Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA"

Transkript

1 Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne, AKP' dediði için hakkýnda Ýl Teftiþ Kurulu tarafýndan soruþturma baþlatýldýðýný öne sürdü. Gültekin, Yapmýþ olduðum basýn açýklamamda Adalet ve Kalkýnma Partisi yerine AKP dediðim için hakkýmda soruþturma baþlatýldý. Konuþmamda 10 yerde AKP demiþ ve eleþtirmiþim. Bir sendikacýnýn, þube baþkanýnýn iktidarda olan partiyi eleþtirmesi, eksik ve yanlýþlarýný dile getirmesi en doðal hakký ve görevidir dedi. Bitlis Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu'nda öðretmen olan ayný zamanda Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkanlýðýný sürdüren Kemal Gültekin, hakkýndaki soruþturma ile ilgili açýklama yaptý. Sendika binasýnda basýn toplantýsý yapan Gültekin, bu soruþturmanýn, 29 Mart Yerel seçimler öncesi ses sanatçýsý Cevdet Baðcan için yaptýðý açýklamalardan kaynaklandýðýný söyledi. Baðcan'ýn davet ettiklerini ve Bitlis Ýsmail Eren Spor Salonu'nda konser vermesini istediklerini anlatan Gültekin, Bitlis Valiliði'nin konsere izin vermediðini, bunun üzerine basýn açýklamasýyla uygulamayý kýnadýklarýný söyledi. Gültekin, hakýndaki bu soruþturma dýþýnda 1 yýllýk þube baþkanlýðý süresi içerisinde yaptýðý açýklamalardan dolayý 2 kez maaþ kesintisi 1 kez de kýnama cezasý aldýðýný iddia etti. Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin, son olarak AKP' dediði için Milli Eðitim Müdürlüðü Ýl Teftiþ Kurulu tarafýndan hakkýnda soruþturma açýldýðýný ileri sürdü. Gültekin, þu iddialarda bulundu: Yerel seçimlerden önce yaptýðým basýn açýklamamda Adalet ve Kalkýnma Partisi yerine AKP dediðim için hakkýmda soruþturma baþlatýldý. Konuþmamda 10 yerde AKP demiþ ve partiyi eleþtirmiþim. Bir sendikacýnýn, þube baþkanýnýn iktidarda olan partiyi eleþtirmesi, eksik ve yanlýþlarýný dile getirmesi en doðal hakký ve görevidir. Bu AKP de olabilir, diðer siyasi partiler de olabilir. Ýktidarda hangi parti olursa eleþtiriler ona yönelik olur ve bizim de yaptýðýmýz budur. Ama Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne AKP demeyi bile soruþturma gerekçesi yapýlmasý tamamen keyfi haksýz ve bir zihniyet meselesidir. Memleketi tek sesli koroya dönüþtürme olayýdýr. Farklý düþünmeye, iktidarý eleþtirmeye tahammül etmeme olayýdýr. Hakkýndaki bu soruþturmayla siyasal bir yandaþlýðýn ortaya çýktýðýný iddialarýna ekleyen Gültekin, þöyle devam etti: 5 yýllýk yerel yönetimlerin eksiklik ve sorunlarýný dile getirmek, eleþtirmek bir sivil toplum örgütünün görevidir. Suç deðil aksine demokratik hak ve sorumluluktur. Bunu soruþturma konusu yapmak hak deðil, keyfiyettir. Durumdan vazife çýkarmaktýr. Siyasal bir yandaþlýðý açýða vurmaktýr. Bu soruþturmayý baþlatan teftiþ kurulunun burada tarafsýz olmadýðýný, keyfi davrandýðý kendi asli görevleri dýþýna çýktýklarýný belirtmek istiyorum. Ben bir sivil toplum örgütünün baþkanýyým. 4 bin 688 sayýlý kamu çalýþanlarý sendikalar yasasýnýn ve ilgili yönetmeliklerin ve Baþbakanýn genelgelerinin bana vermiþ olduðu hak ve yetkileri kullanarak bu açýklamalarý Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný olarak yaptým. Ancak, teftiþ kurulu bu yetkilerimi görmezden gelerek sadece öðretmen kimliðimi göz önünde bulundurarak çeþitli soruþturmalar açmakta ve cezalara dönüþtürmektedirler. Buradan bu anti demokratik uygulamalarýn kanunsuz hukuksuz keyfi uygulamalarýn bir an önce durdurulmasýný gerekmektedir. Soruþturmada siyasi ve ideolojik davrandýðýmý belirtenler bu soruþturmalarý açarak ne kadar siyasi ve ideolojik davrandýklarýný açýkça belirtmiþlerdir. (Radikal) 4 DE 2 DE 7 DE Halkýmýzýn, büyüklerimizle iç içe olmasý için bu eðlenceyi gerçekleþtirdiklerini belirten Huzurevi Müdürü Hikmet ÞAHAN, önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Bu arada, çevre düzenlemesi bakýmýndan Huzurevi nin yaklaþýk 1,5 ay içerisinde farklý bir fiziksel görünüme kavuþtuðu da gözlerden kaçmadý. Giriþteki Kemer, asfalt yol, yeþillendirme çalýþmalarý ilk etapta göze çarpan yenilikler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 3 DE Güvel, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatýnýn düþmesinde süt tozu ithalatýnýn ve kaçak olarak ülkeye sokulan süt tozunun etkisi olduðunu vurguladý. Sütün neredeyse tamamýnýn 8-10 büyük firma tarafýndan satýn alýnarak iþlendiðini anlatan Güvel, bu firmalar arasýnda yaþanan yoðun rekabet baskýsýnýn süt üreticisine ve fiyatlara doðrudan yansýdýðýný kaydetti. Güvel, ülkedeki süt hayvancýlýðý potansiyelinin yeterince kullanýlamadýðýný, hükümetin yanlýþ politikalarý sebebiyle bu sektörde geliþme saðlanamadýðýný öne sürdü. 8 DE Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü Kýrþehir Þube Müdürlüðünce... 6 DA Sözkonusu belgelere göre 1938 yýlýnda Dersim halkýndan batýdaki yerleþim merkezlerine en az 7 bin, en çok 12 bin kiþinin sürüldüðü, Dersim 1938 Zorunlu Ýskân Kararý nýn hiçbir ölçü tanýnmadan, kadýnlara, hastalara, beþikteki bebeklere, askerlere, eþkýyayla çatýþmýþ kiþilere, yaþlý ve sakat insanlara bile uygulandýðý ortaya çýkýyor. Bir yük vagonunda gözlerini dünyaya açtýktan 6 yýl sonra, 1938 de, ailesiyle birlikte Dersim isyaný sürgünleri arasýna yine bir yük vagonunda katýlan Cemal Süreya nýn, Bizi bir kamyona doldurdular 5 DE Ziraat Mühendisleri Zeynep Sinem ÇANAK ve Mesut ERARSLAN tarafýndan verilen 72 günlük kursa kasaba halkýndan 50 kursiyer katýlmakta olup, kursa kapari yetiþtiriciliði ile ilgili teorik dersler yanýnda 135 dekar alanda yetiþtirilen kapari bitkileri ile uygulamalý dersler yapýlacaktýr. Kapari tohumunun ekimi, fide yetiþtiriciliði, yabancý ot kontrolü, sulama, hasat, depolama ve yönetimi, fermantasyon ve... 6 DA

2 2 Her þey bor madeni ile baþladý. Türkiye nin bor madeni rezervlerinin trilyonlarca dolar deðerinde olduðu, ülkeyi yönetenlerin ya bunun ayýrdýnda olmadýklarý ya da vatana ihanet eden iþbirlikçiler olduklarý, dýþ güçlerin bor rezervlerimizi ele geçirmek için müthiþ bir kumpas kurmuþ olduklarý söylenmeye baþladý. Hemen ardýndan toryum efsanesi baþladý. Senaryo aynýydý. Býrakýn dýþ borçlarýmýzý ödemeyi tüm dünyaya borç veren bir ülke olmamýzý saðlayacak olan toryum umumuza, yine kurulan kumpaslar ve ihanetler yüzünden ulaþamýyorduk! Aklý baþýnda bilimciler bu internette virüsten hýzlý yayýlan söylentilere açýklýk getirmeye çalýþtýlar baþlangýçta, televizyonda haber ve tartýþma programlarý bile yapýldý. Sonra iþ çýðýrýndan çýktý. Neptünyum, osminyum (doðrusu osmiyum), contorium diye birbiri ardýna sahip olduðumuzun bizden baþka herkesin farkýnda olduðu elementlerimiz ortalýða saçýldý. Son olarak hulusium baþladý. Onun kimyasal özellikleri hassium elementine aitti. Çýðýrýndan çýktý, çünkü trilyonlarca dolar deðerinde olduðu söylenen bu elementlerin bir bölümü aslýnda sentetik elementlerdi, doðada bulunmuyorlardý. Bu e-posta ve forum yazýlarý trafiðinde kaynaklar ya Ar-Ge Mühendisleri Derneði gibi bilimsel izlenimi veren sanal kurumlar ya da adý Türk(lük)le baþlayan yine varlýklarý tartýþmalý dernekler oluyor. Zincir mesaj olarak kýsa sürelerde çok sayýda internet kullanýcýsýna bu bilgiler ulaþýyor. Bilgisayar, internet dünyasýnda hoax adý verilen bazen yalnýzca dalga geçmek amacýyla oluþturulan, çoðu zaman ise e-posta listeleri oluþturmak ya da virus yaymak için kullanýlan zincir mesajlarýn Türkiye versiyonunun ana temasý kaba bir milliyetçilik, farkýnda olmadýðýmýz zenginlikler, ihanet edenler, bize komplo kuranlar gibi temalar kullanýyorlar. Bu mesajlardaki akýl yürütme tarzýnýn ortak bir yaný var: Düþmanlarca ele geçirilmek istenen, farkýnda olmadýðýmýz ama bizi çok güçlü/zengin kýlacak gizli hazinelerimiz var! Bu mesajýn çok sayýda alýcýsýnýn olmasýnýn, aklý baþýnda olmasý gereken insanlarýn bile mesaja kayýtsýz kalamamasýnýn, birbirlerine yollamalarýnýn, hatta inanmalarýnýn nedeni ne olabilir? Kendisi dýþýndaki dünyanýn onu yok etmek isteyen, bu amaçla onu zayýf düþüren, yoksullaþtýran, aptallaþtýran kumpaslar tezgâhlayan düþmanlarla dolu olduðu; gerçekte göründüðünce güçsüz, yoksul olmadýðý, içinde bulunduðu halin onu bu hale düþürenlerin eseri olduðu düþüncesi ne iþe yarýyor? Ýnsanýn hissettiði yetersizlik duygusuyla baþetmesine ama bir hayal dünyasýnda baþ etmesine yarýyor. Dünyaya duyduðu kýzgýnlýða karþýn ayný anda hissettiði yetersizlik korkularýyla yüzleþmekten kaçýnmasýna yarýyor. Yeraltýnda keþfedilmeyi bekleyen ve bizi dünyanýn en güçlü ve zengin ülkesi yapacak hazine fantezisi gerçeklikte hissedilen yetersizlik, yalnýzlýk duygularýnýn aðýrlýðý altýnda ezilmekten koruyor. Zalim ve düþman bir dünyanýn komplosu nedeniyle güçsüz kaldýðýmýz fikri kendi yetersizliðimizle yüzleþmekten bizi koruyor. Dahasý o dünyanýn zenginliðine, gücüne, refahýna karþý hissettiðimiz haset duygusuyla baþetmemizi saðlýyor. Bizi ele geçirecekler, bölecek, parçalayacak ve kýymetini bilmediðimiz ya da farkýna varmamýzý engelledikleri gizil hazinemize el koyacaklar fikri, insanlarý bir arada olmaya, bütünleþmeye, tektipleþmeye çaðýrýyor. Biz aslýnda çok üstünüz ama içimize sýzan ajanlarýyla bizi güçsüz býrakan düþmanlarýmýz var; mesajý yoksulluk, kimsesizlik içinde kendini deðersiz hisseden insanlarý faþizme çaðýrýyor. Bir tek faþizm yetersizlik duygusunu, ürettiði düþman kavramýyla bir üstünlük hissine çevirebilir. Türkiye'de Ýyi Þeyler De Oluyor Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliði nden 2004 yýlýnda mezun olan ve 2 yýl Viyana Teknik Üniversitesi nde yüksek lisans eðitimi aldýktan sonra iþ aramaya baþlayan Hayrettin Bulut, iþ bulamayýnca geçen yýl ÝÞKUR Müdürlüðü ne baþvurdu. Uzun bir süre herhangi bir çaðrý almayan Hayrettin Bulut a 5 Haziran da kurumdan bir e-posta geldi. Hayrettin Bulut, iþsizlik ortamýnda cilt bakým kursuna gitmeyi düþündüðünü ancak e- postanýn kursun baþlangýç tarihinden bir hafta sonra kendisine gönderildiðini söyledi. ÝÞSÝZSÝN SEN ÝÞSÝZ KAL Hükümetin krize tedbir olarak açýkladýðý paketler arasýnda iþsizlerin meslek edindirme kurslarýna gönderilmesi de var. Kurslara katýlmayanlarýn iþsizlik yardýmlarý kesiliyor. ÝÞKUR un, iþsiz bir mühendisi, güzellik ve cilt bakýmý kursuna göndermeye kalkýþmasý, yok daha neler dedirtse de, krizde güzellik ihtiyacýnýn arttýðý gibi tezler bir tek Türkiye de dile getiriliyor. Kozmetik þirketi L Oreal in Türkiye Genel Müdürü Serres, geçen hafta, Türkiye de insanlarýn kriz sýrasýnda daha çok kendisine baktýðýný açýklamýþtý.»4 TE ÝÞKUR a iþ bulma umuduyla baþvuran Elektrik Mühendisi Hayrettin Bulut, kendisine çalýþmasý için bulunan iþ davetini duyunca þaþkýna döndü. ÝÞKUR, iþsiz mühendise cilt bakýmý kursu buldu. Üstelik davet mesajý, baþvuru süresinin bitiminden sonra geldi Hükümetin bir süre önce açýkladýðý son paketinden iþsizlere iþ yerine kurs çýktý. ÝÞKUR yetkilileride anlaþýlan hemen kollarý sývadý. Yüksek Lisans mezunu Elektrik Mühendisini cilt bakýmý kursuna göndermeye kalktý. Ama baþvuru süresinden bir hafta sonra. Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliði Bölümü nden 2004 yýlýnda mezun olan ve 2 yýl Viyana Teknik Üniversitesi nde yüksek lisans eðitimi aldýktan sonra Türkiye de iþ aramaya baþlayan Hayrettin Bulut, iþ bulamayýnca geçen yýl ÝÞKUR Müdürlüðü ne baþvuru yaptý. Uzun bir süre herhangi bir çaðrý almayan Hayrettin Bulut a 5 Haziran da kurumun internet sitesinden bir mail Ýstanbul da hafta sonu pikniðe giden 100 den fazla kiþi keneden hastaneye baþvurdu. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kene vakalarý da artmaya baþladý. Erzincan ýn Refahiye ilçesine baðlý Aþaðýsütlü köyünde yaþayan 60 yaþýndaki Parlak Danacý adlý kadýný üç gün önce kene ýsýrdý. Bir süre sonra rahatsýzlanan Danacý, Erzincan daki ilk tedavisinin ardýndan Erzurum Aziziye Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) teþhisiyle tedavi gören Danacý kurtarýlamadý. geldi. Güzellik Meslek Kursu Gelen mesajda elektronik mühendisi genç, istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kurs programý çerçevesinde Cilt bakýmý ve güzellik meslek elemaný kursuna davet ediliyordu. Bir süre buna anlam veremeyen ve iþsizlik ortamýnda kabul edebileceðini düþünen Bulut, mesajý incelediðinde ikinci þoku yaþadý. 5 Haziran 2009 tarihinde gönderilen mailde Bulut, 28 Mayýs 2009 tarihinde Ýstanbul Ýþ-Kur Þiþli Þube Müdürlüðü ne görüþmeye davet ediliyordu. Kursa Davet 8 Gün Geç Geldi Bulut, iþsizlik ortamýnda cilt bakým kursuna gitmeyi düþündüðünü belirterek, þunlarý söyledi: Elektronik mühendisi birine cilt bakýmý ve güzellik kursu önermiþler. Ýlk baþta þaþýrdým ama iþsizlik ortamýnda bir alternatif olabilir umuduna kapýldým. Ancak görüþme tarihine baktýðýmda þoke oldum. Görüþme için davet edilen günden 8 gün sonra bana e- mail gönderilmiþ. Zamaný geriye döndürme þansým olmadýðý için görüþmeye gidemedim. Zamaný 8 gün geri götürebilme yeteneðine sahip olsam niye iþ arayayým ki? Bu olayý yaþadýktan sonra iþ bulma umudum iyice kýrýldý. Ýnsanlarýn son bir umut olarak güvenip baþvurduðu ÝÞKUR bunu yaparsa, biz nasýl iþ bulacaðýz *** Ýþsizlik Fonu na baþvuru sayýsý yüzde 1979 arttý ÝÞSÝZLÝK Fonu ndan yararlananlarýn Tokat ta kene ýsýrmasý sonucu rahatsýzlanan 53 yaþýndaki Ali Gözübek ise sevk edildiði Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde hayatýný kaybetti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde KKKA hastalýðý þüphesiyle tedavi gören bir kiþi yaþamýný yitirdi. Gümüþhane de de de bir kiþi tedavi gördüðü hastanede yaþamaný yitirdi. Ýstanbul'da Kene Paniði Ýstanbul da yaz mevsiminin baþlamasýyla kene þikayetlerinde de büyük artýþ görüldü. Özellikle hafta sonu sayýsý Ocak-Mayýs döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1979 artarak 175 kiþiden 3 bin 639 a kadar ulaþýrken, ayný dönemde 3 bin 639 kiþiye toplam 5 milyon 926 bin TL ödendi. Ýþ-Kur mayýs sonu itibariyle Ýþsizlik Sigortasý Fonu verilerini açýkladý. Buna göre, iþsizlik sigortasýnýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 tarihinden 31 Mayýs a kadar sisteme 1 milyon 763 bin 978 kiþi baþvuruda bulunurken, 1 milyon 544 bin 218 kiþi iþsizlik ödeneði almaya hak kazandý. Ayný dönemde toplam 2 milyar 337 milyon 492 bin TL ödeme yapýldý. Mayýs ayýnda ise iþsizlik ödeneðine 44 bin 491 kiþi baþvurdu. Mayýs ta 313 bin 860 kiþiye 105 milyon 327 bin TL ödendi. *** Dalga geçer gibi!.. L Oreal'in Türkiye Genel Müdürü Matthieu Serres, Türkiye de Kozmetik sektörünün krizden diðer sektörlere göre daha az etkilendiðini belirterek, insanlarýn krizde daha çok kendisine baktýðýný ve güzellik ürünlerine yöneldiklerini açýkladý. Serres'in açýklamasý þöyle: Kozmetik sektörü, krize en çok dayanan, krizden en az etkilenen sektör. Krizde insanlar kendilerini iyi hissetmek için kendilerine daha çok bakýyorlar. Kozmetik pazarýnýn Türkiye de bu yýl iki haneli rakamlara yakýn büyümesini bekliyorum. pikniðe giden çok sayýda vatandaþ, kene ýsýrmasý sonucu hastanelere baþvurdu. Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne önceki akþam üzeri yaklaþýk 150 kiþi kene ýsýrmasý þikayetiyle geldi. Yetkililer, genelde piknik yaparken vücutlarýnda kene olduðunu fark eden vatandaþlarýn kenelerin çýkarýlmasý için hastaneye baþvurduklarýný belirttiler. Farklý hastanelere gidenlerin de Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne yönlendirildiðini vurgulayan yetkililer, hastaneye baþvuranlarýn vücutlarýndaki keneler çýkarýldýktan sonra evlerine gönderildiklerini açýkladý. Evrensel

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber-Foto: Kamil ÖNTAÞ 09/06/2009 Pazartesi günü saat 18:00 de Hacýbektaþ halkýndan oluþan kiþilik bir grupla ve yeni kurulan Hacýbektaþ Müzisyenler ve Gösteri Topluluðunun da katýlýmýyla Rýfat Kartal Huzurevi sakinleri moral depoladýlar. Halkýmýzýn, büyüklerimizle iç içe olmasý için bu eðlenceyi gerçekleþtirdiklerini belirten Huzurevi Müdürü Hikmet ÞAHAN, önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Bu arada, çevre düzenlemesi bakýmýndan Huzurevi nin yaklaþýk 1,5 ay içerisinde farklý bir fiziksel görünüme kavuþtuðu da gözlerden kaçmadý. Giriþteki Kemer, asfalt yol, yeþillendirme çalýþmalarý ilk etapta göze çarpan yenilikler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Huzurevi sakinleri ile görüþmelerimizde bakým, temizlik ve bu tür müzikal etkinliklerle morallerinin bir kat daha arttýðýndan bahsettiler. Þu anda Huzurevinde 23 ü erkek, 11 i kadýn olmak üzere toplam 34 büyüðümüz, 7 si kadrolu, 18 i özel þirket çalýþaný toplam 25 Personelle hizmet devam etmektedir. GEREKLÝ TELEFONLAR Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber-Foto: Kamil ÖNTAÞ Patlýcaný ile meþhur olan Ayhanlar Köyü ve Cemel deki üreticiler havalarýn soðuk ve yaðýþlý gitmesinden dolayý ürünlerin iyi ve zamanýnda yetiþtiremediklerinden þikayetçiler yýlýnda domates ve biberin fiyatlarý iþçilik masraflarýný kurtarmazken 2009 yýlýnda da ayný olur düþüncesi ile birlikte ekili alan miktarý üçte bir oranýnda azaldý. Þu anda ekili alanlardaki yaþ sebzelerin de yeterli güneþi görmemesinden þikayetçi olan üreticiler fiyatlarýn geçen yýla oranla en az on kat artacaðýný belirttiler yýlýnda tarlada kuruþa alýcý bekleyen üreticiler 2009 yýlý hasat sezonunda yerli sebzelerin cep yakacaklarýný söylediler. Yaþ sebze ve meyvede Kooperatifleþme sürecinde görüyoruz ki çok gerilerde. Bu sebepledir ki ürünler imkansýzlýklar dolayýsýyla ancak civarlardaki pazarlara ulaþtýrýlmaktadýr. Ýhracattan tamamen uzak olan bölgemizdeki fiyat dengeleri de tamamen tesadüfe dayalý yýlýnda sekizinci aylarda halka açýk Pazar yerlerinde kuruþ a zor satan üreticiler bir ay sonra yani hasat mevsimi kalktýktan sonra ayný domatesi 1 TL ye kendileri almak zorunda kaldýlar. Ürünleri saklama koþullarý gerçekleþmediðinden dolayý bu manzara yýllarca önümüze çýkacaktýr. Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Bebek þampuaný, bezi, mamasý reklamlarýný izlerken bir gülümseme belirir yüzümüzde. Gereksinimleri karþýlansýn diye çaresiz bekleyen yavrucaklar için, diðerleri, ekran önü yavrularý, tanýtým yapmaktadýrlar. Eðer gördüðümüz bebeðe içimiz ýsýnmýþsa uzun süre bakarýz beyaz cama. Muhtemelen o sýrada bilinçaltýmýza kazýnýr satýlan ürünün markasý. Hadi diyelim ki bebekler için hazýrlanmýþ ürünlerde onlarýn bulunmasý katlanýlabilir sayýlsýn (Hoþ katlanýlamaz ya, neyse ) Peki ya diðerleri Örneðin bir turizm firmasý, bir emlak yatýrým bürosu niçin kullanýr bebekleri, çocuklarý? Güzel resim verirler, yüzlerdeki masum, sevecen, içten ifade bizi çekip, içine alýr ve biz, farkýnda olmadan o insancýklar eliyle az sonra nakit akýþý saðlayacak müþteriye döneriz de, ondan! Burada bir ahlaki ölçüt aramak dangalaklýktýr elbet! GDO lar Evimize Sinsice Giriyor Tanýtýmlar çoðunlukla ürünlerin içeriðine yönelik bilgi vermezler. Söz gelimi bir ayçiçeði yaðý tanýtýmýnda dünyada yapýlan araþtýrma sonuçlarýndan söz edilmez. Söz konusu madde insanýn ömrünü azaltan, doðrudan kanser yapan azýlý bir katildir aslýnda. Oysa biz ekranda samanlýðý seyran olmuþ bir aile görürüz ve masalarýnda ayçiçeði yaðý bulunur. Baþ aktör çocuklardýr. Çocuklar kendi fotoðraflarýyla hem annebabalarý, hem de kardeþlerini zehirlemek için kullanýlmaktadýr. O sýrada ekrandaki yavrunun sömürülmesi de cabasýdýr. Bir bebek mamasý firmasýnýn ürünlerinde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizma kullanýldýðýný çok iyi biliyorum sözgelimi! Ancak yasalar izin vermediði için size bu firmanýn kimliðini açýklayamýyorum. GDO larýn ne tür sýkýntýlar yarattýðýndan söz edebilirim, ancak hangi üründe bunlarýn kullanýldýðýný ticaret/rekabet her ne haltsa, o yasalar nedeniyle açýklamam olanaksýz. Ýþin alçakça olan yaný, o bebek mamasýnýn satýþý için, bir ajanstan getirtilmiþ bir bebeðin kullanýlmasýdýr! Her þeyi satýn alýnýr kýlan kapitalist ahlak(sýzlýk) önce ekrandan sýzar evimize, sonra ürüne döner! Kepazelik Diz Boyu! Geçende yazdým, ATV de bir utanç yarýþmasý var. Pýnar Altuð ve Erol Evgin sunuyor. Çocuklara þarký söyletiyorlar sözde! Yapým baþtan sona bir rezillik! Çocuk haklarý savunucularý neredeler bilmiyorum. Küçücük kýzlar tepeden ayaða boyanmýþ, üstlerinde sosyetik hatunlarý andýran parýltýlý giysiler, bu çocuklardan büyükleri taklit etmeleri istenmiþ, onlar da boktan þarkýlarda, beceriksizce, büyüklere benzemeye çalýþarak acýnasý bir hale düþüyorlar. Kalça kývýrtýyorlar, diþiliklerini acemice kullanýyorlar ve aþaðýlýk raiting aracýna kendilerini beðendirerek, gün birincisi olmak için yarýþýyorlar. Peki bu iðrenç pavyondan kimler para kazanýyor? Yapýmcýlar, sunucular, televizyon sahipleri, reklamcýlar ve ne bileyim bir sürü çocuklarý! Bu durumda insanýn canýný sýkan, yaþanan bu halin kanýksanmýþ olmasýdýr. Yani o çocuk, o manzaranýn doðal unsuruymuþ gibi davranýyoruz ve varlýðýný fark etmiyoruz bile. Çocuk Ýþçilere Taciz Ve Þiddet Ülkenin aðýr sorunlarýndan biri de malum çocuk iþçilerin çokluðu ve içinde bulunduklarý koþullar. Hiçbir sosyal güvenceleri olmaksýzýn, insani koþullardan yoksun çalýþan çocuk iþçiler, bir yandan da þiddete ve cinsel tacize uðramaktalar. Bir sokak hayvaný gibi itilip, kakýlan bu çocuklar hem ruhsal olarak derin bir yarayý yaþamakta, hem de geleceðin sevgisiz, acýmasýz toplumun temelini oluþturmaktalar. insan! Ama çocuklarýn ruhuna iðrençlik, bayaðýlýk iyiden sýzmýþ oluyor! Diyeceðim; biraz utanma beklemek hakkýmýz deðil mi? Her Alanda Çocul Ýstismarý Hepimiz yaþýyoruz, trafik ýþýklarý kýrmýzýya dönünce içinde bulunduðumuz araçlarýn etrafýný sarýyor çocuklar! Ellerinde leþ gibi bir bez, camlarý siler gibi yapýyorlar, ardýndan el açýp para istiyorlar. Para vermezsek ya küfürü basýyorlar, ya da o an akýllarýna gelen türlü yöntemlerle tehdit ediyorlar bizi. Muhtemelen onlarý, o araçlarýn önüne atanlarýn koyduklarý kotalar var ve zaman daraldýkça geriliyor trafik ýþýðý Maliyetleri düþük, varlýklarý deðersiz bu bedenler için ne söylenebilir ki! Görünen o ki; toplumsal duyarlýlýklar hýzla yitmekte, güzel bir dünya isteðimiz salt kendi çevremizden, çocuðumuzdan ibaret kalmakta! Yazýyoruz, söylüyoruz, isyan ediyoruz, ama biliyoruz ki sessiz bir toplumun bütün suç ortaklýðýný da yaþýyoruz. Birkaç aylýk çocuðunu sevgilisine peþkeþ çekmeye kalkan analar bu toplumda yaþýyor Ensest iliþkiler gün be gün ortaya çýkýyor, ama yüzümüz bile kýzarmýyor! Utancýmýzý gizlemek için baþýmýzý kaldýrýp, ses vermiyoruz iþte!

5 Dipnot Yayýnlarý ndan çýkan kitapta yer alan yüzlerce belge, aðýrlýklý olarak dönemin Ýskân Müdürü Dr. Reþad Tanyeri nin resmî talimatlarý, sürgün listeleri, telgraflar, sürgün mektuplarý, hastalýk ihbarnameleri, güvenlik, saðlýk, nüfus, ölüm, ulaþým konularýnda gerçekleþmiþ resmî yazýþmalardan oluþuyor. Sözkonusu belgelere göre 1938 yýlýnda Dersim halkýndan batýdaki yerleþim merkezlerine en az 7 bin, en çok 12 bin kiþinin sürüldüðü, Dersim 1938 Zorunlu Ýskân Kararý nýn hiçbir ölçü tanýnmadan, kadýnlara, hastalara, beþikteki bebeklere, askerlere, eþkýyayla çatýþmýþ kiþilere, yaþlý ve sakat insanlara bile uygulandýðý ortaya çýkýyor. Bir yük vagonunda gözlerini dünyaya açtýktan 6 yýl sonra, 1938 de, ailesiyle birlikte Dersim isyaný sürgünleri arasýna yine bir yük vagonunda katýlan Cemal Süreya nýn, Bizi bir kamyona doldurdular Tüfekli iki erin nezaretinde Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular Günlerce yolculuktan sonra bir köye attýlar Tarih öncesi köpekler havlýyordu... dizeleriyle anlattýðý, hayatýnda derin izler býrakan bu sürgüne iliþkin resmi yazýþmalar 71 yýl sonra ilk kez bu kitapla günyüzüne çýkarýyor CumhurÝyet Tarihinde Dersim in Önemi Kitapta 1938 de yapýlan geniþ çaplý öldürmelerden sonra Dersim coðrafyasýnýn önemli bir bölümünün Bakanlar Kurulu tarafýndan yasak bölgeler olarak ilan ediliþi; bu bölgelerin insanlarýnýn Batýya zorunlu ikâmete gönderiliþi; yasak bölge dýþýndaki yerlerden de sürgün edilenlerin olduðu; Batýya gönderilenlerin 1947 de geri dönmesine karþýn yasak bölge uygulamasýnýn 1950 ye kadar devam ediþinin yanýsýra katliamýn kronolojisi, zorunlu iskân kararýnýn temel özellikleri ele alýnýp sýrasýyla askeri harekâtlarý ve 1938 katliamý ve sürgün kararý titizlikle ele alýnmakta. Yaz-Sonbahar-Kýþ 1938 tarihlerini kapsayan, kitapta yer verilen belgelerde; Bakanlar Kurulu nun sadece 6 Aðustos 1938 tarihli kararýyla, haneden 5 bin kiþinin, 15 þehrin 50 kazasýna baðlý 922 köye zorunlu göçe tabi tutulduðu anlaþýlýyor. Belgelerde anlatýlan Dersim sürgünleri, sadece Erzincan tren istasyonundan Batý illerine gönderilenlerden ibaret olanlarý kapsýyor. Belgelerin, Elazýð dan gönderilen 5 bin kiþinin sürgünüyle ilgili önemli bir cetvel olduðu vurgulanan kitapta Elazýð ve Erzincan tren istasyonlarý üzerinden bin civarýnda kiþinin Batý illerine gönderilerek köylere serpiþtirildiði anlatýlsa da Elazýð üzerinden sürgün edilen ailelerin belgelerine henüz ulaþýlamadýðý söyleniyor. Aðýrlýklý olarak Ýskân Müdürü Doktor Reþad Tanyeri nin resmî yazýþmalarý, sürgün listeleri, telgraflar, sürgün mektuplarý, hastalýk ihbarnameleri, güvenlik, saðlýk, nüfus, ölüm, ulaþým konularýnda resmi yazýþmalardan oluþan belgelerde kullanýlan dil de dikkat çekici. Osmanlý dönemindeki raporlar baþta olmak üzere, tüm resmi belgelerde Dersim halký, bazen Kýzýlbaþlar, bazen Türkmenler, bazen Kürtler olarak geçerken sürgün yazýþmalarýnda ise genellikle muhacirler deyimi kullanýlmýþ. Dersimli sürgünler, belgelerde, Doðu Muhacirleri, Doðu Göçmenleri, Doðu Halký, Tunceli Muhacirleri gibi adlandýrmalarla yer alýyor. Ýsmail oðlu Þükrü nün mektubu Sevk sýrasýnda aileler parçalanýr, annebabasýndan ayrý düþen çocuklar olur. 19 Aralýk 1938 tarihli bir belgeye göre Denizli vilayetinden Ýstanbul Valiliðine gönderilen yazýda, Vilayetimizin Baþkarcý köyünden Ahmet in memleketinden gelen çocuklarýnýn vilayetinizin Karagümrük 58 kahvede Aydoðan Halil in yanýnda olduðunu göstermektedir. Dilek sahibi çocuklarýnýn yanýna aldýrýlmasýný istemektedir. Bu çocuklar vilayetinize ne zaman ve ne suretle gelmiþlerdir. Buraya aldýrýlmalarýnda kanuni mahzur var mýdýr? diye sorulur. Belge, anne-babanýn Denizli ye, çocuklarýnýn ise Ýstanbul a sürgün edildiðini ortaya koyar Binlerle ve hatta on binlerle ifade edilen Dersim sürgünlerinden yanlýþ yerlere gönderilen, iaþe alamayan ve aile bireylerinden ayrý düþenler olur. Kitapta sunduðumuz iki adet sürgün mektubu bu durumu ortaya koyar. 4 Ekim 1938 günü Ýstanbul Vilayet Yüksek Makamý na Sirkeci Ýskân Misafirhanesinde kalmakta iken dilekçe veren Ýsmail oðlu Þükrü, 4 ay evvel askerlikten terhis edilerek geldiðini, Pülümür Göneli köyüne gittiði zaman ailesinin sürgüne gönderildiðini öðrendiðini, Divriði Ýskân dairesine müracaat ettiðini, Erzincan a sorduklarýný, sonunda Tekirdað kafilesiyle kaldýðý yere geldiðini, Tekirdað da imkâný hayat bulamayarak ve fakir haliyle aile yuvasýna hasret kalarak mahvolacaðýndan kardeþinin bulunduðu yere gönderilmesini derin saygý ile yalvararak dilediðini bildirir. Musa oðlu Mustafa ise tarihli mektubu ile Uzunköprü Kaymakamýndan yanlýþ yere gönderildikleri için iaþe alamadýklarýndan yakýnýr. Sürgünler sadece Dersim den deðildir. Erzincan, Tercan ve Kemah tan da sürgün edilenler vardýr. Buradan sürgün edilenler de -ne tuhaftýr ki- Tunceli Muhacirleri içinde yer alýr. Bunlarýn Ýsmet Ýnönü nün Erzincan dan çýkarýlmasýný istediði Dersimli marabalar olduðu tahmin edilebilir. Bir belgeden, sadece Trakya ve Çanakkale ye kiþinin gönderildiði anlaþýlýr. Ýstanbul Valiliði ne gönderilen bu yazýda, yasak bölgeler halkýndan ele geçen 5-7 bin kiþinin memleketin muhtelif mahallerine nakilleri hakkýnda ekte nüfus cetvelleri de sunularak bilgi verilir. Askerden gelen de askerde olan da sürgün edilir. Sürgün kararýnýn asker-sivil, genç-yaþlý, zengin-fakir, bekâr-evli ayrýmý yapýlmadan uygulandýðý, sürgün edilen kiþiler arasýnda emzikteki bebekler in bile bulunduðu anlatýlan anlatýlan kitapta 1938 askeri harekâtýna katýlan bir askerin ve eþkýyalarla savaþanlarýn bile sürgün edildiði de þöyle anlatýlýyor: 1938 askeri harekâtýnda askeri kýtalar nezdinde mekkareci olarak görev yapan Aliþar ailesine mensup Hüseyin oðlu Mahmut Zengin dahi görevi bittikten sonra trenle sürgüne gönderilir. Devlete askeri hizmette bulunan kiþi dahi sürgünden kurtulamaz askeri harekâtý sýrasýnda askerlik hizmetinde olan bir kiþi askerlik dönüþü, daha önceden sürgüne gönderilmiþ ailesinin yanýna (sürgüne) gönderilir. Bir belgede askerde olduðu için henüz gelemeyen Ali oðlu Zeyni, Halil oðlu Dursun ve Þahverdi oðlu Ýsmail adlý göçmenlerin vazifeleri bittiðinde gelecekleri bildirilir. Baþka bir belgede ise Gülperi Eroðlu ailesinden Mehmet Ali ve Nazife Baþdan ailesinden Ýsmail Mahmut un askerde olduklarýndan sürgün yerine gelemedikleri belirtilir. (Öte yandan bu yazýþmalar, öteden beri resmi raporlarda yer alan Dersimliler asker vermiyor deðerlendirmelerinin gerçeði yansýtmadýðýný ortaya koyar.) 18 yaþlarýnda Gülabi oðlu Hasan eþkýyayla savaþýrken sað kolundan yaralandýðý için bir müddet Erzincan hastanesinde tedavi edilir ve daha sonra ailesiyle beraber sürgüne gönderilir tarihli bir belgede, Lüleburgaz a gönderilen Ali oðlu Hasan ýn Ýbrahim Uðurlu ailesinin çobaný olduðu ve onun da sevk jurnaline eklendiði (sürgün edildiði) belirtilir. Kýsacasý, asker, asker yardýmcýsý, çoban, eþkýyayla savaþan kiþi veya gazi olmak dahi, Dersimlilerin sürgüne gönderilmesine engel olamaz.

6 Suluca Karahöyük/NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Nevþehir Valiliði Ýl Tarým Müdürlüðü, Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðü, Gülþehir Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ve Nev- Kap Tarým Hayvancýlýk ve Gýda Sanayii Ticaret Limited Þirketi iþbirliði ile Nevþehir Ýli Gülþehir Ýlçesi Tuzköy Kasabasý Ýlköðretim Okulu toplantý salonunda Kapari Yetiþtiriciliði kursu 3 Haziran 2009 tarihinde baþladý. Ziraat Mühendisleri Zeynep Sinem ÇANAK ve Mesut ERARSLAN tarafýndan verilen 72 günlük kursa kasaba halkýndan 50 kursiyer katýlmakta olup, kursa kapari yetiþtiriciliði ile ilgili teorik dersler yanýnda 135 dekar alanda yetiþtirilen kapari bitkileri ile uygulamalý dersler yapýlacaktýr. Kapari tohumunun ekimi, fide yetiþtiriciliði, yabancý ot kontrolü, sulama, hasat, depolama ve yönetimi, fermantasyon ve pazarlama konularýný içeren eðitim programýna katýlan kursiyerlere Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðünce günlük 15TL ödeme yapýlacaktýr. Halk arasýnda gebere otu, kapara, deve dikeni, gebre, kargakavunu, yýlan kabaðý, yumuk, bugo, kepekçiçek, beri kemeri, menginlik, kedi týrnaðý, þebellah, hint hýyarý, gavur bostaný gibi çeþitli adlarla anýlan kapari bitkisi çalýmsý bir bitkidir. Bu bitkinin çiçek tomurcuklarý da ayrý adla anýlsa da bitki ve tomurcuk ayrýmý yapmak yerine bitkiden bahis ile yaygýn bir þekilde kapari ismi kullanýlmaktadýr. Çoðunlukla doðal ortamda kendiliðinden yetiþebilen çok sayýda dallarý ile geniþ bir yayýlma gösteren kökleri sayesinde topraðýn metrelerce altýna inen bu bitki yerde kümelenmiþ haline bakýlýp çalý yakýþtýrmasý yapýlabilmektedir. Birçok ülkede büyük miktarda tüketilen ve satýþý genellikle salamura þeklinde olan kapari; turþu, salata, pizza sosu olarak, balýk ve av etlerinin yanýnda garnitür olarak tüketilmektedir. Almanya da yapýlan bir araþtýrmada halkýn kapari salamurasý ve sosunu tam 472 çeþit yemekte kullandýðý ortaya çýkmýþtýr. Taze yada kurutulmuþ olarak yüzyýllardýr balgam söktürücü,solucan düþürücü,aðrý kesici olarak,romatizma,felç,diþ aðrýsý,dalak büyümesi rahatsýzlýklarýna karþý kullanýldýðý bilinmektedir. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Kamil ÖNTAÞ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü Kýrþehir Þube Müdürlüðünce Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðümüze bildirilen B.12.2.TMO / sayýlý yazý ile, 2009/ 2010 yýlý hububat alým döneminin yaklaþmasýndan dolayý üreticilerimizin T.M.O' ne ürün teslimi esnasýnda maðdur olmamasý için aþaðýda belirtilen hususlarýn Kamu Oyu ile paylaþýlmasýnýn uygun olacaðý kanaatine varýlmýþtýr. T.M.O. Tarafýndan Hububat Alýmlarýnda Ýstenecek Belgeler 1-ÇKS Belgesi (Ýnternet ortamýnda Ofis tarafýndan alýnacaktýr. Ýnternet Ortamýnda alýnamamasý durumunda Tarým Ýl/Ýlçe Müdürlüklerinden onaylý sureti istenecektir.) 2-Nüfus Cüzdaný Fotokopisi(T.C. Kimlik Numaralý), 3-Banka Kartý(Anlaþmalý Bankalardan birinde hesaba ait açýlmýþ), 4-Bað-Kur pirimi kesilmemesi için, çalýþtýðýna ya da emekli olduðuna dair belge fotokopisi(belge getirmeyenlerden % 1 Bað-Kur kesintisi yapýlmaktadýr. Önemli Uyarý Çiftçi Kayýt Sitemi (ÇKS) ÇKS ye kayýtlý üreticilerimizin, bir an önce Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine dosyalarýný teslim ederek, ekili ürün çeþidi ve ekili alanlarýný güncelletmesi gerekmektedir. ÇKS ye kaydý olmayan üreticilerimizin bir an evvel dosyalarýný hazýrlayarak Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine teslim etmeleri ve sisteme kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Dosyalarýný teslim etmeyen ve ÇKS sisteminde güncelleme yaptýrmayan üreticilerimizin alým esnasýnda T.M.O Kurumuna yapacaklarý itirazlar kabul edilmeyecektir. Bankada Toprak Mahsulleri Ofisi Adýna Hesap Açýlmasý: Ürün bedeli ödemeleri, T.M.O. Genel Müdürlüðünce doðrudan üreticilerin banka hesaplarýna aktarýlacaðýndan, önceki yýllarda olduðu gibi alýmlar anlaþmalý bankalarda T.M.O adýna hesabý ve banka kartý olanlardan yapýlacaktýr. Toprak Mahsulleri Ofisi adýna önceki yýllarda açýlan hesap ve kartlar, uzun süre kullanýlmadýklarý takdirde pasif duruma düþmüþ olabileceðinden, hesap açýlan banka ile görüþülerek, hesaplarýn aktif hale getirilmesi saðlanmalýdýr. Geçmiþ yýllarda hesap açtýrmayan üreticiler ile ilk defa bu yýl ürün teslim edecek üreticilerin mutlak surette aþaðýda isimleri belirtilen bankalardan birinde hasat zamanýndan önce hesap açtýrmasý ve banka kartýný almasý gerekmektedir.(banka kartýnýn üreticiye ulaþmasý,hesap açýlmasýndan sonra 1 ay kadar sürmektedir.) Hesap Açtýrýlýp, Kart Alýnacak Anlaþmalý Bankalar; 1-T.C.Ziraat Bankasý 2-Halk Bankasý 3-Akbank 4-Garanti Bankasý 5-Yapý Kredi Bankasý 6-Denizbank 7-ING Bank 8-TEB 9-Fortis Bank 10-HSBC 11-Albaraka Türk Katýlým Bankasý Rutubet: Ürün tesliminde herhangi bir problem yaþanmamasý ve üreticilerimizin maðdur olmamasý bakýmýndan,ürün rutubetinin düþük olmasý önem arz etmektedir. Bu bakýmdan hasadýn zamanýndan önce yapýlmamasýnda yarar bulunmaktadýr. Ürün Alýmlarýnda Dikkat Edilecek Genel Hususlar 1-Eski yýl mahsulü ve ithal ürünler hiçbir þekilde teslim alýnmayacaktýr. 2-Canlý haþere(ambar zararlýsý) ihtiva eden ürünler kesinlikle teslim alýnmayacaktýr. Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Doðuþ Engelliler Derneði'nin Belçika'dan gönderdiði 11 akülü araç, Kýrþehirli engellilere daðýtýldý. Belçika'dan Türkiye'deki engelliler için kurulan ve bugüne kadar birçok faaliyette bulunan derneðin son hamlesi ise Kýrþehirliler için akülü araç tahsis etmek oldu. Baðýþ yolu ile toplanan paralarla faaliyet gösteren dernek, 11 aracýn hemþerilerine ulaþtýrmanýn sevincini yaþýyor. Kýrþehir'de bu faaliyetleri yürüten ve derneðin Türkiye sorumlusu olan Emine Çelik'in yoðun çabasý ile getirilen araçlar, yeni sahipleri tarafýndan sevinçle karþýlandý. Doðuþtan engelli olan Duran Koç (57), yeni aracýnýn kullanýmýný yardýmseverler tarafýndan öðrenirken çok mutluydu. Daha önceden araç kullandýðý öðrenilen, fakat bir senedir aracýnýn arýza yapmasý sonucu kullanamadýðý için çok zor bir hayatý olduðunu söyleyen Koç, "Bu iþe sebep olanlardan Allah razý olsun. Günlük iþlerimizi kendi baþýmýza yapmak için bu tür araçlar bizim için hayati önem taþýyor" dedi. Kent Haber

7 7 60 lý 70 li yýllarda toplumsal mücadelenin içinde yer almýþ ya da o dalgadan etkilenmiþ insanlar bugün 40 lý- 50 li yaþlardalar. Bu kuþaðýn çocuklarý ise henüz lisede (yani ergenlik döneminin sonlarýnda) ya da üniversitede okuyor. Kiminin adý Ulaþ, kiminin Deniz, kiminin Umut, Güney, Devrim Geçmiþte solculuk yapan ve hala daha solcu kalmayý baþarabilen ebeveynlerin, ki çoðu geçmiþ kötü yaþanmýþlýklarýn aðýr izlerini taþýr, çocuklarýnýn siyasetle iliþkisinden (fazla ya da eksik) þikayetçidir. Bu þikâyetçi aileleri farklý kategorilerde deðerlendirmeye çalýþacaðým Bu kategorilerden ilki çocuklarýnýn siyasete ilgisizliðinden þikâyetçi olanlardýr. Kendileri çocuklarýný küçücük yaþlarýnda mitinglere götürseler, lokallerde baþkalarýyla tanýþtýrsalar, okullardaki solcu öðrencilere telefonlarýný verseler dahi bir türlü çocuklarý örgütlenmeye yanaþmaz Bunda mevcut toplumsal muhalefetin geriliði, devrimciliðin eski-demode kavramlar gibi görülmesi, örgütlerin baþarýsýzlýðý, gençlere yönelik sistemin farklý uyaranlar geliþtirmesi gibi faktörlerin etkisi vardýr. Ancak bir yerde de çocuklarýn, küçüklüklerinden beri kafalarýnda oluþan siyaset imgesiyle de alakalýdýr bu Çocukluðundan beri evdeki sohbetlerde anlamadýklarý konularý dinleyen, toplantýlarýn bitimini saatlerce bekleyen çocuklar, anne ve babalarýnýn bu iþi bir yaþam tarzýndan çok meslek gibi yapmasýndan dolayý siyasete yabancý büyümüþlerdir. Yani ebeveynlerin hayatýnda devrimcilik-solculuk; toplumsal dayanýþma iliþkileriyle, iyi komþuluklarla, sahici dostluklarla özcesi farklý bir yaþam tarzý arayýþýyla bezenmiþ bir hayat biçimi olamamýþtýr. Rutin tüzük, hizip tartýþmalarý, üstten siyaset okumalarý, delege hesabý toplantýlarý ile bezeli bir solculuk, çocuklarýn zihninde, babalarýnýn þirketteki fazla mesaileri ile eþ deðer, hatta daha bile can sýkýcýdýr. Tüm bunlara ergenlik çaðýndaki çocuklarýn ebeveynlerine baþkaldýrý hali ile kimlik edinmeye çalýþmasý da eklenince durum daha da vahimleþir. Ben Çektim O Çekmesinci ler Ýkinci bir kategori ise hala solcu olup çocuklarýný siyasetten uzak tutanlardýr Bu kiþilerin solculuklarý tartýþmalý olmakla beraber, az önce bahsettiðimiz devrimciliði bir yaþam biçimi olmaktan çýkarma hali bu kiþilerde daha da bir belirgindir. Devrimciliði en yakýnlarýyla birlikte paylaþacaklarý, kirlenmemiþ bir dünya yaratma çabasý, mücadeleyle arýnmanýn hazzýný yaþama arayýþý olarak görmediklerinden, ailelerini siyasete sokma gereði duymazlar. Üstelik sonunda kimi acýlarýn da yaþanabileceði meþakatli bir çabadan sevdiklerini uzak tutmak isterler. Bu kiþilere göre devrim eski bir efsanedir Bugün solcu kalmalarý ise genelde inandýklarýndan deðil eski arkadaþ gruplarýndan kopmak istemediklerindendir. Hal böyle olunca, olmayacak bir devrim için koþturacaðýna, çocuklarý iyi bir eðitim almalý, bu düzende önemli yerler edinip para kazanmalýdýr.tabii bu inanç yitiminin getirdiði tavrý 12 Eylül deki acýlarýn býraktýðý izlerle de açýklamak gerekir. Kendi çektiklerini çocuklarýnýn çekmesini istemeyen aileler çocuklarýný bilinçli bir þekilde siyasetten uzak tutmaktadýrlar. Gerçekten de bahsettiðimiz kuþak kimilerinin tahmin dahi edemeyeceði acýlar çekmiþtir. Bu acýlarý yaþayanlar hakkýnda ahkam kesmek de kolay deðildir. Ancak bu durum þöyle büyük ve kabul edilemez bir sorunu içinde barýndýrýyor: Hala daha örgütlü-solcu olarak kalmak Eðer bu kiþi çektiði acýlardan dolayý çocuðunu siyasetten uzak tutuyor ise örgütündeki, sendikasýndaki, partisindeki solcu gence ne anlatýyor? Nasýl oluyor da solun büyümesinde gençliðin öneminden bahsedebiliyor, ya da gençleri örgütlenmeye çaðýran deklarasyonlara imza atýyor? Orada örgütlenen gençler baþkalarýnýn çocuklarý olduklarý için olasý acýlarý çekebilir ama kendi çocuðu bunun dýþýnda mý kalmalýdýr? Baþkalarýnýn çocuklarý militan eylemliliklere giriþtiklerinde örgütün ismi duyulduðu için destekliyor hatta teþvik ediyor da kendi çocuðunu bu tarz eylemliklerden sakýnýyor mudur? Ýþte temel çeliþki budur. Yaþanan acýlarý ve onun yarattýðý psikolojiyi taþýyan bir insan, devrimci mücadelede bu tarz acýlarýn yaþanacaðý biliyor ve sevdiklerinin bunlarý yaþamasýný istemiyorsa, siyasetten bir adým kendini geri çekmeyi bilmek zorunda Aksi halde örgütünün sevmediði gençlerine ajitasyon çekmeye de hakký kalmaz. Kendi Karar Versin ciler! Üçüncü bir kategori de yine solcu olup, çocuðum kendi tercihini yapsýn diyenler Bu özgürlükçü fikirdeki aileler çocuklarýnýn ismini Mahir, Deniz gibi isimler koyanlara da kýzarlar. Çünkü onlar bu isimlerle çocuklarýna tercih hakký tanýmamýþ, çocuklarýný doðuþtan belli bir fikre baðlamýþlardýr. Onlara göre bu çok yanlýþtýr. Çocuklarý kendi kararlarýný kendileri vermelidir. Bu bahsettiðimiz aileler gerçekten yaþamlarýný devrimci kýlmýþlar, baþka bir yaþamýn nüvelerini kendi toplumsal iliþkilerine hakim kýlmýþlar ise zaten sonuçta çocuklarý da o iliþkinin, o düþünce sistematiðinin bir parçasý olacaktýr.ancak bu özgürlükçü ailelerin genelinde durum pek öyle olmaz. Bahsettiðim iliþki biçimi zaten yaratýlamadýðýndan kendi tercihini yapan çocuk aslýnda düzenin tercihini yapar. Çünkü hali hazýrda bir politik angajman hayatýn her alanýnda çocuðun bilincine yerleþtirilir. Çizgi filminden dizisine, okuldaki ders kitabýndan radyodaki müziðine kadar sistem zaten bir politik propaganda yapmaktadýr. Aman ben çocuðumu zorlamayým kendi karar versin diyen aile maça birkaç sýfýr yenik baþlamýþtýr yani. Gençlerin geneli, ben liberalizmi, faþizmi, Marksizmi okuyayým arasýndan tercih yapýp siyasete baþlayayým demez. Arkadaþ çevresi, kültürel kodlamalar, televizyon, gazete, okunan-okunmayan kitaplar vs tercihlerini belirler. O yüzden özgürlükçü ailelerin sonu çoðu zaman idealize ettikleri gibi olmaz.bu yazýda adý üstünde solcu aileleri tartýþmayan çalýþtýk. Yani þimdi patron olan eski solcularý deðil. O yüzden onlarýn çocuklarýyla kurduklarý siyasi iliþki kendilerine kalsýn. Ancak tekrar solculara dönersek bugünkü sol partilerin genelini orta sýnýf solcular oluþturduðu için solcu ailelerde klasik orta sýnýf çocuk sevgisini görmek mümkün. Yani çocuðunda kendisinde olmayanlarý görmek istemek Pek çok solcunun çocuðu baleden, resme, kurstan kursa, dershaneden dershaneye koþarken helak olur Solcu ailelerin kültürel zevkleri diðer orta sýnýflara göre daha elit olabildiði için tiyatro kurslarý Deniz isminde gençlerle dolar taþar.aslýnda bu yazýnýn yazarý, bir ergen psikologu ya da aile danýþmaný vs olmayýp kendisi sadece 70 li yýllarda solcu olan bir ailenin çocuðu olduðundan, neyin nasýl yapýlmasý konusunda pek de ahkam kesemez. Bu ailelerin çocuklarýna farklý yaklaþýmlarýný görmüþ bir kiþidir sadece. Ama bildiðim bir þey varsa o da þudur ki, devrimcilik tüm iliþkilere nüfuz etmiþ bir yaþam biçimi olmadýkça, aile yaþamý politikanýn dýþýnda durdukça, bu sorun hep sürecektir. Elbette ki kimse çocuðunu bir mülk olarak görüp onun fikir sistemine ipotek koymamalý Ama tüm insanlýk için baþka bir yaþamý kurmak isteyenler en azýndan ailelerinde bunun nüvelerini atabilir. O yaþam kültürüne alýþmýþ bir genç de toplumsal çürümeye kolay kolay adapte olamayacaktýr. Çünkü devrimcilik her þeyin özünde iyilik ve güzelliktir Öyleyse, gerisi de iyilik, güzellik Birgün Konya nýn Akþehir ilçesine baðlý Engili beldesi, AKP Adayý Karatay Selçuk Þehirli,. Sakarya'nýn Karasu ilçesine baðlý Kurudere beldesi MHP adayý Mehmet Alemdar. Sakarya'nýn Akyazý ilçesi AKP adayý Yaþar Yazýcý. Trabzon merkeze baðlý Gürbulak beldesi, AKP adayý Kemal Çoban. Elazýð'ýn Aðýn ilçesi, AK Parti adayý Mustafa Yentür. Muðla'nýn Fethiye ilçesine baðlý Seki beldesi CHP adayý Veli Yýldýz. Afyonkarahisar'ýn Bolvadin ilçesine baðlý Özburun beldesi, CHP Adayý Hasan Boyracý Çorum'un Mecitözü ilçesinde seçimini, CHP'nin adayý Selçuk Aksoy kazandý. Gaziantep'in Nizip Ýlçesine baðlý Salkým beldesi AKP adayý Ahmet Sönmez. Kütahya'nýn Gediz ilçesine baðlý Fýrdan beldesi AKP adayý Hüseyin Kalaycý. Çankýrý nýn Yapraklý ilçesi MHP adayý Hasan Basri Avþar Denizli'nin Çal ilçesi Selcen beldesi, CHP adayý Mehmet Atýlsýn. Niðde'nin Bor ilçesine baðlý Kýzýlca beldesi, CHP'li adayý Ýbrahim Gülümser kazandý. Adýyaman'ýn Besni ilçesine baðlý Çakýrhöyük beldesi, CHP adayý Hasan Özdemir. Mardin'in Nusaybin ilçesi Girmeli beldesi DTP adayý Ömer Altun. Þanlýurfa'nýn Birecik ilçesinde baðlý Ayran beldesi AKP Adayý Selahattin Alpay. Kýrþehir'in Çiçekdaðý ilçesine baðlý Köseli beldesi, DP Mehmet Saðlam. Ordu'nun Fatsa ilçesi Aslancami beldesi, CHP'nin adayý Mustafa Yazýcý. Adana'nýn Yumurtalýk ilçesine baðlý Kaldýrým beldesi, DP adayý Refik Þen Aydýn'ýn Koçarlý ilçesi, CHP'nin adayý Cengiz Þen. Giresun merkeze baðlý Duroðlu beldesi AKP adayý Murat Kýlýnçarslan. Kayseri'nin Tomarza ilçesine baðlý Dadaloðlu beldesi, CHP adayý Hüseyin Eker.

8 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Hulusi Güvel, son dönemlerde bazý büyük iþletmeler ve mandýralarda süt yerine kaçak yollarla ülkeye sokulan süt tozunun iþlenerek piyasa sürüldüðünü ileri sürdü. Güvel, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatýnýn düþmesinde süt tozu ithalatýnýn ve kaçak olarak ülkeye sokulan süt tozunun etkisi olduðunu vurguladý. Sütün neredeyse tamamýnýn 8-10 büyük firma tarafýndan satýn alýnarak iþlendiðini anlatan Güvel, bu firmalar arasýnda yaþanan yoðun rekabet baskýsýnýn süt üreticisine ve fiyatlara doðrudan yansýdýðýný kaydetti. Güvel, ülkedeki süt hayvancýlýðý potansiyelinin yeterince kullanýlamadýðýný, hükümetin yanlýþ politikalarý sebebiyle bu sektörde geliþme saðlanamadýðýný öne sürdü. Sadece Avrupa Birliði nden Dahilde Ýþleme Rejimi kapsamýnda 5 bin ton süt tozunun vergisiz ithal edildiðini, süt fiyatlarýnda fiyat istikrarý saðlanamamasý halinde hayvancýlýðýn tükenme noktasýna geleceðini aktaran Güvel, yüksek maliyete dikkat çekti. Türkiye de 1 kilogram yem fiyatýnýn hemen hemen 1 kilogram süt fiyatýna eþdeðer olduðunu dile getiren Güvel, Avrupa ülkelerinde bir kilogram sütün fiyatý 3-4 kilogram yem fiyatýna eþdeðerdir. Üreticilerimiz Avrupa Birliði ülkelerinden neredeyse iki katý fazla maliyetle üretim yaparken, Avrupalý üreticilerin yarýsý oranýnda bile teþvik alamamaktadýr. Bu sebeple yem fiyatlarýný aþaðý çekecek tedbirlerin hýzla alýnmasý gerekiyor. Ayrýca süt üreticilerine verilen teþvikler muhakkak artýrýlmalý, kaliteli süte yüksek prim desteði verilmeli. dedi. Türkiye de süt hayvancýlýðý alanýnda sahip olduðu potansiyelin yeterince kullanýlamadýðýnýn tüm otoriteler tarafýndan ifade edildiðini ancak iktidarýn uyguladýðý yanlýþ politikalar nedeniyle süt sektöründe yeterli geliþme saðlanamadýðýna iþaret eden Güvel, þöyle devam etti: Toplumun yarýsýndan fazlasý günlük beslenmelerinde hemen hiç süt tüketmiyor. Finlandiya da 139 litre, Ýngiltere de 100 litre, Ýtalya da 63 litre süt tüketilmesine raðmen Türkiye de bu miktar sadece 24 litre. Üreticilerimiz 1 litre sütü ortalama 55 kuruþtan satýyor, bu paraya kahveye oturduklarý zaman ancak bir bardak çay içebiliyorlar. Süt sýðýrcýlýðýnýn ekonomideki aðýrlýðýný artýrmak zorunluluðu var. Süt sýðýrcýlýðýmýz alarm vermekte. Ülkemizin bu konudaki muazzam potansiyelini doðru deðerlendiremezsek süt ve süt ürünleri anlamýnda gýda güvencemiz tehlike altýna girecektir. Ülkemizin yýllýk süt üretimi ortalama 12 milyon ton civarýndadýr. Ancak üretilen sütün kalitesi konusunda sorunlar var. Kaliteli süt sorunu sadece küçük ve orta ölçekli üreticilerin sorunu deðildir. Ne yazýk ki özellikle son dönemlerde bazý büyük iþletmelerde ve mandýralarda süt yerine kaçak yollarla ülkeye sokulan süt tozu iþleniyor. Kaliteli süt üretimi için uzun soluklu eðitim programlarýnýn uygulanmasý gerekiyor. Tüm ülkede olduðu gibi Adana ve Çukurova bölgesinde de iþletme ölçeðinin dünya standartlarýna göre küçük olduðunu ancak girdi maliyetlerinin bu denli yüksek ve teþviklerin bu denli düþük olduðu koþullarda üreticilerden iþletme kapasitelerini büyütmelerini beklemenin anlamsýz olacaðýný vurgulayan Güvel, Adana da Tarým Ýl Müdürlüðü verilerine göre 135 bin ton süt üretildiðini söyledi. Güvel, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn öncelikleri arasýnda süt üreticilerinin korunmasýnýn yer almasý gerektiðini vurguladý Ali Þimþek Amerika Birleþik Devletleri nin namusu Genaral Motors battý; ve devletleþtirildi. Yeni dönemin simgesi Toyota tarihinde ilk defa zarar ettiðini açýkladý. Bu haber gazetelerde çok küçük yer bulsa da aslýnda bir sembol olarak da neo liberalizmin çöküþünün açýk itirafýydý. Çünkü neo liberalizmin diðer adý Japon Mucizesi olarak anýlan Toyotaizm olarak da anýlýyordu.derinleþen krizde otomobil yine merkezde duruyor. Otomobil, bir imge olarak her zaman kapitalizmin baþarýsýný simgelemiþti. Bu anlamda kapitalist üretim biçimlerinin otomobil markalarýyla dönemselleþtirilmesi de çok anlaþýlýr nedenlere dayanýyor. Otomobil öncelikle Amerikan Rüyasý nýn özgürlük sembolüydü. Sýnýrlarý aþmanýn, hýzýn ve hareket etmenin aracý. Direksiyon sýnýrsýz ufuklara çaðýrýyordu sürücüyü. 19. yüzyýlda bir demir at olarak yollarý doldurmaya baþlayan otomobiller için tarihi kýrýlma aný Ford T modeliydi. Herkese Fordizm tarihleri arasýnda üretilen Ford T, seri üretilerek, maliyet ucuzlaþtýrýlarak orta sýnýflarýn da otomobillerindeki en büyük aþamadýr. T modeli otomobili aristokratlara ve burjuvalara dönük, süslü ve lüks kullanýmdan kurtararak, sade hatlarýyla, kolay kullanýmý ile bir efsane durumuna gelecektir. T model kapitalizm içindeki çok önemli bir evrenin de isim babasý olacaktýr: Fordizm. Henry Ford un bant tipi üretimi ve iþçilerin ayný zamanda tüketici olduðuna dair bilinci üretim biçiminde çok önemli dönüþümler yaratýyordu. Fordist kitle üretiminin temel öðeleri ayrýntýlý iþ bölümü, seri hareket ve sürekliliktir. Tüm bu öðeler 20. yüzyýl baþý kapitalist üretimine yabancý olmamakla beraber, ABD de bu yeni üretim organizasyon biçiminin ortaya çýkýþý, kitle üretimiyle elde edilen yüksek ürün miktarýnýn tüketilebileceði büyüklükte pazarlarýn oluþmasýna baðlý olmuþtur. Üretim artýþý ile birlikte ortaya çýkan yeterli sayýda vasýflý iþçi bulamama sýkýntýsý, emek tasarrufu saðlayan, özellikle de vasýflý emek gereksinimini ortadan kaldýran üretim tekniklerini son derece çekici kýlmýþtýr. Çeþitli parçalarýn depodan taþýnmasý, iþlemler için tezgahlara gidip gelinmesi, kullanýlan aletlerin atölye içinde getirilip götürülmesi vakit alýcý olmakla birlikte, ilk yýllarda üretim arttýkça bu üretim tekniði deðiþmemiþ, sadece ekip sayýsý çoðaltýlmýþtý da çeþitli parçalarýn fabrika içinde üretimine geçilmesiyle, Ford un zaten kýt bulunan vasýflý iþgücüne baðýmlýlýðý daha da arttý. Ýlk iþ bölümü, parçalarý taþýyanlarla, onlarý iþleyip monte edenler arasýnda gerçekleþtirildi. Taþýma iþleri için o sýrada ABD de bol ve ucuz bulunan göçmen iþçiler alýnmýþ, vasýflý iþçilerin fabrika içinde dolaþmalarý engellenerek sabit bir noktada çalýþmalarý saðlanmýþtý. Böylece, hem denetlenmeleri kolaylaþmýþ hem de yüksek ücretli iþçinin vakit kaybý önlenmiþti. Erkeksi baba: Chevrolet Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn refah devleti uygulamalarý, beyaz eþyalarýn alt-orta sýnýflara kadar yaygýnlaþtýrýlmasý, yükselen iyimserliðin simgesi otomobil ile perçinlenmiþti sonrasý Altýn Çað ýn kuyruklu, erkeksi çizgili, aile arabalarý mutlu yuvayý tamamlayýveriyordu. Hollywood filmlerinin gerçek aktörleri her zaman onlardý aslýnda. Ya da reklamlarda gülümseyen yüz. Amerikan arabalarýnýn yükseliþi 60 larýn sonuna kadar krizlerle sarsýlsa da devam etti. Sevimli bakýþlarýyla Alman Vosvos lar erkeksi babalarýna karþý çýksa da. Yuvarlak VW ler yumuþak, dolgun çizgileriyle ve gülümseyen kaportasýyla Fordizmin ilk kuþaðýnýn çocuklarýnýn isyan alametine dönmüþtü. Japonlar geliyor: Toyotaizm 1980 li yýllara gelindiðinde neo liberalizmin manifestosu Amerika dan deðil Japonya dan gelecektir yýlýnda ise Japonya 11 milyon otomobil ile dünyanýn bir numaralý oto imalatçýsý olmuþ, Amerika'yý sollamýþtý. Toyota kendi fabrikalarýnda uygulamaya baþladýðý yöntemlerle, Fordizmin disiplinli, standart, dikey ve katý yönlerini deðiþtirecektir. Toyotaizm de,ürün, parça ve görevler deðiþmektedir; ürünler pazarýn deðiþik bölümlerini (yaþ, cinsiyet, gelir grubu, vs.) hedef almakta ve raf süreleri çok daha kýsa olmaktadýr. Yeni, daha esnek üretimin bir kýsmý yeni teknolojilerle yapýlmaktadýr. Esnek otomasyon çeþitli mallar üretmek için genelmaksatlý makineler kullanmaktadýr. Bu bakýmdan iþçilerin birçok becerilere sahip olmalarý gerekmektedir. Çeþitli türlerdeki parça ve ürünlere olan taleple baþa çýkma sorunu, o anki taleple tamamen uygun mallarýn ýsmarlanmasýyla (tam-zamanýnda-üretim) çözülmektedir. 90 larýn mucizesi esneklik ve taþeronlaþmanýn adýydý Toyota. Sendikalarý üreten Fordist örgütlenmenin tam zýttýydý. Toyota tasarýmlarýyla da yeni bir dönemin sesiydi. Aile otomobilleri gitmiþ, yerine daha bireysel, yeni orta sýnýfý; en önemlisi de sayýlara artan kadýn profesyonel gözeten daha yumuþak çizgilere sahip otomobiller gelmiþti. Reklam kampanyalarý da özerk, bireysel, eðlenmeyi seven bu kitleye göre biçimlenmiþti. Bir dönem Türkiye de de yayýnlanan ve RTÜK tarafýndan yayýnlanan cüretli reklamý gibi: yukardan bin insan düþerse hemen aþaðý koþ ve arabaný çek Yoksa kaportan zarar görebilir. Evet, yeni dönemin simgesi Toyotaizm de çuvallýyor. *** Toyota tarihinde ilk kez zarar etti DünyanIn en büyük otomotiv þirketi Toyota, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren mali yýlda 4,4 milyar dolar (437 milyar yen) zarar ettiðini açýkladý. Þirket, önceki mali yýlda 1,72 trilyon yen kar etmiþti. Açýklamada, Toyota'nýn Mart 2010'da sona erecek mali yýlda ise 5,5 milyar dolar zarar etmesinin beklendiði de belirtildi. Toyota Baþkaný Katsuaki Watanabe yaptýðý açýklamada, ''Bu dönemde gelirlerimiz ve karýmýz ciddi biçimde geriledi. Zarar, özellikle ABD ve Avrupa olmak üzere araç satýþlarýndaki önemli kötüleþmeden kaynaklandý. ABD ve Avrupa'da finansal piyasalarýn ve küresel ekonominin düzelmesinin biraz zaman alacaðý görünüyor'' dedi. Toyota, bu mali yýlda önceki mali yýla göre, Japonya'da 243 bin, Kuzey Amerika'da 746 bin, Avrupa'da 222 bin, Asya'da 51 bin, Orta ve Güney Amerika ile Afrika ve Orta Doðu'da 84 bin adet daha az araç satmýþ oldu.

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı