YARGITAY KARARLARI KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY KARARLARI KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6"

Transkript

1 KARARLARI D E R G İ S İ KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6 Sevinç Matbaası Ankara 1981

2 Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü nce her ay yayımlanır. Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına Birinci Başkan Derviş TURHAN Yargıtay Yayın İşleri Müdürü Ali Rıza GENİŞ Derginin sayısı 150. TL. yıllık abone bedeli TL. dır. Abone işleri için Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğüne başvurulmalıdır. Tel : / 386 ÖZETLEME VE TASNİF KURULU : Başkan Ali Rıza ÖNDER (Yargıtay Üyesi) Üya İbrahim ÖZER (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye Ziya YILDIRIM (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye Cevdet H. ASLANGÜL (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye Nail SUCU (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Üye H. Sezen ÖZ (Yargıtay Tetkik Hâkimi)

3 HUKUK BOLÜMÜ Genel Kurul ve Daire Kararları

4

5 T. C. Hukuk Gene! Kurulu E. 1979/4-259 K. 1981/10 T * GÜVENCE MEKTUBUNA İLİŞKİN UYUŞM AZLIK ÖZET : Yüklenici ile yönetim arasında, dışarıda yapılan sözleşmedeki imzalar Noterlik Yasasının 90. maddesinde öngörüldüğü biçimde onanmış ve sözleşme süresinde yönetim yetkilisine verilmiştir. 25. maddedeki «Noterliğe tescil ettirerek» sözcüklerinden sözleşmenin «re'sen» düzenleneceği anlamı çıkarılamaz.. (2490 s. İhale K. m. 25) (1512 s. Noterlik K. m. 90) Taraflar arasındaki teminat mektubuna vaki muarazanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Onüçüncü Asliye hukuk Mahkemesi)nce davanın reddine dair verilen gür ve sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi nin gün ve sayılı ilâmiyle, (... Davalı İçişleri Bakanlığı 2490 sayı'ı Yasanın 1. maddesi kapsamına giren kamu kuruluşlarındandır. Bu itibarla anılan Yasanın 25. maddesi hükmünce bu idarenin yapacakları alım satım sözleşmeleri noterde doğrudan doğruya yapılıp tescil edilmedikçe geçerli sayılamaz. Temyize konu davada tarafların dayandıkları sözleşme haricen düzenlenip notere tasdik ettirilmiş bir sözleşme niteliğindedir. Bu durumda anılan Yasanın 25. maddesi hükmüne göre düzenlenmiyen bir sözleşme tarafları bağlamaz. O halde geçici inanca kesin inancaya çevrilmiş olsa dahi yasaya uygun sözleşme yapılmamış bulunduğu gözetilerek peşin inanca indirildikten sonra kalan kısım hakkında davacı isteğinin kabulü icap ederdi) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeni

6 670 YARGİTAY KARARLARI DERGİSİ den yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilm iştir. Temyiz eden : Davacı vekili. Duruşma yapılması için tayin edilen Çarşamba günü belli zamanda temyiz eden ve duruşma isteyen davacı İsmail vekili i!e taraf Maliye Hâzinesi vekili geldiler. Temyiz dilekçesinin süresinde verilip kaydedildiği incelenerek anlaşıldı. Hukuk Genel Kurulu nca da gelen taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra vaktin yetersizliğinden dolayı işin karara bağlanmasının başka bir güne bırakılması uygun görüldü. Bu gün dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü : 2490 sayılı Kanunun 25. maddesi hükmüne göre yüklenici, ihale kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren tatil günleri hariç 15 gün içinde geçici teminatlarını kesin teminat tutarına çıkarmaya ve şartnamede yazılı masrafları müteahhide ait olmak üzere sözleşme yapmağa ve noterliğe tescil ettirerek ilgili daireye vermeğe mecburda r. Bu hükme göre sözleşme yapılacak ve bu sözleşme noterliğe tescil ettirilecektir. Yüklenici ile idare arasında haricen yapılan mukaveledeki imzalar Noterlik Kanununun 90. maddesinde öngörüldüğü şekilde onanmış ve sözleşme süresinde idareye verilmiştir. Sorun bu mukavelenin re sen yapılmasının gerekip gerekmediğindedir. Sözü geçen 25. maddedeki «Noterliğe tescil ettirerek» sözcüklerinden sözlesmenin re sen düzenleneceği anlamı çıkarılamaz. Noterlik işlemleri arasında «tescil» işlemi bulunmakta ve 1512 sayılı Kanununun 108. maddesinde «Kanunen tescili gereken işlemler sicil defterine, sıra numarası altında işlemin tarih ve numarası ilgililerin ad ve soyadları ve işlemin niteliği yazılmak suretiyle tescil edilir» denilmektedir. Gerek kaldırılmış 3456 sayılı Noterlik Kanunununda ve gerekse 1512 sayılı Kanunda, noterlerin zorunlu defterlerinden olan «sicil defteri» ne, tescil edilecek iş kâğıdının re sen düzenlenmiş olması gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Bu itibarla yerel mahkemenin bu hususa yönelik direnmesi yerinde olduğundan işin esasının incelenmesi için dosya özel dairesine gönderilmelidir.

7 C : VII. S : 6. Haziran Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle işin esasının incelenmesi için dosyanın Dördüncü Hukuk Dairesi ne gönderilmesine, davacı İsmail lehine takdir olunan 1400 lira vekâlet ücretinin davalı Hazine den alınarak davacıya verilmesine gününde oyçokluğu ile karar verildi. T. C, Hukuk Geneli Kurulu E. 1979/ * BASİT YARG ILAM A YÖNTEMİ K. 1981/59 -X- İTİRAZ D AVASI T * TEMYİZ SÜRESİ bağlıdır. ÖZET : Kooperatif ortaklığından çıkarma kararına itiraz davası basit yargılama yöntemine Temyiz süresi adli aravermede yüriir. (1163 s. Koop. K. m. 99) (1086 s. HUMK. m. 176) Taraflar arasındaki kooperatiften çıkarma kararına itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda (İzmir İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi) nce davanın reddine dair verilen gün ve sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi nin gün ve sayılı ilamiyle, (... kooperatif yönetim kurcılunca verilen ortaklıktan çıkarma kararı derneğin, davacı hakkında aldığı ihraç kararına dayanmaktadır. Derneğin ihraç kararına <karşı ise, davacı iptal davası açmış ve dava henüz neticelenmemiştir) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkmece önceki kararda direnilmiştir. Temyiz eden : Davacı vekili. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :

8 672 KARARLARI DERGİSİ Dava, Kooperatifler Kanununun 16. maddesine göre, davalı 'kooperatif yönetim kurulunca verilen, 1163 sayılı Kanuna, ana sözleşmeye aykırı olduğu ileri sürülen, ortaklıktan çıkarma kararına «itiraz davası» dır. Sözü geçen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 99. maddesine göre, ticari dava sayılan bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır sayılı Kanunla değiştirilen HUMK.nun 176. maddesinin 11. bendi gereğince, basit yargılama usulüne bağlı tutulan dava ve işlere adlî aravermede bakılır. Usulde aksine bir hüküm bulunmadığınden ve 177. maddedeki ek sürenin adlî aravermede bakılması mümkün olmıyan davalara uygulanabileceğine göre, bu kabil işlerde temyiz süreside adli aravermede yürür. Bu itibarla, direnme kararının, davacıya tebliğ edildiği gününden itibaren, yasal süresinde temyiz edilmesi gerekirdi. Davacı vekili, temyiz süresini geçirdikten sonra gününde direnme kararını temyiz etmiş olduğundan süre yönünden temyiz dilekçesinin reddi gerekir. Sonuç : Temyiz dilekçesinin yasal süresinin geçirilmesinden sonra verilmiş olması nedeniyle (REDDİNE) gününde oybirliğiyle karar verildi.

9 C : VH. S : 6. Haziran T. C. Birinci Hukuk Dairesi E. 1980/4090 * TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EDİNİMİ K. 1980/6191 * SATIM SÖZLEŞMESİ T * İYİNİYET KURALI ÖZET: Mülkiyeti geçiren sözleşmelerin kamusal biçimde yapılmasını öngören hükümler yalnızca bir borçlanma işlemi niteliğindeki taşınmaz mal satış sözleşmesine özgüdür. Satıcının satış konusu, malın mülkiyetini alıcıya geçirme, alıcının da satış parasını ödeme borcunun, kamusal biçime bağlanması öngörülmüştür. Kamusal belgitte ayrıca satış parasının satıcıya ödenme koşullarının gösterilmesi zorunluluğu yoktur. Satıcının satış konusu malın mülkiyetini alıcıya geçirdikten ve bir süre alıcının edinimi olan satış parası bölünçterini kabul etme biçiminde süregelen davranışları ile karşı yana sözleşmenin yerine getirileceği yönünden tam bir güvence verdikten sonra satım sözleşmesinin biçim noksanlığı nedeniyle geçersizliğini ileriye sürmeye kalkışması iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz ve hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşır, (743 s. MK. m. 2, 634, 922, 929, 930) (818 s. BK. m. 182, 211, 213) Taraflar arasındaki davada; davacı, 116 ada 88 parsel sayılı yerin 3157/9019 payını davalı şirkete satmak üzere gün ve sayılı vekâletname ile Avukat (T.M.) ye yetki verildiğini, verilen bu vekâletnameye dayanarak satışın hangi şartlar altında yapıldığım, bedelin miktarım, tahsil olunan veya olunmayan miktarlarını, bedeli tediyesi şartlarını bildirmediği gibi satışın yapıldığı hakkında hiç bir bilgi verilmediğini ve satış bedeli ile ilgili bir ödemede bulunmadığını, sonradan yaptığı incelemede vekilin dava konusu yeri Bankası na 5 milyon liraya ipotek borcu davalı şirkete ait olmak üzere 7 milyon liraya sattığını, 2 milyon liranın da vekil tarafından alındığını öğrendiğini, 5 milyon lira ipotek borcu ile bir ilgisi bulunmadığını bu durumda vekilin takas, mahsup ve borç ikrarına yetkili olmadığı, yapılan satış akdinin muvazaalı olduğu mutlak but

10 674 KARARLARI DERGİSİ lan ile malûl bulunduğu nedeniyle akdin iptalini payının adına tescilini istemiştir. Davalı iddiaların doğru olmadığını, satışın usul ve yasaya uygun olarak yapıldığını söylemiştir. Yerinde görülmeyen davanın reddine -dair verilen kararın duruşrnalı olarak Yargıtay ca incelenmesi davacı vekilleri Avukat (J.M.) ve (İ.Ş.) tarafından istenilmiştir. Duruşma için tâyin olunan Salı günü yapılan tebligat üzerine mümeyyiz vekili Avukat (J.M.) ile M. aleyh vekili avukat (T.Ç.) geldiler duruşmaya başlandı müddetinde ita ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz arzuhalinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin şifahi izahları dinlendi duruşmanın bittiği bildirildi iş karara bırakıldı bilahare dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü : ' Davacı, paydaşı bulunduğu 116 ada 88 parsel sayılı taşınmazdaki payının yetkili vekili aracılığı ile davalı şirkete tapuda satış suretiyle yapılan temiikin dayanağı resımi senedin içerdiği ifaya ilişkin beyan ve kabulün gerçeğe aykırı olduğunu vekilin yetkilerini aşarak işlem yapıldığını kendisine bu konuda gerekli ve yeterli bilgi vermediğini ileri sürerek taşınmazdaki payının davalı şirkete nakline ilişkin satım akdinin geçersizliğinin tesbiti ile sözü geçen payın adına tashihen tapuya tescilini istemiştir. Uyuşmazlığın açıklanan niteliğine göre hukuksal ve sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için çekişmesiz bulunan bir kısım maddi olguların iyice bilinmesi gereklidir. Davacı, dava konusu 116 ada 88 parsel sayılı taşınmazda 3157/9019 pay sahibi olduğu gibi davalı şirket de hissedardır yılında davacı ve diğer paydaşlar birlikte müşterek tasarruflarında bulunan taşınmazın tamamını, davalı şirketin aldığı orta vadeli kredinin ana para, faiz ve giderlerinin tediyesini temin etmek üzere senetle 5 milyon lirası için banka lehine 1. derecede ipotek etmişlerdir tarihinde de davacı sözü geçen taşınmazdaki payını «dilediği bedel ve şartlarla davalı şirkete satmaya, bedellerini almaya tapu memuru huzurunda takririni vermeye...» mezun olmak üzere Avukat (T.M.) yi hususi vekil tâyin etmiştir tarihinde vekil taşınmazın tamamını 7 milyon lira bedel üzerinden davalı şirkete tapuda resmi senetle satmış ve ferağ etmiştir. Burada özellikle vurgulanması gereken husus taşınmazı da-

11 C : VII. S : 6. Haziran vali şirketi temsil*n şirket adına temel lük edenin davacının (J.A.) olduğudur. oğlu Resmi senette satış bedelinin 5 milyon lirasının banka ipotek borcunun alıcıya nakli ve bakiye 2 milyon lirasının da satıcı vekiline peşinen ödenmesi suretiyle itfa edildiği belirtilmişse de, bu satış nedeniyle satıcılara bir peşin ödeme yapılmamıştır. Ancak satış sözleşmesinin hemen akabinde alıcı davalı şirket defterine «gayrimenkul hesabı» adı altında hesap açılmış ve 7 milyon lira alış bedeli, şirketin borcu kaydedilerek satıcılar payları oranında alacaklı gösterilmiş olup ödeme anlaşmasında öngörülen biçimde bu alacakları yirmi ayı geçen bir süredir de aylık taksitler halinde kendilerine ödenegelmektedir. Açıklanan bu çekişmesiz maddi olguların ışığında olaya yaklaşıldığında, çözümlenmesi gereken sorun, taşınmazın 7 milyon lira olarak kararlaştırılan satış bedeline karşı bir itiraz olmaksızın resmi senetle gerçeğe aykırı olarak bu bedelin kısmen peşinen ve kısmende ipotek borcuna mahsuben ödendiğinin belirtilmiş olması nedeniyle satım akdinin geçersiz sayılıp sayılmayacağıdır. Gerçekten BK.nun 182/1. maddesinde : «Satım bir akittir iki, onunla satıcı satılan malı alıcının iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyetini ona nakleylemek borcunu tahammül eder» hükmü yer almıştır. Bu itibarla satıcı yalnızca satılanın mülkiyetini alıcıya geçirme, alıcı da satış bedelini satıcıya ödeme borcu altına girmekte olduğu cihetle satış sözleşmesi borçlanma niteliğindedir. Taşınmaz malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi için ayrıca tescil talebi (MK. m. 922) ve tescil (MK. m. 929/930) gereklidir. Ve bunlar mülkiyet hakkım doğrudan etkileyen onu bir başkasına geçiren tasarruf] işlemdir. İki taraflı borç yükleyen satım sözleşmesindeki borçlanma ve tasarruf işlemi ayırımı, özel hukuk sistemimizin bu konuya yönelik en belirgin temel kurallarından biridir. Bunlardan borçlanma işleminin resmi şekle bağlanmasının gerekliliğinde de bilimsel görüşler öğreti ve devamlılık kazanmış yargısal kararlar görüş birlği içerisindedir. MK. nun 634. ve BK. nun 213. maddelerinde mülkiyeti nakleden akitlerin resmi biçimde yapılmasını öngören hükümler yalnızca bir borçlanma işlemi niteliğindeki 'taşınmaz mal satış sözleşmesine münhasırdır. Eş anlatımla anılan maddelerde satıcının satış konusu malın mülkiyetini alıcıya geçirme, alıcınında satış bedelini ödeme borcunun, resmi şekle bağlanması aranmıştır. Ve olayımızda düzenlenmiş bulunan resmi senet, karşılıklı borç doğuran bu sözleşmede ta-

12 676 KARARLARI DERGİSİ rafların yükümlendikleri borçları ve akdin esaslı unsurlarını açıkça içermektedir. Resmi senette ayrıca bir tasarrufi işlem olduğu kuşkusuz bulunan satış parasının satıcıya ödenme koşullarının gösterilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle mevcut satım akdinin geçerli sayılmasının gerekliliği ortadadır. Kaldı ki, davacının kabulünde bulunan taşınmazın satış bedeli 7 milyon lira üzerinden payı karşılığı tahakkuk ettirilen alacak, bu yerin temlikini takiben davalı şirket tarafından aylık taksitlerle kendisine ödenmeye başlanılmış ve iki yıla yakın bir süre bu yolla lira alan davacı, vekili aracılığı ile davalıya gönderdiği günlü ihtarnamede satış bedelinden lira alacağı kaldığını açıkça belirtip satım sözleşmesini doğrulayarak bu paranın tamamının 7 gün içerisinde ödenmesini istemiştir. Davalı şirketçe satım sözleşmesini takiben bedelin taksitle ödenmesine ilişkin olarak davacının yetkili vekili ile yapılan anlaşmaya göre muaccel hale gelmiş bir borcun bulunmadığının bildirilmesi üzerinedir ki temyize konu dava açılmıştır. Ayrıca bir an için resmi senedin satış bedelinin kısmen ödeme kısmen mahsup suretiyle itfa edildiğine ilişkin içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu ve bu şekil noksanlığı nedeni ile de satım akdinin geçersiz bulunduğu varsayılsa bile, davacının tam yetkili vekili eliyle dava konusu payının mülkiyetini karşı tarafın temsilcisi bulunan oğlu huzurunda alıcı davalıya geçirme yükümlülüğünü yerine getirip iki yıl süre ile alıcının edimi olan satış bedeli taksitlerini kabul etme biçiminde süregelen davranışları ile, karşı tarafa sözleşmenin ifa olunacağı hususunda tam bir güvence verdikten sonra satım sözleşmesinin şekil noksanlığı nedeniyle geçersizliğini ileriye sürmeye kalkışması MK.nun 2. maddesince ifadesini bulan iyiniyet kuralları ile bağdaşamıyacağı bir yana hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşır ki bu davranışın yasaların koruyuculuğundan yararlanmasıda düşünülemez. Hal böyle olunca mahkemece yazılı olduğu üzere davanın reddedilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle hükmün açıklanan nedenler gereğince (ONANMASINA) ve gelen temyiz edilen vekili için 1400 lira duruşma vekâlet ücretinin temyiz edenden tahsiline gününde oybirliği ile karar verildi.

13 C : VII. S : 6. Haziran T. C. Birinci Hukuk Dairesi E. 1980/10385 K. 1980/10979 * YANLARIN HAK VE ÖDEVLERİ T * DAVA DİLEKÇESİ ÖZET : Dava dilekçesi yeteri kadar açık olmadığında davacı çağrılıp hangi hukuksal nedene dayanarak dava açtığı saptanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. (1086 s. HUMK. m. 75) Taraflar arasındaki davada; davacı, paydaşı bulunduğu (128) ada (3) parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak davalı Mustafa adına yapılan temlikin iptalini istemiştir. Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra açıldığından bahisle reddine karar verilmiştir. Kararın, temyizen incelenmesi süresinde davacı tarafından istenilmekle, dosya okundu gereği düşünüldü : Dava tapu iptali isteğine ilişkindir. 3 parsel nolu taşınmazın tarihinden beri kadastro tesbiti suretiyle 1/4 er hissesinin Besim, Hanife, Hamide ve Mustafa adına kayıtlı iken 1/4 pay maliki Besim'in ölümü ile bu pay annesi Hayriye adına gününde intikâl en tescil edilmiştir. Hayriye de 1/4 payını gününde Mustafa ya satış yoluyla temlik etmiştir. Davacı bu pay kaydının iptalini dava etmektedir. Ancak hangi hukuksal nedene dayandığım açıklamamıştır. Mahkemece, satışın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra davanın açıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacıdan hangi hukuksal nedene dayanarak dava açtığı hususu sorulup açıklattırılmadan ve bir yıllık süresinin hangi yönden geçtiği araştırılmadan eksik inceleme ve soruşturma ile yetinilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Davacının temyiz itirazlarının kabulüne, HUMK.nun 428. maddesi gereğince hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın iadesine, tarihinde oybirliği ile karar verildi.

14 678 KARARLARI DERGİSİ T. C. İkinci Hukuk Dairesi E. 1980/3972 K. 1980/4183 T * ELATMANIN ÖNLENMESİ ÖZET : Kadın, evi terk eden kocanın eşyasına elatamaz. Dava konusu eşyanın tümünün aynen veya dava günündeki bedellerinin ödetilmesine karar verilmelidir. (743 s.mk. m. 152) İbrahim ile Muraüye arasındaki müdahalenin men'i davasının yapılan muhakemesi sonunda; davanın reddine dair verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Dava konusu eşyanın kocaya ait olduğunda uyuşmazlık bulunmadığına göre, tümünün aynen, olmadığı takdirde dava günündeki bedellerinin ödetilmesine karar verilmesi gerekirken, kocanın eşini geçindirmek zorunda bulunduğundan ve evi terk etse bile kullanmak üzere ev eşyasını kadında bırakmak zorunda olduğundan söz edilerek davanın reddedilmesi yanlıştır. Zira; kocanın görevi, nafaka vermekten ibarettir (MK. 152). Bu bakımdan, kadın kocanın eşyasına el koyamaz. Bu yönün gözetilmemiş olması usul ve kanuna aykırıdır. Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple SINA), tarihinde oybirliği ile karar verildi. (BOZULMA

15 C : VII. S : 6. Haziran T. C. İkinci Hukuk Dairesi E. 1980/2769 K. 1980/4301 T * MİRASTA GERİ VERME * SA YIŞM A ÖZET: Davalıların miras payları terekeye geri.verilecek miktardan az bulunduğuna göre, ödeme kararı verilmesi gerekirken davalıların malı terekeye geri vermelerine karar verilmesi yasaya aykırıdır. (743 s. MK. m. 605) Bedri ve Sudiye ile Cevdet ve Erol arasındaki mirasta iade davasının bozma özerine yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiş, temyiz tetkikatının mürafaa icrası suretiyle tetkiki davacılardan Cevdet tarafından istenilmekle, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü : 1 Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2 MıK.nun 605. maddesi uyarınca davalının bedel ödeme yolunu seçmesi halinde yapılacak iş, terekenin net tutarı üzerinden davalının hem miras payının hem de teberru edil ipte terekeye iadesi gerekmiyen şeyin ölüm günündeki değerinin ayrı ayrı tesbit olunması, bu işlem tamamlandıktan sonra karşılaştırma yapılması, eğer iadesi gerekli miktar, miras payından az ise, miras payına düşenden mahsubuna karar verilmesi, aksi halde (MK.nun 606. maddesinde yazılı ayrık durum söz konusu değilse) miras payını aşan bölümün miras payları oranında davacılara ödenmesine hükmedilmesinden ibarettir. Bilirkişi raporunda belirtildiği gibi davalıların her birinin miras payı lira olup, terekeye iade etmeleri zorunlu miktar ise 60 ar bin liradır. Şu durumda davalıların miras payları terekeye geri verilecek miktardan az bulunduğuna göre, ödeme kararı verilmesi gerekirken, kanun; bir dayanağı olmayan depo kararı verilmesi ve mehle uyulmadığından da söz edilerek «davalıların malı terekeye iade etmelerine» hükmolunması usul ve kanuna aykırıdır.

16 680 KARARLARI DERGİSİ 3 Kesin metilin hukuki sonuç doğurabilmesi için, ara kararında ne yapılması gerektiğinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Oysa, bedel yatırılması ile ilgili ara 'kararında bedelin ne olduğu ve nereye yatırılacağı açıklanmamıştır. O halde bu yönü ile mehil geçersiz olduğu gibi, bilirkişi raporunda iadesi gerekli mi'ktar mahkemenin takdirinde terk edilecek şekilde, iki ayrı rakkam olarak ifade olunduğu için mahkemece bu konuda taikdir hakkı kullanılıp depo edilecek miktar biidiriîmediğinden ötürü de mehil yine geçerli olamaz. Bu bakımdan geçersiz mehle uyulmaması, bir hakkın düşümüne imkân vermez. Bu yönlerin gözetilmemiş olması da kabul şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır. 4 MK.nun 605. maddesinde, bedelin peşin yatırılmaması halinde malın aynen terekeye iade edileceğine ilişkin bir hüküm yoktur. Mahkemenin kendiliğinden ve kanunda bulunmayan bir kural koyması hükümsüz olup, kanuni dayanağı olmayan bir işlem için mehil verilmiş olması da yine kabul biçimi itibariyle bozmayı gerektirir. Sonuç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeplerle {BOZULMA SINA) ve duruşma için takdir olunan üçbin lira vekâlet ücretinin davacılardan alınıp davalılara verilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T. C. İkinci Hukuk Dairesi E. 1980/8542 K. 1980/9537 * TASARRUF NİSABININ HESABI T * BORÇLARIN DÜŞÜMÜ ÖZET : MK madde metnindeki «birlikte yaşama» deyimi, sadece mirasçılara ve ötenin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik olmayıp, eylemli olarak geçimini sağladığı kişileri de kapsamaktadır. (743 s. MK. m. 454) Ölenie birlikte yaşayanların bir aylık iaşe masraflarının, terekenin borçları arasına katılması zorunludur (MK. 454)* Madde metnindeki «birlikte yaşama» deyimi, sadece mirasçılar ve ölenin kanunen bak

17 C : VII. S : 6. Haziran makla yükümlü olduğu kişilere yönelik olmayıp, eylemli olarak geçimini sağladığı kişileri de kapsamaktadır. Bu hüküm, BK. nun 45. maddesinde yer alan «destekten yoksun kalacak» kişilerle paralellik göstermektedir. Bu yönün gözetilmemiş olması bozmayı gerektirir. Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple (BOZULMASI* NA) tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T. C. İkinci Hukuk Dairesi, E. 1981/179 K. 1981/340 * EVLATLIK SÖZLEŞMESİ T * SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ÖZET : Evlatlık ilişkisi kamusal [resmi] belgit [senet ] düzenlenmesi ile gerçekleşir. Bunun nüfus kütüğüne geçirilmemesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. (743 s. MK. m. 257) Behice tarafından açılan veraset davasının yapılan muhakemesi sonunda davanın reddine dair verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Resmî senede göre Abidin in Behice yi evlat edindiği anlaşılmıştır. Evladluk ilişkisi resmî senet düzenlenmesi ile gerçekleşir. Bunun nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Öyle ise isteğe uygun karar verilmesi gerekirken nüfus kaydında evladhkla ilgili bir işaretin bulunmamış olması sebebi ile davanın reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple (BOZULMASI NA) 26, tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

18 682 KARARLARI DERGİSİ T. C. Üçüncü Hukuk Dairesi E. 1981/173 K. 1981/1102 T * GÖREV ÖZET: Dava dilekçesinde saklı tutulan hakkın değeri araştırılmadan görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. (1086 s. HUMK. m. 4) Dava dilekçesinde lira tazminatın fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın asliye hukuk mahkemesinin görevine girdiğinden görev yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü : Dava dilekçesinde fazlaya ait dava hakkı saklı tutulan hallerde, saklı tutulan miktarda davacıya sorulup tespit edilmeli ve saklı tutulan hakla birlikte dava konusu edilen miktar 5000 lirayı geçtiği takdirde davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılacağı gözönünde tutularak dava dilekçesi görev yönünden reddedilmelidir. Dava dilekçesinde saklı tutulan hakkın değeri araştırılmadan görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüıküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) gününde oybirliğiyle karar verildi. V *

19 C : VII. S : 6. Haziran T. C. Üçüncü Hukuk Dairesi E. 1981/1229 K. 1981/1312 * YERALTI SULARI T * ELATMANIN ÖNLENMESİ (167 s. YSK. m. 5) (743 s. MK. m. 618) ÖZET: Her toprak sahibinin; toprağında yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra bunun kendi yararlı gereksinmelerine yetecek miktarını kullanmak hakkı vardır. Buna göre davacının öncelik hakkı ve davalı tarafın da yararlı gereksinmesine yetecek miktarda bu sudan yararlanma hakkı gözöniine alınarak uyuşmazlık çözümlenmelidir. Dava dilekçesinde davalının suya elatmasımn önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Değeri lirayı geçmediğinden, davalı vekilinin duruşma isteği HUMiK. nun 428. maddesi uyarınca reddedilerek, temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü : Taraflar kendi taşınmaz mallarında kuyu açmışlardır. Davalı tarafın kuyusunun sonradan açıldığı konusunda bir uyuşmazlık da yoktur. Kuyu açılmak suretiyle elde edilen sular yeraltı sularıdır. Yeraltı Suları Hakkındaki 167 sayılı Kanunun 5. maddesi gözönünde tutulmadan uyuşmazlık çözülemez. Bu maddede ilân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında, her arazi sahibi, arazisinde yeraltı suyu aramak ve suyu bulduktan sonra bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmak hakkına sahip olduğu açıklanmıştır. Buna göre davacının öncelik hakkı ve davalı tarafın da faydalı ihtiyacına yetecek miktarda bu sudan yararlanma hakkı dikkate alınarak uyuşmazlık çöüzlmelidir. Bilirkişi raporunda davalı tarafından sonradan kuyu açılması ile davacıya ait kuyu suyunun azaldığı saptanmışsa da, kuyuda kalan su

20 684 KARARLARI DERGİSİ yun davalıya ait kuyu açılmadan önceki davacının faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarda olup olmadığı ve bu ihtiyaçlarını hangi oranda karşılayabileceği ve davalıya ait kuyudaki sudan davalının faydalı İhtiyaçlarını karşılayıp karşılıyamadığı, davalıya ait kuyu kapanmadan da başka tedbirlerle davacının kuyusundaki suyun faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktara getirilip getirilemiyeceği ve davalının ihtiyacı olan ve bu kuyudan elde ettiği suyu başka bir yerden temin edip edemiyeceği yönleri incelenmemiştir. Anılan 167 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmadan, yetersiz araştırma ile düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm tesis edilemez. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüıküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince (BOZULM ASINA) gününde oybirliğiyle karar verildi. T. C. Dördüncü Hukuk Dairesi E. 1979/12969 K. 1980/1869 * AİLE BAŞKANiNIN SORUMLULUĞU T * ZAM AN ÖĞESİNİN ÖNEMİ ÖZET : 1 Kural olarak, küçük çocukların aile başkanı babadır. Ancak aile başkanlığı sıfatının yasa gereği, sözleşme veya örfe göre baba dışındaki kişilere geçmesi de mümkündür. 2 Bir oto malikinin ücret karşılığı aracını bir küçüğe yıkattırdığı sırada küçüğün aracı çalıştırıp bir zarara sebebiyet vermesi halinde araç sahibi Trafik Yasasının 50., küçük BK. nun 54., ve küçüğün aile başkam da MK. nun 320. maddeleri hükümlerince doğan zarardan müteselsilen sorumludurlar (BK. m. 51). 3 Çünkü kiiçük ile araç sahibi arasındaki ilişkinin niteliği ve süresi araç sahibinin aile başkanlığı sıfatını kazanmasına engeldir. (818 s. BK. m. 54, 51) (743 s. MK. m. 152, 318, 320, 275) Taraflar arasındaki tazminat davası nedeniyle yapılan yargılama

21 C : VII. S : 6. Haziran sonunda, ilâmda yazılı nedenlerden dolayı lira 18 kuruşun davalılardan Osman dan alınarak davacılara kararda belirtilen biçimde ödenmesine ilişkin hükmün süresi içinde davalılardan Osman ve davacılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu : 1 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektiriri nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir yolsuzluk görülmemesine göre davalı Osman ın bütün ve davacıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 2 Davacılar, davalı Osman'a ait otonun davalı Mustafa nın 16 yaşındaki oğlu Hasan ın idaresinde iken müşterek miras bırakanlarına (desteklerine) çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini ileri sürerek lira manevi ve lira maddi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir. Yerel mahkeme, aynen ( doğumlu küçük Hasan ın mes ul kılacak şekilde davanın açılması gerekirken, sadece baba Mustafa nın hasım gösterilmesine ve küçük Hasan ın başkasına ait aracı kullanırken kazayı yapmış olmasına göre, baba Mustafa'nın sorumlu olamıyacağı...) gerekçesi ile davalı Mustafa hakkındaki davayı reddetmiştir. Davanın dayanağını teşkil eden ölüm olayı, Osman'a ait aracın davalı Mustafa'nın reşit olmayan oğluna yıkanmak üzere kısa süre için bırakıldığı sırada onun tarafından izinsiz olarak kullanılması dolayısıyle meydana gelen trafik kazasından doğmuştur. Ölüm olayını «kusurlu davranışı ile meydana getiren davalı Mustafa nın oğlu Hasan m», olay sırasında 16 yaşında ve medeni hakları kullanmaya ehil olmayan küçük olduğu çekişmesizdir. Yasal gözetim ve özen ödevinin yerine getirilmemesine dayanan bir sebep sorumluluğu (kusursuz sorumluluk) halinin söz konusu olduğu MK. ntın 320. maddesinde «ev reisinin riyaseti altında bulunan küçüğün... yaptığı zararlardan... sorumlu olacağı «kabul edilmiştir. Kural olarak küçük çocukların aile reisi, yasa gereği babadır (MK ). Ancak aile reisliği sıfatının yasa gereği (MK. 275) sözleşme veya örfe dayanılarak baba dışındaki kişilere geçmesi de mümkündür. Davalı -baba, aile reisi sıfatı ve ilişkisinin kendisinde bulunmadığını ileri sürmemiştir. Ayrıca davalı oto işleticisi Osman ile küçük Haşan arasında aile reisliği ilişkisinin varlığı da düşünülemez. Çünkü, küçük Haşan başka kişilerin olduğu gibi davalı Osman ın aracını da ücret karşılığı yıkamakta olup, bu ilişki geçiri bir süreyi kapsamaktadır. Oysa ev başkanlığının sorumluluğunda zaman unsuru önemlidir. Ev reisine yüklenen özen ödevinin yerine getirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması böyle kısa süreli ilişkiler

KURULUŞ: O C A K -1975, YIL: 31 SIRA SAYI: 361

KURULUŞ: O C A K -1975, YIL: 31 SIRA SAYI: 361 w KURULUŞ: O C A K -1975, YIL: 31 SIRA SAYI: 361 Sahibi : Yargıtay Adına, Birinci Başkan Osman ARSLAN Yayın Müdürü : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU TASNİF KURULU Başkan : Hakkı DİNÇ (2. Hukuk

Detaylı

: Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU

: Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU KCfff Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU TASNİF KURULU Başkan : Hakkı DİNÇ (2. Hukuk Dairesi Üyesi) Üyeler : Halise NAMAZCI

Detaylı

mutünm Ol&ûtfİ CİLT: 28 MAYIS - 2002 SAYI: 5

mutünm Ol&ûtfİ CİLT: 28 MAYIS - 2002 SAYI: 5 mutünm Ol&ûtfİ CİLT: 28 MAYIS - 2002 SAYI: 5 Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına, Birinci Başkan Sami SELÇUK : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU TASNİF KURULU Başkan ; Hakkı DİNÇ (2. Hııkuk

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı

8 * = ^ ^ = = = YIL: 34 SIRA SAYI: 405 KURULUŞ: OCAK-1975 YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CİLT: 34 EYLÜL - 2008 SAYI: 9. t«w ı

8 * = ^ ^ = = = YIL: 34 SIRA SAYI: 405 KURULUŞ: OCAK-1975 YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CİLT: 34 EYLÜL - 2008 SAYI: 9. t«w ı 8 * = ^ ^ = = = YIL: 34 SIRA SAYI: 405 A KURULUŞ: OCAK-1975 YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CİLT: 34 EYLÜL - 2008 SAYI: 9 t«w ı ISSN 1300-0195 tsa/îl&l Vargıtay adına Hosan G RÇ K R Yargıtay Başkanı njayuı

Detaylı

Babalık... 1. Boşanma... 10. Cinsiyet Değişimi... 23. Ergin Kılınma... 35. Evlat Edinme... 36. Evlenme... 57. İddetin Kaldırılması...

Babalık... 1. Boşanma... 10. Cinsiyet Değişimi... 23. Ergin Kılınma... 35. Evlat Edinme... 36. Evlenme... 57. İddetin Kaldırılması... YARGITAY KARARLARI Konusu Sayfa no Babalık... 1 Boşanma... 10 Cinsiyet Değişimi... 23 Ergin Kılınma... 35 Evlat Edinme... 36 Evlenme... 57 İddetin Kaldırılması... 64 İsim Değiştirme... 65 Kayıt Düzeltme...

Detaylı

KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER

KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER 1) Y23HDEsas : 2011/2221Karar : 2011/1355Tarih : 27.10.2011 EKSİK HASIM KOOPERATİFLER HUKUKU SAVUNMA HAKKININ KIITLANMASI ÜYELİĞİN DEVRİ ÜYELİĞİN TESPİTİ TALEBİ Dava, üyeliğin

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/19-643 K. 2013/256 T. 20.2.2013 HUKUK GENEL KURULU İFLAS DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( İflası İstenen Kişinin Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer Muamele Merkezi Yönünden Karine Teşkil Ederse de

Detaylı

MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukuku bölümünde önemli değişiklikler yapılmış, önceki kanunda erkekle kadın arasında eşit olmayan hak ve ödevler getiren

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mustafa SALDIRIM 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi 1 Ankara 8 Aralık 2012 2 GİRİŞ... 6 A.TBK NUN

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar;

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar; KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ Stj. Av. Erdem Demir Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 27. VE 29. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/111 KARAR NO : 2015/128 KARAR TR

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

Hukuk İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU. Karar İncelemesi

Hukuk İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU. Karar İncelemesi 66 İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU Karar İncelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2010/26614 Karar No: 2010/21353 Tarihi: 01.07.2010 Karar Özeti: 2821 Sayılı Sendikalar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013 ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİDİR Sahibi ve

Detaylı