e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Vergi Hukuku 40 2 Türk Vergi Sistemi 40 7 Vergi Uygulamaları u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2009 EY e115- VERGÝ HUKUKU 5. nayasa'ya göre, akanlar Kurulu'na vergilendirmenin aşağıdaki unsurlarından hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? ) Vergininkonusu ) Vergininoranı C) İstisnamiktarı D) Muafiyetmiktarı E) İndirimler 1. Kişileri belirli bir verginin borçlusu durumuna sokan kurallar bütününe ne ad verilir? ) Vergi icra hukuku ) İdare hukuku C) Şekli vergi hukuku D) Maddi vergi hukuku E) Özel hukuk 6. şağıdakilerden hangisi yürütme organı veya idare tarafından çıkartılan vergi hukuku kaynaklarından birideğildir? 2. Vergi, harç ve resimlerin ortak noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) Kanunhükmündekararnameler ) Tüzükler C) akanlarkurulukararları D) Kanunlar E) Genelgeler ) ir işinyapılmasınaizinvermeleri ) lınmalarındakamusal gücedayanmaları C) yni olarak alınabilmeleri D) ir faaliyetinyapılmasınaizinvermeleri E) Kamusal bir hizmetinkarşılığıolmaları 7. Vergilendirme konusunun ülkelerin anayasalarında yer almasında etkisi olan ilk tarihselbelgeaşağıdakilerden hangisidir? 3. Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı tarihsel olarak aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisinedayanır? ) vrupainsanhaklarısözleşmesi ) MagnaCarta C) HaklarDemeci D) Fransız Yurttaş Haklarıeyannamesi E) irleşmiş Milletler İnsanHaklarıeyannamesi ) nglo-saksonhukuku ) nglo-amerikanhukuku C) Romahukuku D) Çinhukuku E) İslam hukuku 8. I. Temyiz kudretininbulunması II. Reşitolmak III. Kısıtlıolmamak IV. edenselözürlüolmamak V. Ödemegücünesahipolmak 4. şağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biridir? ) Cezahukuku ) İcraveiflas hukuku C) nayasahukuku D) İdarehukuku E) Medeni hukuk Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetine sahip olmanın koşullarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) III,IVveV D) I,II,IIIveIV E) I,II,III,IVveV 2

3 2009 EY e şağıdaki şirket türlerinden hangisi tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? 13. I. Hesap uzmanları II. Maliye müfettişleri III. Gelirler kontrolörleri ) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ) nonim şirket C) Kolektif şirket D) Derneklere ait iktisadi işletmeler E) Limitet şirket Yukarıdaki vergi inceleme elemanlarından hangileri doğrudan Gelir İdaresiaşkanlığına bağlıdır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III 10. Vergi mükellefi olabilmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle sahip olmak gerekli ve yeterlidir? ) Reşitolmak ) Temyiz kudretinesahipolmak C) Kısıtlıolmamak D) Tüzel kişiliğesahipolmak E) Hak ehliyetinesahipolmak 14. şağıdaki vergilerden hangisi spesifik bir vergidir? ) Motorlutaşıtlar vergisi ) Gelir vergisi C) Kurumlar vergisi D) Emlak vergisi E) Katmadeğer vergisi 11. şağıdakilerden hangisi vergi yönetiminin temel öğelerinden birideğildir? ) Vergi örgütü ) Vergi davalarına bakma C) Vergi ceza sistemi D) Yönetsel süreç E) Vergi güvenlik önlemleri 15. şağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarındanbirideğildir? ) Tarh ) Terkin C) Tahsil D) Tahakkuk E) Tebliğ 12. şağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi aşkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir? ) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire aşkanlığı ) Gelir Yönetimi Daire aşkanlığı C) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire aşkanlığı D) Strateji Geliştirme Daire aşkanlığı E) vrupa irliği ve Dış İlişkiler Daire aşkanlığı İkmalen tarh edilen bir vergiye karşı mükellef tarafından dava açılması halinde tarh edilen vergi nezaman tahakkukeder? ) Vergi ihbarnamesinintebliğiyle ) Davaaçmasüresinindolmasıyla C) Mükellefindavayıkazanmasıyla D) Danıştayın vergi mahkemesi kararını onaylamasıyla E) Vergi mahkemesinintarhiyatıonaylamasıyla

4 2009 EY e şağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılabilen hallerden birideğildir? ) ilinen adresin yanlış olması sebebiyle mektubun geri gelmesi ) Yabancı ülkedeki mükellefe tebliğ yapılmasına imkân olmaması C) Posta ile tebliğ yapılmasına imkân olmaması D) Muhatabın tebliğ edilen evrakı almak istememesi E) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi 21. Vergi mükelleflerine ilişkin bilgilerin gizliliği Vergi Usul Kanununda aşağıdaki başlıklardan hangisialtındadüzenlenmiştir? ) Sır saklamamükellefiyeti ) Vergi mahremiyeti C) Sırrınifşası D) Konutdokunulmazlığı E) ilehayatınıngizliliği 18. irinci sınıf tüccarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere ne ad verilir? ) Müstahsil makbuzu ) Gider pusulası C) Perakende satış vesikası D) Serbest meslek makbuzu E) Fatura 22. I. ir şeyi yapabilmeyetkisi II. Taleptebulunmayetkisi III. Hakka saygı gösterme zorunluluğunun bulunması IV. Konusununparaylaifadeedilebilmesi V. Evrensel nitelikteolması Yukarıdakilerden hangileri hak kavramının unsurlarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) II,IIIveIV D) II,IIIveV E) II,IVveV 19. Kayıtlarını sürekli olarak belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, kayıtların esas deftere kaydı en geç kaç gün içinde gerçekleştirilmelidir? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdaki kamu haklarından hangisi kişisel haklardandır? ) Öğrenim görmehakkı ) Sosyal güvenlik hakkı C) Çalışmahakkı D) Kamuhizmetinegirmehakkı E) Konutdokunulmazlığı 20. Ekim sayım beyanı hangi tarihte yapılmak zorundadır? ) Mart ) Nisan C) Mayıs D) Kasım E) ralık Yoklama fişlerinin en geç 7 gün içerisinde yoklaması yapılan kişiye tebliğ edilmesi gerekir. u süre, hukuki niteliği itibariyle nasılbir süredir? ) Hak düşürücüsüre ) Zamanaşımısüresi C) Düzenleyici süre D) Vergi ödevleriyleilgili süre E) Müsamahasüresi

5 2009 EY e Veraset ve Ýntikal Vergisinde veraset yoluyla intikal eden mallarýn daðýnýk olmasý halinde, zor durum nedeniyle, vergi ödevini zamanýnda yerine getiremeyecek olanlara ek süreyi aþaðýdakilerden hangisi verir? ) Vergi UsulYasasý ) Maliye akanlýðý C) akanlar Kurulu D) Ýdare Mahkemeleri E) Vergi Mahkemeleri 29. Tahsil zamanaşımı hangi kanunda düzenlenmiştir? ) Danıştay Kanunu ) Vergi İcraKanunu C) Vergi Usul Kanunu D) Gelir Vergisi Kanunu E) mme lacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 26. Vergi kanunlarýnda açýkça yazýlý olmayan hallerde 15 günden az olmamak üzere verilen süreyenead verilir? ) Zordurum nedeniyleverilensüre ) Kanuni süre C) Yargýsalsüre D) Ýdari süre E) Mücbir sebeplerleverilensüre 30. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmakgerekir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) Tahakkuk zamanaþýmýnda en önemli unsur aþaðýdakilerden hangisidir? ) Verginin tebliði ) Verginin matrahý C) Vergiyi doðuran olay D) Verginin konusu E) Verginin tarhý 31. şağıdaki vergi denetim amaçlarından hangisi vergi potansiyelinin değerlendirilmesini ve vergi dışı tutulmuş kaynakların ortaya çıkarılmasınıamaçlar? ) Hukuki amaç ) Mali amaç C) Sosyal amaç D) Yasal amaç E) Ekonomik amaç 28. şağıdakilerden hangisi tahsilat zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir? ) orçlunun yabancı ülkede bulunması ) Cebren tahsil C) Malartmalarının bildirimi D) Haciz uygulaması E) Ödeme emri tebliği şağıdakilerden hangisi denetimetabi tutulan mali tablolardan birideğildir? ) mortismantablosu ) Nakitakım tablosu C) ilanço D) Gelir tablosu E) Kâr dağıtım tablosu

6 2009 EY e Mükellefler hürriyeti bağlayıcı bir fiille aynı zamanda vergi ziyaına da sebebiyet verirse, kesilecekcezavergi ziyaıcezasının kaçkatıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) Vergi yargılama hukukunda davaya tarafların değil, mahkemenin hakim olmasının temelinde yatan ilkeaşağıdakilerdenhangisidir? ) Yazılıusul ilkesi ) Kanunilik ilkesi C) Kişisellik ilkesi D) Mülkilik ilkesi E) Resenaraştırmailkesi 34. þaðýdakilerden hangisi vergi cezalarýný ortadan kaldýran hallerden biri deðildir? ) Tekerrür ) Zamanaþýmý C) Yanýlma D) Piþmanlýk E) Ölüm 39. şağıdakilerden hangisi vergi mahkemelerince görevlendirilen bir üyenin, yaptığı ilk inceleme konuları arasında yer almaz? ) Görev veyetki ) Husumet C) Vergi tarifesi D) Süreaşımı E) Ehliyet 35. Vergi suç ve cezalarý hangi kanunda düzenlenmiþtir? ) DanýþtayKanununda ) KurumlarVergisi KanunuGeçici maddelerinde C) Gelir Vergisi KanunuGeçici maddelerinde D) VergiMahkemeleri Kuruluþ Kanununda E) VergiUsul Kanununda 40. şağıdakilerden hangisi vergi hatası niteliğindedeğildir? ) ir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişidenistenmesi ) Vergininmükerrer olması C) Vergi oranlarınınyanlış uygulanması D) Vergi yasalarınınyanlış yorumlanması E) Vergidenmuafolankişilerdenvergi istenmesi 36. Devletin kamu gücüne dayanan gelirlerinin zorla tahsilini düzenleyenvergi hukuku dalına nead verilir? ) Cebri İcraHukuku ) İdareHukuku C) VergiİcraHukuku D) İcraveİflas Hukuku E) VergiCezaHukuku 37. Ödeme emri gönderilen borçludan, borcunu kaç gün içinde ödemesi istenir? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) 15 6

7 2009 EY e115- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. TÜRK VERGÝ SÝSTEMÝ 4. İkinci sınıf tüccarlaraşağıdakilerden hangisini hasılatadahilederler? ) Giderler ) Dönem başımalmevcudu C) mortismanlar D) Mal alışları E) lacaklar 1. Net artış teorisine göre gelir hesaplanırken; varlıkların değerinde meydana gelen artış veya azalışların yanında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesinegerekvardır? ) Öz tüketim ) İndirilmeyecekgiderler C) Tüketim harcamaları D) İndirilecek giderler E) Yaratılanhasıla 5. Küçük esnafın faaliyetleri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Serbestmeslek kazancı ) Ticari kazanç C) Zirai kazanç D) Ücret E) rızi kazanç 2. İkametgâhı Türkiye'de bulunanların aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisi vergiye tabidir? ) Yurtiçi kazançve iratların tamamıile yurt dışı kazanç veiratlarınyarısı ) Yurtdışıkazanç veiratlar C) Yurtdışı kazanç veiratlar ileyurt içi kazanç ve iratlarınyarısı D) Yurtdışıveyurtiçi kazanç veiratlarıntoplamı E) Yurtiçi kazançveiratlar 6. Dönem sonu öz sermayesi TL, dönem başı öz sermayesi TL olan birinci sınıf tüccarın işletmeye eklenen değerleri TL ve işletmeden çekilen değerleri ise TL dir. Tüccarın ticari kazancı kaç TL dir? ) ) C) D) E) Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe düzenini gerekli kılar? 7. Kendi mülkü olan ikametgâhının bir bölümünü işyeri olarak kullanan bir doktor ödediği ısıtma giderlerinin ne kadarını gider olarakyazabilir? ) Gerçek olması ) Yıllık olması C) Kişisel olması D) Gayri safi olması E) Safi olması ) Tamamını ) Yarısını C) Üçtebirini D) Dörttebirini E) eştebirini 7

8 2009 EY e razisine başkasının ekim yapmasına izin vererek, üründen pay alan kişinin geliri aşağıdakilerden hangisidir? ) Ücret ) Ticari kazanç C) Sair kazanç D) Zirai kazanç E) Gayrimenkul sermaye iradı 12. þaðýdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul kavramýnýn kapsamýnagirmez? ) Tuzlalar ) Madensularý C) Nakdi sermaye D) Gemivegemipaylarý E) ramahaklarý 9. þaðýdakilerden hangisi zirai kazancýn gerçek usulde tespitinde hasýlattan indirilebilecek giderlerden biridir? ) Satýlmak üzerealýnanhayvanlarýnbedelleri ) Sigortatazminatlarý C) Tohumluðunsatýþýndaneldeedilenhasýlat D) içer döverin baþka çiftçilerin iþlerinde çalýþtýrýlmasýndansaðlananhasýlat E) Zirai ürünlerinsatýþ bedeli 13. şağıdakilerden hangisi vergilendirilecek değer artış kazançlarından biridir? ) Ferdi bir işletmenin mirasçılara devri ) ilanço esasına göre vergilendirilen bir işletmenin sermaye şirketine devri C) di komandit şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi D) Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar E) Kolektif şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi 10. Vergi değeri TL olan binanın emsal kira bedeli kaç TL dir? ) 4000 ) 5000 C) 7000 D) 8000 E) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? ) Ticari kazanç ) Serbest meslek kazancı C) Değer artış kazancı D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Menkul sermaye iradı 11. şağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratlarından biri değildir? ) Mevduat faizi ) Yatırımfonu geliri C) Hisse senetlerinin kuponlarının satışından elde edilen gelir D) Hisse senetlerinden elde edilen kâr payı E) Hisse senetlerinin kuponlu satışından elde edilen gelir Türkiye üyük Millet Meclisi üyelerine faaliyetleri dolayısıyla ödenen para ve benzeri menfaatler aşağıdaki kazanç türlerinden hangisinin içinde vergilendirilir? ) Ücret ) Ticari kazanç C) Serbest meslek kazancı D) Menkul sermaye iradı E) u kazançlar vergiye tabideğildir.

9 2009 EY e İşyeri ve ikametgâhı ayrı yerlerde olan gelir vergisi mükellefi, aşağıdakilerden hangisinin uygun görmesi üzerine, yıllık beyannamesini işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir? ) Mükellefin kendisinin ) Maliye akanlığının C) Vergi dairesinin D) Mükellefin mali müşavirinin E) Mükellefin yöneticisinin 20. þaðýdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarhusullerinden birideðildir? ) Vergininidarecetarhý ) eyanüzerinetarh C) Re'sentarh D) Vergininmahkemecetarhý E) Ýkmalentarh 21. Vergi denetim elemanlarýnca yapýlan vergi incelemesinin temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Dar mükellefiyette, aþaðýdaki kazançlardan hangisininsaðlanmasý halinde yýllýk beyanname verilmesigerekir? ) Zirai kazanç ) Serbestmeslek kazancý C) Menkul sermayeiradý D) Deðer artýþýkazancý E) Ücret Ýþverene çalýþtýrdýðý iþçilerin ücretinden kaynakta vergi kesintisi yapma zorunluluðu aþaðýdakikanunlarýn hangisiylegetirilmiþtir? ) Ýþ Kanunu ) KatmaDeðer Vergisi Kanunu C) KurumlarVergisi Kanunu D) Sosyal Sigortalar Kanunu E) Gelir Vergisi Kanunu ) Vergi cezageliri saðlamak ) Vergideotokontrol saðlamak C) Mükellefleri bilgilendirmek D) eyannameli mükellefsayýsýnýartýrmak E) Vergi alacaðýnýgüvencealtýnaalmak Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ilk kuruluşunda konulması zorunlu sermaye tutarı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisi hisse senedi çıkarabilir? ) Yatırım fonları ) Limited şirket C) Kooperatifler D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket E) İş ortaklıkları 19. þaðýdaki vergilerden hangisi, gelir vergisinde otokontrolu saðlamaya yardýmcý olur? ) Taþýt alým vergisi ) razi vergisi C) Katma deðer vergisi D) Motorlu taþýtlar vergisi E) ina vergisi þaðýdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf deðildir? ) Darphane ) skeri fabrikalar C) Damga Matbaasý D) Milli Piyango Ýdaresi E) Vakýflarýn iktisadi iþletmeleri

10 2009 EY e Kurumlar vergisi mükellefleri genel bütçeli idarelere makbuz karşılığı yapmış oldukları bağış ve yardımların ne kadarını gider olarak indirebilirler? ) eyan edilen kurum kazancının %5 ine kadar ) eyan edilen kurum kazancının %10 una kadar C) eyan edilen kurum kazancının %15 ine kadar D) Yapılan bağışın %7,5 ukadar E) Yapılan bağışın %10 ukadar 29. Tasfiyeye girmiş bir şirkette tasfiye kârı hesaplanırken özsermaye kavramı yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? ) Öz varlık ) Gerçek stoklar C) Toplamvarlıklar D) Servetdeğeri E) Gerçek aktif 26. Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergisi Kanunundaki aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi esas alınarak tespit edilir? ) Serbest meslek kazancı ) Gayrimenkul sermaye iradı C) Ticari kazanç D) Menkul sermaye iradı E) Zirai kazanç 30. ir ticaret şirketinin batması veya kapanması nedeniyle hesapların kapatılması ve alacaklılara kalan varlıklardan pay verilmesi işlemine ne ad verilir? ) irleşme ) ölünme C) Tasfiye D) Devir E) İştirak 27. Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki formüllerden hangisi uygulanır? ) DÖS -DSÖS +çekilen değerler -eklenen değerler ) DSÖS -DÖS C) DSÖS -DÖS -çekilen değerler +eklenen değerler D) DÖS -DSÖS -çekilen değerler +eklenen değerler E) DSÖS -DÖS +çekilen değerler -eklenen değerler 31. Maliye akanlığı aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisinin beyanname vermesüresini uzatamaz? ) Dernek vevakıflaraaitiktisadi işletmeler ) Sermayeşirketleri C) Kooperatifler D) İş ortaklıkları E) Yatırım fonları 28. Sermaye şirketlerinde tasfiye aşağıdaki tarihlerden hangisindebitmişsayılır? ) Genel kurulunsonbilançoyuonayladığıtarihte ) Tasfiye kararının noterde tasdik ettirildiği tarihte C) Tasfiye memurunun görevine son verildiği tarihte D) Vergi dairesine, son tasfiye bilançosunun verildiği tarihte E) Tasfiyeninfiilensonaerdiğitarihte Dar mükellefiyete tabi kurumlar, hangi kazançları için özel beyanname veririler? ) Ticari kazançları ) Ticari ve mesleki kazançları C) Ücretleri D) Değer artış kazançları E) Serbest meslek kazançları

11 2009 EY e þaðýdakilerden hangisi katma deðer vergisininyürürlüðe girmesiyle uygulamadan kalkan vergilerden biri deðildir? ) Ýþletme vergisi ) Nakliyat vergisi C) PTT hizmetleri vergisi D) Dahilde alýnan istihsal vergisi E) anka ve sigorta muameleleri vergisi 37. Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin ödendiği aylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir? ) Ocak-Temmuz ) Ocak-ğustos C) Şubat-Temmuz D) Şubat-ğustos E) Mart-Eylül 38. şağıdaki taşıtlardanhangisi vergiye tabidir? 34. þaðýdakilerden hangisi,katmadeðervergisinin araçlardakiistisnalarýndan birideðildir? ) Havaaraçlarýnýnyurtiçi üretimi ) Karaaraçlarýnýnyurtiçi üretimi C) Deniz araçlarýnýnyurtiçi üretimi D) Demiryoluaraçlarýnýnyurtiçi bakýmý E) Deniz araçlarýnýnyurtiçi bakýmý ) Diplomatların araçları ) Kurumlara ait taşıtlar C) Kamuya ait taşıtlar D) Tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal eden taşıtlar E) Malullerin kullandığı taşıtlar 39. Paylı mülkiyet esasında hissedarlar emlak vergisinin ne kadarının ödenmesinden sorumludur? 35. Veraset ve intikal vergisinde, aþaðýdakilerden hangisi gerçekleþince mükellefe intikal eden gayrimenkullerin bir kýsmýnýn devirve feraðýna izinverilebilir? ) eyannameverilmesi ) Ýlk taksitinödenmesi C) Ýlk tarhiyatýnyapýlmasý D) Teminatgösterilmesi E) Ýkinci tarhiyatýnyapýlmasý 40. ) Hisselerine düşen tutardan ) Verginin tamamından C) Verginin yarısından D) Verginin %25 inden E) Verginin %10 undan Emlak vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir? ) İl özel idareleri ) Vergi dairesi C) Mal müdürlüğü D) elediye E) Vilayet 36. nkara'da ölen birkimseninçocuklarý Ýstanbul ve dana'da oturmakta ise, veraset ve intikal vergisibeyannamesikaçayiçindeverilmelidir? ) 1 ) 3 C) 4 D) 6 E) 8 11

12 2009 EY e115- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. VERGÝ UYGULMLRI 5. þaðýdakilerden hangisi birinci sýnýf tüccarlarýn tutmakla yükümlü olduðu defterlerden biri deðildir? ) Ýmalat defteri ) Yevmiye defteri C) Envanter defteri D) Ýþletme hesabý defteri E) üyük defter 1. Çağdaş vergi sistemlerinde vergilerin hesaplanacağı değer ve miktarın belirlenmesinde yaygın olan usul aşağıdakilerden hangisidir? 2. ) Dış görüntüler usulü ) eyanusulü C) Götürüusul D) Karineusulü E) İdarecetakdir usulü þaðýdaki durumlardan hangisinde verginin tahakkuk sürecinin tamamlanmasý beklenmeksizin vadesinde ödeme yapýlmasý gerekmektedir? 6. þaðýdakilerden hangisi iþe baþlama bildirimindebulunmakzorundadeðildir? ) di ortaklýk þeklinde market iþletmeciliði yapmak isteyenortaklardanher biri ) Sahip olduðu apartman dairelerini kiraya vermek isteyenayanyþeçiçek C) vukatlýk stajýný tamamlayan ve serbest avukatlýk yapmak isteyenay li içer D) Kendi adýna bir berber dükkaný açmak isteyen ay hmetdemir E) Müteahhitlik yapmak isteyen bir adi komandit þirketinkomanditeortaklarý ) Ýkmalentarhedilenvergilerde ) Vergiilebirliktecezakesilenhallerde C) Resentarhedilenvergilerde D) Ýdarecetarhedilenvergilerde E) eyannameninpostailegönderilmesi halinde 3. Gelir vergisinde "gelirin elde edilmesi" aşağıdaki vergi unsurlarından hangisine ilişkindir? ) Vergiyi doğuranolay ) Vergininmatrahı C) Verginintarhı D) Verginintahakkuku E) Vergininkonusu 7. Ticari veya sınai faaliyette bulunan bir adi ortaklığın elde ettiği gelirden, ortakların payına düşen kâr hisseleri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır? ) Ücret ) Serbest meslek kazancı C) Gayrimenkulsermaye iradı D) Menkul sermaye iradı E) Ticari kazanç 4. Tek şahıs işletmelerinde, Ocak-Mart dönemi için belirlenen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergi hangi tarihteödenir? 8. şağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinden biri değildir? ) 17Şubat ) 17Mart C) 17Mayıs D) 17ğustos E) 17Kasım ) Limited şirket ) di ortaklık C) Kolektif şirket D) nonimşirket E) di komandit şirket 12

13 2009 EY e Şahıs şirketleri, yıl içinde kullandıkları defterlerini izleyen yılda da kullanmak isterlerse, bu defterleri aşağıdaki aylardan hangisindetasdikettirmekzorundadırlar? ) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) ralık 13. şağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir? ) Eğitimegönderilenişçileringiyim giderleri ) İşletmeninçevretemizlik vergisi C) Seyahatgiderleri D) İşçilerinilaçvetedavi giderleri E) Yönetim kurulu üyelerine ait konutların emlak vergileri 10. di komandit şirket en az kaç ortaktan oluşur? ) 2 ) 3 C) 5 D) 7 E) şağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin özelliklerinden birideğildir? ) Faaliyetin bir işverene tabi olmaksızın yürütülmesi ) Faaliyetinticarimahiyetteolmaması C) Serbest meslek faaliyetinde sermayenin ön plandaolmaması D) Faaliyetin lise diploması gerektiren türden olması E) Serbest meslek faaliyetinin ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan bir faaliyet olması 11. Şahıs şirketlerinin defter tutma ödevine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sınıflarıiş hacimlerinegörebelirlenir. ) İkinci sınıftüccar sayılırlar. C) Şahıs şirketleri defter tutmaz; her ortak kendisi içindefter tutar. D) irinci sınıftüccar sayılırlar. E) Sınıflarınıbelirlemedeserbesttirler. 15. şağıdaki durumlardan hangisinde serbest meslekkazancıeldeedilmişsayılmaz? ) lacağınbir başkasınatemliki ) lacağıntahakkuk etmesi C) Parayerinemal yadahizmetverilmesi D) İcradairesineparayatırılması E) Tahsilatınnakitolarak yapılması 12. şağıdakilerden hangisi ticari faaliyetlerden biridir? ) ir profesörün bilirkişilik faaliyetleri ) vukatın bir şirkete bağlı olarak çalışması C) Çiftçinin kendi ve diğer çiftçilerin ürettiği pamuğu sınai nitelikte bir çırçır fabrikasında iplik haline getirerek satması D) Çiftçinin sütten yoğurt yaparak satması E) Tıp doktorunun kendi muayenehanesinde çalışması şağıdakilerden hangisi, faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsa dahi, yıllık beyanname vermek zorundadır? ) İşçiler ) Memurlar C) Tüccarlar D) Gayrimenkul sahipleri E) Menkul sermaye iradı elde edenler

14 2009 EY e Ticari kazanç Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç ir işverenden alınan ücret Yukarıda gelirleri belirtilen mükellefin beyannamede göstereceği gelir kaç TL dir? 21. Kurumlar vergisi ilke olarak hangi ayda ödenir? ) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) Mayıs ) ) C) D) E) Tasfiye halinde, tasfiye kârı aşağıdakilerden hangisinin dönem sonu ve dönem başı değeri arasındaki olumlu farktan oluşur? 18. Gelir vergisi mükellefleri, verecekleri yıllık beyannamede aşağıdakilerden hangisini hesaplanan gelir vergisinden mahsup edemezler? ) Hasılatın ) Servetdeğerinin C) Kayıt değerinin D) Öz sermayenin E) Emsal bedelin ) asit ücret vergisi ) Yurt dışında ödenen vergiler C) Geçici vergi D) Zararlar E) Kaynakta kesilen vergiler 23. Risturn istisnası aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisine ilişkin bir istisnadır? 19. Çalışma gücünün en az %60 ını kaybeden hizmet erbabı kaçıncı derece sakatlık indiriminden yararlanır? ) irinci derece ) İkinci derece C) Üçüncü derece D) İstediği derece E) Çalışma gücü kaybı indirimden yararlanmaya yetecek oranda değildir. ) Vakıflar ) Dernekler C) Kooperatifler D) Kamuiktisaditeşebbüsleri E) Cemaatler 20. Gayrisafi kazançtan indirilebilecek aþaðýdaki gider unsurlarýndan hangisi Kurumlar Vergisi Kanunundadüzenlenmiþtir? ) Sözleþmeyedayanantazminatlar ) Ýþleilgili seyahatveikametgiderleri C) Hissesenetlerivetahvil ihraç giderleri D) Genel giderler E) mortismanlar ir tüketim kooperatifinin iş hacmi TL dir. Ortaklarla yapılan iş hacmi TL ve ortak dışı kimselerle yapılan iş hacmi TL dir. Kooperatifin dönem sonu öz sermayesi TL ve dönem başı öz sermayesi TL dir. Kooperatifin yararlanacağı risturn istisnasıkaç TL dir? ) ) C) D) E)

15 2009 EY e şağıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerindenbirideğildir? ) Ortaklarının menfaatlerini karşılıklı yardım, dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulur. ) Tüzel kişiliği vardır. C) Sermaye sürekli değişebilir. D) Ortaklar sürekli değişebilir. E) Hukuki niteliği ortaklıktır. Þahýs þirketlerinin, kuruluþ anýndaki ortaklýk sözleþmesini onaylama yetkisi aþaðýdakilerden hangisineaittir? ) TicaretSicili ) Noter C) TicaretOdasý D) Ticaretakanlýðý E) TicaretMahkemesi şağıdaki vergi istisnalarından hangisi yalnızca anonim şirketlerin yararlanabileceği bir istisnaniteliğindedir? ) Gayrimenkul sermayeiratlarıistisnası ) Telifkazançlarıistisnası C) Emisyonprimiistisnası D) Yatırım indirimi E) Özel indirim şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinde vergi yükünü etkileyen istisnalardan biri değildir? ) Rüçhan hakkı satış kazancı istisnası ) Emisyon primi istisnası C) İştirak kazançları istisnası D) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası E) Telif kazançları istisnası şağıdaki tarihlerden hangisine kadar KDV'nin ödenmesi gerekmektedir? ) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenayın26.günüakşamınakadar ) Vergilendirme döneminin kapandığı ayın son günüakşamınakadar C) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenüçüncüayın25.günüakşamınakadar D) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenayın20.günüakşamınakadar E) Vergilendirme döneminin kapandığı ayın bulunduğu takvim yılının son ayında son gün akşamınakadar şağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil olmayan unsurlardan biridir? ) Satıcı tarafından yapılan boşaltma giderleri ) Vade ve fiyat farkları C) Vergi,resimve harçlar D) mbalaj giderleri E) elgede gösterilen ticari teamüllere uygun ıskontolar þaðýdakilerden hangisi ikinci dereceden usulsüzlüksuçudur? ) Vergi karnesinin süresinin sonundan baþlayarak 15güngeçtiði haldealýnmamasý ) Ýþebaþlamanýnzamanýndabildirilmemesi C) VUK'nun kayýt düzenine iliþkin hükümlerine uyulmamasý D) Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi E) Yasal defterlerintutulmamasý 29. Katma Değer Vergisi Kanununda ilke olarak belirlenen kanuni KDV oranı yüzde kaçtır? ) 1 ) 8 C) 10 D) 18 E) şağıdaki fiillerden hangisi kamusal nitelikte vergi cezasıkesilmesini gerektirir? ) Maliye akanlığının özel işaretli görevlisinin ikazınarağmenaracındurdurulmaması ) Faturadüzenlenmemesi C) İşebaşlamanınzamanındabildirilmemesi D) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması E) Defter,kayıtvebelgelerintahrifedilmesi

16 2009 EY e Vergi ziyaı suçunda tekerrürden dolayı cezanın artırılması için, aynı suçun ilk cezanın kesinleştiği tarihi takibeden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içinde tekrarlanması gerekir? ) 1 ) 3 C) 5 D) 7 E) 10 Cezalarda indirim kurumundan üçüncü kez yararlanmak isteyen bir kişi hakkında, vergi ziyaıcezasının nekadarıindirilmektedir? ) 1/2 ) 2/3 C) 2/5 D) 1/3 E) 1/ Uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri verginin sınırını saptama yetkisi aşağıdaki organlardan hangisineaittir? ) akanlarkuruluna ) Defterdarlığa C) Valiliğe D) Maliyeakanlığına E) Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yasalödemesürelerigeçtikten sonraüzerinde uzlaşmaya varılan vergi ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren kaç ay içinde ödenmelidir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) ir verginin yasada öngörülen normal süre geçtikten sonra tarh edilmiş olmasının yaptırımına ne ad verilir? ) Vergi ziyaıcezası ) Gecikme faizi C) Gecikme zammı D) Pişmanlık zammı E) Tecil faizi 37. Gecikme zammı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? ) İcra İflas Kanunu ) Vergi UsulKanunu C) Ticaret Kanunu D) mme lacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun E) Ceza Kanunu 38. Uzlaşma kurumu mahiyeti itibarıyla nasıl nitelendirilebilir? ) Kanunyolu ) Zorunlubaşvuruyolu C) Hiyerarşik denetim yolu D) Yargısalçözümyolu E) İdari çözüm yolu 16 TEST İTTİ.

17 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Vergi Hukuku 40 2 Türk Vergi Sistemi 40 7 Vergi Uygulamaları u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 2009 EY e115- VERGÝ HUKUKU 4. Vergi mükellefi olabilmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle sahip olmak gerekli ve yeterlidir? ) Reşitolmak ) Temyiz kudretinesahipolmak C) Kısıtlıolmamak D) Tüzel kişiliğesahipolmak E) Hak ehliyetinesahipolmak 1. şağıdakilerden hangisi yürütme organı veya idare tarafından çıkartılan vergi hukuku kaynaklarından birideğildir? ) Kanunhükmündekararnameler ) Tüzükler C) akanlar Kurulukararları D) Kanunlar E) Genelgeler 5. I. Hesap uzmanları II. Maliye müfettişleri III. Gelirler kontrolörleri Yukarıdaki vergi inceleme elemanlarından hangileri doğrudan Gelir İdaresiaşkanlığına bağlıdır? 2. I. Temyiz kudretininbulunması II. Reşitolmak III. Kısıtlıolmamak IV. edensel özürlüolmamak V. Ödemegücünesahipolmak ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetine sahip olmanın koşullarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) III,IVveV D) I,II,IIIveIV E) I,II,III,IVveV 6. Vergi, harç ve resimlerin ortak noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) yniolarak alınabilmeleri ) ir işinyapılmasınaizinvermeleri C) Kamusal bir hizmetinkarşılığıolmaları D) lınmalarındakamusal gücedayanmaları E) ir faaliyetinyapılmasınaizinvermeleri 3. şağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi aşkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir? ) Gelir Yönetimi Daire aşkanlığı ) vrupa irliği ve Dış İlişkiler Daire aşkanlığı C) Strateji Geliştirme Daire aşkanlığı D) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire aşkanlığı E) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire aşkanlığı 7. nayasa'ya göre, akanlar Kurulu'na vergilendirmenin aşağıdaki unsurlarından hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? ) Muafiyetmiktarı ) Vergininkonusu C) İstisnamiktarı D) İndirimler E) Vergininoranı 2

19 2009 EY e şağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biridir? ) nayasahukuku ) Cezahukuku C) İdarehukuku D) Medeni hukuk E) İcraveiflas hukuku 12. Kişileri belirli bir verginin borçlusu durumuna sokan kurallarbütününe ne ad verilir? ) Vergi icra hukuku ) Özel hukuk C) İdare hukuku D) Şekli vergi hukuku E) Maddi vergi hukuku 9. şağıdakilerden hangisi vergi yönetiminin temel öğelerinden birideğildir? ) Vergi güvenlik önlemleri ) Yönetsel süreç C) Vergi ceza sistemi D) Vergi örgütü E) Vergi davalarına bakma 13. şağıdaki vergilerden hangisi spesifik bir vergidir? ) Kurumlar vergisi ) Motorlutaşıtlar vergisi C) Gelir vergisi D) Katmadeğer vergisi E) Emlak vergisi 14. Ekim sayım beyanı hangi tarihte yapılmak zorundadır? 10. şağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılabilen hallerden birideğildir? ) Muhatabın tebliğ edilen evrakı almak istememesi ) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi C) Posta ile tebliğ yapılmasına imkân olmaması D) Yabancı ülkedeki mükellefe tebliğ yapılmasına imkân olmaması E) ilinen adresin yanlış olması sebebiyle mektubun geri gelmesi 15. ) Mart ) Nisan C) Mayıs D) Kasım E) ralık şağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarındanbirideğildir? ) Terkin ) Tahakkuk C) Tahsil D) Tarh E) Tebliğ 11. Vergilendirme konusunun ülkelerin anayasalarında yer almasında etkisi olan ilk tarihselbelgeaşağıdakilerden hangisidir? ) Fransız Yurttaş Haklarıeyannamesi ) vrupainsanhaklarısözleşmesi C) MagnaCarta D) irleşmiş Milletler İnsanHaklarıeyannamesi E) Haklar Demeci irinci sınıf tüccarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere ne ad verilir? ) Gider pusulası ) Müstahsil makbuzu C) Perakende satış vesikası D) Serbest meslek makbuzu E) Fatura

20 2009 EY e Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı tarihsel olarak aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisinedayanır? ) nglo-saksonhukuku ) nglo-amerikanhukuku C) Çinhukuku D) Romahukuku E) İslam hukuku 21. Kayıtlarını sürekli olarak belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, kayıtların esas deftere kaydı en geç kaç gün içinde gerçekleştirilmelidir? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdaki kamu haklarından hangisi kişisel haklardandır? ) Öğrenim görmehakkı ) Sosyal güvenlik hakkı C) Çalışmahakkı D) Kamuhizmetinegirmehakkı E) Konutdokunulmazlığı 22. şağıdaki şirket türlerinden hangisi tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? ) nonimşirket ) Kolektif şirket C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket D) Derneklere ait iktisadi işletmeler E) Limitetşirket 19. I. ir şeyi yapabilmeyetkisi II. Taleptebulunmayetkisi III. Hakka saygı gösterme zorunluluğunun bulunması IV. Konusununparaylaifadeedilebilmesi V. Evrenselnitelikteolması Yukarıdakilerden hangileri hak kavramının unsurlarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) II,IIIveIV D) II,IIIveV E) II,IVveV 23. şağıdakilerden hangisi denetimetabi tutulan mali tablolardan birideğildir? ) Gelir tablosu ) Nakitakım tablosu C) Kâr dağıtım tablosu D) mortismantablosu E) ilanço 20. Tahakkuk zamanaþýmýnda en önemli unsur aþaðýdakilerden hangisidir? ) Verginin matrahý ) Verginin tebliði C) Verginin konusu D) Vergiyi doðuran olay E) Verginin tarhý İkmalen tarh edilen bir vergiye karşı mükellef tarafından dava açılması halinde tarh edilen vergi nezaman tahakkukeder? ) Vergi mahkemesinintarhiyatıonaylamasıyla ) Danıştayın vergi mahkemesi kararını onaylamasıyla C) Vergi ihbarnamesinintebliğiyle D) Mükellefindavayıkazanmasıyla E) Davaaçmasüresinindolmasıyla

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR?

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? Fahrettin Günerli SMMM Ekim/2016 I-GENEL Kurumlar vergisi, 10.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunla vergi sistemimize girmiştir. Günümüze kadar önemli

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.08.2013 Sayı: 2013/190 Ref: 4/190 Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete de Bireysel

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN* 25 1. GİRİŞ Şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticaret Kanunumuza göre,

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları,

vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları, VERGİUYGULAMALARI Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ TABLO 1 2016 YILI SM VE SMMM ÜCRETLERİ MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER TABLO-1 DEFTER TUTMA 10 VE 1-3 4-9 FAZLAS I 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1- İLETME DEFTERİ

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Doç. Dr. ERKAN AYDIN GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ 1.1.

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı