YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI IBM YAZILIM AKADEMİSİ YARIŞMASI IBM YAZILIM AKADEMİ YARIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI IBM YAZILIM AKADEMİSİ YARIŞMASI IBM YAZILIM AKADEMİ YARIŞMASI"

Transkript

1 <SUPERNATURAL> YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI <jsf:aktif ŞEHİR YÖNETİMİ/> IBM YAZILIM AKADEMİSİ YARIŞMASI

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1-35 Sayfa Sayfa Gereksinimler Tasarım Ek Gereksinim Belgeler Değişiklik Geçmişi Amaç Kapsam Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılacak Özellikler Inovasyon Sikayetvar Beyoglu Mobil Swot Analizi İş Kırılım Yapısı Fonksiyonel Gereksinimler Tanımlamalar ve Kısaltmalar Referanslar Kullanılacak teknolojiler Web 2.0, Modelleme IBM Teknolojileri Web Service ve SOA Aktör Sözlüğü Kullanım Senaryoları Mimari Şemalar Class E-R Varsayımlar, Bağımlılıklar Site Haritası Gantt Çizelgesi Pert Çizelgesi Kullanım Senaryo Raporları Activity Diyagramları Sequence Diyagramları STK Araştırma Sayfa Ek Bilgiler Röportaj Kullanım Senaryosu Notasyonu Kodlama ve Çıktı Arayüz Tasarımı Sayfa Yazılım Ölçüm ve Testleri Yazılım Projesinin Ölçümü Maliyet Analizi IBM Geri ödeme analizi ve net bugünkü değer analizi YAZILIM <SUPERNATURAL> Yazılım Projesinin Testi Son Kullanıcı Testleri Uç Birim Testleri AKADEMİSİ Sayfa 296 <jsf:aktif şehir yönetimi/> Doküman Dizini Dizin 296 Erkin DEVECİ Halim ÖZTÜRK Onemli Not: Dökümantasyonda bulunan diyagramlar nesne olarak eklendiğinden istediğiniz boyuta kadar buyutebilirsiniz. Bazı diyagramları gorebilmek icin yakinlastırmanız gerekebilir.

3 Değişiklik Geçmişi Tarih Sürüm Açıklama Belgeyi Hazırlayan Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılan Özellikler ba lı ı eklendi. Supernatural Grubu 7 Sayfa Inovasyon kısmı, Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılan Özellikler 7 Supernatural Grubu ba lı ı altına alındı Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılan Özellikler ba lı ı altına 12,15 Supernatural Grubu sikayetvar ve Beyoglu Mobil ba lıkları eklendi Fonksiyonel Gereksinimler Eklendi Supernatural Grubu Kullanılacak teknolojiler tamamen yenilendi. Supernatural Grubu 29 Kullanılacak teknolojierin altına Web 2.0, Modelleme, IBM 29,31, Teknolojilerinin Kullanımı, Web Service ve SOA ba lıkları Supernatural Grubu eklendi. Ek Bilgilere, Kodlama ve Çıktı ba lı ı eklendi. Bu ba lı ın altına Kodlamanın tamamının bulundu u WAR dosyasının linki Supernatural Grubu verildi. Ek Bilgilere, Arayüz Tasarımı ba lı ı eklendi. Bu ba lı ın altında Arayüz Tasarımının Tamamının incelenebilece i Supernatural Grubu YouTube linki verildi Yazılım Ölçümleri nin ba lı ı, Yazılım Ölçüm ve Testleri olarak 276 Supernatural Grubu De i tirildi. Yazılım Ölçüm ve Testleri ba lı ı altına Son Kullanıcı Testleri eklendi. Bu ba lı ın altında farklı kullanıcı seviyelerindeki Son Supernatural Grubu Kullanıcı Testlerinin incelenebilece i YouTube linki verildi Yazılım Ölçüm ve Testleri ba lı ı altına Uç Birim Testi eklendi. Supernatural Grubu 282

4 Aktif ehir Yönetimi, bir yerle im biriminde ya amakta olan herhangi bir vatanda la mahalli yönetim organı durumundaki belediye arasında etkile imli olarak katılmaya istekli ba ka vatanda ları da içine alabilecek- ileti im ortamı olu turmak üzere geli tirilmi bir projedir. Olu turulacak ileti im ortamında vatanda, ya amakta oldu u mahalde belediyenin çözebilece ine inandı ı sorunlarını, bunlarla ilgili çözüm önerilerini veya ba ka bir konuyla ilgili dileklerini hiçbir kısıtlamaya ve bürokratik prosedüre tabi olmaksızın üzerinden kullanıcı dostu bir arabirim ile belediyeye aktarmayı amaçlar. internet ortamı Vatanda belediyelerin sitesinde bulunan formları doldurmakla u ra mak yerine, ço u internet kullanıcısının kullanmaya alı kın oldu u bir sosyal a platformunda istedi i sorunu kolaylıkla bildirebilir. Böylece topluma kar ı sorumlulukların sergilenmesi sonucunda ki ilerin ilgisi arttırılmı olur. Her ne kadar Facebook gibi dünyaca ünlü bir sosyal platformda yeterince etkile im olsa da, mahali problemlere çözüm getirebilecek ve resmi kurumlar tarafından sistemli bir ekilde denetlenebilecek bir platform bulunmamaktadır. Vatanda ların, belediyelere sorun veya önerilerini belirtirken birbirleriyle etkile imde olabilecekleri bir sistem mevcut olmadı ından böyle bir projeye ihtiyaç duyulmaktadır. Aktif ehir Yönetimi o mahalde ya ayan bütün vatanda lara açık bir ileti im platformu olarak yapılandırılaca ı için, sorununu veya dile ini aktarmak üzere sistemi kullanan vatanda, sistemdeki di er kullanıcılar tarafından desteklenebilecek, dile getirilen soruna yeni yorum ve çözüm önerileri getirilebilecektir. Böylece geni katılımın sa lanmı

5 olaca ı effaf bir ileti im platformu olu uturulmu olacaktır. Bu sosyal platform, çözüm getirilmesi gereken sorunlar hakkında belediye yetkililerinin ilgisini çekmek ve dikkatleri sorun üzerine odaklandırmak suretiyle i planlamasında gerçek önceliklerin tayini konusunda belirleyici olabilecektir. Projenin dikkat çekici bir di er yönü de ehir yönetiminde vatanda ın rolünü ve etkinli ini artırmasıdır. Proje kapsamında vatanda ların ehir yönetimine yapaca ı katkılar sayesinde belediyelerin ilgi alanlarında vatanda tarafından giderilmedi i tespit edilen sorunlarda veya öyle yapılsa daha iyi olur denilebilecek durumlarda belediyeler tarafından yapılacak iyile tirmeler, toplumdaki memnuniyet duygusunun artmasında ve yaygınlık kazanmasında etkili olacaktır. Ayrıca yapılan veya yapılması dü ünülen çe itli icraatlara ili kin halkın dü üncesini ve yorumunu almak üzere belediyelerce hazırlanıp yayınlanacak anketler de yönetime ı ık tutacak; böylece projenin temel amaçlarından biri olan belediyelerin vatanda lara iyi hizmet vermesi ilkesi de hayata geçirilmi olacaktır. Projenin bir ba ka amacı ise sivil toplum kurulu larına (STK) sorunların köküne inerek vatanda lar için uygun çözümler üretilebilecek ve bunları halka sunabilecek bir platform sa lıyor olmaktır. Böylelikle STK ler, hem etkile ime katkıda bulunacak hem de sistemi kullanan bireyleri etkileyerek çalı malarının hitap etti i kitleyi geni letme fırsatı bulacaklardır. A a ıdaki figürlerde, e-devlet projesi kapsamındaki yapıları ve sosyal ehir projesinin i leyi biçimleri gösterilmi tir. Temel amaç, aktif ehir platformunun inovatif taraflarını göstermektir.

6 Aktif ehir Yönetimi platformu, e-devlet platformundan ba ımsız ekilde fakat devletin yönetiminde çalı acak sosyal bir projedir. Aktif ehir Yönetimi projesi, gerçekle tirildi inde web ve mobil üzerinden hizmet verecektir. Vatanda, belediye ve sivil toplum kurulu larının kullanımıyla hayata geçirilecek olan aktif ehir yönetimi projesi, sistem yöneticisi tarafından denetlenecektir. Sistem Türkiyedeki belediyelerin kullanabilece i ekilde tasarlanmı tır. Yeni eklenecek belediyeler ve sivil toplum kurulu ları, projenin kapsamına dâhil edilebilir durumdadır. Aktif ehir Yönetimi projesi, uygulandı ı takdirde, projeyi geli tiren ki ilerce yönetilecek; ancak projenin satın alınması durumunda kullanım hakları ilgili kuruma devredilecektir. Projenin devredilmesi durumunda yeteri kadar döküman ve yazılım esnekli i bulunmaktadır. Sistemin güvenli i için kullanıcı kayıtlarında alınan T.C kimlik numaraları, T.C nüfüs ve vatanda lık i leri genel müdürlü ünün sa ladı ı kimlik numarası sorgulama sayfası aracılı ıyla, web servis tarafından do rulanır. Bu sayede sahte kimlik ile sistemi sabote etmeye çalı an ki ilerin önüne geçilmi olur. Vatanda ların özel hayatının gizli tutulması açısından geri bildirim yaptıklarında isimleri, ön adın tamamı ve soyadın ilk harfi eklinde gösterilir. Raporlama sistemi sayesinde; sistem yöneticisi belediyelerin verimlili ini, stklerin katılımını denetler ve içeri in kontrolünü sa lar. Belediye yetkilisi ise geri bildirimleri detaylı bir ekilde inceleyebilir. Stk yetkilisi sunmu oldu u öneri veya çözümlerin vatanda lar tarafından ne kadar desteklendi inin bilgisine eri mi olur.

7 Mevcut Sistemlerin Kullanım Saatleri ( Figür 1.1 ) a. Belediye Sorun Bildirim Sistemi 1. Vatanda telefon ile, ilgili belediyeyle etkile ime geçer. 2. Vatanda çalı ma saatlerinde aramı ise (08:00-17:00) ilgili sorununu telefon üzerinden bildirir. 3. E er çalı ma saatlerinde de il ise kullanıcı sorununu bildiremez i lem sonlanır. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda, internet üzerinden aktif ehir platformuna 7 gün 24 saat boyunca ula abilir. Vatanda, sorunun ba lı oldu u belediye sayfasına giderek sorununu hemen dile getirir ve i lem sonlanır.

8 Figür 1.1 Vatanda ların ve Sivil Toplum Kurulu larının Sosyal Etkile imi ( Figür 1.2 ) a. Belediye Sorun Bildirim Sistemi 1. Vatanda, telefon veya e-devlet sistemiyle ilgili belediyeyle sorununu bildirmek için etkile ime geçer. 2. Vatanda sorun bildirimini, sosyal etkile ime girmeksizin gerçekle tirir. 3. lgili kurum, vatanda ın sorununu de erlendirdikten sonra vatanda a telefon veya internet ortamından ileti im sa lar. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda, internet üzerinden aktif ehir platformuna girer ve ilgili belediyeye sorununu bildirir. 2. Aktif ehir platformunu kullanan tüm vatanda lar ve sivil toplum kurulu ları, vatanda ın bildirmi oldu u sorunu inceleyebilir. 3. Bu sorunu inceleyen vatanda lar ve sivil toplum kurulu ları soruna destek olarak sosyal etkile imi ba latmı olurlar. 4. Bu kapsamda vatanda ın rolü yükseltilmi, belediyenin de gerçek sorunu belirlenmi olur. 5. Sosyal platformlardan farklı olarak, resmi kurumların gerçek sorunları daha kolay ula ması sa lanmı ve vatanda ların motivasyonu artırılmı olacaktır. a. Belediye Sorun Bildirim Sistemi 1. Vatanda, e-devlet sistemini kullanarak sorununu bildirir. 2. lgili belediye vatanda ın sorununa çözüm bularak. Bu sayede vatanda -belediye arası etkile im sa lanmı olur. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda, aktif ehir platformu üzerinden sorununu bildirir. 2. Bu sorun ile etkile ime a. Vatanda lar b. Tüm STK ler girebilir. 3. Bu sayede vatanda -vatanda, vatanda -belediye ve vatanda -stk arası etkile im sa lanmı olur.

9 Figür 1.2

10 Akıllı Denetim Sistemi ( Figür 1.3 ) a. Belediye Sorun Bildirme Sistemi 1. E-devlet uygulaması etkile imli bir platform olmadı ından (vatanda - vatanda, vatanda - STK) arası ortak sorunlar belirlenemiyor. b. Aktif ehir Platformu 1. Aktif ehir platformu etkile imli bir platform olması sebebiyle vatanda ların ve STK lerin birbirine verdi i destek ve yorumlar ortak sorunları belirler. 2. Verinin i lenip bilgiye dönü türülme i lemi aktif ehir platformu tarafından yapılır ve bunlar belediye ve STK lerin ortak sorunlarını belirler ve buna ba lı olarak çalı malarına yön verilmesi sa lanır. Figür 1.3

11 Aktif ehir Yönetimi Mobil leti im ( Figür 1.4 ) a. Belediye Sorun Bildirme Sistemi 1. E-devlet projesi vatanda a mobil kullanım imkani sa lamaz. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda aktif ehir platformuna mobil telefon üzerinden ula ımı sa lar 2. lgili belediyelerin sorunlarını görüntüleyebilir, destek olabilir veya yeni bir geri bildirim açabilir. 3. Sorununu bildirir.

12 ikayetvar.com ikayetvar.com, irketlerden alınan ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından ikayet edilerek, ilgili irketinde bu ikayete çözüm getirmek amacıyla tüketiciden özür dileyip aynı zamanda kendi prestijini korumasına fırsat sa layan bir portaldir. ikayetvar.com son dönemde kendi içerisinde ikayetvar Belediye adı altında bir çalı ma ba latmı olsa da, bu çalı ma bizim olu turmu oldu umuz platforma yakla abilecek düzeyde de ildir. Gelelim ikayetvar.com un belediye çalı masının ayrıntılarına. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ikayetvar.com da kesinkle belediyelere özel bir sistem bulunmuyor. Kullanıcılar belediyeleri ilgilendiren ikayetlerini kamu hizmetleri adlı kategorinin altında yapıyorlar. Bu kategorinin altında belediyeler listelenmi durumda fakat Türkiyedeki tüm belediyeleri alt alta hiç bir filtrelemeye sokmaksızın listelemi ler. ikayetvar.com un belki genel eksikliklerinden biride destekleme butonu yok. Destekleme butonunun olmaması demek yorum yapmak veya ikayet etmek ile u ra mak istemeyen fakat yinede ikayete katılmak isteyen insanları kaybetmek demektir. Bu fonksiyon sayesinde aynı zamanda kaç ki inin ikayeti haklı buldu unu ögrenip belediyelere harekete geçmek için sebep vermi olursunuz. Sivil Toplum Kurulu ları bizim sistemimizde çok önemli yer tutup vatanda lara sorunlarının çözülmesinde destek olurken, ikayetvar.com da böyle bir durum söz konusu de ildir. Ayrıca yine sistem belediyelere özel olmadı ından admin panelleri kesinlikle bizimkisi kadar ayrıntılı olamaz. Belediyeler için her türlü grafik ve listeleme raporları ayrıntılı bir ekilde tasarlanıp bizim sistemde belediyelere üst düzey kontrol imkanı sa lar. Son olarak ikayetvar.com sadece bir ikayet sistemiyken. Bizim sistemimiz vatanda, belediye ve sivil toplum kurulu larını bir araya getirecek bir sosyal platformdur. Belediyelere özel tasarlanmamı olan bu sistem için yapabilece imiz yorum iyi kurgulanmamı.

13

14

15 Beyo lu Belediyesi Mobil ikayet Beyo lu Belediyesi kendi içindeki ikayetleri belirtebilmek için yeni bir uygulama yaptırmı. Fakat yine bir sosyal platform olmaktan çok, fazlasıyla basit kalan bir ikayet modülünden öte bir çalı ma olmamı. Uygulama ana ekranında bulunan ikayet haricindeki butonlar sadece oraya konulmak için olu turulmu tamamen yararsız butonlardır. Ayrıca içinde bulunan ikayet modülü de bizimkisiyle kıyaslanamayacak kadar basit dü ünülmü. Kategoriler oldukça yetersiz çünkü 4 adet kategori konulmu. ikayeti yapıldıktan sonra bunu yalnızca arkaplanda belediye yetkilileri görebilmekte, kesinlikle bir effaflık söz konusu de il. Bu durumda yorum yapma ve destekleme fonsiyonlarından bahsetmek zaten mümkün olamıyor. Bizim projemiz yalnızca uygulamaya ikayet girmek için de il, aynı zamanda di er vatanda ve sivil toplum kurulu larının geribildirimlerinin incelenebilece i bunlara yorum ve destekte bulunulabilece i ve çok sayıda kategori ve filtreleme seçenekleri ile aranılana kolayca ula ılabilece i etkile imin yüksek oldu u sosyal bir platformdur. Sadece Beyo lu Belediyesi içinde geçerli olan, effaflık ve interaktivitenin olmadı ı bu uygulama için yapabilece imiz tek yorum yetersiz.

16

17

18

19 Mobil kullanım imkanı. Belediyelerin çevredeki sorunları gözlemliyebilmesini sa lamak. Belediyelerin hazırlayıp yayınlayaca ı anketler vatanda ların dü üncelerinin toplanmasına yardımcı olur. Bu platform sayesinde vatanda ların duyarlılı ı artacaktır. TC Kimlik No do rulama servisi sayesinde sahte hesap açmayı engeller. Vatanda ların uygunsuz içerik girmesi halinde sistem yöneticisi müdahale edene kadar bu içeri in sitede gözükecektir. Vatanda yanlı bir bilgilendirme yaparsa herhangi bir kullanıcı ikayet edene kadar bu yanlı bilgi sistemde kalacaktır. Veri madenciligi ile elde edilen bilgileri pazarlama için kullanma. Güncel sorunlarda (Depremler gibi) toplu hareket edebilme olana ı sa lar. Belediyelerde bulunan sorunlar, irketler tarafından bu platform üzerinden takip edilip sundu u kar amaçlı çözüm önerisi sayesinde irketlere kazanç sa lar. Bilimsel konularda ara tırma yapan ki ilere zengin içerik sa lar. Vatanda ların kamuoyu olu turmasını sa lamak. Vatanda ların birbirleriyle ve stk ler ile etkile imi sayesinde belediyeler daha etkin çalı malarda bulunabilir. STK ler kendilerini tanıtma imkanı bulur. STK ler toplulu unu arttırma imkanı bulur. Belediyelerin i planlamasında gerçek önceliklerinin tayini konusunda belirleyici olabilecektir. Belediyeler tarafından yapılacak iyile tirmeler toplumda memnuniyet duygusunu arttıracaktır. Belediye yönetiminin verece i hizmetler sayesinde sempati kazanacaktır. Platformda özgür dü ünce ön planda oldu u için siyasi otoriteler tarafından kullanılması istenmeyebilir Projenin yürütme a amasında yeteri kadar geli tirme yapılmaz ise bu alanda çıkacak benzer sosyal platformların sistemin önüne geçecektir Proje yürütme a amasında yeterli mali deste i alamaz ise kullanılmaz hale gelecektir nternet kullanamayan vatanda lar bu hizmetten faydalanamayacaktır Belediyelerin bu proje için personele ihtiyaç duyacaktır. Belediyeler sorunları sürekli olarak çözümsüz bırakırsa vatanda ın gözünde de er kaybedecektir. Devletin sistemi kullanmayı kabul etmemesi halinde projenin hayata geçirilmesinin zorla acak olması. Figur 2.1

20 kırılım yapısı, projenin ana i kalemlerinin hiyerar ik biçimde proje kapsamını anlattı ı bir dökümandır. kırılım yapısında yer almayan bir i, proje kapsamına dahil edilemez. Proje yönetiminin ba arılı bir ekilde yapılması için i kırılım yapısı en önemli araçlardan biridir. Düzgün biçimlendirilen i kırılım paketleri ba arılı olacak bir projenin garantisidir. kırılım yapısında, a a ıdaki figürde oldu u gibi i kalemlerinin ne kadar sürdü ü, hangi tarihler arası yapıldı ı, maliyet planlamaları yapılır. A a ıda (Figür 2.2) Aktif ehir Yönetimi projesi için hazırlamı oldu umuz i kırılım yapısı bulunmaktadır. AKTİF ŞEHİR YÖNETİMİ WEB MOBIL BELEDIYE STK Site Yonetimi Uyelik Yer Bildirimi Geri Bildirim Analizi Anket Hazirlama Geri Bidirim takip sistemi Geri Bildirim Yere Gore Geri Bildirim Getirme Geri Bildirim Durum Güncelleme Geri Bildirim Takibi Sikayet Analizi Oylama Cevaplama Uyelik aktivasyon yönetimi Anket Doldurma Yorumlama Anket Hazirlama Anket Takibi Otomatik veri çeken arama sistemi Sikayet Etme Anket Takibi Raporlama NasIl Çalışır? Kategorileme Bölge Yönetim sistemi STK katılım takip yönetimi Kullanıcıya otomatik geri bildirim listeleme servisi Belediye Çalışma Takip Sistemi Figür 2.2 Geri bildirim içerik yönetim sistemi Anlık geri bildirim takibi

21 Sistemimizde toplam 226 adet fonksiyon bulunmaktadır. Ana Site Fonksiyonları BEAN VatandasBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean BolgeBean BolgeBean BolgeBean BelediyeBean BelediyeBean KategoriBean TurBean VatandasBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean VatandasBean VatandasBean BelediyeBean BelediyeBean BelediyeBean StkBean StkBean StkBean BelediyeBean STKBean BelediyeBean STKBean StkBean SssBean BolgeBean METHOD kontrolet() tckimlikkontrolet() kayitol() girisyap() sifredegistir() illistele() ilcelistele(ilid) belediyelistele(ilceid) belediyebilgisigetir() varsayilanbelediyebilgisigetir() kategorilistele() turlistele() geribildirimekle() encokdesteklenengblisteleme() ensoneklenengblisteleme() yapimasamasindakigblisteleme() tamamlanmisgblisteleme() vatandasinkendiyaptigigblisteleme() stkninbubelediyeyeyaptigigblisteleme() kategoriyegoreencokdesteklenengblisteleme() kategoriyegoreensoneklenengblisteleme() kategoriyegoreyapimasamasindakigblisteleme() kategoriyegoretamamlanmisgblisteleme() vatandasdesteklemismi() vatandassikayetetmismi() geribildirimidestekle() geribildirimisikayetet() anketsorugoster() anketcevaplistele() anketsonuclistesi() anketsorugoster() anketcevaplistele() anketsonuclistesi() anketoylanmismikontrol() anketoylanmismikontrol() anketoyla() anketoyla() stklisteleme() ssslisteleme() kayitliolduguililcebelediye()

22 VatandasBean GeriBildirimBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean StkBean StkBean STKBean STKBean STKBean STKBean BelediyeBean vatandasguncelle() geribildirimdetaygoruntuleme() vatandasdesteklemismi() vatandassikayetetmismi() geribildirimidestekle() geribildirimisikayetet() vatandasinyaptigigbyorum() stkninyaptigigbyorum() belediyeninyaptigigbyorum() vatandasyorumusikayetetmismi() vatandasyorumsikayetet() vatandasgeribildirimyorumekleme() stkgeribildirimdetaybilgisi() stkgeribildirimlistesi() stkgbminivatandasdesteklemismi() stkgbminivatandassikayetetmismi() stkgbminivatandasdestekle() stkgbminivatandassikayetet() belediyecevaplamaorani() Sistem Yöneticisi Paneli Fonksiyonları BEAN METHOD SistemYoneticisiBean girisyap() SistemYoneticisiBean profilguncelle() VatandasBean vatandassayisial() BelediyeBean belediyesayisial() StkBean stksayisial() BolgeBean ilekle() BolgeBean ilduzenle() BolgeBean ilsil() BolgeBean ilceekle() BolgeBean ilcelistele() BolgeBean ilceduzenle() BolgeBean ilcesil() SssBean sssekle() SssBean ssslistele() SssBean sssduzenle () SssBean ssssil () BelediyeYetkilisiBean belediyeyetkilisiekle() BolgeBean illisteleselectonemenu() BolgeBean ilcelisteleselectonemenu() BolgeBean belediyelisteleselectonemenu() BelediyeYetkilisiBean belediyeyetkilisisil() BelediyeYetkilisiBean belediyeyetkilisiduzenle()

23 BelediyeBean belediyeekle() BelediyeBean belediyesil() BelediyeBean belediyeduzenle() StkYetkilisiBean stkyetkilisiekle() StkYetkilisiBean stkyetkilisisil() StkYetkilisiBean stkyetkilisiduzenle() StkBean stkekle() StkBean stksil() StkBean stkduzenle () GeriBildirimKategoriBean kategoriekle() GeriBildirimKategoriBean kategoriduzenle() GeriBildirimKategoriBean kategorisil() VatandasBean uyarilmisvatandaslarilistele() VatandasBean engellenmisvatandaslarilistele() VatandasBean vatandasengelle() VatandasBean vatandasuyar() GeriBildirimBean geribildirimsil() GeriBildirimBean vatandasyorumlarilistele() GeriBildirimBean belediyeyorumulistele() GeriBildirimBean stkyorumlarilistele() StkBean stkyabagligbsayisi() BelediyeBean belediyeyebagligbsayisi() IstatistikBean toplambelediyesayisi() IstatistikBean toplamstksayisi() IstatistikBean toplamvatandassayisi() IstatistikBean engellenenvatandassayisi() IstatistikBean toplamgbsayisi() IstatistikBean onerigbsayisi() IstatistikBean sikayetgbsayisi() IstatistikBean ovgugbsayisi() IstatistikBean onaybekleyengbsayisi() IstatistikBean yapimasamasindagbsayisi() IstatistikBean tamamlanangbsayisi() GrafikBean top5belediyetoplamgbsayisi()* GrafikBean ilebagligbsayisi()* GrafikBean belediyevatandassayisi()* GrafikBean ilvatandassayisi()* GrafikBean turyuzdesipiechart()* GrafikBean top5kategoriyebagligbsayisi()* GrafikBean durumyuzdesipiechart()* GrafikBean ayabagligbsayisi() GrafikBean yilabagligbsayisi() Belediye Yetkilisi Paneli Fonksiyonları

24 BEAN METHOD BelediyeYetkiliBean girisyap() BelediyeYetkiliBean solustbilgigetir() BelediyeYetkiliBean geribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean vatandassayisi() BelediyeYetkiliBean onaybekleyengeribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean engellenenvatandassayisi() BelediyeYetkiliBean yapimasamasindakigeribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean tamamlanangeribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean vatandaslistesi() BelediyeYetkiliBean enpopuler5vatandasgeribildirimi() BelediyeYetkiliBean enpopuler5stkgeribildirimi() BelediyeYetkiliBean gbturkarsilastirma() BelediyeBean anketekleme() BelediyeBean anketidgetirme() BelediyeBean anketcevapekle() BelediyeBean anketsorugoster() BelediyeBean anketcevaplistele() BelediyeBean anketguncelle() BelediyeBean anketkaldir() BelediyeBean cevaplanacakvatandasgblistele() BelediyeBean cevaplanacakstkgblistele() BelediyeBean gbdetaygoruntule(kullanicitipid=1) BelediyeBean gbcevapla() BelediyeBean gbdetaygoruntule(kullanicitipid=2) BelediyeBean sikayetegoregeribildirimlisteleme() BelediyeBean sikayetegoregeribildirimlistelemestk() BelediyeBean geribildirimsikayetetme() GeriBildirimYorumBean belyorumsikayetet() GeriBildirimYorumBean belgeribildirimyorumekleme() BelediyeBean durumagoregeribildirimlisteleme() GeriBildirimBean geribildirimdurumduzenle() BelediyeBean vatandasgeribildirimlistelemeraporu() BelediyeBean stkgeribildirimlistelemeraporu() KategoriBean kategorilistele() GeriBildirimDurumBean durumlistele() GeriBildirimTurBean turlistele() BelediyeBean anketsorulistele() BelediyeBean gbdetaygoruntule() GeriBildirimYorumBean vatandasyorumlarilistele() GeriBildirimYorumBean belediyeyorumulistele() GeriBildirimYorumBean stkyorumlarilistele() BelediyeBean anketbilgisi() BelediyeBean vatandaslistele() BelediyeYetkilisiBean engellenmisvatandaslarilistele() GrafikBean turkarsilastir()

25 GrafikBean ayabagligbdurum() BelediyeYetkilisiBean anketlistelemeselectonemenu() BelediyeBean piechartbilgisi() BelediyeBean belediyeyegbyapanstklar() BelediyeBean belediyebilgisigoster() BelediyeBean belediyebilgisiguncelle() Stk Yetkilisi Paneli Fonksiyonları BEAN METHOD StkYetkiliBean girisyap() StkYetkiliBean solustbilgigetir() StkBean geribildirimsayisi() StkBean onaybekleyengeribildirimsayisi() StkBean yapimasamasindakigeribildirimsayisi() StkBean tamamlanmisgeribildirimsayisi() STKYetkilisiBean stkninencokgbyaptigi5kategori() STKYetkilisiBean stkninencokdesteklenen5geribildirimi() AnketBean anketekleme() AnketBean anketcevapekleme() StkBean anketsorugoster() StkBean anketcevaplistele() StkBean anketguncelle() StkBean anketlistele() AnketSonucBean piechartbilgisi() StkBean anketbilgisi() StkBean tumgeribildirimler() KategoriBean kategorilistele() GeriBildirimDurumBean durumlistele() GeriBildirimTurBean turlistele() StkBean geribildirimdetaygoruntule() GeriBildirimYorumBean vatandasyorumlarilistele() GeriBildirimYorumBean belediyeyorumulistele() GeriBildirimYorumBean stkyorumlarilistele() KategoriBean kategorilisteleme() GeriBildirimTurBean turlisteleme() BolgeBean illisteleme() BolgeBean ilcelisteleme(ilid) BolgeBean belediyelisteleme(ilceid) STKYetkilisiBean geribildirimekleme() StkBean kategoriyegoreencokdesteklenengblistesi() StkBean kategoriyegoreensoneklenengblistesi() StkBean kategoriyegoreyapimasamasindakigblistesi() StkBean kategoriyegoretamamlanmisgblistesi() StkBean stkninkendiyaptigigblistesi()

26 StkBean StkBean StkBean StkBean StkBean StkBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean StkBean StkBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean StkBean StkBean stkgeribildiriminisil() stkgeribildirimidesteklemismi() stkgeribildirimisikayetetmismi() geribildirimidestekle() geribildirimisikayetet() geribildirimdetaygoruntule() vatandasinyapmisoldugugbyorumlistesi() stkyorumusikayetetmismi() stkgeribildirimyorumsikayetet() stkgeribildirimyorumekleme() stkyorumyapmismi() stkgeribildirimbilgisi() stkninyapmisoldugugbyorumlar() belediyeninyapmisoldugugbyorum() vatandasinyapmisoldugugbyorumlar() stkbilgisi() stkbilgiduzenleme()

27 Tanımlamalar ve Kısaltmalar Açıklama Class COCOMO E-Devlet Sınıf Diyagramı E-R Varlık li ki Yazılım zaman ve efor ölçümü yapılması için kullanılan formül Devletin, vatanda lar için hizmete sundu u internet platformu FP Function Points i fonksiyonlarını içerir Gantt Gliffy novasyon JPA JSF JTA Zaman Çizelgesi E-R modellemesinin çizilmesi için kullanılan araç Yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) de er yaratan çıktılara dönü türme sürecidir. Java Persistence Api, java nesnelerini yönetmek ve ili kisel tabloları yaratmak için kullanılan api Java Server Faces Java Transaction Api KLOC Bin satır kodun e de er kısaltması LOC Lines of code 1 satır kod e de er Mathcware (Mindview) MVC Offstage Actor kırılım yapısının çizilmesi için kullanılan araç Model View Controller, yazılımın karma ıklı ını azaltmak için kullanılan mimari yapı Sistem sayesinde etkilenen aktör grubu Pert Zaman-Görev eması Prezi Primary Actor Web üzerinden hizmet veren sunum aracı Sistemi birinci dereceden kullanan aktör grubu Primefaces JSF için geli tirilmi bile en recaptcha Sistemi kullanan ki inin bilgisayar mı insan mı oldu unu denetleyen program Richfaces JSF için geli tirilmi bile en RSA S.S.S Rational Software Architecture Sıkça Sorulan Sorular

28 sharethis Smartsheet Sistemin sosyal platformlarda tanıtılmasını sa layan program Web üzerinden hizmet veren proje yönetim aracı STK Sivil Toplum Kurulu ları Supporting Actor Sisteme dolaylı yoldan ba ımlı aktör grubu SWOT Analizi Figür 2.1 ( I ) Internal ( ç Etkenler ) Figür 2.1 ( E ) External ( Dı Etkenler ) Figür 2.1 ( S ) Strength ( Güçlü Yönler ) Figür 2.1 ( W ) Weakness ( Zayıf Yönler ) Figür 2.1 ( O ) Opportunities ( Fırsatlar ) Figür 2.1 ( T ) Threats ( Tehlikeler ) Swot analizi projemizin olumlu, olumsuz, güçlü,zayıf yanlarını; firsat ve tehlike arz eden durumlarını; iç ve dı kaynaklı etkilerini gözlemlememize yarayan bir tablodur. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats T.C Use Case Diagram Visio Türkiye Cumhuriyeti Kullanım Senaryo Raporu Yazılım modellemesinin çizilmesi için kullanılan araç WBS Work breakdown structure, i kırılım yapısı

29 AKDEM R08 Prof. Dr. AKDEM R Ali et al. Prof Dr. K RT A. Kazım, Yrd. Doç. Dr. ÖRNEK Ali ahin, Yrd. Doç. Dr. MARANGOZ Mehmet, 2008, Uluslararası STK lar Kongresi, ÇANAKKALE:TÜB TAK Ç V C 11 Ç V C Ça tay, 2011, Prime Faces User s Guide, stanbul: Prime Teknoloji DEDEO LU11 DEDEO LU Soner et al. Bekir Selçuk Temel, Mehmet Pınarba, 2011, A mobile solution to improve efficiency of mobile employees in Ba ak ehir Municipality DEDEO LU11 DEDEO LU Soner, 2011, Ba ak ehir Belediyesi Bilgi lem, röportaj Aktif ehir Yönetimi DEVEC 11 DEVEC Erkin, 2011, STK ara tırması, sivil toplum kurulu ları kongresinden alıntılar H KMET12 Dr. H KMET Ne et, Özye in Üniversitesi Ö retim Görevlisi, 2012, röportaj Aktif ehir Yönetimi BB11 stanbul Büyük ehir Belediyesi,2011,Beyaz masa faaliyet ara tırması, stanbul KARAHOCA Doç. Dr. KARAHOCA Adem, Bahçe ehir Üniversitesi Yazılım Mühendisli i Bölüm Ba kanı, Yazılım Akademisi yarı ması akademik danı manı LARMAN09 LEONARD10 LARMAN Craig, 2009, Applying UML and Patterns An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Developement 3rd Edition, New Jersey: Prentice Hall LEONARD Anghel, 2010, JSF 2.0 Cook Book, Birmingham: Pact Publishing SAYACI Dr. SAYACI Kenan,Bahçe ehir Üniversitesi Ö retim Görevlisi, yazıların derlenmesi TUNGA Yrd. Doç. Dr. TUNGA Mehmet Alper, Bahçe ehir Üniversitesi Bölüm Ba kan Yardımcısı, Sistem analizi danı manlı ı

30 Web 2.0 Sistemimizde Web 2.0 teknolojilerini etkin ekilde kullandık. Bunlardan bahsedecek olursak ilki JSF 2.0 ve JQuery tabanlı ve tamamen AJAX destekli açık kaynak kodlu bir component library olan primefaces. Primefaces component i sistemimizin çok önemli fonksiyonlarını çalı tırmakta bize yardımcı olurken aynı zamanda üstün AJAX deste i ile sayfaları postback etmeden kullanmamızı sa lamı tır. Örne in il, ilçe ve belediye seçebilmek için kullandı ımız açılır menüler, geribildirimleri filtreli listelemek için kullandı ımız sekmeli yapı, DataList ve DataTable lardaki sayfalama ve arama seçenekleri, geribildirim yapmamızı sa layan butonlar, Textboxlardaki ayrıntılı validationlar tamamen primefaces sayesinde AJAX ile yapılmaktadır. Projemizde JPA teknolojisinden yararlandık. Bu teknolojide database den verileri çekmek için JPQL dilini kullandık. Bu sayede DBMS de i tirilmek istenirse yalnızca dialect de i tirilerek kolayca transfer sa lanıp database otomatik olarak istenilen platformda olu turulabilir durumdadır. Sistemimizi MVC teknikleriyle tasarlamı olup, Modal ı com.ibm.akillisehir.bean ve com.ibm.akillisehir.entities paketlerinin içinde bulunan class lardan olu turduk. View ı da Web Content klasörünün içindeki tüm sayfalar oluçturmaktadır ve Controllerıda RSA in container larına bıraktık. Mobil sitemizi ise Jquery Mobile ile olu turduk. Mobil sitede geribildirim yapma, destekleme ve listeleme gibi fonksiyonlara yer verdik. Kullanıcılar buradan giri yapabilece i gibi yeni kayıtlarda mobil siteden olu turulabilecek. Modelleme Sistem Analizi için hazırladı ımız Activity, Sequence, UML Class Diagram ve WBS gibi diagramlari Visio aracını kullanarak olu turduk. Entity Relationship (ER) Diagram ıda online bir araç olan Gliffy ile olu turduk. Gantt ve Pert Chartları ise MatchWare (MindView 4.0) aracı ile olu turarak projedeki ilerlememizi gerçek zamanlı takip etme fırsatı bulduk. Sunum Sunumumuzu etkileyici kılabilmek amacıyla son zamanların en yenilikçi sunum aracı olan Prezi yi tercih ettik. Prezinin üstün geçi ve zoom özellikleri ile sunumda dikkatleri toplayarak algılamayı kolayla tırmayı hedefledik.

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

EPİAŞ EKYS Projesi. EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v EPİAŞ Analiz Ekibi

EPİAŞ EKYS Projesi. EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v EPİAŞ Analiz Ekibi EPİAŞ EKYS Projesi EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v.1.0 31.03.2017 EPİAŞ Analiz Ekibi İçindekiler 1. Amaç... 3 Referanslar... 3 2. Yetki Tanım Standartları... 4 Standart 1... 4 Standart

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Smart Commerce Proje Teklifi

Smart Commerce Proje Teklifi Proje Teklifi Code Brother Ship Trading Ltd. Lefkoşa 1. Giriş Smart Commerce, profesyonel bir alt yapı ile ürünlerini sergileyip isterlerse banka havalesi, kapıda ödeme sistemi ve kredi kartı ile de satış

Detaylı

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign, Windows tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışabilen ağdaki istemci ekranlara (client) yerel

Detaylı

YÖNETİM SAYFALARI İÇERİĞİ

YÖNETİM SAYFALARI İÇERİĞİ YÖNETİM SAYFALARI İÇERİĞİ Ayarlar İletişim bilgileri düzenleme silme Sosyal medya linklerini ekleme logo düzenleme Size özel etiket girme silme düzenleme Site başlığı ekleme düzenleme silme Copyright düzenleme

Detaylı

E-Firma Rehberi Sistemi Plus

E-Firma Rehberi Sistemi Plus ASPXPLUS e-firma Rehberi Sistemi, asp.net destekli profesyonel - güçlü - hızlı - sade ve güvenli bir sistemdir. E-Firma Rehberi'nin amacı, üyelerin firmalarını ve firmaya ait ilanlarını sisteme ekleyerek

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

E-Belediye Uygulaması Nedir?

E-Belediye Uygulaması Nedir? E-Belediye Uygulaması Nedir? E-Belediye uygulaması, teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecinin en önemli uygulamalarından bir tanesidir. Cep telefonlarına veya tabletlere yüklenen uygulama sayesinde kullanılan

Detaylı

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü Smart Work ile SüreS reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU IBM Çözümler Zirvesi 2011 WebSphere Ürün Müdürü Đş Süreci Yönetimi Websphere Lombardi Edition Örnek Proje Profili Referanslar Đş Süreci

Detaylı

KURUMSAL SİTE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL SİTE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU KURUMSAL SİTE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU 1. İSTATİSTİKLER MENÜSÜ Bu menü sitenizdeki içeriklerin kaç adet olduğunu gösterir.incele butonuna tıkladığınızda içeriğe yönlendirir. 2. İLETİŞİM MESAJLARI Bu

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016. Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016

BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016. Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016 BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016 Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016 Genel Şartlar ve Notlar İş Tanımı ve Genel Şartlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS SIEMENS TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS TEAMBASE 5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ Her geçen gün hızla değişen ve gelişen teknoloji, kurumların ve vatandaşların birbirleriyle olan iletişimlerine

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

SAĞLIK TAKİP OTOMASYONU

SAĞLIK TAKİP OTOMASYONU SAĞLIK TAKİP OTOMASYONU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Sağlık ve yardım Takip

Detaylı

AKINSOFT CMS (İçerik Yönetim Sistemi)

AKINSOFT CMS (İçerik Yönetim Sistemi) AKINSOFT (Content Management System) Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.12.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ Yönetici paneli, sayfa oluşturma, menü tasarımı, galeri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ODD İLETİŞİM UYGULAMASI

ODD İLETİŞİM UYGULAMASI ODD İLETİŞİM UYGULAMASI Çalışmanın amacı, Derneğimizin üyeleri ile gerçekleştireceği duyuru, toplantı ve benzeri faaliyetler kapsamında tüm iletişim platformlarında doğru üye temsilcisine ulaşabilmektir.

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu. Oy Verme Günü Belirleme (Randevu)Sistemi Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu. Oy Verme Günü Belirleme (Randevu)Sistemi Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu Oy Verme Günü Belirleme (Randevu)Sistemi Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu İçindekiler Ekranlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.032022 SEC 2 İÇİNDEKİLER İÇINDEKILER... 2 1.Giriş... 4 1.1Amaç...

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

JBoss Seam Next Generation Integration Framework

JBoss Seam Next Generation Integration Framework JBoss Seam Next Generation Integration Framework Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Seam Framework JSF JPA Hibernate EJB 3.0 Ajax RichFaces A4J Drools itext PDF

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

- Daire ve blok bilgisi belirterek adresine kullanıcı adı ve şifre talebinizle ilgili bir mail gönderiniz.

- Daire ve blok bilgisi belirterek adresine kullanıcı adı ve şifre talebinizle ilgili bir mail gönderiniz. Sayın Site Sakinimiz; Senkron sistemini aktif olarak kullanabilmeniz için güncel eposta adresinize ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm site sakinlerimizin üye panelleri açılmış, kullanıcı adı ve şifreleri e-posta

Detaylı

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN CISCO EXPO 2008 ETK NL AÇILI KONU MASI 29 Nisan 2008 Kanyon Alı veri Merkezi, stanbul Saygıde er konuklar, de

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Kapsül Grup A.Ş. internet üzerinden yayın yapan Kapsül Tv isimli web tv ile çalışma hayatına başlamıştır. Uzmanların videolu anlatımları ile sağlık konusunda halkı bilgilendirmeyi

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Primavera P6 Enterprise PPM

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM Primavera P6 Enterprise PPM Oracle Primavera 1983 ten bu yana biriken proje yönetim uzmanlığı En çok tercih edilen PPM üreticisi Farklı sektörler ve ihtiyaçlar için farklı ürünler

Detaylı

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DÖNEM ÖDEVİ TBIL-40-0 Nesneye Yönelik Sistem Çözümleme ve Tasarım HAZIRLAYAN 22325 Fahri DÖNMEZ DANIŞMAN

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROJE ÖDEVİ SİNEMA BİLET SİSTEMİ PROJE SAHİBİ 2015M10206009 Erdi Şenol İSTANBUL, 2016 Proje Alan Tanımı Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU WEB SERVİS İŞLEMLERİ 1 GÜNDEM Genel Bilgiler Güvenlik İşlemleri Geliştirme Test Üretim Kullanılacak Öncelikli Web Servisleri TEFASWebServisOperParam.xlsx Dokümanı

Detaylı

e-fatura Forum Sitesi Kullanım Kılavuzu Aralık 2013

e-fatura Forum Sitesi Kullanım Kılavuzu Aralık 2013 e-fatura Forum Sitesi Kullanım Kılavuzu Aralık 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/24 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2016 1 Bu kılavuzda yazılı bilgiler Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Bilgi İşlem Otomasyonu dahilinde kullanılan

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress nedir? WordPress, dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biridir, açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.wordpress açık kaynaklı bir yazılım

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Değişiklik Numarası: İLK SÜRÜM 07/01/2015 İÇİNDEKİLER 1 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TNB PORTAL... 4 1 Bu doküman, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 (Son Teslim Tarihi: 06.06.2014 17:30 a kadar ) Teslim: Arş. Gör. Ferhat Bozkurt

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-012 00 31.12.2013 Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt baskılar

Detaylı

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi İçindekiler Ardışıl Diyagram Nedir ve Neden Kullanılır... 3 Ardışıl Diyagram Elemanları... 3 MS Visio ile Ardışıl Diyagram Çizimi... 5 Violet

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 10-11. Nesneye Yönelik Sistem Tasarımı Haftanın Amacı Bilişim sistemleri geliştirmede nesneye yönelik sistem tasarımı

Detaylı

KURSİYER İSMEK ONLİNE KAYIT MODÜLÜ YARDIM DÖKÜMANI

KURSİYER İSMEK ONLİNE KAYIT MODÜLÜ YARDIM DÖKÜMANI KURSİYER İSMEK ONLİNE KAYIT MODÜLÜ; İSMEK kursiyerlerinin internet üzerinden kurslara ön kayıt yapmalarına olanak sağlayan modüldür. Bu modül ile ilçedeki kurs merkezleri, kurs merkezlerindeki branşları,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1... Genel Bilgiler... 3 1.2... Üyelik Ekranı... 3 2 Dil Seçimi... 7 3 Doküman Yükleme Ekranı... 8 3.1... Öğrenci... 8 3.2... Akademisyen... 9 4 Rapor

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

Site Sakini Kullanım Klavuzu

Site Sakini Kullanım Klavuzu Site Sakini Kullanım Klavuzu rev05062014 1 2014 Apsiyon A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.0 Genel Özellikler... 3 1.1 Web Sitesine Giriş... 4 1.1.1 Davetiye Maili... 4 1.1.2 Site Erişim Kodu... 5 1.2 Forum... 6 1.3 Anketler...

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering UNICASE... kapsamlı bir CASE* aracı * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering Neden UNICASE? Yazılım geliştirme projelerinde yazılım mühendisliği modelleri merkezi bir yerde ve

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? Dünyada her gün milyonlarca kişi internet üzerinden online otel rezervasyonu yapmaktadır Son dakikada yapılan rezervasyon sayıları mobil internet kullanımının hızıyla gün geçtikçe

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 24.06.2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

expomed & labtechmed Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu

expomed & labtechmed Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu expomed & labtechmed Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almanın en etkin aracı Bir adım önde olma şansınızı arttırın, firma profilinizle alıcıları cezbedin ve performansınızı

Detaylı

OHS Backoffice > Ana Görünüm. OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz.

OHS Backoffice > Ana Görünüm. OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz. OHS Backoffice > Ana Görünüm OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz. OHS Backoffice > Otel Bilgileri Otel resmi iletişim, konum, kapasite bilgileri ve varsayılan dil, iç pazar para birimi

Detaylı

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Web Anasayfası nda Kullanıcı Girişi tıklanır. Karşınıza Tek Noktadan Erişim sağlamak için giriş yapacağınız ekran gelir.

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

KolayOfis İzin Talep Süreci Rehberi

KolayOfis İzin Talep Süreci Rehberi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Teknik Destek Hizmeti KolayOfis İzin Talep Süreci Nasıl Kullanılır İzin Talebi İzin Onayı Matbu Evrakların Sisteme Eklenmesi Matbu Evrakların Onaylanması İzin Talep

Detaylı

PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi

PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi Eğitim Dökümanı Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No PRBL-HBYS-30002 12.020.2018 Konu Probel Radyoloji Bilgi Sistemi Eğitim Dökümanı Menüler Uygulamayı Genel

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. VEBIAN V1.5 PERFORMANS ÖNERİLERİ DOKÜMANI 08.02.2015 İçindekiler Amaç ve Kapsam... 2 Performansı Belirleyen Etkenler... 3 Rapor Nasıl Görüntülenir...

Detaylı

AKINSOFT OfficeMessenger

AKINSOFT OfficeMessenger AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 20.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Yerel ağlarda (ofis veya ev) veya internet üzerinden (E-Ofis programı entegrasyonu sayesinde)

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

Compendex Üzerinde Temel Arama

Compendex Üzerinde Temel Arama Engineering Village 2 Compendex Üzerinde Temel Arama Keşiften Yeniliğe Engineering Village 2 Hakkında www.engineeringvillage2.org Mühendislik topluluğunun bilgi ihtiyaçlarını karşılayan üstün webtasarımlı

Detaylı