LEKELENMEME HAKKI. Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar (Prof. Dr. Faruk EREM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEKELENMEME HAKKI. Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar (Prof. Dr. Faruk EREM)"

Transkript

1 Lekelenme Hakkı LEKELENMEME HAKKI Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar (Prof. Dr. Faruk EREM) Eyüp KARA Giriş Görsel ve yazılı medyanın yanında internet medyasının da etkin hale gelmesi, sanal ortamda sosyal paylaşımın yaygınlaşması ve iletişim olanaklarının artması, adli olayların toplumun gündeminde daha fazla yer almasına yol açmıştır. Đletişim olanaklarının bu kadar yaygınlaşması, şüpheli/sanık isimleri dahil soruşturmaya ilişkin bilgilerin kolaylıkla topluma ulaşmasını sağlamıştır. Suça ve suç şüphesi altındaki kişiye ait bilgilerin yaygın bir şekilde toplumda yer alması, kişilerin suçlu olduğu ön yargısını doğurmakta, suç şüphesi altındaki kişinin toplum içindeki statüsünü, onur ve şerefini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, ceza soruşturması ve kovuşturmasında kişilerin lekelenmeme hakkı önem kazanmıştır. Lekelenme kelimesi adı kötüye çıkma (1), lekelenmek kelimesi ise, kötü tanınmak (2) anlamına gelmektedir. Lekelenmeme hakkını, suç şüphesi nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişinin bu işlemlerden dolayı onur, şeref ve haysiyetinin zarar görmemesi, toplum içindeki saygınlığının zedelenmemesi, hakkında henüz kesin hüküm verilmemiş kişinin masumiyetine zarar verecek, kişiyi toplum nezdinde mahkum edecek her türlü söz, yayın, haber gibi davranışlardan kaçınma olarak tanımlayabiliriz. Kişi hakkında yürütülen soruşturma ya da kovuşturmanın, lekelenmeme hakkını ihlal etmemesi için adli makamlara önemli görevler düştüğü gibi idari makamlar ve basın-yayın organlarına da önemli görevler düşmektedir. Gerek kamu görevlilerinin gerekse basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesi ile kişilerin lekelenmeme hakkı arasındaki çizgiye dikkat etmesi gerekmektedir. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde lekelenmeme hakkına riayet etmemenin insanların hayatını nasıl karartabileceğine ilişkin bir gazetede yer alan robot resim hayatını kararttı başlıklı şu haber dikkat çekicidir:... Akyıldız ın hayatı, Ümraniye sapığının robot resmine benzetildiği için tutuklanmasıyla karardı. DNA testi sonucu masum olduğu anlaşıldı ama, (1) Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara-2005, 10. Baskı, 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası, sf (tanım kelimelerin mecazi anlamıdır.) (2) Türk Dil Kurumu, sf (tanım kelimelerin mecazi anlamıdır.). 188

2 Eyüp KARA AD. Yıl:2012, Sayı:43, (s.257/266) Akyıldız 28 gün tutuklu kaldı. Gerçek sapık (3)... yakalandıktan sonra cezaevinden çıksa da, Akyıldız ı çoktan tüm Türkiye tanımıştı. Yaşamı altüst oldu. Üç abisiyle inşaatlarda çalışırken, kimse onlara iş vermez oldu. Nişanlanmış, hatta evini döşemişti, terk edildi. Olayın etkisiyle annesi hastalandı. 10 ve 14 yaşındaki yeğenleri okullarında dövüldü, hakaret edildi. Çarşıya çıkamaz, iş arayamaz oldu. Oturduğu sokaktaki çocuklar hâlâ arkasından Sapık Bilal diye bağırıp kaçıyor, bindiği dolmuşlardan Sapık aramızda hareketleriyle dövülerek indiriliyor. Akyıldız, hayatının çekilmez hale geldiğini söyleyip, yaşadığı kâbusu şöyle anlatıyor: Bir damga yedim, kurtulamıyorum. Đnsan içine çıkamaz oldum. Gören sapık diye kaçıyor. Gerçek sapıktan daha çok tanınıyorum. Çoğu zaman açlık eylemi yapmayı düşündüm. Bana bu çektiklerimi nasıl unutturacaklar? Tüm aile düzenim bozuldu, arkadaşlarımı kaybettim. Evlenmeyi hayal bile edemiyorum.... (4) Bu çalışmada, lekelenmeme hakkının diğer haklarla ilişkisine kısaca değinildikten sonra etkin soruşturma, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar, iddianame ve kovuşturma işlemleri ile lekelenmeme hakkı arasındaki ilişki incelenmeye çalışılacaktır. 1) Lekelenmeme hakkının bazı bağlantılı ceza muhakemesi ilkeleri ile ilişkisi 1.a) Lekelenmeme hakkı- soruşturmanın gizliliği ilkesi arasındaki ilişki Soruşturmanın gizliliği başlıklı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 157 nci maddesine göre, Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Soruşturmada gizlilik prensibi, bir taraftan şüphelinin kaçmasını, delilleri karartmasını önleyerek soruşturma işlemlerinin sağlıklı şekilde yürümesini sağlamak; bir taraftan da şüpheliyi korumak için kabul edilmiştir. (5) Bu durum adı geçen maddenin hükümet tasarısı gerekçesinde şu şekilde ifade edilmiştir; Soruşturma evresinin gizliliği, ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak; her şeyden (3) Ümraniye sapığı olduğu iddiası ile tutuklanan daha sonra masum olduğu anlaşılan bir kişinin trajedisi anlatılırken olayın diğer şüphelisinin isminin de belirtilerek hakkında gerçek sapık sıfatının kullanılması dikkat çekici bir durum. (4) Şükran Pekkan; Robot Resim Hayatını Kararttı, Başlıklı Haber, milliyet.com.tr/2003/08/02/ yasam/ayas.html, Erişim Tarihi:27/03/2012 (5) Ergün Güneş Okuyucu; (2010), Soruşturmanın Gizliliği, AÜHFD, 59(2) sf. 246, okuyucu-ergun.pdf, Erişim Tarihi: 27/03/

3 Lekelenme Hakkı önce suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelerde örneklerine rastlandığı üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve suçsuzluk karinesi böylece lafta kalmaktadır. (6) Soruşturma aşamasındaki işlemlerin gizli tutulması, henüz hakkındaki iddialar araştırılmakta olan kişinin saygınlığının ve manevi haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Aksi takdirde, soruşturma sonucunda, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olsa bile kişi çoktan toplum nezdinde mahkum olmuş olabilir. Soruşturmanın gizliliğine önem atfeden kanun koyucu, Türk Ceza Kanununun (TCK) 285 inci maddesi ve Basın Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan düzenlemeler ile soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesini yaptırıma bağlamıştır. 1.b) Lekelenmeme hakkı- masumiyet karinesi arasındaki ilişki Masumiyet karinesi, hakkında soruşturma ya da kovuşturma yürütülen şüpheli ya da sanığın mahkumiyet hükmü kesinleşinceye kadar suçlu sayılmamasını ifade eder. (7) Bu ilke, Anayasamızın 38/3 üncü maddesinde suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz ; Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi nin (AĐHS) 6/2 nci maddesinde bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. şeklinde yer almıştır. Sanıklık kendine özgü bir statüdür, sanık, ne masum ve ne de suçludur, sanığın masum olduğu tahmin edilmektedir (8) ya da şüpheli veya sanık sadece suçlu sanılan kimsedir. (9) Dolayısıyla, masumiyet karinesinde, suç şüphesi altındaki kişinin suçlu sayılamayacağından hareket edilir ve suçlu gibi muameleye tabi tutulmasının önüne geçilmeye çalışılır. Lekelenmeme hakkı ise, bundan daha öte, kişinin toplumsal saygınlık, onur ve şerefinin korunmasını hedefler. Ancak, masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı arasında sıkı bir bağlantı ve geçişkenlik bulunmaktadır. Lekelenmeme hakkının masumiyet karinesinden kaynaklandığı (10) veya lekelenmeme hakkının, masumiyet karinesinin özel bir görünümü ya da unsuru olduğu söylenebilir. Lekelenmeme (6) Osman Yaşar; (2009), Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu, 2. Cilt, Ankara, Seçkin Yayınevi, sf (7) Nur Centel; Hamide Zafer; (2010), Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Bası, Đstanbul, Beta Yayınevi, sf: 152. (8) Centel; Zafer, sf (9) Đlhan Üzülmez; (2005), Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları, TBB Dergisi, Sayı 58, sf. 44, (Erişim Tarihi, 27/03/2012). (10) Centel; Zafer; sf

4 Eyüp KARA AD. Yıl:2012, Sayı:43, (s.257/266) hakkının masumiyet karinesi ile bağlantılı ancak, ayrı ve özel bir hak olduğunu kabul etmek gerekir. 1.c) Lekelenmeme hakkı adil yargılanma hakkı arasındaki ilişki Anayasamızın 36/1 ve AĐHS nin 6/1 inci maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı, davanın yasayla kurulan, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde, silahların eşitliği çerçevesinde, makul sürede ve açık duruşmada görülmesini ifade eder. (11) Savunma hakkı, yargılamanın etkinliği, hakkaniyete uygunluk, avukata erişim hakkı gibi birçok unsuru içerisinde barındıran adil yargılanma hakkına riayet, kişilerin lekelenmeme hakkının korunmasını teminat altına almaktadır. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin adil yargılama ilkelerine uygun yürütülmesi, kararların doğruluğunu sağlayacak ve kişilerin hukuk normlarına aykırı kararlarla lekelenmesinin önüne geçecektir. Adil yargılanma hakkı, şüpheli ve sanıklar için bir hak olduğu kadar yargılama faaliyetini yürüten devlet içinde bir yükümlülüktür. Dolayısıyla, modern ve demokratik devlet, adil ve hakkaniyete uygun şekilde yargılamanın yapılmasını sağlayıcı şartları gerçekleştirmek zorundadır. Toplumun, yargılama faaliyetlerinin adil ve hakkaniyete uygun yürütüldüğüne olan inancı, mahkemelerin verdiği kararlara olan güveni artıracaktır. Bu şekilde, hakkında beraat ya da takipsizlik kararı verilen kişinin üzerindeki tüm şüphelerin kalkması sağlanacak, kişi yargılandım ve aklandım diyebilecektir. Mahkum olan kişinin de gerçekten o eylemi gerçekleştirdiği kabul edilecektir. 1.d) Lekelenmeme hakkı toplumu bilgilendirme ve basın hürriyeti arasındaki ilişki Toplumun, gerek resmi makamlar gerekse basın-yayın organlarınca bilgilendirilmesi, kurumların şeffaflık ve hesap verebilirliğinin sağlanması ve de denetimi açısından bir zorunluluktur. Bu kapsamda, adli olaylar hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve basının adli olayları haber yapması modern toplumun bir gereğidir. Ancak; soruşturma ve kovuşturmaya konu adli olayların haber yapılması ya da adli olaylar hakkında toplumun bilgilendirilmesi suç işleyen kişinin ortaya çıkarılabilmesi için etkili bir araştırma ve soruşturma faaliyetinin yürütülmesi amacı ile medyanın haber verme hakkını kullanma ve kamuoyunu bilgilendirme amacı ve savunma hakkı arasında sürekli bir yarışan (12) ve çatışan menfaat ilişkisini gündeme getirmektedir. Bu çatışma, zaman zaman, şüpheli ve sanıkları daha hüküm verilmeden toplum nezdinde mahkum edebilmektedir. Bu durum TBMM Đnsan Hakları Komisyonu nun Medyada Yer Alan Bazı Haberlerin Masumiyet Karinesini Đhlal Ettiği Đddialarının Araştırılması Đle Đlgili Đnceleme Raporunda şu şekilde ifade edilmiştir: (11) Vahit Bıçak, (2010), Suç Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, sf (12) Ergün Güneş Okuyucu; sf

5 Lekelenme Hakkı Medya yoluyla yapılan kişilik hakkı ihlallerinde en sık rastlanan örneklerden biri mahkeme kararından önce bir kişinin suçlu ilan edilmesidir.... Mahkemeler dışında, hangi kurum olursa olsun bir başka kurum tarafından insanların suçlu -gibi- yansıtılması da masumiyet karinesi ilkesine aykırıdır.... Adil yargılama yükümlülüğü, yargılamanın basın yargılamasına dönüşmesine engel olmak durumundadır. Aksi takdirde yargısız infaz yapılarak, suç şüphesi altında bulunan kişiler suçlu nitelendirilmektedir. (13) Basın yoluyla lekelenmeme hakkının ihlalini önlemek isteyen kanun koyucu, Basın Kanununun 19 uncu maddesi ile hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan ya da görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kimsenin cezalandırılmasını öngörmüştür. Ayrıca, kamu otoritelerinin toplumu bilgilendirme görevi kapsamında verdikleri bilgilerin kişilerin lekelenmeme hakkını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kamu otoritelerine duyulan güven ve kamu otoritelerinin inandırıcılığı da dikkate alındığında, adli olaylara ilişkin verilen bilgilere toplumun inanma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, yürüyen adli olaylara ilişkin bilgi veren kamu görevlileri, toplumun bilgilendirilmesi ve suçla mücadele amacı ile kişilerin lekelenmeme hakkı arasındaki hassas dengeye dikkat etmek zorundadırlar. Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi, Allenet de Ribemont- Fransa davasında, Fransız polisinin en üst rütbeli bazı görevlilerinin basın toplantısında, hiçbir kayıt ya da kısıtlama getirmeksizin, Allenet de Ribemont hakkında cinayetin azmettiricilerinden biri, dolayısıyla o cinayetin suç ortağı olarak bahsetmelerini Allenet de Ribemont un suçlu olduğuna dair beyan kabul etmiş, bu beyanın kamuoyunun Allenet de Ribemont un suçlu olduğuna inanmasına katkıda bulunduğunu ve yetkili yargı meciinde önyargı yarattığını belirtmiş ve bu durumun sözleşmenin 6/2 nci maddesini ihlal ettiğine hükmetmiştir. (14) 2) Etkin soruşturma, soruşturma işlemleri ve kovuşturma bağlamında lekelenmeme hakkı Đnsanların, bir haksızlığa maruz kaldıklarını veya suç unsuru oluşturan bir olay ile karşılaştıklarını düşünmeleri halinde adli makamlara başvurarak şikayet hakkını kullanmalarının önüne geçilmesi düşünülemez. Hatta, önyargılı ve kötü niyetli şikayetler de her zaman mümkündür. Dolayısıyla her insan (13) Medyada Yer Alan Bazı Haberlerin Masumiyet Karinesini Đhlal Ettiği Đddialarının Araştırılması Đle Đlgili Đnceleme Raporu, sf. 8, komisyon/insanhaklari/belge/03_03_2010_medya_raporu.pdf Erişim Tarihi:27/03/2012 (14) Gilles Dutertre, (Kasım-2007), Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, Ankara, sf. 255, (Türkiye de Đnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi Kapsamında yapılan baskı). 192

6 Eyüp KARA AD. Yıl:2012, Sayı:43, (s.257/266) şüpheli sıfatını alma potansiyeline sahip olup bu tehlike ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, soruşturmaların; etkin biçimde ve makul sürede, dürüstlük içerisinde, maddi gerçeğe ulaşma ilkeleri çerçevesinde, adil yargılama kurallarına uygun şekilde tamamlanarak karara bağlanması gerekmektedir. Lekelenmeme hakkı açısından bu gerekliliğin iki yönü bulunmaktadır. Bir yönü, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarla kişilerin şüpheli sıfatından kurtulmaları; diğer yönü ise, bu imkana yargılama mercii önünde sahip olmalarıdır. Kişilerin lekelenmemesi, soruşturma işlemlerinin, belirtilen ilkelere uygun şekilde yürütülmesi ile mümkündür. Etkin bir şekilde yürütülen soruşturma, hakkında yeterli şüphe bulunmayan kişilerle ilgili kamu davası yürütülmesinin önüne geçecektir. Böylece, beraat kararı çıkma ihtimali yüksek olan dosyalar, mahkemelerin önüne gelmeyecek ve kişilerin lekelenmesi önlenecektir. Bu da, ancak, savcılık kurumunun filtre görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Savcılık kurumunun filtre görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi ile erken gelen adalet; kişilerin lekelenmeme haklarının korunmasına, kovuşturma sonunda beraat etmesine rağmen yargılama nedeniyle mağdur olmuş sanıkların mağduriyetinin önlenmesine, cezanın caydırıcılık etkisinin artırılmasına, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasına katkı sağlayacaktır. Ancak, ülkemizdeki rakamlar incelendiğinde adaletin geç geldiği ve beraatla sonuçlanacak bir çok olayın mahkemeler önüne taşındığı görülmektedir. Adalet Bakanlığı verilerine göre; (15) 2004 ile 2008 yılları arasındaki davalarda sanıkların karar türlerine göre dağılımı şu şekildedir: YIL MAHKUMĐYET BERAAT DĐĞER KARARLAR (16) 2004 %46,7 %20,8 %32, %40,8 %22,2 %37, %46,1 %19,9 %34, %48,7 %18,4 %32, %35,2 %21,2 %43,6 Bu verilerde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı gibi mahkumiyet niteliğinde olan kararlar diğer kararlara dahil edildiğinden, ülkemizdeki mahkumiyet oranının %70 (17) civarında olduğu söylenebilir. (15) Bu veriler yıllarına ilişkin Adalet Bakanlığı Stratejik Planı ndan alınmıştır. (16) Diğer kararlara; yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, özel yasalar gereği davanın ertelenmesi, düşme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi, TCK madde 32/1 gereğince verilen kararlar ve TCK nin 75 inci maddesi uyarınca davanın ortadan kaldırılması kararı dahildir. (17) Mustafa Tören Yücel; (2010), Yeni Türk Ceza Siyasetinin (De Facto) Yansımaları, TBB Dergisi, Sayı 88, sf. 305.http://portal.ubap.org.tr/App_Themes /Dergi/ pdf, (Erişim Tarihi:28/03/2012). 193

7 Lekelenme Hakkı Ülkemizdeki mahkumiyet oranının, aşağıda yer alan gelişmiş ülkelerdeki mahkumiyet oranları ile karşılaştırılması yapıldığında düşük olduğu görülmektedir. Ülke % Almanya 96,5 Fransa 98,9 Đngiltere 90,3 Đsveç 94,7 Japonya 99,9 (18) Ülkemizdeki %20 civarındaki beraat oranı, yargılanan her 100 kişiden 20 kişinin suç şüphesini kovuşturma işlemleri sonuna kadar taşıdığını da ifade etmektedir ki, bu durum, lekelenmeme hakkı yönünden önemli bir problem oluşturmaktadır. Savcılık kurumunun, soruşturma konusu olayla ilgili şüphelinin lehine ve aleyhine olan tüm delilleri makul sürede topladıktan sonra kararını vermesi, beraat etmesi muhtemel kişiler hakkında kamu davası açmaması lekelenmeme hakkının bir gereğidir. (19) Bu durum, kanun yararına bozmaya konu olan iddianamenin iadesine ilişkin bir Yargıtay kararında, şu şekilde ifade edilmiştir: Yeni Türk Ceza Adalet Sisteminde benimsenen, Kişilerin Lekelenmeme Hakkı ile Eksiksiz Soruşturma ve Tek Celsede Duruşma prensipleri uyarınca, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının makul sürede bütün delilleri toplamaları, sadece mahkûmiyetle sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları, beraatle sonuçlanacağını değerlendirdikleri eylemleri dava konusu yapmamaları, yani bir nev i filtre görevi yapmaları gerekir. (20) Bu görev; CMK nin 160/2 nci maddesinin, Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. düzenlemesi ile yasal görünüm kazanmıştır. Bu yükümlülük, aynı maddenin hükümet tasarı gerekçesinde de şu ibarelerle ifade edilmiştir; Bilindiği üzere, soruşturma evresinde temel görevi yerine getiren organın (18) Mustafa Tören Yücel, sf (19) Düşük mahkumiyet oranının, Cumhuriyet savcılarının takdir yetkisinin kısıtlılığı, yeterli şüphe kavramının muğlaklığı gibi diğer nedenlerine mahiyeti gereği bu çalışmada değinilmemiştir. (20) Yargıtay Onüçüncü Ceza Dairesinin 30/11/2011 tarih ve E.2011/17629, E.2011/6976 sayılı kararı, (Erişim Tarihi: 28/03/2012). 194

8 Eyüp KARA AD. Yıl:2012, Sayı:43, (s.257/266) faaliyetlerinde üç ilke egemen olmalıdır: Bunlar etkinlik, sür at, dürüstlük ve hakkaniyettir. (21) Cumhuriyet savcısı tarafından olaya ilişkin tüm delillerin toplanması, müstakil ve etkin adli kolluk mekanizmasının varlığı, cumhuriyet savcılarının performanslarının değerlendirilmesinde soruşturma dosyalarının sayısal niceliğinden çok niteliklerinin esas alınması, yeterli şüphe kavramının somut olgulara dayandırılıp tespit edilmesi, delillere ilişkin kriminal incelemelerin hızla sonuçlandırılması, beraatla sonuçlanacak olayların mahkeme önüne getirilmemesi, kişilerin lekelenmemelerini ve gerçekten yargılamaya muhtaç olayların mahkemelerin önüne gitmesini sağlayacaktır. Cumhuriyet savcısının etkin ve adil yargılama ilkelerine uygun soruşturma sonucu düzenlediği iddianame, kovuşturma işlemleri yönünden de bir sigorta görevi görecektir. Çünkü, kovuşturma aşamasına geçilebilmesi için, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir yeterlilikte delil gerekmekte olup, Cumhuriyet savcısının iddianamesi ve bu iddianamenin kabulü ile bu nitelikte delilin bulunduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, kovuşturma aşamasında, şüpheli hakkındaki şüpheler yoğunlaşmakta ve yargılamanın aleniliği de dikkate alındığında, şüpheli hakkındaki iddiaların topluma ulaşması daha kolay hale gelmektedir. Bu durum, mahkemelerin yargılamayı, adil yargılama ilkeleri çerçevesinde makul sürede tamamlamasını zorunluluk haline getirmektedir. Sanığın hukuki durumunun bir an önce açıklığa kavuşmasını arzulayan kanun koyucu, yargılamanın tek celsede bitirilmesi prensibini kabul etmiştir. Ancak; ülkemiz yargısının iş yükü, taraflara ulaşmaktaki güçlükler, delil toplamadaki eksiklikler gibi nedenlerle tek celsede yargılamanın bitmesi mümkün olamamakta, yargılamalar yıllarca sürebilmektedir. Uzun yargılama süreleri, ülkemizdeki yüksek beraat oranları da dikkate alındığında, sanığın uzun yıllar suç şüphesi altında kalması sonucunu doğurmakta, geciken adalet yargılamanın hiçbir kesimini tatmin etmemektedir. Tüm bunların yanında, kovuşturma makamının, delil yetersizliğinden beraat veya düşme gibi kararlara hükmettiği durumlarda sanığın suçlu olduğu anlamına gelecek ya da bu anlamda değerlendirilecek ifadelerden kaçınması da gerekmektedir. Sonuç Kişilerin lekelenmeme hakkının korunabilmesinde en önemli görev adli makamlara düşmektedir. Gizlilik prensibine azami ölçüde riayet, özellikle kolluk aşaması olmak üzere her aşamada bilgi sızmasının önüne geçmek, soruşturmaları etkin ve makul sürede tamamlamak gerekmektedir. Soruşturmanın gizliliği prensibine riayet ve etkin soruşturma ile soruşturma aşamasındaki işlemlerin ortalığa saçılması ve yargılamanın uzaması önlenecek, çoğu zaman toplumsal saygınlığı, şeref ve onuru zarar görmeden şüphelilerin üzerindeki leke nin kalkması sağlanacaktır. (21) Osman Yaşar; sf

9 Lekelenme Hakkı Kovuşturma aşamasının aleniliği nedeniyle, soruşturmaların makul sürede ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması, yeterli suç şüphesi olmayan evrak hakkında kamu davası açılmaması kişilerin lekelenmeme hakkının korunması için vazgeçilmez unsurlardır. Yine aynı hassasiyetlerin kovuşturma aşamasında da gözetilmesi, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında adil yargılama ilkelerinin gözetilerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, mümkün olan en kısa sürede karar verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, soruşturma ve kovuşturmaya konu iddialara Demoklesin Kılıcı gibi uzun süre maruz kalınması toplumsal önyargıları besleyecektir. Adli ve idari merciler ile basın-yayın organlarının, hatta tüm vatandaşların, adli olaylar hakkında düşünce belirtirken, şüpheli ya da sanıkların toplum içindeki saygınlığını, onur, şeref ve haysiyetini, zedelememeye dikkat etmeleri bir zorunluluktur. Gerek basının, gerek kamu görevlilerinin, gerekse vatandaşların, hangi suçla itham edilirse edilsin, en nihayetinde yargılanan kişinin bir insan olduğunu, şüpheli veya sanığın da ailesinin ve toplumsal çevresinin bulunduğunu unutmamaları gerekmektedir. Bu ise, kişilerin manevi haklarına saygı, empati kurma ve gelişmiş bir demokrasi kültürü ile sağlanabilir. 196

10 Eyüp KARA AD. Yıl:2012, Sayı:43, (s.257/266) K A Y N A K Ç A Yaşar, Osman; (2009), Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu, 4. Baskı, 2. Cilt, Ankara, Seçkin Yayınevi. Centel, Nur; Zafer, Hamide; (2010), Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Bası, Đstanbul, Beta Yayınevi. Bıçak, Vahit; (2010), Suç Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi. Gilles Dutertre, (2007), Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, Ankara, Şen Matbaa, (Türkiye de Đnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi Kapsamında yapılan baskı). Đnceoğlu, Sibel; (2007), Adil Yargılama Hakkı ve Etiği, Ankara, Şen Matbaa, (Türkiye de Đnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi Kapsamında yapılan baskı). Yücel, Mustafa Tören; (2010), Yeni Türk Ceza Siyasetinin (De Facto) Yansımaları, TBB Dergisi, Sayı 88, (Erişim Tarihi:28/03/2012). Okuyucu-Ergün, Güneş; (2010), Soruşturmanın Gizliliği, AÜHFD, 59(2) ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/auhf /auhf okuyucuergun.pdf, (Erişim Tarihi: 27/03/2012). Erişim Tarihi28/03/2012 Pekkan, Şükran; Robot Resim Hayatını Kararttı, başlıklı haber, com.tr/2003/08/02/yasam/ayas.html, (Erişim Tarihi:27/03/2012). Üzülmez, Đlhan; (2005), Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları, TBB Dergisi, Sayı 58, sf. 44, 134.pdf, (Erişim Tarihi, 27/03/2012). Medyada Yer Alan bazı Haberlerin Masumiyet Karinesini Đhlal Ettiği Đddialarının Araştırılması Đle Đlgili Đnceleme Raporu, haklari/belge/03_03_2010_medya_raporu.pdf (Erişim Tarihi:27/03/2012). Türk Dil Kurumu, (2005), Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara, 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 197

TÜRK HUKUKUNDA SUÇSUZLUK KARİNESİ VE SONUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA SUÇSUZLUK KARİNESİ VE SONUÇLARI hakemli makaleler İlhan ÜZÜLMEZ TÜRK HUKUKUNDA SUÇSUZLUK KARİNESİ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ * GİRİŞ Ceza yargılamasının amacı hukuk düzenini ve barışı yeniden kurmaya yarayan maddi gerçeğe

Detaylı

CEZA YARGILAMASININ KOVU TURMA A AMASINDA AD L YARGILANMA HAKKI

CEZA YARGILAMASININ KOVU TURMA A AMASINDA AD L YARGILANMA HAKKI CEZA YARGILAMASININ KOVU TURMA A AMASINDA AD L YARGILANMA HAKKI Yüksek Lisans Tezi Adem TÜRKEL 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KAMU YÖNETĐMĐ ANABĐLĐM DALI CEZA YARGILAMASININ

Detaylı

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU I-BAŞLANGIÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI

ADİL YARGILANMA HAKKI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKI - İnsan Hakları Seminer Çalışması - M. Reşat KOPARAN Kayseri Hâkimi Kayseri 1 ADİL YARGILANMA HAKKI I ADİL YARGILAMA İLKESİNİN DOĞUŞU

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 209 Haksız Yakalama ve Tutuklamadan Doğan Tazminat Davaları ISBN: 978-605-5316-06-8 Türkiye

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER YAZARLAR Yard. Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan Ar. Gör. Sedat Yağcıoğlu Sosyal Hizmet Uzmanı Yaşar Çavdar PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI TBB Dergisi 2010 (89) Ezgi KIZILKAYA 507 TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI Ezgi KIZILKAYA 1. GİRİŞ Avrupa Birliği içerisinde hukukun birleştirilmesi konusunda somut hukuki

Detaylı

OLAY YERĠ ĠNCELEMESĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. Özkan GÜLTEKİN

OLAY YERĠ ĠNCELEMESĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. Özkan GÜLTEKİN OLAY YERĠ ĠNCELEMESĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÖZET Delilden zanlıya ulaşma prensibinin hayata geçirilebilmesi adına adlî süreçte çok önemli bir yer tutan olay yeri incelemesi, aynı zamanda

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

CEZA YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİLLERİN ELDE EDİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ

CEZA YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİLLERİN ELDE EDİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ CEZA YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİLLERİN ELDE EDİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ PROCEDURAL PROVISIONS FOR OBTAINING AND PROTECTING ELECTRONIC EVIDENCES IN CRIMINAL JUSTICE Yusuf BAŞLAR

Detaylı

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme Halit Dönmez *1 GİRİŞ 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK nın 102. maddesindeki tutukluluk süreleriyle ilgili Türkiye nin değişik yerlerindeki

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar*

Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar* HAKEMLİ Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale, II. Türk Dünyası Hukuk Kurultayı, 14 16 Kasım 2011, İstanbul da sunulan

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE GAİP VE KAÇAK SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ

CEZA MUHAKEMESİNDE GAİP VE KAÇAK SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ CEZA MUHAKEMESİNDE GAİP VE KAÇAK SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ Ömer ÖMEROĞLU* ÖZET Ceza muhakemesinde amaç mutlak gerçeği bulmaktır. Mutlak gerçekliğe tez ve antitez çatışmasının sağlanması suretiyle

Detaylı

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ KONU: 15.04.2015 Tarih ve 6639 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN un 29. Maddesi ile düzenlenmiş olan 4.5.2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ * BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı