YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)"

Transkript

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Selman ALMIŞ Danışman Yrd.Doç.Dr. Cevat ELMA Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2010

2

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Selman ALMIŞ Danışman Yrd.Doç.Dr. Cevat ELMA Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2010

4 KABUL VE ONAY Selman ALMIŞ tarafından hazırlanan Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yeterlikleri (Sinop İli Örneği) başlıklı bu çalışma, 25/12/2009 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan : Üye : Üye : Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / /

5 BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans tezinin, proje aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özen ile riayet ettiğimi, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan ve dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu taahhüt ederim. / / İmza Selman ALMIŞ

6 Eşim Songül ALMIŞ ile Oğlum Devin Raser ALMIŞ a i

7 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan, her aşamada benden destek ve bilgilerini esirgemeyen, titiz ve sağduyulu çalışmalarıyla beni yönlendirip danışmanlığımı üstlenen Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA ya, Çalışmalarım sırasında her zaman bana destek olan ve güvenen hocam Yrd. Doç. Dr. Sabit MENTEŞE ye, Eğitim hayatımda daima başarma gayretini aşılayan ve bu araştırmanın seçiminde önerilerini esirgemeyen Doç. Dr. Ekber TOMUL a, Ders aşamasında emeğini, sabrını, özverisini esirgemeyen hocalarım Prof.Dr. Kurtman ERSANLI ya, Yrd. Doç. Dr.Tuncay AKÇADAĞ a, M. Çağatay GÜVEN e ve Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖZYURT a, Kısa bir süre önce tanışmamıza rağmen, zaman ayırıp deneyimlerini paylaşan Yrd. Doç. Dr. Elife KILIÇ ile ingilizce çevirilerindeki yardımlarından dolayı Okutman Özlem Keserci ÖZTÜRK e, Tüm eğitim hayatım boyunca desteklerini esirgemeyen annem Sürayi ALMIŞ ile babam Pehlül ALMIŞ a, oğluma benden fazla zaman ayıran ablam Fethiye ALMIŞ a, her zaman olduğu gibi tez çalışmalarım esnasında da desteğini, güvenini ve yardımını esirgemeyen hayat arkadaşım Songül ALMIŞ a, En içten duygularımla teşekkür ediyorum. Ocak 2010 Selman ALMIŞ ii

8 ÖZET Öğrencinin Adı- Soyadı Anabilim Dalı Danışmanın Adı Tezin Adı Selman ALMIŞ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Cevat ELMA Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yeterlikleri (Sinop İli örneği) Bu araştırmanın amacı, Sinop il ve ilçe merkezlerindeki resmi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine İlişkin yeterliklerini okul yöneticileri ile öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Eğitim yöneticilerinin yeterlikleri uygun ortam oluşturma, bilgiyi elde etme/üretme, bilgiyi depolama, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma alt boyutları ile ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini öğretim yılında, Sinop il merkezinde ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışmakta olan tüm okul yöneticileri (213) ve öğretmenleri (1518) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile rastgele belirlenen 165 okul yöneticisi ve 338 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Tarama Modeli kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgi Yönetimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programında yapılmıştır. Veriler; betimleyici istatistikler, t testi, F testi, Welch testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Scheffe testi ve Tukey HSD testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. P<0,05 için tüm sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçların bazıları şunlardır: Okul yöneticileri kendilerini, uygun ortam oluşturma boyutunda en üst düzeyde; bilgiyi elde etme/üretme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma boyutlarında üst düzeyde, bilgiyi depolama boyutunda ise orta düzeyde yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler ise okul yöneticilerini, uygun ortam oluşturma ve bilgi kullanma iii

9 boyutlarında üst düzeyde; bilgi elde etme/üretme, bilgi depolama ve bilgiyi paylaşma boyutlarında ise orta düzeyde yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Yönetici görüşlerinde cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve görev yapılan eğitim bölgesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmamış, görev yapılan okul türü, branş ve yöneticilik kıdemi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen görüşlerinde yaş değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamış, cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan eğitim bölgesi ve okul türü değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tüm alt boyutlarda, yöneticiler ile öğretmenlerin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Eğitim Yöneticisi, Bilgi Yönetimi, Yeterlik. iv

10 ABSTRACT Student s Name and Surname Department s Name Name of the Supervisor Name of the Thesis Selman ALMIŞ Department of Educational Sciences Assis. Prof. Cevat ELMA Competences of Education Administrators about Knowledge Management (Cities of Sinop Sample) The purpose of this research is to determine Knowledge Management Proficiency of Education Administrators who work at Sinop province and district centers primary and secondary schools official according to principals and teachers. The proficiencies of training managers has been evaluated taken up in terms of creating a suitable environment competencies, knowledge acquisition/ generation, knowledge storage, knowledge share and using knowledge. The study population covers all principals (213) and teachers (1518) who worked in the primary schools and secondary schools in the center of Sinop and its county towns in academic year of. The sample of this study contains 165 principals and 338 teachers. In this research A Model of Searching Thoroughly is used. The data have been collected together with Knowledge Management Scale developed by the researcher. The analyses of the data have been made by using the SPSS 16 package program. In the analyses, descriptive statistics, test of t, test of F, test of Welch, test of Mann Whitney U, test of Kruskal Wallis, test of Scheffe and Tukey HSD test techniques had been used. All the results have been accepted statistically meaningful for p<0,05. Some of the results obtained from search: Principals see themselves as "competent at the highest level" in the sub-dimension of "creating a suitable environment, "competent at high level" in the sub-dimensions of knowledge acquisition/ generation, knowledge share and using knowledge and "competent at mid level in the sub-dimensions knowledge storage. Teachers see the school administrators as "competent at high level" in the sub-dimensions of creating a v

11 suitable environment and using knowledge, "competent at mid level" in sub-dimensions of knowledge acquisition/ generation, knowledge storage and knowledge share. No meaningful difference exists among principals opinions according to the variables of gender, age, professional seniority and education area while the differences are meaningful according to the variables of type of school, branch and managerial seniority. No meaningful difference exists among teachers opinions of according as the variables of age while the differences are meaningful according to the variables of gender, professional seniority, education area and type of school. In all subdimensions, between principals and teachers' perceptions were found statistically significant differences. Key Words: Education Administrator, Knowledge management, Competence. vi

12 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... İİ ÖZET... İİİ ABSTRACT... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLOLAR LİSTESİ... Xİİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ PROBLEM DURUMU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SAYILTILAR SINIRLILIKLAR ARAŞTIRMANIN TEMEL KAVRAMLARI... 6 İKİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE BİLGİ VE BİLGİ YÖNETİMİ KAVRAMLARI Veri Enformasyon Bilgi Bilgi Hiyerarşisi BİLGİ TÜRLERİ Açık Bilgi Örtük Bilgi BİLGİYİ DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER BİLGİNİN ÖNEMİ BİLGİ YÖNETİMİ BİLGİ YÖNETİMİNİN AMACI BİLGİ YÖNETİMİNİN YARARLARI BİLGİ YÖNETİM STRATEJİSİ vii

13 2.9 BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISINI OLUŞTURAN UNSURLAR Teknolojik Altyapı İnternet İntranet Veri Ambarı Veritabanı Elektronik Posta (Elmek) Grup Yazılımları Arama Motoru Bilgi Portalları Web Forumları Bilgi Yönetimi ve Örgüt Kültürü Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Yapı Bilgiyi Destekleyen Temel Yapılar Bilgi Merkezleri Takım Merkezli Yapı Uygulama Toplulukları Şebeke Örgütler Sanal Örgütler BİLGİ YÖNETİM SÜRECİ Bilginin Üretilmesi, Elde Edilmesi, Geliştirilmesi Elde Etme Kaynak Ayrılması Füzyon Bilgi Ağları Oluşturma Ortak Faktörler Bilginin Sınıflandırılması ve Saklanması Bilgi Haritası Bilginin Paylaşımı ve Transferi Bilginin Kullanımı Öğrenen Örgüt BİLGİ YÖNETİMİNDE ROLLER VE BECERİLER Bilgiyi Destekleme İşinin Bir Vizyon Olarak Benimsenmesi İletişimin Yönetilmesi Bilgi Eylemcilerinin Harekete Geçirilmesi viii

14 2.12 İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Bilgi Yönetimi Konusunda Türkiye de Yapılan Araştırmalar Bilgi Yönetimi Konusunda Yurtdışında Yapılan Araştırmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM ARAŞTIRMANIN MODELİ EVREN ÖRNEKLEM VERİ TOPLAMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ YAPI GEÇERLİĞİ VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR KİŞİSEL BİLGİLER I. ALT PROBLEM: OKULLARIN MEVCUT BİLGİ YÖNETİM ALTYAPISI NEDİR? II. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİLERİNİN ALGILARI HANGİ DÜZEYDEDİR? III. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ CİNSİYETLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? IV. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ YAŞLARINA GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? V. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ MESLEKİ KIDEMLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? VI. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ GÖREV YAPTIKLARI EĞİTİM BÖLGESİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? VII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ GÖREV YAPILAN OKUL TÜRÜNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? VIII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ BRANŞLARINA GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? IX. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ YÖNETİCİLİKTEKİ KIDEMLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? X. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN ALGILARI HANGİ DÜZEYDEDİR? ix

15 4.12 XI. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ, ÖĞRETMENLERİN CİNSİYETLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ, ÖĞRETMENLERİN YAŞLARINA GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XIII. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ KIDEMLERİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XIV. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIĞI EĞİTİM BÖLGESİ DEĞİŞKENİNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XV. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIĞI OKUL TÜRÜNE GÖRE ANLAMLI BİR FARKLILIK GÖSTERMEKTE MİDİR? XVI. ALT PROBLEM: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİYİ YÖNETME YETERLİKLERİ NE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ARASINDA ANLAMLI BİR FARK VAR MIDIR? BEŞİNCİ BÖLÜM TARTIŞMA VE YORUM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM ALT PROBLEM x

16 16. ALT PROBLEM ALTINCI BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR ÖNERİLER Uygulamaya ilişkin öneriler Araştırmaya ilişkin öneriler KAYNAKÇA EKLER EK- 1: BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ (ÖĞRETMEN FORMU) EK- 2: BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ (YÖNETİCİ FORMU) xi

17 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Veri, Enformasyon Ve Bilgi İlişkisi Tablo 2: Bilgi Hiyerarşisi Tablo 3: Kodlaştırma ve Kişiselleştirme Stratejilerinin Karşılaştırılması Tablo 4: Bazı Bilgi Merkezli Örgütlerin Karşılaştırılması Tablo 5: Yapısal Biçimler ve Bilgi Tipleri Tablo 6: Bilginin Üretilmesi Modeli Tablo 7: Bilgi Paylaşımı: Olanaklar Ve Engeller Tablo 8: İş Tutumunu Etkileyen Faktörler Tablo 9: İlçelere Göre Evrene İlişkin Sayısal Veriler Tablo 10: İlçelere Göre Evrendeki Okul Sayısı ve Oranları Tablo 11: Örnekleme Alınan Okul Türleri ve Öğretmen Sayısı Tablo 12: Bilgi Yönetimi Ölçeğinin Faktör Analizi ve Madde Analizi Sonuçları Tablo 13: Bilgi Yönetimi Ölçeği Maddelerinin Ayrıldıkları Alt Faktörler, Alt Faktörlerinin Açıkladığı Varyans Oranları ve Cronbach Alfa Katsayıları Tablo 14: Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı Tablo 15: Kişisel Bilgiler Tablo 16: Okulların Bilgi Yönetim Altyapısı Tablo 17: Okulda Bilgi Yönetim Süreçleri ile İlgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri Tablo 18: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalaması, Standart Sapması ve Mann Whitney U-Testi Sonuçları Tablo 19: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 20: Okul Yöneticilerinin Bilgi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları.. 84 Tablo 21: Okul Yöneticilerinin Bilgi Depolamalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 22: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 23: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 24: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları xii

18 Tablo 25: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 26: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Depolamalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 27: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 28: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 29: Yöneticilerin Bilgi Yönetim Ölçeği Puanlarının Görev Yapılan Eğitim Bölgesi Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları Tablo 30: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 31: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Welch Testi Sonuçları Tablo 32: Okul Yöneticilerinin Bilgi Depolamalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 33: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 34: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 35: Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetme Yeterliklerinin, Yöneticilerin Branşlarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonucu Tablo 36: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 37: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 38: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Welch Sonuçları Tablo 39: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşma Boyutuna İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 40: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Yönetici Görüşlerinin, Yöneticilik Kıdemi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 41: Okulda Bilgi Yönetim Süreçleri İle İlgili Öğretmenlerin Görüşleri xiii

19 Tablo 42: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalaması, Standart Sapması Ve T- Testi Sonuçları Tablo 43: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 44: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretmelerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Welch Sonuçları Tablo 45: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Depolamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 46: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 47: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 48: Okul Yöneticilerinin Ortam Oluşturma Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 49: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Elde Etme/Üretme Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 104 Tablo 50: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Depolama Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 51: Okul Yöneticilerinin Bilgi Paylaşma Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 52: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Kullanma Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 53: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin, Eğitim Bölgesi Değişkenine Göre T- Testi Sonuçları Tablo 54: Yöneticilerin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Okul Türüne Göre Welch Testi Sonuçları Tablo 55: Yöneticilerin Bilgiyi Paylaşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Okul Türüne Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Tablo 56: Yöneticilerin Bilgiyi Kullanmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Okul Türüne Göre Welch Sonuçları Tablo 57: Okul Yöneticilerinin Bilgiyi Yönetme Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin T- Testi Sonuçları xiv

20 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ Çağımızın anahtar kavramı değişimdir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve bilgi patlaması toplumun ekonomik, sosyal ve politik sistemini değişime zorlayan etkenlerin başında gelir. Bilgi ve teknoloji çağında bireylerin ve örgütlerin değişime uyum sağlamaları ve değişimi yönetmeleri kaçınılmazdır. Bilgi ve teknolojideki hızlı gelişme ürünlerin ve bilgilerin eskimesini, dahası bilginin geçersizleşmesini ve işlevsizleştirilmesini doğurmuştur. Bu durum Celep ve Çetin in (2003: 1) de belirttiği gibi bilginin zamanında ve etkili kullanılmasını gerektirmektedir. Bilginin sürekli gelişmesi her zaman kendi içinde hata ve yanılsama tehlikesi içeren bilginin (Morin, 2006: 1), kullanılmadan önce bilimin süzgecinden geçirilmesini, işlevsel kısımlarının alınıp kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bilginin önem kazandığı ve bilgi teknolojilerinin bu yeni toplumsal yapıyı biçimlendirmede itici rol üstlendiği çağımızda, bilgi yönetimi bütün örgütler için önemli bir uygulama olmuştur. Bilgi teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşmasının yanında, küreselleşmenin getirdiği rekabet nedeniyle, örgütler varlıklarını sürdürebilmek ve yarışabilmek için bilgi yönetim stratejileri geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü strateji örgütte işlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin özel kuralları ortaya koyar, belirlenen bu kurallar ile örgütün amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olur (Barutçugil, 2002: 101). Gelecekte rastlantılarla, beklenmeyenle ve belirsiz olanla karşılaşmaya ve bunların gelişimini, eylem sırasında edinilmiş bilgilere dayanarak değiştirmeye olanak veren strateji ilkelerini öğretmek gerekecektir (Morin, 2006: XVIII). Gelişmelere uyum sağlamak ve toplumsal değişmeleri olumlu yönde etkilemek için bilgiyi elde etmek ve bilgiyi üretmek, bilgiyi depolamak, bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi kullanmak, kısacası bilgiyi yönetmek eğitim örgütleri için de yaşamsal öneme sahiptir.

21 1.1 PROBLEM DURUMU Sürekli değişmelerin yaşandığı 21.yüzyılda ekonomik, politik, teknolojik gelişmelerden etkilenen ve aynı zamanda bu sistemleri etkileyen eğitim örgütleri, günün koşullarına uyum sağlamak ve bunun yanında toplumsal değişmelere yön vermek zorundadır. Değişimi başlatan ve yönlendiren bilgidir. Bilginin neden olduğu değişime uyum sağlamak yine bilgi sayesinde kolay ve hızlı gerçekleşir. Watson (2003), bu anlamda eğitim örgütlerinde de bilginin toplanmasının, sınıflandırılmasının, yeniden düzenlenmesinin, özetlenmesinin, saklanmasının, yeniden üretilmesinin ve kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştır. Bilgi toplumunda maddi üretim değil, bilgi üretimi önceliklidir. Bilginin kaynağını bilimsel düşünce ve bilgi teknolojisi oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda bilginin etkili bir şekilde kullanılması anlayışının ve değişmelerin eğitim örgütlerinde yaşanması kaçınılmazdır. Bilginin üretildiği, öğretildiği ve sunulduğu yerler olan eğitim örgütleri bilgi toplumu için vazgeçilmez örgütlerdir (Can, 2002: 2). Bütün örgütler gibi eğitim örgütleri de belli amaçlar için kurulurlar. Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde yönetsel süreçlerin sağlıklı işlemesi, tüm süreçlerde alınan kararlara bağlıdır. Gelecekle ilgili rasyonel kararlar verme durumundaki kişi ve örgütlerin bilgiyi elde etme/üretme, depolama, paylaşma ve kullanma yeteneklerine sahip olması bir zorunluluktur. Özden in (2008: 4) de belirttiği gibi, eğitim sistemindeki sorun, sistemin başlangıçta amaçladığı görevleri yerine getirmemesi ile birlikte, yeni gereksinimleri karşılayacak yeni yönetim stratejilerini ve yapılarını oluşturamamasıdır. Eğitim sistemimizin uygun strateji ve yapılarını oluşturmasının temel gerekliliklerinden biri de bilgi yönetimidir. Etkili bilgi yönetimi karmaşık ve dinamik bir çevrede örgütün var olan kaynaklardan nasıl yararlanılacağını ve uzun dönemde kimler tarafından, nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirler. Bilgi yönetiminde uygulanacak stratejiler günlük olarak tekrarlanan işlerin dışında, uzun dönemli geleceğe bağlı bir düzeni ilgilendirir. Böylece etkili bilgi yönetimi geleceği öngörerek örgütsel dinamizmi ve örgütsel gelişmeyi sağlar (Barutçugil, 2004: 55). Bilgi yönetiminde ortaya çıkan önemli engel bilginin üst kademelerde tutulmasıdır. Bilgi güçtür ancak bu güç paylaşıldıkça güçlenir. Okulda bilgi 2

22 yönetiminin lideri olarak okul yöneticisi paylaşılan bir okul kültürü oluşturduğu zaman, bilginin paylaşılmasını ve davranışa dönüştürülmesini başarabilir (Çelik, 1999: 60). Bilgi toplumu olmaya doğru ilerleyen bazı toplumlar geçiş sıkıntısı yaşamaktadır. Bu ülkelerdeki geçiş sıkıntılarının birçoğu eğitim örgütlerinden kaynaklanmaktadır. Bu hızlı değişim etkili eğitimi daha da önemli hale getirmiştir. Sürekli eğitim olgusu, geçmişte olmadığı kadar uygulama alanı bulmuştur. Eğitim örgütlerinin fonksiyonlarını yerine getirmeleri -meydana gelebilecek her türlü duruma karşı bilgilerini etkili kullanmaları ile mümkündür. Dünyada değişim, yenileşme ve gelişmeler eğitim örgütlerini, hem çıktılarını pazarlama hem de aldığı girdilerin beklentilerine cevap verme açısından iki yönlü etkilemektedir. Türk eğitim örgütleri bunun dışında kalmakla eleştirilmektedir (Özdemir, 2000: 1). Özden e (2008: 14-15) göre, bugün güçlü olmanın belirleyicisi bilgiyi depolamak değil, onu kullanma ve ondan yeni bilgi üretme kapasitesine sahip olmaktır. Bundan böyle toplumlardaki önde olma yarışının merkezini bilginin denetimi oluşturacaktır. Bu bağlamda eğitim örgütleri, öğrencilere gelecekte işe yarayacağı varsayılan bilgiyi yüklemek, ezberletmek yerine, geleceğin kestirilemeyeceği varsayılarak öğrenmeyi öğretmelidir. Bu da bilginin yönetilmesine bağlıdır. Bilgi yönetimi bilginin yarattığı değerin örgüt ve bireylerce algılanmasından sonra önemli hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler bilgiyi transfer etme, depolama, saklama, sınıflandırma ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma sunma bakımından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu yapının işlerlik kazanması ve örgütler için değer yaratması ise, yöneticilerin bilgi yönetimi konusunda ne kadar başarılı oldukları ile ilgilidir (Demirel ve Seçkin, 2008). Şişman ın (2002:138) da belirttiği gibi, okul yöneticileri okulun çıktılarını ve öğrencilerin başarılarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilirler. Okul yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler için bir model, bir öğretim kaynağı olmaları dışında eğitim ve öğretim ile ilgili verecekleri çeşitli kararlar, diğer insanlar ve okul süreçleri üzerinde etkileme güçleriyle okulun çıktılarını olumlu ya da olumsuz yönde dolaylı olarak etkileme gücüne sahiptirler. 3

23 Eğitim örgütlerinin bilgiyi başarılı bir şekilde yöneterek bilgi çağına uyum sağlamalarında, tüm çalışanlara, özellikle eğitim yöneticilerine, önemli görevler düşmektedir. Eğitim örgütlerinde bir model konumunda olan eğitim yöneticileri, bilgiye değer verip, çalışanların da değer vermesini sağlayacak örgüt kültürünü oluşturmalı, bilgi çağının gerektirdiği becerileri kazanarak, örgütlerinde bilginin elde edilmesi, üretilmesi, depolanması, paylaşılması ve kullanılması için gerekli teknolojileri ve örgütsel yapıları düzenleyip uygun ortam sağlayarak bilgi çağının insanını yetiştirebilirler. 1.2 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine ilişkin yeterliklerini yönetici ve öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Okulların mevcut bilgi yönetim altyapısı nedir? 2. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin algıları hangi düzeydedir? 3. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 4. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 5. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 6. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri görev yapılan eğitim bölgesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 7. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 8. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri branşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 9. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yöneticilerin görüşleri yöneticilik kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 4

24 10. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin algıları hangi düzeydedir? 11. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 12. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 13. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 14. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri görev yapılan eğitim bölgesine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 15. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 16. Okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 1.3 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Bilgi çağının insanını yetiştirebilmek için okullarımızda görev yapan her kademedeki eğitim işgörenlerinin bilgi çağına uyum sağlamaları, bu çağın gerektirdiği becerileri kazanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin bilgiyi yönetme konusundaki yeterliklerini bilmek, hem okullarda ve eğitim sisteminde ortaya çıkan sorunların anlaşılması, hem de öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim gereksinimlerinin saptanması açılarından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırma bulguları bu anlamda öğretmen ve eğitim yöneticisi yetiştiren örgütlerin, programlarını yeniden gözden geçirmelerini ve eğitim sürecinde bilgi yönetimine gereken önemin verilmesini sağlayabilir. Araştırma konusu olan bilgi yönetiminin, insanı merkeze alan yönüyle, bulguların eğitim yönetiminde uygulanması halinde, örgüt sağlığını artıracağı, aynı veya farklı coğrafi bölgelerde bulunan öğretmen ve yöneticilerin hem öğretimsel hem de yönetsel anlamda ortak problemlerinin, işbirliği ve paylaşma kültürüne dayalı olarak etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı olacağı da söylenebilir. 5

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 Vizyon Nedir? / 2 Okul Vizyonu Nedir? / 5 Okul Vizyonu Nasıl Geliştirilir? / 5 Okulun Vizyon İfadesinin Özellikleri Nelerdir?

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... 2 YÖNETİM VE OKUL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 4 Yönetsel egemenlik... 10 Yetke... 10 Yetki... 11 Makam Yetkisi... 11 Kişilik ve Uzmanlık

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7 İçindekiler Ön Söz xiii Teşekkür xiv Çeviri Editörlerinden... xv Kısım I Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Duyulan İhtiyaç 1 Bölüm 1 Konaklama Sektöründe Stratejik İnsan Kaynaklarına Giriş 3 Bunu Düşünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Spor Tesis İşletmelerinde Yönetim Süreci Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, organizasyon, yöneltme,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı