Charter School (A Case Study in Bursa)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Charter School (A Case Study in Bursa)"

Transkript

1 Elementary Education Online, 5(2), 16-23, lköretim Online, 5(2), 16-23, [Online]: Charter School (A Case Study in Bursa) Rüyam Küçüksüleymanolu ABSTRACT. The study is about charter schools which are becoming more popular in Turkey after 1990s. In this research, the application of charter schools in Bursa is presented. Then, the problems concerned are determined and some suggestions are given. In the first part of the study, some basic information about charter schools is given. Then qualitative research results of charter school research in Bursa in academic years are presented. In the last part, there are suggestions and discussion of the study. Key Words: Charter school, qualitative analysis, Bursa Purpose and significance: The reasons such as the dispersed settlement units due to the geographical structure of the country, the high migration rate observed in some regions, and the effort to increase the quality of the education together with the simultaneous effort to decrease the costs of education made it necessary to put the charter schools into practice in Turkey. The aim of the present study is to investigate into the charter schools practice in Bursa, to bring light to the related problems and to suggest possible solutions to these problems. To reach this aim, the answers were sought for the following problems: 1) What are the numerical data concerning the charter schools practice in the province of Bursa? 2) What is the condition of the charter schools and what are the problems faced in the eyes of the administrators, teachers, students and parents in the province of Bursa? 3) What do the administrators, teachers, parents and students suggest making the charter schools successful? 4) What is the cost of the charter schools in the province of Bursa? Methods: The study was designed according to the case study model with the aim of presenting the current status of charter schools in Bursa, Turkey. The data gathered from the interviews with the 8 administrators, 10 teachers, 21 parents and 32 students are taken into consideration. Document analysis was carried out by using a form developed by the researcher. Results: The study demonstrated that the planning of the charter schools in Turkey is thought to be made improperly. The authorization and responsibility area of the headmasters of the charter schools s center schools should be enlarged. The issue of the circumstances under which the schools closed will be utilized should be promptly settled. The tools and materials from the schools closed should be given out to the schools in the center equally. The charter schools with its present condition cover only the primary school students. However, the government should extend this to the secondary education institutions as well so as to make the project achieve the ultimate goal. The accompanying teacher is very important for the security of the students and the communication between the village and the center. The Ministry of National Education should inspect the practice of accompanying teacher and bring sanctions. Moreover, it should make the job attractive by giving accompanying teachers salary and traveling allowances. Discussion and Conclusions: One of the most important goals of the developing countries is to be able to increase the urbanization rate in the total population. One of the advantages of the charter schools in the middle and long run will be this. This practice should be adopted in all the cities as soon as possible and the scope of the practice should be extended. This is very important for increasing the rate of urbanization and schooling. Ör.Gör.Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOLU, Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü,

2 Taımalı Eitim (Bursa li Örnei) Rüyam Küçüksüleymanolu ÖZ. Bu aratırmada son yıllarda Türkiye de yaygınlaan taımalı eitim ile ilgili olarak Bursa ilinde yürütülen uygulama, uygulamada karılaılan sorunlar ve çözüm önerileri sunulmutur. Aratırmada öretim yılında taımalı eitim kapsamında yer alan taraflar ile görümeler yapılarak Bursa ilinde taımalı eitimi ilgilendiren çeitli nitel ve nicel veriler sunulmutur. Aratırmanın sonunda elde edilen bulgulara göre taımalı eitim ile ilgili çeitli yorum ve önerilere yer verilmitir. Anahtar Sözcükler Taımalı eitim, Niteliksel analiz, Bursa GR Nüfusu az ve daınık yerleim birimlerinde bulunan veya öretime elverili olmayan eitim kurumlarındaki örencilerin seçilen merkezlerdeki eitim kurumlarına günü birlik taınarak eitim öretim etkinliklerinin yürütülmesine taımalı eitim denmektedir. Taımalı eitim uygulamasının en önemli hedefi ülke genelinde eitimin yaygınlatırılmasıdır ki bu devletin vatandalarına karı yüklendii en önemli sorumluluklardan biridir. Ülkenin corafik yapısından dolayı yerleim birimlerinin daınık olması, bazı bölgelerde gözlenen youn göç, bir yandan eitimin niteliinin yükseltilmesine çabalarken dier yandan eitim maliyetlerinin azaltılması gibi nedenler Türkiye de taımalı eitim uygulamasını gerekli kılmıtır öretim yılından itibaren uygulamaya konulan taımalı eitim sürecinde bugüne kadar 170 trilyon YTL yi akın harcama yapılarak örenci taınmıtır öretim yılında okulun örencisi merkezlerdeki 5050 okula taınmıtır. Aynı yıl taımalı eitim için 80 milyar YTL harcanmıtır (arsiv.hürriyetim.com). Taınan örenci sayısı ve maliyet hesapları dikkate alındıında taımalı eitim uygulamasının verimli bir ekilde yapılmasının gerei ve önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Amaç Bu aratırmanın amacı Bursa ilindeki taımalı eitim uygulamasını ve sorunları ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmektir. Bu amaçla aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır: 1. Bursa ilinde taımalı eitim uygulaması ile ilgili sayısal veriler nelerdir? 2. Bursa ilinde yönetici, öretmen, örenci ve velilere göre taımalı eitimde var olan durum ve karılaılan sorunlar nelerdir? 3. Yönetici, öretmen ve velilerin taımalı eitimin baarılı olabilmesi için önerileri nelerdir? 4. Bursa ilinde taımalı eitimin maliyeti nedir? Bu aratırma bulgularının taımalı eitimin konusunda yürütülecek çalımalara ve sorunların tartıılıp, konunun yaygınlatırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. YÖNTEM Tarama modelinde gerçekletirilen bu aratırmada görüme ve doküman analizi teknikleri kullanılmıtır. Bursa ili Milli Eitim Müdürlüü eitim-öretim ubesinden taımalı eitim ile ilgili dosyalar, dokümanlar ve yazımalar alınarak doküman analizi yapılmıtır. Dokuman analizi sırasında Ör.Gör.Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOLU, Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, 17

3 aratırmacı tarafından hazırlanan formlar kullanılmı ve gerekli veriler derlenmitir. Bunun sonucunda Bursa ilinde taımalı eitim ile ilgili sayısal bilgiler tablolatırılmıtır. Taımalı eitim uygulaması ile ilgili örenci, öretmen, okul yöneticisi, veli ve muhtarlar ile 2004 Aralık ayı içersinde, görü ve önerilerini almak amacıyla görümeler yapılmıtır. Görümelerde taımalı eitimi yakından ilgilendiren yemek, refakatçi öretmen ve servis, ulaım, örencilerin uyumu, örencilerin okula devamı, köy açısından taımalı eitim gibi konularda yarı yapılandırılmı sorular kullanılmıtır. Görüme sırasında 4 ilçeden rasgele toplam 8 merkez okul seçilmitir. Bu okullardaki 32 örenci, 10 öretmen, 8 okul yöneticisi, 21 veli ve taınan okulların bulunduu köylerden 5 muhtar ile yüz yüze görümeler yapılmıtır. BULGULAR Aratırmadan elde edilen bulgular iki bölüm halinde sunulmaktadır. lk bölümde Bursa ilinde taımalı eitim ile ilgili olan sayısal veriler sunulacaktır. kinci bölümde ise taımalı eitime ilikin ilgili taraflar ile yapılan görüme sonuçlar görümeler sırasında deinilen konu balıklarında göre sunulacaktır. Taımalı Eitim ile lgili Sayısal Veriler 17 ilçesi bulunan Bursa ilinde öretim yılında bir ilçe (Yıldırım) hariç toplam 16 ilçede 559 okul kapatılarak taımalı eitim uygulamasına geçilmitir. Bu okulların 13 tanesi örenci azlıı nedeniyle, 4 tanesi göç nedeniyle 542 tanesi ise taımalı eitim uygulamasına geçilme kararı alındıı için kapatılmıtır. Ayrıca 5 köyde de okul bulunmaması sebebiyle taımalı eitim uygulaması balatılmıtır. Taımalı eitim yapılan köy okullarının bir kısmında halen büyük sınıflar (6.-8. sınıf) eitimlerine devam etmekte, sadece küçük sınıflar (1.-5. sınıf) taınmaktadır. Bursa da taınılan 139 Merkez okulun 37 tanesinde ikili öretim, 102 tanesinde ise tam gün öretim yapılmaktadır Bursa ilinde taımalı eitimin baladıı eitim-öretim yılından itibaren taınan örenci sayıları tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1. Taınan Örenci Sayıları Eitim Öretim Yılı Taınan Örenci Sayısı Yüzdelik Artı/Azalma Tablo 1 incelendiinde yılından itibaren taınan örenci sayısında göreceli bir düü olduu görülmektedir yıllarındaki örenci artıının nedeninin ülkede yaanan ekonomik ve buna balı sosyal krizin olduu düünülmektedir. Tablo 1 den elde edilen veriler ııında gelecek yıllarda Bursa ilinde taınan örenci sayısının daha da azalacaı söylenebilir. Örenciler merkez okullara minibüs ve otobüslerle taınmaktadırlar. Taıma giderleri için öretim yılında toplam 697 araç günlük, YTL., yıllık ise YTL. bedel karılıında örencilerin taınma hizmetini yüklenmilerdir. Taıma hizmeti yapacak olan firmalar ve taıma bedelleri ihale sonucunda belirlenmektedir. Bursa ilinde taımalı eitme geçildiinden bu yana belirlenen taıma giderlerinin yıllık taıma maliyetleri tablo 2 de gösterilmitir. 18

4 lköretim Öretim Tablo 2. Taıma Maliyetleri Taınan Örenci Sayısı Yıllık maliyet (YTL) , , , , , , ,88 Ülkenin içinde bulunduu ekonomik koullar nedeniyle taımanın maliyetinin yılları arasında oldukça arttıı görülmektedir. Taımalı eitimin maliyetini, hesaplanmasında belli bir ölçüt yoktur. lçe Milli Eitim Müdürlüünce taımayı yapacak firma veya kiiler ile dönem baında ihale yapıldıı belirlenmitir. Taımalı Eitim ile lgili Tarafların Görüleri Aratırmanın bu bölümünde taımalı eitim uygulamasında tarafların her biri ile yapılan görüme sonuçları sunulacaktır. Görümeler sırasında yemek, refakatçi öretmen, ulaım, örencilerin uyumu, örenci okula devamı konularında yarı yapılandırılmı açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi yöntemi kullanılarak derlenmitir. a- Yemek kili öretim yapılan 37 okulda örenciler yemeklerini kendileri evden getirmekte, ya da okul kantininden almaktadırlar. Daha önceki yıllarda bazı okullarda taınan örencilere okul aile birlii tarafından simit ve ayran verilmi fakat okul yöneticilerinin belirttiine göre bu uygulama dier örenciler arasında honutsuzluk yaratınca bu uygulamaya son verilmitir. Ayrıca, okul yönetimleri ve öretmenler böyle bir uygulamanın örenciler arasında ayrım yarattıına ve taınmayan örencilerin içinde de böyle bir yardıma muhtaç pek çok örenci olduunu vurgulamılardır. Tam gün öretim yapan okullarda ise taınan örencilere verilen yemein ücreti Sosyal Yardımlama Vakfı tarafından karılanmaktadır. Yine bu okullarda da isteyen örenciler yemeklerini kendi bütçelerinden olmak kouluyla okul kantininden karılayabilmektedirler. Yemek yardımının yanında 1999 yılından bu yana Osmangazi ilçesinde taınan örencilere lçe Milli Eitim Müdürlüü ve Kaymakamlık ibirlii ile giyecek yardımı da yapılmaktadır. Belirlenmi bir maazadan her örenci kendi beenip seçtii kıyafeti almaktadır. Bunun yanında birçok okuldaki hayırsever veliler ve bazı sivil toplum kuruluları aracılııyla çocuklara giysi yardımı düzenli bir ekilde olmasa da okul yönetimlerinin destei ile sürdürülmektedir. b- Refakatçi Öretmen ve Servis Taımalı eitim yönergesi 23. maddesinde taınılan örenci servislerinde birer refakatçi öretmen bulunması maddesi yer almaktadır (meb.gov.tr). Bundaki amaç örencilere güvenli bir yolculuk için yardımcı olmak, merkez okul ve köyler arasında iletiimi salamak ve merkez okullarda yapılan eitici ve sosyal etkinlikleri köydeki yerleim birimlerine de aktarmaktır. Fakat maliyet ile birlikte sosyal ve corafi nedenlerden dolayı refakatçi öretmen uygulamasının yürütülemedii örenci, veli ve muhtarlar ile yapılan görümelerde vurgulanmıtır. Refakatçi öretmenlere yolluk ve yevmiye verilmemesi uygulamanın yürütülememesindeki en önemli nedenlerden biri olduu düünülmektedir. Ayrıca köyde bulunmak dahi istemeyen bir öretmenin refakatçilik görevini yüklenmesini istemenin pek gerçekçi olmayacaı varsayılmaktadır. Sayılan tüm bu nedenlerden 19

5 refakatçi öretmenin rolünü servis oförleri üstlenmektedir. Nadiren, merkez okul öretmenleri ya da yöneticileri yol üzerinde herhangi bir yere gideceklerse servis aracını kullanmakta ve bu sırada örencileri kontrol edip, velilerle iletiime geçebilmektedirler. Taımalı eitim sisteminde refakatçi öretmen uygulamasının bir sorun olarak durduunu belirtmek olasıdır. Taımalı eitim kapsamında taınacak yerleim birimi ile örenci sayısı dikkate alınarak örencilerin kaç araç ile taınacaı, aracın izleyecei güzergâh, duraklar ve saatler bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Örenciler taımalı eitimin servis boyutu ile ilgili olumsuzluk olarak sabah çok erken ve genellikle aç servis araçlarına bindiklerini, yollarda uykularının gelip midelerinin bulandıını bildirmilerdir. c- Örencilerin Uyumu Uyum konusunda öretmen ve örencilerin birbirine benzer noktalara dikkat çektikleri saptanmıtır. lköretime dorudan merkez okullarda balayan köy çocuklarında uyum sorunu ya hiç olmamakta ya da çok kısa zamanda çözülebilmektedir. Fakat büyük sınıflarda bu sorun daha köklü bir ekilde ortaya çıkmaktadır. Öncelikli olarak büyük sınıflara gelen örencilerin eitim-öretim açısından genellikle yetersiz oldukları için batan daha çekingen davrandıkları öretmen ve okul yöneticileri tarafından vurgulanmıtır. Akademik yetersizliklerini gidermeleri güç olduu için ya kabuklarına çekilip küsmekte veya kendi içlerinde gruplamalar meydana getirip dier örenciler ile iletiimlerini kopardıkları belirtilmitir. lgili taraflarla yapılan görümelerden taınan çocukların giysileri, tavırları, ive ve aksanlarının da uyum açısından sorunlar yaratabildii ortaya çıkmıtır. Küçük sınıflar giysi, tavır ve aksanlarını çok kısa bir sürede ellerinden geldiince deitirip, merkez okullardaki örencilere uyum salarken büyük örencilerde uyum salama sürecinin daha güç ve uzun olabildii öretmenler tarafından dile getirilmitir sınıf örencileri hem öretmen hem de örenciler ile daha kolay iletiime geçerken, sınıf örencileri arasında nadirde olsa çeteleme, kendilerinden daha küçük sınıflardaki örencilere baskı uygulama ve zorbalık gibi olaylar görülebilmektedir. Fakat öretmenlerinde vurguladıı gibi bu tür olayların köyden gelen örencilerin rehabilite edilmesiyle zamanla ortadan kalkacaı düünülmektedir. Merkez okullarda ki örencilerin çok az bir kısmı köyden gelen çocuklara karı önyargılı ve anlayısız davranabilmektedirler. Bu olumsuz durum zamanla sınıf öretmenlerinin de uyarısıyla deitirilmeye çalıılmaktadır. Köyden gelen örenciler genellikle merkezdeki okullarına çok çabuk alıtıklarını, köyü pek özlemediklerini belirtmilerdir. Köyde kalmak istemediklerini, merkezde birçok yeni ve farklı ey gördüklerini (müze, konser, tiyatro, sinema vb.) bu nedenle büyüyünce köylerine geri dönmeyip, merkezlerde yaam kurmak istediklerini ve merkezlerdeki orta öretim kurumlarına gitmeyi hedeflediklerini vurgulamılardır. d- Örenci Devam Durumu Köyden taınan örencilerin okula devam oranları oldukça yüksektir (% 83). Sadece kendi isteksizlikleri veya velilerinin önyargıları sonucunda az sayıda örenci köyde yapılması gereken ileri bahane ederek devamsızlık yapmaktadırlar. Bu tip örenci ve veli ile öretmen, yönetici veya muhtarlar görüüp ikna etmeye çalımaktadırlar. Muhtarlar ısrarla örencinin okula devamını engelleyen velilerin kanun gücü ile ikna edilmeye çalııldıını belirtmilerdir. e- Öretmen Veli letiimi Taımalı eitim yönergesi 14. madde gerei taınan örencilerin velileri ile en az üç toplantı yapılması gerekmektedir (meb.gov.tr). Ancak velilerin bir kısmı sadece öretim yılı baındaki toplantıya katılıp dierlerine katılamamaktadırlar. Öretmen veli iletiimi yüz yüze pek yapılamamaktadır. Okulun veya öretmenin istekleri muhtar veya servis oförü yoluyla velilere aktarılmakta, veli toplantılarına genellikle seçilen bir veli temsilcisi katılmaktadır. Görüme yapılan 20

6 muhtarlar, okul yöneticileri ve velilerin belirttiine göre birçok veli devletin çocuklar için üstlendii maddi külfetin büyüklüünün farkındadır. Buna ramen kimi veliler örencilerin taınması yerine, kendi köylerinde eitim almalarının daha salıklı olduunu vurgulamılardır. f- Köy Açısından Taımalı Eitim Muhtarlar bazı velilerin ikna edilmesinin çok zor olduunu hatta bir kısmının halen ikna olmadıı fakat devletin yaptırım gücü nedeniyle çocuklarını merkez okullara gönderdiklerini belirtmilerdir. Veliler özellikle kız çocuklarını okula gönderme konusunda isteksizlerdir. Gidilen mesafenin uzun olması, servislerde erkek örencilerle beraber oföründe bulunması kimi velileri endielendirmektedir. Ayrıca nadirde olsa köydeki i dönemlerinde veliler çocuklarını okula yollamamaktadırlar. Muhtar ve velilerin belirttiine göre çocuklar merkezlere gitmekten hayli memnundurlar. Tavır ve konumalarındaki fark gözlemlenmeye balamıtır. Merkez okullara giden çocukların özgüveni yüksektir. Merkezlerde gördüklerini aileleriyle ve arkadalarıyla paylamakta ve bulundukları ortama katkı salamaktadırlar. Çocuklarının büyüyünce köye mahkûm olmayacak olmaları velileri mutlu etmektedir. Öte yandan çocuklarının köyden kopuyor olmaları ve merkezlerde kendilerininkinden daha iyi hayat tarzlarını görmelerinden kimi veliler endie duymaktadırlar. Görüülen muhtarlar taımalı eitimin köylerine yönetsel ve mali açıdan somut bir yarar getirmediini ifade etmilerdir. Muhtarların da belirttii gibi taınan okul binaları verimli bir ekilde kullanılmamaktadır, çou atıl bir durumdadır. Bir kısmı düün salonu, toplantı yeri veya ekin deposu gibi amaçlarla kullanılmaktadır oysa taımalı eitim yönergesi 21. maddede belirtildii üzere bu binaların kamu hizmetleri için kullanılması gerekmektedir (meb.gov.tr) öretim yılında Bursa da taınan okullar ve boalan binaların hangi amaçlarla kullanıldıı Tablo 4 de verilmitir. Öretmen Lojmanı Tablo 4. Taınan Okulların Hangi Amaçlarla Kullanıldıı mam Lojmanı Camii Salık Ocaı Halk Eitim LÇELER Nilüfer 4 13 Osmangazi Büyükorhan 34 Gemlik Gürsu 4 Harmancık negöl znik Karacabey Keles Kestel Mudanya M.Kemalpaa Orhaneli 1 49 Orhangazi 1 15 Yeniehir TOPLAM Özel Kiilere tahsis zcilik Muhtarlık Lokal Depremde Yıkılan Halen Okul Bo 21

7 TARTIMA ve SONUÇ Taımalı Eitimin Yararları Görümelerin ııında taımalı eitimin yararları u ekilde sıralanabilir: 1. Taıma yapan insanlara i istihdamı salaması 2. Köyde yetersiz koular altında yaayan çocuklara iyi bir eitim görme ansının tanınması. 3. Merkez okullarda farklı öretmen ve örencilerle etkileim olanaına sahip olan köy çocuklarının sosyalleebilmesinin salanması. 4. Köyde ve ehirde yetimi farklı çocukların birbirini tanıyarak iletiime geçmelerine fırsat tanınması ve zaman içerisinde köy ile ehir insanı arasındaki kopukluun giderilmesi. 5. Köy çocuklarının ve dolayısıyla velilerinin olaylara ve topluma bakı açılarında deiiklikler yaratılmaya çalıılması. 6. Köylerdeki okul binalarının köylüye hizmet edebilecek farklı amaçlarla kullanılmasına olanak tanıması. 7. Çocukların merkez okullarda laboratuar, spor salonu, resim atölyesi gibi olanaklarla tanııp, yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerde örencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasının salanması ve bu anlamda köy ve ehirlerde okuyan örenciler arasında fırsat eitliinin salaması. Taımalı Eitimin Sınırlılıkları 1. Köyden gelen örencilerin ehirdeki yaamı gördükten sonra çelikiler yaaması. Artık bu örencilerin ne köylü ne ehirli sadece ehirli gibi olması. 2. Özellikle büyük sınıf örencilerinde ehir hayatına uyum salayamama ve dier örencilerle iletiime girememesi. 3. Örenci ve aileleri arasında zamanla daha da artacak olan iletiim kopukluu. 4. Merkezlerdeki farklı yaamları gördükten sonra örencilerin kendi yaam tarzlarından eziklik duyması ve bir daha köye dönmek istememeleri. 5. Taıma merkezi olarak seçilen okulların fiziki özellikleri ve kapasiteleri göz ardı edilmesi ve bu durumun taıma merkezlerindeki eitim öretimi olumsuz bir ekilde etkilemesi. 6. Taınan örencilerin öle yemei gereksiniminin düzenli bir ekilde salanamaması. 7. Taıma yapan sürücülerin hizmet içi eitim almaması Taımalı Eitim le lgili Öneriler Refakatçi öretmen hem çocukların güvenlii hem de köy ile merkez arasındaki iletiimin salanması açısından çok önemlidir. Milli Eitim Bakanlıı refakatçi öretmen uygulamasını denetlemeli ve yaptırımlar getirmelidir. Ayrıca refakatçi öretmenlere maa ve yolluk vererek görev cazip hale getirilmelidir. Taınan örencilerin geldikleri okullara daha kolay uyum salayabilmeleri için taıma yapılan merkez okullardaki rehberlik servisleri güçlendirilmelidir. Bu okullarda bir rehber öretmen bulunmuyorsa rehber öretmen atamalarında bu okullara öncelik tanınmalıdır. Taımalı eitim bugünkü durumu ile sadece ilköretim örencilerini kapsamaktadır. Oysa projenin tam hedefe ulamasını salamak için devlet bunu orta eitim kurumlarına da yaymalıdır. Bu örencilerin büyük kısmını orta öretim seviyesinde Taımalı Meslek Okulları na kaydırmalıdır. Bu ekilde orta kademe meslek sahibi insan sayısı artacak ve ekonomiye getiri salanacaktır. Ayrıca köyüne dönmek istemeyip merkezlerde yaam kurmak isteyen örencilere fırsat tanınmı olacaktır. Meslek okullarının türü ve bu okullara yönlendirme Milli Eitim Bakanlıınca yapılmalıdır. Örnein Güney Dou Anadolu da tarım, salık veya endüstri meslek okulları özendirilirken, Akdeniz de turizm ya da açılık meslek okulları yapılandırılabilir. Taınacak olan örencilere ve bu örencilerin sınıf öretmenlerine ders yarıyılı balamadan hemen önce bir uyum programı uygulanmalıdır. Bu program örencilerin okula uyumlarını ve öretmenlerin taınan örencileri sınıfa kaynatırmalarını kolaylatıracaktır. 22

8 Öretmen veli iletiimini salamak için sadece veli toplantıları deil farklı iletiim kanalları denenmelidir. Her dönem en az bir kez olmak kouluyla öretmenlerin taınan örencilerin bulundukları yerleim birimlerine giderek örenci velileri ile yüz yüze görüüp örencilerin yaadıı koulları gözlemlemeleri salanmalıdır. Gelimekte olan ülkemizde okullama oranını daha da yukarılara çekmek, her yöredeki çocua eitimde fırsat eitlii ilkesini uygulamak için taımalı eitim çok iyi tasarlanmı bir fırsattır. Türkiye gibi birbirinden çok farklı corafya ve iklim koullarına sahip ve genellikle daınık yerleim düzenini seçmi olan ülkelerde her yerleim birimine okul açmaktansa onları bir araya toplayıp belli merkezlerde eitim- öretim vermenin çok daha etkili ve ekonomik bir yöntem olduu velilere aktarılmalı ve veliler bu konuda ikna edilmelidir. Kapatılan okulların ne ekilde deerlendirilecei acilen çözüme kavuturulmalıdır. Kapatılan okulların araç-gereçleri merkezdeki okullara daıtılıp paylatırılmalıdır. Bunun yanında binalarda köylünün gelimesini salayacak halıcılık, el sanatları, okuma yazma gibi çeitli faaliyetler Milli Eitim Müdürlüklerinin koordinasyon ve gözetiminde açılabilir. Ayrıca binaların bir kısmı özel ahıslara satılarak hem maddi kazanç salayıp hem de binaların bakım onarım vs. külfeti devletin üzerinden alınabilir. Bu satılardan elde edilen paraların bir kısmı ile köyün yol, su, elektrik gibi temel gereksinimleri giderilebilirken, dier kısmı ile köy çocuklarının gittii merkez okullarda kullanılabilir. Binaların satımı ve personelin baka bölgelere kaydırılması Milli lköretim Bakanlıı örgüt yapısı da bir oranda küçülüp daraltılabilir. Gelimekte olan ülkelerin en önemli hedeflerinden biri toplam nüfus içindeki ehirleme oranını arttırabilmektir. Taımalı eitim uygulamasının orta ve uzun vadedeki getirilerinden biride bu olacaktır. Çok kısa bir süre içinde tüm ehirlerde bu uygulamaya geçirilmeli ve uygulamanın kapsamı geniletilmelidir. Bu hem ehirleme hem de okullama oranını arttırmak için çok önemlidir. KAYNAKÇA ( tarihinde alınmıtır) Taımalı Eitim Yönergesi ( tarihinde alınmıtır) 23

9 LKÖRETM ONLINE Elementary Education Online lkogretim-online dergisinde yayımlanmak üzere ilköretim alanı ile ilgili çalımalarınızı bekliyoruz... 24

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

* Bu çalımanın temeli Özürlüler Vakfı tarafından 5-7 Mayıs 2006 tarihinde stanbul da düzenlenen Birlikte Yaamak çin Küresel

* Bu çalımanın temeli Özürlüler Vakfı tarafından 5-7 Mayıs 2006 tarihinde stanbul da düzenlenen Birlikte Yaamak çin Küresel Bilgi ve letiim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler çin Gelecee Bir Kapı Açmak * Opening a Gateway to Future for Disabled People through Information and Communication Technologies Sıtkı YILDIZ ** Özet Bu çalımanın

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı