve kültürüne yerli diyalektik unsurları da katmaktan çekinmemiştirı> (1 6 ) Bu «yerli diyalektik unsurlar» ın kendileri de nelerin harmanı olmuyor ki?... Yine <<İslam tarikatlarının bazılarında tıpkı Raja-Yoga'nın Çakra'ları gibi, Letaif adı ve :i.en nurani merkezler tasavvur olunur... Bütün mistik kolların, ister Hi nd kökünden, ister İslami ya da Hıristiyan?. olsun, tek amacı bu vuslatı (Tanrı vuslatı)... ve mutluluğu yaşamaktır» derken İ. H. Tökin (1 7 ), Hindistan'la Yakın-Doğu'yu birleştiriveriyor. (14) li:. Benveniste. - op. cit., s. 76. (15) ibd., s ( 16 ) A. Caferoğlu. - Yunus Emre'rc arlıaik unsurlar, in E. F. Türk Dili ve Edebiyatı dergisi, XX, 31 Aralık 1972, 1st. 197:3, s. 3. (17) İ. H. Tökin. - yoga, in SOYTAŞ dergisi 8, Eylül-Ekim

8 Aristo'nun başındaki oniki dilimli serpuş (fot. 2) ne kadar da Bektaşz tae'ını andırıyor. Yeniçeri mezar taşları (fot. 3, sağdan itibaren ilk üç tanesi) ne kada.r çok Mısır heykellerine (fot. 4) benziyor! lll. Thoutmes'in Thebes'teki dehliz-mezarında kral, kutsal ağaçtan süt ernerken resmedilmiş (IB). Türk mezar şahideleri hep bu kutsal Hayat Ağacı ile süslü (leğil mi? Rastlantı belki. Ama belki de degil. Devam edelim. <CGrek ülkeleri, özellikle İyonya, Eski Asur Koloni'lerinin uzun süre yuvası olmuş Hitıt Anadolu'su yoluyla Sami etkisi altında kalmıştı. Ege, en kadim çağlardanberi kaçınılmaz şekilde karşılıklı deniz münakalesine sahne olmuştu. Ama şimdi, Amarna Çağı'nın ithal ettiği kültürel Tek Dünya (1 9 ) nın kıta Helenistan dahil tüm Ege'yi içerdiğini farzediyoruz. Keyfiyetin delilleri de çok yönlü: arkeolojik, epigrafik ve edebz. Bu keşfin en ilginç sonucu Homer çağı yazını ile Ahd-i Atik yazınının müşterek mahreci haiz olmalarıdır. Aradaki köprü farazı değildir; U garit metin leri, vaki olanlar hakkında şüpheye mahal bırakmıyor..,)> (2 ). Şimdi de çok daha uzun bir <Cköprü)>den, Elam ile Orta Asya münasebetlerinden söz edelim. Bir çok eski uygarlık yaratm.ış ve temessül etmiş olan İran'a, Evrasia bozkırlarından kopan kitleler muntazaman ona yeni kan ve güç katmışlar. Bu kitleler Asianik, Bind Avrupa ya da Altay (Türk-Moğol) kökenliydiler. Göçleri sırasında Azerbaycan ya da Horasan yollarını tutmuşlar. M.Ö. II. binlerin başlarında Evrasia bozkırlarından iki Hind-Avrupa'lı kabile grubu harekete geçmiş, batı grubu Karadeniz'in kuzeyinden önce Balkan' lara inmiş, oradan da Anadolu'ya geçmiş. Doğu grubunu teşkil eden Bind-Avrupa'lılar da Kafkas'ları aşıp Fırat boyunca yollarına devam etmişler ve ileri bir uygarlığa sahip olup sonunda bunları da temessül eden Hurri'lere çatmışlar. Bu gruba dahil bazı kabilele~ de Hindistan'a yerleşmiş. Cimmerian ve İskit'lerin de ( 1 8) Bkz. La Peinture Egyptienne, Skira, Les Grands Siecles de la Peinture, 1954, s. 38. ( 19) Tarafımızdan belirtildi. ( 20) C. H. Gordon. - Homer, Caphtor and Canaan, in Anadolu Araştırmaları I, Ank. 1955, s Aynı yazar konuyu Abraham the ~ıuna.ı::uç adlı yazısında (Anadolu Araştırmaları II/1-2, İst. 1965, s. 227 ve dev.) daha da genişleterek ele alıyor. 13

9 M.Ö. VIII. yy'larda aynı yolu takiben Orta Doğu'ya yerleştiklerinden d~ha önce soz etmiştik (2 1 ) Büyük olasılıkla, daha en kadim prehistorya çağlarından itibaren Filistin devamlı olarak kuzey ve kuzey-doğudan, Suriye'den, Küçük Asya'dan, Armeniyye'den, Kafkasya'dan, Transkafkasya'dan ve bu ülkenin ötesinde Türkistan'dan kopup gelen yeni halkların istilasına uğramıştır. Bu halklar, güneyde Arabistan'a kadar ve bilhassa dar Süeş berzahını aşarak Afrika'ya kadar uzanmışlardır. Zaman zaman vaki olup aralıklarla birbirlerini takibeden bu dalgalardan bir başka silsize de batı yönünü takiben Küçük Asya, Kıbrıs ve Rodos üzerinden Ege kıtasına, Girit'e, Helenistan'a ve Akdeniz havzasının daha da uzak bölgelerine varmıştır (2 2 ) Çin'in Yang-Shao uygarlığından (M.Ö. takr. 2000) gelen, neolithik çağa ait çok renkli seramikin üzerindeki motiflerin aynına Kiev' in güneyinde Tripolye seramikinde, Türkistan'da Anau'nunkinde, Babilonya, Asur ve Elam seramiklerinde rastlanması manidardır. Her halde Hazer Denizi, Pamir ve Altay arasındaki bölgeden hareket etmiş bir ulusun bu intişara vasıta olduğu tahmin edilir (2 3 ). Muhtemelen Bind-Avrupa'lı ve Altay'lı unsurlarla karışık olup Kırgız bozkırının bir noktasından, Ural ( Sümerce Arali) 'nin doğusundan hareket eden Sümer'liler, Hazer Denizi'nin güneyinden dolaşarak bir taraftan Azerbaycan'ı, Transkafkasya'yı ve Sincar bölgesini, ve diğer taraftan da, biraz sonra, Transkafkasya'yı, Kuzey Suriye'yi ve Doğu Anadolu'yu aşıp Babil,onya'ya varmışlardır (2 4 ). H.Z. Koşay da Elam dili ile Türkçe arasında bir çok sözcükteki müşabeheti belirterek Elam ile Orta Asya arasındaki münasebete ışık tutuyor (2 ). <ctürk kültürü ile Orta Asya'nın (bugün Türkistan ve Horasan denen illerin) kadim ve kosmopolit geleneği arasında kaynaşmalar yer aldı. Türk'ler... Orta Asya'da yaygın bulunan milletlerarası dinzere ve yabancı medeniyetzere giriyorlardı. Türk'lerin girdiği (21) Bkz. C. I, s. 94. ( 2 2) B. Hrozny. - Histoire de I'Asie Mineure de.!'inde et de la Crete, Paris 1947, s. 39'. ( 23 ) ibd., s. 43. (24) ibd., s ( 2 G) H. Z. Koşay. - Elam and Central Asian relations, ili CULTURA TURClCA III/2, Ank. 1966, s

10 beynelmilel dinlerin başlıcaları, Türk'ler arasında eriştikleri ehemmiyet sırası ile Burkan (Buddha'nın Türkçesi) ve Mani dinleri, Taoism, Mogoç (Mecusi'nin Türkçesi) dini, Hıristiyanlık ve Musevi'lik olmuştu. Bütün bu dinler, muhtelif derecelerde, kültürümüzde izler bıraktı... Burkan dini... monist (bütün varlıkları bir asla irca eden,... hatta vdhdet-i vücud inanışına temayüz eden) bir din olmuş ve Burkan'ın tarihi şahsiyeti etrafında hayali bir atangiriler kuvrağı" (pantheon'un Türkçesi) teşekkül etmişti. Bu dünya Iminatın merkezinde (2G) ve bütün varlıkların müşterek "gönül"ü olarak tavsit edilmektedir. Burkan etrafında... Hind içtimai sınıflarının mümessili olarak Brahman'lar kşattriya'lar (çeri, yani asker ve hükümdar sınıfı); zenginler <<bayagutıı lar (2 1 ); s~kiz ayrı sınıf «yilıı (ruh). Bunlar insan, kuş, evren (ejderin Türkçesi), arslan şeklinde tasavvur edilirlerdi... mabutlara çiçek ve tütsü saçarak, "aş, içki" takdim ederek, mumlar yakıp, dini musiki ve raks ile... ibadet ederlerdi...» (2 8 ). Eberhard'ın görüşüne göre bozkırın Türk-Mogol halkları, M.Ö. XI. yy'larda, daha'çok tarıma dönük komşularından kendilerini tefrik etmiş olup M.Ö. 1050'lerde. kuzey Çin'i inkıyad altına almışlardı. Sispeten kısa bir süre içinde kuzey-batılı Türk-Mogol (Chou) ulus!.arıyla doğulu tarımcı Tai ulusları karıştı; bundan doğan Shang toplumu o günden sonra Çin uygarlığının damgası olup bundan, ailenin toplumun nüvesi olması, bir feodal orta sınıfın zuhuru gibi içtimai ve iktisadi özellikler ortaya çıktı... Bu nedenle dikkatli bir gö2lemci Çin ve Türk aile yapısı arasında mevcut çok sayıda müşabehet karşısında şaşırır...» (211f. Evet, her yöne köprüler kurulmuş, yollar döşenmiş geçmeye, çak "7Uık taşı taşımaya, her uca düşünceler, inançlar iletmeye. ( =- Tarafımızdan belirtildi. Bu merkez, göbeb ( omphalos) konusu bizi haylıca meşgu l edecek. ( :O G. Dumezil'in Hind-Avrupa'lılarda üç işlev kuramı üzerinde uzunca duracağız. ( :S E. Esin. - Türk kültür tarihinden bir safha. Miladt sekizinci yüzyılda Türkistan'da lslamiyetin Burkan dini ile karşılaşması, in Türk Kültürü Araştırmalan, XVI/1-2, Ank , s (~ C. M. Kortepeter. - The origins and nature of Turkish power, in Tarih Araştırmaları Dergisi Vl/10-1'1, 1968, Ank. 1972, s

11 Dünya ve ahret görüşünün aynası olan mezar taşlarına bakıyoruz, üzerlerindeki motifler aynı, Hind'de, Yahudi'de, Bizans'ta, narı ile, servisi ile, güvercini ile, Hayat Ağacı ile... Ahmet Rufai yılanı Hind'de bulmuş olamaz mıydı? Elini aşağı çevirdi, yukarı kaldırdı... Ne söyler bu yorumlar, gökten yağmur, topraktan bereket isteğinden gayri? «Geriye bağlanma dinamiği» neologism'ini kullanmaya cesaret edersek deyebiliriz ki orthodox İslam asırların gidişine karşı koya dursun, atı almış Alevi-Bektaşi, islamı yakından delip geçmiş geriye, varmış Mysterion'lu dinleret Dansların tozundan gözlerimiz topraklandıkça yeni açıdan görür olduk dini, dinin sahibi Anadolu adamını. İslamın farzettiği Homo religiosus hayli aykırı düştü gerçeklere. Nereden baktıksa, vardık tarih öncesinin Ana Tanrıça'sına, ekmek için ona yakarma rituslarına. «Atam gök, anam yer!>ı diyor Bektaşi, «Marifet kapısııında; evlendirmişti bu iki «tanrısal varlık>> ı, eskinin Hieros gamos'unu takliden. Büyük olgudur Anadolu. Eskiden de Hıristiyan ın çok «Alevi>> si, hereti c' i varmış bu topraklarda, özellikle doğuda. Sayalım bir kaçını. VI yy'ın sonlarına doğru, Hüsrev Perviz II'nin saltanatı sırasında ( ) Adiabenos'lu (Dicle ile Büyük Zab arasında Kuzey Asur bölgesi) Henana, Nasturi Kilisesi'nin «orthodoxıı doktrinine cephe aldı (Aslında bu Kilise'nin banisi Nestorius dahi, heresy ile suçlanıp Bizans Kilisesi ve Ephesus KonsiZi tarafından mahkum edilmiş ve Büyük V aha'ya sürülmüştü). Nisibis (Nizip), Nestorius doktrinlerini benimsemiş olan Suriye ilahiyatının bir kolunun merkezi olmuştu. Edessa (Urfa) 'da «İran'lılar Mektebi>> adıyla bilinen ilahiyat merkezi, Nasturi propaganda odağı olması hasebiyle 489' da kapatılınca Nasturi'ler İran topraklarına, özellikle Nizip'e taşınmış ve burada ün salan bir mektep kurmuşlardı. Henana Niz_ip'de okumuştu. «Orthodox» Nasturi Kilisesi de bu «rtlfıziıılerle mücadelesinde İran sarayının Hıristiyan ricalinden, bilhassa, çok nüfuzlu bir zat olan maliye nazırı.yazdin'den destek bulmuşlardı (ZerdüŞt'le İsd.'yı girift halde görüyoruz, o.pünlerin İran'ında). Henana daha birçok şeyin dışında, insanlığın yaşamı üzerinde yıldızların kati tesiri bulunduğunu iddia etmekle suçlanıyordu. O, 16

12 ne «ruz-u cezaıı, ne de ceza olacağını, tüm insanoğullarının Tanrı'nın tabiatına iştirak edeceklerini ileri sürüyordu. Bütün bu akideler aslında Origenes sisteminin ana fikirleriydi. Ve cıvt;ıhdet -i Vücut»u önceden haber veriyordu... Ortaya, külte bigane ve hatta ona düşman bir zühti (ascetic)-~mistic hareket çıkmıştı. Suriye Hıristiyanlığının Nasturi ve Monophysist kolu içinde taazzu.v eden bu hareketin, sonradan büyük etki sahibi olduğunu görüyoruz (BO), SOO'ler civarında adını duyurmuş bulunan Stephen de, yine ıırafızi» kanaatları sebebiyle Edessa'yı terketmeye zorlanmış, o da Filistin'de yurt tutmuştu. Ona göre cihan üç kısma ayrılmıştı. tjstte Tanrısal. Varlık (Allah), onun altında semavı varlıklar ve ruhlar, dipte de maddi dünya bulunuyordu (3 1 }. «Orta sınıfııı teşkil edenler Kuran'ın «resmiı> yaratık olarak tanıdığı cinler, melekler ve daha değişik bir düzeyde peygamberler, veli'ler vs. olmalı. Müteali cihanda bir sukut vaki olmuştu. Miznevi varlıklar (ruhlar) Tanrı'dan irtidad etmiş olup irade-i cüz'iye sahibidirler ve böylece iyi ile kötüyü ayırdedebilirler. Fakat bunların hepsi aynı derecede günaha girmemişlerdir ve dolayısiyle sukutlarının derecesine göre değişik makamlar işgal ederler (3 2 }. Yine Origenes menşeli bu fikirler, ilerde Yezidi'leri irdelediğimizde, hep aklımıza gelecek. Origenes'in kendisine gelince, III. yy'ın başlarında lskenderiye'de Din Okulu'nun başında bulunuyordu. Ama çok geçmeden afaroz edildi ve Cesareia (Kayseri)'ye çekildi ve öğretim faaliyetini burada sürdürdü. Doktrinleri V. Kiliseler Birliği KonsiZi (553) tarafından mahkilm edildi. O, Oğul'un Baba'ya, Kutsal Ruh'un Oğul'a bağımlılığını ileri sürüyor, maddenin sonsuzluğuna inanıyordu; cehennem acılarını inkar ediyor, cımaddi vücutzara ceza olarak inen» ruhların daha önceden var olduğunu iddia ediyordu (3 3 ). Hani «Bin cehennem olsa korkmam birinden...» ( 34 ) var ya?... ( 8 0) G. Widengren. - Researclıes in Syrian mysticism, Mystical experiences and spiritual exercises, Leiden 1961, Numen VIII/3'den ayn basım, s (31) ibd., s ( 32 ) ibd., s { 33 ) GLE. (H) Bkz. C. I, s

13 o çağların da Yavuz'u, Hızır Paşa'sı, Pir Sultan'ı varmış. Pasteur mikrobu buldu, kalmadı tohumsuz husul. (spontaneous generation)'e inanan. Bedreddin'lere, Atçalı KeZ Mehmed'lere sirayet eden mikrop hangisiydi? Mazdak mı, Kalkedonya'lı Phaleas mı, Sühraverdi mi? Bogomil reisi Basil Konstantinopolis'te diri diri yakılmadı mı? Ya Musa, İsa, Muhammed, Buddha, Şaman, Shinto, Tao... dinlerinin mikrobu? Geldik şimdi konunun en çetin, bizi çok uzun düşündüren, kararda çekingenliğe iten yerine. Çoktan bilinen bir şeyi keşfetmiş, başkalarının ileri sürmüş olduğu müldhazaları tekrarlamış olmak korkusu bizi <Jiddi ihtiyata sevketti. Kaldı ki biz, açıklayacağımız sonuca yaza yaza geldik, baştan kestirememiştik onu. Yazı ilerledikçe taş kültünün su, ağaç, yılan, güvercin... kültlerinde soyutlanamadığını, bunların hiçbirinin müstakilen irdelenemediğini, aslında girift bir bütün teşkil ettiklerini, Anadolu adamının, bütün geleneksel toplumlarda olduğu gibi, hayatında ıcıdini davranış bulunmayıp günlük yaşantısının her aşamasını <<kutsi))nin bir parçası (sacrament) gibi gördüğünü anladık ve böylece de tüm dinlerin tek bir kanun içinde, hidrojen çekirdeği gibi tek bir «nucleus» etrafında mütalaa edilebileceği kanaatına eriştik. Bu «nucleusıı, «yaşamın idamesi kaygısı» ndan başkası değildir. Bir kademe ilerde Ana (Toprak) Tanrıça durur. Gerisi, «elektron ve mahrek>> farklarıyla çeşitli ritual uygulamalardan ibarettir. Çeşit çeşit, dizi dizi, rengarenk tesbihler, nazarlıklar, vefk (pantacle) ' lar, hamailler, Cüz'ler..., çocuksu bir fetişizm'den öteye gitmez. Ritual uygulamaların da, din ve yöreye göre fazlaca değişik şeyler olduğu sanılmasın: aynı bir ritus ya da düşünce sistemini Roma'da, Anadolu'da, Kırgız bozkırında ve Japonya'da bulmak çoğu kez mümkündür. Burada Ali'nin at nalının izi, Hind'de Buddha' nın ayak izi... Çok göreceğiz bu gibilerin i. Enfusi yargıdan kaçınmayı şiar edindik, bürhanlarımızı gerek kendi elimize geçen, gerekse büyük ustaların sundukları müspet belgelere dayandırdık. Dini hadiselerin «maddi», iktisadi ve tarihi yanını hiçbir zaman gözden kaçırmadık, sorun'un «manevi)) tarafına değinmekten hep kaçındık, hiç değilse onu daima arka planda tuttuk. M. Eliade gibi bir ustanın böyle bir genelzemeye neden varmadığı sorusu bizi çok meşgul etti, hatta hataya düştüğümüz korkusunu 18

14 bile yarattı bizde. Ama günlüğünde hiçbir tejsire gerek göstermeyen aşağıdaki satırları okuduktan sonra ferahladık: «Marksizm ve tarihin materyalist yorumu insanoğlunun son sınavı olabilir. Sınav, yani kendini mahvetme tehlikesi. Tıpkı tarih öncesinde çok kez kendini yoketmesine ramak kalmış olması gibi. Veya bugün termo-nükleer siuihlarla mahvolma tehlikesinde bulunduğu gibi>>. Materyalist ya da marksist gibi düşünmek, insanoğlunun aslı istidadından vazgeçmek manasına gelir. Sonunda insan olarak yo~ olmak...» (3 5 ). O ise ki Marx «Bu tarih anlayışı... temel olarak gerçek üretim sü Tecinin gelişmesine dayanır, ve bu görüş, hayatın doğrudan maddi iltetiminden hareket eder; irısan ilişkilerinin biçimini bu üretim ta rzına bağlı, ve üretim tarzı tarafından... meydana getirilmiş ola- -rajc bütün tarihin temeli olarak kavrar...» diyor ( 86 ). Engels de ~arihin materyalist anlayışına göre, tarihte eninde sonunda (3 7 ) katar verici, tayin edici unsur, gerçek hayatın husulü ve tenasülü ~'üremesi)dir. Ne Marx, ne ben, bundan fazlasını iddia ettik» diye yazıyor, Bloch'a mektubunda (3 8 ). Sorunu böyle ele almayanlar onun «maddlı> yanını hep filigranda görmeyi itiyad edinmişlerdir. Böyle olunca da, sundukları son de ~ece değerli malzemeyle bir genel senteze gitme olanağını yitirmiş Zerdir. Hadisenin sosyo-ekonomik yanına sırt çevirerek kim Şia sor.munun derinliğine inebilir? Gerçekten Şii denilen kişi, Arap hegemonyası tarafından kenara i:f!.ip de «yaşamın idamesi kaygısı»na düşmüş, bu yolda mücadele vermiş kişidir. «Hz. Ali'nin hakkı yendi» avazesi bu cidalin bir parolasından başka bir şey değildir. Sürekli şekilde değişmekte olan değer yargılarının tarihçesi, özeli!: karşılıklı kültürlerin tetkikiyle daha da çapraşık hale gelmekte, değerlerle ilgili ifadelerin bir dilden diğerine, bir sibaktan öbür:::ıe aktarılması zorunluğu doğmaktadır. Bu özel güçlükler du- ( z:j) M. Eliade. - Fragments d'un journal, Paris 1973, s ( ) Marx, Engels. - Seçme yapıtlar I, Ank. 1976, s. 48. ( r. Tarafımızdan belirtildi. ( S.S Selectecl Works ll, s Zikreden E. Abraharnian. - The causes of the constitutional revolution in Iran, in IJMES, X/3, Aug. 1979, s

15 varı, hatanın kaçınılmazlığı ve tartışılabilir yorumlar bizlere beşeriyetin ve hatta kendi şahsımızın ana sorunu gibi gördüğümüz konulardan yüz çevirtmemelidir. Biz bunların doğruca üstüne gitme cesaretini kendimizde gördük. K alem, beyaz kağıt üzerinde ilerledikçe yazarın kendisi de değişmelt ve en büyük umudu, satırları okuyanın da değişmesi olmalıdır. Tarih, gerçekten vaki olmuş olan hadiseyi her zaman kesin deliller üstüne oturtamıyorsa da insanların bu hadisenin geçtiğini sandıkları şekil hususunda daha açık belgeler bulunuyor elimizde. Phectre'in başında Plato, Sokrates'in, rastlamış olduğu Phedre tarafından nasıl kent kapılarına götürüldüğünü anlatır. Bunlar, bir serin suyun kenarında bir ç ınarın gölgesine ilişirler. Orada Phedre Sokrates'e, mitos gereğince Bore'nin Orithye'yi eline geçirdiği yerin burası olup olmadığını sorar. Muhatabının, bu masalı doğru olarak mı kabul ettiği sorusuna da, inanmasa bile, bundan şaşırmayacağı yanıtını verir... (3 9 ) Gerçekten geleneksel insanla bugünkü arasında görülen en temel tezat, sonuncusunun kendinin tüm beşer tarihi tarafından oluşturulduğu inancında olmasıdır. O ise ki «eskiıı adam tarihsizdir. O kendini ayrılmaz şekilde kosmos ve kosmik ittıratla irtibatta görür ve bir mitolojik öykünün nihayi ürünü telakki eder ( 40 ). O, uzvi hayatını, söylediğimiz gibi, kutsal ve mistik bir şey (sacrament)" gibi yaşar. Onun için Uidini faaliyet yoktur. En büyük arzusu bir kutsal dünyada ya da kutsallaşmış nesnelerle mümkün olduğu kadar haşır neşir olmuş halde yaşamaktır. Ve yine onun nazarında doğa hiçbir zaman «doğalıı değildir ( 41 ). Halay, aslında eğlence için çekilmiyor, ondan çok başka şeyler bekleniyor. Günlük yaşamın çeşitli davranışlarının, çoğu kez bilinçli olarak, kutsi alana bağlı bulunması bizi bu cildi bölümlere ayırmaya yöneltti, münbitlik ve doğurganlığı tahrik Tituslarının bu zenginliği karşısında. Acaba bütün bunlara «dünya görüşü» diyebilecek miyiz? Yakında takibedecek ikinci bölümde, toprak ve hayvancılıkla ilgili her türlü üretim teknikleri ve meteoroloji bilgilerinin yanısıra, kül- ( 39) E. Cassirer.- Langage et mythe, s. 9. (-io) ]. A. Saliba. - Homo religiosus in Mircea Eliade, Leiden 1976, s. 47. ( 41) ibd., s

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189 Harf devrimi / 0 Kasım Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! Bu çalışma, tarihte Türklerin abece serüvenidir. En büyük korkum, yapacağım konuşmanın kuru bir milliyetçi

Detaylı

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ)

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLÂHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Talip TUĞRUL

Detaylı

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER Prof. Dr. Erman Artun Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farklı birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi altında kalmıştır. Orta Asya'daki

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ IV ümvefsîtesi Basım* Bornova İZMİR 000 Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

Anadolu Bilgeliği Sunumu Feyyaz Yalçın

Anadolu Bilgeliği Sunumu Feyyaz Yalçın Söz ola... Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 17 Ekim 2011 Ücretsizdir Boş zaman diye birşey yoktur, boşa geçen zaman vardır. Tagore Hindistan a Yolculuk Feyyaz Yalçın Hindistan ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

III. U L U S L A R A R A S I. 3 rd I N T E R N A T I O N A L M E V L A N A C O N G R E S S

III. U L U S L A R A R A S I. 3 rd I N T E R N A T I O N A L M E V L A N A C O N G R E S S T.C. S E L Ç U K Ü N İ V E R S İ T E S İ S E L Ç U K U N I V E R S I T Y III. U L U S L A R A R A S I MEVLÂNA KONGRESİ 3 rd I N T E R N A T I O N A L M E V L A N A C O N G R E S S B İ L D İ R İ L E R /

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 371-390, 2008 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Ahmet Dalkıran Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P.

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P. Ziya GÖKALP Türkçülüğün Esasları E.P. BİRİNCİ BÖLÜM - TÜRKÇÜLÜĞÜN ÖZÜ 1 - TÜRKÇÜLÜN TARİHİ Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa'da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bulardan birincisi

Detaylı

YIL: ı SAYI: ı ı999/l

YIL: ı SAYI: ı ı999/l YIL: ı SAYI: ı ı999/l TARİHİ SÜREÇ AÇlSINDAN BUDİZM VE ÖGRETİSİ... NasuhGUNAY Batı dillerinde, Buda'nın kurduğu din olarak isimlendirilen, Hindistan ınenşeli dini-felsefi bir hareket olan Budizın'in, son

Detaylı

( Kuruluş Tarihi: 1970) ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Münir Aktepe

( Kuruluş Tarihi: 1970) ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Münir Aktepe ARİH ENSTİTÜSÜ DERGİS ( Kuruluş Tarihi: 1970) ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Münir Aktepe Yayın Kurulu Prof. Dr. Afif Erzen Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Prof. Dr. Cevad Eren Prof. Dr. Münir Aktepe Doç. Dr. Nejat

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sami NOGAY 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve Đşbirliği Kurultayında Bildirisini

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sami NOGAY 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve Đşbirliği Kurultayında Bildirisini Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sami NOGAY 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve Đşbirliği Kurultayında Bildirisini Sunarken. Nogay Üç Aylık Kültür ve Araştırma Dergisi Yıl: 1

Detaylı

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Yaklaşık olarak bir buçuk asırdan beri, gerek Türkiye de ve gerekse Türkiye dışında, özellikle Avrupa da, Kürt türkleri hakkında çok şey söylendi, çok

Detaylı

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi % - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU Ö ^ T VJf«^ safisi» AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TÖRE'den 2 Cevaplar GALİP ERDEM 3 Her türlü P.

Detaylı

MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT

MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayın No: 9 Makalelerle Mardin ISBN: 975 585 636 6 III. Cilt Eğitim-Kültür-Edebiyat ISBN: 975 585 639 0 Proje Koordinatörü:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

TÜRK MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ (*)

TÜRK MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ (*) 1 TÜRK MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ (*) Köprülüzade M.FUAD Çev. Y.Doç.Dr. Ferhat TAMİR İslâm Tasavvufunun gelişmesine tesir eden çeşitli yabancı tesirler - Hindûculuğun,

Detaylı

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ Hasan NAR (Araştırmacı Yazar) Gülşah Kılıç (Bilim Uzmanı) Besim Süleyman BAŞ (Araştırmacı Eğitimci Şair Yazar) Copyright Hasan NAR, Gülşah KILIÇ, Besim Süleyman BAŞ Bu yayının

Detaylı

BALKANLAR DAKİ YÜZYILLIK YALNIZLIĞA SON

BALKANLAR DAKİ YÜZYILLIK YALNIZLIĞA SON Ekim 2012 Sayı 4 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. BALKANLAR DAKİ YÜZYILLIK YALNIZLIĞA SON Değerli dostlar, Kültürel değerlerimizi gün ışığına çıkarmak üzere çıktığımız yolun önemli bir

Detaylı