İLERi, Veysel BULUR. insanoğlunuıı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLERi, Veysel BULUR. insanoğlunuıı"

Transkript

1 SALT Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 Clt Say (Eylül 00) Deri Endüstrisi Atksularnn Merkezi Sisten ile Antlabilirliğinin Araştrlmas RIJeriVBulur DERi ENDÜSTRİSİ ATlKSULARININ ME RKE Zi SİSTEM İLE ARITILABİLİRLİGİNİN ARA ŞTIRILMASI Recep Ozet Deri endüstrisi sektörleaden biridir çok Bu kirli atksu İLERi Veysel BULUR Sakarya çalşmada; İli Adapazari Merkez İlçesinde şehir i çinde kalmş deri işletme lerinin Organize Sanayi B ölgesi n e taşnmas linde merkezi gerekmektedir artma Artma tesisi planlanm as tesisi ünite! eri boyutlar kullanlan kimyasa l maddeler atksu miktarlar ve t ks u akteristikleri a havalandrna irdelenniştir havuzu paranetrelerin :tkisi Aktif çamur tesir hacmine simülasyon eden çalşmalar yap l ar ak belirlenmiştir Ayrca Merkezi artna tesisi için KOI AKM ve Debi parametrelerine bağl olarak y a tr m mal i y eti ve i şlet me maliyeti hesaplar yap l m ştr Anahtar Kelimeler: Deri endüstrisi Atksu Merkezi Artma fesisi Maliyet Ahstract Leather l n d ustry is one of the i dustries which are p r od uced the great amount of waste\vater In thhis study; leather industries located Sakarya city Adapazar towncenter in a case transfered to Third Organized plant Industral Estate should dinensions a nounts and centralized treatment be planed Units of treatment plant chemical materials used wastewater Effect of parameters e xamined investmen t and management cost Leather Ind ustry kull a nd ğ ilk elbise türü o larak bilinnektedir Gü nümüzde ise cazibesi sağlanlğ ile pahal giyecekler arasnda yer almaktadr Ayakkab gibi temel giyecekler i nsan o ğlu i çin vazgeçilnezdir Birçok alanda kullanlan deriden i nsanoğlunun uzaklaşmas oldukça zor göünncktedir Bugün gelişen teknolojiler kuuanlarak modern şartlarda deri imalat yaplmaktadr işlenmesinde zamandan tasanllf sağ l anlk ve ekonorrik olma s için değ i şik Deri insanoğlunu kimyasal naddeler kullanlmaktadr Kimyasal naddelerin bir ksm atksuya b ir ksrru ise deri bünyesin de kalmaktadr Atksuya karşan kimyasal maddeler alc ortamda toksik etki yaparak doğal c a nl hayat yok etmekted ir Yer alt s ulanna karşarak çevre ve insan sağlğn olumsuz etkilemektedir Deri endüstrisi en çok kirlilik o luşturan sektörlerden bir i dir Atksular antma tab i tutulmadan alc ortama verilnemelidir [ ] Bu çalşmada; Sakarya İli Merkez Serdivan Beldesi Çark Sanayii Yeni Tabak haneler Çark Deres i kenarnda bulunan deri işletnelerinde anket çalşmas yaplnştr Deri ar tma işletne le rinin hiçbirinde tesisi bulunmamaktadrr Atksular artlmadan Çark Deresine de şarj edilmektedir [5] on voume of ac t i v ated sludge aeration basin has been dett\rnined by In addition simul ation studies acco rdi n g to COD SS and flowrate paraneters for ccntralized treatment plant were be en estima ted Keywords: GİRİŞ oluşt uran Wastevater Centralized Treatment Plant Cost Ha nmaddesi ve Deri Çeşitleri Hammadde ham deridil Deriler küçükbaş ve büyükbaş hayvan d eri te ri olarak gnplandrlabilir Küçükbaş h a yvan lar koyun kuzu keçi ve oğlak büyükb aş hayvanlar ise sğr ve camzclr Bunlarn yan sua az miktarda olmak üzere at katr ve deve derileri ile av ve kürk hayvanlar n n der il eri de işlennektedir Son z a manla r da kürk hayvanclğ yetiştiriciliği dç ya ygnlaşmaktadr ÜlJ<:emizde dini bayramlardan Kurban BayTamnda k eslen hayvanlardan çkan deriler nezbalalardan ve it ha lat yolu ile deri temin edilmektedir Ham d eril er işlenme tarz a r na ve ku ll a n n alan ]arna Bunlardan bazlar g öre çeşitlilik arz etme k tedi r R tleri V S Ü YlühFak Çevre MühBöL Esentepe Bulur Jl Çevre Müdürlüğü Sakarya Kampüsü/Adapazar 95 şunladr [ J

2 Ocri Endüstrisi Atiksuiarnn \terkei SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Artlabilirliğinin Aaştrlmas RİieriVBulur 6Cilt Say (Eylül 00) Har ç h K ö s e le Vidala Rugan Gücleri A) Kromlu Kösele SemikJom K ö s e le KürkSüet Napa Nubuk Yarma Mutondore S a h t iyan Yaketa Sistem ile Glase a) Islatna/Y kana işle mi b) c) Kircçlene Işle n K av ale ta İşlcni d) Deri Endüstrisinin Durumu Der i end üs tr i si bölgelerirllz d en Ege Marmara Akdeniz Ye İç t\nadolu bölgelerinde faaliyet gösterme ktedü Diğer bölgele rde de faaliyette o l an deri işle tmel eri bulunmaktadr Kireç Ciiderme i şlen B) Tabaklana İşlemlei a) Sana İşlcni b) Pklaj ( Sal anu r a) İ ş le ni c) d) e) l) g) IScpilcnc lkronlana) işleni Skna İşlcni Yarna İş le ni Traşlana İ şleni Rctanaj (lisepilerne) Işlen C) Boyana ve Y ağ l ana İş lmleri a) Boyana İşlenl Deri endüstrilerinde işlenmesi bakmn dan ç eş i t li l i k arzeder 74ü V id ala 66s I<ösele 85i elbiseilk de ri 4ü kürksüet 56s n s on deri 9u fiisaj ve 6si diğer deri türleri işlemektedirler İlirnizde bulunan deri iletmelerinde ise Vidala yani ayakkablk deri imalat Yağlama işlemi c) Skna \çna ve Kurutma İşlenleri D) Bitirne (son) işle nlcri a) Tavh:na ve Zmparalana İşleni b) Finsaj ((ilalana) ve Ölç me İ şlemi b) yaplmaktadr [] Sakarva da Deri İşlene T esi sler i Sakarya Kireçlcne İşlemleri III Proseslerde Kullaulan Su Miktarlar İli Merkez İlçesi Çak Sanayi Yeni Tabakhaneler Mevkii Çark Deresi kenarnda 8 adet deri işle me tesisi bulunnaktadr Bu tesislerde büyükba ş hayvan derileri işlenmektedir Az s ayda koyun derileri (post) de işlenebilmektedir Büyiikbaş hayv a nlard an sğr ç oğ unlukl a ay akk ab c in s ine at hayv an derileri yüzlüğünde kullanlan Vidala deri ç e ş i d i i şlen me kted ir Deri end ü s t r i sind e kullanlan sularn hepsi atksuya dönüşmektedir tiikctimi her p rosesde farkl Su oluşnaktadn l kg deri için 8000 l su kulla nlmaktadr Sakarya İ li \c kez İl ç esi Çark Sanayii Yeni Tabakhanclcrde faali yet gösteren GÜNEŞ DERİCİLİK TESiSt bu çal şma için örnek seçilmiş olup büyükbaş hayvan derlerinden s ğr cinsi derileri işlemektedir Tesis deri üretinide kullanlan ekipmanlar itibar iyle teknolojik olnrak son sistem değildir Ancak yan otomatik n ak na lar ya rd n y la deri inalat yapmaya devam etne k tcdr [J J Proses i ş leml eri nde n sepilemede deri ş işnektedi r ve şişen deri belirli bir kalnlkta yarlarak iç ve dş yüz o l ma k üzere iki tür deri ortaya çkmaktadr Yarlan deri iç yüzeyi Yarma deri olarak adlandrlr ve iş eldveni vs yaplmak üzere ilgili kmuluşlar tarafndan alnmakt adr (] Güneş Dericilk Tesi s i nden alnan 4 Proses Akm Şemas bilgilere göre; 000 kg ham derinin işlenebilmesi için proseslerde kullanlan s u miktarlarnn genel proses aşamalarnda su sarfiyat yü z desi ve miktar lan toplarm Tablo de tuzlu Han derinin işlenmesindeki amaç; de riye su d an e tki i eruneyen mikroorganiznalarn t esiriyle çüriiyüp kokm ay an ve k ullanm a amacna göre estetik ve istenen çeşitli özelliklerin kazandnhnas nn sağlanmasdr Deri işl endikt e n soma yumuşak esnek elastik sağlam ve ku l l anm yerlerine göre ç eşitli renk kal nlk ve değişik evsaflarda deri e lde edilne ktedi r Deri endüstrilerinde uygulanan işlemler derinin kullanlacağ yere ve hayvan derisinin tüiine göre f arkl işlenler g erek tir ir verilniştir a blo cenc top am su sar fiyat )lll deen ve miktarlan Su Kullan m Proscsleri Is atna/y ka na Ki rcçlencdc 600 soo (/ 000 kg) 6000 sooo Kieç Giderme PiklaJ Boyama ve Yağlama Fahrika Ykana Deri en düstrisinde ham deri çeşitli pos esl er ve ki m y a s al şlemler sonucunda kullanma el veri şli h a le getiri lm ekte dir Bu proseslerin hepsinde kimyasal mad dele kulla?lnaktadr Derinin kullanm a el v erişl i hale getrl n e s dört aşamada çeşitli işlenler sonucu gerçekleştirilir (] (%) Su Miktar Kavaleta li S epi lcrne II DERİ İŞLEME AŞA\ALARI VE PROSESLERi Su Kullanm ve Kullann Genel Toplarn ton ( l 000 kg) soo l han derinin i s te nilen anaçla kullanlr hale gctrilebilmesi için bi r deri işletmesinde yaklaşk olarak 8 (yaklaşk 40) kat su harcanmakt d r Sakaryada bulunan jşletmelerde kg ham dernn 96

3 SAU Fen Bilimleri Erstitüsü Dergisi Say 6Cilt Deri Endüstrisi Atksularnlll Merkezi Sistem ilc (Eylül 00) Antlabilirliğinin Araştnimas kullanlr hale ge tiril eb ilmesi tespit ed i l mi şti r için 40 su kullanldğ ) ) III KULLANILAN KİMYASAL MADDELER 4) 5) kimy asal maddeler artk laboratuvar koşu llarnda üret i lrnekt en ç karak ticari anaçlar için gizli formüllerle şeki l t enerek elde edilmektedir Deri endüstri sin de imalat yaplacak 000 kg ham d eri için kullanlacak kinyasal maddeler ve kullan m miktarlan Tablo de ve ril miş t ir [] 6) Gününüzde Deri K u llam ldğ Kimyasal Ticari Ad Formülü Miktar NaS 5 Kireçleme c 5 Sodyum Sülfür (Zmk) / llsiyum Ca(OH) tlidroksit (Kreç) (( Prosesler (kg) 5 Deri i le Temas Sü resi 4 st (( S ama Ba7r:sym T 8 Sodytm NaCl 05 o (Tuz) Formik 00 Klorür 0 dk (saamura) Asit HCOOH Sülf\irik t\sit IIS04 Krom Cr(S04) Sü fat Sodyum Bikarbonat Piklaj 5 5 dk 5 5 st 5 75 N a HC0 56 Krom Sülfat Cr(S04) 5 Sodyum NaHC0 4 T oplam Krom 8) Balk Biyodencyi 9) ph 45 st Dolgu Maddeleri Mimoza(toz) st fji yokimyasal Oksijen İht:yac l st Rclugan RE Valeks Bitkise Yağlama Boyana Dolgu( toz) 0ogu(sv) Dolgu(toz) BOis mg/l 0 dk 0 dk 0 dk st Hayvansal KOI mg/ 0 dk Yağlana 4 Oksijen ihtiyac Askda Kat Madde AKM mg/ Yağ ve Gres Sülfür s mg/ J<ron Cr+6 mg/ Toplam Krom mg/ Balk Biyodeneyi IV DEŞARJ EDİLECEI{ ALI CI ORT AM STANDARTL ARI ZSF adet PH IV Su Kirliliği Kontrolü Çalşmalarnda Yasal tarih ve 87 sayl Çevre Kanununa istinaden ç kart lan tari h ve 999 s ay l yaymlanarak yürürlüğe gir en Su K ontrolü Yönetmeliği (SKKY) ni n 7 maddesi ge reği nce ; Deri endüstrilerinin Deşarj izni alm a s gereken endüstrilerden olup Tablo ye dahil Kirliliği olmaktadr benzeri deşarj Sektör olarak; Deri e nd üstrtlerinin standartlar deri atksularnn belirlenerek parametreler aşağya çkanmştr mamulleri ve mamulleri ve alc kirlilik Kompozit benzeri ( saat) 50 Komp o zit NTnure saat) 00 ( değerlerle karşlaştr lmas Tabl o 4 de verilmiştir Gazetede deri Deri Endüstrisi atksu analizleri ve SKKYde standart Dayanaklar Resmi ve Numune st 4 Deri Parametre st Kimyasal Dolup Boyas ZSF (ad e t) en dus trennr at ksu arnn ac or tama deşaj standartl ar Bikarbonat (Soda) (mg/) 56 7) Tablo SKJ(YTablo : st Seoilene Deri endüstrisi için SI<KYTablo : Deri deri namulleri ve benzeri endüstrilerinin atksulannn alc ortama deşaj standart la r adl tabloda saatlik ve 4 nunune kontrollerinde kompozit saat l ik karşlaştnlmasna esas alnacak standat parametre de ğe rleri Tablo de gösteribniştir 0 dk Triopon r IV Alc Ortam Standartlar dk 5 K on Cr+6 ( mg/) 05 Sülfür s (mg/) 5 (NH4)SO Amonyurr S ü l fat GLbrc; Kullanm Yağ ve Gres (ng/l) Bu parametrelerin kontrolü amacyla saatlk ve 4 saatlk kompozit numune al nmak suretiyle analizler yaplr 4 saatlk komp oz t nunune veya günlük çalşma saati toplam boyunca a l na n kompozit numune yl g e ç erl i olan Deşaj izni işlernlerinde uygulannakta olup p e ri yodik kontroller için saatlk kompozit numune alnarak analiz l er y ap l ma kta d r endüstrisinde kullanlan kimyasalnaddeler ve miktarlar Ki m yasa Ad ve ihtiyac BOI5 (mg/) Kimyasal Oksijen i hti y ac KOI (mg/) i\skda Kat Madde AKM (ng/i) Biyokimyasal Oksijen ) T:hlo u RİleriV B lur ortama oluşturan [6]; 97

4 SAU Fen B ilimleri Enstitüsü Dergisi Deri Endüstrisi Atksulannm Merkezi Sistem ilc Antlabilirliğinin Araştralmas 6Cilt Sayt (Ey:c 00) RİI eriv Bu lur Tablo 4 Proseslerden çkan karş aştr mas atksularn analiznin SKKY Tablo ie SKKY SKKY Kanşl< Numune Numune Tablo Tablo VI KiRLiLİK YÜKLERİNİN GİDERİLMESİ k i nyas al maddeleri antmak üzere Atksu içerisindeki Demir içjnde Klorür (Ferri Kl orür) kullanlacaktr Atksu niktarda kireç bul unduğu için yeter l i Kompozit Numune saatl i k Kompozit VIl Sülfür ve Krom için Reaksiyonlar Kimyasal ad kul l anl ac akt r Toplan Krom J 48 havalandrmacia Balk Byodeneyi Para meteler Bivokimvasal İhtiyac 50 Oksijen 805 (mg/) Kimyasal 4 saatlik Oksijen ihtiyac KOI (mg/) Askda Kat Madde AKM (mg/) Yağ ve Gres (mg/i) Sülfit r s (mg!l) K rom Cr+6 ( mg/) (mg/) ZSF PH IV Atksularn ;]rlilik Yükleri Oranlar An h k kullanlnayacaktr ünitelerinin yaplnas Kimyasal ad Krom Izgaralar(Kaba b) Kum ekonomik havalandnc Yüzey havalandnc kullanlarak yaplan ye FeCh 00 ng v e rild iğ i zaman [4] Değerlikli hali Kirleticinin değeri + değerlik li Cr+(S04) S CaS04 sonuçlar suda çözümnez İnce) Tutucu c) Sülfür Giderne Ün i te si d) Dengelene Havuzu e) F l ok l aşt rma (yumaklaştrma) f) Ön Çökeltin Havuzu g) AktifKarbonlu Aktif Ç amur Havuzu h) Son Ç ökeltim Havuzu i) Çamur Yoğunlaştnc Önerilen artma tes isi akm şemas Şek il gösterilni ş t ir sülfat zaten çökelebilen bir b il e ş iktir Ama kireçle reaksiyon gö stere rek krom hidroksit ol arak da çökelmektedir ve FeC + Ca(OII) ve de Yukardaki denklemde; atksu iç in de bulunan lcrom k inyasal ve biyolojik a r tm a) ve yüzey FeC Cr(S04) T Ca( O H) > Cr(OH) alrunaktadr Art m Ü nit e leri ; Sülfat Cr 5 (jniteleri olumlu olarak hem bulunan s 40 ng /l olup % 98 artma ile 9 8 ng/ kal m akta d r ve den geleme havuzuna verildiği takdirde kalan ksn (98 mg s/) hzl kanştnna sonucu FeC ile yaplan temasta gi derilmeye devam edecektir Hzl kar ş t rna da FeCh kullanldğ i ç in tekrar (98 %98 sülfür gideme verimi ile 0 mg/ x ( 0098 ) / 00 0 mg /l ) sülfiir atks uda bulunacağ hesaplannştrr FeCh NaS Ca(OH) HO ve O kimy a sal eks i day ona uğramaktadr ve Eşdeğer Nüfus halinde katalizör verimli Atksularda Eşdeğer Nüfus kişi Hidrolik eşdeğer Nüfus kişi endüstrisinde fiziksel gr/mol %98 artma verimi s ağtan nu ştr edilirse; Deri Artm yöntemi olarak hem olan Kirleticinin değei değerliidi s Sx Na gr/mol V ARITIM T + a So dyu n Sülfiir debi ve BOI kirlilik yük ü olarak ifade etmek yerine atksu debilerinin ve kirlilik yüklerinin kaç kişinin o luşt urduğu kirliliğe eşdeğer o lduğ unu belirtmek daha anlaml olabilir Toplam o l uşa n BOI5 kirl il ik yükü; BOI5 atksuda58 kg BOI5/gün Bir ins ann tek başna ol uştur duğu BOis kirilik yükü 54 gr/kişi gün ve harcadğ debi 00 / kişi gün olarak kabul Endüstriyel at ksulan D eğerlikli ha li > Fe(OH) + CaCl denklemde; ilave edilen demir klorürle atksu i ç i ndeki kireç reaksiyona gi rerek dozajlana maddesi olarak demir hidroksit ol arak çökelen bileşik oluşturur Bu arada kalsiyum klorür tuzu oluşarak atk s u yun tuzlanmasn sağl amakta dr ve bu tuz çökelerek Yukardaki çanurda kalnaktadu F ec l + L de Cr(S04) + H0> ocr Fe(S04) + Cr(OHh Yukardaki denklende demir klorürle atksu içindeki kron sülfat ve 98 su reaksiyona grerek d oz aj l ama maddesi

5 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt Say (Eylül 00) Deri Endüstisi Atksularman Merkezi Sistem ile Artlabilirliğinin Araşt rl mas RİleriVBulur olarak demir sülfat ve çökelen krom hidroksit oluşnaktadr \ Sinülasyon Çalşmasnda Kullanlan Parametre Değerleri VI Deşarj Edilen Atksuyun Standart Değerlerle Karşlaştrlmas Su I<irliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Tablo de bulunan deri endüstrisine ait endüstriyel atksulann alc ortana deşarj standartlar ile yaplacak artma tesisi ile alksular artlarak çkan parametre değerlerinin karşlaştrlmas Tablo 5 de verilmiştir Tablo 5 Önerilen atksu artma tesisi çkş atksularnn SKKY Tablo ile karşlaştrlmas SKKYTablo Ahksu Parametreler Kon!ozit Numune Deşarj Tahmini saatlik 4 saatlik değerleri Biyokinyasal Oksijen İhrivac BO5 (mg/) Kimyasal Oksijen İltiyac K( (mg/i) Askda Kat Madde 5 54 AKM (mg/) Yağ ve Gres (mg/) Sülfür 0 S (mg/) Krom 05 0 <0 Cr6 (mg/) Toplam Kron (mg/) Balk Biyodeneyi 4 4 ZSF PH VII BİYOKİNETİKIUTSAYILARLA BİYOREAKTÖR HACMİ SiMÜLASYON ÇALIŞMASI VIIl Tam Karştrmal Geri Döngülü Biyoreaktör Bağnts Y Sc E Q So V X ( +kd 8c) bağnts kullanlmştr V :Havuz hacmi (m ) Q So X kd y Sc E : Giriş debisi (m/gün) : Giriş BOI5 konsantrasyonu (mg/) : Biyokütle konsantrasyonu (mg/) : Ölün hz sabiti (gün) : Verim sabiti (kg MLSS/kg BOis) : Çanur yaş (gün) : BOis giderme yüzdesi(%) < Atksu analizi ve boyutlandrma sonucunda çkan değerler alnmştr Q : 87 m)/gün So : 784 mg BOI5/l X : 987 mg/ 8c : 6 7 gün E :90% Biyokinetik katsaylar [ ]; kdntin:006 gün Yrnin : 00 kg MLSS/kg BOI5 kdort: 086 gün Yort : 064 kg MLSS/kg BOI5 kdmax: 040 günymax: 080 kg MLSS/kg BOis VII Biyoreaktör Hacmi ile Giriş Kirlilik Yükü Arasndaki İlişki Biyokinetik katsay olarak vetim sabiti (Y) ve ölüm hz sabiti (kd)nin min ort ve max değerleri kullanlmştr Y sabit tutularak kd ye ait nin ort ve max değerler sinüle ediinnştir ve Şekil de verilmiştir Havuz hacminin artma verimi (E o/o) çamur yaş 8c (gün) ve biyokütle konsantrasyonu X (mg/) arasndaki ilişkiler ise Şekil Şekil 4 ve Ş eki 5 de verilmiş tir VI4 Simülasyon Çalşmasnn Değerlendirilmesi Şekil de görülebileceği gibi bi yoreaktör hacmi ile giriş kirlilik yükü arasndaki bağnt doğru orantl olup lineer artş gösternektedir Kir li lik yü künün ar tnas halinde biyoreaktör hacmi de artmaktadr Şekil de Y ve kd nin ortalama değerleri kullanlarak artma verini (E) ile biyoreaktör hacmi (V) arasnda; doğru orantl olduğu görülmektedir ve lineer bir artş izlemektedir Verimin (E) artrlmas halinde havuz hacnu (V) de artmaktadr Şekil 4 de Y ve kd değerlerinin ortalama değerleri kullanlarak çamur yaş (ec) ve bi yoreaktör havuz hacni (V) arasnda; çamur yaşnn 7 O 7 gün arasnda nonlineer ve gün arasnda lineer olduğu görülmektedir Çamuun yaşnn 07 gün üzerinde olmas halinde havuz hacminde küçük hacimlerde büyüne olduğu ancak 7 O 7 gün arasrda olmas halinde ise havuz hacminin ihtiyaç duyulduğu görülmektedir aşr büyük yaplmasna Şekil 5 de ise Y ve kd değerlerinin ortalama değerlerj kullamlarak biyokütle konsantrasyonu (X) ve biyoreaktör havuz hacmi (V) arasnda; bağntda X ile V ters orantl olmas nedeniyle biyokütle konsantrasyonu mg/ arasnda nonlineer ve mg/i arasnda lineer bir azalma bulunmaktadr Biyokütlc konsantrasyonunun artmas halinde havuz hacminin azaldğ göülnektedir Biyokütleyi artrmann havuz hacmi üzerinde fazla bir tesiri olnadğ görülnektcdir 99

6 SAV Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt Sayt (Eylü 00) Deri Endüstrisi Atksulannn Merkezi Sistem ije Aratla bilirliğinin Araşt r lmas Rlleri VBulur VIII İLKYATIRIM VE İŞLETME MALİYETİNİN BELİRLENMESİ Endüstri atksularnn deşarj edilmesiyle alc ortamn yararl k:ullarumna engel olmamas için her bir endüstri kuruluşunun antma tesisi yapmas Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çok büyük yatnmjar gerektirmektedir Her bir endüstrinin daha planlama safhasndayken belirli bir bölgede inşa edilmesi ve atksu karakterlerine bağl olarak bölgedeki tüm endüstriler için merkezi bir artma mn seçilme s i en uygun çözümdür Ülkemizde çevre sorunlarna yol açmayacak veya minirnize edebilecek sanayileşmenin gerçekleştirilmesi ve yatnmlann yönlendirilmesi amacyla Devlet Planlama Teşkilat (DPT) tarafndan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) modeli uygulanmaktadr OSB lerde en uygun artma tesisinin seçilmesi ve hem ilk yatrm maliyeti hemde işletme maliyetlerine Jölgedeki endüstri kuruluşlannn katlm paylannn hesaplanmas son derece önemli ve gereklidir Bu nede:e İlirniz Ferizli İlçesi hudutlarnda planlanan ve yasal işlemlerin yapldğ aşamada bulunan IIIOSB de dei endüstri kuruluşlarnn çalşmalar sürmektedir Böyle bir organize sonucu sana yi bölgesinde yer alnmas halinde oluşacak kirlilik profiline (KOI AKM ve Debi) bağh olarak inşa edilecek artma tesisinin maliyet boyutlarnn belirlenmesi artma tesisi ilk yatrm ve işletme maliyetlerine bölgedeki tüm deri endüstri kuruluşlarmn kathm paylarnn nasl olmas gerektiği tahmini bedeli incelenmiştir VIlll Maliyet Tahmini Vlllll Ilk yatrm maliyetinin hesaplanmas; OSB de merkezi antma tesisi artma fiziksel kimyasal ve biyolojik artm bölümlerinden oluşmaktadr QT87 m /gün QT: Günlük deşarj edilecek debi Milk4 Q0 705 [ O] Milk: İlk yatrm maliyeti($) Milk $ Vll Işletme maliyetinin hesaplanmas; yaplacaktr Merkezi Artma tesisi kutulmas ile birlikte yln 50 günü çalşacaktrr Artna tesisinde elektrik giderinri kimyasal madde ilavesi personel istihdaru amortisman giderleri v b konularda harcama yaplarak işletme maliyeti oluşmaktadr Her bir işletme kendi kirlilik yükleri ve debileri bakmndan katlm pa y ödemek zorundadrlar QT87 m /gün QT: Günlük deşarj edilecek debi Miş Q [ O] Mişl: İlk yatrm mali yeti($/yl) Miş $ /yl VIII Maliyetlere Katlm Paylar Artna tesisine giren KOI ve AKM parametrelerinin değerleri KOI795 mg/ \Ki\f 840 mg/ Artmaya giren günlük toplam KOI ve AKM yükü miktar KOIT 795 o kg /KOI gün AKMT kg /AKM gün Maliyet yaklaşmnda KOI AKM ve debi parametreleri esas alnarak hesaplar yaplmştr Tablo 6 da artnada yer alan proseslerin maliye te olan etkisinin ilk yatrm ve işletme maliyetlei Tablo 7 de KOI AKM ve debinin ilk yatrn maliyetine etkime yüzdeleri ve Tablo 8 de ise KOI AKM ve debinin işletme maliyetine olan etkime yüzdeleri hesaplannuştr Tablo 6 Proseslerin her birinde maliyet yüzdeeri işletme ve ilk yatrm ma ye tl en Maliyet Her bir Her bir Prosesler Yüzde le prosese ait prosese ait n işletme İlk Yatrm (o/o) Maliyetleri Mali ($/yl) işm {$/yl) İYM Pht i aştrma Yumaklaştrma Ön çökeitim Aktif karbon lu aktif çamur Son çökeitim Çamur yoğunlaştnc Belt filtre Toplan Maliyet Not: Sülfür gderim presesi sonradan eklendiği için hesaplamalara konulmamştrr Izgara ve dengeleme havuzu maliyeti ise düşük o lmas nedeniyle dahil edilmemiştir 00

7 Deri Endiistisi Atksularnn \terkezi Sistem ile SAU Fen Bil im leri Enstitüsü Dergisi Antllabilirli ğ i n i n Araştni mass 6Cilt Say (Eyiü 00) RİieriVBulur h b d r yat rm mal I Vetlen ve etlcrne lk Tablo 7 P roses enn er rn e olusan Toplam [lk ; Yat Proses ler M ($/y l) Ön çökeitim Aktif karbon lu aktifçamur çökelt i m Çamur yoğunlaşt nc Belt fltre 88 Toplam etkime yüzdesi Kats (İY\ ) AKJ\ Yatrm Ka ts (İYM) $/yl 050 DEBi Maliyeti) $/yl ( i Ytvf ) (İYM /İYM) 7760 İlk Parametre Dcğerlen $/y l KOI 7495 (MalivetKtsav 88 Toplam Kats İYM l 94 Phtlaştrma Yumaklaşt rma Son al iyet yuz d e en (İYM/İYM) (İYM/İYM) r e l etlc et y ve t e d z e y t l e ablo 8 Pseslerin her bi rinde oluşan işlee al Parametre Ot;ğerleri Toplan fşletme Maliyet Proscsler Ka ts ($/ytl) işm işletme J\a I iy c tj i) T AKM DEBi Kats $/y Kats $/yl (MaliyetKatsay KOI $/y J (İŞM ) (İŞM) 66 (İŞM ) Pht l aş tma Yumakla ştrma kt 0 ::: lr 7 liö m e ç 6 0 n t Aktif karbonlu akti fçamur Son çökeitim Çam; yoğunlaştrc l Beit tiltre O Toplam r ( l / İ Şt İŞM ) ) (ŞM/İŞ!v) ( İ ŞM/ İŞM Toplam etkime yüzdesi ton ham d eri için 40 7 su ha rcanmaktadr; VID Birim kirlilik yüküne düşen ilk yatrm Buna göre günlük oluşan KOI AK\ ve D ebi niktar KOTş 795 maliyeti; A KMiş 840 B iri m KOI maliyeti65 $/kg KOI o DEBi paranetreleri iç i n ödenmesi gereken ilk yatrm ma li yetl eri ; to n ham de r i için 40 n su harcanmaktadr Buna göre günlük oluşan KOI AKM ve Debi miktar KOiiş kg /KOI gün AKM iş kg /AKM gün Qiş40 m /gün Günlük KOI AKt\ ve D E B I parametrelerine b ağl olarak artna tcsisinü iş l eti l m e si için ödemnesi gereken i ş l et ne naliyet i ; KOI AKM I 5 6 DEBİ $/gün 84 $/gün S/gün TOPLAM Günlük KOI AKM ve DE B i parametre lerine bağl olarak artma te s i si y ap rmn da ödenmes i gere ke n ilk yatrr n ma li yet i ; DEBİ 40 TOPLAM hesaplar; Ri lkyatrn40 rna l i ve tne $ $/gün olnaktad r Rişletme $ R : Bi rin KOI gi deme ma hyet in in birim AKJ\ g idenne $ 84 VIII Ilk ya trn ve Işletme maliyetine katl m pay AKM kg /AKM gün Ier b ir işletmenin KOI AKM ve Qiş40 m/gün Birim AKM maliyeti6 5 $/kg AKM m DEB i maliyeti465 $/kg KOI KOI k g /KOI gün + bölümüdür K I işletmeo O S K l i lkyatrmo $ K : Kir leti d kaynağ te ms il eden K O I paranetresinin günlük yük cinsinden değerinin(kg/gün) atksu artma olmaktadr tesisine KOI grş parametresnn günlük VIII Birim kirlilik yükü n e d üşen işletne maliyeti; c ins i nden(kg/gün) değerine bölümüdür B irim KOI mali yeti $/kg KOI K ilkyatrrm0 05 Kişletme0 0 5 K: tems il B irim AKM naliyeti 0 0 $/kg AKM m DEBi mal i y e ti 009 $/kg debi Kirletici kaynağ eden günük yük d eb i n i n (m/gün) atksu artma tesisi girişinde ö lçül e n g ü n l ü k J debye (m /gün) bölümüdür Iler bir işletmenin KOI AKM ve DEB i paranetrelei için ödenmesi gereken i ş letme mal iyetleri; 0 a i lk yatrm 0 a işletme059 a: Toplam KOI etkime yüzdes itopan AK M etkinc yüzde s i

8 Deri E n d ü stisi Atksulannn Merkezi Sistem ile SAU Fen B i l i mleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt Say (Eylül Antlabilirliğinin Araştnlma 00) R i leriv Bulur bişletme;:04 b ilkyatrm 077 b : Toplam debi etkime yüzdesi IişletmeOOS I ilkyatrm 005 I: Her bir işletmetin ortalama işletmeye katlm katsays İşletmenin ödeyeceği ilk yatrm mal iye ti I fop l am i ş l e tme ma l i yeti İlk Yatnm Maliyeti $ $ İşletme maliyeti I Top l am işletme maliyeti Antma tesisinin yl (65 gün) çal ş tğ dkkate alnacak olursa; İ ş letme Maliyeti $/yl 99 $/gün n atksuyu bulunan m ve işleye 40 deri han ton Günde bir iş letmen in antm a te sisini n merkezi olarak yaplmas halinde ilk yatrm v e işletme mal iyet i o larak kanlm paylan Tablo 9 d a veri lmiş t i r Tablo 9 Deri işletmelerinin her birinin i l k yatrm ton ham deri işleyen v e 40 m/gü n atksuyu bul u n a n ve işletme maliyetine katlm paylan tvaiyete Giren Paranetrelerin $ Dağlmlar Rişle me4 7 AKM KO[ 884 ilk yatnm maliyeti (Yatr m RyatLrm4 0 ayatjrnr0 DEBİ Maliyeti ($)Kirlilik yükübiriln aişletme059 bişletme04 K Kl Toplan I 74 o Maliyet) İşletme Maliyeti ( İşletme Maliyeti 59 ($/gün )Kirlilik yükübiim Mal iyet) O S B de buunmas düşünülen deri endüstrisi kuruluşlanndan gide ton ( 000 kg) ham deri iş l e y e n ve 40 m atksu de şarj eden deri işletmesine ait kirletici p ara me trel e r inin (KOI ve AKM) ve debi parametresi dikkate alnarak ilk yatrm ve işletme maliyeti etkine yüzdeleri Tablo O da gösterilmiştir Tablo O Kirletici parametrelerin ilk yatrm ve işletme mal i yeti etkine yüzdelen K irl e tic i Parametre Toplam Işletme M ali ye t ine Etkime Yüzdesi Toplam İlk Yatrm KOI 08 AKM D EBi Maliyet 74 $ 99 $/gün IXSONUÇ Bu çalşnada; deri e ndüstrisinin İlimizdeki durumu ve deşarj edilen atksularn çevreye zarar vermeden! merkezi bir artma ile nasl bir artma ol acağ çalşmas yapln ştr Deri endüstrisinde kullanlan su miktarlan araştnlmştr ve kg ham derinin işlenmesi için 40 ton su kullanldğ tesbit edilmiştir M ali yetin e Etki m e Yüzdesi O 5 byarm077 Ayn zamand a miktarlan ile inc e le nmi ştir kullanlan kimyasal madde l er ve çevreye vemiş olduklan tahribatlar Deri endüstrisi atksularnn merkezi artmaya verilecek anal iz değerleri v e antna sonucunda atksu deşarj mn 87 sayl Çevre Kanunu na bağl olarak ç kartl an Su Kirliliği Kontrolü Y ö ne tme l iği Tab lo standart değerleri ile karş laştrlmas yaplmştr e ndüs trisi nde yaplan ton ( 000 kg) han deri irnal atnda 40 m atksu o luşmaktadr m atksuyun antlabilnesi iç in yaklaşk o larak ilk yatnm ve işle t me maliyeti yönünden masraf Tablo l l de verilmis tir D er i J Tablo J Bir m attksuyun k yat n m ve etme (m ) Ilk Yatrm M al i ye ti 40 ($) 880 Debi 40 ma ryet İşletme Mal i ye ti ($/gü n) Toplan ( $) 0 5 Dikronattaki +6 değerlikli krom düşük konsantasyonlarda bile biyolojik proseslere toksik etki yapar Kroma tannan tolerans çökme özelliğinde olan + değerliidi olma s dr ve artk çamur içinde kalmaktadr + değerlikl i krom; çözeltinin p H sm 8 l Oa yüks e l tme k ve oluşan krom hidroksiti çöktürrnek suret ile uzaklaştrlabilir [ J 475 (ilk ya trm dahil ) (ilk yatrm hariç) 05 (ilk yatnrn hariç) en i nmiştir (il k yatrm dahil) 47 büyük çevre problemi olan sülfiir parametresinin yüksek oluşu nedeniyle sülfürlü atksular n ayn antlmas gerekmektedir Çalşmada s ülfürün 40 mg/i ike n 00 mg/ FeCh katalizörü ile hava oksidasyonu uygulanmas halinde %98 verim elde edilerek 9 8 mg/ ye inmiştir Hzl kanştnada kullanlan demir klörür ile sültür se viyesi 0 mg/i ye Endüstrinin 0

9 SAU fen Bilimleri EnstitüsU Dergisi 6 Cilt Say (Eylül 00) Deri Endüstrisi Atksulannn Merkezi Sisten ile Antla bilirliği nin Araşt r lmas Rİicri V Bu lur Tam karşml geri döngülü biyoreaktör havuzu hacmine tesir eden biyokinetik katsaylarn etkisi incelenmiştir Sakarya İli Ferizh İlçesi hudutlarnda kurulan IIfOSBölgesinin ihtisas sanayi olarak çok kirli olan şletmelerin özellikle deri endüstrisinin taş nnas halinde nerkezi bir atksu artna tesisi planlandğnda işletrnenin oluşturduğu debi KOI ve AKM paranetrelerine bağl olarak ilk yatum pay ve işletmeye katinn paylar hesap edihniştir Ortaana olarak deri endüs ttisinin atksu karakte izasyonu ayn özelliği gösterdiği görülnüştür Ve debiye orantl olarak m atksu için ilk yatrn naliyetinin 47 $ ve işletme naliyetinin 05 $ olduğu tesbit edilmiştir KAYNAKLAR [] ŞEGÜL F Endüstriyel Atksulann Özellikleri ve Artlma Deri Sanayi Atksulannn Özellikleri ve Antrn zmir 989 [] ÇED ve Planl na Genel Müd Çevreyi Öncelilde Etkileyen Baz Sanayiler ve Temel Sektör Faaliyetleri Ankara l 996 [ J Güneş Dericilik Tesisi Ahnet GÜNEŞ ten aluan Bilgiler Sakarya 999 [4] ŞEiJGÖRÜR B Deri Endüstrisi Atk Sularndaki Sülfürün Giderilmesi Üzerine B ir t\raştrma Yüksek Lisans Tezi İstanbul 984 [5] Norm Çevre Mühendisliği ve TicLtdŞti Biga Deri Sanayii Toplu İşyeri Kooperatifi Biga 995 [6 Çevre Bakanlğ Mevzuat Su Kirliliği Konolü Yönetneliği Ankara 995 [7] Çevre Bakanlğ Sakarya Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Verileri Sakarya 999 [8] EROGLU V Atksu Tasfiyesi Ders Notlar [9 EROGLU V Su Tasfiyesi İTÜ İnşFakMatbaas İstanbul 99 5 [ OJ SARIKAY A HZ MERİÇ S YILMAZ E ve TORÖZ İ OSB nde Artma Tesisi Maliyet Tahnini ve Katlm Paylarnn Belirlenmesi\ İTÜ SEndüstriycl Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Eylül İstanbul 996 [] PTI\ARLI) V AKAL SK ve BAŞKAYA HS IFeasibility Studies and Canceptual Design Of Connon Effluent Treatment System For Tanneries in Bursa Leather Organized Industrial Estate Fourth Intenational Synposium On \V aste Management ProblenS in Agro Industries İstanbulTurkey 5 September Bursa 998 r ] İ LERİ R Çevre Biyoteknoloj isi Değişin Yaynlar Sayfa:0809 Adapazar 000 0

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

Harran Üniversitesi Kısa tarihi

Harran Üniversitesi Kısa tarihi Harran Üniversitesi Kısa tarihi 1976 : Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Kuruldu 1978: Dicle Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi, 1984: Dicle Üniversitesi ne bağlı Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

DOSAB ARITMA ÇAMURU YÖNETİMİ

DOSAB ARITMA ÇAMURU YÖNETİMİ DOSAB ARITMA ÇAMURU YÖNETİMİ Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü MURAT İSPA Mak. Müh. DOSAB; Bölgemizde, 13 Nisan 1969 tarihinde Türk Otomobil Fabrikası AŞ nin temelinin atılması ve 1975 yılında Sönmez

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) A. METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1989, 5220 D. B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) sudaki

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 sh. 97-112 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 sh. 97-112 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 sh. 97-112 Ekim 2004 SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NDE ATIKSU KARAKTERİZASYONU VE ARITMA ALTERNATİFLERİ (WASTEWATER CHARACTERİZATİON

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERĐ VE VERĐM DEĞERLERĐNĐN

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı

ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜRETİM PROFİLİ VE ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİK ESASLI KARAKTERİZASYONU

ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜRETİM PROFİLİ VE ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİK ESASLI KARAKTERİZASYONU ARAŞTIRMA SKKD Cilt 14 Sayı 2 sh. 16-22, 2004 ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜRETİM PROFİLİ VE ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİK ESASLI KARAKTERİZASYONU G. Yıldız Töre 1, N. Kuru 2, E. Ubay Çokgör

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 12.3.1989 tarih ve 20106 sayı Kanuni Dayanağı : 2872 S. Çevre Kanunu ile mezkur kanunda ek ve değişiklik Yapan kanun hükümlerine uygun

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant Oya ÖZEL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çağatayhan B.ERSÜ Çevre Mühendisliği

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Burhan Fuat ÇANKAYA Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ Kalınlık : 1,2-25,4 mm Genişlik : 800-1650 mm Bobin Ağırlığı : 10-39 ton Mandrel Çapı : 762 mm Not : Tablolarda belirtilen ÇOLAKOĞLU kimyasal analiz değerleri

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası 11. Cad. B Blok 10100 BALIKESİR/TÜRKİYE Tel : 02662219529 Faks : 02262219530 E-Posta : bcm_cevmer@hotmail.com

Detaylı

Atıksu Miktar ve Özellikleri

Atıksu Miktar ve Özellikleri Atıksu Miktar ve Özellikleri Tasarım Debi ve Yükleri 1 Atıksu Miktarını Belirleyen Faktörler Proje nüfusu Sızma Yağış şiddeti, yer altı suyu seviyesi Sanayi debileri ve değişimi 2 Atıksu debisinin belirlenmesi

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

GRUP: 3231. Kapasite tespiti amacıyla, bu sanayi kolundaki üretim çeşitleri işleme tarzına göre aşağıda yazılı gruplar halinde toplanmıştır.

GRUP: 3231. Kapasite tespiti amacıyla, bu sanayi kolundaki üretim çeşitleri işleme tarzına göre aşağıda yazılı gruplar halinde toplanmıştır. GRUP: 3231 DERİ İŞLEME SANAYİ 1. Sektörün Tanımı: Çeşitli hayvan derilerini çeşitli metodlar kullanarak sepileyen, muhtelif kullanma amaçlarına göre yarı mamul ve mamul deri hazırlayan imalat koluna deri

Detaylı

BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ

BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ Raziye ERTAŞ a, Neşe ÖZTÜRK b,* a 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Eskişehir, 26320 b Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 26480 * Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 09 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 24.01.2015 tarihinde yaptığımız teknik inceleme

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE PROSES SEÇİMİ. Prof. Dr. Ahmet M. Saatçı Marmara Üniversitesi

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE PROSES SEÇİMİ. Prof. Dr. Ahmet M. Saatçı Marmara Üniversitesi İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE PROSES SEÇİMİ Prof. Dr. Ahmet M. Saatçı Marmara Üniversitesi 1 Amaç Türkiye de inşa edilmiş SAT lerinin proses seçimlerini inceleyip, kritiğini yapmak ve ileride inşa edilecek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı