YARGITAY KARARLARI KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY KARARLARI KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6"

Transkript

1 KARARLARI D E R G İ S İ KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6 Sevinç Matbaası Ankara 1981

2 Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü nce her ay yayımlanır. Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına Birinci Başkan Derviş TURHAN Yargıtay Yayın İşleri Müdürü Ali Rıza GENİŞ Derginin sayısı 150. TL. yıllık abone bedeli TL. dır. Abone işleri için Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğüne başvurulmalıdır. Tel : / 386 ÖZETLEME VE TASNİF KURULU : Başkan Ali Rıza ÖNDER (Yargıtay Üyesi) Üya İbrahim ÖZER (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye Ziya YILDIRIM (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye Cevdet H. ASLANGÜL (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye Nail SUCU (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye H. Sezen ÖZ (Yargıtay Tetkik Hâkimi)

3 HUKUK BOLÜMÜ Genel Kurul ve Daire Kararları

4

5 T. C. Hukuk Gene! Kurulu E. 1979/4-259 K. 1981/10 T * GÜVENCE MEKTUBUNA İLİŞKİN UYUŞM AZLIK ÖZET : Yüklenici ile yönetim arasında, dışarıda yapılan sözleşmedeki imzalar Noterlik Yasasının 90. maddesinde öngörüldüğü biçimde onanmış ve sözleşme süresinde yönetim yetkilisine verilmiştir. 25. maddedeki «Noterliğe tescil ettirerek» sözcüklerinden sözleşmenin «re'sen» düzenleneceği anlamı çıkarılamaz.. (2490 s. İhale K. m. 25) (1512 s. Noterlik K. m. 90) Taraflar arasındaki teminat mektubuna vaki muarazanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Onüçüncü Asliye hukuk Mahkemesi)nce davanın reddine dair verilen gür ve sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi nin gün ve sayılı ilâmiyle, (... Davalı İçişleri Bakanlığı 2490 sayı'ı Yasanın 1. maddesi kapsamına giren kamu kuruluşlarındandır. Bu itibarla anılan Yasanın 25. maddesi hükmünce bu idarenin yapacakları alım satım sözleşmeleri noterde doğrudan doğruya yapılıp tescil edilmedikçe geçerli sayılamaz. Temyize konu davada tarafların dayandıkları sözleşme haricen düzenlenip notere tasdik ettirilmiş bir sözleşme niteliğindedir. Bu durumda anılan Yasanın 25. maddesi hükmüne göre düzenlenmiyen bir sözleşme tarafları bağlamaz. O halde geçici inanca kesin inancaya çevrilmiş olsa dahi yasaya uygun sözleşme yapılmamış bulunduğu gözetilerek peşin inanca indirildikten sonra kalan kısım hakkında davacı isteğinin kabulü icap ederdi) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeni

6 670 YARGİTAY KARARLARI DERGİSİ den yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilm iştir. Temyiz eden : Davacı vekili. Duruşma yapılması için tayin edilen Çarşamba günü belli zamanda temyiz eden ve duruşma isteyen davacı İsmail vekili i!e taraf Maliye Hâzinesi vekili geldiler. Temyiz dilekçesinin süresinde verilip kaydedildiği incelenerek anlaşıldı. Hukuk Genel Kurulu nca da gelen taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra vaktin yetersizliğinden dolayı işin karara bağlanmasının başka bir güne bırakılması uygun görüldü. Bu gün dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü : 2490 sayılı Kanunun 25. maddesi hükmüne göre yüklenici, ihale kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren tatil günleri hariç 15 gün içinde geçici teminatlarını kesin teminat tutarına çıkarmaya ve şartnamede yazılı masrafları müteahhide ait olmak üzere sözleşme yapmağa ve noterliğe tescil ettirerek ilgili daireye vermeğe mecburda r. Bu hükme göre sözleşme yapılacak ve bu sözleşme noterliğe tescil ettirilecektir. Yüklenici ile idare arasında haricen yapılan mukaveledeki imzalar Noterlik Kanununun 90. maddesinde öngörüldüğü şekilde onanmış ve sözleşme süresinde idareye verilmiştir. Sorun bu mukavelenin re sen yapılmasının gerekip gerekmediğindedir. Sözü geçen 25. maddedeki «Noterliğe tescil ettirerek» sözcüklerinden sözlesmenin re sen düzenleneceği anlamı çıkarılamaz. Noterlik işlemleri arasında «tescil» işlemi bulunmakta ve 1512 sayılı Kanununun 108. maddesinde «Kanunen tescili gereken işlemler sicil defterine, sıra numarası altında işlemin tarih ve numarası ilgililerin ad ve soyadları ve işlemin niteliği yazılmak suretiyle tescil edilir» denilmektedir. Gerek kaldırılmış 3456 sayılı Noterlik Kanunununda ve gerekse 1512 sayılı Kanunda, noterlerin zorunlu defterlerinden olan «sicil defteri» ne, tescil edilecek iş kâğıdının re sen düzenlenmiş olması gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Bu itibarla yerel mahkemenin bu hususa yönelik direnmesi yerinde olduğundan işin esasının incelenmesi için dosya özel dairesine gönderilmelidir.

7 C : VII. S : 6. Haziran Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle işin esasının incelenmesi için dosyanın Dördüncü Hukuk Dairesi ne gönderilmesine, davacı İsmail lehine takdir olunan 1400 lira vekâlet ücretinin davalı Hazine den alınarak davacıya verilmesine gününde oyçokluğu ile karar verildi. T. C, Hukuk Geneli Kurulu E. 1979/ * BASİT YARG ILAM A YÖNTEMİ K. 1981/59 -X- İTİRAZ D AVASI T * TEMYİZ SÜRESİ bağlıdır. ÖZET : Kooperatif ortaklığından çıkarma kararına itiraz davası basit yargılama yöntemine Temyiz süresi adli aravermede yüriir. (1163 s. Koop. K. m. 99) (1086 s. HUMK. m. 176) Taraflar arasındaki kooperatiften çıkarma kararına itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda (İzmir İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi) nce davanın reddine dair verilen gün ve sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi nin gün ve sayılı ilamiyle, (... kooperatif yönetim kurcılunca verilen ortaklıktan çıkarma kararı derneğin, davacı hakkında aldığı ihraç kararına dayanmaktadır. Derneğin ihraç kararına <karşı ise, davacı iptal davası açmış ve dava henüz neticelenmemiştir) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkmece önceki kararda direnilmiştir. Temyiz eden : Davacı vekili. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :

8 672 KARARLARI DERGİSİ Dava, Kooperatifler Kanununun 16. maddesine göre, davalı 'kooperatif yönetim kurulunca verilen, 1163 sayılı Kanuna, ana sözleşmeye aykırı olduğu ileri sürülen, ortaklıktan çıkarma kararına «itiraz davası» dır. Sözü geçen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 99. maddesine göre, ticari dava sayılan bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır sayılı Kanunla değiştirilen HUMK.nun 176. maddesinin 11. bendi gereğince, basit yargılama usulüne bağlı tutulan dava ve işlere adlî aravermede bakılır. Usulde aksine bir hüküm bulunmadığınden ve 177. maddedeki ek sürenin adlî aravermede bakılması mümkün olmıyan davalara uygulanabileceğine göre, bu kabil işlerde temyiz süreside adli aravermede yürür. Bu itibarla, direnme kararının, davacıya tebliğ edildiği gününden itibaren, yasal süresinde temyiz edilmesi gerekirdi. Davacı vekili, temyiz süresini geçirdikten sonra gününde direnme kararını temyiz etmiş olduğundan süre yönünden temyiz dilekçesinin reddi gerekir. Sonuç : Temyiz dilekçesinin yasal süresinin geçirilmesinden sonra verilmiş olması nedeniyle (REDDİNE) gününde oybirliğiyle karar verildi.

9 C : VH. S : 6. Haziran T. C. Birinci Hukuk Dairesi E. 1980/4090 * TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EDİNİMİ K. 1980/6191 * SATIM SÖZLEŞMESİ T * İYİNİYET KURALI ÖZET: Mülkiyeti geçiren sözleşmelerin kamusal biçimde yapılmasını öngören hükümler yalnızca bir borçlanma işlemi niteliğindeki taşınmaz mal satış sözleşmesine özgüdür. Satıcının satış konusu, malın mülkiyetini alıcıya geçirme, alıcının da satış parasını ödeme borcunun, kamusal biçime bağlanması öngörülmüştür. Kamusal belgitte ayrıca satış parasının satıcıya ödenme koşullarının gösterilmesi zorunluluğu yoktur. Satıcının satış konusu malın mülkiyetini alıcıya geçirdikten ve bir süre alıcının edinimi olan satış parası bölünçterini kabul etme biçiminde süregelen davranışları ile karşı yana sözleşmenin yerine getirileceği yönünden tam bir güvence verdikten sonra satım sözleşmesinin biçim noksanlığı nedeniyle geçersizliğini ileriye sürmeye kalkışması iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz ve hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşır, (743 s. MK. m. 2, 634, 922, 929, 930) (818 s. BK. m. 182, 211, 213) Taraflar arasındaki davada; davacı, 116 ada 88 parsel sayılı yerin 3157/9019 payını davalı şirkete satmak üzere gün ve sayılı vekâletname ile Avukat (T.M.) ye yetki verildiğini, verilen bu vekâletnameye dayanarak satışın hangi şartlar altında yapıldığım, bedelin miktarım, tahsil olunan veya olunmayan miktarlarını, bedeli tediyesi şartlarını bildirmediği gibi satışın yapıldığı hakkında hiç bir bilgi verilmediğini ve satış bedeli ile ilgili bir ödemede bulunmadığını, sonradan yaptığı incelemede vekilin dava konusu yeri Bankası na 5 milyon liraya ipotek borcu davalı şirkete ait olmak üzere 7 milyon liraya sattığını, 2 milyon liranın da vekil tarafından alındığını öğrendiğini, 5 milyon lira ipotek borcu ile bir ilgisi bulunmadığını bu durumda vekilin takas, mahsup ve borç ikrarına yetkili olmadığı, yapılan satış akdinin muvazaalı olduğu mutlak but

10 674 KARARLARI DERGİSİ lan ile malûl bulunduğu nedeniyle akdin iptalini payının adına tescilini istemiştir. Davalı iddiaların doğru olmadığını, satışın usul ve yasaya uygun olarak yapıldığını söylemiştir. Yerinde görülmeyen davanın reddine -dair verilen kararın duruşrnalı olarak Yargıtay ca incelenmesi davacı vekilleri Avukat (J.M.) ve (İ.Ş.) tarafından istenilmiştir. Duruşma için tâyin olunan Salı günü yapılan tebligat üzerine mümeyyiz vekili Avukat (J.M.) ile M. aleyh vekili avukat (T.Ç.) geldiler duruşmaya başlandı müddetinde ita ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz arzuhalinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin şifahi izahları dinlendi duruşmanın bittiği bildirildi iş karara bırakıldı bilahare dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü : ' Davacı, paydaşı bulunduğu 116 ada 88 parsel sayılı taşınmazdaki payının yetkili vekili aracılığı ile davalı şirkete tapuda satış suretiyle yapılan temiikin dayanağı resımi senedin içerdiği ifaya ilişkin beyan ve kabulün gerçeğe aykırı olduğunu vekilin yetkilerini aşarak işlem yapıldığını kendisine bu konuda gerekli ve yeterli bilgi vermediğini ileri sürerek taşınmazdaki payının davalı şirkete nakline ilişkin satım akdinin geçersizliğinin tesbiti ile sözü geçen payın adına tashihen tapuya tescilini istemiştir. Uyuşmazlığın açıklanan niteliğine göre hukuksal ve sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için çekişmesiz bulunan bir kısım maddi olguların iyice bilinmesi gereklidir. Davacı, dava konusu 116 ada 88 parsel sayılı taşınmazda 3157/9019 pay sahibi olduğu gibi davalı şirket de hissedardır yılında davacı ve diğer paydaşlar birlikte müşterek tasarruflarında bulunan taşınmazın tamamını, davalı şirketin aldığı orta vadeli kredinin ana para, faiz ve giderlerinin tediyesini temin etmek üzere senetle 5 milyon lirası için banka lehine 1. derecede ipotek etmişlerdir tarihinde de davacı sözü geçen taşınmazdaki payını «dilediği bedel ve şartlarla davalı şirkete satmaya, bedellerini almaya tapu memuru huzurunda takririni vermeye...» mezun olmak üzere Avukat (T.M.) yi hususi vekil tâyin etmiştir tarihinde vekil taşınmazın tamamını 7 milyon lira bedel üzerinden davalı şirkete tapuda resmi senetle satmış ve ferağ etmiştir. Burada özellikle vurgulanması gereken husus taşınmazı da-

11 C : VII. S : 6. Haziran vali şirketi temsil*n şirket adına temel lük edenin davacının (J.A.) olduğudur. oğlu Resmi senette satış bedelinin 5 milyon lirasının banka ipotek borcunun alıcıya nakli ve bakiye 2 milyon lirasının da satıcı vekiline peşinen ödenmesi suretiyle itfa edildiği belirtilmişse de, bu satış nedeniyle satıcılara bir peşin ödeme yapılmamıştır. Ancak satış sözleşmesinin hemen akabinde alıcı davalı şirket defterine «gayrimenkul hesabı» adı altında hesap açılmış ve 7 milyon lira alış bedeli, şirketin borcu kaydedilerek satıcılar payları oranında alacaklı gösterilmiş olup ödeme anlaşmasında öngörülen biçimde bu alacakları yirmi ayı geçen bir süredir de aylık taksitler halinde kendilerine ödenegelmektedir. Açıklanan bu çekişmesiz maddi olguların ışığında olaya yaklaşıldığında, çözümlenmesi gereken sorun, taşınmazın 7 milyon lira olarak kararlaştırılan satış bedeline karşı bir itiraz olmaksızın resmi senetle gerçeğe aykırı olarak bu bedelin kısmen peşinen ve kısmende ipotek borcuna mahsuben ödendiğinin belirtilmiş olması nedeniyle satım akdinin geçersiz sayılıp sayılmayacağıdır. Gerçekten BK.nun 182/1. maddesinde : «Satım bir akittir iki, onunla satıcı satılan malı alıcının iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyetini ona nakleylemek borcunu tahammül eder» hükmü yer almıştır. Bu itibarla satıcı yalnızca satılanın mülkiyetini alıcıya geçirme, alıcı da satış bedelini satıcıya ödeme borcu altına girmekte olduğu cihetle satış sözleşmesi borçlanma niteliğindedir. Taşınmaz malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi için ayrıca tescil talebi (MK. m. 922) ve tescil (MK. m. 929/930) gereklidir. Ve bunlar mülkiyet hakkım doğrudan etkileyen onu bir başkasına geçiren tasarruf] işlemdir. İki taraflı borç yükleyen satım sözleşmesindeki borçlanma ve tasarruf işlemi ayırımı, özel hukuk sistemimizin bu konuya yönelik en belirgin temel kurallarından biridir. Bunlardan borçlanma işleminin resmi şekle bağlanmasının gerekliliğinde de bilimsel görüşler öğreti ve devamlılık kazanmış yargısal kararlar görüş birlği içerisindedir. MK. nun 634. ve BK. nun 213. maddelerinde mülkiyeti nakleden akitlerin resmi biçimde yapılmasını öngören hükümler yalnızca bir borçlanma işlemi niteliğindeki 'taşınmaz mal satış sözleşmesine münhasırdır. Eş anlatımla anılan maddelerde satıcının satış konusu malın mülkiyetini alıcıya geçirme, alıcınında satış bedelini ödeme borcunun, resmi şekle bağlanması aranmıştır. Ve olayımızda düzenlenmiş bulunan resmi senet, karşılıklı borç doğuran bu sözleşmede ta-

12 676 KARARLARI DERGİSİ rafların yükümlendikleri borçları ve akdin esaslı unsurlarını açıkça içermektedir. Resmi senette ayrıca bir tasarrufi işlem olduğu kuşkusuz bulunan satış parasının satıcıya ödenme koşullarının gösterilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle mevcut satım akdinin geçerli sayılmasının gerekliliği ortadadır. Kaldı ki, davacının kabulünde bulunan taşınmazın satış bedeli 7 milyon lira üzerinden payı karşılığı tahakkuk ettirilen alacak, bu yerin temlikini takiben davalı şirket tarafından aylık taksitlerle kendisine ödenmeye başlanılmış ve iki yıla yakın bir süre bu yolla lira alan davacı, vekili aracılığı ile davalıya gönderdiği günlü ihtarnamede satış bedelinden lira alacağı kaldığını açıkça belirtip satım sözleşmesini doğrulayarak bu paranın tamamının 7 gün içerisinde ödenmesini istemiştir. Davalı şirketçe satım sözleşmesini takiben bedelin taksitle ödenmesine ilişkin olarak davacının yetkili vekili ile yapılan anlaşmaya göre muaccel hale gelmiş bir borcun bulunmadığının bildirilmesi üzerinedir ki temyize konu dava açılmıştır. Ayrıca bir an için resmi senedin satış bedelinin kısmen ödeme kısmen mahsup suretiyle itfa edildiğine ilişkin içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu ve bu şekil noksanlığı nedeni ile de satım akdinin geçersiz bulunduğu varsayılsa bile, davacının tam yetkili vekili eliyle dava konusu payının mülkiyetini karşı tarafın temsilcisi bulunan oğlu huzurunda alıcı davalıya geçirme yükümlülüğünü yerine getirip iki yıl süre ile alıcının edimi olan satış bedeli taksitlerini kabul etme biçiminde süregelen davranışları ile, karşı tarafa sözleşmenin ifa olunacağı hususunda tam bir güvence verdikten sonra satım sözleşmesinin şekil noksanlığı nedeniyle geçersizliğini ileriye sürmeye kalkışması MK.nun 2. maddesince ifadesini bulan iyiniyet kuralları ile bağdaşamıyacağı bir yana hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşır ki bu davranışın yasaların koruyuculuğundan yararlanmasıda düşünülemez. Hal böyle olunca mahkemece yazılı olduğu üzere davanın reddedilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle hükmün açıklanan nedenler gereğince (ONANMASINA) ve gelen temyiz edilen vekili için 1400 lira duruşma vekâlet ücretinin temyiz edenden tahsiline gününde oybirliği ile karar verildi.

13 C : VII. S : 6. Haziran T. C. Birinci Hukuk Dairesi E. 1980/10385 K. 1980/10979 * YANLARIN HAK VE ÖDEVLERİ T * DAVA DİLEKÇESİ ÖZET : Dava dilekçesi yeteri kadar açık olmadığında davacı çağrılıp hangi hukuksal nedene dayanarak dava açtığı saptanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. (1086 s. HUMK. m. 75) Taraflar arasındaki davada; davacı, paydaşı bulunduğu (128) ada (3) parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak davalı Mustafa adına yapılan temlikin iptalini istemiştir. Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra açıldığından bahisle reddine karar verilmiştir. Kararın, temyizen incelenmesi süresinde davacı tarafından istenilmekle, dosya okundu gereği düşünüldü : Dava tapu iptali isteğine ilişkindir. 3 parsel nolu taşınmazın tarihinden beri kadastro tesbiti suretiyle 1/4 er hissesinin Besim, Hanife, Hamide ve Mustafa adına kayıtlı iken 1/4 pay maliki Besim'in ölümü ile bu pay annesi Hayriye adına gününde intikâl en tescil edilmiştir. Hayriye de 1/4 payını gününde Mustafa ya satış yoluyla temlik etmiştir. Davacı bu pay kaydının iptalini dava etmektedir. Ancak hangi hukuksal nedene dayandığım açıklamamıştır. Mahkemece, satışın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra davanın açıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacıdan hangi hukuksal nedene dayanarak dava açtığı hususu sorulup açıklattırılmadan ve bir yıllık süresinin hangi yönden geçtiği araştırılmadan eksik inceleme ve soruşturma ile yetinilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Davacının temyiz itirazlarının kabulüne, HUMK.nun 428. maddesi gereğince hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın iadesine, tarihinde oybirliği ile karar verildi.

14 678 KARARLARI DERGİSİ T. C. İkinci Hukuk Dairesi E. 1980/3972 K. 1980/4183 T * ELATMANIN ÖNLENMESİ ÖZET : Kadın, evi terk eden kocanın eşyasına elatamaz. Dava konusu eşyanın tümünün aynen veya dava günündeki bedellerinin ödetilmesine karar verilmelidir. (743 s.mk. m. 152) İbrahim ile Muraüye arasındaki müdahalenin men'i davasının yapılan muhakemesi sonunda; davanın reddine dair verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Dava konusu eşyanın kocaya ait olduğunda uyuşmazlık bulunmadığına göre, tümünün aynen, olmadığı takdirde dava günündeki bedellerinin ödetilmesine karar verilmesi gerekirken, kocanın eşini geçindirmek zorunda bulunduğundan ve evi terk etse bile kullanmak üzere ev eşyasını kadında bırakmak zorunda olduğundan söz edilerek davanın reddedilmesi yanlıştır. Zira; kocanın görevi, nafaka vermekten ibarettir (MK. 152). Bu bakımdan, kadın kocanın eşyasına el koyamaz. Bu yönün gözetilmemiş olması usul ve kanuna aykırıdır. Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple SINA), tarihinde oybirliği ile karar verildi. (BOZULMA

15 C : VII. S : 6. Haziran T. C. İkinci Hukuk Dairesi E. 1980/2769 K. 1980/4301 T * MİRASTA GERİ VERME * SA YIŞM A ÖZET: Davalıların miras payları terekeye geri.verilecek miktardan az bulunduğuna göre, ödeme kararı verilmesi gerekirken davalıların malı terekeye geri vermelerine karar verilmesi yasaya aykırıdır. (743 s. MK. m. 605) Bedri ve Sudiye ile Cevdet ve Erol arasındaki mirasta iade davasının bozma özerine yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiş, temyiz tetkikatının mürafaa icrası suretiyle tetkiki davacılardan Cevdet tarafından istenilmekle, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü : 1 Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2 MıK.nun 605. maddesi uyarınca davalının bedel ödeme yolunu seçmesi halinde yapılacak iş, terekenin net tutarı üzerinden davalının hem miras payının hem de teberru edil ipte terekeye iadesi gerekmiyen şeyin ölüm günündeki değerinin ayrı ayrı tesbit olunması, bu işlem tamamlandıktan sonra karşılaştırma yapılması, eğer iadesi gerekli miktar, miras payından az ise, miras payına düşenden mahsubuna karar verilmesi, aksi halde (MK.nun 606. maddesinde yazılı ayrık durum söz konusu değilse) miras payını aşan bölümün miras payları oranında davacılara ödenmesine hükmedilmesinden ibarettir. Bilirkişi raporunda belirtildiği gibi davalıların her birinin miras payı lira olup, terekeye iade etmeleri zorunlu miktar ise 60 ar bin liradır. Şu durumda davalıların miras payları terekeye geri verilecek miktardan az bulunduğuna göre, ödeme kararı verilmesi gerekirken, kanun; bir dayanağı olmayan depo kararı verilmesi ve mehle uyulmadığından da söz edilerek «davalıların malı terekeye iade etmelerine» hükmolunması usul ve kanuna aykırıdır.

16 680 KARARLARI DERGİSİ 3 Kesin metilin hukuki sonuç doğurabilmesi için, ara kararında ne yapılması gerektiğinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Oysa, bedel yatırılması ile ilgili ara 'kararında bedelin ne olduğu ve nereye yatırılacağı açıklanmamıştır. O halde bu yönü ile mehil geçersiz olduğu gibi, bilirkişi raporunda iadesi gerekli mi'ktar mahkemenin takdirinde terk edilecek şekilde, iki ayrı rakkam olarak ifade olunduğu için mahkemece bu konuda taikdir hakkı kullanılıp depo edilecek miktar biidiriîmediğinden ötürü de mehil yine geçerli olamaz. Bu bakımdan geçersiz mehle uyulmaması, bir hakkın düşümüne imkân vermez. Bu yönlerin gözetilmemiş olması da kabul şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır. 4 MK.nun 605. maddesinde, bedelin peşin yatırılmaması halinde malın aynen terekeye iade edileceğine ilişkin bir hüküm yoktur. Mahkemenin kendiliğinden ve kanunda bulunmayan bir kural koyması hükümsüz olup, kanuni dayanağı olmayan bir işlem için mehil verilmiş olması da yine kabul biçimi itibariyle bozmayı gerektirir. Sonuç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeplerle {BOZULMA SINA) ve duruşma için takdir olunan üçbin lira vekâlet ücretinin davacılardan alınıp davalılara verilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T. C. İkinci Hukuk Dairesi E. 1980/8542 K. 1980/9537 * TASARRUF NİSABININ HESABI T * BORÇLARIN DÜŞÜMÜ ÖZET : MK madde metnindeki «birlikte yaşama» deyimi, sadece mirasçılara ve ötenin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik olmayıp, eylemli olarak geçimini sağladığı kişileri de kapsamaktadır. (743 s. MK. m. 454) Ölenie birlikte yaşayanların bir aylık iaşe masraflarının, terekenin borçları arasına katılması zorunludur (MK. 454)* Madde metnindeki «birlikte yaşama» deyimi, sadece mirasçılar ve ölenin kanunen bak

17 C : VII. S : 6. Haziran makla yükümlü olduğu kişilere yönelik olmayıp, eylemli olarak geçimini sağladığı kişileri de kapsamaktadır. Bu hüküm, BK. nun 45. maddesinde yer alan «destekten yoksun kalacak» kişilerle paralellik göstermektedir. Bu yönün gözetilmemiş olması bozmayı gerektirir. Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple (BOZULMASI* NA) tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T. C. İkinci Hukuk Dairesi, E. 1981/179 K. 1981/340 * EVLATLIK SÖZLEŞMESİ T * SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ÖZET : Evlatlık ilişkisi kamusal [resmi] belgit [senet ] düzenlenmesi ile gerçekleşir. Bunun nüfus kütüğüne geçirilmemesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. (743 s. MK. m. 257) Behice tarafından açılan veraset davasının yapılan muhakemesi sonunda davanın reddine dair verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Resmî senede göre Abidin in Behice yi evlat edindiği anlaşılmıştır. Evladluk ilişkisi resmî senet düzenlenmesi ile gerçekleşir. Bunun nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Öyle ise isteğe uygun karar verilmesi gerekirken nüfus kaydında evladhkla ilgili bir işaretin bulunmamış olması sebebi ile davanın reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple (BOZULMASI NA) 26, tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

18 682 KARARLARI DERGİSİ T. C. Üçüncü Hukuk Dairesi E. 1981/173 K. 1981/1102 T * GÖREV ÖZET: Dava dilekçesinde saklı tutulan hakkın değeri araştırılmadan görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. (1086 s. HUMK. m. 4) Dava dilekçesinde lira tazminatın fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın asliye hukuk mahkemesinin görevine girdiğinden görev yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü : Dava dilekçesinde fazlaya ait dava hakkı saklı tutulan hallerde, saklı tutulan miktarda davacıya sorulup tespit edilmeli ve saklı tutulan hakla birlikte dava konusu edilen miktar 5000 lirayı geçtiği takdirde davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılacağı gözönünde tutularak dava dilekçesi görev yönünden reddedilmelidir. Dava dilekçesinde saklı tutulan hakkın değeri araştırılmadan görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüıküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) gününde oybirliğiyle karar verildi. V *

19 C : VII. S : 6. Haziran T. C. Üçüncü Hukuk Dairesi E. 1981/1229 K. 1981/1312 * YERALTI SULARI T * ELATMANIN ÖNLENMESİ (167 s. YSK. m. 5) (743 s. MK. m. 618) ÖZET: Her toprak sahibinin; toprağında yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra bunun kendi yararlı gereksinmelerine yetecek miktarını kullanmak hakkı vardır. Buna göre davacının öncelik hakkı ve davalı tarafın da yararlı gereksinmesine yetecek miktarda bu sudan yararlanma hakkı gözöniine alınarak uyuşmazlık çözümlenmelidir. Dava dilekçesinde davalının suya elatmasımn önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Değeri lirayı geçmediğinden, davalı vekilinin duruşma isteği HUMiK. nun 428. maddesi uyarınca reddedilerek, temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü : Taraflar kendi taşınmaz mallarında kuyu açmışlardır. Davalı tarafın kuyusunun sonradan açıldığı konusunda bir uyuşmazlık da yoktur. Kuyu açılmak suretiyle elde edilen sular yeraltı sularıdır. Yeraltı Suları Hakkındaki 167 sayılı Kanunun 5. maddesi gözönünde tutulmadan uyuşmazlık çözülemez. Bu maddede ilân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında, her arazi sahibi, arazisinde yeraltı suyu aramak ve suyu bulduktan sonra bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmak hakkına sahip olduğu açıklanmıştır. Buna göre davacının öncelik hakkı ve davalı tarafın da faydalı ihtiyacına yetecek miktarda bu sudan yararlanma hakkı dikkate alınarak uyuşmazlık çöüzlmelidir. Bilirkişi raporunda davalı tarafından sonradan kuyu açılması ile davacıya ait kuyu suyunun azaldığı saptanmışsa da, kuyuda kalan su

20 684 KARARLARI DERGİSİ yun davalıya ait kuyu açılmadan önceki davacının faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarda olup olmadığı ve bu ihtiyaçlarını hangi oranda karşılayabileceği ve davalıya ait kuyudaki sudan davalının faydalı İhtiyaçlarını karşılayıp karşılıyamadığı, davalıya ait kuyu kapanmadan da başka tedbirlerle davacının kuyusundaki suyun faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktara getirilip getirilemiyeceği ve davalının ihtiyacı olan ve bu kuyudan elde ettiği suyu başka bir yerden temin edip edemiyeceği yönleri incelenmemiştir. Anılan 167 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmadan, yetersiz araştırma ile düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm tesis edilemez. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüıküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince (BOZULM ASINA) gününde oybirliğiyle karar verildi. T. C. Dördüncü Hukuk Dairesi E. 1979/12969 K. 1980/1869 * AİLE BAŞKANiNIN SORUMLULUĞU T * ZAM AN ÖĞESİNİN ÖNEMİ ÖZET : 1 Kural olarak, küçük çocukların aile başkanı babadır. Ancak aile başkanlığı sıfatının yasa gereği, sözleşme veya örfe göre baba dışındaki kişilere geçmesi de mümkündür. 2 Bir oto malikinin ücret karşılığı aracını bir küçüğe yıkattırdığı sırada küçüğün aracı çalıştırıp bir zarara sebebiyet vermesi halinde araç sahibi Trafik Yasasının 50., küçük BK. nun 54., ve küçüğün aile başkam da MK. nun 320. maddeleri hükümlerince doğan zarardan müteselsilen sorumludurlar (BK. m. 51). 3 Çünkü kiiçük ile araç sahibi arasındaki ilişkinin niteliği ve süresi araç sahibinin aile başkanlığı sıfatını kazanmasına engeldir. (818 s. BK. m. 54, 51) (743 s. MK. m. 152, 318, 320, 275) Taraflar arasındaki tazminat davası nedeniyle yapılan yargılama

21 C : VII. S : 6. Haziran sonunda, ilâmda yazılı nedenlerden dolayı lira 18 kuruşun davalılardan Osman dan alınarak davacılara kararda belirtilen biçimde ödenmesine ilişkin hükmün süresi içinde davalılardan Osman ve davacılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu : 1 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektiriri nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir yolsuzluk görülmemesine göre davalı Osman ın bütün ve davacıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 2 Davacılar, davalı Osman'a ait otonun davalı Mustafa nın 16 yaşındaki oğlu Hasan ın idaresinde iken müşterek miras bırakanlarına (desteklerine) çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini ileri sürerek lira manevi ve lira maddi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir. Yerel mahkeme, aynen ( doğumlu küçük Hasan ın mes ul kılacak şekilde davanın açılması gerekirken, sadece baba Mustafa nın hasım gösterilmesine ve küçük Hasan ın başkasına ait aracı kullanırken kazayı yapmış olmasına göre, baba Mustafa'nın sorumlu olamıyacağı...) gerekçesi ile davalı Mustafa hakkındaki davayı reddetmiştir. Davanın dayanağını teşkil eden ölüm olayı, Osman'a ait aracın davalı Mustafa'nın reşit olmayan oğluna yıkanmak üzere kısa süre için bırakıldığı sırada onun tarafından izinsiz olarak kullanılması dolayısıyle meydana gelen trafik kazasından doğmuştur. Ölüm olayını «kusurlu davranışı ile meydana getiren davalı Mustafa nın oğlu Hasan m», olay sırasında 16 yaşında ve medeni hakları kullanmaya ehil olmayan küçük olduğu çekişmesizdir. Yasal gözetim ve özen ödevinin yerine getirilmemesine dayanan bir sebep sorumluluğu (kusursuz sorumluluk) halinin söz konusu olduğu MK. ntın 320. maddesinde «ev reisinin riyaseti altında bulunan küçüğün... yaptığı zararlardan... sorumlu olacağı «kabul edilmiştir. Kural olarak küçük çocukların aile reisi, yasa gereği babadır (MK ). Ancak aile reisliği sıfatının yasa gereği (MK. 275) sözleşme veya örfe dayanılarak baba dışındaki kişilere geçmesi de mümkündür. Davalı -baba, aile reisi sıfatı ve ilişkisinin kendisinde bulunmadığını ileri sürmemiştir. Ayrıca davalı oto işleticisi Osman ile küçük Haşan arasında aile reisliği ilişkisinin varlığı da düşünülemez. Çünkü, küçük Haşan başka kişilerin olduğu gibi davalı Osman ın aracını da ücret karşılığı yıkamakta olup, bu ilişki geçiri bir süreyi kapsamaktadır. Oysa ev başkanlığının sorumluluğunda zaman unsuru önemlidir. Ev reisine yüklenen özen ödevinin yerine getirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması böyle kısa süreli ilişkiler

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas : 2013/8-132 Karar : 2013/1389 Tarih : 25.09.2013 EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25228 Karar No. 2013/4512 Tarihi: 12.03.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 RUCÜAN TAZMİNAT MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ Hukuk Genel Kurulu 2015/2178 E., 2016/805 K. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ o KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942) Geçici Madde 6 o KAMULAŞTIRMA KANUNU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/5583 Karar No. 2015/15936 Tarihi: 30.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015 818/m.50,51,141 ÖZET : Dava, meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya Kurumca yapılan sosyal sigorta

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı