BURSA İLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN REKABETÇİ AVANTAJLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA İLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TS 16949 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN REKABETÇİ AVANTAJLARI"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 BURSA İLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN REKABETÇİ AVANTAJLARI Ediz ATMACA Gazi Üniversitesi Hülya KESKİN Metaş Otomotiv A.Ş. Özet Kalite yönetimi, bir kuruluşta operasyonların sürekli olarak iyileştirilmesi, organizasyondaki tüm çalışanların katılımı ve müşteri memnuniyetini kazanma hedefi ile en az hata ve en düşük maliyetle kaliteli ürün elde etme çabasıdır. Rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe yer alan üreticiler, rekabet ortamında ayakta durabilmek ve müşteri memnuniyetini kazanabilmek için yüksek kalitede ürünler üretmeyi amaçlarlar. Otomotiv ana sanayileri bu amaçlarına ulaşmak için, tedarikçileri ile beraber ortak bir sistemle çalışma düşüncesine yönelmişlerdir. Bu tür ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak kurulan TS kalite yönetim sistemi, üretimde sürekli gelişmeyi, hata önlemeyi hedefleyen, değişkenliği ve fireyi azaltan temel bir kalite yönetim sistemini geliştirmektir. Yapılan çalışmada, Bursa ilinde üretim yapan otomotiv yan sanayi işletmelerinin katıldığı TS Kalite Yönetim Sistemine (KYS) yönelik bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir.bu konuda uzman yöneticilerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan anketler, SPSS paket programında değerlendirilerek, işletmelerin beklentileri ve belgelendirme sonrası elde edecekleri rekabetçi avantajlar ortaya konmuştur. Ayrıca, TS Kalite Yönetim Sistemine ait bir metot olan, Hata Türü Etkileri Analizi (HTEA) yönteminin uygulanmasının işletmelere getireceği avantajlar üzerinde de durulmuştur. Anahtar Kelime: TS Kalite Yönetim Sistemi, Hata Türü Etkileri Analizi 1. GİRİŞ Günümüzde gerek yurt içi pazarlarda gerekse yurt dışı pazarlarda yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette kuruluşları zorlayacak başlıca unsur, istenen kalitede ürün ve hizmeti, zamanında ve doğru olarak teslim etmektir. Bu hedefi yerine getirebilmek için müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak anlaşılması, bu bilgilerin kuruluşun ilgili fonksiyonlarına tam ve doğru olarak aktarılması gerekmektedir. Teknolojideki ilerlemeler, dünya pazarlarının küçülmesi; aşırı rekabeti de beraberinde getirmiştir. Artık üretilenin satılmasından çok müşteri isteklerine cevap verebilenin üretilmesi anlayışı ortaya çıkmıştır. Yoğun rekabet, teknolojide ilerleme, dünya pazarlarının küçülmesi, kuruluşları; müşteri isteklerine uygun, istenen kalitede, istenen zamanda ürün üretilmesine itmiştir. Rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe yer alan üreticiler de rekabet ortamında gerek kalite gerekse fiyat hususunda belirli seviyeler yakalayabildikleri takdirde bu sektörde uzun yaşayabilme şansına sahip olabileceklerdir.otomotiv ana sanayi olarak tanımlanan üreticiler, kendi tedarikçilerinden uygun fiyat ve kalitede belli bir standartta mal temin edebilmek için, birden fazla ana sanayi ile çalışan yan sanayi firmaları da kendi kalite güvence sistemlerini kurmakta güçlük çektikleri için üç büyükler olarak bilinen Ford, Chyresler, General Motors ortak bir sistem geliştirmeye karar vermişlerdir. ISO 9001 temeli üzerine kurulan ve TS kalite yönetim sistemi (KYS) adı verilen bu sistem sadece otomotiv sanayiye yönelik olarak düzenlenmiştir. Toplam Kalite Yönetiminin temel anlayışlarından biri olan hataları düzeltmek yerine hata yapmamak yaklaşımından yola çıkılarak oluşturulan TS sistemi, meydana gelebilecek her tür hatanın daha önceden araştırılması, bulunması ve yokedilmesi amacını taşımaktadır. Otomotiv firmaları, TS KYS kullanarak hataları oluşmadan önlemek, tedarik zincirindeki değişkenleri ve israfı azaltmak ve sürekli iyileştirme sağlamak istemektedirler. 209

2 E. Atmaca, H. Keskin 2. KALİTE YÖNETİMİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ VE ANALİZİ Şirket satışları ve pazarlama performansının önemli bir stratejik etken olduğu farkeden şirketler, KYS ye yoğun bir şekilde yatırım yaparak kalitelerini geliştirici yönde çalışmaktadırlar (Yeungond 1998). KYS nin temelinde hataları ayıklamak yerine hata yapmamak yaklaşımı vardır. Hata Türü Etkileri Analizi(HTEA) metodu, üretim ya da montaj proseslerindeki ürünün iyileştirilmesine yönelik olan, ürün özelliklerinin ve proses şartlarının iyileştirilmesi amacını kullanan sistematik bir yaklaşımdır. Bu metot, ürün üzerindeki potansiyel hataları, hataların sebeplerini araştırarak, müşteri beklentilerini karşılayacak düzeltici/önleyici faaliyetleri ve bu faaliyetlerin önceliklerini belirler. Hatanın ortaya çıkması ile beraber doğacak problemin müşteri gibi algılanması prensibine dayanır (Altaş 2004). HTEA nın amacı, bilinen veya potansiyel hataların müşteriye ulaşmasını engellemek olduğu için, bazı tahminlerin yapılması gerekmektedir. Bunlardan biri olan Risk Öncelik Sayısı (RÖS) nın belirlenmesi de metodun en önemli noktalarından biris olup bunu sağlayan 3 kriter vardır. Bunlar: olasılık,şiddet, saptanabilirlik. Olasılık, hatanın frekansıdır. Şiddet, hatanın ciddiyeti ve etkileridir. Saptanabilirlik ise müşteriye ulaşmadan önce hatanın tespit edilmesidir. Bu kriterlerin değerleri 1 den 10 a kadar olmak üzere sayısal olarak verilir. Öncelik bu 3 kriterin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan Risk Öncelik Sayısına gör belirlenir. RÖS değeri; Olasılık, Şiddet ve Saptanabilirlik derecelerinin çarpımıdır. RÖS=OLASILIK*ŞİDDET*SAPTANABİLİRLİK Düzeltici faaliyetin başlatılması için minimum RÖS değeri kuruluşa göre değişebilir. Ancak 100 den büyük RÖS değeri için düzeltici faaliyet mutlaka yapılmalıdır. RÖS değeri yüksek olan her bir hata sebebi için de risk öncelik sayısını azaltmak için yapılacak faaliyetler belirlenmelidir. RÖS değeri yüksek olan her bir hata sebebi için düzeltici faaliyet açıkça tanımlanmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki başarılı bir HTEA analizi, çıkarılan sonuçların iyileştirme programlarına dönüştürülmesi ile gerçekleşir. HTEA nın amacı, iyileştirmeleri ve düzeltici faaliyetleri sürekli kılmak ve ölçmeye yönlendirmek olmalıdır (Çiğdem 2000). 3. TS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN REKABETÇİ AVANTAJLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Yapılan çalışmada, TS KYS ile ilgili olarak Bursa ili KOBİ niteliğinde olan işletmelere yönelik bir saha araştırması yapılmıştır. TS KYS ye ait bir metot olan hata türü etkileri analizi (HTEA) metodunun işletmelerde uygulanmasının avantajları ve konuyla ilgili işletmelerin görüşleri üzerine bir anket düzenlenmiştir. Yapılan saha araştırmasının amacı: Bursa ilinde mevcut olan kobi niteliğindeki otomotiv sanayi işletmelerinden TS belgeli yada almak üzere bulunan işletmelerin yapılarını ortaya çıkarmak Bu işletmelerin TS kalite yönetim sisteminden beklentilerini tespit etmek ve belgelendirme sonrası rekabetçi avantajlarını görmek İşletmelerin toplam kalite yönetimi odaklı olmaları halinde kalite sistemi ile sağlanan memnuniyette bir artış olup olmadığını test etmek. Hata Türü Etkileri Analizi (HTEA) tekniğinin hataları analiz etmede işletmelerde sağladığı faydaları analiz etmek. Bu araştırma, sistemi uygulayan ya da uygulamayı düşünen otomotiv firmalarına yol gösterici niteliktedir. Çalışmada, Bursa ilinde bulunan KOBİ niteliğindeki TS belgeli ya da bu belgeyi almak üzere olan 80 işletme seçilmiştir. İşletmelerle yapılan görüşmeler sonrası, işletmelerin amaçları ve sorunları üzerinde durularak, bu görüşmelerde ulaşılan hedefler doğrultusunda anket soruları hazırlanmıştır. Hedef kitlenin 55 ine ulaşılmış ve 30 una anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları SPSS paket programında değerlendirilmiştir. 4. ÇÖZÜM SONUÇLARININ İNCELENMESİ Anket genelde 36 çoktan seçmeli ve genelde likert ölçekli sorulardan oluşmuştur. Bu çalışmada doğruluğunu test ettiğimiz hipotez Otomotiv sektörüne hizmet veren işletmelerin toplam kalite yönetim hedefli olmaları halinde, sistemden edindikleri müşteri memnuniyeti hataları önceden önleme avantajı ve rekabetçi avantajları yönünden çok fayda sağlamıştır. şeklindedir. Ankete katılımcıların % 60 ı genç yaş grubu, %40 ı orta yaş grubu, %90 ı üniversite mezunu olup, bunlarında % 30 u yüksek lisans eğitimi almış kişilerdir. Anket Bursa ili ve çevre ilçelerinde bulunan küçük ve orta ölçekli çalışanı olan sanayi işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin hepsi belgeli olup yanıtlayıcılar yönetici düzeyindedir. Anket sonuçlarına baktığımızda, araştırmaya katılan firmaların genelde 7-12 ay arasında, belgelendirmeyi bitirdiklerini görmekteyiz. Bu ise ISO 9001 sistemine adapte olmuş işletmelerin TS kalite yönetim sistemine uyumunun kolay olmasındandır. 210

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 Bir işletmede kaliteden kim sorumludur? şeklindeki kontrol sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde katılımcılar kendilerinden beklenen Her çalışan işletmedeki kaliteden sorumludur. Cevabını % 63 oranında ki büyük çoğunluğu vermiştir. Bu ise, süreç içersindeki uygulanan eğitimlerde, toplam kalite yönetim anlayışının başarı ile empoze edildiğini göstermektedir İşletmeleri TS Kalite Belgesi Almaya İten Faktörler Ankete katılan firmaların belgelendirme öncesi beklentileri SPSS paket programı yardımı ile hesaplanan standart sapmaları ve ortalamaları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Ankete katılan firmaların belgelendirme öncesi beklentileri Likert Ölçeği: 1:Çok negatif, 5: Çok pozitif Ankete Katılan Firmaları TS Belgesi Alamaya İten Faktörler Ortalama Standart Sapma Ana sanayi İsteği 4,86 0,35 Hata olmadan önlenmesi düşüncesi 4,44 0,82 Ürün ve hizmet kalitesinin artması 4,44 0,85 Pazardaki imajı değiştirme 4,44 0,81 Müşterilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi 4,33 0,81 TKY önemli bir adım 4,23 0,67 Tepe Yönetim İsteği 4,16 1,02 İşletme içi ilişkilerin düzenlenmesi 3,91 0,66 Rakip veya ilişkide bulunulan işletmeleri örnek alma, onlar gibi olma 3,5 0,82 Tedarikçilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi 3,43 0,73 İşletme çalışanlarının isteği 2,67 0,94 Büyükten küçüğe sıralanmış bu rakamlarla en büyük beklenti ve en değişken cevaplar görülmektedir. Tabloda sırası ile bakıldığında en büyük etkinin ana sanayi isteği, hata olmadan önleme düşüncesi, pazardaki imajın değişmesi, tepe yönetimin isteği olarak görülmektedir. Tedarikçilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi, işletme çalışanlarının isteği gibi etkenler nerde ise azdır. Bu tablodan şu sonuca varacak olursak, genelde işletmeleri bu belgeyi almaya iten en büyük etki ana sanayi isteği ve hataların çok olmasından doğan sistemli çalışma isteği olmuştur TS Kalite Yönetim Sisteminin Beraberinde Getirdiği Rekabetçi Avantajları Yapılan anket sonuçlarına göre, işletme prestiji, ilişkilerindeki iyileşme gibi faktörlerin önemli olduğu görülmektedir. Kalite yönetim sisteminin getirdiği rekabetçi avantajlarıyla ilgili olarak aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalar yapılmıştır. Kalite yönetiminin işletmelere kazandırdığı rekabetçi avantajları ve faydaları Tablo 3 de verilmiş olup, sonuçlar Tablo 2 deki grafikte yer almaktadır. Firmaların Toplam kalite yönetimine bakışı ve Kalite yönetim sisteminden memnuniyetleri, Tablo 4 de gösterilmektedir. Tablo 2. Firmaların TS sonrası sağlanan faydalar Ankete Katılan Firmaların TS Sonrası Sağlanan Faydaları Ortalama Standart Sapma İşletme prestijinin artması Müşteri ilişkilerinde iyileşme Yeni ürün geliştirmede iyileşme Kayıtlar ve izlenebilirliğin sağlanmasında geriye dönük bilgiler İşletmenin Bilgi akışı Tedarikçi ilişkilerinde iyileşme Belgelendirme Sonrası ürün Kalitesinde değişim İşletme içi ilişkilerde iyileşme İşletmenin satışlarında Pazar payı Personelin iş performansı ve motivasyonunda değişiklik Ürünü elde etme maliyetlerinde değişim Hata oranlarında düşüş Müşteri şikayetlerinde değişim

4 E. Atmaca, H. Keskin Tablo 3. Firmaları TS Belgesi almaya iten faktörler, firmaların TS sonrası sağlanan faydaları, Likert Ölçeği:1:Çok negatif etkilemiştir, 5: Çok pozitif etkilemiştir Müşteri şikayetlerinde değişim Hata oranlarında düşüş Ürünü elde etme maliyetlerinde değişim 13 Personelin iş performansı ve motivasyonunda değişiklik İşletmenin satışlarında Pazarpayının artması İşletme içi ilişkilerde iyileşme Belgelendirme Sonrası ürün Kalitesinde değişim 7 İşletmenin Bilgi akışı Kayıtlar ve izlenebilirliğin sağlanmasında geriye dönük bilgiler Yeni ürün geliştirmede iyileşme Müşteri ilişkilerinde iyileşme İşletme prestiji artması Tablo 4. Çapraz Tablo: Firmaların Toplam kalite yönetimine bakışı ve Kalite yönetim sisteminden memnuniyetleri Gereksiz uygulamalara neden oldu Hata oranlarında büyük düşüş 0 MEMNUNİYET Yeterli bulmuyorum Çok memnunum Rakiplerden farklı olmak Toplam HATA Değişiklik olmadı Hata oranlarında artış gözlendi Toplam Firma Memnuniyeti Tüm işletme yöneticilerinin bir stratejiye ya da bir faaliyete başlamadan önce mevcut bir takım beklentileri vardır. Otomotiv sektörü için TS sistemini uygulamaksa büyük çaplı bir projedir. Ortaya çıkan rakamlar işletme içi ilişkilerde, tedarikçi ilişkilerinde iyileşme, hataların olmadan önlenmesi gibi faktörlerde istenilen düzeyde iyileşme yaşanmış olup ürün/hizmet kalitesinin artış oranın beklenene göre nispeten az olması sistemden beklentinin tam olarak algılanmadığını göstermektedir. Anket sonuçlarından % 86 oranında işletmelerin TS kalite yönetim sisteminden memnun olduğunu göstermektedir. Tablo 5 de ankete katılan firmaların sistemle gelen hata oranlarındaki azalmaya paralel olarak sistemden memnuniyetleri gösterilmektedir. 212

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 Tablo 5. Çapraz Tablo: Firmalardaki hata oranlarındaki azalma ve KYS den memnuniyeti TKY Gereksiz uygulamalara neden oldu MEMNUNİYET Yeterli bulmuyorum Çok memnunum Rakiplerden farklı olmak Toplam KYS'i TKY'de Fikrim Yok TKY'ye etkisi Toplam Memnuniyetsizlikten çok sistemi iyileştirmelere rağmen yeterli bulmayanların oranı ise %14 dür. Avrupa da yapılan benzer araştırmalarda memnuniyetsizliğin düşük olduğunu göstermektedir (Esconciao ve Fernondez 2000). Burada TS kalite sisteminden memnun olma olgusu kullanıldığı zaman firmaların belgelendirme sonrası sağladıkları rekabetçi avantajlarının neden olduğu ve hataların önceden tespit edilip minimum seviyeye indirme avantajından doğan memnuniyet anlatılmak istenmektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi ankete katılan 30 firmadan İşletmede TS sistemini uygulamaktan memnunum diyen 24 firma toplam kalite anlayışı yolunda yürüyenlerdendir. Sistemi toplam kalite yönetimi yolunda uygulamaya çalışıp hedef olarak toplam kalite yönetimi anlayışını alan işletmelerin memnuniyetsizliği hemen hemen yok gibidir. Toplam Kalite yönetimi anlayışı olmaksızın sadece kalite sistemi, istenilen avantajları getirmemektedir. Bu bağlamda, önceki bölümlerde izah edildiği gibi, kalite sistemi anlayışının toplam kalite yönetimi yolculuğunda sadece bir basamak olduğu daha da somut bir şekilde ortaya çıkmıştır (Gündoğdu 2000). Sonuçlardan da görüldüğü gibi TS sisteminin uygulanması ile paralel olarak hata oranlarında bir düşüş yaşanmaktadır ve bundan dolayı firmaların % 60 ı sistemden memnun olup %20 lik kesmi hata oranlarının düştüğünü fakat sistemin yeterli olmadığına inanlardan oluşmaktadır. Otomotiv yan sanayilerinin toplam kalite yönetimi hedefli olmaları halinde TS KYS den edindikleri firma memnuniyeti, rekabetçi ve hataların önceden önlemeye yönelik avantajları çok daha fazladır şeklinde ki hipotezin doğruluğunu test etmek için İyi Uyum Testi kullanılmıştır. Bu amaç için Ho ve H1 aşağıda ki gibidir: Ho: Toplam kalite yönetimi odaklı olmak, ve TS KYS sonrası edinilen memnuniyet, hata oranlarında ki düşüş arasında bir ilişki yoktur. H1 : TS Kalite Yönetim Sisteminin Toplam Kalite yolunda bir araç olduğunu ve hataların azalığını gören ve uygulamalarını Toplam Kalite Yönetimi yolunda sürdüren işletmeler TS16949 KYS ni devreye almaktan diğer işletmeler oranla daha fazla memnundurlar. 5. SONUÇ Hipotez Sonuçları SPSS programında çözülmüş olup ulaşmak istediğimiz sonuç olan hata oranları ile sistemden memnuniyet ve toplam kalite yönetimi ile sistem memnuniyeti arasındaki ilişki Ek-1 de verilen ankette 18. ve 36. sorular için değerlendirilmiş olup; yapılan iyi uyum testinin kikare değerleri;x2 test =0.26< X2 tablo 0,5 %95 güven düzeyi Ek 1 de verilen 27 ile 36 arasında ise aynı şekilde bir karşılaştırma yapılmış olup; X2 test =0,49< X2 tablo 0,5 %95 güven düzeyi değerlere ulaşılmıştır. Bu değerler sonucunda Ho hipotezi red edilir. Ho hipotezinin red edilmesi ile firmaların kalite sisteminden hatalar oranlarındaki azalmadan dolayı memnuniyeti ve kalite yönetimine odaklı olmak arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu sonuç bize TS KYS ye ait HTEA yönteminin hatayı önleyerek firmaların memnuniyetini sağlayan ve TKY yolunda yararlı ve yol gösterici bir metod olması adına destekler nitelikte olmuştur. Sistemin bu sağladığı faydalar onun uygulanabilirliğine bağlıdır. Kobilerde görülen büyük bir sorunda üst yönetimin ya da çalışanların bu sistemin sadece bir belge edinmek olarak görmesi, müşteri bu belgeyi istiyor diye alınması ve sistemi kurmak istemesidir. Yapılan anket sonuçları bize gösteriyor ki otomotiv yan sanayi işletmelerine TS KYS nin ve KYS e ait metotların uygulanması ile, işletmenin pazar payında, ürün ve hizmet kalitesinde, firma içi ve dışı iletişimin ve izlenebilirliğin sağlanmasında büyük faydalar sağlamaktadır. Bu metotlardan birisi olan HTEA yöntemi de işletmelerin hata oluşmadan nasıl önlenir? sorununa karşı oluşturulmuş bir metot olup sistemin gerekliliğini anketlerden vardığımız sonucu destekler niteliktedir. 213

6 E. Atmaca, H. Keskin 6. KAYNAKÇA YEUNGOND, C. L., 1998, Quality Management System Development Some Implication from Case Study, 1-9. ALTAŞ, Y., 2004, FMEA, Bursa, ÇİĞDEM, S., 2000, Proses FMEA, İstanbul ESCONCIAO, C., FERNONDEZ, E., 2001, ISO 9001 Certification and Quality Management System in Spain :Results of a Notional Survey The TQM Magazine, vol: 13, Num: 3, SANTOS L., 2000, Benefits of the ISO 9000: 1994 System International Journal of Quality and Reliability Management, Vo:19, GÜNDOĞDU, İ., 2000 Yılında Yenilenen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları, Rekabetçi Avantajları ve Bir Uygulama Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler. 214

ISO 9001:2000 Revizyon Sürecinin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi Konusunda Uygulayıcıların Görüşleri

ISO 9001:2000 Revizyon Sürecinin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi Konusunda Uygulayıcıların Görüşleri SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2005 Cill: 3 Savı ı 2 CELAL BAYAR imvfrsitfsi S R F MANİSA ISO 9001:2000 Revizyon Sürecinin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi Konusunda Uygulayıcıların Görüşleri Prof.Dr. Cengiz Yılmaz

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA BÖLGESİNDE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE KALİTE YAKLAŞIMI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANALİZİ Tümay ATAKAN DOKTORA TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 13.06.2012 Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 105-125 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA Hazırlayan Gamze ARAN İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı ve Finansal Performans Üzerine Etkileri *

İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı ve Finansal Performans Üzerine Etkileri * Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.77-96 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı ve Finansal Performans Üzerine

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXX, Sayı/No., 0, pp. 55-86 KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ ÖDEVİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ ÖDEVİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ ÖDEVİ Mustafa Mücahid KONAK 0103.00098 Elif DUMAN 0103.00018 Fatma ALBAYRAK 0103.00118

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Doç.Dr. İsmail BEKÇİ

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Doç.Dr. İsmail BEKÇİ STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research on the Feasibility of Strategic Management to Health Sector Doç.Dr. İsmail BEKÇİ Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Emin GÜLLÜ* Yusuf ULCAY** Özet: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

Hizmet Sektöründe Altı Sigma: Bankacılık Uygulaması

Hizmet Sektöründe Altı Sigma: Bankacılık Uygulaması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 85-99 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 85-99 Hizmet Sektöründe Altı Sigma: Bankacılık

Detaylı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9)

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KALİTE YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MYO UYGULAMASI 1 INVESTIGATION OF QUALITY EFFICIENCY OF INSTITUTIONS

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği) *

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği) * Ormancılık Dergisi Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği) * Kadri Cemil AKYÜZ 1, Tarık GEDİK 2, İlker AKYÜZ 1, Yasin BALABAN 1 Özet Değişen

Detaylı