MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)"

Transkript

1 395 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 4/4/1988, No: 320 Yetki Kanununun Tarihi : , No: /4/1987, No: 3347 Yayımlandığı R.G.Tarihi : , No: V. Tertip Düsturun Cildi : 27, BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Teşkilat Amaç ve Kapsam Madde 1 (Değişik: 1/8/ /18 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere Maliye Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar Madde 2 Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; İdare; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü, Bakanlık; Maliye ve Gümrük Bakanlığını, Bakan; Maliye ve Gümrük Bakanını, Piyango; Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyununu, Sayısal Loto; Belirli bir rakam grubu içinden çekilecek kura sonunda saptanan adetlerde rakamların bilinmesi halinde ikramiye verilmesi esasına dayanılarak tertiplenen şans oyununu, Hemen-Kazan; Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı kısımlarının kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması suretiyle oynanan şans oyununu, Şans Oyunları; (Ek: 1/8/ /19 md.) karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemenkazan ve benzeri oyunları, Çekiliş; Dağıtılacak ikramiyeleri kazanan numaralar, sayı grubu veya kişilerin kura çeşitleri ile belirlenmesini, Talih Oyunları; Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları, Gayrisafi Hasılat; İdarenin piyango ve benzeri şans oyunlarından sağladığı gelirlerden, ikramiyeler ve Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan hasılatı, Lisans; (Ek: 1/8/ /19 md.) İdare tarafından, şans oyunlarını plânlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere verilen izni, Hasılat: (Ek: 24/7/ /18 md.) Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı, Net hasılat: (Ek: 24/7/ /18 md.) Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı, ifade eder. (1) Bu HKH gereği Maliye Bakanlığına bağlı bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 29/7/1996 tarih ve 39-08/D sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlı iken, 13/1/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 12/1/1999 tarih ve 39-08/D sayılı onayı ile Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 27/11/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D sayılı Onayı ile Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.

2 396 Görev Madde 3 İdarenin görevleri şunlardır: a) Piyango planlarını hazırlamak, piyango biletlerinin basımını ve satışını sağlamak, piyango çekilişlerini gerçekleştirmek ve ikramiyelerini ödemek, b) Sayısal loto sistem ve planlarını hazırlamak ve uygulamak, tertip ve çekilişlerini gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek, c) Hemen-kazan oyunu planlarını hazırlamak ve bu oyunun tertip ve uygulanmasını gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek, d) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları tertip etmek, e) Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları belirlemek, f) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplenmesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu hususlara ait esasları belirlemek, g) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren oyunlarla ilgili bilet, kupon ve benzerlerini karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere yurtdışında pazarlamak, h) Gerek görülen durumlarda faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bu kuruluşlarla ortaklık kurmak, ı) Faaliyet konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak, j) Çeşitli kanun, Bakanlar Kurulu kararları, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak, Teşkilat Madde 4 İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından oluşur. İKİNCİ KISIM Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Madde 5 Yönetim Kurulu İdarenin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu; a) Genel Müdür, b) İki Genel Müdür Yardımcısı, c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Bakanın önerisi ile atanan iki üyeden, olmak üzere altı kişiden teşekkül eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri müşterek kararla ve üç yıl süre için atanırlar. Bunların en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri çalışma sürelerine bakılmaksızın atandıkları usule göre görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir. Başkanın bulunmaması halinde, Başkan tarafından belirlenen Genel Müdür Yardımcısı üye toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 6 Yönetim Kurulununun Görevleri şunlardır: a) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde İdarenin yönetim ve gelişmesi için gerekli kararları almak, b) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice hesaplarını, kadrolarını ve faaliyet raporlarını incelemek, gerektiğinde değiştirmek, Genel Müdürün teklifi ile yönetim giderleri bütçesinin bölümleri içinde aktarmaları yapmak, bölümler arasında aktarma, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanlığın tasvibine sunmak için karar almak, (1) (1) Bu bendin uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız

3 397 c) İdarenin yönetimi ile ilgili idari, teknik, personel, alım satım ve ihale yönetmeliklerini incelemek, onaylamak ve yetki sınırlarını tayin etmek, d) İdarenin yetki alanına giren piyango, şans oyunları ve müşterek bahis ihdası ile bunların planlarını tanzim, çekilişleri tertip ve icabında bunları tadil ve ilan etmek, e) Talih oyunları ve işletmeleriyle, bunların denetimi için gerekli usul ve esasları belirlemek, f) İdare gelirlerinin etkin bir şekilde ve gerektiğinde yerinde tahsilini sağlayıcı tedbirleri almak, buna ilişkin şekil ve şartları tespit etmek, g) Yurtdışında benzeri kuruluşlarla müştereken yapılacak çekilişlere katılma kararı almak, h) İlgili mevzuata göre; yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için ortaklıklar kurulmasına, bölge, şube müdürlükleri ile büro açmaya ve kapamaya karar vermek, bunların yetki ve çalışma esaslarını tespit etmek, ı) Yurtiçi ve yurtdışında özel çekilişler tertip edilmesine karar vermek, çekiliş organizasyonunun kamu kurum kuruluşları, kamu tüzel kişileri, vakıflar veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından üstlenilmesi halinde bu kuruluşlara yapılacak katkı miktarını tesbit etmek, j) İdarenin üçüncü kişilerle olan ve henüz yargıya intikal etmemiş ihtilaflar ile İdare leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde sulh olmak, davayı kabul veya feragat etmek, kararlar aleyhine yüksek dereceli mercilere gitmekten vazgeçmek ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların takibinden sarfınazarla kayıtlarının silinmesine karar vermek, k) İdare lehine hükmedilip tahsil edilen avukatlık ücretinden davanın takip ve intacında emeği geçen Hukuk Müşaviri, avukat ve sair memurlara verilecek payları belirlemek, l) İdarenin personeline verilecek ikramiye hakkında karar almak, m) İdare mallarının korunması hakkında lüzumlu kararları almak, n) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak, o) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon miktar ve oranını belirlemek, p) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen sair görevleri yapmaktır. ÜÇÜNCÜ KISIM Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı Madde 7 İdare merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur, Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Müdürlük Genel Müdür Madde 8 Genel Müdür İdarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzuata ve Yönetim Kurulu kararlarına, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari ve adli yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli ve Bakana karşı sorumludur.

4 398 Genel Müdür olarak atanabilmek için en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak şarttır. Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Genel Müdür Yardımcıları Madde 9 İdarenin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Ana Hizmet Birimleri Ana Hizmet Birimleri Madde 10 İdarenin ana hizmet birimleri şunlardır: a) Piyango Dairesi Başkanlığı b) Loto Dairesi Başkanlığı c) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı d) İkramiye Kontrol ve çekilişler Dairesi Başkanlığı e) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı Piyango Dairesi Başkanlığı Madde 11 Piyango Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Piyango planlarını harırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, b) Piyango biletlerini basıma hazırlamak, basımını sağlamak, basılı biletleri tesellüm ve muhafaza etmek, biletlerin kontrolunu yapmak, c) Piyango biletlerinin sevk planlarını düzenlemek, biletlerin satış merkezlerine sevk işlemlerini yapmak. d) Piyango biletlerinin satışlarını izlemek, satışların en yüksek düzeyde yapılabilmesi amacıyla satış merkezleri ile merkez arasında koordinasyonu sağlamak, e) Satılamayan piyango biletlerinin iade işlemlerini yürütmek bunlara ait hesaplara esas olmak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, iade edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri belirlemek, f) İdarenin sözleşmeli başbayi ve bayilerinin bilet hareketlerinin mutabakatını sağlamak, g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak. Loto Dairesi Başkanlığı Madde 12 Loto Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Sayısal Loto sistem ve planlarını hazırlamak, b) Sayısal Loto kuponlarının basımını sağlamak, kuponların başbayi ve bayiler ile İdarenin taşra teşkilatına sevk işlemlerini yapmak, lotonun oynanmasını sağlamak ve izlemek, c) Sayısal Lotonun ülke düzeyinde organizasyonunu, iştirak oranının en yüksek düzeyde olması amacıyla başbayii, bayi ve İdarenin taşra teşkilatı ile merkez arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, d) Sayısal Lotonun her oyun devresi sonucunun toplam hasılatını tespit etmek, toplam hasılata göre dağıtılacak ikramiyeleri belirlemek, e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

5 399 Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı Madde 13 Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Hemen - kazan oyununun sistem ve planlarını hazırlamak, oyun biletlerinin basımını sağlamak, biletleri tesellüm, muhafaza ve kontrol etmek, biletlerin sevk işlemlerini yapmak satışını sağlamak ve izlemek, satılamayan biletlerle ilgili iade işlemlerini yürütmek, b) Her türlü eşya piyangosu, diğer şans oyunu ve müşterek bahisleri tertiplemek, bilet veya kuponlarının basım, tesellüm, kontrolunu yapmak, bunların sevk işlemlerini yürütmek, satışını sağlamak, c) Görev alanındaki her türlü oyuna ait ödenecek ikramiyeleri belirlemek ve bu oyunlarla ilgili diğer hizmet ve işlemleri yapmak, d) Doğrudan veya bir mal veya hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon veya iştirak numarası verilmek suretiyle tertip edilecek her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertibine izin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak, e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı Madde 14 İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) İdarenin ana hizmet faaliyetlerine ait her türlü oyunlarda ikramiye kazananların belirlenmesi amacıyla çekilişleri düzenlemek, çekilişleri gerçekleştirmek, çekiliş sonuçlarının ilanını sağlamak, ikramiyelerin düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve izlemek, b) Çekilişler itibariyle ödenen ve İdareye irat kaydolunacak ikramiyeleri belirlemek ve bunlarla ilgili muhasebeye esas olan belge ve kayıtları düzenlemek, c) Piyango, sayısal loto, hemem - kazan ve benzeri oyunlar sonucunda ikramiye isabet edip, satış merkezleri ile sözleşmeli başbayi veya bayilerce ikramiyeleri ödenerek merkeze gönderilen bilet veya kuponların tesellümü ve kontrolunu yapmak, kontrol sonucunun gereğinin yapılmasını sağlamak, d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak. Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı Madde 15 Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, b) Talih oyunları işletmelerinin denetimi amacıyla istihdam edilecek denetleme elemanlarını yönetmek, denetleme sonucu düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmek, raporların ilgili mercilere sunulmasına dair işlemleri yapmak, c) Talih oyunları işletmeleri hakkında uygulanan cezalarla ilgili işlemleri yapmak, para cezaları, giderlere katılma payları ve diğer yükümlülüklerini izlemek ve tahsilini gerçekleştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Madde 16 İdarenin merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığı b) Hukuk Müşavirliği c) (Mülga: 22/12/ /17 md.)

6 400 Teftiş Kurulu Başkanlığı Madde 17 Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına, İdarenin merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; a) Teftiş, inceleme, soruştarma ve araştırma yapmak, b) İdarenin amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, c) Özel kanunlarla veya Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür. Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Hukuk Müşavirliği Madde 18 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) İdarenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) İdarenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımca olmak, c) Adli ve idari davalarla, her türlü icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, bunlarla ilgili merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, d) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, e) İdare ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek, f) İdare birimleri tarafından veya Başbakanlık, Bakanlık ve diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek, g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Madde 19 (Mülga: 22/12/ /17 md.)

7 401 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler Madde 20 İdarenin yardımcı birimleri şunlardır: a) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı d) İdari İşler Dairesi Başkanlığı e) (Mülga : 29/5/ /25 md.) (1) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Madde 21 Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdare bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve onaylanan bütçenin uygulanmasını takip etmek, b) İdarenin merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının bütün nakit, kıymet ve hesap hareketlerini takip ve kontrol etmek, gerekli belgeleri hazırlamak, c) İdare ile ilgili her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerini yapmak veya taşra teşkilatıyla ilgili olanların yapılmasını sağlamak, d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defter ve kayıtları tutmak, bununla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, e) Piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlara ait satış, masraf ve kar hesaplarını çıkarmak, f) İdarenin yıllık bilanço, kar zarar cetvellerini düzenlemek, g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Madde 22 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) İdarenin insangücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, b) İdare personelinin atama, özlük, emeklilik ve konut tahsis işlemlerini yürütmek, özlük hakları ile ilgili her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak, c) İdarenin eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek, d) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları işlemlerini yürütmek, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İdari İşler Dairesi Başkanlığı Madde 23 İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) İdare için gerekli araç, gereç, malzeme ve kırtasiyelerin temin ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yapmak, (1) Bu bentte yer alan Savunma Uzmanlığı, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

8 402 b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve her türlü taşıma işlemlerini yapmak, d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, e) İdare personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, f) Genel evrak, arşiv ve diğer haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, g) İdareyi ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait diğer hizmetleri yapmak, h) Reklam hizmetlerini yürütmek, ı) İdarenin başbayiler ve bayilerle olan işlem ve hizmetlerini yürütmek, j) Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, k) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Madde 24 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) İdare birimlerine ait görevlerin zamanında bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve daha hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaştırılması için destek sağlamak, b) İdarenin ana hizmetlerinin çözümleme ve tasarımını yapmak, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, c) Verilerin derlenmesi, girilmesi, işlenmesi ve sonuç değerlerinin elde edilmesi gibi değişik aşamalarda, iş bütünlüğünün sağlanması amacı ile planlamalar yapmak, d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defterler ve kayıtları bilgisayar sistemi ile gerçekleştirmek, e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. Savunma Uzmanlığı Madde 25 (Mülga : 29/5/ /25 md.) (1) DÖRDÜNCÜ KISIM Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Madde 26 İdare, ilgili mevzuat hükümlerine göre taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına yetkilidir. BEŞİNCİ KISIM Sorumluluklar ve Yetkiler Yöneticilerin Sorumluluğu Madde 27 İdarenin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve sorumluluğu Madde 28 Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Genel Müdürlük, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar. (1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

9 403 Düzenleme Görev ve Yetkisi Madde 29 Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki Devri Madde 30 Yönetim Kurulu sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür ile her kademedeki idare yöneticileri sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Talih Oyunları İşletmelerinin Bildirilmesi ALTINCI KISIM Talih Oyunları İşletmeleri Denetimi Madde 31 Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgili merciler tarafından İdareye derhal bildirilir. Talih Oyunları İşletmecilerinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri Madde 32 Talih oyunları işletmecileri; bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek, görevli denetim elemanlarının bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yapacakları denetimlerle ilgili olarak, sözlü veya yazılı talepleri halinde para, jeton ve benzeri değerleri, her türlü bilgi, kayıt, hesap ve belgeleri anında ibraz etmek, görevlilere her türlü yardımı yapmak, işletmelerinde gerekli her türlü değişiklikleri ve düzenlemeleri yerine getirmek, gerekli oyun makinaları, oyunlarla ilgili ve diğer araç ve gereçleri almak ve kullanmak zorundadırlar. Giderlere Katılma Payı Madde 33 Talih Oyunları İşletmecileri; İşletmenin aylık gayrisafi hasılatının % 5'ini aşmamak ve aylık onbin ABD Dolarından az olmamak üzere giderlere katılma payını, İdareye ödemek zorundadırlar. Bu maddede belirtilen oran ve miktarlar ile bu miktarların Türk parası veya döviz olarak ödenmesi Bakanın onayı ile belirlenir. Denetim ile İlgili Giderler Madde 34 Talih oyunları işletmelerinden alınacak giderlere katılma payları ve para cezaları İdare Bütçesi içinde ayrı bir hesapta izlenerek, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetimleri ile ilgili hükümleri uyarınca yapılacak her türlü giderler, denetleme elemanlarına ödenecek ücret ve özlük haklarına ait harcamalar bu hesaptan karşılanır. Bu hesaptan yapılan yatırım harcamaları, akabinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Talih oyunları ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği harcamalara dair usul ve esaslar, Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir. Bu hesabın gelir ve giderleri İdarenin denetimine dair hükümlere tabidir. Bu hesapta izlenen giderlere katılma payı ve para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu hesabın gelirlerinin yeterli olmaması halinde, giderleri İdare bütçesinden karşılanır.

10 404 Talih Oyunları İşletmelerinin Denetimi Madde 35 Talih oyunları İşletmeleri, diğer mevzuattaki denetimle ilgili hükümler ile il Valilerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İdarece görevlendirilen elemanlarca denetlenir. Denetleme görevlileri; talih oyunları işletmelerinin para jeton ve benzeri değerlerini saymaya, her türlü hesap, kayıt ve belgelerini talep etmeye, bunları incelemeye, gerektiğinde elkoymaya, işletmelerin bütün faaliyet ve işlemleri hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmaya, oyun makina, alet ve gereçlerinin nitelik ve güvenlik açısından sakıncalı görülmesi halinde bunların kullanımını durdurmaya ve konusu ile ilgili benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilidir. Talih oyunları işletmelerinin denetimi ile görevlendirilecek personel sözleşmeli olarak istihdam edilir. Bu amaçla istihdam edilecek personelin sayısı ve ödenecek ücretler Bakan onayı ile belirlenir. Talih oyunları işletmelerinin denetimine dair usul ve esaslarla, denetleme elemanlarında aranacak özel şartlar, bunların göreve alınmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir. Ancak, bunların yüksek öğrenim görmüş bulunmaları, bir yabancı dili bilmeleri ve kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmaları gerekir. Denetim elemanlarının ataması, İdare Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile gerçekleşir. Talih Oyunları İşletmeleri ile İlgili Cezalar Madde 36 Talih oyunları ile ilgili mevzuat hükümleriyle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetim hükümleri ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uyarma ve para cezaları verilir. Uyarma ve para cezaları denetleme elemanlarının raporları üzerine İdare tarafından verilir. İşletme belgelerinin iptalini gerektiren hallerin tespitinde, denetim elemanlarının buna dair raporları İdarece ilgili mercilere gönderilir. Uyarma Cezası Madde 37 İşletmelerin yönetim ve işletilmelerinde görülecek kusur, ihmal ve eksiklikler için, işletme belgesi sahibine uyarma cezası verilir. Para Cezaları Madde 38 Aşağıda belirtilen hallerde ve miktarlarda para cezaları uygulanır. a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile İdarece veya denetim elemanlarınca istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde her fiil için ikimilyon lira, b) Müşterilerin can veya mal güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmasında kusur ve ihmalin tespiti ve ilgili kanun hükümlerine göre işletmelere giriş yasağı konulan kişilerin kabulünün tespiti halinde her kişi için beş milyon lira, c) Son bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespiti halinde onmilyon lira, Para cezası uygulanır. İşletmelere para cezaları uygulanması,işletme belgesinin iptalini etkilemez. Bu maddede yer alan para cezalarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde gereğince uygulanacak para cezalarını yerinde tahsiline ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.

11 405 Cezalara İtiraz Madde 39 Bu kanun Hükmünde Kararnameye göre verilecek uyarma cezası kesindir. İdarece verilecek para cezalarına karşı yedi gün içinde İdare Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. İdare Yönetim Kurulunca verilen kararlara karşı idari yargıya başvurulabilir. YEDİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Hukuki Bünye Madde 40 İdare, bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen ve saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, bir kamu kuruluşudur. İdare, Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir. İdare Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı Madde 41 (Değişik: 1/8/ /20 md.) Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı İdareye aittir. Özel kanunların hükümleri saklıdır. Doğrudan veya bir mal ve hizmetin satışı nedeniyle, bedelli ya da bedelsiz, bilet, kupon, iştirak numarası veya her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için İdareden izin alınması zorunludur. Bu maddenin uygulanması yönünden nakit ve nakit hükmünde sayılanlar ile izin kapsamı dışında tutulacak düzenlemeler ve ikramiye, ödül, promosyon gibi adlar altında katılımcılara yapılacak teslimatlar İdare tarafından hazırlanacak ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu madde hükümlerini ihlâl edenlerin bu faaliyetleri ile bunlara ilişkin ilân ve reklamları, İdarenin talebi üzerine, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri toplatılır. İhlâlin radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından yapılması halinde, İdarenin başvurusu üzerine bu tür yayınları içeren programlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulur. Yurtdışı Faaliyetler ve Ortaklıklar Madde 42 İdare, Bakanlığın izni ile yurt dışında satılmak ve karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlar tertip edebilir ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında ortaklık kurabilir, müşterek çekilişler yapabilir. Devlet Garantisi Madde 43 İdare tarafından tertiplenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve sair çekiliş ve şans oyunları ile müşterek bahisler için taahhüt edilen ikramiyeler Devlet garantisi altındadır. Personel Rejimi Madde 44 İdare personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanır. (Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Genel Müdür Yardımcıları, her ay 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanırlar. Sözleşmeli Personel Madde 45 Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerle, avukatlık, sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil yüksek öğrenim görmüş personel ile tercümanlar, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir. (1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anayasa Mahkemesi nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN 7417 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4046 Kabul Tarihi : 24/11/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1994 Sayı : 22124 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 8219 TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4733 Kabul Tarihi : 3/1/2002 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/1/2002 Sayı : 24635 Yayımlandığı

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

4733 Sayılı TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

4733 Sayılı TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 4733 Sayılı TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (15.4.2008-26848 tar. say. R.G.ve 5752 sayılı Kanun ile değişik) 1 (09/01/2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 111111 ÖSYM MEVZUATI Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 1 DİZİN KANUN 6114 Sayılı Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı