MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z

2

3

4

5 TR 1-AÇ MA/KAPAMA anahtarı 2-Isı ayarlama anahtarı 3-Sol basket programını başlatma anahtarı 4-Sağbasket programını başlatma anahtarı 5-Isı ekranı(gö sterge ve data ayarları iç in) 6-Program zaman ekranı(sol ve sağ) 7-Isı ayarı(yukarı/aşağı) 8-Sol basket iç in zaman program ayarı(yukarı/aşağı) 9-Sağbasket iç in zaman program ayarı(yukarı/aşağı) 10-Hafızadaki programların okunması(veya hafızaya alınması) iç in anahtar 11-Yağeritme ç evrimi iç in anahtar(kapama/aç ma:ç alıştırma termostatı 70derecenin altında okuduğunda eritme ç evrimi başlar. 12-Yağı geri alma pompası iç in AÇ MA/KAPAMA anahtarı 13-HACCP de zaman/ısı aşamalarının gö sterilmesi iç in AÇ MA/KAPAMA anahtarı

6 EKOLOJİK VE Ç EVRESEL NOTLAR Paketleme Paketleme iç in kullanılan bütün malzemeler ç evreyle dost ürünlerdir; gerekli olduu ş ekilde saklanabilir veya uygun bir atık yakma tesisinde yakılabilir. Geri dö nüş ümü olan plastik materyaller aş ağıdaki ş ekilde belirtilmiş tir: (r) polietilen: dış ambalaj, talimat ç antası. PE (r) polipropilen: üst paketleme panelleri, ş eritler. pp (r) polietilen: dış ambalaj, talimat ç antası. PS KULLANIM Cihazlarımız; en yüksek performansıve yeterliliği temin etmek üzere laboratuvar testlerinden geç irilerek imal edilmiş ve ideal biç imde geliş tirilmiş tir. Ancak; enerji tasarrufu iç in (elektrik, gaz ve su) cihazın dolu değilken veya ideal iş letim sistemini engelleyecek herhangi bir koş ulda ç alış t ır ılmamasınıtemin edin (ö r. kapıların / kapakların açık olduğu konumda). Ayrıca mümkün olduğu surette cihazıkullanmadan ö nce ö n ısıtmaya tabi tutun. TEMİZLEME Bulunulan atmosferde zararlımaddelerin emilimini engellemek iç in cihazı%90 oranda ç evre dostu ürünler kullanarak temizleyin (dış kısmını; gerekli olduğunda iç kısmını). HURDAYA Ç IKARTMA Cihazın hurdaya çıkarılmasıiş lemi gerç ekleş tirilirken; cihazın monte edildiği ülkedeki bütün mevcut hükümet kanunlarıdikkatle incelenmelidir. Cihazlarımız %90 metal (paslanmaz ç elik, demir, aluminyum, galvanize tabaka metal) kullanılarak üretilmiş tir ve bu nedenle cihazların; montajın yapıldığı ülkedeki mevcut standartlara uygun olacak biç imde atık dö nüş üm tesislerinde, geri dö nüş ümü temin edilebilir. Ç ocukların iç eride kalmasınıengellemek amacıyla elektrik kablosunu fiş ten ç ekmek ve herhangi bir cihazı kapatma düğmesini (ş ayet varsa) kapatmak suretiyle cihazıtamamen devre dışıbırakın. 1. Cihazın montajı, kullanımıve bakımına iliş kin ö nemli güvenlik bilgileri iç erdiğinden bu kılavuzun iç eriğini dikkatle okuyun. Farklıiş letmeciler tarafından kullanılma ihtimaline karş ı bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın 2. Bu cihazın montajı; imalatçıfirmanın talimatları doğrultusunda kalifiye insanlar tarafından yürütülmelidir. 3. Bu cihaz; sadece iş letim sistemi konusunda ö zel olarak eğitim almış olan kiş iler tarafından kullanılmalıdır. 4. Herhangi bir arıza veya hatalıç alış ma halinde cihazı kapatın. Cihazın tamirini; imalatçıfirma tarafından yetkilendirilmiş, teknik anlamda kalifiye elemanlara yaptırın ve her zaman orijinal yedek parç alarıkullanın. Yukarıda belirtilenlere uyulmadığıtakdirde cihazın güvenliği tehlikeye girebilir. I. MONTAJCI İÇİN TALİMATLAR Cihazın montajı; mevcut standart ve yö netmeliklere uygun ş ekilde donanımlıbir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Veri plakası Veri plakasıkontrol panelinin aş ağıtarafına yerleş tirilmiş tir. 1. TEKNİK VERİ Montaj ç izimi (ş ekil 1 e bakınız) A- Güç kaynağıkablo giriş i Güç kaynağıvoltajı(50-60 Hz) V 400 3N~ V 400 3~ V 440 3~ V 230 3~ STD1/2M STD 1 M Çıkıntıderecesi Tankın brüt kapasitesi V I Sepet baş ına maks. yiyecek kapasitesi kg Maksimum güç kw Kablo kesit alanı: V 400 3N~ mm2 4x5 10x5 Kaldırma hayır hayır Programlama hayır hayır Hata analiz HAACP hayır hayır Yazıcı hayır hayır HP1/2M HPP1/2 M Tankın brüt kapasitesi V I Sepet baş ına maks. yiyecek kapasitesi kg 3 3 Maksimum güç kw Kablo kesit alanı: V 400 3N~ mm2 4x5 4x5 Kaldırma evet evet Programlama evet(el ile) evet Hata analiz HAACP hayır evet Yazıcı hayır evet (opsiyonel) GENEL TALİMATLAR STD1/2M STD 1 M Çıkıntıderecesi Tankın brüt kapasitesi U I Sepet baş ına maks. yiyecek kapasitesi kg Maksimum güç kw Kablo kesit alanı: V 400 3N~ mm2 4x5 10x5 V 400 3~ mm2 4x5 10x5 V 440 3~ mm2 4x5 10x5 V 230 3~ mm2 10x5 25x5 Radyo bağ lantısı: Bu cihaz; radyo bağlantıgidericiye iliş kin E.E.C. kılavuzuyla uyum gö sterir. 2. KONUMLANDIRMA Cihaz ç alış ırken çıkacak tüm buharların dış arıç ıkmasını garanti altına almak iç in cihazı; boş altım kapağının altına gelecek ş ekilde yerleş tirin. ayarlanabilir bir ayak kullanarak her bir bö lmenin uzunluğunu ve seviyesini tespit edin.

7 Dış panelden dikkatlice plastik kaplamayısoyun, ş ayet bir miktar yapış tır ıcı kalıntısıcihazın üzerinde kalırsa uygun bir sö kücü madde yardımıyla kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Eğer 1/2 modül cihazıkendi kendine monte edilmiş vaziyetteyse (bağımsız) sabitliğinin arttırılmasıiç in cihazın bir basamağa sabitlenmesi gerekir (ş ekil 2). Ayağıdiyagonal bir biç imde yerleş tirin (sol ö n ayal ve sağ arka ayak veya sağ ö n ayak ile sol arka ayak) Cihazın üzerinde mevcut bulunan ayağısö kün ve flenç li olanlarıvidalayın. Flanş lıayaklar en azından bir deliğe oturacak biç imde bir marker kullanarak yeri iş aretleyin. Cihazın konumunu değiş tirin ve iş aretlediğiniz yeri delin. Cihazıtekrar eski konumuna getirin, cıvata zincirlerini deliklere yerleş tirin ve sıkılaş tırın. Paketleme iç in kullanılan bütün malzemeler ç evreyle dosttur; istendiği ş ekilde saklanabilir veya uygun bir yakma tesisinde yakılabilir. Geri dö nüş ümü olan plastik materyaller aş ağıdaki ş ekilde belirtilmiş tir: (r) polietilen: dış ambalaj, talimat ç antası. PE (rl) polipropilen: üst paketleme panelleri, ş eritler. pp (r) polietilen: koruyucu dış malzemeler. PS 2.1. BİRBİRİYLE BAĞ LANTILI CİHAZLAR (Şekil 3a) Cihazlarıyanyana duracak ş ekilde yerleş tirin, belli bir seviyeye getirin, doğru yüksekliği tespit edin ve cihazları tekrar ayırın. Yapış tır ıc ı film C yi yapış t ır ılacak olan grubun uç larına sürün. Ö zel bir mühür yapış tırıcısının (s.p.n ) D katmanına; üst kısmın uç larına gelecek biç imde uygulayın. Cihazlarıbiraraya getirin ve M5x20 mm lik civataları A ile B deliklerine yerleş tirerek ve ilgili somunlarıkullanarak sıkılaş tırın. Bir spatula kullanarak taş an mühür yapış t ır ıc ıs ın ı temizleyin ve koruyucu yapış t ır ıc ı filmi çıkartın. Dikkat! Mühürleme yapış t ır ıc ıs ı; dış yüzeylerden iç bö lmelere doğru bir polimerizasyon baş latır; bu nedenle cihaza dokunmadan ö nce; cihaz gö vdesinin doğru ş ekilde kaynamasıve kö tü ş ekilde birleş memesini garanti altına almak iç in, 3 saat beklemenizi ö neririz. 3. ELEKTRİK BAĞ LANTISI Elektrik bağlantısınıyapmadan ö nce cihazın veri plakasının üzerinde mevcut voltaj ve frekans değerlerinin kullanılan değerlerle uygun olmasına dikkat edin. Ana terminal borda eriş im sağlamak iç in; cihazın ö n panelini çıkartın. Güç kaynağıkablosu esnek olmalıdır ve en azından kauç uklu kablo H05RN-F nin ö zellikleriyle uyum gö stermelidir; ayrıca sert bir plastik boru tarafından korunmalıdır. Kabloyu ana terminal borduna bağlamak iç in cihazın yanında verilmiş olan kablo ş emasında belirtilen talimatlarıizleyin ve daha sonra döşediğiniz kablolarıbir kablo kelepç esiyle sabitleyin. Cihaz; bağlantılar arasında en az 3 mm lik bir boş luk kalacak ş ekilde uygun bir otomatik akım kırıcıvasıtasıyla ş ebekeye bağlanır. Maksimum kaç ak akım 1 ma/kw dir. Cihaza topraklama bağlantıyapılmalıdır. Cihaz; doğru açıyla konumlandırılmış bir eş potansiyel sistemine dahil edilmelidir. Bağlantı; sembolüyle belirtilmiş olan ve cihazın iç inde ö n sağ ayağın orada bulunan cıvata ile yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen güvenlik koşullarına uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir GÜ VENLİK TERMOSTATI (ş ekil 7) Cihaz; aş ağıdaki durumların gerç ekleş mesi halinde elektrik bağlantısınıkesen bir güvenlik termostatıile donatılmış tır: 1) güvenlik termostatının ç alış mamasıhalinde; 2) yağ seviyesinin termostatik ampulü ç alış t ırmayacak seviyeye düş mesi halinde; 3) tankın yüzeyinin kirli olmasına bağlıolarak düş ük termal alış veriş gerç ekleş mesi halinde. Cihazıkapatıp tekrar aç mak iç in kontrol panelini kaldırın ve kırmızırenkli B düğmesine basın. Bu iş lem uzman bir teknisyen tarafından gerç ekleş tirilmelidir SİGORTANIN DEĞİŞ T İR İLMESİ Elektrik aksamıkoruyan sigorta ö n panelin iç erisinde yer alır. Sigortayıdeğiş tirmek iç in; sigorta tutamağınısö kün ve dış arı çıkartın. II KULLANICI İÇİN TALİMATLAR Cihaz yalnızca üretilme amacıdoğrultusunda kullanılmalıdır; ki bu da sadece yağda yiyecek kızartmaktır. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalıkullanım olarak kabul edilecektir. Cihazlarımız; en yüksek performansıve yeterliliği temin etmek üzere laboratuvar testlerinden geç irilerek imal edilmiş ve ideal biç imde geliş tirilmiş tir. Ancak; enerji tasarrufu iç in (elektrik, gaz ve su) cihazın dolu değilken veya ideal iş letim sistemini engelleyecek herhangi bir koş ulda ç alış tır ılmamasınıtemin edin (ö r. kapıların / kapakların açık olduğu konumda). Ayrıca mümkün olduğu surette cihazıkullanmadan ö nce ö n ısıtmaya tabi tutun. Dikkat Ç alış t ır ıldığıesnada cihazın baş ında birinin hazır bulunmasını sağlayın. Kullanım iç in Ö neriler Cihazın ilk defa kullanımından ö nce kuyu ve kapları; aş ağıdaki ş ekilde endüstriyel yağdan dikkatlice arındırın: - Tankısu ve normal deterjan ile doldurun ve birkaç dakika süresince kaynatın. - Kirli suyu tahliye etmek iç in kapatma musluğunu açın ve tankı dikkatlice temiz su ile durulayın. - Eğer domuz yağıkullanılacaksa ayrıbir yerde eritilmeli ve daha sonra kuyunun iç ine atılmalıdır. Piş irme iş lemi gerç ekleş tirildikten sonra kuyunun iç inde domuz yağıbırakmayınız. - Yağ seviyesi tankın arkasında iş aretlenmiş minimum seviyenin altına düş tüğünde kuyuyu ağzına kadar su ile doldurun (yangın tehlikesi). Dikkat Kızartma iç in kullanılan yağ periyodik olarak değiş tirilmelidir. Halihazırda bir kaç defa kullanılmış ve bu nedenle kirlenmiş olan yağ düş ük ısıda yangın çıkarabilir ve beklenmedik bir ş ekilde kaynama eğilimi gö sterebilir. Suyu süzülmemiş olan yiyeceklerin büyük bir kısmı yağın kaynama yapmasına neden olabilir. 1. CİHAZIN İŞ LEMESİ Kuyuya yağ boş altmadan ö nce iç inde su kalmadığından emin olun. Tankın arka kısmında belirtilen maksimum seviyeye ulaş ana kadar kuyuya yağ dö kmeye devam edin. Ana ş ebekede elektriği açın. Termostat düğmesi B yi saat yö nünde; 90 ile 185 C arasında istenen piş irme sıcaklığına gelene kadar ç evirin. Yeş il

8 pilot lambasının yanmasıcihazın gerilim altında olduğunu gö sterir. Sarıpilot lambasının yanmasıbütün ısıtma elemanlarının düzgün ş ekilde iş lediğini gö sterir. Arzu edilen sıcaklığ a ulaş ıldığında lamba sö necektir EL İLE Ç ALIŞAN MODELLER (ş ekil 4-5) - GÖ STERGESİZ (Ş ekil 4) Termostata düğmesi A yısaat yö nünde ç evirerek istenen piş irme derecesine getirin. - GÖ STERGELİ(ş ekil 5) Komutator düğmesi A yısaat yö nünde ç evirerek AÇ IK konumuna getirin. G düğmesine (AYARLA) ve daha sonra arttırmak veya azaltmak inmek iç in yukarıveya aş ağı F düğmelerine basarak arzu ettiğiniz sıcaklığıbelirleyin. Not: Yeş il pilot ışığı B yanarsa bu; cihazın gereken voltajın altında olduğunu gö sterir. Sarıışık C yanarsa bu; bütün ısıtma elemanlarının düzgün ş ekilde iş lediğini gö sterir. Küvetin iç indeki yağ istenen sıcaklığ a eriş tiğinde; sarıpilot lambası C KAPALI konuma gelir. Doldurulmuş olan kabıyavaş yavaş ; taş mamasına dikkat ederek yağın iç ine dö kün. Bu durumda; iş lemi birkaç saniyeliğine durdurun TİCARİMODELLER (ş ekil 5) Komütatö r düğmesi A yıaç IK konumuna gelene kadar saat yö nünde ç evirin. Arzu edilen sıcaklığıayarlamak iç in G düğmesine (AYARLA) basın ve arttırıp azaltmak iç in aş ağı, yukarı F düğmeleriyle kontrol edin. Yeş il pilot ışığı B nin yanmasıcihazın voltajının düş ük olduğunu gö sterir. Sarıışık C nin yanmasıısıtma elemanlarının düzgün ş ekilde iş lemekte olduğunu gö sterir. Küvetin iç indeki yağ istenen sıcaklığ a eriş tiğinde; sarıpilot lambası C KAPALI konuma gelir. Kabıkaldırmak iç in zamanlayıcı D yi 0 a ayarlayın (ş ekil 5) ve E düğmesine basın. Yemek piş irme süresini zamanlama düğmesi D yi ç evirerek ayarlayın. E düğmesine basın, kab desteği kabın dolmasıyla beraber yağın iç ine girer. Piş irme devresinin sonunda destek yüklü bir biç imde otomatik olarak yukarıçıkar. Aynıdevreyi tekrarlamak iç in sadece E düğmesine basmanız yeterlidir; bunun iç in zaman ayarınıtekrar kurmaya gerek yoktur YAĞ FİLTRESİ(ş ekil 6) Dikkat: A düğmesini ikinci konuma (GÖ STERGE) getirin; bö ylece cihazın sadece gö sterge ve sıcaklık ayarları yapılabilecek, diğer hiç bir fonksiyonu ç alış mayacaktır. Mevcut filtreyi tahliye borusuna yerleş tirin ve küvetin iç indeki yağıbir tahliye musluğu kanalıyla boş altın. Küvetin iç indeki L emme borusunu indirmek ve emme iş lemi tamamlanana kadar A düğmesini 3 (FİLTRE) konumuna getirmek suretiyle tankıfiltre edilmiş yağ ile yeniden doldurun CİHAZIN KAPATILMASI Cihazın kontrol düğmelerini kapalı konuma getirin. Tüm bağlantılarınıkeserek cihazıkapatın PROGRAMLANABİLİR MODELLER (ş ekil 8) CİHAZIN BOŞKEN Ç ALIŞTIRILMAMASINA Ö ZEN GÖ STERİN. Cihazıç alış tırmak iç in N 1 düğmesine basın ERİTME N 1 düğmesine (AÇ IK) bastıktan sonra ş ayet iş lemekte olan termostatta okunan sıcaklık 70 C nin altındaysa cihaz otomatik olarak ERİTME devresini ç alış tıracaktır. Gö sterge N 5 sıcaklığı C cinsinden gö sterirken N 2 düğmesinin üzerindeki LED; KIRMIZI yanar, LED N 11 (ERİTME) ve eritme iş leminin devrede olduğunu gö stermek iç in ERİME yazısıbelirir. ERİTME aş aması hassas bir ısıtma devresidir ve 20/30 dakika süren bu aş ama süresince kızartma iç in kullanılan yağ lar (katı) güvenli koş ullar altında erir ve 70 C ye kadar yükselir. Sıvıyağ kullanılırken eritme devresi N 11 düğmesi kullanılarak iş letim dışı bırakılabilir. Eritme devresi iş letim dışıkaldığında ya da tamamlandığında cihaz en son piş irme devrindeki sıcaklık ve zamanlama ayarlarına geri dö ner SICAKLIĞ IN AYARLANMASI / DEĞİŞ T İR İLMESİ a) N 7 düğmelerine basarak sıcaklık değerini artırabilir ya da azaltabilirsiniz: gö stergenin ± 1 C lik bir hassasiyeti vardır. Sıcaklık ayarınıdaha hızlış ekilde yapabilmek iç in N 7 düğmesine basılıtutun. b) Gö sterge N 5; 3 saniye yanıp sö ner ve sıcaklık hafızaya alınır. c) N 2 düğmesine basarak birkaç saniye süresince yağ dolu havuzun iç indeki gerç ek dereceyi gö rebilirsiniz. N 5 gö stergesi ayarlanmış olan sıcaklığıgö sterir. N 2 düğmesinin LED inin KIRMIZI yanmasıyağın sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa ulaş madığınıgö sterir. AynıLED ş ayet YEŞİL yanarsa bu; yağ sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa ulaş tığınıve kızartma aş amasına geç ilebileceğini gö sterir KABI KALDIRMA APARATININ ZAMANINI AYARLAMA / DEĞİŞ T İRME a) N 8/9 düğmelerine basarak zaman değerini azaltabilir veya ç oğaltabilirsiniz: gö stergenin ± 5s ve en az 00:30 saniyelik bir hassasiyeti vardır. Sıcaklık ayarınıdaha hızlış ekilde yapabilmek iç in N 8/9 düğmesine basılıtutun. b) Gö sterge N 6 birkaç saniye yanıp sö ner ve sıcaklık hafızaya alınır. c) Sağ / sol kaldırma aparatınıç alış tırmak iç in N 3/4 düğmesine basın; gö sterge N 6 (sx/dx) ayarlanan zaman iç in geri sayıma baş lar. d) Gö sterge N 6 (sx/dx) 00:00 ı gö sterdiğinde devre sona erer, sol / sağ kaldırma aparatıyağ havuzundan çıkartıır ve gö sterge N 6(sx/dx) baş langıç ayarlarınıgö sterir. Ç alış ma sekansıher iki kaldırma aparatıiç in de aynıdır PROGRAMLAMA / HAFIZAYA ALMA Her bir piş irme programı zaman ve sıcaklık parametrelerine gö re belirlenir. Bu cihaz; 5 ayrıpiş irme programına kadar hafızasına alma kapasitesine sahiptir (ş ekilde gö sterilen N 6 düğmeleri); bu iş lem iç in programın hafızaya alındığınıhaber verek sesli sinyali duyana kadar p1...p5 ten birine basılıtutmanız gerekir. Aynı prosedür diğer bütün programlarıhafızaya alırken de izlenecektir. Her bir program; 1 tane piş irme sıcaklığıve 2 piş irme süresi (her bir kap iç in, sol ve sağ), hafızaya alabilir. Cihaz programlar hafızaya alınmadan da ç alış abilir. Son olarak yapılan her hafızaya alma işlemi bir önce hafızaya alınmış programısiler SEÇ ENEKLERİBLOKE ETMENİN PROGRAMLANMASI Sadece hafızaya alınmış olan programlara eriş ebilmeye izin vermek üzere diğer programlamalarıengellemek mümkündür. Bu tür bir seç eneği temin etmek / engellemek iç in: ç alış tır ırken aynı anda 3 ve 4 numaralıdüğmelere basınız, gö sterge FASt (Fast Food) u gö sterecektir, N 2 düğmesine basın: eğer gö stergede Y (evet) harfi belirirse bu; 7,8 ve 9 numaralıdüğmelerin bloke edildiğini gö sterir, ş ayet gö stergede n (hayır) harfi belirirse bu; 7,8 ve 9 numaralıdüğmelerin kullanılabilir olduğu anlaş ılır. Y/n parametrelerini değiş tirmek iç in N 7 düğmelerine basın ve hafızaya alma iş lemi iç in N 2 ye basın. Fast Food menüsünden çıkmak iç in aynıanda N 3 ve 4 e basın.

9 1.3.6 BİR AYARLAMA PROGRAMI NASIL KULLANILIR a) Cihazın ç alış t ırmasınıistediğiniz programıbulmak iç in N 10 düğmelerinden birine basın. b) Gö stergeler N 5 ve N 6 (sx/dx); seç ilen program iç in hafızaya alınmış ayarlanmış değerleri gö sterir. c) Sol kaldırma aparatınıç alış t ırmak iç in N 3 düğmesine basın. d) Sağ kaldırma aparatınıç alış tırmak iç in N 4 düğmesine basın YAĞ FİLTRESİ(ş ekil 6) Cihazın üzerinde aş ağıdaki parç a ve aparatlar mevcuttur: - yağ biriktirme tepsisi (25 L) - yağ biriktirme tepsisi iç in bir taş ıma kabı - polyester filtre - biriktirme tepsisinden tanka yağ gö nderilmesi iç in diş li pompası Bu parç alarıkullanmak zamandan tasarruf sağlamanın yanısıra yağın uzun süre dayanmasınıda sağlıyor. Dikkat: lütfen bu operasyonun; herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemek amacıyla sadece; yağ sıcaklığının 90 C nin altında olduğ u zamanlarda yürütülebileceğ ini unutmayın. a) Kızartmayıdurdurmak iç in N 1 düğmesine basın. b) gösterge N 5 sıcaklığın düş ük olduğunu gö sterir (cihaz kapalıolduğunda; ş ayet 70 C ye eş it veya bu dereceden fazla ise gö sterge otomatik olarak tankın iç indeki sıcaklığıgö sterir). c) gösterge N 5; 90 C yi gö sterdiğinde kapağıaçın ve taş ıyıcının, biriktirme tepsisinin ve filtrenin tahliye bö lümünün altında doğru yerde durup durmadıklarınıkontrol edin. d) M tutacağınısaat yö nünde yavaş yavaş ç evirerek (ş ekil 6) musluğu açın; sıcak yağa değmemeye ö zen gö sterin. e) Tahliye sistemi sayesinde yağ kısa sürede tahliye edilir (ç apı1 ); polyester ağ filtre yağın mekanik maddelerden tamamen arındırılmasınısağlar. f) Boş altım musluğunu; M tutacağınısaat yö nü tersine ç evirmek suretiyle kapatın OTOMATİK YAĞ SİRKÜ LASYONU a) N 1 düğmesine basarak kızartmayıkapatın. b) L tutacağını(ş ekil 6) ç ubuğun sonuna kadar itin. c) Pompa; yağ biriktirme tepsisinden tanka yağ pompalamaya baş layana kadar N 12 düğmesine basılıtutun; gö sterge yağın sıcaklığıkonusunda iş lemi gerç ekleş tiren kiş iyi uyarmak amacıyla Sıcak ibaresini gö sterecektir. d) Yağ biriktirme tepsisinin tamamen boş almasıiç in yaklaş ık 4 dakika kadar bekleyin (yağın pompalanmasıiç in geç en süre yağın sıcaklığına bağlıdır: yağ sıcaklığıne kadar düş ük olursa pompalama iş lemi o kadar uzun sürer). e) Yağın pompalanmasınıdurdurmak iç in N 12 düğmesine tekrar basın. f) L tutacağını(ş ekil 6) ç ubuğun sonuna kadar ç ekin. Kızartıcıç alış maya baş ladığında N 12 düğmesine (POMPA) bir süre basılıtutun; bö ylece gö sterge N 5; son yemek piş irme iş leminden itibaren yağ pompasının kullanıldığızamana kadar geç en süre gö rünecektir DESTEK H.A.C.C.P. Bu parç a cihazıç alış t ıran kiş ilere; aş çıtarafından güvenli kabul edilen ayarlama ö ncesi devre den baş layarak piş irme iş leminin HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) kontrolünü yapmalarıkonusunda; devre tarafından güvenlik prosedürü ç erç evesinde değerlendirmeler yaparak anormal gö rülen olayları/ durumlarıkaydetmek ve sinyal vermek hususlarında yardımcıolacaktır. Cihaz; normal sisteminin iç inde kapasitesi ç erç evesinde halihazırda mevcut bulunan diğer 5 programa ek olarak 5 HACCP programına kadar hafızaya alabilir. KızartıcıHACCP kontrolünün altında bulunduğu zaman N 13 düğmesinin altındaki LED yanar ve iş letimde olan programın mevcut ayarlarının değiş tirilmesine izin verilmez. Bu kızartıcının destek HACCP si; HACCP programının iş lemesi esnasında, yağ sıcaklık derecesinin her zaman HACCP yetkilisi tarafından belirlenen minimum ayarlama noktasının üzerinde olmasınıkontrol altında tutacaktır ANORMAL BİR DURUMUN KAYDEDİLMESİVE SİNYAL VERMESİ Şayet HACCP kontrolü altındaki bir devre esnasında; yağ havuzunun derecesi minimum ayarlama noktasının altına düş erse sistem gö rsel ve sesli bir sinyal verecektir: -görsel sinyal sıcaklık gö stergesi N 5 yanıp sö ner ve eriş ilen kritik sıcaklığıgö sterir; -sesli(akustik) sinyal sesli sinyal mevcut durumdan aş çının anında haberdar olmasınısağlar. Kızartma devresi sona erdiğinde herhangi bir dış müdahale gerç ekleş memiş olursa vuku bulan anormal durum gerç ekleş tiği anda hafızaya kaydedilir MENÜ HACCP HAFIZAYA ALINMIŞ ANORMAL DURUMLARIN ARANMASI GÖ RÜ NTÜ SÜ YAZILMASI VE İPTAL EDİLMESİ Cihazın kontrol paneli; hafızaya kaydedilmiş olan anormal durumlarıaramak ve gö rüntülemek iç in bir kılavye/gö sterge olarak kullanılabilir. Kızartıcının ayrıca; opsiyonel bir yazıcıya (F881532) bağlantısağlayan bir fiş i de vardır. Bu fiş kontrol panelinin üzerine yerleş tirilmiş tir. HACCP fonksiyonunun MENÜ süne eriş mek oldukç a kolaydır. HACCP menüsü devreye girdiği anda kızartıcının ısıtma fonksiyonlarıdevre dışıkalır. Gösterge N 5 aş ağıdaki fonksiyonlara sahiptir ve aş ağıdaki anlamlarıiç erir: MENÜ -Prg (HACCP tarifesinin programlanması) -HISt (anormal durumlarla ilgili eski kayıtlara ulaş ılması) -Prn (opsiyonel yazıcının kontrolü) -ErS (eski kayıtların silinmesi) -date (iç saatte zaman / saat ayarlaması) Menü PRG (PROGRAM); HACCP programının programlama moduna imkan verir (en fazla 5 ayrıprograma kadar: 5 tane mevcut programın hepsi kullanıldığında hafızaya alınmış her bir yeni program iptal edilecek ve yenisiyle değiş tirilecektir). Menü HIST (ESKİ) hafızada kayıtlıolan eski anormal durumları aramaya ve gö rüntülemeye yardımcıolur (cihaz 1000 in üzerinde anormal durumu kaydetme kapasitesine sahiptir, ancak yine de iptal edilmeden ö nce bütün hafıza kapasitesi kullanılırsa, yeni bir anormal durum ortaya çıktığında kaydedilebilmesi iç in hafızada kayıtlıbulunan son durumlar hafızadan silinecektir). Menü Prn (YAZICI) opsiyonel yazıcıiç in kontrol modunu devreye sokar. Menü Ers (SİLME) sayesinde geç miş e ait bilgilerin (HISt) silinmesi fonksiyonu devreye sokulabilir. Menü date (TARİH) tarihin belirlenmesine ve iç saatin zamanının tespit edilmesine izin verir. Tarihi değiş tirebilmek ve eski verilerin zamanlamasınıayarlamak iç in hafıza boş olmalıdır HACCP MENÜ SÜ NE ERİŞ MEK a) Menü HACCP nin iş ler durumda olduğunu bildiren bir sesli sinyal olana kadar N 13 düğmesine basıp, basılı tutmak gerekir (gö sterge N 5 HACP ibaresini gö sterecektir). b) Bir kez N 2 düğmesine basın (sembol termometre ) ve gö sterge N 5 PRG ibaresini gö sterecektir. c) N 7 düğmelerine basın ve Prg, HISt, Prn, ErS ve date ibareleri belli bir sekans iç inde gö rüntüye gelecektir. d) Gösterge N 5 tarafından gö rüntüye gelen menüye eriş ebilmek iç in N 2 düğmesine basın.

10 HACCP PROGRAMININ HAFIZAYA ALINMASI Yıl / ay:gün / saat: dakikaya iliş kin veriler organize edilmelidir (h noktasına bakınız). Bir ö nceki maddede bulunan a), b) ve c) aş amalarınıtekrar edin. d) Prg yi gö rdüğünüz anda N 2 düğmesine tekrar basın. e) Gösterge N 5 tset ibaresini gö sterir (mevcut tarifenin yağ havuzunun ayarlanmasıgereken sıcaklıklık); gö sterge N 6 sol iç in tmin ibaresini gö sterirken (tarifenin minimum sıcaklığı) ve sağ iç in time (bu tarife devresinin zamanınıgö sterir; kızartma programısadece bir tane olduğundan bu değer kaldırma aparatlarıiç in de aynıdır) f) N 7 düğmelerine basarak sıcaklığıtset ayarlayın (YÜ KSEK / DÜ ŞÜ K); sıcaklık 130 C den aş ağıbir değere ayarlanamaz; soldaki N 8 düğmelerine basarak (YÜ KSEK / DÜ ŞÜ K) zamanı tmin ayarlayın; sıcaklık 120 C nin altında bir değere ayarlanabilir; sağdaki (YÜ KSEK / DÜ ŞÜ K) N 8 düğmelerine basarak zamanıtime ayarlayın; zaman 30 saniyeden az bir değere ayarlanamaz. g) Hafızaya alınmasınıistediğiniz tarife iç in N 10 düğmelerinden bir program düğmesini (p1 den p5 e) seç in, tarifenin hafızaya alındığınıbildiren sesli sinyali duyana kadar düğmeye basılıtutun (tarife ile birlikte yazılıbir kayıt olarak, hafızaya alınan tarifenin verilerini ve hafızaya alınan tarifenin program düğmesini tutmak uygun olacaktır). MENÜ DEN Ç IKMAK İÇİN N 13 DÜ ĞMESİNE BASIN. h) İÇİNDE BULUNULAN TARİHİ/ SAATİAYARLAMAK İÇİN:Yukarıdaki maddenin a), b) ve c) aş amalarınıtekrarlayın; date yazısıbelirince d) N 2 düğmesine tekrar basın; gö sterge ş u sıralamada gerç ekleş ecektir: yıl, ay, gün, saat, dakika (saat 00 dan 23 e kadar ifade edilmektedir; dakika ise 00 dan 59 a kadar ifade edilir); e) iç inde bulunulan tarihi / saati düzenlemek iç in N 7, 8 ve 9 düğmelerine basın. f) her bir gö sterge; veriyi hafızaya almadan ö nce 5 saniye süresince yanıp sö ner. MENÜ DEN Ç IKMAK İÇİN N 13 DÜ ĞMESİNE BASIN HACCP KONTROLÜ NÜ Ç ALIŞTIRMAK Bir veya daha fazla HACCP programıprogramlanıp hafızaya alındığında (en fazla 5 e kadar) HACCP kontrollü kızartma devresini baş latmak iç in aş ağıdaki aş amalarıizleyin: a) N 13 düğmesine (HACCP) bir kez basın. b) düğmenin altına bağlıolan LED yanar: hafızaya alınmış 5 HACCP programlarından biri (ya da daha az) ç ağırılabilir. c) Program düğmesi N 10 a (p1,...p5) basın. d) Göstergeler ilgili ayarlarıgö sterir; Bu aş amadan itibaren izin verilen aş amalar aş ağıdaki gibidir: - devreleri ç alış tırma (N 3 ve N 4 düğmeleri) - HACCP kontrolünü devre dışıbırakma (N 13 düğmesi) - kızartıcıyıkapatmak (N 1 düğmesi). Bütün fonksiyonlar sadece HACCP alarmıdevreye girdiği zaman veya HACCP sistemi devre dışıkaldığızaman ç alışır ALARMLAR HACCP HACCP alarmının aktive edilmesi gerektiği durumlar meydana geldiğinde aş ağıdaki aş amalarıtakip etmelisiniz: -İş lediği esnada piş irme devresinin zamanınıarttırın. -HACCCP kontrolünü devre dışıbırakın. Yukarıda belirtilen aş amalardan hiç birinin yapılmamasıhalinde hafıza anormal bir durumu kaydedecektir. Hafızada tutulan bilgiler aş ağıdaki verilerle donatılmış t ır: -YIL, AY, GÜ N -DURUMUN KAYDEDİLĞİSAAT, DAKİKA -KIZARTMA PROGRAMI N (1den 5e kadar) -DERECE AYARI - ULAŞILAN MİNİMUM DERECE Bu son değer; meydana gelen anormal duruma iliş kin verileri belirtir ANORMAL DURUMLARIN ESKİKAYITLARINA İLİŞ K İN VERİLERİN GÖ RÜ NTÜ LENMESİ maddesindeki a), b) ve c) aş amalarınıtekrar edin (HACCP MENÜ SÜ NE ERİŞ ME); d) HISt yi seç in ve N 2 düğmesine tekrar basın; N 5/6 gö stergesi iç inde bulunulan yılı, ayıve günü gö sterir; e) N 7/8 düğmelerini kullanarak gö sterirlmesini istediğiniz YIL/AY-GÜ N ü seç in. f) N 2 düğmesi vasıtasıyla seç tiğiniz ş eyi onaylayın. g) Gö sterge N 5 kontrol aş amasının baş langıç SAATİNİ- DAKİKASINI gö sterir; hafızaya alınmış anormal durumlarla ilgili program düğmesi p1...p5 in (tüm düğmeler N 10) altındaki LED, N 7 düğmelerine basarak gö sterge N 5 in üzerinde seç ilmiş olan anormal durumun saatini / dakikasınıgö stermesini sağlayın; bu esnada sol taraftaki gö sterge N 6 ayarlanmış olan minimum dereceyi, ulaş ılan gerç ek minimum dereceyi ve / veya ayarlanmış olan yemek piş irme süresini gö sterir. Daha sonra gö sterge kontrolün bittiği zamanıgö sterir. h) Menüden çıkmak iç in N 13 düğmesine basın ve basılı tutun (HACCP) ESKİDEN GERÇ EKLEŞMİŞ ANORMAL DURUMLARIN YAZILMASI PRN menüsü opsiyonel yazıcının bağlantısıyapıldıktan ç alışır vaziyete gelir (F881532). HACCP eriş imini elde etmek amacıyla menüye ulaş mak iç in a), b) ve c)de belirtilen aş amalarıtekrar edin; daha sonra gö sterge N 5 PRN kısaltmasınıgö rene kadar N 7 (YUKARI / AŞ AĞ I) düğmelerine basın. N 2 (sembol termometresi) düğmesine basarak seç tiklerinizi onaylayın; eski kayıtlarıgö rüntülemek iç in YILI / AYI-GÜ NÜ seç in, ve daha sonra N 2 düğmesine basarak yaptığınız iş lemi onaylayın. Yazıcı; seç ilmiş olan güne, aya ve yıla ait verilerin çıktısınıverir. Yazı; kayıtlıanormal durumların bilgilerine hafızada aş ağıdaki sırayla yer verir: - YIL AY GÜ N (aaaa mm gg) - HACCPKONTROL İŞ LEMİNİN ZAMANLAMASIIN BAŞ LAMASI / SONA ERMESİ(Hi=hh:mm - Hf=hh:mm) - PROGRAM N X (PRG N...) - SICAKLIK AYARI (TSET = X C) - KAYITLI GERÇ EK MİNİMUM SICAKLIK (TME = X C) Bütün kaydın çıktısınıalmanız gerekiyorsa N 11 düğmesine basın (ERİTME). Gö sterge HEPSİibaresini gö sterdiğinde N 2 düğmesine basarak ç ıktıalın ve menüden ç ıkmak iç in N 13 düğmesine basın HAFIZADAKİVERİLERİN SİLİNMESİ Hafızada kayıtlıbulunan tüm verilerin silinmesinin iki yö ntemi vardır: -Eğer cihazın hafızasında baş ka yer kalmadıysa her bir yeni kayıt; kaydedilmiş olan son veriyi silmek suretiyle alınır. -Ş ayet kayıtlıbulunan bütün verileri veya HACCP kaydında halihazırda bulunan verileri silmek istiyorsanız Silme moduna geç iş yapabilmek iç in aş ağıdaki aş amalarıtakip edin: maddesinin a), b) ve c) aş amalarınıtekrar edin (HACCP MENÜ SÜ NE ERİŞ ME) d) N 2 düğmesine tekrar basarak ErS yi seç in; e) Tarihi; maddesinde; ANORMAL DURUMLARA İLİŞ K İN GEÇ MİŞ KAYITLARIN GÖ RÜ NTÜ LENMESİbelirtildiği ş ekilde seç in. f) Seç ilen tarihe ait bilgileri silmek iç in N 2 düğmesine basın. g) Menüden çıkmak iç in N 13 düğmesine basın. e) maddesinden sonra N 11 düğmesine (ERİTME) BASARAK; kaydın TAMAMEN SİLİNMESİtalebi yapılmış olacaktır. Alarm mesajları E1_: sıcaklık ç ubuğu devre dışı(kısa devre) E2_: 1) sıcaklık ç ubuğu devre dışı(bağlantıkopmuş ) 2) ısıtma elemanıhizmet dışı Eh_: yağın sıcaklığıyüksek

11 2. GENEL BAKIM Herhangi bir temizleme ya da bakım iş lemine baş lamadan ö nce cihazın tüm elektrik bağlantılarının çıkartılmış olmasına dikkat edin. İç erisinde bulunulan havaya zararlımaddelerin yayılmasınıen aza indirgemek iç in; %90 ın üzerinde ç evreyle dost nitelik taş ıyan ürünlerle cihazıtemizleyin (dış ve gerekli olduğunda iç temizlik) Tankıaş ağıdaki sırayıizleyerek temizleyin: -Yağın soğumasınıbekleyin. -Uygun tahliye musluğunu aç mak suretiyle kuyunun iç indeki yağıtahliye edin. -Isıtma elemanıünite A yı; dayanak B yi kullanarak kaldırın (ş ayet sabitlenmiş se ş ekil 9a). -Dayanak B yi kendi üzerinde arkaya doğru ç evirin ve 9 b ş eklinin C noktasında ekspansiyon bö lgesinde bir süre bekleyin (ş ayet sabitlenmiş se). Bu pozisyondayken; bir mikrodüğ me otomatik olarak ısıtma elemanlarıile güç kaynağının bağlantısını keser. Paslanmaz ç elik yüzeyleri günlük düzenli olarak sıcak su ve doğal sabun ile temizleyin, hemen durulayın ve dikkatlice kurutun. Bu yüzeylerin temizlenmesi herhangi bir surette tahriş edici deterjanlar, demir tel, fırç a veya benzeri aletler kullanılarak yapılmamalıdır. Cihaz periyodik olarak kontrol edilmelidir (en azından yılda bir kez). Bu iş lem iç in bir bakım hizmeti almanızıö neriyoruz. Uzun bir süre cihazın kullanılmayacağı durumlarda aş ağıda belirtilen ö nlemlerin alınması gerekmektedir: -Güç kaynağıyla cihazın bağlantısınıkesin. -Paslanmaz ç elik yüzeylere vazelin yağısürülmüş bir koruyucu filmi sürün. -Tesislerin düzenli olarak havalandırılmasınısağlayın. Dikkat Direkt veya yüksek basınç lısu jetleri kullanarak cihazıyıkamayın. Cihazın temizlenmesi iç in; seyreltilmiş dahi olsa klorin, beyazlatıcı, klorik asit vs. iç eren ürünler kullanmayın. Cihazın ç evresindeki zemini temizlerken hidroklorik asid gibi aş ındırıcınitelik taş ıyan temizlik malzemeleri kullanmayın. Cihazıhurdaya çıkartırken montajın yapıldığıülkede atıkla ilgili yö netmeliklere uymaya ö zen gö sterin. Cihazlarımız %90 ın üzerinde metal kullanılarak (paslanmaz ç elik, demir, aluminyum, galvanize tabaka metal) üretilmiş tir ve bu nedenle cihazın; montajının yapıldığıülkedeki mevcut standartlara uygun ş ekilde atık dö nüş üm tesislerinde geri dö nüş ümü gerç ekleş tirilebilir. Ç ocukların iç inde mahsur kalmasını engellemek iç in cihazın fiş ini ç ekmek ve diğer bütün kapatma düğmelerini (ş ayet varsa) kapatmak suretiyle cihazıtamamen devre dışıbırakın.

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com HD 900 ELEKTRİKLİ MAKARNA PİŞİRME MAKİNESİ

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com HD 900 ELEKTRİKLİ MAKARNA PİŞİRME MAKİNESİ MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM HD 900 ELEKTRİKLİ MAKARNA PİŞİRME MAKİNESİ A-SU Gİ RİŞ BAĞLANTISI ½ B-ELEKTRİ K KABLO Gİ RİŞİ C-SU DRENAJ BAĞLANTISI 1 A-Ç alışıyor sinyal lambası B-Ana siviç ve enerji regülatör

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet!

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet! İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 1A91 1:1 Program 1C91 2:1 Program 1M91 3:1 Program 1C01 4:1 Madeni para ö lçeri olmayan makine..5:1 Madeni para ile çalış tırılan makineler için..6:1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bu makine sadece su ile kullanılabilir. Asla kuru temizleme maddelerini kullanmayınız.

İÇİNDEKİLER. Bu makine sadece su ile kullanılabilir. Asla kuru temizleme maddelerini kullanmayınız. İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 2A01 1:1 Program 2G01 2:1 Program 2H11 3:1 Program 2L01 4:1 Program 2M01, 2M11, 2W01..5:1 Program 2H01 6:1 Program 2H01, 2H02, 2F01, 2F02, 2M11,

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU

DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU POMPALAR ME1 PH OLASI ÇALIŞMA DURUMLARI SABİT FREKANS Sabit Dozlama. Sabit ve programlanabilir akış oranı PH A BAĞLI FREKANS ph dozlamayla bağlı. Bağlılığın sınırı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Tanıtımı Ürün Açıklaması Gaz sensörlü sensör kafası, değişebilir. Esnek prob Kulaklık soketi, adaptör girişi Ekran Tuş takımı Yeşil ışık Kırmızı ışık Gaz

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

MODELLER 1000 1200 WT60E

MODELLER 1000 1200 WT60E GB TEKN İK VERİLER MODELLER 1000 1200 WT60E Yayılma p/h 1000 1180 1080 Besleme voltajı: V 400 415-3N 400 415-3N 400 415-3N -dö nüş tür ülebilir V 220 240-3 220 240-3 220 240-3 - tek fazlı versiyon V 220

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI KAYNATMA TENCERESİ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AKZİL KULLANIM KILAVUZU

AKZİL KULLANIM KILAVUZU AKZİL KULLANIM KILAVUZU NOT: CİHAZIMIZI YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER KARIŞTIRMASIN DİYE MENÜYE GİRİŞ PROGRAMI İÇİN (mecazi anlamda) BİR ŞİFRE KOYDUK. BÜTÜN MODELLERİMİZDE AYNI KULLANIM KILAVUZU GEÇERLİDİR.

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz.

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz. Electrolux THERMALINE otel, i yeri yemekhaneleri, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı mutfakları gibi kurumsal mutfakların a ır i gereksinimleri için tasarlanmı tır. Ekipman serisi geni seçenekler

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 470 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital

Detaylı

SU POMPASI REGULATÖRÜ

SU POMPASI REGULATÖRÜ SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız. 2. Ürün Tanımı Ekran

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU Oda sıcaklığını sabit bir ısıda tutmak ve kombi v.b cihazların sürekli yanmasını engellemek, tasarruf etmek amacı

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 610. Elektronik Termostat.

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 610. Elektronik Termostat. Kurulum Kılavuzu DEVIreg 610 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C)

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Kurulum Kılavuzu DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Elektronik Termostat www.devi.com DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları.......

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu Gaz Dedektörü GSP1 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı