MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z

2

3

4

5 TR 1-AÇ MA/KAPAMA anahtarı 2-Isı ayarlama anahtarı 3-Sol basket programını başlatma anahtarı 4-Sağbasket programını başlatma anahtarı 5-Isı ekranı(gö sterge ve data ayarları iç in) 6-Program zaman ekranı(sol ve sağ) 7-Isı ayarı(yukarı/aşağı) 8-Sol basket iç in zaman program ayarı(yukarı/aşağı) 9-Sağbasket iç in zaman program ayarı(yukarı/aşağı) 10-Hafızadaki programların okunması(veya hafızaya alınması) iç in anahtar 11-Yağeritme ç evrimi iç in anahtar(kapama/aç ma:ç alıştırma termostatı 70derecenin altında okuduğunda eritme ç evrimi başlar. 12-Yağı geri alma pompası iç in AÇ MA/KAPAMA anahtarı 13-HACCP de zaman/ısı aşamalarının gö sterilmesi iç in AÇ MA/KAPAMA anahtarı

6 EKOLOJİK VE Ç EVRESEL NOTLAR Paketleme Paketleme iç in kullanılan bütün malzemeler ç evreyle dost ürünlerdir; gerekli olduu ş ekilde saklanabilir veya uygun bir atık yakma tesisinde yakılabilir. Geri dö nüş ümü olan plastik materyaller aş ağıdaki ş ekilde belirtilmiş tir: (r) polietilen: dış ambalaj, talimat ç antası. PE (r) polipropilen: üst paketleme panelleri, ş eritler. pp (r) polietilen: dış ambalaj, talimat ç antası. PS KULLANIM Cihazlarımız; en yüksek performansıve yeterliliği temin etmek üzere laboratuvar testlerinden geç irilerek imal edilmiş ve ideal biç imde geliş tirilmiş tir. Ancak; enerji tasarrufu iç in (elektrik, gaz ve su) cihazın dolu değilken veya ideal iş letim sistemini engelleyecek herhangi bir koş ulda ç alış t ır ılmamasınıtemin edin (ö r. kapıların / kapakların açık olduğu konumda). Ayrıca mümkün olduğu surette cihazıkullanmadan ö nce ö n ısıtmaya tabi tutun. TEMİZLEME Bulunulan atmosferde zararlımaddelerin emilimini engellemek iç in cihazı%90 oranda ç evre dostu ürünler kullanarak temizleyin (dış kısmını; gerekli olduğunda iç kısmını). HURDAYA Ç IKARTMA Cihazın hurdaya çıkarılmasıiş lemi gerç ekleş tirilirken; cihazın monte edildiği ülkedeki bütün mevcut hükümet kanunlarıdikkatle incelenmelidir. Cihazlarımız %90 metal (paslanmaz ç elik, demir, aluminyum, galvanize tabaka metal) kullanılarak üretilmiş tir ve bu nedenle cihazların; montajın yapıldığı ülkedeki mevcut standartlara uygun olacak biç imde atık dö nüş üm tesislerinde, geri dö nüş ümü temin edilebilir. Ç ocukların iç eride kalmasınıengellemek amacıyla elektrik kablosunu fiş ten ç ekmek ve herhangi bir cihazı kapatma düğmesini (ş ayet varsa) kapatmak suretiyle cihazıtamamen devre dışıbırakın. 1. Cihazın montajı, kullanımıve bakımına iliş kin ö nemli güvenlik bilgileri iç erdiğinden bu kılavuzun iç eriğini dikkatle okuyun. Farklıiş letmeciler tarafından kullanılma ihtimaline karş ı bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın 2. Bu cihazın montajı; imalatçıfirmanın talimatları doğrultusunda kalifiye insanlar tarafından yürütülmelidir. 3. Bu cihaz; sadece iş letim sistemi konusunda ö zel olarak eğitim almış olan kiş iler tarafından kullanılmalıdır. 4. Herhangi bir arıza veya hatalıç alış ma halinde cihazı kapatın. Cihazın tamirini; imalatçıfirma tarafından yetkilendirilmiş, teknik anlamda kalifiye elemanlara yaptırın ve her zaman orijinal yedek parç alarıkullanın. Yukarıda belirtilenlere uyulmadığıtakdirde cihazın güvenliği tehlikeye girebilir. I. MONTAJCI İÇİN TALİMATLAR Cihazın montajı; mevcut standart ve yö netmeliklere uygun ş ekilde donanımlıbir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Veri plakası Veri plakasıkontrol panelinin aş ağıtarafına yerleş tirilmiş tir. 1. TEKNİK VERİ Montaj ç izimi (ş ekil 1 e bakınız) A- Güç kaynağıkablo giriş i Güç kaynağıvoltajı(50-60 Hz) V 400 3N~ V 400 3~ V 440 3~ V 230 3~ STD1/2M STD 1 M Çıkıntıderecesi Tankın brüt kapasitesi V I Sepet baş ına maks. yiyecek kapasitesi kg Maksimum güç kw Kablo kesit alanı: V 400 3N~ mm2 4x5 10x5 Kaldırma hayır hayır Programlama hayır hayır Hata analiz HAACP hayır hayır Yazıcı hayır hayır HP1/2M HPP1/2 M Tankın brüt kapasitesi V I Sepet baş ına maks. yiyecek kapasitesi kg 3 3 Maksimum güç kw Kablo kesit alanı: V 400 3N~ mm2 4x5 4x5 Kaldırma evet evet Programlama evet(el ile) evet Hata analiz HAACP hayır evet Yazıcı hayır evet (opsiyonel) GENEL TALİMATLAR STD1/2M STD 1 M Çıkıntıderecesi Tankın brüt kapasitesi U I Sepet baş ına maks. yiyecek kapasitesi kg Maksimum güç kw Kablo kesit alanı: V 400 3N~ mm2 4x5 10x5 V 400 3~ mm2 4x5 10x5 V 440 3~ mm2 4x5 10x5 V 230 3~ mm2 10x5 25x5 Radyo bağ lantısı: Bu cihaz; radyo bağlantıgidericiye iliş kin E.E.C. kılavuzuyla uyum gö sterir. 2. KONUMLANDIRMA Cihaz ç alış ırken çıkacak tüm buharların dış arıç ıkmasını garanti altına almak iç in cihazı; boş altım kapağının altına gelecek ş ekilde yerleş tirin. ayarlanabilir bir ayak kullanarak her bir bö lmenin uzunluğunu ve seviyesini tespit edin.

7 Dış panelden dikkatlice plastik kaplamayısoyun, ş ayet bir miktar yapış tır ıcı kalıntısıcihazın üzerinde kalırsa uygun bir sö kücü madde yardımıyla kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Eğer 1/2 modül cihazıkendi kendine monte edilmiş vaziyetteyse (bağımsız) sabitliğinin arttırılmasıiç in cihazın bir basamağa sabitlenmesi gerekir (ş ekil 2). Ayağıdiyagonal bir biç imde yerleş tirin (sol ö n ayal ve sağ arka ayak veya sağ ö n ayak ile sol arka ayak) Cihazın üzerinde mevcut bulunan ayağısö kün ve flenç li olanlarıvidalayın. Flanş lıayaklar en azından bir deliğe oturacak biç imde bir marker kullanarak yeri iş aretleyin. Cihazın konumunu değiş tirin ve iş aretlediğiniz yeri delin. Cihazıtekrar eski konumuna getirin, cıvata zincirlerini deliklere yerleş tirin ve sıkılaş tırın. Paketleme iç in kullanılan bütün malzemeler ç evreyle dosttur; istendiği ş ekilde saklanabilir veya uygun bir yakma tesisinde yakılabilir. Geri dö nüş ümü olan plastik materyaller aş ağıdaki ş ekilde belirtilmiş tir: (r) polietilen: dış ambalaj, talimat ç antası. PE (rl) polipropilen: üst paketleme panelleri, ş eritler. pp (r) polietilen: koruyucu dış malzemeler. PS 2.1. BİRBİRİYLE BAĞ LANTILI CİHAZLAR (Şekil 3a) Cihazlarıyanyana duracak ş ekilde yerleş tirin, belli bir seviyeye getirin, doğru yüksekliği tespit edin ve cihazları tekrar ayırın. Yapış tır ıc ı film C yi yapış t ır ılacak olan grubun uç larına sürün. Ö zel bir mühür yapış tırıcısının (s.p.n ) D katmanına; üst kısmın uç larına gelecek biç imde uygulayın. Cihazlarıbiraraya getirin ve M5x20 mm lik civataları A ile B deliklerine yerleş tirerek ve ilgili somunlarıkullanarak sıkılaş tırın. Bir spatula kullanarak taş an mühür yapış t ır ıc ıs ın ı temizleyin ve koruyucu yapış t ır ıc ı filmi çıkartın. Dikkat! Mühürleme yapış t ır ıc ıs ı; dış yüzeylerden iç bö lmelere doğru bir polimerizasyon baş latır; bu nedenle cihaza dokunmadan ö nce; cihaz gö vdesinin doğru ş ekilde kaynamasıve kö tü ş ekilde birleş memesini garanti altına almak iç in, 3 saat beklemenizi ö neririz. 3. ELEKTRİK BAĞ LANTISI Elektrik bağlantısınıyapmadan ö nce cihazın veri plakasının üzerinde mevcut voltaj ve frekans değerlerinin kullanılan değerlerle uygun olmasına dikkat edin. Ana terminal borda eriş im sağlamak iç in; cihazın ö n panelini çıkartın. Güç kaynağıkablosu esnek olmalıdır ve en azından kauç uklu kablo H05RN-F nin ö zellikleriyle uyum gö stermelidir; ayrıca sert bir plastik boru tarafından korunmalıdır. Kabloyu ana terminal borduna bağlamak iç in cihazın yanında verilmiş olan kablo ş emasında belirtilen talimatlarıizleyin ve daha sonra döşediğiniz kablolarıbir kablo kelepç esiyle sabitleyin. Cihaz; bağlantılar arasında en az 3 mm lik bir boş luk kalacak ş ekilde uygun bir otomatik akım kırıcıvasıtasıyla ş ebekeye bağlanır. Maksimum kaç ak akım 1 ma/kw dir. Cihaza topraklama bağlantıyapılmalıdır. Cihaz; doğru açıyla konumlandırılmış bir eş potansiyel sistemine dahil edilmelidir. Bağlantı; sembolüyle belirtilmiş olan ve cihazın iç inde ö n sağ ayağın orada bulunan cıvata ile yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen güvenlik koşullarına uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir GÜ VENLİK TERMOSTATI (ş ekil 7) Cihaz; aş ağıdaki durumların gerç ekleş mesi halinde elektrik bağlantısınıkesen bir güvenlik termostatıile donatılmış tır: 1) güvenlik termostatının ç alış mamasıhalinde; 2) yağ seviyesinin termostatik ampulü ç alış t ırmayacak seviyeye düş mesi halinde; 3) tankın yüzeyinin kirli olmasına bağlıolarak düş ük termal alış veriş gerç ekleş mesi halinde. Cihazıkapatıp tekrar aç mak iç in kontrol panelini kaldırın ve kırmızırenkli B düğmesine basın. Bu iş lem uzman bir teknisyen tarafından gerç ekleş tirilmelidir SİGORTANIN DEĞİŞ T İR İLMESİ Elektrik aksamıkoruyan sigorta ö n panelin iç erisinde yer alır. Sigortayıdeğiş tirmek iç in; sigorta tutamağınısö kün ve dış arı çıkartın. II KULLANICI İÇİN TALİMATLAR Cihaz yalnızca üretilme amacıdoğrultusunda kullanılmalıdır; ki bu da sadece yağda yiyecek kızartmaktır. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalıkullanım olarak kabul edilecektir. Cihazlarımız; en yüksek performansıve yeterliliği temin etmek üzere laboratuvar testlerinden geç irilerek imal edilmiş ve ideal biç imde geliş tirilmiş tir. Ancak; enerji tasarrufu iç in (elektrik, gaz ve su) cihazın dolu değilken veya ideal iş letim sistemini engelleyecek herhangi bir koş ulda ç alış tır ılmamasınıtemin edin (ö r. kapıların / kapakların açık olduğu konumda). Ayrıca mümkün olduğu surette cihazıkullanmadan ö nce ö n ısıtmaya tabi tutun. Dikkat Ç alış t ır ıldığıesnada cihazın baş ında birinin hazır bulunmasını sağlayın. Kullanım iç in Ö neriler Cihazın ilk defa kullanımından ö nce kuyu ve kapları; aş ağıdaki ş ekilde endüstriyel yağdan dikkatlice arındırın: - Tankısu ve normal deterjan ile doldurun ve birkaç dakika süresince kaynatın. - Kirli suyu tahliye etmek iç in kapatma musluğunu açın ve tankı dikkatlice temiz su ile durulayın. - Eğer domuz yağıkullanılacaksa ayrıbir yerde eritilmeli ve daha sonra kuyunun iç ine atılmalıdır. Piş irme iş lemi gerç ekleş tirildikten sonra kuyunun iç inde domuz yağıbırakmayınız. - Yağ seviyesi tankın arkasında iş aretlenmiş minimum seviyenin altına düş tüğünde kuyuyu ağzına kadar su ile doldurun (yangın tehlikesi). Dikkat Kızartma iç in kullanılan yağ periyodik olarak değiş tirilmelidir. Halihazırda bir kaç defa kullanılmış ve bu nedenle kirlenmiş olan yağ düş ük ısıda yangın çıkarabilir ve beklenmedik bir ş ekilde kaynama eğilimi gö sterebilir. Suyu süzülmemiş olan yiyeceklerin büyük bir kısmı yağın kaynama yapmasına neden olabilir. 1. CİHAZIN İŞ LEMESİ Kuyuya yağ boş altmadan ö nce iç inde su kalmadığından emin olun. Tankın arka kısmında belirtilen maksimum seviyeye ulaş ana kadar kuyuya yağ dö kmeye devam edin. Ana ş ebekede elektriği açın. Termostat düğmesi B yi saat yö nünde; 90 ile 185 C arasında istenen piş irme sıcaklığına gelene kadar ç evirin. Yeş il

8 pilot lambasının yanmasıcihazın gerilim altında olduğunu gö sterir. Sarıpilot lambasının yanmasıbütün ısıtma elemanlarının düzgün ş ekilde iş lediğini gö sterir. Arzu edilen sıcaklığ a ulaş ıldığında lamba sö necektir EL İLE Ç ALIŞAN MODELLER (ş ekil 4-5) - GÖ STERGESİZ (Ş ekil 4) Termostata düğmesi A yısaat yö nünde ç evirerek istenen piş irme derecesine getirin. - GÖ STERGELİ(ş ekil 5) Komutator düğmesi A yısaat yö nünde ç evirerek AÇ IK konumuna getirin. G düğmesine (AYARLA) ve daha sonra arttırmak veya azaltmak inmek iç in yukarıveya aş ağı F düğmelerine basarak arzu ettiğiniz sıcaklığıbelirleyin. Not: Yeş il pilot ışığı B yanarsa bu; cihazın gereken voltajın altında olduğunu gö sterir. Sarıışık C yanarsa bu; bütün ısıtma elemanlarının düzgün ş ekilde iş lediğini gö sterir. Küvetin iç indeki yağ istenen sıcaklığ a eriş tiğinde; sarıpilot lambası C KAPALI konuma gelir. Doldurulmuş olan kabıyavaş yavaş ; taş mamasına dikkat ederek yağın iç ine dö kün. Bu durumda; iş lemi birkaç saniyeliğine durdurun TİCARİMODELLER (ş ekil 5) Komütatö r düğmesi A yıaç IK konumuna gelene kadar saat yö nünde ç evirin. Arzu edilen sıcaklığıayarlamak iç in G düğmesine (AYARLA) basın ve arttırıp azaltmak iç in aş ağı, yukarı F düğmeleriyle kontrol edin. Yeş il pilot ışığı B nin yanmasıcihazın voltajının düş ük olduğunu gö sterir. Sarıışık C nin yanmasıısıtma elemanlarının düzgün ş ekilde iş lemekte olduğunu gö sterir. Küvetin iç indeki yağ istenen sıcaklığ a eriş tiğinde; sarıpilot lambası C KAPALI konuma gelir. Kabıkaldırmak iç in zamanlayıcı D yi 0 a ayarlayın (ş ekil 5) ve E düğmesine basın. Yemek piş irme süresini zamanlama düğmesi D yi ç evirerek ayarlayın. E düğmesine basın, kab desteği kabın dolmasıyla beraber yağın iç ine girer. Piş irme devresinin sonunda destek yüklü bir biç imde otomatik olarak yukarıçıkar. Aynıdevreyi tekrarlamak iç in sadece E düğmesine basmanız yeterlidir; bunun iç in zaman ayarınıtekrar kurmaya gerek yoktur YAĞ FİLTRESİ(ş ekil 6) Dikkat: A düğmesini ikinci konuma (GÖ STERGE) getirin; bö ylece cihazın sadece gö sterge ve sıcaklık ayarları yapılabilecek, diğer hiç bir fonksiyonu ç alış mayacaktır. Mevcut filtreyi tahliye borusuna yerleş tirin ve küvetin iç indeki yağıbir tahliye musluğu kanalıyla boş altın. Küvetin iç indeki L emme borusunu indirmek ve emme iş lemi tamamlanana kadar A düğmesini 3 (FİLTRE) konumuna getirmek suretiyle tankıfiltre edilmiş yağ ile yeniden doldurun CİHAZIN KAPATILMASI Cihazın kontrol düğmelerini kapalı konuma getirin. Tüm bağlantılarınıkeserek cihazıkapatın PROGRAMLANABİLİR MODELLER (ş ekil 8) CİHAZIN BOŞKEN Ç ALIŞTIRILMAMASINA Ö ZEN GÖ STERİN. Cihazıç alış tırmak iç in N 1 düğmesine basın ERİTME N 1 düğmesine (AÇ IK) bastıktan sonra ş ayet iş lemekte olan termostatta okunan sıcaklık 70 C nin altındaysa cihaz otomatik olarak ERİTME devresini ç alış tıracaktır. Gö sterge N 5 sıcaklığı C cinsinden gö sterirken N 2 düğmesinin üzerindeki LED; KIRMIZI yanar, LED N 11 (ERİTME) ve eritme iş leminin devrede olduğunu gö stermek iç in ERİME yazısıbelirir. ERİTME aş aması hassas bir ısıtma devresidir ve 20/30 dakika süren bu aş ama süresince kızartma iç in kullanılan yağ lar (katı) güvenli koş ullar altında erir ve 70 C ye kadar yükselir. Sıvıyağ kullanılırken eritme devresi N 11 düğmesi kullanılarak iş letim dışı bırakılabilir. Eritme devresi iş letim dışıkaldığında ya da tamamlandığında cihaz en son piş irme devrindeki sıcaklık ve zamanlama ayarlarına geri dö ner SICAKLIĞ IN AYARLANMASI / DEĞİŞ T İR İLMESİ a) N 7 düğmelerine basarak sıcaklık değerini artırabilir ya da azaltabilirsiniz: gö stergenin ± 1 C lik bir hassasiyeti vardır. Sıcaklık ayarınıdaha hızlış ekilde yapabilmek iç in N 7 düğmesine basılıtutun. b) Gö sterge N 5; 3 saniye yanıp sö ner ve sıcaklık hafızaya alınır. c) N 2 düğmesine basarak birkaç saniye süresince yağ dolu havuzun iç indeki gerç ek dereceyi gö rebilirsiniz. N 5 gö stergesi ayarlanmış olan sıcaklığıgö sterir. N 2 düğmesinin LED inin KIRMIZI yanmasıyağın sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa ulaş madığınıgö sterir. AynıLED ş ayet YEŞİL yanarsa bu; yağ sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa ulaş tığınıve kızartma aş amasına geç ilebileceğini gö sterir KABI KALDIRMA APARATININ ZAMANINI AYARLAMA / DEĞİŞ T İRME a) N 8/9 düğmelerine basarak zaman değerini azaltabilir veya ç oğaltabilirsiniz: gö stergenin ± 5s ve en az 00:30 saniyelik bir hassasiyeti vardır. Sıcaklık ayarınıdaha hızlış ekilde yapabilmek iç in N 8/9 düğmesine basılıtutun. b) Gö sterge N 6 birkaç saniye yanıp sö ner ve sıcaklık hafızaya alınır. c) Sağ / sol kaldırma aparatınıç alış tırmak iç in N 3/4 düğmesine basın; gö sterge N 6 (sx/dx) ayarlanan zaman iç in geri sayıma baş lar. d) Gö sterge N 6 (sx/dx) 00:00 ı gö sterdiğinde devre sona erer, sol / sağ kaldırma aparatıyağ havuzundan çıkartıır ve gö sterge N 6(sx/dx) baş langıç ayarlarınıgö sterir. Ç alış ma sekansıher iki kaldırma aparatıiç in de aynıdır PROGRAMLAMA / HAFIZAYA ALMA Her bir piş irme programı zaman ve sıcaklık parametrelerine gö re belirlenir. Bu cihaz; 5 ayrıpiş irme programına kadar hafızasına alma kapasitesine sahiptir (ş ekilde gö sterilen N 6 düğmeleri); bu iş lem iç in programın hafızaya alındığınıhaber verek sesli sinyali duyana kadar p1...p5 ten birine basılıtutmanız gerekir. Aynı prosedür diğer bütün programlarıhafızaya alırken de izlenecektir. Her bir program; 1 tane piş irme sıcaklığıve 2 piş irme süresi (her bir kap iç in, sol ve sağ), hafızaya alabilir. Cihaz programlar hafızaya alınmadan da ç alış abilir. Son olarak yapılan her hafızaya alma işlemi bir önce hafızaya alınmış programısiler SEÇ ENEKLERİBLOKE ETMENİN PROGRAMLANMASI Sadece hafızaya alınmış olan programlara eriş ebilmeye izin vermek üzere diğer programlamalarıengellemek mümkündür. Bu tür bir seç eneği temin etmek / engellemek iç in: ç alış tır ırken aynı anda 3 ve 4 numaralıdüğmelere basınız, gö sterge FASt (Fast Food) u gö sterecektir, N 2 düğmesine basın: eğer gö stergede Y (evet) harfi belirirse bu; 7,8 ve 9 numaralıdüğmelerin bloke edildiğini gö sterir, ş ayet gö stergede n (hayır) harfi belirirse bu; 7,8 ve 9 numaralıdüğmelerin kullanılabilir olduğu anlaş ılır. Y/n parametrelerini değiş tirmek iç in N 7 düğmelerine basın ve hafızaya alma iş lemi iç in N 2 ye basın. Fast Food menüsünden çıkmak iç in aynıanda N 3 ve 4 e basın.

9 1.3.6 BİR AYARLAMA PROGRAMI NASIL KULLANILIR a) Cihazın ç alış t ırmasınıistediğiniz programıbulmak iç in N 10 düğmelerinden birine basın. b) Gö stergeler N 5 ve N 6 (sx/dx); seç ilen program iç in hafızaya alınmış ayarlanmış değerleri gö sterir. c) Sol kaldırma aparatınıç alış t ırmak iç in N 3 düğmesine basın. d) Sağ kaldırma aparatınıç alış tırmak iç in N 4 düğmesine basın YAĞ FİLTRESİ(ş ekil 6) Cihazın üzerinde aş ağıdaki parç a ve aparatlar mevcuttur: - yağ biriktirme tepsisi (25 L) - yağ biriktirme tepsisi iç in bir taş ıma kabı - polyester filtre - biriktirme tepsisinden tanka yağ gö nderilmesi iç in diş li pompası Bu parç alarıkullanmak zamandan tasarruf sağlamanın yanısıra yağın uzun süre dayanmasınıda sağlıyor. Dikkat: lütfen bu operasyonun; herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemek amacıyla sadece; yağ sıcaklığının 90 C nin altında olduğ u zamanlarda yürütülebileceğ ini unutmayın. a) Kızartmayıdurdurmak iç in N 1 düğmesine basın. b) gösterge N 5 sıcaklığın düş ük olduğunu gö sterir (cihaz kapalıolduğunda; ş ayet 70 C ye eş it veya bu dereceden fazla ise gö sterge otomatik olarak tankın iç indeki sıcaklığıgö sterir). c) gösterge N 5; 90 C yi gö sterdiğinde kapağıaçın ve taş ıyıcının, biriktirme tepsisinin ve filtrenin tahliye bö lümünün altında doğru yerde durup durmadıklarınıkontrol edin. d) M tutacağınısaat yö nünde yavaş yavaş ç evirerek (ş ekil 6) musluğu açın; sıcak yağa değmemeye ö zen gö sterin. e) Tahliye sistemi sayesinde yağ kısa sürede tahliye edilir (ç apı1 ); polyester ağ filtre yağın mekanik maddelerden tamamen arındırılmasınısağlar. f) Boş altım musluğunu; M tutacağınısaat yö nü tersine ç evirmek suretiyle kapatın OTOMATİK YAĞ SİRKÜ LASYONU a) N 1 düğmesine basarak kızartmayıkapatın. b) L tutacağını(ş ekil 6) ç ubuğun sonuna kadar itin. c) Pompa; yağ biriktirme tepsisinden tanka yağ pompalamaya baş layana kadar N 12 düğmesine basılıtutun; gö sterge yağın sıcaklığıkonusunda iş lemi gerç ekleş tiren kiş iyi uyarmak amacıyla Sıcak ibaresini gö sterecektir. d) Yağ biriktirme tepsisinin tamamen boş almasıiç in yaklaş ık 4 dakika kadar bekleyin (yağın pompalanmasıiç in geç en süre yağın sıcaklığına bağlıdır: yağ sıcaklığıne kadar düş ük olursa pompalama iş lemi o kadar uzun sürer). e) Yağın pompalanmasınıdurdurmak iç in N 12 düğmesine tekrar basın. f) L tutacağını(ş ekil 6) ç ubuğun sonuna kadar ç ekin. Kızartıcıç alış maya baş ladığında N 12 düğmesine (POMPA) bir süre basılıtutun; bö ylece gö sterge N 5; son yemek piş irme iş leminden itibaren yağ pompasının kullanıldığızamana kadar geç en süre gö rünecektir DESTEK H.A.C.C.P. Bu parç a cihazıç alış t ıran kiş ilere; aş çıtarafından güvenli kabul edilen ayarlama ö ncesi devre den baş layarak piş irme iş leminin HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) kontrolünü yapmalarıkonusunda; devre tarafından güvenlik prosedürü ç erç evesinde değerlendirmeler yaparak anormal gö rülen olayları/ durumlarıkaydetmek ve sinyal vermek hususlarında yardımcıolacaktır. Cihaz; normal sisteminin iç inde kapasitesi ç erç evesinde halihazırda mevcut bulunan diğer 5 programa ek olarak 5 HACCP programına kadar hafızaya alabilir. KızartıcıHACCP kontrolünün altında bulunduğu zaman N 13 düğmesinin altındaki LED yanar ve iş letimde olan programın mevcut ayarlarının değiş tirilmesine izin verilmez. Bu kızartıcının destek HACCP si; HACCP programının iş lemesi esnasında, yağ sıcaklık derecesinin her zaman HACCP yetkilisi tarafından belirlenen minimum ayarlama noktasının üzerinde olmasınıkontrol altında tutacaktır ANORMAL BİR DURUMUN KAYDEDİLMESİVE SİNYAL VERMESİ Şayet HACCP kontrolü altındaki bir devre esnasında; yağ havuzunun derecesi minimum ayarlama noktasının altına düş erse sistem gö rsel ve sesli bir sinyal verecektir: -görsel sinyal sıcaklık gö stergesi N 5 yanıp sö ner ve eriş ilen kritik sıcaklığıgö sterir; -sesli(akustik) sinyal sesli sinyal mevcut durumdan aş çının anında haberdar olmasınısağlar. Kızartma devresi sona erdiğinde herhangi bir dış müdahale gerç ekleş memiş olursa vuku bulan anormal durum gerç ekleş tiği anda hafızaya kaydedilir MENÜ HACCP HAFIZAYA ALINMIŞ ANORMAL DURUMLARIN ARANMASI GÖ RÜ NTÜ SÜ YAZILMASI VE İPTAL EDİLMESİ Cihazın kontrol paneli; hafızaya kaydedilmiş olan anormal durumlarıaramak ve gö rüntülemek iç in bir kılavye/gö sterge olarak kullanılabilir. Kızartıcının ayrıca; opsiyonel bir yazıcıya (F881532) bağlantısağlayan bir fiş i de vardır. Bu fiş kontrol panelinin üzerine yerleş tirilmiş tir. HACCP fonksiyonunun MENÜ süne eriş mek oldukç a kolaydır. HACCP menüsü devreye girdiği anda kızartıcının ısıtma fonksiyonlarıdevre dışıkalır. Gösterge N 5 aş ağıdaki fonksiyonlara sahiptir ve aş ağıdaki anlamlarıiç erir: MENÜ -Prg (HACCP tarifesinin programlanması) -HISt (anormal durumlarla ilgili eski kayıtlara ulaş ılması) -Prn (opsiyonel yazıcının kontrolü) -ErS (eski kayıtların silinmesi) -date (iç saatte zaman / saat ayarlaması) Menü PRG (PROGRAM); HACCP programının programlama moduna imkan verir (en fazla 5 ayrıprograma kadar: 5 tane mevcut programın hepsi kullanıldığında hafızaya alınmış her bir yeni program iptal edilecek ve yenisiyle değiş tirilecektir). Menü HIST (ESKİ) hafızada kayıtlıolan eski anormal durumları aramaya ve gö rüntülemeye yardımcıolur (cihaz 1000 in üzerinde anormal durumu kaydetme kapasitesine sahiptir, ancak yine de iptal edilmeden ö nce bütün hafıza kapasitesi kullanılırsa, yeni bir anormal durum ortaya çıktığında kaydedilebilmesi iç in hafızada kayıtlıbulunan son durumlar hafızadan silinecektir). Menü Prn (YAZICI) opsiyonel yazıcıiç in kontrol modunu devreye sokar. Menü Ers (SİLME) sayesinde geç miş e ait bilgilerin (HISt) silinmesi fonksiyonu devreye sokulabilir. Menü date (TARİH) tarihin belirlenmesine ve iç saatin zamanının tespit edilmesine izin verir. Tarihi değiş tirebilmek ve eski verilerin zamanlamasınıayarlamak iç in hafıza boş olmalıdır HACCP MENÜ SÜ NE ERİŞ MEK a) Menü HACCP nin iş ler durumda olduğunu bildiren bir sesli sinyal olana kadar N 13 düğmesine basıp, basılı tutmak gerekir (gö sterge N 5 HACP ibaresini gö sterecektir). b) Bir kez N 2 düğmesine basın (sembol termometre ) ve gö sterge N 5 PRG ibaresini gö sterecektir. c) N 7 düğmelerine basın ve Prg, HISt, Prn, ErS ve date ibareleri belli bir sekans iç inde gö rüntüye gelecektir. d) Gösterge N 5 tarafından gö rüntüye gelen menüye eriş ebilmek iç in N 2 düğmesine basın.

10 HACCP PROGRAMININ HAFIZAYA ALINMASI Yıl / ay:gün / saat: dakikaya iliş kin veriler organize edilmelidir (h noktasına bakınız). Bir ö nceki maddede bulunan a), b) ve c) aş amalarınıtekrar edin. d) Prg yi gö rdüğünüz anda N 2 düğmesine tekrar basın. e) Gösterge N 5 tset ibaresini gö sterir (mevcut tarifenin yağ havuzunun ayarlanmasıgereken sıcaklıklık); gö sterge N 6 sol iç in tmin ibaresini gö sterirken (tarifenin minimum sıcaklığı) ve sağ iç in time (bu tarife devresinin zamanınıgö sterir; kızartma programısadece bir tane olduğundan bu değer kaldırma aparatlarıiç in de aynıdır) f) N 7 düğmelerine basarak sıcaklığıtset ayarlayın (YÜ KSEK / DÜ ŞÜ K); sıcaklık 130 C den aş ağıbir değere ayarlanamaz; soldaki N 8 düğmelerine basarak (YÜ KSEK / DÜ ŞÜ K) zamanı tmin ayarlayın; sıcaklık 120 C nin altında bir değere ayarlanabilir; sağdaki (YÜ KSEK / DÜ ŞÜ K) N 8 düğmelerine basarak zamanıtime ayarlayın; zaman 30 saniyeden az bir değere ayarlanamaz. g) Hafızaya alınmasınıistediğiniz tarife iç in N 10 düğmelerinden bir program düğmesini (p1 den p5 e) seç in, tarifenin hafızaya alındığınıbildiren sesli sinyali duyana kadar düğmeye basılıtutun (tarife ile birlikte yazılıbir kayıt olarak, hafızaya alınan tarifenin verilerini ve hafızaya alınan tarifenin program düğmesini tutmak uygun olacaktır). MENÜ DEN Ç IKMAK İÇİN N 13 DÜ ĞMESİNE BASIN. h) İÇİNDE BULUNULAN TARİHİ/ SAATİAYARLAMAK İÇİN:Yukarıdaki maddenin a), b) ve c) aş amalarınıtekrarlayın; date yazısıbelirince d) N 2 düğmesine tekrar basın; gö sterge ş u sıralamada gerç ekleş ecektir: yıl, ay, gün, saat, dakika (saat 00 dan 23 e kadar ifade edilmektedir; dakika ise 00 dan 59 a kadar ifade edilir); e) iç inde bulunulan tarihi / saati düzenlemek iç in N 7, 8 ve 9 düğmelerine basın. f) her bir gö sterge; veriyi hafızaya almadan ö nce 5 saniye süresince yanıp sö ner. MENÜ DEN Ç IKMAK İÇİN N 13 DÜ ĞMESİNE BASIN HACCP KONTROLÜ NÜ Ç ALIŞTIRMAK Bir veya daha fazla HACCP programıprogramlanıp hafızaya alındığında (en fazla 5 e kadar) HACCP kontrollü kızartma devresini baş latmak iç in aş ağıdaki aş amalarıizleyin: a) N 13 düğmesine (HACCP) bir kez basın. b) düğmenin altına bağlıolan LED yanar: hafızaya alınmış 5 HACCP programlarından biri (ya da daha az) ç ağırılabilir. c) Program düğmesi N 10 a (p1,...p5) basın. d) Göstergeler ilgili ayarlarıgö sterir; Bu aş amadan itibaren izin verilen aş amalar aş ağıdaki gibidir: - devreleri ç alış tırma (N 3 ve N 4 düğmeleri) - HACCP kontrolünü devre dışıbırakma (N 13 düğmesi) - kızartıcıyıkapatmak (N 1 düğmesi). Bütün fonksiyonlar sadece HACCP alarmıdevreye girdiği zaman veya HACCP sistemi devre dışıkaldığızaman ç alışır ALARMLAR HACCP HACCP alarmının aktive edilmesi gerektiği durumlar meydana geldiğinde aş ağıdaki aş amalarıtakip etmelisiniz: -İş lediği esnada piş irme devresinin zamanınıarttırın. -HACCCP kontrolünü devre dışıbırakın. Yukarıda belirtilen aş amalardan hiç birinin yapılmamasıhalinde hafıza anormal bir durumu kaydedecektir. Hafızada tutulan bilgiler aş ağıdaki verilerle donatılmış t ır: -YIL, AY, GÜ N -DURUMUN KAYDEDİLĞİSAAT, DAKİKA -KIZARTMA PROGRAMI N (1den 5e kadar) -DERECE AYARI - ULAŞILAN MİNİMUM DERECE Bu son değer; meydana gelen anormal duruma iliş kin verileri belirtir ANORMAL DURUMLARIN ESKİKAYITLARINA İLİŞ K İN VERİLERİN GÖ RÜ NTÜ LENMESİ maddesindeki a), b) ve c) aş amalarınıtekrar edin (HACCP MENÜ SÜ NE ERİŞ ME); d) HISt yi seç in ve N 2 düğmesine tekrar basın; N 5/6 gö stergesi iç inde bulunulan yılı, ayıve günü gö sterir; e) N 7/8 düğmelerini kullanarak gö sterirlmesini istediğiniz YIL/AY-GÜ N ü seç in. f) N 2 düğmesi vasıtasıyla seç tiğiniz ş eyi onaylayın. g) Gö sterge N 5 kontrol aş amasının baş langıç SAATİNİ- DAKİKASINI gö sterir; hafızaya alınmış anormal durumlarla ilgili program düğmesi p1...p5 in (tüm düğmeler N 10) altındaki LED, N 7 düğmelerine basarak gö sterge N 5 in üzerinde seç ilmiş olan anormal durumun saatini / dakikasınıgö stermesini sağlayın; bu esnada sol taraftaki gö sterge N 6 ayarlanmış olan minimum dereceyi, ulaş ılan gerç ek minimum dereceyi ve / veya ayarlanmış olan yemek piş irme süresini gö sterir. Daha sonra gö sterge kontrolün bittiği zamanıgö sterir. h) Menüden çıkmak iç in N 13 düğmesine basın ve basılı tutun (HACCP) ESKİDEN GERÇ EKLEŞMİŞ ANORMAL DURUMLARIN YAZILMASI PRN menüsü opsiyonel yazıcının bağlantısıyapıldıktan ç alışır vaziyete gelir (F881532). HACCP eriş imini elde etmek amacıyla menüye ulaş mak iç in a), b) ve c)de belirtilen aş amalarıtekrar edin; daha sonra gö sterge N 5 PRN kısaltmasınıgö rene kadar N 7 (YUKARI / AŞ AĞ I) düğmelerine basın. N 2 (sembol termometresi) düğmesine basarak seç tiklerinizi onaylayın; eski kayıtlarıgö rüntülemek iç in YILI / AYI-GÜ NÜ seç in, ve daha sonra N 2 düğmesine basarak yaptığınız iş lemi onaylayın. Yazıcı; seç ilmiş olan güne, aya ve yıla ait verilerin çıktısınıverir. Yazı; kayıtlıanormal durumların bilgilerine hafızada aş ağıdaki sırayla yer verir: - YIL AY GÜ N (aaaa mm gg) - HACCPKONTROL İŞ LEMİNİN ZAMANLAMASIIN BAŞ LAMASI / SONA ERMESİ(Hi=hh:mm - Hf=hh:mm) - PROGRAM N X (PRG N...) - SICAKLIK AYARI (TSET = X C) - KAYITLI GERÇ EK MİNİMUM SICAKLIK (TME = X C) Bütün kaydın çıktısınıalmanız gerekiyorsa N 11 düğmesine basın (ERİTME). Gö sterge HEPSİibaresini gö sterdiğinde N 2 düğmesine basarak ç ıktıalın ve menüden ç ıkmak iç in N 13 düğmesine basın HAFIZADAKİVERİLERİN SİLİNMESİ Hafızada kayıtlıbulunan tüm verilerin silinmesinin iki yö ntemi vardır: -Eğer cihazın hafızasında baş ka yer kalmadıysa her bir yeni kayıt; kaydedilmiş olan son veriyi silmek suretiyle alınır. -Ş ayet kayıtlıbulunan bütün verileri veya HACCP kaydında halihazırda bulunan verileri silmek istiyorsanız Silme moduna geç iş yapabilmek iç in aş ağıdaki aş amalarıtakip edin: maddesinin a), b) ve c) aş amalarınıtekrar edin (HACCP MENÜ SÜ NE ERİŞ ME) d) N 2 düğmesine tekrar basarak ErS yi seç in; e) Tarihi; maddesinde; ANORMAL DURUMLARA İLİŞ K İN GEÇ MİŞ KAYITLARIN GÖ RÜ NTÜ LENMESİbelirtildiği ş ekilde seç in. f) Seç ilen tarihe ait bilgileri silmek iç in N 2 düğmesine basın. g) Menüden çıkmak iç in N 13 düğmesine basın. e) maddesinden sonra N 11 düğmesine (ERİTME) BASARAK; kaydın TAMAMEN SİLİNMESİtalebi yapılmış olacaktır. Alarm mesajları E1_: sıcaklık ç ubuğu devre dışı(kısa devre) E2_: 1) sıcaklık ç ubuğu devre dışı(bağlantıkopmuş ) 2) ısıtma elemanıhizmet dışı Eh_: yağın sıcaklığıyüksek

11 2. GENEL BAKIM Herhangi bir temizleme ya da bakım iş lemine baş lamadan ö nce cihazın tüm elektrik bağlantılarının çıkartılmış olmasına dikkat edin. İç erisinde bulunulan havaya zararlımaddelerin yayılmasınıen aza indirgemek iç in; %90 ın üzerinde ç evreyle dost nitelik taş ıyan ürünlerle cihazıtemizleyin (dış ve gerekli olduğunda iç temizlik) Tankıaş ağıdaki sırayıizleyerek temizleyin: -Yağın soğumasınıbekleyin. -Uygun tahliye musluğunu aç mak suretiyle kuyunun iç indeki yağıtahliye edin. -Isıtma elemanıünite A yı; dayanak B yi kullanarak kaldırın (ş ayet sabitlenmiş se ş ekil 9a). -Dayanak B yi kendi üzerinde arkaya doğru ç evirin ve 9 b ş eklinin C noktasında ekspansiyon bö lgesinde bir süre bekleyin (ş ayet sabitlenmiş se). Bu pozisyondayken; bir mikrodüğ me otomatik olarak ısıtma elemanlarıile güç kaynağının bağlantısını keser. Paslanmaz ç elik yüzeyleri günlük düzenli olarak sıcak su ve doğal sabun ile temizleyin, hemen durulayın ve dikkatlice kurutun. Bu yüzeylerin temizlenmesi herhangi bir surette tahriş edici deterjanlar, demir tel, fırç a veya benzeri aletler kullanılarak yapılmamalıdır. Cihaz periyodik olarak kontrol edilmelidir (en azından yılda bir kez). Bu iş lem iç in bir bakım hizmeti almanızıö neriyoruz. Uzun bir süre cihazın kullanılmayacağı durumlarda aş ağıda belirtilen ö nlemlerin alınması gerekmektedir: -Güç kaynağıyla cihazın bağlantısınıkesin. -Paslanmaz ç elik yüzeylere vazelin yağısürülmüş bir koruyucu filmi sürün. -Tesislerin düzenli olarak havalandırılmasınısağlayın. Dikkat Direkt veya yüksek basınç lısu jetleri kullanarak cihazıyıkamayın. Cihazın temizlenmesi iç in; seyreltilmiş dahi olsa klorin, beyazlatıcı, klorik asit vs. iç eren ürünler kullanmayın. Cihazın ç evresindeki zemini temizlerken hidroklorik asid gibi aş ındırıcınitelik taş ıyan temizlik malzemeleri kullanmayın. Cihazıhurdaya çıkartırken montajın yapıldığıülkede atıkla ilgili yö netmeliklere uymaya ö zen gö sterin. Cihazlarımız %90 ın üzerinde metal kullanılarak (paslanmaz ç elik, demir, aluminyum, galvanize tabaka metal) üretilmiş tir ve bu nedenle cihazın; montajının yapıldığıülkedeki mevcut standartlara uygun ş ekilde atık dö nüş üm tesislerinde geri dö nüş ümü gerç ekleş tirilebilir. Ç ocukların iç inde mahsur kalmasını engellemek iç in cihazın fiş ini ç ekmek ve diğer bütün kapatma düğmelerini (ş ayet varsa) kapatmak suretiyle cihazıtamamen devre dışıbırakın.

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4. A1 TAŞIMA...Sayfa 4. A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4. A3 ATMA...Sayfa 4. A4 TEKNİK BİLGİLER...

A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4. A1 TAŞIMA...Sayfa 4. A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4. A3 ATMA...Sayfa 4. A4 TEKNİK BİLGİLER... TR İÇİNDEKİLER A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4 TÜRKÇE A1 TAŞIMA...Sayfa 4 A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4 A3 ATMA...Sayfa 4 A4 TEKNİK BİLGİLER...Sayfa 5 B KURULUM/BAKIM YAPAN KİŞİ İLE İLGİLİ TALİMATLAR...Sayfa

Detaylı

ELEKTRİKLE ISITILAN KONVEKSİYON FIRINLAR

ELEKTRİKLE ISITILAN KONVEKSİYON FIRINLAR ELEKTRİKLE ISITILAN KONVEKSİYON FIRINLAR KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI (İngiltere için) İÇİNDEKİLER Sayfa - Uygunluk beyanı... 2 - Kurulum diyagramı... 3 - Cihazın tanımı... 129 I. ANA ÖZELLİKLER...

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ-L505 GE BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKiNESi

VESTEL BULAŞIK MAKiNESi VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL 608 X BULAŞIK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER Makinenizi Tanıyın 5 Teknik özellikleri 5 Standart uygunluğu ve test bilgileri 5 Güvenlik Bilgileri ve Tavsiyeler 6 Geri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL606 W BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ GARANTİ VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ Lütfen bulaşık makinenizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir biçimde okuyunuz. İlerde gerekli olması ihtimaline karşı saklayınız. D47W(L,M,T,B,C,D)F(B,U) WM064H*

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

İçindekiler. Giriş...305 Talimatlarda kullanılan semboller...305 Parantez içindeki harfler...305 Sorunlar ve çözümleri...305

İçindekiler. Giriş...305 Talimatlarda kullanılan semboller...305 Parantez içindeki harfler...305 Sorunlar ve çözümleri...305 İçindekiler Giriş...305 Talimatlarda kullanılan semboller...305 Parantez içindeki harfler...305 Sorunlar ve çözümleri...305 Güvenlik...305 Güvenlik için temel uyarılar...305 Amaca uygun kullanım...305

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI...288

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI...288 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...282 Talimatlarda kullanılan semboller...282 Parantez içindeki harfler...282 Sorunlar ve çözümleri...282 GÜVENLİK...282 Güvenlik için temel uyarılar...282 AMACA UYGUN KULLANIM...282

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

HOP 4075 VX HOS 4075 VX

HOP 4075 VX HOS 4075 VX ANKASTRE FIRIN HOP 075 VX HOS 075 VX GENEL UYARILAR Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırınınızdan en iyi verimi almanız için size aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: Bu kılavuzdaki bilgileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ... 252 Mevcut talimatlarda kullanılan semboller... 252 Parantez içindeki harfler... 252 Problemler ve tamirler...

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ... 252 Mevcut talimatlarda kullanılan semboller... 252 Parantez içindeki harfler... 252 Problemler ve tamirler... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 252 Mevcut talimatlarda kullanılan semboller... 252 Parantez içindeki harfler... 252 Problemler ve tamirler... 252 Güvenlik... 252 Güvenlik için temel uyarılar... 252 Amaca uygun kullanım...

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı