e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Vergi Hukuku 40 2 Türk Vergi Sistemi 40 7 Vergi Uygulamaları u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2009 EY e115- VERGÝ HUKUKU 5. nayasa'ya göre, akanlar Kurulu'na vergilendirmenin aşağıdaki unsurlarından hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? ) Vergininkonusu ) Vergininoranı C) İstisnamiktarı D) Muafiyetmiktarı E) İndirimler 1. Kişileri belirli bir verginin borçlusu durumuna sokan kurallar bütününe ne ad verilir? ) Vergi icra hukuku ) İdare hukuku C) Şekli vergi hukuku D) Maddi vergi hukuku E) Özel hukuk 6. şağıdakilerden hangisi yürütme organı veya idare tarafından çıkartılan vergi hukuku kaynaklarından birideğildir? 2. Vergi, harç ve resimlerin ortak noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) Kanunhükmündekararnameler ) Tüzükler C) akanlarkurulukararları D) Kanunlar E) Genelgeler ) ir işinyapılmasınaizinvermeleri ) lınmalarındakamusal gücedayanmaları C) yni olarak alınabilmeleri D) ir faaliyetinyapılmasınaizinvermeleri E) Kamusal bir hizmetinkarşılığıolmaları 7. Vergilendirme konusunun ülkelerin anayasalarında yer almasında etkisi olan ilk tarihselbelgeaşağıdakilerden hangisidir? 3. Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı tarihsel olarak aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisinedayanır? ) vrupainsanhaklarısözleşmesi ) MagnaCarta C) HaklarDemeci D) Fransız Yurttaş Haklarıeyannamesi E) irleşmiş Milletler İnsanHaklarıeyannamesi ) nglo-saksonhukuku ) nglo-amerikanhukuku C) Romahukuku D) Çinhukuku E) İslam hukuku 8. I. Temyiz kudretininbulunması II. Reşitolmak III. Kısıtlıolmamak IV. edenselözürlüolmamak V. Ödemegücünesahipolmak 4. şağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biridir? ) Cezahukuku ) İcraveiflas hukuku C) nayasahukuku D) İdarehukuku E) Medeni hukuk Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetine sahip olmanın koşullarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) III,IVveV D) I,II,IIIveIV E) I,II,III,IVveV 2

3 2009 EY e şağıdaki şirket türlerinden hangisi tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? 13. I. Hesap uzmanları II. Maliye müfettişleri III. Gelirler kontrolörleri ) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ) nonim şirket C) Kolektif şirket D) Derneklere ait iktisadi işletmeler E) Limitet şirket Yukarıdaki vergi inceleme elemanlarından hangileri doğrudan Gelir İdaresiaşkanlığına bağlıdır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III 10. Vergi mükellefi olabilmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle sahip olmak gerekli ve yeterlidir? ) Reşitolmak ) Temyiz kudretinesahipolmak C) Kısıtlıolmamak D) Tüzel kişiliğesahipolmak E) Hak ehliyetinesahipolmak 14. şağıdaki vergilerden hangisi spesifik bir vergidir? ) Motorlutaşıtlar vergisi ) Gelir vergisi C) Kurumlar vergisi D) Emlak vergisi E) Katmadeğer vergisi 11. şağıdakilerden hangisi vergi yönetiminin temel öğelerinden birideğildir? ) Vergi örgütü ) Vergi davalarına bakma C) Vergi ceza sistemi D) Yönetsel süreç E) Vergi güvenlik önlemleri 15. şağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarındanbirideğildir? ) Tarh ) Terkin C) Tahsil D) Tahakkuk E) Tebliğ 12. şağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi aşkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir? ) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire aşkanlığı ) Gelir Yönetimi Daire aşkanlığı C) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire aşkanlığı D) Strateji Geliştirme Daire aşkanlığı E) vrupa irliği ve Dış İlişkiler Daire aşkanlığı İkmalen tarh edilen bir vergiye karşı mükellef tarafından dava açılması halinde tarh edilen vergi nezaman tahakkukeder? ) Vergi ihbarnamesinintebliğiyle ) Davaaçmasüresinindolmasıyla C) Mükellefindavayıkazanmasıyla D) Danıştayın vergi mahkemesi kararını onaylamasıyla E) Vergi mahkemesinintarhiyatıonaylamasıyla

4 2009 EY e şağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılabilen hallerden birideğildir? ) ilinen adresin yanlış olması sebebiyle mektubun geri gelmesi ) Yabancı ülkedeki mükellefe tebliğ yapılmasına imkân olmaması C) Posta ile tebliğ yapılmasına imkân olmaması D) Muhatabın tebliğ edilen evrakı almak istememesi E) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi 21. Vergi mükelleflerine ilişkin bilgilerin gizliliği Vergi Usul Kanununda aşağıdaki başlıklardan hangisialtındadüzenlenmiştir? ) Sır saklamamükellefiyeti ) Vergi mahremiyeti C) Sırrınifşası D) Konutdokunulmazlığı E) ilehayatınıngizliliği 18. irinci sınıf tüccarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere ne ad verilir? ) Müstahsil makbuzu ) Gider pusulası C) Perakende satış vesikası D) Serbest meslek makbuzu E) Fatura 22. I. ir şeyi yapabilmeyetkisi II. Taleptebulunmayetkisi III. Hakka saygı gösterme zorunluluğunun bulunması IV. Konusununparaylaifadeedilebilmesi V. Evrensel nitelikteolması Yukarıdakilerden hangileri hak kavramının unsurlarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) II,IIIveIV D) II,IIIveV E) II,IVveV 19. Kayıtlarını sürekli olarak belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, kayıtların esas deftere kaydı en geç kaç gün içinde gerçekleştirilmelidir? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdaki kamu haklarından hangisi kişisel haklardandır? ) Öğrenim görmehakkı ) Sosyal güvenlik hakkı C) Çalışmahakkı D) Kamuhizmetinegirmehakkı E) Konutdokunulmazlığı 20. Ekim sayım beyanı hangi tarihte yapılmak zorundadır? ) Mart ) Nisan C) Mayıs D) Kasım E) ralık Yoklama fişlerinin en geç 7 gün içerisinde yoklaması yapılan kişiye tebliğ edilmesi gerekir. u süre, hukuki niteliği itibariyle nasılbir süredir? ) Hak düşürücüsüre ) Zamanaşımısüresi C) Düzenleyici süre D) Vergi ödevleriyleilgili süre E) Müsamahasüresi

5 2009 EY e Veraset ve Ýntikal Vergisinde veraset yoluyla intikal eden mallarýn daðýnýk olmasý halinde, zor durum nedeniyle, vergi ödevini zamanýnda yerine getiremeyecek olanlara ek süreyi aþaðýdakilerden hangisi verir? ) Vergi UsulYasasý ) Maliye akanlýðý C) akanlar Kurulu D) Ýdare Mahkemeleri E) Vergi Mahkemeleri 29. Tahsil zamanaşımı hangi kanunda düzenlenmiştir? ) Danıştay Kanunu ) Vergi İcraKanunu C) Vergi Usul Kanunu D) Gelir Vergisi Kanunu E) mme lacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 26. Vergi kanunlarýnda açýkça yazýlý olmayan hallerde 15 günden az olmamak üzere verilen süreyenead verilir? ) Zordurum nedeniyleverilensüre ) Kanuni süre C) Yargýsalsüre D) Ýdari süre E) Mücbir sebeplerleverilensüre 30. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmakgerekir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) Tahakkuk zamanaþýmýnda en önemli unsur aþaðýdakilerden hangisidir? ) Verginin tebliði ) Verginin matrahý C) Vergiyi doðuran olay D) Verginin konusu E) Verginin tarhý 31. şağıdaki vergi denetim amaçlarından hangisi vergi potansiyelinin değerlendirilmesini ve vergi dışı tutulmuş kaynakların ortaya çıkarılmasınıamaçlar? ) Hukuki amaç ) Mali amaç C) Sosyal amaç D) Yasal amaç E) Ekonomik amaç 28. şağıdakilerden hangisi tahsilat zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir? ) orçlunun yabancı ülkede bulunması ) Cebren tahsil C) Malartmalarının bildirimi D) Haciz uygulaması E) Ödeme emri tebliği şağıdakilerden hangisi denetimetabi tutulan mali tablolardan birideğildir? ) mortismantablosu ) Nakitakım tablosu C) ilanço D) Gelir tablosu E) Kâr dağıtım tablosu

6 2009 EY e Mükellefler hürriyeti bağlayıcı bir fiille aynı zamanda vergi ziyaına da sebebiyet verirse, kesilecekcezavergi ziyaıcezasının kaçkatıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) Vergi yargılama hukukunda davaya tarafların değil, mahkemenin hakim olmasının temelinde yatan ilkeaşağıdakilerdenhangisidir? ) Yazılıusul ilkesi ) Kanunilik ilkesi C) Kişisellik ilkesi D) Mülkilik ilkesi E) Resenaraştırmailkesi 34. þaðýdakilerden hangisi vergi cezalarýný ortadan kaldýran hallerden biri deðildir? ) Tekerrür ) Zamanaþýmý C) Yanýlma D) Piþmanlýk E) Ölüm 39. şağıdakilerden hangisi vergi mahkemelerince görevlendirilen bir üyenin, yaptığı ilk inceleme konuları arasında yer almaz? ) Görev veyetki ) Husumet C) Vergi tarifesi D) Süreaşımı E) Ehliyet 35. Vergi suç ve cezalarý hangi kanunda düzenlenmiþtir? ) DanýþtayKanununda ) KurumlarVergisi KanunuGeçici maddelerinde C) Gelir Vergisi KanunuGeçici maddelerinde D) VergiMahkemeleri Kuruluþ Kanununda E) VergiUsul Kanununda 40. şağıdakilerden hangisi vergi hatası niteliğindedeğildir? ) ir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişidenistenmesi ) Vergininmükerrer olması C) Vergi oranlarınınyanlış uygulanması D) Vergi yasalarınınyanlış yorumlanması E) Vergidenmuafolankişilerdenvergi istenmesi 36. Devletin kamu gücüne dayanan gelirlerinin zorla tahsilini düzenleyenvergi hukuku dalına nead verilir? ) Cebri İcraHukuku ) İdareHukuku C) VergiİcraHukuku D) İcraveİflas Hukuku E) VergiCezaHukuku 37. Ödeme emri gönderilen borçludan, borcunu kaç gün içinde ödemesi istenir? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) 15 6

7 2009 EY e115- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. TÜRK VERGÝ SÝSTEMÝ 4. İkinci sınıf tüccarlaraşağıdakilerden hangisini hasılatadahilederler? ) Giderler ) Dönem başımalmevcudu C) mortismanlar D) Mal alışları E) lacaklar 1. Net artış teorisine göre gelir hesaplanırken; varlıkların değerinde meydana gelen artış veya azalışların yanında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesinegerekvardır? ) Öz tüketim ) İndirilmeyecekgiderler C) Tüketim harcamaları D) İndirilecek giderler E) Yaratılanhasıla 5. Küçük esnafın faaliyetleri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Serbestmeslek kazancı ) Ticari kazanç C) Zirai kazanç D) Ücret E) rızi kazanç 2. İkametgâhı Türkiye'de bulunanların aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisi vergiye tabidir? ) Yurtiçi kazançve iratların tamamıile yurt dışı kazanç veiratlarınyarısı ) Yurtdışıkazanç veiratlar C) Yurtdışı kazanç veiratlar ileyurt içi kazanç ve iratlarınyarısı D) Yurtdışıveyurtiçi kazanç veiratlarıntoplamı E) Yurtiçi kazançveiratlar 6. Dönem sonu öz sermayesi TL, dönem başı öz sermayesi TL olan birinci sınıf tüccarın işletmeye eklenen değerleri TL ve işletmeden çekilen değerleri ise TL dir. Tüccarın ticari kazancı kaç TL dir? ) ) C) D) E) Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe düzenini gerekli kılar? 7. Kendi mülkü olan ikametgâhının bir bölümünü işyeri olarak kullanan bir doktor ödediği ısıtma giderlerinin ne kadarını gider olarakyazabilir? ) Gerçek olması ) Yıllık olması C) Kişisel olması D) Gayri safi olması E) Safi olması ) Tamamını ) Yarısını C) Üçtebirini D) Dörttebirini E) eştebirini 7

8 2009 EY e razisine başkasının ekim yapmasına izin vererek, üründen pay alan kişinin geliri aşağıdakilerden hangisidir? ) Ücret ) Ticari kazanç C) Sair kazanç D) Zirai kazanç E) Gayrimenkul sermaye iradı 12. þaðýdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul kavramýnýn kapsamýnagirmez? ) Tuzlalar ) Madensularý C) Nakdi sermaye D) Gemivegemipaylarý E) ramahaklarý 9. þaðýdakilerden hangisi zirai kazancýn gerçek usulde tespitinde hasýlattan indirilebilecek giderlerden biridir? ) Satýlmak üzerealýnanhayvanlarýnbedelleri ) Sigortatazminatlarý C) Tohumluðunsatýþýndaneldeedilenhasýlat D) içer döverin baþka çiftçilerin iþlerinde çalýþtýrýlmasýndansaðlananhasýlat E) Zirai ürünlerinsatýþ bedeli 13. şağıdakilerden hangisi vergilendirilecek değer artış kazançlarından biridir? ) Ferdi bir işletmenin mirasçılara devri ) ilanço esasına göre vergilendirilen bir işletmenin sermaye şirketine devri C) di komandit şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi D) Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar E) Kolektif şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi 10. Vergi değeri TL olan binanın emsal kira bedeli kaç TL dir? ) 4000 ) 5000 C) 7000 D) 8000 E) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? ) Ticari kazanç ) Serbest meslek kazancı C) Değer artış kazancı D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Menkul sermaye iradı 11. şağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratlarından biri değildir? ) Mevduat faizi ) Yatırımfonu geliri C) Hisse senetlerinin kuponlarının satışından elde edilen gelir D) Hisse senetlerinden elde edilen kâr payı E) Hisse senetlerinin kuponlu satışından elde edilen gelir Türkiye üyük Millet Meclisi üyelerine faaliyetleri dolayısıyla ödenen para ve benzeri menfaatler aşağıdaki kazanç türlerinden hangisinin içinde vergilendirilir? ) Ücret ) Ticari kazanç C) Serbest meslek kazancı D) Menkul sermaye iradı E) u kazançlar vergiye tabideğildir.

9 2009 EY e İşyeri ve ikametgâhı ayrı yerlerde olan gelir vergisi mükellefi, aşağıdakilerden hangisinin uygun görmesi üzerine, yıllık beyannamesini işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir? ) Mükellefin kendisinin ) Maliye akanlığının C) Vergi dairesinin D) Mükellefin mali müşavirinin E) Mükellefin yöneticisinin 20. þaðýdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarhusullerinden birideðildir? ) Vergininidarecetarhý ) eyanüzerinetarh C) Re'sentarh D) Vergininmahkemecetarhý E) Ýkmalentarh 21. Vergi denetim elemanlarýnca yapýlan vergi incelemesinin temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Dar mükellefiyette, aþaðýdaki kazançlardan hangisininsaðlanmasý halinde yýllýk beyanname verilmesigerekir? ) Zirai kazanç ) Serbestmeslek kazancý C) Menkul sermayeiradý D) Deðer artýþýkazancý E) Ücret Ýþverene çalýþtýrdýðý iþçilerin ücretinden kaynakta vergi kesintisi yapma zorunluluðu aþaðýdakikanunlarýn hangisiylegetirilmiþtir? ) Ýþ Kanunu ) KatmaDeðer Vergisi Kanunu C) KurumlarVergisi Kanunu D) Sosyal Sigortalar Kanunu E) Gelir Vergisi Kanunu ) Vergi cezageliri saðlamak ) Vergideotokontrol saðlamak C) Mükellefleri bilgilendirmek D) eyannameli mükellefsayýsýnýartýrmak E) Vergi alacaðýnýgüvencealtýnaalmak Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ilk kuruluşunda konulması zorunlu sermaye tutarı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisi hisse senedi çıkarabilir? ) Yatırım fonları ) Limited şirket C) Kooperatifler D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket E) İş ortaklıkları 19. þaðýdaki vergilerden hangisi, gelir vergisinde otokontrolu saðlamaya yardýmcý olur? ) Taþýt alým vergisi ) razi vergisi C) Katma deðer vergisi D) Motorlu taþýtlar vergisi E) ina vergisi þaðýdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf deðildir? ) Darphane ) skeri fabrikalar C) Damga Matbaasý D) Milli Piyango Ýdaresi E) Vakýflarýn iktisadi iþletmeleri

10 2009 EY e Kurumlar vergisi mükellefleri genel bütçeli idarelere makbuz karşılığı yapmış oldukları bağış ve yardımların ne kadarını gider olarak indirebilirler? ) eyan edilen kurum kazancının %5 ine kadar ) eyan edilen kurum kazancının %10 una kadar C) eyan edilen kurum kazancının %15 ine kadar D) Yapılan bağışın %7,5 ukadar E) Yapılan bağışın %10 ukadar 29. Tasfiyeye girmiş bir şirkette tasfiye kârı hesaplanırken özsermaye kavramı yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? ) Öz varlık ) Gerçek stoklar C) Toplamvarlıklar D) Servetdeğeri E) Gerçek aktif 26. Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergisi Kanunundaki aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi esas alınarak tespit edilir? ) Serbest meslek kazancı ) Gayrimenkul sermaye iradı C) Ticari kazanç D) Menkul sermaye iradı E) Zirai kazanç 30. ir ticaret şirketinin batması veya kapanması nedeniyle hesapların kapatılması ve alacaklılara kalan varlıklardan pay verilmesi işlemine ne ad verilir? ) irleşme ) ölünme C) Tasfiye D) Devir E) İştirak 27. Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki formüllerden hangisi uygulanır? ) DÖS -DSÖS +çekilen değerler -eklenen değerler ) DSÖS -DÖS C) DSÖS -DÖS -çekilen değerler +eklenen değerler D) DÖS -DSÖS -çekilen değerler +eklenen değerler E) DSÖS -DÖS +çekilen değerler -eklenen değerler 31. Maliye akanlığı aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisinin beyanname vermesüresini uzatamaz? ) Dernek vevakıflaraaitiktisadi işletmeler ) Sermayeşirketleri C) Kooperatifler D) İş ortaklıkları E) Yatırım fonları 28. Sermaye şirketlerinde tasfiye aşağıdaki tarihlerden hangisindebitmişsayılır? ) Genel kurulunsonbilançoyuonayladığıtarihte ) Tasfiye kararının noterde tasdik ettirildiği tarihte C) Tasfiye memurunun görevine son verildiği tarihte D) Vergi dairesine, son tasfiye bilançosunun verildiği tarihte E) Tasfiyeninfiilensonaerdiğitarihte Dar mükellefiyete tabi kurumlar, hangi kazançları için özel beyanname veririler? ) Ticari kazançları ) Ticari ve mesleki kazançları C) Ücretleri D) Değer artış kazançları E) Serbest meslek kazançları

11 2009 EY e þaðýdakilerden hangisi katma deðer vergisininyürürlüðe girmesiyle uygulamadan kalkan vergilerden biri deðildir? ) Ýþletme vergisi ) Nakliyat vergisi C) PTT hizmetleri vergisi D) Dahilde alýnan istihsal vergisi E) anka ve sigorta muameleleri vergisi 37. Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin ödendiği aylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir? ) Ocak-Temmuz ) Ocak-ğustos C) Şubat-Temmuz D) Şubat-ğustos E) Mart-Eylül 38. şağıdaki taşıtlardanhangisi vergiye tabidir? 34. þaðýdakilerden hangisi,katmadeðervergisinin araçlardakiistisnalarýndan birideðildir? ) Havaaraçlarýnýnyurtiçi üretimi ) Karaaraçlarýnýnyurtiçi üretimi C) Deniz araçlarýnýnyurtiçi üretimi D) Demiryoluaraçlarýnýnyurtiçi bakýmý E) Deniz araçlarýnýnyurtiçi bakýmý ) Diplomatların araçları ) Kurumlara ait taşıtlar C) Kamuya ait taşıtlar D) Tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal eden taşıtlar E) Malullerin kullandığı taşıtlar 39. Paylı mülkiyet esasında hissedarlar emlak vergisinin ne kadarının ödenmesinden sorumludur? 35. Veraset ve intikal vergisinde, aþaðýdakilerden hangisi gerçekleþince mükellefe intikal eden gayrimenkullerin bir kýsmýnýn devirve feraðýna izinverilebilir? ) eyannameverilmesi ) Ýlk taksitinödenmesi C) Ýlk tarhiyatýnyapýlmasý D) Teminatgösterilmesi E) Ýkinci tarhiyatýnyapýlmasý 40. ) Hisselerine düşen tutardan ) Verginin tamamından C) Verginin yarısından D) Verginin %25 inden E) Verginin %10 undan Emlak vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir? ) İl özel idareleri ) Vergi dairesi C) Mal müdürlüğü D) elediye E) Vilayet 36. nkara'da ölen birkimseninçocuklarý Ýstanbul ve dana'da oturmakta ise, veraset ve intikal vergisibeyannamesikaçayiçindeverilmelidir? ) 1 ) 3 C) 4 D) 6 E) 8 11

12 2009 EY e115- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. VERGÝ UYGULMLRI 5. þaðýdakilerden hangisi birinci sýnýf tüccarlarýn tutmakla yükümlü olduðu defterlerden biri deðildir? ) Ýmalat defteri ) Yevmiye defteri C) Envanter defteri D) Ýþletme hesabý defteri E) üyük defter 1. Çağdaş vergi sistemlerinde vergilerin hesaplanacağı değer ve miktarın belirlenmesinde yaygın olan usul aşağıdakilerden hangisidir? 2. ) Dış görüntüler usulü ) eyanusulü C) Götürüusul D) Karineusulü E) İdarecetakdir usulü þaðýdaki durumlardan hangisinde verginin tahakkuk sürecinin tamamlanmasý beklenmeksizin vadesinde ödeme yapýlmasý gerekmektedir? 6. þaðýdakilerden hangisi iþe baþlama bildirimindebulunmakzorundadeðildir? ) di ortaklýk þeklinde market iþletmeciliði yapmak isteyenortaklardanher biri ) Sahip olduðu apartman dairelerini kiraya vermek isteyenayanyþeçiçek C) vukatlýk stajýný tamamlayan ve serbest avukatlýk yapmak isteyenay li içer D) Kendi adýna bir berber dükkaný açmak isteyen ay hmetdemir E) Müteahhitlik yapmak isteyen bir adi komandit þirketinkomanditeortaklarý ) Ýkmalentarhedilenvergilerde ) Vergiilebirliktecezakesilenhallerde C) Resentarhedilenvergilerde D) Ýdarecetarhedilenvergilerde E) eyannameninpostailegönderilmesi halinde 3. Gelir vergisinde "gelirin elde edilmesi" aşağıdaki vergi unsurlarından hangisine ilişkindir? ) Vergiyi doğuranolay ) Vergininmatrahı C) Verginintarhı D) Verginintahakkuku E) Vergininkonusu 7. Ticari veya sınai faaliyette bulunan bir adi ortaklığın elde ettiği gelirden, ortakların payına düşen kâr hisseleri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır? ) Ücret ) Serbest meslek kazancı C) Gayrimenkulsermaye iradı D) Menkul sermaye iradı E) Ticari kazanç 4. Tek şahıs işletmelerinde, Ocak-Mart dönemi için belirlenen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergi hangi tarihteödenir? 8. şağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinden biri değildir? ) 17Şubat ) 17Mart C) 17Mayıs D) 17ğustos E) 17Kasım ) Limited şirket ) di ortaklık C) Kolektif şirket D) nonimşirket E) di komandit şirket 12

13 2009 EY e Şahıs şirketleri, yıl içinde kullandıkları defterlerini izleyen yılda da kullanmak isterlerse, bu defterleri aşağıdaki aylardan hangisindetasdikettirmekzorundadırlar? ) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) ralık 13. şağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir? ) Eğitimegönderilenişçileringiyim giderleri ) İşletmeninçevretemizlik vergisi C) Seyahatgiderleri D) İşçilerinilaçvetedavi giderleri E) Yönetim kurulu üyelerine ait konutların emlak vergileri 10. di komandit şirket en az kaç ortaktan oluşur? ) 2 ) 3 C) 5 D) 7 E) şağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin özelliklerinden birideğildir? ) Faaliyetin bir işverene tabi olmaksızın yürütülmesi ) Faaliyetinticarimahiyetteolmaması C) Serbest meslek faaliyetinde sermayenin ön plandaolmaması D) Faaliyetin lise diploması gerektiren türden olması E) Serbest meslek faaliyetinin ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan bir faaliyet olması 11. Şahıs şirketlerinin defter tutma ödevine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sınıflarıiş hacimlerinegörebelirlenir. ) İkinci sınıftüccar sayılırlar. C) Şahıs şirketleri defter tutmaz; her ortak kendisi içindefter tutar. D) irinci sınıftüccar sayılırlar. E) Sınıflarınıbelirlemedeserbesttirler. 15. şağıdaki durumlardan hangisinde serbest meslekkazancıeldeedilmişsayılmaz? ) lacağınbir başkasınatemliki ) lacağıntahakkuk etmesi C) Parayerinemal yadahizmetverilmesi D) İcradairesineparayatırılması E) Tahsilatınnakitolarak yapılması 12. şağıdakilerden hangisi ticari faaliyetlerden biridir? ) ir profesörün bilirkişilik faaliyetleri ) vukatın bir şirkete bağlı olarak çalışması C) Çiftçinin kendi ve diğer çiftçilerin ürettiği pamuğu sınai nitelikte bir çırçır fabrikasında iplik haline getirerek satması D) Çiftçinin sütten yoğurt yaparak satması E) Tıp doktorunun kendi muayenehanesinde çalışması şağıdakilerden hangisi, faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsa dahi, yıllık beyanname vermek zorundadır? ) İşçiler ) Memurlar C) Tüccarlar D) Gayrimenkul sahipleri E) Menkul sermaye iradı elde edenler

14 2009 EY e Ticari kazanç Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç ir işverenden alınan ücret Yukarıda gelirleri belirtilen mükellefin beyannamede göstereceği gelir kaç TL dir? 21. Kurumlar vergisi ilke olarak hangi ayda ödenir? ) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) Mayıs ) ) C) D) E) Tasfiye halinde, tasfiye kârı aşağıdakilerden hangisinin dönem sonu ve dönem başı değeri arasındaki olumlu farktan oluşur? 18. Gelir vergisi mükellefleri, verecekleri yıllık beyannamede aşağıdakilerden hangisini hesaplanan gelir vergisinden mahsup edemezler? ) Hasılatın ) Servetdeğerinin C) Kayıt değerinin D) Öz sermayenin E) Emsal bedelin ) asit ücret vergisi ) Yurt dışında ödenen vergiler C) Geçici vergi D) Zararlar E) Kaynakta kesilen vergiler 23. Risturn istisnası aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisine ilişkin bir istisnadır? 19. Çalışma gücünün en az %60 ını kaybeden hizmet erbabı kaçıncı derece sakatlık indiriminden yararlanır? ) irinci derece ) İkinci derece C) Üçüncü derece D) İstediği derece E) Çalışma gücü kaybı indirimden yararlanmaya yetecek oranda değildir. ) Vakıflar ) Dernekler C) Kooperatifler D) Kamuiktisaditeşebbüsleri E) Cemaatler 20. Gayrisafi kazançtan indirilebilecek aþaðýdaki gider unsurlarýndan hangisi Kurumlar Vergisi Kanunundadüzenlenmiþtir? ) Sözleþmeyedayanantazminatlar ) Ýþleilgili seyahatveikametgiderleri C) Hissesenetlerivetahvil ihraç giderleri D) Genel giderler E) mortismanlar ir tüketim kooperatifinin iş hacmi TL dir. Ortaklarla yapılan iş hacmi TL ve ortak dışı kimselerle yapılan iş hacmi TL dir. Kooperatifin dönem sonu öz sermayesi TL ve dönem başı öz sermayesi TL dir. Kooperatifin yararlanacağı risturn istisnasıkaç TL dir? ) ) C) D) E)

15 2009 EY e şağıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerindenbirideğildir? ) Ortaklarının menfaatlerini karşılıklı yardım, dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulur. ) Tüzel kişiliği vardır. C) Sermaye sürekli değişebilir. D) Ortaklar sürekli değişebilir. E) Hukuki niteliği ortaklıktır. Þahýs þirketlerinin, kuruluþ anýndaki ortaklýk sözleþmesini onaylama yetkisi aþaðýdakilerden hangisineaittir? ) TicaretSicili ) Noter C) TicaretOdasý D) Ticaretakanlýðý E) TicaretMahkemesi şağıdaki vergi istisnalarından hangisi yalnızca anonim şirketlerin yararlanabileceği bir istisnaniteliğindedir? ) Gayrimenkul sermayeiratlarıistisnası ) Telifkazançlarıistisnası C) Emisyonprimiistisnası D) Yatırım indirimi E) Özel indirim şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinde vergi yükünü etkileyen istisnalardan biri değildir? ) Rüçhan hakkı satış kazancı istisnası ) Emisyon primi istisnası C) İştirak kazançları istisnası D) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası E) Telif kazançları istisnası şağıdaki tarihlerden hangisine kadar KDV'nin ödenmesi gerekmektedir? ) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenayın26.günüakşamınakadar ) Vergilendirme döneminin kapandığı ayın son günüakşamınakadar C) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenüçüncüayın25.günüakşamınakadar D) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenayın20.günüakşamınakadar E) Vergilendirme döneminin kapandığı ayın bulunduğu takvim yılının son ayında son gün akşamınakadar şağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil olmayan unsurlardan biridir? ) Satıcı tarafından yapılan boşaltma giderleri ) Vade ve fiyat farkları C) Vergi,resimve harçlar D) mbalaj giderleri E) elgede gösterilen ticari teamüllere uygun ıskontolar þaðýdakilerden hangisi ikinci dereceden usulsüzlüksuçudur? ) Vergi karnesinin süresinin sonundan baþlayarak 15güngeçtiði haldealýnmamasý ) Ýþebaþlamanýnzamanýndabildirilmemesi C) VUK'nun kayýt düzenine iliþkin hükümlerine uyulmamasý D) Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi E) Yasal defterlerintutulmamasý 29. Katma Değer Vergisi Kanununda ilke olarak belirlenen kanuni KDV oranı yüzde kaçtır? ) 1 ) 8 C) 10 D) 18 E) şağıdaki fiillerden hangisi kamusal nitelikte vergi cezasıkesilmesini gerektirir? ) Maliye akanlığının özel işaretli görevlisinin ikazınarağmenaracındurdurulmaması ) Faturadüzenlenmemesi C) İşebaşlamanınzamanındabildirilmemesi D) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması E) Defter,kayıtvebelgelerintahrifedilmesi

16 2009 EY e Vergi ziyaı suçunda tekerrürden dolayı cezanın artırılması için, aynı suçun ilk cezanın kesinleştiği tarihi takibeden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içinde tekrarlanması gerekir? ) 1 ) 3 C) 5 D) 7 E) 10 Cezalarda indirim kurumundan üçüncü kez yararlanmak isteyen bir kişi hakkında, vergi ziyaıcezasının nekadarıindirilmektedir? ) 1/2 ) 2/3 C) 2/5 D) 1/3 E) 1/ Uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri verginin sınırını saptama yetkisi aşağıdaki organlardan hangisineaittir? ) akanlarkuruluna ) Defterdarlığa C) Valiliğe D) Maliyeakanlığına E) Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yasalödemesürelerigeçtikten sonraüzerinde uzlaşmaya varılan vergi ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren kaç ay içinde ödenmelidir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) ir verginin yasada öngörülen normal süre geçtikten sonra tarh edilmiş olmasının yaptırımına ne ad verilir? ) Vergi ziyaıcezası ) Gecikme faizi C) Gecikme zammı D) Pişmanlık zammı E) Tecil faizi 37. Gecikme zammı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? ) İcra İflas Kanunu ) Vergi UsulKanunu C) Ticaret Kanunu D) mme lacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun E) Ceza Kanunu 38. Uzlaşma kurumu mahiyeti itibarıyla nasıl nitelendirilebilir? ) Kanunyolu ) Zorunlubaşvuruyolu C) Hiyerarşik denetim yolu D) Yargısalçözümyolu E) İdari çözüm yolu 16 TEST İTTİ.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI BĠRĠNCĠ BÖLÜM SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV. Mart 2013. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir SM DEN SMMM YE GEÇİŞ ÖZEL SINAV Mart 2013 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com 1 VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- ASLİ (BAĞLAYICI) KAYNAKLAR ( 2010/3) a. Anayasa b. Kanun c. Uluslararası

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Türk Vergi Sistemi Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şeri vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman

Detaylı

FATURA AÇIK FATURA İLE İLGİLİ ÖRNEK

FATURA AÇIK FATURA İLE İLGİLİ ÖRNEK FATURA 1. Fatura tanımı: Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 2.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ 344MV0019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı