Vergi Hukukunda Süreler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Hukukunda Süreler"

Transkript

1 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat m zda da zaman n önemli bir yeri vard r. Ancak, zaman temelde soyut bir kavramd r. Bu yüzden hukuk alan nda daha çok süre kavram tercih edilir. Süre, zaman n dilimlere ayr lm fl somut parçalar na verilen isimdir. Vergi hukukunda da sürelerin önemli bir yeri vard r. Vergi ödevlerinin belli süreler içinde yerine getirilmesi gerekir. Süre hükümlerine uyulmamas vergi cezas kesilmesine kadar varan önemli sonuçlar n do mas na yol açar. Vergi yönetiminin kendisine düflen ifllevleri düzenli bir flekilde yerine getirebilmesi ödevlerin ve haklar n belli sürelere ba lanmas n zorunlu k lmaktad r. flte, bu ünitede vergi hukukunda süreler konusunu çeflitli boyutlar yla ele alarak, konunun ne denli önemli oldu unu aç klamaya çal flaca z.

2 140 Vergi Hukuku Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra afla daki sorular n yan tlar n ö reneceksiniz: Vergi hukukunda süreler nas l s n fland r l r? Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar nelerdir? Vergi hukukunda sürelerin ifllemesine engel olan nedenler ve sürelerin uzamas na yol açan durumlar nelerdir? Anahtar Kavramlar Kanuni süre dari süre Yarg sal süre Hak düflürücü süre Düzenleyici süre Mücbir sebep Zor durum çindekiler G R fi SÜRELER N SINIFLANDIRILMASI Sürelerin Organik Yönden S n fland r lmas Sürelerin Hukuki Niteliklerine Göre S n fland r lmas SÜRELER N HESAPLANMASI Sürenin Gün Olarak Belirlenmesi Sürenin Hafta veya Ay Olarak Belirlenmesi Sürenin Sonunun Belli Bir Gün Olarak Belirlenmesi Resmi Tatil Günlerinin Süreye Dahil Olmas SÜRELER N filemes NE ENGEL OLAN NEDENLER VE SÜRELER N UZAMASI Mücbir sebepler Zor Durum Ölüm Süreleri Uzatan Özel Durumlar

3 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 141 G R fi Genel olarak hukuk düzeni sürelere önemli sonuçlar ba lam flt r. Baz haklar n belirli bir süre içinde kullan lmamas, do rudan do ruya hakk n sona ermesi sonucunu do urur. Bazen de belirli bir sürenin geçmesi bir hakk n elde edilmesinde önemli rol oynar. Vergi hukukunda da sürelerin önemli bir yeri vard r. Her fleyden önce, vergi yönetiminin düzenli bir flekilde iflleyifli, belli ifllemlerin belli zaman dilimleri içerisinde yap lmas na ba l d r. Vergi hukukunun biçimsel yönü söz konusu oldu unda, sürelerin önemi daha çarp c olarak ortaya ç kar. Örne in; mükelleflerin tutmak zorunda olduklar defterlerin onaylat lmas ndan bafllayarak, beyannamelerin verilmesine ve vergilerin ödenmesine kadar pek çok ödevin belli süreler içinde yap lmas gerekir. Sürelere uyulmas öylesine önemlidir ki bazen, ortada maddi anlamda bir kay p bulunmasa bile, salt, süre hükümlerine uyulmad diye ciddi yapt r mlar n uygulanmas söz konusu olur. Sözgelimi, vergi ziya cezas n n temelinde, tahakkukun kanunda öngörülen süre içinde gerçekleflmemesi ya da gecikmesi yatmaktad r. Verginin tahakkukunun öngörülen süre geçtikten sonra yap lmas, Hazineyi gerçek anlamda bir zarara u ratmasa da mükellefleri vergi cezalar yla karfl karfl ya b rakabilmektedir. Vergi uygulamas nda ve yönetiminde, disiplini sa lama ihtiyac, ödevlerin belli sürelerde yap lmas n gerektirmektedir. Vergi ödevlerinin yan s ra, yükümlülere tan nan haklardan ve imkanlardan yararlan lmas da genellikle belli süre hükümlerine uyulmas kofluluna ba lanmaktad r. Örne in; cezalarda indirimden yararlanmak isteyen ya da bir vergi anlaflmazl n uzlaflma yoluyla çözmeyi arzulayan mükelleflerin, belli bir süre içinde vergi yönetimine baflvurmalar gerekir. Sürelerin önemi, yaln zca yükümlüler bak m ndan de ildir. Vergi yönetimi aç - s ndan da sürelere uyulmas kuflkusuz önemli bir konudur. Öyle ki vergi yönetiminin üç temel ifllevine denk gelen tarh, tahsil ve denetim yetkileri zamanafl m süreleri içinde kullan lmad takdirde, idarenin vergi tarh etme, tarh edilmifl vergileri tahsil etme, denetim yapma ve ceza kesme yetkileri sona erer. Vergi hukukundaki önemini ana hatlar yla aç klamaya çal flt m z sürelerin hukuki niteli ini ve pozitif hukukumuzda sürelere iliflkin düzenlemeleri flimdi biraz daha yak ndan inceleyelim. SÜRELER N SINIFLANDIRILMASI AMAÇ 1 Vergi hukukunda süreler nas l s n fland r l r? Vergi hukukunda sürelerin, de iflik ölçütler esas al narak farkl flekillerde s n fland r lmas mümkündür. Örne in; süreler, süreyi koyan organ esas al narak, organik yönden s n fland r labilece i gibi yöneldikleri kiflilere göre, sözgelimi mükellef ve sorumlulara yönelik süreler, idare ve yarg organlar na yönelik süreler biçiminde de s n fland r labilir. Sürelere uyulmamas halinde, do acak hukuki sonuçlar ölçüt al narak, hukuki niteliklerine göre de süreleri s n fland rmak mümkündür. Bir baflka s n fland rma da süreler belirlenirken esas al nan gün, ay, y l gibi zaman birimlerine dayan larak yap lan d r. Biz burada, organik s n fland rma biçimiyle sürelerin hukuki niteliklerine göre s n fland r lmas n ele alarak, sürelerin daha iyi anlafl lmas n sa lamaya çal flaca z.

4 142 Vergi Hukuku Sürelerin Organik Yönden S n fland r lmas Vergi hukukunda süreleri, süreyi koyan organ aç s ndan s n fland rd m zda karfl m za üç tür süre ç kar. Bunlar; kanuni süreler, idari süreler ve yarg sal sürelerdir. Kanuni Süreler: Kanun ile konulan ve yarg organlar nca resen göz önüne al nan sürelerdir. SIRA S ZDE 1 Kanuni Süreler Kanun koyucu taraf ndan kanun ile konulmufl sürelere kanuni süreler denir. Vergi hukukunda sürelerin önemli bir k sm kanun ile düzenlenmifltir. Bunda vergilerin kanunili i ilkesinin önemli bir etkisi vard r. Bilindi i üzere vergilerin kanunili i ilkesi, vergilendirmeye iliflkin temel unsurlar n kanun ile düzenlenmesini gerektirir. Vergi uygulamas nda, özellikle vergi ödevleri söz konusu oldu unda, sürelerin vergilendirmenin temel unsurlar aras nda oldu u kuflkuya yer vermeyecek flekilde ortaya ç kar. Hak düflürücü süreler de do urdu u hukuki sonuçlar göz önüne al nd nda, kanun ile düzenlenmesi gereken sürelerden kabul edilir. Sürelerin kanun ile düzenlenmesi kiflilere hukuk güvenli i sa lar. Öte yandan, sürelerin kanun ile belirlenmesi klasik vergileme ilkelerinden olan aç kl k ilkesinin uygulamada gerçekleflmesine katk da bulunur. Vergi Usul Kanununun 14. maddesinde, vergi muamelelerinde süreler vergi kanunlar ile belli edilir hükmüne yer verilmifltir. Demek ki, Vergi Usul Kanunu da ilke olarak sürelerin kanun ile belirlenmesi gere ini kabul etmifltir. Bu hükümdeki vergi kanunu terimi, maddi yükümlülükleri düzenleyen (gelir ya da kurumlar vergisi kanunlar gibi) kanunlar olarak anlafl lmamal d r. Bu tür kanunlar n yan s ra, vergi hukukunun biçimsel yönünü düzenleyen, baflta Vergi Usul Kanunu olmak üzere Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun gibi kanunlar da vergi kanunu terimi içine girmektedir. Sürelerin kanun ile belirlenmesi, yaln zca sürenin uzunlu unun, yani ne kadar sürece inin, kanun ile belirlenmesi anlam na gelmez. Sürelerin hesaplanmas na, sürelerin ifllemesini etkileyen durumlara ya da sürenin vergi yönetimi taraf ndan belirlenmesi gereken durumlarda göz önünde tutulmas gereken temel ilkelere iliflkin düzenlemelerin de kanun ile yap lmas gerekir. Nitekim, vergi hukukunda sürelere iliflkin bu türden temel kurallara Vergi Usul Kanununda yer verilmifltir. Daha sonra bu konular üzerinde ayr nt l olarak duraca z. Kanuni sürelere örnek olarak flunlar gösterebiliriz: Vergi Usul Kanununun 168. maddesine göre, ifli b rakma ve ifl de iflikli i bildirimlerinin, bildirilecek olay n gerçekleflti i tarihten itibaren bir ay içinde yap lmas gerekir. Ayn kanunun 231. maddesine göre, fatura, mal n teslimi ya da hizmetin yap ld tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Gelir Vergisi Kanununun 92. maddesine göre, bir takvim y l na ait beyanname izleyen y l n Mart ay n n onbeflinci günü akflam na kadar verilir. Katma De er Vergisi Kanunu na göre, KDV beyannamelerinin vergilendirme dönemini izleyen ay n 20. gününe kadar verilmesi gerekir. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 55. maddesine göre kamu alaca n vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlar n ödemeleri ya da mal bildiriminde bulunmalar gere i bir ödeme emri ile tebli olunur. Vergi yönetimi ve yarg organlar, kanuni süreleri uzatma ya da k saltma yetkisine sahip midir?

5 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler dari Süreler Vergi yönetimince belirlenen sürelere idari süreler denir. Vergi uygulamas na iliflkin belirli bir ifllemin yap lmas gereken baz durumlarda, ifllemin yap lmas için gerekli süre kanun ile belirlenmemifl olabilir. Bu gibi durumlarda sürenin vergi yönetimi taraf ndan belirlenmesi gerekir. Sürenin ne kadar olmas gerekti ini, ifllemin özelli ini dikkate alarak, vergi yönetimi takdir edecektir. Ancak, Vergi Usul Kanunu, sürenin idare taraf ndan belirlenece i durumlarda, bu sürenin on befl günden az olamayaca n öngörmüfltür. Di er bir deyiflle, on befl günlük alt s n ra uyulmak kofluluyla vergi yönetimi, durumun gereklerine uygun süreyi kendisi takdir edecektir. Örne in; Vergi Usul Kanununun 139. maddesinde, hakl bir mazerete dayanarak defter ve belgelerini inceleme eleman na sunmayanlara, defter ve belgelerini daireye getirmesi için uygun bir süre verilece i ifade edilmifltir. Yine ayn kanunun 148. maddesine göre, kendilerinden sözlü olarak istenen bilgileri vermeyenlere, bu bilgileri uygun bir süre içinde vermeleri gerekti i bir yaz yla bildirilecektir. Bir baflka örnek de Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanundan verilebilir. Söz konusu kanuna göre, kamu alaca n n korunmas amac yla belli sebepler gerçekleflti inde vergi yükümlüsünden teminat göstermesi istenebilecektir. Ancak, kanunda bu teminat n gösterilmesi için gerekli süre belirlenmemifltir. Bu yüzden teminat n gösterilmesi için gerekli süre, kamu alacakl s idare taraf ndan belirlenecektir. Bütün bu örneklerde süre, on befl günden az olmamak üzere, idare taraf ndan belirlenecektir. dare taraf ndan belirlenen sürenin hukuki sonuçlar - n do urabilmesi için ilgili kifliye tebli edilmesi gerekir. Yarg sal Süreler Baz durumlarda sürenin yarg organ taraf ndan da belirlenmesi gerekir. Bu tür sürelere yarg sal süreler denir. Yarg sal süreler hukuki niteli i aç s ndan idari sürelere benzerler. Her iki tür süre de kanunda aç k bir hüküm olmamas nedeniyle, idare ya da yarg organ taraf ndan belirlenmektedir. Yarg sal süre denilince dava açma sürelerinin akla gelmemesi gerekir. Dava süreleri, hukuki niteli i gere i, kanun ile düzenlenmesi gereken sürelerdir. Yarg sal süreler, yarg lama süreci s ras nda, mahkeme taraf ndan davan n taraflar na ya da üçüncü kiflilere belli ifllemlerin yap labilmesi amac yla verilen sürelerdir. Örne in; dari Yarg lama Usulü Kanununun 16. maddesine göre daval n n verece i ikinci savunmaya davac cevap veremez. Ancak, daval n n ikinci savunmas nda, davac n n cevapland rmas n gerektiren hususlar bulundu u anlafl l rsa, davac ya, cevap vermesi için bir süre verilir. flte, bu süreyi yarg organ belirleyecektir. Yarg organlar taraf ndan belirlenen sürelerin de ilgili kifliye tebli edilmesi gerekir. 143 dari Süreler: Vergi uygulamas na iliflkin belirli bir ifllemin yap lmas için gerekli sürenin kanunda öngörülmedi i durumlarda, vergi yönetimi taraf ndan belirlenen sürelerdir. Yarg sal Süreler: Yarg lama süreci esnas nda yarg organlar taraf ndan belirlenen sürelerdir. dari sürelerle yarg sal sürelerin ortak özelli i nedir? Sürelerin Hukuki Niteliklerine Göre S n fland r lmas Sürelere uyulmamas halinde do acak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yapt r mlar esas almak suretiyle de sürelerin s n fland r lmas mümkündür. Buna göre süreleri hak düflürücü süreler, vergi ödevlerine iliflkin süreler, düzenleyici süreler ve zamanafl m süreleri olmak üzere dört grupta ele alabiliriz. 2 SIRA S ZDE

6 144 Vergi Hukuku Hak Düflürücü Süreler: Bir hakk n kullan lmas n belli bir süreyle s n rland ran ve öngörülen süre içinde hak kullan lmad takdirde hakk n sona ermesine yol açan sürelere denir. Hak Düflürücü Süreler Hak düflürücü süreler, bir hakk n kullan lmas n belli bir süreyle s n rland ran sürelerdir. Öyle ki öngörülen süre içinde hak kullan lmad takdirde, art k söz konusu hakk ileri sürmek mümkün olmaz. Di er bir deyiflle, bu tür süreler hakk n sona ermesine neden olan sürelerdir. Hak düflürücü süreler, belli bir tarihte ifllemeye bafllarlar ve kanun ile belirlenmifl bir anda sona ererler. Bu nitelikteki süreler kamu düzeniyle yak ndan ilgili kabul edildi i için sürenin sona erip ermedi i yarg organlar taraf ndan resen araflt r l r. Vergi yükümlüsüne, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karfl idari ve yarg sal yollara baflvurabilmesi için tan nan süreler, hak düflürücü süre niteli indedir. Örne in; Vergi Usul Kanunu uzlaflma talebinin vergi ihbarnamesinin tebli inden itibaren 30 gün içinde yap lmas n öngörmüfltür. mükellef bu süre içinde uzlaflma baflvurusunu yapmad takdirde, uzlaflma talep etme hakk n yitirecektir. Benzer flekilde, vergi mahkemesinde ya da Dan fltay da dava aç labilmesi için dari Yarg - lama Usulü Kanunu taraf ndan belirlenmifl süreler de hak düflürücü niteliktedir. Bu sürelere uyulmamas, yap lan tarhiyat n ve kesilen cezan n kesinleflmesine neden olabilecektir. Salt süre geçti diye, bir hakk n sona ermesini kabul etmek ya da idari ifllemin temelindeki hukuka ayk r l göz ard etmek, a r bir sonuç gibi görünebilir. Ancak; idari faaliyetlerde istikrar sa lamak, hukuki durumlar n bir an önce aç kl a kavuflmas n temin etmek, vergi iliflkisinin belirsiz bir süre ask da kalmas n engellemek, kiflileri sahip olduklar haklar kullan p kullanmayacaklar na iliflkin kararlar n oyalanmadan vermeye yöneltmek ve nihayet yarg organlar n üzerinden uzun süre geçmifl uyuflmazl klarla meflgul etmemek gibi kamu düzeni ve kamu yarar na iliflkin gerekçeler, hukuk düzeni içinde hak düflürücü sürelere yer verilmesini gerekli k lmaktad r. Vergi Ödevlerine liflkin Süreler Vergi ödevlerine iliflkin sürelerle hak düflürücü süreler hukuki nitelikleri aç s ndan birbirlerine benzemektedirler. Aradaki fark, birinin haklarla ilgili olmas na karfl l k, di erinin vergi ödevlerine iliflkin olmas d r. Öte yandan, hak düflürücü süreler, ilke olarak yaln zca kanun ile konulabilmesine karfl n, vergi ödevlerine iliflkin sürelerin, kanun koyucunun yan s ra, idare ve yarg organlar taraf ndan da belirlenebilmesi mümkündür. Verginin temelde bir ödev iliflkisi niteli inde olmas, pozitif hukukumuzda vergi ödevlerine iliflkin sürelerle di er süre türlerinden daha fazla karfl laflmam za yol açar. Vergi yükümlüsünün, üzerine düflen parasal ve biçimsel ödevleri belli süreler içinde yerine getirmesi, vergi uygulamas nda disiplini sa lamak bak - m ndan zorunludur. Vergi yönetiminin tarh, tahsil ve denetim ifllevlerini yürütebilmesi belirli ödevlerin belirli süreler içinde yap lmas n gerektirmektedir. Vergi ödevleriyle ilgili süre hükümlerine uyulmamas n n yapt r m ço u zaman bir vergi cezas kesilmesidir. Pek çok durumda, süresinde yerine getirilmeyen ödevin, süre geçtikten sonra yerine getirilmesi, cezaland r lmay engellememekte; yaln zca baz hallerde gecikmenin ölçüsüne göre cezan n miktar n etkileyebilmektedir. Örne in; tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterlerin, kanunda öngörülen süre dolduktan sonra bir ay içinde gecikerek tasdik ettirilmesi, ikinci derecede usulsüzlük cezas n gerektirirken, kanuni sürenin sonundan bafllayarak bir ay geçtikten sonra tasdikin yapt r lmas birinci derece usulsüzlük cezas n n kesilmesine neden olmaktad r.

7 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 145 Vergi ödevlerinin süresinde yerine getirilmemesi her zaman ceza yapt r m n n uygulanmas na neden olmaz. Baz durumlarda cezadan farkl yapt r mlar da uygulanabilmektedir. Örne in; verginin kanunda öngörülen normal tarh zaman geçtikten sonra tarh edilmesi nedeniyle tahakkukun gecikmesi, mükellefin gecikme faizi ödemesine neden olur. Buna karfl l k, tarh edilen vergi vadesinde ödenmezse di- er bir deyiflle, verginin tahsilat gecikirse bu takdirde gecikme zamm ödenmesi gerekir. Hiç kuflkusuz, vergi hukukunda süre hükümlerine uyulmamas n n yapt r - m, burada verdi imiz örneklerden ibaret de ildir. Süresinde yerine getirilmeyen ödevin, niteli ine ve önemine göre, daha farkl yapt r mlar nda uygulanmas söz konusu olabilmektedir. Düzenleyici Süreler Düzenleyici süreler buraya kadar anlatt m z süre türlerinden farkl d rlar. Bu tür süreler, k saca yapt r m olmayan süreler olarak tan mlanabilir. Di er bir deyiflle, baz durumlarda kanun, belli ifllerin belli bir süre içinde yap lmas n öngörmekle birlikte, öngörülen süreye uyulmamas halinde herhangi bir yapt r m uygulanmas söz konusu olmaz. Bunlar, genellikle idare ve yarg organlar na yönelik sürelerdir. Bu tür süreler idare ve yarg organlar n n baz görevlerini geciktirmeden yerine getirmelerini sa lamak amac yla konulmufltur. Düzenleyici süreler: Öngörülen süreye uyulmamas durumunda bir yapt r m uygulanmas söz konusu olmayan sürelerdir. Düzenleyici sürelerin konulufl amac nedir? Pozitif hukukumuzda düzenleyici sürelere örnek olarak flunlar gösterilebilir: Vergi Usul Kanununun 132. maddesine göre, yoklama fifllerinin birinci nüshas yoklamas yap lan flah s ya da yetkili adam na b rak l r. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine yedi gün içinde postayla gönderilir. Kanun, yoklama fifllerinin en geç yedi gün içinde yoklamas yap lan kifliye tebli edilmesini öngörmektedir.bu süre içinde yoklama fifli gönderilemezse, yedi günlük süre geçtikten sonra da gönderilebilecektir. Bir baflka örnek de Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanundan verilebilir. Söz konusu kanunun 33. maddesine göre, tasfiye memurlar ya da tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin bafllad n üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek zorundad rlar. Vergi yarg s organlar na yönelik düzenleyici süre hükümlerine örnek olarak da, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 58. maddesinde, ödeme emirlerine karfl aç lan davalar n en geç yedi gün içinde karara ba lanmas n zorunlu tutan hüküm gösterilebilir. Kanun, cebri icra sürecinin süratle tamamlanmas bak m ndan ödeme emirlerine karfl aç lan davalar n, bir an önce sonuçland r lmas n arzulam flt r. Ancak, mahkemenin yedi gün içinde bu davay sonuçland rmas, her fleyden önce, mahkemenin ifl yüküne ba l d r. Hiç kuflkusuz yedi günlük süre içinde dava sonuçland r lamazsa davaya devam etmekten baflka yapacak bir fley yoktur. Zamanafl m Süreleri Vergi hukukunda zamanafl m, belli bir süre geçtikten sonra devletin vergi tarh etme ya da tarh edilmifl vergileri cebri icra yoluyla tahsil etme yetkisinin sona ermesi sonucunu do uran bir kurumdur. Gerek tahakkuk zamanafl m gerekse tahsil zamanafl m sürelerinin dolmas vergi borcunun varl n etkiledi i için, kanun koyucu zamanafl m süreleri konusunda özel düzenlemeler yapma ihtiyac n duymufltur. Bu nedenle, sürelere iliflkin genel kurallar zamanafl m süreleri bak m ndan uygulanmaz. Bu konu ileride Vergi Borcunun Sona Ermesi bafll kl ünitede daha ayr nt l bir flekilde incelenecektir. 3 SIRA S ZDE

8 146 Vergi Hukuku SÜRELER N HESAPLANMASI AMAÇ 2 Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar nelerdir? Sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar, Vergi Usul Kanununun 18. maddesinde düzenlenmifltir. Öte yandan, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun, sürelerin hesaplanmas konusunda, Vergi Usul Kanununa gönderme yapt için, biraz sonra inceleyece imiz kurallar, kanunda yer alan süreler bak m ndan da uygulanacakt r. Di er bir deyiflle, Vergi Usul Kanunun sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar, vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aflamalar n n yan s ra, cebri icra aflamas nda da geçerli olacakt r. Buna karfl l k, dari Yarg lama Usulü Kanunu, süreler konusunda, özel hükümlere yer vermifltir. Bu yüzden, vergi uyuflmazl klar n n yarg lanmas aflamas nda, dari Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerinin dikkate al nmas gerekecektir. Ancak, Vergi Usul Kanunu ile dari Yarg lama Usulü Kanunu aras nda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallarda derin bir farkl l k bulundu unu söylemek zordur. Vergi Usul Kanunu, sürelerin gün, hafta, ay gibi farkl zaman dilimleriyle ifade edilifl biçimine göre, nas l hesaplanmas gerekti ini ayr ayr düzenlemifltir. Sürenin Gün Olarak Belirlenmesi Süre gün olarak belli edilmiflse bafllad gün hesaba kat lmaz ve son günün tatil saatinde biter. Vergi Usul Kanununun bu hükmünde çaprafl k bir ifade kullan lm flt r. Sürelerin ifllemeye bafllad zaman belirlemek bak m ndan dari Yarg lama Usulü Kanununda kullan lan ifade tarz daha aç kt r. dari Yarg lama Usulü Kanununda sürelerin tebli, yay n ya da ilan tarihini izleyen günden itibaren ifllemeye bafllayaca belirtilmifltir. Asl nda, her iki kanun da gün olarak belirlenen sürelerin ne zaman ifllemeye bafllayaca konusunda ayn fleyi söylemektedir. Vergi Usul Kanunu da sürenin bildirimin (tebli in) yap ld günden de il, bu günü izleyen günden itibaren ifllemeye bafllad n ifade etmektedir. Örne in; Vergi Usul Kanunu ek madde 1 de, uzlaflma talebinin, vergi ihbarnamesinin tebli tarihinden itibaren otuz gün içinde yap lmas öngörülmüfltür. Buna göre mükellef, vergi ihbarnamesinin tebli edildi i günü dikkate almayarak, tebli i izleyen ertesi günden itibaren otuz gün içinde uzlaflma baflvurusunda bulunabilecektir. Tebli yap lmas söz konusu olmayan durumlarda sürenin, iliflkin oldu u olay n meydana geldi i gün dikkate al nmayacak, izleyen günden itibaren süre ifllemeye bafllayacakt r. Örne in; Vergi Usul Kanununun, iflledi i vergi suçlar n itiraf edenlere cezadan kurtulma imkan n sa layan piflmanl k ve slaha iliflkin 371.maddesine göre, mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmifl bulunan vergilerin, haber verme tarihinden bafllayarak on befl gün içinde ödenmesi gerekir. Burada on befl günlük süre hesaplan rken haber verme günü dikkate al nmayacak, haber verme tarihini izleyen günden itibaren süre ifllemeye bafllayacak ve on beflinci günün sonunda süre sona erecektir. Sürenin Hafta veya Ay Olarak Belirlenmesi Sürenin hafta ya da ay olarak belirlendi i durumlarda, sürenin hesaplanmas farkl bir kurala göre yap lmaktad r. Süre, hafta ya da ay olarak belli edilmiflse bafllad - güne son hafta ya da ayda karfl l k gelen günün tatil saatinde biter. Örne in; pa-

9 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 147 zartesi günü bafllayan bir haftal k süre, bir sonraki pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Ay olarak belirlenen sürelerde de sürenin bafllad gün esas al n r. Örne in; tarihinde bafllayan bir ayl k süre tarihinde sona erecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sürelerin hesaplanmas bak - m ndan, 30 gün ile 1 ay n her zaman birbirine eflit olmayabilece idir. Sözgelimi, yukar daki örne imizde ayn tarihte bafllayan 30 günlük süreyle 1 ayl k sürenin bitifl tarihleri farkl olmaktad r tarihinde bafllayan otuz günlük süre tarihinde sona ererken; ayn tarihte bafllayan bir ayl k sürenin sona erme tarihi olmaktad r. Ay olarak ifade edilen sürelerle ilgili bir baflka kural da fludur: Sürenin bitti i ayda, bafllad güne karfl l k gelen bir gün yoksa, süre, o ay n son gününün tatil saatinde biter. Söz konusu kural 31 gün çeken aylarla fiubat ay na iliflkindir. Örne- in; 31 May sta bafllayan bir ayl k süre, Haziran ay 30 gün çekti i için kural gere- i Haziran ay n n son günü olan 30 Haziran tarihinde sona erecektir. Ya da 31 Aral kta bafllayan iki ayl k süre 28 fiubatta sona erecektir. Çünkü; takvimde 31 fiubat diye bir gün yoktur. Vergi hukuku aç s ndan 30 günle 1 ay aras nda bir fark var m d r? Sürenin Sonunun Belli Bir Günle Belirlenmesi Sonu belli bir günle tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter. Sözgelimi, Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinde muhtasar beyannamelerin, kaynakta vergi kesintisinin yap ld ay izleyen ertesi ay n 20. günü akflam na de in ilgili vergi dairesine verilmesi gerekti i belirtilmifltir. Burada süre belirtilen ay n 20. günü akflam sona erecektir. Resmi Tatil Günlerinin Süreye Dahil Olmas Vergi Usul Kanunu, resmi tatil günlerinin süreye dahil oldu unu ifade etmifltir. Ancak, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, süre, tatili takip eden ilk ifl günü mesai saati bitimine kadar uzayacakt r. Tatil günü deyimi, ulusal ve dini bayramlarla y lbafl gününü ve cumartesi pazar günlerini kapsamaktad r tarihinde tebli edilen bir vergi ihbarnamesine karfl, en son hangi tarihte uzlaflma talebinde bulunulabilir?bu soruyu yan tlarken takvime bakmay unutmay n z. SÜRELER N filemes NE ENGEL OLAN NEDENLER VE SÜRELER N UZAMASI AMAÇ 3 Vergi hukukunda sürelerin ifllemesine engel olan nedenler ve sürelerin uzamas na yol açan durumlar nelerdir? Sürelere iliflkin yapt m z aç klamalardan sürelere uyulmas n n, özellikle yükümlüler ve sorumlular bak m ndan ne denli önemli oldu u anlafl lm fl olmal d r. Ancak, baz durumlarda sürelere uyulmamas kiflilerin kusurundan kaynaklanmayabilir. Elinde olmayan sebeplerle bir vergi ödevini, süresinde yerine getiremeyen mükellef ve sorumlunun, bunun do uraca sonuçlara katlanmak zorunda b rak lmas, hakkaniyet düflüncesiyle ba daflmaz. Bazen de kanunda öngörülen sürelerin hakl nedenlere dayan larak uzat lmas ve ek süre verilmesi gerekli olabilir. Vergi 4 5 SIRA S ZDE SIRA S ZDE

10 148 Vergi Hukuku Usul Kanunu bu gibi durumlar öngörerek, belirli olgular n gerçekleflmesi halinde sürelerin ifllemeyece ini, di er bir deyiflle sürelerin duraca n ve durma sebebi ortadan kalkt ktan sonra sürenin kald yerden ifllemeye devam edece ini ifade etmifltir. Bu konuyu mücbir sebepler bafll alt nda afla da ayr nt l olarak inceleyece iz. Sürelerin kanun gere i ya da idari bir kararla uzad durumlar ise ölümün sürelere etkisi ve zor durum bafll klar alt nda ele alaca z. Mücbir Sebepler Mücbir sebep terimine günümüz Türkçesinde bir karfl l k bulmak gerekirse, buna zorlay c neden denebilir. Mücbir sebep sadece vergi hukuku alan nda de il, di- er hukuk dallar nda da karfl m za ç kan genel bir hukuk terimidir. Genel bir hukuk terimi olarak mücbir sebep, kiflilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, d fl etkiler sonucu meydana gelen olaylar ifade eder. Bu olaylar deprem, sel, f rt na gibi do al olaylar olabilece i gibi savafl, ayaklanma, devrim, genel grev türünden toplumsal olaylar da olabilir. Mücbir sebebin en belirgin, üzerinde tart flma yap lmayan özelli i, kiflilerin iradesi d fl nda meydana gelen, kaç n lmaz ve karfl konulmaz bir olay olufludur (Öncel-Ça an-kumrulu, s. 117). Mücbir sebebin do urdu u sonuçlar her hukuk alan bak m ndan farkl d r. Ancak, genel olarak hukuk düzeninin bir mücbir sebep yüzünden zaman nda kullan lmayan bir hakk n süresi geçtikten sonra kullan labilmesini mümkün k ld n söyleyebiliriz. Edimler, ödevler ya da borçlar söz konusu oldu undaysa, bunlar n yerine getirilmemesine ba lanan sonuçlar n do mas na, mücbir sebep engel olmaktad r. Pozitif vergi hukukumuzda mücbir sebeplerin neler oldu u Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde, süreler üzerindeki etkisiyse ayn kanunun 15. maddesinde düzenlenmifltir. Vergi Usul Kanununda mücbir sebep kavram n n tan mlanmas yoluna gidilmemifl, onun yerine mücbir sebep niteli inde kabul edilen durumlar sayma yolu tercih edilmifltir. Buna göre mücbir sebepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede a r kaza, a r hastal k ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yang n, yer sars nt s ve su basmas gibi afetler; 3. Kiflinin iradesi d fl nda, zorunlu olarak belirli bir yerde bulunamay fl ; 4. Sahibinin iradesi d fl ndaki sebepler dolay s yla defter ve belgelerinin elinden ç km fl bulunmas ; gibi hallerdir. Kanun metninde gibi edat n n kullan lmas nedeniyle mücbir sebep oluflturan durumlar say lanlardan ibaret de ildir. Di er bir deyiflle, yukar da say lan mücbir sebep halleri örnek türündendir. Aç kça mücbir sebep oluflturan durumlar aras nda say lmamakla birlikte, nitelik olarak yukar dakilere benzeyen durumlar da mücbir sebep kabul edilebilecektir. Sözgelimi, do al afetler elbetteki kanunda say lanlardan (yang n, yer sars nt s, su basmas ) ibaret de ildir. Gerçekten de mücbir sebep oluflturan durumlar konusunda eksiksiz bir liste yapmak olanaks zd r. Bu yüzden kanun koyucunun mücbir sebepleri s n rlay c bir flekilde sayma yoluna gitmemesi yerindedir. fiimdi, kanunda mücbir sebep olarak kabul edilen durumlar daha yak ndan inceleyelim.

11 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 149 A r kaza, a r hastal k ve tutukluluk: mükellefin yakaland bir hastal n ya da bafl na gelen bir kazan n mücbir sebep olarak kabul edilmesi için, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede a r olmas gerekir. Bunu kan tlama yükü de mücbir sebep iddias nda bulunan yükümlüye düfler. Uygulamada vergi ödevlerinin a r bir hastal k ya da kaza nedeniyle yerine getirilemedi inin resmi bir doktor raporuyla kan tlanmas istenmektedir. Vergi yükümlüsünün kendisinin de il de muhasebecisinin ya da mali müflavirinin a r bir hastal a yakalanmas mükellef bak m ndan mücbir sebep say labilir mi? Kanun, tutukluluk halini de mücbir sebep saym flt r. Dolay s yla, bir ceza kovuflturmas nedeniyle tutuklanm fl ya da gözalt na al nm fl kifliler için, bu durum devam etti i sürece, mücbir sebep halinin varoldu u kabul edilecektir. Yang n, yer sars nt s, su basmas gibi afetler: Afetler, do an n sebep oldu u y - k mlard r. Kiflilerin do al afetleri önceden öngörebilmeleri ve engelleyebilmeleri ço u zaman olanaks zd r. Bu yüzden, kanun koyucu, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan do al afetleri mücbir sebep kabul etmifltir. Genel olarak bütün ülkeyi ya da belirli bir bölgeyi etkileyen do al afetler, herkesçe malum oldu- u için bunun ayr ca kan tlanmas gerekmez. Son zamanlarda ülkemizde do al afetlerin yayg n olarak yaflanmas ve bunlar n vergi ödevlerinin yerine getirilmesini olumsuz yönde etkilemesi, kanun koyucuyu Maliye Bakanl na genel olarak mücbir sebep hali ilan etme yetkisi vermeye yöneltmifltir say l Kanunla Vergi Usul Kanununun 15. maddesine eklenen f kra, Maliye Bakanl na, mücbir sebep say lan haller nedeniyle mükellefler için il, ilçe ya da bölgeler itibariyle mücbir sebep hali ilan etme ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanlar tespit etme yetkisini vermifltir. Asl nda, uygulamada bu hükümden önce de Maliye Bakanl do al afetin meydana geldi i bölgede mücbir sebebin bafllad tarihle sona erdi i tarihi belirlemekte ve bu sebeplerin mükelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini yerine getirmesine engel oldu unu kabul ve ilan etmekteydi. kanuna bu konuda Maliye Bakanl na aç kça yetki veren bir hüküm konulmak suretiyle Maliye Bakanl n n genel olarak mücbir sebep hali ilan etme yetkisi konusundaki kuflkular giderilmifl olmaktad r. Buna karfl l k, yang n, deprem ya da selin etkisi s n rl kal r; di er bir deyiflle, sadece belirli bir mükellef bu tür do al olaylardan etkilenirse, mücbir sebebin herkesçe malum oldu u ileri sürülemez. Bu takdirde, söz konusu sebepler nedeniyle vergi ödevlerini zaman nda yerine getiremeyen mükellefin, hem mücbir sebebin varl n, hem de bunun vergi ödevlerini yerine getirmeye engel oldu unu kan tlamas gerekir. Kiflinin iradesi d fl nda, zorunlu olarak belirli bir yerde bulunamay fl : Vergi Usul Kanununun ifadesiyle kiflilerin iradesi d fl nda vukua gelen mecburi gaybubetler mücbir sebep niteli indedir. Gaybubet, belirli bir yerde bulunmama, yokluk durumunu ifade eder. E er kifli kendi iradesi d fl nda oluflan sebepler nedeniyle belirli bir yerde haz r bulunamam fl ve bu sebeple vergi ödevlerini yerine getirememiflse bu durum, söz konusu kifli bak m ndan bir mücbir sebep oluflturur. Örne in; ani olarak askere al nan ya da bir yolculuk s ras nda karayolunun heyelan nedeniyle kapanmas yüzünden mahsur kalan bir mükellef, vergi beyannamesini süresinde verememiflse bu durum, söz konusu mükellef bak m ndan, mücbir sebep kabul edilecektir. 6 SIRA S ZDE

12 150 Vergi Hukuku Zayi belgesi: Türk Ticaret Kanununa göre, defter ve belgelerini kaybeden tacirlere Ticaret Mahkemesince verilen ve bu durumu tespit eden belgedir. Sahibinin iradesi d fl ndaki sebeplerle defter ve belgelerinin elinden ç km fl bulunmas : Gerek biçimsel, gerekse parasal nitelikteki vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde, defter ve belge düzenine uyulmas son derece önemlidir. Vergi Usul Kanununda mükelleflerin servet, sermaye, hesap durumlar yla faaliyet ve hesap sonuçlar n belirlemek, vergilendirmeye iliflkin ifllemlerini belli etmek ve vergi karfl s ndaki durumlar n hesaplar üzerinden denetlemek amac yla defter tutmak zorunda olduklar ifade edilmifltir. Defter tutmak zorunda olan kifliler, bu defterlerini ve defter kay tlar n dayand rd klar belgelerini belli bir süre saklamak ve gerekti- inde yetkili memurlara ibraz etmek zorundad rlar. Bu zorunlulu a uyulmamas baz yapt r mlarla karfl lafl lmas na yol açar. Defter ve belgelerin mükellefin elinden ç km fl olmas halinde, vergi ödevlerinin yerine getirilemeyece i ya da büyük ölçüde zorlaflaca aç kt r. flte, kanun koyucu, bu durumu öngörerek, defter ve belgelerin sahibinin iradesi d fl ndaki sebeplerle elinden ç km fl olmas n mücbir sebep saym flt r. Defter ve belgelerin sahibinin iradesi d fl nda elinden ç kmas do al afetlerden kaynaklanabilece i gibi, çeflitli sebeplerle resmi bir makam taraf ndan defter ve belgelere el konulmas ndan da kaynaklanabilir. Genel nitelikli do al afetler sonucunda defter ve belgelerin elden ç kmas halinde, bu durum herkesçe malum olaca ndan, ayr ca kan tlanmas gerekmeyebilir. Ancak, etkisi s n rl kalan olaylarda kan tlama yükü, defter ve belgelerinin iradesi d fl nda elinden ç kt n ileri süren tarafa düfler. Burada Türk Ticaret Kanununun konumuzla ilgili bir hükmü üzerinde durmakta yarar vard r. Söz konusu yasan n 68. maddesinin 4. f kras na göre, bir tacir saklamakla mükellef oldu u defter ve belgelerini yang n, yer sars nt s ya da su bask n gibi bir afet sebebiyle yitirirse, bu durumu ö rendi i tarihten itibaren, on befl gün içinde, ticari iflletmesinin bulundu u yerdeki ticaret mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Uygulamada bu belgeye zayi belgesi denilmektedir. Vergi Usul Kanunu aç - s ndan, defter ve belgeleri iradesi d fl nda elinden ç kan mükelleflerin de bu belgeyi mahkemeden almalar gerekmektedir. Örne in; iflyerinde ç kan bir yang nda defter ve belgeleri yanarak yok olan mükelleflerin bu durumu ticaret mahkemesinden alacaklar zayi belgesiyle kan tlamalar zorunludur. Defter ve belgeler resmi bir makam n bunlara el koymas nedeniyle de elden ç km fl olabilir. Ancak, vergi incelemesi amac yla defter ve belgelere el konulmas, ilke olarak mücbir sebep say lmaz. Çünkü; Vergi Usul Kanununa göre defter ve belgelerine el konulan mükellef, bu defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapmaya ve bunlardan örnek ve kay tlar ç karmaya yetkilidir (m. 144). Yükümlüye defter ve belgelerine ulaflma olana n n sa lanm fl olmas, inceleme amac yla el koymay mücbir sebep olarak nitelemeyi engellemektedir. Öte yandan, yine ayn hükümde beyanname verme süresi bak m ndan özel bir kurala yer verilmifltir. Buna göre, defter ve belgelerin muhafaza alt na al nd tarihten vergi beyannamesinin verilece i tarihe kadar olan süre bir aydan azsa, beyanname verme süresi, kendili inden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan bafllar (m. 144/son). Kanunun aç k hükmüne ra men, inceleme amac yla el konulan defter ve belgeler yükümlüye gösterilmezse ya da vergi incelemesi d fl nda baflka bir organ taraf ndan, sözgelimi bir mahkeme taraf ndan, defter ve belgelere el konulmufl ve hukuken mükellefin bunlar inceleyebilmesi, örnek ve kay t ç karabilmesi mümkün de ilse bu durum, mükellef aç s ndan mücbir sebep oluflturur.

13 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 151 Mücbir sebep oluflturan di er durumlar: Baflta da söyledi imiz gibi, mücbir sebep oluflturan haller yaln zca kanunda say lanlardan ibaret de ildir. Bunlar n d fl nda mükellefin, vergi ödevlerini yerine getirmesine engel olan benzer durumlar da mücbir sebep oluflturur. Örne in; beyanname verme süresinde, grev dolay s ile iflyerine giremeyen ve bu sebeple beyannamenin düzenlenmesinde gerekli bilgi ve belgelere tasarruf edemeyen mükellef bak m ndan mücbir sebep varsay l r. (Özbalc, s. 164). Vergi hukuku aç s ndan, mücbir sebebin, hangi durumlarda ortaya ç kt n aç klad ktan sonra, mücbir sebeplere ba lanan hukuki sonuçlar incelemeye geçebiliriz. Önce, mücbir sebeplerin süreler üzerindeki etkisine de inelim. Vergi Usul Kanununda öngörülen mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmas halinde, bu sebep ortadan kalk ncaya kadar süreler ifllemez. Di er bir deyiflle, mücbir sebep kanuni ve idari süreleri durdurur. Duran süre, mücbir sebebin ortadan kalkmas ndan sonra yeniden ifllemeye bafllar. Örne in; 21 Haziran 2004 tarihinde a r bir trafik kazas geçiren ve tedavisi 4 Temmuz 2004 tarihinde tamamlanarak hastaneden taburcu edilen bir KDV yükümlüsünün durumunu ele alal m. Normal olarak bu mükellefin May s 2004 dönemine iliflkin KDV beyannamesini, en geç 23 Haziran 2004 günü mesai saati bitimine kadar vermesi ve KDV borcunu ödemesi gerekir. Ancak, mükellefin geçirdi i trafik kazas söz konusu vergi ödevlerinin kanunda öngörülen süre içinde yerine getirilmesini engellemifltir. Mücbir sebep niteli indeki trafik kazas, kazan n meydana geldi i 21 Haziran tarihinde beyanname verme süresini durduracak ve mükellefin iyileflti i tarih olan 4 Temmuz tarihinde süre kald yerden ifllemeye devam edecektir. Dolay s yla mükellef, her hangi bir yapt r mla karfl laflmaks z n, KDV beyannamesini 6 Temmuz 2004 tarihine kadar verebilecek ve vergi borcunu bu tarihe kadar ödeyebilecektir. Sahip oldu u apartman dairesini 2002 y l nda konut olarak kiraya veren ve baflkaca bir geliri olmayan Bay (A), 5 Ocak 2003 tarihinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle kira gelirlerini zaman nda beyan edememifltir. Bay (A), 10 fiubat 2003 tarihinde iyileflmifltir. Sizce vergi hukuku aç s ndan Bay (A) n n durumunun nas l de erlendirilmesi gerekir? 7 SIRA S ZDE Mücbir sebeplerin sürelerin ifllemesini durdurucu etkisi acaba Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunla düzenlenen süreler bak m ndan da geçerli midir? Bu soruyu sormam z gerektiren sebep fludur: Vergi Usul Kanunu temelde tarh ve tahakkuk aflamas na iliflkin düzenlemeler getiren bir usul kanunudur. Tahsil aflamas ysa esas olarak, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun ile düzenlenmifltir. Bu nedenle ilk anda mücbir sebeplere iliflkin hükümlerin Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunla ilgili konularda uygulanmayaca akla gelebilir. Ancak, yürürlükteki hukukumuz bak m ndan, mücbir sebepler, tahsil aflamas nda da etkili olmaktad r. Çünkü; Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun süreler konusunda Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanaca n ifade etmifltir (m. 8). Öyleyse mücbir sebeplerin bulunmas halinde, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda yer alan sürelerin de bu sebep ortadan kalk ncaya kadar ifllemeyece ini, tereddüde düflmeden söyleyebiliriz. Dan fltay n görüflü de bu yöndedir. Vergi yükümlüsü, mücbir sebep nedeniyle vergi borcunu vadesinde ödeyemedi i takdirde, mücbir sebep sonucunda oluflan yeni vade gününde borcunu ödeyebilecek ve bu takdirde verginin zaman nda ödendi i kabul edilecektir. Dolay s yla, mücbir sebep halinde gecikme zamm da ifllemeyecektir.

14 152 Vergi Hukuku Bir baflka tart flmal konu da mücbir sebep nedeniyle dava açma süresinin durup durmayaca d r. dari yarg da dava açma sürelerine iliflkin hükümler esas olarak dari Yarg lama Usulü Kanununda düzenlenmifltir. Ancak, söz konusu kanunda mücbir sebeplerin dava açma süreleri üzerindeki etkisine iliflkin bir hükme yer verilmemifltir. Bu önemli bir eksikliktir. Dan fltay pek çok karar nda, mücbir sebeplerin vergi ödevleriyle ilgili süreleri durduraca n, dava açma süresininse hak düflürücü bir süre niteli inde oldu unu, bu yüzden mücbir sebeplerle durmayaca - n ileri sürmüfltür. Bu görüfl, vergi hukuku ö retisinde, destek bulmam flt r. Gerçekten, dava açma hakk gibi temel bir hakk n kiflinin elinde olmayan nedenlerle süresinde kullan lamamas na, böylesine a r bir sonuç ba lamak do ru de ildir. Mücbir sebeplerin süreleri uzatma etkisi, hukukun genel ilkeleri aras nda yer almaktad r. Pozitif düzenlemelerdeki bir eksikli e dayanarak, mücbir sebeplerin, dava açma süresini etkilemeyece i ileri sürülemez. Bu nedenle mücbir sebeplerin, dava açma sürelerini de durdurmas gerekmektedir. Bu tür tart flmalar kökten önlemenin yoluysa dari Yarg lama Usulü Kanunundaki eksikli in kanun koyucu taraf ndan bir an önce giderilmesidir (Karakoç, ss ). Mücbir sebeplerin do urdu u bir baflka hukuki sonuç, vergi cezas kesilmesini önlemesidir. Vergi Usul Kanununun 373. maddesine göre, mücbir sebeplerden her hangi birinin meydana geldi i malumsa ya da kan tlanabilirse vergi cezas kesilmez. Zor durum: Vergi mükelleflerinin ya da sorumlular n n vergi ödevlerini kanuni süre içinde yerine getirmelerini engelleyen ve ödevlerin zaman nda yap lmamas n hakl k lan, bu nedenle ilgiliye vergi yönetimince ek süre verilmesini gerektiren her türlü sebeptir. SIRA S ZDE 8 Zor Durum Mücbir sebeplerin d fl nda sürelerin uzamas na yol açan bir baflka durum, zor durum nedeniyle yükümlülere Maliye Bakanl nca süre verilmesidir. Vergi Usul Kanununda zor durumun tan m yap lmam flt r. Zor durum; vergi mükelleflerinin ya da sorumlular n n vergi ödevlerini süresi içinde yerine getirmesini engelleyen ve ödevlerin zaman nda yap lamamas n hakl k lan her türlü sebep olarak tan mlanabilir. Zor durum kavram, mücbir sebep kavram ndan daha kapsaml d r. Mücbir sebep olarak nitelenemeyecek pek çok neden, vergiye iliflkin ödevlerin zaman nda yerine getirilmesini engelliyorsa zor durum içinde de erlendirilebilecektir. Örne- in; mükellefin annesinin a r bir hastal a yakalanmas mücbir sebep olarak kabul edilemese de vergi yönetimince zor durum say labilir (Öncel-Ça an-kumrulu, s. 120). Ya da miras b rakan kiflinin Türkiye nin de iflik yerlerinde mal varl varsa ve bunlar eksiksiz bir flekilde saptamak veraset ve intikal vergisi beyannamesini verme süresi içinde zor olacaksa, mirasç lar kendilerine ek süre verilmesini isteyebilirler. Maliye Bakanl geçmiflte banka ve benzeri finans kurumlar ndan elde ettikleri menkul sermaye iratlar n do ru olarak beyan edilmesine imkan sa layacak bilgi ve belgelerin, söz konusu kurumlardaki y lmalar nedeniyle temin edilememesini yükümlüler bak m ndan zor durum kabul etmifl ve bu gelirlere iliflkin beyanname verme süresinin uzat lmas taleplerini kabul etmifltir. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun uygulamas bak m ndan zor durum nedeniyle vergi borçlar n ödeme sürelerinin de uzat labilmesi mümkün müdür? Vergi Usul Kanununa göre (m. 17) zor durum nedeniyle ek süre verilebilmesi için: 1. Süre isteyen, kanuni sürenin bitmesinden önce yaz yla istemde bulunmal d r. 2. stemde gösterilen mazeret, süre verecek makam taraf ndan kabule lay k görülmelidir. 3. Sürenin verilmesi halinde verginin al nmas tehlikeye girmemelidir.

15 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 153 Zor durum nedeniyle süre verme yetkisi, ilke olarak Maliye Bakanl na aittir. Ancak, Maliye Bakanl bu yetkisini tamamen ya da k smen mahalli maliye teflkilat na devredebilir. Uygulamadaysa Maliye Bakanl bugüne kadar, yukar da örnek olarak de indi imiz menkul sermaye iratlar na iliflkin özel durum d fl nda, genel olarak yetki devretme yoluna gitmemifltir. Kanunda Maliye Bakanl n n en fazla kanuni sürenin bir kat kadar süre verebilece i belirtilmifltir. Kanuni sürenin bir kat, verilecek sürenin en üst s n r d r. Hiç kuflkusuz Maliye Bakanl olay n özelli ine göre bundan daha az bir süre de verebilir (Özbalc, s. 180). Ölüm Vergi yükümlüsünün ya da sorumlusunun ölümü halinde, bunlara düflen ödevler kanuni ve mansup mirasç lar na geçer (Vergi Usul Kanunu m. 12). Ancak, mirasç lar n ölen kiflinin vergi ödevlerinden sorumlu tutulabilmeleri için miras kabul etmifl olmalar gerekir. Miras reddedildi i takdirde, vergi ödevlerinden sorumluluk da söz konusu olmaz. Medeni Kanunun 606. maddesine göre, kanuni ve atanm fl mirasç lar üç ay içinde miras reddedebilirler. Demek ki vergi ödevlerinden sorumlu tutulacak mirasç lar n kimler oldu unun tam olarak belirlenebilmesi için üç ayl k miras red süresinin geçmesi gerekmektedir. flte, Medeni Kanunun miras n reddiyle ilgili bu kural n göz önünde tutan kanun koyucu, Vergi Usul Kanununun 16. maddesinde ölüm dolay s yla mirasç lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir deme gere ini duymufltur. Bu kurala göre, sözgelimi bir yükümlü May s ay içinde vefat ederse normalde 25 Haziran tarihinde dolan KDV beyannamesi verme süresi, mirasç lar bak m ndan 25 Eylül tarihine kadar uzayacakt r. Ölümün, bildirme ve beyanname verme sürelerini üç ay uzat c etkisi, vergi kanunlar nda bu konuda özel bir düzenleme bulunmamas halinde uygulan r. E er vergi kanunlar nda mükellefin ölümü halinde beyanname verme süresini düzenleyen özel bir kural bulunuyorsa, bu özel kural n uygulanmas gerekir. Bu durumda ayr ca süreye üç ay ilave yap lmas söz konusu olmaz. Örne in; Gelir Vergisi Kanununun 92. maddesinde ölüm halinde, y ll k gelir vergisi beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde verilmesi gerekti i ifade edilmifltir. Görüldü ü gibi kanun koyucu bu hükümde üç ayl k miras ret süresini zaten göz önünde tutmufltur. Bu konuda da bir örnek verelim: Ticari faaliyette bulunan bir yükümlü 18 May s 2002 tarihinde ölürse, kanuni mirasç lar n tarihleri aras ndaki döneme (hesap dönemi bafl ndan ölüm tarihine kadar olan dönem) iliflkin gelir vergisi beyannamelerini en son hangi tarihe kadar vermeleri gerekir? Sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar göz önünde tuttu umuzda beyannamenin en son tarihinde verilmesi gerekir. Mansup mirasç : Ölüme ba l bir tasarrufla miras b rakan taraf ndan mirasç olarak atanan kifliye verilen isimdir. Süreleri Uzatan Özel Durumlar Mücbir sebep, zor durum ve ölüm gibi yukar da ele ald m z durumlar, sürelerin ifllemesine engel olan ve sürelerin uzamas na yol açan genel sebepleri oluflturmaktad r. Di er bir deyiflle, verginin türü ne olursa olsun aç klad m z sebepler bütün vergiler bak m ndan sürelerin ifllemesini etkileyecektir. Bunlar n yan s ra çeflitli vergi yasalar nda belli vergiler bak m ndan sürelerin uzamas na yol açan özel sebeplere de yer verilmifltir. Biz bu ünitede bunlar tek tek ele almayaca z. Sadece örnek türünden iki hükme de inmekle yetinece iz.

16 154 Vergi Hukuku Bu tür hükümlerden biri Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinde yer alm flt r. Söz konusu hükme göre, ilke olarak, vergi sorumlular nca belirli bir ayda kaynakta kesilen vergilerin, izleyen ay n 20. günü akflam na kadar muhtasar beyanname ile bildirilmesi gerekir. Ancak, y l sonlar nda tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzat l r. kinci örne imiz de kurumlar vergisi ile ilgili. Normal olarak kurumlar vergisi beyannamesini hesap döneminin kapand ay izleyen dördüncü ay içinde verilmesi gerekir. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanununun 21. maddesine göre, Maliye Bakanl sermaye flirketleri d fl nda kalan kurumlar n beyanname verme süresini uzatmaya yetkilidir.

17 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 155 Özet AMAÇ 1 AMAÇ 2 Vergi hukukunda süreler nas l s n fland r l r? Vergi hukukunda süreler, süreyi koyan organ aç - s ndan s n fland r ld nda kanuni süreler, idari süreler ve yarg sal süreler olmak üzere üç grupta toplanabilir. Sürelerin hukuki nitelikleri aç s ndan yap lan s n fland rmada, öngörülen süreye uyulmamas durumunda do acak hukuki sonuçlar esas al n r. Bu ay - r ma göre süreleri hak düflürücü süreler, vergi ödevlerine iliflkin süreler, düzenleyici süreler ve zaman afl m süreleri biçiminde s n fland rabiliriz. Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar nelerdir? Süre gün olarak belirlenmiflse ilgili kifliye tebligat n yap ld günü izleyen günden itibaren süre ifllemeye bafllar ve sürenin son günü mesai saati bitiminde süre sona erer. Süre hafta ya da ay olarak belirlenmiflse, bafllad güne son hafta ya da ayda karfl l k gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bitti i ayda, bafllad güne karfl l k gelen bir gün yoksa süre, o ay n son gününün tatil saatinde biter. Sonu belli bir günle belirlenen sürelerde süre, o günün tatil saatinde biter. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Ancak, sürenin son günü, resmi tatile rastlarsa tatili izleyen ilk ifl gününün tatil saatinde süre biter. Vergi hukukunda sürelerin ifllemesine engel olan AMAÇ 3 nedenler ve sürelerin uzamas na yol açan durumlar nelerdir? Sürelerin ifllemesine engel olan durumlardan ilki mücbir sebeplerdir. Mücbir sebepler, kiflilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, d fl etkiler sonucu meydana gelen olaylar ifade eder. Vergi Usul Kanununda vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede a r kaza, a r hastal k ve tutukluluk, do al afetler, kiflinin iradesi d fl nda belli bir yerde bulunamay fl, defter ve belgelerinin elinden ç km fl bulunmas gibi haller mücbir sebep olarak say lm flt r. Mücbir sebebin meydana geldi i kan tland takdirde sürelerin ifllemesi durur ve mücbir sebep ortadan kalkt ktan sonra süreler kald yerden ifllemeye devam eder. Mücbir sebep niteli inde olmasa bile, zor duruma düflmeleri nedeniyle vergi ödevlerini yerine getiremeyenlere Maliye Bakanl nca kanuni sürenin bir kat n aflmamak üzere uygun bir süre verilebilir. Ölüm halinde de mirasç lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

18 156 Vergi Hukuku Kendimizi S nayal m 1. Sürenin idare taraf ndan belirlenmesi gereken durumlarda asgari süre kaç gün olmal d r? a. 10 b. 15 c. 20 d. 30 e Vergi Usul Kanunu na göre, tarihinde ifllemeye bafllayan bir ayl k süre afla daki tarihlerden hangisinde sona erer? a b c d e Afla dakilerden hangisi mücbir sebeplerden biri de ildir? a. A r kaza b. A r hastal k c. Tutukluluk d. Do al afetler e. flas 4. Ölen kiflinin Türkiye'nin de iflik yerlerinde mal varl - n n bulunmas ve bunlar n saptanmas ndaki güçlükler nedeniyle, idareden veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilebilmesi için ek süre talep eden mirasç lar, bu taleplerini afla daki hukuki gerekçelerden hangisine dayand rabilirler? a. Zor durum b. Mücbir sebep c. Piflmanl k ve slah d. Hatalar n düzeltilmesi e. Böyle bir gerekçe ile ek süre verilemez. 5. Afla daki sürelerden hangisi düzenleyici süre niteli indedir? a. Ödeme emrine karfl 7 gün içinde dava açma süresi b. Piflmanl ktan yararlanmak için vergi fark n n 15 gün içinde ödenme süresi c. Beyanname verme süreleri d. Ödeme emrine karfl aç lan davan n 7 gün içinde karara ba lanmas n öngören süre e. fli b rakmay bildirme süresi 6. Ticari faaliyetle u raflan Bay (Z), tarihinde vefat etmifltir. Bay (X)'in k st dönemine iliflkin gelir vergisi beyannamesinin en son afla daki tarihlerden hangisine kadar verilmesi gerekir? a b c d e Mücbir sebeplerin meydana geldi inin kan tlanmas halinde afla daki sonuçlardan hangisi ortaya ç kar? a. Vergi cezas kesilmez. b. Cezada indirim yap l r. c. Uzlaflma hakk do ar. d. Piflmanl k beyannamesi verilir. e. Vergi borcu sona erer. 8. Afla dakilerden hangisi hak düflürücü süre niteli indedir? a. Yoklama fiflinin 7 gün içinde nezdinde yoklama yap lana gönderilmesi b. Vergi mahkemesinde dava açma süresi c. Piflmanl k beyannamesinin haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilmesi d. Muhtasar beyanname verme süresi e. Fatura düzenleme süresi 9. Ölüm halinde, mirasç lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine kaç ay eklenir? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e Vergi alacaklar n n zorla tahsili aflamas nda uygulanacak sürelerin hesaplanmas na iliflkin kurallar afla daki yasalardan hangisi düzenlemifltir? a. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun b. Vergi Usul Kanunu c. dari Yarg lama Usulü Kanunu d. Gelir Vergisi Kanunu e. Kurumlar Vergisi Kanunu

19 Ünite 8 - Vergi Hukukunda Süreler 157 Yaflam n çinden tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 277 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli- i nde Marmara Bölgesinde 17 A ustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle vergi kanunlar n n uygulanmas na yönelik aç klamalar yer almaktad r. Söz konusu tebli den konumuzu ilgilendiren k sa bir bölümü aktar yoruz. 1. Mücbir Sebep Hali tarihindeki deprem, Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesindeki mücbir sebep hali kapsam na girmektedir. Mücbir sebep hallerinde, mücbir sebebin bafllad tarihle ortadan kalkt tarih aras nda vergi kanunlar nda yaz l süreler ifllememektedir. Ancak, belli bir bölge ya da bölgenin bir k sm n etkileyen yang n, deprem, su basmas gibi genel karakter tafl yan tabii afetlerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bak m ndan mücbir sebep halinin bafllang ç tarihi bilinse dahi sona erdi i tarihin tespiti gerekmektedir. Bu tespit VUK 14. maddesi uyar nca idarece yap lmak durumundad r. Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanl tarihinde bafllayan mücbir sebep halinin ne zaman sona erdi ini ileri bir tarihte belirleyerek duyuracakt r. Depremden etkilenen illerden Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinin merkez ve ilçeleri, Bolu ilinin Düzce, Gölyaka, Gümüflova, Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde depremden zarar görmüfl olsun olmas n mükellefiyet kayd bulunan tüm mükelleflerin, stanbul, Eskiflehir ve Bursa illerinde mükellefiyet kayd bulunan mükelleflerdense sadece depremden zarar gören mükelleflerin mücbir sebep halinin bulundu u kabul edilecektir. Okuma Parças Dan fltay 9. Daire Esas No : 1986/5180 Karar No : 1987/3671 KONU: Mücbir sebebin tahsilat safhas nda da dikkate al nmas gerekti i hakk nda. Davan n Özeti: Davac n n 1979 ve 1980 takvim y llar için ad na sal nan gelir vergisi, mali denge vergisi nedeniyle hesaplanan gecikme zamm n n kald r lmas istemiyle Maliye Bakanl na yapt baflvurunun; mücbir sebeb halinin ancak tahakkuk safhas ile ilgili süreler için uygulanmas mümkün olup, tahsilat safhas ndaki sürelere uygulanmas na olanak bulunmad gerekçesiyle reddedilmesi yolunda Maliye ve Gümrük Bakanl GEL -... say l yaz s yla tesis edilen ifllemin iptali dile ine iliflkindir. TÜRK M LLET ADINA Hüküm veren Dan fltay Dördüncü Dairesince, gere i görüflüldü: 213 say l Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde, tutukluluk halinin vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak mücbir sebeplerden oldu- u, gene ayn Kanunun 15 inci maddesinde de mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmas halinde bu sebep ortadan kalk ncaya kadar sürelerin ifllemeyece- i hükme ba lanm flt r say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 8 inci maddesinde de, hilaf na bir hüküm bulunmad kça bu kanunda yaz l müddetlerin hesaplanmas nda ve tebli lerin yap lmas nda Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanaca belirtilmifltir. Bu durumda aksine bir hüküm bulunmad na göre, Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinde sürelerin iflleme- sini engelledi i kabul edilen mücbir sebeplerin bulunmas halinde Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda yer alan sürelerin de bu sebep ortadan kalk ncaya kadar ifllemeyece inin kabulü gerekmektedir. Uyuflmazl k konusu davada, davac n n gecikme zamm istenen süre içinde cezaevinde bulundu u, s k yönetim komutanl mahkeme karar ile di er tüm belgelerin incelenmesinden anlafl lm flt r. Gecikme zamm, kamu alaca - n n ödeme süresi içinde ödenmeyen k sm na vade gününü izleyen günden itibaren uygulanaca na göre, vade gününde mücbir sebeplerden birisinin bulunmas durumunda vadenin bu sebep ortadan kalk ncaya kadar uzayaca kabul edilmelidir. Mücbir sebep nedeniyle oluflan yeni vade gününde ödeme yap ld anlafl ld ndan hesaplanan gecikme zamm nda isabet bulunmamaktad r. Bu nedenle, davan n kabulüyle, Maliye ve Gümrük Bakanl n n GEL... say l iflleminin iptaline, gününde oybirli iyle karar verildi.

20 158 Vergi Hukuku Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar 1. b Sürenin idare taraf ndan belirlenmesi gereken durumlarda asgari süre 15 gün olmal d r. Yanl fl yan t verdiyseniz, idari sürelere iliflkin bölümü okuyunuz. 2. d Ay olarak belirlenen sürelerde, sürenin bafllad güne (soruda 7 Nisan) son ayda karfl l k gelen günün (yani 7 May s 2004) tatil saatinde süre biter. Yanl fl yan t verdiyseniz Sürelerin Hesaplanmas - na iliflkin bölümü yeniden okumal s n z. 3. e Vergi yükümlüsünün iflas etmesi mücbir sebep olarak kabul edilemez. Yanl fl yan t verdiyseniz Mücbir Sebepler bafll kl bölümü yeniden okuyunuz. 4. a Bu durum mücbir sebep olarak kabul edilemese de zor durum say labilir ve idare taraf ndan ek süre verilebilir. Yanl fl yan t verdiyseniz Zor Durum bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. 5. d Düzenleyici süreler yapt r m olmayan sürelerdir. Ödeme emrine karfl aç lan davalar yarg mercileri taraf ndan kanunda öngörülen süre içinde karara ba lanamad nda hukuken uygulanabilecek bir yapt r m yoktur. Yanl fl yan t verdiyseniz Düzenleyici Sürelere iliflkin bölümü yeniden okumal s n z. 6. b Yanl fl yan t verdiyseniz Ölüm bafll kl bölümü yeniden okuyunuz. 7. a Mücbir sebeplerin sürelerin ifllemesini durdurucu etkisi yan nda ortaya ç kan bir baflka sonuç da vergi cezas kesilememesidir. Yanl fl yan t verdiyseniz Mücbir Sebepler bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. 8. b Dava açma süresi hak düflürücü süre niteli indedir. Çünkü, süresinde dava aç lmad takdirde dava hakk düfler. Yanl fl yan t verdiyseniz Hak Düflürücü Süreler bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. 9. d Yanl fl yan t verdiyseniz Ölüm bafll kl bölümü okumal s n z. 10. b Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun süreler konusunda Vergi Usul Kanununa gönderme yapm flt r. Bu yüzden Vergi Usul Kanunu hükümleri tahsil aflamas nda da uygulan r. Yanl fl yan t verdiyseniz Sürelerin Hesaplanmas bafll kl bölümü yeniden okumal s n z. S ra Sizde Yan t Anahtar S ra Sizde 1 Kanuni süreler ilke olarak kesin sürelerdir. Bu süreler ancak kanunda öngörülen nedenlerle uzayabilirler. Vergi yönetimi ve yarg organlar bu süreleri uzatmaya veya k - saltmaya yetkili de illerdir. S ra Sizde 2 Her ikisi de ayn niteliktedir. Gerek idari süreler gerekse yarg sal süreler, kanunda belli bir ifl için belirlenmifl bir süre olmad ndan idare veya yarg organlar taraf ndan belirlenip ilgililere tebli edilirler. S ra Sizde 3 Düzenleyici süreler, yapt r m olmayan sürelerdir. Bu sürelerin konulufl amac kanun koyucunun geciktirilmesini arzulamad veya belli bir süre içinde bitirilmesini temenni etti i ifller bak m ndan idare ve yarg organlar n n ihmallerine engel olmakt r. S ra Sizde 4 Vergi hukuku aç s ndan 30 gün, 30 gündür; 1 ay da 1ay. kisi farkl sürelerdir. Çünkü hesaplanma yöntemleri farkl d r. Örne in, 29 Mart ta bafllayan bir ayl k süre 29 Nisan da sona erer. Halbuki, ayn tarihte ifllemeye bafllayan 30 günlük sürenin bitifl tarihi 27 Nisan d r. S ra Sizde 5 Uzlaflma isteminde bulunma süresi 30 gündür. Bu süre vergi ve ceza ihbarnamesinin tebli edildi i günü izleyen günden itibaren (soruda ) ifllemeye bafllar ve 30. gün tatil saatinde ( ) biter. Ancak, örne imizde sürenin son günü Cumartesi gününe denk geldi i için, süre resmi tatili izleyen ilk ifl günü sonuna kadar uzayacakt r. Dolay s yla, uzlaflma baflvurusunun 1 Mart 2004, Pazartesi günü tatil saati bitimine kadar yap lmas gerekir. S ra Sizde 6 lke olarak, mücbir sebeplerin mükellefin flahs nda gerçekleflmesi gerekir. mükellefin kanuni temsilcisinin flahs nda gerçekleflmifl mücbir sebeplerin de sürelerin ifllemesine engel olaca kabul edilmektedir. Ancak, muhasebeci ya da mali müflavir mükellefin kanuni temsilcisi de ildir. Bu nedenle, muhasebecinin ya mali müflavirin flahs ile ilgili mücbir sebep, mükellef yönünden geçerli say lamaz.

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU 6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterli in Tan m n yapabilecek, Noterli in Kuruluflu ve Yetki Çevresini aç klayabilecek Noterli in Hukuki Niteli ini anlatabilecek,

Detaylı

KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Soner ALTAfi* Öz: Türk Ticaret Kanunu na göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun,

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı