Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakemli Yazýlar / Refereed Papers"

Transkript

1 Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý* Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey Özden Demircioðlu Faydalýgül** ve Bülent Yýlmaz*** Öz Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin halka götürülmesinde önemli iþlevler üstlenmiþ, bu iþlevlerini halkýn beklentilerine göre gerçekleþtiren, dolayýsýyla halkýn dilek ve isteklerini duyurabilecekleri halka en yakýn ve en etkili yönetim birimleridir. Halk kütüphaneleri, bulunduðu yörenin kalkýnmasýna katkýda bulunmak için hizmet verdiði toplumun her türlü bilgi gereksinimlerini karþýlayan yerel niteliklere sahip olan toplumsal kuruluþlardýr. Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri hizmet verdiði toplumla yakýndan ilgilidir ve hizmetlerini bu halkýn gereksinimlerine göre biçimlendirmektedirler. Bu çalýþma halk kütüphanesinde çalýþan yöneticilerin ve halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusundaki düþüncelerini ortaya koymak amacýyla yapýlmýþtýr. Betimleme yöntemiyle yapýlan çalýþma, Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalýþan yöneticilerin ve kütüphanecilerin üzerinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu çerçevede 207 yönetici ve kütüphaneciye anket uygulanmýþtýr. Araþtýrmanýn hipotezi; "Halk kütüphanelerinde çalýþan yönetici ve kütüphaneciler yasal yapý, finansman, personel, bina, derme gibi konularda gerekli koþullarýn saðlanmasý durumunda Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere baðlý olmasýnýn doðru olacaðýný, bu koþullar saðlanmadan gerçek- * Bu makale Özden Demircioðlu Faydalýgül'ün yüksek lisans tezine (Demircioðlu, 2007) dayanmaktadýr. ** Kütüphaneci. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. e-posta: *** Prof. Dr.. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. e-posta:

2 415 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz leþtirilecek deðiþimin halk kütüphanelerine zarar vereceðini düþünmektedirler" biçiminde oluþturulmuþtur. Araþtýrma sonucunda, halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini ilke olarak kabul etmekte ve istemekte olduklarý ancak bunun uygun koþullar saðlanarak yapýlamasýnýn doðru olacaðýný düþündükleri anlaþýlmýþtýr. Ayrýca, kütüphaneciler Türkiye'de içinde bulunduðumuz dönemde halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunda baþlatýlan yasal süreçteki yaklaþýmlarý güven verici bulmamaktadýrlar. Anahtar Sözcükler: Halk kütüphaneleri, yerel yönetimler, yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemi. Abstract Local governments which have overtaken important functions for providing public services to the public, and which fulfill these functions according to the needs of the public, are hence the nearest and most effective administrative units to the public. Public Libraries are the social institutions, which have local characteristics and provide all the information needs of the public that they serve, for providing assistance for the development of their regions. Local governments and public libraries are closely related to the societies they serve and shape their services according to the needs of the society. This study was made in order to present the views of the library directors and librarians that work in public libraries about the handover of public libraries to the local governments. The study was performed on the library directors and librarians that work in public libraries in Turkey. In this study which was made by survey method 207 questionnaire forms were applied to the library directors and librarians. The hypothesis of the survey was formed as; "the library directors and librarians working in public libraries think that it would be appropriate to handover public libraries tothe local governments in Turkey only when legal structure, financing, staff, structure, collection conditions are provided, and without the satisfaction of these conditions, any changes would harm public libraries. At the end of the survey, it was understood that public librarians accept and want the transferring of public libraries to the local governments in principle, however, they think that it would be appropriate to realize this by providing the proper conditions. Besides, librarians do not consider the approaches in the legal process that was initiated about the handover of public libraries to the local governments as trustworthy in this period.

3 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 416 Keywords: Public Libraries, Local Governments, Public Library System Based on Local Governments Giriþ Yerel yönetim, bir ülkede merkezi nitelikli kamu yönetim yapýsýndan farklý olarak yerinden yönetim yaklaþýmý/anlayýþý çerçevesinde oluþturulan ve çaðdaþ sayýlabilecek kamu yönetim sistemidir. Merkezi hükümetin varlýðýný yok saymayan bu sistemde halka yönelik hizmetler aðýrlýkla yerel yönetim birimleri tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Kamuya iliþkin sorunlara yerinde, hýzlý ve ekonomik biçimde çözümler üretme olanaðý saðlamasý bu sistemlerin güçlü yanlarý olarak vurgulanmaktadýr. Halk kütüphaneleri, yerel bilgi merkezleridir ve hizmet verdikleri toplumun temel bilgi gereksinimlerini karþýlamayý amaçlamaktadýrlar. Onlar, verdikleri hizmetlerin biçimlenmesinde bulunduklarý yörenin özelliklerini göz önünde tutmaktadýrlar. Çünkü, Belli bir yörede yaþayan insanlar diðer bölgelerde yaþayanlardan, iþleri, çalýþma alanlarý, sosyal ve kültürel düzeyleri, ilgi alanlarý, yetenek ve deneyim yönlerinden farklýdýr. Ayrýca yörenin coðrafyasý, ilklimi sosyal yapýsý, geçim kaynaklarý, kültür ve gelenekleri, yaþam düzeyleri de diðerlerine göre deðiþiktir (TODAÝE, 1991, s.10). Bu nedenle halk kütüphanelerinin en belirgin niteliklerinin "yerellikleri" olduðu söylenebilir. Türkiye'de, merkezi halk kütüphanesi sistemi bulunmaktadýr. Yerel nitelikli kurum olmalarýna karþýn merkezden yönetilmeleri, idari ve teknik hizmetlerde merkeze karþý sorumluluk taþýmalarý ve bu hizmetlerin merkezden belirlenmesi, gelir kaynaklarýnýn yerel yönetimler aracýlýðýyla dolaylý vergilendirme olmasý gerektiði halde merkezi hükümetten gelmesi ve yetersiz olmasý gibi nedenler "Türkiye'de saðlýklý bir halk kütüphanesi hizmet politikasýnýn bulunmayýþýna" (Yýlmaz, 1996, s. 3) yol açmaktadýr. Kuþkusuz, bugün Türkiye'de merkezi hükümet dýþýnda yerel yönetimler ile bazý gerçek ve tüzel kiþilerin iþlettiði halk ve çocuk kütüphaneleri bulunmaktadýr. Ancak, bunlarýn varlýðýna karþýn Türkiye'deki halk kütüphanesi sisteminin yapýsýnýn aðýrlýkla "merkezi" nitelikte olduðu açýktýr. Türkiye'de son dört beþ yýldýr gündemi meþgul eden, kamu yönetiminde gerçekleþtirilmeye çalýþýlan ve "Kamuda Yeniden Yapýlanma" olarak adlandýrýlan deðiþim süreci hizmet verdiði ülkede gerçekleþen siyasal geliþmelerden etkilenen kamu kurumu olarak halk kütüphanelerini de doðal olarak içermektedir. Bir baþka deyiþle, Türk kamu yönetiminde gerçekleþecek deðiþim süreci halk kütüphanelerinde de köklü deðiþikliklere neden olabilecektir. Yeni yapýlanma ile halk kütüphanelerinin merkezi yönetimden yerel yönetimlere devredilmesi ve halk kütüphanesi hizmetinin yerel yönetimler tarafýndan verilmesi planlanmaktadýr

4 417 Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz Türkiye'de halk kütüphaneleri ve yerel yönetimler konusunda literatürde yer alan çalýþma sayýsýnýn yeterli olduðu söylenemez. Az sayýdaki baþlýca çalýþmalardan birisi, "Yerel Yönetimlerin Kütüphane Hizmeti Bir deneme: Bursa Ýli Ýncelemesi" (Demir, 1996) adlý lisans tezidir. Bu çalýþmada Bursa Büyükþehir Belediyesi'nin verdiði kütüphane hizmetleri ele alýnmýþtýr. Bu konudaki bir diðer çalýþma ise Kültür Bakanlýðý'nýn halk kütüphanelerinin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü'ne yaptýrdýðý bir araþtýrma projesidir. Adý "Mahalli Ýdarelerin Kültürel Fonksiyonlarý: Halk Kütüphaneleri ve Mahalli Ýdareler" (TODAÝE, 1991) olan çalýþmada mahalli idarelerin halk kütüphanesi hizmetinin geliþtirilmesindeki rolünün ve katkýlarýnýn neler olabileceði ele alýnmýþtýr. Makale düzeyinde de konuyu çeþitli boyutlarýyla irdeleyen Yýlmaz'ýn (1997; 2005) ve Duman'ýn (2004) çalýþmalarý bulunmaktadýr. Ele alýnan konuda gerek sorunun belirlenmesi gerekse çözüm yollarýnýn bulunmasýnda bu hizmeti bizzat veren, uygulamanýn doðrudan içinde yer alan halk kütüphanesi yöneticileri ve kütüphanecilerinin görüþ ve yaklaþýmlarý büyük önem taþýmaktadýr. Bu nedenle bu çalýþmada, Türkiye'deki halk kütüphanesi gerçeðini en iyi bu gerçekliðin içinde yaþayan kütüphanecilerin ve halk kütüphanesi yöneticilerinin bileceði göz önünde tutularak, onlarýn yerel yönetimlere devir konusu hakkýndaki düþünce ve tutumlarý deðerlendirilmektedir. Onlarýn görüþleri hem bu deðiþim sürecine katkýda bulunacak hem de bu konuda geliþtirilecek politikalara yön verebilecektir. Araþtýrmanýn Amaç, Kapsam ve Yöntemi Betimleme yöntemiyle gerçekleþtirilen araþtýrmanýn temel amacý; "Halk kütüphanelerinde çalýþmakta olan yönetici ve kütüphanecilerin Türkiye'de yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistem ve hizmetleri hakkýndaki yaklaþýmlarýný deðerlendirmek" olarak belirlenmiþtir. Konunun birinci derecede uygulayýcýsý, etkileneni ve dolayýsýyla ilgilisi olan halk kütüphanesi yöneticisi ve kütüphanecilerinin bugünkü yasal ve diðer alt yapý koþullarýnda devredilmesi durumunda halk kütüphanelerini çeþitli açýlardan nasýl bir durumun beklediðine iliþkin düþüncelerini irdelemek de çalýþmanýn alt amacý olarak düþünülmüþtür. Bu amaç doðrultusunda çalýþmanýn problemi; "Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalýþan yönetici ve kütüphanecilerin halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere dayalý bir sistemle hizmet vermeleri konusundaki temel yaklaþýmlarý nedir?" biçiminde oluþturulmuþtur. Belirlenen amaç çerçevesinde araþtýrmanýn hipotezi; "halk kütüphanelerinde çalýþan yönetici ve kütüphaneciler yasal yapý, finansman, personel, bina, derme gibi gerekli koþullarýn saðlanmasý durumunda Türkiye'de halk kütüphanelerinin

5 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 418 yerel yönetimlere baðlý olmasýnýn doðru olacaðýný, bu koþullar saðlanmadan gerçekleþtirilecek deðiþimin halk kütüphanelerine zarar vereceðini düþünmektedirler" biçiminde oluþturulmuþtur. Araþtýrmanýn evreni; Türkiye'de halen Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý halk kütüphanelerinde çalýþmakta olan halk kütüphanesi yöneticileri (Kütüphanecilik Bölümü mezunu müdürler) ve halk kütüphanecileridir (üniversitelerin dört yýllýk Kütüphanecilik Bölümünden mezun ve kütüphaneci görevinde hizmet veren personel). Araþtýrma evreninin kapsadýðý personel sayýsý 469'dur. 1 Çýngý'ya göre (1990, s.261) %99 güven düzeyi, ± 0.03 hoþgörü miktarýnda evreni temsil etmesi gereken örneklem sayýsý 207'dir. Çalýþmada, evren 207 denek ile örneklendiðinden örneklem evreni temsil etmektedir. Evren, örneklem ve ön test uygulanan personel sayýlarýna iliþkin tablo aþaðýdadýr. Birisi açýk uçlu olmak üzere 38 sorudan oluþturulan anketler tarihleri arasýnda halen Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalýþan ve Tablo 1'de belirtilen statü ve sayýda rastgele örneklem yoluyla seçilmiþ halk kütüphanecilerine posta yoluyla uygulanmýþtýr. (Tablo 1): Çalýþmanýn Evren-Örneklem ve Ön-test Sayýlarý 2 Yerel Yönetim ve Halk Kütüphanesi Bir tanýma göre, yerel yönetim "yerel nitelikteki hizmet gereksinimlerini 1 KYGM'den tarihinde alýnan bilgi 2 Örneklemin % 10'u

6 419 Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz karþýlayan ve karar organlarý seçimle oluþturulan kuruluþ ya da birim"dir (Yerel yönetim, 1990, s. 383). Kamu yönetimi sözlüðünde (Bozkurt ve Ergun, 1998, s.258) yerel yönetimler "merkezi yönetiminin dýþýnda, yerel bir topluluðun ortak bir gereksinmesini karþýlamak amacý ile oluþturulan, karar organlarýný doðrudan halkýn seçtiði, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme modeli" biçiminde tanýmlanmýþtýr. Yerel yönetim kavramýnýn eksiksiz bir tanýmýný yapmak kolay olmamakla birlikte, bir yerel yönetimin sahip olmasý gereken temel niteliklerini de içeren aþaðýdaki þu taným oldukça kapsamlýdýr: Belirli bir coðrafi alanda (kent, köy, il vb.) yaþayan yerel topluluðun bireylerine, bir arada yaþamak nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacýyla kurulan, karar organlarý (kimi durumlarda yürütme organlarý) yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiþ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, üstlendiði hizmetler için örgütsel yapýsýný kurabilen merkez yönetimi ile iliþkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kiþilerdir (Yalçýndað, 1995, s.15). Ulusal savunma, ulusal eðitim, dýþ politika vb. dýþýnda kalan ulusal egemenlik ilkesiyle çeliþmeyen, yerleþim alanýna özgü çözümler gerektiren iþlerin yerel ya da yerinden yönetimlerce görülmesi gerekmektedir. Çünkü merkezi yönetim tarafýndan alýnacak her karar, onun tarafýndan yapýlacak her iþlem ve eylem, hem ekonominin hem de belli yerleþim alanlarýndaki topluluklarýn tercihlerine uygun olmasý mümkün deðildir. Bu nedenle toplumdaki kamusal hizmetlerin tümünün merkezi yönetimce üretilmesi akýlcý deðildir. Yerinden yönetim daha çabuk, daha kolay ve daha düþük maliyetle bir kýsým hizmetleri yerine getirebilmektedir (Varol, 2000, s. 206). Bu hizmetler, geleneksel olarak þu alanlarda verilmektedir: Toplumsal konularda. Saðlýk hizmetleri alanýnda. Kültürel alanlarda. Spor ve dinlenme tesisleri yapýlmasýnda. Yangýn söndürme ve önleme alanlarýnda. Zabýta alanýnda. Ýmar planlarýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý alanýnda Eðitim alanýnda (Tortop, 1986, s. 27). Verdiði geleneksel hizmetlerin yaný sýra yerel yönetimlerin diðer önemli iþlevi Bilgiç'e göre (1998, s. 27), ülke açýsýndan demokratik alýþkanlýklarýn kazanýlmasý ve uygulamaya geçirilmesi konusunda bir okul görevi görmeleridir. Onlar demokrasinin alt yapýsýný oluþturmaktadýrlar ve hemen hemen bütün ülkelerde, yerel yönetimlere demokratik kurumlarýn önde gelenlerinden biri gözüyle bakýlýr (Keleþ ve Yavuz, 1983, s. 25). IFLA'nýn yaptýðý tanýma göre halk kütüphanesi;

7 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 420 Ya yerel, bölgesel, ulusal hükümet ya da baþka tür bazý toplum kuruluþlarý tarafýndan kurulan, desteklenen ve finanse edilen bir kurumdur. O, bilgi ve hayalgücü ürünü bir çok çalýþmaya çeþitli kaynaklar ve hizmetler aracýlýðýyla eriþimi saðlar ve ýrk, ulus, yaþ, cinsiyet, din, dil, yetersizlik, ekonomik ve iþ durumu ve eðitim farký gözetmeksizin toplumun bütün üyelerine <eþit olarak hizmet verir (IFLA, 2004, s. 22). Kütüphaneler Komitesi Raporu (1961) ve Keseroðlu'nun (1989) halk kütüphanelerine iliþkin olarak vurguladýðý yerellik özelliði Yýlmaz'ýn (2005, s.57) tanýmýnda da yer almakta ve halk kütüphaneleri; bireylerin eðitim, kültür ve boþ zamanlar ile ilgili bilgi gereksinimlerini hiçbir ayrým gözetmeksizin ve ücretsiz biçimde karþýlayarak, bulunduklarý yörenin kalkýnmasýna katkýda bulunan toplumsal kuruluþlardýr biçiminde tanýmlanmaktadýr. UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi temel alýnarak hazýrlanan hizmet kýlavuzunda halk kütüphanesi amacý, "bireylere ve gruplara yönelik olan hizmet ve iþlevlerini yerine getirebilmesi için çeþitli ortamlarda kaynak ve hizmet saðlamaktýr" (IFLA, 2004, s. 22) biçiminde ifade edilir. Halk kütüphanesi sistemleri, bulunduðu ülkenin toplumsal, ekonomik, kültürel, yönetsel, siyasal vb koþullarýna baðlý olarak þekillenmektedir. Örneðin, bir devletin yönetim þekli o ülkedeki kütüphane sistemini etkilemektedir (Ersoy, 1972, s. 14). Buna göre bulunduðu ülkenin yönetim yapýsýna baðlý olarak halk kütüphaneleri için üç farklý sistemden söz edilebilir. Merkeziyetçi Halk Kütüphanesi Sistemi adý verilen sistemde halk kütüphaneleri, bazý ara birimler aracýlýðýyla ülkenin ulusal kültür ya da eðitim bakanlýðýna doðrudan baðlý olarak hizmet verirler ve idari, teknik hizmetlerde merkezi hükümete baðlýdýrlar. Yasa, yönetmelik vb. yasal düzenlemeler merkezi hükümet tarafýndan çýkarýlmakta ve bu düzenlemeler ülkedeki bütün halk kütüphaneleri için geçerli olmaktadýr (Yýlmaz, 2005, s. 57). Bütün halk kütüphanesi hizmetleri merkezi yönetim tarafýndan planlanmakta ve denetlenmektedir. Ayrýca, finansal kaynak da ayný yönetimden gelmektedir. Eski sosyalist ülkeler ve Türkiye'deki halk kütüphanesi sistemi bu türün örnekleridir. Bir baþka sistem olan Bölgesel Halk Kütüphanesi Sistemi eyalet yönetim yapýsýna sahip ülkelerde görülür. Bir bölgesel halk kütüphanesi sistemi iki veya daha fazla belediyenin veya diðer yerel birimin anlaþmasý ile kurulur, vergilerle desteklenir ve sözü geçen bölgesel kütüphane yöresinde yer alan belediyelerin ve okul birimlerinin temsilcilerinden oluþan bir komite veya yönetim kurulu tarafýndan yönetilir (Campbell, 1988, s. 76). Ulusal yasa çýkarma ve hukuksal-mali denetim büyük ölçüde merkezi yönetime aittir fakat halk kütüphanesi hizmet ve örgütlenmesi eyalet düzeyinde gerçekleþir. (Yýlmaz, 2005, s. 58). Eyalet sisteminde halk kütüphaneleri belediye ya da diðer yerel yönetimlere baðlý olarak hizmet vermektedirler. ABD, Almanya ve Ýskan-

8 421 Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz dinav ülkeleri bu türden halk kütüphanesi sistemine sahiptirler. 1 Doðrudan Yerel Yönetimlere Dayalý Halk Kütüphanesi Sistemi'nde yasa çýkarma, standartlar oluþturma ve denetim merkezi hükümette olup, hizmetler doðrudan belediye ya da diðer yerel yönetim birimleri tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Halk kütüphanesi hizmetleri de yerel yönetimlerin sorumluluðundadýr. (Yýlmaz, 2005, s. 58). Campbell (1988, s. 75) bunu "belediye kütüphane sistemi" olarak da ifade etmiþtir ve yerel yönetim örgütünün temel birimidir. Bu halk kütüphanesi sistemi, milli veya eyalet kütüphane mevzuatý ile uyum içerisinde bulunan ve yerel yönetim meclislerince kabul edilen kararnameyi izleyen bir kanunla kurulur. Ýngiltere bu halk kütüphanesi sistemine sahiptir. Halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler tarafýndan verileceði ülkelerde, yerel yönetim yapýlarýnýn özellikle ekonomik, siyasal, yönetsel açýlardan ve özerklik bakýmýndan güçlü olmasý gerekmektedir. Bu tür ülkelerde, halk kütüphanesi sistemi, o ülkelerin genel ve yerel yönetim yapýlarýnýn birer parçasý ve doðal sonucu olarak oluþur ve iþlevlerini gerçekleþtirir. (Yýlmaz, 1997, s. 114). Doðrudan yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemlerinde halk kütüphaneleri, belediye veya ilçe yönetiminde bir bölüm olarak iþlev görürler (Lakner, 1995, s. 1). Hizmetlerinde özerk bir yapýya sahip olduklarý düþünülebilir. Genelde, her belediye kendi kütüphane sisteminden sorumludur; ancak bütün belediyelerin kütüphane hizmetlerinde uymakla yükümlü olduðu (temel hizmet standartlarýný gösteren) çerçeve bir kütüphane yasasý bulunmaktadýr (Yýlmaz 1997, s. 124). Sözü edilen çerçeve kütüphane yasalarýný merkezi hükümet oluþturmakta ve bu yasa ile hukuka uygunluk denetimini de gerçekleþtirilmektedir. Ayný zamanda böyle bir yasa halk kütüphanelerinin, yerel planlamada güçlü bir konuma sahip olmasýný saðlamaktadýr. Bu yasa ile halk kütüphanesi binalarýnýn, mali olanaklarýnýn ve personelinin baþka amaçlar için kullanýlmamalarý saðlanmakta ve yasa yerel yönetimler için kütüphane hizmetlerinin gerçekleþtirilmesi konusunda bir "rehber" görevi görmektedir. Merkezi hükümet bu anlamda varlýðýný hissettirmeli, rolünü sürekli yeni stratejiler oluþturarak devam ettirmeli ve özellikle yasa, yönetmelik, yönerge gibi yasal düzenlemeler ile halk kütüphanelerini hukuksal güvence altýna almalýdýr. Çünkü, halk kütüphaneleri günlük politikadan ve siyasetten kolay etkilenebilecek bir yapýya daha çok müsaittirler. Bu, dermeye kazandýrýlacak kaynaðýn seçiminde sansüre açýk hale gelmesinden, personelinin niteliðine ve hatta personelinin, demirbaþ eþyalarýnýn ve binanýn farklý amaçlar için kullanýlmasýna kadar etkili olabilir. Bu nedenle denetimi saðlayacak bir merkezi gücün (yönetim biriminin) olmasý gerekmektedir. Bu gücü temsil eden merkezi hükümet, ayný zamanda, deðiþik yerel yönetimler tarafýndan yönetilen halk kütüphaneleri 1 Bu konuda ayr. bkz. Saðlamtunç, 1994.

9 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 422 arasýnda geliþme farklýlýklarýnýn (sahip olduklarý mali olanaklar, hizmet niteliði, personel sayýsý ve niteliði, derme büyüklüðü ve niteliði vb. gibi) oluþmasýný engellemek, kütüphanelerarasý eþgüdüm ve iþbirliðini saðlamak amacýyla yerel yönetimlerle iþbirliði yapar. Bu sayede, kütüphanelerarasý iliþkilerin zayýflamasý engellenir. Ayrýca, kütüphanelerin iþlem ve hizmetlerinde teknik yardým konusunda danýþabilecekleri bir örgüte daima ihtiyaç duyarlar. Olmasý gereken merkezi idarenin görevleri iþbirliði, standartlaþma ve eþgüdüm ile sýnýrlý kalmamalý; teknik ve bilimsel yönden illerdeki tüm kütüphanelere yardýmcý olmalýdýr (Duman, 2004, s. 424). Ayrýca, doðrudan yerel yönetimlere dayalý halk kütüphanesi sistemlerinde özellikle mesleki sivil toplum kuruluþlarýna önemli roller düþmektedir. Çünkü bu sistemde kütüphanecilerin özlük haklarý, çalýþma koþullarý daha riskli olabilir. Sivil toplum kuruluþlarý daha etkili olmalý ve kütüphanecilerin eðitim ve verimliliklerini deðerlendirerek meslek içi eðitim olanaklarý sunabilmeli, kütüphanecilerin mesleki geliþmelerden hýzlý ve kolay biçimde haberdar olmalarýný saðlamalýdýr. Yerel sistemlerde kamu hizmetleri komiteler (komisyonlar) aracýlýðýyla yürütülmektedir. Komiteler genelde eðitim, kültür ve iletiþim adlarýný alabilmektedir. Kütüphane hizmetleri genelde "Boþ zamanlarý deðerlendirme hizmetleri", "Enformasyon hizmetleri", "Kütüphane ve enformasyon hizmetleri" adýný alan komitelerin yetki ve sorumluluðu altýnda olmaktadýr. Komiteler, var olan belediye meclisleri ve onlara baðlý meclis üyeleri arasýndan ve/veya dýþarýdaki bazý uzmanlardan oluþturulmaktadýr. Kütüphane müdürü de komisyonun üyesidir ve plan, raporlarýný bu komisyona sunmaktadýr. Komisyon gerekli konuyu tartýþarak, deðerlendirme ve tekliflerini belediye meclisine gönderir. Belediye meclisi komisyondan gelen teklifleri sonuçlandýrýr ve uygulanmasý için karara baðlar (Yýlmaz, 1997, s. 124). Halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler sorumluluðunda olmasýnýn avantaj ve dezavantajlarýnýn olduðu söylenebilir. Kýsaca sýralayacak olursak; Avantajlar: Halk kütüphanelerinin sorunlarý yerinde yapýlacak saptamalarla daha kolay çözülecektir. Isýnma, aydýnlatma, temizlik, kýrtasiye ihtiyaçlarý gibi sorunlar azalabilir. Yönetim ve hizmetlerde bürokrasi azalabilir. Halk kütüphanelerinin yerel nitelikleri daha da güçlenebilir. Kütüphane yöneticisinin karar alma gücü artabilir. Dermede yer alan kaynaklar yerel halka daha çok hitap edebilecek ve derme yerel halkýn gereksinimlerine göre oluþturulabilir.

10 423 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz Verilen hizmetin biçimlenmesinde yörenin özellik ve gereksinimleri daha çok dikkate alýnabilir. Hizmet verdiði halk, kendi kontrolü altýnda bulunan, kendi çabalarý ve istekleri ile kurulan bu kütüphanelere daha yakýn ilgi duyabilir, onlara daha çok destek verebilir ve sahip çýkabilir. Dezavantajlarý: Üzerinde ýsrarla durduðumuz yasal bir dayanak olmazsa; Halk kütüphaneleri günlük politikadan daha çok etkilenebilir, Kütüphanelerin yönetimi ve geliþimi yerel yöneticilerin kiþisel duyarlýlýðýna baðlý kalabilir, Kütüphane dermesi ya da dermeye kaynak seçimi sansüre açýk hale gelebilir, Kütüphanelerin bina, personel ve finansmaný baþka amaçlar için kullanýlabilir, Yasal dayanaklarý olduðu halde sivil toplum kuruluþlarý (meslek örgütü vb.) duyarsýz kalýrsa; Personelin meslek içi eðitim olanaklarý azalabilir, Personelin çalýþma koþullarý, özlük haklarý daha kötü ve riskli olabilir, Ayrýca, kütüphaneciler mesleki geliþmelerden daha geç haberdar olabilir, Hizmetlerde standardizasyon saðlanamazsa; kütüphaneler arasýnda geliþme farklýlýklarý, eþgüdüm sorunu olabilir ve iliþkiler zayýflayabilir. Merkezi bir güç (yönetim birimi) olmazsa; Ulusal düzeyde politika, strateji, standartlar geliþtirme ve denetim sorunu yaþanabilir, Personelin iþlem ve hizmetlerde teknik yardým konusunda danýþma olanaklarý olmayabilir. Her ülke ve toplum yukarýda sýralanan avantaj ve dezavantajlarý deðerlendirerek ve kendi özelliklerine bakarak uygun halk kütüphanesi sistemini seçmesi gerekmektedir. Türkiye'de Yerel Yönetim Yapýsý ve Halk Kütüphaneleri Türkiye'de "idarenin kuruluþ ve görevleri" T.C. Anayasa'sýnýn 123. maddesinde belirtildiði üzere "merkezden yönetim ve yerinden yönetim" esaslarýna dayanýr. Türkiye'de yerel yönetimler anayasal kuruluþlardýr, T.C. Anayasa'sýnýn 127. maddesinde mahalli idarelerin il, belediye veya köy halkýnýn mahalli,

11 Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý/Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey 424 müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kuruluþ esaslarý kanunla belirtilen ve karar organlarý gene kanunda gösterilen seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan kamu tüzel kiþileri olduðu hükümleri yer almaktadýr. Bu maddeden de anlaþýlabileceði üzere, Türkiye'de, belediyeler, köyler ve il özel idareleri olmak üzere üç türde yerel yönetim kuruluþu vardýr. Bunlara iliþkin sayýsal veriler þöyledir. (Tablo 2): Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Sayýsý Türkiye nüfusunun % 78.76'sý ( ) belediye sýnýrlarý içinde yaþamaktadýr. Belediye sýnýrlarý dýþýndaki nüfus oraný ise % 21.24'dur ( ) (DÝE, 2007). Genel olarak Türkiye'de yerel yönetimlerin þu özellikleri taþýdýðý söylenebilir: Türkiye'de genelde merkeziyetçi bir kamu yönetim yapýsý egemendir. Böyle bir yapý ise, demokratik, güçlü yerel yönetimi, dolayýsýyla yerel demokrasiyi dýþlamaktadýr. Üç yerel yönetim türü içinde hýzlý nüfus artýþý olmasý belediyeleri ön plana çýkartmýþ, köyler pasif hale, il özel idareleri ise merkezi yönetimin bir uzantýsý haline gelmiþlerdir. Bu üç tür arasýnda tüzel olarak herhangi bir hiyerarþik iliþki bulunmadýðý gibi eþgüdüm amaçlý iliþki de bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla yerel yönetim birimleri birbirleriyle baðlantý kuramamakta ve yerel ihtiyaç ve sorunlarýn planlanmasýna katýlamamaktadýrlar. Türkiye'de yerel yönetimler, organlarýný kýsmen belirleyebilmektedir ve yerel topluluklar kendilerini serbestçe yönetme olanaðýndan yoksundurlar. Yerel yönetimlerin organlarý, seçimle belirlense bile organlarýn verdiði kararlarýn bir bölümü dolaylý olarak merkezi yönetimin onayýna tabii tutulmakta (atananlar aracýlýðýyla) ya da doðrudan merkezi yönetimin temsilcisi konumunda olmaktadýrlar. Yerel yönetimler, kýrsal ve kentsel yörelerde yerel hizmetleri yürütme yetki ve sorumluluðuna sahip temel kuruluþlar deðildir. Yerel yönetimlerin mali bakýmdan merkeze baðýmlýlýklarýnýn olmasý

12 425 Hakemli Yazýlar / Refereed Articles Özden Demircioðlu Faydalýgül ve Bülent Yýlmaz yeterli mali kaynaklara sahip olmamasý yani mali açýdan güçsüz olmalarýna neden olmaktadýr. Yetersiz mali kaynak yerel yönetimlerin yerel topluluklara karþý yerine getirmesi gereken görevlerinin aksamasýna ve yeterli sayýda nitelikli elemana sahip olmamalarýna neden olmaktadýr. Bu þekilde merkeze baðýmlý bir yerel yönetim sisteminin olmasý yerel yönetimlerin güçlü ve özerk kuruluþlar olmasýný engellemektedir. Küçük yerleþmelerin belediye birimlerinden oluþmasý Türk belediye sisteminin önemli ölçüde ölçek sorunu yaþamasýna neden olmaktadýr. Ayrýca, Türkiye'de yerel yönetimler kiþiselleþtirilen ve güncel politikalara çok yakýn duran yapýya sahiptirler. Bu yüzden onlar çok çabuk, yanlý olarak ve çýkarlar doðrultusunda siyasallaþtýrýlabilmektedir (DPT, 2001; Polatoðlu, 2000; Aydemir, 2001; TUSÝAD, 1995; Bülbül 2006). Türkiye'de "Kamu Yönetimi'nde Yeniden Yapýlanma" adýyla gerçekleþtirilmeye çalýþýlan kamu yönetim deðiþikliði çerçevesinde halk kütüphanelerini etkileyen ilgili yasal çalýþmalar þunlardýr: Kamu Yönetiminin Temel Ýlkeleri ve Yeniden Yapýlanmasý Hakkýnda Kanun (Kamu Yönetiminin,2004). Belediye Kanunu (Belediye Kanunu, 2005). Ýl Özel Ýdaresi Kanunu (Ýl Özel Ýdaresi, 2005). Büyükþehir Belediyesi Kanunu (Büyükþehir Belediyesi Kanunu, 2004). Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Bazý Taþra Kuruluþlarýnýn Ýl Özel Ýdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý (Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn, 2006). Türkiye'de merkezi yapýdaki halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri ve bu hizmetlerin yerel yönetimlerce verilmesi gerekliliðini anlatan ilgili ifadeler belirtilen yasalarda çeþitli biçimlerde geçmektedir. Bu yasal belgelerle halk kütüphaneleri yerel yönetimlere (belediye ve il özel idarelerine) devredilmekte, halk kütüphanesi hizmeti bu birimlerin dolaylý görevleri arasýnda sayýlmakta ve merkezi hükümete de görevler yüklenmektedir. Ancak, ilgili belgeler çerçevesinde bu konuda genel bir yetersizliðin ve hazýrlýksýzlýðýn göze çarptýðý söylenebilir. 4 Buraya kadar kuramsal olarak ortaya konmaya çalýþýlan yerel yönetim-halk kütüphanesi iliþkisinin Türkiye'de ulaþtýðý aþamaya, yani halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrine iliþkin olarak saðlýklý deðerlendirmeler yapmak için bu kütüphanelerde çalýþan yönetici ve kütüphanecilerin yaklaþýmlarýný belirlemek 4 Bu konuda ayrýntýlý deðerlendirmeler için bkz. Yýlmaz 2005

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

Türkiye de Yasama Ýþlevi Açýsýndan Milletvekili Danýþmanlýðý 1. Giriþ Mine Yýldýz * Siyasette etik kurallar ve halk adýna karar veren temsilcilerin etik sorumluluklarý birbirinden ayrý düþünülemez. Parlamenterlerin

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým 2003 Ankara þubesi y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým ayý Bülteninin Dosya sý Yerel Yönetim Seçimleri ni konu alýyor. Mimarlar Odasý

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj: Melih SERGEK - Mehmet MÝYASOÐLU - Doðan SEVEN

Detaylı

TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI

TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI Ýsmail Halûk GÖKÇORA Doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Türk insanýnýn, bilinen oniki-bin yýllýk geçmiþinde, keþif ve icatlar

Detaylı