Arsa sahibi adına yapılan harcamalar indirim konusu olmaz Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arsa sahibi adına yapılan harcamalar indirim konusu olmaz. 19.08.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz"

Transkript

1 Arsa sahibi adına yapılan harcamalar indirim konusu olmaz Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Kat karşılığı inşaat işi yapan bir kuruluşuz. Arsa sahibi ile mevcut sözleşme gereği inşaatın bitimi itibariyle bazı bölümler bizim şirketimize devir edilecektir. Ancak inşaat sırasında arsa sahibi adına yapı denetimi hizmet bedelini biz ödüyoruz. Yapılan bu ödemeler arsa sahibi adına olmaktadır. Bu ödemeleri kayıtlarımızda giderleştirmemiz mümkün müdür? Kurumlar Vergisi Yasası'nın 6'ncı maddesinde safi durum kazancının tespiti sırasında indirim konusu yapılabilecek giderler belirlenmiş bulunmaktadır. Aynı yasanın 6'ncı maddesinde ise kurumlarda safi kurum kazancının tespiti sırasında Gelir Vergisi Yasası'nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin geçerli olduğu hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla kurumlar bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kazancı hesaplarken öncelikle Gelir Vergisi Yasası'nın 40'ıncı maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunan indirim konularını dikkate alacaklar, bilahare eğer varsa Kurumlar Vergisi Yasası'nın 6'ncı maddesinde belirlenmiş bulunan harcamalarını indirim konusu yapabileceklerdir. Diğer yandan Vergi Usul Yasası'nın "Mükellef ve Vergi Sorumlusu" başlıklı 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası şöyle der; "Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz." Gerçekte arsa sahibinin isteği üzerine sizin yapmış bulunduğunuz inşaat mevcut belgeler, çerçevesinde arsa sahibine aittir. Yapı denetim hizmeti de bu bağlamda arsa sahibi adına yapılmakta, dolayısıyla arsa sahibi adına düzenlenmiş belgeler üzerine ödeme sizin tarafınızdan gerçekleştirilmektedir. Böyle bir durumda mevcut yasal düzenleme çerçevesinde mükellefiyet ve vergi sorumluluğu ile ilgili özel sözleşmeler vergi idaresini bağlamayacağından, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca şirketiniz tarafından ödenen, ancak ödeme belgeleri arsa sahibi adına düzenlenen yapı denetim bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak kayıtlarınızda indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak sözleşme gereği sizin tarafınızdan bu tür ödemelerin yapılması öngörülmüş bulunuyorsa, yapılan ve yapılacak ödemelerin arsa sahibinin hesabına borç kaydedilmesi suretiyle sürdürülmesi mümkün bulunmaktadır. Bilahare yapılan işin sonucunda söz konusu borç toplamı, işin yapımından sonra elde edilen ve vergisi ödenmiş kazancından ortaklara dağıtılması söz konusu olabilecek kâr payından indirim konusu yapılabilir.(v. Seviğ) KUR FARKININ BELGELENDİRİLMESİ VE KDV Türkiye'de uluslararası ihale konusu olan bir işin müteahhitliğini üstlendik. İhale konusu iş Şubat 2009 tarihinde geçici kabul konusu oldu. Ancak gerekli imzalar tamam olmasına karşılık arada mevcut bir sorun nedeniyle ödeme yeni yapıldı. Biz geçici kabul merasiminin tamamlanması ile birlikte işverene fatura düzenledik. O günkü kur üzerinden gerekli işlemlerimizi yaptık. Ancak o günden bu güne yani tahsilât gününe kadar kurlarda ortaya çıkan değişim bir miktar lehimize oldu.

2 Böyle bir durumda işveren firmaya kesmiş bulunduğumuz faturaya ek bir fatura düzenlememiz gerekir mi, katma değer vergisi hesaplanır mı? Gelir Vergisi Yasası'nın 44 üncü maddesinde hükme bağlandığı üzere "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih" işin bitim tarihi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu tutanağın idarece onaylanması tarihi itibariyle düzenlenen hak ediş ve hak edişi içeren fatura ile alacağınız kesinleşmiş bulunmaktadır. Sizin; işin bitim tarihi itibariyle ödemeye hak kazanmanız dolayısıyla o günkü yani faturanın düzenlendiği tarihte işin sonucu olarak alacak Türk Lirası cinsinden kayıtlarınıza girmiş bulunmaktadır. Bir başka anlatımla işin bitim tarihi itibariyle alacağınız o günkü kur üzerinden kayıtlarınıza intikal etmiş olup, bu hesaplamaya esas olan yabancı para birimine göre alacağınız sabitleşmiştir. İşveren size yabancı para birimine göre ödeme yaparken ödemenin yapıldığı gün alacağınızı yabancı para birimine göre ödeyebileceği gibi ödeme gününde geçerli olan kur üzerinden de eğer sözleşmede aksine bir hüküm yoksa Türk Lirası cinsinden de ödeme yapabilecektir. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede de belirtildiği gibi "Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edilmesinin mutad olduğu uluslar arası ihaleler ile işin mahiyeti nedeniyle döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edilmesi gereken ihalelerinde geç ödeme nedeniyle ortaya çıkan kur farkları katma değer vergisi matrahına dâhil edilmeyecektir."(daha ayrıntılı bilgi için bakınız Arslan, Erdoğan., "Kur Farkları Katma Değer Vergisine Tabi Değildir." Vergi Dünyası Sayı:335, sf:822) Yıllara yaygın inşaat işlerinde geçici kabul'ün yapılması hukuken işin idarece kabul edildiğini göstermekte olup, bu konuda düzenlenen tutanağın idarece onaylanması ile işin sonuçlandığı varsayılmaktadır. Bu tarih itibariyle idare geçici kabul tutanağına göre hesaplanan bedeli işi yapana ödemeyi kabul etmektedir. (V. Seviğ) YARGI KARARLARINDA SEVK İRSALİYESİ 1. Danıştay 9. Dairesi'nin E.2000/1971, K.2002/115 sayı ve tarihli Kararı; "Sevk irsaliyesinde tarih yazılmadığı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali talebi ile açılan davada, sevk irsaliyesinin düzenlendiği ve sevkiyat esnasında bulundurulduğu sabit olduğundan, sadece tarih yazılmadığından dolayı mevcut belgenin hiç düzenlenmemiş sayılarak kesilen özel usulsüzlük cezasını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle terkin eden Yerel Mahkeme Kararı, dayandığı gerekçeler karşısında yasa ve usule uygundur." 2. Danıştay 3. Dairesi'nin E.2001/4305, K.2002/150 sayı ve tarihli Kararı; "Şirketin, taşımacılık şirketi aracılığıyla gönderdiği emtia için sevk irsaliyesi düzenlenmediğinin, taşımacılık şirketinin yetkilisi nezdinde düzenlenen tutanakla tespit edilmesi üzerine kesilen özel usulsüzlük cezası, davacı firmanın ister söz konusu emtiayı kendi taşısın ister başka bir firmaya

3 taşıttırsın sevk irsaliyesi düzenlemesinin zorunlu olduğu ayrıca taşıma işini yapan firmanın yetkilisi tarafından imzalanan tutanağın da geçerli bir belge olarak kabulü gerektiği gerekçesiyle Yerel Mahkeme tarafından tasdik edilmiştir. Ancak, davaya konu cezanın dayanağı tutanağın, hakkında sevk irsaliyesi düzenlemediği gerekçesiyle işlem yapılan davacı firma veya yetkilisi tarafından değil, bu şirket adına hareket etme yetkisi olmayan kargo şirketinin bir çalışanı tarafından imzalandığı görülmüştür. Bu durumda yoklama fişinin VUK 131. maddede belirtilen şartlara riayetle düzenlenmediği açık olduğundan, davanın reddi yönündeki kararının bozulmasına ( )." 3. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun E.1997/351, K.1998/228 sayı ve tarihli Kararı; "Emtianın sevk irsaliyesine miktar olarak eksik yazılması, irsaliyenin düzenlenmemiş kabul edilmesi için yeterli bir sebep değildir. Ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmediğini saptayan tutanağın da araç sürücüsü nezdinde düzenlenmiş olması ve yükümlü veya yetkilisinin imzasını taşımaması sebebiyle VUK'un 131. maddesine uygun olarak tanzim edilmiş bir tutanak da değildir. Bu sebeplerle, davanın kabulü ve cezanın terkini yönündeki Yerel Mahkeme ısrar kararında hukuka aykırılık yoktur." 4. Danıştay 9. Dairesi'nin E.2000/407, K.2001/3712 sayı ve tarihli Kararı; "Nakledilen emtia için tek nüsha sevk irsaliyesi düzenlendiğinin tespit edildiği gerekçesiyle VUK'un 353/2. maddesine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de VUK 353/2. maddesine istinaden ceza kesilebilmesi için sevk irsaliyesinin düzenlenmemesi ve araçta bulundurulmaması fiillerinin tespit edilmiş olması gerekir. İhtilafa konu olayda sevk irsaliyesinin düzenlendiği ve araçta da bulunduğu sabit olduğundan belgeyi düzenlenmemiş saymak ve ceza kesmek mümkün değildir." 5. Danıştay 3. Dairesi'nin E.1999/1497, K.1999/2415 sayı ve tarihli Kararı; "Dava konusu özel usulsüzlük cezası sevk irsaliyesinde fiili sevk tarihine yer verilmediği gerekçesiyle kesilmiştir. Bu durumda özel usulsüzlük cezasının düzenlendiği VUK 353/2. maddesinde yer alan şartların yani ceza tatbiki için iddia olunan fiilin bütün şartlarının gerçekleştiğinden söz etmek mümkün değildir. Bununla beraber, VUK'nun usulsüzlükleri düzenleyen 352. maddesinin II. Bölüm 7. bendinde, vesikaların tanziminde kanunen belli şekil ve muhteviyat ile bunlarla ilgili diğer düzenlemelere uyulmamış olması usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiil olarak kabul edilmiştir. Bu hükme göre, sevk irsaliyesinde fiili sevk tarihine yer verilmemiş olması usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren bir fiil olup, bu fiilden dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmesi mümkün değildir. ÖZELGELERDE SEVK / TAŞIMA İRSALİYELERİ 1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve sayılı özelgesi; "Birden fazla alıcıya ve farklı adrese teslimat yapan kargo şirketinin, 28x20 cm veya 14x20 ebatlarında olmak şartıyla birden fazla alıcı için tek bir taşıma irsaliyesi düzenlemesi mümkündür. Söz konusu irsaliyede göndericinin adı-soyadına veya ünvanına, gönderinin cinsi ve miktarına (ağırlık, adet gibi), varış yerine ve ücretine yer verilmesi mümkündür. Bununla birlikte bu bilgilerin irsaliyede tamamen gösterilmesi mümkün değil ise, bu durumda söz konusu irsaliye ekli listedeki muhtelif müşteriler' ibaresiyle düzenlenebilir. Ancak bu durumda ek listede, irsaliyede yer verilemeyen belirtilmiş olan

4 bilgiler beraberinde, eki olduğu sevk irsaliyenin seri ve sıra numarasının mutlak surette gösterilmesi gerekir. 2. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 573 sayılı özelgesi; "VUK'un 240/a fıkrası gereğince, ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişilerin naklettikleri eşya için, 209. maddede yazılı bilgilerle, sürücünün adı-soyadı, aracın plaka numarasını içeren, seri ve sıra numarasını da içeren irsaliye kullanmaları zorunludur. İşletme aktiflerine kayıtlı araçların bu tür faaliyetler yürüten şirketlere kiralanması halinde, nakliye/taşıma işini yapan kiralayan firma değil, kiracı firma olduğundan, taşıma irsaliyesinin araçlarını kiraya veren firma tarafından değil, kiracı firma tarafından düzenlenmesi gerekir." 3. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 3749 sayılı özelgesi; "Hurda ve metallerin geri dönüşümü faaliyetiyle iştigal eden şirketin, satın aldığı hurda metal talaşlarını ve/veya imalat atıklarının sevkiyatını kendi araçları ile yapması halinde, düzenlenecek sevk irsaliyesinde düzenleyen ve müşteriler bölümüne kendi ünvanını yazması gerekir. İrsaliyenin taşınan emtia bölümüne ise; hurdanın ölçülmesi ve tartılması mümkün ise miktarının, bunun mümkün olmaması halinde ise muhtelif metal hurda açıklamasının yazılması gerekmektedir. 4. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 2695 sayılı özelgesi; "Sevk irsaliyesi, satışa konu olan ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. İşletmeye ait iş-bağ makinelerinin hizmetin ifasında kullanılmak üzere bir yerden bir yere nakledilmesi halinde ticari bir mal hareketinden söz etmek mümkün değildir. Bu sebeple, işletmeye ait iş-bağ düğümleme makinelerinin şirketin faaliyeti için bir yerden bir yere nakli halinde, bu makinelerin satışa konu ticari emtia niteliği olmadığından, sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmez." 5. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 1723 sayılı özelgesi; "Ev ve işyerlerinden temizlenmek üzere muhtelif eşyaların teslim alınması ve temizleme işlemi tamamlanınca tekrar ilgili adreslere teslim edilmesi faaliyeti ile iştigal eden şirketin, söz konusu eşyaları alması ve tekrar teslim etmesi işlemlerinde ticari bir mal hareketinden söz etmek mümkün değildir. Bu sebeple, sevkiyatlar esnasında sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte, hizmetin tesliminde ödeme kaydedici cihaz fişi veya fatura düzenleneceği tabiidir." 6. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 2722 sayılı özelgesi; "Nihai tüketici dışındaki mükelleflere pazarlanmak üzere satışa çıkarılan emtia için düzenlenen Muhtelif Müşteriler' ibareli sevk irsaliyesinin haricinde, faturanın merkezde bilgisayarlarla azami yedi gün içinde düzenlenmesi şartıyla her bir alıcı için ayrı sevk irsaliyesi düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, satılan emtiaya ait faturanın merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması şartıyla, satışı yapılan malların teslimi anında her bir alıcı için yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliye üzerine Muhtelif Müşteriler' ibaresiyle düzenlenen sevk irsaliyesinin tarih, seri ve sıra numarasının yazılması gerekir." Sözün Özü

5 "Yüzdeki kırışıklıklar yaşlılığın değil, tecrübenin ve gücün göstergesidir." F. KAFKA Kaynak: Referans Gazetesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez

Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez 15.08.2007 / Veysi Seviğ Düzenlenen faturada gösterilmiş mal bedeli yabancı para birimine göre ödenirse, mevcut düzenlemeler çerçevesinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-39

SİRKÜLER RAPOR 2008-39 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÖZELGELER ÖZELGELER 346 Özelgeler T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/01-MUK-1 15.03.2010/9024 Konu

Detaylı

Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı. 27.01.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR

Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı. 27.01.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı 27.01.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR SORU: Bir şirket kiraladığı işyeriyle ilgili masraf yaparsa (Özel Maliyet)

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır. 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır. 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Üniversitede eğitim gören öğrenciye, eğitim süresi sonunda hizmet almak karşılığında burs verilmesi halinde

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4-

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4- Sayı : 2011/180 4 Tarih : 03.10.2011 Ö Z E L B Ü L T E N VERGİ UYGULAMASINDA DÜZENLENEN BELGELER VE BU KONUDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR 1 FAYDALANILAN KAYNAKLAR * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri * Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 13/03/2013 Sayı : 62030549-125[8-2012/386]-389 Konu : Yola ve parka terk edilen

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 12/03/2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-986 Konu : inşaat taahhüt işlerinde indirim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

Doğal belgeler yapay belgeler

Doğal belgeler yapay belgeler TİCARİ BELGELER BELGE KAVRAMI Muhasebenin temel kavramlarından birisi tarafsızlık ve belgelendirme kavramı olup bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş

Detaylı

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU Rapor Sıra No : Mesleki-002 SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM BAŞLIKLARI 1-DAMGA VERGİSİ ÖDENMEYEN SÖZLEŞMELER

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır.

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır. YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş.) Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

2. 268 NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME

2. 268 NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME KİRA ÖDEMELERİNİN ÇEK, MAL MUKABİLİ VEYA TAMİR TADİLAT MASRAFLARINA MAHSUBEN ÖDENMESİNE VERGİ DAİRELERİNİN TEVSİK ZORUNLULUĞU AÇISINDAN KONUYA DAR AÇILI YAKLAŞIMI Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran/2013

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BELGE DÜZENİ VE İSPAT: ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BELGE DÜZENİ VE İSPAT: ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve İspat: Eleştiriler ve Öneriler 27 TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BELGE DÜZENİ VE İSPAT: ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN * 1. Giriş Beyan sistemine dayanan Türk

Detaylı

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir Mevzuat Değişiklikleri 23.11.2010 tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında

Detaylı

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE İmdat TÜRKAY * 1 Özet: Mahkeme kararına istinaden karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücreti

Detaylı

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir."

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir. MADDE 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR MADDE METNİ : " Matraha Dahil Olan Unsurlar : Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir. a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı