ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak Madde 2- (1) Bu Yönerge; tarih ve 53 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve Başkanlık Makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede yer alan; a) Akıllı Sinyalizasyon Sistemi: Yol ağını daha etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla ulaşım hizmetlerinde kullanılan, mühendislik ve ciddi tecrübe gerektiren, bilgi sistemleri, iletişim araçları, sensörler ve ileri optimizasyon tekniklerinin birlikte kullanıldığı sistemlerdir. b) Alt birim: Birime bağlı müdürlük, şeflik ve benzeri alt birimleridir. c) Alt birim amiri: Birim amirine bağlı alt birimlerin amirleridir. ç) Araçlarla İlgili tanımlar 1) Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 2) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 3) Servis aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacıyla kullanılan ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün S plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlardır. 4) Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır. 5) Taksi-Dolmuş: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan, adam başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır. d) AYKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 8.maddesinde belirtildiği üzere; Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle Sayfa 1 / 13

2 belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezidir. e)araç takip sistemi: Araçları uydudan takip ederek, yerini harita üzerinde gösteren sistemdir. f) Belediye: Eskişehir Büyükşehir Belediyesidir, g) Birim: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında yer alan harcama birimleridir. ğ) Birim amiri: Harcama biriminin en üst amiridir. h) Daire Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıdır. ı) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir. i) Geçiş yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmıdır. j) Güzergah: Taşımaların başlangıç ve bitiş noktaları arasında seyredilecekleri yoldur. k) Harcama birimi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleridir. l) İlgili düzenleme: Belediye birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve Üst Yönetici oluru ile yürürlüğe konulan yönerge, genelge, kılavuz ve benzeri düzenlemeleridir. m) Kent içi ulaşım: Kent içinde çeşitli ekonomik ve toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkilerin sağlanması faaliyetidir. n) Meclis: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisidir. o) Sinyalizasyon: Eş düzey kavşaklarda ve yaya geçişlerindeki taşıt ve yaya hareketlerini kontrol altına almak, dolayısıyla kavşaktaki taşıt ve yaya güvenliğini arttırabilmek amacıyla kavşaklarda yapılan trafik ışıklandırma, tabelaları vb. yatay ve düşey işaretleme işlemleridir. ö) Şube müdürlüğü: Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlükleridir. p) Terminal: İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir. r) Ticari araç: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemleridir. s) Ticari Araç Tahsis Belgesi: 86/10553 Sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereği Ticari Tahditli Plakaların satış veya devri için UKOME Şube Müdürlüğü nce düzenlenen belgedir. ş) Trafik işaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. t) Trafik kontrol sistemi: Artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir unsur olan Trafik kontrol sistemi, akıllı ulaşım sistemleri olarak adlandırılan gelişmiş yüksek teknoloji uygulamalarından faydalanılarak, kentte meydana gelen anlık trafik akışı 24 saat gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve kontrol edilebilmesidir. Sayfa 2 / 13

3 u) Toplu taşım: Kent içi yolculuk talebinin karşılanmasına yönelik olarak; güzergahı, durak yerleri, ücreti tanımlanmış bu hizmet için tahsis edilmiş ve düzenlenmiş araçlarla belirli bir işletme tarafından verilen ve koşulsuz herkese açık olan ulaşım hizmetidir. ü) UKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 9.maddesinde belirtildiği üzere; Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi dir. v) Ulaşım ana planı: Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önlemleri tanımlayan, bu doğrultuda kısıtlı kaynakların akılcı kullanımını gerçekleştirecek uzun vadeli Ulaşım Planı dır. y) Ulaşım sistemi: İnsan ve yüklerin bir yerden başka bir yere istenilen koşullarda iletiminin sağlanması için, belirli kısıtlar altında görevleri ve karşılıklı etkileşimleri organize edilen karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşımları topluluğudur. z) Yazıhane: Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları yetki belgesi ile Terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini, aa) Üst yönetici: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanıdır. ab) Yönerge: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesidir. Ulaşım Dairesi Başkanlığının Misyonu Madde 4- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak misyonumuz: Kentimizde, planlı, sürdürülebilir, çağdaş, kaliteli, konforlu, güvenli, rahat, hızlı, çevreci, adil ve erişilebilir, araca değil insana öncelik veren, ulaşım hizmeti sunmak. İKİNCİ BÖLÜM Ulaşım Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat yapısı Madde 5- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı aşağıda sıralanan: a) Trafik Şube Müdürlüğü, b) Otogar Şube Müdürlüğü, c) UKOME Şube Müdürlüğü, ç) Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, d) Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile bunlara bağlı diğer alt birimlerden oluşur. Teşkilat şeması Madde 6- (1) Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Ulaşım Dairesi ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması Yönerge ekinde yer almaktadır. (Ek-1) (2) Teşkilat şemalarında, Üst Yönetici onayı veya Meclis kararı gerektirmeyen değişiklikler birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında olan değişikliklerin, en geç Sayfa 3 / 13

4 bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından şemaya işlenmesi sağlanarak, personele yazıyla duyurulur. Fonksiyonel görev dağılım tablosu Madde 7- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosunda yer almaktadır. (Ek-2) (2) Fonksiyonel görev dağılımı tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılımı tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görevleri Madde 8- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Daire Başkanlığımızca yürütülen işlerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak, kontrol etmek ve çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak. b) Eskişehir ilinin ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşımına yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek, kentin, ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini belirlemek, nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planını yapmak veya yaptırmak ile uygulamak veya uygulatmak. c) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Ulaşım Ana Planı strateji ve politikaları doğrultusunda projeler geliştirmek, uygulamak ve işletilmesini sağlamak. ç) Kentin ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmek, ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın hız, konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükselterek ulaşım ana planı doğrultusunda toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak. d) Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi; yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler almak. e) Ulaşım projeleri hazırlanırken ilin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda kentsel özelliklerin korunmasına özen göstermek. f) Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, gürültü vb. sorunların çözümü için özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak, toplu taşımanın konfor düzeyini arttırıcı önlemler alan projeler üretmek, toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanlarını projelendirmek. g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediyelerin sorumlu olduğu yollarda üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ışıklı işaretleri, yataydüşey trafik işaret ve levhaları yapmak veya yaptırmak. ğ) Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek. Sayfa 4 / 13

5 h) Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulama aşamasında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, ulaşım veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirmek. ı) Kamu, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili gerekli araştırma, inceleme yapmak, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda görüşülmek üzere UKOME Genel Kurulu na sunmak. i) Büyükşehir Belediye Başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, UKOME toplantılarını düzenlemek kararların alınmasını sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek. j) Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için Karayolları Trafik Kanunu na bağlı yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi veya Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlemek. k) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. l) Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. m) Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için, trafikle ilgili birimlerin bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak. n) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde faaliyet gösteren ticari araçlar ile ilgili belgeleri düzenlemek. o) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki şehirlerarası, kırsal ve ilçe terminallerini mevzuata uygun olarak işletmek veya işlettirmek, ihtiyaçlara göre yeni terminaller kurmak. ö) Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin 51 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak terminale giriş, çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bursa İstatistik Bölge Müdürlüğü ne bildirmek. p) Vatandaşlarımızın şehirlerarası ve il sınırları içindeki yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek. r) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, düzenli ve düzensiz karayolu ile şehirlerarası ve kırsal otobüslerle taşımacılık yapan firma ve acenteler ile tüm işyerlerinin Kanun ve Yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini Terminal Zabıta Birimi ile birlikte denetlemek, şikayetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak veya yaptırmak. s) Terminallerin kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerin hizmet binalarını ile makine ve teçhizatın yenilenmesi, bakım, onarımını, çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak. ş) Terminalde can, mal ve hizmetlerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak. t) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmetinin sunulması, işletimi ve altyapısı ile ilgili etüt, plan ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek; toplu taşıma sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak. u) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Sayfa 5 / 13

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Trafik Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Trafik işaret ve levha çalışmalarının yürütülmesi Madde 9- (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediyelerin sorumlu olduğu yollarda UKOME Kararları gereğince ve trafik güvenliği açısından gerekli olan yerlere tespit edilen trafik işaret ve levhaları, Karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak imal edilir ve montajı yapılır. Mevcut olan trafik işaret ve levhalarının rutin olarak kontrolleri yapılarak, yıpranan veya hasar görenler ile ilgili gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yürütülür. a) Trafik işaret ve levhalarının imal edilip konulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. b) Trafik işaret ve levhalarının kontrol, bakım ve onarımını yapmak. c) Trafik işaret levhaları ile ilgili güncel kayıt ve bilgileri tutmak. Sinyalizasyon sistemi çalışmalarının yürütülmesi Madde 10- (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediyelerin sorumlu olduğu yollarda trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli olan yerlere ve UKOME Kararları doğrultusunda sinyalizasyon sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar yapılır. Mevcut olan sinyalizasyon sistemlerinin sürekli çalışırlığını sağlamak için rutin kontrolleri yapılarak, gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütülür. (2) Mevcut sinyalizasyon sisteminin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi için ışık süreleri, trafik yoğunluklarına ve günün koşullarına göre sinyalize kavşaklar için faz süreleri için program yazılır. (3) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a) Sinyalizasyon sistemi kurulumu iş ve işlemlerini yapmak. b) Sinyalizasyon sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımını yapmak. c) Sinyalize kavşaklar için faz sürelerini programlamak. ç) Sinyalize kavşaklarla ilgili güncel kayıt ve bilgileri tutmak. Hasar tespit çalışmalarının yürütülmesi Madde 11- (1) Sinyalizasyon sistemleri ile trafik işaret ve levhalarına trafik kazaları vb. sebepler ile hasar verildiği tespit edildiğinde hasar tespit işlemleri yapılır. a) Trafik hasar tespit iş ve işlemlerini yapmak. b) Hasar gören malzemelerin yenilemesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Yatay işaretleme çalışmalarının yürütülmesi Madde 12- (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediyelerin sorumlu olduğu yollarda yol çizgi işaretlemeleri Karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yapılır. a) Yol çizgi işaretlemeleri iş ve işlemlerini yapmak. Geçiş Yolu İzin Belgesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi Madde 13- (1) Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu na bağlı yönetmelikte Karayolları Kenarında Yapılacak veya Açılacak Olan Tesisler için belirtilen şartlara uygun olarak Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi veya Geçiş Yolu İzin Belgesi ile ilgili teknik çalışmalar yapılır ve UKOME Genel Kuruluna sunulur. UKOME Genel Kurulu nda alınan karar doğrultusunda Sayfa 6 / 13

7 Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlenir. Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda Geçiş Yolu İzin Belgesi ile ilgili gerekli işlemler yapılır. a) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi veya Geçiş Yolu İzin Belgesi teknik çalışmalarını yapmak. b) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi veya Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi iş ve işlemlerini yapmak. Ticari araçların iş ve işlemlerinin yürütülmesi Madde 14- (1) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren ticari araçların; S plakalı Servis, T plakalı Taksi, M plakalı Minibüs, D plakalı Taksi Dolmuş ve faytonların çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması için ilgili mevzuata uygun olarak iş ve işlemler yürütülür. a) S Plakalı Servis araçları ile ilgili belgeleri düzenlemek. b) M Plakalı Minibüslerle ilgili belgeleri düzenlemek. c) T Plakalı Ticari Taksilerle ilgili belgeleri düzenlemek. ç) Faytonlarla ilgili belgeleri düzenlemek. d) D Plakalı Taksi Dolmuşlar ile ilgili belgeleri düzenlemek. Diğer görevler Madde 15- (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Otogar Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları İl ve ilçe yolcu taşımacılığı ile ilgili hizmetlerin sunulması Madde 16- (1) Otogar Şube Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Otobüs Terminali Yönetmeliği, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında hizmet vermektedir. Terminale gelerek seyahat etmek isteyen yolcuların sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için, gerekli danışma hizmetleri ve bagaj taşıma aracı, tekerlekli sandalye temini, Çocuk Bakım ve Emzirme Odası tahsisi vb. yolcu terminal hizmetleri verilmektedir. a) Buluntu eşyalarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. b) Yolcu terminal hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. c) Danışma hizmeti vermek. Terminal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Madde 17- (1) Terminalde hizmet veren otobüs firmaları ve işleticiler, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Otobüs Terminali Yönetmeliği, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri ile belirlenen kapsamda denetimler yapılmaktadır. 08/02/1994 tarih ve 4/29 Sayılı Meclis Kararı gereğince çıkarılan Otobüs Terminali Yönetmeliği 17.maddesine istinaden teşekkül ettirilen Zabıta Karakol Amirliği ile, ilgili hükümlerde geçen cezaları keserek Encümen e sunulur. Görevli personel Sayfa 7 / 13

8 özlük hakları itibari ile Zabıta Müdürlüğüne, idari yönden ise Terminal Müdürlüğü ne bağlıdır. a) Denetim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Yol rayiç bedel iş ve işlemleri Madde 18- (1)Terminalimize müracaat eden Resmi kurum ve vatandaşlarımızın şehirlerarası ve ilimize bağlı ilçelere, yol mesafe ve fiyatlarla ilgili yol rayiç belgeleri düzenlenir. Rayiç bedeller yılda iki kez altı aylık dönemler halinde güncellenir. a) Yol rayiç bedellerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. b) Yol rayiç bedelle ilgili iş ve işlemleri yapmak. Karayolu taşımacılığına ilişkin faaliyet raporunun hazırlanması Madde 19- (1) Şehirlerarası terminalde hizmet veren otobüs firmalarının karayolu taşımacılık faaliyetlerine ait terminale giriş-çıkış yapan araç ve yolcu sayılarına ilişkin istatistik bilgilerini içeren faaliyet raporları her yıl Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde düzenlenerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bursa İstatistik Bölge Müdürlüğü ne gönderilir. a) Karayolu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunu hazırlamak. Uygunluk Belgesine ilişkin görüş bildirilmesi Madde 20- (1) Terminalde bulunan yazıhane ve işyerleri ile ilgili yapılan ihaleler sonucunda alan işletmecinin sözleşme imzalamadan önce uygunluk verilmesi talebi üzerine söz konusu işyeri ile ilgili görüş Gelir Şube Müdürlüğü ne bildirilir. a) Uygunluk Belgesi görüşü ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması. Personel bildirimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Madde 21- (1) Terminalde, yazıhane ve işyeri kiralayan veya adlarına tahsis yapılan kiracılar çalıştıracakları personel ve görevlerini Otogar Şube Müdürlüğü ne bildirmek zorundadırlar. Kiracıların çalıştıracaklarını beyan ettikleri personel için Otogar Şube Müdürlüğü nce gerekli görülmesi halinde idari soruşturma yapılır. Otogar Şube Müdürlüğü ne bildirilmeyen ve otogarda çalışması uygun görülmeyen kişileri yazıhane ve kiracılar istihdam edemezler. a) Personel bildirimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi Madde 22- (1) Terminalin hizmet binası, makine ve teçhizatın gerekli temizlik, bakım, onarım ve yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. (2) Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a) Bakım ve onarımla ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Diğer görevler Madde 23- (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. Sayfa 8 / 13

9 BEŞİNCİ BÖLÜM UKOME Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları UKOME Genel Kurul Toplantılarının düzenlenmesi Madde 24- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görev yapan UKOME Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun 7 ve 9. Maddelerine göre T.C. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi sekreterya hizmetlerini yürütmektedir. Gerekli görülen konularda AYKOME ile işbirliği yapılır. UKOME de görüşülecek konularla ilgili olarak ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanır. a) UKOME Genel Kurulu gündemini hazırlamak. b) UKOME toplantılarını düzenlemek. c) UKOME Genel Kurul Kararlarını hazırlamak. Ulaşım Ana Planının ön çalışmalarının yürütülmesi Madde 25- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre T.C. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Ana Planının ön çalışmalarını yürütülür. a) Büyükşehir Ulaşım Ana Planının yapılması için gerekli ön çalışmaları yapmak. Ticari Araç Tahsis Belgesi düzenlenmesi Madde 26- (1) 86/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına göre tahditli; S Plakalı servis araçları, T Plakalı Taksiler, M Plakalı Minibüsler, D plakalı Taksi dolmuşlara Ticari Araç Tahsis Belgesi düzenlenir. a) Ticari Araç Tahsis Belgesi düzenlemek. İl içi yolcu taşımacılığı izin belgesi düzenlenmesi Madde 27- (1) 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlı ilçe ve mahalleler ile il merkezi arasında yapılan il içi yolcu taşımacılığı ile ilgili iş ve işlemler yürütülür. Bu kapsamda UKOME Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda uygun görülenlere; fiyat ve zaman tarifesi ile güzergâhları belirlenerek izin belgesi düzenlenir. a) İl içi yolcu taşımacılığı ile ilgili izin belgesi düzenlemek. b) İzin belgesi kapsamında fiyat ve zaman tarifesi ile güzergahları belirlemek. Diğer görevler Madde 28- (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. Sayfa 9 / 13

10 ALTINCI BÖLÜM Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Toplu taşıma hat çalışma programının hazırlanması Madde 29- (1) Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için otobüslerin aylık hat çalışma programı hazırlanır. Bu çalışma programına göre günlük araç çalışma programı, otobüs saat çizelgeleri ile personel çalışma mesaileri düzenlenir ve takip edilir. a) Otobüs hat çalışma programının hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. b) Personel çalışma çizelgesi hazırlamak. Otobüs denetimlerinin yapılması Madde 30- (1) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının elektronik ortamda Araç Takip Sistemi ve fiziki ortamda kontrol noktalarından ve oto kontrol araçları ile arazide denetim faaliyetleri yapılmaktadır. a) Otobüslerin denetim iş ve işlemlerini yapmak. Araçların bakım, onarım, muayene, trafik sigorta ve tescil işlemlerinin yapılması Madde 31- (1) Toplu taşıma araçlarının hat çalışma programında seferlerini düzenli olarak yapmaları için bakım ve onarımları; yağ, su, antifriz ve lastik değişimi, kışlık bakım ve mekanik tamirleri vb. yapılır. Otobüs filosunun bakım-onarımı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Toplu taşıma seferlerini tamamlayan otobüslerin iç ve dış temizlikleri ile günlük bakımları yapılmaktadır. (2) Müdürlüğümüze kayıtlı araçların her yıl egzoz muayeneleri, fenni muayeneleri, zorunlu trafik sigortası ve trafik tescil işlemleri yapılmaktadır. (3) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a) Araçların bakım ve onarımlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak. b) Araçların yıllık fenni ve egzoz muayenesi iş ve işlemlerini yapmak. c) Araçların zorunlu trafik sigortası iş ve işlemlerini yapmak. ç) Araçların trafik tescil iş ve işlemlerini yapmak. Otobüs güzergâh belirleme çalışmalarının yürütülmesi Madde 32- (1) Şehir içi toplu taşıma güzergâhlarında, yeni yerleşim bölgelerinin açılması, vatandaş talepleri ve yeni ulaşım sistemlerinin işletmeye alınması gibi sebeplerle düzenlemeler yapılmaktadır. Güzergâh düzenleme çalışmalarında arazide gerekli incelemeler yapılır. Yeni veya mevcut güzergâhlarla ilgili yapılan güzergâh planı hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunulur. UKOME Kararları doğrultusunda otobüs güzergâhları ile ilgili araç, çalışma programı ve saat çizelgeleri hazırlanır. Hazırlanan çizelgelerin internet ortamında belediye sitesinde güncel olarak yayınlanması sağlanır. Toplu taşım araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol, kavşak, asfalt ve toplu taşıma ile ilgili alt yapı çalışmalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak, alternatif yol ve güzergâhlar konusunda düzenlemeler yapılır. a) Güzergâh belirleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. b) Geçici hat güzergâhı ile ilgili düzenlemeler yapmak. Sayfa 10 / 13

11 Durak çalışmalarının yapılması Madde 33- (1) Yeni yerleşim bölgelerinde hizmete açılan otobüs güzergâhlarında ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, tespit edilen noktalara yolcuların bekleme ve indi-bindi yapabilmeleri için kapalı ve tabela durak montajı yapılmaktadır. Ayrıca mevcut duraklarımızın düzenli olarak kontrol, bakım-onarım ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır. a) Durak yeri tespiti ve montajı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, b) Durak bakım ve onarım çalışmalarını yapmak. Araç tahsis hizmetlerinin sunulması Madde 34- (1) Resmi kurumlar, odalar, okullar ve vatandaşlardan gelen sosyal amaçlı gezi ve organizasyonlara, günlük iş programımızı aksatmayacak şekilde araç tahsisi yapılır. a) Araç tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek. Yolcu bilgilendirme hizmetlerinin sunulması Madde 35- (1) Kent içi toplu taşıma sistemi ile ilgili hat, güzergâh, otobüs çalışma saatleri, bilet ücretleri vb. konularında, dilekçe, telefon ve belediye web sistemi aracılığıyla yolcu bilgilendirme hizmetleri verilmektedir. a) Vatandaşlarımıza toplu taşıma sistemi ile ilgili bilgilendirme hizmeti vermek. Turistik amaçlı yolcu taşımacılığı hizmeti verilmesi Madde 36- (1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan yolcu tekneleri ve gondolları ile Porsuk Çayı üzerinde turistik amaçlı yolcu taşımacılığı hizmeti verilmektedir. a) Yolcu tekne ve gondolların yıllık bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak. b) Yeni tekne kayıt ve ruhsatları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Diğer görevler Madde 37- (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. YEDİNCİ BÖLÜM Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Akıllı ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi Madde 38- (1)Akıllı Sinyalizasyon Sisteminin iyileştirilmesi kapsamında sistemde yer alan akıllı kavşaklarda bulunan görüntü işleme cihazları aracılığıyla alınan araç sayım raporları aylık olarak analiz edilip sistemle ilgili değişiklikler yapılır. Sinyalizasyon sisteminde değişiklik yapılmak istenen senaryolar öncelikle simülasyon programında uygulanarak ön izlenim oluşturulur, olumlu ise sistemde uygulamaya geçirilir. Kentsel Trafik Kontrol Sistemi ara yüzü aracılığıyla merkezi olarak tek bir noktadan mevcut akıllı kavşakların yönetimi sağlanır. Böylelikle trafik akışı daha iyi hale getirilir ve ortaya çıkan sorunlar kısa sürede çözüme kavuşur. Trafik sistemindeki iyileştirmeler karbon emisyon ölçüm cihazının raporlarıyla kıyaslanarak çevreye salınan hava kirleticilerindeki azalma tespit edilir. Sayfa 11 / 13

12 Akıllı Sinyalizasyon Sisteminin geliştirilmesi kapsamında sistemdeki mevcut kavşaklar ile entegre çalışması gereken, sistem bütünlüğüne katkı sağlayacak yeni kavşakların tespiti için çalışmalar yürütülür. Mevcut sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak alternatif projeler ile sistem birleştirilerek performans artışı sağlanır. Elde edilen veriler daha öncekilerle kıyaslanarak trafik mühendisliği açısından analiz edilir. Akıllı Sinyalizasyon Sistemini oluşturan merkez ve sahada yer alan tüm cihaz ve ekipmanların rutin bakım ve kontrolleri gerçekleştirilir. Karbon gazı emisyon cihazının bakım ve kalibrasyonu yapılır. a) Akıllı sinyalize kavşak sistemini kurmak, iyileştirmek, geliştirmek. b) Akıllı sinyalize kavşak sisteminin gerekli bakım, onarım çalışmalarını sağlamak c) Akıllı kavşakların altyapı çalışmalarını yürütmek. ç) Akıllı kavşak sinyalizasyon sürelerinin iyileştirilmesini ve çalışma modlarının düzenlenmesini sağlamak. d) Sistem iyileştirmesi için öngörülen senaryoların simülasyonunu yapmak. e) Karbon gazı emisyon ölçüm cihazının bakımını ve kalibrasyonunu yapmak. f) Karbon gazı emisyon ölçüm cihazının ölçüm değerlerini analiz etmek. Kent içi ulaşım sistemine katkı sağlayacak projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi Madde 39- (1) Kentsel gelişme planları ve politikalarıyla uyumlu, kentin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanması ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin kurulması amacıyla Ulaşım Ana Planı'nın hazırlanması veya revizyonu ile ilgili gerekli çalışmaları yapar. (2) Eskişehir'in kent içi mevcut ve gelecekteki ulaşım sorunlarını tespit eder. Sorunlara bütünleşik bir ulaşım sistemi içerisinde çözümler geliştirir. Uzun vadeli büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek projeler hazırlar ve hazırlatır. (3) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a) Ulaşım Ana Planı'nın hazırlanması veya revizyonu çalışmalarını yürütmek. b) Kent merkezinde toplu taşıma erişilebilirliği ve konfor düzeyini artıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek. c) Kentsel ulaşım sistemlerinin bütünlüğünü gözeten, hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak. ç) Ulusal ve uluslararası fona sahip hibe projeleri çağrılarını takip etmek. Diğer görevler Madde 40- (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görevin devir ve teslimi Madde 41-(1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a) Üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. Sayfa 12 / 13

13 b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas görevlerin belirlenmesi Madde 42- (1) Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden, ilgili düzenlemeler doğrultusunda, riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2) Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. Görevler ayrılığı Madde 43- (1) Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, Yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2) Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Tereddütlerin giderilmesi Madde 44- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici yetkilidir. Yürürlük Madde 45- (1) Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 46- (1) Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Sayfa 13 / 13

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı; Sosyal

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997 Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı... I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı