YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI IBM YAZILIM AKADEMİSİ YARIŞMASI IBM YAZILIM AKADEMİ YARIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI IBM YAZILIM AKADEMİSİ YARIŞMASI IBM YAZILIM AKADEMİ YARIŞMASI"

Transkript

1 <SUPERNATURAL> YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI <jsf:aktif ŞEHİR YÖNETİMİ/> IBM YAZILIM AKADEMİSİ YARIŞMASI

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1-35 Sayfa Sayfa Gereksinimler Tasarım Ek Gereksinim Belgeler Değişiklik Geçmişi Amaç Kapsam Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılacak Özellikler Inovasyon Sikayetvar Beyoglu Mobil Swot Analizi İş Kırılım Yapısı Fonksiyonel Gereksinimler Tanımlamalar ve Kısaltmalar Referanslar Kullanılacak teknolojiler Web 2.0, Modelleme IBM Teknolojileri Web Service ve SOA Aktör Sözlüğü Kullanım Senaryoları Mimari Şemalar Class E-R Varsayımlar, Bağımlılıklar Site Haritası Gantt Çizelgesi Pert Çizelgesi Kullanım Senaryo Raporları Activity Diyagramları Sequence Diyagramları STK Araştırma Sayfa Ek Bilgiler Röportaj Kullanım Senaryosu Notasyonu Kodlama ve Çıktı Arayüz Tasarımı Sayfa Yazılım Ölçüm ve Testleri Yazılım Projesinin Ölçümü Maliyet Analizi IBM Geri ödeme analizi ve net bugünkü değer analizi YAZILIM <SUPERNATURAL> Yazılım Projesinin Testi Son Kullanıcı Testleri Uç Birim Testleri AKADEMİSİ Sayfa 296 <jsf:aktif şehir yönetimi/> Doküman Dizini Dizin 296 Erkin DEVECİ Halim ÖZTÜRK Onemli Not: Dökümantasyonda bulunan diyagramlar nesne olarak eklendiğinden istediğiniz boyuta kadar buyutebilirsiniz. Bazı diyagramları gorebilmek icin yakinlastırmanız gerekebilir.

3 Değişiklik Geçmişi Tarih Sürüm Açıklama Belgeyi Hazırlayan Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılan Özellikler ba lı ı eklendi. Supernatural Grubu 7 Sayfa Inovasyon kısmı, Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılan Özellikler 7 Supernatural Grubu ba lı ı altına alındı Projeyi Benzerlerinden Farklı Kılan Özellikler ba lı ı altına 12,15 Supernatural Grubu sikayetvar ve Beyoglu Mobil ba lıkları eklendi Fonksiyonel Gereksinimler Eklendi Supernatural Grubu Kullanılacak teknolojiler tamamen yenilendi. Supernatural Grubu 29 Kullanılacak teknolojierin altına Web 2.0, Modelleme, IBM 29,31, Teknolojilerinin Kullanımı, Web Service ve SOA ba lıkları Supernatural Grubu eklendi. Ek Bilgilere, Kodlama ve Çıktı ba lı ı eklendi. Bu ba lı ın altına Kodlamanın tamamının bulundu u WAR dosyasının linki Supernatural Grubu verildi. Ek Bilgilere, Arayüz Tasarımı ba lı ı eklendi. Bu ba lı ın altında Arayüz Tasarımının Tamamının incelenebilece i Supernatural Grubu YouTube linki verildi Yazılım Ölçümleri nin ba lı ı, Yazılım Ölçüm ve Testleri olarak 276 Supernatural Grubu De i tirildi. Yazılım Ölçüm ve Testleri ba lı ı altına Son Kullanıcı Testleri eklendi. Bu ba lı ın altında farklı kullanıcı seviyelerindeki Son Supernatural Grubu Kullanıcı Testlerinin incelenebilece i YouTube linki verildi Yazılım Ölçüm ve Testleri ba lı ı altına Uç Birim Testi eklendi. Supernatural Grubu 282

4 Aktif ehir Yönetimi, bir yerle im biriminde ya amakta olan herhangi bir vatanda la mahalli yönetim organı durumundaki belediye arasında etkile imli olarak katılmaya istekli ba ka vatanda ları da içine alabilecek- ileti im ortamı olu turmak üzere geli tirilmi bir projedir. Olu turulacak ileti im ortamında vatanda, ya amakta oldu u mahalde belediyenin çözebilece ine inandı ı sorunlarını, bunlarla ilgili çözüm önerilerini veya ba ka bir konuyla ilgili dileklerini hiçbir kısıtlamaya ve bürokratik prosedüre tabi olmaksızın üzerinden kullanıcı dostu bir arabirim ile belediyeye aktarmayı amaçlar. internet ortamı Vatanda belediyelerin sitesinde bulunan formları doldurmakla u ra mak yerine, ço u internet kullanıcısının kullanmaya alı kın oldu u bir sosyal a platformunda istedi i sorunu kolaylıkla bildirebilir. Böylece topluma kar ı sorumlulukların sergilenmesi sonucunda ki ilerin ilgisi arttırılmı olur. Her ne kadar Facebook gibi dünyaca ünlü bir sosyal platformda yeterince etkile im olsa da, mahali problemlere çözüm getirebilecek ve resmi kurumlar tarafından sistemli bir ekilde denetlenebilecek bir platform bulunmamaktadır. Vatanda ların, belediyelere sorun veya önerilerini belirtirken birbirleriyle etkile imde olabilecekleri bir sistem mevcut olmadı ından böyle bir projeye ihtiyaç duyulmaktadır. Aktif ehir Yönetimi o mahalde ya ayan bütün vatanda lara açık bir ileti im platformu olarak yapılandırılaca ı için, sorununu veya dile ini aktarmak üzere sistemi kullanan vatanda, sistemdeki di er kullanıcılar tarafından desteklenebilecek, dile getirilen soruna yeni yorum ve çözüm önerileri getirilebilecektir. Böylece geni katılımın sa lanmı

5 olaca ı effaf bir ileti im platformu olu uturulmu olacaktır. Bu sosyal platform, çözüm getirilmesi gereken sorunlar hakkında belediye yetkililerinin ilgisini çekmek ve dikkatleri sorun üzerine odaklandırmak suretiyle i planlamasında gerçek önceliklerin tayini konusunda belirleyici olabilecektir. Projenin dikkat çekici bir di er yönü de ehir yönetiminde vatanda ın rolünü ve etkinli ini artırmasıdır. Proje kapsamında vatanda ların ehir yönetimine yapaca ı katkılar sayesinde belediyelerin ilgi alanlarında vatanda tarafından giderilmedi i tespit edilen sorunlarda veya öyle yapılsa daha iyi olur denilebilecek durumlarda belediyeler tarafından yapılacak iyile tirmeler, toplumdaki memnuniyet duygusunun artmasında ve yaygınlık kazanmasında etkili olacaktır. Ayrıca yapılan veya yapılması dü ünülen çe itli icraatlara ili kin halkın dü üncesini ve yorumunu almak üzere belediyelerce hazırlanıp yayınlanacak anketler de yönetime ı ık tutacak; böylece projenin temel amaçlarından biri olan belediyelerin vatanda lara iyi hizmet vermesi ilkesi de hayata geçirilmi olacaktır. Projenin bir ba ka amacı ise sivil toplum kurulu larına (STK) sorunların köküne inerek vatanda lar için uygun çözümler üretilebilecek ve bunları halka sunabilecek bir platform sa lıyor olmaktır. Böylelikle STK ler, hem etkile ime katkıda bulunacak hem de sistemi kullanan bireyleri etkileyerek çalı malarının hitap etti i kitleyi geni letme fırsatı bulacaklardır. A a ıdaki figürlerde, e-devlet projesi kapsamındaki yapıları ve sosyal ehir projesinin i leyi biçimleri gösterilmi tir. Temel amaç, aktif ehir platformunun inovatif taraflarını göstermektir.

6 Aktif ehir Yönetimi platformu, e-devlet platformundan ba ımsız ekilde fakat devletin yönetiminde çalı acak sosyal bir projedir. Aktif ehir Yönetimi projesi, gerçekle tirildi inde web ve mobil üzerinden hizmet verecektir. Vatanda, belediye ve sivil toplum kurulu larının kullanımıyla hayata geçirilecek olan aktif ehir yönetimi projesi, sistem yöneticisi tarafından denetlenecektir. Sistem Türkiyedeki belediyelerin kullanabilece i ekilde tasarlanmı tır. Yeni eklenecek belediyeler ve sivil toplum kurulu ları, projenin kapsamına dâhil edilebilir durumdadır. Aktif ehir Yönetimi projesi, uygulandı ı takdirde, projeyi geli tiren ki ilerce yönetilecek; ancak projenin satın alınması durumunda kullanım hakları ilgili kuruma devredilecektir. Projenin devredilmesi durumunda yeteri kadar döküman ve yazılım esnekli i bulunmaktadır. Sistemin güvenli i için kullanıcı kayıtlarında alınan T.C kimlik numaraları, T.C nüfüs ve vatanda lık i leri genel müdürlü ünün sa ladı ı kimlik numarası sorgulama sayfası aracılı ıyla, web servis tarafından do rulanır. Bu sayede sahte kimlik ile sistemi sabote etmeye çalı an ki ilerin önüne geçilmi olur. Vatanda ların özel hayatının gizli tutulması açısından geri bildirim yaptıklarında isimleri, ön adın tamamı ve soyadın ilk harfi eklinde gösterilir. Raporlama sistemi sayesinde; sistem yöneticisi belediyelerin verimlili ini, stklerin katılımını denetler ve içeri in kontrolünü sa lar. Belediye yetkilisi ise geri bildirimleri detaylı bir ekilde inceleyebilir. Stk yetkilisi sunmu oldu u öneri veya çözümlerin vatanda lar tarafından ne kadar desteklendi inin bilgisine eri mi olur.

7 Mevcut Sistemlerin Kullanım Saatleri ( Figür 1.1 ) a. Belediye Sorun Bildirim Sistemi 1. Vatanda telefon ile, ilgili belediyeyle etkile ime geçer. 2. Vatanda çalı ma saatlerinde aramı ise (08:00-17:00) ilgili sorununu telefon üzerinden bildirir. 3. E er çalı ma saatlerinde de il ise kullanıcı sorununu bildiremez i lem sonlanır. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda, internet üzerinden aktif ehir platformuna 7 gün 24 saat boyunca ula abilir. Vatanda, sorunun ba lı oldu u belediye sayfasına giderek sorununu hemen dile getirir ve i lem sonlanır.

8 Figür 1.1 Vatanda ların ve Sivil Toplum Kurulu larının Sosyal Etkile imi ( Figür 1.2 ) a. Belediye Sorun Bildirim Sistemi 1. Vatanda, telefon veya e-devlet sistemiyle ilgili belediyeyle sorununu bildirmek için etkile ime geçer. 2. Vatanda sorun bildirimini, sosyal etkile ime girmeksizin gerçekle tirir. 3. lgili kurum, vatanda ın sorununu de erlendirdikten sonra vatanda a telefon veya internet ortamından ileti im sa lar. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda, internet üzerinden aktif ehir platformuna girer ve ilgili belediyeye sorununu bildirir. 2. Aktif ehir platformunu kullanan tüm vatanda lar ve sivil toplum kurulu ları, vatanda ın bildirmi oldu u sorunu inceleyebilir. 3. Bu sorunu inceleyen vatanda lar ve sivil toplum kurulu ları soruna destek olarak sosyal etkile imi ba latmı olurlar. 4. Bu kapsamda vatanda ın rolü yükseltilmi, belediyenin de gerçek sorunu belirlenmi olur. 5. Sosyal platformlardan farklı olarak, resmi kurumların gerçek sorunları daha kolay ula ması sa lanmı ve vatanda ların motivasyonu artırılmı olacaktır. a. Belediye Sorun Bildirim Sistemi 1. Vatanda, e-devlet sistemini kullanarak sorununu bildirir. 2. lgili belediye vatanda ın sorununa çözüm bularak. Bu sayede vatanda -belediye arası etkile im sa lanmı olur. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda, aktif ehir platformu üzerinden sorununu bildirir. 2. Bu sorun ile etkile ime a. Vatanda lar b. Tüm STK ler girebilir. 3. Bu sayede vatanda -vatanda, vatanda -belediye ve vatanda -stk arası etkile im sa lanmı olur.

9 Figür 1.2

10 Akıllı Denetim Sistemi ( Figür 1.3 ) a. Belediye Sorun Bildirme Sistemi 1. E-devlet uygulaması etkile imli bir platform olmadı ından (vatanda - vatanda, vatanda - STK) arası ortak sorunlar belirlenemiyor. b. Aktif ehir Platformu 1. Aktif ehir platformu etkile imli bir platform olması sebebiyle vatanda ların ve STK lerin birbirine verdi i destek ve yorumlar ortak sorunları belirler. 2. Verinin i lenip bilgiye dönü türülme i lemi aktif ehir platformu tarafından yapılır ve bunlar belediye ve STK lerin ortak sorunlarını belirler ve buna ba lı olarak çalı malarına yön verilmesi sa lanır. Figür 1.3

11 Aktif ehir Yönetimi Mobil leti im ( Figür 1.4 ) a. Belediye Sorun Bildirme Sistemi 1. E-devlet projesi vatanda a mobil kullanım imkani sa lamaz. b. Aktif ehir Platformu 1. Vatanda aktif ehir platformuna mobil telefon üzerinden ula ımı sa lar 2. lgili belediyelerin sorunlarını görüntüleyebilir, destek olabilir veya yeni bir geri bildirim açabilir. 3. Sorununu bildirir.

12 ikayetvar.com ikayetvar.com, irketlerden alınan ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından ikayet edilerek, ilgili irketinde bu ikayete çözüm getirmek amacıyla tüketiciden özür dileyip aynı zamanda kendi prestijini korumasına fırsat sa layan bir portaldir. ikayetvar.com son dönemde kendi içerisinde ikayetvar Belediye adı altında bir çalı ma ba latmı olsa da, bu çalı ma bizim olu turmu oldu umuz platforma yakla abilecek düzeyde de ildir. Gelelim ikayetvar.com un belediye çalı masının ayrıntılarına. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ikayetvar.com da kesinkle belediyelere özel bir sistem bulunmuyor. Kullanıcılar belediyeleri ilgilendiren ikayetlerini kamu hizmetleri adlı kategorinin altında yapıyorlar. Bu kategorinin altında belediyeler listelenmi durumda fakat Türkiyedeki tüm belediyeleri alt alta hiç bir filtrelemeye sokmaksızın listelemi ler. ikayetvar.com un belki genel eksikliklerinden biride destekleme butonu yok. Destekleme butonunun olmaması demek yorum yapmak veya ikayet etmek ile u ra mak istemeyen fakat yinede ikayete katılmak isteyen insanları kaybetmek demektir. Bu fonksiyon sayesinde aynı zamanda kaç ki inin ikayeti haklı buldu unu ögrenip belediyelere harekete geçmek için sebep vermi olursunuz. Sivil Toplum Kurulu ları bizim sistemimizde çok önemli yer tutup vatanda lara sorunlarının çözülmesinde destek olurken, ikayetvar.com da böyle bir durum söz konusu de ildir. Ayrıca yine sistem belediyelere özel olmadı ından admin panelleri kesinlikle bizimkisi kadar ayrıntılı olamaz. Belediyeler için her türlü grafik ve listeleme raporları ayrıntılı bir ekilde tasarlanıp bizim sistemde belediyelere üst düzey kontrol imkanı sa lar. Son olarak ikayetvar.com sadece bir ikayet sistemiyken. Bizim sistemimiz vatanda, belediye ve sivil toplum kurulu larını bir araya getirecek bir sosyal platformdur. Belediyelere özel tasarlanmamı olan bu sistem için yapabilece imiz yorum iyi kurgulanmamı.

13

14

15 Beyo lu Belediyesi Mobil ikayet Beyo lu Belediyesi kendi içindeki ikayetleri belirtebilmek için yeni bir uygulama yaptırmı. Fakat yine bir sosyal platform olmaktan çok, fazlasıyla basit kalan bir ikayet modülünden öte bir çalı ma olmamı. Uygulama ana ekranında bulunan ikayet haricindeki butonlar sadece oraya konulmak için olu turulmu tamamen yararsız butonlardır. Ayrıca içinde bulunan ikayet modülü de bizimkisiyle kıyaslanamayacak kadar basit dü ünülmü. Kategoriler oldukça yetersiz çünkü 4 adet kategori konulmu. ikayeti yapıldıktan sonra bunu yalnızca arkaplanda belediye yetkilileri görebilmekte, kesinlikle bir effaflık söz konusu de il. Bu durumda yorum yapma ve destekleme fonsiyonlarından bahsetmek zaten mümkün olamıyor. Bizim projemiz yalnızca uygulamaya ikayet girmek için de il, aynı zamanda di er vatanda ve sivil toplum kurulu larının geribildirimlerinin incelenebilece i bunlara yorum ve destekte bulunulabilece i ve çok sayıda kategori ve filtreleme seçenekleri ile aranılana kolayca ula ılabilece i etkile imin yüksek oldu u sosyal bir platformdur. Sadece Beyo lu Belediyesi içinde geçerli olan, effaflık ve interaktivitenin olmadı ı bu uygulama için yapabilece imiz tek yorum yetersiz.

16

17

18

19 Mobil kullanım imkanı. Belediyelerin çevredeki sorunları gözlemliyebilmesini sa lamak. Belediyelerin hazırlayıp yayınlayaca ı anketler vatanda ların dü üncelerinin toplanmasına yardımcı olur. Bu platform sayesinde vatanda ların duyarlılı ı artacaktır. TC Kimlik No do rulama servisi sayesinde sahte hesap açmayı engeller. Vatanda ların uygunsuz içerik girmesi halinde sistem yöneticisi müdahale edene kadar bu içeri in sitede gözükecektir. Vatanda yanlı bir bilgilendirme yaparsa herhangi bir kullanıcı ikayet edene kadar bu yanlı bilgi sistemde kalacaktır. Veri madenciligi ile elde edilen bilgileri pazarlama için kullanma. Güncel sorunlarda (Depremler gibi) toplu hareket edebilme olana ı sa lar. Belediyelerde bulunan sorunlar, irketler tarafından bu platform üzerinden takip edilip sundu u kar amaçlı çözüm önerisi sayesinde irketlere kazanç sa lar. Bilimsel konularda ara tırma yapan ki ilere zengin içerik sa lar. Vatanda ların kamuoyu olu turmasını sa lamak. Vatanda ların birbirleriyle ve stk ler ile etkile imi sayesinde belediyeler daha etkin çalı malarda bulunabilir. STK ler kendilerini tanıtma imkanı bulur. STK ler toplulu unu arttırma imkanı bulur. Belediyelerin i planlamasında gerçek önceliklerinin tayini konusunda belirleyici olabilecektir. Belediyeler tarafından yapılacak iyile tirmeler toplumda memnuniyet duygusunu arttıracaktır. Belediye yönetiminin verece i hizmetler sayesinde sempati kazanacaktır. Platformda özgür dü ünce ön planda oldu u için siyasi otoriteler tarafından kullanılması istenmeyebilir Projenin yürütme a amasında yeteri kadar geli tirme yapılmaz ise bu alanda çıkacak benzer sosyal platformların sistemin önüne geçecektir Proje yürütme a amasında yeterli mali deste i alamaz ise kullanılmaz hale gelecektir nternet kullanamayan vatanda lar bu hizmetten faydalanamayacaktır Belediyelerin bu proje için personele ihtiyaç duyacaktır. Belediyeler sorunları sürekli olarak çözümsüz bırakırsa vatanda ın gözünde de er kaybedecektir. Devletin sistemi kullanmayı kabul etmemesi halinde projenin hayata geçirilmesinin zorla acak olması. Figur 2.1

20 kırılım yapısı, projenin ana i kalemlerinin hiyerar ik biçimde proje kapsamını anlattı ı bir dökümandır. kırılım yapısında yer almayan bir i, proje kapsamına dahil edilemez. Proje yönetiminin ba arılı bir ekilde yapılması için i kırılım yapısı en önemli araçlardan biridir. Düzgün biçimlendirilen i kırılım paketleri ba arılı olacak bir projenin garantisidir. kırılım yapısında, a a ıdaki figürde oldu u gibi i kalemlerinin ne kadar sürdü ü, hangi tarihler arası yapıldı ı, maliyet planlamaları yapılır. A a ıda (Figür 2.2) Aktif ehir Yönetimi projesi için hazırlamı oldu umuz i kırılım yapısı bulunmaktadır. AKTİF ŞEHİR YÖNETİMİ WEB MOBIL BELEDIYE STK Site Yonetimi Uyelik Yer Bildirimi Geri Bildirim Analizi Anket Hazirlama Geri Bidirim takip sistemi Geri Bildirim Yere Gore Geri Bildirim Getirme Geri Bildirim Durum Güncelleme Geri Bildirim Takibi Sikayet Analizi Oylama Cevaplama Uyelik aktivasyon yönetimi Anket Doldurma Yorumlama Anket Hazirlama Anket Takibi Otomatik veri çeken arama sistemi Sikayet Etme Anket Takibi Raporlama NasIl Çalışır? Kategorileme Bölge Yönetim sistemi STK katılım takip yönetimi Kullanıcıya otomatik geri bildirim listeleme servisi Belediye Çalışma Takip Sistemi Figür 2.2 Geri bildirim içerik yönetim sistemi Anlık geri bildirim takibi

21 Sistemimizde toplam 226 adet fonksiyon bulunmaktadır. Ana Site Fonksiyonları BEAN VatandasBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean BolgeBean BolgeBean BolgeBean BelediyeBean BelediyeBean KategoriBean TurBean VatandasBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean GeriBildirimBean VatandasBean VatandasBean BelediyeBean BelediyeBean BelediyeBean StkBean StkBean StkBean BelediyeBean STKBean BelediyeBean STKBean StkBean SssBean BolgeBean METHOD kontrolet() tckimlikkontrolet() kayitol() girisyap() sifredegistir() illistele() ilcelistele(ilid) belediyelistele(ilceid) belediyebilgisigetir() varsayilanbelediyebilgisigetir() kategorilistele() turlistele() geribildirimekle() encokdesteklenengblisteleme() ensoneklenengblisteleme() yapimasamasindakigblisteleme() tamamlanmisgblisteleme() vatandasinkendiyaptigigblisteleme() stkninbubelediyeyeyaptigigblisteleme() kategoriyegoreencokdesteklenengblisteleme() kategoriyegoreensoneklenengblisteleme() kategoriyegoreyapimasamasindakigblisteleme() kategoriyegoretamamlanmisgblisteleme() vatandasdesteklemismi() vatandassikayetetmismi() geribildirimidestekle() geribildirimisikayetet() anketsorugoster() anketcevaplistele() anketsonuclistesi() anketsorugoster() anketcevaplistele() anketsonuclistesi() anketoylanmismikontrol() anketoylanmismikontrol() anketoyla() anketoyla() stklisteleme() ssslisteleme() kayitliolduguililcebelediye()

22 VatandasBean GeriBildirimBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean VatandasBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean StkBean StkBean STKBean STKBean STKBean STKBean BelediyeBean vatandasguncelle() geribildirimdetaygoruntuleme() vatandasdesteklemismi() vatandassikayetetmismi() geribildirimidestekle() geribildirimisikayetet() vatandasinyaptigigbyorum() stkninyaptigigbyorum() belediyeninyaptigigbyorum() vatandasyorumusikayetetmismi() vatandasyorumsikayetet() vatandasgeribildirimyorumekleme() stkgeribildirimdetaybilgisi() stkgeribildirimlistesi() stkgbminivatandasdesteklemismi() stkgbminivatandassikayetetmismi() stkgbminivatandasdestekle() stkgbminivatandassikayetet() belediyecevaplamaorani() Sistem Yöneticisi Paneli Fonksiyonları BEAN METHOD SistemYoneticisiBean girisyap() SistemYoneticisiBean profilguncelle() VatandasBean vatandassayisial() BelediyeBean belediyesayisial() StkBean stksayisial() BolgeBean ilekle() BolgeBean ilduzenle() BolgeBean ilsil() BolgeBean ilceekle() BolgeBean ilcelistele() BolgeBean ilceduzenle() BolgeBean ilcesil() SssBean sssekle() SssBean ssslistele() SssBean sssduzenle () SssBean ssssil () BelediyeYetkilisiBean belediyeyetkilisiekle() BolgeBean illisteleselectonemenu() BolgeBean ilcelisteleselectonemenu() BolgeBean belediyelisteleselectonemenu() BelediyeYetkilisiBean belediyeyetkilisisil() BelediyeYetkilisiBean belediyeyetkilisiduzenle()

23 BelediyeBean belediyeekle() BelediyeBean belediyesil() BelediyeBean belediyeduzenle() StkYetkilisiBean stkyetkilisiekle() StkYetkilisiBean stkyetkilisisil() StkYetkilisiBean stkyetkilisiduzenle() StkBean stkekle() StkBean stksil() StkBean stkduzenle () GeriBildirimKategoriBean kategoriekle() GeriBildirimKategoriBean kategoriduzenle() GeriBildirimKategoriBean kategorisil() VatandasBean uyarilmisvatandaslarilistele() VatandasBean engellenmisvatandaslarilistele() VatandasBean vatandasengelle() VatandasBean vatandasuyar() GeriBildirimBean geribildirimsil() GeriBildirimBean vatandasyorumlarilistele() GeriBildirimBean belediyeyorumulistele() GeriBildirimBean stkyorumlarilistele() StkBean stkyabagligbsayisi() BelediyeBean belediyeyebagligbsayisi() IstatistikBean toplambelediyesayisi() IstatistikBean toplamstksayisi() IstatistikBean toplamvatandassayisi() IstatistikBean engellenenvatandassayisi() IstatistikBean toplamgbsayisi() IstatistikBean onerigbsayisi() IstatistikBean sikayetgbsayisi() IstatistikBean ovgugbsayisi() IstatistikBean onaybekleyengbsayisi() IstatistikBean yapimasamasindagbsayisi() IstatistikBean tamamlanangbsayisi() GrafikBean top5belediyetoplamgbsayisi()* GrafikBean ilebagligbsayisi()* GrafikBean belediyevatandassayisi()* GrafikBean ilvatandassayisi()* GrafikBean turyuzdesipiechart()* GrafikBean top5kategoriyebagligbsayisi()* GrafikBean durumyuzdesipiechart()* GrafikBean ayabagligbsayisi() GrafikBean yilabagligbsayisi() Belediye Yetkilisi Paneli Fonksiyonları

24 BEAN METHOD BelediyeYetkiliBean girisyap() BelediyeYetkiliBean solustbilgigetir() BelediyeYetkiliBean geribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean vatandassayisi() BelediyeYetkiliBean onaybekleyengeribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean engellenenvatandassayisi() BelediyeYetkiliBean yapimasamasindakigeribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean tamamlanangeribildirimsayisi() BelediyeYetkiliBean vatandaslistesi() BelediyeYetkiliBean enpopuler5vatandasgeribildirimi() BelediyeYetkiliBean enpopuler5stkgeribildirimi() BelediyeYetkiliBean gbturkarsilastirma() BelediyeBean anketekleme() BelediyeBean anketidgetirme() BelediyeBean anketcevapekle() BelediyeBean anketsorugoster() BelediyeBean anketcevaplistele() BelediyeBean anketguncelle() BelediyeBean anketkaldir() BelediyeBean cevaplanacakvatandasgblistele() BelediyeBean cevaplanacakstkgblistele() BelediyeBean gbdetaygoruntule(kullanicitipid=1) BelediyeBean gbcevapla() BelediyeBean gbdetaygoruntule(kullanicitipid=2) BelediyeBean sikayetegoregeribildirimlisteleme() BelediyeBean sikayetegoregeribildirimlistelemestk() BelediyeBean geribildirimsikayetetme() GeriBildirimYorumBean belyorumsikayetet() GeriBildirimYorumBean belgeribildirimyorumekleme() BelediyeBean durumagoregeribildirimlisteleme() GeriBildirimBean geribildirimdurumduzenle() BelediyeBean vatandasgeribildirimlistelemeraporu() BelediyeBean stkgeribildirimlistelemeraporu() KategoriBean kategorilistele() GeriBildirimDurumBean durumlistele() GeriBildirimTurBean turlistele() BelediyeBean anketsorulistele() BelediyeBean gbdetaygoruntule() GeriBildirimYorumBean vatandasyorumlarilistele() GeriBildirimYorumBean belediyeyorumulistele() GeriBildirimYorumBean stkyorumlarilistele() BelediyeBean anketbilgisi() BelediyeBean vatandaslistele() BelediyeYetkilisiBean engellenmisvatandaslarilistele() GrafikBean turkarsilastir()

25 GrafikBean ayabagligbdurum() BelediyeYetkilisiBean anketlistelemeselectonemenu() BelediyeBean piechartbilgisi() BelediyeBean belediyeyegbyapanstklar() BelediyeBean belediyebilgisigoster() BelediyeBean belediyebilgisiguncelle() Stk Yetkilisi Paneli Fonksiyonları BEAN METHOD StkYetkiliBean girisyap() StkYetkiliBean solustbilgigetir() StkBean geribildirimsayisi() StkBean onaybekleyengeribildirimsayisi() StkBean yapimasamasindakigeribildirimsayisi() StkBean tamamlanmisgeribildirimsayisi() STKYetkilisiBean stkninencokgbyaptigi5kategori() STKYetkilisiBean stkninencokdesteklenen5geribildirimi() AnketBean anketekleme() AnketBean anketcevapekleme() StkBean anketsorugoster() StkBean anketcevaplistele() StkBean anketguncelle() StkBean anketlistele() AnketSonucBean piechartbilgisi() StkBean anketbilgisi() StkBean tumgeribildirimler() KategoriBean kategorilistele() GeriBildirimDurumBean durumlistele() GeriBildirimTurBean turlistele() StkBean geribildirimdetaygoruntule() GeriBildirimYorumBean vatandasyorumlarilistele() GeriBildirimYorumBean belediyeyorumulistele() GeriBildirimYorumBean stkyorumlarilistele() KategoriBean kategorilisteleme() GeriBildirimTurBean turlisteleme() BolgeBean illisteleme() BolgeBean ilcelisteleme(ilid) BolgeBean belediyelisteleme(ilceid) STKYetkilisiBean geribildirimekleme() StkBean kategoriyegoreencokdesteklenengblistesi() StkBean kategoriyegoreensoneklenengblistesi() StkBean kategoriyegoreyapimasamasindakigblistesi() StkBean kategoriyegoretamamlanmisgblistesi() StkBean stkninkendiyaptigigblistesi()

26 StkBean StkBean StkBean StkBean StkBean StkBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean StkBean StkBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean GeriBildirimYorumBean StkBean StkBean stkgeribildiriminisil() stkgeribildirimidesteklemismi() stkgeribildirimisikayetetmismi() geribildirimidestekle() geribildirimisikayetet() geribildirimdetaygoruntule() vatandasinyapmisoldugugbyorumlistesi() stkyorumusikayetetmismi() stkgeribildirimyorumsikayetet() stkgeribildirimyorumekleme() stkyorumyapmismi() stkgeribildirimbilgisi() stkninyapmisoldugugbyorumlar() belediyeninyapmisoldugugbyorum() vatandasinyapmisoldugugbyorumlar() stkbilgisi() stkbilgiduzenleme()

27 Tanımlamalar ve Kısaltmalar Açıklama Class COCOMO E-Devlet Sınıf Diyagramı E-R Varlık li ki Yazılım zaman ve efor ölçümü yapılması için kullanılan formül Devletin, vatanda lar için hizmete sundu u internet platformu FP Function Points i fonksiyonlarını içerir Gantt Gliffy novasyon JPA JSF JTA Zaman Çizelgesi E-R modellemesinin çizilmesi için kullanılan araç Yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) de er yaratan çıktılara dönü türme sürecidir. Java Persistence Api, java nesnelerini yönetmek ve ili kisel tabloları yaratmak için kullanılan api Java Server Faces Java Transaction Api KLOC Bin satır kodun e de er kısaltması LOC Lines of code 1 satır kod e de er Mathcware (Mindview) MVC Offstage Actor kırılım yapısının çizilmesi için kullanılan araç Model View Controller, yazılımın karma ıklı ını azaltmak için kullanılan mimari yapı Sistem sayesinde etkilenen aktör grubu Pert Zaman-Görev eması Prezi Primary Actor Web üzerinden hizmet veren sunum aracı Sistemi birinci dereceden kullanan aktör grubu Primefaces JSF için geli tirilmi bile en recaptcha Sistemi kullanan ki inin bilgisayar mı insan mı oldu unu denetleyen program Richfaces JSF için geli tirilmi bile en RSA S.S.S Rational Software Architecture Sıkça Sorulan Sorular

28 sharethis Smartsheet Sistemin sosyal platformlarda tanıtılmasını sa layan program Web üzerinden hizmet veren proje yönetim aracı STK Sivil Toplum Kurulu ları Supporting Actor Sisteme dolaylı yoldan ba ımlı aktör grubu SWOT Analizi Figür 2.1 ( I ) Internal ( ç Etkenler ) Figür 2.1 ( E ) External ( Dı Etkenler ) Figür 2.1 ( S ) Strength ( Güçlü Yönler ) Figür 2.1 ( W ) Weakness ( Zayıf Yönler ) Figür 2.1 ( O ) Opportunities ( Fırsatlar ) Figür 2.1 ( T ) Threats ( Tehlikeler ) Swot analizi projemizin olumlu, olumsuz, güçlü,zayıf yanlarını; firsat ve tehlike arz eden durumlarını; iç ve dı kaynaklı etkilerini gözlemlememize yarayan bir tablodur. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats T.C Use Case Diagram Visio Türkiye Cumhuriyeti Kullanım Senaryo Raporu Yazılım modellemesinin çizilmesi için kullanılan araç WBS Work breakdown structure, i kırılım yapısı

29 AKDEM R08 Prof. Dr. AKDEM R Ali et al. Prof Dr. K RT A. Kazım, Yrd. Doç. Dr. ÖRNEK Ali ahin, Yrd. Doç. Dr. MARANGOZ Mehmet, 2008, Uluslararası STK lar Kongresi, ÇANAKKALE:TÜB TAK Ç V C 11 Ç V C Ça tay, 2011, Prime Faces User s Guide, stanbul: Prime Teknoloji DEDEO LU11 DEDEO LU Soner et al. Bekir Selçuk Temel, Mehmet Pınarba, 2011, A mobile solution to improve efficiency of mobile employees in Ba ak ehir Municipality DEDEO LU11 DEDEO LU Soner, 2011, Ba ak ehir Belediyesi Bilgi lem, röportaj Aktif ehir Yönetimi DEVEC 11 DEVEC Erkin, 2011, STK ara tırması, sivil toplum kurulu ları kongresinden alıntılar H KMET12 Dr. H KMET Ne et, Özye in Üniversitesi Ö retim Görevlisi, 2012, röportaj Aktif ehir Yönetimi BB11 stanbul Büyük ehir Belediyesi,2011,Beyaz masa faaliyet ara tırması, stanbul KARAHOCA Doç. Dr. KARAHOCA Adem, Bahçe ehir Üniversitesi Yazılım Mühendisli i Bölüm Ba kanı, Yazılım Akademisi yarı ması akademik danı manı LARMAN09 LEONARD10 LARMAN Craig, 2009, Applying UML and Patterns An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Developement 3rd Edition, New Jersey: Prentice Hall LEONARD Anghel, 2010, JSF 2.0 Cook Book, Birmingham: Pact Publishing SAYACI Dr. SAYACI Kenan,Bahçe ehir Üniversitesi Ö retim Görevlisi, yazıların derlenmesi TUNGA Yrd. Doç. Dr. TUNGA Mehmet Alper, Bahçe ehir Üniversitesi Bölüm Ba kan Yardımcısı, Sistem analizi danı manlı ı

30 Web 2.0 Sistemimizde Web 2.0 teknolojilerini etkin ekilde kullandık. Bunlardan bahsedecek olursak ilki JSF 2.0 ve JQuery tabanlı ve tamamen AJAX destekli açık kaynak kodlu bir component library olan primefaces. Primefaces component i sistemimizin çok önemli fonksiyonlarını çalı tırmakta bize yardımcı olurken aynı zamanda üstün AJAX deste i ile sayfaları postback etmeden kullanmamızı sa lamı tır. Örne in il, ilçe ve belediye seçebilmek için kullandı ımız açılır menüler, geribildirimleri filtreli listelemek için kullandı ımız sekmeli yapı, DataList ve DataTable lardaki sayfalama ve arama seçenekleri, geribildirim yapmamızı sa layan butonlar, Textboxlardaki ayrıntılı validationlar tamamen primefaces sayesinde AJAX ile yapılmaktadır. Projemizde JPA teknolojisinden yararlandık. Bu teknolojide database den verileri çekmek için JPQL dilini kullandık. Bu sayede DBMS de i tirilmek istenirse yalnızca dialect de i tirilerek kolayca transfer sa lanıp database otomatik olarak istenilen platformda olu turulabilir durumdadır. Sistemimizi MVC teknikleriyle tasarlamı olup, Modal ı com.ibm.akillisehir.bean ve com.ibm.akillisehir.entities paketlerinin içinde bulunan class lardan olu turduk. View ı da Web Content klasörünün içindeki tüm sayfalar oluçturmaktadır ve Controllerıda RSA in container larına bıraktık. Mobil sitemizi ise Jquery Mobile ile olu turduk. Mobil sitede geribildirim yapma, destekleme ve listeleme gibi fonksiyonlara yer verdik. Kullanıcılar buradan giri yapabilece i gibi yeni kayıtlarda mobil siteden olu turulabilecek. Modelleme Sistem Analizi için hazırladı ımız Activity, Sequence, UML Class Diagram ve WBS gibi diagramlari Visio aracını kullanarak olu turduk. Entity Relationship (ER) Diagram ıda online bir araç olan Gliffy ile olu turduk. Gantt ve Pert Chartları ise MatchWare (MindView 4.0) aracı ile olu turarak projedeki ilerlememizi gerçek zamanlı takip etme fırsatı bulduk. Sunum Sunumumuzu etkileyici kılabilmek amacıyla son zamanların en yenilikçi sunum aracı olan Prezi yi tercih ettik. Prezinin üstün geçi ve zoom özellikleri ile sunumda dikkatleri toplayarak algılamayı kolayla tırmayı hedefledik.

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

İçerik Yönetim Sistemi. WordPress. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ. Birecik MYO Kasım 2014

İçerik Yönetim Sistemi. WordPress. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ. Birecik MYO Kasım 2014 İçerik Yönetim Sistemi WordPress Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ Birecik MYO Kasım 2014 WordPress WordPress; GPL nin (Genel Kamu Lisansı) altında lisanslı PHP ve MySQL üzerine kurulmuş kişisel yayımlama platformudur.

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ERMAN NECİP BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2008 JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

2012 ULUSLARARASI KONGRE

2012 ULUSLARARASI KONGRE 2012 ULUSLARARASI KONGRE YER NDE PS KOLOJ K TAC Z 19-20 Nisan 2012, zmir-türk YE Bilim nsanları Derne i scientist.bilim@gmail.com http://scientists-sciences.net www. bilinder.org 2012 ULUSLARARASI YER

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YEN GRUP MUAF YET REJ M TARTI MALARI 11 MAYIS 2007 TÜS AD REKABET HUKUKU TOPLANTILARI SER S -2

OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YEN GRUP MUAF YET REJ M TARTI MALARI 11 MAYIS 2007 TÜS AD REKABET HUKUKU TOPLANTILARI SER S -2 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YEN GRUP MUAF YET REJ M TARTI MALARI 11 MAYIS 2007 TÜS AD REKABET HUKUKU TOPLANTILARI SER S -2 Mayıs 2008 (Yayın No: TÜSİAD-T/2008-5-464) Me

Detaylı

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ders Notları Bursa, 27 Şubat 2009 Bursa, 27 Şubat 2009 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Elinizdeki

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler.

Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler. Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler. Omurilik yaralanması sonrası, aileleri, arkada ları ve bakıcıları için bir rehber. ICCP tarafından hazırlanmı

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması New Event Detection and Tracking in Turkish News: Construction of a Test Collection * Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Ba

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı