KBUD Kamu Hastane Birlikleri Klinik Laboratuvar Modellemeleri ve Satın Alma Süreçleri Paneli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KBUD 2014. Kamu Hastane Birlikleri Klinik Laboratuvar Modellemeleri ve Satın Alma Süreçleri Paneli"

Transkript

1 KBUD 2014 Kamu Hastane Birlikleri Klinik Laboratuvar Modellemeleri ve Satın Alma Süreçleri Paneli Laboratuvar Hizmet Alım İhalelerine Ulusal Firmaların Bakışı Şeref ATİK Genel Müdür, BioDPC A.Ş.

2 Kamu Hizmetinin Tanımı Kamu hizmetine yönelik üzerinde uzlaşmaya varılmış genel bir tanıma varmak zordur. Ancak, günümüzdeki uygulamaları da dikkate alarak şu tanımı yapmak mümkündür (*); Kamu hukuku kurallarıyla kurulan, devlet tarafından veya onun denetim ve sorumluluğunda yapılan, kamu yararına yönelik, toplumun tamamına veya belli bir kısmına sunulan faaliyetler, kamu hizmeti olarak tanımlanabilir. * Türkiye de Hizmet Alımı İhaleleri, Eren Toprak (Mart 2012)

3 Kamu Hizmetinin Tanımı Tanımda dört önemli başlık dikkat çekmektedir; 1. Kamu hukuku kurallarıyla kurulmalıdır 2. Faaliyetin devlet tarafından ya da onun denetim ve sorumluluğunda yapılması gerekmektedir 3. Kamu yararını gözetmelidir 4. Toplumun tamamına ya da bir kısmına yönelen faaliyetlerden oluşmalıdır

4 İhale Kavramı Türkçe de kullanılan ihale sözcüğü, havale etme, bir işi birine devretme şeklinde tanımlanabilir. Ancak, ihale sözcüğünün batı dillerinde ( procurement, tender, bid, auction ) tam anlamıyla karşılık bulamadığını görüyoruz. Sonuçta, gerek batı dillerinde gerekse Türkçe de ihale sözcüğünü; devletin, kendi sorumluluğunda olan herhangi bir edimi, bir başka gerçek veya tüzel kişiye yaptırması olarak tanımlayabiliriz.

5 Hizmet Alımı İhalelerinin Uluslararası Boyutu Türkiye de, özelde hizmet alımı ihaleleri, genelde ise tüm kamu ihale politikası için, uluslararası örgütler önemli aktörlerdir. Özellikle 1980 sonrası süreçte ülkenin küreselleşme etkisiyle birlikte uluslararası örgütlerle yakınlaşması sözkonusudur. Bu nedenle, Türkiye nin kamu ihale politikasını belirleyen aktörler ( AB, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler) aynı zamanda hizmet alımı ihalelerini de kurgulamışlardır. Bu örgütlerin aynı zamanda belirgin biçimde yeni pazarlar yaratma kaygısı içinde oldukları da bir gerçektir.

6 Türkiye de Hizmet Alımı İhaleleri 1980 yılına kadar gelinen dönemde yapım işlerine yardımcı olarak tasarlanan, proje ve küçük çaplı onarım işlerinde hizmet alımları yapılmaktaydı. Ancak, bu dönemde ortaya çıkan gelişmeler sonucunda Hizmet Alımları hızla yayılmış ve özellikle 2000 li yıllarda hizmet alımlarının alanı genişlemiştir ( Sağlık Kurumlarında Temizlik, Güvenlik, Yemek ihaleleri) 4734 sayılı kanunda yeralan 62. maddenin (e) bendi de doğrudan hizmet alımı ihaleleriyle ilgilidir. Bu bentte;..idarelerce, kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabileceği belirtilerek personel çalıştırılmasına dayanan hizmet alımı kavramının önü açılmıştır. Sonuç olarak; hizmet alımı ihalelerinin, kamu personel politikasındaki değişimle yakından ilgili olduğu ortadadır!

7 Kamu Hastane Birlikleri Laboratuvar Satın Alma Modelleri 1. Mal Alımları: Laboratuvarda çalışılan testlerin ana guruplar (Biyokimya, Hormon, Kan Sayımı, İdrar, Mikrobiyoloji vb) bazında bir veya birden fazla hastane için toplu olarak yapıldığı alımlardır. Halihazırda laboratuvar alımlarının çoğunluğu (yaklaşık %65) bu yöntemle yapılmaktadır. 2. Laboratuvar Hizmet Alımları: Laboratuvarda çalışılan tüm testlerin ve bu testleri çalışacak insan gücünün birden fazla hastane için numune transferi de dahil toplu olarak yapıldığı alımlardır. Halihazırda laboratuvar alımlarının %30 u bu yöntemle yapılmaktadır. 3. Dış Laboratuvar Hizmet Alımları: Genellikle az sayıda çalışılan özel testlerin, işletme maliyetlerinin yüksek olması, geri ödemelerin düşük olması, alt yapı ve kalifiye işgücü eksiklikleri gibi nedenlerle, dış laboratuvarlardan hizmet alınması türündeki alımlardır.

8 Mal Alımları Yöntemin avantajları; Birden fazla tedarikçi ile çalışılması nedeniyle riskin dağıtılması Aynı ürün gruplarında deneyimli olan daha fazla sayıda firmanın katılımının sağlanması ile rekabetin artması Laboratuvarların mevcut altyapı ve ihtiyaçlarına göre daha esnek çözümler üretilmesi Yerli Malı tekliflerinde %15 e kadar fiyat avantajı sağlanması Yöntemin dezavantajları; Birden fazla tedarikçi ile çalışılması nedeniyle oluşacak ekstra iş yükü

9 Laboratuvar Hizmet Alımları Yöntemin avantajları; Tek bir yüklenici ile çalışmanın getirdiği rahatlık! Satın alma prosedürlerini azaltması Laboratuvarların ürettiği test sonuçlarının maliyetinin daha kolay hesaplanması Laboratuvarların personel ihtiyaçlarının giderilmesi Yöntemin dezavantajları; Tüm laboratuvar hizmetlerinin tek bir yükleniciye verilmesinin yarattığı işletme riski! İhalenin büyük olması ve rekabet oluşturma kaygısı ile cihaz ve kitlerin kalitesi, spesifik özellikleri, sonuçların doğruluğu ve en önemlisi firma hizmet kalitesi gibi kriterlerden ödün verilerek şartnamelerin oluşturulması Tedarikçi sayısının azalması ve sadece fiyata dayalı rekabet oluşmasından ötürü, spesifik ürünlerle hizmet veren daha küçük ölçekli firmaların doğrudan rekabete dahil olamaması ve var olma şanslarının azalması Ana yüklenicinin üstlendiği işin büyük bölümünün ( yaklaşık %60) alt yüklenici firmalara yaptırılma zorunluluğu ve bunun yarattığı riskler ve maliyet artışı Merkezi laboratuvar oluşturulması istenilen ihalelerde numunelerin transferinde meydana gelebilecek sorunlar

10 Dış Laboratuvar Hizmet Alımları Yöntemin avantajları; Maliyetlerin düşürülmesi Hızlı test sonucu alınması Test kapasitesinde artış Gereksiz cihaz ve ekipman kurulumu engellemesi Yöntemin dezavantajları; Numunelerin taşınmasında meydana gelebilecek sorunlar Testlerin dış laboratuvarda yapılması nedeniyle sonuçların doğruluğu konusunda oluşabilecek riskler

11 Laboratuvar Hizmet Alımları Genel Değerlendirmesi Hizmet alım uygulamalarında en çok karşılaşılan sorunları şu şekilde sıralayabiliriz; İhale hazırlık ve onay sürecinin uzun ve yorucu oluşu Teknik ve idari şartnameler arasındaki bazı uyumsuzluklar Sağlık Uygulama Tebliğinde 2007 yılından buyana önemli güncelleme yapılmamış olmasından ötürü; yeni geliştirilen testlerin çalışılamaması Şartnamelerde tedarikçilerden istenen malzeme ve alt yapı giderlerinin açık bir şekilde belirtilmemesi sonucu yaşanan olumsuzluklar Şartname yazım aşamasında uzmanlar arasında var olan farklı görüşlerin ihale sonrası firmaya negatif yönde yansıması Laboratuvar hizmet alımı ihalelerinde talep edilen mal ve hizmetlerin yaklaşık %90 ının girdi maliyetleri dövize endeksli olduğu halde, ihale ve sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasının yarattığı kur riski!

12 Hizmet Alımlarında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler Hizmet sunucusunun hakedişlerinin tam ve zamanında yapılması ve sadece LIS üzerinden takip edilmesinde zorluk yaşanan bazı testlerin cihaz çıktıları da dikkate alınarak gerçek rakamlar üzerinden oluşturulması Şartname ve sözleşmelerin karşılıklı olarak kurum ve tedarikçinin haklarını gözetecek biçimde oluşturulması ve buna riayet edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımların sözleşmelerde net ve açık biçimde ifade edilmesi İhale sözleşmelerinde, en çok kabul edilen yabancı para birimleri (Euro, USD) cinsinden kur değişimine bağlı fiyat farklarının yansıtılmasının sağlanması İhale şartnamelerindeki taleplerin açık, net ve ölçülebilir olması (gerekli görüldüğü miktarda, talep edilmesi halinde v.b. Muğlak ifadeler!) İhale listelerinde yer alan kalemlerin miktarlarının daha gerçekçi biçimde tespit edilmesi ve kalemler arasında yapılması muhtemel değişiklikler için limit konulması

13 Torba Yasa (6552) ve Hizmet Alımları! Madde 10: Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, belediyeler kendi özel kanunları ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler doğrultusunda da hizmet alımı yapabileceklerdir.

14 Laboratuvar Alımlarının Geleceği... Şehir Hastaneleri ve Kamu Özel Ortaklığı Projeleri KHB lerinin orta ve uzun vadedeki stratejileri SGK ve Özel Sağlık Sigorta Sistemi

15 OECD 2013 Sağlık Raporu

16 Sağlık Sektöründe Harcama Artışından Verim Artışına Global ekonomik kriz nedeniyle sağlık sektöründe kısıtlamalar yapılmakta Sağlık harcamalarındaki kesintiler ve yapılan sağlık reformlarının etkileri sağlık ve nüfusun refahı hakkında belirsizliklere yol açmıştır! Senede ortalama 4% büyüyen sağlık harcamaları arasında sadece 0.2% büyümüştür Bu kısıtlamalar; tıbbi ürün fiyatlarında kesintiler, hastane harcamalarında kesintiler (maaş kesintileri) ve önleyici uygulamalarda kesintiler ile mümkün olmuştur Önleyici uygulamalar sağlık açısından daha maliyet-etkin olmasına rağmen önleyici uygulama giderlerinde 2009 yılından beri azalma olmuştur! Önleyici uygulamalar toplam sağlık harcamalarının sadece % 3-4'ünü oluşturuyor Böyle küçük kalemlerdeki kesintilerin uzun vadede etkileri çok büyük olacaktır! Daha verimli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak daha kaliteli sağlık hizmeti vermekten geçer, bunun da katlanılabilir maliyeti vardır! Editorial: FROM EXPENDITURE GROWTH TO PRODUCTIVITY GROWTH IN THE HEALTH SECTOR, HEALTH AT A GLANCE 2013: OECD INDICATORS OECD 2013 The Crisis Stefano Scarpetta

17 OECD Ülkeleri Toplam Sağlık Harcamalarının GSMH ya oranı Kaynak: Health at a Glance 2013 OECD Indicators & EDMA 2012 European IVD Market Report

18 OECD Ülkeleri IVD Harcamaları ( Milyon Euro) Kaynak: Health at a Glance 2013 OECD Indicators & EDMA 2012 European IVD Market Report

19 OECD Ülkeleri Kişi Başı Ortalama IVD Harcamaları Kaynak: Health at a Glance 2013 OECD Indicators & EDMA 2012 European IVD Market Report

20 SONUÇ? Hastalıkların %80 inin teşhisinde, bir veya daha fazla laboratuvar tetkiki istenmektedir! OECD ülkelerinde; Kişi başı yıllık ortalama IVD gideri 20.8 Euro iken Türkiye de 4.8 Euro dur! Laboratuvar giderlerinin toplam sağlık harcaması içindeki payı ortalama % 0.8 dir TSG nin GSMH ya oranı ortalama %10.1 iken, Türkiye de bu oran %5.8 dir Türkiye nin toplam Sağlık Harcamaları 27.6 Milyar Euro ( 80 Milyar TL) iken toplam IVD giderleri 363 Milyon Euro (900 Milyon TL) dır! Etkinliği ve gerekliliği düşünüldüğünde maliyeti bu denli düşük bir unsur üzerinden daha fazla tasarruf elde etmek için yapılacak hamlelerin Sağlığımız üzerinde uzun vadede ne tür etkileri olacağının çok dikkatli biçimde değerlendirilmesi gerekir!.. Kaynak: EDMA 2012 European IVD Market Report & T.C. Sağlık Bakanliği, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

21 İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar (Johan Wolfgang von Goethe)

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

GİRİŞ. Çalışmanın amacı, ilgili alanlarda söz konusu sorunların sağlıklı bir zeminde tartışılmasına ve çözüm süreçlerine katkı sağlamaktır.

GİRİŞ. Çalışmanın amacı, ilgili alanlarda söz konusu sorunların sağlıklı bir zeminde tartışılmasına ve çözüm süreçlerine katkı sağlamaktır. S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 4 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L Ġ K L Ġ S O R U N L A R I N A Ġ L Ġ ġ K Ġ N G Ö R Ü ġ V E Ö N E R Ġ L E R. GĠRĠġ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L Ġ K L Ġ S O R U N L A R I N A Ġ L Ġ ġ K Ġ N G Ö R Ü ġ V E Ö N E R Ġ L E R. GĠRĠġ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L Ġ K L Ġ S O R U N L A R I N A Ġ L Ġ ġ K Ġ N G Ö R Ü ġ V E Ö N E R Ġ L E R ĠÇĠNDEKĠLER: GĠRĠġ GiriĢ s. 1 1. Ġlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 5 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ

KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Ülkemizde kamu alımlarını düzenleyen ilk kanun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ Kuyumculuk sanayi sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 7 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 4 şirket, Türkiye nin En Hızlı

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU 1 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN 2 Özet: E-devlet çalışmalarının yaygınlaşması ve kamu

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ALTYAPI YATIRIMLARININ

ALTYAPI YATIRIMLARININ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI Ömür GENÇ (Müdür Yardımcısı) Erdal ERTUĞRUL (Kıdemli Uzman) GA/07-07-30 EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-STG

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Özgür Demirtaş Müdür Yrd. İktisadi Araştırmalar Bölümü 1 GİRİŞ Hizmet ve üretim faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de etkisiyle giderek daha karmaşık süreçler içermeye

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

KAMU TEDARİK POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞTİRME E. Mu. Tuğg. Aytekin ZİYLAN ASELSAN

KAMU TEDARİK POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞTİRME E. Mu. Tuğg. Aytekin ZİYLAN ASELSAN TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV 3. Teknoloji Kongresi 11 Eylül 2000, Ankara KAMU TEDARİK POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞTİRME E. Mu. Tuğg. Aytekin ZİYLAN ASELSAN Türkiye de kamu alımları ülkenin bilim, teknoloji

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu 2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu Üniversite hastanelerinin yaşadığı sıkıntıların boyutundaki artış göz önünde bulundurulduğunda, kamu adına görevi yapmakta olan bu kurumların önünü açmak

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı