Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA"

Transkript

1 Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne, AKP' dediði için hakkýnda Ýl Teftiþ Kurulu tarafýndan soruþturma baþlatýldýðýný öne sürdü. Gültekin, Yapmýþ olduðum basýn açýklamamda Adalet ve Kalkýnma Partisi yerine AKP dediðim için hakkýmda soruþturma baþlatýldý. Konuþmamda 10 yerde AKP demiþ ve eleþtirmiþim. Bir sendikacýnýn, þube baþkanýnýn iktidarda olan partiyi eleþtirmesi, eksik ve yanlýþlarýný dile getirmesi en doðal hakký ve görevidir dedi. Bitlis Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu'nda öðretmen olan ayný zamanda Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkanlýðýný sürdüren Kemal Gültekin, hakkýndaki soruþturma ile ilgili açýklama yaptý. Sendika binasýnda basýn toplantýsý yapan Gültekin, bu soruþturmanýn, 29 Mart Yerel seçimler öncesi ses sanatçýsý Cevdet Baðcan için yaptýðý açýklamalardan kaynaklandýðýný söyledi. Baðcan'ýn davet ettiklerini ve Bitlis Ýsmail Eren Spor Salonu'nda konser vermesini istediklerini anlatan Gültekin, Bitlis Valiliði'nin konsere izin vermediðini, bunun üzerine basýn açýklamasýyla uygulamayý kýnadýklarýný söyledi. Gültekin, hakýndaki bu soruþturma dýþýnda 1 yýllýk þube baþkanlýðý süresi içerisinde yaptýðý açýklamalardan dolayý 2 kez maaþ kesintisi 1 kez de kýnama cezasý aldýðýný iddia etti. Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin, son olarak AKP' dediði için Milli Eðitim Müdürlüðü Ýl Teftiþ Kurulu tarafýndan hakkýnda soruþturma açýldýðýný ileri sürdü. Gültekin, þu iddialarda bulundu: Yerel seçimlerden önce yaptýðým basýn açýklamamda Adalet ve Kalkýnma Partisi yerine AKP dediðim için hakkýmda soruþturma baþlatýldý. Konuþmamda 10 yerde AKP demiþ ve partiyi eleþtirmiþim. Bir sendikacýnýn, þube baþkanýnýn iktidarda olan partiyi eleþtirmesi, eksik ve yanlýþlarýný dile getirmesi en doðal hakký ve görevidir. Bu AKP de olabilir, diðer siyasi partiler de olabilir. Ýktidarda hangi parti olursa eleþtiriler ona yönelik olur ve bizim de yaptýðýmýz budur. Ama Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne AKP demeyi bile soruþturma gerekçesi yapýlmasý tamamen keyfi haksýz ve bir zihniyet meselesidir. Memleketi tek sesli koroya dönüþtürme olayýdýr. Farklý düþünmeye, iktidarý eleþtirmeye tahammül etmeme olayýdýr. Hakkýndaki bu soruþturmayla siyasal bir yandaþlýðýn ortaya çýktýðýný iddialarýna ekleyen Gültekin, þöyle devam etti: 5 yýllýk yerel yönetimlerin eksiklik ve sorunlarýný dile getirmek, eleþtirmek bir sivil toplum örgütünün görevidir. Suç deðil aksine demokratik hak ve sorumluluktur. Bunu soruþturma konusu yapmak hak deðil, keyfiyettir. Durumdan vazife çýkarmaktýr. Siyasal bir yandaþlýðý açýða vurmaktýr. Bu soruþturmayý baþlatan teftiþ kurulunun burada tarafsýz olmadýðýný, keyfi davrandýðý kendi asli görevleri dýþýna çýktýklarýný belirtmek istiyorum. Ben bir sivil toplum örgütünün baþkanýyým. 4 bin 688 sayýlý kamu çalýþanlarý sendikalar yasasýnýn ve ilgili yönetmeliklerin ve Baþbakanýn genelgelerinin bana vermiþ olduðu hak ve yetkileri kullanarak bu açýklamalarý Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný olarak yaptým. Ancak, teftiþ kurulu bu yetkilerimi görmezden gelerek sadece öðretmen kimliðimi göz önünde bulundurarak çeþitli soruþturmalar açmakta ve cezalara dönüþtürmektedirler. Buradan bu anti demokratik uygulamalarýn kanunsuz hukuksuz keyfi uygulamalarýn bir an önce durdurulmasýný gerekmektedir. Soruþturmada siyasi ve ideolojik davrandýðýmý belirtenler bu soruþturmalarý açarak ne kadar siyasi ve ideolojik davrandýklarýný açýkça belirtmiþlerdir. (Radikal) 4 DE 2 DE 7 DE Halkýmýzýn, büyüklerimizle iç içe olmasý için bu eðlenceyi gerçekleþtirdiklerini belirten Huzurevi Müdürü Hikmet ÞAHAN, önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Bu arada, çevre düzenlemesi bakýmýndan Huzurevi nin yaklaþýk 1,5 ay içerisinde farklý bir fiziksel görünüme kavuþtuðu da gözlerden kaçmadý. Giriþteki Kemer, asfalt yol, yeþillendirme çalýþmalarý ilk etapta göze çarpan yenilikler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 3 DE Güvel, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatýnýn düþmesinde süt tozu ithalatýnýn ve kaçak olarak ülkeye sokulan süt tozunun etkisi olduðunu vurguladý. Sütün neredeyse tamamýnýn 8-10 büyük firma tarafýndan satýn alýnarak iþlendiðini anlatan Güvel, bu firmalar arasýnda yaþanan yoðun rekabet baskýsýnýn süt üreticisine ve fiyatlara doðrudan yansýdýðýný kaydetti. Güvel, ülkedeki süt hayvancýlýðý potansiyelinin yeterince kullanýlamadýðýný, hükümetin yanlýþ politikalarý sebebiyle bu sektörde geliþme saðlanamadýðýný öne sürdü. 8 DE Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü Kýrþehir Þube Müdürlüðünce... 6 DA Sözkonusu belgelere göre 1938 yýlýnda Dersim halkýndan batýdaki yerleþim merkezlerine en az 7 bin, en çok 12 bin kiþinin sürüldüðü, Dersim 1938 Zorunlu Ýskân Kararý nýn hiçbir ölçü tanýnmadan, kadýnlara, hastalara, beþikteki bebeklere, askerlere, eþkýyayla çatýþmýþ kiþilere, yaþlý ve sakat insanlara bile uygulandýðý ortaya çýkýyor. Bir yük vagonunda gözlerini dünyaya açtýktan 6 yýl sonra, 1938 de, ailesiyle birlikte Dersim isyaný sürgünleri arasýna yine bir yük vagonunda katýlan Cemal Süreya nýn, Bizi bir kamyona doldurdular 5 DE Ziraat Mühendisleri Zeynep Sinem ÇANAK ve Mesut ERARSLAN tarafýndan verilen 72 günlük kursa kasaba halkýndan 50 kursiyer katýlmakta olup, kursa kapari yetiþtiriciliði ile ilgili teorik dersler yanýnda 135 dekar alanda yetiþtirilen kapari bitkileri ile uygulamalý dersler yapýlacaktýr. Kapari tohumunun ekimi, fide yetiþtiriciliði, yabancý ot kontrolü, sulama, hasat, depolama ve yönetimi, fermantasyon ve... 6 DA

2 2 Her þey bor madeni ile baþladý. Türkiye nin bor madeni rezervlerinin trilyonlarca dolar deðerinde olduðu, ülkeyi yönetenlerin ya bunun ayýrdýnda olmadýklarý ya da vatana ihanet eden iþbirlikçiler olduklarý, dýþ güçlerin bor rezervlerimizi ele geçirmek için müthiþ bir kumpas kurmuþ olduklarý söylenmeye baþladý. Hemen ardýndan toryum efsanesi baþladý. Senaryo aynýydý. Býrakýn dýþ borçlarýmýzý ödemeyi tüm dünyaya borç veren bir ülke olmamýzý saðlayacak olan toryum umumuza, yine kurulan kumpaslar ve ihanetler yüzünden ulaþamýyorduk! Aklý baþýnda bilimciler bu internette virüsten hýzlý yayýlan söylentilere açýklýk getirmeye çalýþtýlar baþlangýçta, televizyonda haber ve tartýþma programlarý bile yapýldý. Sonra iþ çýðýrýndan çýktý. Neptünyum, osminyum (doðrusu osmiyum), contorium diye birbiri ardýna sahip olduðumuzun bizden baþka herkesin farkýnda olduðu elementlerimiz ortalýða saçýldý. Son olarak hulusium baþladý. Onun kimyasal özellikleri hassium elementine aitti. Çýðýrýndan çýktý, çünkü trilyonlarca dolar deðerinde olduðu söylenen bu elementlerin bir bölümü aslýnda sentetik elementlerdi, doðada bulunmuyorlardý. Bu e-posta ve forum yazýlarý trafiðinde kaynaklar ya Ar-Ge Mühendisleri Derneði gibi bilimsel izlenimi veren sanal kurumlar ya da adý Türk(lük)le baþlayan yine varlýklarý tartýþmalý dernekler oluyor. Zincir mesaj olarak kýsa sürelerde çok sayýda internet kullanýcýsýna bu bilgiler ulaþýyor. Bilgisayar, internet dünyasýnda hoax adý verilen bazen yalnýzca dalga geçmek amacýyla oluþturulan, çoðu zaman ise e-posta listeleri oluþturmak ya da virus yaymak için kullanýlan zincir mesajlarýn Türkiye versiyonunun ana temasý kaba bir milliyetçilik, farkýnda olmadýðýmýz zenginlikler, ihanet edenler, bize komplo kuranlar gibi temalar kullanýyorlar. Bu mesajlardaki akýl yürütme tarzýnýn ortak bir yaný var: Düþmanlarca ele geçirilmek istenen, farkýnda olmadýðýmýz ama bizi çok güçlü/zengin kýlacak gizli hazinelerimiz var! Bu mesajýn çok sayýda alýcýsýnýn olmasýnýn, aklý baþýnda olmasý gereken insanlarýn bile mesaja kayýtsýz kalamamasýnýn, birbirlerine yollamalarýnýn, hatta inanmalarýnýn nedeni ne olabilir? Kendisi dýþýndaki dünyanýn onu yok etmek isteyen, bu amaçla onu zayýf düþüren, yoksullaþtýran, aptallaþtýran kumpaslar tezgâhlayan düþmanlarla dolu olduðu; gerçekte göründüðünce güçsüz, yoksul olmadýðý, içinde bulunduðu halin onu bu hale düþürenlerin eseri olduðu düþüncesi ne iþe yarýyor? Ýnsanýn hissettiði yetersizlik duygusuyla baþetmesine ama bir hayal dünyasýnda baþ etmesine yarýyor. Dünyaya duyduðu kýzgýnlýða karþýn ayný anda hissettiði yetersizlik korkularýyla yüzleþmekten kaçýnmasýna yarýyor. Yeraltýnda keþfedilmeyi bekleyen ve bizi dünyanýn en güçlü ve zengin ülkesi yapacak hazine fantezisi gerçeklikte hissedilen yetersizlik, yalnýzlýk duygularýnýn aðýrlýðý altýnda ezilmekten koruyor. Zalim ve düþman bir dünyanýn komplosu nedeniyle güçsüz kaldýðýmýz fikri kendi yetersizliðimizle yüzleþmekten bizi koruyor. Dahasý o dünyanýn zenginliðine, gücüne, refahýna karþý hissettiðimiz haset duygusuyla baþetmemizi saðlýyor. Bizi ele geçirecekler, bölecek, parçalayacak ve kýymetini bilmediðimiz ya da farkýna varmamýzý engelledikleri gizil hazinemize el koyacaklar fikri, insanlarý bir arada olmaya, bütünleþmeye, tektipleþmeye çaðýrýyor. Biz aslýnda çok üstünüz ama içimize sýzan ajanlarýyla bizi güçsüz býrakan düþmanlarýmýz var; mesajý yoksulluk, kimsesizlik içinde kendini deðersiz hisseden insanlarý faþizme çaðýrýyor. Bir tek faþizm yetersizlik duygusunu, ürettiði düþman kavramýyla bir üstünlük hissine çevirebilir. Türkiye'de Ýyi Þeyler De Oluyor Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliði nden 2004 yýlýnda mezun olan ve 2 yýl Viyana Teknik Üniversitesi nde yüksek lisans eðitimi aldýktan sonra iþ aramaya baþlayan Hayrettin Bulut, iþ bulamayýnca geçen yýl ÝÞKUR Müdürlüðü ne baþvurdu. Uzun bir süre herhangi bir çaðrý almayan Hayrettin Bulut a 5 Haziran da kurumdan bir e-posta geldi. Hayrettin Bulut, iþsizlik ortamýnda cilt bakým kursuna gitmeyi düþündüðünü ancak e- postanýn kursun baþlangýç tarihinden bir hafta sonra kendisine gönderildiðini söyledi. ÝÞSÝZSÝN SEN ÝÞSÝZ KAL Hükümetin krize tedbir olarak açýkladýðý paketler arasýnda iþsizlerin meslek edindirme kurslarýna gönderilmesi de var. Kurslara katýlmayanlarýn iþsizlik yardýmlarý kesiliyor. ÝÞKUR un, iþsiz bir mühendisi, güzellik ve cilt bakýmý kursuna göndermeye kalkýþmasý, yok daha neler dedirtse de, krizde güzellik ihtiyacýnýn arttýðý gibi tezler bir tek Türkiye de dile getiriliyor. Kozmetik þirketi L Oreal in Türkiye Genel Müdürü Serres, geçen hafta, Türkiye de insanlarýn kriz sýrasýnda daha çok kendisine baktýðýný açýklamýþtý.»4 TE ÝÞKUR a iþ bulma umuduyla baþvuran Elektrik Mühendisi Hayrettin Bulut, kendisine çalýþmasý için bulunan iþ davetini duyunca þaþkýna döndü. ÝÞKUR, iþsiz mühendise cilt bakýmý kursu buldu. Üstelik davet mesajý, baþvuru süresinin bitiminden sonra geldi Hükümetin bir süre önce açýkladýðý son paketinden iþsizlere iþ yerine kurs çýktý. ÝÞKUR yetkilileride anlaþýlan hemen kollarý sývadý. Yüksek Lisans mezunu Elektrik Mühendisini cilt bakýmý kursuna göndermeye kalktý. Ama baþvuru süresinden bir hafta sonra. Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliði Bölümü nden 2004 yýlýnda mezun olan ve 2 yýl Viyana Teknik Üniversitesi nde yüksek lisans eðitimi aldýktan sonra Türkiye de iþ aramaya baþlayan Hayrettin Bulut, iþ bulamayýnca geçen yýl ÝÞKUR Müdürlüðü ne baþvuru yaptý. Uzun bir süre herhangi bir çaðrý almayan Hayrettin Bulut a 5 Haziran da kurumun internet sitesinden bir mail Ýstanbul da hafta sonu pikniðe giden 100 den fazla kiþi keneden hastaneye baþvurdu. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kene vakalarý da artmaya baþladý. Erzincan ýn Refahiye ilçesine baðlý Aþaðýsütlü köyünde yaþayan 60 yaþýndaki Parlak Danacý adlý kadýný üç gün önce kene ýsýrdý. Bir süre sonra rahatsýzlanan Danacý, Erzincan daki ilk tedavisinin ardýndan Erzurum Aziziye Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) teþhisiyle tedavi gören Danacý kurtarýlamadý. geldi. Güzellik Meslek Kursu Gelen mesajda elektronik mühendisi genç, istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kurs programý çerçevesinde Cilt bakýmý ve güzellik meslek elemaný kursuna davet ediliyordu. Bir süre buna anlam veremeyen ve iþsizlik ortamýnda kabul edebileceðini düþünen Bulut, mesajý incelediðinde ikinci þoku yaþadý. 5 Haziran 2009 tarihinde gönderilen mailde Bulut, 28 Mayýs 2009 tarihinde Ýstanbul Ýþ-Kur Þiþli Þube Müdürlüðü ne görüþmeye davet ediliyordu. Kursa Davet 8 Gün Geç Geldi Bulut, iþsizlik ortamýnda cilt bakým kursuna gitmeyi düþündüðünü belirterek, þunlarý söyledi: Elektronik mühendisi birine cilt bakýmý ve güzellik kursu önermiþler. Ýlk baþta þaþýrdým ama iþsizlik ortamýnda bir alternatif olabilir umuduna kapýldým. Ancak görüþme tarihine baktýðýmda þoke oldum. Görüþme için davet edilen günden 8 gün sonra bana e- mail gönderilmiþ. Zamaný geriye döndürme þansým olmadýðý için görüþmeye gidemedim. Zamaný 8 gün geri götürebilme yeteneðine sahip olsam niye iþ arayayým ki? Bu olayý yaþadýktan sonra iþ bulma umudum iyice kýrýldý. Ýnsanlarýn son bir umut olarak güvenip baþvurduðu ÝÞKUR bunu yaparsa, biz nasýl iþ bulacaðýz *** Ýþsizlik Fonu na baþvuru sayýsý yüzde 1979 arttý ÝÞSÝZLÝK Fonu ndan yararlananlarýn Tokat ta kene ýsýrmasý sonucu rahatsýzlanan 53 yaþýndaki Ali Gözübek ise sevk edildiði Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde hayatýný kaybetti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde KKKA hastalýðý þüphesiyle tedavi gören bir kiþi yaþamýný yitirdi. Gümüþhane de de de bir kiþi tedavi gördüðü hastanede yaþamaný yitirdi. Ýstanbul'da Kene Paniði Ýstanbul da yaz mevsiminin baþlamasýyla kene þikayetlerinde de büyük artýþ görüldü. Özellikle hafta sonu sayýsý Ocak-Mayýs döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1979 artarak 175 kiþiden 3 bin 639 a kadar ulaþýrken, ayný dönemde 3 bin 639 kiþiye toplam 5 milyon 926 bin TL ödendi. Ýþ-Kur mayýs sonu itibariyle Ýþsizlik Sigortasý Fonu verilerini açýkladý. Buna göre, iþsizlik sigortasýnýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 tarihinden 31 Mayýs a kadar sisteme 1 milyon 763 bin 978 kiþi baþvuruda bulunurken, 1 milyon 544 bin 218 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. Ayný dönemde toplam 2 milyar 337 milyon 492 bin TL ödeme yapýldý. Mayýs ayýnda ise iþsizlik ödeneðine 44 bin 491 kiþi baþvurdu. Mayýs ta 313 bin 860 kiþiye 105 milyon 327 bin TL ödendi. *** Dalga geçer gibi!.. L Oreal'in Türkiye Genel Müdürü Matthieu Serres, Türkiye de Kozmetik sektörünün krizden diðer sektörlere göre daha az etkilendiðini belirterek, insanlarýn krizde daha çok kendisine baktýðýný ve güzellik ürünlerine yöneldiklerini açýkladý. Serres'in açýklamasý þöyle: Kozmetik sektörü, krize en çok dayanan, krizden en az etkilenen sektör. Krizde insanlar kendilerini iyi hissetmek için kendilerine daha çok bakýyorlar. Kozmetik pazarýnýn Türkiye de bu yýl iki haneli rakamlara yakýn büyümesini bekliyorum. pikniðe giden çok sayýda vatandaþ, kene ýsýrmasý sonucu hastanelere baþvurdu. Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne önceki akþam üzeri yaklaþýk 150 kiþi kene ýsýrmasý þikayetiyle geldi. Yetkililer, genelde piknik yaparken vücutlarýnda kene olduðunu fark eden vatandaþlarýn kenelerin çýkarýlmasý için hastaneye baþvurduklarýný belirttiler. Farklý hastanelere gidenlerin de Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne yönlendirildiðini vurgulayan yetkililer, hastaneye baþvuranlarýn vücutlarýndaki keneler çýkarýldýktan sonra evlerine gönderildiklerini açýkladý. Evrensel

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber-Foto: Kamil ÖNTAÞ 09/06/2009 Pazartesi günü saat 18:00 de Hacýbektaþ halkýndan oluþan kiþilik bir grupla ve yeni kurulan Hacýbektaþ Müzisyenler ve Gösteri Topluluðunun da katýlýmýyla Rýfat Kartal Huzurevi sakinleri moral depoladýlar. Halkýmýzýn, büyüklerimizle iç içe olmasý için bu eðlenceyi gerçekleþtirdiklerini belirten Huzurevi Müdürü Hikmet ÞAHAN, önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Bu arada, çevre düzenlemesi bakýmýndan Huzurevi nin yaklaþýk 1,5 ay içerisinde farklý bir fiziksel görünüme kavuþtuðu da gözlerden kaçmadý. Giriþteki Kemer, asfalt yol, yeþillendirme çalýþmalarý ilk etapta göze çarpan yenilikler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Huzurevi sakinleri ile görüþmelerimizde bakým, temizlik ve bu tür müzikal etkinliklerle morallerinin bir kat daha arttýðýndan bahsettiler. Þu anda Huzurevinde 23 ü erkek, 11 i kadýn olmak üzere toplam 34 büyüðümüz, 7 si kadrolu, 18 i özel þirket çalýþaný toplam 25 Personelle hizmet devam etmektedir. GEREKLÝ TELEFONLAR Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber-Foto: Kamil ÖNTAÞ Patlýcaný ile meþhur olan Ayhanlar Köyü ve Cemel deki üreticiler havalarýn soðuk ve yaðýþlý gitmesinden dolayý ürünlerin iyi ve zamanýnda yetiþtiremediklerinden þikayetçiler yýlýnda domates ve biberin fiyatlarý iþçilik masraflarýný kurtarmazken 2009 yýlýnda da ayný olur düþüncesi ile birlikte ekili alan miktarý üçte bir oranýnda azaldý. Þu anda ekili alanlardaki yaþ sebzelerin de yeterli güneþi görmemesinden þikayetçi olan üreticiler fiyatlarýn geçen yýla oranla en az on kat artacaðýný belirttiler yýlýnda tarlada kuruþa alýcý bekleyen üreticiler 2009 yýlý hasat sezonunda yerli sebzelerin cep yakacaklarýný söylediler. Yaþ sebze ve meyvede Kooperatifleþme sürecinde görüyoruz ki çok gerilerde. Bu sebepledir ki ürünler imkansýzlýklar dolayýsýyla ancak civarlardaki pazarlara ulaþtýrýlmaktadýr. Ýhracattan tamamen uzak olan bölgemizdeki fiyat dengeleri de tamamen tesadüfe dayalý yýlýnda sekizinci aylarda halka açýk Pazar yerlerinde kuruþ a zor satan üreticiler bir ay sonra yani hasat mevsimi kalktýktan sonra ayný domatesi 1 TL ye kendileri almak zorunda kaldýlar. Ürünleri saklama koþullarý gerçekleþmediðinden dolayý bu manzara yýllarca önümüze çýkacaktýr. Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Bebek þampuaný, bezi, mamasý reklamlarýný izlerken bir gülümseme belirir yüzümüzde. Gereksinimleri karþýlansýn diye çaresiz bekleyen yavrucaklar için, diðerleri, ekran önü yavrularý, tanýtým yapmaktadýrlar. Eðer gördüðümüz bebeðe içimiz ýsýnmýþsa uzun süre bakarýz beyaz cama. Muhtemelen o sýrada bilinçaltýmýza kazýnýr satýlan ürünün markasý. Hadi diyelim ki bebekler için hazýrlanmýþ ürünlerde onlarýn bulunmasý katlanýlabilir sayýlsýn (Hoþ katlanýlamaz ya, neyse ) Peki ya diðerleri Örneðin bir turizm firmasý, bir emlak yatýrým bürosu niçin kullanýr bebekleri, çocuklarý? Güzel resim verirler, yüzlerdeki masum, sevecen, içten ifade bizi çekip, içine alýr ve biz, farkýnda olmadan o insancýklar eliyle az sonra nakit akýþý saðlayacak müþteriye döneriz de, ondan! Burada bir ahlaki ölçüt aramak dangalaklýktýr elbet! GDO lar Evimize Sinsice Giriyor Tanýtýmlar çoðunlukla ürünlerin içeriðine yönelik bilgi vermezler. Söz gelimi bir ayçiçeði yaðý tanýtýmýnda dünyada yapýlan araþtýrma sonuçlarýndan söz edilmez. Söz konusu madde insanýn ömrünü azaltan, doðrudan kanser yapan azýlý bir katildir aslýnda. Oysa biz ekranda samanlýðý seyran olmuþ bir aile görürüz ve masalarýnda ayçiçeði yaðý bulunur. Baþ aktör çocuklardýr. Çocuklar kendi fotoðraflarýyla hem annebabalarý, hem de kardeþlerini zehirlemek için kullanýlmaktadýr. O sýrada ekrandaki yavrunun sömürülmesi de cabasýdýr. Bir bebek mamasý firmasýnýn ürünlerinde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizma kullanýldýðýný çok iyi biliyorum sözgelimi! Ancak yasalar izin vermediði için size bu firmanýn kimliðini açýklayamýyorum. GDO larýn ne tür sýkýntýlar yarattýðýndan söz edebilirim, ancak hangi üründe bunlarýn kullanýldýðýný ticaret/rekabet her ne haltsa, o yasalar nedeniyle açýklamam olanaksýz. Ýþin alçakça olan yaný, o bebek mamasýnýn satýþý için, bir ajanstan getirtilmiþ bir bebeðin kullanýlmasýdýr! Her þeyi satýn alýnýr kýlan kapitalist ahlak(sýzlýk) önce ekrandan sýzar evimize, sonra ürüne döner! Kepazelik Diz Boyu! Geçende yazdým, ATV de bir utanç yarýþmasý var. Pýnar Altuð ve Erol Evgin sunuyor. Çocuklara þarký söyletiyorlar sözde! Yapým baþtan sona bir rezillik! Çocuk haklarý savunucularý neredeler bilmiyorum. Küçücük kýzlar tepeden ayaða boyanmýþ, üstlerinde sosyetik hatunlarý andýran parýltýlý giysiler, bu çocuklardan büyükleri taklit etmeleri istenmiþ, onlar da boktan þarkýlarda, beceriksizce, büyüklere benzemeye çalýþarak acýnasý bir hale düþüyorlar. Kalça kývýrtýyorlar, diþiliklerini acemice kullanýyorlar ve aþaðýlýk raiting aracýna kendilerini beðendirerek, gün birincisi olmak için yarýþýyorlar. Peki bu iðrenç pavyondan kimler para kazanýyor? Yapýmcýlar, sunucular, televizyon sahipleri, reklamcýlar ve ne bileyim bir sürü çocuklarý! Bu durumda insanýn canýný sýkan, yaþanan bu halin kanýksanmýþ olmasýdýr. Yani o çocuk, o manzaranýn doðal unsuruymuþ gibi davranýyoruz ve varlýðýný fark etmiyoruz bile. Çocuk Ýþçilere Taciz Ve Þiddet Ülkenin aðýr sorunlarýndan biri de malum çocuk iþçilerin çokluðu ve içinde bulunduklarý koþullar. Hiçbir sosyal güvenceleri olmaksýzýn, insani koþullardan yoksun çalýþan çocuk iþçiler, bir yandan da þiddete ve cinsel tacize uðramaktalar. Bir sokak hayvaný gibi itilip, kakýlan bu çocuklar hem ruhsal olarak derin bir yarayý yaþamakta, hem de geleceðin sevgisiz, acýmasýz toplumun temelini oluþturmaktalar. insan! Ama çocuklarýn ruhuna iðrençlik, bayaðýlýk iyiden sýzmýþ oluyor! Diyeceðim; biraz utanma beklemek hakkýmýz deðil mi? Her Alanda Çocul Ýstismarý Hepimiz yaþýyoruz, trafik ýþýklarý kýrmýzýya dönünce içinde bulunduðumuz araçlarýn etrafýný sarýyor çocuklar! Ellerinde leþ gibi bir bez, camlarý siler gibi yapýyorlar, ardýndan el açýp para istiyorlar. Para vermezsek ya küfürü basýyorlar, ya da o an akýllarýna gelen türlü yöntemlerle tehdit ediyorlar bizi. Muhtemelen onlarý, o araçlarýn önüne atanlarýn koyduklarý kotalar var ve zaman daraldýkça geriliyor trafik ýþýðý Maliyetleri düþük, varlýklarý deðersiz bu bedenler için ne söylenebilir ki! Görünen o ki; toplumsal duyarlýlýklar hýzla yitmekte, güzel bir dünya isteðimiz salt kendi çevremizden, çocuðumuzdan ibaret kalmakta! Yazýyoruz, söylüyoruz, isyan ediyoruz, ama biliyoruz ki sessiz bir toplumun bütün suç ortaklýðýný da yaþýyoruz. Birkaç aylýk çocuðunu sevgilisine peþkeþ çekmeye kalkan analar bu toplumda yaþýyor Ensest iliþkiler gün be gün ortaya çýkýyor, ama yüzümüz bile kýzarmýyor! Utancýmýzý gizlemek için baþýmýzý kaldýrýp, ses vermiyoruz iþte!

5 Dipnot Yayýnlarý ndan çýkan kitapta yer alan yüzlerce belge, aðýrlýklý olarak dönemin Ýskân Müdürü Dr. Reþad Tanyeri nin resmî talimatlarý, sürgün listeleri, telgraflar, sürgün mektuplarý, hastalýk ihbarnameleri, güvenlik, saðlýk, nüfus, ölüm, ulaþým konularýnda gerçekleþmiþ resmî yazýþmalardan oluþuyor. Sözkonusu belgelere göre 1938 yýlýnda Dersim halkýndan batýdaki yerleþim merkezlerine en az 7 bin, en çok 12 bin kiþinin sürüldüðü, Dersim 1938 Zorunlu Ýskân Kararý nýn hiçbir ölçü tanýnmadan, kadýnlara, hastalara, beþikteki bebeklere, askerlere, eþkýyayla çatýþmýþ kiþilere, yaþlý ve sakat insanlara bile uygulandýðý ortaya çýkýyor. Bir yük vagonunda gözlerini dünyaya açtýktan 6 yýl sonra, 1938 de, ailesiyle birlikte Dersim isyaný sürgünleri arasýna yine bir yük vagonunda katýlan Cemal Süreya nýn, Bizi bir kamyona doldurdular Tüfekli iki erin nezaretinde Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular Günlerce yolculuktan sonra bir köye attýlar Tarih öncesi köpekler havlýyordu... dizeleriyle anlattýðý, hayatýnda derin izler býrakan bu sürgüne iliþkin resmi yazýþmalar 71 yýl sonra ilk kez bu kitapla günyüzüne çýkarýyor CumhurÝyet Tarihinde Dersim in Önemi Kitapta 1938 de yapýlan geniþ çaplý öldürmelerden sonra Dersim coðrafyasýnýn önemli bir bölümünün Bakanlar Kurulu tarafýndan yasak bölgeler olarak ilan ediliþi; bu bölgelerin insanlarýnýn Batýya zorunlu ikâmete gönderiliþi; yasak bölge dýþýndaki yerlerden de sürgün edilenlerin olduðu; Batýya gönderilenlerin 1947 de geri dönmesine karþýn yasak bölge uygulamasýnýn 1950 ye kadar devam ediþinin yanýsýra katliamýn kronolojisi, zorunlu iskân kararýnýn temel özellikleri ele alýnýp sýrasýyla askeri harekâtlarý ve 1938 katliamý ve sürgün kararý titizlikle ele alýnmakta. Yaz-Sonbahar-Kýþ 1938 tarihlerini kapsayan, kitapta yer verilen belgelerde; Bakanlar Kurulu nun sadece 6 Aðustos 1938 tarihli kararýyla, haneden 5 bin kiþinin, 15 þehrin 50 kazasýna baðlý 922 köye zorunlu göçe tabi tutulduðu anlaþýlýyor. Belgelerde anlatýlan Dersim sürgünleri, sadece Erzincan tren istasyonundan Batý illerine gönderilenlerden ibaret olanlarý kapsýyor. Belgelerin, Elazýð dan gönderilen 5 bin kiþinin sürgünüyle ilgili önemli bir cetvel olduðu vurgulanan kitapta Elazýð ve Erzincan tren istasyonlarý üzerinden bin civarýnda kiþinin Batý illerine gönderilerek köylere serpiþtirildiði anlatýlsa da Elazýð üzerinden sürgün edilen ailelerin belgelerine henüz ulaþýlamadýðý söyleniyor. Aðýrlýklý olarak Ýskân Müdürü Doktor Reþad Tanyeri nin resmî yazýþmalarý, sürgün listeleri, telgraflar, sürgün mektuplarý, hastalýk ihbarnameleri, güvenlik, saðlýk, nüfus, ölüm, ulaþým konularýnda resmi yazýþmalardan oluþan belgelerde kullanýlan dil de dikkat çekici. Osmanlý dönemindeki raporlar baþta olmak üzere, tüm resmi belgelerde Dersim halký, bazen Kýzýlbaþlar, bazen Türkmenler, bazen Kürtler olarak geçerken sürgün yazýþmalarýnda ise genellikle muhacirler deyimi kullanýlmýþ. Dersimli sürgünler, belgelerde, Doðu Muhacirleri, Doðu Göçmenleri, Doðu Halký, Tunceli Muhacirleri gibi adlandýrmalarla yer alýyor. Ýsmail oðlu Þükrü nün mektubu Sevk sýrasýnda aileler parçalanýr, annebabasýndan ayrý düþen çocuklar olur. 19 Aralýk 1938 tarihli bir belgeye göre Denizli vilayetinden Ýstanbul Valiliðine gönderilen yazýda, Vilayetimizin Baþkarcý köyünden Ahmet in memleketinden gelen çocuklarýnýn vilayetinizin Karagümrük 58 kahvede Aydoðan Halil in yanýnda olduðunu göstermektedir. Dilek sahibi çocuklarýnýn yanýna aldýrýlmasýný istemektedir. Bu çocuklar vilayetinize ne zaman ve ne suretle gelmiþlerdir. Buraya aldýrýlmalarýnda kanuni mahzur var mýdýr? diye sorulur. Belge, anne-babanýn Denizli ye, çocuklarýnýn ise Ýstanbul a sürgün edildiðini ortaya koyar Binlerle ve hatta on binlerle ifade edilen Dersim sürgünlerinden yanlýþ yerlere gönderilen, iaþe alamayan ve aile bireylerinden ayrý düþenler olur. Kitapta sunduðumuz iki adet sürgün mektubu bu durumu ortaya koyar. 4 Ekim 1938 günü Ýstanbul Vilayet Yüksek Makamý na Sirkeci Ýskân Misafirhanesinde kalmakta iken dilekçe veren Ýsmail oðlu Þükrü, 4 ay evvel askerlikten terhis edilerek geldiðini, Pülümür Göneli köyüne gittiði zaman ailesinin sürgüne gönderildiðini öðrendiðini, Divriði Ýskân dairesine müracaat ettiðini, Erzincan a sorduklarýný, sonunda Tekirdað kafilesiyle kaldýðý yere geldiðini, Tekirdað da imkâný hayat bulamayarak ve fakir haliyle aile yuvasýna hasret kalarak mahvolacaðýndan kardeþinin bulunduðu yere gönderilmesini derin saygý ile yalvararak dilediðini bildirir. Musa oðlu Mustafa ise tarihli mektubu ile Uzunköprü Kaymakamýndan yanlýþ yere gönderildikleri için iaþe alamadýklarýndan yakýnýr. Sürgünler sadece Dersim den deðildir. Erzincan, Tercan ve Kemah tan da sürgün edilenler vardýr. Buradan sürgün edilenler de -ne tuhaftýr ki- Tunceli Muhacirleri içinde yer alýr. Bunlarýn Ýsmet Ýnönü nün Erzincan dan çýkarýlmasýný istediði Dersimli marabalar olduðu tahmin edilebilir. Bir belgeden, sadece Trakya ve Çanakkale ye kiþinin gönderildiði anlaþýlýr. Ýstanbul Valiliði ne gönderilen bu yazýda, yasak bölgeler halkýndan ele geçen 5-7 bin kiþinin memleketin muhtelif mahallerine nakilleri hakkýnda ekte nüfus cetvelleri de sunularak bilgi verilir. Askerden gelen de askerde olan da sürgün edilir. Sürgün kararýnýn asker-sivil, genç-yaþlý, zengin-fakir, bekâr-evli ayrýmý yapýlmadan uygulandýðý, sürgün edilen kiþiler arasýnda emzikteki bebekler in bile bulunduðu anlatýlan anlatýlan kitapta 1938 askeri harekâtýna katýlan bir askerin ve eþkýyalarla savaþanlarýn bile sürgün edildiði de þöyle anlatýlýyor: 1938 askeri harekâtýnda askeri kýtalar nezdinde mekkareci olarak görev yapan Aliþar ailesine mensup Hüseyin oðlu Mahmut Zengin dahi görevi bittikten sonra trenle sürgüne gönderilir. Devlete askeri hizmette bulunan kiþi dahi sürgünden kurtulamaz askeri harekâtý sýrasýnda askerlik hizmetinde olan bir kiþi askerlik dönüþü, daha önceden sürgüne gönderilmiþ ailesinin yanýna (sürgüne) gönderilir. Bir belgede askerde olduðu için henüz gelemeyen Ali oðlu Zeyni, Halil oðlu Dursun ve Þahverdi oðlu Ýsmail adlý göçmenlerin vazifeleri bittiðinde gelecekleri bildirilir. Baþka bir belgede ise Gülperi Eroðlu ailesinden Mehmet Ali ve Nazife Baþdan ailesinden Ýsmail Mahmut un askerde olduklarýndan sürgün yerine gelemedikleri belirtilir. (Öte yandan bu yazýþmalar, öteden beri resmi raporlarda yer alan Dersimliler asker vermiyor deðerlendirmelerinin gerçeði yansýtmadýðýný ortaya koyar.) 18 yaþlarýnda Gülabi oðlu Hasan eþkýyayla savaþýrken sað kolundan yaralandýðý için bir müddet Erzincan hastanesinde tedavi edilir ve daha sonra ailesiyle beraber sürgüne gönderilir tarihli bir belgede, Lüleburgaz a gönderilen Ali oðlu Hasan ýn Ýbrahim Uðurlu ailesinin çobaný olduðu ve onun da sevk jurnaline eklendiði (sürgün edildiði) belirtilir. Kýsacasý, asker, asker yardýmcýsý, çoban, eþkýyayla savaþan kiþi veya gazi olmak dahi, Dersimlilerin sürgüne gönderilmesine engel olamaz.

6 Suluca Karahöyük/NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir Valiliði Ýl Tarým Müdürlüðü, Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðü, Gülþehir Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ve Nev- Kap Tarým Hayvancýlýk ve Gýda Sanayii Ticaret Limited Þirketi iþbirliði ile Nevþehir Ýli Gülþehir Ýlçesi Tuzköy Kasabasý Ýlköðretim Okulu toplantý salonunda Kapari Yetiþtiriciliði kursu 3 Haziran 2009 tarihinde baþladý. Ziraat Mühendisleri Zeynep Sinem ÇANAK ve Mesut ERARSLAN tarafýndan verilen 72 günlük kursa kasaba halkýndan 50 kursiyer katýlmakta olup, kursa kapari yetiþtiriciliði ile ilgili teorik dersler yanýnda 135 dekar alanda yetiþtirilen kapari bitkileri ile uygulamalý dersler yapýlacaktýr. Kapari tohumunun ekimi, fide yetiþtiriciliði, yabancý ot kontrolü, sulama, hasat, depolama ve yönetimi, fermantasyon ve pazarlama konularýný içeren eðitim programýna katýlan kursiyerlere Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðünce günlük 15TL ödeme yapýlacaktýr. Halk arasýnda gebere otu, kapara, deve dikeni, gebre, kargakavunu, yýlan kabaðý, yumuk, bugo, kepekçiçek, beri kemeri, menginlik, kedi týrnaðý, þebellah, hint hýyarý, gavur bostaný gibi çeþitli adlarla anýlan kapari bitkisi çalýmsý bir bitkidir. Bu bitkinin çiçek tomurcuklarý da ayrý adla anýlsa da bitki ve tomurcuk ayrýmý yapmak yerine bitkiden bahis ile yaygýn bir þekilde kapari ismi kullanýlmaktadýr. Çoðunlukla doðal ortamda kendiliðinden yetiþebilen çok sayýda dallarý ile geniþ bir yayýlma gösteren kökleri sayesinde topraðýn metrelerce altýna inen bu bitki yerde kümelenmiþ haline bakýlýp çalý yakýþtýrmasý yapýlabilmektedir. Birçok ülkede büyük miktarda tüketilen ve satýþý genellikle salamura þeklinde olan kapari; turþu, salata, pizza sosu olarak, balýk ve av etlerinin yanýnda garnitür olarak tüketilmektedir. Almanya da yapýlan bir araþtýrmada halkýn kapari salamurasý ve sosunu tam 472 çeþit yemekte kullandýðý ortaya çýkmýþtýr. Taze yada kurutulmuþ olarak yüzyýllardýr balgam söktürücü,solucan düþürücü,aðrý kesici olarak,romatizma,felç,diþ aðrýsý,dalak büyümesi rahatsýzlýklarýna karþý kullanýldýðý bilinmektedir. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Kamil ÖNTAÞ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü Kýrþehir Þube Müdürlüðünce Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðümüze bildirilen B.12.2.TMO / sayýlý yazý ile, 2009/ 2010 yýlý hububat alým döneminin yaklaþmasýndan dolayý üreticilerimizin T.M.O' ne ürün teslimi esnasýnda maðdur olmamasý için aþaðýda belirtilen hususlarýn Kamu Oyu ile paylaþýlmasýnýn uygun olacaðý kanaatine varýlmýþtýr. T.M.O. Tarafýndan Hububat Alýmlarýnda Ýstenecek Belgeler 1-ÇKS Belgesi (Ýnternet ortamýnda Ofis tarafýndan alýnacaktýr. Ýnternet Ortamýnda alýnamamasý durumunda Tarým Ýl/Ýlçe Müdürlüklerinden onaylý sureti istenecektir.) 2-Nüfus Cüzdaný Fotokopisi(T.C. Kimlik Numaralý), 3-Banka Kartý(Anlaþmalý Bankalardan birinde hesaba ait açýlmýþ), 4-Bað-Kur pirimi kesilmemesi için, çalýþtýðýna ya da emekli olduðuna dair belge fotokopisi(belge getirmeyenlerden % 1 Bað-Kur kesintisi yapýlmaktadýr. Önemli Uyarý Çiftçi Kayýt Sitemi (ÇKS) ÇKS ye kayýtlý üreticilerimizin, bir an önce Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine dosyalarýný teslim ederek, ekili ürün çeþidi ve ekili alanlarýný güncelletmesi gerekmektedir. ÇKS ye kaydý olmayan üreticilerimizin bir an evvel dosyalarýný hazýrlayarak Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine teslim etmeleri ve sisteme kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Dosyalarýný teslim etmeyen ve ÇKS sisteminde güncelleme yaptýrmayan üreticilerimizin alým esnasýnda T.M.O Kurumuna yapacaklarý itirazlar kabul edilmeyecektir. Bankada Toprak Mahsulleri Ofisi Adýna Hesap Açýlmasý: Ürün bedeli ödemeleri, T.M.O. Genel Müdürlüðünce doðrudan üreticilerin banka hesaplarýna aktarýlacaðýndan, önceki yýllarda olduðu gibi alýmlar anlaþmalý bankalarda T.M.O adýna hesabý ve banka kartý olanlardan yapýlacaktýr. Toprak Mahsulleri Ofisi adýna önceki yýllarda açýlan hesap ve kartlar, uzun süre kullanýlmadýklarý takdirde pasif duruma düþmüþ olabileceðinden, hesap açýlan banka ile görüþülerek, hesaplarýn aktif hale getirilmesi saðlanmalýdýr. Geçmiþ yýllarda hesap açtýrmayan üreticiler ile ilk defa bu yýl ürün teslim edecek üreticilerin mutlak surette aþaðýda isimleri belirtilen bankalardan birinde hasat zamanýndan önce hesap açtýrmasý ve banka kartýný almasý gerekmektedir.(banka kartýnýn üreticiye ulaþmasý,hesap açýlmasýndan sonra 1 ay kadar sürmektedir.) Hesap Açtýrýlýp, Kart Alýnacak Anlaþmalý Bankalar; 1-T.C.Ziraat Bankasý 2-Halk Bankasý 3-Akbank 4-Garanti Bankasý 5-Yapý Kredi Bankasý 6-Denizbank 7-ING Bank 8-TEB 9-Fortis Bank 10-HSBC 11-Albaraka Türk Katýlým Bankasý Rutubet: Ürün tesliminde herhangi bir problem yaþanmamasý ve üreticilerimizin maðdur olmamasý bakýmýndan,ürün rutubetinin düþük olmasý önem arz etmektedir. Bu bakýmdan hasadýn zamanýndan önce yapýlmamasýnda yarar bulunmaktadýr. Ürün Alýmlarýnda Dikkat Edilecek Genel Hususlar 1-Eski yýl mahsulü ve ithal ürünler hiçbir þekilde teslim alýnmayacaktýr. 2-Canlý haþere(ambar zararlýsý) ihtiva eden ürünler kesinlikle teslim alýnmayacaktýr. Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Doðuþ Engelliler Derneði'nin Belçika'dan gönderdiði 11 akülü araç, Kýrþehirli engellilere daðýtýldý. Belçika'dan Türkiye'deki engelliler için kurulan ve bugüne kadar birçok faaliyette bulunan derneðin son hamlesi ise Kýrþehirliler için akülü araç tahsis etmek oldu. Baðýþ yolu ile toplanan paralarla faaliyet gösteren dernek, 11 aracýn hemþerilerine ulaþtýrmanýn sevincini yaþýyor. Kýrþehir'de bu faaliyetleri yürüten ve derneðin Türkiye sorumlusu olan Emine Çelik'in yoðun çabasý ile getirilen araçlar, yeni sahipleri tarafýndan sevinçle karþýlandý. Doðuþtan engelli olan Duran Koç (57), yeni aracýnýn kullanýmýný yardýmseverler tarafýndan öðrenirken çok mutluydu. Daha önceden araç kullandýðý öðrenilen, fakat bir senedir aracýnýn arýza yapmasý sonucu kullanamadýðý için çok zor bir hayatý olduðunu söyleyen Koç, "Bu iþe sebep olanlardan Allah razý olsun. Günlük iþlerimizi kendi baþýmýza yapmak için bu tür araçlar bizim için hayati önem taþýyor" dedi. Kent Haber

7 7 60 lý 70 li yýllarda toplumsal mücadelenin içinde yer almýþ ya da o dalgadan etkilenmiþ insanlar bugün 40 lý- 50 li yaþlardalar. Bu kuþaðýn çocuklarý ise henüz lisede (yani ergenlik döneminin sonlarýnda) ya da üniversitede okuyor. Kiminin adý Ulaþ, kiminin Deniz, kiminin Umut, Güney, Devrim Geçmiþte solculuk yapan ve hala daha solcu kalmayý baþarabilen ebeveynlerin, ki çoðu geçmiþ kötü yaþanmýþlýklarýn aðýr izlerini taþýr, çocuklarýnýn siyasetle iliþkisinden (fazla ya da eksik) þikayetçidir. Bu þikâyetçi aileleri farklý kategorilerde deðerlendirmeye çalýþacaðým Bu kategorilerden ilki çocuklarýnýn siyasete ilgisizliðinden þikâyetçi olanlardýr. Kendileri çocuklarýný küçücük yaþlarýnda mitinglere götürseler, lokallerde baþkalarýyla tanýþtýrsalar, okullardaki solcu öðrencilere telefonlarýný verseler dahi bir türlü çocuklarý örgütlenmeye yanaþmaz Bunda mevcut toplumsal muhalefetin geriliði, devrimciliðin eski-demode kavramlar gibi görülmesi, örgütlerin baþarýsýzlýðý, gençlere yönelik sistemin farklý uyaranlar geliþtirmesi gibi faktörlerin etkisi vardýr. Ancak bir yerde de çocuklarýn, küçüklüklerinden beri kafalarýnda oluþan siyaset imgesiyle de alakalýdýr bu Çocukluðundan beri evdeki sohbetlerde anlamadýklarý konularý dinleyen, toplantýlarýn bitimini saatlerce bekleyen çocuklar, anne ve babalarýnýn bu iþi bir yaþam tarzýndan çok meslek gibi yapmasýndan dolayý siyasete yabancý büyümüþlerdir. Yani ebeveynlerin hayatýnda devrimcilik-solculuk; toplumsal dayanýþma iliþkileriyle, iyi komþuluklarla, sahici dostluklarla özcesi farklý bir yaþam tarzý arayýþýyla bezenmiþ bir hayat biçimi olamamýþtýr. Rutin tüzük, hizip tartýþmalarý, üstten siyaset okumalarý, delege hesabý toplantýlarý ile bezeli bir solculuk, çocuklarýn zihninde, babalarýnýn þirketteki fazla mesaileri ile eþ deðer, hatta daha bile can sýkýcýdýr. Tüm bunlara ergenlik çaðýndaki çocuklarýn ebeveynlerine baþkaldýrý hali ile kimlik edinmeye çalýþmasý da eklenince durum daha da vahimleþir. Ben Çektim O Çekmesinci ler Ýkinci bir kategori ise hala solcu olup çocuklarýný siyasetten uzak tutanlardýr Bu kiþilerin solculuklarý tartýþmalý olmakla beraber, az önce bahsettiðimiz devrimciliði bir yaþam biçimi olmaktan çýkarma hali bu kiþilerde daha da bir belirgindir. Devrimciliði en yakýnlarýyla birlikte paylaþacaklarý, kirlenmemiþ bir dünya yaratma çabasý, mücadeleyle arýnmanýn hazzýný yaþama arayýþý olarak görmediklerinden, ailelerini siyasete sokma gereði duymazlar. Üstelik sonunda kimi acýlarýn da yaþanabileceði meþakatli bir çabadan sevdiklerini uzak tutmak isterler. Bu kiþilere göre devrim eski bir efsanedir Bugün solcu kalmalarý ise genelde inandýklarýndan deðil eski arkadaþ gruplarýndan kopmak istemediklerindendir. Hal böyle olunca, olmayacak bir devrim için koþturacaðýna, çocuklarý iyi bir eðitim almalý, bu düzende önemli yerler edinip para kazanmalýdýr.tabii bu inanç yitiminin getirdiði tavrý 12 Eylül deki acýlarýn býraktýðý izlerle de açýklamak gerekir. Kendi çektiklerini çocuklarýnýn çekmesini istemeyen aileler çocuklarýný bilinçli bir þekilde siyasetten uzak tutmaktadýrlar. Gerçekten de bahsettiðimiz kuþak kimilerinin tahmin dahi edemeyeceði acýlar çekmiþtir. Bu acýlarý yaþayanlar hakkýnda ahkam kesmek de kolay deðildir. Ancak bu durum þöyle büyük ve kabul edilemez bir sorunu içinde barýndýrýyor: Hala daha örgütlü-solcu olarak kalmak Eðer bu kiþi çektiði acýlardan dolayý çocuðunu siyasetten uzak tutuyor ise örgütündeki, sendikasýndaki, partisindeki solcu gence ne anlatýyor? Nasýl oluyor da solun büyümesinde gençliðin öneminden bahsedebiliyor, ya da gençleri örgütlenmeye çaðýran deklarasyonlara imza atýyor? Orada örgütlenen gençler baþkalarýnýn çocuklarý olduklarý için olasý acýlarý çekebilir ama kendi çocuðu bunun dýþýnda mý kalmalýdýr? Baþkalarýnýn çocuklarý militan eylemliliklere giriþtiklerinde örgütün ismi duyulduðu için destekliyor hatta teþvik ediyor da kendi çocuðunu bu tarz eylemliklerden sakýnýyor mudur? Ýþte temel çeliþki budur. Yaþanan acýlarý ve onun yarattýðý psikolojiyi taþýyan bir insan, devrimci mücadelede bu tarz acýlarýn yaþanacaðý biliyor ve sevdiklerinin bunlarý yaþamasýný istemiyorsa, siyasetten bir adým kendini geri çekmeyi bilmek zorunda Aksi halde örgütünün sevmediði gençlerine ajitasyon çekmeye de hakký kalmaz. Kendi Karar Versin ciler! Üçüncü bir kategori de yine solcu olup, çocuðum kendi tercihini yapsýn diyenler Bu özgürlükçü fikirdeki aileler çocuklarýnýn ismini Mahir, Deniz gibi isimler koyanlara da kýzarlar. Çünkü onlar bu isimlerle çocuklarýna tercih hakký tanýmamýþ, çocuklarýný doðuþtan belli bir fikre baðlamýþlardýr. Onlara göre bu çok yanlýþtýr. Çocuklarý kendi kararlarýný kendileri vermelidir. Bu bahsettiðimiz aileler gerçekten yaþamlarýný devrimci kýlmýþlar, baþka bir yaþamýn nüvelerini kendi toplumsal iliþkilerine hakim kýlmýþlar ise zaten sonuçta çocuklarý da o iliþkinin, o düþünce sistematiðinin bir parçasý olacaktýr.ancak bu özgürlükçü ailelerin genelinde durum pek öyle olmaz. Bahsettiðim iliþki biçimi zaten yaratýlamadýðýndan kendi tercihini yapan çocuk aslýnda düzenin tercihini yapar. Çünkü hali hazýrda bir politik angajman hayatýn her alanýnda çocuðun bilincine yerleþtirilir. Çizgi filminden dizisine, okuldaki ders kitabýndan radyodaki müziðine kadar sistem zaten bir politik propaganda yapmaktadýr. Aman ben çocuðumu zorlamayým kendi karar versin diyen aile maça birkaç sýfýr yenik baþlamýþtýr yani. Gençlerin geneli, ben liberalizmi, faþizmi, Marksizmi okuyayým arasýndan tercih yapýp siyasete baþlayayým demez. Arkadaþ çevresi, kültürel kodlamalar, televizyon, gazete, okunan-okunmayan kitaplar vs tercihlerini belirler. O yüzden özgürlükçü ailelerin sonu çoðu zaman idealize ettikleri gibi olmaz.bu yazýda adý üstünde solcu aileleri tartýþmayan çalýþtýk. Yani þimdi patron olan eski solcularý deðil. O yüzden onlarýn çocuklarýyla kurduklarý siyasi iliþki kendilerine kalsýn. Ancak tekrar solculara dönersek bugünkü sol partilerin genelini orta sýnýf solcular oluþturduðu için solcu ailelerde klasik orta sýnýf çocuk sevgisini görmek mümkün. Yani çocuðunda kendisinde olmayanlarý görmek istemek Pek çok solcunun çocuðu baleden, resme, kurstan kursa, dershaneden dershaneye koþarken helak olur Solcu ailelerin kültürel zevkleri diðer orta sýnýflara göre daha elit olabildiði için tiyatro kurslarý Deniz isminde gençlerle dolar taþar.aslýnda bu yazýnýn yazarý, bir ergen psikologu ya da aile danýþmaný vs olmayýp kendisi sadece 70 li yýllarda solcu olan bir ailenin çocuðu olduðundan, neyin nasýl yapýlmasý konusunda pek de ahkam kesemez. Bu ailelerin çocuklarýna farklý yaklaþýmlarýný görmüþ bir kiþidir sadece. Ama bildiðim bir þey varsa o da þudur ki, devrimcilik tüm iliþkilere nüfuz etmiþ bir yaþam biçimi olmadýkça, aile yaþamý politikanýn dýþýnda durdukça, bu sorun hep sürecektir. Elbette ki kimse çocuðunu bir mülk olarak görüp onun fikir sistemine ipotek koymamalý Ama tüm insanlýk için baþka bir yaþamý kurmak isteyenler en azýndan ailelerinde bunun nüvelerini atabilir. O yaþam kültürüne alýþmýþ bir genç de toplumsal çürümeye kolay kolay adapte olamayacaktýr. Çünkü devrimcilik her þeyin özünde iyilik ve güzelliktir Öyleyse, gerisi de iyilik, güzellik Birgün Konya nýn Akþehir ilçesine baðlý Engili beldesi, AKP Adayý Karatay Selçuk Þehirli,. Sakarya'nýn Karasu ilçesine baðlý Kurudere beldesi MHP adayý Mehmet Alemdar. Sakarya'nýn Akyazý ilçesi AKP adayý Yaþar Yazýcý. Trabzon merkeze baðlý Gürbulak beldesi, AKP adayý Kemal Çoban. Elazýð'ýn Aðýn ilçesi, AK Parti adayý Mustafa Yentür. Muðla'nýn Fethiye ilçesine baðlý Seki beldesi CHP adayý Veli Yýldýz. Afyonkarahisar'ýn Bolvadin ilçesine baðlý Özburun beldesi, CHP Adayý Hasan Boyracý Çorum'un Mecitözü ilçesinde seçimini, CHP'nin adayý Selçuk Aksoy kazandý. Gaziantep'in Nizip Ýlçesine baðlý Salkým beldesi AKP adayý Ahmet Sönmez. Kütahya'nýn Gediz ilçesine baðlý Fýrdan beldesi AKP adayý Hüseyin Kalaycý. Çankýrý nýn Yapraklý ilçesi MHP adayý Hasan Basri Avþar Denizli'nin Çal ilçesi Selcen beldesi, CHP adayý Mehmet Atýlsýn. Niðde'nin Bor ilçesine baðlý Kýzýlca beldesi, CHP'li adayý Ýbrahim Gülümser kazandý. Adýyaman'ýn Besni ilçesine baðlý Çakýrhöyük beldesi, CHP adayý Hasan Özdemir. Mardin'in Nusaybin ilçesi Girmeli beldesi DTP adayý Ömer Altun. Þanlýurfa'nýn Birecik ilçesinde baðlý Ayran beldesi AKP Adayý Selahattin Alpay. Kýrþehir'in Çiçekdaðý ilçesine baðlý Köseli beldesi, DP Mehmet Saðlam. Ordu'nun Fatsa ilçesi Aslancami beldesi, CHP'nin adayý Mustafa Yazýcý. Adana'nýn Yumurtalýk ilçesine baðlý Kaldýrým beldesi, DP adayý Refik Þen Aydýn'ýn Koçarlý ilçesi, CHP'nin adayý Cengiz Þen. Giresun merkeze baðlý Duroðlu beldesi AKP adayý Murat Kýlýnçarslan. Kayseri'nin Tomarza ilçesine baðlý Dadaloðlu beldesi, CHP adayý Hüseyin Eker.

8 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Hulusi Güvel, son dönemlerde bazý büyük iþletmeler ve mandýralarda süt yerine kaçak yollarla ülkeye sokulan süt tozunun iþlenerek piyasa sürüldüðünü ileri sürdü. Güvel, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatýnýn düþmesinde süt tozu ithalatýnýn ve kaçak olarak ülkeye sokulan süt tozunun etkisi olduðunu vurguladý. Sütün neredeyse tamamýnýn 8-10 büyük firma tarafýndan satýn alýnarak iþlendiðini anlatan Güvel, bu firmalar arasýnda yaþanan yoðun rekabet baskýsýnýn süt üreticisine ve fiyatlara doðrudan yansýdýðýný kaydetti. Güvel, ülkedeki süt hayvancýlýðý potansiyelinin yeterince kullanýlamadýðýný, hükümetin yanlýþ politikalarý sebebiyle bu sektörde geliþme saðlanamadýðýný öne sürdü. Sadece Avrupa Birliði nden Dahilde Ýþleme Rejimi kapsamýnda 5 bin ton süt tozunun vergisiz ithal edildiðini, süt fiyatlarýnda fiyat istikrarý saðlanamamasý halinde hayvancýlýðýn tükenme noktasýna geleceðini aktaran Güvel, yüksek maliyete dikkat çekti. Türkiye de 1 kilogram yem fiyatýnýn hemen hemen 1 kilogram süt fiyatýna eþdeðer olduðunu dile getiren Güvel, Avrupa ülkelerinde bir kilogram sütün fiyatý 3-4 kilogram yem fiyatýna eþdeðerdir. Üreticilerimiz Avrupa Birliði ülkelerinden neredeyse iki katý fazla maliyetle üretim yaparken, Avrupalý üreticilerin yarýsý oranýnda bile teþvik alamamaktadýr. Bu sebeple yem fiyatlarýný aþaðý çekecek tedbirlerin hýzla alýnmasý gerekiyor. Ayrýca süt üreticilerine verilen teþvikler muhakkak artýrýlmalý, kaliteli süte yüksek prim desteði verilmeli. dedi. Türkiye de süt hayvancýlýðý alanýnda sahip olduðu potansiyelin yeterince kullanýlamadýðýnýn tüm otoriteler tarafýndan ifade edildiðini ancak iktidarýn uyguladýðý yanlýþ politikalar nedeniyle süt sektöründe yeterli geliþme saðlanamadýðýna iþaret eden Güvel, þöyle devam etti: Toplumun yarýsýndan fazlasý günlük beslenmelerinde hemen hiç süt tüketmiyor. Finlandiya da 139 litre, Ýngiltere de 100 litre, Ýtalya da 63 litre süt tüketilmesine raðmen Türkiye de bu miktar sadece 24 litre. Üreticilerimiz 1 litre sütü ortalama 55 kuruþtan satýyor, bu paraya kahveye oturduklarý zaman ancak bir bardak çay içebiliyorlar. Süt sýðýrcýlýðýnýn ekonomideki aðýrlýðýný artýrmak zorunluluðu var. Süt sýðýrcýlýðýmýz alarm vermekte. Ülkemizin bu konudaki muazzam potansiyelini doðru deðerlendiremezsek süt ve süt ürünleri anlamýnda gýda güvencemiz tehlike altýna girecektir. Ülkemizin yýllýk süt üretimi ortalama 12 milyon ton civarýndadýr. Ancak üretilen sütün kalitesi konusunda sorunlar var. Kaliteli süt sorunu sadece küçük ve orta ölçekli üreticilerin sorunu deðildir. Ne yazýk ki özellikle son dönemlerde bazý büyük iþletmelerde ve mandýralarda süt yerine kaçak yollarla ülkeye sokulan süt tozu iþleniyor. Kaliteli süt üretimi için uzun soluklu eðitim programlarýnýn uygulanmasý gerekiyor. Tüm ülkede olduðu gibi Adana ve Çukurova bölgesinde de iþletme ölçeðinin dünya standartlarýna göre küçük olduðunu ancak girdi maliyetlerinin bu denli yüksek ve teþviklerin bu denli düþük olduðu koþullarda üreticilerden iþletme kapasitelerini büyütmelerini beklemenin anlamsýz olacaðýný vurgulayan Güvel, Adana da Tarým Ýl Müdürlüðü verilerine göre 135 bin ton süt üretildiðini söyledi. Güvel, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn öncelikleri arasýnda süt üreticilerinin korunmasýnýn yer almasý gerektiðini vurguladý Ali Þimþek Amerika Birleþik Devletleri nin namusu Genaral Motors battý; ve devletleþtirildi. Yeni dönemin simgesi Toyota tarihinde ilk defa zarar ettiðini açýkladý. Bu haber gazetelerde çok küçük yer bulsa da aslýnda bir sembol olarak da neo liberalizmin çöküþünün açýk itirafýydý. Çünkü neo liberalizmin diðer adý Japon Mucizesi olarak anýlan Toyotaizm olarak da anýlýyordu.derinleþen krizde otomobil yine merkezde duruyor. Otomobil, bir imge olarak her zaman kapitalizmin baþarýsýný simgelemiþti. Bu anlamda kapitalist üretim biçimlerinin otomobil markalarýyla dönemselleþtirilmesi de çok anlaþýlýr nedenlere dayanýyor. Otomobil öncelikle Amerikan Rüyasý nýn özgürlük sembolüydü. Sýnýrlarý aþmanýn, hýzýn ve hareket etmenin aracý. Direksiyon sýnýrsýz ufuklara çaðýrýyordu sürücüyü. 19. yüzyýlda bir demir at olarak yollarý doldurmaya baþlayan otomobiller için tarihi kýrýlma aný Ford T modeliydi. Herkese Fordizm tarihleri arasýnda üretilen Ford T, seri üretilerek, maliyet ucuzlaþtýrýlarak orta sýnýflarýn da otomobillerindeki en büyük aþamadýr. T modeli otomobili aristokratlara ve burjuvalara dönük, süslü ve lüks kullanýmdan kurtararak, sade hatlarýyla, kolay kullanýmý ile bir efsane durumuna gelecektir. T model kapitalizm içindeki çok önemli bir evrenin de isim babasý olacaktýr: Fordizm. Henry Ford un bant tipi üretimi ve iþçilerin ayný zamanda tüketici olduðuna dair bilinci üretim biçiminde çok önemli dönüþümler yaratýyordu. Fordist kitle üretiminin temel öðeleri ayrýntýlý iþ bölümü, seri hareket ve sürekliliktir. Tüm bu öðeler 20. yüzyýl baþý kapitalist üretimine yabancý olmamakla beraber, ABD de bu yeni üretim organizasyon biçiminin ortaya çýkýþý, kitle üretimiyle elde edilen yüksek ürün miktarýnýn tüketilebileceði büyüklükte pazarlarýn oluþmasýna baðlý olmuþtur. Üretim artýþý ile birlikte ortaya çýkan yeterli sayýda vasýflý iþçi bulamama sýkýntýsý, emek tasarrufu saðlayan, özellikle de vasýflý emek gereksinimini ortadan kaldýran üretim tekniklerini son derece çekici kýlmýþtýr. Çeþitli parçalarýn depodan taþýnmasý, iþlemler için tezgahlara gidip gelinmesi, kullanýlan aletlerin atölye içinde getirilip götürülmesi vakit alýcý olmakla birlikte, ilk yýllarda üretim arttýkça bu üretim tekniði deðiþmemiþ, sadece ekip sayýsý çoðaltýlmýþtý da çeþitli parçalarýn fabrika içinde üretimine geçilmesiyle, Ford un zaten kýt bulunan vasýflý iþgücüne baðýmlýlýðý daha da arttý. Ýlk iþ bölümü, parçalarý taþýyanlarla, onlarý iþleyip monte edenler arasýnda gerçekleþtirildi. Taþýma iþleri için o sýrada ABD de bol ve ucuz bulunan göçmen iþçiler alýnmýþ, vasýflý iþçilerin fabrika içinde dolaþmalarý engellenerek sabit bir noktada çalýþmalarý saðlanmýþtý. Böylece, hem denetlenmeleri kolaylaþmýþ hem de yüksek ücretli iþçinin vakit kaybý önlenmiþti. Erkeksi baba: Chevrolet Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn refah devleti uygulamalarý, beyaz eþyalarýn alt-orta sýnýflara kadar yaygýnlaþtýrýlmasý, yükselen iyimserliðin simgesi otomobil ile perçinlenmiþti sonrasý Altýn Çað ýn kuyruklu, erkeksi çizgili, aile arabalarý mutlu yuvayý tamamlayýveriyordu. Hollywood filmlerinin gerçek aktörleri her zaman onlardý aslýnda. Ya da reklamlarda gülümseyen yüz. Amerikan arabalarýnýn yükseliþi 60 larýn sonuna kadar krizlerle sarsýlsa da devam etti. Sevimli bakýþlarýyla Alman Vosvos lar erkeksi babalarýna karþý çýksa da. Yuvarlak VW ler yumuþak, dolgun çizgileriyle ve gülümseyen kaportasýyla Fordizmin ilk kuþaðýnýn çocuklarýnýn isyan alametine dönmüþtü. Japonlar geliyor: Toyotaizm 1980 li yýllara gelindiðinde neo liberalizmin manifestosu Amerika dan deðil Japonya dan gelecektir yýlýnda ise Japonya 11 milyon otomobil ile dünyanýn bir numaralý oto imalatçýsý olmuþ, Amerika'yý sollamýþtý. Toyota kendi fabrikalarýnda uygulamaya baþladýðý yöntemlerle, Fordizmin disiplinli, standart, dikey ve katý yönlerini deðiþtirecektir. Toyotaizm de,ürün, parça ve görevler deðiþmektedir; ürünler pazarýn deðiþik bölümlerini (yaþ, cinsiyet, gelir grubu, vs.) hedef almakta ve raf süreleri çok daha kýsa olmaktadýr. Yeni, daha esnek üretimin bir kýsmý yeni teknolojilerle yapýlmaktadýr. Esnek otomasyon çeþitli mallar üretmek için genelmaksatlý makineler kullanmaktadýr. Bu bakýmdan iþçilerin birçok becerilere sahip olmalarý gerekmektedir. Çeþitli türlerdeki parça ve ürünlere olan taleple baþa çýkma sorunu, o anki taleple tamamen uygun mallarýn ýsmarlanmasýyla (tam-zamanýnda-üretim) çözülmektedir. 90 larýn mucizesi esneklik ve taþeronlaþmanýn adýydý Toyota. Sendikalarý üreten Fordist örgütlenmenin tam zýttýydý. Toyota tasarýmlarýyla da yeni bir dönemin sesiydi. Aile otomobilleri gitmiþ, yerine daha bireysel, yeni orta sýnýfý; en önemlisi de sayýlara artan kadýn profesyonel gözeten daha yumuþak çizgilere sahip otomobiller gelmiþti. Reklam kampanyalarý da özerk, bireysel, eðlenmeyi seven bu kitleye göre biçimlenmiþti. Bir dönem Türkiye de de yayýnlanan ve RTÜK tarafýndan yayýnlanan cüretli reklamý gibi: yukardan bin insan düþerse hemen aþaðý koþ ve arabaný çek Yoksa kaportan zarar görebilir. Evet, yeni dönemin simgesi Toyotaizm de çuvallýyor. *** Toyota tarihinde ilk kez zarar etti DünyanIn en büyük otomotiv þirketi Toyota, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren mali yýlda 4,4 milyar dolar (437 milyar yen) zarar ettiðini açýkladý. Þirket, önceki mali yýlda 1,72 trilyon yen kar etmiþti. Açýklamada, Toyota'nýn Mart 2010'da sona erecek mali yýlda ise 5,5 milyar dolar zarar etmesinin beklendiði de belirtildi. Toyota Baþkaný Katsuaki Watanabe yaptýðý açýklamada, ''Bu dönemde gelirlerimiz ve karýmýz ciddi biçimde geriledi. Zarar, özellikle ABD ve Avrupa olmak üzere araç satýþlarýndaki önemli kötüleþmeden kaynaklandý. ABD ve Avrupa'da finansal piyasalarýn ve küresel ekonominin düzelmesinin biraz zaman alacaðý görünüyor'' dedi. Toyota, bu mali yýlda önceki mali yýla göre, Japonya'da 243 bin, Kuzey Amerika'da 746 bin, Avrupa'da 222 bin, Asya'da 51 bin, Orta ve Güney Amerika ile Afrika ve Orta Doðu'da 84 bin adet daha az araç satmýþ oldu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı