e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Vergi Hukuku 40 2 Türk Vergi Sistemi 40 7 Vergi Uygulamaları u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2009 EY e115- VERGÝ HUKUKU 5. nayasa'ya göre, akanlar Kurulu'na vergilendirmenin aşağıdaki unsurlarından hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? ) Vergininkonusu ) Vergininoranı C) İstisnamiktarı D) Muafiyetmiktarı E) İndirimler 1. Kişileri belirli bir verginin borçlusu durumuna sokan kurallar bütününe ne ad verilir? ) Vergi icra hukuku ) İdare hukuku C) Şekli vergi hukuku D) Maddi vergi hukuku E) Özel hukuk 6. şağıdakilerden hangisi yürütme organı veya idare tarafından çıkartılan vergi hukuku kaynaklarından birideğildir? 2. Vergi, harç ve resimlerin ortak noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) Kanunhükmündekararnameler ) Tüzükler C) akanlarkurulukararları D) Kanunlar E) Genelgeler ) ir işinyapılmasınaizinvermeleri ) lınmalarındakamusal gücedayanmaları C) yni olarak alınabilmeleri D) ir faaliyetinyapılmasınaizinvermeleri E) Kamusal bir hizmetinkarşılığıolmaları 7. Vergilendirme konusunun ülkelerin anayasalarında yer almasında etkisi olan ilk tarihselbelgeaşağıdakilerden hangisidir? 3. Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı tarihsel olarak aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisinedayanır? ) vrupainsanhaklarısözleşmesi ) MagnaCarta C) HaklarDemeci D) Fransız Yurttaş Haklarıeyannamesi E) irleşmiş Milletler İnsanHaklarıeyannamesi ) nglo-saksonhukuku ) nglo-amerikanhukuku C) Romahukuku D) Çinhukuku E) İslam hukuku 8. I. Temyiz kudretininbulunması II. Reşitolmak III. Kısıtlıolmamak IV. edenselözürlüolmamak V. Ödemegücünesahipolmak 4. şağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biridir? ) Cezahukuku ) İcraveiflas hukuku C) nayasahukuku D) İdarehukuku E) Medeni hukuk Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetine sahip olmanın koşullarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) III,IVveV D) I,II,IIIveIV E) I,II,III,IVveV 2

3 2009 EY e şağıdaki şirket türlerinden hangisi tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? 13. I. Hesap uzmanları II. Maliye müfettişleri III. Gelirler kontrolörleri ) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ) nonim şirket C) Kolektif şirket D) Derneklere ait iktisadi işletmeler E) Limitet şirket Yukarıdaki vergi inceleme elemanlarından hangileri doğrudan Gelir İdaresiaşkanlığına bağlıdır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III 10. Vergi mükellefi olabilmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle sahip olmak gerekli ve yeterlidir? ) Reşitolmak ) Temyiz kudretinesahipolmak C) Kısıtlıolmamak D) Tüzel kişiliğesahipolmak E) Hak ehliyetinesahipolmak 14. şağıdaki vergilerden hangisi spesifik bir vergidir? ) Motorlutaşıtlar vergisi ) Gelir vergisi C) Kurumlar vergisi D) Emlak vergisi E) Katmadeğer vergisi 11. şağıdakilerden hangisi vergi yönetiminin temel öğelerinden birideğildir? ) Vergi örgütü ) Vergi davalarına bakma C) Vergi ceza sistemi D) Yönetsel süreç E) Vergi güvenlik önlemleri 15. şağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarındanbirideğildir? ) Tarh ) Terkin C) Tahsil D) Tahakkuk E) Tebliğ 12. şağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi aşkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir? ) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire aşkanlığı ) Gelir Yönetimi Daire aşkanlığı C) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire aşkanlığı D) Strateji Geliştirme Daire aşkanlığı E) vrupa irliği ve Dış İlişkiler Daire aşkanlığı İkmalen tarh edilen bir vergiye karşı mükellef tarafından dava açılması halinde tarh edilen vergi nezaman tahakkukeder? ) Vergi ihbarnamesinintebliğiyle ) Davaaçmasüresinindolmasıyla C) Mükellefindavayıkazanmasıyla D) Danıştayın vergi mahkemesi kararını onaylamasıyla E) Vergi mahkemesinintarhiyatıonaylamasıyla

4 2009 EY e şağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılabilen hallerden birideğildir? ) ilinen adresin yanlış olması sebebiyle mektubun geri gelmesi ) Yabancı ülkedeki mükellefe tebliğ yapılmasına imkân olmaması C) Posta ile tebliğ yapılmasına imkân olmaması D) Muhatabın tebliğ edilen evrakı almak istememesi E) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi 21. Vergi mükelleflerine ilişkin bilgilerin gizliliği Vergi Usul Kanununda aşağıdaki başlıklardan hangisialtındadüzenlenmiştir? ) Sır saklamamükellefiyeti ) Vergi mahremiyeti C) Sırrınifşası D) Konutdokunulmazlığı E) ilehayatınıngizliliği 18. irinci sınıf tüccarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere ne ad verilir? ) Müstahsil makbuzu ) Gider pusulası C) Perakende satış vesikası D) Serbest meslek makbuzu E) Fatura 22. I. ir şeyi yapabilmeyetkisi II. Taleptebulunmayetkisi III. Hakka saygı gösterme zorunluluğunun bulunması IV. Konusununparaylaifadeedilebilmesi V. Evrensel nitelikteolması Yukarıdakilerden hangileri hak kavramının unsurlarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) II,IIIveIV D) II,IIIveV E) II,IVveV 19. Kayıtlarını sürekli olarak belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, kayıtların esas deftere kaydı en geç kaç gün içinde gerçekleştirilmelidir? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdaki kamu haklarından hangisi kişisel haklardandır? ) Öğrenim görmehakkı ) Sosyal güvenlik hakkı C) Çalışmahakkı D) Kamuhizmetinegirmehakkı E) Konutdokunulmazlığı 20. Ekim sayım beyanı hangi tarihte yapılmak zorundadır? ) Mart ) Nisan C) Mayıs D) Kasım E) ralık Yoklama fişlerinin en geç 7 gün içerisinde yoklaması yapılan kişiye tebliğ edilmesi gerekir. u süre, hukuki niteliği itibariyle nasılbir süredir? ) Hak düşürücüsüre ) Zamanaşımısüresi C) Düzenleyici süre D) Vergi ödevleriyleilgili süre E) Müsamahasüresi

5 2009 EY e Veraset ve Ýntikal Vergisinde veraset yoluyla intikal eden mallarýn daðýnýk olmasý halinde, zor durum nedeniyle, vergi ödevini zamanýnda yerine getiremeyecek olanlara ek süreyi aþaðýdakilerden hangisi verir? ) Vergi UsulYasasý ) Maliye akanlýðý C) akanlar Kurulu D) Ýdare Mahkemeleri E) Vergi Mahkemeleri 29. Tahsil zamanaşımı hangi kanunda düzenlenmiştir? ) Danıştay Kanunu ) Vergi İcraKanunu C) Vergi Usul Kanunu D) Gelir Vergisi Kanunu E) mme lacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 26. Vergi kanunlarýnda açýkça yazýlý olmayan hallerde 15 günden az olmamak üzere verilen süreyenead verilir? ) Zordurum nedeniyleverilensüre ) Kanuni süre C) Yargýsalsüre D) Ýdari süre E) Mücbir sebeplerleverilensüre 30. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmakgerekir? ) 3 ) 5 C) 7 D) 10 E) Tahakkuk zamanaþýmýnda en önemli unsur aþaðýdakilerden hangisidir? ) Verginin tebliði ) Verginin matrahý C) Vergiyi doðuran olay D) Verginin konusu E) Verginin tarhý 31. şağıdaki vergi denetim amaçlarından hangisi vergi potansiyelinin değerlendirilmesini ve vergi dışı tutulmuş kaynakların ortaya çıkarılmasınıamaçlar? ) Hukuki amaç ) Mali amaç C) Sosyal amaç D) Yasal amaç E) Ekonomik amaç 28. şağıdakilerden hangisi tahsilat zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir? ) orçlunun yabancı ülkede bulunması ) Cebren tahsil C) Malartmalarının bildirimi D) Haciz uygulaması E) Ödeme emri tebliği şağıdakilerden hangisi denetimetabi tutulan mali tablolardan birideğildir? ) mortismantablosu ) Nakitakım tablosu C) ilanço D) Gelir tablosu E) Kâr dağıtım tablosu

6 2009 EY e Mükellefler hürriyeti bağlayıcı bir fiille aynı zamanda vergi ziyaına da sebebiyet verirse, kesilecekcezavergi ziyaıcezasının kaçkatıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) Vergi yargılama hukukunda davaya tarafların değil, mahkemenin hakim olmasının temelinde yatan ilkeaşağıdakilerdenhangisidir? ) Yazılıusul ilkesi ) Kanunilik ilkesi C) Kişisellik ilkesi D) Mülkilik ilkesi E) Resenaraştırmailkesi 34. þaðýdakilerden hangisi vergi cezalarýný ortadan kaldýran hallerden biri deðildir? ) Tekerrür ) Zamanaþýmý C) Yanýlma D) Piþmanlýk E) Ölüm 39. şağıdakilerden hangisi vergi mahkemelerince görevlendirilen bir üyenin, yaptığı ilk inceleme konuları arasında yer almaz? ) Görev veyetki ) Husumet C) Vergi tarifesi D) Süreaşımı E) Ehliyet 35. Vergi suç ve cezalarý hangi kanunda düzenlenmiþtir? ) DanýþtayKanununda ) KurumlarVergisi KanunuGeçici maddelerinde C) Gelir Vergisi KanunuGeçici maddelerinde D) VergiMahkemeleri Kuruluþ Kanununda E) VergiUsul Kanununda 40. şağıdakilerden hangisi vergi hatası niteliğindedeğildir? ) ir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişidenistenmesi ) Vergininmükerrer olması C) Vergi oranlarınınyanlış uygulanması D) Vergi yasalarınınyanlış yorumlanması E) Vergidenmuafolankişilerdenvergi istenmesi 36. Devletin kamu gücüne dayanan gelirlerinin zorla tahsilini düzenleyenvergi hukuku dalına nead verilir? ) Cebri İcraHukuku ) İdareHukuku C) VergiİcraHukuku D) İcraveİflas Hukuku E) VergiCezaHukuku 37. Ödeme emri gönderilen borçludan, borcunu kaç gün içinde ödemesi istenir? ) 5 ) 7 C) 9 D) 10 E) 15 6

7 2009 EY e115- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. TÜRK VERGÝ SÝSTEMÝ 4. İkinci sınıf tüccarlaraşağıdakilerden hangisini hasılatadahilederler? ) Giderler ) Dönem başımalmevcudu C) mortismanlar D) Mal alışları E) lacaklar 1. Net artış teorisine göre gelir hesaplanırken; varlıkların değerinde meydana gelen artış veya azalışların yanında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesinegerekvardır? ) Öz tüketim ) İndirilmeyecekgiderler C) Tüketim harcamaları D) İndirilecek giderler E) Yaratılanhasıla 5. Küçük esnafın faaliyetleri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Serbestmeslek kazancı ) Ticari kazanç C) Zirai kazanç D) Ücret E) rızi kazanç 2. İkametgâhı Türkiye'de bulunanların aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisi vergiye tabidir? ) Yurtiçi kazançve iratların tamamıile yurt dışı kazanç veiratlarınyarısı ) Yurtdışıkazanç veiratlar C) Yurtdışı kazanç veiratlar ileyurt içi kazanç ve iratlarınyarısı D) Yurtdışıveyurtiçi kazanç veiratlarıntoplamı E) Yurtiçi kazançveiratlar 6. Dönem sonu öz sermayesi TL, dönem başı öz sermayesi TL olan birinci sınıf tüccarın işletmeye eklenen değerleri TL ve işletmeden çekilen değerleri ise TL dir. Tüccarın ticari kazancı kaç TL dir? ) ) C) D) E) Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin hangi özelliği muhasebe düzenini gerekli kılar? 7. Kendi mülkü olan ikametgâhının bir bölümünü işyeri olarak kullanan bir doktor ödediği ısıtma giderlerinin ne kadarını gider olarakyazabilir? ) Gerçek olması ) Yıllık olması C) Kişisel olması D) Gayri safi olması E) Safi olması ) Tamamını ) Yarısını C) Üçtebirini D) Dörttebirini E) eştebirini 7

8 2009 EY e razisine başkasının ekim yapmasına izin vererek, üründen pay alan kişinin geliri aşağıdakilerden hangisidir? ) Ücret ) Ticari kazanç C) Sair kazanç D) Zirai kazanç E) Gayrimenkul sermaye iradı 12. þaðýdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul kavramýnýn kapsamýnagirmez? ) Tuzlalar ) Madensularý C) Nakdi sermaye D) Gemivegemipaylarý E) ramahaklarý 9. þaðýdakilerden hangisi zirai kazancýn gerçek usulde tespitinde hasýlattan indirilebilecek giderlerden biridir? ) Satýlmak üzerealýnanhayvanlarýnbedelleri ) Sigortatazminatlarý C) Tohumluðunsatýþýndaneldeedilenhasýlat D) içer döverin baþka çiftçilerin iþlerinde çalýþtýrýlmasýndansaðlananhasýlat E) Zirai ürünlerinsatýþ bedeli 13. şağıdakilerden hangisi vergilendirilecek değer artış kazançlarından biridir? ) Ferdi bir işletmenin mirasçılara devri ) ilanço esasına göre vergilendirilen bir işletmenin sermaye şirketine devri C) di komandit şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi D) Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar E) Kolektif şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi 10. Vergi değeri TL olan binanın emsal kira bedeli kaç TL dir? ) 4000 ) 5000 C) 7000 D) 8000 E) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? ) Ticari kazanç ) Serbest meslek kazancı C) Değer artış kazancı D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Menkul sermaye iradı 11. şağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratlarından biri değildir? ) Mevduat faizi ) Yatırımfonu geliri C) Hisse senetlerinin kuponlarının satışından elde edilen gelir D) Hisse senetlerinden elde edilen kâr payı E) Hisse senetlerinin kuponlu satışından elde edilen gelir Türkiye üyük Millet Meclisi üyelerine faaliyetleri dolayısıyla ödenen para ve benzeri menfaatler aşağıdaki kazanç türlerinden hangisinin içinde vergilendirilir? ) Ücret ) Ticari kazanç C) Serbest meslek kazancı D) Menkul sermaye iradı E) u kazançlar vergiye tabideğildir.

9 2009 EY e İşyeri ve ikametgâhı ayrı yerlerde olan gelir vergisi mükellefi, aşağıdakilerden hangisinin uygun görmesi üzerine, yıllık beyannamesini işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir? ) Mükellefin kendisinin ) Maliye akanlığının C) Vergi dairesinin D) Mükellefin mali müşavirinin E) Mükellefin yöneticisinin 20. þaðýdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarhusullerinden birideðildir? ) Vergininidarecetarhý ) eyanüzerinetarh C) Re'sentarh D) Vergininmahkemecetarhý E) Ýkmalentarh 21. Vergi denetim elemanlarýnca yapýlan vergi incelemesinin temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Dar mükellefiyette, aþaðýdaki kazançlardan hangisininsaðlanmasý halinde yýllýk beyanname verilmesigerekir? ) Zirai kazanç ) Serbestmeslek kazancý C) Menkul sermayeiradý D) Deðer artýþýkazancý E) Ücret Ýþverene çalýþtýrdýðý iþçilerin ücretinden kaynakta vergi kesintisi yapma zorunluluðu aþaðýdakikanunlarýn hangisiylegetirilmiþtir? ) Ýþ Kanunu ) KatmaDeðer Vergisi Kanunu C) KurumlarVergisi Kanunu D) Sosyal Sigortalar Kanunu E) Gelir Vergisi Kanunu ) Vergi cezageliri saðlamak ) Vergideotokontrol saðlamak C) Mükellefleri bilgilendirmek D) eyannameli mükellefsayýsýnýartýrmak E) Vergi alacaðýnýgüvencealtýnaalmak Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ilk kuruluşunda konulması zorunlu sermaye tutarı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisi hisse senedi çıkarabilir? ) Yatırım fonları ) Limited şirket C) Kooperatifler D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket E) İş ortaklıkları 19. þaðýdaki vergilerden hangisi, gelir vergisinde otokontrolu saðlamaya yardýmcý olur? ) Taþýt alým vergisi ) razi vergisi C) Katma deðer vergisi D) Motorlu taþýtlar vergisi E) ina vergisi þaðýdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf deðildir? ) Darphane ) skeri fabrikalar C) Damga Matbaasý D) Milli Piyango Ýdaresi E) Vakýflarýn iktisadi iþletmeleri

10 2009 EY e Kurumlar vergisi mükellefleri genel bütçeli idarelere makbuz karşılığı yapmış oldukları bağış ve yardımların ne kadarını gider olarak indirebilirler? ) eyan edilen kurum kazancının %5 ine kadar ) eyan edilen kurum kazancının %10 una kadar C) eyan edilen kurum kazancının %15 ine kadar D) Yapılan bağışın %7,5 ukadar E) Yapılan bağışın %10 ukadar 29. Tasfiyeye girmiş bir şirkette tasfiye kârı hesaplanırken özsermaye kavramı yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? ) Öz varlık ) Gerçek stoklar C) Toplamvarlıklar D) Servetdeğeri E) Gerçek aktif 26. Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergisi Kanunundaki aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi esas alınarak tespit edilir? ) Serbest meslek kazancı ) Gayrimenkul sermaye iradı C) Ticari kazanç D) Menkul sermaye iradı E) Zirai kazanç 30. ir ticaret şirketinin batması veya kapanması nedeniyle hesapların kapatılması ve alacaklılara kalan varlıklardan pay verilmesi işlemine ne ad verilir? ) irleşme ) ölünme C) Tasfiye D) Devir E) İştirak 27. Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki formüllerden hangisi uygulanır? ) DÖS -DSÖS +çekilen değerler -eklenen değerler ) DSÖS -DÖS C) DSÖS -DÖS -çekilen değerler +eklenen değerler D) DÖS -DSÖS -çekilen değerler +eklenen değerler E) DSÖS -DÖS +çekilen değerler -eklenen değerler 31. Maliye akanlığı aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisinin beyanname vermesüresini uzatamaz? ) Dernek vevakıflaraaitiktisadi işletmeler ) Sermayeşirketleri C) Kooperatifler D) İş ortaklıkları E) Yatırım fonları 28. Sermaye şirketlerinde tasfiye aşağıdaki tarihlerden hangisindebitmişsayılır? ) Genel kurulunsonbilançoyuonayladığıtarihte ) Tasfiye kararının noterde tasdik ettirildiği tarihte C) Tasfiye memurunun görevine son verildiği tarihte D) Vergi dairesine, son tasfiye bilançosunun verildiği tarihte E) Tasfiyeninfiilensonaerdiğitarihte Dar mükellefiyete tabi kurumlar, hangi kazançları için özel beyanname veririler? ) Ticari kazançları ) Ticari ve mesleki kazançları C) Ücretleri D) Değer artış kazançları E) Serbest meslek kazançları

11 2009 EY e þaðýdakilerden hangisi katma deðer vergisininyürürlüðe girmesiyle uygulamadan kalkan vergilerden biri deðildir? ) Ýþletme vergisi ) Nakliyat vergisi C) PTT hizmetleri vergisi D) Dahilde alýnan istihsal vergisi E) anka ve sigorta muameleleri vergisi 37. Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin ödendiği aylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir? ) Ocak-Temmuz ) Ocak-ğustos C) Şubat-Temmuz D) Şubat-ğustos E) Mart-Eylül 38. şağıdaki taşıtlardanhangisi vergiye tabidir? 34. þaðýdakilerden hangisi,katmadeðervergisinin araçlardakiistisnalarýndan birideðildir? ) Havaaraçlarýnýnyurtiçi üretimi ) Karaaraçlarýnýnyurtiçi üretimi C) Deniz araçlarýnýnyurtiçi üretimi D) Demiryoluaraçlarýnýnyurtiçi bakýmý E) Deniz araçlarýnýnyurtiçi bakýmý ) Diplomatların araçları ) Kurumlara ait taşıtlar C) Kamuya ait taşıtlar D) Tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal eden taşıtlar E) Malullerin kullandığı taşıtlar 39. Paylı mülkiyet esasında hissedarlar emlak vergisinin ne kadarının ödenmesinden sorumludur? 35. Veraset ve intikal vergisinde, aþaðýdakilerden hangisi gerçekleþince mükellefe intikal eden gayrimenkullerin bir kýsmýnýn devirve feraðýna izinverilebilir? ) eyannameverilmesi ) Ýlk taksitinödenmesi C) Ýlk tarhiyatýnyapýlmasý D) Teminatgösterilmesi E) Ýkinci tarhiyatýnyapýlmasý 40. ) Hisselerine düşen tutardan ) Verginin tamamından C) Verginin yarısından D) Verginin %25 inden E) Verginin %10 undan Emlak vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir? ) İl özel idareleri ) Vergi dairesi C) Mal müdürlüğü D) elediye E) Vilayet 36. nkara'da ölen birkimseninçocuklarý Ýstanbul ve dana'da oturmakta ise, veraset ve intikal vergisibeyannamesikaçayiçindeverilmelidir? ) 1 ) 3 C) 4 D) 6 E) 8 11

12 2009 EY e115- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. VERGÝ UYGULMLRI 5. þaðýdakilerden hangisi birinci sýnýf tüccarlarýn tutmakla yükümlü olduðu defterlerden biri deðildir? ) Ýmalat defteri ) Yevmiye defteri C) Envanter defteri D) Ýþletme hesabý defteri E) üyük defter 1. Çağdaş vergi sistemlerinde vergilerin hesaplanacağı değer ve miktarın belirlenmesinde yaygın olan usul aşağıdakilerden hangisidir? 2. ) Dış görüntüler usulü ) eyanusulü C) Götürüusul D) Karineusulü E) İdarecetakdir usulü þaðýdaki durumlardan hangisinde verginin tahakkuk sürecinin tamamlanmasý beklenmeksizin vadesinde ödeme yapýlmasý gerekmektedir? 6. þaðýdakilerden hangisi iþe baþlama bildirimindebulunmakzorundadeðildir? ) di ortaklýk þeklinde market iþletmeciliði yapmak isteyenortaklardanher biri ) Sahip olduðu apartman dairelerini kiraya vermek isteyenayanyþeçiçek C) vukatlýk stajýný tamamlayan ve serbest avukatlýk yapmak isteyenay li içer D) Kendi adýna bir berber dükkaný açmak isteyen ay hmetdemir E) Müteahhitlik yapmak isteyen bir adi komandit þirketinkomanditeortaklarý ) Ýkmalentarhedilenvergilerde ) Vergiilebirliktecezakesilenhallerde C) Resentarhedilenvergilerde D) Ýdarecetarhedilenvergilerde E) eyannameninpostailegönderilmesi halinde 3. Gelir vergisinde "gelirin elde edilmesi" aşağıdaki vergi unsurlarından hangisine ilişkindir? ) Vergiyi doğuranolay ) Vergininmatrahı C) Verginintarhı D) Verginintahakkuku E) Vergininkonusu 7. Ticari veya sınai faaliyette bulunan bir adi ortaklığın elde ettiği gelirden, ortakların payına düşen kâr hisseleri aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır? ) Ücret ) Serbest meslek kazancı C) Gayrimenkulsermaye iradı D) Menkul sermaye iradı E) Ticari kazanç 4. Tek şahıs işletmelerinde, Ocak-Mart dönemi için belirlenen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergi hangi tarihteödenir? 8. şağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinden biri değildir? ) 17Şubat ) 17Mart C) 17Mayıs D) 17ğustos E) 17Kasım ) Limited şirket ) di ortaklık C) Kolektif şirket D) nonimşirket E) di komandit şirket 12

13 2009 EY e Şahıs şirketleri, yıl içinde kullandıkları defterlerini izleyen yılda da kullanmak isterlerse, bu defterleri aşağıdaki aylardan hangisindetasdikettirmekzorundadırlar? ) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) ralık 13. şağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir? ) Eğitimegönderilenişçileringiyim giderleri ) İşletmeninçevretemizlik vergisi C) Seyahatgiderleri D) İşçilerinilaçvetedavi giderleri E) Yönetim kurulu üyelerine ait konutların emlak vergileri 10. di komandit şirket en az kaç ortaktan oluşur? ) 2 ) 3 C) 5 D) 7 E) şağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin özelliklerinden birideğildir? ) Faaliyetin bir işverene tabi olmaksızın yürütülmesi ) Faaliyetinticarimahiyetteolmaması C) Serbest meslek faaliyetinde sermayenin ön plandaolmaması D) Faaliyetin lise diploması gerektiren türden olması E) Serbest meslek faaliyetinin ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan bir faaliyet olması 11. Şahıs şirketlerinin defter tutma ödevine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sınıflarıiş hacimlerinegörebelirlenir. ) İkinci sınıftüccar sayılırlar. C) Şahıs şirketleri defter tutmaz; her ortak kendisi içindefter tutar. D) irinci sınıftüccar sayılırlar. E) Sınıflarınıbelirlemedeserbesttirler. 15. şağıdaki durumlardan hangisinde serbest meslekkazancıeldeedilmişsayılmaz? ) lacağınbir başkasınatemliki ) lacağıntahakkuk etmesi C) Parayerinemal yadahizmetverilmesi D) İcradairesineparayatırılması E) Tahsilatınnakitolarak yapılması 12. şağıdakilerden hangisi ticari faaliyetlerden biridir? ) ir profesörün bilirkişilik faaliyetleri ) vukatın bir şirkete bağlı olarak çalışması C) Çiftçinin kendi ve diğer çiftçilerin ürettiği pamuğu sınai nitelikte bir çırçır fabrikasında iplik haline getirerek satması D) Çiftçinin sütten yoğurt yaparak satması E) Tıp doktorunun kendi muayenehanesinde çalışması şağıdakilerden hangisi, faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsa dahi, yıllık beyanname vermek zorundadır? ) İşçiler ) Memurlar C) Tüccarlar D) Gayrimenkul sahipleri E) Menkul sermaye iradı elde edenler

14 2009 EY e Ticari kazanç Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç ir işverenden alınan ücret Yukarıda gelirleri belirtilen mükellefin beyannamede göstereceği gelir kaç TL dir? 21. Kurumlar vergisi ilke olarak hangi ayda ödenir? ) Ocak ) Şubat C) Mart D) Nisan E) Mayıs ) ) C) D) E) Tasfiye halinde, tasfiye kârı aşağıdakilerden hangisinin dönem sonu ve dönem başı değeri arasındaki olumlu farktan oluşur? 18. Gelir vergisi mükellefleri, verecekleri yıllık beyannamede aşağıdakilerden hangisini hesaplanan gelir vergisinden mahsup edemezler? ) Hasılatın ) Servetdeğerinin C) Kayıt değerinin D) Öz sermayenin E) Emsal bedelin ) asit ücret vergisi ) Yurt dışında ödenen vergiler C) Geçici vergi D) Zararlar E) Kaynakta kesilen vergiler 23. Risturn istisnası aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisine ilişkin bir istisnadır? 19. Çalışma gücünün en az %60 ını kaybeden hizmet erbabı kaçıncı derece sakatlık indiriminden yararlanır? ) irinci derece ) İkinci derece C) Üçüncü derece D) İstediği derece E) Çalışma gücü kaybı indirimden yararlanmaya yetecek oranda değildir. ) Vakıflar ) Dernekler C) Kooperatifler D) Kamuiktisaditeşebbüsleri E) Cemaatler 20. Gayrisafi kazançtan indirilebilecek aþaðýdaki gider unsurlarýndan hangisi Kurumlar Vergisi Kanunundadüzenlenmiþtir? ) Sözleþmeyedayanantazminatlar ) Ýþleilgili seyahatveikametgiderleri C) Hissesenetlerivetahvil ihraç giderleri D) Genel giderler E) mortismanlar ir tüketim kooperatifinin iş hacmi TL dir. Ortaklarla yapılan iş hacmi TL ve ortak dışı kimselerle yapılan iş hacmi TL dir. Kooperatifin dönem sonu öz sermayesi TL ve dönem başı öz sermayesi TL dir. Kooperatifin yararlanacağı risturn istisnasıkaç TL dir? ) ) C) D) E)

15 2009 EY e şağıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerindenbirideğildir? ) Ortaklarının menfaatlerini karşılıklı yardım, dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulur. ) Tüzel kişiliği vardır. C) Sermaye sürekli değişebilir. D) Ortaklar sürekli değişebilir. E) Hukuki niteliği ortaklıktır. Þahýs þirketlerinin, kuruluþ anýndaki ortaklýk sözleþmesini onaylama yetkisi aþaðýdakilerden hangisineaittir? ) TicaretSicili ) Noter C) TicaretOdasý D) Ticaretakanlýðý E) TicaretMahkemesi şağıdaki vergi istisnalarından hangisi yalnızca anonim şirketlerin yararlanabileceği bir istisnaniteliğindedir? ) Gayrimenkul sermayeiratlarıistisnası ) Telifkazançlarıistisnası C) Emisyonprimiistisnası D) Yatırım indirimi E) Özel indirim şağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinde vergi yükünü etkileyen istisnalardan biri değildir? ) Rüçhan hakkı satış kazancı istisnası ) Emisyon primi istisnası C) İştirak kazançları istisnası D) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası E) Telif kazançları istisnası şağıdaki tarihlerden hangisine kadar KDV'nin ödenmesi gerekmektedir? ) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenayın26.günüakşamınakadar ) Vergilendirme döneminin kapandığı ayın son günüakşamınakadar C) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenüçüncüayın25.günüakşamınakadar D) Vergilendirme döneminin kapandığı ayı takip edenayın20.günüakşamınakadar E) Vergilendirme döneminin kapandığı ayın bulunduğu takvim yılının son ayında son gün akşamınakadar şağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil olmayan unsurlardan biridir? ) Satıcı tarafından yapılan boşaltma giderleri ) Vade ve fiyat farkları C) Vergi,resimve harçlar D) mbalaj giderleri E) elgede gösterilen ticari teamüllere uygun ıskontolar þaðýdakilerden hangisi ikinci dereceden usulsüzlüksuçudur? ) Vergi karnesinin süresinin sonundan baþlayarak 15güngeçtiði haldealýnmamasý ) Ýþebaþlamanýnzamanýndabildirilmemesi C) VUK'nun kayýt düzenine iliþkin hükümlerine uyulmamasý D) Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi E) Yasal defterlerintutulmamasý 29. Katma Değer Vergisi Kanununda ilke olarak belirlenen kanuni KDV oranı yüzde kaçtır? ) 1 ) 8 C) 10 D) 18 E) şağıdaki fiillerden hangisi kamusal nitelikte vergi cezasıkesilmesini gerektirir? ) Maliye akanlığının özel işaretli görevlisinin ikazınarağmenaracındurdurulmaması ) Faturadüzenlenmemesi C) İşebaşlamanınzamanındabildirilmemesi D) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması E) Defter,kayıtvebelgelerintahrifedilmesi

16 2009 EY e Vergi ziyaı suçunda tekerrürden dolayı cezanın artırılması için, aynı suçun ilk cezanın kesinleştiği tarihi takibeden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içinde tekrarlanması gerekir? ) 1 ) 3 C) 5 D) 7 E) 10 Cezalarda indirim kurumundan üçüncü kez yararlanmak isteyen bir kişi hakkında, vergi ziyaıcezasının nekadarıindirilmektedir? ) 1/2 ) 2/3 C) 2/5 D) 1/3 E) 1/ Uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri verginin sınırını saptama yetkisi aşağıdaki organlardan hangisineaittir? ) akanlarkuruluna ) Defterdarlığa C) Valiliğe D) Maliyeakanlığına E) Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yasalödemesürelerigeçtikten sonraüzerinde uzlaşmaya varılan vergi ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren kaç ay içinde ödenmelidir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) ir verginin yasada öngörülen normal süre geçtikten sonra tarh edilmiş olmasının yaptırımına ne ad verilir? ) Vergi ziyaıcezası ) Gecikme faizi C) Gecikme zammı D) Pişmanlık zammı E) Tecil faizi 37. Gecikme zammı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? ) İcra İflas Kanunu ) Vergi UsulKanunu C) Ticaret Kanunu D) mme lacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun E) Ceza Kanunu 38. Uzlaşma kurumu mahiyeti itibarıyla nasıl nitelendirilebilir? ) Kanunyolu ) Zorunlubaşvuruyolu C) Hiyerarşik denetim yolu D) Yargısalçözümyolu E) İdari çözüm yolu 16 TEST İTTİ.

17 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Vergi Hukuku 40 2 Türk Vergi Sistemi 40 7 Vergi Uygulamaları u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 2009 EY e115- VERGÝ HUKUKU 4. Vergi mükellefi olabilmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle sahip olmak gerekli ve yeterlidir? ) Reşitolmak ) Temyiz kudretinesahipolmak C) Kısıtlıolmamak D) Tüzel kişiliğesahipolmak E) Hak ehliyetinesahipolmak 1. şağıdakilerden hangisi yürütme organı veya idare tarafından çıkartılan vergi hukuku kaynaklarından birideğildir? ) Kanunhükmündekararnameler ) Tüzükler C) akanlar Kurulukararları D) Kanunlar E) Genelgeler 5. I. Hesap uzmanları II. Maliye müfettişleri III. Gelirler kontrolörleri Yukarıdaki vergi inceleme elemanlarından hangileri doğrudan Gelir İdaresiaşkanlığına bağlıdır? 2. I. Temyiz kudretininbulunması II. Reşitolmak III. Kısıtlıolmamak IV. edensel özürlüolmamak V. Ödemegücünesahipolmak ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetine sahip olmanın koşullarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) III,IVveV D) I,II,IIIveIV E) I,II,III,IVveV 6. Vergi, harç ve resimlerin ortak noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) yniolarak alınabilmeleri ) ir işinyapılmasınaizinvermeleri C) Kamusal bir hizmetinkarşılığıolmaları D) lınmalarındakamusal gücedayanmaları E) ir faaliyetinyapılmasınaizinvermeleri 3. şağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi aşkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir? ) Gelir Yönetimi Daire aşkanlığı ) vrupa irliği ve Dış İlişkiler Daire aşkanlığı C) Strateji Geliştirme Daire aşkanlığı D) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire aşkanlığı E) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire aşkanlığı 7. nayasa'ya göre, akanlar Kurulu'na vergilendirmenin aşağıdaki unsurlarından hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? ) Muafiyetmiktarı ) Vergininkonusu C) İstisnamiktarı D) İndirimler E) Vergininoranı 2

19 2009 EY e şağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biridir? ) nayasahukuku ) Cezahukuku C) İdarehukuku D) Medeni hukuk E) İcraveiflas hukuku 12. Kişileri belirli bir verginin borçlusu durumuna sokan kurallarbütününe ne ad verilir? ) Vergi icra hukuku ) Özel hukuk C) İdare hukuku D) Şekli vergi hukuku E) Maddi vergi hukuku 9. şağıdakilerden hangisi vergi yönetiminin temel öğelerinden birideğildir? ) Vergi güvenlik önlemleri ) Yönetsel süreç C) Vergi ceza sistemi D) Vergi örgütü E) Vergi davalarına bakma 13. şağıdaki vergilerden hangisi spesifik bir vergidir? ) Kurumlar vergisi ) Motorlutaşıtlar vergisi C) Gelir vergisi D) Katmadeğer vergisi E) Emlak vergisi 14. Ekim sayım beyanı hangi tarihte yapılmak zorundadır? 10. şağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılabilen hallerden birideğildir? ) Muhatabın tebliğ edilen evrakı almak istememesi ) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi C) Posta ile tebliğ yapılmasına imkân olmaması D) Yabancı ülkedeki mükellefe tebliğ yapılmasına imkân olmaması E) ilinen adresin yanlış olması sebebiyle mektubun geri gelmesi 15. ) Mart ) Nisan C) Mayıs D) Kasım E) ralık şağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarındanbirideğildir? ) Terkin ) Tahakkuk C) Tahsil D) Tarh E) Tebliğ 11. Vergilendirme konusunun ülkelerin anayasalarında yer almasında etkisi olan ilk tarihselbelgeaşağıdakilerden hangisidir? ) Fransız Yurttaş Haklarıeyannamesi ) vrupainsanhaklarısözleşmesi C) MagnaCarta D) irleşmiş Milletler İnsanHaklarıeyannamesi E) Haklar Demeci irinci sınıf tüccarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere ne ad verilir? ) Gider pusulası ) Müstahsil makbuzu C) Perakende satış vesikası D) Serbest meslek makbuzu E) Fatura

20 2009 EY e Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı tarihsel olarak aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisinedayanır? ) nglo-saksonhukuku ) nglo-amerikanhukuku C) Çinhukuku D) Romahukuku E) İslam hukuku 21. Kayıtlarını sürekli olarak belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, kayıtların esas deftere kaydı en geç kaç gün içinde gerçekleştirilmelidir? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdaki kamu haklarından hangisi kişisel haklardandır? ) Öğrenim görmehakkı ) Sosyal güvenlik hakkı C) Çalışmahakkı D) Kamuhizmetinegirmehakkı E) Konutdokunulmazlığı 22. şağıdaki şirket türlerinden hangisi tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir? ) nonimşirket ) Kolektif şirket C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket D) Derneklere ait iktisadi işletmeler E) Limitetşirket 19. I. ir şeyi yapabilmeyetkisi II. Taleptebulunmayetkisi III. Hakka saygı gösterme zorunluluğunun bulunması IV. Konusununparaylaifadeedilebilmesi V. Evrenselnitelikteolması Yukarıdakilerden hangileri hak kavramının unsurlarındandır? ) I,IIveIII ) I,IIIveV C) II,IIIveIV D) II,IIIveV E) II,IVveV 23. şağıdakilerden hangisi denetimetabi tutulan mali tablolardan birideğildir? ) Gelir tablosu ) Nakitakım tablosu C) Kâr dağıtım tablosu D) mortismantablosu E) ilanço 20. Tahakkuk zamanaþýmýnda en önemli unsur aþaðýdakilerden hangisidir? ) Verginin matrahý ) Verginin tebliði C) Verginin konusu D) Vergiyi doðuran olay E) Verginin tarhý İkmalen tarh edilen bir vergiye karşı mükellef tarafından dava açılması halinde tarh edilen vergi nezaman tahakkukeder? ) Vergi mahkemesinintarhiyatıonaylamasıyla ) Danıştayın vergi mahkemesi kararını onaylamasıyla C) Vergi ihbarnamesinintebliğiyle D) Mükellefindavayıkazanmasıyla E) Davaaçmasüresinindolmasıyla

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULAMALARI TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 115 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 VERGİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları,

vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır. Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları, VERGİUYGULAMALARI Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ TABLO 1 2016 YILI SM VE SMMM ÜCRETLERİ MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER TABLO-1 DEFTER TUTMA 10 VE 1-3 4-9 FAZLAS I 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1- İLETME DEFTERİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10 ve üzeri I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 1. Hizmet, Taşımacılık 205 275 290 335 2. Alım-Satım 280 350 370 400 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU İÇİNDEKİLER 1. Bölüm VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukuna İlişkin Tanıtıcı Açıklamalar... 3 A. Vergi Hukuku nun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri... 3 B. Vergi Hukukunun Çeşitli Açılardan Tasnifi... 4 C. Vergi Hukukunun

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

DÜZCE DEFTERDARLIĞI DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DÜZCE DEFTERDARLIĞI DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2013 ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 10 ve 10 ve 2013 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 1-3 4-9 Daha Fazla 1-3 4-9 Daha Fazla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Bilindiği üzere, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MÜŞAVİRLİK

DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MÜŞAVİRLİK ANKARA SEREST MUHASEECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMER OF CERTIFIED PULIC ACCOUNTANTS ANKARA) DEFTER TUTMA EYANNAME DÜZENLEME MÜŞAVİRLİK www.asmmmo.org.tr TALO I T K İşçisiz I DEFTER TUTMA 1-3 işçili 4-9

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı