Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr

2

3 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn kullanýmý...11 Kullaným...12 Baðlantý Kablosunun Sarýlmasý...12 Teleskop Borusunun Ayarý...12 Elektrik Süpürgesinin Baðlantýsý Açma- ve Kapama...12 Süpürge Ayaðýnýn Ayarý...12 Durdurma ve Saklama...13 Bakým...13 Toz torbasýný ve filtreyi nerede bulabilirim?...13 Hangi toz torbasý ve filtre doðrudur?...14 Toz torbasýný ne zaman deðiþtirmeliyim?...14 Toz torbasýný nasýl deðiþtirebilirim?...14 Motor koruyucu filtreyi ne zaman deðiþtirmeliyim?...15 Motor koruyucu filtreyi nasýl deðiþtirebilirim?...15 Hava filtresini ne zaman deðiþtirmeliyim?...15 AirClean hava filtresini nasýl deðiþtirebilirim? Active AirClean ve AirClean+ hava filtrelerini nasýl deðiþtirmeliyim?...15 Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi Ýplik toplama bandýný ne zaman deðiþtirmeliyim?...16 Ýplik toplama bandýný nasýl deðiþtirebilirim?...16 Bakým...16 Arýzalar...17 Müþteri Hizmetleri...17 Garanti Þartlarý...17 Sonradan Alýnabilen Aksesuar

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu elektrik süpürgesi mevcut güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Süpürgeyi ilk defa çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu okuyunuz. Orada cihazýnýzýn emniyeti, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Kullaným Kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz. Süpürgenizi daima kullandýktan sonra, her aksesuar deðiþiminden önce ve her silme / bakým iþleminden önce kapatýnýz. Fiþini prizden çekiniz. Kullaným Kurallarý Bu elektrik süpürgesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu elektrik süpürgesi günlük kullanýmda halýlarýn, halý kaplý ver sert zeminlerin temizliði için uygundur. Bu elektrik süpürgesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Elektrik süpürgesini sadece kuru tozlarýn alýnmasý için kullanýnýz. Süpürge çalýþýrken insanlara ve hayvanlara tutmayýnýz. Diðer kullaným amaçlarýna, süpürgede yapýlacak deðiþikliklere izin verilemez. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde elektrikli süpürgeyi kullanabilirler. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile elektrikli süpürgeden uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren elektrik süpürgesini güvenle kullanabilmeleri için kendilerine gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan elektrik süpürgesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Elektrik süpürgesinin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn süpürge ile oynamasýna asla izin vermeyiniz. Teknik Güvenlik Elektrik süpürgesini ve bütün aksesuarlarý kullanmadan önce gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýna bakýnýz. Hasarlý bir elektrikli süpürgeyi çalýþtýrmayýnýz. Elektrik süpürgesini kullanmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans ve voltaj) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Priz sigortasý 16 A veya 10 A olmalýdýr. Elektrik süpürgesinde þebeke cereyanýnýn düzgün verilmemesi nedeniyle geçici voltaj düþüklükleri görülebilir. Binanýn þehir cereyanýna baðlantý noktasýnda elektriksel empadans 0,457 Ohm seviyesinden daha fazla ise, elektrik süpürgesini bu prizde kurallara uygun bir þekilde çalýþtýrmadan önce baþka önlemlerin alýnmasý gerekli olacaktýr. Gerektiðinde bu empedans enerji kurumlarýna sorulabilir. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Elektrikli süpürgenin garanti süresi içindeki tamiri ancak Miele tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. Süpürgenin baðlantý kablosunu süpürgeyi bir yerden bir yere çekmek için kullanmayýnýz ve prizden çýkarmak istediðinizde kablodan tutmayýnýz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Baðlantý kablosunu zarar görmemesi için keskin köþelerden ve kapý altlarýndan çekmeyiniz. Süpürgeyi baðlantý kablosu üzerinden çok sýk geçirmemeye dikkat ediniz. Baðlantý kablosu, fiþ ve priz zarar görebilir ve güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Baðlantý kablosu hasarlý ise kullanmayýnýz. Bu durumda baðlantý kablosunu orijinal kablo ile deðiþtiriniz. Bu deðiþim güvenlik nedeniyle sadece Miele yetkili servisi veya Miele merkez servisi tarafýndan yapýlabilir. Elektrik süpürgesindeki priz (modeline göre) sadece bu kullaným kýlavuzunda belirtilen Miele elektrikli fýrçalarý için kullanýlabilir. Elektrik süpürgenizi asla suya sokmayýnýz ve süpürgeyi sadece kuru veya hafif nemli bir bezle silebilirsiniz. Tamirler sadece Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Doðru Kullaným Elektrik süpürgenizi toz torbasý, motor koruyucu filtre ve hava filtresi olmadan kullanmayýnýz. Süpürgeye toz torbasý takýlmamýþ ise toz hanesi kapaðý kapanmaz. Zorla kapatmaya çalýþmayýnýz. Süpürge çalýþýrken süpürge ayaðýný veya borusunu baþýnýzýn yakýnýnda tutmayýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sigara veya sönmüþ gibi duran külleri veya kömürleri süpürgenizle almayýn. Süpürgenizle ýslak zeminleri ve ýslanmýþ tozlarý almayýnýz. Yeni silinmiþ veya þampuanla yýkanmýþ halýlarý ve halý kaplý zeminleri elektrikli süpürge ile almadan önce tamamen kurumasýný bekleyiniz. Matbaa ve fotokopilerde kullanýlan toner tozlarýný elektrik süpürgenizle çekmeyiniz, bunlarýn elektrik iletkenliði vardýr. Yanýcý ve patlayýcý maddeleri veya gazlarý ve bu maddelerin depolandýðý yerleri süpürgenizle temizlemeyiniz. Aksesuar Miele elektrikli- veya turbo fýrça ile çalýþýrken dönen fýrça silindirine elinizi sürmeyiniz. Miele elektrikli fýrçasý motorla çalýþan ayrý bir cihazdýr, özellikle Miele için tasarlanmýþtýr. Elektrik süpürgesini güvenlik açýsýndan farklý bir üreticinin elektrikli fýrçasý ile çalýþtýrmayýnýz. Sadece "orijinal Miele" - logosunu taþýyan toz torbasý, filtre ve aksesuarlarýný kullanýnýz. Üretici firma ancak bunlar kullanýldýðýnda gerekli güvenliði saðlayabilir. Miele hatalý kullaným ve güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. 7

8 Cihazýn Tanýtýmý 8

9 Cihazýn Tanýtýmý Süpürge Ayaðý * Toz Torbasý Deðiþtirme Göstergesi Toz Haznesi Kapatma Tuþu Üzerinde Kumanda Paneli Olan Taþýma Sapý Aksesuar Klipsinde Ýki Parçalý Aksesuar * Çekiþ Borusu * Açma Tuþlarý Kaymamasý için Kaplamalý Tutacak ve Altýnda Asma Deliði Baðlantý Kablosu Ýçin Kablo Askýsý Baðlantý Kablosu Kablo Klipsi Teleskop Boru Ayar Düðmesi * Hava Filtresi Kapaðý (arkada) Motor Koruyucu Filtre Toz Torbasý Elektrikli Fýrça Prizi * * Modeline göre böyle belirlenen donaným iþaretleri sizin cihazýnýzda farklý olabilir veya hiç bulunmayabilir. Bazý modellerde seri olarak aþaðýdaki aksesuarlardan biri veya birkaçý bulunur. Bu elektrik süpürgelerinde aksesuarlara ait ayrý bir kullaným kýlavuzu bulunur. Elektrikli Fýrça Turbo Fýrça 9

10 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Ambalajý uygun görülen yerlere býrakýnýz. Toz Torbasý ve Filtrenin Atýlmasý Toz torbasý ve filtre çevreye zarar vermeyen malzemeden üretilmiþtir. Filtreyi evdeki çöpe atabilirsiniz. Ýçinde normal çöp için tehlikeli madde bulunmamasý þartýyla toz torbalarýný da ayný þekilde çöpe atabilirsiniz. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Cihazý evden çýkarmadan önce toz torbasýný ve filtresini alýnýz ve evdeki çöpe atýnýz. Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 10

11 tr Bölümlerde belirtilen resimleri bu kullaným kýlavuzunun sonunda bulabilirsiniz. Kullanýmdan Önce Çekiþ borusunun takýlmasý (Resim 1) Çekiþ borusunu kar þeklindeki kabartmasý yukarý gelecek þekilde süpürge gövdesine takýnýz ve yerine oturuncaya kadar saða sola çeviriniz. Çekiþ borusunun çýkarýlmasý Kilit açma düðmesine basýnýz (resin detayý) ve çekiþ borusunu hafifçe çevirerek elektrik süpürgesi gövdesinden çýkartýnýz. Tutacak ve Borunun Birleþtirilmesi (Resim 2) Tutacaðý kare þeklindeki kabartmasý yukarý gelecek þekilde çekiþ borusuna takýnýz ve yerine oturuncaya kadar saða sola çeviriniz. Parçalarý birbirinden ayýrmak istediðinizde açma düðmesine basýnýz ve tutacaðý hafifçe çevirerek borudan çýkartýnýz. Tutacaðý doðrudan süpürge gövdesine de takabilirsiniz (Res. 3). Bu durumda yatak, koltuk minderleri v.s. gibi farklý yerleri kolayca temizleyebilirsiniz. Süpürge Ayaðýnýn Takýlmasý (Resim 4) Süpürge ayaðýný bir kilitlenme sesi duyuncaya kadar sola ve saða çevirerek çekiþ borusuna takýnýz. Parçalarý birbirinden ayýrmak istediðinizde açma düðmesine basýnýz ve boruyu hafifçe çevirerek süpürge ayaðýndan çýkartýnýz. Çekiþ borusunu elektrik süpürgesinin çekiþ haznesine da takabilirsiniz (Res. 5). Bu sistem özellikle mobilya altlarýný temizlerken oldukça pratik olabilir. Baðlantý Kablosunun Sarýlmasý (Resim 6) Elektrik süpürgesini kullanmadýðýnýzda baðlantý kablosunu her iki kablo askýsýna sarabilirsiniz. Kablo klipsini kullanýrsanýz, baðlantý kablosu otomatik olarak sarýlamaz (Resmin detayýna bakýnýzl). Cihazla verilen aksesuarlarýn kullanýmý (Resim 7) Þu aksesuarlar cihazla verilir: Aksesuar klipsi (modele göre seri olarak) Dar aðýzlý uç Minder temizleme aksesuarý Aksesuar klipsi (Resim 8) (modele göre seri olarak) Aksesuar klipsini gerekirse çekiþ borusuna takýnýz. Aksesuar klipsini kablo askýsýnýn üzerindeki halkaya oturuncaya kadar sürünüz. Aksesuar klipsi süpürge ile birlikte verilen aksesuarlarýn saklanmasý için kullanýlýr (Res. 9). 11

12 tr Kullaným Baðlantý Kablosunun Sarýlmasý (Resim 10) Alt kablo askýsý her yöne dönebilir. Baðlantý kablosunu almak için askýyý yukarý döndürünüz. Teleskop Borusunun Ayarý (Resim 11) (Modele göre) Teleskop boru iç içe geçmiþ iki parçadan oluþur, bu sayede borularýn boyunu istediðiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Ayar düðmesine basýnýz ve teleskop borunun boyunu istediðiniz gibi ayarlayýnýz. Elektrik Süpürgesinin Baðlantýsý (Resim 12) Fiþi taktýðýnýz prizin sigorta gücü en az 10 A olmalýdýr. Baðlantý kablosunu çekiþ sýrasýnda tutacaktaki kablo askýsýndan geçiriniz. (Resmin detayýna bakýnýz). Baðlantý kablosu çekiþ sýrasýnda engel yaratmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Ayrýca baðlantý kablosunun tutacak giriþinde bükülmemesine dikkat ediniz. Açma- ve Kapama (Resim ) Süpürgenin taþýma sapýnda iki ayrý kumanda alaný mevcuttur. Hangi kumanda alanýný kullanmak isterseniz onu seçebilirsiniz. Ýki kademeli sürgülü þalter 0 = Cihaz kapalýdýr min. = Çekiþ gücü düþüktür Elektrik süpürgesi temizlik sýrasýnda perde veya küçük halý gibi hafif parçalarý içine çekmeye baþlayýnca min. pozisyonunu seçiniz. max. = Çekiþ gücü en yüksek seviyededir. Turbo fýrça taktýðýnýzda max. seviyeyi seçiniz. Süpürgeyi açmak için sürgüyü max. pozisyonuna kadar sürünüz. Kapatmak için ayar düðmesini 0 noktasýna kadar sürünüz. Süpürge Ayaðýnýn Ayarý (Resim ) Bu elektrik süpürgesi günlük kullanýmda halýlarýn, halý kaplý ver sert zeminlerin temizliði için uygundur. Miele yer bakýmý ürün çeþitleri arasýnda diðer tip zemin döþemeleri veya özel kullanýmlar için süpürge ayaklarý, fýrçalar ve aksesuarlar sunulmaktadýr ("Sonradan Alýnabilen Aksesuarlar" bölümüne bakýnýz). Önce zemin döþeme üreticisinin temizlik ve bakým önerilerini dikkate alýnýz. 12

13 tr Halý ve halý kaplý zeminler süpürge ayaðýndaki sert fýrça dýþarý çýkarýlmadan temizlenmelidir. Ayaðýnýza tuþuna basýnýz. Sert zeminler ve aralýklý döþemeler süpürge ayaðýndaki sert fýrça dýþarý çýkarýlarak temizlenmelidir. Ayaðýnýzla tuþuna basýnýz. Süpürge Ayaðý AirTeQ (Resim 16) AirTeQ süpürge ayaðýnýn sürüþ gücünü çok yüksek buluyorsanýz, çekiþ gücünü min. olarak seçiniz. Durdurma ve Saklama Temizlik aralarýnda veya saklamak için elektrik süpürgesini duvara dayayabilirsiniz (Res. 17). Bunun için tutacakta kaymayý önleyen bir kaplama vardýr. Elektrik süpürgesinin kapalý olmasýna dikkat ediniz ve tutacaðýný saðlam bir köþeye dayayýnýz. Yer fýrçasý kullanýldýðýnda fýrçanýn bozulmamasý için süpürgeyi asmanýzý tavsiye ederiz. Elektrik süpürgesini iþiniz bittikten sonra kolayca asabilirsiniz. Bunun için tutacaðýn altýnda bir delik vardýr (Res. 18). Bakým Her bakým iþleminden önce elektrik süpürgenizi kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Miele filtre sistemi üç parçadan oluþur (Res. 19). Toz Torbasý Motor Koruyucu Filtre Hava Filtresi Elektrik süpürgesinde kusursuz bir çekiþ gücü için filtresi arada bir deðiþtirilmelidir. Sadece üzerinde "orijinal Miele Logosu" bulunan toz torbalarý, filtreleri ve aksesuarlarýný kullanýn. Ancak bu þartlarda elektrik süpürgesinin çekiþ gücünden en yüksek derecede faydalanabilir ve en iyi temizleme sonucuna ulaþabilirsiniz. Kaðýt toz torbalarýnýn veya kaðýt benzeri ve karton tutacaklarý olan toz torbalarýnýn kullanýmý elektrik süpürgesinde zarara ve "orijinal Miele logosu" olmayan toz torbalarýnýn garanti kaybýna yol açabilir. Toz torbasýný ve filtreyi nerede bulabilirim? Orijinal Miele toz torbalarýný ve filtrelerini Miele merkez servisinde ve yetkili servislerinde bulabilirsiniz. 13

14 tr Hangi toz torbasý ve filtre doðrudur? K/K model sarý renkte tutma kulplarý bulunan orijinal Miele toz torbalarýný ve orijinal Miele filtrelerini ambalajlarýnýn veya doðrudan toz torbasýnýn üzerindeki "Orijinal Miele"-Logosundan tanýyabilirsiniz. Her Miele toz torbasýnda ayrýca bir motor koruyucu filtre ve AirClean hava filtresi vardýr. Orijinal Miele hava filtresini tek olarak almak isterseniz Miele yetkili servisine elektrik süpürgenizin modeline vererek doðru toz torbasýný satýn alabilirsiniz. Bu ürünleri adresinden satýn alabilirsiniz. Toz torbasýný ne zaman deðiþtirmeliyim (Resim 20)? Toz torbasý göstergesi tamamen kýrmýzý renk ile kaplandýðýnda toz torbasýnýn deðiþtirilmesi gerekir. Toz torbalarý bir kere kullanýlacak malzemelerdir. Toz torbasý bir defadan fazla kullanýlamaz, aksi halde torbanýn týkanan gözenekleri süpürgenin çekiþ gücünü düþürür. Test için Süpürge ayaðýný takýnýz. Elektrik süpürgesini açýnýz ve çekiþ gücü düðmesini maksimum çekiþ gücüne ayarlayýnýz. Süpürge ayaðýný yerden biraz kaldýrýnýz. Toz Torbasý-Deðiþtirme Göstergesinin Fonksiyonu Göstergenin fonksiyonu toz, saçlar, halý havlarý, iplikler, kum v.s. gibi genellikle evlerde oluþan toz karýþýmlarýnýn toplandýðýný ekranda belli etmektir. Fakat süpürgenizle matkapla delinen duvar tozlarýný veya yere dökülen un gibi maddeleri çektiðinizde toz torbasýnýn gözenekleri çok çabuk týkanýr. Bu durumda toz torbasý henüz tam dolmadýðý halde gösterge toz torbasýný "dolu" olarak gösterecektir. Týkanmýþ gözenekler süpürgenin çekiþ gücünü düþüreceðinden toz torbasýnýn deðiþtirilmesi gerekir. Süpürgenizle daha çok saç, halý havlarý gibi tozlarý çektiðinizde, göstergede ancak toz torbasý tam olarak dolduðunda doluluk iþareti görülür. Toz torbasýný nasýl deðiþtirebilirim? (Resim 21, ) Kapak açma tuþuna basýnýz ve toz haznesin kapaðýný dayanma noktasýna kadar açýnýz. Toz torbasýný kýzaðýndan çekip dýþarý almadan önce tutacaðýndan tutunuz ve toz çekme haznesinden çýkartýnýz. Toz torbasýnýn hijyen kapaðý dýþarý toz kaçmamasý için otomatik olarak kapanýr. Yeni toz torbasýný dayanma noktasýna kadar sarý yuvasýna yerleþtiriniz. Torbayý paketinden katlanmýþ olarak çýkartýnýz ve bu þekilde yerine takýnýz. 14

15 tr Toz torbasýnýn katlý yerlerini toz haznesinde olabildiðince açýnýz. Toz haznesinin kapaðýný kilitlenme sesini duyuncaya kadar kapatýnýz ve torbanýn kapaða sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Toz haznesinde toz torbasý bulunmadýðý takdirde kapak kapanmaz. Bu durumda güç kullanmayýnýz! Motor koruyucu filtreyi ne zaman deðiþtirmeliyim? Her yeni Miele toz torbasý paketi açýldýðýnda bu filtre deðiþtirilmelidir. Her yeni Miele toz torbasý paketinde ayrýca bir adet motor koruyucu filtre bulunur. Motor koruyucu filtreyi nasýl deðiþtirebilirim? (Resim 24) Toz haznesinin kapaðýný açýnýz. Sarý filtre çerçevesinin kapaðýný açýnýz ve motor koruyucu filtreyi deðiþtiriniz. Kapanma sesini duyuncaya kadar filtre çerçevesini kapatýnýz. Toz haznesinin kapaðýný yerine oturuncaya kadar kapatýnýz. Hava filtresini ne zaman deðiþtirmeliyim? Cihazýn modeline göre aþaðýdaki hava filtrelerinden biri takýlmýþtýr (Resim 25). a AirClean Her yeni Miele toz torbasý paketi açýldýðýnda hava filtresi deðiþtirilmelidir. Her yeni toz torbasý paketinde ayrýca bir adet Miele AirClean hava filtresi bulunur. b Active AirClean c AirClean+ Bu hava filtresini yaklaþýk bir yýl sonra deðiþtiriniz. Deðiþtirme tarihini hava filtresinin üzerine yazýnýz. AirClean hava filtresini nasýl deðiþtirebilirim (Resim 26, )? Her zaman bir hava filtresinin bulunmasýna dikkat ediniz. Elektrik süpürgesinin arkasýndaki tuþa basýnýz ve kapaðý alýnýz. Kullanýlmýþ AirClean hava filtresini temiz hijyen ucundan tutarak dýþarý alýnýz. Yeni AirClean hava filtresini yerleþtiriniz. Active AirClean veya AirClean+ hava filtresi takmak isterseniz, o zaman mutlaka "Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi" bölümüne bakýnýz. Kapaðý tekrar yerine takýnýz ve kapatýnýz. Active AirClean ve AirClean+ hava filtrelerini nasýl deðiþtirmeliyim? (Resim ) Her zaman bir hava filtresinin bulunmasýna dikkat ediniz. Elektrik süpürgesinin arkasýndaki tuþa basýnýz ve kapaðý alýnýz (Res. 26). Kullanýlmýþ Active AirClean veya AirClean+ hava filtresini dýþarý alýnýz. 15

16 tr Yeni Active AirClean veya AirClean+ hava filtresini takýnýz. AirClean hava filtresi takmak isterseniz, o zaman mutlaka "Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi" bölümüne bakýnýz. Kapaðý tekrar yerine takýnýz ve kapatýnýz. Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi Cihazýn modeline göre aþaðýdaki hava filtrelerinden biri takýlmýþtýr (Resim 25). a AirClean b Active AirClean (SF-AAC 10) c AirClean+ (SF H 10) Seri olarak takýlan hava filtresi yerine baþka bir hava filtresi takabilirsiniz. Her zaman bir hava filtresinin bulunmasýna dikkat ediniz. Hava filtreleri özelliklerine göre farklýlýklar gösterebilir ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz). Filtre türünü deðiþtirirken þuna dikkat ediniz (Resim 31) 1. a hava filtresi yerine bir b veya c filtre takmak isterseniz, filtre kafesini de dýþarý almanýz ve yerine yeni hava filtresi takmanýz gerekir. 2. b veya c hava filtresi yerine bir a filtre takmak isterseniz o zaman mutlaka bir filtre kafesi * takmanýz gerekir. * Filtre kafesi - "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl. bak. Filtre kafesinin takýlmasý veya çýkarýlmasý Ýki parmaðýnýzla filtre kafesini tutunuz ve ortaya doðru sýkýþtýrýnýz. Þimdi filtre kafesini çýkartabilir veya yerine takabilirsiniz. Ýplik toplama bandýný ne zaman deðiþtirmeliyim? Süpürge ayaðýndaki iplik toplama bandý deðiþtirilebilir. Band yýprandýðýnda yenisi ile deðiþtiriniz. Ýplik toplama bandýný nasýl deðiþtirebilirim (Resim 32)? Ýplik toplama bandýný bir tornavida ile yerinden çýkartýnýz. Ýplik toplama bandýný yenisi ile deðiþtiriniz. Yedek parçalarý Miele satýcýlarýnda ve Miele merkez servisinde bulabilirsiniz. Bakým Her bakým iþleminden önce elektrik süpürgenizi kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Elektrik Süpürgesi ve Aksesuarlarý Bütün plastik aksesuarlarý normal bir plastik temizleme maddesi ile silebilirsiniz. Aþýndýrma özelliði olan deterjan ve yaðlý bakým maddelerini kullanmayýnýz! 16

17 tr Toz Haznesi Toz haznesini gerektiðinde eðer varsa ikinci bir elektrik süpürgesi ile veya kuru bir toz bezi ile veya bir fýrça ile temizleyebilirsiniz. Elektrik süpürgesini asla suya sokmayýnýz! Süpürgenin ýslanmasý elektrik çarpmalarýna sebep olabilir. Arýzalar Elektrik süpürgesi çalýþýrken kendiliðinden kapanýyorsa? Elektrik süpürgesi aþýrý ýsýndýðýnda ýsý termiði tarafýndan kapatýlýr. Bu arýza süpürgenin çekiþ kanalýnýn týkanmasý veya toz torbasýnýn dolu olmasýndan veya ince tozlar tarafýndan hava geçirgenliðini kaybetmesi nedeniyle meydana gelebilir. Bunun sebebi çok kirli bir motor koruyucu filtre veya hava filtresi de olabilir. Böyle bir durumda elektrik süpürgesini kapatýnýz (Ayaðýnýzla Açma / Kapama s tuþuna basýnýz) ve fiþini prizden çýkartýnýz. Arýza sebebi ortadan kaldýrýldýktan ve süpürgenin soðumasý için yaklaþýk dakika bir bekleme süresinden sonra elektrik süpürgesini tekrar açabilir ve kullanabilirsiniz. Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetlerine ihtiyacýnýz olduðunda Miele satýcýlarýna veya Miele merkez servisine þu telefon numarasýndan ulaþabilirsiniz: Garanti Þartlarý Elektrik süpürgesinin garanti süresi 2 yýldýr. Garanti þartlarýna iliþkin ayrýntýlý bilgileri Miele telefon numaralarýndan öðrenebilirsiniz. Bunlarý oradan yazýlý olarak isteyebilirsiniz. Sonradan Alýnabilen Aksesuar Bazý modellerde seri olarak aþaðýdaki aksesuarlardan biri veya birkaçý bulunur. Önce zemin döþeme üreticisinin temizlik ve bakým önerilerini dikkate alýnýz. Bu ve diðer birçok ürünü internette sipariþ verebilirsiniz. Orijinal Miele toz torbalarýný ve filtrelerini Miele merkez servisinde ve yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Elektrikli Fýrçalar Sadece elektrikli fýrça için prizi bulunan modellere baðlanabilir. Elektrikli Fýrça Electro Comfort (SEB 217) Kalýn halý zeminlerin yoðun temizliði içindir. Yere yapýþan kirleri çeker alýr ve halý üzerinde izlerin oluþmasýný engeller. 17

18 tr Elektrikli Fýrça Electro Premium (SEB 236) SEB 217 modele göre bu elektrikli fýrça 60 mm daha geniþtir, daha güçlüdür ve bunun sonucunda büyük alanlar için özellikle uygundur. SEB 217 modele göre ilave olarak farklý zemin yüksekliklerine uygun yükseklik ayarý yapýlabilir. Çalýþma alanýnýn aydýnlatýlmasý için LED'ler Çoklu fonksiyon-kontrol ýþýðý Süpürge Ayaklarý / -Fýrçalarý Süpürge Ayaðý Classic Allergotec (SBDH 285) Bütün döþemelerin günlük hijyenik temizliði için kullanýlýr. Temizlik sýrasýnda çalýþma aþamalarý renkli ekranda (lambalý gösterge) görülebilir. Turbo Fýrça Turbo Comfort (STB 205- Kýsa tüylü halý kaplý zeminlerde saç ve ipliklerin alýnmasý içindir. Yer Fýrçasý Hardfloor (SBB 235) Kolay yýpranabilen sert zeminlerin temizliði için uygundur. Yer Fýrçasý Parquet (SBB Parquet) Kýllarý doðal olan bu fýrça ile kolayca çizilebilen sert zeminleri temizleyebilirsiniz. Diðer Aksesuarlar El Turbo Fýrçasý Turbo Mini Compact (STB 20) El turbo fýrçasý ile minderli mobilyalarý, yataklarý veya oto koltuklarýný kolayca temizleyebilirsiniz. Standart Fýrça (SUB 20) Kitaplarýn, raflarýn ve benzerlerinin temizliðinde kullanýlýr. Þerit perdeler- / Radyatörler (SHB 30) Radyatör dilimlerinin, dar raflarýn ve aralýklarýn temizliðinde kullanýlýr. Yatak Aksesuarý (SMD 10) Yataklarýn ve minderli koltuklarýn ve aralýklarýnýn temizlenmesi içindir. Dar Aðýzlý Uç, 300 mm (SFD 10) Ekstra uzun dar aðýzlý uç ile kývrýmlarýn, aralýklarýn ve köþelerin tozlarý alýnýr. Dar Aðýzlý Uç, 560 mm (SFD 20) Esnek dar aðýzlý uç ile zor ulaþýlan köþelerin tozlarýný alabilirsiniz. Minder Aksesuarý, 190 mm (SPD 10) Çok geniþ yataklarýn ve minderli koltuklarýn ve aralýklarýnýn temizlenmesi içindir. Fýrça Bu fýrça ile oymalý eþyalarýn ve çerçevelerin tozunu alabilirsiniz. 18

19 tr Doðal Kýl Fýrça (SSP 10) Özellikle çok narin eþyalarýn tozlarýnýn alýnmasýnda kullanýlýr. Aksesuar Klipsi Süpürge ile verilen aksesuarlarýn saklanmasý içindir (dar aðýzlý uç ve minder temizleme aksesuarý). Süpürge Ayaklarý Mevcut çekiþ borusu ile el süpürgesini yer süpürgesi olarak kullanabilirsiniz. Bu þekilde kapý çerçevelerini, kitap raflarýný, perdeleri ve dolap altlarýný, yataklarý ve benzerlerini rahatça alabilirsiniz. Aksesuarlarý satýn alýrken elektrik süpürgenizin modelini söyleyiniz. Filtre Active AirClean (SF-AAC 10) Hava Filtresi Toz torbasý içinde tozlardan kaynaklanan kokuyu emer. AirClean+ (SF H 10) Hava Filtresi Dýþarý üflenen hava çok temizdir. Özellikle alerjisi olanlar içindir. Filtre Kafesi ActiveAirClean veya AirClean+ yerine bir AirClean hava filtresi kullanýlacaksa filtre kafesi gerekli olabilir. 19

20 20

21 21

22 22

23

24

25

26

27

28 Deðiþiklik haklarý saklýdýr Swing H1 / 2614 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR

Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu S 7000 Serisi tr, el - TR, GR Bu kullanma kýlavuzu S 7000 serisinin ana modellerini ve bunu esas alan özel modelleri kendi isimleri / kendi satýþ iþaretleri ile anlatmaktadýr. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı