Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakemli Yazýlar / Refereed Papers"

Transkript

1 Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý* Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey Özden Demircioðlu Faydalýgül** ve Bülent Yýlmaz*** Öz Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin halka götürülmesinde önemli iþlevler üstlenmiþ, bu iþlevlerini halkýn beklentilerine göre gerçekleþtiren, dolayýsýyla halkýn dilek ve isteklerini duyurabilecekleri halka en yakýn ve en etkili yönetim birimleridir. Halk kütüphaneleri, bulunduðu yörenin kalkýnmasýna katkýda bulunmak için hizmet verdiði toplumun her türlü bilgi gereksinimlerini karþýlayan yerel niteliklere sahip olan toplumsal kuruluþlardýr. Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri hizmet verdiði toplumla yakýndan ilgilidir ve hizmetlerini bu halkýn gereksinimlerine göre biçimlendirmektedirler. Bu çalýþma halk kütüphanesinde çalýþan yöneticilerin ve halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusundaki düþüncelerini ortaya koymak amacýyla yapýlmýþtýr. Betimleme yöntemiyle yapýlan çalýþma, Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalýþan yöneticilerin ve kütüphanecilerin üzerinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu çerçevede 207 yönetici ve kütüphaneciye anket uygulanmýþtýr. Araþtýrmanýn hipotezi; "Halk kütüphanelerinde çalýþan yönetici ve kütüphaneciler yasal yapý, finansman, personel, bina, derme gibi konularda gerekli koþullarýn saðlanmasý durumunda Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere baðlý olmasýnýn doðru olacaðýný, bu koþullar saðlanmadan gerçek- * Bu makale Özden Demircioðlu Faydalýgül'ün yüksek lisans tezine (Demircioðlu, 2007) dayanmaktadýr. ** Kütüphaneci. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. e-posta: *** Prof. Dr.. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. e-posta:

2 415 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz leþtirilecek deðiþimin halk kütüphanelerine zarar vereceðini düþünmektedirler" biçiminde oluþturulmuþtur. Araþtýrma sonucunda, halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini ilke olarak kabul etmekte ve istemekte olduklarý ancak bunun uygun koþullar saðlanarak yapýlamasýnýn doðru olacaðýný düþündükleri anlaþýlmýþtýr. Ayrýca, kütüphaneciler Türkiye'de içinde bulunduðumuz dönemde halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunda baþlatýlan yasal süreçteki yaklaþýmlarý güven verici bulmamaktadýrlar. Anahtar Sözcükler: Halk kütüphaneleri, yerel yönetimler, yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemi. Abstract Local governments which have overtaken important functions for providing public services to the public, and which fulfill these functions according to the needs of the public, are hence the nearest and most effective administrative units to the public. Public Libraries are the social institutions, which have local characteristics and provide all the information needs of the public that they serve, for providing assistance for the development of their regions. Local governments and public libraries are closely related to the societies they serve and shape their services according to the needs of the society. This study was made in order to present the views of the library directors and librarians that work in public libraries about the handover of public libraries to the local governments. The study was performed on the library directors and librarians that work in public libraries in Turkey. In this study which was made by survey method 207 questionnaire forms were applied to the library directors and librarians. The hypothesis of the survey was formed as; "the library directors and librarians working in public libraries think that it would be appropriate to handover public libraries tothe local governments in Turkey only when legal structure, financing, staff, structure, collection conditions are provided, and without the satisfaction of these conditions, any changes would harm public libraries. At the end of the survey, it was understood that public librarians accept and want the transferring of public libraries to the local governments in principle, however, they think that it would be appropriate to realize this by providing the proper conditions. Besides, librarians do not consider the approaches in the legal process that was initiated about the handover of public libraries to the local governments as trustworthy in this period.

3 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 416 Keywords: Public Libraries, Local Governments, Public Library System Based on Local Governments Giriþ Yerel yönetim, bir ülkede merkezi nitelikli kamu yönetim yapýsýndan farklý olarak yerinden yönetim yaklaþýmý/anlayýþý çerçevesinde oluþturulan ve çaðdaþ sayýlabilecek kamu yönetim sistemidir. Merkezi hükümetin varlýðýný yok saymayan bu sistemde halka yönelik hizmetler aðýrlýkla yerel yönetim birimleri tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Kamuya iliþkin sorunlara yerinde, hýzlý ve ekonomik biçimde çözümler üretme olanaðý saðlamasý bu sistemlerin güçlü yanlarý olarak vurgulanmaktadýr. Halk kütüphaneleri, yerel bilgi merkezleridir ve hizmet verdikleri toplumun temel bilgi gereksinimlerini karþýlamayý amaçlamaktadýrlar. Onlar, verdikleri hizmetlerin biçimlenmesinde bulunduklarý yörenin özelliklerini göz önünde tutmaktadýrlar. Çünkü, Belli bir yörede yaþayan insanlar diðer bölgelerde yaþayanlardan, iþleri, çalýþma alanlarý, sosyal ve kültürel düzeyleri, ilgi alanlarý, yetenek ve deneyim yönlerinden farklýdýr. Ayrýca yörenin coðrafyasý, ilklimi sosyal yapýsý, geçim kaynaklarý, kültür ve gelenekleri, yaþam düzeyleri de diðerlerine göre deðiþiktir (TODAÝE, 1991, s.10). Bu nedenle halk kütüphanelerinin en belirgin niteliklerinin "yerellikleri" olduðu söylenebilir. Türkiye'de, merkezi halk kütüphanesi sistemi bulunmaktadýr. Yerel nitelikli kurum olmalarýna karþýn merkezden yönetilmeleri, idari ve teknik hizmetlerde merkeze karþý sorumluluk taþýmalarý ve bu hizmetlerin merkezden belirlenmesi, gelir kaynaklarýnýn yerel yönetimler aracýlýðýyla dolaylý vergilendirme olmasý gerektiði halde merkezi hükümetten gelmesi ve yetersiz olmasý gibi nedenler "Türkiye'de saðlýklý bir halk kütüphanesi hizmet politikasýnýn bulunmayýþýna" (Yýlmaz, 1996, s. 3) yol açmaktadýr. Kuþkusuz, bugün Türkiye'de merkezi hükümet dýþýnda yerel yönetimler ile bazý gerçek ve tüzel kiþilerin iþlettiði halk ve çocuk kütüphaneleri bulunmaktadýr. Ancak, bunlarýn varlýðýna karþýn Türkiye'deki halk kütüphanesi sisteminin yapýsýnýn aðýrlýkla "merkezi" nitelikte olduðu açýktýr. Türkiye'de son dört beþ yýldýr gündemi meþgul eden, kamu yönetiminde gerçekleþtirilmeye çalýþýlan ve "Kamuda Yeniden Yapýlanma" olarak adlandýrýlan deðiþim süreci hizmet verdiði ülkede gerçekleþen siyasal geliþmelerden etkilenen kamu kurumu olarak halk kütüphanelerini de doðal olarak içermektedir. Bir baþka deyiþle, Türk kamu yönetiminde gerçekleþecek deðiþim süreci halk kütüphanelerinde de köklü deðiþikliklere neden olabilecektir. Yeni yapýlanma ile halk kütüphanelerinin merkezi yönetimden yerel yönetimlere devredilmesi ve halk kütüphanesi hizmetinin yerel yönetimler tarafýndan verilmesi planlanmaktadýr

4 417 Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz Türkiye'de halk kütüphaneleri ve yerel yönetimler konusunda literatürde yer alan çalýþma sayýsýnýn yeterli olduðu söylenemez. Az sayýdaki baþlýca çalýþmalardan birisi, "Yerel Yönetimlerin Kütüphane Hizmeti Bir deneme: Bursa Ýli Ýncelemesi" (Demir, 1996) adlý lisans tezidir. Bu çalýþmada Bursa Büyükþehir Belediyesi'nin verdiði kütüphane hizmetleri ele alýnmýþtýr. Bu konudaki bir diðer çalýþma ise Kültür Bakanlýðý'nýn halk kütüphanelerinin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü'ne yaptýrdýðý bir araþtýrma projesidir. Adý "Mahalli Ýdarelerin Kültürel Fonksiyonlarý: Halk Kütüphaneleri ve Mahalli Ýdareler" (TODAÝE, 1991) olan çalýþmada mahalli idarelerin halk kütüphanesi hizmetinin geliþtirilmesindeki rolünün ve katkýlarýnýn neler olabileceði ele alýnmýþtýr. Makale düzeyinde de konuyu çeþitli boyutlarýyla irdeleyen Yýlmaz'ýn (1997; 2005) ve Duman'ýn (2004) çalýþmalarý bulunmaktadýr. Ele alýnan konuda gerek sorunun belirlenmesi gerekse çözüm yollarýnýn bulunmasýnda bu hizmeti bizzat veren, uygulamanýn doðrudan içinde yer alan halk kütüphanesi yöneticileri ve kütüphanecilerinin görüþ ve yaklaþýmlarý büyük önem taþýmaktadýr. Bu nedenle bu çalýþmada, Türkiye'deki halk kütüphanesi gerçeðini en iyi bu gerçekliðin içinde yaþayan kütüphanecilerin ve halk kütüphanesi yöneticilerinin bileceði göz önünde tutularak, onlarýn yerel yönetimlere devir konusu hakkýndaki düþünce ve tutumlarý deðerlendirilmektedir. Onlarýn görüþleri hem bu deðiþim sürecine katkýda bulunacak hem de bu konuda geliþtirilecek politikalara yön verebilecektir. Araþtýrmanýn Amaç, Kapsam ve Yöntemi Betimleme yöntemiyle gerçekleþtirilen araþtýrmanýn temel amacý; "Halk kütüphanelerinde çalýþmakta olan yönetici ve kütüphanecilerin Türkiye'de yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistem ve hizmetleri hakkýndaki yaklaþýmlarýný deðerlendirmek" olarak belirlenmiþtir. Konunun birinci derecede uygulayýcýsý, etkileneni ve dolayýsýyla ilgilisi olan halk kütüphanesi yöneticisi ve kütüphanecilerinin bugünkü yasal ve diðer alt yapý koþullarýnda devredilmesi durumunda halk kütüphanelerini çeþitli açýlardan nasýl bir durumun beklediðine iliþkin düþüncelerini irdelemek de çalýþmanýn alt amacý olarak düþünülmüþtür. Bu amaç doðrultusunda çalýþmanýn problemi; "Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalýþan yönetici ve kütüphanecilerin halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere dayalý bir sistemle hizmet vermeleri konusundaki temel yaklaþýmlarý nedir?" biçiminde oluþturulmuþtur. Belirlenen amaç çerçevesinde araþtýrmanýn hipotezi; "halk kütüphanelerinde çalýþan yönetici ve kütüphaneciler yasal yapý, finansman, personel, bina, derme gibi gerekli koþullarýn saðlanmasý durumunda Türkiye'de halk kütüphanelerinin

5 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 418 yerel yönetimlere baðlý olmasýnýn doðru olacaðýný, bu koþullar saðlanmadan gerçekleþtirilecek deðiþimin halk kütüphanelerine zarar vereceðini düþünmektedirler" biçiminde oluþturulmuþtur. Araþtýrmanýn evreni; Türkiye'de halen Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý halk kütüphanelerinde çalýþmakta olan halk kütüphanesi yöneticileri (Kütüphanecilik Bölümü mezunu müdürler) ve halk kütüphanecileridir (üniversitelerin dört yýllýk Kütüphanecilik Bölümünden mezun ve kütüphaneci görevinde hizmet veren personel). Araþtýrma evreninin kapsadýðý personel sayýsý 469'dur. 1 Çýngý'ya göre (1990, s.261) %99 güven düzeyi, ± 0.03 hoþgörü miktarýnda evreni temsil etmesi gereken örneklem sayýsý 207'dir. Çalýþmada, evren 207 denek ile örneklendiðinden örneklem evreni temsil etmektedir. Evren, örneklem ve ön test uygulanan personel sayýlarýna iliþkin tablo aþaðýdadýr. Birisi açýk uçlu olmak üzere 38 sorudan oluþturulan anketler tarihleri arasýnda halen Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalýþan ve Tablo 1'de belirtilen statü ve sayýda rastgele örneklem yoluyla seçilmiþ halk kütüphanecilerine posta yoluyla uygulanmýþtýr. (Tablo 1): Çalýþmanýn Evren-Örneklem ve Ön-test Sayýlarý 2 Yerel Yönetim ve Halk Kütüphanesi Bir tanýma göre, yerel yönetim "yerel nitelikteki hizmet gereksinimlerini 1 KYGM'den tarihinde alýnan bilgi 2 Örneklemin % 10'u

6 419 Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz karþýlayan ve karar organlarý seçimle oluþturulan kuruluþ ya da birim"dir (Yerel yönetim, 1990, s. 383). Kamu yönetimi sözlüðünde (Bozkurt ve Ergun, 1998, s.258) yerel yönetimler "merkezi yönetiminin dýþýnda, yerel bir topluluðun ortak bir gereksinmesini karþýlamak amacý ile oluþturulan, karar organlarýný doðrudan halkýn seçtiði, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme modeli" biçiminde tanýmlanmýþtýr. Yerel yönetim kavramýnýn eksiksiz bir tanýmýný yapmak kolay olmamakla birlikte, bir yerel yönetimin sahip olmasý gereken temel niteliklerini de içeren aþaðýdaki þu taným oldukça kapsamlýdýr: Belirli bir coðrafi alanda (kent, köy, il vb.) yaþayan yerel topluluðun bireylerine, bir arada yaþamak nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacýyla kurulan, karar organlarý (kimi durumlarda yürütme organlarý) yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiþ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, üstlendiði hizmetler için örgütsel yapýsýný kurabilen merkez yönetimi ile iliþkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kiþilerdir (Yalçýndað, 1995, s.15). Ulusal savunma, ulusal eðitim, dýþ politika vb. dýþýnda kalan ulusal egemenlik ilkesiyle çeliþmeyen, yerleþim alanýna özgü çözümler gerektiren iþlerin yerel ya da yerinden yönetimlerce görülmesi gerekmektedir. Çünkü merkezi yönetim tarafýndan alýnacak her karar, onun tarafýndan yapýlacak her iþlem ve eylem, hem ekonominin hem de belli yerleþim alanlarýndaki topluluklarýn tercihlerine uygun olmasý mümkün deðildir. Bu nedenle toplumdaki kamusal hizmetlerin tümünün merkezi yönetimce üretilmesi akýlcý deðildir. Yerinden yönetim daha çabuk, daha kolay ve daha düþük maliyetle bir kýsým hizmetleri yerine getirebilmektedir (Varol, 2000, s. 206). Bu hizmetler, geleneksel olarak þu alanlarda verilmektedir: Toplumsal konularda. Saðlýk hizmetleri alanýnda. Kültürel alanlarda. Spor ve dinlenme tesisleri yapýlmasýnda. Yangýn söndürme ve önleme alanlarýnda. Zabýta alanýnda. Ýmar planlarýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý alanýnda Eðitim alanýnda (Tortop, 1986, s. 27). Verdiði geleneksel hizmetlerin yaný sýra yerel yönetimlerin diðer önemli iþlevi Bilgiç'e göre (1998, s. 27), ülke açýsýndan demokratik alýþkanlýklarýn kazanýlmasý ve uygulamaya geçirilmesi konusunda bir okul görevi görmeleridir. Onlar demokrasinin alt yapýsýný oluþturmaktadýrlar ve hemen hemen bütün ülkelerde, yerel yönetimlere demokratik kurumlarýn önde gelenlerinden biri gözüyle bakýlýr (Keleþ ve Yavuz, 1983, s. 25). IFLA'nýn yaptýðý tanýma göre halk kütüphanesi;

7 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 420 Ya yerel, bölgesel, ulusal hükümet ya da baþka tür bazý toplum kuruluþlarý tarafýndan kurulan, desteklenen ve finanse edilen bir kurumdur. O, bilgi ve hayalgücü ürünü bir çok çalýþmaya çeþitli kaynaklar ve hizmetler aracýlýðýyla eriþimi saðlar ve ýrk, ulus, yaþ, cinsiyet, din, dil, yetersizlik, ekonomik ve iþ durumu ve eðitim farký gözetmeksizin toplumun bütün üyelerine <eþit olarak hizmet verir (IFLA, 2004, s. 22). Kütüphaneler Komitesi Raporu (1961) ve Keseroðlu'nun (1989) halk kütüphanelerine iliþkin olarak vurguladýðý yerellik özelliði Yýlmaz'ýn (2005, s.57) tanýmýnda da yer almakta ve halk kütüphaneleri; bireylerin eðitim, kültür ve boþ zamanlar ile ilgili bilgi gereksinimlerini hiçbir ayrým gözetmeksizin ve ücretsiz biçimde karþýlayarak, bulunduklarý yörenin kalkýnmasýna katkýda bulunan toplumsal kuruluþlardýr biçiminde tanýmlanmaktadýr. UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi temel alýnarak hazýrlanan hizmet kýlavuzunda halk kütüphanesi amacý, "bireylere ve gruplara yönelik olan hizmet ve iþlevlerini yerine getirebilmesi için çeþitli ortamlarda kaynak ve hizmet saðlamaktýr" (IFLA, 2004, s. 22) biçiminde ifade edilir. Halk kütüphanesi sistemleri, bulunduðu ülkenin toplumsal, ekonomik, kültürel, yönetsel, siyasal vb koþullarýna baðlý olarak þekillenmektedir. Örneðin, bir devletin yönetim þekli o ülkedeki kütüphane sistemini etkilemektedir (Ersoy, 1972, s. 14). Buna göre bulunduðu ülkenin yönetim yapýsýna baðlý olarak halk kütüphaneleri için üç farklý sistemden söz edilebilir. Merkeziyetçi Halk Kütüphanesi Sistemi adý verilen sistemde halk kütüphaneleri, bazý ara birimler aracýlýðýyla ülkenin ulusal kültür ya da eðitim bakanlýðýna doðrudan baðlý olarak hizmet verirler ve idari, teknik hizmetlerde merkezi hükümete baðlýdýrlar. Yasa, yönetmelik vb. yasal düzenlemeler merkezi hükümet tarafýndan çýkarýlmakta ve bu düzenlemeler ülkedeki bütün halk kütüphaneleri için geçerli olmaktadýr (Yýlmaz, 2005, s. 57). Bütün halk kütüphanesi hizmetleri merkezi yönetim tarafýndan planlanmakta ve denetlenmektedir. Ayrýca, finansal kaynak da ayný yönetimden gelmektedir. Eski sosyalist ülkeler ve Türkiye'deki halk kütüphanesi sistemi bu türün örnekleridir. Bir baþka sistem olan Bölgesel Halk Kütüphanesi Sistemi eyalet yönetim yapýsýna sahip ülkelerde görülür. Bir bölgesel halk kütüphanesi sistemi iki veya daha fazla belediyenin veya diðer yerel birimin anlaþmasý ile kurulur, vergilerle desteklenir ve sözü geçen bölgesel kütüphane yöresinde yer alan belediyelerin ve okul birimlerinin temsilcilerinden oluþan bir komite veya yönetim kurulu tarafýndan yönetilir (Campbell, 1988, s. 76). Ulusal yasa çýkarma ve hukuksal-mali denetim büyük ölçüde merkezi yönetime aittir fakat halk kütüphanesi hizmet ve örgütlenmesi eyalet düzeyinde gerçekleþir. (Yýlmaz, 2005, s. 58). Eyalet sisteminde halk kütüphaneleri belediye ya da diðer yerel yönetimlere baðlý olarak hizmet vermektedirler. ABD, Almanya ve Ýskan-

8 421 Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz dinav ülkeleri bu türden halk kütüphanesi sistemine sahiptirler. 1 Doðrudan Yerel Yönetimlere Dayalý Halk Kütüphanesi Sistemi'nde yasa çýkarma, standartlar oluþturma ve denetim merkezi hükümette olup, hizmetler doðrudan belediye ya da diðer yerel yönetim birimleri tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Halk kütüphanesi hizmetleri de yerel yönetimlerin sorumluluðundadýr. (Yýlmaz, 2005, s. 58). Campbell (1988, s. 75) bunu "belediye kütüphane sistemi" olarak da ifade etmiþtir ve yerel yönetim örgütünün temel birimidir. Bu halk kütüphanesi sistemi, milli veya eyalet kütüphane mevzuatý ile uyum içerisinde bulunan ve yerel yönetim meclislerince kabul edilen kararnameyi izleyen bir kanunla kurulur. Ýngiltere bu halk kütüphanesi sistemine sahiptir. Halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler tarafýndan verileceði ülkelerde, yerel yönetim yapýlarýnýn özellikle ekonomik, siyasal, yönetsel açýlardan ve özerklik bakýmýndan güçlü olmasý gerekmektedir. Bu tür ülkelerde, halk kütüphanesi sistemi, o ülkelerin genel ve yerel yönetim yapýlarýnýn birer parçasý ve doðal sonucu olarak oluþur ve iþlevlerini gerçekleþtirir. (Yýlmaz, 1997, s. 114). Doðrudan yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemlerinde halk kütüphaneleri, belediye veya ilçe yönetiminde bir bölüm olarak iþlev görürler (Lakner, 1995, s. 1). Hizmetlerinde özerk bir yapýya sahip olduklarý düþünülebilir. Genelde, her belediye kendi kütüphane sisteminden sorumludur; ancak bütün belediyelerin kütüphane hizmetlerinde uymakla yükümlü olduðu (temel hizmet standartlarýný gösteren) çerçeve bir kütüphane yasasý bulunmaktadýr (Yýlmaz 1997, s. 124). Sözü edilen çerçeve kütüphane yasalarýný merkezi hükümet oluþturmakta ve bu yasa ile hukuka uygunluk denetimini de gerçekleþtirilmektedir. Ayný zamanda böyle bir yasa halk kütüphanelerinin, yerel planlamada güçlü bir konuma sahip olmasýný saðlamaktadýr. Bu yasa ile halk kütüphanesi binalarýnýn, mali olanaklarýnýn ve personelinin baþka amaçlar için kullanýlmamalarý saðlanmakta ve yasa yerel yönetimler için kütüphane hizmetlerinin gerçekleþtirilmesi konusunda bir "rehber" görevi görmektedir. Merkezi hükümet bu anlamda varlýðýný hissettirmeli, rolünü sürekli yeni stratejiler oluþturarak devam ettirmeli ve özellikle yasa, yönetmelik, yönerge gibi yasal düzenlemeler ile halk kütüphanelerini hukuksal güvence altýna almalýdýr. Çünkü, halk kütüphaneleri günlük politikadan ve siyasetten kolay etkilenebilecek bir yapýya daha çok müsaittirler. Bu, dermeye kazandýrýlacak kaynaðýn seçiminde sansüre açýk hale gelmesinden, personelinin niteliðine ve hatta personelinin, demirbaþ eþyalarýnýn ve binanýn farklý amaçlar için kullanýlmasýna kadar etkili olabilir. Bu nedenle denetimi saðlayacak bir merkezi gücün (yönetim biriminin) olmasý gerekmektedir. Bu gücü temsil eden merkezi hükümet, ayný zamanda, deðiþik yerel yönetimler tarafýndan yönetilen halk kütüphaneleri 1 Bu konuda ayr. bkz. Saðlamtunç, 1994.

9 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 422 arasýnda geliþme farklýlýklarýnýn (sahip olduklarý mali olanaklar, hizmet niteliði, personel sayýsý ve niteliði, derme büyüklüðü ve niteliði vb. gibi) oluþmasýný engellemek, kütüphanelerarasý eþgüdüm ve iþbirliðini saðlamak amacýyla yerel yönetimlerle iþbirliði yapar. Bu sayede, kütüphanelerarasý iliþkilerin zayýflamasý engellenir. Ayrýca, kütüphanelerin iþlem ve hizmetlerinde teknik yardým konusunda danýþabilecekleri bir örgüte daima ihtiyaç duyarlar. Olmasý gereken merkezi idarenin görevleri iþbirliði, standartlaþma ve eþgüdüm ile sýnýrlý kalmamalý; teknik ve bilimsel yönden illerdeki tüm kütüphanelere yardýmcý olmalýdýr (Duman, 2004, s. 424). Ayrýca, doðrudan yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemlerinde özellikle mesleki sivil toplum kuruluþlarýna önemli roller düþmektedir. Çünkü bu sistemde kütüphanecilerin özlük haklarý, çalýþma koþullarý daha riskli olabilir. Sivil toplum kuruluþlarý daha etkili olmalý ve kütüphanecilerin eðitim ve verimliliklerini deðerlendirerek meslek içi eðitim olanaklarý sunabilmeli, kütüphanecilerin mesleki geliþmelerden hýzlý ve kolay biçimde haberdar olmalarýný saðlamalýdýr. Yerel sistemlerde kamu hizmetleri komiteler (komisyonlar) aracýlýðýyla yürütülmektedir. Komiteler genelde eðitim, kültür ve iletiþim adlarýný alabilmektedir. Kütüphane hizmetleri genelde "Boþ zamanlarý deðerlendirme hizmetleri", "Enformasyon hizmetleri", "Kütüphane ve enformasyon hizmetleri" adýný alan komitelerin yetki ve sorumluluðu altýnda olmaktadýr. Komiteler, var olan belediye meclisleri ve onlara baðlý meclis üyeleri arasýndan ve/veya dýþarýdaki bazý uzmanlardan oluþturulmaktadýr. Kütüphane müdürü de komisyonun üyesidir ve plan, raporlarýný bu komisyona sunmaktadýr. Komisyon gerekli konuyu tartýþarak, deðerlendirme ve tekliflerini belediye meclisine gönderir. Belediye meclisi komisyondan gelen teklifleri sonuçlandýrýr ve uygulanmasý için karara baðlar (Yýlmaz, 1997, s. 124). Halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler sorumluluðunda olmasýnýn avantaj ve dezavantajlarýnýn olduðu söylenebilir. Kýsaca sýralayacak olursak; Avantajlar: Halk kütüphanelerinin sorunlarý yerinde yapýlacak saptamalarla daha kolay çözülecektir. Isýnma, aydýnlatma, temizlik, kýrtasiye ihtiyaçlarý gibi sorunlar azalabilir. Yönetim ve hizmetlerde bürokrasi azalabilir. Halk kütüphanelerinin yerel nitelikleri daha da güçlenebilir. Kütüphane yöneticisinin karar alma gücü artabilir. Dermede yer alan kaynaklar yerel halka daha çok hitap edebilecek ve derme yerel halkýn gereksinimlerine göre oluþturulabilir.

10 423 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz Verilen hizmetin biçimlenmesinde yörenin özellik ve gereksinimleri daha çok dikkate alýnabilir. Hizmet verdiði halk, kendi kontrolü altýnda bulunan, kendi çabalarý ve istekleri ile kurulan bu kütüphanelere daha yakýn ilgi duyabilir, onlara daha çok destek verebilir ve sahip çýkabilir. Dezavantajlarý: Üzerinde ýsrarla durduðumuz yasal bir dayanak olmazsa; Halk kütüphaneleri günlük politikadan daha çok etkilenebilir, Kütüphanelerin yönetimi ve geliþimi yerel yöneticilerin kiþisel duyarlýlýðýna baðlý kalabilir, Kütüphane dermesi ya da dermeye kaynak seçimi sansüre açýk hale gelebilir, Kütüphanelerin bina, personel ve finansmaný baþka amaçlar için kullanýlabilir, Yasal dayanaklarý olduðu halde sivil toplum kuruluþlarý (meslek örgütü vb.) duyarsýz kalýrsa; Personelin meslek içi eðitim olanaklarý azalabilir, Personelin çalýþma koþullarý, özlük haklarý daha kötü ve riskli olabilir, Ayrýca, kütüphaneciler mesleki geliþmelerden daha geç haberdar olabilir, Hizmetlerde standardizasyon saðlanamazsa; kütüphaneler arasýnda geliþme farklýlýklarý, eþgüdüm sorunu olabilir ve iliþkiler zayýflayabilir. Merkezi bir güç (yönetim birimi) olmazsa; Ulusal düzeyde politika, strateji, standartlar geliþtirme ve denetim sorunu yaþanabilir, Personelin iþlem ve hizmetlerde teknik yardým konusunda danýþma olanaklarý olmayabilir. Her ülke ve toplum yukarýda sýralanan avantaj ve dezavantajlarý deðerlendirerek ve kendi özelliklerine bakarak uygun halk kütüphanesi sistemini seçmesi gerekmektedir. Türkiye'de Yerel Yönetim Yapýsý ve Halk Kütüphaneleri Türkiye'de "idarenin kuruluþ ve görevleri" T.C. Anayasa'sýnýn 123. maddesinde belirtildiði üzere "merkezden yönetim ve yerinden yönetim" esaslarýna dayanýr. Türkiye'de yerel yönetimler anayasal kuruluþlardýr, T.C. Anayasa'sýnýn 127. maddesinde mahalli idarelerin il, belediye veya köy halkýnýn mahalli,

11 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 424 müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kuruluþ esaslarý kanunla belirtilen ve karar organlarý gene kanunda gösterilen seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan kamu tüzel kiþileri olduðu hükümleri yer almaktadýr. Bu maddeden de anlaþýlabileceði üzere, Türkiye'de, belediyeler, köyler ve il özel idareleri olmak üzere üç türde yerel yönetim kuruluþu vardýr. Bunlara iliþkin sayýsal veriler þöyledir. (Tablo 2): Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Sayýsý Türkiye nüfusunun % 78.76'sý ( ) belediye sýnýrlarý içinde yaþamaktadýr. Belediye sýnýrlarý dýþýndaki nüfus oraný ise % 21.24'dur ( ) (DÝE, 2007). Genel olarak Türkiye'de yerel yönetimlerin þu özellikleri taþýdýðý söylenebilir: Türkiye'de genelde merkeziyetçi bir kamu yönetim yapýsý egemendir. Böyle bir yapý ise, demokratik, güçlü yerel yönetimi, dolayýsýyla yerel demokrasiyi dýþlamaktadýr. Üç yerel yönetim türü içinde hýzlý nüfus artýþý olmasý belediyeleri ön plana çýkartmýþ, köyler pasif hale, il özel idareleri ise merkezi yönetimin bir uzantýsý haline gelmiþlerdir. Bu üç tür arasýnda tüzel olarak herhangi bir hiyerarþik iliþki bulunmadýðý gibi eþgüdüm amaçlý iliþki de bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla yerel yönetim birimleri birbirleriyle baðlantý kuramamakta ve yerel ihtiyaç ve sorunlarýn planlanmasýna katýlamamaktadýrlar. Türkiye'de yerel yönetimler, organlarýný kýsmen belirleyebilmektedir ve yerel topluluklar kendilerini serbestçe yönetme olanaðýndan yoksundurlar. Yerel yönetimlerin organlarý, seçimle belirlense bile organlarýn verdiði kararlarýn bir bölümü dolaylý olarak merkezi yönetimin onayýna tabii tutulmakta (atananlar aracýlýðýyla) ya da doðrudan merkezi yönetimin temsilcisi konumunda olmaktadýrlar. Yerel yönetimler, kýrsal ve kentsel yörelerde yerel hizmetleri yürütme yetki ve sorumluluðuna sahip temel kuruluþlar deðildir. Yerel yönetimlerin mali bakýmdan merkeze baðýmlýlýklarýnýn olmasý

12 425 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz yeterli mali kaynaklara sahip olmamasý yani mali açýdan güçsüz olmalarýna neden olmaktadýr. Yetersiz mali kaynak yerel yönetimlerin yerel topluluklara karþý yerine getirmesi gereken görevlerinin aksamasýna ve yeterli sayýda nitelikli elemana sahip olmamalarýna neden olmaktadýr. Bu þekilde merkeze baðýmlý bir yerel yönetim sisteminin olmasý yerel yönetimlerin güçlü ve özerk kuruluþlar olmasýný engellemektedir. Küçük yerleþmelerin belediye birimlerinden oluþmasý Türk belediye sisteminin önemli ölçüde ölçek sorunu yaþamasýna neden olmaktadýr. Ayrýca, Türkiye'de yerel yönetimler kiþiselleþtirilen ve güncel politikalara çok yakýn duran yapýya sahiptirler. Bu yüzden onlar çok çabuk, yanlý olarak ve çýkarlar doðrultusunda siyasallaþtýrýlabilmektedir (DPT, 2001; Polatoðlu, 2000; Aydemir, 2001; TUSÝAD, 1995; Bülbül 2006). Türkiye'de "Kamu Yönetimi'nde Yeniden Yapýlanma" adýyla gerçekleþtirilmeye çalýþýlan kamu yönetim deðiþikliði çerçevesinde halk kütüphanelerini etkileyen ilgili yasal çalýþmalar þunlardýr: Kamu Yönetiminin Temel Ýlkeleri ve Yeniden Yapýlanmasý Hakkýnda Kanun (Kamu Yönetiminin,2004). Belediye Kanunu (Belediye Kanunu, 2005). Ýl Özel Ýdaresi Kanunu (Ýl Özel Ýdaresi, 2005). Büyükþehir Belediyesi Kanunu (Büyükþehir Belediyesi Kanunu, 2004). Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Bazý Taþra Kuruluþlarýnýn Ýl Özel Ýdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý (Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn, 2006). Türkiye'de merkezi yapýdaki halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri ve bu hizmetlerin yerel yönetimlerce verilmesi gerekliliðini anlatan ilgili ifadeler belirtilen yasalarda çeþitli biçimlerde geçmektedir. Bu yasal belgelerle halk kütüphaneleri yerel yönetimlere (belediye ve il özel idarelerine) devredilmekte, halk kütüphanesi hizmeti bu birimlerin dolaylý görevleri arasýnda sayýlmakta ve merkezi hükümete de görevler yüklenmektedir. Ancak, ilgili belgeler çerçevesinde bu konuda genel bir yetersizliðin ve hazýrlýksýzlýðýn göze çarptýðý söylenebilir. 4 Buraya kadar kuramsal olarak ortaya konmaya çalýþýlan yerel yönetim-halk kütüphanesi iliþkisinin Türkiye'de ulaþtýðý aþamaya, yani halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrine iliþkin olarak saðlýklý deðerlendirmeler yapmak için bu kütüphanelerde çalýþan yönetici ve kütüphanecilerin yaklaþýmlarýný belirlemek 4 Bu konuda ayrýntýlý deðerlendirmeler için bkz. Yýlmaz 2005

13 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 426 zorunlu görünmektedir. Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticileri ve Kütüphanecilerin Görüþleri: Bulgular ve Deðerlendirme Bu bölümde Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunda halk kütüphanecilerine ve yöneticilerine uygulanan anket ile elde edilen veriler yorumlanacaktýr. Halk Kütüphanecilerinin Halk Kütüphanelerinin Bugünkü Durumlarý Hakkýndaki Görüþleri Halk kütüphanelerinin bugünkü durumlarýna iliþkin kütüphaneci ve yönetici görüþleri bu alanda bir deðiþiklik isteðinin varlýðýna iþaret edebilecektir. (Tablo 3): Halk Kütüphanecilerinin Halk Kütüphanelerinin Bugünkü Durumlarý Hakkýndaki Görüþleri Halk kütüphanecilerinin %63,2'si halk kütüphanelerinin bugünkü durumlarýnýn kötü-çok kötü olduðu görüþündedir. Durumlarýnýn vasat olduðunu düþünenlerin oraný %32,4 iken, iyi olduðu görüþünde olanlarýn oraný yalnýzca %4,3'tür. Deneklerin halk kütüphanelerinin durumu hakkýnda karamsar olduklarý söylenebilir. Halk Kütüphanecilerinin Türkiye'de Hangi Halk Kütüphanesi Sisteminin Olmasý Gerektiðine ve Yerel Yönetimlere Devre Ýliþkin Genel Görüþleri 2 Daha ayrýntýlý ve kapsamlý deðerlendirme ve sonuçlar için bkz. Aksaçlýoðlu, 2005.

14 427 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz Halk kütüphanecilerinin ilke olarak Türkiye'de hangi halk kütüphanesi sisteminin olmasý gerektiðine iliþkin görüþleri daha sonra yapýlacak deðerlendirmeler açýsýndan da büyük önem taþýmaktadýr. (Tablo 4): Halk Kütüphanecilerinin Türkiye'de Hangi Halk Kütüphanesi Sisteminin Olmasý Gerektiðine Ýliþkin Görüþleri Halk kütüphanecilerinin büyük çoðunluðu Türkiye'de doðrudan yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemini istemektedir. Bir baþka deyiþle, halk kütüphanecilerinin yarýdan fazlasý (%53,6) yerel sistemi tercih ederken, üçte birden küçük bir oraný halen var olan sistemi istemektedir. Elbette kütüphanecilerin bu tercihleri ilgili sistemleri tam olarak bilerek mi, yoksa bugün yaþadýklarý ciddi sorunlarýn yansýmasýyla mý yaptýklarý ayrý bir inceleme konusudur. Ancak halk kütüphanecileri aðýrlýkla bugünkü sistemi istememektedir. Bir önceki tabloya iliþkin verileri ve yaptýðýmýz deðerlendirmeyi biraz daha somutlaþtýracak ve bir anlamda sýnayacak bir baþka veri grubu aþaðýdaki tabloda (Tablo 5) yer almaktadýr.(tablo 5) yer almaktadýr. (Tablo 5): Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilip Devredilmemesi Konusunda Halk Kütüphanecilerinin Genel Görüþleri

15 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 428 Tablo 5 verilerine göre halk kütüphanecilerinin büyük çoðunluðu (%72,5) halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini istemektedir. Ancak %69,6'sýnýn gerekli yasal düzenlemeler saðlandýktan ve alt yapý düzenlemeleri olarak deðerlendirebileceðimiz bina, bütçe, personel, koleksiyon gibi sorunlarýn giderildikten sonra devredilmesi gerektiði görüþündedirler. Devredilmesini isteyenlerin %2,9'u ise herhangi bir yasal düzenleme ve alt yapý koþullarýnýn saðlanmasýna gerek kalmadan var olan haliyle devredilebileceðini savunmaktadýr. Halk kütüphanecilerinin küçük bir bölümü ise (%18,8) halk kütüphanelerinin hiçbir þekilde yerel yönetimlere devredilmemesi ve var olan haliyle kalmasý gerektiði görüþündedir. Yani merkeziyetçi halk kütüphanesi sisteminin devam etmesini istemektedirler. Bir önceki tabloya göre (Tablo 4), halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrini isteyen kütüphanecilerin oranýnýn daha da yükseldiði göze çarpmaktadýr. Bunun, seçeneklerdeki açýlýmlardan kaynaklandýðý düþünülebilir. Yani seçeneðe göre, halk kütüphaneleri yerel yönetimlere sorunsuz ve olmasý gerektiði biçimde devredileceði anlaþýlmaktadýr. Ýki tabloya dayanarak (Tablo 4-5) halk kütüphanecilerinin büyük bir bölümünün halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusuna olumlu yaklaþtýklarý anlaþýlmýþtýr. Ancak planlanan devrin gerçekleþmesi durumunda yine de endiþe duyup duymadýklarý Tablo 6'da incelenmiþtir. (Tablo 6): Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Halk Kütüphanecilerinin Endiþe Duyup Duymadýklarý Tablo 6'ya göre %72,5'u halk kütüphanelerinin planlanmakta olan yerel yönetimlere devrinden dolayý endiþe duymaktadýr. Hiçbir endiþe duymayanlarýn oraný ise %27,5'dir. Halk kütüphanecilerinin bir yandan halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrine büyük ölçüde olumlu bakarlarken, diðer yandan bundan endiþe duymalarý bir çeliþki gibi görünmektedir. Bu durum, "halk kütüphanelerine iliþkin olarak içinde yaþadýklarý durum ve sorunlarýn büyüklüðü ve süreklil-

16 429 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz iði nedeniyle halk kütüphanecileri endiþe duymalarýna karþýn yine de devrin yapýlmasýnýn uygun olacaðýný düþünmektedirler" biçiminde yorumlanabilir. Bu endiþelerinin bir baþka kaynaðý da, halk kütüphanelerinin gerekli koþullar saðlanmadan devredileceði ve böylece varolan sorunlarýn da yeni yapýya geçeceðini düþünmeleridir. Ancak, her þeye karþýn varolan yapýda çözüm göremediklerinden, endiþeli de olsalar yeni bir yapýya geçmeyi ilke olarak desteklemektedirler. Bu kütüphanelerinin gerek il gerek ilçe bazýnda hangi yerel yönetim birimine devredilmesinin daha uygun olacaðýna iliþkin kütüphaneci görüþleri bu konuda geliþtirilecek politika açýsýndan son derece önemlidir. (Tablo 7): Halk Kütüphanelerinin Hangi Yerel Yönetim Birimine Devredilmesi Gerektiði Konusunda Halk Kütüphanecilerinin Görüþleri Halk kütüphanecileri planlanmakta olan devir gerçekleþecekse hem il halk kütüphanelerinin hem de ilçe halk kütüphanelerinin yerel yönetim birimleri içinden büyük çoðunlukla (%81,6 ve %68,6) özel idarelere devredilmesini istemektedirler. Halk kütüphanelerinin belediyeye devredilmesini isteyenlerin özel idareyi tercih edenlere göre oraný oldukça düþüktür. Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devri ile Ýlgili Olarak Halk Kütüphanecilerinin Çeþitli Açýlardan Genel Görüþleri Araþtýrma kapsamýnda anket uygulanan kütüphanecilerin halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesine iliþkin olarak dile getirdikleri görüþleri genel bir tablo altýnda toplamanýn makale sýnýrlýlýðý açýsýndan ve genel bir yorumlama için uygun olacaðý düþünülmüþtür. 5 5 Ayrýntýlý veriler ve deðerlendirmeler için bkz. Demircioðlu 2007.

17 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 430 (Tablo 8): Halk Kütüphanecilerinin Planlanan Devir Ýle Ýlgili Olarak Çeþitli Açýlardan Genel Görüþleri

18 431 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz Tablo 8 verileri kütüphanecilerin halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrine iliþkin yaklaþýmlarýný net bir biçimde ortaya koymaktadýr. Buna göre, kütüphaneciler bugünkü koþullarda devredildiðinde konunun çeþitli boyutlarý olarak sýralanan 23 unsur içinde deðiþimin sadece 3 açýdan olumlu olacaðýný söylerken, 17 açýdan olumsuz sonuçlara yol açacaðýný belirtmiþ ve 2 konuda da kararsýz kalmýþlardýr. Kütüphaneciler halk kütüphanelerinin bugünkü koþullarda yerel yönetimlere devredilmesinin sadece "yönetim ve hizmetlerde bürokrasinin azalmasý", "halk kütüphanelerinin yerel niteliklerinin güçlenmesi" ve "derme geliþtirme" açýlarýndan olumlu olacaðýný, ele alýnan diðer unsurlar açýsýndan ise deðiþimin olumsuz yansýmalarýnýn olacaðýný düþünmektedirler. Kütüphaneciler sözü edilen deðiþimin halk kütüphaneleri için yerinden yönetim olanaklarýný arttýrýp arttýrmayacaðý ve mali kaynaklarýn durumu konularýnda ise kararsýzdýrlar. Kütüphaneciler en çok olumsuzluðun yaþanacaðý ilk üç konuyu "kütüphaneler arasý geliþim farklýlýðý", "halk kütüphanelerinin geliþiminin yerel yöneticinin kiþisel duyarlýlýðýna baðlý olmasý" ve "kütüphaneler arasý eþgüdüm ve iliþkilerin zayýflamasý" olarak görmektedirler. Kýsaca, kütüphaneciler bugünkü koþullarda halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesinin olumsuz sonuçlara yol açacaðýný düþünmektedirler. Genel bir deðerlendirme yaptýðýmýzda; araþtýrmada elde edilen bulgulara dayanarak her tablo için ayrý ayrý yaptýðýmýz deðerlendirmelerde ortaya çeliþkili bir durum çýkmýþ gibi görünmektedir. Anket uygulanan halk kütüphanelerinin

19 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 432 müdür, müdür yardýmcýsý ve kütüphanecileri bir yandan halk kütüphanelerini yerel yönetimlere dayalý olarak hizmet vermesi gereken kurumlar olarak düþünür ve öyle olmasýný isterlerken, diðer yandan, Türkiye'de halk kütüphanelerine ve yerel yönetimlere iliþkin olarak içinde yaþadýklarý gerçeklik ve koþullarý düþündüklerinde yerel yönetime dayalý bir halk kütüphanesi sistemine geçiþten endiþe duymakta ve bunun çeþitli açýlardan olumsuz sonuçlara yol açabileceðini dile getirmektedirler. Kuþkusuz, yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemine geçiþi istemelerinin altýnda, þu an halk kütüphanelerinin durumunu kötü-çok kötü olarak görmelerinin etkisi yadsýnamaz. Geçiþten endiþelerinin ise özellikle yerel yönetimlere iliþkin olarak varolan ve içinde yaþadýklarý koþullarýn (yerel yönetimlerde birinci derecede siyasal ve kiþisel uygulamalarýn söz konusu olmasý, "devlet memurluðu" kavramýnýn dýþýna çýkýlamamasý vb. gibi) olumsuzluðundan kaynaklandýðý söylenebilir. Ancak, daha açýk bir biçimde söyledikleri, gerekli koþullarýn saðlanmasý durumunda halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesi gerektiðidir. Bir baþka deyiþle, halk kütüphanecileri halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini ilke ve düþünce olarak kabul etmekte ve istemekte ancak bunun uygun koþullar saðlanarak yapýlmasýnýn doðru olacaðýný bugün için Türkiye'de bu koþullarýn bulunmadýðýný düþünmektedirler. Devir konusunda halk kütüphanecilerinin belirsizlik ve kararsýzlýk yaþadýklarýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Kýsaca, halk kütüphanecileri halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrini istemekte ancak bugünkü yerel yönetim yapýsý ve halk kütüphanelerine iliþkin koþullar ile bu geçiþten önemli ölçüde endiþe duymaktadýrlar. Sonuç ve Öneriler Çalýþmada elde edilen sonuçlarý þöyle sýralayabiliriz: Çalýþmada elde edilen sonuçlarý þöyle sýralayabiliriz: 1. Halk kütüphanecilerine göre halk kütüphanelerinin bugünkü durumu kötü-çok kötüdür ve verdikleri hizmetler yetersizdir. 2. Halk kütüphanecileri Türkiye'de yerel yönetimlerin sorumluluðuna verilmiþ bir halk kütüphanesi sisteminin olmasý gerektiðini düþünmektedirler. Ancak, bu istemin bir "ideal" ya da "kuramsal düzeyde" kaldýðý söylenebilir. Diðer bir deyiþle, halk kütüphanecileri yerel yönetime dayalý halk kütüphanesi sisteminin olmasý gereken bir sistem olduðunu düþünmektedirler. Ancak, özellikle Türkiye'de bugün var olan yerel yönetim yapýsý ve koþullarýný dikkate aldýklarýnda "ideal" olarak gördükleri bu sistemin halk kütüphanelerine çok fazla olumsuz yansýmasý olacaðýný düþünmekte ve bundan da endiþe duymaktadýrlar. Bu baðlamda halk kütüphanecileri ancak gerekli koþullarýn

20 433 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz saðlanmasý koþuluyla halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesinin uygun olacaðýný düþünmektedirler. Var olan koþullarda devri isteyen kütüphaneciler azýnlýktadýr. Halk kütüphanecilerinin dikkati çeken bir baþka önemli yaklaþýmý da halk kütüphanelerinin var olan haliyle kalmasýný istemedikleridir. 3. Halk kütüphanecileri gerek il, gerekse ilçe halk kütüphanelerinin belediyelerden çok bir baþka yerel yönetim yapýsý olan il-ilçe özel idarelerine baðlanmasýný istemektedirler. Bunun, özel idare birimlerinin günlük siyasetten biraz daha uzak ve gelir kaynaklarýnýn görece fazla oluþundan kaynaklandýðý söylenebilir. 4. Halk kütüphanecileri halk kütüphanelerinin gerekli yasal düzenlemeler yapýlmadan yerel yönetimlere devredilmesi durumunda bunun kesinlikle olumsuz sonuçlara yol açacaðýný düþünmektedirler. 5. Halk kütüphanecilerine göre doðrudan yerel yönetime dayalý halk kütüphanesi sistemine geçildiðinde kütüphanelerin sorunlarý yönetim yapýsý nedeniyle daha kolay çözümlenebilecektir. 6. Halk kütüphanecileri bugünkü koþullarda Türkiye'deki yerel yönetimlerin halk kütüphanelerine yeterli desteði verebilecek yapýda ve güçte olmadýðýný düþünmektedirler. 7. Halk kütüphanecileri halk kütüphaneleri yerel yönetimlere devredilir ve merkezi yönetimin etkisinden kurtulursa yönetim ve hizmetlerdeki bürokrasinin azalacaðýna inanmaktadýrlar. 8. Halk kütüphanecileri yerel yönetimlere devredilmesi durumunda halk kütüphanelerinin günlük politikadan daha çok etkileneceðini düþünmektedirler. 9. Halk kütüphanecilerine göre bugünkü koþullarda devredildiðinde halk kütüphaneleri, yerel yönetimler için öncelikli ve önem verilmesi gereken kurumlar olmayacaktýr. Buna karþýn halk kütüphanelerinin yerel nitelikleri güçlenecektir. 10. Halk kütüphanecileri halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesiyle birlikte yönetimleri ve geliþimlerinin büyük ölçüde yerel yöneticinin kiþisel duyarlýlýðýna baðlý olacaðýný ve kurumsallaþma olanaklarýnýn zayýflayacaðýna inanmaktadýrlar. 11. Halk kütüphanecilerine göre, bugünkü yerel yönetim yapýsý içinde yerel yönetimlere baðlý bir halk kütüphanesi yöneticisinin karar alma ve uygulama gücünde (inisiyatifinde) herhangi bir deðiþiklik olmayacaktýr. 12. Bugünkü yerel yönetim yapýsýna dayalý bir halk kütüphanesi sisteminde kütüphaneciler kendilerini yönetsel açýdan daha fazla baský altýnda hissedeceklerini düþünmektedirler. Ayrýca, onlar yeni yapýda kendilerine bugünkü merkezi yönetimden daha fazla sahip çýkýlacaðýna da inanmamaktadýrlar. 13. Halk kütüphanecileri bugünkü haliyle yerel yönetime dayalý bir halk

Hakemli Yazılar / Refereed Papers

Hakemli Yazılar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliği 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazılar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları*

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme

Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme Hakemli Yazýlar / Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 61-84 61 Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme Turkish Public Libraries in the Process of Access to the European

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNİN YEREL YÖNETİMLERE DEVRİ KONUSUNDA KÜTÜPHANE YÖNETİCİLERİ VE KÜTÜPHANECİLERİN YAKLAŞIMLARI

TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNİN YEREL YÖNETİMLERE DEVRİ KONUSUNDA KÜTÜPHANE YÖNETİCİLERİ VE KÜTÜPHANECİLERİN YAKLAŞIMLARI Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNİN YEREL YÖNETİMLERE DEVRİ KONUSUNDA KÜTÜPHANE YÖNETİCİLERİ VE KÜTÜPHANECİLERİN

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1 (2007), 3-28 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Öðrencilerin Televizyon Ýzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarýnýn Okuma Alýþkanlýklarý Üzerine Etkisi * Impacts of Watching Television

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði: Yasama Uzmanlýðý Mehmet Ali Aydýn* 1. Giriþ Yeni yüz yýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve geliþmeler, sosyal kurumlarý

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı