Vergi Hukukunda Süreler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Hukukunda Süreler"

Transkript

1 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat m zda da zaman n önemli bir yeri vard r. Ancak, zaman temelde soyut bir kavramd r. Bu yüzden hukuk alan nda daha çok süre kavram tercih edilir. Süre, zaman n dilimlere ayr lm fl somut parçalar na verilen isimdir. Vergi hukukunda da sürelerin önemli bir yeri vard r. Vergi ödevlerinin belli süreler içinde yerine getirilmesi gerekir. Süre hükümlerine uyulmamas vergi cezas kesilmesine kadar varan önemli sonuçlar n do mas na yol açar. Vergi yönetiminin kendisine düflen ifllevleri düzenli bir flekilde yerine getirebilmesi ödevlerin ve haklar n belli sürelere ba lanmas n zorunlu k lmaktad r. flte, bu ünitede vergi hukukunda süreler konusunu çeflitli boyutlar yla ele alarak, konunun ne denli önemli oldu unu aç klamaya çal flaca z.

2 140 Vergi Hukuku Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra afla daki sorular n yan tlar n ö reneceksiniz: Vergi hukukunda süreler nas l s n fland r l r? Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar nelerdir? Vergi hukukunda sürelerin ifllemesine engel olan nedenler ve sürelerin uzamas na yol açan durumlar nelerdir? Anahtar Kavramlar Kanuni süre dari süre Yarg sal süre Hak düflürücü süre Düzenleyici süre Mücbir sebep Zor durum çindekiler G R fi SÜRELER N SINIFLANDIRILMASI Sürelerin Organik Yönden S n fland r lmas Sürelerin Hukuki Niteliklerine Göre S n fland r lmas SÜRELER N HESAPLANMASI Sürenin Gün Olarak Belirlenmesi Sürenin Hafta veya Ay Olarak Belirlenmesi Sürenin Sonunun Belli Bir Gün Olarak Belirlenmesi Resmi Tatil Günlerinin Süreye Dahil Olmas SÜRELER N filemes NE ENGEL OLAN NEDENLER VE SÜRELER N UZAMASI Mücbir sebepler Zor Durum Ölüm Süreleri Uzatan Özel Durumlar

3 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 141 G R fi Genel olarak hukuk düzeni sürelere önemli sonuçlar ba lam flt r. Baz haklar n belirli bir süre içinde kullan lmamas, do rudan do ruya hakk n sona ermesi sonucunu do urur. Bazen de belirli bir sürenin geçmesi bir hakk n elde edilmesinde önemli rol oynar. Vergi hukukunda da sürelerin önemli bir yeri vard r. Her fleyden önce, vergi yönetiminin düzenli bir flekilde iflleyifli, belli ifllemlerin belli zaman dilimleri içerisinde yap lmas na ba l d r. Vergi hukukunun biçimsel yönü söz konusu oldu unda, sürelerin önemi daha çarp c olarak ortaya ç kar. Örne in; mükelleflerin tutmak zorunda olduklar defterlerin onaylat lmas ndan bafllayarak, beyannamelerin verilmesine ve vergilerin ödenmesine kadar pek çok ödevin belli süreler içinde yap lmas gerekir. Sürelere uyulmas öylesine önemlidir ki bazen, ortada maddi anlamda bir kay p bulunmasa bile, salt, süre hükümlerine uyulmad diye ciddi yapt r mlar n uygulanmas söz konusu olur. Sözgelimi, vergi ziya cezas n n temelinde, tahakkukun kanunda öngörülen süre içinde gerçekleflmemesi ya da gecikmesi yatmaktad r. Verginin tahakkukunun öngörülen süre geçtikten sonra yap lmas, Hazineyi gerçek anlamda bir zarara u ratmasa da mükellefleri vergi cezalar yla karfl karfl ya b rakabilmektedir. Vergi uygulamas nda ve yönetiminde, disiplini sa lama ihtiyac, ödevlerin belli sürelerde yap lmas n gerektirmektedir. Vergi ödevlerinin yan s ra, yükümlülere tan nan haklardan ve imkanlardan yararlan lmas da genellikle belli süre hükümlerine uyulmas kofluluna ba lanmaktad r. Örne in; cezalarda indirimden yararlanmak isteyen ya da bir vergi anlaflmazl n uzlaflma yoluyla çözmeyi arzulayan mükelleflerin, belli bir süre içinde vergi yönetimine baflvurmalar gerekir. Sürelerin önemi, yaln zca yükümlüler bak m ndan de ildir. Vergi yönetimi aç - s ndan da sürelere uyulmas kuflkusuz önemli bir konudur. Öyle ki vergi yönetiminin üç temel ifllevine denk gelen tarh, tahsil ve denetim yetkileri zamanafl m süreleri içinde kullan lmad takdirde, idarenin vergi tarh etme, tarh edilmifl vergileri tahsil etme, denetim yapma ve ceza kesme yetkileri sona erer. Vergi hukukundaki önemini ana hatlar yla aç klamaya çal flt m z sürelerin hukuki niteli ini ve pozitif hukukumuzda sürelere iliflkin düzenlemeleri flimdi biraz daha yak ndan inceleyelim. SÜRELER N SINIFLANDIRILMASI AMAÇ 1 Vergi hukukunda süreler nas l s n fland r l r? Vergi hukukunda sürelerin, de iflik ölçütler esas al narak farkl flekillerde s n fland r lmas mümkündür. Örne in; süreler, süreyi koyan organ esas al narak, organik yönden s n fland r labilece i gibi yöneldikleri kiflilere göre, sözgelimi mükellef ve sorumlulara yönelik süreler, idare ve yarg organlar na yönelik süreler biçiminde de s n fland r labilir. Sürelere uyulmamas halinde, do acak hukuki sonuçlar ölçüt al narak, hukuki niteliklerine göre de süreleri s n fland rmak mümkündür. Bir baflka s n fland rma da süreler belirlenirken esas al nan gün, ay, y l gibi zaman birimlerine dayan larak yap lan d r. Biz burada, organik s n fland rma biçimiyle sürelerin hukuki niteliklerine göre s n fland r lmas n ele alarak, sürelerin daha iyi anlafl lmas n sa lamaya çal flaca z.

4 142 Vergi Hukuku Sürelerin Organik Yönden S n fland r lmas Vergi hukukunda süreleri, süreyi koyan organ aç s ndan s n fland rd m zda karfl m za üç tür süre ç kar. Bunlar; kanuni süreler, idari süreler ve yarg sal sürelerdir. Kanuni Süreler: Kanun ile konulan ve yarg organlar nca resen göz önüne al nan sürelerdir. SIRA S ZDE 1 Kanuni Süreler Kanun koyucu taraf ndan kanun ile konulmufl sürelere kanuni süreler denir. Vergi hukukunda sürelerin önemli bir k sm kanun ile düzenlenmifltir. Bunda vergilerin kanunili i ilkesinin önemli bir etkisi vard r. Bilindi i üzere vergilerin kanunili i ilkesi, vergilendirmeye iliflkin temel unsurlar n kanun ile düzenlenmesini gerektirir. Vergi uygulamas nda, özellikle vergi ödevleri söz konusu oldu unda, sürelerin vergilendirmenin temel unsurlar aras nda oldu u kuflkuya yer vermeyecek flekilde ortaya ç kar. Hak düflürücü süreler de do urdu u hukuki sonuçlar göz önüne al nd nda, kanun ile düzenlenmesi gereken sürelerden kabul edilir. Sürelerin kanun ile düzenlenmesi kiflilere hukuk güvenli i sa lar. Öte yandan, sürelerin kanun ile belirlenmesi klasik vergileme ilkelerinden olan aç kl k ilkesinin uygulamada gerçekleflmesine katk da bulunur. Vergi Usul Kanununun 14. maddesinde, vergi muamelelerinde süreler vergi kanunlar ile belli edilir hükmüne yer verilmifltir. Demek ki, Vergi Usul Kanunu da ilke olarak sürelerin kanun ile belirlenmesi gere ini kabul etmifltir. Bu hükümdeki vergi kanunu terimi, maddi yükümlülükleri düzenleyen (gelir ya da kurumlar vergisi kanunlar gibi) kanunlar olarak anlafl lmamal d r. Bu tür kanunlar n yan s ra, vergi hukukunun biçimsel yönünü düzenleyen, baflta Vergi Usul Kanunu olmak üzere Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun gibi kanunlar da vergi kanunu terimi içine girmektedir. Sürelerin kanun ile belirlenmesi, yaln zca sürenin uzunlu unun, yani ne kadar sürece inin, kanun ile belirlenmesi anlam na gelmez. Sürelerin hesaplanmas na, sürelerin ifllemesini etkileyen durumlara ya da sürenin vergi yönetimi taraf ndan belirlenmesi gereken durumlarda göz önünde tutulmas gereken temel ilkelere iliflkin düzenlemelerin de kanun ile yap lmas gerekir. Nitekim, vergi hukukunda sürelere iliflkin bu türden temel kurallara Vergi Usul Kanununda yer verilmifltir. Daha sonra bu konular üzerinde ayr nt l olarak duraca z. Kanuni sürelere örnek olarak flunlar gösterebiliriz: Vergi Usul Kanununun 168. maddesine göre, ifli b rakma ve ifl de iflikli i bildirimlerinin, bildirilecek olay n gerçekleflti i tarihten itibaren bir ay içinde yap lmas gerekir. Ayn kanunun 231. maddesine göre, fatura, mal n teslimi ya da hizmetin yap ld tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Gelir Vergisi Kanununun 92. maddesine göre, bir takvim y l na ait beyanname izleyen y l n Mart ay n n onbeflinci günü akflam na kadar verilir. Katma De er Vergisi Kanunu na göre, KDV beyannamelerinin vergilendirme dönemini izleyen ay n 20. gününe kadar verilmesi gerekir. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 55. maddesine göre kamu alaca n vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlar n ödemeleri ya da mal bildiriminde bulunmalar gere i bir ödeme emri ile tebli olunur. Vergi yönetimi ve yarg organlar, kanuni süreleri uzatma ya da k saltma yetkisine sahip midir?

5 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler dari Süreler Vergi yönetimince belirlenen sürelere idari süreler denir. Vergi uygulamas na iliflkin belirli bir ifllemin yap lmas gereken baz durumlarda, ifllemin yap lmas için gerekli süre kanun ile belirlenmemifl olabilir. Bu gibi durumlarda sürenin vergi yönetimi taraf ndan belirlenmesi gerekir. Sürenin ne kadar olmas gerekti ini, ifllemin özelli ini dikkate alarak, vergi yönetimi takdir edecektir. Ancak, Vergi Usul Kanunu, sürenin idare taraf ndan belirlenece i durumlarda, bu sürenin on befl günden az olamayaca n öngörmüfltür. Di er bir deyiflle, on befl günlük alt s n ra uyulmak kofluluyla vergi yönetimi, durumun gereklerine uygun süreyi kendisi takdir edecektir. Örne in; Vergi Usul Kanununun 139. maddesinde, hakl bir mazerete dayanarak defter ve belgelerini inceleme eleman na sunmayanlara, defter ve belgelerini daireye getirmesi için uygun bir süre verilece i ifade edilmifltir. Yine ayn kanunun 148. maddesine göre, kendilerinden sözlü olarak istenen bilgileri vermeyenlere, bu bilgileri uygun bir süre içinde vermeleri gerekti i bir yaz yla bildirilecektir. Bir baflka örnek de Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanundan verilebilir. Söz konusu kanuna göre, kamu alaca n n korunmas amac yla belli sebepler gerçekleflti inde vergi yükümlüsünden teminat göstermesi istenebilecektir. Ancak, kanunda bu teminat n gösterilmesi için gerekli süre belirlenmemifltir. Bu yüzden teminat n gösterilmesi için gerekli süre, kamu alacakl s idare taraf ndan belirlenecektir. Bütün bu örneklerde süre, on befl günden az olmamak üzere, idare taraf ndan belirlenecektir. dare taraf ndan belirlenen sürenin hukuki sonuçlar - n do urabilmesi için ilgili kifliye tebli edilmesi gerekir. Yarg sal Süreler Baz durumlarda sürenin yarg organ taraf ndan da belirlenmesi gerekir. Bu tür sürelere yarg sal süreler denir. Yarg sal süreler hukuki niteli i aç s ndan idari sürelere benzerler. Her iki tür süre de kanunda aç k bir hüküm olmamas nedeniyle, idare ya da yarg organ taraf ndan belirlenmektedir. Yarg sal süre denilince dava açma sürelerinin akla gelmemesi gerekir. Dava süreleri, hukuki niteli i gere i, kanun ile düzenlenmesi gereken sürelerdir. Yarg sal süreler, yarg lama süreci s ras nda, mahkeme taraf ndan davan n taraflar na ya da üçüncü kiflilere belli ifllemlerin yap labilmesi amac yla verilen sürelerdir. Örne in; dari Yarg lama Usulü Kanununun 16. maddesine göre daval n n verece i ikinci savunmaya davac cevap veremez. Ancak, daval n n ikinci savunmas nda, davac n n cevapland rmas n gerektiren hususlar bulundu u anlafl l rsa, davac ya, cevap vermesi için bir süre verilir. flte, bu süreyi yarg organ belirleyecektir. Yarg organlar taraf ndan belirlenen sürelerin de ilgili kifliye tebli edilmesi gerekir. 143 dari Süreler: Vergi uygulamas na iliflkin belirli bir ifllemin yap lmas için gerekli sürenin kanunda öngörülmedi i durumlarda, vergi yönetimi taraf ndan belirlenen sürelerdir. Yarg sal Süreler: Yarg lama süreci esnas nda yarg organlar taraf ndan belirlenen sürelerdir. dari sürelerle yarg sal sürelerin ortak özelli i nedir? Sürelerin Hukuki Niteliklerine Göre S n fland r lmas Sürelere uyulmamas halinde do acak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yapt r mlar esas almak suretiyle de sürelerin s n fland r lmas mümkündür. Buna göre süreleri hak düflürücü süreler, vergi ödevlerine iliflkin süreler, düzenleyici süreler ve zamanafl m süreleri olmak üzere dört grupta ele alabiliriz. 2 SIRA S ZDE

6 144 Vergi Hukuku Hak Düflürücü Süreler: Bir hakk n kullan lmas n belli bir süreyle s n rland ran ve öngörülen süre içinde hak kullan lmad takdirde hakk n sona ermesine yol açan sürelere denir. Hak Düflürücü Süreler Hak düflürücü süreler, bir hakk n kullan lmas n belli bir süreyle s n rland ran sürelerdir. Öyle ki öngörülen süre içinde hak kullan lmad takdirde, art k söz konusu hakk ileri sürmek mümkün olmaz. Di er bir deyiflle, bu tür süreler hakk n sona ermesine neden olan sürelerdir. Hak düflürücü süreler, belli bir tarihte ifllemeye bafllarlar ve kanun ile belirlenmifl bir anda sona ererler. Bu nitelikteki süreler kamu düzeniyle yak ndan ilgili kabul edildi i için sürenin sona erip ermedi i yarg organlar taraf ndan resen araflt r l r. Vergi yükümlüsüne, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karfl idari ve yarg sal yollara baflvurabilmesi için tan nan süreler, hak düflürücü süre niteli indedir. Örne in; Vergi Usul Kanunu uzlaflma talebinin vergi ihbarnamesinin tebli inden itibaren 30 gün içinde yap lmas n öngörmüfltür. mükellef bu süre içinde uzlaflma baflvurusunu yapmad takdirde, uzlaflma talep etme hakk n yitirecektir. Benzer flekilde, vergi mahkemesinde ya da Dan fltay da dava aç labilmesi için dari Yarg - lama Usulü Kanunu taraf ndan belirlenmifl süreler de hak düflürücü niteliktedir. Bu sürelere uyulmamas, yap lan tarhiyat n ve kesilen cezan n kesinleflmesine neden olabilecektir. Salt süre geçti diye, bir hakk n sona ermesini kabul etmek ya da idari ifllemin temelindeki hukuka ayk r l göz ard etmek, a r bir sonuç gibi görünebilir. Ancak; idari faaliyetlerde istikrar sa lamak, hukuki durumlar n bir an önce aç kl a kavuflmas n temin etmek, vergi iliflkisinin belirsiz bir süre ask da kalmas n engellemek, kiflileri sahip olduklar haklar kullan p kullanmayacaklar na iliflkin kararlar n oyalanmadan vermeye yöneltmek ve nihayet yarg organlar n üzerinden uzun süre geçmifl uyuflmazl klarla meflgul etmemek gibi kamu düzeni ve kamu yarar na iliflkin gerekçeler, hukuk düzeni içinde hak düflürücü sürelere yer verilmesini gerekli k lmaktad r. Vergi Ödevlerine liflkin Süreler Vergi ödevlerine iliflkin sürelerle hak düflürücü süreler hukuki nitelikleri aç s ndan birbirlerine benzemektedirler. Aradaki fark, birinin haklarla ilgili olmas na karfl l k, di erinin vergi ödevlerine iliflkin olmas d r. Öte yandan, hak düflürücü süreler, ilke olarak yaln zca kanun ile konulabilmesine karfl n, vergi ödevlerine iliflkin sürelerin, kanun koyucunun yan s ra, idare ve yarg organlar taraf ndan da belirlenebilmesi mümkündür. Verginin temelde bir ödev iliflkisi niteli inde olmas, pozitif hukukumuzda vergi ödevlerine iliflkin sürelerle di er süre türlerinden daha fazla karfl laflmam za yol açar. Vergi yükümlüsünün, üzerine düflen parasal ve biçimsel ödevleri belli süreler içinde yerine getirmesi, vergi uygulamas nda disiplini sa lamak bak - m ndan zorunludur. Vergi yönetiminin tarh, tahsil ve denetim ifllevlerini yürütebilmesi belirli ödevlerin belirli süreler içinde yap lmas n gerektirmektedir. Vergi ödevleriyle ilgili süre hükümlerine uyulmamas n n yapt r m ço u zaman bir vergi cezas kesilmesidir. Pek çok durumda, süresinde yerine getirilmeyen ödevin, süre geçtikten sonra yerine getirilmesi, cezaland r lmay engellememekte; yaln zca baz hallerde gecikmenin ölçüsüne göre cezan n miktar n etkileyebilmektedir. Örne in; tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterlerin, kanunda öngörülen süre dolduktan sonra bir ay içinde gecikerek tasdik ettirilmesi, ikinci derecede usulsüzlük cezas n gerektirirken, kanuni sürenin sonundan bafllayarak bir ay geçtikten sonra tasdikin yapt r lmas birinci derece usulsüzlük cezas n n kesilmesine neden olmaktad r.

7 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 145 Vergi ödevlerinin süresinde yerine getirilmemesi her zaman ceza yapt r m n n uygulanmas na neden olmaz. Baz durumlarda cezadan farkl yapt r mlar da uygulanabilmektedir. Örne in; verginin kanunda öngörülen normal tarh zaman geçtikten sonra tarh edilmesi nedeniyle tahakkukun gecikmesi, mükellefin gecikme faizi ödemesine neden olur. Buna karfl l k, tarh edilen vergi vadesinde ödenmezse di- er bir deyiflle, verginin tahsilat gecikirse bu takdirde gecikme zamm ödenmesi gerekir. Hiç kuflkusuz, vergi hukukunda süre hükümlerine uyulmamas n n yapt r - m, burada verdi imiz örneklerden ibaret de ildir. Süresinde yerine getirilmeyen ödevin, niteli ine ve önemine göre, daha farkl yapt r mlar nda uygulanmas söz konusu olabilmektedir. Düzenleyici Süreler Düzenleyici süreler buraya kadar anlatt m z süre türlerinden farkl d rlar. Bu tür süreler, k saca yapt r m olmayan süreler olarak tan mlanabilir. Di er bir deyiflle, baz durumlarda kanun, belli ifllerin belli bir süre içinde yap lmas n öngörmekle birlikte, öngörülen süreye uyulmamas halinde herhangi bir yapt r m uygulanmas söz konusu olmaz. Bunlar, genellikle idare ve yarg organlar na yönelik sürelerdir. Bu tür süreler idare ve yarg organlar n n baz görevlerini geciktirmeden yerine getirmelerini sa lamak amac yla konulmufltur. Düzenleyici süreler: Öngörülen süreye uyulmamas durumunda bir yapt r m uygulanmas söz konusu olmayan sürelerdir. Düzenleyici sürelerin konulufl amac nedir? Pozitif hukukumuzda düzenleyici sürelere örnek olarak flunlar gösterilebilir: Vergi Usul Kanununun 132. maddesine göre, yoklama fifllerinin birinci nüshas yoklamas yap lan flah s ya da yetkili adam na b rak l r. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine yedi gün içinde postayla gönderilir. Kanun, yoklama fifllerinin en geç yedi gün içinde yoklamas yap lan kifliye tebli edilmesini öngörmektedir.bu süre içinde yoklama fifli gönderilemezse, yedi günlük süre geçtikten sonra da gönderilebilecektir. Bir baflka örnek de Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanundan verilebilir. Söz konusu kanunun 33. maddesine göre, tasfiye memurlar ya da tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin bafllad n üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek zorundad rlar. Vergi yarg s organlar na yönelik düzenleyici süre hükümlerine örnek olarak da, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 58. maddesinde, ödeme emirlerine karfl aç lan davalar n en geç yedi gün içinde karara ba lanmas n zorunlu tutan hüküm gösterilebilir. Kanun, cebri icra sürecinin süratle tamamlanmas bak m ndan ödeme emirlerine karfl aç lan davalar n, bir an önce sonuçland r lmas n arzulam flt r. Ancak, mahkemenin yedi gün içinde bu davay sonuçland rmas, her fleyden önce, mahkemenin ifl yüküne ba l d r. Hiç kuflkusuz yedi günlük süre içinde dava sonuçland r lamazsa davaya devam etmekten baflka yapacak bir fley yoktur. Zamanafl m Süreleri Vergi hukukunda zamanafl m, belli bir süre geçtikten sonra devletin vergi tarh etme ya da tarh edilmifl vergileri cebri icra yoluyla tahsil etme yetkisinin sona ermesi sonucunu do uran bir kurumdur. Gerek tahakkuk zamanafl m gerekse tahsil zamanafl m sürelerinin dolmas vergi borcunun varl n etkiledi i için, kanun koyucu zamanafl m süreleri konusunda özel düzenlemeler yapma ihtiyac n duymufltur. Bu nedenle, sürelere iliflkin genel kurallar zamanafl m süreleri bak m ndan uygulanmaz. Bu konu ileride Vergi Borcunun Sona Ermesi bafll kl ünitede daha ayr nt l bir flekilde incelenecektir. 3 SIRA S ZDE

8 146 Vergi Hukuku SÜRELER N HESAPLANMASI AMAÇ 2 Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar nelerdir? Sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar, Vergi Usul Kanununun 18. maddesinde düzenlenmifltir. Öte yandan, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun, sürelerin hesaplanmas konusunda, Vergi Usul Kanununa gönderme yapt için, biraz sonra inceleyece imiz kurallar, kanunda yer alan süreler bak m ndan da uygulanacakt r. Di er bir deyiflle, Vergi Usul Kanunun sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar, vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aflamalar n n yan s ra, cebri icra aflamas nda da geçerli olacakt r. Buna karfl l k, dari Yarg lama Usulü Kanunu, süreler konusunda, özel hükümlere yer vermifltir. Bu yüzden, vergi uyuflmazl klar n n yarg lanmas aflamas nda, dari Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerinin dikkate al nmas gerekecektir. Ancak, Vergi Usul Kanunu ile dari Yarg lama Usulü Kanunu aras nda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallarda derin bir farkl l k bulundu unu söylemek zordur. Vergi Usul Kanunu, sürelerin gün, hafta, ay gibi farkl zaman dilimleriyle ifade edilifl biçimine göre, nas l hesaplanmas gerekti ini ayr ayr düzenlemifltir. Sürenin Gün Olarak Belirlenmesi Süre gün olarak belli edilmiflse bafllad gün hesaba kat lmaz ve son günün tatil saatinde biter. Vergi Usul Kanununun bu hükmünde çaprafl k bir ifade kullan lm flt r. Sürelerin ifllemeye bafllad zaman belirlemek bak m ndan dari Yarg lama Usulü Kanununda kullan lan ifade tarz daha aç kt r. dari Yarg lama Usulü Kanununda sürelerin tebli, yay n ya da ilan tarihini izleyen günden itibaren ifllemeye bafllayaca belirtilmifltir. Asl nda, her iki kanun da gün olarak belirlenen sürelerin ne zaman ifllemeye bafllayaca konusunda ayn fleyi söylemektedir. Vergi Usul Kanunu da sürenin bildirimin (tebli in) yap ld günden de il, bu günü izleyen günden itibaren ifllemeye bafllad n ifade etmektedir. Örne in; Vergi Usul Kanunu ek madde 1 de, uzlaflma talebinin, vergi ihbarnamesinin tebli tarihinden itibaren otuz gün içinde yap lmas öngörülmüfltür. Buna göre mükellef, vergi ihbarnamesinin tebli edildi i günü dikkate almayarak, tebli i izleyen ertesi günden itibaren otuz gün içinde uzlaflma baflvurusunda bulunabilecektir. Tebli yap lmas söz konusu olmayan durumlarda sürenin, iliflkin oldu u olay n meydana geldi i gün dikkate al nmayacak, izleyen günden itibaren süre ifllemeye bafllayacakt r. Örne in; Vergi Usul Kanununun, iflledi i vergi suçlar n itiraf edenlere cezadan kurtulma imkan n sa layan piflmanl k ve slaha iliflkin 371.maddesine göre, mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmifl bulunan vergilerin, haber verme tarihinden bafllayarak on befl gün içinde ödenmesi gerekir. Burada on befl günlük süre hesaplan rken haber verme günü dikkate al nmayacak, haber verme tarihini izleyen günden itibaren süre ifllemeye bafllayacak ve on beflinci günün sonunda süre sona erecektir. Sürenin Hafta veya Ay Olarak Belirlenmesi Sürenin hafta ya da ay olarak belirlendi i durumlarda, sürenin hesaplanmas farkl bir kurala göre yap lmaktad r. Süre, hafta ya da ay olarak belli edilmiflse bafllad - güne son hafta ya da ayda karfl l k gelen günün tatil saatinde biter. Örne in; pa-

9 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 147 zartesi günü bafllayan bir haftal k süre, bir sonraki pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Ay olarak belirlenen sürelerde de sürenin bafllad gün esas al n r. Örne in; tarihinde bafllayan bir ayl k süre tarihinde sona erecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sürelerin hesaplanmas bak - m ndan, 30 gün ile 1 ay n her zaman birbirine eflit olmayabilece idir. Sözgelimi, yukar daki örne imizde ayn tarihte bafllayan 30 günlük süreyle 1 ayl k sürenin bitifl tarihleri farkl olmaktad r tarihinde bafllayan otuz günlük süre tarihinde sona ererken; ayn tarihte bafllayan bir ayl k sürenin sona erme tarihi olmaktad r. Ay olarak ifade edilen sürelerle ilgili bir baflka kural da fludur: Sürenin bitti i ayda, bafllad güne karfl l k gelen bir gün yoksa, süre, o ay n son gününün tatil saatinde biter. Söz konusu kural 31 gün çeken aylarla fiubat ay na iliflkindir. Örne- in; 31 May sta bafllayan bir ayl k süre, Haziran ay 30 gün çekti i için kural gere- i Haziran ay n n son günü olan 30 Haziran tarihinde sona erecektir. Ya da 31 Aral kta bafllayan iki ayl k süre 28 fiubatta sona erecektir. Çünkü; takvimde 31 fiubat diye bir gün yoktur. Vergi hukuku aç s ndan 30 günle 1 ay aras nda bir fark var m d r? Sürenin Sonunun Belli Bir Günle Belirlenmesi Sonu belli bir günle tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter. Sözgelimi, Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinde muhtasar beyannamelerin, kaynakta vergi kesintisinin yap ld ay izleyen ertesi ay n 20. günü akflam na de in ilgili vergi dairesine verilmesi gerekti i belirtilmifltir. Burada süre belirtilen ay n 20. günü akflam sona erecektir. Resmi Tatil Günlerinin Süreye Dahil Olmas Vergi Usul Kanunu, resmi tatil günlerinin süreye dahil oldu unu ifade etmifltir. Ancak, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, süre, tatili takip eden ilk ifl günü mesai saati bitimine kadar uzayacakt r. Tatil günü deyimi, ulusal ve dini bayramlarla y lbafl gününü ve cumartesi pazar günlerini kapsamaktad r tarihinde tebli edilen bir vergi ihbarnamesine karfl, en son hangi tarihte uzlaflma talebinde bulunulabilir?bu soruyu yan tlarken takvime bakmay unutmay n z. SÜRELER N filemes NE ENGEL OLAN NEDENLER VE SÜRELER N UZAMASI AMAÇ 3 Vergi hukukunda sürelerin ifllemesine engel olan nedenler ve sürelerin uzamas na yol açan durumlar nelerdir? Sürelere iliflkin yapt m z aç klamalardan sürelere uyulmas n n, özellikle yükümlüler ve sorumlular bak m ndan ne denli önemli oldu u anlafl lm fl olmal d r. Ancak, baz durumlarda sürelere uyulmamas kiflilerin kusurundan kaynaklanmayabilir. Elinde olmayan sebeplerle bir vergi ödevini, süresinde yerine getiremeyen mükellef ve sorumlunun, bunun do uraca sonuçlara katlanmak zorunda b rak lmas, hakkaniyet düflüncesiyle ba daflmaz. Bazen de kanunda öngörülen sürelerin hakl nedenlere dayan larak uzat lmas ve ek süre verilmesi gerekli olabilir. Vergi 4 5 SIRA S ZDE SIRA S ZDE

10 148 Vergi Hukuku Usul Kanunu bu gibi durumlar öngörerek, belirli olgular n gerçekleflmesi halinde sürelerin ifllemeyece ini, di er bir deyiflle sürelerin duraca n ve durma sebebi ortadan kalkt ktan sonra sürenin kald yerden ifllemeye devam edece ini ifade etmifltir. Bu konuyu mücbir sebepler bafll alt nda afla da ayr nt l olarak inceleyece iz. Sürelerin kanun gere i ya da idari bir kararla uzad durumlar ise ölümün sürelere etkisi ve zor durum bafll klar alt nda ele alaca z. Mücbir Sebepler Mücbir sebep terimine günümüz Türkçesinde bir karfl l k bulmak gerekirse, buna zorlay c neden denebilir. Mücbir sebep sadece vergi hukuku alan nda de il, di- er hukuk dallar nda da karfl m za ç kan genel bir hukuk terimidir. Genel bir hukuk terimi olarak mücbir sebep, kiflilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, d fl etkiler sonucu meydana gelen olaylar ifade eder. Bu olaylar deprem, sel, f rt na gibi do al olaylar olabilece i gibi savafl, ayaklanma, devrim, genel grev türünden toplumsal olaylar da olabilir. Mücbir sebebin en belirgin, üzerinde tart flma yap lmayan özelli i, kiflilerin iradesi d fl nda meydana gelen, kaç n lmaz ve karfl konulmaz bir olay olufludur (Öncel-Ça an-kumrulu, s. 117). Mücbir sebebin do urdu u sonuçlar her hukuk alan bak m ndan farkl d r. Ancak, genel olarak hukuk düzeninin bir mücbir sebep yüzünden zaman nda kullan lmayan bir hakk n süresi geçtikten sonra kullan labilmesini mümkün k ld n söyleyebiliriz. Edimler, ödevler ya da borçlar söz konusu oldu undaysa, bunlar n yerine getirilmemesine ba lanan sonuçlar n do mas na, mücbir sebep engel olmaktad r. Pozitif vergi hukukumuzda mücbir sebeplerin neler oldu u Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde, süreler üzerindeki etkisiyse ayn kanunun 15. maddesinde düzenlenmifltir. Vergi Usul Kanununda mücbir sebep kavram n n tan mlanmas yoluna gidilmemifl, onun yerine mücbir sebep niteli inde kabul edilen durumlar sayma yolu tercih edilmifltir. Buna göre mücbir sebepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede a r kaza, a r hastal k ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yang n, yer sars nt s ve su basmas gibi afetler; 3. Kiflinin iradesi d fl nda, zorunlu olarak belirli bir yerde bulunamay fl ; 4. Sahibinin iradesi d fl ndaki sebepler dolay s yla defter ve belgelerinin elinden ç km fl bulunmas ; gibi hallerdir. Kanun metninde gibi edat n n kullan lmas nedeniyle mücbir sebep oluflturan durumlar say lanlardan ibaret de ildir. Di er bir deyiflle, yukar da say lan mücbir sebep halleri örnek türündendir. Aç kça mücbir sebep oluflturan durumlar aras nda say lmamakla birlikte, nitelik olarak yukar dakilere benzeyen durumlar da mücbir sebep kabul edilebilecektir. Sözgelimi, do al afetler elbetteki kanunda say lanlardan (yang n, yer sars nt s, su basmas ) ibaret de ildir. Gerçekten de mücbir sebep oluflturan durumlar konusunda eksiksiz bir liste yapmak olanaks zd r. Bu yüzden kanun koyucunun mücbir sebepleri s n rlay c bir flekilde sayma yoluna gitmemesi yerindedir. fiimdi, kanunda mücbir sebep olarak kabul edilen durumlar daha yak ndan inceleyelim.

11 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 149 A r kaza, a r hastal k ve tutukluluk: mükellefin yakaland bir hastal n ya da bafl na gelen bir kazan n mücbir sebep olarak kabul edilmesi için, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede a r olmas gerekir. Bunu kan tlama yükü de mücbir sebep iddias nda bulunan yükümlüye düfler. Uygulamada vergi ödevlerinin a r bir hastal k ya da kaza nedeniyle yerine getirilemedi inin resmi bir doktor raporuyla kan tlanmas istenmektedir. Vergi yükümlüsünün kendisinin de il de muhasebecisinin ya da mali müflavirinin a r bir hastal a yakalanmas mükellef bak m ndan mücbir sebep say labilir mi? Kanun, tutukluluk halini de mücbir sebep saym flt r. Dolay s yla, bir ceza kovuflturmas nedeniyle tutuklanm fl ya da gözalt na al nm fl kifliler için, bu durum devam etti i sürece, mücbir sebep halinin varoldu u kabul edilecektir. Yang n, yer sars nt s, su basmas gibi afetler: Afetler, do an n sebep oldu u y - k mlard r. Kiflilerin do al afetleri önceden öngörebilmeleri ve engelleyebilmeleri ço u zaman olanaks zd r. Bu yüzden, kanun koyucu, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan do al afetleri mücbir sebep kabul etmifltir. Genel olarak bütün ülkeyi ya da belirli bir bölgeyi etkileyen do al afetler, herkesçe malum oldu- u için bunun ayr ca kan tlanmas gerekmez. Son zamanlarda ülkemizde do al afetlerin yayg n olarak yaflanmas ve bunlar n vergi ödevlerinin yerine getirilmesini olumsuz yönde etkilemesi, kanun koyucuyu Maliye Bakanl na genel olarak mücbir sebep hali ilan etme yetkisi vermeye yöneltmifltir say l Kanunla Vergi Usul Kanununun 15. maddesine eklenen f kra, Maliye Bakanl na, mücbir sebep say lan haller nedeniyle mükellefler için il, ilçe ya da bölgeler itibariyle mücbir sebep hali ilan etme ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanlar tespit etme yetkisini vermifltir. Asl nda, uygulamada bu hükümden önce de Maliye Bakanl do al afetin meydana geldi i bölgede mücbir sebebin bafllad tarihle sona erdi i tarihi belirlemekte ve bu sebeplerin mükelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini yerine getirmesine engel oldu unu kabul ve ilan etmekteydi. kanuna bu konuda Maliye Bakanl na aç kça yetki veren bir hüküm konulmak suretiyle Maliye Bakanl n n genel olarak mücbir sebep hali ilan etme yetkisi konusundaki kuflkular giderilmifl olmaktad r. Buna karfl l k, yang n, deprem ya da selin etkisi s n rl kal r; di er bir deyiflle, sadece belirli bir mükellef bu tür do al olaylardan etkilenirse, mücbir sebebin herkesçe malum oldu u ileri sürülemez. Bu takdirde, söz konusu sebepler nedeniyle vergi ödevlerini zaman nda yerine getiremeyen mükellefin, hem mücbir sebebin varl n, hem de bunun vergi ödevlerini yerine getirmeye engel oldu unu kan tlamas gerekir. Kiflinin iradesi d fl nda, zorunlu olarak belirli bir yerde bulunamay fl : Vergi Usul Kanununun ifadesiyle kiflilerin iradesi d fl nda vukua gelen mecburi gaybubetler mücbir sebep niteli indedir. Gaybubet, belirli bir yerde bulunmama, yokluk durumunu ifade eder. E er kifli kendi iradesi d fl nda oluflan sebepler nedeniyle belirli bir yerde haz r bulunamam fl ve bu sebeple vergi ödevlerini yerine getirememiflse bu durum, söz konusu kifli bak m ndan bir mücbir sebep oluflturur. Örne in; ani olarak askere al nan ya da bir yolculuk s ras nda karayolunun heyelan nedeniyle kapanmas yüzünden mahsur kalan bir mükellef, vergi beyannamesini süresinde verememiflse bu durum, söz konusu mükellef bak m ndan, mücbir sebep kabul edilecektir. 6 SIRA S ZDE

12 150 Vergi Hukuku Zayi belgesi: Türk Ticaret Kanununa göre, defter ve belgelerini kaybeden tacirlere Ticaret Mahkemesince verilen ve bu durumu tespit eden belgedir. Sahibinin iradesi d fl ndaki sebeplerle defter ve belgelerinin elinden ç km fl bulunmas : Gerek biçimsel, gerekse parasal nitelikteki vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde, defter ve belge düzenine uyulmas son derece önemlidir. Vergi Usul Kanununda mükelleflerin servet, sermaye, hesap durumlar yla faaliyet ve hesap sonuçlar n belirlemek, vergilendirmeye iliflkin ifllemlerini belli etmek ve vergi karfl s ndaki durumlar n hesaplar üzerinden denetlemek amac yla defter tutmak zorunda olduklar ifade edilmifltir. Defter tutmak zorunda olan kifliler, bu defterlerini ve defter kay tlar n dayand rd klar belgelerini belli bir süre saklamak ve gerekti- inde yetkili memurlara ibraz etmek zorundad rlar. Bu zorunlulu a uyulmamas baz yapt r mlarla karfl lafl lmas na yol açar. Defter ve belgelerin mükellefin elinden ç km fl olmas halinde, vergi ödevlerinin yerine getirilemeyece i ya da büyük ölçüde zorlaflaca aç kt r. flte, kanun koyucu, bu durumu öngörerek, defter ve belgelerin sahibinin iradesi d fl ndaki sebeplerle elinden ç km fl olmas n mücbir sebep saym flt r. Defter ve belgelerin sahibinin iradesi d fl nda elinden ç kmas do al afetlerden kaynaklanabilece i gibi, çeflitli sebeplerle resmi bir makam taraf ndan defter ve belgelere el konulmas ndan da kaynaklanabilir. Genel nitelikli do al afetler sonucunda defter ve belgelerin elden ç kmas halinde, bu durum herkesçe malum olaca ndan, ayr ca kan tlanmas gerekmeyebilir. Ancak, etkisi s n rl kalan olaylarda kan tlama yükü, defter ve belgelerinin iradesi d fl nda elinden ç kt n ileri süren tarafa düfler. Burada Türk Ticaret Kanununun konumuzla ilgili bir hükmü üzerinde durmakta yarar vard r. Söz konusu yasan n 68. maddesinin 4. f kras na göre, bir tacir saklamakla mükellef oldu u defter ve belgelerini yang n, yer sars nt s ya da su bask n gibi bir afet sebebiyle yitirirse, bu durumu ö rendi i tarihten itibaren, on befl gün içinde, ticari iflletmesinin bulundu u yerdeki ticaret mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Uygulamada bu belgeye zayi belgesi denilmektedir. Vergi Usul Kanunu aç - s ndan, defter ve belgeleri iradesi d fl nda elinden ç kan mükelleflerin de bu belgeyi mahkemeden almalar gerekmektedir. Örne in; iflyerinde ç kan bir yang nda defter ve belgeleri yanarak yok olan mükelleflerin bu durumu ticaret mahkemesinden alacaklar zayi belgesiyle kan tlamalar zorunludur. Defter ve belgeler resmi bir makam n bunlara el koymas nedeniyle de elden ç km fl olabilir. Ancak, vergi incelemesi amac yla defter ve belgelere el konulmas, ilke olarak mücbir sebep say lmaz. Çünkü; Vergi Usul Kanununa göre defter ve belgelerine el konulan mükellef, bu defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapmaya ve bunlardan örnek ve kay tlar ç karmaya yetkilidir (m. 144). Yükümlüye defter ve belgelerine ulaflma olana n n sa lanm fl olmas, inceleme amac yla el koymay mücbir sebep olarak nitelemeyi engellemektedir. Öte yandan, yine ayn hükümde beyanname verme süresi bak m ndan özel bir kurala yer verilmifltir. Buna göre, defter ve belgelerin muhafaza alt na al nd tarihten vergi beyannamesinin verilece i tarihe kadar olan süre bir aydan azsa, beyanname verme süresi, kendili inden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan bafllar (m. 144/son). Kanunun aç k hükmüne ra men, inceleme amac yla el konulan defter ve belgeler yükümlüye gösterilmezse ya da vergi incelemesi d fl nda baflka bir organ taraf ndan, sözgelimi bir mahkeme taraf ndan, defter ve belgelere el konulmufl ve hukuken mükellefin bunlar inceleyebilmesi, örnek ve kay t ç karabilmesi mümkün de ilse bu durum, mükellef aç s ndan mücbir sebep oluflturur.

13 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 151 Mücbir sebep oluflturan di er durumlar: Baflta da söyledi imiz gibi, mücbir sebep oluflturan haller yaln zca kanunda say lanlardan ibaret de ildir. Bunlar n d fl nda mükellefin, vergi ödevlerini yerine getirmesine engel olan benzer durumlar da mücbir sebep oluflturur. Örne in; beyanname verme süresinde, grev dolay s ile iflyerine giremeyen ve bu sebeple beyannamenin düzenlenmesinde gerekli bilgi ve belgelere tasarruf edemeyen mükellef bak m ndan mücbir sebep varsay l r. (Özbalc, s. 164). Vergi hukuku aç s ndan, mücbir sebebin, hangi durumlarda ortaya ç kt n aç klad ktan sonra, mücbir sebeplere ba lanan hukuki sonuçlar incelemeye geçebiliriz. Önce, mücbir sebeplerin süreler üzerindeki etkisine de inelim. Vergi Usul Kanununda öngörülen mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmas halinde, bu sebep ortadan kalk ncaya kadar süreler ifllemez. Di er bir deyiflle, mücbir sebep kanuni ve idari süreleri durdurur. Duran süre, mücbir sebebin ortadan kalkmas ndan sonra yeniden ifllemeye bafllar. Örne in; 21 Haziran 2004 tarihinde a r bir trafik kazas geçiren ve tedavisi 4 Temmuz 2004 tarihinde tamamlanarak hastaneden taburcu edilen bir KDV yükümlüsünün durumunu ele alal m. Normal olarak bu mükellefin May s 2004 dönemine iliflkin KDV beyannamesini, en geç 23 Haziran 2004 günü mesai saati bitimine kadar vermesi ve KDV borcunu ödemesi gerekir. Ancak, mükellefin geçirdi i trafik kazas söz konusu vergi ödevlerinin kanunda öngörülen süre içinde yerine getirilmesini engellemifltir. Mücbir sebep niteli indeki trafik kazas, kazan n meydana geldi i 21 Haziran tarihinde beyanname verme süresini durduracak ve mükellefin iyileflti i tarih olan 4 Temmuz tarihinde süre kald yerden ifllemeye devam edecektir. Dolay s yla mükellef, her hangi bir yapt r mla karfl laflmaks z n, KDV beyannamesini 6 Temmuz 2004 tarihine kadar verebilecek ve vergi borcunu bu tarihe kadar ödeyebilecektir. Sahip oldu u apartman dairesini 2002 y l nda konut olarak kiraya veren ve baflkaca bir geliri olmayan Bay (A), 5 Ocak 2003 tarihinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle kira gelirlerini zaman nda beyan edememifltir. Bay (A), 10 fiubat 2003 tarihinde iyileflmifltir. Sizce vergi hukuku aç s ndan Bay (A) n n durumunun nas l de erlendirilmesi gerekir? 7 SIRA S ZDE Mücbir sebeplerin sürelerin ifllemesini durdurucu etkisi acaba Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunla düzenlenen süreler bak m ndan da geçerli midir? Bu soruyu sormam z gerektiren sebep fludur: Vergi Usul Kanunu temelde tarh ve tahakkuk aflamas na iliflkin düzenlemeler getiren bir usul kanunudur. Tahsil aflamas ysa esas olarak, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun ile düzenlenmifltir. Bu nedenle ilk anda mücbir sebeplere iliflkin hükümlerin Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunla ilgili konularda uygulanmayaca akla gelebilir. Ancak, yürürlükteki hukukumuz bak m ndan, mücbir sebepler, tahsil aflamas nda da etkili olmaktad r. Çünkü; Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun süreler konusunda Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanaca n ifade etmifltir (m. 8). Öyleyse mücbir sebeplerin bulunmas halinde, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda yer alan sürelerin de bu sebep ortadan kalk ncaya kadar ifllemeyece ini, tereddüde düflmeden söyleyebiliriz. Dan fltay n görüflü de bu yöndedir. Vergi yükümlüsü, mücbir sebep nedeniyle vergi borcunu vadesinde ödeyemedi i takdirde, mücbir sebep sonucunda oluflan yeni vade gününde borcunu ödeyebilecek ve bu takdirde verginin zaman nda ödendi i kabul edilecektir. Dolay s yla, mücbir sebep halinde gecikme zamm da ifllemeyecektir.

14 152 Vergi Hukuku Bir baflka tart flmal konu da mücbir sebep nedeniyle dava açma süresinin durup durmayaca d r. dari yarg da dava açma sürelerine iliflkin hükümler esas olarak dari Yarg lama Usulü Kanununda düzenlenmifltir. Ancak, söz konusu kanunda mücbir sebeplerin dava açma süreleri üzerindeki etkisine iliflkin bir hükme yer verilmemifltir. Bu önemli bir eksikliktir. Dan fltay pek çok karar nda, mücbir sebeplerin vergi ödevleriyle ilgili süreleri durduraca n, dava açma süresininse hak düflürücü bir süre niteli inde oldu unu, bu yüzden mücbir sebeplerle durmayaca - n ileri sürmüfltür. Bu görüfl, vergi hukuku ö retisinde, destek bulmam flt r. Gerçekten, dava açma hakk gibi temel bir hakk n kiflinin elinde olmayan nedenlerle süresinde kullan lamamas na, böylesine a r bir sonuç ba lamak do ru de ildir. Mücbir sebeplerin süreleri uzatma etkisi, hukukun genel ilkeleri aras nda yer almaktad r. Pozitif düzenlemelerdeki bir eksikli e dayanarak, mücbir sebeplerin, dava açma süresini etkilemeyece i ileri sürülemez. Bu nedenle mücbir sebeplerin, dava açma sürelerini de durdurmas gerekmektedir. Bu tür tart flmalar kökten önlemenin yoluysa dari Yarg lama Usulü Kanunundaki eksikli in kanun koyucu taraf ndan bir an önce giderilmesidir (Karakoç, ss ). Mücbir sebeplerin do urdu u bir baflka hukuki sonuç, vergi cezas kesilmesini önlemesidir. Vergi Usul Kanununun 373. maddesine göre, mücbir sebeplerden her hangi birinin meydana geldi i malumsa ya da kan tlanabilirse vergi cezas kesilmez. Zor durum: Vergi mükelleflerinin ya da sorumlular n n vergi ödevlerini kanuni süre içinde yerine getirmelerini engelleyen ve ödevlerin zaman nda yap lmamas n hakl k lan, bu nedenle ilgiliye vergi yönetimince ek süre verilmesini gerektiren her türlü sebeptir. SIRA S ZDE 8 Zor Durum Mücbir sebeplerin d fl nda sürelerin uzamas na yol açan bir baflka durum, zor durum nedeniyle yükümlülere Maliye Bakanl nca süre verilmesidir. Vergi Usul Kanununda zor durumun tan m yap lmam flt r. Zor durum; vergi mükelleflerinin ya da sorumlular n n vergi ödevlerini süresi içinde yerine getirmesini engelleyen ve ödevlerin zaman nda yap lamamas n hakl k lan her türlü sebep olarak tan mlanabilir. Zor durum kavram, mücbir sebep kavram ndan daha kapsaml d r. Mücbir sebep olarak nitelenemeyecek pek çok neden, vergiye iliflkin ödevlerin zaman nda yerine getirilmesini engelliyorsa zor durum içinde de erlendirilebilecektir. Örne- in; mükellefin annesinin a r bir hastal a yakalanmas mücbir sebep olarak kabul edilemese de vergi yönetimince zor durum say labilir (Öncel-Ça an-kumrulu, s. 120). Ya da miras b rakan kiflinin Türkiye nin de iflik yerlerinde mal varl varsa ve bunlar eksiksiz bir flekilde saptamak veraset ve intikal vergisi beyannamesini verme süresi içinde zor olacaksa, mirasç lar kendilerine ek süre verilmesini isteyebilirler. Maliye Bakanl geçmiflte banka ve benzeri finans kurumlar ndan elde ettikleri menkul sermaye iratlar n do ru olarak beyan edilmesine imkan sa layacak bilgi ve belgelerin, söz konusu kurumlardaki y lmalar nedeniyle temin edilememesini yükümlüler bak m ndan zor durum kabul etmifl ve bu gelirlere iliflkin beyanname verme süresinin uzat lmas taleplerini kabul etmifltir. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun uygulamas bak m ndan zor durum nedeniyle vergi borçlar n ödeme sürelerinin de uzat labilmesi mümkün müdür? Vergi Usul Kanununa göre (m. 17) zor durum nedeniyle ek süre verilebilmesi için: 1. Süre isteyen, kanuni sürenin bitmesinden önce yaz yla istemde bulunmal d r. 2. stemde gösterilen mazeret, süre verecek makam taraf ndan kabule lay k görülmelidir. 3. Sürenin verilmesi halinde verginin al nmas tehlikeye girmemelidir.

15 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 153 Zor durum nedeniyle süre verme yetkisi, ilke olarak Maliye Bakanl na aittir. Ancak, Maliye Bakanl bu yetkisini tamamen ya da k smen mahalli maliye teflkilat na devredebilir. Uygulamadaysa Maliye Bakanl bugüne kadar, yukar da örnek olarak de indi imiz menkul sermaye iratlar na iliflkin özel durum d fl nda, genel olarak yetki devretme yoluna gitmemifltir. Kanunda Maliye Bakanl n n en fazla kanuni sürenin bir kat kadar süre verebilece i belirtilmifltir. Kanuni sürenin bir kat, verilecek sürenin en üst s n r d r. Hiç kuflkusuz Maliye Bakanl olay n özelli ine göre bundan daha az bir süre de verebilir (Özbalc, s. 180). Ölüm Vergi yükümlüsünün ya da sorumlusunun ölümü halinde, bunlara düflen ödevler kanuni ve mansup mirasç lar na geçer (Vergi Usul Kanunu m. 12). Ancak, mirasç lar n ölen kiflinin vergi ödevlerinden sorumlu tutulabilmeleri için miras kabul etmifl olmalar gerekir. Miras reddedildi i takdirde, vergi ödevlerinden sorumluluk da söz konusu olmaz. Medeni Kanunun 606. maddesine göre, kanuni ve atanm fl mirasç lar üç ay içinde miras reddedebilirler. Demek ki vergi ödevlerinden sorumlu tutulacak mirasç lar n kimler oldu unun tam olarak belirlenebilmesi için üç ayl k miras red süresinin geçmesi gerekmektedir. flte, Medeni Kanunun miras n reddiyle ilgili bu kural n göz önünde tutan kanun koyucu, Vergi Usul Kanununun 16. maddesinde ölüm dolay s yla mirasç lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir deme gere ini duymufltur. Bu kurala göre, sözgelimi bir yükümlü May s ay içinde vefat ederse normalde 25 Haziran tarihinde dolan KDV beyannamesi verme süresi, mirasç lar bak m ndan 25 Eylül tarihine kadar uzayacakt r. Ölümün, bildirme ve beyanname verme sürelerini üç ay uzat c etkisi, vergi kanunlar nda bu konuda özel bir düzenleme bulunmamas halinde uygulan r. E er vergi kanunlar nda mükellefin ölümü halinde beyanname verme süresini düzenleyen özel bir kural bulunuyorsa, bu özel kural n uygulanmas gerekir. Bu durumda ayr ca süreye üç ay ilave yap lmas söz konusu olmaz. Örne in; Gelir Vergisi Kanununun 92. maddesinde ölüm halinde, y ll k gelir vergisi beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde verilmesi gerekti i ifade edilmifltir. Görüldü ü gibi kanun koyucu bu hükümde üç ayl k miras ret süresini zaten göz önünde tutmufltur. Bu konuda da bir örnek verelim: Ticari faaliyette bulunan bir yükümlü 18 May s 2002 tarihinde ölürse, kanuni mirasç lar n tarihleri aras ndaki döneme (hesap dönemi bafl ndan ölüm tarihine kadar olan dönem) iliflkin gelir vergisi beyannamelerini en son hangi tarihe kadar vermeleri gerekir? Sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar göz önünde tuttu umuzda beyannamenin en son tarihinde verilmesi gerekir. Mansup mirasç : Ölüme ba l bir tasarrufla miras b rakan taraf ndan mirasç olarak atanan kifliye verilen isimdir. Süreleri Uzatan Özel Durumlar Mücbir sebep, zor durum ve ölüm gibi yukar da ele ald m z durumlar, sürelerin ifllemesine engel olan ve sürelerin uzamas na yol açan genel sebepleri oluflturmaktad r. Di er bir deyiflle, verginin türü ne olursa olsun aç klad m z sebepler bütün vergiler bak m ndan sürelerin ifllemesini etkileyecektir. Bunlar n yan s ra çeflitli vergi yasalar nda belli vergiler bak m ndan sürelerin uzamas na yol açan özel sebeplere de yer verilmifltir. Biz bu ünitede bunlar tek tek ele almayaca z. Sadece örnek türünden iki hükme de inmekle yetinece iz.

16 154 Vergi Hukuku Bu tür hükümlerden biri Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinde yer alm flt r. Söz konusu hükme göre, ilke olarak, vergi sorumlular nca belirli bir ayda kaynakta kesilen vergilerin, izleyen ay n 20. günü akflam na kadar muhtasar beyanname ile bildirilmesi gerekir. Ancak, y l sonlar nda tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzat l r. kinci örne imiz de kurumlar vergisi ile ilgili. Normal olarak kurumlar vergisi beyannamesini hesap döneminin kapand ay izleyen dördüncü ay içinde verilmesi gerekir. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanununun 21. maddesine göre, Maliye Bakanl sermaye flirketleri d fl nda kalan kurumlar n beyanname verme süresini uzatmaya yetkilidir.

17 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 155 Özet AMAÇ 1 AMAÇ 2 Vergi hukukunda süreler nas l s n fland r l r? Vergi hukukunda süreler, süreyi koyan organ aç - s ndan s n fland r ld nda kanuni süreler, idari süreler ve yarg sal süreler olmak üzere üç grupta toplanabilir. Sürelerin hukuki nitelikleri aç s ndan yap lan s n fland rmada, öngörülen süreye uyulmamas durumunda do acak hukuki sonuçlar esas al n r. Bu ay - r ma göre süreleri hak düflürücü süreler, vergi ödevlerine iliflkin süreler, düzenleyici süreler ve zaman afl m süreleri biçiminde s n fland rabiliriz. Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar nelerdir? Süre gün olarak belirlenmiflse ilgili kifliye tebligat n yap ld günü izleyen günden itibaren süre ifllemeye bafllar ve sürenin son günü mesai saati bitiminde süre sona erer. Süre hafta ya da ay olarak belirlenmiflse, bafllad güne son hafta ya da ayda karfl l k gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bitti i ayda, bafllad güne karfl l k gelen bir gün yoksa süre, o ay n son gününün tatil saatinde biter. Sonu belli bir günle belirlenen sürelerde süre, o günün tatil saatinde biter. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Ancak, sürenin son günü, resmi tatile rastlarsa tatili izleyen ilk ifl gününün tatil saatinde süre biter. Vergi hukukunda sürelerin ifllemesine engel olan AMAÇ 3 nedenler ve sürelerin uzamas na yol açan durumlar nelerdir? Sürelerin ifllemesine engel olan durumlardan ilki mücbir sebeplerdir. Mücbir sebepler, kiflilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, d fl etkiler sonucu meydana gelen olaylar ifade eder. Vergi Usul Kanununda vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede a r kaza, a r hastal k ve tutukluluk, do al afetler, kiflinin iradesi d fl nda belli bir yerde bulunamay fl, defter ve belgelerinin elinden ç km fl bulunmas gibi haller mücbir sebep olarak say lm flt r. Mücbir sebebin meydana geldi i kan tland takdirde sürelerin ifllemesi durur ve mücbir sebep ortadan kalkt ktan sonra süreler kald yerden ifllemeye devam eder. Mücbir sebep niteli inde olmasa bile, zor duruma düflmeleri nedeniyle vergi ödevlerini yerine getiremeyenlere Maliye Bakanl nca kanuni sürenin bir kat n aflmamak üzere uygun bir süre verilebilir. Ölüm halinde de mirasç lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

18 156 Vergi Hukuku Kendimizi S nayal m 1. Sürenin idare taraf ndan belirlenmesi gereken durumlarda asgari süre kaç gün olmal d r? a. 10 b. 15 c. 20 d. 30 e Vergi Usul Kanunu na göre, tarihinde ifllemeye bafllayan bir ayl k süre afla daki tarihlerden hangisinde sona erer? a b c d e Afla dakilerden hangisi mücbir sebeplerden biri de ildir? a. A r kaza b. A r hastal k c. Tutukluluk d. Do al afetler e. flas 4. Ölen kiflinin Türkiye'nin de iflik yerlerinde mal varl - n n bulunmas ve bunlar n saptanmas ndaki güçlükler nedeniyle, idareden veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilebilmesi için ek süre talep eden mirasç lar, bu taleplerini afla daki hukuki gerekçelerden hangisine dayand rabilirler? a. Zor durum b. Mücbir sebep c. Piflmanl k ve slah d. Hatalar n düzeltilmesi e. Böyle bir gerekçe ile ek süre verilemez. 5. Afla daki sürelerden hangisi düzenleyici süre niteli indedir? a. Ödeme emrine karfl 7 gün içinde dava açma süresi b. Piflmanl ktan yararlanmak için vergi fark n n 15 gün içinde ödenme süresi c. Beyanname verme süreleri d. Ödeme emrine karfl aç lan davan n 7 gün içinde karara ba lanmas n öngören süre e. fli b rakmay bildirme süresi 6. Ticari faaliyetle u raflan Bay (Z), tarihinde vefat etmifltir. Bay (X)'in k st dönemine iliflkin gelir vergisi beyannamesinin en son afla daki tarihlerden hangisine kadar verilmesi gerekir? a b c d e Mücbir sebeplerin meydana geldi inin kan tlanmas halinde afla daki sonuçlardan hangisi ortaya ç kar? a. Vergi cezas kesilmez. b. Cezada indirim yap l r. c. Uzlaflma hakk do ar. d. Piflmanl k beyannamesi verilir. e. Vergi borcu sona erer. 8. Afla dakilerden hangisi hak düflürücü süre niteli indedir? a. Yoklama fiflinin 7 gün içinde nezdinde yoklama yap lana gönderilmesi b. Vergi mahkemesinde dava açma süresi c. Piflmanl k beyannamesinin haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilmesi d. Muhtasar beyanname verme süresi e. Fatura düzenleme süresi 9. Ölüm halinde, mirasç lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine kaç ay eklenir? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e Vergi alacaklar n n zorla tahsili aflamas nda uygulanacak sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar afla daki yasalardan hangisi düzenlemifltir? a. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun b. Vergi Usul Kanunu c. dari Yarg lama Usulü Kanunu d. Gelir Vergisi Kanunu e. Kurumlar Vergisi Kanunu

19 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 157 Yaflam n çinden tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 277 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli- i nde Marmara Bölgesinde 17 A ustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle vergi kanunlar n n uygulanmas na yönelik aç klamalar yer almaktad r. Söz konusu tebli den konumuzu ilgilendiren k sa bir bölümü aktar yoruz. 1. Mücbir Sebep Hali tarihindeki deprem, Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesindeki mücbir sebep hali kapsam na girmektedir. Mücbir sebep hallerinde, mücbir sebebin bafllad tarihle ortadan kalkt tarih aras nda vergi kanunlar nda yaz l süreler ifllememektedir. Ancak, belli bir bölge ya da bölgenin bir k sm n etkileyen yang n, deprem, su basmas gibi genel karakter tafl yan tabii afetlerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bak m ndan mücbir sebep halinin bafllang ç tarihi bilinse dahi sona erdi i tarihin tespiti gerekmektedir. Bu tespit VUK 14. maddesi uyar nca idarece yap lmak durumundad r. Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanl tarihinde bafllayan mücbir sebep halinin ne zaman sona erdi ini ileri bir tarihte belirleyerek duyuracakt r. Depremden etkilenen illerden Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinin merkez ve ilçeleri, Bolu ilinin Düzce, Gölyaka, Gümüflova, Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde depremden zarar görmüfl olsun olmas n mükellefiyet kayd bulunan tüm mükelleflerin, stanbul, Eskiflehir ve Bursa illerinde mükellefiyet kayd bulunan mükelleflerdense sadece depremden zarar gören mükelleflerin mücbir sebep halinin bulundu u kabul edilecektir. Okuma Parças Dan fltay 9. Daire Esas No : 1986/5180 Karar No : 1987/3671 KONU: Mücbir sebebin tahsilat safhas nda da dikkate al nmas gerekti i hakk nda. Davan n Özeti: Davac n n 1979 ve 1980 takvim y llar için ad na sal nan gelir vergisi, mali denge vergisi nedeniyle hesaplanan gecikme zamm n n kald r lmas istemiyle Maliye Bakanl na yapt baflvurunun; mücbir sebeb halinin ancak tahakkuk safhas ile ilgili süreler için uygulanmas mümkün olup, tahsilat safhas ndaki sürelere uygulanmas na olanak bulunmad gerekçesiyle reddedilmesi yolunda Maliye ve Gümrük Bakanl GEL -... say l yaz s yla tesis edilen ifllemin iptali dile ine iliflkindir. TÜRK M LLET ADINA Hüküm veren Dan fltay Dördüncü Dairesince, gere i görüflüldü: 213 say l Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde, tutukluluk halinin vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak mücbir sebeplerden oldu- u, gene ayn Kanunun 15 inci maddesinde de mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmas halinde bu sebep ortadan kalk ncaya kadar sürelerin ifllemeyece- i hükme ba lanm flt r say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 8 inci maddesinde de, hilaf na bir hüküm bulunmad kça bu kanunda yaz l müddetlerin hesaplanmas nda ve tebli lerin yap lmas nda Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanaca belirtilmifltir. Bu durumda aksine bir hüküm bulunmad na göre, Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinde sürelerin iflleme- sini engelledi i kabul edilen mücbir sebeplerin bulunmas halinde Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda yer alan sürelerin de bu sebep ortadan kalk ncaya kadar ifllemeyece inin kabulü gerekmektedir. Uyuflmazl k konusu davada, davac n n gecikme zamm istenen süre içinde cezaevinde bulundu u, s k yönetim komutanl mahkeme karar ile di er tüm belgelerin incelenmesinden anlafl lm flt r. Gecikme zamm, kamu alaca - n n ödeme süresi içinde ödenmeyen k sm na vade gününü izleyen günden itibaren uygulanaca na göre, vade gününde mücbir sebeplerden birisinin bulunmas durumunda vadenin bu sebep ortadan kalk ncaya kadar uzayaca kabul edilmelidir. Mücbir sebep nedeniyle oluflan yeni vade gününde ödeme yap ld anlafl ld ndan hesaplanan gecikme zamm nda isabet bulunmamaktad r. Bu nedenle, davan n kabulüyle, Maliye ve Gümrük Bakanl n n GEL... say l iflleminin iptaline, gününde oybirli iyle karar verildi.

20 158 Vergi Hukuku Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar 1. b Sürenin idare taraf ndan belirlenmesi gereken durumlarda asgari süre 15 gün olmal d r. Yanl fl yan t verdiyseniz, idari sürelere iliflkin bölümü okuyunuz. 2. d Ay olarak belirlenen sürelerde, sürenin bafllad güne (soruda 7 Nisan) son ayda karfl l k gelen günün (yani 7 May s 2004) tatil saatinde süre biter. Yanl fl yan t verdiyseniz Sürelerin Hesaplanmas - na iliflkin bölümü yeniden okumal s n z. 3. e Vergi yükümlüsünün iflas etmesi mücbir sebep olarak kabul edilemez. Yanl fl yan t verdiyseniz Mücbir Sebepler bafll kl bölümü yeniden okuyunuz. 4. a Bu durum mücbir sebep olarak kabul edilemese de zor durum say labilir ve idare taraf ndan ek süre verilebilir. Yanl fl yan t verdiyseniz Zor Durum bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. 5. d Düzenleyici süreler yapt r m olmayan sürelerdir. Ödeme emrine karfl aç lan davalar yarg mercileri taraf ndan kanunda öngörülen süre içinde karara ba lanamad nda hukuken uygulanabilecek bir yapt r m yoktur. Yanl fl yan t verdiyseniz Düzenleyici Sürelere iliflkin bölümü yeniden okumal s n z. 6. b Yanl fl yan t verdiyseniz Ölüm bafll kl bölümü yeniden okuyunuz. 7. a Mücbir sebeplerin sürelerin ifllemesini durdurucu etkisi yan nda ortaya ç kan bir baflka sonuç da vergi cezas kesilememesidir. Yanl fl yan t verdiyseniz Mücbir Sebepler bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. 8. b Dava açma süresi hak düflürücü süre niteli indedir. Çünkü, süresinde dava aç lmad takdirde dava hakk düfler. Yanl fl yan t verdiyseniz Hak Düflürücü Süreler bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. 9. d Yanl fl yan t verdiyseniz Ölüm bafll kl bölümü okumal s n z. 10. b Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun süreler konusunda Vergi Usul Kanununa gönderme yapm flt r. Bu yüzden Vergi Usul Kanunu hükümleri tahsil aflamas nda da uygulan r. Yanl fl yan t verdiyseniz Sürelerin Hesaplanmas bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. S ra Sizde Yan t Anahtar S ra Sizde 1 Kanuni süreler ilke olarak kesin sürelerdir. Bu süreler ancak kanunda öngörülen nedenlerle uzayabilirler. Vergi yönetimi ve yarg organlar bu süreleri uzatmaya veya k - saltmaya yetkili de illerdir. S ra Sizde 2 Her ikisi de ayn niteliktedir. Gerek idari süreler gerekse yarg sal süreler, kanunda belli bir ifl için belirlenmifl bir süre olmad ndan idare veya yarg organlar taraf ndan belirlenip ilgililere tebli edilirler. S ra Sizde 3 Düzenleyici süreler, yapt r m olmayan sürelerdir. Bu sürelerin konulufl amac kanun koyucunun geciktirilmesini arzulamad veya belli bir süre içinde bitirilmesini temenni etti i ifller bak m ndan idare ve yarg organlar n n ihmallerine engel olmakt r. S ra Sizde 4 Vergi hukuku aç s ndan 30 gün, 30 gündür; 1 ay da 1ay. kisi farkl sürelerdir. Çünkü hesaplanma yöntemleri farkl d r. Örne in, 29 Mart ta bafllayan bir ayl k süre 29 Nisan da sona erer. Halbuki, ayn tarihte ifllemeye bafllayan 30 günlük sürenin bitifl tarihi 27 Nisan d r. S ra Sizde 5 Uzlaflma isteminde bulunma süresi 30 gündür. Bu süre vergi ve ceza ihbarnamesinin tebli edildi i günü izleyen günden itibaren (soruda ) ifllemeye bafllar ve 30. gün tatil saatinde ( ) biter. Ancak, örne imizde sürenin son günü Cumartesi gününe denk geldi i için, süre resmi tatili izleyen ilk ifl günü sonuna kadar uzayacakt r. Dolay s yla, uzlaflma baflvurusunun 1 Mart 2004, Pazartesi günü tatil saati bitimine kadar yap lmas gerekir. S ra Sizde 6 lke olarak, mücbir sebeplerin mükellefin flahs nda gerçekleflmesi gerekir. mükellefin kanuni temsilcisinin flahs nda gerçekleflmifl mücbir sebeplerin de sürelerin ifllemesine engel olaca kabul edilmektedir. Ancak, muhasebeci ya da mali müflavir mükellefin kanuni temsilcisi de ildir. Bu nedenle, muhasebecinin ya mali müflavirin flahs ile ilgili mücbir sebep, mükellef yönünden geçerli say lamaz.

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Engin Karabulut Yrd.Doç.Dr. Nesrin Şalvarcı Türeli Yrd.Doç.Dr.Ömer Alp Yrd.Doç.Dr. Vacide Karaman Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kaçar Av.Cansu Damla Burkhalter

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

4 721 Say l Türk Medeni Kanununun 28.maddesi hükmüne göre kiflilik,

4 721 Say l Türk Medeni Kanununun 28.maddesi hükmüne göre kiflilik, mali ÇÖZÜM 163 M RASÇILARIN VERG SEL YÜKÜMLÜLÜKLER Cengiz SAZAK* 1.G R fi 4 721 Say l Türk Medeni Kanununun 28.maddesi hükmüne göre kiflilik, çocu un sa olarak tamam yla do du u anda bafllar ve ölümle

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 ARTVİN İLİNİN ARHAVİ, BORÇKA VE HOPA İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN YÜKÜMLÜLER İÇİN MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI ÖZET : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Saygıdeğer Mükellefimiz,

Saygıdeğer Mükellefimiz, Saygıdeğer Mükellefimiz, Tüm azı mükelleflerimizin, Bu vergilendirmeye nedenle, satın mükelleflerimizin aldıkları ilişkin mal ödevlerini ve hizmet vergi harfiyen mevzuatı karşılığında yerine bakımından

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması 6111 SAYILI KANUNDAKİ VERGİ ALACAKLARIYLA İLGİLİ YENİDEN YAPILANDIRMALAR 2011.30

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2-

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- 5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- Hurşit AKIN Kastamonu Vergi Dairesi Müdür Yardımcıs Yazımızın birinci bölümünün sonunda, 5084 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

NO: 2013/3 TAR H: 01.01.2013

NO: 2013/3 TAR H: 01.01.2013 VERG S RKÜLER NO: 2013/3 TAR H: 01.01.2013 KONU 2011 Y nda Meydana Gelen Do al Afetler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali lan Edilen Yerlerdeki Amme Borçlular n Maliye Bakanl na Ba Vergi Dairelerine Olan Borçlar

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı