Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi."

Transkript

1 UD-1 05/12/ :16 Page 1 sayfa 1 Art k Gazetemizi elektronik ortamda da an nda okuyabilirsiniz: ttbbb P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 442 Sektörün Sesi dünyas 07 Aral k 2009 Pazartesi 10 KR. Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi. Tafl ma güvenli inde çözüm otobüs Karayolu tafl malar nda yaflanan sorunlar n di er tafl ma sistemlerinin gelifltirilmesiyle çözümünün mümkün olmad, gerçekçi çözümün, toplu karayolu tafl mac l oldu u görülmeli, otobüsle tafl mac l k gelifltirilmelidir. Dr. Zeki DÖNMEZ H er zaman oldu u gibi bu Kurban Bayram da büyük bir seyahat talebi yaratt. Farkl tafl ma sistemleri kapasitelerini de zorlayarak imkanlar ölçüsünde talebi karfl lamaya çal flt. Bu talep, karayolunda otobüs ve otomobillerle karfl land. Bayram dönemine ait istatistikler bulunmasa da yollardaki özel araç ve otobüs say s - n n artt biliniyor. Bayram süresince de otobüslerin en az yüzde tafl ma pay na sahip oldu- u söylenebilir. Otobüsler güvenli tafl ma yapt Bayram döneminde artan tafl malara ve buna ba l trafik yo unlaflmas na ba l olarak trafik kazalar nda ve kazalardaki kay plarda art fl görüldü. Çok say da yurttafl m z hayat n kaybetti. Ancak önemli miktarda tafl ma yapan otobüslerin hiç bir büyük kazaya kar flmad klar, sadece bir otobüsün yayaya çarpmas sonucu bir kiflinin hayat n kaybetti i tespit edildi. Otobüslerin güvenli tafl ma yapmas bayramlarla s n rl de il. fiüphesiz ki kaza da yap yorlar ama di er tafl tlardan çok daha güvenliler. Otobüsler baz özellikleriyle otomobillerden ve yük tafl tlar ndan ayr l yor. Kaza riskini azaltan pek çok teknolojik donan mlara sahipler. Üstelik uzun yol kaptanlar n n bilgi ve deneyimi ile seyahat güvenli i daha da art yor. Toplu ve ticari tafl ma önemli Otobüsler bu özellikleriyle daha az kazaya kar fl rken di er tafl tlar için daha uygun bir seyir ortam yaratarak, genel anlamda kazalar n azalmas nda etken oluyorlar. Yap lan tafl ma miktarlar nda ve bunlara iliflkin seyirlerden hareketle, birim seyir bafl na tafl ma miktar hesaplanacak olursa; bir otobüs seferi ile 15 otomobil seferi kadar tafl - ma yap ld görülüyor. Bu ise eksilecek her otobüsün yerine 15 otomobilin trafi e kat lmas, ya da eksilecek her 15 otomobilin yerinin bir otobüsle doldurulmas anlam na geliyor. Otobüsler toplu tafl ma yaparak seyir ortam n rahatlat rken, kazalar n önlenmesi, azalt lmas d - fl nda, yol ihtiyac n n, yak t tüketiminin, çevre kirlili inin azalt lmas aç s ndan da önemli faydalar sa l yor. Ticari tafl ma yapmalar nedeniyle pek çok kifliye istihdam, ulusal gelire katk ve kamu maliyesine önemli bir vergi kazanc da sa l - yorlar. Otobüsçülük gelifltirilmeli Daha güvenli, daha ekonomik, daha çevreci tafl ma yapabilme gibi hedeflere etkili bir biçimde yürüyebilmek için otobüsçülü ün korunmas, desteklenmesi kolayl klardan yararland r lmas ile gelifltirilmesi flartt r. Buna yönelik uygulamalar, k sa sürede yüksek getirisi (geriye dönüflü) olan rasyonel hareketler olacakt r. Sayfa 7 Ankara-K r kkale 35 dakika H atay da incelemelerde bulunan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, Ankara-K rakkale yolunun Anadolu - ya aç lan önemli bir koridor oldu unu belirterek, Elmada viyadüklerin tamamlanmas yla Ankara-K r kkale aras ndaki 75 dakikal k yolun dakikaya inece ini söyledi. Sayfa 8 Bayramda yurtd fl na talep yo undu M etro Turizm D fl Hatlar Koordinatörü Cengiz Kaya, bayram tatili nedeniyle yurtd fl hatlar nda artan yolcu talebini, düzenledikleri ek seferlerle karfl lad klar n aç klad. Yönetmelikte ceza uygulamas nda belirsizlikler Dr. Zeki Dönmez in konuyla ilgili yaz s Sayfa 6 Gerçekçi olmak Sayfa 2 San r m Marshall Plan çerçevesinde ABD nin deste iyle karayolu yap mlar n n 1950 lerde öne ç kmas, "d fl güçlere" karfl yüreklerinde hakl bir öfke tafl yan insan m z n, her durumda karayolu tafl mac l na karfl tepkili olmalar na yol açm fl. Nitekim karayolu tafl malar ndan sorumlu siyasetçiler ve bürokratlar dahi, ülkemizde karayolu tafl malar - n n yüzde 95 ler seviyesinde olmas n "maalesef" sözcü üyle yorumlayabiliyorlar. Oysa tüm dünyada yüzde 5-10 luk farklarla karayolu tafl mac l - hep ilk s rada yer al yor. Rüfltü Terzi Sayfa 7 stanbul Comvex Fuar krizin gölgesinde yap ld TÜYAP, Otomotiv Sanayi Derne i (OSD), Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) ve Ticari Araç thalatç lar Derne i (TA D) iflbirli i ile gerçeklefltirilen Comvex Fuar nda ekonomik krizin derin etkileri hissedildi. Otokar yeni araçlar yla fuarda Otokar fuarda yenilenen Doruk LE otobüsünü, alçak tabanl Kent LF otobüs modelini ve galvaniz flasili semi-treylerini ilk kez görücüye ç kard. Ford Otosan 12 arac n sergiledi Ford Otosan, genifl ürün gam ile fuarda tam bir gövde gösterisi gerçeklefltirdi. Ford Otosan, stand nda toplam 12 ticari araç sergilendi. Anadolu Isuzu 25. y l n kutlad 25. y l n Comvex Fuar nda kutlayan Anadolu Isuzu nun stand nda 1954 model k rm z Isuzu kamyon dikkat çekti. Türkiye ye ilk ithal edilen Isuzu kamyon olan bu arac TO- FED Kurucu Baflkan Galip Öztürk bularak Anadolu Isuzu ya ba fllam fl. Ulusoy Uluslararas Yat r m Holding filosuna 24 DAF çekici Ulusoy Uluslararas Yat - r m Holding fuarda 24 DAF çekici ve 12 T rsan dorse al m gerçeklefltirdi. soto dan 9 ve 12 metrelik otobüs Türk üretimi Isoto, Türk kullan c lar ile bulufluyor. Chery 3 yeni modelini fuarda tan tt stanbul Comvex Fuar Sayfa da 25 bin kifli hacca karayoluyla gidebilecek Otobüslerin kazas z bayram n sevinç ve memnuniyetle kutlar m Bayramlar otobüsçüler için biraz kazanç, çokça da s - nav dönemidir. Artan hizmetin kusursuz ve güvenli olmas çok önemlidir. Bu da özel sektör ile devletin, tafl mac personeli ile devlet personelinin ortak gayretleri ile baflar labilir. Biz hep birlikte bu bayramda bunu baflard k. Zaten di er bayramlarda da hatta her zaman tafl ma güvenli inde çok daha iyiyiz. Hepimiz bundan gurur duyabiliriz. Bunun bir tesadüf olmad n da iyi bilmeli, çabalar m z sürdürmeliyiz. Tabii devlet de bu çabalarda yükümüzü hafifletici deste ini esirgememelidir. Ahmet Yalamano lu Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakan Faruk Çelik, önümüzdeki y ldan itibaren 25 bin kifliye karayoluyla hac imkan sa lamaya çal flt klar n aç klad. Sayfa 5 Çanakkale Köprüsü Sar çay- Kilitbahir aras nda olacak da ihale edilecek olan Çanakkale Bo az Köprüsü nün Sar çay-kilitbahir aras nda olaca belirtiliyor. Mimar Ekonomist Remzi Kozal, stanbul Bo az nda yo unlaflan ulafl m azaltmas aç s ndan Çanakkale Köprüsü nün yerinde bir yap - lanma olaca n belirtti. Sayfa 7 Sayfa 6

2 UD-2 05/12/ :13 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi SEKTÖR E itimdir her iflin bafl TOFED yönetimi, sektörün geliflmesinin ve yolcuya hizmet kalitesinin artmas n n yolunun e itimden geçti i gerçe inden yola ç - karak yeni projeler gelifltiriyor. Bayrampafla Halk E itim Müdürlü ü ile yap lan bir proje do rultusunda bilgisayar, bilgisayarl muhasebe, ngilizce, servis hizmeti, Hayati Uzun host ve hosteslik, güzel konuflma dersleri verilecek. Bu projenin destekçileri aras nda Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye, Temsa Global, Otokar ve Anadolu Isuzu var ve bir sonraki aflamas sürücülerin emniyetli ve ekonomik sürüfl teknikleri e itimi almas olacak. Yolcu tafl mac l sektörü yolcusu, sürücüsü ve otobüs iflletmesiyle bir bütündür ve birbirini tamamlayan bir yap d r. O anlamda da TOFED in çerçevesini çizdi i proje sadece bu günü de il, gelece i de kaps yor. Karayoluyla flehirleraras yolcu tafl mac l sektörünün temel sorunlar ndan biri de çal - flanlar n n verdikleri hizmeti tafl yacak konumda olmamalar ya da olduklar n n fark - na varmam fll klar d r. flinin ehli, deneyimli ama insan iliflkilerinde yetersiz ya da otobüsleri son model, teknoloji harikas ama yolcu bilet almakta güçlük çekiyor. K sacas verilen hizmetin bir yan aks yorsa o firman n marka bilinirli inden tutun da müflteri sadakatine kadar birçok s k nt yaflamas elzemdir. Bütün büyük kurulufllar hizmet içi e itim veriyor ve bu e itimleri çal flanlar için bir yat r m olarak kabul ediyor. lk aflamada kazanç söz konusu olmasa da, ileride oluk oluk kazanmaya bafllayacaklar n biliyorlar. Hatta birço u yurtd fl nda e itim veriyor ya da geziler düzenliyor. Çünkü çal flanlar n motive edilmesi de gerekir ve her fley para demek de ildir. Onlar da biliyorlar ki çal flan n donanmas marka bilinirli inde yol almak demektir. Bu da sat fl imkan n n artmas anlam na gelir. TOFED in bu projesinin sadece otobüsçüler aç s ndan yarar yok; bak n Mercedes-Benz Türk bir film yapt rd, seyahatlerde yolculara izlettirmek için. Dolay s yla yolcu üzerinden iflletmeciyi, ba l olarak da firmay etkilemeye çal fl yor. nan n ki bunu hangi firma yaparsa yaps n bir flekilde baflar l olur. Ancak sebatl olmak ve sürdürmek gerek. Tahsin Kaptan De erli okurlar, Geçti imiz hafta da paylaflt m Temsa Kaptanlar Kulübü nün ba ms z jürisi ve halk oylamas ile gerçekleflen Ay n Kaptan fioförü seçimleri sonuçlanmak üzere. Merakla bekledi imiz 45 ve 46 nc ay n kaptan floförleri, 15 Aral k da Esenler Otogar B O Afi Konferans Salonu nda kulübümüz taraf ndan düzenlenecek törenle aç klanacak. Meslektafllar m za destek olmak için oylar n z adresi üzerinden yapabilirsiniz. Bu hafta 2006 y l May s Ay Kaptan lhan Ça layan n hikâyesini dinleyece iz. Baflar lar yla Ay n Kaptan fioförleri aras ndaki yerini alan lhan Kaptan, Avrupa ya giden folklor ekibine de kaptanl k etmenin mutlulu unu yaflad günleri anlatmaya bafllad. "Gaziantep halk, folklor ekiplerinin Türkiye genelinde yap - lan yar flmada birinci olmas n n mutlulu unu yafl yordu. Yar flmaya 20 ilden 20 ekip kat lm fl ve Gaziantep folklor ekibi yörenin folklorik dans n en iyi flekilde sergileyerek Türkiye birincili ine lay k görülmüfltü. Gaziantep folklor ekibi, Avrupa da düzenlenecek olan folklor yar flmas na kat lacakt. Bulgaristan dan Çek Cumhuriyeti ne kadar uzayan bir seyahat ve çok önemli bir yar flma onlar bekliyordu. Ekip otobüsle yolculuk yapacakt. fiehirleraras ve ülkeleraras yolculuk konusunda deneyimli bir floföre ihtiyaçlar oldu unda ilk bana gelmeleri beni çok mutlu etmiflti. Ekip, ilk önce Bulgaristan daki elemelere kat lacaklar, ard ndan yar final ve final için Romanya ve Çek Cumhuriyeti ne gideceklerdi. Bu yolculu a beraber ç k yorduk. K zl erkekli 30 kiflilik lise ö rencilerinden oluflan bir gruptu. lk dura m z olan Bulgaristan da ekip baflar l oldu ve yar finale ç kmay baflard. Ard ndan Romanya ya geçtik. Herkes ad m ad m finale do ru ilerlemenin heyecan n yafl yordu. Onlar n heyecan na ortak olmak çok güzeldi. Tek sorun gençlerin çok da n k olmas yd. Buna bir çözüm bulmam laz md. Tüm ekibi s raya dizdim. Her gün nöbetlefle otobüsün içini temizleyeceklerini söyledim ve ellerine süpürge verdim. Gençler flimdiye kadar evde bile temizlik yapmam fl olman n flaflk nl ile ne diyeceklerini bilemediler. Ama bu ifli de e lenceli k lmay baflarm fllard. Hep beraber otobüsü temizlemeye girifltiler. fiakalafl yorlar, gülüyorlar, konufluyorlar ve bir yandan temizlik yap yorlard. Her fleyden öte yaflad klar ortam temiz tutma konusunda onlara sorumluluk vermekten mutlu olmufltum. Folklor yar flmas n n finali Çek Cumhuriyeti nde yap - lacakt. Prag a vard m zda heyecan daha da artm flt. fiehir, yar flmaya kat lan folklor ekipleri ve yar flmay izlemek için gelen turistlerle doluydu. Avrupa n n birçok ülkesinden binlerce insan bu yar flma için gelmiflti. Ülkemizi temsil etmenin gururunu ve heyecan n yaflayan gençler kadar heyecanl yd m. Elimdeki Türk bayra ise gö sümü kabart yordu. Ekibimiz 3 üncü olmufltu. Onlarla yol alman n, onlara kaptanl k etmenin keyfi gerçekten bir baflkayd " Önümüzdeki hafta Temsa Kaptanlar Kulübü üyelerinden Ay n Kaptan fioförü seçilen Kamil Soy ile sizleri selamlayaca z. 15 Aral k ta Ay n Kaptan fioförü Ödül Töreni nde birlikte olmak dile iyle Metro Turizm D fl Hatlar Koordinatörü Cengiz Kaya: NAYIS 2006 AYIN KAPTAN fioförü LHAN ÇA LAYAN Do um Y l : 1957; Do um Yeri: Gaziantep Medeni Hali: Evli kamet etti i flehir: Gaziantep Çal flt Firma: Seç Turizm "Bayramda yurtd fl na talep yo undu Metro Turizm, uzun bayram tatili nedeniyle yurtd fl hatlar nda artan yolcu talebini, düzenledi i ek seferlerle karfl lad. Metro Turizm in Yunanistan da Gümülcüne, skeçe, Selanik ve Atina hatlar nda TÜRK YE DEK GAYR MENKUL DANIfiMANINIZ yolcu tafl d n belirten Metro Turizm D fl Hatlar Koordinatörü Cengiz Kaya "Firmam z bayram dolay - s yla yeni açt Atina hatt nda ilgi gördü. Her gün 2 adet çift katl Setra ve tek katl otobüslerimizle yolcumuza hizmet veriyoruz. Bayram nedeniyle 23 Kas m tarihinden itibaren gelen yo un talepleri karfl lamak için 2 ek sefer ilave ederek günlük 5 sefere ç kt k. Otobüslerimiz yüzde yüz doluluk oran yla 1 hafta boyunca çal flt " dedi. Kaya, Bulgaristan hatt nda da her gün 8 sefer yaparken bayram yo unlu u dolay s yla gelen talebi karfl lamak için 2 ek sefer yapt klar n belirtti: "Bulgaristan hatt nda 10 sefer yaparak talebi karfl lad k. Bayram talebin yüksek oldu u bir dönem oldu ve Metro Turizm için verimli geçti" diye konufltu. Koltuk arkas ekranlar ilgi gördü Yolcunun yurtd fl hatlar nda Metro Turizm i tercih etmesinde önemli etkenin yolcuya sa lad güven ve servis hizmetindeki kaliteden geçti ini belirten Cengiz Kaya, "Firmam zla Yunanistan ve Bulgaristan a seyahat eden yolcumuz Atlas Yaz l m Afi taraf ndan koltuk arkalar na konulan ekranlar sayesinde seyahat esnas nda televizyon ve film seyrediyor, müzik dinleme keyfini yafl yor. Yurtd fl seferlerde ilk olarak biz uygulad k. Yolcumuzun be enisini kazand k. Hedefimiz tüm araçlar m - za koltuk arkas ekran takmak. Yolcumuz seyahat esnas nda ve gümrük geçifllerinde bu sistemle vaktin nas l geçti ini anlam yor. Bizimle gerçeklefltirdi i keyifli yolculu u baflkalar na da tavsiye ediyor. Bu da bizim yurtd fl nda daha etkin olmam z sa l yor" diye konufltu. Konut flyeri Daire Villa Yal Çiftlik Köflk Tarihi eser Plaza Bina Ofis Ma aza-dükkân Arsa Arazi Tarla Kat karfl l arsa Otel Tatil köyü gibi gayrimenkullerinize uzman incelemesi ve de erleme ihtiyaçlar n zda, al m-sat m konusunda uzman, profesyonel, kurumsal olarak çal flan, güler yüzlü Gayrimenkul Dan flman ve Ekspertizlerimizle hizmetinizdeyiz. ALIM-SATIM-K RALAMA DEV R-BANKA KRED S Al flverifl merkezi fl merkezi Depo Antrepo Benzinlik Liman Hastane Devre mülk ANKARA, STANBUL, ANTALYA, BODRUM MURAT KOÇAK NfiAAT VE GAYR MENKUL Adres: Büyükdere cad. Akçam sok. 7/A kat 2 Daire 5 fl bankas 4. Levent fiubesi Üstü 4. LEVENT-BEfi KTAfi STANBUL Tel: Pbx Faks: Gsm: web: selanikgayrimenkul.com Kamil Koç tan yolculara 10 milyon hijyenik mendil Engin Tuncer Cumhuriyetle yafl t Eyüp Sabri Tuncer in yeni markas EST 1923 ün ilk ürün serisi Cool Care antibakteriyel el hijyen serisinin Salim Altunhan paylafl lam yor Sivri dili, kendine özgü elefltirileri, güler yüzü ile farkl ve renkli bir kiflilik çizen Salim Altunhan sektörel medyan n yan s ra yerel medya da paylaflam yor. Altunhan Edirne de uzun y llar Hüseyin Topçuo lu ile birlikte Ermeydan gazetesini ç kard ktan sonra, son dönemde 22haber.com adl haber sitesinde yorumlar yapmaktayd. Son olarak Edirne nin önemli yerel gazetelerinden olan, Edirne Baflkent Haber gazetesinden gelen teklifi de kabul eden Altunhan, yeni gazetesinde de yorumlar yazmaya bafllad. Teklif Ayça Ovatman dan Gazetemize bir aç klama yapan Salim Altunhan, "K rk tarakta k rk bezim var. Beni sadece gazetelerdeki yaz lar mdan tan - yanlar, sald rgan, k r c, üzüntü veren biri olarak biliyor. Oysa ben, kral ç plak demeye çal flan, eksiklikleri, yanl fllar gözler önüne seren biriyim. Ne kimseyi üzmek, ne de k rmak istiyorum. Herkesin özel hayat - na sayg l y m. Üstelik en sert flekilde elefltirdi im insanlar n ço u benim en sevdi im tek kullan ml k antibakteriyel mendilleri art k Kamil Koç yolcular n da bakterilerden koruyor. Yolcular n n sa l k ve hijyenine önem veren Kamil Koç otobüslerinde EST 1923 Cool Care antibakteriyel el temizleme mendillerini ikram ediyor. Yap lan anlaflma kapsam nda Futbolcu gibiyim Kamil Koç bir y lda 350 adet otobüsünde 10 milyon adet Cool Care antibakteriyel el temizleme mendilini yolcular - n n kullan m na sunacak. Yolcular güven içinde tercih ettikleri Kamil Koç otobüslerine binerken kendilerine sunulan el temizleme mendilleri sayesinde, ellerindeki bakterileri temizleyerek sa l klar ndan endifle duymadan hijyenik bir yolculuk yapacaklar. EST 1923 Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Engin Tuncer, "Antibakteriyel el temizleme mendillerinin her arkadafllar m. Y llar n gazetecisi Erdinç Ovatman n ve asl nda benim de k z m olarak gördü üm sevgili Ayça Ovatman Salim amca ben senin yaz lar n çok be eniyorum, bizim gazeteye de yazar m - s n diye sorunca onu k ramad m. Kurban Bayram yla birlikte Edirne Baflkent için de yazmaya bafllad m" dedi. Bazen kendisini bir futbolcuya benzetti- ini, ayr ld gazetelerde bile adeta Yugoslav futbolcuymuflças na "yabanc kontenjan ndan" yaz lar n n yay mlanmaya devam etti ini vurgulayan Altunhan flunlar söyledi: "Sevgili Ali Galip san r m hayata ve otobüsçülük sektörüne bak fl m n de iflmesini, Say n Galip Öztürk e en sert flekilde çatan kalem olmamdan vazgeçiflimi kabullenemiyor. Eskiden yazd m yaz lar m, resmimin üzerine fotomontajla kara gözlük takarak ve ismimi Dobra Dobrovski olarak de ifltirerek yay mlamaya devam ediyor. Oysa Demirel in dedi i gibi, Dün dündür, bugün yolcu taraf ndan kullan lmas - n sa layarak salg n hastal k riskini azaltma konusunda önemli bir ad m atan Kamil Koç yönetici ve çal flanlar na yolcular na gösterdikleri özen için teflekkür ederiz." Kamil Koç Otobüsleri Afi Genel Müdürü Kemal Erdo an, "Kamil Koç y llard r yolcular na gösterdi i özen nedeniyle tercih edilen güvenilir bir marka olmufltur. Salg n hastal k riskinin artt bu dönemde Eyüp Sabri Tuncer in yeni markas Cool Care antibakteriyel el temizleme mendillerini sunma karar ald k" diye konufltu. bugündür! De iflmeyen tek fley de iflimdir. stedi i kalitede yaz yazacak ve vurmak istedi i kalelere salvo at fl yapacak kalemflor bulamad ndan san r m, bas n ahlak ilkelerine ayk r bir flekilde eski yaz lar m kullanmay sürdürüyor. Ben Mevlana gibi, Yaz, kim olursan ol; hangi gazete olursa olsun, yaz lar m kullan mant ile ve demokrasiye olan inanc m ve hoflgörüm sonucunda ona da eyvallah diyorum."

3 UD-3 05/12/ :11 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 07 Aral k 2009 Pazartesi 3 Nereye gidiyor otobüsçülük? Bugün küresel ekonomide s k nt var Her sektörde Türkiye ekonomisi de s k nt l Otobüs sektörü ayr de il Lakin bu s k nt lar geçecek Latif Karaali * Afla daki 2006 da yay mland m z yaz y bulacaks n z. * * * Dünyada oldu u gibi otobüs sektöründe de rakipler ço al yor, rekabet art yor, kârlar düflüyor. Nereye gidiyor otobüsçülük? "Öldük bittik on sene sonra 50 firma kal r" diyenler mi? Statikoya meydan okuyan otobüs flirketleri mi kazançl ç kacak * * * Art k dünya eskisi gibi de il. Olaylar çok daha h zl gelifliyor. Sektörler ve flirketler gelecekteki faaliyetleri konusunda, izleyecekleri yolun senaryosunu kuruyorlar. Otobüsçülerin yol çizgisi ne durumda? Hem sektör baz nda hem firma baz nda sektörü iyi analiz etmemiz laz m. Sektörde bir tarafta senaryo yazanlar, yeniden tan mlayanlar... Bir tarafta seyredenler var. Bir firma ana hatlar mda iki yafl ndan büyük otobüs çal flt rmayaca m diyor. Baflka bir firma pazar pay m nas l artt rabilirim sorusunu soruyor. Yeni sistemler gelifltiriyor. Koltuk say s n düflüren firmalar var. 3G teknolojisi donat lm fl otobüs Koltukta mültimedya Video Çok kanall Müzik Sinema Oyun, e lence Konfor V P koltuklar kili tekli ki aks, üç aks otobüs tercihi yapan, ya da her ikisini birden tercih edenler var. Sektörün nereye gidece ini düflünenler, tahmin etmeye çal flanlar var. fiirketini gelece e tafl mak isteyenler var. Bir de y llard r duydu umuz söylemler var. "Öldük bittik on sene sonra 50 firma kal r" diyenler de. Etkinler ve edilgenler var. Birisi seyrediyor; öbürü kafa yoruyor, para harc yor, piyasay flekillendiriyor. Dünyada da bir flekillendirme çabas var. Amerika, ngiltere, Rusya n n derin siyasetleri var. Biz de derin devlet yok. Ya da baflka anlamlara büründü. Derin devlet planlama yapan gelece ini planlayan devlettir asl nda. fiirketler de öyle... Bugünü yeniden tan mlayanlar, gelece i flekillendiren flirketlerdir. Otobüsçülükte önemli olan flirketini gelece e tafl makt r. Geriye bakt m z zaman çok büyük firmalar n bitti ini görüyoruz. Önemli olan benim firmam nerede olmal? Nas l olmal? On y l sonra ben nerede olmal y m. Bunlar n hesab yap lmal. fiikayetçi olmaktan çok ktidar flikayet müessesesi de il. Siz de flirketin sahibi iseniz iktidars n z. Siz yöneteceksiniz flirketinizi. Dünyada oldu u gibi otobüs sektöründe de rakipler ço al yor, rekabet art yor, kârlar düflüyor. Nereye gidiyor otobüsçülük. Var olma kavgas en fazla ayn türden bireyler aras nda cereyan edecektir diyor bilimsel kuramlar. Bunlar ayn bölgede yafl yorlar. Ayn, tür g daya ihtiyaç duyuyorlar ve ayn tür tehlikelere maruzlar. Ayn türün üyeleri genellikle benzer al flkanl klara ve yap lara sahip olurlar. Birbirleriyle rekabete girdiklerinde, aralar ndaki kavga, farkl türler aras ndaki kavgaya k yasla çok daha fliddetli olur. Gerçektende otobüsçüler aras nda y llard r k yas ya bir rekabet var. Ama biten bir fley yok, tersine büyüme var. Gelecekte de otobüsçülük var olacak. Yeni ortam rekabete farkl boyutlar getirecek; tehditler de olacak, f rsatlar da. Fakat gelece in ne olaca n bilemiyoruz. Hiçbir fley yapmamak ve olanlar seyretmek bir yol; baz lar n n yapt gibi. Ama bu tehlikeli bir yol. Gelece in ne olaca ndan çok, gidiflat n yak ndan izleyen, talepleri karfl layabilen, kendini yenileyen ayakta kalacak. Var olma kavgas devam edecek. Köfle yaz hane, iyi otobüs yeterli de il art k. Gerekli ama yeterli de il. * * * Herkes kendi firmas n kendi yönetecek. F rt na ç kt nda kimisi duvar örer, kimisi yel de irmeni yapar. Burada as l yap lamas gereken duvar m, yel de irmeni mi? Gelece e ulaflmak için çok iyi bir araca sahip olmak yetmez! Nereye gitmek istedi imizi de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gelecek; vizyonu sektörü sürekli yeniden tan mlayan, yeni yollar açan, yeni rekabet kurallar gelifltiren firmalar n olacak. Statikoya meydan okuyan otobüs flirketleri kazançl ç kacak. Ça n öncü firmalar, organizasyonlar n dönüfltürebilen firmalar olacak. fians, haz rl kl olan zekây tercih eder. stanbul Comvex Fuar krizin gölgesinde yap ld TÜYAP, Otomotiv Sanayi Derne i (OSD), Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) ve Ticari Araç thalatç lar Derne i (TA D) iflbirli i ile gerçeklefltirilen Comvex Fuar nda ekonomik krizin derin etkileri hissedildi. OSD Yönetim Kurulu Baflkan Turgay Durak, fuar n aç l fl nda yapt konuflma da 2015 y l için belirledikleri hedeflere ekonomik krize ra men yürüdüklerini belirtti. Durak, "2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar dolarl k ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedeflerimize ulaflmak üzere yo un ve hedef odakl çal flmalar - m z kararl l kla devam ediyor'' dedi. 3 Aral k Çarflamba günü aç lan Comvex Fuar na 10 ülkeden 78 firma ve firma temsilcili i ile Malezya'dan 19, srail'den 3, M s r'dan 41 ve Bulgaristan'dan 67 kifli kat ld. Fuarda, Rusya, Azerbaycan, ran, Yunanistan, Kosova, Bulgaristan, Suriye, Gürcistan, Makedonya ve S rbistan'dan gelecek olan ziyaretçilerin Türk flirketleriyle temas kurmas hedeflendi. TÜYAP cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n, fuar n aç - l fl nda yapt konuflmada, bu y l gerçeklefltirilen fuar n krizin etkisiyle küçüldü ünü ama dinamizminden bir fley kaybetmedi ini söyledi. OSD Baflkan Turgay Durak da halen devam eden küresel krizin olumsuz koflullar ve yap sal tedbirlerin uygulanamamas nedeniyle ticari araç üretiminin önemli ölçüde düfltü ünü ve üreticilerin çal flma günlerinin 3'te 2'sinde üretime ara vermek zorunda kald klar n hat rlatt. Durak, sektörün ihracat n n tüm bu zor koflullara ra men Türkiye ihracat nda birincili ini korudu unu kaydetti. Durak, flunlar söyledi: ''2015 y l için belirledi imiz 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar dolarl k ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedeflerimize ulaflmak üzere yo un ve hedef odakl çal flmalar m z kararl l kla devam ediyor. Son 11 ayda çal flma günlerinin 3'te 2'sinde üretime ara vermemize ra men, ifl gücünün 3'te 2'sini d flar b rakmam z gerekirken, bunu yapmad k. Gerek Hükümetin destekleri, sendikalar n ve flirketlerin fedakarl klar yla istihdam kayb sadece yüzde 15'te kald. Bu sayede genel müdüründen, iflçisine kadar kalifiye eleman m z korumay baflard k. Bu nitelikli güç bizim için önemli bir rekabet avantaj y l n n ikinci yar s ndan itibaren dünya ekonomisinde kötümser düflünceler da lacak, gittikçe talep artacak, elimizde tuttu umuz bu ekiple artan talepleri karfl layaca- z.'' TA D Yönetim Kurulu Baflkan Bahad r Özbay r, krizin bafllamas ndan bu yana bir y l geçmesine ra men a r ticari araçta 6 ton ve üzeri kamyon pazar nda Kas m ay nda, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 46 oran nda daralma oldu unu kaydetti. Bahad r Özbay r, inflaatta yüzde 51 oran nda, uluslararas ve yurtiçi çekicide yüzde 49 oran nda ve da t m kamyonlar nda yüzde 42 oran nda daralma oldu- unu ifade etti. TAYSAD Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Burhano lu da, ''Bu fuar zorda olan sektörün fuar, bu fuar n ad n, asl nda 'Zorex diye de ifltirmek gerekti ini düflünüyorum. Küçük kamyon yüzde 93, büyük kamyon yüzde 77, midibüs yüzde 80 oran nda darald. Normal y lda bir ayda üretti imizi biz 1 senede ürettik. Teflviklerle ilgili Hükümetten gerekli taleplerde bulunduk. Ama bu konuda bir çal flma yok. Bu konuda da bir umut yok. Kendi göbe imizi kendimiz kesece iz. Baflka çaremiz yok. Belki Hükümetin göremedi ini biz firmalar görüp pazar bir flekilde canland raca z dedi. Chery 3 yeni modelini tan tt Yüksel Mermer M ermerler Otomotiv'in gücüyle pazarda büyüyen Chery, otomotiv tüketicisini yeni ticari araçlar ile buluflturdu. Chery, stanbul Comvex Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar 'nda sat flta olan Taxim modelinin yan s ra 2010 y l nda sat fla sunulmas planlanan H13, Q22 ve Q22B modellerini de sergiledi. 513 m 2 lik bir alanda yer alan Chery, ilk aflamada ithal edece i, daha sonra ise Türkiye de kurulacak fabrikada üretimini gerçeklefltirece i ticari modellerini Compex Fuar 'nda görücüye ç kard. H13, Q22, Q22B ve Taxim modelleri ile ürün gam n geniflletmeye devam eden Chery'nin planlar aras nda, 2011 y l nda 1.5 ton-3.5 ton aras kamyonetlerle kamyon gruplar n da ithal etmek ve Türkiye'de sat fla sunmak bulunuyor. Bayi ve servis a artacak Mermerler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yüksel Mermer, y llard r bu sektöre emek verdiklerini belirterek, otomotiv alan nda cesareti elden b rakmadan yat r mlar n sürdürdüklerini söyledi. Bir buçuk y l gibi k sa bir süre önce Türk otomobil severlere tan tt klar Chery markas n n, bu alanda çok k sa sürede tüketicilerden hak etti i karfl l gördü ünü kaydeden Yüksel Mermer, ''Otomobillerimiz yollarda yerini ald. Bu geliflmede otomobillerimizin otomobil severlere sundu u faydalar n yan s ra hizmet anlay fl m z da etkin oldu. Otomotiv sektöründeki 60 y ll k deneyimimizi hizmetimize yans tt k. K sa sürede sat fl ve özellikle servis a nda h zl bir geliflme kaydederek hizmetimizi ülke çap na yayd k. Halen 40'tan fazla yetkili sat fl noktas ve 70'den fazla yetkili servisle sürdürdü ümüz hizmetimizi elbette yeterli görmüyoruz. Hedefimiz her ilde bir Chery yetkili bayisi ve her ilçede bir Chery yetkili servisidir. Beni en çok mutlu eden ürünümüzü alan bir müflterimiz beraberinde yeni bir müflteri daha getiriyor. Yeni Taxim panelvan 3 y l garantili LPG versiyonu ile 2010'da yollarda olacak, Chery H13 minibüs, Chery Q22 minivan ve Q22B kamyoneti bu fuarla tüketicilerimizin be enisine sunuyoruz. Yeni y lda çok say da binek ve farkl ihtiyaçlara cevap verecek hafif ticari araç modellerimizi tan taca m z da ayr ca belirtmek istiyorum. Servis minibüslerinin "yeni gözdesi" haline gelecek olan 13+1 oturma kapasiteli H13 modeli, 1.9lt TDI dizel motor seçene i ve düflük yak t tüketimi ile rakiplerine göre çok daha ekonomik oldu- unu gözler önüne seriyor. Modelin ayr ca panelvan seçene i de mevcut" dedi. lter Elmas Askale de Anadolu Isuzu nun bayisi Çetafl Otomotiv, Temsa Global in bayisi Brey Otomotiv de 4 y l aflk n süre otobüs sat fl birimlerinde görev yapan lter Elmas, yine Temsa Global bayilerinden Askale de Otobüs Sat fl Müdürü olarak göreve bafllad. fiafak K yar Atalay Otomotiv de Temsa Global bünyesinde uzun y llar sat fl yöneticisi olarak görev yapan fiafak K yar, bundan böyle Otokar bayilerinden Atalay Otomotiv de yine sat fl yöneticisi olarak görev yapacak.

4 UD-4 05/12/ :08 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi T CAR ARAÇ FUARI Yerinde ve zaman nda çözüm bizler için elzem konulardan biridir. Yönetmelikle beraber birçok sorun aç a ç kt. Bu sorunlar yaflayarak görüyoruz. Bu sorunlar yönetmelikle A. Kadir Akgün Yolcu var, otobüs, var sefer yok Salim ALTUNHAN Sesimizi duyan var m? Ege Bölgesi Otobüs flletmecileri Derne i Baflkan belirlenen genel çerçevenin içini doldurmak, ç kan sorunlar çözecek, iflleyifli kolaylaflt racak genelgeler düzenlemek bir zorunluluktur. Bunlar da zaman nda yay mlamak sektör ç kar nad r. Üzülerek belirtmek gerek bu konuda tek bir ad m da at lmad. Sorunlar n birçok kez dile getirilmesine ra men hiçbir geliflme yok. "Ne olacak peki? fiu anda bu camian n sesini duyacak, sorunlar na çözüm üretecek, dinleyecek birileri var m?, demekten kendimizi alam yoruz. Ulaflt rma Bakanl yetkililerine sesleniyoruz. Acil bir düzenleme zorunlulu u olmak zorunda. Bayram boyunca yaflad klar m z, sizlere çözümün aciliyetini göstermifltir. 1 Ocak tan sonra bu sorunlar karmaflas na, yenilerinin eklenece i aç k ve net ortadad r. Sektörün geliflmesini istiyorsak beklemeye ve zaman kayb na kendimizi b - rakacak de iliz. Yönetmelikte irdelenmesi gereken ciddi konular var. Bayram yo unlu unda, artan taleplere karfl ek seferler yap lamad. Neden mi? Yönetmelikte zaman tarifesi var. Ek sefer düzenlenmesi yasak. Arz var, talep var, yolcu var, otobüs var, fakat ek sefer yok. Bu durum firmalar m z fazlas yla ma dur etti. Yolcular m z n "Neden ek sefer koymad n z? diye hakl olarak sorduklar soru karfl s nda, ikna edici bir cevab m z da yok. Genelgedeki bu s n rlaman n nedenini t pk yolcular gibi, biz de anlam fl de iliz. Bunu anlayan birileri varsa bir zahmet bize de anlats n. Kendi elimizle bu yolcular korsan çal flanlara gönderdik. fiimdi sormak gerek: Bayramda ne kadar denetim yap ld? Ne kadar korsan araç, ne kadar yetki belgesiz araç kontrol edildi? Bu arz talebi kimler karfl lad? Bunun yan nda acentelerin durumu ise muammada da bafllayacak olan tafl mac n n biletini kesme zorunlulu u, iflleri daha da zor duruma sokacakt r. Burada uygulamada ciddi mali sorunlar olacakt r. Bunu yaflamadan sorunlara çözüm bulal m istiyoruz Uygulama en az ndan bir süre daha ertelenmelidir. Yönetmelik, acentelerin çal flmalar n, nas l bir faaliyet içinde olacaklar n tan mlamam flt r. Acentenin görevlerini, s n rlar n belirlemek, sektör aç s ndan olmazsa olmazlardand r. Acentenin var olmas da öyle. Somut koflullara bak ld nda, firmalar, sefer yap lan tüm illerde kendi flubelerini oluflturamayacaklard r. Bu karmaflay yeni düzenlemelerle netlefltirmek bir zorunluluktur. Sektör çal flanlar, firma sahipleri, acenteler, bakanl k yetkilileri, tüm dernekler ve federasyonun da içinde oldu u genifl tabanl bir toplant yla sorunlar m z n çözümleri tart fl lmal ve bu çerçevede acil olarak düzenlemeler yap lmal d r. Ulaflt rma Gazetesi 441. say s nda iri puntolarla dokuz sütuna manflet atm fl: "Yolcu var, otobüs var, sefer yok." A alar, beyler, bafllar, baflkanlar etmeyin, eylemeyin, rahat koltuklar n zda bahaneler üretmeyin, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Yaz lar m z yazarken göz nuru döküyoruz, emek sarf ediyoruz, düflünüyoruz, tafl n yoruz, yorum yap yoruz. Bazen de doluya koyuyoruz alm yor, bofla koyuyoruz dolmuyor. Ne diyoruz: "Hak verilmez al n r, hakk n alamayan dilsiz fleytand r", "A lamayan çocu a meme vermezler", "Tok aç n halinden anlamaz". Frans z Kraliçesi, ekmek bulam yoruz diye ba ran Frans z halk na "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" demiflti. Y llardan beri otobüsçünün en büyük flikâyeti korsanlard. Korsanlar eme imizi, ekme imizi hep çald. Bizim bafllar, baflkanlar da habire beyanat verdi, konufltu. Demek ki bu ifller konuflmakla olmuyor. Büyü üm demekle büyük olunmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. K ç slanmadan bal k tutulmuyor. Mevzuata uygun tafl malarla talep karfl lanmaz tabii. Çünkü mevzuat y llardan beri otobüsçünün elini kolunu ba lamakta, ümü ünü s kmakta, hakk n hukukunu gasp etmek için her gün yeni oyunlar, yeni hinlikler, yeni cinlikler yapmaktad r. Efle e tafl yabildi i kadar yük yüklemek adettendir. Otobüsçüye de haliyle tafl yabildi i kadar yük yüklemek adettendir. Haliyle tafl yabildi i kadar mevzuat hazretleri dayat lacak; haks z, mesnetsiz, bir o kadar da vicdans z izans z yapt r mlar uygulanacakt r. Kamyonculardan, t rc lardan ders almak, onlar n izledi i yolu izleyerek mücadele etmek o kadar m zor? Bir olarak, beraber olarak, tek yumruk olarak Bakanl n on milyon olarak belirledi i belge fiyatlar n nas l üç yüz bine düflürttüler. Demek ki yukar da yazd m gibi hak verilmez, al n rm fl. Rüfltü Baflkan da seneye karayoluyla hacca gitmekten dem vuruyor. Burda çeliflki yok mu, bu ne perhiz, bu ne lahana turflusu cinsinden? Bu Kurban Bayram nda var olan otobüslerin sefer yapamamas sebebiyle vatandafl n ma dur oldu unu, sevdiklerine kavuflamad n ; seneye de otobüslerin hacca karayoluyla gidece ini söylüyorsunuz. Olacak ifl mi bu? Anadolu Isuzu 25. y l n Comvex Fuar nda kutlad Türkiye de üretime bafllamas n n 25. y l n kutlayan Anadolu Isuzu, Comvex Ticari Araçlar Fuar nda yeni ürün Novo nun yan s ra Turkuaz n yenilenen versiyonu ve kent içi ulafl ma yönelik üretilen Citimark arac n sergiledi. Anadolu Isuzu ayr ca fuarda toplam 7 farkl modelde gelifltirilen yeni N-Serisi kamyonlar n da tan tt. Japon yöneticiler, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Baflkan ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Eser ile Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Albay a 25. y l an plaketlerini sundular. Otomotiv sektöründe Türkiye'nin ilk Türk Japon ortakl n gerçeklefltirerek üretim hayat na bafllayan Anadolu Isuzu, Isuzu lisans ile yapt üretiminin 25. y l n kutluyor y l içerisinde üretimini yapt tüm model gamlar n yenileyen Anadolu Isuzu, Comvex Fuar 'nda ilk kez sergiledi i araçlar müflterilerinin be enisine sundu. Fuarda küçük otobüs segmentinde yenilenen Turkuaz ve Citimark modellerini ve yeni N Serisi kamyon, kamyonetlerini ve pikap segmentindeki D Max modellerini de sergiledi. 25. y l kutlamalar nedeniyle gelen Japon Itohcu Deputy COO (Chief Operating Officer) Tomoyuki Akamatsu, Isuzu Motors SEO su (Senior Executive Officer) Toshio Sasaki kat ld bas n toplant s nda Anadolu Grubu Otomotiv Grup Baflkan ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Eser, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Albay birer konuflma yapt lar gazetecilerin sorular - n yan tlad lar. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Baflkan ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Baflkan Kamil Eser, 25 y l önce kamyon üretimiyle bafllayan ortakl n, 1986 da kendi tasarlad midibüsleri piyasaya sundu unu hat rlatt. Eser, 1999 dan bu yana 10 binin üzerinde midibüs ihraç ettiklerini de kaydetti y l - n n bir dönüm noktas oldu unun bilgisini veren Eser, son befl y lda di er firmalar n toplam ndan daha fazla ihracat gerçeklefltirmenin gururunu yaflad klar n belirtti. Kamil Eser, 2009 Kas m ay nda gerçekleflen ihracatla 10 bin rakam na ulaflt klar n kaydetti. Modele yat r m kesmedik TOFED ile birlikte turizm ve personel tafl mac lar da Anadolu Isuzu nun fuarda verdi i 25. y l kokteyline kat ld lar. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A cedes-benz Tü k A ayi Burdur Yolu, Y a e 15 Km Antalya, Telefon (8 hat) Faks Metro Turizm filosuna yeni Novo otobüsler önümüzdeki günlerde kat lacak. Metro Turizm in arac olan beyaz Novo nun önünde Rüfltü Terzi, Fatih Tamay, Sinon Solok ve Ömer Ablay birlikte poz verdiler. Galip Öztürk ten 1954 model Isuzu ba fl Anadolu Isuzu stand nda yer alan bir baflka araç da, 1954 model olan k rm z Isuzu kamyon. Türkiye ye ilk ithal edilen Isuzu kamyon olma özelli ine sahip araç, ayn zamanda Türkiye de tek. Uzunca bir süre Türkiye yollar nda hizmet veren bu kamyon, TOFED Kurucu Baflkan Galip Öztürk taraf ndan biraz hurda bir flekilde bulunarak Anadolu Isuzu ya ba fllanm fl. Anadolu Isuzu taraf ndan asl na uygun flekilde restore edilen 1954 model kamyonun, ileride oluflturulacak mini müzede sergilenmesi de düflünülüyor. Arac n restorasyonunun do ru bir flekilde yap labilmesi için, Japonya daki müzede bulunan örne inin foto raflar ndan yararlan lm fl. Yaflanan kriz ortam nda Kamil Eser, "Bu dönemde üretimlere ara verdik. Gider ve yat r mlardan k st k, ancak yeni ürün yat r mlar n asla k smad k. Yeni ürünümüz Novo küçük otobüs se mentine farkl standartlar getirdi" dedi. Kamil Eser, 2010 y l n n ilk üç ay ndaki foto raf n ise net olmad n vurgulad. Eser, krizin olumsuz etkilerinin bir iki ay içinde atlat lmas n n mümkün olamayaca- n vurgulad. Kamil Eser, 25 y lda 150 bin araç sat fl birimine ulaflt klar n 1999 y l nda ilk ihracat n Türkmenistan a yap ld n söyledi. Isuzu Motors un SEO su (Senior Executive Officer) Toshio Sasaki yapt aç klamada, Türkiye de üretime bafllamas n n 25. y l - n kutlayan Anadolu Isuzu nun bunun yeni ürünlerle kutlamas n n sevindirici oldu- unu söyledi. Sasaki, ayr ca Anadolu Isuzu fabrikas na sahip oldu u kalite nedeniyle bronz ödülü verildi ini bunun Avrupa da bir ilk oldu unu vurgulad. Toshio Sasaki, fabrikan n geliflimine yönelik çal flmalar n da aral ks z sürece ini sözlerine ekledi. Japon Itohcu Deputy COO (Chief Operating Officer) Tomoyuki Akamatsu da 100 ülkede ürünlerinin bulundu unu Türkiye ekonomisinin krizden en h zl toparlanan ülkeler aras nda yer alaca n söyledi. Akamatsu, Kuzey Amerika, Japonya ve Türkiye pazar n n kendileri için kilit pazarlar aras nda yer ald n söyledi. Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay, son 9 y lda Japonya da pazar lideri konumundaki N Serisi araçlar n; farkl motor ve dingil mesafesi seçenekleri ile hafif kamyon ve kamyonet segmentlerindeki beklentilerin ötesinde performans göstermesinin beklendi ini söyledi. Tamay, "N Serisi 3 litre 4JJ1 veya 5.2 litre 4HK1 motor seçenekleri, 150, 155 ve 190 hp lik güç alternatifleri ile farkl müflteri beklentilere cevap veriyor" dedi. Kampç lara özel çad rl D-Max Anadolu Isuzu stand nda yer alan D-Max in özel "gezi" donan ml versiyonu, görenlerin ilgisini çekti. Çift kabinli olan arac n arka bölümü, çad r ve mutfaktan oluflan kapsaml bir aksesuvar paketiyle donat lm fl. ste e ba l olarak söz konusu aksesuvarlar Türkiye de monte edilen bu D-Max in fiyat ysa henüz belli de il.

Otobüsçünün buruk bayram

Otobüsçünün buruk bayram UD-1 18/09/2009 20:58 Page 1 sayfa 1 Irak Ulaflt rma Bakan Büyük stanbul Otogar ndayd Avrupa n n ve Ortado u nun en büyük ulafl m merkezi olan Büyük stanbul Otogar 18 Eylül Cuma günü Irak Ulaflt rma Bakan

Detaylı

Yönetmeli e uyumda ek süre

Yönetmeli e uyumda ek süre UD-1 19/12/2009 18:01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor 1subatsayfa1 2/11/07 2:52 AM Page 1 G B BAfiKANI OSMAN ARIO LU: MARKER UYGULANIRSA ND R M YAPAB L R Z Yurtiçi nakliyeciye Fazla tonaj konusunda, kamyoncu kâr edemiyor. Kamyonla 15 ton tafl nan fiyata,

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA 1_Layout 1 30.10.2010 15:16 Page 1 UND-RODER B RLEfiMES NDE SÜREÇ DEVAM EDiYOR İLK ADIM AğUSTOS TA ATILDI A ustos ta temelleri at lan uluslararas tafl mac l k sektörünün iki derne i UND ve RODER in birleflme

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir?

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir? noktas noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 ARALIK 2009 S:11» BTK Başkanı Acarer: Sabit ücret kalkarsa ana omurga zedelenir Tren sevdal s makinist: TRENE DE TRENLE GEL YORUM Gardan ayr

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı