Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi"

Transkript

1 Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi Mehmet MISIR 1, Nuray MISIR 2, Alper BULUT 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon 3 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu, Özet Son zamanlarda, iklim değiģikliği, tropikal ormanların yok olması, biyolojik çeģitliliğin azalması ve çölleģme, bilim adamları ve politikacıların üzerinde önemle durduğu küresel sorunların baģında gelmektedir. Bunlardan iklim değiģikliği veya küresel ısınma küresel sıcaklık ortalamasının artması olarak tanımlanmaktadır. Küresel iklim değiģikliğinin sebepleri incelendiğinde, sera gazlarının etkisinin öncelikli olduğu görülmektedir. Sera gazlarından biri olan ve atmosferin bileģiminde de yer alan karbondioksitin atmosferdeki miktarının değiģik nedenlerle artması sera etkisi oluģturmaktadır. Dünya üzerinde okyanuslar ve ormanlar karbondioksitin en büyük iki yutağı olarak gösterilmektedir. Ormanların fotosentez ile yüksek miktarda karbon depolamaları nedeniyle, bölgesel ve küresel karbon döngüsünde önemli bir rol oynamaktadırlar. Yeryüzünde tüm bitkiler tarafından tutulan karbonun % 75 i ormanların yeģil bünyesinde depolanmaktadır. Ormanlık alanların geniģletilmesiyle atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmak küresel ısınmanın engellenmesi için en büyük tedbir olarak öne sürülmektedir. Küresel ısınmada en büyük paya sahip olan gaz karbondioksit olduğundan, bilimsel çalıģmalar da daha çok bu gazın indirgenmesine ve bağlanmasına odaklanmaktadır. Karbon depolama kapasitesin belirlenmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. Doğrudan yöntem, zaman alıcı, zahmetli ve oldukça pahalıdır. Dolaylı yöntemlerden biri olan uydu görüntülerinin sınıflandırılması ile karbon depolama miktarının belirlenmesi, doğrudan yöntemlere göre çok daha basit, oldukça pratik, coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilmesi daha kolay ve daha az maliyetlidir. Bu çalıģmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Orman ĠĢletme ġefliğinin karbon depolama kapasitesinin, uzaktan algılama yöntemlerinden biri olan uydu görüntülerinin kontrollü sınıflandırılması yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıģtır. ErdasImagine9.1 programı kullanılarak Landsat ETM+ uydu görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Genel sınıflandırma doğruluğu % 82.5, Kappa Ġstatistiği değeri ise olarak bulunmuģtur. Anahtar Kelimeler: Karbon depolama, uzaktan algılama, kontrollü sınıflandırma, coğrafi bilgi sistemleri Determining The Carbon Storage Capacity With Landsat Etm+ Satellite Image Abstract Nowadays, climate change, tropical deforestation, loss of biodiversity and desertification are the main global problems that; scientists and politicians focused on. Climate change or global warming are defined as the increment of the global mean of temperature. While the reasons of global climate changing were investigated, it was found that the effects of greenhouses gas come to the forest. One of the greenhouses gas and atmosphere gas CO 2 causes the greenhouse effect; by increasing from different reasons. The ocean sand forests are the biggest storage of carbon in the earth. Forests take an important role in the regional carbon cycle by stocking high amounts of CO 2 with the photosynthesis. In the planet, 75% of carbon stocked by plants in the forest. For stopping global warming the best solution is increasing the forest lands. 532

2 Because of CO 2 is the most important factor on global warming in the scientifically studies reduction of CO 2 is focused. For determining the carbon storage capacity, two methods are used. Direct method takes time, tiring and very expensive. One of the indirect methods, determining the carbon storage capacity with classification the satellite image is more simple, practical, cheaper and more easy combine with GIS. In the study, it was aimed to determine carbon storage capacity of Artvin Regional Directorate of Forestry, Artvin Central Forest Management Chief dom with supervised classification the satellite image. Erdas Imagine 9.1 was used to supervise classification on Landsat ETM+ satellite images. Overall classification accuracy value was found 82.5% and Kappa Statistic value was found Keywords:Carbonstorage, remotesensing, supervisedclassification, GIS 1. Giriş Hızlı nüfus artıģı ile birlikte hızlı endüstriyel kalkınma ve doğal kaynakların sınırsız kullanımı, dünyanın önemli ekolojik süreçlerinde köklü değiģikliklere neden olmuģtur.(backéus, Wikström, &Lämås, 2005). Bu köklü değiģikliklerin baģında ise küresel iklim değiģikliği kavramı gelmektedir. Ġklim olaylarının ortalamasından sapmalar Ģeklinde karģımıza çıkan iklim değiģikliği kavramı 1988 yılının sonunda düzenlenen Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) ile ilk defa politik (Paterson ve Grubb, 1992: ) ve ekonomik bir sorun olarak karģımıza çıkmıģtır. Ġklim değiģikliği kavramı son yirmi yıllık periyotta literatürde farklı Ģekillerde tanımlanmıģtır. BirleĢmiĢ Milletler (BM) Ġklim DeğiĢikliği Kongresi çerçevesinde, bir zaman periyodun da gözlemlenen doğal iklim değiģikliklerinin yanında doğrudan ya da dolaylı olarak insan faaliyetleri sonucunda küresel atmosferin bileģiminin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmaya baģlanmıģtır (IPCC, 2007b: 30 31). Küresel iklim değiģikliğinin sebepleri irdelendiğinde ise en önemli etken olarak Sera Etkisi karģımıza çıkmaktadır. Kömür, doğalgaz ve fuel gibi fosil yakıtlar, yüksek basınç altında oluģmuģ ve karbondioksit içeriği bakımından çok zengin organik maddelerdir. Bu yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan CO 2 gazı, atmosfere karıģır. Normalde karbon döngüsünün bir parçası olan bu olay, fosil yakıtların kullanımının artması ile atmosferdeki CO 2 miktarının normalden yüksek seviyelere çıkmasına neden olur. Havanın baģlıca iki bileģeni olan oksijen ve azot gazları, güneģin gözle görülebilen dalga boylu ıģınlarını yansıtır ve morötesi ıģımaların bir kısmını da absorblar (soğurur). Dünya yüzeyine ulaģabilen güneģ ıģınları, yeryüzü tarafından soğurularak ısıya dönüģtürülür. Bu ısı, yeryüzündeki atomların titreģimine ve kızılötesi ıģıma yapmalarına neden olur. Bu kızılötesi ıģımalar, oksijen veya azot gazı tarafından soğurulmaz. Ancak havada bulunan CO 2 ve CFC (kloroflorokarbon) gazları, kızılötesi ıģımaların bir kısmını soğurarak, atmosferden dıģarı çıkmalarını engeller. Bu soğurma olayı, atmosferin ısınmasına yol açar. Bunun sonucunda dünya, güneģin altına park edilmiģ bir arabanın içi gibi ısınır. ĠĢte bu etkiye, "sera etkisi" adı verilir. Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını değiģtireceği için, uzun vadede iklimlerde değiģiklikler, buzulların erimesi, mevsimlerin kayması ve tarım alanlarının verimsizleģmesi gibi çok ciddi sorunlara neden olabilir (URL-1). 533

3 Orman ekosisteminin karbon depolama kapasitesi konusunun araģtırıcıların ve politikacıların özel ilgisini çekmesinin sebebi; küresel ölçekte ormanların, karasal bitkilerdeki karbonun %80- %90 ını, topraktaki karbonun %30-40 ını içermesidir (Harvey, 2000; Landsberg&Gower, 1997). Ormanlık arazilerin (örneğin plantasyon ormanları oluģturularak) artırılması C depolanmasını arttırmak, atmosferdeki karbon dioksit (CO 2 ) konsantrasyonları azaltmak için etkili bir önlem olarak önerilmekte ve dolayısıyla küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmaktadır (Kurz et al., 1996; Cairns et al., 1997). Orman ekosistemlerinin topraküstü biyokütle ve C depolama için en büyük potansiyeli, genellikle ağaç biyokütle bileģenleridir (kök, dallar ve yapraklar). Topraküstü ve toprak altı biyokütleye, ölü ve dikili kuru ağaçlar da önemli derecede katkı sağlamaktadırlar. (e.g. WhittakerandWoodwell, 1968; LongandTurner, 1975). Bu çalıģmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Orman ĠĢletme ġefliğinin karbon depolama kapasitesinin, uzaktan algılama yöntemlerinden biri olan uydu görüntülerinin kontrollü sınıflandırması yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıģtır. 2. Çalışma Alanı ÇalıĢma alanı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Merkez Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde yer almaktadır. ÇalıĢma alanının yüksekliği 750 m. ile 2047 m. arasında değiģmekle beraber ortalama yükseklik 1430 m. dir. ÇalıĢma alanının eğimi ise % 32 ile % 90 arasında değiģmektedir. Ortalama eğim % 65 dir. Ortalama yıllık sıcaklık 6.6 o C; ortalama yıllık yağıģ miktarı ise 1157 mm dir (Erinç 1984; Anonim 2001). ÇalıĢma alanında genellikle Doğu Ladini (Piceaorientalis) ve Doğu Kayını (Fagusorientalis) karıģık meģcereleribulunmakla beraber saf Ladin ve saf Kayın MeĢceleride bulunmaktadır. Ayrıca Fıstık Çamı (Pinuspinea), Kızılağaç (Alnusglutinosa), Gürgen (Carpinusorientalis), Kayacık (Ostryacarpinifolia ), MeĢe (Quercus sp. ) gibi türlerde alan içerisinde yer almaktadır. 3. Materyal Bu çalıģmada, orman amenajman planı meģcere haritaları, topografik haritalar, geometrik ve radyometrik düzeltmeleri yapılmıģ Landsat ETM+ uydusunun 2000 yılı Haziran ayına ait uydu görüntüsü materyal olarak kullanılmıģtır. Ayrıca biyokütle miktarının ve buna bağlı olarak biyokütlenin içerdiği karbon miktarının belirlenebilmesi için özel orman amenajmanı heyeti tarafından 300 x 300m. aralık mesafe ile sistematik olarak alınan184 Adet deneme alanı kullanılmıģtır. Bu noktalar aynı zamanda kontrollü sınıflandırmanın aģamalarından olan eğitim alanlarının alınmasında da kullanılmıģtır. 4. Yöntem ÇalıĢma alanından sistematik olarak 300x300m.aralık mesafe ile alınan 184 Adet deneme alanında, ağaçların türleri belirlenmiģ, çapları ölçülmüģtür. Elde edilen bu verilerle, öncelikle biyokütle miktarının belirlenmesi amacıyla deneme alanı hacimleri hesaplanmıģtır. Deneme alanı hacimleri hesaplanırken ibreli ve yapraklı ağaç hacimleri ayrı ayrı değerlendirilmiģtir. Deneme alanlarının karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesinde ise Asan (2002)tarafından belirlenen katsayılar kullanılmıģtır. Deneme alanlarında yapılan ölçümlerle elde edilen hacim miktarları, Türkiye ormanlarında her ağaç türü grubu için özel hesaplanmıģ katsayılar ile çarpılarak, deneme alanlarının karbon depolama kapasiteleri belirlenmiģtir. 534

4 Topraküstü Biyokütle Miktarı (yapraklı)(tabk)= Dikili Gövde Hacmi x 0,640 x1,25 Topraküstü Biyokütle Miktarı (ibreli)(tabk)= Dikili Gövde Hacmi x 0,473 x1,20 Toprak Altı Biyokütle Miktarı (yapraklı) (TÜBK)= Topraküstü Biyokütle Miktarı x 0,15 Toprak Altı Biyokütle Miktarı (ibreli) (TÜBK)= Topraküstü Biyokütle Miktarı x 0,20 Topraküstü ölü ve diri örtüye ait biyokütle miktarı= (TÜBK toplam +TABK toplam )x0,40 Topraküstü ve Toprakaltındaki Genel Biyokütle Miktarı (TGBK)=TÜBK+TABK+TÜÖDBK Toplam Biyokütle Ġçindeki Karbon Miktarı = TGBK x 0,45 Orman toprağındaki karbon Miktarı= (TGBK x 0,45) x 0,58 ÇalıĢma alanı toplam karbon miktarı ise toplam biyokütle içindeki karbon miktarı ve orman toprağındaki karbon miktarı toplanarak hesaplanmıģtır. Deneme alanlarının karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesi ile bu değerler kendi aralarında 4 sınıfa ayrılmıģtır. 1. Karbon sınıfı 0-150ton/ha, 2. Karbon sınıfı ton/ha, 3.Karbon sınıfı >300ton/ha, 4. Karbon sınıfı ise bozuk ve açıklık alanlar olarak ayrılmıģtır.oluģturulan bu sınıflara düģen deneme alanları eğitim alanları olarakta kullanılarak geometrik ve radyometrik düzeltmesi yapılmıģ 2000 yılı Haziran ayına ait Landsat ETM+ uydu görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma iģlemi ERDAS IMAGINE 9.1 programı ile gerçekleģtirilmiģtir. 5. Sonuç ve Öneriler ÇalıĢma alanı sınırları içinde meģcere tiplerinin karbon sınıfları belirledikten sonra uydu görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma iģlemi En Yüksek Olasılık Algoritması kullanılarak yapılmıģtır. Sınıflandırma sonucunda kontrol amaçlı yapılan Genel Sınıflandırma Doğruluk Oranı Tablo 1 de verilmiģtir. Tablo 1. ÇalıĢma Alanına ĠliĢkin Sınıflandırma Performansı, Hata Matrisi Sınıflar 1.Karbon 2.Karbon 3.Karbon 4.Karbon Toplam Sınıfların Yüzde Olarak Doğruluk Oranı % 1.Karbon 2.Karbon 3.Karbon 4.Karbon (Bozuk ve Açıklık Alanlar

5 Yapılan sınıflandırmanın genel doğruluk oranı 82,50% olarak bulunmuģtur. Kontrol amaçlı yapılan diğer bir doğruluk oranı ise Kappa istatistiği doğruluk oranıdır ve sonuçları Tablo 2 de verilmiģtir. Tablo 2. Kappa istatistiği doğruluk oranı Sınıflar Kappa Ġstatistiği Değeri 1.Karbon Karbon Karbon Karbon (Bozuk ve Açıklık Alanlar) Yapılan sınıflandırmanın Kappa istatistiği doğruluk oranı bulunmuģtur. En Yüksek Olasılık Yöntemi ile sınıflandırma sonucunda Landsat uydu görüntüsü ve amenajman planı için 1., 2., 3. ve 4. karbon sınıflarının alanları Tablo 3 de verilmiģtir. Tablo 3. Karbon sınıflarının uydu görüntüsü ve amenajman planına göre alanları Alan (ha) Sınıflar Landsat ETM + Amenajman Planı 1.Karbon Karbon Karbon Karbon ( Bozuk ve Açıklık Alanlar) ÇalıĢma alanı için kontrollü sınıflandırma yapılan Landsat ETM + uydu görüntüsüne göre oluģturulan karbon sınıfları haritası ġekil 1 de verilmiģtir. 536

6 ġekil 1. ÇalıĢma alanı karbon haritası Bu çalıģma, çalıģma alanın karbon depolama kapasitesinin hızlı, kolay ve en az maliyetle belirlenmesi amacıyla daha önceden alınan deneme alanlarının kullanımıyla gerçekleģtirilmiģtir. Bu amaç doğrultusunda, arazi çalıģmaları sonucu elde edilen verilerle karbon depolama kapasiteleri hesaplanan verimli ormanların gruplar halinde Landsat ETM + uydu görüntüsü üzerinde karbon depolama kapasitelerine göre sınıflandırılmıģtır. Landsat ETM + uydu görüntüsü üzerinde karbon depolama kapasitelerine göre yapılan sınıflandırmada En Yüksek Olasılık yöntemi kullanılmıģtır. Yöntem uygulandıktan sonra yersel haritalarla doğruluk kontrolü yapılmıģtır. Kontroller sonucu elde edilen bulgular, yapılan çalıģmanın performansının çok iyi olduğunu göstermektedir. Yapılan çalıģmada 2006 yılında yapılmıģ orman amenajman planı ve 2000 yılına ait uydu görüntüsü kullanılmıģtır. Bu yıl farkının performansı nasıl etkilediğini görebilmek için benzer çalıģmaların yakın tarihli verilerle yapılması büyük önem taģımaktadır. Ayrıca, orman meģcere haritalarında 0.5 ha. dan küçük alanların farklı meģcere tipleri ile belirtilmemesi, sınıflandırmanın meģcere haritaları ile kontrolü sırasında yanılmanın nasıl değiģeceği ve buna bağlı olarak doğruluk oranının nasıl değiģeceğinin tespiti de çalıģılması gereken önemli bir konudur. Bunlarla birlikte, bu çalıģmanın farklı çözünürlükteki uydu görüntüleri ve farklı bitki indeksleri kullanılarak denenmesi gerekmektedir. 537

7 Kaynaklar Asan, Ü., Destan, S. ve Özkan, Y. U., Ġstanbul Korularının Karbon Depolama, Oksijen Üretme ve Toz Tutma Kapasitesinin Kestirilmesi, Orman Amenajman nda Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Nisan, Ġstanbul, Bildiriler Kitabı, Backéus, S.,Wikström, P., &Lämås, T., A model forregionalanalysis of carbonsequestrationandtimberproduction. ForestEcologyand Management, 216, Cannell, M.,Dewar, R. C., &Thornley, J. H. M.,1992. Carbonfluxandstorage in Europeanforests. In A. Teller, P. Mathy, & J. N. R. Jeffers (Eds.), Responses of forestecosystemstoenvironmentalchanges(pp ). New York: Elsevier. Dixon, R. K., Brown, S., Houghton, R. A., Solomon, A. M., Trexler, M. C., &Wisniewski, J., Carbonpoolandflux of global forestecosystems. Science, 263, Gülsunar, Ormanların Karbon Depolama Kapasitesinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Belirlenmesi (Düzdağ Orman ĠĢletme ġefliği Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon Harvey, L. D. D., Global warming the hard science (p. 336). Singapore: PearsonEducation IPCC, 2001.Climate change, 2001: Mitigation. IPCC, 2007b. SummaryforPolicymakers. In: ClimateChange 2007: ThePhysicalScienceBasis. Contribution of WorkingGroup I tothefourthassessment Report of theintergovernmental Panel on ClimateChange. Solomon, S., D. Qin, M. Manning Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averty, M. Tignor&H.L.Miller (eds). Cambridge UniversityPress, Cambridge, United Kingdomand New York, NY, USA. 18 p. Kurz, W.A.,Beukema, S.J., Apps, M.J., Estimation of rootbiomassanddynamicsforthecarbonbudget model of thecanadianforestsector. Can. J. ForestRes. 26, Landsberg, J. J.,&Gower, S. T.,1997. Application of physiologicalecologytoforestmanagement (p. 354). London: Academic. Long, J.N.,Turner, J., Abovegroundbiomass of understoreyandoverstorey in an agesequence of four Douglasfirstands. J. Appl. Ecol. 12, Sivrikaya, F., KeleĢ, S., Çakır, Günay., Spatial Distribution andtemporalchange of Carbon Storage in TimberBiomass of TwoDifferentForest Management Units., EnvironMonitAssess, 132: URL-1. Whittaker, R.H.,Woodwell, G.M., Dimensionandproductionrelations of treesandshrubs in thebrookhavenforest, New York. J. Ecol. 56,

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 69-76 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ Fatih SİVRİKAYA 1*, Nuri BOZALİ

Detaylı

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2012, 62(2):97-111 Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Doğanay Tolunay İ.Ü. Orman

Detaylı

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU KONGRE, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA VALİLİĞİ, ISPARTA BELEDİYESİ, ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI, ISPARTA TİCARET BORSASI VE T.C. MERKEZ BANKASI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. T.C SÜLEYMAN

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF NONNATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

SERA ETKİSİ KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERA ETKİSİ KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012 SERA ETKİSİ KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON

GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON SIMULATION OF GÜRSU-BURSA PHOTOVOLTAIC POWER PLANT; TECHNO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION KIVILCIM MERVE

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE

KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 KÜRESEL ISINMA, TURİZME OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE Onur GÜLBAHAR * Özet Küresel ısınma, son yıllarda dünya gündemini en fazla iģgal eden konulardan biri haline

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2627-2642, ANKARA-TURKEY CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

ODUN ÜRETĠM AMAÇLI KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMALARINDA EKONOMĠK ANALĠZLER

ODUN ÜRETĠM AMAÇLI KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMALARINDA EKONOMĠK ANALĠZLER Orman Bakanlığı Yayın No: ISSN 1302-3624 Müdürlük Yayın No: ODUN ÜRETĠM AMAÇLI KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMALARINDA EKONOMĠK ANALĠZLER (ODC: ) Economical Analyses for Pinus brutia Ten. Plantations Dr. NeĢat ERKAN

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME DÜŞEY YAPI KABUĞUNDA YALITIMIN YERİNİN VE KALINLIĞININ, NEM DENETİMİ AÇISINDAN DENEYSEL VE SAYISAL DEĞERLENDİRMESİ Y. Mimar Filiz UMAROĞULLARI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun

Detaylı

TUZ GÖLÜ ÇEVRESĠNDEKĠ DÜZ ARAZĠDE FARKLI ÖZELLĠKTEKĠ YÜZEYLERĠN SICAKLIK DEĞERLERĠNĠN UYDU VERĠLERĠ VE YER ÖLÇMELERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ

TUZ GÖLÜ ÇEVRESĠNDEKĠ DÜZ ARAZĠDE FARKLI ÖZELLĠKTEKĠ YÜZEYLERĠN SICAKLIK DEĞERLERĠNĠN UYDU VERĠLERĠ VE YER ÖLÇMELERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5-7 Haziran 2007 Ġstanbul Teknik Üniversitesi (CD deki BĠLDĠRĠ Nu. 160) TUZ GÖLÜ ÇEVRESĠNDEKĠ DÜZ ARAZĠDE FARKLI ÖZELLĠKTEKĠ YÜZEYLERĠN

Detaylı

Dr. NeĢat ERKAN Erdoğan UZUN Ali Cem AYDIN M. Necati BAġ TEKNİK BÜLTEN NO: 38

Dr. NeĢat ERKAN Erdoğan UZUN Ali Cem AYDIN M. Necati BAġ TEKNİK BÜLTEN NO: 38 Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 421 ISSN :1302-3624 Müdürlük Yayın No : 051 KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) AĞAÇLANDIRMALARINDA BUDAMANIN BÜYÜMEYE ETKĠSĠ VE EKONOMĠSĠ (ODC: 815.4) The Effects of Pruning

Detaylı

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ ARAŞTIRMA MAKALESİ KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ Naim SEZGİN*, H.Kurtuluş ÖZCAN*, Kamil VARINCA**, Mehmet BORAT* * İstanbul

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYMANA ARAŞTIRMA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYMANA ARAŞTIRMA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYMANA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN

Detaylı

ONSOZ. Yazım aģamasında değerli fikirleri ile yol gösteren Sayın Hocam Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL'e ayrıca teģekkürlerimi sunarım.

ONSOZ. Yazım aģamasında değerli fikirleri ile yol gösteren Sayın Hocam Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL'e ayrıca teģekkürlerimi sunarım. ONSOZ 1971 yılında Türkiye'de ilk defa uygulamasına baģlanılan ve FAO ile Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma Enstitüsünün birlikte yürüttüğü TUR-71/521 "Endüstriyel Plantasyonlar Kurma" projesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI Ali ĠLBEY 36072 DanıĢman Y.Harita Mühendisi Akın KISA Ankara 2012 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK AŞAĞI SEYHAN OVASI GÜNEYİNDEKİ SULAK ALANLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ (1990-2010) * ÖZET

FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK AŞAĞI SEYHAN OVASI GÜNEYİNDEKİ SULAK ALANLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ (1990-2010) * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 263-284, ANKARA-TURKEY FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK AŞAĞI SEYHAN OVASI GÜNEYİNDEKİ SULAK

Detaylı

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 2 3 Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Published by GümüĢhane University Science and Technology Institute Cilt/Volume:

Detaylı

Dr. Mustafa ZENGĠN Prof. Dr. Ahmet HIZAL Ahmet KARAKAġ Dr. Yusuf SERENGĠL Dilek TUĞRUL Mehmet ERCAN

Dr. Mustafa ZENGĠN Prof. Dr. Ahmet HIZAL Ahmet KARAKAġ Dr. Yusuf SERENGĠL Dilek TUĞRUL Mehmet ERCAN Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 233 Müdürlük Yayın No: 244 ISSN 1300-395X ĠZMĠT YUVACIK BARAJI SU TOPLAMA HAVZASININ YENĠLENEBĠLĠR DOĞAL KAYNAKLARININ SU ÜRETĠMĠ (KALĠTE, MĠKTAR VE REJĠM) AMACIYLA PLANLANMASI

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı