PARA VE MAL BORÇLARINDA YAPTIRIMLARIN ÖZET TARİHÇESİ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA VE MAL BORÇLARINDA YAPTIRIMLARIN ÖZET TARİHÇESİ:"

Transkript

1 TÜRKİYE NİN DE TARAF OLDUĞU MİLLETLERARASI ANLAŞMALARA AYKIRI BAZI KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA GEREKÇELER: BİRİNCİ BÖLÜM PARA VE MAL BORÇLARINDA YAPTIRIMLARIN ÖZET TARİHÇESİ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Hocam Ord. Prof. Dr. ANDREAS B. SCHWARZ ın eseri olup, diğer Hocam merhum Doç. Dr. BÜLENT DAVRAN tarafından tercüme edilen 1948 yayımı Borçlar Hukuku Dersleri adlı kitabın 82 ve devamı sayfalarında özetlendiği üzere, para ve mal borçlarının yerine getirilmemesine, direnceye uğramasına; - Borçlunun parçalanıp et ve kemiklerinin alacaklılar arasında paylaşılmasından, - Köle olarak çalıştırılmasına, - Sonra hapsedilmesine, kadar değişik yaptırımlar uygulanmış ve zamanla borçluların tüm mallarının haczi, daha sonra da borçlunun yaşaması ve mesleğini yapması için zaruri malları hariç diğer mallarının satılması yollarına gidilmiştir. Şöyle ki: 1) Merhum Hocamız Dr. SCHWARZ ın eserinin 82. Sahifesine göre: Bugünkü hukuk kültüründe biz normal mesuliyet tarzını, borçlunun mameleki ile mesuliyeti olarak kabul ettiğimiz halde eskiden bu mesuliyet, şahsın fizik mevcudiyeti ile, hayatı, bedeni ve hürriyeti ile mesuliyeti, yani bizzat şahsın vücudunu icraya mevzu teşkil etmesi suretile mesuliyeti şeklinde idi. Eski devirlerde şahsın bu mesuliyeti çok şiddetli ve zalimane idi; alacaklının, kendisine karşı mesul olan şahsı, yani rehineyi ve sonra bizzat borçluyu öldürmek ve sakatlamak hakkına malik olması eski ve iptidai hukukların hemen

2 - 2 - hepsinde tesadüf olunan bir keyfiyettir. Romada Milattan evvel beşinci asırda meydana getirilen XII Levha Kanununun bu hususa ait çok şiddetli hükümleri meşhurdur. Bu hükümlere göre, muayyen bir zamanda borç ödenmediği takdirde alacaklılar borçluyu parça parça etmeye mezun idiler ve her alacaklı tarafından borçlunun vücudundan, alacağına nisbetle fazla et parçası ayrılmış olmasının bir haksızlık telakki edilmeyeceği tespit olunmuştu. Bu hüküm iptidai hukukların hemen hepsinde görülen tezahürlerin aynıdır; bunlarda, şahsın uzuvlarından her birine ayrı ayrı kıymet takdir edilirdi ve alacaklı alacağına göre, bunları kesmek hakkını haizdi. merhum hocamız SCHWARZ ın bu yazının altına koyduğu (8) numaralı dip notu da şöyledir: Josef Kohler Hukuk meydanında Şekspir (Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz) isimli kitabında, Venedik taciri piyesine istinaden, eski borçlar hukukunun bu sakatlama metodu hakkında, hukuk tarihine müteallik çok istifadeli materiyel toplamıştır. Bu dramda yapılan bir akitle murabahacı Shylock a borçlu Antonio nun etinden yarım kilo kesmek hakkının verilmesi, hukuk tarihine müteallik hakikatlere tamamiyle uymaktadır; borçlu da çok mahir bir kadın avukat, Portia tarafından şu şekilde müdafaa edilmiştir; Gerçi murabahacıya borçlunun etinden yarım kilo kesmek hakkı verilmiştir, fakat murabahacının bir damlacık bile fazla kan akıtmağa hakkı yoktur. Bu hukuki müdafaa tarzı Oniki Levha Kanununun yukarıda zikretmiş olduğumuz ahkamının tamamen aksini ifade etmektedir.

3 - 3-2) İ.Ö yıllarında yaşadığı bilinen Babil Kralı HAMMURABİ nin 282 maddelik kanunlarında da borçlunun karısının, çocuklarının alacaklı emrinde köle gibi çalıştırılması usulü vardı. Ancak Hammurabi Kanunlarının 117. Maddesine göre borçlu ile karısı ve çocuklarının köle gibi çalıştırılması üç yılla sınırlanmıştı Maddeye göre alacaklının köle gibi çalıştırdığı borçlu ve ailesini üçüncü şahıslara kiralaması da mümkündü. 3) Borçlunun köle gibi çalıştırılması usulü eski Mısır da da vardı ve İ.Ö. 8. Asırda Kral BOKCORIS tarafından kaldırılmıştır. 4) Borçlunun vücudu ile sorumluluğu prensibi Yunanistan ın sadece Atina şehrinde de İ.Ö. 6. Asrın sonlarında SOLON kanunlarile kaldırılmıştır. 5) Roma da, İ.Ö. 449 yılında yapılan XII Levha Kanunun getirdiği borcunu ödemeyen borçlunun öldürülmesi ve etlerinin alacaklılar arasında paylaşılması kuralının faydasızlığı anlaşıldığından alacaklının borçluyu öldürme hakkından borç için KÖLELİK safhasına geçilmiştir. H. PETITMANGİN adlı bir Fransız tarafından yazılan ve Roma tarihinden alıntılar yapan 1954 yayımı VERSIONS LATİNES COMMENTEES adlı kitabın 139. Sayfasında da belirtildiği gibi, borçlunun çalışarak borcunu ödemesine kadar köle edinilmesi PETER FAMİLİUS = aile babasının karısı ve çocuklarını satabilmesi kuralı gereğince, borçlunun malı sayılan çocuklarını ve karısını da kapsamaktadır. Roma da bu kuralın kaldırılması için, İ.Ö. 295 yılında KONSUL APPİUS ile SERVİLİUS bir mücadele başlatmıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan ARGUMENTUM adlı derginin 1993 Mayıs sayısının 612. Sayfasında Nurcan İPEK tarafından belirtildiğine göre;

4 - 4 - XII Levha Kanunu nda usul hukukunu tamamlayan icra usulünde önemli hükümler yer almaktaydı. Tab.III.1. Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto. 2. Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. 3. Ni iundicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore, aut si volet minore vincito. 4. Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato. Bu hükme göre, karar verildikten sonra borçlunun borcunu ödemesi için 30 gün yasal süre verilir. Bu süreden sonra alacaklı borçluya el koyar ve magistra önüne götürür. Borlu mahkumiyet kararını yerine getirmezse ya da magistra önünde kimse onun için kefil olmazsa, alacaklı kimse onu kendisiyle birlikte alıp götürür, ya zincire vurarak hapsedebilir. Zincirler 15 ağırlıktan fazla olmasın ya da isterse daha az ağırlıkla borçluyu bağlayabilir. Eğer borçlu isterse tek başına yaşar, tek başına yaşamazsa onu bağlı tutacak kimse her gün için bir libre tahıl verir, eğer isterse daha fazla verebilir. El koymayı (manus inectio) takip eden 60 gün içinde üç defa borçluyu Pazar kurulduğu günlerde Roma nın belirli bir meydanına götürerek, onu kurtarabilecek kimselere bildirmek zorundaydı. Borç ödenmediğinde alacaklı borçlu üzerinde mutlak bir iktisaba sahip olurdu; borçlusunu isterse öldürebilir, isterse Roma sınırı olan Tiber nehrinin öteki yakasında köle olarak satabilirdi. Kişi üzerindeki icra usulü XII Levha Kanunu ndan sonra çok uzun bir süre devam etmiş, ancak praetor hukukunun yalnız malları hedef alan icra usulünü getirmesiyle önemli değişiklikler olmuştur.

5 - 5 - VERSİONS LATİNES adlı eserin 11. Sahifesinde belirtildiğine göre, Roma da tiyatrocu ve tiyatro yazarı olup, 20 adet piyesi günümüze de intikal eden, İ.Ö. 254 doğumlu PLAUTUS (Plaute) de borçlarını ödeyemediği nedenile değirmene su taşıma işlerinde çalıştırılmıştır. 6) Borçlunun vücudu ve emeğile sorumlu olması usulü Roma da Pretor Hukuku ile İmparator Hukuku tarafından kaldırılmıştır. 7) Prof. Dr. Coşkun ÜÇOK un 1967 yılında Türkçeleştirdiği MOĞOL Kanunlarına göre ödenmeyen vergiler iki kat olarak ödenirdi. Bir hayvan teslim etme borcu olan, hayvan tesliminde dirence gösterirse bir hayvan daha teslim etmek zorundaydı. (s. 169 vd.) 8) Borç için hapis usulü Fransa da, bazı istisnalarla tarihli, Almanya da 29 Mayıs 1868 tarihli, Avusturya da 4 Mayıs 1968 tarihli kanunlarla kaldırılmıştır. 9) İslam dan önce Araplarda hem ağır faiz uygulaması, hem de borç için hapis vardı, Arapça da RİBA adı verilen katlamalı faizi yasaklayan Kuran ı Kerim BAKARA suresinin 130. Ayetinde borçlandırmaların imkan nispetinde şahit huzurunda yazılı delile bağlanmasını tavsiye ettikten sonra, en son nazil olan 282. Ayetinde iyi niyetli borçluyu korumuş gereğinde alacaklının alacağını bağışlamasını tavsiye etmiştir. FAISAL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI 1990 yayını olup, Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ ün önemli katkıları bulunan OSMANLI KANUNNAMELERİ VE HUKUKİ TAHLİLLERİ adlı dokuz ciltlik eserin 1. Cildinin 292. Sahifesinde belirtildiğine göre, İslam Hukukunda: Borcunu ifa etmeyen (ödemeyen) medyun (borçlu) bedenen mücazat görmez. Meğer ki, müflis iflasında hıyanet, hile ile... malını gizlemiş olsun Bu hallerde borçlunun dövülmesi bile mümkündür, bu eserin aynı sahifesinden anlaşıldığına göre, Osmanlı İmparatorluğu nda da bu kural uygulanmıştır. Ayrıca, borçlu çalışabilecek durumda ise,

6 - 6 - Kadı (hakim) borçluyu borcun ikmaline değin çalışmaya icbar eder Bu şekilde de borcun ödenmesi imkansız görülürse borçlu serbest bırakılır. Hatta, halen İİK. 82 ve benzeri diğer birçok kanunlarımızda olduğu gibi, borçlu ve ailesinin yaşaması için zaruri olan mallar da kendisine bırakılır. Osmanlı İmparatorluğunda 30 Nisan 1914 tarihli kanunla, kötüniyeti alacaklı tarafından kanıtlanan borçlunun hapsedilmesi usulü Cumhuriyet devresinde merhum Hocamız Ord. Prof. MUSTAFA REŞİT BELGESAY ın çabalarile çıkarılan 24 Nisan 1929 tarihli İcra ve İflas Kanunu ile yumuşatılmış, hapis borçlunun hile ve desise yapması hallerile sınırlanmıştır. 10) Vergi borcunu ödemeyenleri devlet emrinde çalıştırma sorumluluğunu getiren VARLIK VERGİSİ de, ilginç bir tarihi geçittir. MAYA Dergisi nin 1999 Aralık sayısında yayımlanan bir incelememizde belirtildiği gibi; CHP. iktidarının bir de Varlık Vergisi işkencesi vardır. 11 Kasım 1942 tarihli 4305 sayılı bu kanunun 2. Maddesi: A) 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri mucibince mükellef bulunanlar, B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden maksat, işinin idaresine ve vüsatine halel getirmeksizin bu mükellefiyeti ifa edebilecekleri bu kanunda yazılı komisyonlarca tesbit edilenlerdir), C) Uhdelerinde bulunan binaların ve hisseli ise hissedarlarının hisselerine düşen bir yıllık gayrisafi iradı yekünu liradan ve arsalarının vergiden mukayyet kıymetleri liradan yukarı bulunan ve bu miktarların tenzilinden sonra mütebaki irat ve kıymetlerle bu vergiyi verebileceği komisyonlarca kararlaştırılanlar,

7 -7 - D) 1939 senesinden beri 2395 veya 2728 sayılı kanunlar mucibince vergiye tabi bir iş ve teşebbüsle uğraştığı halde bu kanunun neşri tarihinde işini terk, devir veya tasfiye etmiş bulunanlar, E) Meslekleri tacir, komisyoncu, tellal veya simsar olmadığı halde 1939 senesinden beri velev bir defaya münhasır olsa bile ticari muamelelere tavassut ederek komisyon veyahut tavassut mukabili olarak her ne nam ile olursa olsun para veya ayniyat almış olanlar ı Varlık Vergisine tabi tutmuş, - VERGİNİN TARHI başlığını taşıyan 7. Maddesile Varlık Vergisi salacak komisyonların oluşturulması usulünü düzenlemiş, - 9. Maddesinde, bu komisyonların en geç onbeş gün içinde Servet Vergisini salmasını emretmiş, Maddesinde salınan vergilerin ilan suretile tebliğini yeterli görmüş, komisyonlarca takdir edilen verginin kesin olduğunu, bu vergilere itiraz edilmeyeceğini, idari ve adli mercilerde dava açılamayacağını vurgulamış, Herkes mahkeme önünde haklarını korumak için gerekli gördüğü yasalı araçları kullanmakta serbesttir. diyen 1924 Anayasasının 59/1. Maddesini ihlal etmiş, Maddesinde, salınan vergilerin ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde mal sandığına ödenmesini emretmiş, onbeş günlük ödeme süresi beklenmeden menkul ve gayrimenkullerin ihtiyaten haczini kabul etmiş,

8 /3. Maddesinde Talik (ilan) tarihinden itibaren bir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçlarını tamamen ödeyinceye kadar memleketin herhangi bir yerinde bedeni kabiliyetlerine göre askeri mahiyeti haiz olmayan umumi hizmetlerde veya belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak üçüncü maddenin son fıkrasında yazılı olanlardan ikinci maddedeki mükellefiyete tabi bulunanlarla kadınların ve elli beş yaşını mütecaviz erkeklerin borçları hakkında Tahsili Emval Kanunu tatbik edilmekle beraber bunlar çalışma mükellefiyetine tabi tutulmayabilirler. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılanlara verilecek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur. kuralını getirmiş, İşkence, eziyet ve angarya memnudur diyen Anayasanın 73. Maddesini ihlal etmiş, Maddesinde de Kollektif ve komandit şirketlere ait vergilerin icabı halinde ortakların ve komanditerlerin şahsi mallarından istifası hususunda da Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunmakla beraber ortak ve komanditerler çalışma mecburiyetine de tabi tutulabilirler ve on ikinci maddenin ikinci fıkrası hükmü bunlar hakkında da tatbik olunur. Şeklindeki kuralı getirerek, Anonim, Limited ve Komandit şirketlerde, ortaklığın borcundan sınırlı olarak zorunlu bulunan ortakları koruyan uluslar arası kanuni sınırlamayı da yok saymıştır. Varlık Vergisi mükelleflerinin Devlet emrinde çalıştırılması yolu ile vergi tahsilinin imkansızlığı acı tecrübelerle anlaşıldığından, tarihli ve 4501 sayılı Kanunla bu sorumluluğun kaldırılması Maliye Bakanlığının yetkisine verilmiş ve uygulamadan kaldırılmıştır.

9 - 9-11) Gelişmiş ülkeler mevzuatına paralel olarak, mal ile sorumluluk sistemine de, borçlu lehine kurallar getirilmiş, borçlunun çalışması ve yaşaması için zorunlu malların haczedilememesi kuralı kanunlaştırılmıştır. Haczedilemeyecek veya kısmen haczedilebilecek malları 12 bend halinde açıklayan İİK. 82 ile bu kuralı tamamlayan 83 ve 84. Maddeler borçluyu koruyan kurallardır. İ.Ö. çok eski zamanlardan bu yana; Borcunu ödemeyen borçlunun öldürülmesi, etlerinin alacaklılar arasında bölüşülmesi, Daha sonraları borcu ödeninceye kadar köle gibi çalıştırılması, Roma da ve Hamurabi Kanunlarında olduğu gibi bazı devrelerde borçlunun karısı ile çocuklarının da köle gibi çalıştırılması ve satılması, Sonraları borçlunun hapsedilmesi gibi acımasız yaptırımlardan, Sonra 1860 lardan itibaren sadece mal ile sorumluluğu getiren modern kanunlar, borçluyu o derece korur hale gelmiştir ki, İİK. 83a maddesi haczi yasaklanan malların haczedilebileceğine dair sözleşmeleri de geçersiz saymıştır. Borçlunun haline münasip EVİ gibi borçlunun bazı mallarının haczedilmesini yasaklayan İİK dışında birçok özel kanunlar da borçlu için vaz geçilmez nitelikte bazı mal ve hakların haczini yasaklamıştır sayılı Muhasebei Umumiye K. M.2; sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Hakkındaki K. M.22; sayılı T.C. Emekli Sandığı K. M.20; sayılı Köy Kanunu m.8; sayılı Belediyeler K. M.19; gün ve 80 sayılı K. M.1;

10 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon kanunu m.59; s. Kanun m.21; sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş K. M.15; sayılı Arsa Ofisi Kanunu m.17; sayılı Kanun m.5; sayılı Kefalet Kanunu m.11, sayılı İskan Kanunu m.16/f, m.30; sayılı Kanun m.12; sayılı Kanun m.13; sayılı Orman Kanunu m.31 VI; sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.61; - Ticaret kanunu m. 753, 892,I; sayılı Kanun m.14,iii; sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu m.37; sayılı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu m.121; sayılı Bağ-Kur Kanunu m.67; sayılı Devlet Memurları Kanunu m.203,iii; 207,IV; 236; sayılı Gecekondu Kanunu m.34/e; sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (1923 sayılı Kanunla değişik) m. 143 son fıkra; m.154,iii, m.176 son fıkra; m.177,ii; sayılı Arsa Ofisi Kanunu m.11,i; sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu m.8; m.16,iii; sayılı Noterlik Kanunu m.38,v; sayılı Deniz İş Kanunu m.32; sayılı İş Kanunu m.28; sayılı Seyahat Acentaları Kanunu m.12; sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu m. 29; sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Ek.m. 25; - Sermaye piyasası araçlarının aracı kuruluşların borçlarından dolayı haczedilemeyeceğine ilişkin, Kanunun bu hükmüne aykırı olarak çıkarılan Tebliğ. - Devlet malları sözcüklerinin Anayasa ya aykırı olmadığına ilişkin Anayasa Mahkemesinin tarihli kararı (R.G sa s.47)

11 Ayrıca... Devlet mallarının haczedilemeyeceğine dair konulmuş olan hüküm, kamu hizmetlerinin düzenli ve arasız bir tarzda yürütülmesini sağlamak maksadını güden... Devletin kendisine ait olan borcu ödemesi lüzumu Devlet kamu kişiliğinin itibar ve haysiyeti icabından bulunmakla, Devletten alacaklı bulunan kişilerin kovuşturma yollarına başvurmalarına lüzum ve ihtiyaç bulunmayacağı da aşikardır. Devlet mallarından bulunan orman ve bunlardan çıkarılan... maddeler üzerine bu mallar Devlet mülkiyetinde bulunmak kayıt ve şartı ile haciz konulmasının doğru olmadığıda tarihli ve 14/5 sayılı İBK. ile kabul edilmiştir. (Bu kanunlar Baki KURU, Ramazan ARSLAN ve Ejder YILMAZ ın 2001 yılı yayımı İcra İflas kanunundan alınmıştır.) Halen yürürlükte bulunan tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Hile ve desise halleri dışında borçlu için hapis cezası getirmediği halde, yıllarında yapılan değişikliklerle, maddelerde borç için hapsen cezalandırma halleri genişletilmiş, ancak mal ve sorumluluk prensibi ile borçlunun zorunlu bazı mallarının haczedilememesi kuralı korunmuştur tarihli ve 3222 sayılı kanuna ilave edilen İİK. 352a maddesi, İİK ye dayalı hapis cezalarının tescil edilmeyeceğini ve paraya çevrilemeyeceğini emretmiş, parasal borçlar için hapis cezasını yasaklayan ve Türkiye nin de katıldığı milletlerarası antlaşmalara ters düşmüştür. 12) Türk İcra ve İflas Kanununun tercüme edildiği İsviçre İcra Kanununda bulunmadığı halde, acemi hukukçuların yönlendirdiği bankaların girişimi neticesinde İİK maddelerde 10 günden üç yıla kadar hapis cezası getirilmiş ve borçluların hapis cezasile ödeme yapmaya zorlanması kuralı hortlatılmıştır ve 1988 yıllarında İİK de düzenlenen hapis cezası İsviçre Kanununda yoktur.

12 ) Aşırı faiz ve tefecilik yolu ile çok para kazanmak isteyen bankaların girişimile 1983 tarihli ve 3167 sayılı Çek Kanunu da, bağışladığı veya borç verdiği parayı içeren çekleri ödemeyenlere dahi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası çıkarılmıştır. AB nin tazyiki neticesinde 2001 yılında parasal borçlar nedenile hapis cezası verilmeyeceği kuralının Anayasanın 38. maddesine eklenmesinden sonra karşılıksız çek davaları durdurulmuş ise de, yine Devlet kuruluşu Bankalar Birliği ile T.C. Merkez Bankası da dahil yine bankaların girişimile Çek Kanunu değiştirilmiş, bu defa, karşılıksız çek düzenleyenler ilk suçları için 80 milyar lirayı aşmamak üzere para cezası ve sonraki karşılıksız çekler için yine beş yıla kadar hapis cezası getirilmiş olup, halen bu kanun yürürlüktedir. 14) 4389 sayılı Bankalar kanununun 17/1. maddesi İmzası bankayı ilzam edenleri, verdikleri zararla sorumlu olduğu halde İMAR Bankası oluyı nedenile UZANLARI ezmek amaçlı tarihli ve 4969 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi banka yönetici ve hakim ortaklarının eş ve çocuklarını da tüm banka zararlarından sorumlu tutmuştur. 15) Tüm sorumluluklar için KUSUR arayan Dünya mevzuatı ile aileyi koruyan Anayasanın 41. maddesine ve İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı 4969 sayılı Kanun yeterli görülmemiş ve UZAN ları daha çok ezmek için tarihli 5020 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun Ek 2. maddesine göre eş ve çocuklardan başka Kan ve kayın hısımlar ile bunların evlatlıklarını da BDDK nın İmar Bankası yönetim kurulunda görevli üyeleri dahil, tüm banka temsilcilerinin sorumlu tutulduğu zararların tümünden müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

13 ) 4389 sayılı Bankalar Kanununu 1999 dan bu yana 6 defa değiştiren tarihli ve 5354 sayılı kanunun birinci maddesi de, batan bankaların temsilci ve hakim ortaklarına ait mal ve şirketleri dilediği bedelle satma yetkisini FON a vermiş ve teminat malların alacaklılara ait olamayacağını emreden Medeni Kanunun 949. maddesi ile görevi kötüye kullanmayı beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandıran TCK kurallarına ters düşmüş ve mülkiyet hakkını koruyan Anayasanın 35. maddesile Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Diyen Anayasanın 38. maddesini de ihlal etmiştir. UZAN KANUNLARI diye de ünlü 4969 ve 5020 sayılı kanunların Anayasaya aykırılığı da Mahkemelerimizce Anayasa Mahkemesine duyurulmuştur. Özel Vakıf Üniversitelerinin yasama organı, Orman ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Sarıyer Belediyesini etkileyerek ormanları talan etmesi karar ve yasaları arasında altı defa iptal eden ve şükranla karşılanması gereken yargı organımız Uzan Kanunlarının da çok yönden Anayasaya aykırılığını dile getirmiştir. Gerekçe ve ayrıntıları Hayri DOMANİÇ in 2005 Ekim tarihli İMAR BANKASI OLAYI adlı 850 sayfalık ilmi kitabında yazılı, Anayasaya aykırılık davalarının özetleri şöyledir: 1) BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin tarih ve 2004/166 dosyalı ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI na başvurusunun NETİCE BÖLÜMÜ: NETİCEİ TALEP: 1) 4969 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin Anayasanın 2, 5, 10, 18, 35, 38/1-6, 41 ve 138/1. maddelerine,

14 - 14-2) 5020 sayılı Kanunun 20, 21, 23, 26, 27. maddelerinin Anayasanın 2, 10, 25, 46, 48 ve 138. maddelerine aykırı olduğundan, İptali için Anayasanın 152. maddesi gereğince ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASINA, 3) Dosyadaki belgelerin onanı örneklerinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesini, 4) Anayasa Mahkemesinin KARARINA KADAR DAVANIN GERİ bırakılmasına karar verildi ) İSTANBUL 3. İDARE MAHKEMESİ nin tarih ve 2004/1451 dosyalı ANAYASA MAHKEMESİ NE BAŞVURU HAKKINDA GEREKÇELİ KARARI ŞÖYLEDİR: T.C. 3. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2004/1451 İSTANBUL ANAYASA MAHKEMESİ NE BAŞVURU HAKKINDA KARAR Teleon Reklamcılık Filmcilik San. ve Tic. A.Ş. hissedarı Duran DÜNDAROĞLU vekili Av. Mehmet Saim TİKİCİ tarafından, yoğun bir şekilde mal varlığını Fonun alacağını tahsil etmesine engel olacak biçimde hileli ve kanun dışı yollarla kaçırma fiillerini gerçekleştiren ŞİRKETLERİN YÖNETİMLERİNİN

15 14/1 FON TARAFINDAN DEVİR alınmasının Fonun alacağının tahsili bakımından yararlı olacağından bahisle banka, şirket ve diğer ilgili kayıtların tetkikinden; T. İmar Bankası TAŞ. nin yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri; T.İmar Bankası TAŞ. nin yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklar; T.İmar Bankası TAŞ. nin GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN ŞİRKETLER NİTELİĞİNDE haiz olan ve/veya T.İmar Bankası TAŞ. nin DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HAKİM ORTAKLARI; Ve/veya YÖNETİCİLERİ ADINA HAREKET EDEN ve aralarında davacının hissedarı olduğu şirketin de yer aldığı listedeki şirketlerin ortaklarının temettü hariç ortaklık haklarıyla bu şirketlerin yönetim ve denetimlerinin davalı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alınmasına ve söz konusu şirketlerin mevcut yönetim ve denetim kurulu ÜYELERİNİN AZLİNE; Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atamaların TMSF bünyesinden ve/veya TMSF iştiraklerinden ve/veya TMSF dışından yapılmasına; ORTAKLARIN TEMETTÜ hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketler arasında yer alan ve davacının hissedarı olduğu şirketin ANA SÖZLEŞMESİYLE BAĞLI KALMAKSIZIN ŞİRKET YÖNETİM kurulu üye sayısının 5 kişi olarak, denetim kurulu üye sayısının ise 2 kişi olarak belirlenmesine ve kurul halinde görev yapmak üzere... nın yönetim kurulu üyeliklerine... nın denetim kurulu üyeliklerine atanmasına ilişkin tarih ve

16 - 14 /2 13 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulu kararının YOKLUKLA MALUL olduğunun hükmen tespiti istemiyle açılan davada davacı vekilinin dava dilekçesinde ileri sürdüğü 4969 sayılı Yasanın geçici 2. Maddesinin 2. Ve 4. Fıkraları ile; 5020 sayılı Yasanın 18. Maddesi (4389 sayılı Yasanın 9/1-b fıkrasına eklenen ek paragrafının), 20. Maddesi (4389 sayılı Yasanın 15/7-a maddesinin); 21. maddesi (4389 sayılı Yasanın 15/a maddesinin), 23. Maddesi (4389 sayılı Yasanın 17/a maddesinin); 26. maddesinin 4. Fıkrası (4389 sayılı Yasanın 22/6 ek paragrafının), 27. Maddesinin (4389 sayılı Yasanın ek madde 1, 2, 3 ve 6. Maddeleri); Anayasanın 2, 6, 9, 10, 13, 15, 35, 36, 38, 41, 46, 47, 48 ve 138. Maddelerine aykırı olduğu yolundaki iddiaları Mahkememizce de CİDDİ GÖRÜLMEKLE söz konusu istem hakkında dava dosyası incelendikten sonra gereği düşünüldü: Dava; içeriği yukarıda ayrıntılarıyla değinilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun tarih ve 13 sayılı kararının YOKLUKLA MALUL OLDUĞUNUN HÜKMEN tespitine, dolayısıyla iptali istemiyle açılmış bulunmaktadır. Dava konusu olayla ilgili hükümlerin incelenmesi bakımından ihtilaf konusu kararın 4389 sayılı Yasanın 15/7-a maddesi hükmü şartları dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tanınan idari karar alma yetkisine bağlı olarak tesis edildiği görülmektedir. Bu nedenle 4389 sayılı Yasanın 5020 sayılı Yasayla değişik 15/7-a hükmü ile bu hükmün uygulanmasını zorunlu kılan diğer bağlantılı hükümlerinde ihtilafın esasının çözümlenmesi bakımından incelenmesi zorunluğu bulunmaktadır.

17 14/ sayılı Yasanın 5020 sayılı Yasayla değişik 15/7-a maddesinde, Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve FONA BORÇLU OLUP OLMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN, hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir BANKANIN; Yönetim ve denetimine sahip olduğu İŞTİRAKLERİNİN, Bu BANKANIN yönetim ve denetimini DOĞRUDAN veya DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA veya birlikte elinde bulunduran TÜZEL KİŞİ ortaklarının; Gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ; Bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç, ortaklık hakları ile bu şirketlerin YÖNETİM VE DENETİMİNİ devralmaya ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla BAĞLI KALMAKSIZIN ve imtiyazlı hisselere DAYANILARAK ATANIP ATANMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN; GÖREVDEN ALMAK ve/veya üye sayısını arttırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir hükmü yer almaktadır. Bu hüküm incelendiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun öncelikle Fona intikal eden bir bankadan dolayı doğmuş bir ZARARININ olması icap etmektedir.

18 Bu nedenle, Fon alacaklarının hangi durumlarda oluşmuş sayılacağını tespit etmek önem arz eder. 14/ sayılı Yasa ile değişik 4389 sayılı Bankalar yasasının ilgili maddeleri incelendiğinde Fon alacaklarının 15/7-b fıkrasında tanımlandığı, bunun dışında aynı Yasanın 15/a, 17-a, 17/1, ek madde 1, ek madde 2 ve 22/3 ile 4. Maddelerinde Fonun ALACAĞINA İŞARET EDİLMEK suretiyle Hazine alacağı SAYILAN HÜKÜMLERİN yer aldığı göze çarpmaktadır. Keza 4969 sayılı Yasanın geçici 2. Maddesinin 2. Ve 4. Fıkraları ile Fon alacaklarının TAHSİLİ TEMELİNDE tedbir ve tahsilata yönelik düzenlemeler olduğu görülmektedir. O HALDE, YÖNETİM VE DENETİMİ FONA GEÇEN BANKADAN DOLAYI FON ALACAKLARININ DOĞUP DOĞMADIĞI, DAVACININ, BANKANIN ETKİN ORTAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI, DAVACININ HİSSEDARI BULUNDUĞU ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TEK BAŞINA YAHUT BİRLİKTE BANKA İŞTİRAKİ OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ ÖNCELİKLE TESPİTİ GEREKMEKTEDİR. Dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde Türkiye İmar Bankası TAŞ soruşturması kapsamında davacının ortağı bulunduğu şirketin tüm malvarlığına 4969 sayılı Yasanın geçici 2. Maddesine istinaden tedbir konulduğu, takiben bu maddeye göre davalı idarece ihtiyati haciz girişimlerinde bulunulduğu ve nihayet Fon tarafından davacının hissedarı bulunduğu şirketin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimine Fon tarafından el konulduğu anlaşılmaktadır. Yine dava dilekçesinde özetle, davacının şirketinin İmar Bankasının iştiraki olmadığı, hiçbir biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak hakim ortak olmadığı, İmar Bankasından davacının ŞİRKETLERİNE KAYNAK aktarılmadığı, İmar Bankası hakim ortakları ile birlikte hareket edenler arasında bulunmadıklarından bahisle Yasanın 15/7-a maddesine istinaden yönetim ve denetimine el konulmasının hukuk dışı olduğu, esasen 15/7-a maddesi hükmünün uygulanması için lüzumlu olan en önemli koşulun yani hisseleri Fona intikal etmiş bir bankanın

19 somut olayda mevcut olmadığı iddialarının ileri sürüldüğü görülmektedir. 14/5 Dava dosyası ve ekleri, bununla beraber ihtilaf konusu olaya ilişkin mevzuat, davacının Mahkememizce ciddi bulunan iddialarıyla birlikte incelendiğinde aşağıda belirtilen Yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Şöyle ki: 5020 Sayılı Yasayla değişik 15/7-a hükmünde bu hükmün uygulanmasının ön koşulu olarak Fon alacaklarından bahsedilmiştir. Bu anlamda Fon alacağının doğrudan tanımlandığı hüküm ise Yasanın 15/7-b maddesi hükmüdür. Belirtilen bu Yasa maddesinde; hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkililer ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını; Doğrudan veya 3. Kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak; Yurt içi veya yurt dışı banka veya mali kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle 3. Kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar Fon alacağı sayılır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında kanun hükümleri uygulanır. Fon, bu para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenlere 213 sayılı Vergi Usul kanununun 72. maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının, Fon tarafından

20 14/6 belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya BU BANKALARIN FON TARAFINDAN devralınan zararlarına mahsuben devralmaya yetkilidir. Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına SEBEBİYET veren HAKSIZ İŞLEMİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. (a) ve (b) bentlerindeki yetki banka hisselerinin kısmen veya tamamen 3. Kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanılabilir, hükmü yer almaktadır. Bu hükümde, banka kaynaklarının aktarılmasına yönelik her türlü dolanlı işlemin konusu Fon alacağı olarak yasa koyucu tarafından değerlendirilmektedir. O HALDE ÖNCELİKLE YARGILAMA NETİCESİNDE İŞLEMİN DOLANLI OLDUĞU VE BANKA KAYNAKLARININ KULLANILMASINA (VE/VEYA AKTARILMASINA) YÖNELİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ OLMALIDIR Kİ DOLANLI İŞLEMLERE KONU OLAN TUTAR FON ALACAĞI SAYILABİLSİN. BUNUNLA BİRLİKTE DOLANLI İŞLEME TARAF OLANLAR DA BİRLİKTE HAREKET EDEN SAYILABİLSİN. İşte kısaca içeriğine yer verilen Yasanın 15/7-b maddesi hükmünden sonra davalı idarece Yasanın 15/7-a maddesi hükmünün kendisine verdiği yetkilere dayanılarak FONA BORÇLU OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BİR ŞİRKETİN, hisseleri Fona geçen bir bankanın dolaylı İŞTİRAKİ olduğundan bahisle temettü hariç ortaklık hakları ile YÖNETİM VE DENETİMİNE BU SURETLE EL KONULMAKTADIR.

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26537)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26537) 871 BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI 10.12.2007/177 YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI Ülkemizde Pasaport Kanunu ile Bankacılık Kanunu kapsamına giren bazı alacaklar nedeniyle borçlular hakkında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI 18.05.2009/88 DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştayın 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI R.G. 122 23.11.2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI 40/2001 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-120[61-2016]-9304 16.05.2016 Konu : Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR.

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. ÇEK SENEDİNİ İLK DEFA DÜZENLEYEN 1865 tarihli FRANSIZ KANUNUNDAN BU YANA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 Konu: KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN 6183 SAYILI KANUN UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN 5. VE 6. FIKRALARI ANAYASA

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI ÖZET : İç Genelgeye göre; Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.06.2008 Seri B, Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/65 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YÖNETMELİĞİ (03.08.2001 tarih ve 24482 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı