Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi."

Transkript

1 UD-1 05/12/ :16 Page 1 sayfa 1 Art k Gazetemizi elektronik ortamda da an nda okuyabilirsiniz: ttbbb P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 442 Sektörün Sesi dünyas 07 Aral k 2009 Pazartesi 10 KR. Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi. Tafl ma güvenli inde çözüm otobüs Karayolu tafl malar nda yaflanan sorunlar n di er tafl ma sistemlerinin gelifltirilmesiyle çözümünün mümkün olmad, gerçekçi çözümün, toplu karayolu tafl mac l oldu u görülmeli, otobüsle tafl mac l k gelifltirilmelidir. Dr. Zeki DÖNMEZ H er zaman oldu u gibi bu Kurban Bayram da büyük bir seyahat talebi yaratt. Farkl tafl ma sistemleri kapasitelerini de zorlayarak imkanlar ölçüsünde talebi karfl lamaya çal flt. Bu talep, karayolunda otobüs ve otomobillerle karfl land. Bayram dönemine ait istatistikler bulunmasa da yollardaki özel araç ve otobüs say s - n n artt biliniyor. Bayram süresince de otobüslerin en az yüzde tafl ma pay na sahip oldu- u söylenebilir. Otobüsler güvenli tafl ma yapt Bayram döneminde artan tafl malara ve buna ba l trafik yo unlaflmas na ba l olarak trafik kazalar nda ve kazalardaki kay plarda art fl görüldü. Çok say da yurttafl m z hayat n kaybetti. Ancak önemli miktarda tafl ma yapan otobüslerin hiç bir büyük kazaya kar flmad klar, sadece bir otobüsün yayaya çarpmas sonucu bir kiflinin hayat n kaybetti i tespit edildi. Otobüslerin güvenli tafl ma yapmas bayramlarla s n rl de il. fiüphesiz ki kaza da yap yorlar ama di er tafl tlardan çok daha güvenliler. Otobüsler baz özellikleriyle otomobillerden ve yük tafl tlar ndan ayr l yor. Kaza riskini azaltan pek çok teknolojik donan mlara sahipler. Üstelik uzun yol kaptanlar n n bilgi ve deneyimi ile seyahat güvenli i daha da art yor. Toplu ve ticari tafl ma önemli Otobüsler bu özellikleriyle daha az kazaya kar fl rken di er tafl tlar için daha uygun bir seyir ortam yaratarak, genel anlamda kazalar n azalmas nda etken oluyorlar. Yap lan tafl ma miktarlar nda ve bunlara iliflkin seyirlerden hareketle, birim seyir bafl na tafl ma miktar hesaplanacak olursa; bir otobüs seferi ile 15 otomobil seferi kadar tafl - ma yap ld görülüyor. Bu ise eksilecek her otobüsün yerine 15 otomobilin trafi e kat lmas, ya da eksilecek her 15 otomobilin yerinin bir otobüsle doldurulmas anlam na geliyor. Otobüsler toplu tafl ma yaparak seyir ortam n rahatlat rken, kazalar n önlenmesi, azalt lmas d - fl nda, yol ihtiyac n n, yak t tüketiminin, çevre kirlili inin azalt lmas aç s ndan da önemli faydalar sa l yor. Ticari tafl ma yapmalar nedeniyle pek çok kifliye istihdam, ulusal gelire katk ve kamu maliyesine önemli bir vergi kazanc da sa l - yorlar. Otobüsçülük gelifltirilmeli Daha güvenli, daha ekonomik, daha çevreci tafl ma yapabilme gibi hedeflere etkili bir biçimde yürüyebilmek için otobüsçülü ün korunmas, desteklenmesi kolayl klardan yararland r lmas ile gelifltirilmesi flartt r. Buna yönelik uygulamalar, k sa sürede yüksek getirisi (geriye dönüflü) olan rasyonel hareketler olacakt r. Sayfa 7 Ankara-K r kkale 35 dakika H atay da incelemelerde bulunan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, Ankara-K rakkale yolunun Anadolu - ya aç lan önemli bir koridor oldu unu belirterek, Elmada viyadüklerin tamamlanmas yla Ankara-K r kkale aras ndaki 75 dakikal k yolun dakikaya inece ini söyledi. Sayfa 8 Bayramda yurtd fl na talep yo undu M etro Turizm D fl Hatlar Koordinatörü Cengiz Kaya, bayram tatili nedeniyle yurtd fl hatlar nda artan yolcu talebini, düzenledikleri ek seferlerle karfl lad klar n aç klad. Yönetmelikte ceza uygulamas nda belirsizlikler Dr. Zeki Dönmez in konuyla ilgili yaz s Sayfa 6 Gerçekçi olmak Sayfa 2 San r m Marshall Plan çerçevesinde ABD nin deste iyle karayolu yap mlar n n 1950 lerde öne ç kmas, "d fl güçlere" karfl yüreklerinde hakl bir öfke tafl yan insan m z n, her durumda karayolu tafl mac l na karfl tepkili olmalar na yol açm fl. Nitekim karayolu tafl malar ndan sorumlu siyasetçiler ve bürokratlar dahi, ülkemizde karayolu tafl malar - n n yüzde 95 ler seviyesinde olmas n "maalesef" sözcü üyle yorumlayabiliyorlar. Oysa tüm dünyada yüzde 5-10 luk farklarla karayolu tafl mac l - hep ilk s rada yer al yor. Rüfltü Terzi Sayfa 7 stanbul Comvex Fuar krizin gölgesinde yap ld TÜYAP, Otomotiv Sanayi Derne i (OSD), Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) ve Ticari Araç thalatç lar Derne i (TA D) iflbirli i ile gerçeklefltirilen Comvex Fuar nda ekonomik krizin derin etkileri hissedildi. Otokar yeni araçlar yla fuarda Otokar fuarda yenilenen Doruk LE otobüsünü, alçak tabanl Kent LF otobüs modelini ve galvaniz flasili semi-treylerini ilk kez görücüye ç kard. Ford Otosan 12 arac n sergiledi Ford Otosan, genifl ürün gam ile fuarda tam bir gövde gösterisi gerçeklefltirdi. Ford Otosan, stand nda toplam 12 ticari araç sergilendi. Anadolu Isuzu 25. y l n kutlad 25. y l n Comvex Fuar nda kutlayan Anadolu Isuzu nun stand nda 1954 model k rm z Isuzu kamyon dikkat çekti. Türkiye ye ilk ithal edilen Isuzu kamyon olan bu arac TO- FED Kurucu Baflkan Galip Öztürk bularak Anadolu Isuzu ya ba fllam fl. Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding filosuna 24 DAF çekici Ulusoy Uluslararas Yat - r m Holding fuarda 24 DAF çekici ve 12 T rsan dorse al m gerçeklefltirdi. soto dan 9 ve 12 metrelik otobüs Türk üretimi Isoto, Türk kullan c lar ile bulufluyor. Chery 3 yeni modelini fuarda tan tt stanbul Comvex Fuar Sayfa da 25 bin kifli hacca karayoluyla gidebilecek Otobüslerin kazas z bayram n sevinç ve memnuniyetle kutlar m Bayramlar otobüsçüler için biraz kazanç, çokça da s - nav dönemidir. Artan hizmetin kusursuz ve güvenli olmas çok önemlidir. Bu da özel sektör ile devletin, tafl mac personeli ile devlet personelinin ortak gayretleri ile baflar labilir. Biz hep birlikte bu bayramda bunu baflard k. Zaten di er bayramlarda da hatta her zaman tafl ma güvenli inde çok daha iyiyiz. Hepimiz bundan gurur duyabiliriz. Bunun bir tesadüf olmad n da iyi bilmeli, çabalar m z sürdürmeliyiz. Tabii devlet de bu çabalarda yükümüzü hafifletici deste ini esirgememelidir. Ahmet Yalamano lu Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakan Faruk Çelik, önümüzdeki y ldan itibaren 25 bin kifliye karayoluyla hac imkan sa lamaya çal flt klar n aç klad. Sayfa 5 Çanakkale Köprüsü Sar çay- Kilitbahir aras nda olacak da ihale edilecek olan Çanakkale Bo az Köprüsü nün Sar çay-kilitbahir aras nda olaca belirtiliyor. Mimar Ekonomist Remzi Kozal, stanbul Bo az nda yo unlaflan ulafl m azaltmas aç s ndan Çanakkale Köprüsü nün yerinde bir yap - lanma olaca n belirtti. Sayfa 7 Sayfa 6

2 UD-2 05/12/ :13 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi SEKTÖR E itimdir her iflin bafl TOFED yönetimi, sektörün geliflmesinin ve yolcuya hizmet kalitesinin artmas n n yolunun e itimden geçti i gerçe inden yola ç - karak yeni projeler gelifltiriyor. Bayrampafla Halk E itim Müdürlü ü ile yap lan bir proje do rultusunda bilgisayar, bilgisayarl muhasebe, ngilizce, servis hizmeti, Hayati Uzun host ve hosteslik, güzel konuflma dersleri verilecek. Bu projenin destekçileri aras nda Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye, Temsa Global, Otokar ve Anadolu Isuzu var ve bir sonraki aflamas sürücülerin emniyetli ve ekonomik sürüfl teknikleri e itimi almas olacak. Yolcu tafl mac l sektörü yolcusu, sürücüsü ve otobüs iflletmesiyle bir bütündür ve birbirini tamamlayan bir yap d r. O anlamda da TOFED in çerçevesini çizdi i proje sadece bu günü de il, gelece i de kaps yor. Karayoluyla flehirleraras yolcu tafl mac l sektörünün temel sorunlar ndan biri de çal - flanlar n n verdikleri hizmeti tafl yacak konumda olmamalar ya da olduklar n n fark - na varmam fll klar d r. flinin ehli, deneyimli ama insan iliflkilerinde yetersiz ya da otobüsleri son model, teknoloji harikas ama yolcu bilet almakta güçlük çekiyor. K sacas verilen hizmetin bir yan aks yorsa o firman n marka bilinirli inden tutun da müflteri sadakatine kadar birçok s k nt yaflamas elzemdir. Bütün büyük kurulufllar hizmet içi e itim veriyor ve bu e itimleri çal flanlar için bir yat r m olarak kabul ediyor. lk aflamada kazanç söz konusu olmasa da, ileride oluk oluk kazanmaya bafllayacaklar n biliyorlar. Hatta birço u yurtd fl nda e itim veriyor ya da geziler düzenliyor. Çünkü çal flanlar n motive edilmesi de gerekir ve her fley para demek de ildir. Onlar da biliyorlar ki çal flan n donanmas marka bilinirli inde yol almak demektir. Bu da sat fl imkan n n artmas anlam na gelir. TOFED in bu projesinin sadece otobüsçüler aç s ndan yarar yok; bak n Mercedes-Benz Türk bir film yapt rd, seyahatlerde yolculara izlettirmek için. Dolay s yla yolcu üzerinden iflletmeciyi, ba l olarak da firmay etkilemeye çal fl yor. nan n ki bunu hangi firma yaparsa yaps n bir flekilde baflar l olur. Ancak sebatl olmak ve sürdürmek gerek. Tahsin Kaptan De erli okurlar, Geçti imiz hafta da paylaflt m Temsa Kaptanlar Kulübü nün ba ms z jürisi ve halk oylamas ile gerçekleflen Ay n Kaptan fioförü seçimleri sonuçlanmak üzere. Merakla bekledi imiz 45 ve 46 nc ay n kaptan floförleri, 15 Aral k da Esenler Otogar B O Afi Konferans Salonu nda kulübümüz taraf ndan düzenlenecek törenle aç klanacak. Meslektafllar m za destek olmak için oylar n z adresi üzerinden yapabilirsiniz. Bu hafta 2006 y l May s Ay Kaptan lhan Ça layan n hikâyesini dinleyece iz. Baflar lar yla Ay n Kaptan fioförleri aras ndaki yerini alan lhan Kaptan, Avrupa ya giden folklor ekibine de kaptanl k etmenin mutlulu unu yaflad günleri anlatmaya bafllad. "Gaziantep halk, folklor ekiplerinin Türkiye genelinde yap - lan yar flmada birinci olmas n n mutlulu unu yafl yordu. Yar flmaya 20 ilden 20 ekip kat lm fl ve Gaziantep folklor ekibi yörenin folklorik dans n en iyi flekilde sergileyerek Türkiye birincili ine lay k görülmüfltü. Gaziantep folklor ekibi, Avrupa da düzenlenecek olan folklor yar flmas na kat lacakt. Bulgaristan dan Çek Cumhuriyeti ne kadar uzayan bir seyahat ve çok önemli bir yar flma onlar bekliyordu. Ekip otobüsle yolculuk yapacakt. fiehirleraras ve ülkeleraras yolculuk konusunda deneyimli bir floföre ihtiyaçlar oldu unda ilk bana gelmeleri beni çok mutlu etmiflti. Ekip, ilk önce Bulgaristan daki elemelere kat lacaklar, ard ndan yar final ve final için Romanya ve Çek Cumhuriyeti ne gideceklerdi. Bu yolculu a beraber ç k yorduk. K zl erkekli 30 kiflilik lise ö rencilerinden oluflan bir gruptu. lk dura m z olan Bulgaristan da ekip baflar l oldu ve yar finale ç kmay baflard. Ard ndan Romanya ya geçtik. Herkes ad m ad m finale do ru ilerlemenin heyecan n yafl yordu. Onlar n heyecan na ortak olmak çok güzeldi. Tek sorun gençlerin çok da n k olmas yd. Buna bir çözüm bulmam laz md. Tüm ekibi s raya dizdim. Her gün nöbetlefle otobüsün içini temizleyeceklerini söyledim ve ellerine süpürge verdim. Gençler flimdiye kadar evde bile temizlik yapmam fl olman n flaflk nl ile ne diyeceklerini bilemediler. Ama bu ifli de e lenceli k lmay baflarm fllard. Hep beraber otobüsü temizlemeye girifltiler. fiakalafl yorlar, gülüyorlar, konufluyorlar ve bir yandan temizlik yap yorlard. Her fleyden öte yaflad klar ortam temiz tutma konusunda onlara sorumluluk vermekten mutlu olmufltum. Folklor yar flmas n n finali Çek Cumhuriyeti nde yap - lacakt. Prag a vard m zda heyecan daha da artm flt. fiehir, yar flmaya kat lan folklor ekipleri ve yar flmay izlemek için gelen turistlerle doluydu. Avrupa n n birçok ülkesinden binlerce insan bu yar flma için gelmiflti. Ülkemizi temsil etmenin gururunu ve heyecan n yaflayan gençler kadar heyecanl yd m. Elimdeki Türk bayra ise gö sümü kabart yordu. Ekibimiz 3 üncü olmufltu. Onlarla yol alman n, onlara kaptanl k etmenin keyfi gerçekten bir baflkayd " Önümüzdeki hafta Temsa Kaptanlar Kulübü üyelerinden Ay n Kaptan fioförü seçilen Kamil Soy ile sizleri selamlayaca z. 15 Aral k ta Ay n Kaptan fioförü Ödül Töreni nde birlikte olmak dile iyle Metro Turizm D fl Hatlar Koordinatörü Cengiz Kaya: NAYIS 2006 AYIN KAPTAN fioförü LHAN ÇA LAYAN Do um Y l : 1957; Do um Yeri: Gaziantep Medeni Hali: Evli kamet etti i flehir: Gaziantep Çal flt Firma: Seç Turizm "Bayramda yurtd fl na talep yo undu Metro Turizm, uzun bayram tatili nedeniyle yurtd fl hatlar nda artan yolcu talebini, düzenledi i ek seferlerle karfl lad. Metro Turizm in Yunanistan da Gümülcüne, skeçe, Selanik ve Atina hatlar nda TÜRK YE DEK GAYR MENKUL DANIfiMANINIZ yolcu tafl d n belirten Metro Turizm D fl Hatlar Koordinatörü Cengiz Kaya "Firmam z bayram dolay - s yla yeni açt Atina hatt nda ilgi gördü. Her gün 2 adet çift katl Setra ve tek katl otobüslerimizle yolcumuza hizmet veriyoruz. Bayram nedeniyle 23 Kas m tarihinden itibaren gelen yo un talepleri karfl lamak için 2 ek sefer ilave ederek günlük 5 sefere ç kt k. Otobüslerimiz yüzde yüz doluluk oran yla 1 hafta boyunca çal flt " dedi. Kaya, Bulgaristan hatt nda da her gün 8 sefer yaparken bayram yo unlu u dolay s yla gelen talebi karfl lamak için 2 ek sefer yapt klar n belirtti: "Bulgaristan hatt nda 10 sefer yaparak talebi karfl lad k. Bayram talebin yüksek oldu u bir dönem oldu ve Metro Turizm için verimli geçti" diye konufltu. Koltuk arkas ekranlar ilgi gördü Yolcunun yurtd fl hatlar nda Metro Turizm i tercih etmesinde önemli etkenin yolcuya sa lad güven ve servis hizmetindeki kaliteden geçti ini belirten Cengiz Kaya, "Firmam zla Yunanistan ve Bulgaristan a seyahat eden yolcumuz Atlas Yaz l m Afi taraf ndan koltuk arkalar na konulan ekranlar sayesinde seyahat esnas nda televizyon ve film seyrediyor, müzik dinleme keyfini yafl yor. Yurtd fl seferlerde ilk olarak biz uygulad k. Yolcumuzun be enisini kazand k. Hedefimiz tüm araçlar m - za koltuk arkas ekran takmak. Yolcumuz seyahat esnas nda ve gümrük geçifllerinde bu sistemle vaktin nas l geçti ini anlam yor. Bizimle gerçeklefltirdi i keyifli yolculu u baflkalar na da tavsiye ediyor. Bu da bizim yurtd fl nda daha etkin olmam z sa l yor" diye konufltu. Konut flyeri Daire Villa Yal Çiftlik Köflk Tarihi eser Plaza Bina Ofis Ma aza-dükkân Arsa Arazi Tarla Kat karfl l arsa Otel Tatil köyü gibi gayrimenkullerinize uzman incelemesi ve de erleme ihtiyaçlar n zda, al m-sat m konusunda uzman, profesyonel, kurumsal olarak çal flan, güler yüzlü Gayrimenkul Dan flman ve Ekspertizlerimizle hizmetinizdeyiz. ALIM-SATIM-K RALAMA DEV R-BANKA KRED S Al flverifl merkezi fl merkezi Depo Antrepo Benzinlik Liman Hastane Devre mülk ANKARA, STANBUL, ANTALYA, BODRUM MURAT KOÇAK NfiAAT VE GAYR MENKUL Adres: Büyükdere cad. Akçam sok. 7/A kat 2 Daire 5 fl bankas 4. Levent fiubesi Üstü 4. LEVENT-BEfi KTAfi STANBUL Tel: Pbx Faks: Gsm: web: selanikgayrimenkul.com Kamil Koç tan yolculara 10 milyon hijyenik mendil Engin Tuncer Cumhuriyetle yafl t Eyüp Sabri Tuncer in yeni markas EST 1923 ün ilk ürün serisi Cool Care antibakteriyel el hijyen serisinin Salim Altunhan paylafl lam yor Sivri dili, kendine özgü elefltirileri, güler yüzü ile farkl ve renkli bir kiflilik çizen Salim Altunhan sektörel medyan n yan s ra yerel medya da paylaflam yor. Altunhan Edirne de uzun y llar Hüseyin Topçuo lu ile birlikte Ermeydan gazetesini ç kard ktan sonra, son dönemde 22haber.com adl haber sitesinde yorumlar yapmaktayd. Son olarak Edirne nin önemli yerel gazetelerinden olan, Edirne Baflkent Haber gazetesinden gelen teklifi de kabul eden Altunhan, yeni gazetesinde de yorumlar yazmaya bafllad. Teklif Ayça Ovatman dan Gazetemize bir aç klama yapan Salim Altunhan, "K rk tarakta k rk bezim var. Beni sadece gazetelerdeki yaz lar mdan tan - yanlar, sald rgan, k r c, üzüntü veren biri olarak biliyor. Oysa ben, kral ç plak demeye çal flan, eksiklikleri, yanl fllar gözler önüne seren biriyim. Ne kimseyi üzmek, ne de k rmak istiyorum. Herkesin özel hayat - na sayg l y m. Üstelik en sert flekilde elefltirdi im insanlar n ço u benim en sevdi im tek kullan ml k antibakteriyel mendilleri art k Kamil Koç yolcular n da bakterilerden koruyor. Yolcular n n sa l k ve hijyenine önem veren Kamil Koç otobüslerinde EST 1923 Cool Care antibakteriyel el temizleme mendillerini ikram ediyor. Yap lan anlaflma kapsam nda Futbolcu gibiyim Kamil Koç bir y lda 350 adet otobüsünde 10 milyon adet Cool Care antibakteriyel el temizleme mendilini yolcular - n n kullan m na sunacak. Yolcular güven içinde tercih ettikleri Kamil Koç otobüslerine binerken kendilerine sunulan el temizleme mendilleri sayesinde, ellerindeki bakterileri temizleyerek sa l klar ndan endifle duymadan hijyenik bir yolculuk yapacaklar. EST 1923 Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Engin Tuncer, "Antibakteriyel el temizleme mendillerinin her arkadafllar m. Y llar n gazetecisi Erdinç Ovatman n ve asl nda benim de k z m olarak gördü üm sevgili Ayça Ovatman Salim amca ben senin yaz lar n çok be eniyorum, bizim gazeteye de yazar m - s n diye sorunca onu k ramad m. Kurban Bayram yla birlikte Edirne Baflkent için de yazmaya bafllad m" dedi. Bazen kendisini bir futbolcuya benzetti- ini, ayr ld gazetelerde bile adeta Yugoslav futbolcuymuflças na "yabanc kontenjan ndan" yaz lar n n yay mlanmaya devam etti ini vurgulayan Altunhan flunlar söyledi: "Sevgili Ali Galip san r m hayata ve otobüsçülük sektörüne bak fl m n de iflmesini, Say n Galip Öztürk e en sert flekilde çatan kalem olmamdan vazgeçiflimi kabullenemiyor. Eskiden yazd m yaz lar m, resmimin üzerine fotomontajla kara gözlük takarak ve ismimi Dobra Dobrovski olarak de ifltirerek yay mlamaya devam ediyor. Oysa Demirel in dedi i gibi, Dün dündür, bugün yolcu taraf ndan kullan lmas - n sa layarak salg n hastal k riskini azaltma konusunda önemli bir ad m atan Kamil Koç yönetici ve çal flanlar na yolcular na gösterdikleri özen için teflekkür ederiz." Kamil Koç Otobüsleri Afi Genel Müdürü Kemal Erdo an, "Kamil Koç y llard r yolcular na gösterdi i özen nedeniyle tercih edilen güvenilir bir marka olmufltur. Salg n hastal k riskinin artt bu dönemde Eyüp Sabri Tuncer in yeni markas Cool Care antibakteriyel el temizleme mendillerini sunma karar ald k" diye konufltu. bugündür! De iflmeyen tek fley de iflimdir. stedi i kalitede yaz yazacak ve vurmak istedi i kalelere salvo at fl yapacak kalemflor bulamad ndan san r m, bas n ahlak ilkelerine ayk r bir flekilde eski yaz lar m kullanmay sürdürüyor. Ben Mevlana gibi, Yaz, kim olursan ol; hangi gazete olursa olsun, yaz lar m kullan mant ile ve demokrasiye olan inanc m ve hoflgörüm sonucunda ona da eyvallah diyorum."

3 UD-3 05/12/ :11 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 07 Aral k 2009 Pazartesi 3 Nereye gidiyor otobüsçülük? Bugün küresel ekonomide s k nt var Her sektörde Türkiye ekonomisi de s k nt l Otobüs sektörü ayr de il Lakin bu s k nt lar geçecek Latif Karaali * Afla daki 2006 da yay mland m z yaz y bulacaks n z. * * * Dünyada oldu u gibi otobüs sektöründe de rakipler ço al yor, rekabet art yor, kârlar düflüyor. Nereye gidiyor otobüsçülük? "Öldük bittik on sene sonra 50 firma kal r" diyenler mi? Statikoya meydan okuyan otobüs flirketleri mi kazançl ç kacak * * * Art k dünya eskisi gibi de il. Olaylar çok daha h zl gelifliyor. Sektörler ve flirketler gelecekteki faaliyetleri konusunda, izleyecekleri yolun senaryosunu kuruyorlar. Otobüsçülerin yol çizgisi ne durumda? Hem sektör baz nda hem firma baz nda sektörü iyi analiz etmemiz laz m. Sektörde bir tarafta senaryo yazanlar, yeniden tan mlayanlar... Bir tarafta seyredenler var. Bir firma ana hatlar mda iki yafl ndan büyük otobüs çal flt rmayaca m diyor. Baflka bir firma pazar pay m nas l artt rabilirim sorusunu soruyor. Yeni sistemler gelifltiriyor. Koltuk say s n düflüren firmalar var. 3G teknolojisi donat lm fl otobüs Koltukta mültimedya Video Çok kanall Müzik Sinema Oyun, e lence Konfor V P koltuklar kili tekli ki aks, üç aks otobüs tercihi yapan, ya da her ikisini birden tercih edenler var. Sektörün nereye gidece ini düflünenler, tahmin etmeye çal flanlar var. fiirketini gelece e tafl mak isteyenler var. Bir de y llard r duydu umuz söylemler var. "Öldük bittik on sene sonra 50 firma kal r" diyenler de. Etkinler ve edilgenler var. Birisi seyrediyor; öbürü kafa yoruyor, para harc yor, piyasay flekillendiriyor. Dünyada da bir flekillendirme çabas var. Amerika, ngiltere, Rusya n n derin siyasetleri var. Biz de derin devlet yok. Ya da baflka anlamlara büründü. Derin devlet planlama yapan gelece ini planlayan devlettir asl nda. fiirketler de öyle... Bugünü yeniden tan mlayanlar, gelece i flekillendiren flirketlerdir. Otobüsçülükte önemli olan flirketini gelece e tafl makt r. Geriye bakt m z zaman çok büyük firmalar n bitti ini görüyoruz. Önemli olan benim firmam nerede olmal? Nas l olmal? On y l sonra ben nerede olmal y m. Bunlar n hesab yap lmal. fiikayetçi olmaktan çok ktidar flikayet müessesesi de il. Siz de flirketin sahibi iseniz iktidars n z. Siz yöneteceksiniz flirketinizi. Dünyada oldu u gibi otobüs sektöründe de rakipler ço al yor, rekabet art yor, kârlar düflüyor. Nereye gidiyor otobüsçülük. Var olma kavgas en fazla ayn türden bireyler aras nda cereyan edecektir diyor bilimsel kuramlar. Bunlar ayn bölgede yafl yorlar. Ayn, tür g daya ihtiyaç duyuyorlar ve ayn tür tehlikelere maruzlar. Ayn türün üyeleri genellikle benzer al flkanl klara ve yap lara sahip olurlar. Birbirleriyle rekabete girdiklerinde, aralar ndaki kavga, farkl türler aras ndaki kavgaya k yasla çok daha fliddetli olur. Gerçektende otobüsçüler aras nda y llard r k yas ya bir rekabet var. Ama biten bir fley yok, tersine büyüme var. Gelecekte de otobüsçülük var olacak. Yeni ortam rekabete farkl boyutlar getirecek; tehditler de olacak, f rsatlar da. Fakat gelece in ne olaca n bilemiyoruz. Hiçbir fley yapmamak ve olanlar seyretmek bir yol; baz lar n n yapt gibi. Ama bu tehlikeli bir yol. Gelece in ne olaca ndan çok, gidiflat n yak ndan izleyen, talepleri karfl layabilen, kendini yenileyen ayakta kalacak. Var olma kavgas devam edecek. Köfle yaz hane, iyi otobüs yeterli de il art k. Gerekli ama yeterli de il. * * * Herkes kendi firmas n kendi yönetecek. F rt na ç kt nda kimisi duvar örer, kimisi yel de irmeni yapar. Burada as l yap lamas gereken duvar m, yel de irmeni mi? Gelece e ulaflmak için çok iyi bir araca sahip olmak yetmez! Nereye gitmek istedi imizi de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gelecek; vizyonu sektörü sürekli yeniden tan mlayan, yeni yollar açan, yeni rekabet kurallar gelifltiren firmalar n olacak. Statikoya meydan okuyan otobüs flirketleri kazançl ç kacak. Ça n öncü firmalar, organizasyonlar n dönüfltürebilen firmalar olacak. fians, haz rl kl olan zekây tercih eder. stanbul Comvex Fuar krizin gölgesinde yap ld TÜYAP, Otomotiv Sanayi Derne i (OSD), Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) ve Ticari Araç thalatç lar Derne i (TA D) iflbirli i ile gerçeklefltirilen Comvex Fuar nda ekonomik krizin derin etkileri hissedildi. OSD Yönetim Kurulu Baflkan Turgay Durak, fuar n aç l fl nda yapt konuflma da 2015 y l için belirledikleri hedeflere ekonomik krize ra men yürüdüklerini belirtti. Durak, "2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar dolarl k ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedeflerimize ulaflmak üzere yo un ve hedef odakl çal flmalar - m z kararl l kla devam ediyor'' dedi. 3 Aral k Çarflamba günü aç lan Comvex Fuar na 10 ülkeden 78 firma ve firma temsilcili i ile Malezya'dan 19, srail'den 3, M s r'dan 41 ve Bulgaristan'dan 67 kifli kat ld. Fuarda, Rusya, Azerbaycan, ran, Yunanistan, Kosova, Bulgaristan, Suriye, Gürcistan, Makedonya ve S rbistan'dan gelecek olan ziyaretçilerin Türk flirketleriyle temas kurmas hedeflendi. TÜYAP cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n, fuar n aç - l fl nda yapt konuflmada, bu y l gerçeklefltirilen fuar n krizin etkisiyle küçüldü ünü ama dinamizminden bir fley kaybetmedi ini söyledi. OSD Baflkan Turgay Durak da halen devam eden küresel krizin olumsuz koflullar ve yap sal tedbirlerin uygulanamamas nedeniyle ticari araç üretiminin önemli ölçüde düfltü ünü ve üreticilerin çal flma günlerinin 3'te 2'sinde üretime ara vermek zorunda kald klar n hat rlatt. Durak, sektörün ihracat n n tüm bu zor koflullara ra men Türkiye ihracat nda birincili ini korudu unu kaydetti. Durak, flunlar söyledi: ''2015 y l için belirledi imiz 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar dolarl k ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedeflerimize ulaflmak üzere yo un ve hedef odakl çal flmalar m z kararl l kla devam ediyor. Son 11 ayda çal flma günlerinin 3'te 2'sinde üretime ara vermemize ra men, ifl gücünün 3'te 2'sini d flar b rakmam z gerekirken, bunu yapmad k. Gerek Hükümetin destekleri, sendikalar n ve flirketlerin fedakarl klar yla istihdam kayb sadece yüzde 15'te kald. Bu sayede genel müdüründen, iflçisine kadar kalifiye eleman m z korumay baflard k. Bu nitelikli güç bizim için önemli bir rekabet avantaj y l n n ikinci yar s ndan itibaren dünya ekonomisinde kötümser düflünceler da lacak, gittikçe talep artacak, elimizde tuttu umuz bu ekiple artan talepleri karfl layaca- z.'' TA D Yönetim Kurulu Baflkan Bahad r Özbay r, krizin bafllamas ndan bu yana bir y l geçmesine ra men a r ticari araçta 6 ton ve üzeri kamyon pazar nda Kas m ay nda, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 46 oran nda daralma oldu unu kaydetti. Bahad r Özbay r, inflaatta yüzde 51 oran nda, uluslararas ve yurtiçi çekicide yüzde 49 oran nda ve da t m kamyonlar nda yüzde 42 oran nda daralma oldu- unu ifade etti. TAYSAD Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Burhano lu da, ''Bu fuar zorda olan sektörün fuar, bu fuar n ad n, asl nda 'Zorex diye de ifltirmek gerekti ini düflünüyorum. Küçük kamyon yüzde 93, büyük kamyon yüzde 77, midibüs yüzde 80 oran nda darald. Normal y lda bir ayda üretti imizi biz 1 senede ürettik. Teflviklerle ilgili Hükümetten gerekli taleplerde bulunduk. Ama bu konuda bir çal flma yok. Bu konuda da bir umut yok. Kendi göbe imizi kendimiz kesece iz. Baflka çaremiz yok. Belki Hükümetin göremedi ini biz firmalar görüp pazar bir flekilde canland raca z dedi. Chery 3 yeni modelini tan tt Yüksel Mermer M ermerler Otomotiv'in gücüyle pazarda büyüyen Chery, otomotiv tüketicisini yeni ticari araçlar ile buluflturdu. Chery, stanbul Comvex Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar 'nda sat flta olan Taxim modelinin yan s ra 2010 y l nda sat fla sunulmas planlanan H13, Q22 ve Q22B modellerini de sergiledi. 513 m 2 lik bir alanda yer alan Chery, ilk aflamada ithal edece i, daha sonra ise Türkiye de kurulacak fabrikada üretimini gerçeklefltirece i ticari modellerini Compex Fuar 'nda görücüye ç kard. H13, Q22, Q22B ve Taxim modelleri ile ürün gam n geniflletmeye devam eden Chery'nin planlar aras nda, 2011 y l nda 1.5 ton-3.5 ton aras kamyonetlerle kamyon gruplar n da ithal etmek ve Türkiye'de sat fla sunmak bulunuyor. Bayi ve servis a artacak Mermerler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yüksel Mermer, y llard r bu sektöre emek verdiklerini belirterek, otomotiv alan nda cesareti elden b rakmadan yat r mlar n sürdürdüklerini söyledi. Bir buçuk y l gibi k sa bir süre önce Türk otomobil severlere tan tt klar Chery markas n n, bu alanda çok k sa sürede tüketicilerden hak etti i karfl l gördü ünü kaydeden Yüksel Mermer, ''Otomobillerimiz yollarda yerini ald. Bu geliflmede otomobillerimizin otomobil severlere sundu u faydalar n yan s ra hizmet anlay fl m z da etkin oldu. Otomotiv sektöründeki 60 y ll k deneyimimizi hizmetimize yans tt k. K sa sürede sat fl ve özellikle servis a nda h zl bir geliflme kaydederek hizmetimizi ülke çap na yayd k. Halen 40'tan fazla yetkili sat fl noktas ve 70'den fazla yetkili servisle sürdürdü ümüz hizmetimizi elbette yeterli görmüyoruz. Hedefimiz her ilde bir Chery yetkili bayisi ve her ilçede bir Chery yetkili servisidir. Beni en çok mutlu eden ürünümüzü alan bir müflterimiz beraberinde yeni bir müflteri daha getiriyor. Yeni Taxim panelvan 3 y l garantili LPG versiyonu ile 2010'da yollarda olacak, Chery H13 minibüs, Chery Q22 minivan ve Q22B kamyoneti bu fuarla tüketicilerimizin be enisine sunuyoruz. Yeni y lda çok say da binek ve farkl ihtiyaçlara cevap verecek hafif ticari araç modellerimizi tan taca m z da ayr ca belirtmek istiyorum. Servis minibüslerinin "yeni gözdesi" haline gelecek olan 13+1 oturma kapasiteli H13 modeli, 1.9lt TDI dizel motor seçene i ve düflük yak t tüketimi ile rakiplerine göre çok daha ekonomik oldu- unu gözler önüne seriyor. Modelin ayr ca panelvan seçene i de mevcut" dedi. lter Elmas Askale de Anadolu Isuzu nun bayisi Çetafl Otomotiv, Temsa Global in bayisi Brey Otomotiv de 4 y l aflk n süre otobüs sat fl birimlerinde görev yapan lter Elmas, yine Temsa Global bayilerinden Askale de Otobüs Sat fl Müdürü olarak göreve bafllad. fiafak K yar Atalay Otomotiv de Temsa Global bünyesinde uzun y llar sat fl yöneticisi olarak görev yapan fiafak K yar, bundan böyle Otokar bayilerinden Atalay Otomotiv de yine sat fl yöneticisi olarak görev yapacak.

4 UD-4 05/12/ :08 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi T CAR ARAÇ FUARI Yerinde ve zaman nda çözüm bizler için elzem konulardan biridir. Yönetmelikle beraber birçok sorun aç a ç kt. Bu sorunlar yaflayarak görüyoruz. Bu sorunlar yönetmelikle A. Kadir Akgün Yolcu var, otobüs, var sefer yok Salim ALTUNHAN Sesimizi duyan var m? Ege Bölgesi Otobüs flletmecileri Derne i Baflkan belirlenen genel çerçevenin içini doldurmak, ç kan sorunlar çözecek, iflleyifli kolaylaflt racak genelgeler düzenlemek bir zorunluluktur. Bunlar da zaman nda yay mlamak sektör ç kar nad r. Üzülerek belirtmek gerek bu konuda tek bir ad m da at lmad. Sorunlar n birçok kez dile getirilmesine ra men hiçbir geliflme yok. "Ne olacak peki? fiu anda bu camian n sesini duyacak, sorunlar na çözüm üretecek, dinleyecek birileri var m?, demekten kendimizi alam yoruz. Ulaflt rma Bakanl yetkililerine sesleniyoruz. Acil bir düzenleme zorunlulu u olmak zorunda. Bayram boyunca yaflad klar m z, sizlere çözümün aciliyetini göstermifltir. 1 Ocak tan sonra bu sorunlar karmaflas na, yenilerinin eklenece i aç k ve net ortadad r. Sektörün geliflmesini istiyorsak beklemeye ve zaman kayb na kendimizi b - rakacak de iliz. Yönetmelikte irdelenmesi gereken ciddi konular var. Bayram yo unlu unda, artan taleplere karfl ek seferler yap lamad. Neden mi? Yönetmelikte zaman tarifesi var. Ek sefer düzenlenmesi yasak. Arz var, talep var, yolcu var, otobüs var, fakat ek sefer yok. Bu durum firmalar m z fazlas yla ma dur etti. Yolcular m z n "Neden ek sefer koymad n z? diye hakl olarak sorduklar soru karfl s nda, ikna edici bir cevab m z da yok. Genelgedeki bu s n rlaman n nedenini t pk yolcular gibi, biz de anlam fl de iliz. Bunu anlayan birileri varsa bir zahmet bize de anlats n. Kendi elimizle bu yolcular korsan çal flanlara gönderdik. fiimdi sormak gerek: Bayramda ne kadar denetim yap ld? Ne kadar korsan araç, ne kadar yetki belgesiz araç kontrol edildi? Bu arz talebi kimler karfl lad? Bunun yan nda acentelerin durumu ise muammada da bafllayacak olan tafl mac n n biletini kesme zorunlulu u, iflleri daha da zor duruma sokacakt r. Burada uygulamada ciddi mali sorunlar olacakt r. Bunu yaflamadan sorunlara çözüm bulal m istiyoruz Uygulama en az ndan bir süre daha ertelenmelidir. Yönetmelik, acentelerin çal flmalar n, nas l bir faaliyet içinde olacaklar n tan mlamam flt r. Acentenin görevlerini, s n rlar n belirlemek, sektör aç s ndan olmazsa olmazlardand r. Acentenin var olmas da öyle. Somut koflullara bak ld nda, firmalar, sefer yap lan tüm illerde kendi flubelerini oluflturamayacaklard r. Bu karmaflay yeni düzenlemelerle netlefltirmek bir zorunluluktur. Sektör çal flanlar, firma sahipleri, acenteler, bakanl k yetkilileri, tüm dernekler ve federasyonun da içinde oldu u genifl tabanl bir toplant yla sorunlar m z n çözümleri tart fl lmal ve bu çerçevede acil olarak düzenlemeler yap lmal d r. Ulaflt rma Gazetesi 441. say s nda iri puntolarla dokuz sütuna manflet atm fl: "Yolcu var, otobüs var, sefer yok." A alar, beyler, bafllar, baflkanlar etmeyin, eylemeyin, rahat koltuklar n zda bahaneler üretmeyin, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Yaz lar m z yazarken göz nuru döküyoruz, emek sarf ediyoruz, düflünüyoruz, tafl n yoruz, yorum yap yoruz. Bazen de doluya koyuyoruz alm yor, bofla koyuyoruz dolmuyor. Ne diyoruz: "Hak verilmez al n r, hakk n alamayan dilsiz fleytand r", "A lamayan çocu a meme vermezler", "Tok aç n halinden anlamaz". Frans z Kraliçesi, ekmek bulam yoruz diye ba ran Frans z halk na "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" demiflti. Y llardan beri otobüsçünün en büyük flikâyeti korsanlard. Korsanlar eme imizi, ekme imizi hep çald. Bizim bafllar, baflkanlar da habire beyanat verdi, konufltu. Demek ki bu ifller konuflmakla olmuyor. Büyü üm demekle büyük olunmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. K ç slanmadan bal k tutulmuyor. Mevzuata uygun tafl malarla talep karfl lanmaz tabii. Çünkü mevzuat y llardan beri otobüsçünün elini kolunu ba lamakta, ümü ünü s kmakta, hakk n hukukunu gasp etmek için her gün yeni oyunlar, yeni hinlikler, yeni cinlikler yapmaktad r. Efle e tafl yabildi i kadar yük yüklemek adettendir. Otobüsçüye de haliyle tafl yabildi i kadar yük yüklemek adettendir. Haliyle tafl yabildi i kadar mevzuat hazretleri dayat lacak; haks z, mesnetsiz, bir o kadar da vicdans z izans z yapt r mlar uygulanacakt r. Kamyonculardan, t rc lardan ders almak, onlar n izledi i yolu izleyerek mücadele etmek o kadar m zor? Bir olarak, beraber olarak, tek yumruk olarak Bakanl n on milyon olarak belirledi i belge fiyatlar n nas l üç yüz bine düflürttüler. Demek ki yukar da yazd m gibi hak verilmez, al n rm fl. Rüfltü Baflkan da seneye karayoluyla hacca gitmekten dem vuruyor. Burda çeliflki yok mu, bu ne perhiz, bu ne lahana turflusu cinsinden? Bu Kurban Bayram nda var olan otobüslerin sefer yapamamas sebebiyle vatandafl n ma dur oldu unu, sevdiklerine kavuflamad n ; seneye de otobüslerin hacca karayoluyla gidece ini söylüyorsunuz. Olacak ifl mi bu? Anadolu Isuzu 25. y l n Comvex Fuar nda kutlad Türkiye de üretime bafllamas n n 25. y l n kutlayan Anadolu Isuzu, Comvex Ticari Araçlar Fuar nda yeni ürün Novo nun yan s ra Turkuaz n yenilenen versiyonu ve kent içi ulafl ma yönelik üretilen Citimark arac n sergiledi. Anadolu Isuzu ayr ca fuarda toplam 7 farkl modelde gelifltirilen yeni N-Serisi kamyonlar n da tan tt. Japon yöneticiler, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Baflkan ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Eser ile Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Albay a 25. y l an plaketlerini sundular. Otomotiv sektöründe Türkiye'nin ilk Türk Japon ortakl n gerçeklefltirerek üretim hayat na bafllayan Anadolu Isuzu, Isuzu lisans ile yapt üretiminin 25. y l n kutluyor y l içerisinde üretimini yapt tüm model gamlar n yenileyen Anadolu Isuzu, Comvex Fuar 'nda ilk kez sergiledi i araçlar müflterilerinin be enisine sundu. Fuarda küçük otobüs segmentinde yenilenen Turkuaz ve Citimark modellerini ve yeni N Serisi kamyon, kamyonetlerini ve pikap segmentindeki D Max modellerini de sergiledi. 25. y l kutlamalar nedeniyle gelen Japon Itohcu Deputy COO (Chief Operating Officer) Tomoyuki Akamatsu, Isuzu Motors SEO su (Senior Executive Officer) Toshio Sasaki kat ld bas n toplant s nda Anadolu Grubu Otomotiv Grup Baflkan ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Eser, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Albay birer konuflma yapt lar gazetecilerin sorular - n yan tlad lar. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Baflkan ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Eser, 25 y l önce kamyon üretimiyle bafllayan ortakl n, 1986 da kendi tasarlad midibüsleri piyasaya sundu unu hat rlatt. Eser, 1999 dan bu yana 10 binin üzerinde midibüs ihraç ettiklerini de kaydetti y l - n n bir dönüm noktas oldu unun bilgisini veren Eser, son befl y lda di er firmalar n toplam ndan daha fazla ihracat gerçeklefltirmenin gururunu yaflad klar n belirtti. Kamil Eser, 2009 Kas m ay nda gerçekleflen ihracatla 10 bin rakam na ulaflt klar n kaydetti. Modele yat r m kesmedik TOFED ile birlikte turizm ve personel tafl mac lar da Anadolu Isuzu nun fuarda verdi i 25. y l kokteyline kat ld lar. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A cedes-benz Tü k A ayi Burdur Yolu, Y a e 15 Km Antalya, Telefon (8 hat) Faks Metro Turizm filosuna yeni Novo otobüsler önümüzdeki günlerde kat lacak. Metro Turizm in arac olan beyaz Novo nun önünde Rüfltü Terzi, Fatih Tamay, Sinon Solok ve Ömer Ablay birlikte poz verdiler. Galip Öztürk ten 1954 model Isuzu ba fl Anadolu Isuzu stand nda yer alan bir baflka araç da, 1954 model olan k rm z Isuzu kamyon. Türkiye ye ilk ithal edilen Isuzu kamyon olma özelli ine sahip araç, ayn zamanda Türkiye de tek. Uzunca bir süre Türkiye yollar nda hizmet veren bu kamyon, TOFED Kurucu Baflkan Galip Öztürk taraf ndan biraz hurda bir flekilde bulunarak Anadolu Isuzu ya ba fllanm fl. Anadolu Isuzu taraf ndan asl na uygun flekilde restore edilen 1954 model kamyonun, ileride oluflturulacak mini müzede sergilenmesi de düflünülüyor. Arac n restorasyonunun do ru bir flekilde yap labilmesi için, Japonya daki müzede bulunan örne inin foto raflar ndan yararlan lm fl. Yaflanan kriz ortam nda Kamil Eser, "Bu dönemde üretimlere ara verdik. Gider ve yat r mlardan k st k, ancak yeni ürün yat r mlar n asla k smad k. Yeni ürünümüz Novo küçük otobüs se mentine farkl standartlar getirdi" dedi. Kamil Eser, 2010 y l n n ilk üç ay ndaki foto raf n ise net olmad n vurgulad. Eser, krizin olumsuz etkilerinin bir iki ay içinde atlat lmas n n mümkün olamayaca- n vurgulad. Kamil Eser, 25 y lda 150 bin araç sat fl birimine ulaflt klar n 1999 y l nda ilk ihracat n Türkmenistan a yap ld n söyledi. Isuzu Motors un SEO su (Senior Executive Officer) Toshio Sasaki yapt aç klamada, Türkiye de üretime bafllamas n n 25. y l - n kutlayan Anadolu Isuzu nun bunun yeni ürünlerle kutlamas n n sevindirici oldu- unu söyledi. Sasaki, ayr ca Anadolu Isuzu fabrikas na sahip oldu u kalite nedeniyle bronz ödülü verildi ini bunun Avrupa da bir ilk oldu unu vurgulad. Toshio Sasaki, fabrikan n geliflimine yönelik çal flmalar n da aral ks z sürece ini sözlerine ekledi. Japon Itohcu Deputy COO (Chief Operating Officer) Tomoyuki Akamatsu da 100 ülkede ürünlerinin bulundu unu Türkiye ekonomisinin krizden en h zl toparlanan ülkeler aras nda yer alaca n söyledi. Akamatsu, Kuzey Amerika, Japonya ve Türkiye pazar n n kendileri için kilit pazarlar aras nda yer ald n söyledi. Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay, son 9 y lda Japonya da pazar lideri konumundaki N Serisi araçlar n; farkl motor ve dingil mesafesi seçenekleri ile hafif kamyon ve kamyonet segmentlerindeki beklentilerin ötesinde performans göstermesinin beklendi ini söyledi. Tamay, "N Serisi 3 litre 4JJ1 veya 5.2 litre 4HK1 motor seçenekleri, 150, 155 ve 190 hp lik güç alternatifleri ile farkl müflteri beklentilere cevap veriyor" dedi. Kampç lara özel çad rl D-Max Anadolu Isuzu stand nda yer alan D-Max in özel "gezi" donan ml versiyonu, görenlerin ilgisini çekti. Çift kabinli olan arac n arka bölümü, çad r ve mutfaktan oluflan kapsaml bir aksesuvar paketiyle donat lm fl. ste e ba l olarak söz konusu aksesuvarlar Türkiye de monte edilen bu D-Max in fiyat ysa henüz belli de il.

5 UD-5 05/12/ :04 Page 1 sayfa 5 T CAR ARAÇ FUARI 07 Aral k 2009 Pazartesi 5 Art k özendirme vaktidir Avrupa Birli i ne üye ülkelerde, deniz, hava ve karayolu toplu tafl malar n n teflvik edilmesi için pek çok tedbir al n yor. Vergi indirimleri, akaryak t indirimleri gibi Bize bak yoruz, deniz de, hava da bir tak m teflvik edici uygulamalar var Fakat karayoluyla Necmi Hatipo lu yolcu tafl mac l yapan otobüs camias resmen üvey evlat muamelesi görüyor. Ne bir vergi indirimi, ne akaryak ttan al - nan vergilerde azaltma, ne de baflka bir fley var Bu söylediklerimizin çok net bir dayanak noktas bulunuyor. Bak n bu say m z n manfletine anlayacaks n z. Geçti imiz Kurban Bayram n n bilançosunda toplamda 83 kifli yaflam n yitirirken, 465 kifli de yaraland Bu rakamlara ne yaz k ki her bayramda üç afla befl yukar ulaflma becerisi gösteriyor, bu baflar y da medyadan ö reniyoruz! Hofl ö reniyoruz da ne oluyor ki? H z s n rlamas ve denetimlerle rakamlar biraz afla çekiliyor hepsi o Ama tüm bu rakamlar n içinde bir tek otobüs kazas n n bulunmamas büyük önem tafl yor. Yani otobüsle yolcu tafl mac l art k Avrupa normlar na ulaflm fl, aflm fl görünüyor. Düflünsenize onlarca vatandafl m z can n kaybediyor, pek ço u sakat kal yor, bir sürü ocak sönüyor Hepsine yüre imiz yan yor elbette ama bir yandan da seviniyoruz. Çünkü bu kazalar n hiçbirinde bizlerin izi yok Bu durumda ortaya flöyle bir tablo ç km yor mu peki? Bu araçlarla seyahat edip kaza yapan vatandafllar m z arabalar n de il de otobüsleri tercih etmifl olsayd, bugün hala hayatta olabilirdi. Otobüsçülük can çekiflirken, hiçbir talebimizi yeterince dikkate almayan yetkililerin hiç de ilse bu durumu göz önünde bulundurup, otobüsle yolcu tafl mac l teflvik edici bir tak m tedbirleri almas n diliyor ve bekliyoruz Otokar yeni araçlar yla stanbul Comvex Fuar nda Otokar, Comvex Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar nda yenilenen Doruk LE otobüsünü, alçak tabanl Kent LF otobüs modelini ve galvaniz flasili semi-treylerini ilk kez görücüye ç kard. Otokar n ADR li tankeri, Iceliner semi-treyleri, yeni nesil minibüsü M-2010 ve ödüllü Doruk 215T otobüsü de fuarda büyük ilgi gördü A lçak tabanl Kent 290LF flehir içi otobüsü ilk kez stanbul da ziyaretçiler taraf ndan yak ndan incelendi. Yüzde yüz Türk tasar m olan 12 metrelik Kent 290LF, basamaks z alçak girifl taban, genifl iç hacmi, düflük iflletme giderleri ve dayan kl l - ile dikkat çekti. Kent 290LF, önde ba ms z aks uygulamas ile benzersiz süspansiyonu, üstün yol tutuflu yüksek konfor sa larken, ABS, ASR, disk frenler ve kap larda s k flmay önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor. Kent 290LF, 6 silindirli 7150 cc Deutz motoruyla, 290 HP gücü ve 1200 Nm Torku ile s n f n n en güçlüsü. Adblue kullan m yla da zararl NOx gazlar n ayr flt rarak Euro4 emisyon seviyesini sa layan çevreci motoru ile do aya sayg l. Kent 290LF, rampas ile engelli yolculardan bebek arabal yolculara kadar herkes için tafl mac l k hizmeti sunuyor. Özel kap s ile ayr lm fl, genifl sürücü bölümü, ayarlanabilir direksiyonu, modern flekilde tasarlanm fl entegre gösterge paneli ve standart olarak sunulan otomatik vites özelli i ile Kent 290LF, maksimum sürücü konforu sa l yor. 12 metrelik basamakl flehir içi otobüsü Kent 290H de fuarda yer ald. Euro4 emisyon seviyesine sahip çevreci motoru, 290 BG ndeki Deutz motoru ile güçlü ve yüksek performansl bir otobüs olan 290H, otomatik flanz man, klimas, genifl iç mekan ile konforlu, üstün üretim teknolojisi, dayan kl l ve emniyeti ile dikkat çekti. Ödül sahibi Doruk lar Comvex te Otokar ödüllü 9 metrelik DORUK otobüsleri Comvex te sergiledi. Belçika da düzenlenen Busworld Fuar nda "Orta Boy Otobüs" kategorisinde "Büyük Ödül Grand Award" kazanan Otokar Doruk 215T ve 2008 y l nda Design Turkey kapsam nda " yi Tasar m Ödülü" alan Doruk LE nin yenilenen modeli Comvex te ziyaretçilerle bulufltu. Doruk LE nin yenilenen modeli 215LE de fuarda ilk kez sergilendi. fiehirleraras ve turizm tafl mac l nda 10 metrelik boyu, performans ve konforu ile ön plana ç kan Doruk 215T fuarda büyük ilgi gördü. Doruk 215T lik yolcu kapasitesi, flehirleraras tafl - mac l a uygun yolcu konforu, 5,5 metreküplük genifl bagaj hacmi ile benzersiz bir performans sunuyor. Treylerde bir ilk: Galvanizli fiasili Treyler Galvaniz fiasili T rliner da fuarda ilk kez görücüye ç kan araçlardan... Otokar, Türkiye de bir ilke daha imza atarak üretti i Galvaniz fiasili treylerle birlikte lojistik sektörüne maksimum dayan kl l k ve minimum afl nma avantaj n sunuyor. T rliner tenteli semi-treyler araçlar nda kullan lan galvanizli yeni tasar m flasilerin kullan m ömrünün art r lmas ve dayan kl l nedeniyle büyük ilgi görmesi bekleniyor. Otokar ayr ca galvanizli yüzeyler için 5 y l paslanmazl k garantisi veriyor. Otokar Genel Müdür Yard mc s Basri Akgül, OSD Baflkan Turgay Durak a Doruk otobüslerini tan tt. TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve Baflkan Vekili Sinan Solok, Otokar ç Pazar Ticari Araçlar Sat fl Müdür Murat Tokatl ile birlikte. ADR li tanker ve Iceliner da fuarda "Avrupa Tip Onay " sertifikas n alan ilk semi-treyler üreticisi olan Otokar fuarda Türkiye nin en çok sat lan ADR li tankerini ve frigorifik semi-treyler pazar nda lider olan Fruhauf Iceliner arac n da sergiledi. TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Baflkan Vekili Sinan Solok ile soto Sat fl Direktörü Cenk K z l rmak birlikte. soto nun City 900 arac n incelediler. soto Sat fl Direktörü Cenk K z l rmak, Grup Pazarlama Müdürü Banu Eresen ile Bölge Sat fl Yöneticisi Ahmet Varol Candan tan t mda. soto dan 9 ve 12 metrelik otobüs Türkiye de üretilen ve dünyan n birçok ülkesine ihraç edilen Isoto, Türkiye yollar nda Türk kullan c lar ile bulufluyor y l nda Adana daki üretim tesislerinde faaliyete bafllayan soto; üretilen otobüslerin tamam n Aral k 2009 tarihine kadar ihraç etmek suretiyle pazarlam fl ve 3 y l gibi k sa sürede 600 den fazla otobüsün ihracat n gerçeklefltirmifltir. sotlar Grup, 2009 y l nda üretim kapasitesini geniflletmek amac yla mevcut tesisin yan s - ra Bursa da farkl bir tesiste üretime bafllam flt r. Yeni tesisin devreye girmesi ile Isoto, Türkiye pazar nda da sat fla sunulmaktad r. fiehir içi toplu tafl mac l na yönelik 9 metrelik City 900, 12 metrelik City 1200 ve turizm tipi 9 metrelik Intercity 900 modelleri, tamamen Türk mühendis ve iflçisinin ürünüdür. Yerli pazar ile birlikte ihracat sat fllar n da sürdürecek olan soto; güçlü MAN motorunun performans, ekonomisi, yolcu konforunu ön planda tutan iç dizayn ve cazip d fl görünüfl ile tasarlanm flt r. City 900 ve 1200 soto Otobüs Sat fl Direktörü Cenk K z l rmak, "9 metre uzunlu undaki City 900 arac m z 28 oturan, 42 ayakta olmak üzere toplam 70 yolcu tafl yabilme kapasitesine sahiptir. Euro4, Turbo Intercooler Common Rail özelliklerindeki MAN motor ise arac güçlü k lan özelliklerden biridir. Di er ürünümüz 12 metre uzunlu undaki City 1200 ise aras de iflken koltuk ve aras de iflen ayakta yolcu kapasitesine sahiptir. Hedefimiz iç pazarda da her yönüyle tercih edilen kaliteli bir otobüs markas olarak Türk sanayisinin gururu olma ilkesiyle çal flmalar n sürdürmektir. Karayolu yolcu tafl ma sektöründe ve kent içi toplu tafl ma ve turizm tafl mac l alan nda bundan böyle ürünlerimiz filolarda yer alacakt r" diye konufltu.

6 UD-6 05/12/ :45 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi GÜNDEM Ahmet Yalamano lu Gazetemizin geçen haftaki say s nda bir bayram mesaj m yer ald. Bu mesajda özetle tafl mac lar m za, onlar n çal flanlar na ve devlet görevlilerine güvendi imi belirtip kazas z yolculuklar dilemifltim. Bu gazete baz okuyucular m z n eline bayram sonras geçmifl olabilir. Bu nedenle de anlams z gibi gelebilir ancak gazetenin normal bitirilifl ve bas l fl günleri bayrama geldi i için bu gazete bayramdan önce haz rland, bas ld ve pek çok yere de ulaflt. Bu nedenle de mesaj uygun zamanda yerini buldu. Kazas z bayram fiüphesiz ki yolcu-yük tüm tafl tlar n yapt kazalar, yine ticari olmayan yolcu tafl tlar n n yapt kazalar hepimizi üzüyor. Buna ra men biz, bir meslek mensubu ve sivil toplum kuruluflu olarak ticari yolcu tafl mac l n n, bunun da flehirleraras olanlar n n yani bizim otobüsçülerimizin kazalar yla daha çok ilgiliyiz. Bayram bitip göreve döndü ümde ilk merak etti im konu bayramdaki kaza durumu oldu. Benim gibi pek çok sektör mensubunun da kaza durumunu merak etti ini düflünüyorum. Tabii sektörümüz d fl ndaki görevliler de mutlaka ayn ilgiyi göstermifllerdir, eminim. Sonuçta olumlu haber geldi. San r m gazetede bu haber yer alacak B1-B2, D1-D2 belgelerine kay tl tafl tlar n di er tafl tlarla kaza yapmas anlam nda bir kaza bayram boyunca olmam fl. Sektörümüze tebrikler Bu baflar içinde çeflitli unsurlar n pay var. Önce sektör mensuplar. Tabii sektör mensuplar içinde de en önce sürücülerimizi kutlamak, teflekkür etmek istiyorum. Onlar n dikkati, becerisi, kurallara uymas bu sonuçta büyük rol oynad. Tabii bunlar seçen, çal flt ran, gerekti- inde denetleyip cezaland ran, ödüllendiren, e iten, çal flma sürelerini planlayan, gerekli uyar lar yapan tafl mac lar m z n ve onlar n yöneticilerinin de önemli pay var. Sürücüler d fl nda tafl madaki otobüslerin iyi ve bak ml olmas da önemli. Bu da tafl mac - larca sa lan yor. Tabii konuyu geniflletirsek bu iyi otobüsleri üreten, onlara iyi servis hizmeti veren kurulufllar da kullanmak gerekir. Yine sürücü ve araçlara gerekli imkânlar sa layan otogarlar, terminaller, mola yerleri de bu baflar da pay sahibi. Tüm görevlilere tebrikler Bu baflar içinde hiç flüphesiz ki gerek bayram öncesi denetimleriyle sürücülere kurallara uyma zorunluluk ve al flkanl n getiren, gerekse bayram döneminde yanl fllar olmas n engelleyen denetim görevlilerinin çok büyük pay var. Bunun içinde trafik polisi, jandarma, ulafl- Otobüslerin kazas z bayram n sevinç ve memnuniyetle kutlar m t rma personeli ve belediye zab tas var. Bütün bu unsurlar hem kazalar n önlenmesinde hem de huzurlu bir seyahat ortam n n yarat lmas nda büyük rol oynad lar. Tabii sadece o fiili görevi yapanlar de il, onlar n üst yönetimleri ve kurulufllar da bu baflar n n içindeler. Bu baflar tesadüf de il K sa süreli baz baflar larda tesadüfün pay olabilir. 5-6 günü bulan, çok say daki otobüsün, tüm ülkede seyahat yapt bu bayram döneminin yo un trafi i içindeki baflar tesadüf olamaz. Bu sistemin içindeki unsurlar n bilinçli ve sistemli ortak baflar s d r. Tabii bu sistemi kuran Ulaflt rma Bakanl ve çiflleri Bakanl asli pay sahibidirler. Tabii bunlar içinde Emniyet Genel Müdürlü ü ve Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü özel övgüyü hak ediyor. Yollar n kral de il, kural olur Kiflilerin bu baflar daki rol sahipli ini bir yana b rak p da hangi düflüncenin, hangi esas n bu baflar y getirdi ine bakarsak; ben "kurallara uymak" derim. Ulaflt rma Bakan m z n s kça tekrarlad ifade ile "Yollar n kral olmaz. Yollar n kural olur." Bu kurallara uyuldu unda da baflar gelir. Bu arada "duble yol yap m " diye adland r - lan yol yap m ve iyilefltirme çal flmalar n n bu baflar daki pay n unutmamak, yapanlara da teflekkür etmek gerekir. Bir de sitem fiüphesiz ki bayram döneminde k sa süreli de olsa iyi ifl yap p biraz para kazan yoruz. Bu k sa süreli kazanç bizi kurtarmaz ama bunun ötesi de var: nsanlar bayramda olmak istedikleri yerlere, görmek istedikleri kiflilere sa salim ulaflt rmak. Bu ayr bir haz. Bunu yapan bizler de bundan faydalanan yolcular da mutlulu a kavufluyor. Biraz daha fazla insana bu hizmeti sunmak için tafl t ve sefer kuralar nda esneme istedik, olmad. Bu da olumsuz tafl mac lara f rsat yaratt. Bu olumsuz tafl mac lara ra men bu defa iyi sonuç elde ettik. Ya bunlardan biri kaza yapsayd! Ve önemli bir talep Art k bayram geçti. Aral k ay n n günlerini tüketiyoruz. Ay n sonunda yürürlü e girecek pek çok kural ve uygulama var. Bunlar için bir aydan az bir zaman var ve bu zaman h zla azal yor. Bu kurallara uyman n da, bir k sm paraya dayanan a r bedelleri var. Otobüsçüler de buna uyacak güç ve imkâna sahip de il. Geneldeki ekonomik kriz, k fl mevsimi koflullar ve uyum için verilen sürenin azl düflünüldü- ünde, ek bir çözüm flart oluyor. Bunun da asgarisi, baz önemli kuralar n uygulanmas nda yeterli erteleme yap lmas, ek süre verilmesi. Bayram baflar s ile bir ödülü hak eden otobüsçülere Say n Talat Ayd n ve arkadafllar ndan iyi bir bayram ve yeni y l hediyesi verilmesi çok yerinde olacakt r. Bu oldu unda bunun morali ile biz daha çok çal fl p, daha çok ifl baflar r z. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i, faaliyetlerle ilgili kurallar yeniledi i gibi bunlarla ilgili ceza uygulama hallerini ve ceza miktarlar n da yeniledi. Yönetmelik amaçlar aç s ndan önem tafl yan cezaland rmalarla ilgili baz belirsizlikler bulunuyor. Bu yaz da bunlar belirtmeye çal flaca m. 1. Kural maddesi: Dr. Zeki Dönmez YÖNETMEL KTE CEZA UYGULAMA BEL RS ZL KLER 8.1. Ceza maddesi: 8.2 Tafl t belgelerine kaydedilmeyen tafl tlar n kullan m ndan tafl mac m, tafl t sahibi mi yoksa her ikisi de mi sorumludur, ceza kime uygulanacak? 2. Kural maddesi: 8.1.e Ceza maddesi: 8.2 Acentelerin kendi biletini kullanmas halinde suçlu acente mi, tafl mac m, her ikisi mi? 3. Kural maddesi: Ceza madde 78.9 Kaybedilen belge flart n n yerine getirilmemesindeki iptalde, iptal öncesi verilen 60 günlük süre; flart n kaybedildi i tarihten mi, yoksa bunun tespitinden veya ikaz ndan itibaren mi geçerli olacak? 4. Kural maddesi: 17.1 Ceza maddesi: 76.c Yetki belgesi al p 6 ay faaliyete geçmeme sonras verilecek 2 uyarmaya ra men faaliyete geçmeyenlere ne kadar süre sonra, ne ifllem yap lacakt r? 5. Kural maddesi:17.2 Ceza maddesi: 76.c Faaliyet s ras nda bir y l kadar ara verilebilir mi? Bunun cezas yok mu? Ara varsa hangi hallerde, hangi haklarla olur? Ara süresince, örne in zaman tarifeleri ask ya al nabilir mi? 6. Kural maddesi: Ceza maddesi: 76.ç Belgeler üzerinde tahrifata/sahte belgeye verilen 10 uyar cezas, ikinci, üçüncü tekrarlarda da ayn m? 7. Kural maddesi: 22.2a-3a-3b Ceza maddesi: 76.d Cezaya ra men belirtilen flartlar n sa lanmamas halinde ne yap l r? 8. Kural maddesi: 23.1.a Ceza maddesi: 76.e De iflikli inin çok uzun süre bildirilmedi i tespit edilirse ne yap l r? 9. Kural maddesi: 28 Ceza maddesi 76.g Tafl t kart nda yaz lmas zorunlu olmayan k - sa unvan n do rulu u nas l kontrol edilecek? 10. Kural maddesi: 30.1 Ceza maddesi Bir tafl mac n n bir belgesiyle (örne in D1) yapaca tafl malarda yine kendine ait baflka bir belgede (örne in B2) kay tl tafl tlar kullanmas, bu ifadeye ayk r olmuyor. Ceza almamal! Ekteki listede belirtilen hallerdeki tafl t kullan m cezalar netlefltirilmelidir. 11. Kural maddesi: 30.2 Ceza maddesi 76. Bu geçici kullan m n 7 ifl günü içinde bildirilip bildirilmedi i nas l anlafl lacak? 12. Kural maddesi: 30.3 Ceza maddesi 76. Yol denetiminde bir kullan m n bu kapsamda oldu u nas l anlafl lacak? 13. Kural maddesi: 33 Terminallerin gerekli flartlar kaybetmesi halinde ne olacak? Terminallerin özellikleri, yetki belgesi özel flartlar içine de girmedi i için, bu hale iliflkin 60 günlük sürede giderilmesi gere i ve aksi halde iptal de uygulanamaz. 14. Kural maddesi: 35.1.a-b Ceza maddesi 76. Hizmet akdi olmas, ücret, sosyal güvenlik ve özlük haklar n n zaman nda verilmesinin denetimini kim, nas l yapacak? 15. Kural maddesi: 36.1.f Ceza maddesi: 76.2 Nas l ö renilip uygulanacak? fle al rken önceden bu suçun ifllenmifl olmas halinde durum ne olacak? 16. Kural maddesi: 38.5 Ceza maddesi: 76.i Zaten olan numaralar n sökülmesi ya da de- ifltirilmesi mümkün mü? 17. Kural maddesi: 38.9 Ceza maddesi: 76.i Buna ayk r l klar nas l tespit edilecek, kim edecek? 18. Kural maddesi: 39.2 Ceza maddesi: 26.c/76.j Tafl ma sözleflmesiz düzensiz yolcu tafl maya hangi ceza verilecek 3336 TL mi, 10 uyarma m? 19. Kural maddesi: a-b Ceza maddesi: 26.k/76.n Yukar daki cezalardan hangisi uygulanacak? Eflya tafl mac l nda farkl belgelere sahip olanlar için toplam bir ÜDY ve/veya toplam bir ODY yeterli midir? Birden fazla T1 e sahip olan için bir UDY ve/veya ODY yeterli midir? Birden fazla belge için bir ODY yeterli midir? 20. Kural maddesi: Ceza maddesi: 76.n lgili bilgiler ve belirlenmifl formlar belli de- il. Bu madde uygulanamaz. Ancak içeri i bir genelge/tebli v.s. bildirilebilir ki bildirildi inde buna uyum da orada yer al r ve cezas da ona uymama olabilir. (10 uyarma) 21. Kural maddesi: Ceza maddesi: 77.a-12.2 Belirtilen suçlar n baz lar n n birinci ve ikinci iflleniflinin cezalar bu Yönetmelikte yok. Zira bunlar baflka mevzuat n da konular. Baflka mevzuatta olan ve bu yönüyle birinci ve ikincide cezaland r lmayan suçun, üçüncüsü bu mevzuat ile cezaland r labilir mi? c ve ç nin üç kez ifllenmesi zaten belgenin yenilenmemesini getiriyor. Yetki belgesinin yenilenememesini getiren bir suç için, bir halde de geçici durdurma cezas uygun mu? 22. Kural maddesi: Ceza maddesi: 76.n Daha önce görüntülü ya da görüntüsüz her türlü sesli yay nlara yasak getirilmifl olup, flimdi de sessiz (sesi kapal devre) yay nlarda aç k görüntü suçunun da cezaland r labilece- i bir anlam var. Netlefltirmeli! 23. Kural maddesi: Ceza maddesi: 76.n Gerekli tedbirler belli de il iken, cezaland rma da sübjektif olur. 24. Kural maddesi: 44.1 Ceza maddesi: 26.a Bu ceza kime uygulanacak, sözleflmesiz tafl - mac ya m, acenteye mi? Sözleflme kural na ay k rl k halinde her ikisi de yetki belgesi sahibi tafl mac ve/veya acenteye yetki belgesizlik suçlamas nas l yap lacak? 25. Kural maddesi: Ceza maddesi: o Hangi halde 47 ye göre para cezas, hangi halde 49 a göre uyarma cezas verilece i net de il. 26. Kural maddesi: 57.2 Ceza maddesi: 26.f Yeni tarife haz rlanmad nda, önceden haz rlanan ücret tarifesi otomatik olarak yürürlü e girece ine göre; ücret tarifesi haz rlanmamas suçu-yeni belge alma hali d fl ndanas l oluflacak? 27. Kural maddesi: Ceza maddesi: 76.r Yafl ve özürlülü ün belgelendirilmesi nas l olacak? Belgenin geçerlili i gerekli de il mi? 28. Kural maddesi: 59.3 Ceza maddesi: fl Tafl t tahsisi nas l belirlenir? Tafl t tahsis edilmemesi; zaten seferin yap lmamas, zaman tarifesine uyulmamas olmaz m? 29. Kural maddesi: 59.4 Ceza maddesi: fl Buradaki suçlar n tamam zaten zaman tarifesine ayk r l k ve bilet tanzimine ayk r l k de il midir? 30. Kural maddesi: 60-3 Ceza maddesi: 76.t Terminal olmayan ara duraklar belgeye de yaz lamad na göre bir yerin ara durak olup olmad nas l anlafl l r? 31. Kural maddesi: 63.b Ceza maddesi: 76.u Terminal hizmetlerinde bu yeterlilikler nas l belirlenecektir? 32. Kural maddesi: 63.e Ceza maddesi: 76.u Terminal iflletmecisinden izin isteyen mi var ki, izin vermesin? Ayr ca bunu nas l önleyecek? 33. Kural maddesi: 63.e.f.g Ceza maddesi: 76.u Bunlar esas nda baflka devlet organlar n n görevleri iken terminal iflletmecisine nas l ceza verilebilir? Tafl ma ve tafl t kullanma/ kulland rma suçlar Afla daki hallerde tafl may yapan tafl mac, tafl may yapmayan ancak tafl mada kullan lan tafl t n sahibi olan tafl mac, tafl mac olmayan araç sahibi için uygulanacak cezalar belirlenmelidir. 1. Ayr ca bir tafl mac olmaks z n ya da olup da bilinmeksizin tafl - ma yapan tafl t sahibi: Tafl t n hiç kayd olmamas ya da bir tafl mac ad na özmal veya sözleflmeli olarak tafl t kart sahibi olmas halleri ayr ayr olmak üzere. 2. Yetki belgesiz belirli bir tafl mac ad na tafl ma yapan tafl t: Tafl t n tafl ma yapan kiflinin özmal olmas veya olmamas, tafl t n hiç kayd olmamas veya baflka bir tafl mac ad na özmal veya sözleflmeli olarak tafl t kart olmas halleri ayr ayr olmak üzere. 3. Yetki belgeli bir tafl mac ad na tafl ma yapan tafl t Tafl t n hiç kayd olmamas : Özmal olmas ya da olmamas halleri ayr ayr olmak üzere. Tafl t n tafl ma yapan tafl mac n n baflka bir belgesinde kay tl olmas : Özmal veya sözleflmeli olmas halleri ayr ayr olmak üzere. Tafl t n baflka bir tafl mac n n bir yetki belgesinde kay tl olmas : Özmal veya sözleflmeli olmas halleri ayr ayr olmak üzere.

7 UD-7 05/12/ :02 Page 1 sayfa 7 GÜNDEM Dr. Zeki DÖNMEZ H er zaman oldu u gibi bu Kurban Bayram da büyük bir seyahat talebi yaratt. Farkl tafl ma sistemleri kapasitelerini de zorlayarak imkanlar ölçüsünde talebi karfl lamaya çal flt. Di er tafl ma sistemlerindeki tafl ma araçlar n n hemen hemen tamam ticari iken, karayolu yolcu tafl ma sistemi ticari tafl ma araçlar n n yan s ra önemli ölçüde ticari olmayan tafl ma araçlar n da bar nd r yor. Bu son grup büyük ölçüde özel otomobillerden olufluyor. Karayolunda yolcu tafl tlar d fl nda tamam ticari olan yük tafl tlar da yer al yor. Tafl malar artt Eldeki son rakamlara göre 2007 y l nda otoyol, devlet yolu ve il yollar üzerinde toplam yaklafl k 209 milyar yolcu-kilometre karayolu yolcu tafl mas yap ld. Bunun yaklafl k 118 milyar (yüzde 56,4) yolcu-kilometresi otomobiller ile yap l rken, yine yaklafl k 91 milyar (yüzde 43,6) yolcu-kilometresi otobüslerle yap ld. Bundan hareketle toplamda, otobüslerde ve otomobillerde günlük ortalama tafl ma miktarlar da bulunabilir. Ancak bayram döneminde bu ortalaman n üzerine ç k l - yor. Bayram dönemi yolcu tafl - malar nda otomobil ve otobüslerin tafl ma miktar ve pay hakk nda bilgi bulunmuyor. Daha çok otomobil seyahate ç karken, otobüsler de tam kapasiteli çal flt. Bu nedenle ayn oranlar n korundu u ya da en az ndan otobüslerin yüzde bir paya sahip oldu u söylenebilir. Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken otobüsler yine baflar l bir s nav verdi. Tafl ma güvenli inde do ru çözüm: Otobüs Kazalar da artt Bayram döneminde tafl malar ve trafik yo unlaflmas artt, buna ba l olarak trafik kazalar nda ve bu kazalardaki kay plarda art fl görüldü. Çok say da yurttafl m z hayat n kaybetti. Ancak, önemli miktarda tafl ma yapmalar na ra men otobüslerin kazalar n içinde yer almad klar görüldü. Sadece bir otobüsün, bir yayaya çarpmas sonucunda bir kifli hayat n kaybetti. Bu durum "ya otobüsler olmasayd " veya "daha çok otobüs olsayd ne olurdu sorular - n akla getiriyor. fiu da bilinmeli ki otobüslerin güvenli tafl ma yapmas bu bayramla ya da bayramlarla s n rl de il. fiüphesiz ki kaza da yap yorlar ama di er tafl tlardan çok daha güvenliler. Otobüsler niye güvenli Otobüsler baz özellikleriyle otomobillerden ve di er yük tafl tlar ndan ayr l yor. Daha az kazaya kar flma sonucunu do uran bu özellikler söyle s ralanabilir: Kullan lan otobüslerin tamam ya da ço u daha yeni teknolojilerle üretilmifl güvenli araçlard r. Kullan lan otobüslerin ço u yeni, tamam na yak - n iyi bak ml araçlard r. Genel bak mlar d fl nda s kça kontrol edilmektedirler. Sürücüler di- er tafl t sürücülerine göre daha seçme, daha deneyimli ve profesyoneldirler. Tafl tlar ve sürücüler terminal ç k fllar nda ve yollarda daha s kça ve kapsaml biçimde denetlenmektedir. Tafl mac lar, insani ve ticari amaçlarla tafl ma güvenli- ine ve bu kapsamda sürücü seçim ve görev planlamas na önem vermekte, sürücülerini yönlendirmekte, takip etmekte, denetlenmektedirler. Sektördeki k yas ya rekabet her yönüyle güvenli ve iyi olmay gerektirmektedir. Toplu tafl ma Otobüsler bu özelliklerine de ba l olarak daha az kazaya kar flma yan nda di er tafl tlar için daha uygun bir seyir ortam yaratarak, bunlar n kazalar n da azaltma etkisi yapmaktad r y l nda otoyol, devlet yolu ve il yollar üzerinde toplam 69,7 milyar kilometre seyir gerçekleflti. Bunun 20 milyar kilometresi (yüzde 28,7) yük tafl tlar, kalan 49,7 milyar kilometresi (yüzde 71,3) yolcu tafl tlar taraf ndan gerçeklefltirildi. Görüldü ü üzere, yollarda çok kamyon var türünden görüfller bulunsa da seyirlerin büyük bir k sm yolcu tafl tlar na ait. 3 yük tafl t na karfl l k 7 yolcu tafl t var. 49,7 milyar kilometrelik yolcu tafl t yla yap lan seyirlerin 47,5 milyar kilometresi (yüzde 95,5) otomobillerle, kalan 2,23 milyar kilometresi (yüzde 4,5) otobüslerle yap lm fl. Yani yollarda 1 otobüse karfl l k 21 otomobil var. Tabii bunlara karfl l k yüzde 6 y aflan yük tafl t da yolda bulunuyor. Yap lan tafl ma miktarlar ndan ve bunlara iliflkin seyirlerden hareketle, birim seyir bafl - na tafl ma miktar hesaplanacak olursa; otobüslerin otomobillerden 15 kat yüksek oldu u yani bir otobüs seferi ile 15 otomobil seferi kadar tafl ma yap ld görülüyor. Alternatifler Eksilecek her otobüsün yerine 15 otomobil trafi e kat lacak. Tüm otobüsler kalkt nda otomobiller nedeniyle yollar n yo unlu u yüzde 50 ye yak n artacak. Bu da kazalar n ve kay plar n 3-4 kat na ç kmas dahil çeflitli olumsuzluklar getirebilir. Baz lar, Avrupa da otobüs yok, tren var diyor. Geçmiflte otobüs ile yap lan tafl - malar n önemli bir bölümünü bugün otomobiller ald. Gelecekte de otobüs yolculu unun yerini tren de il, ço unlukla otomobiller alacak. Avrupa da da durum böyledir. Aksini düflünecek olursak, eksilecek her 15 otomobilin yerini bir otobüs dolduracak. Seyahatlerin tümü otobüslerle yap ld nda yük tafl tlar de iflmeksizin yol yo unlu u yüzde 36 ya düflecek, bu da çok daha güvenli bir tafl ma ortam yaratacakt r. Toplu tafl man n di er faydalar Otobüslerin toplu tafl ma yapmas yoluyla seyir ortam n rahatlatmalar, kazalar önleme/azaltma d fl nda da faydalar sa l yor: Otobüs kullan m ; seyir ihtiyac n ve ba l olarak yol ihtiyac n, yüksek yol kapasitesi gereklili ini ortadan kald r yor. Seyahatlerin otomobillere göre toplamda daha az yak t tüketimi ile yap lmas n sa l yor. Bu durum d fla ba ml l n, döviz kayb n n ve çevre kirlili inin azalt lmas sonucunu getiriyor. Otomobil kullan m na ba l eski kay plar n n de eri, otobüs kullan m halinde çok daha düflük rakamlara iniyor. Ticari tafl malar Otobüsler güvenli toplu tafl - ma yaparak pek çok fayda getirmelerinin yan s ra ticari tafl - ma yapmalar nedeniyle pek çok kifliye istihdam, ulusal gelire katk ve kamu maliyesine önemli bir vergi kazanc da sa l yorlar. Ayr ca turizme hizmet yoluyla döviz kazanc sa lamalar ve ödemeler dengesine olumlu katk lar da söz konusu. Otobüsçülük gelifltirilmeli Daha güvenli, daha ekonomik, daha çevreci tafl ma yapabilmek için yeniden düflünülmesi gerekiyor. Di er tafl ma sistemleri bu amaçlara ancak s n rl bir katk sa layabilir ve az say da kifli bunlardan faydaland - r labilir. Hedeflere etkili bir biçimde yürüyebilmek için otobüsçülü ün korunmas, desteklenmesi, kolayl klardan yararland r lmas ile gelifltirilmesi flartt r. Buna yönelik uygulamalar, k sa sürede yüksek getirisi (geriye dönüflü) olan rasyonel hareketler olacakt r. Kurban Bayram kaza bilançosu 43 kazan n meydana geldi i Arife gününde 29 kifli öldü, 133 kifli de yaraland. Bayram n birinci günü 21 kaza oldu, bilanço 12 ölü, 98 kifli yaraland. Bayram n ikinci günü ise 24 kaza meydana geldi, 14 kifli öldü, 74 kifli yaraland. Bayram n üçüncü günü meydana gelen 25 kazada 13 kifli öldü, 102 kifli yaraland. Bayram n dördüncü günü akflam saatlerine kadar 20 kaza oldu, 15 kifli öldü, 58 kifli de yaraland. Arife günü dahil olmak üzere befl günlük sürede toplam 133 kaza gerçekleflti. Bu kazalarda 83 kifli öldü, 465 kifli yaraland. Almanya baflta olmak üzere, Avrupa da demiryollar n n, ABD de ise havayolu ulafl m - n n, ulafl m sistemleri aras nda ilk s rada yer ald düflünülür. Bilgi kirlili i nedeniyle de kimse ciddi bir araflt rma yapmadan bu yanl fl düflünceye inan r. Oysa tüm dünyada karayolu ulafl m, di er ulafl m modelleri aras nda ilk s rada yer almaktad r ve verilere göre hiçbir ülkede yüzde 80 lerin alt na düflmemektedir. Ülkemiz insanlar nda tepkiye neden olan Marshall Plan n n yan s ra, Anadolu co rafyas n n özellikleri, otobüsle yolcu tafl mac l sektörünün hiçbir destek almadan büyüyüp geliflmesi neticesinde, karayolu ulafl m n n pay, toplam tafl malar içerisinde yüzde 95 e ulaflm flt r. Farkl olan ne? Hem Türkiye de, hem de geliflmifl ülkelerde karayolu ulafl m ilk s rada yer ald na göre, "Geliflmifl ülkeler olarak kabul etti imiz ülkelerle, Türkiye aras nda karayolu ulafl m aç - s ndan farkl olan ne" sorusunun cevab da maalesef kamuoyu taraf ndan tam olarak bilinmiyor. Farkl olan, geliflmifl ülkeler dedi imiz ülkelerde karayolu ulafl m nda özel otomobiller çok büyük bir paya sahipken, ülkemizde otobüslerin karayolu ulafl m nda yüzde 45 lik bir payla karayollar n n en büyük kullan c s olmas d r. Peki, otobüslerin karayolu ulafl m nda bu denli büyük bir oranla yer almas kötü müdür? Düflünelim Son Kurban Bayram dâhil, tatil dönemi uzun olan son üç dini bayram süresince otobüslerin neden oldu u veya kar flt ölümlü trafik kazas haf zam beni yan ltm yorsa olmad. Bunda otobüslerin son teknolojilerle donat lm fl olmas kadar, kaptan floförlerimizin uzun yol deneyiminin bulunmas, flehirleraras yollarda güvenli seyahatler için gereken bilgi ve birikimle donat lm fl olmas n n da pay büyüktür. Trafik kazalar n n azalt lmas, yani yol güvenli i d fl nda, yolardaki trafik yo- unlu unun azalt lmas, çevreci olunmas aç s ndan da otobüslerle seyahat, yani ticari toplu yolcu tafl mac l, bireysel ulafl m alternatifine oranla birçok olumlu özelli e sahip bulunuyor. Bir otobüsün tafl - d yolcular bireysel Gerçekçi olmak Rüfltü Terzi 07 Aral k 2009 Pazartesi 7 olarak otomobillerle seyahat edecek olsalar, trafi e 15 küçük arac n daha ç kmas gerekiyor. Çevre aç s ndan da araflt rmalar na göre bir otobüs bir uça a oranla 5 kat daha az çevreye zarar veriyor. Baflar y katmerlendirmek Avrupa ülkelerinin bile, karayolu tafl malar nda ülkemizde otobüsle yap lan tafl malar örnek gösterdi i bir dönemde bu denli olumlu noktalara ulafl lmas nda, bu tafl malar n bir sistem içerisinde yap lmas n n pay büyüktür. Bu nedenle Karayolu Tafl ma Kanunu ve yönetmeli inin sa l kl tafl malar n gerçeklefltirilmesi aç s ndan önemini kimse yads yamaz. Ama böylesine iyi niyetle haz rlan p, seyahat güvenli ini artt racak flekilde yürürlü e konulan mevzuat n, içerdi i baz hükümleriyle bu olumlulu u zedelememesi gerekir. Nitekim son bayramda daha önceki bayramlarda oldu- u gibi, belgeli at l otobüslerin talep olan hatlarda sefere konulmas do rultusunda bir karar al namamas, daha çok otomobilin yollara ç kmas na ve belki de ne yaz kt r ki, daha çok vatandafl m z n hayat n kaybetmesine neden olmufl olabilir. Oysa eflyan n tabiat na ayk r olan düzenlemelerden vazgeçilerek, sistemin daha sa l kl olarak iflletilmesi, otobüsle yolcu tafl mac l n n teflvik edilmesi ve elde edilen baflar n n katmerlendirilmesi sa lanabilir. Vazgeçmek Art k yanl fl inan fllardan, düflüncelerden vazgeçmenin zaman d r. Karayollar nda yaflanan riskin azalt lmas, kazalar n önüne geçilmesi, çevrenin korunmas sadece di er ulafl m modellerinin desteklenmesiyle mümkün olamaz. Çünkü flu anda di er ulafl m modellerinin toplam tafl malar içindeki pay yüzde 5 i biraz aflm fl, yüzde 7 seviyelerine ulaflm fl olup, bu yoldaki çal flmalar hedeflendi i gibi sonuçland r lsa bile neticede di er ulafl m modelleriyle tafl nan insan say s tüm dünyada oldu u gibi yüzde yi geçemeyecektir. O zaman, karayollar ndaki riskin azalt lmas, karayolu tafl malar n n 2003 ten beri yap lmaya çal fl ld üzere, sa l kl bir sistemin devreye sokulmas yla, özel araçlara karfl, otobüsle yolculu un desteklenmesiyle mümkün olabilir. Bu destek çerçevesinde de sektörün taleplerinin mutlaka dikkate al nmas halinde karayolu ulafl m nda istenilen noktaya gelinmesi kolaylaflacakt r. Çanakkale Köprüsü Sar çay-kilitbahir aras nda olacak Remzi Kozal Ulaflt rma Bakanl 'n n 2010 da ihaleye ç kmay planlad Tekirda -Çanakkale- Bal kesir Otoyolu'nun en önemli k sm n oluflturan Çanakkale Bo az Köprüsü'nün yap laca yerin Sar çay-kilitbahir oldu u belirtiliyor. TMMBP-Tüm Mühendisler ve Mimarlar Birli i Platformu Genel Baflkan Mimar Ekonomist Remzi Kozal, stanbul Bo az nda yo unlaflan ulafl m azaltman n gereklili ini vurgulayarak, "En az ndan Bat Anadolu ve Akdeniz bölgeleri ile Trakya ba lant l olarak Avrupa ya yap lan ulafl m n Çanakkale Bo az na infla edilecek köprü üzerinden sa lanmas yerinde bir yap lanma olacakt r. Bu yap lanma, stanbul için 3. köprü gerekli olmakla birlikte- gelecekteki yeni köprü ihtiyac n büyük ölçüde ortadan kald racakt r. Ayr ca, stanbul Bo az d fl nda Avrupa ile Asya aras nda ikinci bir karayolu ba lant s oluflturaca ndan bir alternatif de olacakt r" dedi. Asma köprü olacak Çanakkale Bo az Köprüsü, toplam uzunlu u 433 kilometre olan Tekirda Çanakkale- Bal kesir Otoyol Projesi'yle birlikte Yap- fllet- Devret (Y D) modeli ile ihale edilecek. Otoyol, TEM Otoyolu K nal Kavfla 'ndan bafllayarak Tekirda 'dan geçip Kilitbahir'den Çanakkale Bo az 'na ulaflacak. Avrupa yakas nda Kilitbahir ile Anadolu'da Sar çay aras na köprü yap lacak. Köprü, stanbul Bo az Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi 'asma' olacak. Çanakkale Bo az Köprüsü, 2 alternatifli olarak haz rland. Birinci alternatife göre, köprüden hem karayolu araçlar, hem de trenler geçecek. kinci alternatifte sadece karayolu araçlar geçifli var. 5 milyar dolarl k proje Çanakkale Bo az Köprüsü'nün 1400 metrelik bölümü deniz üzerinde olmak üzere toplam uzunlu u 2 bin 196 metre olarak planland. Köprünün ba lant yollar yla birlikte toplam uzunlu u 13.7 kilometreyi bulacak. Köprü üç gidifl üç gelifl olmak üzere 6 fleritli olacak. Ba lant yolu üzerinde 3 tünel yap m n n da yer alaca köprünün maliyetinin 600 milyon dolar civar nda olmas bekleniyor. çinde Çanakkale Köprüsü'nün de yer alaca 433 km.'lik Tekirda -Çanakkale-Bal kesir Otoyolu'nun maliyetinin milyar dolar aras nda olmas bekleniyor. stanbul trafi ine çözüm stanbul'un trafik sorununa çözümün de parças olan Tekirda -Çanakkale-Bal kesir Otoyolu Projesi, Avrupa'dan gelerek Ege ve Akdeniz'e gidecek trafi in Çanakkale üzerinden geçmesini sa layacak. Tekirda -Çanakkale- Bal kesir Otoyolu, Bal kesir'in Savafltepe ilçesinde Gebze- zmir Otoyolu ile birleflecek. Otoyol, stanbul'un trafi ini rahatlatmak için yap m planlanan bir baflka proje olan 'Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Bo az Köprüsü' projesiyle bütünleflecek. Tekirda -Çanakkale-Bal - kesir Otoyolu, K nal Kavfla 'nda Kuzey Marmara Otoyolu ile buluflacak. Otoyol do uda bu y l ihalesi 5.2 milyar dolara yap lan Körfez Geçifli ve Gebze- zmir Otoyolu'na Bal kesir Savafltepe'de ba lanacak.

8 UD-8 05/12/ :00 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi ULAfiIM S STEMLER Ankara-K r kkale ulafl m 35 dakikaya iniyor Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Elmada viyadüklerin tamamlanmas yla Ankara-K r kkale aras ndaki 75 dakikal k yolun dakikaya inece ini belirterek, ''Ulafl m eziyet olmaktan ç karak, keyfe dönüflecek" dedi. Elmada Viyadü ü nün 300 metre boyunda ve 40 metre yüksekli inde oldu unu belirten Y ld r m, inflaat n tamamlanmas yla rampalardaki s k nt lar n büyük ölçüde giderildi ini dile getirdi. Çal flmalar n Aral k ay içerisinde bitirilece ini ifade eden Y ld - r m, K r kkale Delice'ye kadar 79 kilometrelik yolun otoyol standartlar nda 3 flerit gidifl, 3 flerit gelifl olarak 6 fleritli bölünmüfl yol haline gelece ini bildirdi. Ankara-K r kkale aras ndaki 75 dakikal k yolun dakikaya inece ine iflaret eden Y ld r m, ''Ulafl m eziyet olmaktan ç karak, keyfe dönüflecek. Hay rl u urlu olsun, burada bütün amac m z, vatandafllar m za daha rahat daha konforlu daha emniyetli ulafl m imkan sa lamak'' diye konufltu. nflaat çal flmas n yapan Karayollar Genel Müdürlü ü ekiplerine de teflekkür eden Y ld r m, 12 senedir süren çal flmalar n yüzde 43'ünün 9 y lda, kalan yüzde 57'sinin ise son 3 y lda yap ld n dile getirdi. Y ld r m, yolun Anadolu'ya aç lan önemli bir koridor olmas dolay s yla hiçbir fedakarl ktan kaç nmad klar n vurgulad. Bakan Y ld r m, viyadükten geçen ilk araçlar n sürücülerine karanfil ve üzerinde ''Elmada viyadükleri trafi e ilk aç l fl günü'' yaz l çikolatalar vererek, iyi yolculuklar diledi. Yolcu otobüslerine de binen Y ld r m, yeni yol hakk nda vatandafllara görüfllerini sordu ve bayramlar n kutlad. Vatandafllar da viyadü ün yap lmas ndan duyduklar memnuniyeti dile getirerek, Bakan Y ld r m'a teflekkür etti. Reyhanl dan Cilvegözü S n r Kap s na duble yol Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, "Reyhanl 'dan Cilvegözü S n r Kap s 'na kadar duble yol yap lacak. Ayr ca Hassa ve slahiye'den K r khan flehir merkezine kadar olan yolun ihalesi yap ld. Samanda çevre yolu ve Çevlik-Arsuz yolunu da en yak n zamanda tamamlayaca z'' dedi. Bakan Y ld r m, Hatay da gazetecilere yapt aç klamada, ulaflt rma konusunda alt n y llar n yafland n, ekonomik krize karfl n altyap ya ve yol çal flmalar na hiç ara vermediklerini vurgulayarak, flöyle devam etti: Cumhuriyet tarihinde toplam 6 bin km bölünmüfl yol yap lm fl. 7 y ll k dönemde ise 11 bin 500 km yol yapt k. Bu rakam hemen hemen iki kat y l nda ise bu rakam 22 bin 500'e ç karaca z. Türkiye'nin her bölgesinde 5 kilometre aral klarla karayolu flantiyesi görmeniz mümkündür. Hükümetimiz, birçok konuda tasarrufa gitmesine ra men, ulafl m konusunda her türlü deste i sa lam flt r.'' Hatay'da 1 y l kadar önce Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Hatay Havaalan 'n n aç l fl - n gerçeklefltirdiklerini hat rlatan Y ld r m, ''Türkiye'de hava tafl mac l nda yolcu tafl ma rekoru bu y l Hatay' n, çünkü 1 y lda yolcu kapasitesi 100 binden 270 bine ç kt. Ayr ca yeni terminal binas yak n zamanda hizmete girecek. Böylece, havaalan uluslararas düzeye gelecek'' dedi. Hatay'a gezi amaçl gelmesine karfl n 2 gün içinde tüm bölünmüfl ve yap lmakta olan yollar inceledi ini belirten Y ld r m, flunlar kaydetti: Hatay-Yaylada güzergah n ve Samanda ' inceledik y llar aras nda yollara 40 milyon, y llar aras nda 300 milyon lira harcama yap lm fl ve 2010 y l nda ise 70 milyon liral k harcama yap lacak. Reyhanl 'dan Cilvegözü S n r Kap s 'na kadar duble yol yap lacak. Hassa ve slahiye'den K r khan flehir merkezine kadar olan yolun ihalesi yap ld. Samanda çevre yolu ve Çevlik-Arsuz yolunu da en yak n zamanda tamamlayaca z. Antalya da minibüsçü hatas trafi i kilitliyor Sibel ATASOY / ANTALYA Antalya Büyükflehir Belediyesi Ulaflt rma Hizmetleri Daire Baflkan Nafiz Alt np nar, Antalya daki trafi in suçunun 600 bin araç içinde 827 araca yüklendi ini söyledi. Tüm Özel halk Otobüsleri Birli i Derne i nin (TÖHOB) bu y l Bursa, Eskiflehir ve Samsun dan sonra 4 üncüsünü organize ettikleri toplant Antalya Porto Bello Otel de gerçeklefltirildi. 3 y l önce kurulan TÖHOB un toplant s na 85 kifli kat ld Antalya Belediyesi Ulaflt rma Daire Baflkan Nazif Alt np nar, Antalya da flehir trafi inin 1 kilometrelik alanda t kand n söyledi. Duraklar sorun oluyor Gâvur zmir! Anadolu'nun çok yerinde zmir e zmirlilere gâvur derler. Afla lamak için. Kendinden olmama anlam tafl yan bu nitelemeyi sever, zmirliler. Baflkalar gibi tutucu, ba naz olmaktansa, ça dafl, Avrupai görüntüsünün böyle ayk r bir niteleme do urdu unun fark ndad r. Güler geçer, zmirliler Bugünkü Hisar Camii çevresinde kurulan eski kentin, Ceneviz kolonisi olmas daha sonralar ise Seferad Yahudilerinin gelip yerleflti i bugünkü Konak çevresi nedeniyle, zmir in merkezi y llar boyunca Gavur zmir olarak Cumhur Aral adland r lm flt r. Çarfl n n ve liman n merkezde yer almas, bu al flverifl ve ticaret bölgesinin uzun y llar "Gâvur zmir" diye adland r lmas na neden olmufltur. flgal yaflam fl, kurtulufl savafl ve mübadele ile gayrimüslim nüfusunu büyük oranda yitirmifl olmas na karfl n, baz özelliklerini yitirmemifltir. Kimilerine göre hala gâvurluk diye adland r lsa da, ülkemizin bat l yüzü olmufltur, zmir. Antalya da 600 bin kay tl araç oldu unu kaydeden Alt np nar, "Minibüs sürücülerinin kent merkezinde yapt hata yüzünden trafi in kilitlenmesinin bütün suçu 827 araca yükleniyor. 600 bin arac n oldu u yerde 827 araç toplu i nenin bafl bile olamaz ama toplu tafl ma araçlar duraklara nizami yanaflmad klar ve yolcu bekledikleri için tepki görüyorlar. Özellikle minibüslerin zaman s n rlamas olmamas ndan kaynaklanan a r seyirleri, duraklar yolcu beklemeleri y lmalara neden oluyor. Bir baflka sorun ise son seferlerinin geri dönüfllerinin yap lmamas. Psikoteknik derslerden geçip geçmedi- i gibi kriterler aranmadan çal flan floförlerin yüzünden halk m z ve belediyemiz s k nt ya giriyor" diye konufltu. Vatanseverdir, zmirliler stanbul yönetimi mütareke imzalay p teslim olurken onlar kurtulufl savafl n n ilk kurflunu niyetine kendi insan n sürer namluya. lk kurflunu o s kar. Dönemin yönetimi için kabul edilmez bir baflkald r d r, gâvurluktur zmirlinin bu yapt. Riyakâr de ildir. Hoflgörüsü yüksektir, zmirlinin Kemeralt nda meyhaneler soka olarak bilinen Veysel ç kmaz nda ço u meyhane sahibi ramazan ay nda "meyhanemiz ramazan nedeniyle kapal d r" yaz s asarken, Ferit Baba n n meyhanesi cam na "meyhanemiz ramazanda nöbetçidir" yaz s asar. K zmaz, kar flmaz kimse kimsenin yaflant s - na. Kimileri için ise gâvurlu un d flavurumudur, bu hoflgörü. De erlerinin fark ndad r. Vefakârd r, zmirli Yunan iflgalinden sonra çok büyük bir k sm yanm fl ve harap olmufl halde geri al nan yang n yeri denen, eski kent merkezi olan metruk alan, o zamana kadar yap lan park alanlar n n en büyü ü olan zmir Fuar olarak 1937 de aç lm flt r. Fuar, y k lm fl, tükenmifl kentin insanlar n n gayreti ile zmir' in yeniden kurulusunun ve ça dafl kimli inin göstergesi olmufltur. 30 A ustos kap s ndan girdi iniz zaman sizi sol tarafta küçük bir heykel kars lar. Bu heykel bir yalak önünde 3 adet at bafl ndan oluflmaktad r. Heykelin alt nda "Bu heykel zmir fuar n n yap m nda çal - flan ve ço u bu çal flmalar s ras nda can veren atlar n an s na yapt r lm flt r" diye yazmaktad r. Körfez yollar na Büyükflehir eli Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Körfez yollar nda bak m ve onar m çal flmalar n n ard ndan çizgi çal flmalar - na geçti. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Dairesi Baflkanl ekipleri taraf ndan yürütülen çal flmalardan Körfez Mezarl ile limtepe aras nda kalan 9 kilometrelik köy yolu da nasibini ald. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yenilenen yol, ulafl m kolayl aç s ndan kara yollar standartlar na getirildi. Esentepe ve Hamit Kaplan Caddesi de tümüyle yenilendi. Yol yap m çal flmalar n n tamamland bu yollarda son olarak yaya geçitleri yap ld ve yol çizgileri çekildi. Toplamda 12 bin 100 metrekarelik alana yol çizgileri çekilmifl oldu. Büyükflehir Belediyesi bu çal flmayla hem yollardaki konforu ikiye katlad, hem de ulafl m n daha güvenli yap lmas n sa lad. zmit Yeflilova Turan Günefl Caddesi nden Kaynarca Köyü ne kadar olan 12 köy yolu asfaltland. Kimilerine göre ise, bu ülkede heykeli dikilebilecek o kadar önemli flahsiyet varken yapm flt r yine gâvurlu unu, zmirli. Gâvurluk nitelemesini sever zmirli Ça dafl, demokrat, ayd n ve ayk r olman n karfl l oldu unun fark ndad r, bu nitelemenin. nançlar n insanin vicdan nda oldu unu, kimseye inanc için hesap vermek zorunda olmad n bilir ve dahas kendini gâvur diye niteleyip kendinden saymayanlar da -ki onlar nda emin olun be- enmedikleri gâvur zmir de birkaç can ve/veya mülkü bulunuyordur- ba r na basar, zmirli.. Çünkü hayat n her fleyin önünde oldu unu, as l olan n yaflamak oldu unu bilir ve bunu hayk r r. Gâvurlu u sever zmirli Gâvur zmir, son günlerde bu defa da Faflist zmir nitelemesiyle gündeme geldi. Öyle midir sizce de acaba bilemem ama görev süresi doldu u için yak nda ülkesine dönecek olan talya n n zmir Konsolosu Simon CARTA, tarihi bir talyan cemaatinin oldu u bu ça dafl kentte, kendi kültürleri ve inan fllar ile yaflad klar - n hat rlatarak, zmir den ayr lman n çok zor oldu unu, profesyonel yap s yan s ra, burada gördükleri insani vas flardan çok etkilendiklerini, güvenlik seviyesi çok yüksek, dünyaya örnek bir kent oldu unu söylüyor ve ekliyor Bana o ayr l k gününü hiç hat rlatmay n! Hadi bakal m Elin gâvuru da böyle düflünüyor!! Nolcek flimdi? Napcez flimdi? ESHOT Genel Müdürlü ü bir kez daha hat rlatt : Yeni ö renci ve ö retmen kartlar için süre daral yor Eski ö renci ve ö retmen kartlar, y lbafl ndan itibaren yürürlükten kalk yor. ESHOT Genel Müdürlü ü, yap - lan tüm uyar lara ra men mevcut kullan c - lar n çok az n n yeni kart için baflvuru yapt n hat rlatt ; ö renci ve ö retmenleri bir kez daha uyard. ES- HOT Genel Müdürlü- ü nün ö renci ve ö retmen kartlar ile Kentkart n ayr ayr kullan lmas n ortadan kald rmak amac yla hizmete soktu u "birlefltirilmifl kiflisel kartlar" için baflvurular sürerken, y lbafl ndan itibaren eski ö renci ve ö retmen kimliklerinin toplu ulafl mda geçerlili i kalmayacak. Bu nedenle ö renci ve ö retmenlerin isimlerine özel haz rlanacak kartlardan edinebilmek için bir an önce baflvuruda bulunmalar gerekiyor. Yeni kartlarla ilgili baflvurular 2,5 ay önce bafllad. Tüm ö renci ve ö retmenler için yeni kart haz rlanmas iflinin uzun bir süreyi kapsayaca n dikkate alan ESHOT Genel Müdürlü- ü yetkilileri, afifllerle ve çeflitli duyurularla ilgili tüm kesimleri geç kal nmadan baflvuru yap lmas konusunda uyard. Geride kalan 2,5 ayl k sürede çok az say da baflvuru yap lmas, önümüzdeki günler için s k fl kl k yaflanaca endiflesi do urdu. Tek kart uygulamas n n 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren bafllayaca n ve kart de iflimi için sadece 1 ayl k bir süre kald - n belirten ESHOT yetkilileri, kart bas m ifllemlerinin zaman ald n, son günlere kadar bu tempo sürdü ü takdirde s k nt yaflanaca n dile getirdi. Kemer de yollar de ifliyor Kemer 1 girifline yeni yol Kemer girifline "güzergah" düzenlemesi yap l yor. Kemer in ana arterlerinden biri olan Atatürk Caddesi nde güzergah de ifliyor. Cadde, sadece ç k fl yolu olarak düzenlenecek, girifller içinse yeni yol aç l yor. Kemer Belediyesi, ilçenin Kemer 1 kavfla ndan bafllay p merkeze kadar devam eden Atatürk Caddesi ni yeniden düzenliyor. Düzenleme sonucunda cadde, sadece Kemer den ç k fl yolu olacak. Girifller ise, stabilize çal flmas tamamlanan ve Gül Camii yan ndan girip Carfourr Market in oradan ç kacak olan yoldan sa lanacak. ki cadde aras na ba lant yollar aç lacak. Atatürk Caddesi nin bir taraf nda bisiklet ve yaya yolu, di er tarafta ise ise sadece yaya yolu olacak. Araç yolunun her iki taraf portakal ve nar a açlar ile donat - lacak. Böylece yayalar araç trafi inden uzak tutulacak. Yaklafl k 2 kilometrelik çal flman n tamamlanmas n n ard ndan Liman Caddesi nde de yeni düzenleme yap lacak.

9 UD-9 05/12/ :58 Page 1 sayfa 9 T CAR ARAÇ FUARI 07 Aral k 2009 Pazartesi 9 Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding filosuna 24 DAF çekici Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding, kriz dönemine ra men yat r mlar n sürdürüyor. Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding gerçeklefltirdi i 24 DAF çekici ve 12 T rsan dorse al m ile birlikte araç filosu bir y l içerisinde yüzde 20 büyütmüfl oldu. Alican Ulusoy un liderli inde h zla büyümeye devam eden Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding, T rsan ile yapt özel anlaflma ile lojistik filosunu ve hizmetlerini DAF çekici ve T rsan treylerle zenginlefltirdi. Araçlar n teslim töreni için düzenlenen bas n toplant s nda konuflan T rsan Treyler CEO su Ömer Faruk Tezcan, büyüme odakl firmalar n tercihlerinin DAF ve T rsan olmas n n özellikle onlar n stratejilerini destekleyecek bir tercih oldu unu belirterek, "Tüm dünyay etkisi alt na alan küresel mali krizle birlikte a r ticari araç pazar nda büyük bir daralma yaflan - yor. Bununla birlikte DAF, Türkiye yi kendine hedef pazar olarak belirledi. Çünkü Türkiye pazar bu krizden Avrupa ya nazaran daha az etkilendi. DAF la geçti imiz Eylül ay nda 14 y ld r var olan distribütörlük anlaflmam z ömür boyu iflbirli ine dönüfltürdük. Bu durum DAF n Türkiye yi kilit bir pazar olarak gördü ünün en önemli kan t. Biz de Türkiye de en fazla sat lan her iki çekiciden birinin DAF olmas yönünde bir stratejik hedef belirledik" dedi. Türkiye de sat fl sonras ve müflteri sadakati ile memnuniyeti yaratman n T rsan n en önemli misyonu oldu unu kaydeden Tezcan, Ankara, zmir ve Konya da sat fl merkezleri açacaklar n vurgulayarak, "Ankara Lojistik Üssü nde sat fl, sat fl sonras hizmet ve yedek parça hizmeti veren bir sat fl merkezi aç yoruz. Konya da da showroom ve sat fl ofisi açarak ç Anadolu da güçlenece iz. Ayr ca zmir de de bir sat fl merkezi açarak müflterilerimize daha yak n olaca- z" diye konufltu. Araç al m nda ilk yat r m maliyetinin önemli olmad n dile getiren Tezcan, flunlar söyledi: "As l önemli olan sat n alma maliyeti de il kullan m süresi boyunca katlan lan iflletme maliyetleridir. 5 y ll k bir kullan m için karfl laflt r ld nda DAF marka araçlar di er tüm rakiplerinden daha ekonomik bir tafl mac l k çözümü sunuyorr. Bunu sa lamas ndaki temel neden 1 milyon 600 bin km gibi yüksek bir motor ömrüne sahip olmas, uzun bak m aral klar yla ve düflük yak t sarfiyat yla en ekonomik iflletme maliyetlerini elde etmesidir." Avrupa n n tamam n hizmet a na katt Bir y l gibi k sa bir sürede Avrupa n n tamam na hizmet vermeye bafllad klar n aç klayan Ulusoy Uluslararas Yat - r m Holding CEO su Doluel, "Lojistik sektöründe Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding olarak tam hizmet veren entegre bir yap y yeni yat r mlarla daha da güçlendiriyoruz. Global krizin en a r hissedildi i bir dönemde skandinav ve Balkan ülkelerini de hatlar m za ekleyebilmemiz gurur verici. Acenta say m zdaki art fllarla lojistik hizmetimizi birçok ülkeye daha tafl maya devam ediyoruz. En önemlisi ise bu büyümeyi devam ettirecek olmam z" dedi. Doluel, gelecek hedef ve projeleri hakk nda ise flu aç klamay yapt : "Ulusoy markas n n gücü ile gerek organizasyon yap m z, gerek geçmiflten gelen tecrübelerimizle sektördeki öncü bir kaç firmadan biriyiz ve öyle olmaya da devam edece iz. Bugün 356 araca sahibiz. Yat r mlar m z ve ifl ortakl klar m z daha da büyüyerek devam edecek. Önümüzdeki 5 y ll k süreçte ise alan m zda lider ve uluslararas alanda da büyüyen bir grup olaca z. 2-3 y ll k süreçte ekonomik flartlar n ve müflteri portföyümüzün gerektirdi i her türlü yat r m yapaca z. Bu yat r mlar n bir ucunda gözümüz hizmet verdi imiz müflterilerimizde, di er yandan onlar n ihtiyaçlar na en etkin ve faydal yat r m yapmak, bunlar n gerçeklefltirilmesi yönünde ad mlar atmak üzere di er yanda ise elimiz T rsan ve DAF gibi ifl ortaklar m zda. Bu vesileyle baflta Yönetim Kurulu Baflkan Say n Çetin Nuho lu olmak üzere T rsan ve DAF ailelerine de teflekkür etmek istiyorum." Doluel, "Herkesin yat r m planlar n erteledi i veya küçülmeye gitti i bir dönemde, biz hizmetlerimizde fark yaratmaya yönelik yat r mlar gerçeklefltirerek, 2009 y l nda lojistik sektöründeki ifl hacmimizi yüzde 25, istihdam m z yüzde 35 büyüttük. Güçlü finansal yap m zla yat r mlar m - z öz kaynaklar m zla gerçeklefltirdik. Lojistikte Avrupa'n n en büyük flirketleri içinde yer alan Ziegler ile yabanc ortakl k gerçeklefltirdik. fiimdi de ana faaliyet alan m z olan lojistikte DAF çekici ve T rsan treylerle filomuzun yüzde 20 sini yenileyerek büyüttük" dedi. Lojistikte tek Ulusoy uz Doluel, bas n toplant s ndaki aç klamalar n flöyle sürdürdü; "Lojistik sektöründe tek Ulusoy uz. Markam z bugünkü konumuna getiren Rahmetli Cemal Ulusoy un izinden yürüyen Yönetim Kurulu Baflkan m z Alican Ulusoy un tek bir amac var, o da yat r mdan ödün vermeden büyümek ve daha fazla istihdam yaratmak. Ülke ekonomisine de er yaratmak bizim odak noktam z. 1 y l içinde elde etti imiz büyüme oranlar da bunun en büyük göstergesi. Ekim 2009 tarihinde elde etti imiz ciro, Ocak 2009 cirosuna göre yüzde 103 lük bir art fl gösterdi y l nda ise global krizin yaratt s k nt lar n yavafl yavafl afl lmas yönünde umutlar n güçlenmesine de ba l olarak yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Ancak bizim büyümemizin temel itici gücü elbette sektörün hacmini büyütecek etkileri de içeren inovasyon refleksimiz öncülü ünde sürdürdü ümüz farkl hizmet anlay fl m z. Zaten bizim gerçek farkl l m z da burada yat yor." Bonsen: Avrupa da üçüncülü e yükseldik Tören için Türkiye ye gelen Hollanda merkezli DAF Trucks NV Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ron Bonsen ise yapt konuflmada, 2008 y l n 65 bin araç sat fl ile 5 milyar euroluk ciro ve yüzde 14,1 lik pazar pay yla kapatt klar n belirtti. 16 ton üzeri araçlarda 2009 y l n n ilk 9 ay nda yüzde 14,9 luk pazar pay na ulaflt klar n kaydeden Bonsen, Avrupa da pazar pay nda Volvo'yu geçerek üçüncü s raya yükseldiklerini söyledi. Bonsen, "2002 y l nda DAF Trucks Avrupa da 7 nci s radayken, 2009 y l n n ilk yar s nda 3 üncü s raya yükseldik. Krize ra men 2009'un ilk 6 ay nda 4 milyar dolarl k ciroya ulaflt k. DAF ürünlerinin güçlü performans ile güvenilir olmas ve kullan m esnas nda düflük iflletme maliyeti sat fllar m z olumlu yönde etkiliyor. DAF ürünlerinin yüksek ikinci el de eri ve tüm Avrupa'da güçlü sat fl sonras teflkilat sayesinde tüm ihtiyaçlar an nda karfl l yoruz" dedi. Türkiye nin en önemli lojistik flirketleri aras nda yer alan Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding Afi ye DAF çekici satmaktan büyük bir mutluluk duyduklar n ifade eden Bonsen, bu araç sat fl n n temellerinin T rsan n Eylül ay nda düzenledi i iftar yeme inde at ld n belirtti. Yeni Ford Cargo Comvex Fuar nda Ford Otosan, genifl ürün gam ile Comvex Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar nda tam bir gövde gösterisi gerçeklefltirdi. Ford Otosan, stand nda toplam 12 ticari araç sergilendi. zar pay yla sektörde flu an ikinci s rada bulunuyoruz. Yol kamyonu segmentinde ise liderli imizi yüzde 42 gibi bir pazar pay ile uzun y llard r sürdürüyoruz" dedi. Ford Otosan, Cargo s n f ile de iflik konfigürasyonlarda sunulan yol (4x2, 6x2, 8x2) ve inflaat (4x2, 6x2, 6x4, 8x2) kamyonlar ile çekici (4x2) seçenekleriyle zengin bir ürün gam sunuyor. nflaat segmenti ürün gam n tamamlayacak olan 8x4 inflaat serisi araçlar ise, 2010 y l nda tüketiciye sunulacak. Cargo s n f kamyonlar, 3800 den 6000 mm e kadar sunulabilen dingil aç kl klar ile her üstyap ya uygun araç seçenekleri, yataks z, yatakl ve yüksek tavan çift yatakl kabin seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebiliyor. Nuri Otay Cargo araçlar n Türk mühendisler taraf ndan gelifltirilen 7.3 L ve 9.0 L yerli üretim Ecotorq motoru ile 260 PS den 380 PS aral nda güç ve Nm aras nda tork seçenekleri sundu unu söyledi ve sözlerine flöyle devam etti: "Yenilenen Ecotorq motor gam m z, Euro 5 standard na uygun olarak pazara sunaca z. Böylece Türkiye de gelifltirilen ve üretilen ilk Euro 5 seviyesi a r ticari araç motorunu Ford Otosan gelifltirmifl olacak. Yeni 1838 çekici modelimizde müflterilerimiz için de er yaratacak yenilik ve iyilefltirmeler sunuyoruz. Arac m z n içinde ve d fl nda birçok yenilik yer al yor. Konfor, kalite müflteri beklentileri do rultusunda gelifltirdik ve yak t tüketimini düflürdük. Bu sayede Yeni Ford Cargo 1838 çekici ile bu segmentteki pazar pay m z yüzde 30 art rmay hedefliyoruz." Nuri Otay ayr ca inflaat segmentinde de büyümek istediklerini, müflteri beklentilerine göre a r yol ve kullan m flartlar göz önünde bulundurularak yeni inflaat serisi kamyonlar gelifltirdiklerini ekledi. Otay "Yeni inflaat serisi ile inflaat segmentinde yüzde 2 pazar pay hedefliyoruz" dedi. Transit Connect, Ford Otosan n fuar stand nda 2 modeli ile yerini alan bir di er araç oldu. Ford Transit in yeni okul minibüsü ve tüketicilerden yo un ilgi gören panel van ve kamyonet modellerinin yan s ra; yerli önden çeker motorlu yeni minibüs modelleri de fuar stand nda yer alan araçlar aras ndayd. Fuar stand - F ord Otosan, fuar stand nda iki önemli lansmana imza att. Ford Otosan n Eskiflehir tesislerinde üretilen Cargo kamyonlar n yeni inflaat serisi ve yeni çekici modelleri, fuarda medya mensuplar na ve kamuoyuna ilk kez tan t ld. Yeni inflaat serisi 6x4 ve 8x4 kamyonlar n mikser, damper ve beton pompas uygulamalar 2010 y l içinde piyasaya sürülecek. Ford Otosan Yeni inflaat serisi ile ilk kez 8x4 segmentine de girmifl oluyor. Yeni çekici modeli ise, 380 PS lik yeni motoru ve önemli ürün de ifliklikleri ile dikkat çekiyor. Cargo araçlara, ülkemizin otomotivin ana vatan na ihraç etti i ilk araç olan Transit Connect in iki, kendi segmentinin tart flmas z lideri Transit in dört modelinin yan s ra iki adet de Ranger efllik etti. Ford Otosan n yeni modelleri ve fuarda sergiledi i di er ürünlerinin tan t m için düzenledi i bas n toplant s nda konuflan Genel Müdür Baflyard mc s Nuri Otay, "Kaliteli ürünlerimizin yan s ra, güçlü sat fl ve sat fl sonras hizmet a m zla, 116 sat fl noktam z ve 161 yetkili servisimiz ile Türkiye nin her yan nda müflterimize yak n z" dedi. Otay, flirketin küresel krize ra men ticari araçlar pazar nda baflar l performans n sürdürdü ünü dile getirdi: Ekim sonu kümülatif sat fl adetlerine göre ticari araç pazar pay m z yüzde 1.8 art rarak yüzde 25.3 e getirmeyi baflard k. Nisan ay nda yeniledi imiz Connect, yüzde 22.6 ya ç kard pazar pay ile s n f n n en çok satan ikinci markas olma özelli ini koruyor. A ustos ay nda yeniledi imiz Ranger ise, geçen seneden artan performans n daha da gelifltirdi ve pazar pay n yüzde 4,6 art rarak yüzde 16,2 pazar pay na ulaflt ve s n f n n en çok satan ikinci markas oldu. Transit, pazar pay n bu sene daha da art rarak, yüzde 37,9 ile s n - f nda aç k ara liderli ine devam ediyor." Yeni Cargo modelleri ile ilgili bilgiler de aktaran Otay, "Cargo s n f araçlar m zla, yüzde 17 pa- Ford Otosan n stand n gezen Rüfltü Terzi ve Sinan Solok flehir içi servis araçlar n çok be endiklerini ifade ettiler. n ziyaret edenler Ford un yeni 4 tekerden çekifl sistemi hakk nda bilgi ve test filmleri de izleme flans elde etti. "1959 y l ndan beri yap - lan en büyük kampanya" slogan ile yola ç kan Ford Otosan, y l sonuna kadar geçerli olan bu kampanyas ile tüm Ford Otomobil ve Ticari araçlar nda (cargo hariç), 5 bin TL ye varan indirimlerle birlikte, 50 ay garanti ve yol yard m hizmeti de sunuyor. Kampanya kapsam nda Fiesta da TL, Focus ta TL peflinat ödeyen tüketiciler, 500 TL taksitle anahtar teslim arac n sahibi olabiliyor. Ford Otosan fuara özel olarak ek yüzde 8 indirim veriyor. Bu indirim mevcut 50. y l kampanyas ile beraber kullan labilecek. Kampanya kapsam nda Connect te TL, Transit te TL peflinat ödeyen tüketiciler, 500 TL taksitle anahtar teslim arac n sahibi olabilecek. Fuar süresince ziyaretçiler, Ford Otosan stand nda gerçeklefltirilecek gösteri ve flovlar izleme, oyun ve çekilifllere kat larak sürpriz hediyeler kazanma flans da sahip oldu. Nuri Otay, Ford Otosan n en fazla sat fl gerçeklefltiren bayilerinden olan Baflar Otomotiv sahibi Mustafa Baflar a bir maket sundu.

10 UD-10 05/12/ :56 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi SEKTÖR-GÜNCEL PAZAR 35 y l kadar önceki bir düflüncemizin; Bahreyn-Katar aras nda gerçeklefltirilmesi, dertlerimizi deprefltirdi. 70 li y llar n sonudur. stanbul da nflaat Müteahhitleri Birli i Baflkan, Hürriyet e aç klama yap yor: "Bize izin versinler, hafriyatlarla, Marmara ya bedava yapay ada yapal m!" Fikrin uyan fl Ahmet Türko lu Yüksek Trafik Güvenli i Kurumu Derne i Baflkan Deniz otoban neden olmas n? stanbul, Anadolu yakas n by-pass etmek y l önceki düflüncemizi Araplar gerçeklefltiriyorlar Bu aç klaman n, hafriyat dökme alan n bedavalaflt rmak amac güttü ü bir yana, bizde bir fikir uyanm flt : Böyle birkaç adac ktan yararlan larak, Kumkap -Mudanya veya Yalova aras na neden köprü kurulmas n? Baz toplant larda bunlar dile getirmifltim. Denizde ekolojik denge bozulmas bahaneleriyle bu fikre sahip ç kan olmad. 30 Kas m 2009 tarihli haberde, malum otoyolun yap laca iflleniyordu. Geliflen inflaat teknolojileriyle, yapay ada yerine, kaz k vd. sistemlerle ayaklar yap labildi ine göre, TC bunu düflünmelidir. Kamyon ve tren de geçirilebilecek böyle bir sistemle, TC miz, çok kazanç sa layabilecektir. Otobüsçülerimizin de zmir civar na yapacaklar seferlerde zaman =yak t tasarrufu ve en az 2-3 saatlik k salmalar, kendilerine çok yarar sa layabilecektir. Yap- fllet-devret modeliyle de yap labildi ine göre 2-3 milyar dolar aras ndaki maliyet, belki de çok k sa süre içinde geriye kazan lacakt r. Çünkü tasarruf yüksek olacakt r. Di er taraftan; 1- Topçular-Eskihisar aras Körfez geçifli, 5 milyar dolara mal olacakt r, içinde 422 km de otoyol vard r. 2- stanbul için 3. Köprü nün tam bir çözüm olmas ndaki en büyük yard mc s, kuvvetle muhtemeldir ki bu proje olacakt r. Böylelikle Bursa- zmir yönüne giden karayolu ve ray trafi inin yükü 3. köprüye bindirilmeyecektir. lgili Haberler: 1- En uzun deniz otoban inflaat bafll yor (30 Kas m 2009 haber7-cha) Körfez ülkelerinden Katar ve Bahreyn'i birbirine ba layacak ve deniz üzerinde yap lacak 40 kilometrelik otoban inflaat gelecek y l bafllayacak. ki ülke aras ndaki otoban maliyetinin 2,7 milyar dolar bulmas bekleniyor. Katar ve Bahreyn'in 700 milyon dolar vermesi, kalan 2 milyar dolar n da kurulan flirket taraf ndan al nacak kredilerle tamamlanmas hedefleniyor. 2- stanbul, otoyolla 6 milyar TL ye zmir e ba lanacak (16 Ocak 2008 Sabah) Ulaflt rma Bakanl, 6 milyar TL lik (5.2 milyar dolar) yat r mla 2008 y l na damgas n vuracak olan zmit Körfez Geçifli ile 422 kilometrelik Gebze- zmir Otoyolu nun yap-ifllet-devret yöntemiyle ihale edilmesi için Yüksek Planlama Kurulu na baflvurdu. Hz. Mevlana dan Hac n Fazileti "Hz. Mevlana n n-divan- Kebirinden al nm flt r." fieyhmus Balgün Yolculuk davulu çal n yor. Haydi, Hakk n inayetine, lutfuna güvenerek, O nun bizi koruyaca na emin olarak yola ç kal m. Cenab- Hakk n "Gel" diye ruhlar ça rd - yer orada. Biz O na yöneldikten, oras bize k ble olduktan sonra yol k sal r. Yolumuzu kesmek isteyen da bile sayg ile e ilir, yerlere serilir, bize yol verir. Ey hakikat madenine, aflk diyar na do ru yol alanlar, merhaba! Hofl geldiniz der. Yolumuzun k lavuzu, öncüsü O olunca, yol üstündeki tafllar, ayaklar m z incinmesin diye ipek gibi yumuflak bir hal gelir. Ey, evini, bark n, çolu unu, çocu unu, yaflad flehri b rak p kervanlarla uzun bir yolculu u göze alan hac! Allah evinin yolculu una hofl geldin! Kabeyi ziyaret etmek, Hz. Mustafa (s.a.v) in türbesine yüz sürmek için gündüzleri yar aç yar yar susuz yollar aflt n. Geceleri bile karar n yoktu. Hakk n k blegahma yüzünü, gö sünü sürdün, Allah evine girdin. "Giren eman bulur kurtulur." s rr - na erdin. Allah bu yolda herkesi, her çeflit tehlikelerden korusun. Sizler o mubarek yerlere kavuflmak mutlulu una erdiniz. Orada hac lar n "Lebbeyk!ésesleri ta arfla ulaflmada, gökyüzü u ultularla dolmada. Ey Merve yi gören! Ey Safa tepesine ç kan hac! Ne mutlu sana! Çekti imiz s k nt lar, eziyetler dilerim ki size bir hazine olsun! Fakat ne yaz k ki kendiniz, kendi varl n z, kendi hazinenize perde olmufltur. Cenab- Hakk Kabe sini tavaf etmeyi, kirliliklerden temizlenmifl bir gönül Kabesi elde edesin diye sana farz k lm flt r. Ey gönül! O nun sevgi kap s ihram na gir, gir de ferman sahibi ol! Yokluk Arafat nda dön dolafl, niyazlar et! Kabe nin seni karfl lamas n istiyorsan;" Biz"li i ve "ben"li i Mina da kurban et. Hac hacdan dönüp gelmifl ama gönlü orada kalm fl; can, Kabe nin halkas n tutmufl, beden ise burada dertlere düflmüfl, periflan bir halde. Sen, e er Kabe ye gidemedinse, mutluluk seni oraya fleksin götürsün. Ey bofl fleylerle u raflan zavall kaçma! Çünkü, Hakk tan baflka kaçacak yerin yok. Milli Piyango y lbafl biletleriniz bu sene de Total de Total in gelenekselleflen "Y lbafl Bileti Kampanyas " talih kuflunu bu y l da getiriyor. Club Total kart ile al flverifl yapan müflterilerine Milli Piyango Y lbafl çekilifline çeyrek bilet hediye eden Total, üyelerine bu senenin y lbafl büyük ikramiyesi olan 30 milyon TL ye ulaflma flans veriyor. 1 Aral k ile 31 Aral k tarihleri aras nda devam edecek kampanya ile Total istasyonlar ndan Club Total ile al flverifl yapan müflterilere her ikinci 100 TL ve üzeri al flveriflleri için 1 adet "Milli Piyango Y lbafl Çeyrek Bileti" hediye edilecek. Otogaz müflterileri Club Total Card sahiplerine bu y l ayr bir f rsat sunan Total, toplam otogaz al flveriflleri 150 TL ye ulafl nca, bir adet çeyrek bilet verecek. Peugeot, elektrikli i0n modeline ön sipariflleri al yor Peugeot, elektrikli otomobili i0n un ön siparifllerini almaya bafllad. i0n modeli ile bireysel, ticari ve kurumsal müflteri kitlelerine yönelik "0" emisyonlu bir flehir içi ulafl m çözümü sunan Peugeot, bu flekilde ürün gam n otomobildeki yeni geliflmeler do rultusunda biçimlendiriyor. Lityum-iyon tipi akülerin kullan lmas sayesinde elde edilen performans ve 130 km lik menzili ile bu otomobilin flehir içi ulafl m ve çevreye sayg gereklerini karfl layan etkin bir çözüm oluflturmas öngörülüyor. Bireysel müflteriler için, Peugeot nun Almanya, ngiltere, spanya, Fransa ve talya daki internet sitelerinde ön siparifller aç ld. Audi den hat trick Almanya n n en önemli otomotiv ödüllerinden biri olarak kabul edilen Auto Trophy yi üç modeliyle birlikte kazanan Audi en baflar l marka oldu. 22 y ld r düzenlenen Auto Trophy ödüllerinde 43 kez ödül alan Audi, bu y l kendi s n flar nda en fazla oyu toplayan A5 Sportback, R8 Spyder ve Q5 modelleriyle baflar ya ulaflt. Orta s n f kategorisinde oylar n yüzde 27,2 sini alan A5 Sportback böylece, Alt n Direksiyon ödülünden sonra yeni bir baflar ya daha imza atm fl oldu. Audi nin sportif SUV modeli Q5 de, yüzde 14,9 luk bir oy oran yla Off-road araç kategorisinde ödüle lay k görüldü. Audi nin ödül ald üçüncü modeliyse henüz lansman yap lmayan Audi R8 Spyder oldu. A3 Cabriolet, S5, R8 A5 Cabriolet de ödül alan modeller oldu. Porsche ödülleri topluyor P orsche, Panamera ve 911 Carrera modelleriyle Auto Trophy ödülü ald. 911 Carrera bu ödülü spor otomobil segmentinde 16 nc kez alma baflar s gösterdi. Oylar n yüzde 25,6 s n alan Panamera, 14 yar flmac aras nda en fazla puan toplayan model oldu. Oylama neticesinde yüzde 22,1 lik bir oran elde eden 911 Carrera, 23 model içinde 1 incili e ulaflt. Geçti imiz aylarda, Lüks S n fta Y l n En yi Yeni Otomobili olarak Alt n Direksiyon ödülünü de alan Panamera, k sa zamanda birçok uluslararas ödül alma baflar s gösterdi: Kanada da, Kanada Otomobil Gazetecileri Birli i (AJAC) içinde yer alan, önde gelen 70 otomobil gazetecisi, Panamera y "En yi Yeni Prestijli Otomobil" seçti. Otogarda Kiral k Büro Mobilyal tam teflekküllü Tel: KAYIP Abdullah Çay ad na kay tl Güney Bat kot D.8 nolu dükkan ma ait Tapu Tahsis Belgemin asl kaybolmufltur. Hükümsüzdür. Tur stanbul Sey. Tic. Ltd. fiti. ne ait F1 firma listesi kaybolmufltur. Hükümsüzdür. stanbul Metro Turizm Sey. Ltd. fiti. ne ait 34 ZK 944 plakal arac n D1 tafl t kart kaybolmufltur. Hükümsüzdür. A r Do u Anadolu Turizm/Celal lhan ad na kay tl Hat çizelgesi kaybolmufltur. Hükümsüzdür.

11 UD-11 05/12/ :51 Page 1 sayfa 11 GÜNCEL 07 Aral k 2009 Pazartesi 11 Ali Ç kkan Kabul etmek laz m Kabul etmek laz m, içeride ne denli s k nt lar yaflarsak yaflayal m, ülkemiz güçlü, büyük ülkeler aras nda yer al yor. Ekonomisiyle, ulafl m yla, iletiflimiyle, turizmiyle, sanayisiyle, yeralt zenginlikleriyle, dünyaya aç k olufluyla, her anlamda büyük bir ülkeyiz. Büyük ve genç bir nüfusa, büyük bir yüz ölçümüne sahibiz. Kültürel zenginli imiz olarak kabul etmemiz gereken farkl etnik, dinsel kökenlere sahip insanlardan oluflan, hofl bir resim veren mozaik gibiyiz. Tek problemimiz ise, içeriden bu büyüklüklerimizi göremeyiflimiz ve birbirimizin aya- ndan çekme huyunun neredeyse genlerimize ifllemesidir. Bu problemimizden yararlanmak isteyen baz güçler ise, geliflmemizin önüne geçmek için, çeflitli oyunlar planl yorlar. Ülkemizin istenilen istikrara kavuflmas n engellemek ad na çeflitli planlar içerisinde yer al yorlar. Politikac lar m z hala asgari ortak paydada buluflabilme olgunlu una eriflemediler. ktidar muhalefeti dinlememekte, muhalefet ise iktidar anlamamakta kararl gibi görünüyor. AB nin Türkiye ye ne getirip, ne getirmeyece i tart - fl lmaya devam ediyor. AB ye çok da s cak bakmad - m, tam üyeli imizin koflulsuz kabulünün ise AB nin hiçbir öneminin kalmayaca bir dönemde gerçekleflebilece ini bu köflemde sizlerle paylaflm flt m. Ama bilinen bir fley var ki, AB asla bize "Hay r, sizi istemiyoruz" diyemeyecek. "Kap da bekle, hele bir de flunlar yerine getir" diyerek, arada bir bize fleker tutup gönlümüzü alarak, yedek güç fleklinde yanlar nda olmam z sürdürmeye çal flacak. Bu kadar büyük, güçlü, genç nüfuza sahip ve ABD ile AB nin bile vazgeçemedi i bir ülke olarak, en geliflmifl sektörümüzün otobüsle yolcu tafl mac l sektörü oldu unu da görmezden gelmeyelim. Toplu tafl mac l k yap yoruz, karayollar n n daha güvenli olmas na katk sa l yoruz ve insanlar m z n seyahat özgürlü ünü en iyi flekilde kullanmalar na olanak tan yoruz. Otobüslerimiz genç, konforlu ve güvenli, kaptanlar m z bilgili ve deneyimli. Otobüs iflletmelerimiz art k yurt d fl na aç lm fl vaziyette. Buradan hareketle, tüm ülkemize ve yan s ra sektörümüze gerçekçi bakt m zda, baz komplekslerimizden ar n p, "otobüsle yolcu tafl mac l sektörünün uluslararas birli inin sa lanmas nda neden biz öncü rol oynamayal m" sorusunu cevapland rmam z gerekir. Kendimize böyle bir misyon yüklemekten neden kaç nal m? Ukraynal meslektafllar m zla yapt m z görüflmelerde bize nas l bakt klar n gördük. Ortado u zaten bizden her konuda bu sektör aç s ndan destek istiyor. E er biz yine kendi kuyumuzu kazmazsak, bu uzun soluklu maratonu da baflar yla tamamlar, Uluslararas Otobüsçüler Birli i ni Türkiye merkezli olarak kurar z. Yeter ki, art niyetli baz insanlar gölge etmesinler. KURUCUSU: Galip ÖZTÜRK YAYIN SAH B : Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet YALAMANO LU Genel Müdür: Murat ARAZ Genel Müdür Yard mc s Mehmet TEK N, Bafl Hukuk Müflaviri Av. Korhan fiengün Yay n Dan flman Dr. Zeki DÖNMEZ Ulaflt rma Dan flman Nur GÜLTEK N Yay n Dan flma Kurulu Baflkan: Necmi HAT PO LU Koordinatör: Mevlüt LG N ÜYELER Rüfltü TERZ Hayati UZUN Mehmet ERDO AN Ali ÇIKKAN Erdem YÜCEL Mustafa SAGUN Genel Yay n Yönetmeni Ufuk SAKA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Muammer BAfiKAN Haber Koord.: Erkan YILMAZ Haber Müdürü: Akgün ÖZA IR Editör: Korkut AKIN Grafiker: Muzaffer AYSU Da t m Cenk TOPAL TEMS LC L KLER: ANKARA: smail Beflu ul ANTALYA: Sibel Atasoy BURSA: Bülent Yörü D YARBAKIR: Ramazan Demir ED RNE: Hüseyin A rseven SAMSUN: Meriç Özdemir Bilgi fllem Ercan Kalafat Yay n türü: Yerel süreli Haftal k Gazete ISSN: YEN ULAfiTIRMA DÜNYASI Gazetesi nde, yay nlanan foto raflar n her türlü telif hakk Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ye aittir. zin al nmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Gazetemiz bas n ifl eti ine ve ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yazarlar n fikir ve düflüncelerinden kendileri sorumludur. YÖNET M YER : Büyük stanbul Otogar Metro Binas Kat Bayrampafla / STANBUL Tel: (0212) /117 Fax: (0212) ABONEL K: 6 ayl k 50 TL- 12 ayl k 100 TL BANKA HESAP NO: fl Bankas -K z ltoprak fib.: BASILDI I YER: hlas Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna / stanbul Tel: Haz rlayan ve Sunan: Atlas Yaz l m ve Bil. Hiz. Tic. A.fi. ad na Genel Müdür: Yalç n AYTANÇ 2010 da 25 bin kifli hacca karayoluyla gidebilecek Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakan Faruk Çelik, önümüzdeki y ldan itibaren 25 bin kifliye karayoluyla hac imkan sa lamaya çal flt klar n aç klad. Faruk Çelik Suriye ve Ürdün'le vizelerin kald r lmas n n karayoluyla hacca gitmeyi kolaylaflt rd n n alt n çizen Çelik, Suudi Arabistan s n r na dayanman n karayoluyla hac için ciddi avantaj sa lad n vurgulad. Hac farizas n yerine getirmek amac yla kutsal topraklarda bulunan Çelik, Türkiye'ye dönmeden önce Medine'de bas n mensuplar na izlenimlerini aktard. Hac lar n kutsal topraklarda kal fl süresinin günden 30 güne düflürülece ini ifade eden Çelik, karayolunun aç lmas n n bunu kolaylaflt raca n dile getirdi. Suriye ve Ürdün'le sorunun çözüldü ünü, sadece Suudi Arabistan k sm n n hallolmas için çal flacaklar n kaydeden Çelik, "Arabistan giriflinde gelen araçlar n konuflland r lmas ve güzergah boyunca sosyal tesislerin yap lmas ihtiyac var. Bu, çok fazla zaman almaz. S n ra yak n do u bölgelerinden ortalama bin kiflinin karayoluyla hac yapmas n planl yoruz" dedi. Türkiye'den gelen hac lar n yafl ortalamas n n bu y l 60'lardan 52'ye düflürüldü ünü de belirten Devlet Bakan, belli yafl n üstündeki hac lar n kontenjan n artt racaklar na dikkat çekti. Bir soru üzerine Medine'den 20 kilo hurma ald n söyleyen Devlet Bakan, 'Meclis'e yetmez' görüflüne ise flu karfl l verdi: "Meclis'e götürmeyece im. Bakanlar Kurulu'na yeter." ICU çal flmalar h zlan yor TOFED Genel Baflkan Yard mc s Ali Ç kkan baflkanl nda, 2 Aral k Çarflamba günü toplanan TOFED Uluslararas liflkiler Komisyonu, Ukrayna Otobüsçüler Birli i nin genel kuruluna bir heyetle kat lmaya karar verdi. T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu, oluflturulmas için çaba harcad Uluslararas Otobüsçüler Birli i nin oluflumunda ilk ad m Ukrayna Otobüsçüler Birli i ile atm flt. 17 Aral k tarihinde Ukrayna da yap lacak olan genel kurula bir heyetle kat lmay kararlaflt ran TOFED Uluslararas liflkiler Komisyonu bu karar do rultusunda haz rl klara bafllad. lk olarak gerek Türkiye deki gerekse dünyadaki otobüsle yolcu tafl mac l sektörünün tüm bilgilerinin yer ald bir CD haz rlanacak. Komisyonda yer almas için istihdam edilecek ngilizce, Rusça ve Arapça bilen elemanlarla hem TOFED in tan t m sa lanm fl olacak, hem de Uluslararas Otobüsçüler Birli i nin (ICU) amaç, hedef ve vizyonu ile elde edilmesi olas kazan mlar anlat lacak. Yurt d fl nda ICU anlat lacak Bu amaçla yurtiçinde de ulusal gazetelere ilan verilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi sa lanacak ve destek aranacak. Ukrayna daki toplant n n hemen ard ndan Balkan ülkelerine bir ziyaret gerçeklefltirilerek Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya daki otobüsçülere ICU anlat larak onlar n da kat l m sa lanacak. Bu çerçevede belirlenecek olan bir bütçeyle Romanya, Bosna Hersek ve Arnavutluk ile Gürcistan, Azerbaycan ve ran ile Suriye, M s r, Ürdün ve Sudan daki karayolu yolcu tafl mac lar n n mesleki sivil toplum örgütleriyle iliflkiye geçilecek. BAfiSA LI I K rflehir fianal Turizm firma sahibi ve kurucusu sektörün sevilen ismi ÖMER fianal I kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiam za baflsa l ve sab rlar dileriz. AL ÇIKKAN-MEVLÜT LG N BAfiSA LI I BAfiSA LI I BAfiSA LI I BAfiSA LI I K rflehir fianal Turizm firma sahibi ve kurucusu Sektörün sevilen ismi ÖMER fianal I K rflehir fianal Turizm firma sahibi ve kurucusu Sektörün sevilen ismi ÖMER fianal I K rflehir fianal Turizm firma sahibi ve kurucusu Sektörün sevilen ismi ÖMER fianal I K rflehir fianal Turizm firma sahibi ve kurucusu sektörün sevilen ismi ÖMER fianal I kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiam za baflsa l ve sab rlar dileriz. MUSTAFA ÖZCAN-BÜLENT YILDIZ BAfiSA LI I kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiam za baflsa l ve sab rlar dileriz. GAL P ÖZTÜRK kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiam za baflsa l ve sab rlar dileriz. TÜRK YE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU ad na RÜfiTÜ TERZ Genel Baflkan kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiam za baflsa l ve sab rlar dileriz. BÜYÜK STANBUL OTOBÜS filetmeler ANON M fi RKET ve ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBÜSÇÜLER DERNE ad na AHMET YALAMANO LU Yönetim Kurulu Baflkan K rflehir fianal Turizm firma sahibi ve kurucusu sektörün sevilen ismi ÖMER fianal I kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiam za baflsa l ve sab rlar dileriz. KIRfiEH R fianal TUR ZM ZM R TEMS LC S SERDAR GER LAKAN

12 UD-12 05/12/ :50 Page 1 sayfa 12 Uluslararas iliflkiler ve görevlerimiz Önce düflünce oluflur, ard ndan projelendirilir ve çal flmalara bafllan r. Özellikle uluslararas iliflkiler hiç de san ld gibi kolay geliflmez. Yavafl, yavafl oldu u kadar da emin ad mlarla yürünmesi gerekir. Türkiye nin ana ulafl m sistemi olan Mevlüt lgin karayolu tafl mac l n n temelini oluflturan yolcu tafl mac l sektörü, kendi oluflumunu tamamlad ktan sonra uluslararas örgütlenmenin gereklili ini kabul ederek çal flmalara bafllad. TOFED befl y ll k geçmifliyle sadece yurtiçinde de il yurtd fl nda da hakl olarak sayg n bir yer edindi. Türkiye nin gerek otobüs üretiminde merkez olmas gerekse yolcu tafl mac l - nda yayg nl k, sayg nl k, en ileri teknolojiyle konforlu ve güler yüzlü hizmet vermesiyle uluslararas örgütlenmenin de lideri olmas gerekirdi. Öyle de oldu. Uluslararas Otobüsçüler Birli i nin (ICU) öncüsü oldu. Bugün TOFED hem iflletmelerin hem de otobüsçülerin özlük haklar n koruyan, kollayan ve daha da iyileflmesi için giriflimlerde bulunan önemli bir konumdad r. At lan ad mlar, yap lan giriflimler meyvelerini vermeye bafllam flt r. flte ilk örne i Busworld Fuar d r ki çok k sa bir geçmifli olmas na ra men etkinlikte Kortrijk i bile geçmifltir. TOFED Uluslararas liflkiler Komisyonu Ukrayna Otobüsçüler Birli i nin genel kuruluna kat lacak ve orada da hem Türk otobüsçülerinin hem de verilen hizmetin önemini anlatacakt r. TOFED bu çal flmaya IRU (Uluslararas Kara Tafl mac lar Birli i) içerisinde bafllam fl ve hakl olarak destek alm flt r. Çünkü IRU, bilindi i gibi otobüsçülerden çok yük ve eflya tafl mac lar n n örgütüdür. Ukrayna ile gelifltirecek olan iliflkiler ileride Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya hatta Arnavutluk ile Gürcistan, Azerbaycan ve ran ile Suriye, M s r, Ürdün ve Sudan daki otobüsçülere yay lacak, giderek ad n tafl d gibi otobüsçülerin uluslararas mesleki birli i olacakt r. Bunun yurtiçindeki yans mas da gerek Karayolu Tafl ma Kanunu ve Yönetmeli i ile ilgili mevzuatlardaki olumlu geliflmeler olacakt r. Bu da TOFED in oda fleklinde yar resmi bir kuruma dönüflmesinin göstergesidir. Her ne kadar i neyle kuyu kazmak gibi görünse de, diplomatik iliflkiler böyle gelifliyor, böyle anlam kazan yor. Biz, TOFED olarak hem sektörü hem de üye olsun olmas n, flehir içi tafl mac l k ya da servis tafl mac l yapsa bile bütün yolcu tafl mac lar n kârl, yararl ve verdikleri hizmete uygun koflullar sa layarak rahat ve huzurlu olmas için çal fl yoruz. Avenue; ngiltere, Almanya ve Azerbaycan yollar nda Temsa Global in kent içi ulafl m için gelifltirdi i Avenue, yeni marka logosu ile ngiltere, Almanya ve Azerbaycan a sat ld. Törene kat lan D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Ça layan, son 6 y lda 1 milyar dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltiren Temsa n n oluflturdu u eserlerin Cumhuriyet tarihine alt n harflerle yaz lacak baflar lar oldu unu söyledi. Mehmet Buldurgan Erkan YILMAZ Yeni logolu araçlar n sat fl ile ilgili Sabanc Center de bir tören düzenlendi. Törene D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Ça layan, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, Temsa yöneticileri ve AR-GE mühendisleri, çeflitli illerden gelen belediye baflkanlar kat ld. Törende ilk konuflmay yapan Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, çok coflkulu bir gün yaflad klar n belirterek, "Bugün Temsa n n km tafllar ndan birisi. ki nedenle çoflkuluyuz. Birisi toplu tafl mac l k arac Avenue ngiltere Almanya ve Azerbeycan a gidiyor. Bunlar ilk ad mlar. kincisi yeni marka kimli- i ve logomuzla bu araçlar m z sat yoruz. Bugün yaflad m z sevinçte Say n Bakan m z Zafer Ça layan n çok eme i var. Biz sanayiciler olarak flansl y z. Say n Ça layan n Sanayi Bakanl döneminde ç kar lan AR-GE Kanunu ile çok büyük ad mlar at ld. Gelecek 10 y l n ne kadar parlak olaca n kafam zda canland rabiliyoruz. Burada bulunan AR-GE mühendislerimizi de kutluyoruz. Bu de er zincirinin ilk halkas çok önemli. Son halkas da var marka. E er bir marka de ilseniz, uluslar aras pazarda ayakta kalman z mümkün de il. AR-GE konusunda bizlere destek veren Say n Ça layan n d fl ticaretten sorumlu bakan olarak markalar konusunda çok önemli çal flmalar yap lmas na katk sa l yor" dedi. lar m n, tasar mc lar n, mühendislerin eme i olmasa bugün bu gururu yaflayamazd k. Bugün hakikaten sadece Sabanc Holding için de il tüm ülke için gurur verici bir gün. Ar-GE teflvikleri ç kal 7 y l oldu. Bu sürede bofl durulmad. Bu çal flmalar bugün bizleri gururland racak flekilde meyvelerini veriyor. Almanya ngiltere ve Azerbaycan a Avenue sat l yor. Avenue otobüsler orada yaflayanlar n yaflamlar na olumlu katk lar sa layacak. Temsa n n yeni logosu ile tüm arkadafllara ve Say n Bakan Zafer Ça layan a teflekkür ediyorum. Bizi belediye yönetimleri de bugün yaln z b rakmad. stanbul ve di er belediyeler de neden Avenue kullanmas nlar. Almanya ve ngiltere de Avenue hizmet veriyor, Türkiye nin her yerinde dolaflmas n vatandafllar - m z emniyetle, kalite ile tan flt rmas n arzu ediyoruz." Alt n harflerle yaz lacak Güler Sabanc Hibrid ve CNG li modelleri haz r Buldurgan, konuflmas n ngiltere, Almanya ve Azerbaycan a sat fl gerçekleflen dizel Avenue lerin CNG ve hibrid modellerinin de haz r oldu unu aç klayarak tamamlad. Gurur duyuyoruz Buldurgan n ard ndan Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc bir konuflma yapt. D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Ça layan la ilgili olarak "Bizi bilen, bizi anlayan, bizden biri. Sanayinin ihtiyaçlar n Türkiye nin gelece i ile yap lmas gerekenleri bilerek bugünlere gelmifl birisi" de erlendirmesi yapan Güler Sabanc, bugün sadece Sabanc Holding aç s ndan de il tüm ülke aç s ndan gurur verici bir gün yaflad klar n söyledi. Sabanc konuflmas na flu flekilde devam etti: Bize AR-GE deste i ç kmasayd Say n Mehmet Buldurgan n liderli inde de erli Temsa l arkadafl- da Gümrük Birli i ne giriflte otomotiv sektörünün bataca ve zarar görece i iddia edilmiflti. Aradan geçen süre içinde otomotiv sektörü ihracat n en önemli kalemi haline geldi y l nda 22 milyar dolar ihracat gerçeklefltiren otomotiv sektörü bunun 20 milyar n Avrupa ya gerçeklefltirdi. Y llard r bunun hayalini yaflad k. Otomotiv sektörü tüm dünyan n çekim merkezi haline geldi. Ülkemizin, lojisti ine, co rafyas na yan sanayimize, insan kayna- m za, genç nüfusumuza, dinamik bir pazar olmas nedeniyle geliyorlar. Dünyan n en önemli otomotiv üretim üslerinden biri haline geliyor. Övünerek söylüyorum; Türkiye dünyada üretilen 1000 arac n 15 inin üretildi i ülke haline geldi. Küresel krize ra men otomotiv ihracat önemli rakamlar elde ediyor. Ocak ay nda 1 milyar dolar seviyesinde oldu. Ama Ekim ay nda 1 milyar 700 milyon dolara yaklaflt. Ocak-Kas m ay nda otomotiv sektörü 11 milyar dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirdi. Temsa, üretiminin yüzde 75 ini ihraç ediyor. hracat yürek ister, cesaret ister. 6 y l içinde Temsa, 1 milyar dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirdi. Bu alk fllanacak bir baflar d r. 27 ülkeyi içine alan AB de Türkiye otomotiv üretiminde birinci s - rada. zninizle, benim imzalad m Temsa AR-GE merkezi en baflar l merkez olarak seçilmenin gururunu yafl yorum. Say n Baflbakan Tayyip Erdo- an n genelgesi var. Kamu al mlar nda Türk ürünü yüzde 15 daha fazla olsa bile o ürünlerin al nmas yönünde. Almanya n n ngiltere nin tercih etti i ürünler neden bizim kentlerimizde hizmet vermesinler? Özellikle Turquality konusunda verdi imiz destekleri sonuna kadar devam ettirece iz. Bir de bunun yan s ra pazar araflt rma gibi ihracat konusunda verece imiz tüm destekler de size helal-i hofl olsun demek istiyorum." Krizin te et geçti ini Fitch tastik etti Zafer Ça layan Sabanc n n ard ndan konuflma yapan D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Ça layan, Temsa Global in Cumhuriyet tarihine alt n harflerle yaz lacak eserler kazand rd n söyledi: Arkam zda duran eserler bana göre cumhuriyet tarihine alt n harflerle yaz lacak baflar lard r. 1 Ocak 1996 y l n- Bakan Ça layan, yaflanan ekonomik krizi Türkiye den te et geçti ine yönelik olarak tespitlerin yurtd fl ndan kurulufllarca da do ruland na dikkat çekti. Dün Fitch bunu tasdik etti" diyen Ça layan flöyle devam etti: "Keflke Fitch de il de Türkiye'de karfl ç kanlar bunu daha evvel kabul etseydi. Dün Fitch'in yapm fl oldu u de erlendirme, BB, 2 kademe yükselerek gelmifl oldu- umuz nokta, Türkiye'nin hükümetiyle, özel sektörüyle gösterdi i çabalar n ve küresel krizde yap lan uygulamalar n ne kadar önemli oldu unu çok net bir flekilde ortaya koymufltur."

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Otobüs Çekici Römork Yar römork Hafif römork Yük motosikleti

Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Otobüs Çekici Römork Yar römork Hafif römork Yük motosikleti TANIMLAR Tafl t tiplerine ait kapsaml tan mlama ve s n fland rmalar; Karayollar Trafik Kanunu, A TMY (Araç mal Tadil ve Montaj Yönetmeli i) ve MARTOY da (Motorlu Araçlar ve Römorklar Tip Onay Yönetmelikleri)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı