Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı. Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı. Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013"

Transkript

1 Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013

2 Yasal Çerçeve ANAYASA 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KESİN HESAP YÖNETMELİĞİ MEVZUATTAKİ DİĞER HÜKÜMLER

3 Anayasada Kesin Hesap Anayasanın Mali ve Ekonomik hükümlerini düzenleyen dördüncü kısmına bakıldığında Kesin hesaba ilişkin hükümler 164. maddede belirtilmiştir. İlgili maddeye göre; Kesin hesap, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca TBMM ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini Kesin hesabın verilmesinden sonra en geç yetmiş beş gün içinde TBMM ne sunar. Kesin hesap, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. Kesin hesabın ve genel uygunluk bildiriminin TBMM ne verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

4 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Kesin Hesap 5018 Sayılı kanunun 42. maddesinde, Kesin hesaba ilişkin hususlar şu şekilde özetlenebilir; TBMM, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca TBMM ne sunulur ve bir örneği Sayıştay a gönderilir.

5 Kanunda Bahsi Geçen Diğer Hususlar Kapsamdaki kamu idareleri için Kesin hesaba ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasarısı ile bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür. Ancak, bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi TBMM komisyonlarında öncelikle görüşülür. Mahalli idare bütçelerinin ve sosyal güvenlik kurumlarının kesin hesaplarının hazırlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır.

6 Kesin Hesap Yönetmeliği Kesin hesap yönetmeliği 26/04/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelikte bahsi geçen hususlar özetle şöyle sıralanabilir; Kesin hesaba ilişkin genel hususlara, Kesin hesaba eklenecek cetvel ve belgelerin neler olduğuna, İdare kesin hesaplarının kimler tarafından imza edileceğine, Kesin hesapların hazırlanmasında nelere dikkat edileceğine, Kesin hesapların verilme zamanına, Kesin hesap kanunu tasarısının hazırlanmasına ilişkin açıklamalar bulunur.

7 Mahalli İdareler İçin Bütçe ve Kesin Hesap Yönetmeliği 1 Mahalli idareler yönetmeliği 10/03/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelikte bahsi geçen hususlar özetle şöyledir; MADDE 40 Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür. Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir. Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın reddedilmesi halinde, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22 inci ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 30. maddesine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa bildirilir.

8 Mahalli İdareler İçin Bütçe ve Kesin Hesap Yönetmeliği 2 Bağlı idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kesin hesapları ayrıca Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmez. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesine göre büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir. MADDE 41 Kesin hesabı oluşturan cetveller; Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli Genel Mizan Bilanço Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Gerek duyulan diğer belgeler

9 Kesin Hesabın Hazırlanmasında Yararlanılan Diğer Kaynaklar Bütçe Kanunları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Tebliğ, Genelge, Genel Yazı, Yürürlükte bulunan diğer kaynaklar.

10 Kesin Hesap Sürecinde Görev Alan İdareler ve Kullanılan Modüller Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Müd. Strateji Geliştirme Başkanlığı İdarelerce Kullanılan Programlar Say2000i KBS Kesin Hesap Modülü E-Bütçe SGB.Net

11 Kesin Hesap Hazırlama Süreci Genel Bilgi Özel kesimde olduğu gibi kamu kesiminde de bir harcamanın yapılabilmesi için kaynağa ihtiyaç vardır. Kamu harcamalarının kaynağı ise bütçe kanunu ile verilen ödeneklerdir. Bütçe kanunu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur. Kesin hesap sürecinin ilk aşaması ise, Bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin Bütçe ve Mali Kontrol Gen.Müd. tarafından serbest bırakılması ile başlar.

12 Hatırlatma/Bilgi Notu 5018 Sayılı kanunun 42. maddesinde; «Kesin hesaplar, muhasebe kayıtları dikkate alınarak bütçe kanunun şekline uygun olarak çıkartılır.» ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden anlaşılması gereken; bütçe gelirine, bütçe giderine ve ödeneklere ilişkin gerçekleştirilen her türlü muhasebe işleminin Say2000i sisteminde kayıt altına alınarak, raporlandığıdır. Kesin hesabın hazırlanmasında kullanılan muhasebe sistemi, devlet muhasebesidir. Bütçe ve ödenek işlemlerinin muhasebe kayıtlarından nasıl çıkartılıp raporlandığını anlayabilmek için özel sektör muhasebe sistemi ile devlet muhasebesi sistemi arasındaki fark ve benzerliklerin ortaya konulması, işleyişi anlayabilmek açısından yararlı olacaktır.

13 Özel Sektör Muhasebesi ile Devlet Muhasebesi Arasındaki Fark ve Benzerlikler Özel sektörde faaliyet gösteren A firması100 TL lik yönetim gideri harcaması yapmış olsun. Dönem sonuna kadar yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir. Özelleştirme idaresinde görevli Bay A ya geçici görev yolluğu olarak kasadan 150 TL verilmiştir. Özelleştirme İdaresinin 150TL lik harcamayı yapabilmesi için Bütçe kanunu ile verilen ödeneğe ihtiyacı vardır. Ödenek hesapları 9 Kodlu nazım hesaplardır. 770 Gen.Yön.Gid. Hs Kasa Hs Gen.Yön.Gid. Hs Gen.Yön.Gid.Yan.Hs Gen.Yön.Gid.Yan. Hs Gen.Yön.Gid.Hs Dönem Karı Zararı Hs Gen.Yön.Gid.Hs Giderler Hs Kasa Hs Bütçe Giderleri Hs Gider Yan.Hs Faaliyet Sonuçları Hs Giderler H Bütçe Uygulama.Son.Hs Bütçe Giderleri Hs Gönd.Bütçe Ödenek.Hs. 901 Bütçe Ödenekleri Hs. *901 (1) Bütçe Başlangıç Ödeneği

14 MUHASEBE BİRİMİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN ÖDENEK İŞLEMLERİ 901 Hesap Hesap Küçük Ödenek Deposu 900 Hesap Büyük Ödenek Deposu 902 Hesap Hesap Küçük Ödenek Deposu 901 Hesap Hesap Küçük Ödenek Deposu

15 9 NAZIM HESAPLAR 90 ÖDENEK HESAPLARI 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 904 ÖDENEKLER HESABI 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI

16 MERKEZİ YÖNETİM İÇİN 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESAP DETAYI Bütçe Başlangıç Ödeneği Bütçe İle Yapılan Kesintiler Diğer Kanunlar Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek/Akreditif Artığı Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek/Taahhüt Artığı Sayılı Kanuna Göre Geçen Yıldan Devreden Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek Sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek Kurum Dışı Aktarmalarla Eklenen Ödenek Kurum Dışı Aktarmalarla Düşülen Ödenek Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen Ödenek Yılı İçinde Eklenen Ödenek Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Özel Gelir Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek Diğer Kanunlar Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek/Akreditif Artığı Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek/Taahhüt Artığı S.Kanuna Göre Ertesi Yıla Devredilen Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesi Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek Sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesi Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek

17 BELEDİYELER İÇİN 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI Bütçe Başlangıç Ödeneği Diğer Kanunlar Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek/Akreditif Artığı Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek/Taahhüt Artığı Sayılı Kanuna Göre Geçen Yıldan Devreden Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı Sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesi Gereğince Geçen Yıldan Devreden Ödenek Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen Ödenek Yılı İçinde Eklenen Ödenek Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek Diğer Kanunlar Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Ertesi Yıla Devredilen Ödenek/Taahhüt Artığı S.Kanuna Göre Ertesi Yıla Devredilen Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı Sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesi Gereğince Yıla Ertesi Devredilen Ödenek Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek Tek Muhasebe Birimi Olan İdarelerde Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler

18 MONOGRAFİ (1) Türkiye İşbirliği Kalkınma İdaresi muhasebe birimine, Bay A tarafından konferans salonu yapımı için TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Muhasebe biriminin yapacağı işlemler şunlardır; 1oo Kasa Hs Emanetler Hs Üst yöneticinin uygun görmesi ile muhasebe birimine yatırılan tutar bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak tertibe ödenek kaydedilmesine karar verilmiştir. 333 Emanetler Hs Gelirler Hs Bütçe Gelirleri Yansıtma Hs Bütçe Gelirleri Hs Yapılan bağışa yönelik gerekli evraklar SGB na gönderilerek ödenekleştirilmesi sağlanmıştır.

19 Ödenek işlemleri iki safhada gerçekleştirilir; İlki Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe Sistemi üzerinden yapılan işlemler, İkincisi Muhasebat Genel Müdürlüğü Say2000i Sistemi üzerinden yapılan işlemler.

20 Kesin Hesap Hazırlama Süreci E-Bütçe Safhası Bütçe kanunu ile verilen ödeneklere ilişkin tüm işlemler E-Bütçe sisteminde yürütülür. SGB ler ödeneklere ilişkin yapacakları işlemlerde, E-bütçe sistemine giriş yaparak ekleme, düşme, aktarma, tenkis gibi işlemleri gerçekleştirirler.

21 E-Bütçe sisteminde her hangi bir muhasebe kaydı oluşmaz. Sistemde yer alan Muhasebata Gönder butonuna basıldığında ödeneklere ilişkin yapılan tüm işlemler Say2000i sistemine muhasebe kaydı olarak yansır.

22 Kesin Hesap Hazırlama Süreci Say2000i Safhası Daha öncede belirtildiği üzere E-Bütçe sisteminde; bütçe geliri, bütçe gideri ve ödenek işlemlerine ilişkin her hangi bir muhasebe kaydı oluşmamaktadır. Muhasebe kayıtları, Muhasebat Genel Müdürlüğünün, idarelerinin kullanımına sunduğu Say2000i sisteminde oluşturulmakta, cetvel ve rapor olarak türetilmektedir. Say2000i ve E-Bütçe arasında var olan entegrasyon sayesinde, E-Bütçede gerçekleştirilen Ödenek İşlemleri, Say2000i sistemine aktarılmaktadır. Muhasebe birimlerinde görev yapanlar ise, Say2000i sistemine düşen ödenek işlemlerinin, muhasebe kaydına dönüşmesini sağlamaktadırlar.

23 Kesin Hesap Hazırlama Süreci Say2000i Safhası E-Bütçede gerçekleştirilen bir ödenek gönderme işlemi Say2000i ekranına aşağıdaki şekilde yansır. Muhasebe biriminde görevli olan kullanıcı, Muhasebe İşlem Fişi (MİF) oluşturma butonuna bastığında, ödenek işlemi muhasebe kaydı olarak say2000i sistemine girer

24 Say2000i sistemine E-Bütçeden gelen ödeneklerin muhasebeleşmesi için «MİF Oluştur» butonuna basıldığında aşağıdaki kayıtlar oluşur. MONOGRAFİ (2) Türkiye İşbirliği Kalkınma İdaresi Strateji Birimi tarafından E-Bütçede şartlı bağışa yönelik gerekli ödenek işlemleri yapılarak, ödeneğin tamamı C birimine gönderilmiştir.say2000i de oluşacak muhasebe kayıtları şunlardır; 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs Bütçe Ödenekleri Hs (17) Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım 902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hs. 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs Ödeneği alan C biriminin say2000i sisteminde oluşacak ödenek kaydı da şu şekilde olacaktır. 903 Kullanılacak Ödenekler Hs Ödenekler Hs Not; Yukarıda say2000i sistemi tarafından oluşturulan şartlı bağış ve yardıma ilişkin ödenek kaydı tüm genel yönetim için aynı hesap hareketlerini ihtiva eder. Farklılık, merkezi yönetim için bu işlemlerin Say2000i sisteminde otomatik oluşması, Mahalli İdareler için ise kendi kullandıkları programlar üzerinden yapılmasıdır.

25 E-Bütçeden Gelen Ödeneklerin Muhasebe Kaydı Olarak Say2000i de Oluşması Aşağı ekrandaki bir başka işlemde, Say2000i sistemine, E-Bütçeden gelen bir başlangıç ödeneğinin muhasebe kaydı olarak düşmesi gösterilmiştir. Gerçekleşen bu işlem ile yapılacak olan harcamaların kaynağı kayıtlara girmiş bulunmaktadır.

26 Muhasebe kaydı oluşan her türlü ödenek işlemi Kesin hesap cetvellerinin ilgili tablo ve sütunlarına dağılır. Gerçekleştirilen ödenek işlemi bir başlangıç ödeneği olduğundan kesin hesap cetvelinde başlangıç ödeneği sütununa gelmiştir. Bu raporlar Say2000i nin rapor modülü olan KBS den alınır.

27 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) KBS sistemi ile kullanıcılar, internet ortamından kesin hesaba ilişkin tablolarını görme ve çıktı alma imkanına sahip olurlar. KBS sisteminden Say2000i bağlantısı olmayan idarelerde Maliye Bakanlığına gönderdikleri veriler ölçüsünde yararlanır.

28 Kullanıcılar kesin hesap rapor menüsünden tüm tablolarını görme imkanına sahiptir.

29

30 Muhasebe Kaydı Oluşan Her Türlü Bütçe Geliri ve Bütçe Gideri de Kesin Hesap Cetvellerinin İlgili Tablo ve Sütunlarına Dağılır. Aşağı ekrandaki işlem, İdarece yapılan bir bütçe giderinin muhasebe kaydıdır.

31 Muhasebe ile kayıt altına alınan her harcama, Kesin hesap gider cetvellerinde, gider sütununda gözükürken, gelire ilişkin yapılan kayıtlarda kesin hesap gelir cetvelinde gözükür. Gerçekleştirilen işlem bir bütçe harcaması olduğundan kesin hesap cetvelinde gider sütununa gelmiştir. Kesin hesabı oluşturan bu cetvellerde KBS sisteminden alınır.

32 Yapılan bazı hatalar Yeterli ödenek olduğu halde zamanında ödenek gönderme işlemi yapıl(a)madığından ödenek üstü harcamaya sebep olunması, E-Bütçeden yapılan işlem türünün konuya uygun olmaması, Yapılan ödenek işlemlerinin mükerrer oluşması, Yeterli ödenek olmamasına rağmen, ödenek gönderme işleminin yapılması vb.

33 İdare Kesin Hesaplarının Maliye-TBMM- Sayıştaya Gönderilme Safhası Genel ve özel bütçeli kurumlarda cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Nisan ayının on beşine kadar iki nüsha halinde kontrol amaçlı olarak Bakanlığa (Muhasebat Gen.Müd.) gönderilir. Karşılıklı mutabakat sağlanması halinde Mayıs ayının on beşine kadar ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanarak dört nüsha olarak Bakanlığa tekrar gönderilir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Mayıs ayının on beşine kadar bir örneğini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, bir örneğini Sayıştay Başkanlığına ve bir örneğini de merkezi yönetim kesin hesabına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderirler.

34 İdarelerin, Kesin Hesaplarına Ekleyecekleri Cetveller İdarelerinin genel ve özel bütçeli idare ve DDK olmasına göre eklenecek cetvellerin sayısı yönetmeliğe göre farklılık arz eder. Genel bütçeli idarelerin mizan ve gelir cetvelleri Bakanlıkça hazırlandığı için idare kesin hesaplarında bulunmazlar. Özel bütçeli idareler ve DDK ise gerek mizan cetvellerini gerekse gelir cetvellerini kesin hesaplarına eklemek zorundadırlar. Kesin hesap yönetmeliğine göre eklenecek cetveller özetle şunlardır: Mizana ilişkin cetveller,(genel bütçeli idareler eklemezler) Bütçe giderlerine ilişkin cetveller, Bütçe gelirlerine ilişkin cetveller,(genel bütçeli idareler eklemezler) Taşınır cetvelleri, Diğer cetveller.

35 Kesin Hesap Kanunu Tasarılarının Maliye- TBMM-Sayıştaya Gönderilme Safhası Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden gelen kesin hesap cetvelleri Maliye Bakanlığınca konsolide edilerek Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hazırlanır. Hazırlanan kanun tasarısı gerekçesi ile birlikte, izleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar, Başbakanlığa bir örneği de Genel Uygunluk Bildirimi hazırlanması için Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Bakanlar Kurulunca TBMM ne sunulan kesin hesap kanun tasarısı, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte görüşülüp kanunlaşır.

36 Kesin Hesap İdare kesin hesapları, Maliye bakanlığınca konsolide edilerek, Merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı hazırlanır Sayılı kanunun 42 inci maddesine göre kesin hesap kanunu tasarısına eklenmesi zorunlu olan cetvel ve belgeler şunlardır. a) Genel mizan, b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması, d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı, e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller, f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, g) Taşınır cetvelleri, h) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler, yer alır.

37 Kesin Hesap Kanunu Strateji Geliştirme Birimleri Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tasarı, Maliye Bakanlığınca, Haziran ayı sonuna kadar TBMM ne sunulmak üzere Başbakanlığa, Genel uygunluk bildirimi için Sayıştay a gönderilir. tarafından hazırlanan Kesin hesaplar incelenmek amacıyla 2 Nüsha halinde Muhasebat Gen.Müd.Kesin hesap şubesine gönderilir. Karşılıklı Mutabakat halinde kesin hesaplar İlgili bakan ve üst yöneticiler tarafından imzalanır. Kesin Hesap Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda Görüşülerek Kanunlaşır. Genel Bütçeli İdareler ve Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar hazırladıkları kesin hesapları 4 nüsha halinde 15 Mayıs tarihine kadar Muhasebat. Gen. Müd. ne gönderirler

38 Teşekkür Ederim.

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Necdet ATICI Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ 3 üncü maddesinde bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 83-107 Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Vasfi Haftacı Cemkut Badem ** Özet: Türkiye de özellikle son

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı