SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR? *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR? *"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: Volume 6 Issue 7, p , July 2013 SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR? * HOW DO GRADE 8 SCHOOL STUDENTS ASSOCIATE TECHNOLOGY WITH ENVIRONMENTAL PROBLEMS? Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD Fatma Nazlı KARA Abstract The purpose of this study is to find out how Grade 8 school students associate technology with environmental problems. Mixed methods research including both qualitative and quantitative studies has been used in the present research. 135 Grade 8 students constituted the sample. Participants were selected from four primary schools located in Bolu. They voluntarily joined the research.the questionnaire titled Technology and Environment Problems was prepared by the researchers. The questionnaires have been administered to the participants in normal course conditions. Analysis of the data has been done by researchers and an expert. Second and thirth questions, which are yes-no items, in the questionnaire have been analyzed by Ki-Kare Test. In addition, content analysis has been used in the analyses of open-ended items. Findings show that participants have different views on this issue. For instance, most of the participants considered that technology was the reason of the environment problems. There were also certain participants who thought that these problems * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.

2 134 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA could be solved by technology. We also tried to determine possible impact of the gender on the considerations about the relationships between technology and environmental problems. Ki-Kare results showed that there is no any significant relation between genders. Given the present results, we can say that the environment and technology are intertwined in the school students minds so a meaningful integration of these dimensions based on students preconceptions and reasoning modes may provide better learning outcomes in the cases of technology and environmental education. Key Words: Technology, Environmental Problem, Student Öz Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji ile çevre sorunlarını nasıl ilişkilendirdiklerini tespit etmektir. Araştırmada da nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada yer aldığı karma yöntem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu eğitim öğretim yılı ikinci döneminde öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri (N=135) oluşturmaktadır. Katılımcılar Bolu il merkezindeki 4 okuldan gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmişlerdir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Teknoloji ve Çevre Sorunları anketi kullanılmıştır. Anket katılımcılara öğrenim gördükleri sınıf içerisinde uygulanmıştır. Anketin uygulanması için katılımcılara herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Verilerin analizi araştırmacılar ve bir alan uzmanı tarafından yapılmıştır ve her bir soru kendi içerisinde analiz edilmiştir. Buna göre anketin 2. ve 3. sorularında yer alan evet ya da hayır cevabını içeren sorular için cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına Ki-Kare testi ile bakılmıştır. Tüm sorularda yer alan katılımcıların görüşleri içinse içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara bakıldığında katılımcıların bu konuda farklı görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin katılımcıların çoğu teknolojinin çevre sorununa neden olduğunu düşünürken yine bu sorunların teknoloji ile çözülebileceğini düşünenlerin sayısı da az değildir. Aynı zamanda teknoloji ile çevre sorunları arasındaki ilişki üzerine cinsiyet değişkeninin etkisi incelenmiştir. Ki-Kare bulguları cinsiyetler arasında herhangibir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Tüm bu sonuçlara dayanarak çevre ve teknolojinin iç içe olduğunu, çevre ve teknoloji ilişkisinin entegre bir şekilde öğretilmesinin daha iyi bir öğrenme çıktısı sağlayabileceğini söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Çevre Sorunu, Öğrenci. GİRİŞ Geçmişten günümüze devam eden teknolojik gelişmeler, insanların doğa üzerinde hâkimiyet kurma arzusu, doğal kaynakların tükenmeyecekmişçesine kullanımı ve tüketim çılgınlığı gibi unsurlar çevre sorunlarını da artırarak beraberinde getirmektedir. Ökmen in (1996, s.4) ifade ettiği gibi, teknoloji çağı denilen 20. yüzyılda,

3 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 135 teknolojinin felsefe boyutunda tüketim ve tüketim toplumu kavramları yer almakta olup, teknoloji çağının sorunlarının ana sonuçlarından biri de çevre sorunlarıdır. Bu durum aslında insanların teknolojiyi nasıl gördüklerinde yatabilmektedir. Örneğin Dorf (2001) teknolojiyi pratik amaçlara ulaşmak için bilginin organizasyonu olarak tanımlamaktadır. Onun daha geniş bir tanımına göre ise teknoloji, maksimum verimlilik ve minimum kaynak ile insanlara hizmet etmek için fiziksel ve biyolojik olayları kontrol faaliyeti, sistematik düşünme biçimleri ve cihazların kullanımıdır. Birçoğu, teknolojiyi insanoğlunun çevreyi yönetmeye veya değiştirmeye çalıştığı araçlar veya faaliyetler olarak görür. Benzer şekilde Des Jardins e göre de (2006) genellikle insanlar bilim ve teknolojiyi çevre sorunlarının sebebi olarak görmektedir ve bazıları ise bilim ve teknolojinin çevre sorunlarının çözümü için tek çare olduğunu düşünmektedir. Buna göre çevre sorunları gelişmiş teknolojiden kaynaklanmaktadır ve bu yine gelişmiş teknoloji ile çözülebilir. Saçlı ise (2009) bu konuyu şu şekilde ifade etektedir. Ona göre Doğaya egemen olma düşüncesi, yanına yenilik, değişim ve ilerleme kavramlarını da alınca, teknolojik ilerleme daha da hız kazanmıştır. Ancak teknolojinin kendisini destekleyenlere vaat ettiği refah toplumu ve daha iyi yaşam koşulları önemli oranda gerçekleşmemesine rağmen, teknoloji yanlıları, teknolojiden kaynaklanan sorunların, yine teknoloji ile çözülebileceğini ileri sürmektedirler. Uluslararası Teknoloji Eğitimi Birliği (International Technology Education Association - ITEA) (1996, s.26) teknolojinin topluma etkileri hususunda çevre ile ilgili şunlara dikkat çekmektedir. İnsanlar ve çevre arasında yeni bağlar oluşturur. Çevre sorunlarını artırır. Yenilikçiler, programcılar, hükümetler ve tüketicilerin farklı süreçlerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda kararlar verirken çevre üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerekir. Doğal çevreyi daha az tehdit eden teknolojik süreçler ve sistemleri tasarlama ve geliştirme çok önemli hale gelmiştir (ITEA, 1996, s.10). Teknoloji ve çevre ilişkisi ile ilgili bu önem teknoloji eğitimi ile ilgili birçok noktada da özellikle vurgulanmaktadır. Örneğin ITEA (2003) tarafından belirlenen teknoloji içerik standartlarından 5.si şu şekildedir (Aydın, 2009). Öğrenciler, teknolojinin çevre üzerindeki etkisine yönelik bir anlayış geliştirecekler Ulusal Program ve Değerlendirme Kurumu (National Council for Curriculum and Assessment - NCCA) (2007) da teknoloji eğitiminin genel amaçları arasında şunu hedeflemektedir. Öğrencilerin geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki teknolojilerin ekonomi, toplum ve çevre üzerine etkilerini açıklayabildiği ve değerlendirebildiği bir içerik sağlamaktır.

4 136 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA Benzer şekilde Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu olan; Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek çerçevesinde teknoloji çevre ilişkisi ile ilgili şunlar yer almaktadır (MEB, 2013, s.1). Fen okuryazarı bireyler; 1. Fen bilimlerinin teknoloji-toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahiptir. 2. Sosyal ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin fen ve doğal çevreyle olan ilişkisini kavrar Yine bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için programda öğrenme alanları yer almaktadır ve bunlardan biri de Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) ilişkilerini ortaya koyan öğrenme alanıdır (MEB, 2013, s.5). Bunun yanı sıra sorumluluk bilinciyle karar vermek teknoloji, insanlar ve çevre arasındaki ilişkiyi, bilim ve teknolojinin sınırlılıklarını anlamayı, gerçek ve varsayım arasındaki ayırt etme yeteneğini ve problemleri çözmek için uygulamalı teknolojideki bazı deneyimleri gerektirir. Örneğin, kloroflorokarbonlar dondurucularda çoktur fakat ozon tabakasına da zarar vermektedirler (ITEA, 2000, s.5). Büyükgüngör ün (2006) ifade ettiği gibi çevreyi koruyabilmek, endüstriyel ekoloji prensiplerini yerine getirebilmek için kullanılan yöntem, felsefe, sistem ve stratejilerden yeniden kullanım/ kazanım/ üretim/ dönüştürme, temiz teknoloji kullanımı, çevre dostu tasarım ve üretim, çevre için tasarım, çevreyi ön planda tutan teknolojiler ve tasarımlar, geleceğin sahibi olacaklardır. Bireysel ve toplumsal sorunları çözebilmek için insanların farklı alan bilgilerini bir arada kullanabilmesine, farklı alanlarda ilişki kurabilmesine, sorunlara farklı bakış açılarından bakabilmesine olan ihtiyaç artmıştır (Dervişoğlu ve Soran, 2003). Geleneksel fen bilimleri disiplinleri (fizik, kimya, biyoloji) kuramsal bilgilere ve disiplinin akademik düzenine bağlı kaldıkları için yararlılıklarını yitirmekte ve gerçek dünya ile bağlantıları zayıf kalmaktadır. Geleneksel derslerde teknoloji, çevre ve insan yaşantısıyla ilgili kritik sorunlara yer verildiği oldukça enderdir (Demirçalı, 2007). Öğrencilerin sadece bir alanda gerçekleştirdikleri eğitim ve öğretim süreci olabildiğince alanlar arasına dağıtılarak bütünleştirilmelidir (Keşan ve Kaya, 2008). Rubba ve Harkness (1993), asit yağmuru ve küresel ısınma gibi teknolojiye atfedilen konularla ilgili olarak okul müfredatına Bilim Teknoloji-Toplum yaklaşımının bütünleştirilerek ortaya alınması gerektiğini belirtmektedirler. Öğrenciler teknolojiyi uygularken çevre ile etkileşim içinde olup, malzeme, yöntem, teknik ve kuralları kullanmakta, bu malzemeler fiziksel çevreden gelmekte, yöntem ve teknikler ise teknolojik sosyo-kültürel çevrenin ürünleri olmaktadır (Karaağaçlı ve Mahiroğlu, 2005). Bookchin (1996) e göre bizlerin görevi bilim ve teknolojinin vaatlerini onun tahrip kapasitesinden ayırarak, ileri teknolojileri toptan devre dışı bırakmak yerine toplum ve doğal dünyanın yeni bir ahengine katkıda bulunacak ekolojik ilkelere göre düzenlemek, hatta daha da geliştirmektir (Bayraktar,

5 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? ). Sonuç olarak eğer eğitimciler olarak bizler öğrencilerin teknoloji ile çevre sorunlarını nasıl ilişkilendirdiklerini onların bu konudaki anlayışlarını dikkate alarak doğru olarak tespit edersek literatürde de ortaya konan olaylara ilişkisel bakma yaklaşımını daha iyi kavratabilir ve uygulatabiliriz. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji ile çevre sorunlarını nasıl ilişkilendirdiklerini tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 1. Sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji ile çevre sorunları arasındaki ilişkiye yönelik görüşleri nelerdir? 2. Sekizinci sınıf öğrencilerine göre teknoloji çevre sorunu yaratır mı? Öğrencilerin çevre sorununa neden olan teknolojiler hakkındaki görüşleri nelerdir? 3. Sekizinci sınıf öğrencilerine göre çevre sorunları teknoloji ile çözülebilir mi? Öğrencilerin çevre sorununa çözüm olan teknolojiler hakkındaki görüşleri nelerdir? 4. Teknolojinin çevre sorunu yaratıp yaratmadığına yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 5. Çevre sorunlarının teknoloji ile çözülüp çözülemediğine yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? YÖNTEM Araştırma Modeli Bu araştırmada da nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada yer aldığı karma yöntem araştırması (mixed methods research) (Creswell, 2003; Johnson ve Christensen, 2004) kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında öğrenci görüşleri derinlemesine incelenirken nicel kısmında ise görüşlerle cinsiyet arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Katılımcılar Bu araştırmanın katılımcı grubunu eğitim öğretim yılı ikinci döneminde öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri (N=135) oluşturmaktadır. Katılımcılar Bolu il merkezindeki 4 okuldan gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmişlerdir. Böylece araştırmadan elde edilen verilerin daha anlamlı ve gerçekçi olması sağlanmaya çalışılmıştır. Seçilen öğrencilerin cinsiyet dağılımları ise birbirine oldukça yakındır (bkz: Tablo 1). Bununla birlikte araştırmanın sekizinci sınıf

6 138 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA öğrencileri ile yürütülmesinin nedeni, Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında hedeflenen Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) ilişkisini programdan mezun öğrencilerin benimsemiş olmaları beklediğinden bu öğrenciler seçilmişlerdir. Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet dağılımları Cinsiyet f % Kız 69 51,1 Erkek 66 48,9 Toplam Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Teknoloji ve Çevre Sorunları anketi kullanılmıştır. Anket, araştırma sorularına cevap alınacak şekilde hazırlanmıştır. Buna göre anketin başında katılımcıların adını ve cinsiyetini yazabileceği bir bölüm oluşturulmuştur. Sonrasında ise katılımcıların görüşlerini sınırlandırmadan ifade edebilecekleri 3 yarı yapılandırılmış soru yer almaktadır. Ankette yer alan yarı yapılandırılmış sorular şu şekildedir. 1. Teknoloji ile çevre sorunları arasındaki ilişkiye yönelik görüşleriniz nelerdir? 2. Size göre teknoloji çevre sorunu yaratır mı? a. Evet ise, çevre sorununa neden olan teknolojiler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 3. Size göre çevre sorunları teknoloji ile çözülebilir mi? a. Evet, ise, çevre sorununa çözüm olan teknolojiler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Anketin geçerli ve güvenilir bir anket olması için araştırmanın amacına uygun olması hedeflenmiştir. Bunun için ilgili sorular önce Türkçe dil eğitimi konusunda bir uzmana danışılmış hem soruların ifade şekli ve anlaşılabilirliği hem de amaca uygunluğu üzerinde tartışılarak düzeltmeler yapılmıştır. Sonrasında ise bu sorular bir çevre eğitimi bir de teknoloji eğitimi konusunda alan uzmanlarıyla bir araya gelinerek tekrar incelenmiştir. Son olarak anketin uygulanmasına geçmeden önce soruların doğru anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek amacıyla sekizinci sınıfa devam eden 5 öğrenci ile pilot uygulama yapılmış ve cevapları incelendiğinde soruların anlaşılabilir olduğu görülmüştür. Uygulama Anket katılımcılara öğrenim gördükleri sınıf içerisinde uygulanmıştır. Anketin uygulanması için katılımcılara herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Aynı zamanda ankette sorulan isim ve cinsiyetin araştırmada kullanılacağı, diğer tüm

7 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 139 bilgilerin (okul ismi vb.) gizli tutulacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte uygulama gönüllülük esasına da dayalı olduğundan katılımcılardan samimi görüşler alınması sağlanmaya çalışılmıştır. Verilerin Analizi Verilerin analizi araştırmacılar ve bir alan uzmanı tarafından yapılmıştır ve her bir soru kendi içerisinde analiz edilmiştir. Buna göre anketin 2. ve 3. sorularında yer alan evet ya da hayır cevabını içeren sorular için cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına Ki-Kare testi ile bakılmıştır. Tüm sorularda yer alan katılımcıların görüşleri içinse içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde önce görüşler araştırmacılar ve uzman tarafından bağımsız olarak kodlanmışlardır. Kodlar arasındaki tutarlık formülü (Miles ve Huberman, 1994) kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda güvenirlik % 96 olarak bulunmuştur. Daha sonra bu kodlar ortak temalar altında toplanarak frekans dağılımı ile sunulmuştur. Daha sonra bu ortak temalara uygun olarak alıntılara yer verilmiştir. Örnek olarak verilen alıntılar, katılımcıların birçoğunun görüşünü yansıtabilecek şekilde seçilmişlerdir. Çünkü Yıldırım ve Şimşek (2000, s.87) tarafından da belirtildiği gibi, inandırıcılığı arttırmak amacıyla nitel araştırmacı, yaptığı her açıklamanın ve vardığı her sonucun sürekli olarak nedenlerini ortaya koymalı ve bu nedenleri destekleyici bulguları okuyucuya sunmalıdır. Bunun bir yolu, örneğin görüşme sorularının yazılmasında okuyucuya mümkün olduğu kadar doğrudan alıntı sunmaktır. Alıntılarda katılımcıların isimleri kullanılmıştır. BULGULAR Bu bölümde araştırma sorularına cevap verecek şekilde anketteki her bir soru için yapılan analizler sırasıyla sunulmuştur. Ankette ilk olarak katılımcıların Teknoloji ile çevre sorunları arasındaki ilişkiye yönelik görüşleri belirlenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucu ortaya çıkan ortak temalar tablo 2 de sunulmaktadır. Tablo 2. Katılımcıların teknoloji ile çevre sorunları ilişkisine yönelik görüşleri Katılımcı Görüşlerine Ait Temalar f % Teknoloji çevre sorununa sebep olur ,6 Çevre sorunlarının çözümünde teknoloji kullanılabilir ,5 Teknoloji çevre için hem yararlı hem zararlıdır 39 13,1 Teknoloji geliştikçe çevre sorunları artar. 17 5,7 İnsanlar çevreye karşı duyarsızlar. 15 5,0 Çevre sorununa sebep olmamak için teknoloji bilinçli kullanılmalıdır 19 6,4

8 140 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA Çevre sorunlarının çözümünde teknoloji kullanılamaz. 12 4,1 Çevre sorununa sebep olmayan teknoloji kullanılmalıdır. 12 4,1 Teknoloji çevre için zararlıdır. 12 4,1 Teknoloji çevre sorununa sebep olmaz. 6 2,0 Teknoloji geliştikçe çevre sorunları azalır. 3 1,0 Teknoloji çevre için yararlıdır. 2 0,7 Teknoloji olmadan da yaşanır. 2 0,7 Toplam *Bazı katılımcı görüşleri birden fazla temada yer almış olabilir. Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların çoğunun çevre sorunlarına teknolojinin etkisi olduğu yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. Hatta bunu teknolojiyi kullanan insanların duyarsızlıklarına ve bilinçli kullanmamalarına bağladıkları da görüşlerden anlaşılmaktadır. Katılımcıların bu konudaki görüşlerinden bazılarını şu şekilde sunmak mümkündür. Teknolojinin faydaları ve zararları da vardır. Hiç bir şey mükemmel değildir. Ama bilinçsizce davranırsak daha çok üzüleceğiz. (Ayşe) Teknoloji geliştikçe çevre sorunları artıyor. Fabrikalardan çıkan dumanlar insanları zehirliyor, havayı kirletiyor. (Ahmet) Çevre sorunlarının çözümünde kullanılan teknolojinin fazla olduğunu düşünmüyorum. Ben teknolojinin çevreye zarar verdiğinden yanayım. Ben öyle düşünüyorum. Bilinçsizce yararlanmaya çalışılan teknoloji, çevreye gerçekten ciddi zararlar vermektedir. (Zeynep) Çevremizde birçok sorun var. Bunlardan biriside çevre kirliliğidir. Çevre kirliliğine neden olan etkenlerden biriside teknolojidir. Örneğin; arabalar. Arabaların egzozundan çıkan dumanlar çevreyi ve havayı kirletmektedir. Bazen de çevre sorununa çözüm bulur. Sonuç olarak teknolojinin hem yararlı hem de zararlı etkileri vardır. (Fatma) Çevre sorunlarının çözümünde teknolojinin işe yarayacağını düşünmüyorum. Çevre sorunlarının ancak halkın bilgilendirilerek çözülebileceğini savunuyorum (Ali) Günümüzde çok fazla çevre sorunu vardır. Bu çevre sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanırız. Ama kullandığımız teknoloji de bir o kadar çevreye zarar

9 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 141 verir. Aslında sorunların bitmesi için kullanılan teknoloji daha da sorunları artırıyor (Zehra) Teknoloji çevre sorunlarına yol açabilir. Teknoloji aynı zamanda çevre sorunlarına çözüm de olabilir. Bunun için teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmalıyız. (Mustafa) Bence çevre sorunlarının çözümünde teknoloji kullanılmaz. Teknoloji daha çok zarar verir Teknolojiyle çevre sorunu çözülmez, artırılır (Şule) Ankette yer alan ve ikinci araştırma sorusuna cevap diğer bir soru ise katılımcılara göre teknolojinin çevre sorunu yaratıp yaratmadığı, evet ise çevre sorununa neden olan teknolojiler hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Katılımcıların Teknoloji çevre sorunu yaratır mı? sorusuna ilişkin bulgular Tablo 3 teki gibidir. Tablo 3. Katılımcıların Teknoloji çevre sorunu yaratır mı? sorusuna ilişkin görüşleri Soru Teknoloji çevre sorunu yaratır mı? Evet Hayır Toplam f % f % f % , , Tablo 3 teki bulgular incelendiğinde, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%85,9) teknolojinin çevre sorunu yaratacağı ve sadece %14,1 inin teknolojinin çevre sorunu yaratmayacağı görüşünde olduğu görülmektedir. Yukarıdaki soruya evet diyen katılımcıların bu konudaki görüşleri incelendiğinde yapılan içerik analizi sonucu ortaya çıkan ortak temalar tablo 4 de sunulmaktadır. Tablo 4. Katılımcıların çevre sorununa neden olan teknolojilere yönelik görüşleri Çevre Sorununa Sebep Olan Teknolojilere Ait Temalar f % Taşıtlar (Araba, Traktör, Motosiklet, Tır, Gemi) 40 31,7 Elektronik aletler (Telefon, Tv, Bilgisayar) 31 24,6 Fabrikalar 22 17,4 Nükleer Teknoloji (Nükleer Santral, Atom Bombası) 17 13,5 Atıklar (Poşet, Kola tenekesi, Pil, Çöp) 5 4 Parfüm 3 2,4 Termik Santral 2 1,6

10 142 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA Hidroelektrik Santral 1 0,8 Bina(Gökdelen, Avm, Ev) 1 0,8 Çin ve Japon Ürünleri 1 0,8 Uydu 1 0,8 Hormonlu gıda 1 0,8 Benzinli pompa 1 0,8 Toplam *Bazı katılımcıların görüşleri birden fazla kategoride yer almış olabilir. Tablo 4 de görüldüğü gibi katılımcıların çoğu taşıtların, elektronik aletlerin, fabrikaların ve nükleer teknolojinin çevre sorunlarına neden olduklarını düşünmektedirler. Katılımcıların bu konudaki görüşlerinden bazılarını şu şekilde sunmak mümkündür. arabalardan çıkan gaz veya fabrikalardan çıkan gazlar bizim hayatımız için önemli bir sorun kaynağı Japonya ya atılan atom bombası teknoloji ilerlemiş olmasaydı bu kadar insan sefil olmayacaklardı. (Erol) Sorunların bitmesi için kullanılan teknoloji daha da sorunları artırıyor. Mesela bakın bir fabrikaya ürünlerin hızlı olması için fabrikalar kuruldu. Ama bu fabrika dediğimiz yer, yani ürünlerin hızlı üretilmesi için yapılan yer daha da bize sorun yaptı ve havayı yani soluduğumuz ortamı kirletti. Sonra filtre takıldı. Ama bu da çok sorunu çözmeye yetmedi. Örneğin parfümler neden üretildi? Sadece güzellik için mi? Ama bu da küresel ısınma sorunu çıkardı. Sonra Çin malları, Japon malları. Onlar çok teknolojik davranıyorlar. Ama bazı değişik maddeler kullanmaları biz insanoğullarının kansere sürüklüyor. Örneğin bir orman, tarla sürmek için kullanılan traktör, amaç yiyeceğin hızlı olması. Ama bu da traktörlerin havayı kirletmesine ve ses gürültüsüne neden oluyorlar (Zehra) çiftçiler tarlalara mahsul ekerken teknolojilerden faydalanırlar. Teknolojinin en çok zararı vardır, çevreye mesela hormonlu ürünler teknoloji sonucunda ortaya çıkmıştır. Japonya daki nükleer santralin zarar görmesi de çevreye zarar vermiştir. (Arda) Çevre sorununa sebep olan teknoloji benim için arabalar ve fabrikalar bunlardan bazılarıdır Ormanları yıkıp yerine gökdelenler, evler, alışveriş merkezleri yapıyorlar. Bu da oksijen kaynaklarımızı bitiriyor. (Oğuz)

11 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 143..bir su baskını olduğunda o suya dışarıya atmak için kullanılan benzinli pompa işimize yarıyor ama o pompa yaktığı benzin ile çevreye zarar veriyor Araba günlük yaşamımızda işe yarıyor ama yaktığı o benzin, mazot yakan arabalar çevreye zarar veriyor (Can) Ankette yer alan ve üçüncü araştırma sorusuna cevap diğer bir soru ise katılımcılara göre çevre sorunlarının teknoloji ile çözülüp çözülemeyeceği, evet ise çevre sorununa çözüm olan teknolojiler hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Katılımcıların çevre sorunları teknoloji ile çözülebilir mi? sorusuna ilişkin bulgular Tablo 5 teki gibidir. Tablo 5. Katılımcıların Çevre sorunları teknoloji ile çözülebilir mi? sorusuna ilişkin görüşleri Sorular Evet Hayır Toplam f % f % f % Çevre sorunları teknoloji ile çözülebilir mi? 92 68, , Katılımcıların çoğunluğunun (%68,1) çevre sorunlarının teknoloji ile çözülebileceği fakat %31,9 unun çevre sorunlarının teknoloji ile çözülemeyeceği görüşünde oldukları görülmektedir. Yukarıdaki soruya evet diyen katılımcıların bu konudaki görüşleri incelendiğinde yapılan içerik analizi sonucu ortaya çıkan ortak temalar tablo 6 da sunulmaktadır. Tablo 6. Katılımcıların çevre sorununa çözüm olan teknolojilere yönelik görüşleri Çevre Sorununa Çözüm Olan Teknolojilere Ait Temalar f % Taşıtlar (Güneş enerjili/su enerjili/elektrikli/ Şarjlı/Pilli Araba, Bisiklet) Tarım Aletleri (Ağaç budama makası/çim kesme makinesi/toprak eleme motoru) 4 14,9 Filtre 3 11,1 Çöp Toplama Arabaları/Çöp Toplayan Robot 3 11,1 Çöp Öğütücü 2 7,4 Elektronik Aletler (Bilgisayar) 2 7,4 Arıtma Sistemi 1 3,7 Hava Temizleme Motoru 1 3,7 Benzinli Pompa 1 3,7 Toplam *Bazı katılımcıların görüşleri birden fazla kategoride yer almış olabilir.

12 144 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA Tablo 6 da görüldüğü gibi katılımcıların çoğu taşıtları, tarım aletlerini ve filtre sistemlerini çevre sorunlarının çözümünde kullanılabilecek teknolojiler olarak düşünmektedirler. Katılımcıların bu konudaki görüşlerinden bazılarını şu şekilde sunmak mümkündür. Bence teknoloji çevreyi kirletmez. Doğalgaz kullanıyoruz kirletiyor mu? Artık arabalar su ile çalışacakmış daha ne kirletmez ki çevreyi. Çöp öğütücülerimiz var, toprağa dokunmadan çöpleri imha edebiliyoruz. Bence teknolojiyle beraber dünyamız güzelleşip temizleniyor (Arzu) Çevre sorunlarını önlemek amacıyla bir sürü teknolojik ürünler tasarlanmıştır. Bu ürünler çevremizi temizler. Örneğin çöp öğütücüler, arıtma sistemleri ve robotlar gibi. (İrem) Çevre sorunlarının çözümünde teknoloji gereklidir. Çöp toplama makineleri, ağaç budama makasları, çim kesme makineleri vb. Eğer bunlar olmasaydı yani mesela ağaç budama makasları olmasaydı ağaç dallarını kırmak zorunda kalırdık (Erdem) Çevre sorunlarını ortaya çıkaran teknolojik ürünler otomobil, bilgisayar, televizyon, fabrikalar, nükleer santraller Ama maalesef teknolojinin olumlu etkileri yok denilecek kadar azdır. Yani bunlardan çıkaracağımız sonuç elimizden geldiği kadarıyla teknolojiden uzak durmak. Örneğin toplu taşıma araçlarını tercih etmeli ya da bisiklet gibi fazla teknolojiden sayılmayan araçları tercih edebiliriz (İpek) Araştırma sorularında da belirtilen diğer bir husus cinsiyet değişkeni ile öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığıdır. Buna göre teknolojinin çevre sorunu yaratıp yaratmadığına yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına yönelik bulgular tablo 7 de sunulmaktadır. Tablo 7. Teknolojinin çevre sorunu yaratıp yaratmadığına yönelik görüşlerle cinsiyet arasındaki ilişkiye ait Ki-Kare bulguları Cinsiyet Değişkenler Evet (f) Hayır (f) Kız 61 8,718,397 Erkek Toplam [ =,718, sd= 1, p=,397] 2 p

13 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 145 Tablo 7 incelendiğinde teknolojinin çevre sorunu yaratıp yaratmadığına yönelik 2 görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. ( (1) =,718, p>,05). Çevre sorunlarının teknoloji ile çözülüp çözülemediğine yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına yönelik bulgular ise tablo 8 de sunulmaktadır. Tablo 8. Çevre sorunlarının teknoloji ile çözülüp çözülemediğine yönelik görüşlerle cinsiyet arasındaki ilişkiye ait Ki-Kare bulguları Evet (f) Değişkenler Hayır (f) 2 p Cinsiyet Kız ,209,137 Erkek Toplam [ =2,209, sd=1, p=,137] Tablo 8 incelendiğinde çevre sorunlarının teknoloji ile çözülüp çözülemediğine 2 yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.( (1) =2,209, p>,05). TARTIŞMA Bu araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji ile çevre sorunlarını nasıl ilişkilendirdikleri tespit edildi. Bulgulara bakıldığında katılımcıların bu konuda farklı görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin katılımcıların çoğu teknolojinin çevre sorununa neden olduğunu düşünürken yine bu sorunların teknoloji ile çözülebileceğini düşünenlerin sayısı da az değildir (bkz. Tablo 2). Bu bulgu Des Jardins (2006) ve Saçlı nın (2009) bu konudaki görüşleriyle de oldukça örtüşmektedir. Diğer bir yandan ortaya çıkan önemli bir bulgu ise teknoloji ve çevre ilişkisinde katılımcılar tarafından insan faktörü ile ilgili görüşlerin yer almasıdır (bkz. Tablo 2). Katılımcılar bu konuda özellikle teknolojinin bilinçli kullanılmaması ve duyarsızlık hususlarına değinmişlerdir. Bu nedenle literatürde de (ITEA, 1996, s.10) belirtildiği gibi doğal çevreyi daha az tehdit eden teknolojik süreçler ve sistemleri tasarlama ve geliştirme çok önemli hale gelmektedir. Benzer şekilde özellikle yurt içi ve yurt dışı programlarda da (ITEA, 2003; NCCA, 2007; MEB, 2006) bu konudaki eğitim üzerine önemle durulmaktadır.

14 146 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA Araştırmadan elde edilen diğer önemli bir bulgu ise katılımcıların Çevre Sorununa Neden Olan Teknolojilere Yönelik Görüşleridir. Katılımcılar özelikle fosil yakıtların kullanıldığı taşıtların ve fabrikaların yüksek oranda çevre sorununa neden olduğunu düşünmektedirler. Çünkü bu konudaki katılımcı görüşleri incelendiğinde (ör: Erol ve Zehra) hava kirliliğinden kaynaklanan çevre sorunlarına oldukça değindikleri görülmektedir. Bununla birlikte diğer ilgi çeken bir bulgu elektronik aletlerinde yüksek oranda çevre sorununa neden olarak görülen teknolojiler arasında olduğudur. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise Katılımcıların Çevre Sorununa Çözüm Olan Teknolojilere Yönelik Görüşler ortaya koymuş olmalarıdır. Katılımcıların bu konudaki görüşlerine bakıldığında fosil yakıtların kullanıldığı taşıtların yerine yenilenebilir enerji ile çalışan taşıtların çevre sorununa çözüm olabileceği görüşünde olmalarıdır. Bu bulgular aslında katılımcıların genel olarak ilgili teknolojilerden tamamen vazgeçmek yerine onların çevre sorununa neden olan noktalarının düzeltilmeye çalışılmasıyla giderilebileceği görüşünde (ör: Arzu) olduklarını göstermektedir. Her ne kadar bire bir örtüşmese de kalımcılara ait bu bulgu Bookchin (1996) ve Büyükgüngör ün (2006) bu konudaki ifadeleri ile oldukça paralellik göstermektedir. Bunun yanında çevre sorunlarının çözümünde teknolojiden olabildiğince uzak durulması gerektiğini de ifade eden görüşlerin (ör: İpek) olması konunun insani tarafına da dikkat çekildiğini göstermektedir. Araştırmada incelenen diğer bir husus ise cinsiyet değişkeni ile öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığıdır. Buna göre hem teknolojinin çevre sorunu yaratıp yaratmadığına yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına hem de çevre sorunlarının teknoloji ile çözülüp çözülemediğine yönelik görüşlerle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına bakılmıştır. Her iki durum için de anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Son olarak bulgulara bakıldığında her ne kadar çalışmanın çerçevesinde yer almasa da katılımcı görüşlerinde teknoloji ile ilgili kavram yanılgılarının olduğunu gösteren ve tutum ifadeden görüşlerin olduğu da görülmektedir. Bu durum konu ile ilgili bu hususların yer alabileceğine bir işaret olarak kabul edilebilir ki bu konuda gelecek çalışmalara yönelik önerilerde de bulunulmuştur. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırma katılımcıların teknoloji ile çevre sorunlarını ilişkilendirmede daha çok taşıt ve elektronik teknolojisini dikkate alarak ilişkilendirdiklerini göstermektedir. Bu durum aslında Ökmen in (2003, s.8) ifade ettiği gibi insanların teknoloji olarak neyi gördüklerinde de yatmaktadır. Diğer yandan bu araştırma sonucunda katılımcıların her iki yönden de yani teknolojinin he çevre sorunu yarattığı hem de çevre sorunlarının çözümünde yer alabileceği görüşünü geliştirdikleri görülmektedir. Ancak

15 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 147 bulgular dikkatli incelendiğinde sadece tek bir tarafa vurgu yapanlar olduğu gibi her iki tarafa da vurgu yapan katılımcıların olduğu sonucuna da ulaşılmaktadır. Tüm bu sonuçlara dayanarak çevre ve teknolojinin iç içe olduğunu, çevre ve teknoloji ilişkisinin entegre bir şekilde öğretilmesinin daha iyi bir öğrenme çıktısı sağlayabileceğini söylemek mümkündür. Literatürde de belirtildiği (ör: Rubba ve Harkness, 1993; MEB, 2006; Keşan ve Kaya, 2008) gibi çevre için verilen eğitimler teknoloji ve diğer alanların eğitimiyle bütünleştiği zaman önemli ve anlamlı olmaktadır. Sonuç olarak aşağıdaki şu önerilerde bulunmak mümkündür. 1. Örgün eğitimin her kademesinde görev yapan ve çevre eğitimi, teknoloji eğitimi, fen ve teknoloji eğitimi veren öğretmenlere öğrencilerin çevre ve teknolojiye entegre yaklaşımlarını artıracak yöntem ve stratejiler hakkında hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. 2. Hizmet öncesinde öğretmen adayları çevre ve teknolojiyi bütünleştirecek nitelikte ve işbirliği yapma kültürüne sahip olacak şekilde yetiştirilebilir. 3. Çevre bilincinin kazandırılmasında en büyük etken olan çevre eğitimi ve buna yönelik teknoloji eğitimi zamanla toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde yaygınlaştırılmalı, her yaş ve meslekteki kişilere belirli bir program dahilinde verilmelidir. 4. Çocukların çevre ve teknoloji ilişkisine dikkatini çekmek için çeşitli kampanyalar, sempozyumlar ve yarışmalar düzenlenebilir. 5. Benzer çalışmalar ilköğretimin diğer sınıf seviyelerindeki öğrenciler üzerinde, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri üzerinde de yapılabilir. 6. Konu ile ilgili öğrencilerin kavram yanılgıları ve tutumları incelenerek onların teknoloji ile çevre sorunlarını nasıl ilişkilendirdiklerine yönelik ilişkisel bulgulara ulaşılabilir. KAYNAKÇA AYDIN, F. (2009). Teknolojinin doğasına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin ve kavramlarının gelişimi ve öğretimde ikilemlerin etkililiği. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. BAYRAKTAR, A. (2008). Ekolojik sorunların oluşumunda ve çözümünde modern bilim ve teknolojinin yeri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. BOOKCHIN, M. (1996). Ekolojik bir topluma doğru (Çev. Abdullah Yılmaz, 1. Baskı). İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

16 148 Fatih AYDIN Fatma Nazlı KARA BÜYÜKGÜNGÖR, H. (2006). Çevre kirliliği ve çevre yönetimi. Toprak İşveren Dergisi,72, CRESWELL, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. DEMİRÇALI, S. (2007). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersi genetik ünitesinde fen-teknolojitoplum yaklaşımına dayalı yardımcı etkinlik geliştirme ve uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. DERVİŞOĞLU, S. ve SORAN, H. (2003). Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, DES JARDINS, J. R. (2006). Çevre etiği çevre felsefesine giriş (çev. R. Keleş). Ankara: İmge Kitabevi. DORF, R. C. (2001). Technology, humans, and society. USA: Academic Press. INTERNATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION ASSOCIATION (ITEA) (1996). Technology for all Americans:A rationale and structure for the study of technology. Reston, VA. INTERNATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION ASSOCIATION (ITEA) (2000). Standards for technological literacy: content for the study of technology. Reston, VA. INTERNATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION ASSOCIATION (ITEA) (2003). Advancing excellence in technological literacy: student assessment, professional development, and program standards. Reston, VA. JOHNSON, R. B., & CHRISTENSEN, L. B. (2004). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches. Boston, MA: Allyn and Bacon. KARAAĞAÇLI, M. ve MAHİROĞLU, A. (2005). Yapılandırmacı öğretim açısından teknoloji eğitiminin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, KAYA, D. ve KEŞAN, C. (2008). Fen öğretiminde hibritleşmiş bir öğrenme ortamı nasıl olmalı? Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara. MILES, M. B. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. NATIONAL COUNCIL FOR CURRICULUM AND ASSESSMENT (NCCA) (2007). Leaving certificate technology syllabus ordinary level and higher level. ÖKMEN, M. (1996). Teknoloji, tüketim ve çevre sorunları. Ekoloji Dergisi, 19, 4-7.

17 Sekizinci Sınıf Öğrencileri Teknoloji İle Çevre Sorunlarını Nasıl İlişkilendiriyorlar? 149 RUBBA, P. A. & HARKNESS, W. (1993). Examination of pre-service and in-service science teachers beliefs about science technology society interactions. Science Education, 77(4), SAÇLI, A. (2009). Uluslararası çevre politikaları çerçevesinde çevre-teknoloji ilişkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. YILDIRIM, Ş. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR? *

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR? * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss1548 Volume 6 Issue 7,p. 133-149, July 2013 SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Okl. Yavuz Tanyeri" The Effect of the Gender of the Teachers on the Success of the Physical Educetion Courses in Primary Schools.

Okl. Yavuz Tanyeri The Effect of the Gender of the Teachers on the Success of the Physical Educetion Courses in Primary Schools. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden EOitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 56 ilkögretimde IŞLENEN BEDEN EGiliMi DERSiNiN VERiMLi YAPılıP YAPıLMAMASıNIN ÖGRETMENiN CiNSiYETiYLE ilişkisi Okl. Yavuz Tanyeri" ÖZET

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ 1901 FEN VE TEKNOLOJİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOP KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ Nurcan Uzel, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Percentage of gaduates (%) Percentages (%) İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Mayıs/212 ( adet işveren tarafından cevaplanmıştır) 1. Adı Soyadı... 2. Kurum/Firma Adı... 3. Genel olarak işvereni olduğunuz kurum/firma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 338 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ*

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Balıkesir Üniversitesi Sayı:6 Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Arş. Gör. Hasan H. SAHAN**

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ Tuncay ÖZSEVGEÇ*, Hüseyin ARTUN** *Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı