YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)"

Transkript

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Selman ALMIŞ Danışman Yrd.Doç.Dr. Cevat ELMA Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2010

2

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Selman ALMIŞ Danışman Yrd.Doç.Dr. Cevat ELMA Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2010

4 KABUL VE ONAY Selman ALMIŞ tarafından hazırlanan Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yeterlikleri (Sinop İli Örneği) başlıklı bu çalışma, 25/12/2009 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan : Üye : Üye : Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / /

5 BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans tezinin, proje aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özen ile riayet ettiğimi, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan ve dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu taahhüt ederim. / / İmza Selman ALMIŞ

6 Eşim Songül ALMIŞ ile Oğlum Devin Raser ALMIŞ a i

7 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan, her aşamada benden destek ve bilgilerini esirgemeyen, titiz ve sağduyulu çalışmalarıyla beni yönlendirip danışmanlığımı üstlenen Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA ya, Çalışmalarım sırasında her zaman bana destek olan ve güvenen hocam Yrd. Doç. Dr. Sabit MENTEŞE ye, Eğitim hayatımda daima başarma gayretini aşılayan ve bu araştırmanın seçiminde önerilerini esirgemeyen Doç. Dr. Ekber TOMUL a, Ders aşamasında emeğini, sabrını, özverisini esirgemeyen hocalarım Prof.Dr. Kurtman ERSANLI ya, Yrd. Doç. Dr.Tuncay AKÇADAĞ a, M. Çağatay GÜVEN e ve Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖZYURT a, Kısa bir süre önce tanışmamıza rağmen, zaman ayırıp deneyimlerini paylaşan Yrd. Doç. Dr. Elife KILIÇ ile ingilizce çevirilerindeki yardımlarından dolayı Okutman Özlem Keserci ÖZTÜRK e, Tüm eğitim hayatım boyunca desteklerini esirgemeyen annem Sürayi ALMIŞ ile babam Pehlül ALMIŞ a, oğluma benden fazla zaman ayıran ablam Fethiye ALMIŞ a, her zaman olduğu gibi tez çalışmalarım esnasında da desteğini, güvenini ve yardımını esirgemeyen hayat arkadaşım Songül ALMIŞ a, En içten duygularımla teşekkür ediyorum. Ocak 2010 Selman ALMIŞ ii

8 ÖZET Öğrencinin Adı- Soyadı Anabilim Dalı Danışmanın Adı Tezin Adı Selman ALMIŞ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Cevat ELMA Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yeterlikleri (Sinop İli örneği) Bu araştırmanın amacı, Sinop il ve ilçe merkezlerindeki resmi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine İlişkin yeterliklerini okul yöneticileri ile öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Eğitim yöneticilerinin yeterlikleri uygun ortam oluşturma, bilgiyi elde etme/üretme, bilgiyi depolama, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma alt boyutları ile ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini öğretim yılında, Sinop il merkezinde ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışmakta olan tüm okul yöneticileri (213) ve öğretmenleri (1518) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile rastgele belirlenen 165 okul yöneticisi ve 338 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Tarama Modeli kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgi Yönetimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programında yapılmıştır. Veriler; betimleyici istatistikler, t testi, F testi, Welch testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Scheffe testi ve Tukey HSD testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. P<0,05 için tüm sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçların bazıları şunlardır: Okul yöneticileri kendilerini, uygun ortam oluşturma boyutunda en üst düzeyde; bilgiyi elde etme/üretme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma boyutlarında üst düzeyde, bilgiyi depolama boyutunda ise orta düzeyde yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler ise okul yöneticilerini, uygun ortam oluşturma ve bilgi kullanma iii

9 boyutlarında üst düzeyde; bilgi elde etme/üretme, bilgi depolama ve bilgiyi paylaşma boyutlarında ise orta düzeyde yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Yönetici görüşlerinde cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan eğitim bölgesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmamış, görev yapılan okul türü, branş ve yöneticilik kıdemi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen görüşlerinde yaş değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamış, cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan eğitim bölgesi ve okul türü değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tüm alt boyutlarda, yöneticiler ile öğretmenlerin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Eğitim Yöneticisi, Bilgi Yönetimi, Yeterlik. iv

10 ABSTRACT Student s Name and Surname Department s Name Name of the Supervisor Name of the Thesis Selman ALMIŞ Department of Educational Sciences Assis. Prof. Cevat ELMA Competences of Education Administrators about Knowledge Management (Cities of Sinop Sample) The purpose of this research is to determine Knowledge Management Proficiency of Education Administrators who work at Sinop province and district centers primary and secondary schools official according to principals and teachers. The proficiencies of training managers has been evaluated taken up in terms of creating a suitable environment competencies, knowledge acquisition/ generation, knowledge storage, knowledge share and using knowledge. The study population covers all principals (213) and teachers (1518) who worked in the primary schools and secondary schools in the center of Sinop and its county towns in academic year of. The sample of this study contains 165 principals and 338 teachers. In this research A Model of Searching Thoroughly is used. The data have been collected together with Knowledge Management Scale developed by the researcher. The analyses of the data have been made by using the SPSS 16 package program. In the analyses, descriptive statistics, test of t, test of F, test of Welch, test of Mann Whitney U, test of Kruskal Wallis, test of Scheffe and Tukey HSD test techniques had been used. All the results have been accepted statistically meaningful for p<0,05. Some of the results obtained from search: Principals see themselves as "competent at the highest level" in the sub-dimension of "creating a suitable environment, "competent at high level" in the sub-dimensions of knowledge acquisition/ generation, knowledge share and using knowledge and "competent at mid level in the sub-dimensions knowledge storage. Teachers see the school administrators as "competent at high level" in the sub-dimensions of creating a v

11 suitable environment and using knowledge, "competent at mid level" in sub-dimensions of knowledge acquisition/ generation, knowledge storage and knowledge share. No meaningful difference exists among principals opinions according to the variables of gender, age, professional seniority and education area while the differences are meaningful according to the variables of type of school, branch and managerial seniority. No meaningful difference exists among teachers opinions of according as the variables of age while the differences are meaningful according to the variables of gender, professional seniority, education area and type of school. In all subdimensions, between principals and teachers' perceptions were found statistically significant differences. Key Words: Education Administrator, Knowledge management, Competence. vi

12 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... İİ ÖZET... İİİ ABSTRACT... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLOLAR LİSTESİ... Xİİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ PROBLEM DURUMU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SAYILTILAR SINIRLILIKLAR ARAŞTIRMANIN TEMEL KAVRAMLARI... 6 İKİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE BİLGİ VE BİLGİ YÖNETİMİ KAVRAMLARI Veri Enformasyon Bilgi Bilgi Hiyerarşisi BİLGİ TÜRLERİ Açık Bilgi Örtük Bilgi BİLGİYİ DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER BİLGİNİN ÖNEMİ BİLGİ YÖNETİMİ BİLGİ YÖNETİMİNİN AMACI BİLGİ YÖNETİMİNİN YARARLARI BİLGİ YÖNETİM STRATEJİSİ vii

13 2.9 BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISINI OLUŞTURAN UNSURLAR Teknolojik Altyapı İnternet İntranet Veri Ambarı Veritabanı Elektronik Posta (Elmek) Grup Yazılımları Arama Motoru Bilgi Portalları Web Forumları Bilgi Yönetimi ve Örgüt Kültürü Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Yapı Bilgiyi Destekleyen Temel Yapılar Bilgi Merkezleri Takım Merkezli Yapı Uygulama Toplulukları Şebeke Örgütler Sanal Örgütler BİLGİ YÖNETİM SÜRECİ Bilginin Üretilmesi, Elde Edilmesi, Geliştirilmesi Elde Etme Kaynak Ayrılması Füzyon Bilgi Ağları Oluşturma Ortak Faktörler Bilginin Sınıflandırılması ve Saklanması Bilgi Haritası Bilginin Paylaşımı ve Transferi Bilginin Kullanımı Öğrenen Örgüt BİLGİ YÖNETİMİNDE ROLLER VE BECERİLER Bilgiyi Destekleme İşinin Bir Vizyon Olarak Benimsenmesi İletişimin Yönetilmesi Bilgi Eylemcilerinin Harekete Geçirilmesi viii

14 2.12 İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Bilgi Yönetimi Konusunda Türkiye de Yapılan Araştırmalar Bilgi Yönetimi Konusunda Yurtdışında Yapılan Araştırmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM ARAŞTIRMANIN MODELİ EVREN ÖRNEKLEM VERİ TOPLAMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ YAPI GEÇERLİĞİ VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR KİŞİSEL BİLGİLER I. ALT PROBLEM: OKULLARIN MEVCUT BİLGİ YÖNETİM ALTYAPISI NEDİR? II. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİLERİNİN ALGILARI HANGİ DÜZEYDEDİR? III. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ CİNSİYETLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? IV. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ YAŞLARINA GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? V. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ MESLEKİ KIDEMLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? VI. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ GÖREV YAPTIKLARI EĞİTİM BÖLGESİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? VII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ GÖREV YAPILAN OKUL TÜRÜNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? VIII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ BRANŞLARINA GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? IX. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ YÖNETİCİLİKTEKİ KIDEMLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? X. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN ALGILARI HANGİ DÜZEYDEDİR? ix

15 4.12 XI. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ, ÖĞRETMENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ, ÖĞRETMENLERİN YAŞLARINA GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XIII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ KIDEMLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XIV. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIĞI EĞİTİM BÖLGESİ DEĞİŞKENİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XV. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIĞI OKUL TÜRÜNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XVI. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ NE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ARASINDA ANLAMLI BİR FARK VAR MIDIR? BEŞİNCİ BÖLÜM TARTIŞMA VE YORUM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM x

16 16. ALT PROBLEM ALTINCI BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR ÖNERİLER Uygulamaya ilişkin öneriler Araştırmaya ilişkin öneriler KAYNAKÇA EKLER EK- 1: BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ (ÖĞRETMEN FORMU) EK- 2: BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ (YÖNETİCİ FORMU) xi

17 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Veri, Enformasyon Ve Bilgi İlişkisi Tablo 2: Bilgi Hiyerarşisi Tablo 3: Kodlaştırma ve Kişiselleştirme Stratejilerinin Karşılaştırılması Tablo 4: Bazı Bilgi Merkezli Örgütlerin Karşılaştırılması Tablo 5: Yapısal Biçimler ve Bilgi Tipleri Tablo 6: Bilginin Üretilmesi Modeli Tablo 7: Bilgi Paylaşımı: Olanaklar Ve Engeller Tablo 8: İş Tutumunu Etkileyen Faktörler Tablo 9: İlçelere Göre Evrene İlişkin Sayısal Veriler Tablo 10: İlçelere Göre Evrendeki Okul Sayısı ve Oranları Tablo 11: Örnekleme Alınan Okul Türleri ve Öğretmen Sayısı Tablo 12: Bilgi Yönetimi Ölçeğinin Faktör Analizi ve Madde Analizi Sonuçları Tablo 13: Bilgi Yönetimi Ölçeği Maddelerinin Ayrıldıkları Alt Faktörler, Alt Faktörlerinin Açıkladığı Varyans Oranları ve Cronbach Alfa Katsayıları Tablo 14: Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı Tablo 15: Kişisel Bilgiler Tablo 16: Okulların Bilgi Yönetim Altyapısı Tablo 17: Okulda Bilgi Yönetim Süreçleri ile İlgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri Tablo 18: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalaması, Standart Sapması ve Mann Whitney U-Testi Sonuçları Tablo 19: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 20: Okul Yöneticilerinin Bilgi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları.. 84 Tablo 21: Okul Yöneticilerinin Bilgi Depolamalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 22: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 23: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 24: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları xii

18 Tablo 25: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 26: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Depolamalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 27: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 28: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 29: Yöneticilerin Bilgi Yönetim Ölçeği Puanlarının Görev Yapılan Eğitim Bölgesi Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları Tablo 30: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 31: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Welch Testi Sonuçları Tablo 32: Okul Yöneticilerinin Bilgi Depolamalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 33: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 34: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 35: Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetme Yeterliklerinin, Yöneticilerin Branşlarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonucu Tablo 36: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 37: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 38: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Welch Sonuçları Tablo 39: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşma Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 40: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 41: Okulda Bilgi Yönetim Süreçleri İle İlgili Öğretmenlerin Görüşleri xiii

19 Tablo 42: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalaması, Standart Sapması Ve T- Testi Sonuçları Tablo 43: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 44: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Welch Sonuçları Tablo 45: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Depolamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 46: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 47: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 48: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturma Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 49: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretme Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 104 Tablo 50: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Depolama Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 51: Okul Yöneticilerinin Bilgi Paylaşma Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 52: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanma Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 53: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Eğitim Bölgesi Değişkenine Göre T- Testi Sonuçları Tablo 54: Yöneticilerin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Okul Türüne Göre Welch Testi Sonuçları Tablo 55: Yöneticilerin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Okul Türüne Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 56: Yöneticilerin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Okul Türüne Göre Welch Sonuçları Tablo 57: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin T- Testi Sonuçları xiv

20 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ Çağımızın anahtar kavramı değişimdir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve bilgi patlaması toplumun ekonomik, sosyal ve politik sistemini değişime zorlayan etkenlerin başında gelir. Bilgi ve teknoloji çağında bireylerin ve örgütlerin değişime uyum sağlamaları ve değişimi yönetmeleri kaçınılmazdır. Bilgi ve teknolojideki hızlı gelişme ürünlerin ve bilgilerin eskimesini, dahası bilginin geçersizleşmesini ve işlevsizleştirilmesini doğurmuştur. Bu durum Celep ve Çetin in (2003: 1) de belirttiği gibi bilginin zamanında ve etkili kullanılmasını gerektirmektedir. Bilginin sürekli gelişmesi her zaman kendi içinde hata ve yanılsama tehlikesi içeren bilginin (Morin, 2006: 1), kullanılmadan önce bilimin süzgecinden geçirilmesini, işlevsel kısımlarının alınıp kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bilginin önem kazandığı ve bilgi teknolojilerinin bu yeni toplumsal yapıyı biçimlendirmede itici rol üstlendiği çağımızda, bilgi yönetimi bütün örgütler için önemli bir uygulama olmuştur. Bilgi teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşmasının yanında, küreselleşmenin getirdiği rekabet nedeniyle, örgütler varlıklarını sürdürebilmek ve yarışabilmek için bilgi yönetim stratejileri geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü strateji örgütte işlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin özel kuralları ortaya koyar, belirlenen bu kurallar ile örgütün amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olur (Barutçugil, 2002: 101). Gelecekte rastlantılarla, beklenmeyenle ve belirsiz olanla karşılaşmaya ve bunların gelişimini, eylem sırasında edinilmiş bilgilere dayanarak değiştirmeye olanak veren strateji ilkelerini öğretmek gerekecektir (Morin, 2006: XVIII). Gelişmelere uyum sağlamak ve toplumsal değişmeleri olumlu yönde etkilemek için bilgiyi elde etmek ve bilgiyi üretmek, bilgiyi depolamak, bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi kullanmak, kısacası bilgiyi yönetmek eğitim örgütleri için de yaşamsal öneme sahiptir.

21 1.1 PROBLEM DURUMU Sürekli değişmelerin yaşandığı 21.yüzyılda ekonomik, politik, teknolojik gelişmelerden etkilenen ve aynı zamanda bu sistemleri etkileyen eğitim örgütleri, günün koşullarına uyum sağlamak ve bunun yanında toplumsal değişmelere yön vermek zorundadır. Değişimi başlatan ve yönlendiren bilgidir. Bilginin neden olduğu değişime uyum sağlamak yine bilgi sayesinde kolay ve hızlı gerçekleşir. Watson (2003), bu anlamda eğitim örgütlerinde de bilginin toplanmasının, sınıflandırılmasının, yeniden düzenlenmesinin, özetlenmesinin, saklanmasının, yeniden üretilmesinin ve kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştır. Bilgi toplumunda maddi üretim değil, bilgi üretimi önceliklidir. Bilginin kaynağını bilimsel düşünce ve bilgi teknolojisi oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda bilginin etkili bir şekilde kullanılması anlayışının ve değişmelerin eğitim örgütlerinde yaşanması kaçınılmazdır. Bilginin üretildiği, öğretildiği ve sunulduğu yerler olan eğitim örgütleri bilgi toplumu için vazgeçilmez örgütlerdir (Can, 2002: 2). Bütün örgütler gibi eğitim örgütleri de belli amaçlar için kurulurlar. Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde yönetsel süreçlerin sağlıklı işlemesi, tüm süreçlerde alınan kararlara bağlıdır. Gelecekle ilgili rasyonel kararlar verme durumundaki kişi ve örgütlerin bilgiyi elde etme/üretme, depolama, paylaşma ve kullanma yeteneklerine sahip olması bir zorunluluktur. Özden in (2008: 4) de belirttiği gibi, eğitim sistemindeki sorun, sistemin başlangıçta amaçladığı görevleri yerine getirmemesi ile birlikte, yeni gereksinimleri karşılayacak yeni yönetim stratejilerini ve yapılarını oluşturamamasıdır. Eğitim sistemimizin uygun strateji ve yapılarını oluşturmasının temel gerekliliklerinden biri de bilgi yönetimidir. Etkili bilgi yönetimi karmaşık ve dinamik bir çevrede örgütün var olan kaynaklardan nasıl yararlanılacağını ve uzun dönemde kimler tarafından, nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirler. Bilgi yönetiminde uygulanacak stratejiler günlük olarak tekrarlanan işlerin dışında, uzun dönemli geleceğe bağlı bir düzeni ilgilendirir. Böylece etkili bilgi yönetimi geleceği öngörerek örgütsel dinamizmi ve örgütsel gelişmeyi sağlar (Barutçugil, 2004: 55). Bilgi yönetiminde ortaya çıkan önemli engel bilginin üst kademelerde tutulmasıdır. Bilgi güçtür ancak bu güç paylaşıldıkça güçlenir. Okulda bilgi 2

22 yönetiminin lideri olarak okul yöneticisi paylaşılan bir okul kültürü oluşturduğu zaman, bilginin paylaşılmasını ve davranışa dönüştürülmesini başarabilir (Çelik, 1999: 60). Bilgi toplumu olmaya doğru ilerleyen bazı toplumlar geçiş sıkıntısı yaşamaktadır. Bu ülkelerdeki geçiş sıkıntılarının birçoğu eğitim örgütlerinden kaynaklanmaktadır. Bu hızlı değişim etkili eğitimi daha da önemli hale getirmiştir. Sürekli eğitim olgusu, geçmişte olmadığı kadar uygulama alanı bulmuştur. Eğitim örgütlerinin fonksiyonlarını yerine getirmeleri -meydana gelebilecek her türlü duruma karşı bilgilerini etkili kullanmaları ile mümkündür. Dünyada değişim, yenileşme ve gelişmeler eğitim örgütlerini, hem çıktılarını pazarlama hem de aldığı girdilerin beklentilerine cevap verme açısından iki yönlü etkilemektedir. Türk eğitim örgütleri bunun dışında kalmakla eleştirilmektedir (Özdemir, 2000: 1). Özden e (2008: 14-15) göre, bugün güçlü olmanın belirleyicisi bilgiyi depolamak değil, onu kullanma ve ondan yeni bilgi üretme kapasitesine sahip olmaktır. Bundan böyle toplumlardaki önde olma yarışının merkezini bilginin denetimi oluşturacaktır. Bu bağlamda eğitim örgütleri, öğrencilere gelecekte işe yarayacağı varsayılan bilgiyi yüklemek, ezberletmek yerine, geleceğin kestirilemeyeceği varsayılarak öğrenmeyi öğretmelidir. Bu da bilginin yönetilmesine bağlıdır. Bilgi yönetimi bilginin yarattığı değerin örgüt ve bireylerce algılanmasından sonra önemli hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler bilgiyi transfer etme, depolama, saklama, sınıflandırma ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma sunma bakımından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu yapının işlerlik kazanması ve örgütler için değer yaratması ise, yöneticilerin bilgi yönetimi konusunda ne kadar başarılı oldukları ile ilgilidir (Demirel ve Seçkin, 2008). Şişman ın (2002:138) da belirttiği gibi, okul yöneticileri okulun çıktılarını ve öğrencilerin başarılarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilirler. Okul yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler için bir model, bir öğretim kaynağı olmaları dışında eğitim ve öğretim ile ilgili verecekleri çeşitli kararlar, diğer insanlar ve okul süreçleri üzerinde etkileme güçleriyle okulun çıktılarını olumlu ya da olumsuz yönde dolaylı olarak etkileme gücüne sahiptirler. 3

23 Eğitim örgütlerinin bilgiyi başarılı bir şekilde yöneterek bilgi çağına uyum sağlamalarında, tüm çalışanlara, özellikle eğitim yöneticilerine, önemli görevler düşmektedir. Eğitim örgütlerinde bir model konumunda olan eğitim yöneticileri, bilgiye değer verip, çalışanların da değer vermesini sağlayacak örgüt kültürünü oluşturmalı, bilgi çağının gerektirdiği becerileri kazanarak, örgütlerinde bilginin elde edilmesi, üretilmesi, depolanması, paylaşılması ve kullanılması için gerekli teknolojileri ve örgütsel yapıları düzenleyip uygun ortam sağlayarak bilgi çağının insanını yetiştirebilirler. 1.2 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine ilişkin yeterliklerini yönetici ve öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Okulların mevcut bilgi yönetim altyapısı nedir? 2. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin algıları hangi düzeydedir? 3. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 4. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 5. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 6. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri görev yapılan eğitim bölgesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 7. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 8. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri branşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 9. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri yöneticilik kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 4

24 10. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin algıları hangi düzeydedir? 11. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 12. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 13. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 14. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri görev yapılan eğitim bölgesine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 15. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 16. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 1.3 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Bilgi çağının insanını yetiştirebilmek için okullarımızda görev yapan her kademedeki eğitim işgörenlerinin bilgi çağına uyum sağlamaları, bu çağın gerektirdiği becerileri kazanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme konusundaki yeterliklerini bilmek, hem okullarda ve eğitim sisteminde ortaya çıkan sorunların anlaşılması, hem de öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim gereksinimlerinin saptanması açılarından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırma bulguları bu anlamda öğretmen ve eğitim yöneticisi yetiştiren örgütlerin, programlarını yeniden gözden geçirmelerini ve eğitim sürecinde bilgi yönetimine gereken önemin verilmesini sağlayabilir. Araştırma konusu olan bilgi yönetiminin, insanı merkeze alan yönüyle, bulguların eğitim yönetiminde uygulanması halinde, örgüt sağlığını artıracağı, aynı veya farklı coğrafi bölgelerde bulunan öğretmen ve yöneticilerin hem öğretimsel hem de yönetsel anlamda ortak problemlerinin, işbirliği ve paylaşma kültürüne dayalı olarak etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı olacağı da söylenebilir. 5

ÖĞRENEN ÖRGÜT OLUŞUMUNDA BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ROLÜ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi.

ÖĞRENEN ÖRGÜT OLUŞUMUNDA BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ROLÜ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi. ii ÖĞRENEN ÖRGÜT OLUŞUMUNDA BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ROLÜ: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi Hasan AKKOÇ Danışman : Yard.Doç.Dr. Mustafa KURT iii Afyonkarahisar Şubat

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK 130 BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK ÖZ Ufuk DURNA * Yavuz DEMİREL ** Bu çalışmada; veri-enformasyon-bilgi arasındaki ayrım ele alınarak, bilgi yönetiminde bilgi ve bilgi türlerinin gerçek anlamları üzerinde

Detaylı

BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİ YÖNETİMİ TUTUMLARI İLE ÖĞRENEN OKUL(ÖRGÜT) ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİ YÖNETİMİ TUTUMLARI İLE ÖĞRENEN OKUL(ÖRGÜT) ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİ YÖNETİMİ TUTUMLARI İLE ÖĞRENEN

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ ADAYLARIN SINAVA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ ADAYLARIN SINAVA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠMDALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠMDALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠMDALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ĠLKOKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN ZAMAN YÖNETĠMĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARININ BÜROKRATİKLEŞME DÜZEYİ İLE ÖĞRETMEN MORALİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

İLKÖĞRETİM OKULLARININ BÜROKRATİKLEŞME DÜZEYİ İLE ÖĞRETMEN MORALİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER İLKÖĞRETİM OKULLARININ BÜROKRATİKLEŞME DÜZEYİ İLE ÖĞRETMEN MORALİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2012 Cilt 1 Sayı 2 http://www.jret.org Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) Bahittin DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKÇE İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim

İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN 2015 (Her Hakkı Saklıdır)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİ Hazırlayan: Öznur AYDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜVENÇ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA Hazırlayan: Ebubekir TORUN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı