BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ"

Transkript

1 BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ Raziye ERTAŞ a, Neşe ÖZTÜRK b,* a 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Eskişehir, b Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, * Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 26480, ÖZET Bu çalışmada bir metal sanayii atık su arıtım tesisinin mevcut durumu ele alınmış, optimum krom giderim koşulların belirlenmesi için 2 3 tam faktöriyel deney tasarımı uygulanmıştır. Deneysel çalışmada CaCl 2 ve Al 2 (SO 4 ) 3, başlangıç ph değerleri 6 ve 9 da 7,5 ve 15 g/l lik dozlarda kullanılmıştır. Çöktürücü türü CaCl 2 ve ph değeri 9 olduğu durumlarda % 99 un üzerinde krom giderim verimi elde edilmiştir. Çöktürücü türü ve başlangıç ph ının giderime etkisinin büyük olduğu gözlenmiştir. Toplam krom için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde alıcı ortam standartlarını (2 mg/l) sağlayacak şekilde daha düşük çöktürücü dozunun belirlenmesine yönelik ilave çöktürme deneyleri yapılmıştır. Al 2 (SO 4 ) 3 ın 0,3 g/l den daha büyük miktarları, başlangıç ph değerini düşürdüğünden etkin bir giderim olmamıştır. Her iki çöktürücü türü için 0,3 g/l ve 0,15 g/l dozlarda deşarj limiti (2 mg/l) sağlanamamıştır. CaCl 2 ün 0,6-5 g/l lik dozlarında krom giderim veriminin % 90 ın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Deşarj limitinin sağlanması için minimum 0,6 g/l lik CaCl 2 doz uygulamasının yeterli olacağı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Metal Sanayii, Atık Su Arıtımı, Kimyasal Çöktürme, Deney Tasarımı, Krom Giderimi. GİRİŞ Metal sanayii atık suları içerdiği kurşun, krom, kadmiyum gibi ağır metal kirlilikleri nedeniyle, alıcı su ortamlarının kalitesinin bozulmasında önemli bir etken olmakta ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. Bu nedenle ağır metal içeren atık suların mevcut yasal standartlara uygun olarak deşarjları için çeşitli arıtım yöntemlerinden biri ya da birkaçı ile arıtılması gerekmektedir. Çöktürücü olarak yaygın kullanılan kimyasal maddeler; kireç, demir sülfat, alüminyum sülfat, demir III klorür, sodyum hidroksit ve kalsiyum klorür vb.dir. Bunlardan kireç, atık suda çöktürücü olarak davranan kalsiyum karbonat üretir ve diğer çöktürücülerden daha çok çamur meydana getirir. CaO (quicklime) ya da Ca(OH) 2 (hydrated lime) formlarında kuru olarak satılır. Kalsiyum klorür (CaCl 2 ), özellikle atık sulardan fosfat, florür, yağlı atıklar ve krom giderim işlemlerinde kullanılır. Çözünürlüğü yüksek, hazır kalsiyum iyonu kaynağıdır ve ph değerini artırmaz. Yoğun çökelek oluşturma özelliği nedeniyle atık çamur uzaklaştırma işlemlerini kolaylaştırır. Alüminyum sülfat, Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O ise mevcut alkalilik (karbonat, bikarbonat ve hidroksit) ya da fosfat ile çözünmez alüminyum tuzları oluşturur. Suda çözününce asidik koşullar meydana getirir. Sıvı ya da katı şekilde kullanımı; saklama yerine, besleme metoduna ve ekonomiye bağlıdır [1]. Bir metal sanayii kuruluşunda bulunan arıtım tesisinin akış şeması Şekil 1 de görülmektedir. Arıtım tesisi girişinde bulunan toplama tanklarına, kaplama-durulama banyolarının krom, siyanür ve asit / alkali suları, borular vasıtasıyla ayrı ayrı gönderilmekte ve buradan arıtım tesisindeki işleme tanklarına pompalar vasıtasıyla otomatik olarak aktarılmaktadır [2]. Şekil 1 de görülen siyanür işleme tankında, % 15 klorür içeren sodyum hipoklorit ile siyanür siyanata yükseltgenmektedir. Bu esnada sodyum hidroksit ile çözeltinin ph değeri yükseltilir. Optimum ph arasındadır. Elektrotlarla çözeltinin ph ve ORP (yükseltgenme / inirgenme potansiyeli) değerleri sürekli ölçülür.

2 NaOH NaOCl NaOH H 2 SO 4 CaCl 2 FeCl 3 Polielektrolit Siyanür toplama tankı ph ORP Siyanür işleme tankı Yumaklaştırma ph H 2 SO 4 Na 2 S 2 O 5 Nötralizasyon tankı 1 ph 8,0-9,0 Nötralizasyon tankı 2 ph 8,6-9,0 Deşarj Durultma Krom toplama tankı ph ORP Krom işleme tankı Filtre pres Çeşme suyu Çamur toplama tankı Asit/Alkali toplama tankı İmha edilecek katı atıklar Şekil 1. Metal sanayii atık su arıtım tesisi. Tepkime iki aşamalı olup, aşağıda verildiği gibi gerçekleşir: NaCN + NaOCl NaCNO + NaCl 2 NaCNO + 4 NaOH + 3 Cl 2 2 CO NaCl + N H 2 O Krom atık sularının toplandığı krom işleme tankında, çözeltide bulunan altı değerlikli (hekzavalent) krom (Cr 6+ ), sodyum metabisülfit (Na 2 S 2 O 5 ) ile üç değerlikli (trivalent) kroma (Cr 3+ ) indirgenir. Elektrodlarla çözeltinin ph ve ORP değerleri sürekli denetlenir. Tepkimenin hızlı gerçekleşmesi ve tam bir indirgenme olması için ph 2,0-2,5 arasında tutulur, ORP metre ise +300 milivolta ayarlanır. İndirgenme tepkimesi aşağıda görüldüğü gibidir: 4 CrO Na 2 S 2 O H 2 SO 4 2 Cr 2 (SO 4 ) Na 2 SO H 2 O

3 Nötralizasyon ünitelerine siyanür ve krom işleme tanklarında işlem gören atık sular ile asit / alkali çözeltisi gelmekte olup; sülfürik asit, sodyum hidroksit, kalsiyum klorür ve demir 3 klorür ilaveleriyle birinci nötralize tankında ph 8,0-9,0 aralığına, ikinci nötralize tankında ise ph 8,6-9,0 gibi spesifik değere getirilir. Yumaklaştırma ünitesinde; polielektrolit yumaklaştırıcı (flocculant) kullanılarak metal hidroksitlerin yumaklaşması sağlanır. En uygun ph aralığı 7,5-9,0 dur. Durultma ünitesinde; çökelmeye başlayan metal hidroksitler yoğunluk farklılıkları ile çözeltiden ayrılarak çamur toplama tankına gönderilir. Buradan ayrılan arıtılmış temiz su, otomatik ph denetimi yapılarak deşarj edilir. Filtre pres çamurun durultucu içinden dışarıya atılmasını hızlandırmak ve suyunu uzaklaştırmak için kullanılır. Filtre pres çemberlerinde biriken atıklar, kalıplar halinde presten alınarak polietilen torbalara doldurulur ve varillere yerleştirilir. Uygun şekilde tanıtıcı etiketlerle etiketlenir [2]. Deney tasarımı ürünün (sürecin) ilgilenilen kalite karakteristiğine etki eden denetlenebilir değişkenlerin değerlerini sistematik olarak değiştirerek ürün (süreç) verimini etkileyecek değişken değerlerini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Deney tasarımı ile istatistiksel değerlendirme yapılarak, daha az sayıda deney ile daha çok veri elde edilir. Böylece zaman daha etkin olarak kullanılmış olur ve maliyet düşer. Bu çalışmada bir metal sanayii atık suyundan krom giderimi için, kimyasal çöktürme, pıhtılaştırma, yumaklaştırma yöntemleri uygulanmıştır. Yukarıda anlatılan metal sanayii atık su arıtım tesisi krom toplama tankından numune alınarak özellikleri belirlenmiştir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ne (S.K.K.Y.)[3] uygun şekilde atık suyun deşarjının sağlanması için gerekli optimum koşulların belirlenmesine yönelik deney tasarımı çalışması yapılmıştır. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bir metal sanayii arıtım tesisinin krom toplama tankından atık su numunesi alınarak ph, KOİ, AKM, toplam krom, krom VI, kadmiyum, kurşun ve toplam fosfor tayinleri yapıldı (Çizelge 1). Tayinlerde ph metre (Orion 420A), spektrofotometre (Cecil CE4003), termoreaktör (Merk TR620), Merk Spectroquant test kitleri, etüv (WTW Binder), Hassas terazi (Metler AT201), Vakum pompası ve süzme cihazı (Millipore) kullanıldı. Çizelge 1. Atık suyun karakteristik özellikleri. Parametre (Birim) Ölçülen Değer ph 8,01 KOİ (mg/l) 24 AKM (mg/l) 24,7 Toplam Krom (mg/l) 25,65 Krom VI (mg/l) 25,06 Kadmiyum (mg/l) 0,034 Kurşun (mg/l) 0,75 Toplam Fosfor (mg/l) 0,0 Atık suya önce krom indirgeme işlemi uygulandı. Bunun için 65 g/l lik sodyum metabisülfit çözeltisi hazırlandı. ph değeri sülfürik asit ilavesiyle 2,0-2,5 aralığına getirildi ve sodyum metabisülfit çözeltisi ilave edilerek (152,75 mg/l) 300 rpm hızda karıştırıldı. Sonra atık sudaki toplam krom 25,6 mg/l ve krom VI 0,010 mg/l olarak tayin edildi.

4 Krom giderimi için, jar testleri yapılarak kimyasal çöktürme, pıhtılaştırma, yumaklaştırma yöntemi (Heidolph RZR 2102 hızı ayarlanabilir dijital göstergeli karıştırma cihazı kullanılarak) uygulandı. ph ayarı ve kimyasal çöktürme için NaOH çözeltisi kullanıldı. Pıhtılaştırmada stok kalsiyum klorür (120 g/l), alüminyum sülfat (120 g/l) ve polielektrolit (1 g/l) çözeltileri kullanıldı. Pıhtılaştırma için performansı etkileyen üç parametrenin iki düzeyinin dikkate alınacağı, 2 3 tam faktöriyel bir deney tasarımı seçildi. Deney tasarımı için düzeyler Çizelge 2 de, uygulanan deney tasarım matrisi Çizelge 3 de verilmiştir. Çizelge 2. Deney tasarımında seçilen faktörlerin düzeyleri. Düşük düzey (-) Yüksek düzey (+) Çöktürücü türü CaCl 2 Al 2 (SO 4 ) 3 Çöktürücü dozu (g/l) 7,5 15 ph 6 9 Çizelge 3. Uygulanan deney tasarım matrisi. Deney no İşleyimler Çöktürücü türü (a) Çöktürücü dozu (g/l) (b) Başlangıç ph ı (c) Etkiler 1 a o b o c o CaCl 2 7,5 6 Ortalama 2 a 1 b o c o Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O 7,5 6 Türün etkisi 3 a o b 1 c o CaCl Dozun etkisi 4 a 1 b 1 c o Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O 15 6 Tür-doz ikili etki 5 a o b o c 1 CaCl 2 7,5 9 6 a 1 b o c 1 Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O 7,5 9 7 a o b 1 c 1 CaCl a 1 b 1 c 1 Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O 15 9 Başlangıç ph ının etkisi Tür-başlangıç ph ı ikili etki Doz-başlangıç ph ı ikili etki Tür-doz-başlangıç ph ı üçlü etki Buna göre 8 farklı deney iki paralel numune kullanılarak gerçekleştirildi. Her bir deneyde NaOH ile atık suyun ph ı istenilen değere ayarlandı. Pıhtılaştırıcı (kalsiyum klorür / alüminyum sülfat) ilavesinden sonra 30 sn 200 rpm hızda hızlı karıştırma, 30 dk 95 rpm hızda yavaş karıştırma yapıldı. Polielektrolit yavaş karıştırma sırasında ilave edildi. Karıştırma süresi tamamlanınca numune 30 dk çökelmeye bırakıldı. Numunenin berrak kısmı ayrılarak temiz cam kaplara konuldu. Arıtılmış suyun ph, toplam krom, krom VI tayinleri yapıldı. Çizelge 4 de deney koşulları ve gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen veriler görülmektedir.

5 Çizelge 4. Deneysel analiz sonuçları. 1) CaCl 2 dozu: 7,5 g/l, başlangıç ph ı : 6, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l ph (CaCl 2 ilavesinden sonra) 6,2 6,2 Toplam Krom mg/l 1,930 2,180 Krom VI mg/l 0,00 0,022 2) Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O dozu: 7,5 g/l, başlangıç ph ı : 6, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 10,4 10,4 ph (Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O ilavesinden sonra) 3,8 (18 o C) 3,8 (18 o C) Toplam Krom mg/l 22,15 22,40 Krom VI mg/l 0,00 0,00 3) CaCl 2 dozu: 15 g/l, başlangıç ph ı : 6, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 10 10,1 ph (CaCl 2 ilavesinden sonra) 6,1 6,1 Toplam Krom mg/l 1,776 1,414 Krom VI mg/l 0,00 0,016 4) Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O dozu: 15 g/l, başlangıç ph ı : 6, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 10,1 10,1 ph (Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O ilavesinden sonra) 3,7 (18 o C) 3,8 (18 o C) Toplam Krom mg/l 20,20 20,80 Krom VI mg/l 0,00 0,00 5) CaCl 2 dozu: 7,5 g/l, başlangıç ph ı : 9, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 12,5 12,9 ph (CaCl 2 ilavesinden sonra) 8,2 8,2 Toplam Krom mg/l 0,117 0,091 Krom VI mg/l 0,00 0,00

6 6) Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O dozu: 7,5 g/l, başlangıç ph ı : 9, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 13,4 13,4 ph (Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O ilavesinden sonra) 4,0 (18 o C) 4,0 (18 o C) Toplam Krom mg/l 20,95 20,90 Krom VI mg/l 0,00 0,00 7) CaCl 2 dozu: 15 g/l, başlangıç ph ı : 9, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu,ml/l 12,5 13,1 ph (CaCl 2 ilavesinden sonra) 8,0 (20 o C) 8,0 (20 o C) Toplam Krom mg/l 0,067 0,053 Krom VI mg/l 0,00 0,00 8) Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O dozu: 15 g/l, başlangıç ph ı : 9, polielektrolit miktarı: 1,25 mg/l İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 13,1 13,1 ph (Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O ilavesinden sonra) 3,9 (18 o C) 3,9 (18 o C) Toplam Krom 22,10 21,90 Krom VI 0,00 0,00 SONUÇLAR VE TARTIŞMA Bir metal sanayii atık suyundan alınan numunede krom NaOH ile çöktürüldükten sonra Çizelge 3 deki deney planına göre pıhtılaştırma deneyleri gerçekleştirildi. Giriş ve çıkıştaki veriler kullanılarak her bir deney koşulu için toplam giderim verimler hesaplandı. Her iki pıhtılaştırıcı için deney bulguları Çizelge 5 de, deney tasarımı hesaplamaları ise Çizelge 6,7 ve 8 de verilmiştir. Çizelge 5. CaCl 2 ve Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O için atık sudan toplam krom giderim yüzdeleri. Başlangıç ph ı 6 9 CaCl 2 Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O 7,5 g/l 15 g/l 7,5 g/l 15 g/l (1) 92,5 93,1 13,5 21,1 (2) 91,5 94,5 12,5 18,8 (1) 99,5 99,7 18,2 13,7 (2) 99,6 99,8 18,2 14,5

7 Çizelge 6. CaCl 2 ve Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O için deney bulguları. 1 a b ab c ac bc abc 1 92,5 13,5 93,1,1 99,5 18,2 99,7 13,7 2 91,5 12,5 94,5 18,8 99,6 18,2 99,8 14,5 toplam ,6 39,9 199,1 36,4 199,5 28,2 A = y 2 iα =92, , , , , ,5 2 = 76444,47 i α T = 1/n y i 2 = ½ ( , ,2 2 ) = 76439,515 C = Y 2 / N = 900,7 2 / 16 = 50703,78063 A T = 76444, ,515 = 4,955 A C = 76444, ,78063 = 25740,68937 T C = 76439, ,78063 = 25735,73437 *Y çizelge 7 de üçüncü ikili grup toplam ve farkları oluşturularak elde edilen 900,7 değeridir. *N yapılan deney sayısını göstermektedir (2 paralel 8 deney olmak üzere toplam 16). Çizelge deney için ana etkiler ile etkileşimlerin ve bunların kareler toplamlarının hesabı. İşleyişin tanımı İkili grup toplam ve farkları Z 2 D*r Z 2 / D*r İlk İkinci üçüncü ,5 900,7 Y 16 a ,5 463,2-639,7 A , , b 187,6 235,5-305,7 9,7 B 94, , ab 39,9 227, ,7 AB 2, , c 199, ,5 25,7 C 660, , ac 36,4-147,7-7,8-28,3 AC 800, , bc 199,5-162,7 10,3-25,3 BC 640, , abc 28,2-171,3-8,6-18,9 ABC 357, , toplam 900,7 2625, ,734375

8 Çizelge 8. Verilerin değişke çözümlemesi. Değişim kaynağı Serbestlik derecesi Kareler toplamı Alt bölümleme s.d. Kareler ortalaması F (kareler ortalaması/ SE 2 ) A 5576, ,25 (T-C) B 1 5, ,49 işleyimler t-1= ,73437 AB 1 0, ,29 C 1 41, ,65 AC 1 50, ,82 (A-T) BC 1 40, ,59 yanılgı N-t=8 4,955 ABC 2, ,05 genel (N-1) 16-1=15 SE 2 =(A-T)/8 SE 2 = 0, Genel F = ST 2 / SE 2 ( ST 2 = (T-C) / t-1 dir.) F = 3676, / 0, = 5935,87 % 5 düzeyinde aynı serbestlik dereceleri için F değeri 3,5 olduğundan işleyimlerin etki farkları % 5 düzeyinde anlamlıdır. % 95 güven aralığında F değeri tablosuna göre: γ = 0,05, V 1 =1, V 2 =8 için F KRİTİK = 5,32 dir [4]. Çizelge 8 deki F değerlerinden faydalanılarak; 1. Çöktürücü türünün pıhtılaştırmaya etkisi (A); F A = 41293,25 ve F A >F KRİTİK olduğu için çöktürücü türü pıhtılaştırmayı büyük ölçüde etki ile etkilemektedir. 2. Çöktürücü dozunun pıhtılaştırmaya etkisi (B); F B = 9,49 ve F B >F KRİTİK olduğu için çöktürücü dozu pıhtılaştırmayı etkilemektedir. 3. Başlangıç ph değerinin pıhtılaştırmaya etkisi (C); F C =66,65 ve F C >F KRİTİK olduğu için başlangıç ph değeri pıhtılaştırmayı etkilemektedir. 4. Çöktürücü türü ve çöktürücü dozunun pıhtılaştırmaya ikili etkisi (AB); F AB =0,29 ve F AB <F KRİTİK olduğu için çöktürücü türü ve çöktürücü dozunun pıhtılaştırmaya ikili etkisi yoktur. 5. Çöktürücü türü ve başlangıç ph ının pıhtılaştırmaya ikili etkisi (AC); F AC =80,82 ve F AC >F KRİTİK olduğu için çöktürücü türü ve başlangıç ph ının pıhtılaştırmaya ikili bir etkisi vardır.

9 6. Çöktürücü dozu ve başlangıç ph ının pıhtılaştırmaya ikili etkisi (BC); F BC =64,59 ve F BC >F KRİTİK olduğu için çöktürücü dozu ve başlangıç ph ının pıhtılaştırmaya ikili etkisi vardır. 7. Çöktürücü türü, çöktürücü dozu ve başlangıç ph ının pıhtılaştırmaya üçlü etkisi (ABC); F ABC =36,05 ve F ABC >F KRİTİK olduğu için çöktürücü türü, çöktürücü dozu ve başlangıç ph ının pıhtılaştırmaya üçlü bir etkisi vardır. Grafiksel yöntem kullanılarak parametrelerin pıhtılaştırma üzerine tekli ve ikili etkileri Şekil 2-7 de gösterilmiştir. 100 Toplam krom Kalsiyum klorür Çöktürücü türü Alüminyum sülfat Şekil 2. Çöktürücü dozu: 7,5 g/l ve başlangıç ph ı :6 için çöktürücü türünün etkisi. Toplam krom 93, ,8 92,6 92,4 92,2 7,5 15 Çöktürücü dozu (g/l) Şekil 3. Çöktürücü türü: CaCl 2 ve başlangıç ph ı: 6 için çöktürücü dozunun etkisi. Toplam krom ph Şekil 4. Çöktürücü türü: CaCl 2 ve çöktürücü dozu: 7,5 g/l için başlangıç ph ının etkisi.

10 Toplam krom ,5 15 Çöktürücü dozu (g/l) Kalsiyum klorür Alüminyum sülfat Şekil 5. Başlangıç ph ı: 6 için çöktürücü türü ve çöktürücü dozunun ikili etkisi. Toplam krom ph Kalsiyum klorür Alüminyum sülfat Şekil 6. Çöktürücü dozu: 7,5 g/l için çöktürücü türü ve başlangıç ph ının ikili etkisi. Toplam krom ph 7,5 g/l 15 g/l Şekil 7. Çöktürücü türü: CaCl 2 için çöktürücü dozu ve başlangıç ph ının ikili etkisi. Deney tasarımı sonucunda krom giderimi için optimum koşullar: ph: 9, kimyasal madde miktarı: 7,5 g/l, kimyasal madde türü: CaCl 2 olarak belirlenmiştir. Çöktürücü türünün CaCl 2 ve ph değerinin 9 olduğu durumlarda % 99 un üzerinde krom giderim verimi sağlanmıştır. Alüminyum sülfat kullanılan deneylerde ph değerinin 3-4 aralığına kadar düştüğü ve bunun da çökelmeyi engellediği, kalsiyum klorür kullanılan deneylerde ise ph değerinin fazla değişmediği gözlenmiştir. Alüminyum sülfat atık suya ilave edildiğinde hidrolize olduğu ve yüksek dozlarda kullanıldığı için ph değerini çok düşürmüştür.

11 S.K.K.Y. nde verilen 2 mg/l lik toplam krom sınır değerini geçmeyecek şekilde daha düşük çöktürücü dozunun seçiminin yapılabileceği düşünülmüştür. Buna göre, ph değeri sabit tutularak her iki çöktürücü türü için daha düşük dozlarda ilave pıhtılaştırma deneyleri yapılmış olup sonuçlar Çizelge 9 da verilmiştir. Çizelge 9. Dozun etkisinin incelendiği deneylerin sonuçları. a) Çöktürücü türü: CaCl 2, başlangıç ph ı: 9, İlave edilen çöktürücü dozu, g/l 5 3 1,2 0,6 0,3 0,15 İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 11,3 11,3 11,5 11,8 14,6 14,8 ph (CaCl 2 ilavesinden sonra) 9,1 9,2 9,3 9,4 9,0 (20 o C) 9,0 (20 o C) Toplam krom 0,420 0,693 0,980 1,534 2,65 4,05 Toplam krom giderim verimi, % 98,4 97,3 96,2 94,0 89,6 84,2 b) Çöktürücü türü: Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O, başlangıç ph ı: 9, İlave edilen çöktürücü dozu, g/l 5 3 1,2 0,6 0,3 0,15 İlave edilen sodyum hidroksit dozu, ml/l 11,3 11,4 11,8 15,0 15,9 14,6 ph (Al 2 (SO 4 ) 3 ilavesinden sonra) 4,1 4,1 4,3 4,9 (20 o C) 7,8 (20 o C) 8,5 (20 o C) Toplam krom 25,5 21,8 9,4 5,25 3,4 4,0 Toplam krom giderim verimi, % 0,4 14,8 63,3 79,5 86,7 84,4 İlave deneylere göre arıtım tesisinde sınır değerleri sağlayabilmek için ph 9 da minimum 0,6 g/l CaCl 2 dozunun uygulanması gerektiği belirlenmiştir. Şekil 8 de çöktürücü dozu ve türünün toplam krom giderim verimine etkisi görülmektedir. Toplam krom ,15 0,3 0,6 1,2 Çöktürücü dozu (g/l) Kalsiyum klorür Alüminyum sülfat Şekil 8. Çöktürücü türünün ve dozunun toplam krom giderim verimine etkisi.

12 ÖNERİLER Arıtım tesisi girişindeki atık su toplama tanklarına gelen suların değişkenlik göstermesi durumunda tesis performansı azalacağı için düzenli bir şekilde jar testlerinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. KAYNAKLAR 1. U.S. EPA, Chemical Precipitation, Wastewater Technology Fact Sheet, EPA 832-F , Washington, D.C DMP Corporation, 1991, Instruction Manuel, Fort Mill, South Carolina. 3. Anonim, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete, Sayı:25687, 31 Aralık Cuma Montgomery, D.C., Runger G.C., Applied Statistics and Probability for Engeneers, 3.baskı, Editör: Anderson, W., John Wiley & Sons, Inc., Arizona, 2003.

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

DERİ SANAYİNDE KROMUN GERİ KAZANILMASI VE ÜRETİMDE TEKRAR KULLANILMASI

DERİ SANAYİNDE KROMUN GERİ KAZANILMASI VE ÜRETİMDE TEKRAR KULLANILMASI DERİ SANAYİNDE KROMUN GERİ KAZANILMASI VE ÜRETİMDE TEKRAR KULLANILMASI Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (mustafa.ozturk@csb.gov.tr) 1. DERİ SANAYİSİ VE TABAKLAMA ATIK SUYU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Chrome Gleam 3C. Çevre Dostu Üç Değerlikli Krom Kaplama

Chrome Gleam 3C. Çevre Dostu Üç Değerlikli Krom Kaplama Chrome Gleam 3C Çevre Dostu Üç Değerlikli Krom Kaplama Çevreci Proses - Üç Değerlikli Krom Kaplama Chrome Gleam 3C/ 3C Jet Plating İçerik Üç Değerlikli Krom Tanıtımı Üç Değerlikliye Karşı altı Değerlikli

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi 4.17 Fosfatlama Bölgesi İçin Kimyasalları Dozajlama Kostik Soda İçindekiler 1 Dozaj Sistemi... 2 1.1 Açıklama... 2 1.2 Seviye İzleme Aygıtı LSA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

ANYON DEĞİŞTİRİCİ VE ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ANYON DEĞİŞTİRİCİ VE ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ANYON DEĞİŞTİRİCİ VE ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ü. TOPAL *, Ö. SOLAK *, N. KABAY *, M. ARDA *, M. AKÇAY *, M. YÜKSEL * * Ege Üniversitesi,

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı ANKARA 17.10.2002 15702... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2002 / 111 Bakanlığımızın

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKNİĞİ RAPORU 2004 yılında Kontek İnşaat tarafından Khanty Mansiysk Sibirya bölgesinde Buz hokeyi tesisleri kapsamında yapıldı.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal

Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal 1. 1,585 g lık bir deterjan numunesi 100 ml saf suda çözülüyor. Bu numunenin 25 ml si erlene alınıp Mohr metoduyla titre edildiğinde 0,1050 M standart AgNO 3 çözeltisinden 9,40 ml harcanıyor. Numunedeki

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ:

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani sudaki miktarları,

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

1. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ,

1. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ, Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ, ENDOKRİN BOZUCU DİMETİL FİTALATIN ELEKTROKOAGÜLASYON VE ELEKTROKOAGÜLASYON/FENTON PROSESLERİ İLE ARITIMI Burçin Coşkun, Tuğba ÖlmezHancı, Işık Kabdaşlı ve Olcay Tünay

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı