TEHLĠKELĠ ATIK BERTARAFINDA YAKMA TEKNOLOJĠLERĠNĠN UYGULANMASI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLĠKELĠ ATIK BERTARAFINDA YAKMA TEKNOLOJĠLERĠNĠN UYGULANMASI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark 9. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ Ekim 2011 Samsun TEHLĠKELĠ ATIK BERTARAFINDA YAKMA TEKNOLOJĠLERĠNĠN UYGULANMASI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ Ġsmail ÖZBAY 1, Onur ULUDAĞ 2, Ertan DURMUġOĞLU 1 1 ArĢ. Grv., Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Umuttepe, Kocaeli, 2 Y. Müh., ĠZAYDAġ, Solaklar, Kocaeli, ÖZET Günümüzde sanayileģme modern toplumların zorunlu gereksinimlerinden birisidir. Hızlı ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği endüstriyel faaliyetler tehlikeli atık üretimindeki artıģı da hızlandırmaktadır. Özellikle Kocaeli gibi sanayinin yoğun olduğu illerde tehlikeli atık yönetimi, bu maddelerin gerek insan sağlığına gerekse ekolojik çevreye etkilerini en aza indirmek açısından son derece önemlidir. Tehlikeli atık yönetiminde ilk opsiyon atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılmasıdır. Ancak geri kazanımın söz konusu olmadığı durumlarda tehlikeli atık bertarafında kullanılan önemli yöntemlerden birisi yakma teknolojileridir. Kocaeli de tehlikeli atık bertarafı Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi nin Belediye Ġktisadi TeĢekkülü (BĠT) olan ĠZAYDAġ tarafından gerçekleģtirilmektedir. ĠZAYDAġ ta tehlikeli atık bertarafında yakma ve depolama yöntemleri kullanılmaktadır yılında ton atık yakılarak bertaraf edilirken, ton tehlikeli atık ise depolanarak bertaraf edilmiģtir. Yapılan bu çalıģmada, tehlikeli atıkların yakılarak bertarafı incelenmiģtir. Bu amaçla endüstrilerden kaynaklanan yanabilir nitelikteki plastik atıklar, kullanılmıģ yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petro-kimya atıkları, PVC, solvent, boya atıkları, yapıģtırıcı ve yapıģkanlar, arıtma çamurları v.b. tehlikeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak bertarafının gerçekleģtirildiği ĠZAYDAġ ta yapılan uygulamalar irdelenmiģtir. Anahtar Sözcükler: Atık yönetimi, tehlikeli atık, yakma teknolojileri ABSTRACT APPLICATION OF INCINERATION TECHNOLOGIES FOR DISPOSAL OF HAZARDOUS WASTES : IZAYDAS CASE STUDY Nowadays industrialization is a mandatory requirement in modern societies. Industrial activities parallel with the economical development causes increase in hazardous waste amounts. Management of hazardous wastes is essential in order to decrease the harmful effects on human health and ecological environment especially in the industrialized cities such as Kocaeli. Recycling and reuse are the first options in hazardous waste management. Beside these, incineration technologies are also promising when recycling can not be applied. In Kocaeli hazardous waste disposal has been made by IZAYDAS, an economic enterprise belonging to Kocaeli Metropolitan Municipality. Incineration and landfilling methods have been used for hazardous waste disposal in IZAYDAS. In the plant ton waste was disposed by incineration whereas landfilling method was used for ton hazardous waste. In this study incineration technology for hazardous waste disposal have been investigated. With this aim we have examined incineration processes of IZAYDAS, in which hazardous wastes (combustible plastic wastes, used oils, drugs and cosmetic products, petrol-chemical wastes, PVC, solvent, dye, glues, treatment sludge, etc.) and clinical wastes were incinerated. Keywords: Waste management, hazardous waste, incineration technologies 1. GĠRĠġ Hastanelerden yada endüstrilerin kimyasal proseslerinden kaynaklanan zararlı atıkların tamamı tehlikeli atık olarak tanımlanmaktadır. Üretilen atığın özelliklerine bağlı olarak tehlikeli atıklar; patlayıcı, oksitleyici, kolay tutuģan, korozif, enfeksiyon yoluyla bulaģabilen, mutajen, tahriģ edici, toksik yada konserojenik etkiye sahip olabilmektedirler (Emek ve Kara,2007). Son yıllarda tehlikeli atıkların hem sınırları aģan taģınımları hem de halk sağlığına olan etkilerinden dolayı bu atıkların yönetimi tüm dünyada önem kazanan araģtırma konularından birisi olmuģtur (Duan ve diğ.,2008). Tehlikeli atık yönetimi, fiziksel ve kimyasal yapıları, biyolojik ve ekolojik etkileri, taģınımları ve dirençlikleri farklılıklar gösterdiğinden oldukça zordur (Misra ve Pandey, 2005). Ülkemizde tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeyecek Ģekilde yönetilebilmesi için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Karayolu ile TaĢınmasına Dair Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresine Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Pil ve Akümütatörlerin Kontrol Yönetmelikleri çıkarılmıģtır. Yürürlükte bulunan bu yönetmeliklerle sınırlı sayıdaki kaynakların sürdürülebilir olması ve eldeki kaynakların en az zararla korunabilmesi sağlanırken, tehlikeli atıkların toplanması, taģınması ve bertarafı gibi konular ve uyulması gereken sorumluluklar açık bir Ģekilde ortaya konmaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde imalat sanayinden 2008 yılında yaklaģık 1.14 milyon ton tehlikeli atık üretilmiģtir. Ġmalat sanayinden kaynaklanan tehlikeli atıkların bertaraf yöntemlerinin verildiği ġekil 1 den de görüldüğü gibi, bu atıkların % 49 u tesis içi ya da dıģında yeniden kullanılmakta veya geri kazanılmakta iken yalnızca % 11 i yakılarak bertaraf edilmiģtir. 191

2 Tehlikeli Atık Bertarafında Yakma Teknolojilerinin Uygulanması: ĠzaydaĢ Örneği Yakma 1 İşyeri Sahasında Depolama ve Çöplüğe Atılan 5% Düzenli Depolama 35% Yeniden Kullanma/Geri Kazanma 48% ġekil 1: Ġmalat sanayinden kaynaklanan tehlikeli atıkların bertaraf yöntemleri Yakma teknolojileri, yanabilir nitelikteki atıkların azaltılmasında etkili bir yöntem olarak uzun süredir uygulanmaktadır (Hinshaw ve Trenholm, 2001). Tehlikeli atıkların nihai bertarafında depolama yerine yakma teknolojilerinin tercih edilmesi, bir yandan tehlikeli atığın miktarının ve hacminin azalmasını sağlarken diğer yandan atıktan enerji elde edilmesine de imkan vermektedir. Enerji geri kazanımlı yakma sistemleri ile sadece elektrik üretimi durumunda yakıtın kalorifik değerine göre % 20 nin üzerinde verim sağlamaktadır (Tezcakar ve Can,2010). Yapılan bu çalıģmada, Kocaeli de faaliyet gösteren ĠZAYDAġ ta tehlikeli atıkların termal bertarafında yapılan uygulamalar incelenmiģtir. 2. KOCAELĠ DE TEHLĠKELĠ ATIKLARIN BERTARAFI Kocaeli Odası 2010 yılı verilerine göre 2172 sanayi kuruluģunun faaliyet gösterdiği Kocaeli, Türkiye nin en önemli sanayi kentlerinden birisidir. Bu durum bölgede ekonomik kalkınmanın geliģmesini sağlarken, çevresel sorunların da artmasına neden olmaktadır. leģmenin neden olduğu en önemli sorunlardan birisi de tehlikeli atıkların yönetimidir. Kocaeli de oluģan tehlikeli atıkların nihai bertarafı BüyükĢehir Belediyesi nin iktisadi teģekkülü olan ĠzaydaĢ tarafından gerçekleģtirilmektedir yılında kurulan tesiste tehlikeli atıkların bertarafı için ilk yıllarda düzenli depolama yöntemi uygulanırken, 1997 yılından itibaren yakma teknolojileri de kullanılmaya baģlanmıģtır yılları arasında yaklaģık ton tehlikeli atığın bertaraf edildiği tesiste, bunların %97 si yakılarak bertaraf edilirken yalnızca % 3 ü depolanarak bertaraf edilmiģtir. Bu değerlerden de anlaģıldığı gibi tehlikeli atıkların bertarafında büyük çoğunlukla yakma iģlemi tercih edilmektedir. Yakma iģlemi ile bir yandan atık bertarafı gerçekleģtirilirken, diğer yandan da elektrik enerjisi üretilmektedir. Ġncelenen 13 yıllık süreçte yakma tesisinde kwh elektrik üretilmiģ ve kwh ı ulusal sisteme satılarak gelir elde edilmiģtir. Çizelge 1 de konuyla ilgili son iki yıla ait veriler özetlenmektedir. Bu çizelgeden de görülebileceği gibi yılda tonun üzerinde tehlikeli atık yakılarak bertaraf edilirken, en az kwh/yıl enerji geri kazanımı gerçekleģtirilmektedir. Yakma sonrası çıkan kül, cüruf ve filtre pres keki miktarları incelendiğinde, yakma iģleminin kütlesel olarak atık miktarını %70-75 oranında azalttığı görülmektedir. Çizelge 1: Yakma tesisinin girdi ve çıktıları Girdi ve Çıktılar Yakma Tesisine Gelen Atık Miktarı (Ton) Yakma Tesisinde Yakılan Atık Miktarı (Ton) Üretilen Elektrik Miktarı (kwh) Alınan Elektrik Miktarı (kwh) Tüketilen Elektrik Miktarı (kwh) Satılan Elektrik Miktarı (kwh) Çıkan Cüruf Miktarı (Ton) Çıkan Filtre Pres Kek Miktarı (Ton) Çıkan Kül Miktarı (Ton)

3 Özbay ve ark. Tesise gelen tehlikeli atıkların sektörel dağılımları ise ġekil 2 de verilmiģtir. Yakma tesisine en fazla taģıt araçları sanayinden atık geldiği bunu ilaç, kozmetik v.b. kimyasal maddeler ile çeģitli petrol ve kömür ürünleri takip ettiği görülmektedir. Depolama yöntemi ile bertaraf edilen tehlikeli atıkların kaynakları ise ġekil 3 te gösterilmektedir. Depolanan tehlikeli atıklar arasında en büyük payı %43 ile ĠZAYDAġ taki yakma iģlemleri sonucu oluģan tehlikeli kül ve cüruf oluģturmaktadır. de kullanılan kimyasal maddelerin ise %19 u depolanarak bertaraf edilmiģtir. ĠzaydaĢ Diğer 18% de Kullanılan Kimyasal Maddeler 6% Diğer Kimyasal Maddeler (Ġlaç, Boya, Kozmetik vb.) 16% Pertol Rafineri ve ÇeĢitli Petrol Türevleri Kamu Kurumları 5% ÇeĢitli Petrol ve Kömür Ürünleri 14% Diğer Ġmalat 3% Diğer Üretim TaĢıt Araçları 23% Demir DıĢı Metaller Ana Kauçuk Ürünleri 3% Demir ve Çelik Ana 4% ġekil 2: Tehlikeli atık yakma tesisine gelen atıkların sektörel dağılımı (2010) ĠzaydaĢ 43% Diğer 9% de Kullanılan Kimyasal Maddeler 19% Diğer Kimyasal Maddeler (Ġlaç, Boya, Kozmetik vb.) 7% Pertol Rafineri ve ÇeĢitli Petrol Türevleri 5% Kamu Kurumları 1% TaĢıt Araçları 6% Demir DıĢı Metaller Ana 8% Cam ve Cam EĢya 1% Demir ve Çelik Ana 1% ġekil 3: Tehlikeli atık depolama tesisine gelen atıkların sektörel dağılımı (2010) Bertaraf edilecek tehlikeli atıklar yakma öncesinde özelliklerine göre farklı Ģekillerde depolanmaktadır. Katı ve macunumsu atıklar 2500 m 3 kapasiteli bunkere alınırken, yanabilir nitelikteki sıvı atıklar 50 m 3 kapasiteli 4 adet tankta, sulu sıvı atıklar yine 50 m 3 kapasiteli 2 adet tankta, özel sıvılar 2 adet mobil konteynerda ve fıçı içerisinde gelen katı, sıvı, toz ve macunumsu atıklar ise 7500 fıçı kapasiteli depolama sahasında depolanmaktadır yılları arasında ĠZAYDAġ ta yakılarak bertaraf edilen tehlikeli atıkların türlerine göre dağılımları ġekil 4 te verilmektedir. Bu Ģekilden de görülebileceği gibi, bir yılda yakılarak bertaraf edilen tehlikeli atıkların tonu katı atık, tonu yanabilir sıvı atıklardır. 193

4 Yakılarak Bertaraf Edilen (ton/yıl) Tehlikeli Atık Bertarafında Yakma Teknolojilerinin Uygulanması: ĠzaydaĢ Örneği Katı Atık Fıçı Besleme Klinik Atık Özel Sıvı Sulu Sıvı Yanabilir Sıvı Tehlikeli Atık ġekil 4: Yakılarak bertaraf edilen tehlikeli atıkların türlere göre miktarı 3. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Tehlikeli atıklar farklı yakma teknolojileri ile bertaraf edilebilmektedir. Yapılan bu çalıģmada tehlikeli atıkların döner fırın yakma teknolojisiyle bertarafının gerçekleģtirildiği ĠZAYDAġ taki uygulamalar incelenmiģtir. Mayıs 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri gözetiminde yakma tesisi kapasite artırımı amacıyla deneme yakması gerçekleģtirilen tesiste, deneme yakması sonrası alınan numunelerin analizleri sonucunda yakma tesisinde katı atık besleme kapasitesinin % 50 arttırılması ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde bertaraf yöntemi D10 Yakma (Karada) olan yöntemin geri kazanım iģlemi R1 Enerji üretimi amacıyla baģlıca yakıt olarak veya baģka Ģekilde kullanma olarak değiģtirilmesi uygun görülmüģtür. Buna göre tesisin atık yakma kapasitesi ton/ yıldan ton/yıla yükselmiģtir. Tesisin dizayn parametrelerine göre 3750 kg/saat katı atık, 2400 kg/saat sıvı atık bertarafı gerçekleģtirilirken 5,2 mw elektrik üretimi sağlanabilmektedir Atıkların Kabulü Tesise kabul edilen tehlikeli atıklar tartılarak, numuneleri alınmakta ve analizleri yapılarak yanma özellikleri belirlendikten sonra uygun ara depolama alanında depolanmaktadır. Laboratuvar tarafından yapılan analizler ıģığında uygun menüler oluģturularak yakma tesisine besleme iģlemi gerçekleģtirilmektedir. Besleme iģleminden önce yanma verimini arttırmak ve besleme kolaylığı sağlaması için tesise gelen büyük ambalajlı atıklar parçalayıcıdan geçirilmektedir. Analizler sonucu diğer atıklar ile karıģtırıldığında reaksiyon veren, kirlilik parametreleri yüksek olan sıvı özellikteki atıklar, özel sıvı istasyonundan diğer atıklara karıģtırılmadan yakma fırınına verilerek bertaraf edilmektedir. Fıçı sahasında depolanan katı ve toz özellikte olup da diğer atıklar ile karıģtırıldığında reaksiyon veren, kirlilik parametreleri yüksek olan atıklar ise ambalajları ile birlikte yakılmaktadır Yakma ĠĢlemi Tehlikeli atıkların bertarafı döner fırın ve dikey bir son yakma odasından oluģan iki adımlı yakma sistemiyle gerçekleģtirilmektedir. Katı ve sıvı formdaki endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki plastik atıklar, kullanılmıģ yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC, solvent, boya atıkları, yapıģtırıcı ve yapıģkanlar, arıtma çamurları v.b. tehlikeli atıklar bu tesiste yakılarak bertaraf edilmektedir. Döner fırının boyutları 12 m uzunluğunda ve 4.2 m 2 çapındadır. Yakma sıcaklığı bu bölgede yaklaģık o C aralığında olup, atıklar ortalama dk aralığında alıkonma süresiyle yakılmaktadır. Döner fırında yakma sonucu oluģan cüruf, döner fırın ve son yakma odasının birleģim yeri altından ıslak curuf konteynerına alınmakta ve yapılan analiz sonuçlarına göre depolama alanlarında depolanmaktadır. Atık ısı kazanının buharlaģtırıcı bölümünden alınan küller, ıslak kül konveyöründe toplanarak, analiz sonuçlarına göre düzenli depolama alanlarının ilgili lotunda depolanarak bertaraf edilmektedir. Atık ısı kazanının kızdırıcı ve ekonomizer bölümlerinden alınan uçucu küller ise kül silosunda depolanır. Uçucu küller, içerdikleri ağır metallerin çözünmeyen bileģiklere dönüģtürülmesi için, ön iģlemden geçirilmek üzere Fiziksel-Kimyasal Arıtım Ünitesi ne gönderilir. Uygulanan ön iģlem sonucunda depolama kriterlerini sağlayan uçucu küller, filtre pres keki formuna getirilerek depolama alanlarının ilgili lotunda depolanarak bertaraf edilmektedir. Ġkinci adım yakma iģlemi ise 12 m yüksekliğinde ve 4.1 m 2 çapında dikey son yakma odasında gerçekleģmektedir. Bu ünite, tehlikeli organik maddelerin tamamiyle imha edilmesini sağlayan, bağımsız kazan ve fanlarla donatılmıģ ilave bir yakma odası olarak görev yapmaktadır. Döner fırında üretilen gazlar, kül söndürme 194

5 Enerji (kwh) Özbay ve ark. odasının buharları ve bazı sıvı atıklar bu dikey bacada o C sıcaklıkta en az 2,5 saniye alıkonma süresiyle yakılmaktadır. Yakma iģlemleri sonrası oluģan hava kirletici gazların arıtımı gerçekleģtirilmektedir. Hava kirleticileri kontrol sistemi olarak, bir elektrostatik çöktürücü ve 2 adımlı venturi gaz temizleme ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca bu sistemlere ilaveten özellikle dioksin ve furan gibi organik gazların giderilmesi için aktif karbon birimi inģa edilmiģtir. Atık ısı kazanı çıkıģında sıcaklığı 180 o C 200 o C ye düģen ve içindeki büyük toz partiküllerini bırakan atık gaz, elektrostatik filtreden geçirilerek etkin bir toz ayrım iģlemine tabi tutulmaktadır. Elektrostatik çöktürücüde % 99,63 verimle partikül kontrolü sağlanmaktadır. Elektrostatik çöktürücüden çıkan gazlar ventüri gaz temizleme ünitesine girer. Gaz temizleme ünitesinde HCl, HF ve ağır metaller, elektrostatik çöktürücüden kaçan ince partikül maddelerle birlikte asidik (ph 1 ve 2 aralığında) bir ortamda bertaraf edilmektedir. Burada ikinci aģamada ise püskürtmeli yıkama iģlemi gerçekleģtirilir. Burada yıkama suyu kullanım oranı saatte yaklaģık 170 m 3 tür. Bu iģlemden sonra baca gazları nötralizasyon, oksidasyon ve absorbsiyon bölümlerinden oluģan kireç püskürtmeli yıkayıcıya geçer. Burada SO 2, organik gaz ve diğer kalan kirleticilerin giderimi için sisteme giren gazlar kireç sütü çözeltisiyle yıkanır. Son olarak, buradan çıkan gazlar dioksin-furan kontrol ünitesinden geçirilmektedir. Fiziksel ve kimyasal olarak arıtılan o C sıcaklıktaki gaz, emme fanı aracılığı ile tesis bacasından atmosfere verilmektedir. Gaz arıtma ünitelerinden kaynaklanan atıksular ise kimyasal arıtma ile arıtılmaktadır Yakma ĠĢleminden Enerji Geri Kazanımı Atık miktarının azaltılmasında önemli teknolojilerden biri olan termal yöntemlerin en önemli faydalarından birisi de enerji geri kazanımı sağlamasıdır. Son yakma odasından gelen 1050 o C 1250 o C deki atık gaz, soğutma amacıyla 2500 m 2 ısıtma yüzeyli atık ısı kazanına girmekte ve 180 o C 200 o C de çıkmaktadır. Bu iģlem sırasında atık ısı kazanında 350 o C sıcaklık ve 40 bar basınçta, max. 27,1 ton/saat buhar üretilmektedir. Üretilen buhar Türbin- Jeneratör Ünitesi ne gönderilerek max. 5,2 MW elektrik üretimi gerçekleģtirilmektedir. Üretilen elektrik enerjisi ile tesis ihtiyacı karģılandıktan sonra kalan kısım ulusal sisteme satılmaktadır yılları arasında yakma tesisinde üretilen, tüketilen, ulusal sisteme verilen ve ulusal sistemden alınan enerji miktarları ġekil 5 de verilmektedir yılı içerisinde ton yakılan bu atıklardan, kwh elektrik enerjisi üretilmiģtir. Bunun kwh ı tesiste kullanılmıģ, kwh ı ulusal sisteme satılmıģ ve kwh elektrik satın alınmıģtır. Elde edilen bu veriler enerji geri kazanımlı yakma teknolojilerinin atık bertarafında önemli seçeneklerden biri olduğunu göstermektedir Üretilen Tüketilen Ulusal Sisteme Verilen Ulusal Sistemden Alınan Yıl ġekil 5: Yakma tesisinde üretilen ve tüketilen enerji verileri 4. SONUÇLAR Teknolojik geliģimde önemli bir rolü olan sanayileģme tehlikeli atık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olmuģtur. Yeniden kullanımı yada geri dönüģümü mümkün olmayan tehlikeli atıkların bertarafında en yaygın olarak kullanılan yöntemlerin düzenli depolama ve yakma teknolojileri olduğu görülmektedir. Kocaeli de tehlikeli atıkların bertarafının gerçekleģtirildiği ĠZAYDAġ ta gelen atıkların % 97 si yakılarak bertaraf edilerek %70-75 aralığında atık azaltımı gerçekleģtirilmiģtir. Yakma iģleminde karģılaģılan en önemli sorun oluģan gaz ve toz kirleticilerin bertarafıdır. Tehlikeli atıkların yakılması sırasında çok zararlı gaz ve toz kirleticiler oluģabilmektedir. Dolayısıyla yakma tesisinin çıkıģında mutlaka partikül madde ve gaz arıtım sistemleri bulundurulmalıdır. Ġncelenen tesiste oluģan partikül madde ve 195

6 Tehlikeli Atık Bertarafında Yakma Teknolojilerinin Uygulanması: ĠzaydaĢ Örneği gazların arıtımı elektrostatik filtre, ventüri yıkayıcı, kireç püskürtmeli yıkayıcı ve dioksin ve furan gibi kirleticilerin tutulması için aktif karbon ünitesiyle gerçekleģtirilmektedir. Yakma iģleminin önemli bir avantajı da enerji geri kazanımıdır yılında yakılan ton atık baģına 649 kwh elektrik enerjisi üretilmiģtir. Elde edilen sonuçlar atık bertarafında enerji geri kazanımlı yakma teknolojilerinin önemli bir seçenek olduğunu ortaya koymaktadır. KAYNAKLAR Duan, H., Huang, Q., Wang Q., Zhou, B., Li, J. (2008) Hazardous waste generation and management in China: A review, Journal of Hazardous Materials Vol:158, Emek E., Kara B.Y. (2007) Hazardous waste management problem: The case for incineration, Computers & Operations Research Vol:34, Hinshaw,G.D., Trenholm, A.R. (2001) Hazardous waste incineration emissions in persoective, Waste Management Vol: 21, Misra,V., Pandey,S.D. (2005) Hazardous waste, impact on health and environment for development of better waste management strategies in future in India, Environment International Vol:31, Tezcakar, M., Can, O. (2010) Atıktan enerji eldesinde termal bertaraf teknolojileri, 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, , 4-5 Kasım, 2010, Ġstanbul. URL 1, ĠZAYDAġ Ġnternet sitesi, 2010 Yıllık Faaliyet Raporu,

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği

Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği Fatih Saltabaş, Yavuz Soysal, Şenol Yıldız, Vahit Balahorli İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 1 2 3 4 T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 5 6 7 8 9 10 ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 11 12 13 14 15 (06.12.2012 Tarihli 3. Taslak Versiyon)

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri

Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri Fatih SALTABAŞ, Bekir TOMBUL, Mehmet Ziya YAZGAN, Fatih YÜKSEL İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme A.Ş. Şişli, 34379, İstanbul. E-posta:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği *1 Faruk Oral ve 2 Rasim Behçet 1 Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye 2 İnönü

Detaylı

Sigma 3, 132-140, 2011

Sigma 3, 132-140, 2011 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi MEDICAL WASTE MANAGEMENT IN GAZİANTEP Sigma 3, 132-140, 2011 Öznur AYDOĞAN* 1, Gamze

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESĠSLERĠNDE UYGULANABĠLECEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ

KATI ATIK BERTARAF TESĠSLERĠNDE UYGULANABĠLECEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ KATI ATIK BERTARAF TESĠSLERĠNDE UYGULANABĠLECEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI: ĠZAYDAġ ÖRNEĞĠ Bilge Özbay 1, Ġsmail Özbay 1, Bircan Soysal 2,Onur Uludağ 2 1 Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

AyĢe Esin BAġKAN. Uzman Çevre Yüksek Mühendisi. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı. Denizli - 2010

AyĢe Esin BAġKAN. Uzman Çevre Yüksek Mühendisi. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı. Denizli - 2010 ZEYTĠNYAĞI ĠġLETMELERĠNĠN ATIKLARI VE DEĞERLENDĠRĠLME YOLLARI AyĢe Esin BAġKAN Uzman Çevre Yüksek Mühendisi T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli - 2010 ZEYTĠNYAĞI ĠġLETMELERĠNĠN ATIKLARI VE DEĞERLENDĠRĠLME

Detaylı

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ ARAŞTIRMA MAKALESİ KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ Naim SEZGİN*, H.Kurtuluş ÖZCAN*, Kamil VARINCA**, Mehmet BORAT* * İstanbul

Detaylı

Sigma 27, 49-59, 2009

Sigma 27, 49-59, 2009 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Araştırma Makalesi / Research Article HOSPITAL WASTE MANAGEMENT IN TRABZON Sigma 27, 49-59, 2009 Osman ÜÇÜNCÜ* 1, Elif YAZICI

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE)

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE) Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 410 GüncelleĢtirme Sayısı: 01 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR... 7 ġekġl LĠSTESĠ... 9 TABLO LĠSTESĠ...13 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...17 EXECUTIVE SUMMARY...47 1. GĠRĠġ...73 1.1. Su Çerçeve Direktifi

Detaylı

TEDAVĠ KURUMLARI ve YATAK KAPASĠTELERĠ

TEDAVĠ KURUMLARI ve YATAK KAPASĠTELERĠ Sayıları Sayıları TEDAVĠ KURUMLARI ve YATAK KAPASĠTELERĠ Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlarına GöreDağılımı, Sağlık Bakanlığı,2005 795 800 700 600 Yatak Kapasitelerinin Kurum/Kuruluşlara Göre Dağılımı,Sağlık

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil)

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) SARIKAYA ENERJİ MADENCİLİK TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ BAġVURU DOSYASI (Çevresel

Detaylı

Petrol ve Petrol Türevli Gemi Kaynaklı Atıksuların Bertaraf ve Yönetimi: İstanbul Örneği

Petrol ve Petrol Türevli Gemi Kaynaklı Atıksuların Bertaraf ve Yönetimi: İstanbul Örneği Petrol ve Petrol Türevli Gemi Kaynaklı Atıksuların Bertaraf ve Yönetimi: İstanbul Örneği Elif Yılmaz, Mehmet Yetkin, Şenol Yıldız İSTAÇ A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet Gemi kaynaklı

Detaylı

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14 15 Ekim 1999 Izmir, Türkiye Adana/Feke Kuvarsitlerinden ZUccaciye Kalitesinde Cam Kumu Hazırlanması H Akarsu Camış Madencilik A Ş MERSİN M Yıldırım Ç U Muh Mon

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN BKNLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINVI 13 RLIK

Detaylı

Diyarbakır İli Sanayi Raporu

Diyarbakır İli Sanayi Raporu Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hikmet DENİZ 01.09.2010 i Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1 ÖZET SanayileĢmenin baģından sonuna planlanması gereken bir süreç olduğu, bugünkü dünya konjonktüründe

Detaylı

KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR Dr. ¹, Necdet ERDOĞAN², Özgür DEMİRTOLA³ T.C. Çevre

Detaylı