ISIL PLAZMA İLE KÜRESEL TOZ METALURJİSİ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISIL PLAZMA İLE KÜRESEL TOZ METALURJİSİ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 Isı Bilii ve Tekniği Derisi, 8,, 35-44, 008 J. o Theral Science and Technoloy 008 TIBTD Printed in Trkey ISSN ISIL PLAZMA İLE KÜRESEL TOZ METALURJİSİ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Uit KESKİN ve Ö. Ercan ATAER Makina Mühendisliği Bölüü, Mühendislik Miarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Maltee, 06570, Ankara (Geliş Tarihi: , Kabl Tarihi: ) Özet: İndükti bağlaşılı laza sisteleri; eniş hacileri, yüksek salıkları, eksenel toz beslee özellikleri ve tozların reaktördeki laza jeti içerisinde daha zn süre kalaları açısından tozların küreselleştirilesi işlei için yndrlar. Plaza jeti içerisinde tozların eritilesi ve reaktör içerisindeki serbest düşüşleri, indükti bağlaşılı ısıl laza sistei ile küresel seraik tozlarının üretiinin teelini olştrr. B çalışa elecekte indükti bağlaşılı ısıl laza sistei ile yaılası düşünülen deneysel çalışalara ön hazırlık olarak erçekleştiriliştir. Tozların ısıl laza sisteinde küreselleştirilesi konsnda teorik çalışa yaılıştır. Çalışada, doğrsal olayan oent ve enerji denkleleri sayısal olarak FORTRAN dilinde hazırlanan bilisayar roraı ile çözülüştür. Analizde, laza azının sıcaklık ile hızının, lüle çaının, taneciğin boytnn, arçacığın başlanıç sıcaklığı ile hızının ve laza azının hacisel debisinin tanecik sıcaklığı ve hızı üzerine etkisi inceleniştir. Beşinci dereceden Rne-Ktta yöntei kllanılarak elde edilen sonçlar raikler halinde veriliştir. Anahtar Kelieler: İçi boş seraik, Küresel toz, ICTP. THEORETICAL INVESTIGATION OF PRODUCTION OF SPHERICAL MATERIAL POWDERS VIA THERMAL PLASMA Abstract: Indctively coled lasa systes are aroriate eqients or the sheroidization rocesses o owder aterials becase they have lare voles, hih rities, and axial owder injection roerties. Esecially the lon residence ties o owders inside the lasa in the reactor are another advantae o ICTPs. The ndaentals o the rodction o sherical ceraic owders via indctively coled theral lasa systes inclde eltin rocess o owders in the lasa jet and ree allin o the throh the reactor. This theoretical stdy was ade as rondwork o the lanned stdy by an indctively coled theral lasa syste. A theoretical stdy was ade on sheroidization o owders via theral lasa systes. In the stdy, nonlinear oent and enery eqations were nerically solved throh a coter code written in FORTRAN. The eects o lasa as teeratre and velocity, nozzle and article diaeter, initial article teeratre and velocity, and the vole low rate o lasa as on article teeratre and velocity were investiated in the analysis. The reslts obtained via the ith order Rne-Ktta ethod were iven as diaras. Keywords: Hollow ceraic, Sherical owder, ICTP. SEMBOLLER a : İve, /s A : Isı aktarı alanı, A k : Parçacığın akışa dik izdüşü alanı, A : Parçacığın yüzey alanı, C D : Sürüklee katsayısı C : Özül ısı, J/kK C : Tanecik alzeesinin erie sıcaklığında laza azının özül ısısı, J/kK d : Ça, F A : Eklenen (taşınan) kütle kvveti, N F B : Basset kvveti, N F c : Çarışa kvveti, N F D : Sürüklee kvveti, N F : Yerçekii kvveti, N : Mans kvveti, N F M 35 F net : Parçacığa etki eden net kvvet, N F S : Staan kvveti, N : Yerçekii ivesi, /s h : Isı aktarı katsayısı, W/ K k : Isı ileti katsayısı, W/K : Kütle, k : Parçacığın kütlesi, k & : Plaza azının debisi, k/s N Pr r Re S t t t r : Nsselt sayısı : Pranl sayısı : Küreselleşe indeksi : Reynolds sayısı : Plaza içerisinde arçacığın aldığı yol, : Zaan, s : Parçacığın erie zaanı, s : Tan. laza içerisinde kala zaanı, s

2 t tr : Parçacığın sıcaklığının deneye laşası için eçen süre, s t vr : Parçacığın hızının deneye laşası için eçen süre, s T : Sıcaklık, K : Hız, /s : Plaza jetinin hızı, /s : Parçacığın hızı, /s r : Parçacığın laza azına öre bağıl hızı, /s z : Zaan adıı ε : Yayıcılık μ : Dinaik viskozite, k/s ρ : Yoğnlk, k/ 3 ρ : Plazanın il sıcaklığındaki yoğnlğ, k/ 3 ρ : Parçacığın yoğnlğ, k/ 3 σ : Stean-Boltzan sabiti : Akışkan GİRİŞ Günüüzde ısıl laza sisteleri arklı ylaalar için kllanılaktadır. Isıl laza sisteleri arasında küresel seraik ve etal tozlarının üretii için yn olanı indükti bağlaşılı lazalardır. Isıl laza ile küresel tanecikli toz üretiinde tanecikten veya arçacığa olan ısı transeri ile arçacığın sıcaklık ve hızındaki değişiin belirlenesi önelidir. Plaza içerisinden eçirilirken tanecikler ısıtılış olrlar. B işlede eriyen taneciklerin sıvı azdayken ani soğaları soncnda küresel tanecikler elde edilir. Çalışada küresel tozların indükti bağlaşılı ısıl laza sisteinde üretilesi ile ilili bir teorik çalışa yaılıştır. Küresel seraik tozlarının üretiiyle ilili literatürde yaılan çalışalar inceleniştir. Literatürdeki b çalışalarda, arklı laza sisteleri ile arklı boytlarda küresel içi dol ve içi boş tozların üretii konsnda yaılan çalışalar veriliştir Kar ve Selvarajan Kaynak ısıl laza jetinde seraik ve etal tozların küreselleşesini teorik olarak inceleişlerdir. Çalışada, teel akışkanlar dinaiği denkleleri kllanılarak taneciklerin küreselleşe oranı ile ilili bir teorik yaklaşı eliştiriliştir. Farklı boytlardaki etal tozları, arklı laza az akış oranlarında ve sıcaklıklarında değerlendiriliştir. Taneciklerin laza içerisinde kala ve erie süreleri hesalanış ve b sürelerde tozların küreselleşe oranları belirleniştir. Küreselleşenin büyük oranda tanecik boytna ve laza jeti sıcaklığına bağlı oldğ örülüştür (Kar, 006). Raasay ve Selvarajan (001) ısıl laza içerisinde tozların davranışını inceleişlerdir. Çalışada, taneciklerin ısıl laza içerisinde kala süreleri ve hızları için bir yaklaşı eliştiriliştir. Farklı ısıl üçlerde, alüina arçacığının hızı, laza içerisinde kala zaanı, laza içerisine üskürtüle hızı, boyt, az akış oranı, lüle znlğ ve lüle çaı belirleniştir. Dolayısıyla, arklı laza sıcaklıkları için aron laza içerisindeki arçacığın davranışı 36 belirleniştir. Tanecik boyt küçültülerek, iriş ücü ve tozn laza içerisinde kala süresi arttırılarak laza içerisinde iken tozlara olan ısı aktarıının arttırılabileceği soncna laşılıştır. Raasay ve Selvarajan bir başka çalışalarında (1999) tanecikler arasındaki etkileşii ihal ederek, ısıl laza ile içerisine üskürtülen bir tanecik arasındaki ısı aktarıını ve ısıl laza içerisindeki arçacığın bharlaşasının lazadan arçacığa olan ısı aktarıının etkisini sayısal olarak inceleişlerdir K arasında değişen sıcaklıklarda azot lazası ile aron lazası karşılaştırılış, alüina ve tnsten arçacığı ile laza arasındaki ısıl ve hidrodinaik etkileşi inceleniştir. Bharlaşa, arçacığa olan ısı transerini azaltaktadır ve b etki bharlaşa izli ısısı düşük alzeelerde daha azla örülektedir. Ar, N ve Ar+H ibi azlardan olştrlan lazadan 50 µ yarıçaındaki arçacığa iletile olan ısı aktarıı hesalanış ve tanecikten ışınıla olan ısı aktarııyla karşılaştırılıştır. Analiz soncnda, tanecikten çevresine ışınıla olan ısı transeri, lazadan arçacığa iletile olan ısı transeriyle karşılaştırıldığında ihal edilebilecek düzeyde oldğ örülüştür. Bir toz arçacığın kaynaa noktasına laşası için erekli en düşük laza sıcaklığı hesalanıştır. B çalışada, alüina, tnsten, rait alzeeleri ile Ar, N, H ve Ar+H laza azları için hesalaalar yaılıştır. Elde edilen sonçlar, lazadan toza olan ısı transerini arttırak için, yüksek ısı ileti otansiyeline sahi azların seçilesi, bharlaşanın en az seviyeye indirilesi ve tozdan ışınıla olan ısı kayılarının yaya oranının küçük toz taneciklerinin seçilerek düşürülesi erektiğini österektedir. Károly ve Szévölyi (005) indükti bağlaşılı bir RF ısıl laza reaktörü içerisinde küresel ve ikro boytlarda seraik taneciklerin üretiini deneysel olarak inceleişlerdir. Çalışada, laza azlarının ve kllanılan toz cinsinin üretilen küresel taneciklerin ikro yaıları üzerine etkisi inceleniştir. B çalışada, laza sisteine beslenen tozların çoğnn büyük boytl olasının, küçük taneciklerin oldkça çok bharlaşasına veya büyük taneciklerin yeterince erieesine sebe oldğ özleleniştir. RF ısıl lazalar yoğn veya içi boşlkl oksit seraik ikrokürelerin üretii için yn cihazlar oldğ belirtiliştir. İçi boş seraik kürelerin özel ön işlelerden eçiriliş tozlardan hazırlanabileceği ve küresel alüinaların düşük aliyetli alüiny oksit veya alüiny hidroksitlerden üretilebileceği iade ediliştir. Ayrıca, iriş ücünün düşürülesinin ya da taneciklerin laza içerisinde kala süresinin kısaltılasının büyük taneciklerin küreselleşesini enelleyebileceği özleniştir. McKelliet (199) ısıl laza başlığı içerisinde özenekli taneciklerin erie, bharlaşa süreçleri ve küreselleşesi için analitik yönte eliştiriştir. Çalışada, katı/özenekli dr ve eriiş/özeneksiz dr arasındaki tanecik yoğnlğ arasındaki

3 arklılık, erie süresince öneli haci değişileri olabileceğini ve eriiş drdaki iziksel özelliklerin yeniden katılaşa süresince sabit kalacağından bahsetektedir. Tanecikler içerisindeki sıcaklık dağılıı bir entali eşitliğinden hesalanırken, taneciklerin iziksel özellikleri özenekli orta teorisinden yararlanılarak hesalanıştır. DC ve RF laza başlıkları içerisinde alüina taneciklerinin davranışı için hesalaalar yaılıştır. Chen ve Li (003) ısıl laza sistelerindeki üç boytl akışı ve ısı transerini teorik olarak inceleiştir. B çalışada, yaılan odelleeler soncnda elde edilen ısıl laza reaktörü, laza jeti ve laza başlığındaki akışın ve ısı transerinin karakteristikleri belirleniştir. Tanecikler ve az, reaktörün yan yüzeyindeki bir irişten besleniştir. -D odelleenin 3-D odellee kadar iyi bir şekilde yaılaadığı örülüştür. Çünkü, 3-D etkiler, reaktör içerisindeki tanecik hareketini ve ısıtayı etkileektedir. Tanecikler ve azın laza jetine yandan beslenesi sırasında, etkilerin öz ardı edileeyeceği özleniştir. B çalışanın sonçlarının yaılan deneysel çalışalarla yl oldğ örülüştür. Cochran (1998) içi boş seraik küreler ve ylaa alanları konsnda bir literatür araştırası yaıştır. İçi boş seraik kürelerin iezoelektrik dönüştürücülerde, düşük elektrik ve ısı iletkenliğine sahi alzeelerde, akışkan taşınıında iltrelerde ve ışıa yolyla yana ortalarında ve ses yalıtıında kllanılabileceğini belirtiştir çaındaki küreler orta boyda küreler olarak kabl edilir ve daha küçük büyüklükteki küreler μ çaındadır. İçi boş kürelerin küçük boytlardaki üretiinin sol-el yönteiyle yaılabileceği belirtiliştir. Ye vd. (1999) indükti bağlaşılı RF laza başlığı içerisindeki türbülans olşn, k-ε türbülans odeliyle sıcaklık ve yoğnlk değişilerinin laza türbülansı ve enerji transeri üzerine etkileri inceleişlerdir. Çalışada, lazanın çalışa araetrelerinin laza türbülansı üzerine etkileri tartışılıştır. Rahane vd. (1994) teorik ve deneysel olarak indükti laza reaktörü içerisinde kütle transerini incelediler. Plaza akışına eksenel yönde üskürtülen azın derişii reaktör ekseni boynca ölçülüştür. Sayısal türbülans odeli ile derişi, sıcaklık ve akış alanları hesalanıştır. Ölçülen derişi roilleri ve sayısal odelin sonçları karşılaştırılıştır. Fizsdon (1979) laza alevi içerisinde etal tozlarının eriesini ve taneciklar ile lazanın ısıl-iziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişiini inceleiştir. B çalışada, küresel tanecikların bir jet akışı içerisindeki ısı transeri ve az değişileri için sayısal bir yönte eliştiriliştir. Aron-hidrojen laza jeti içerisinde ısıtılan alüina tanecikları örnek olarak veriliştir. Yüzey sıcaklığı, tanecik hızı ve çaı için elde edilen deneysel ve sayısal sonçların y içerisinde oldğ örülüştür. Dilawari ve Szekely (1987) laza reaktörleri içerisindeki akışı ve ısı aktarıını inceleiş, reaktör içerisindeki hız ve sıcaklık roillerini hesalaışlardır. B çalışada, içerisine sürekli az üskürtülen bir laza jet sistei içerisinde akış, derişi ve ilili sıcaklık alanlarını tanılaak için bir analitik yönte eliştiriliştir. Çalışanın aacı laza jetinin dairesel hareketinin laza işlei üzerindeki etkisini inceleektir. Prolx vd. (1985) yoğn yüklee koşllarında indükti bağlaşılı laza sistei içerisindeki laza-tanecik etkileşiini inceleişlerdir. İndükti bağlaşılı bir laza içerisinde tozların davranışı odelleniştir. Hesalaalarda bakır ve alüina tozları ve laza azı olarak atoserik basınçta aron kllanılıştır. Gavin (1990) laza ylaaları için yeni reaktörler eliştiriştir. Verili ve üvenilir başlıkların ısıl laza üretii için kllanılabilir olasıyla, yeni reaktörlerin tasarıına ihtiyaç dylştr. Bnn soncnda, ylaalara bağlı olarak çeşitli tasarılar yaılıştır. Bnlardan ilki etalürji alanındadır. Ancak, yüksek sıcaklıktaki kiyasal işle ylaalarına olan ili artaktadır. B çalışanın aacı, çeşitli reaktör tasarıları için bazı örnek yönteler snaktır. Prolx ve arkadaşları (1991) indükti bağlaşılı ısıl laza sisteindeki ışınıla aktarılan enerjiyi inceleişlerdir. İndükti bağlaşılı RF ısıl lazanın akış ve sıcaklık alanında ışınıla erçekleşen ısı kayılarının etkisi sa aron laza ve düşük oranda bakır bharının blndğ aron laza için inceleniştir. Sıcaklık ve akış alanını hesalaak için analitik bir odel kllanılıştır. 37 Jian ve Bolos (006) tnsten ve olibden tozlarının indükti bağlaşılı ısıl laza ile küreselleşesini incelediler. Tnsten ve olibdenin indükti bağlaşılı ısıl laza içerisindeki erie, bharlaşa, oksitlene ve katılaşa davranışlarını belirleişlerdir. Basıncın küreselleşe ve oksitlene üzerine etkisi ele alınıştır. Molibdenin erie sıcaklığının tnstenden daha düşük olasına rağen, aynı toz beslee oranında ve aynı laza şartlarında tnstenden daha az sayıda olibden toznn küreselleştiği özleniştir. Bica (005) aron laza jeti içerisindeki içi boş deir ikro kürelerin üretiini inceleiştir μ arasında değişen çalarda içi boş ikro küre tanecikler inceleniştir. deir ikro kürelerin şekillendirile ekanizaları ile iç boşlğn laza jetinin hızına bağlı oldğ österiliştir. Taneciklerdeki iç boşlklar aron azının deir ikro kürelerin arka yarı küresinden içeri doğr olan hareketi sebebiyle olşaktadır. Çalışada, teorik elde edilen sonçlar ile deneysel sonçların ± % 16 hata oranında y içerisinde oldğ örülüştür. Moon vd. (005) laza başlığının CAD roraları yardııyla üç boytl eoetrisini elde ettiler ve arklı

4 iriş açılarındaki eroransını incelediler. Çalışada, teel denklelerin çözüünde CFD-ACE+ dili ve SIMPLER aloritası kllanılıştır. Gaz özelliklerine bağlı olarak alevin boytndaki değişi deneysel olarak inceleniştir. Çalışada, Ar, He ve N azları kllanılıştır. Sonçlar 30 o nin en yn iriş açısı oldğn österiştir. Shanavelaytha ve Selvarajan (004) μ boytlarındaki nikel tozlarını laza yöntei ile küreselleştirişlerdir. İşleniş taneciklerin küresel şekillerini taraalı elektron ikrosko ve otik ikrosko yönteleriyle elde etişlerdir. Çalışada, laza ile tozların küreselleşebileceğini ve laza sıcaklığının küreselleşenin kalitesini etkileyen öneli bir aktör oldğn österişlerdir. O Dell vd. (001) küresel ve alaşılı tozlar üretek için kllanılan toz alaşılaa ve küreselleştire (TAK) yöntei ile erie ve erile kvvetlerinin etkisiyle küreselleşenin erçekleştiği lazayı etal tozları ile besleişlerdir. B çalışada, erie süresince alaşılandıra erçekleşiş ve taneciklar laza dışına çıkınca hızlı bir şekilde katılaşarak küreselleşişlerdir. TAK yönteiyle ısıya dayanıklı olayan etallerin de küreselleşebileceğini snşlardır. Zhan vd. (005) sol-el yönteiyle oda sıcaklığında içi boş titanya (TiO ) küresel tozları üretişlerdir ve XRD, FESEM, TEM ve FT-IR ile ürünlerin özelliklerini inceleişlerdir. Çalışada, üretilen içi boş kürelerin dış çaları n aralığındadır. Károly vd. (000) arklı tanecik boytlarındaki Al(OH) 3 tozlarının indükti bağlaşılı ısıl laza ile üretiini inceleişlerdir. İndükti bağlaşılı ısıl laza sisteine beslenen taneciklerin boytna ve lazanın çalışa araetrelerine bağlı olarak arklı ikro ve nano boytlarında alüina tanecikleri üretiliştir. Çalışada, laza içerisine 55 μ boytlarında beslenen Al(OH) 3 taneciklerinin küreselleşe için büyük boytlarda oldğ özleniştir. Yüksek sıcaklıklardaki ısıl laza işleleri ile küreselleşenin ükün oldğ örülüştür. 1 μ boytlarında üskürtülen taneciklerin, eriesi ve soğası soncnda, belirli bir iktarının ikro-küre taneciklere dönüştüğünü özleişlerdir. debilerde kllanılıştır. Bazı drlarda hidrojen ya da oksijen koryc az içine yaklaşık % 10 oranında karıştırılıştır. Bica (000) deir ve ca ikro kürelerin laza yöntei ile şekillendirile ekanizasını inceleiştir. B çalışada, ikro kürelerin şekillerinin üreti araetrelerine bağlı oldğn österek ve ikro kürelerin iç ve dış yarıçalarını hesalaak için bazı eşitlikler eliştiriştir. Snlan teorik odel ikro küresel yaının olşası için erekli bhar kütlesini hesalanasında kllanılıştır. Ayrıca, ikro kürelerin çaları ve dvar kalınlıkları hesalanıştır. Reed (1961) 1960 lı yılların başlarında MIT de Lincoln Laboratvarları nda yatığı çalışalarda, indükti bağlaşı yöntei ile laza olşn tanılaıştır. Plazanın olş için aron azı kllanıını ve aron ile hely, hidrojen, oksijen ve hava karışılarının kllanıını inceleiştir. B çalışalarda, arklı azlarla, arklı az akış oranlarında ve arklı üçlerde olştrlan lazanın sıcaklık roilini ölçek için Fowler ve Milne yönteleri kllanılıştır. Ölçülen en yüksek sıcaklıklar K aralığında değişiştir. Plazadan lüle dvarlarına taşını, ışını ve ileti yol ile aktarılan ısı belirleniştir. Plazaya aktarılan tola üç 1,6-3,1 kw aralığında değişiştir. B değer iriş ücünün yaklaşık %50 sine karşılık elektedir. TEORİ Tek yönlü laza akışı içerisindeki arçacığın hareketi için aşağıdaki eşitlik yazılabilir. F net = a (1) Brada Eş. (1), dv = FD + F + FA + FB + FS + FM + Fc () şeklinde iade edilebilir. Analizde, küçük oldğ için elektrostatik, Van der Waals, anyetik ve benzeri kvvetler ihal ediliştir. Károly ve Szévölyi (003) RF ısıl laza yönteiyle içi boş alina ikro kürelerin elde edilesini inceleişlerdir. Farklı yaılardaki seraik taneciklere ısıl laza işleinin ylanası ile küreselleşenin erçekleştiği örülüştür. Çalışanın aacı, haaddelerin s içeriği, özeneklilik ve az azının iç boşlkların olşna etkisini araştıraktır. Başlanıçtaki yüksek s oranı boşlkların şekillenesi için erekli değilken, özenekli yaı boşlkların olşasında öneli bir aktördür. Farklı azların küreselleşe ve boşlk haci üzerine etkileri araştırılıştır. Yüksek salıktaki aron, laza azı ve koryc az olarak sırasıyla 0 ve 60 litre/dakika 38 F D Şekil 1. Tek yönlü laza akışı içerisindeki tanecik üzerine etki eden kvvetler. F

5 Plaza akışı içerisinde arçacığa etki eden sürüklee ve yerçekii kvvetleri ile tanecik ve laza azının akış hızları Şekil 1 de veriliştir. Şekilde de örüldüğü ibi tek yönlü akışta, laza azı ile tanecik aynı yönde hareket etektedir ve laza jetinin hızı ( ), arçacığın hızından ( ) büyüktür. Analizde arçacığın laza akışı içerisindeki hareketi için aşağıdaki varsayılar yaılıştır: 1. Bir arçacığın ısıtıldığı düşünülüştür.. Tanecik küresel bir şekle sahitir. 3. Tanecik sabit sıcaklıktaki aron lazaya beslenektedir. 4. Tanecik içerisindeki sıcaklık değişii ihal ediliştir. 5. Sürüklee ve yerçekii kvvetleri arçacığın hareketini etkileyen kvvetlerdir. 6. Tanecik laza akışı yönünde hareket etektedir. 7. Plaza akışı tek yöndedir ve süreklidir. 8. Başlanıçta katı azda olan tanecik erie sıcaklığına kadar ısıtılakta ve erie sabit sıcaklıkta erçekleşektedir. Ykarıda yaılan kabller kllanılarak Eş. (), d = FD + (3) biçiinde yazılabilir. Brada, ρ FD = CD Ak r ( ) (4) şeklinde iade edilebilir. Tek boytl olarak arçacığın laza jetine öre bağıl hızı, r = ( ) = (5) CD Re 16 = Re 0.81 ( Re ) (10) 4 C D = + (11) Re 0.63 ( Re ) 4 C D = + (1) Re Stokes çözüü için Eş. (9) Re<0, (Schlihtin, 1968), Oseen yaklaşıını teel alan Eş. (10) 0,<Re< (Schlichtin, 1968), Beard ve Pracher ın elde ettiği deneysel verileri teel alan Eş. (11) <Re<0 ve Eş. (1) 0<Re (Beard ve Pracher, 1969, Haielec, 1967) koşllarında kllanılaktadır. Ykarıdaki eşitliklerde kllanılan Reynolds sayısı Re = ρ d / μ (13) şeklinde iade edilektedir. Taşıa ve ışıa ile olan ısı aktarıı dikkate alındığında tanecik için enerji eşitliği dt 4 4 C = ha ( T T ) Aεσ ( T Ta ) (14) iadesi ile verilir. B iade sadeleştirilerek aşağıdaki şekilde yazılabilir. dt 4 = E3T + E4T + E5 (15) B eşitlikte E 3, E 4 ve E 5 sabitleri Aεσ E3 = (16) C şeklinde yazılabilir. Böylece Eş. (4) aşağıdaki ibi iade edilebilir. ρ FD = C D Ak ( ) (6) Analizde yerçekii kvveti ihal edileiştir ve Eş. (3) d ρ = CD Ak ( ) + (7) iadesi ile yazılabilir. B eşitlikte arçacığın kütlesi 3 = π d ρ / 6 iadesine eşittir. B iade yerine yazılı eşitlik yeniden düzenlenirse, d 3 ρ = CD ( ) + (8) 4 ρ d iadesi elde edilir. B iadede sürüklee katsayısı (C D ) literatürde Reynolds sayılarına bağlı olarak aşağıdaki eşitlikler ile verilektedir. 4 C D = (9) Re 39 ha E4 = (17) C E 4 ( ht + εσt ) A = (18) 5 a C eşitlikleri ile iade edilebilir. Eş. (15) doğrsal ve hoojen olayan bir dieransiyel eşitliktir. Eş. (13) kllanılarak Re<0, için sürüklee katsayısı 4μ CD = (19) ρ d şeklinde düzenlenebilir. Benzer olarak Reynolds iadesi kllanılarak diğer sürüklee katsayıları için de erekli iadeler elde edilebilir. Eş. (19) Eş. (8) de yerine yazılı düzenlenirse, d 18μ = ( ) + d ρ (0)

6 şeklinde yazılabilir. Diğer sürüklee katsayıları için de Eş. (0) ye benzer dieransiyel eşitlikler elde edilebilir. Parçacığın laza jeti içerisindeki hareketini belirleyebilek için lazanın hızının hesalanası önelidir. Plaza azının hızı aşağıdaki kütle debisi eşitliğinden yararlanılarak belirlenebilir. & = (1) π / 4 d ρ ( ) l Eş. (0) yeniden düzenlenirse, d = E6 + E 7 () iadesi elde edilir. B eşitlikte E 6 ve E 7 sırasıyla 18μ E6 = (3) ρ d E 18μ ρ d 7 = + iadeleri ile yazılabilir. (4) Eğer arçacığın hızı t=0 anında 0 olrsa, Eş. () nin çözüü E7 ( t) = [ ex( E6t) 1] (5) E 6 şeklinde yazılabilir ve laza jeti içerisinde arçacığın aldığı esae (S) Eş. (5) in t=0 dan t=t r ye intere edilesiyle, t r t = r E7 [ ex( E6t) 1] (6) E veya E7 S = [ ex( E6t ) 6 1] r E tr (7) E 6 olarak elde edilir. B eşitlikteki üstel onksiyon, iadesi ilk üç terii alınarak Taylor Serisi ne açılırsa, E7 S = t (8) r elde edilir ve arçacığın laza içerisinde kala süresi 1/ S t r = (9) E 7 şeklinde tanılanır. Parçacığın laza jeti içerisinde kala süresi arçacığın küreselleşesini etkiler. Parçacığın erie süresi, t = ttr /{ N ln[( T T ) /( T T )]} (30) şeklinde tanılanır (Kar ve Selvarajan, 006). Eş. (30) da t tr ile österilen arçacığın sıcaklığının deneye laşası için eçen süre, 3 t = tr ρ t ( C / C ) (31) vr şeklinde tanılanır (006). B eşitlikte; C laza azının özül ısısı ve C toz alzeesinin erie sıcaklığında laza azının özül ısısıdır. B çalışada önerilen laza azı arondr ve 1000 K K sıcaklık aralığında C ve C değerleri eşit kabl edilebilir. B nedenle, Eş. (31), 3 ttr = (3) ρ t vr şeklinde yazılabilir (Kar vd, 006). Parçacığın hızının deneye laşası için erekli zaan t vr, ρ d tvr = (33) 18μ şeklinde yazılabilir (Kar ve Selvarajan, 006). Plaza azı için Nsselt sayısı, Ranz-Marshall ilişkisine öre, 0,5 0,33 N = + 0,6Re Pr (34) şeklinde tanılanır (Ranz ve Marshall, 195a, Ranz ve Marshall, 195b). Pranl sayısı, Pr = μc / k (35) şeklinde tanılanır. Tanecik çevresindeki sınır tabaka içerisindeki sıcaklık dağılıları için literatürde düzelte aktörleri öneriliştir. Plaza akışı için düzelte aktörü aşağıdaki eşitlikle verilir. 0,55 0,33 N = + 0,95Re Pr (36) 1 Parçacığın küreselleşe iktarını karakterize eden küreselleşe oranı r = t r / t (37) bağıntısı kllanılarak belirlenir (Kar vd, 006). B bağıntıdaki t r arçacığın laza içerisinde kala süresi ve t arçacığın erie zaanıdır. Parçacığın laza içerisinde kala süresi erie zaanından büyükse, t r > t, r>1 olacak ve tanecik eriyecektir. Klinskaya- Rdenskaya ve arkadaşlarının arçacığın küreselleşe iktarı üzerine yatıkları deneysel ve teorik çalışalardan elde edilen verilerden küreselleşe oranı [ ] ( r) Küreselleşe % = 68 (38) şeklinde iade edilebilir (Kar ve Selvarajan, 006, Klinskaya-Rdenskaya vd, 1999). 40

7 SONUÇLAR Tanecik ve laza azı hızının zaanla ve laza azı sıcaklığı ile değişii Şekil de veriliştir. B şekil arçacığın başlanıç hızı 10 /s, laza azının hacisel debisi 0 l/in iken elde ediliştir. Sonçlar 4000 K ve K sıcaklık aralığındaki laza azı için 1000 K aralıklarla elde ediliştir. Şekilde örüldüğü ibi lüle çaı 10, tanecik çaı 50 µ dir. sıcaklığı 300 K dir. Tanecik kısa bir sürede laza azı sıcaklığına bağlı olarak erie sıcaklığı olan 33 K e laşaktadır. Düşük laza azı sıcaklıklarında tanecik sıcaklığı erie sıcaklığına zn sürede laşaktadır K sıcaklıkta alina arçacığı erie sıcaklığına laza jeti içerisinde 0,01534 saniye kaldıktan sonra laşaktadır. Şekil 4. Parçacığın laza içerisinde kala ve erie zaanın laza azı sıcaklığına bağlı olarak değişii. Şekil. Tanecik ve laza azı hızının zaanla ve laza azı sıcaklığı ile değişii. Düşük sıcaklıklarda taneciklerin ve laza azının hızı düşüktür. Plaza azının sıcaklığı artarken laza azının hızı ile arçacığın sıcaklığı ve hızı artaktadır. Düşük sıcaklıklarda tanecik ve laza azının hızları arasındaki ark düşüktür. Fark yüksek sıcaklık ve düşük zaanda artaktadır. Plaza akışının başlanıcında 4000 K de arçacığın hızında bir düşüş örülektedir. Parçacığın laza içerisinde kala süresinin ve erie süresinin arklı laza azı debilerinde değişii Şekil 4 te veriliştir. Brada laza azı sıcaklığı 4000 K ile K arasında değişektedir. Plaza azının yüksek hacisel debilerinde alüina arçacığının erie ve laza jeti içerisinde kala zaanı kısadır. Plaza sıcaklığı yükseldikçe, arçacığın erie ve laza içerisinde kala zaanı kısalaktadır. B nedenle, Şekil de örüldüğü ibi laza azı sıcaklığının artışı laza azı ve tanecik hızını etkileektedir. Şekil 3. Tanecik sıcaklığının zaan ve laza azı ile değişii. Parçacığın sıcaklığının zaan ve laza azı ile değişii Şekil 3 te veriliştir. Parçacığın başlanıç 41 Şekil 5. Tanecik sıcaklığının zaan, laza azı sıcaklığı ve laza azının hacisel debisi ile değişii.

8 Farklı laza azı sıcaklıklarında tanecik sıcaklığının zaan ve laza azının hacisel debisi ile değişii Şekil 5 te veriliştir. Şekilde örüldüğü ibi düşük laza azı sıcaklıklarında arçacığın sıcaklığı düşüktür ve laza azının arklı hacisel debilerinde 300 K ile 100 K arasındaki sıcaklıklarda 0,01 saniyeye kadar tanecik sıcaklığı az iktarda değişektedir. Diğer taratan, arçacığın sıcaklığı arçacığın başlanıç hızı ile birlikte azalaktadır. Şekil 8. Plaza hızının zaan, arçacığın başlanıç hızı ve laza azı sıcaklığı ile değişii. Şekil 6. Tanecik hızının zaan, arçacığın başlanıçtaki hızı ve laza azı sıcaklığı ile değişii. Tanecik hızının arklı laza azı sıcaklıklarında, zaan ve arçacığın başlanıçtaki hızı ile değişii Şekil 6 da veriliştir. Hesalaalar arçacığın erie sıcaklığına kadar yaılıştır. Farklı tanecik başlanıç hızlarında, belirli bir zaanda arçacığın hızı aynı değere laşaktadır. B arçacığın başlanıç hızının laza sistei tasarıında öneli oladığını österektedir. Plaza hızının arklı laza azı sıcaklıklarında zaan ve arçacığın başlanıç hızı ile değişii Şekil 8 de veriliştir. Şekilde örüldüğü ibi laza azı hızını laza azı sıcaklığı etkileesine rağen arçacığın başlanıç hızı etkileeektedir. Plaza sıcaklığı arttıkça hızı da artaktadır. Şekilde de örüldüğü ibi laza azı sıcaklığının 1000 K lik artışına karşılık laza azının hızı ortalaa /s artış österektedir. Tanecik hızının arklı tanecik çalarında zaan ve laza azı sıcaklığı ile değişii Şekil 9 da veriliştir. Tanecik çaı tanecik hızının başlanıç anlarında çok azla etkileeektedir. Ancak, zaan eçtikçe tanecik çaı tanecik hızı üzerinde etkili olaktadır. Yüksek laza azı hızlarında tanecik hızı yüksektir ve tanecik erie sıcaklığına laşana kadar yükseleye deva etektedir. Şekil 7. Tanecik sıcaklığının zaan, arçacığın başlanıçtaki hızı ve laza azı sıcaklığı ile değişii. Tanecik sıcaklığının arklı tanecik başlanıç hızlarında zaan ve laza azı sıcaklığı ile değişii Şekil 7 de veriliştir. Şekil 5 ve 7 karşılaştırılırsa, belirli bir zaanda tanecik sıcaklığının laza azının hacisel debisindeki artışla az iktarda değiştiği özlenebilir. 4 Şekil 9. Tanecik hızının zaan, tanecik çaı ve laza azı sıcaklığı ile değişii.

9 çaının 10 oldğ drda tanecik sıcaklığının daha az bir eğie sahi oldğ örülektedir. TARTIŞMA Şekil 10. Tanecik sıcaklığının zaan, tanecik çaı ve laza azı sıcaklığı ile değişii. Şekil 10 da taneciklerin çaındaki değişiin arklı laza azı sıcaklıklarında taneciklerin erie zaanını ve tanecik sıcaklığını nasıl etkilediği örükektedir. Belirli bir zaanda alüina arçacığınin çaı artarsa, tanecik daha eç erir. Diğer bir deyişle, arçacığın eriesi için eçen süre zar. Şekilde örüldüğü ibi 40 µ çaındaki arçacığın sıcaklık eğrisi daha dik bir eğie sahitir. Tanecik çaı arttıkça eğii daha az olan tanecik sıcaklık eğrileri elde edilektedir. Şekilde laza azı sıcaklığının tanecik sıcaklığını etkilediği örülektedir. Küçük çalı taneciklar yüksek sıcaklıklara çıkacaktır ve kısa sürede eriyecektir. Plaza azı sıcaklığı yüksek ise, tanecik sıcaklığı da yüksek olacak ve tanecik kısa sürede eriyecektir. Elde edilen sonçlar ısıl laza sistei tasarıı için aydalı olacaktır. Graiklerde örüldüğü ibi arçacığın başlanıç hızı sistei çok etkileeektedir. Plaza azı sıcaklığına bağlı olarak tanecik hızı kısa sürede belirli bir değere laşaktadır. Parçacığın sıcaklığı laza azının hacisel debisinin değişiinden çok etkileneektedir. Tanecik çaı laza içerisinde arçacığın hızını ve sıcaklığını etkileyen öneli bir aktördür. Başlanıç anlarında tanecik hızı veya laza azı hızı diğerinden yüksek olabilektedir. Ancak, kısa bir başlanıç zaanı sonrasında tanecik ve laza azı hız roilleri benzer karakteristikler österektedir. Yaılan varsayılar altında arçacığın laza sistei içerisinde kala süresi erie süresinden zn olştr. B özleden yola çıkarak b koşllarda arçacığın laza sistei içerisinde eriyeceği ve küreselleşebileceği soncna varılabilir. B çalışada sürtüne ve yerçekii kvvetleri dikkate alınarak hesalaalar yaılıştır. Ancak, Kar ve Selvarajan (006) sadece sürtüne kvvetlerini dikkate alışlardır. Yerçekii kvveti tanecik hızını ( ), Reynolds sayısını sürüklee katsayısını etkileektedir. Dolayısıyla Nsselt sayısı yerçekii kvvetinden etkilenektedir. Çalışada literatürdeki diğer çalışalardan arklı olarak enerji analizi kısında ışıa ile ısı aktarıı dikkate alınıştır. Plaza sistei içerisinde tanecik yüzeyinde erçekleşen ışıa ile ısı aktarıı oldkça önelidir. KAYNAKLAR Şekil 11. Tanecik sıcaklığının zaan, lüle çaı ve laza azı sıcaklığı ile değişii. Tanecik sıcaklığının zaan, lüle çaı ve laza azı sıcaklığı ile değişii Şekil 11 de örülektedir. Şekilde 8000 K ile K arasındaki arklı laza azı sıcaklıklarında lüle çaındaki değişiin arçacığın erie zaanını ve sıcaklığını az iktarda etkilediği örülektedir. Belirli tanecik sıcaklığında eğer lüle çaı artarsa, arçacığın erie zaanı da artar. Şekilde lüle 43 Beard, K. V. and Pracher, H. R., A deterination o the terinal velocity and dra o sall water dros by eans o a wind tnnel, J. Atos. Sc., 6, 1066, Bica, I., Obtainin o icro-sheres in lasa: theoretical odel, Materials Science & Enineerin B, 77, 93-96, 000. Bica, I., Pore oration in iron icro-sheres by lasa rocedre, Materials Science & Enineerin, 393, , 005. Chen, X., and Li H., Three-diensional low and heat transer in teral lasa systes, Srace & Coatins Technoloy, 171, , 003. Cochran, J. K., Ceraic hollow sheres and their alications, Crrent Oinions in Solid State & Materials Science, 3, , Dilawari A. H. and Szekely, J., Flid low and heat transer in lasa reactors - I. Calclation o velocities, teeratre roiles and ixin, International Jornal o Heat and Mass Transer, 30, , 1987.

10 Fizsdon, J. K., Meltin o owder rains in a lasa lae, International Jornal o Heat and Mass Transer,, , Gavin, W. H., Novel reactors or lasa alications, Cheical Enineerin Science, 45, , Haielec, A. E., Hoan, T. W. and Ross, L. L., A. I. Ch. E. J., 13, 1, Jian X., and Bolos, M., Indction lasa sheroidization o tnsten and olybden owders, Transactions o Nonerros Metals Society o China, 16, 13-17, 006. Károly, Z., Szévölyi, J. and Farkas, Z., Siltaneos calcination and sheroidization o ibbsite owders in an RF theral lasa, Powder Technoloy, 110, , 000. Károly, Z. and Szévölyi, J., Hollow alina icrosheres reared by RF theral lasa, Powder Technoloy, 13, 11-15, 003. Károly, Z., and Szévölyi, J., Plasa sheroidization o ceraic articles, Cheical Enineerin and Processin, 44, 1-4, 005. Klinskaya-Rdenskaya, N. A., Frishber, I V., Tsybalist, M. M. and Kz in, E. P., Sheroidization o hih-eltin owders with a disersity o c in low-teeratre lasa, Hih Teeratre, 37: -6, Kar, S. and Selvarajan, V., Sheroidization o etal and ceraic owders in theral lasa jet, Cotational Materials Science, 36, , 006. Kar, S., Selvarajan, V., Padanabhan, P. V. A. and Sreekar, K. P., Sheroidization o etal and ceraic owders in theral lasa jet: Coarison between exeriental reslts and theoretical estiation, Jornal o Materials Processin Technoloy, 176, 87-94, 006. McKelliet J. W., A atheatical odel o the sheroidization o oros aloerate articles in theral lasa torches, Theral Plasa Alications in Materials and Metallrical Processin, , 199. Moon, J. H., Han, J. G. and Ki, Y. J., Perorance o an atoseric lasa torch with varios inlet anles, Srace & Coatins Technoloy, 193, , 005. O Dell, J. S., Schoield, E. C., Hickan, R., McKechnie, T. N. and Power, C., Powder alloyin and sheroidization, PMTec Conerence, Chicao, 001. Prolx P., Mstahii J. and Bolos M. I., Plasaarticle interaction eects in indction lasa odelin nder dense loadin conditions, International Jornal o Heat and Mass Transer, 8, , Prolx, P., Mostahii, J. and Bolos, M. I., Radiative enery transer in indction lasa odellin, International Jornal o Heat and Mass Transer, 34, , Rahane M., Socy, G. and Bolos, M. I., Mass transer in indction lasa reactors, International Jornal o Heat and Mass Transer, 37, , Raasay, R. and Selvarajan, V., Heat transer to a sinle article injected into a theral lasa, Cotational Materials Science, 15, 65-74, Raasay, R. and Selvarajan, V., Injected article behavior in a theral lasa, Alied Srace Science, 169, , 001. Ranz, W. E. and Marshall, W. R., Evaoration ro dros art I, Cheical Enineerin Proress, 48: , 195a. Ranz, W. E. and Marshall, W. R., Evaoration ro dros art II, Cheical Enineerin Proress, 48: , 195b. Reed, T. B., Indction-coled lasa torch, Jornal o Alied Physics, 3, 81-84, Schlichtin, H., Bondary Layer Theory 6th ed., McGraw-Hill, New York, Shanavelaytha, G. and Selvarajan, V., Plasa sheroidization o nickel owders in a lasa reactor, Bll. Mater. Sci., 7, 5, , 004. Ye R., Prolx P. and Bolos, M. I., Trblence henoena in the radio reqency indction lasa torch, International Jornal o Heat and Mass Transer, 4, , Zhan, Y. X., Li, G. H., W, Y. C. and Xie, T., Sol-el synthesis o titania hollow sheres, Materials Research Blletin, 40, ,

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ Gerçek akışkanın davranışı viskoziteden dolayı meydana gelen ilave etkiler nedeniyle ideal akışkan akımlarına göre daha karmaşık yapıdadır. Gerçek akışkanlar hareket

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

ÜNİFORM DAİRESEL KESİTLİ BORU AKIŞLARINDA KİNETİK ENERJİ VE MOMENTUM DÜZELTME FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ

ÜNİFORM DAİRESEL KESİTLİ BORU AKIŞLARINDA KİNETİK ENERJİ VE MOMENTUM DÜZELTME FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

2.2.3 Borularda Türbülanslı Akım

2.2.3 Borularda Türbülanslı Akım 3 Borularda Türbülanslı Akı Türbülanslı Akı (Re>4000) y R/ Hız roili, u u (y) d s x iskoz alt tabaka d s e e e d s (a) Pürüzsüz (b) Geçiş (c) Taaen ürüzlü Türbülanslı Akı (Re>4000) d s e e e d s (a) Pürüzsüz

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

- 1 - ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI İKİNCİ AŞAMA SINAVI-1992

- 1 - ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI İKİNCİ AŞAMA SINAVI-1992 - 1 - ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI İKİNCİ AŞAMA SINAVI-199 F 1 f f 1 1. Kütlesi 1 olan priza ile zein arasındaki sürtüne katsayısı f 1, kütleli blok ile priza arasındaki sürtüne katsayısı f olarak veriliyor.

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ SORULAR. ÇÖZÜM : Öncelikle kesitlerdeki hız değerleri bulunmalıdır. 3 kesitindeki hızı : V V

ÇÖZÜMLÜ SORULAR. ÇÖZÜM : Öncelikle kesitlerdeki hız değerleri bulunmalıdır. 3 kesitindeki hızı : V V ÇÖZÜMLÜ SORULR SORU. Şekildeki yatay Y bağlantısı s debisini eşit alarak ikiye ayırmaktadır. kesitindeki hacimsel debi Q = 0, m /sn ve = 7 ka ise sistemdeki kayıları ihmal edi ve syn özül ağırlığını 9790

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

ISIL ENGELLEYİCİ KAPLAMALARIN ETKİN ISI İLETİM KATSAYISININ TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ

ISIL ENGELLEYİCİ KAPLAMALARIN ETKİN ISI İLETİM KATSAYISININ TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ Esişehir Osanazi Üniersitesi Mühendisli Miarlı Faültesi Derisi Cilt:XXII, Sayı:, 009 Journal of Enineerin and Architecture Faculty of Esişehir Osanazi Uniersity, Vol: XXII, No:, 009 Maalenin Geliş Tarihi

Detaylı

AKIŞ ÖLÇME EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

AKIŞ ÖLÇME EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ KIŞ ÖLÇME EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ ÇORUM-05 ) DENEY CİHZININ ŞEMSI B) CİHZD KULLNILN MLZEMELER SNO MLZEMENİN DI DEDİ MRKSI E ÖZELLİĞİ S tankı 50x50x50 mm, 5 litre Sirkülasyon oması larko NO 3 entürimetre

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1

1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1 1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1 Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallarında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektriksel yük, gibi büyüklükler, cebirsel krallara göre ifade edilirler. B tür

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR 5 ORTALAMA HIZ (u) 53 HACİMSEL AKIŞ DEBİSİ ( v ) Hacisel debi, herhangi bir sınırdaki sıvı hacinin sınıra dik yönde biri zaandaki

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

1) İzotop, izoton ve izobar niceliklerini tanımlayarak örnekler

1) İzotop, izoton ve izobar niceliklerini tanımlayarak örnekler 1) İzotop, izoton ve izobar niceliklerini tanımlayarak örnekler veriniz. ii İzotop: p Bir elementin, aynı proton sayılı ancak, farklı nötron sayılı çekirdekleri o elementin izotoplarıdır. Örnek: U ; U

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 37-314, 4 Vol: 7 No: 4 pp. 37-314, 4 Kardan Kaplinlerindeki Eksenel Kayar Mafsaldaki Sürtüne Kuvvetinin Şasi ve Güç Aktara Sistelerinde Oluşturduğu

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, 4-6 Eylül MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Hira Karagülle Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT ÇEV-220 Hidrolik Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT Borularda Türbülanslı Akış Mühendislik uygulamalarında akışların çoğu türbülanslıdır ve bu yüzden türbülansın

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

BÖLÜM 7 BORULARDA GERÇEK AKIM

BÖLÜM 7 BORULARDA GERÇEK AKIM BÖLÜM 7 BORULARA GERÇEK AKIM Enkesitin tamamen dol olarak aktığı akımlara basınçlı akım denir. Basınç altında sıvı nakleden kapalı akış yollarına bor adı verilmektedir. Borlar çeşitli enkesitlere sahip

Detaylı

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine MAKALE TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Zafer Güler * BMC San. ve Tic. A.Ş. Pınarbaşı, İzir zafer-guler@hotail.co

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

DENEY 7. Frekans Modülasyonu DENEY 7 Frekans Modülasyonu Frekans Modülasyonu Frekans ve az odülasyonları açı (t) odülasyonu teknikleri olarak adlandırılırlar. Frekans odülasyonunda, taşıyıcı sinyalin rekansı odüle eden sinyal ile

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 120-127 ISSN 1018-8851 Aynı Dalatıcıya Sahip Dala Sulaa Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Vedat DEMİR 1 Hüseyin YÜRDEM 2 Suary The Effect

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

Akım Ortamına Yerleştirilen Kanatçıkların Isı Transferi ve Ekserji Kaybına Etkisinin Araştırılması

Akım Ortamına Yerleştirilen Kanatçıkların Isı Transferi ve Ekserji Kaybına Etkisinin Araştırılması Fırat Üni. Fen e Müh. Bil. Derisi Science and En. J f Fırat Uni. 18 (3), 49-436, 006 18 (3), 49-436, 006 Akı Ortaına Yerleştirilen Kanatıkların Isı Transferi e Ekserji Kaybına Etkisinin Araştırılası İrfan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ 273 YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ Figen BALO Aynur UÇAR Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanış bir ısı yalıtıı ile

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI -II DENEY FÖYÜ DENEY ADI KÜTLE TRANSFERİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

Veri-İletişim Ağları İçin Tasarlanan Optimal H Akış Denetleyicisinin Performans Seviyesi ve Kararlılık Payları

Veri-İletişim Ağları İçin Tasarlanan Optimal H Akış Denetleyicisinin Performans Seviyesi ve Kararlılık Payları Veri-İletişim Ağları İçin Tasarlanan Optimal H Akış Denetleyicisinin Perormans Seviyesi ve Kararlılık Payları Hakkı Ulaş Ünal ve Altğ İtar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Anadol Üniversitesi, 647

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Maxwell - Boltzmann Enerji ve Hız Dağılımları İçinde N molekül bulunan ve toplam enerjisi E olan bir gaz düşünelim. Gaz içindeki her molekül başına düşen E/N ortalama enerjisi çoğu molekülün sahip olduğu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Oğz ŞİMŞEK EĞRİSEL GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ÜZERİNDEN GEÇEN AÇIK KANAL AKIMININ DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

ÇEVRE SICAKLIĞININ BİR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ÇEVRE SICAKLIĞININ BİR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uldağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derisi, Cilt 10, Sayı 1, 2005 ÇEVRE SICAKLIĞININ BİR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ümit ÜNVER Mhsin KILIÇ Özet: B alışmada doğal

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi Yüksek Dayanılı Çelik Lifli Kopozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenesi Serkan Tokgöz a ve Cengiz Dündar b a Mersin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüü, 33340 Mersin, Türkiye b Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/ABALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948http://www.deneysan.com

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. 007 008 YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. Yasa Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 05/08/08 roblem 4.40 roblem 4.40 q 6 kj/k Hava Soru: Hava sürekli akışlı bir

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Bölgesel Isıta için Yeniden Düzenleniş bir Standart Otoobil Kliası Perforansının Bulanık Mantık ile

Detaylı

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ İÇİNDEKİLER Sayfa. Genel Bilgiler. Deney Düzeneği. Teori... Analiz 8 . GENEL BİLGİLER Aralarında sonlu sıcaklık farkı olan katı bir yüzey ve bu yüzeyle

Detaylı

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları)

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Dr. Muhittin Bilgili 2.3 Birimler, Sabitler ve Temel Kanunlar Elektriksel Yük, q [C],

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı