GENELGE Sayı : Tarih: Konu : OSGB lerden Hizmet Alımı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENELGE Sayı : 001 1.1523 Tarih: 10.12.2013 Konu : OSGB lerden Hizmet Alımı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA,"

Transkript

1 GENELGE Sayı : Tarih: Konu : OSGB lerden Hizmet Alımı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden (OSGB lerden) hizmet alınma zorunluluğu itibariyle başlayacaktır. Türk Dişhekimleri Birliği nin bütün dişhekimlerini kapsayan bir ihaleyi yapması mevzuat açısından mümkün olamamıştır. Hizmetin Oda bölgelerinde alınması konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek amacı ile İstanbul Dişhekimleri Odamız tarafından hazırlanan ekteki "Hizmet Sözleşmesi ve Teknik Şartname" Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ekte listesi bulunan firmalara gönderilerek alınacak tekliflere göre en uygun firma meslektaşlarımıza duyurulabilir. OSGB lerden kendi imkanları ile hizmet alacak meslektaşlarımız bu "Hizmet Sözleşmesini ve Teknik Şartname" yi esas alarak mevzuata uygun hizmet almaları mümkün olabilecektir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, A. Tarık İŞMEN Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri EKİ: 1 - Hizmet Sözleşmesi 2 - Teknik Şartname 3 - OSGB Firma Listesi

2 ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme..adresindeki Sağlık Kuruluşu ( İŞVEREN ) ile.. adresindeki.. OSGB firması arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. İŞVEREN ve OSGB bundan böyle münferit kullanıldığında Taraf, birlikte kullanıldığında Taraflar olarak anılacaktır. 2. TANIMLAR Sağlık Kuruluşu (İŞVEREN) : OSGB : Hizmet : OSGB tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetini Sözleşme : İŞVEREN ve OSGB arasında akdedilen sözleşmeyi Teknik Şartname : Hizmeti detaylı olarak tanımlayan dokümanı tanımlar. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşme nin konusu; İstanbul da bulunan ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunan tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele OSGB tarafından verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Sözleşme.. tarihinde yürürlüğe girmiş olup,.. tarihinde yürürlükten kalkar. Taraflar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince OSGB nin İŞVEREN ile imzalayacağı hizmet sözleşmesine T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü nden onay alamaması durumunu bozucu şart olarak kabul etmişlerdir. Sözkonusu bozucu şartın gerçekleşmesi ile işbu Sözleşme herhangi bir ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden fesh olacaktır. Taraflardan biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar, Sözleşme nin yenilenmeyeceğini yazılı olarak diğer Taraf a bildirmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden 1 (bir) yıl süre ile uzar. 5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. OSGB; Sözleşme konusu Hizmet i, başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve tüm yasal mevzuat hükümlerine göre eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir OSGB, yasal mevzuat uyarınca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü nce verilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi başta olmak üzere Sözleşme kapsamında gerekli izin, lisans ve ruhsata sahip olduğunu ve bunları değişen yasal mevzuata uygun şekilde tutacağını taahhüt eder. 1 / 3 V.0.1.

3 5.3. OSGB nin Sözleşme kapsamında istihdam ettiği (ve/veya sözleşmeli olarak hizmet aldığı) personele ilişkin tüm yasal sorumluluk (Ücret, SGK yükümlülükleri vs.) ve yükümlülük OSGB ye aittir İŞVEREN in, OSGB personel sayısının yetersizliği veya personelin nitelikleri ve Hizmetin ifasına yönelik olarak memnuniyetsizliğini bildirmesi halinde OSGB derhal gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup; personeli beklenen şekilde davranmaları için ikaz edecektir. İkaza rağmen personelin tutumunda olumlu bir gelişme olmaması ya da nitelikleri yönünden personelin yetersiz kalması halinde yapılacak ilk yazılı ikazı takip eden 3 gün içerisinde OSGB personeli derhal değiştireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi davranış fesih nedeni sayılacaktır OSGB, Sözleşme konusu Hizmetin ifası ile ilgili olarak mevzuat gereğince işverenin sorumlu kılındığı her türlü iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet tedbirlerini tam, eksiksiz ve zamanında almak, uygulamak, uygulattırmak, personelini bu konuda eğitmek ve denetlemekle yükümlüdür. OSGB, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile, uygun sayıda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer personel ile yürütür OSGB, Hizmet yerine ilişkin olarak yasal mevzuata uygun şekilde işyeri numarası alacaktır OSGB, broşür, ilan ve tekliflerinde İŞVEREN in yazılı izni olmadan İŞVEREN in adını veya İŞVEREN İN unvanını referans olarak kullanamaz. 6. MALİ HÜKÜMLER 6.1. Ücret Sözleşme kapsamındaki Hizmet in OSGB tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi şartıyla, İŞVEREN tarafından OSGB ye ödenecek aylık ücret. TL dir. Sözleşme bedelini etkileyen yasal mevzuat değişikliklerinin olması durumunda birim fiyatlar Taraflarca karşılıklı olarak gözden geçirilecektir. 7. Faturalama ve Ödeme Şartları 7.1 OSGB Sözleşme konusu Hizmet e ilişkin faturaları, Hizmet verdiği ayın sonunda, İŞVEREN adına düzenleyerek teslim edecektir. 7.2 OSGB nin, Sözleşme kapsamında ifa etmesi gereken yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi şartıyla, fatura bedelleri, fatura tebliğ tarihini takip eden 10 (on) gün sonra OSGB ye ödenecektir. 8. ZARARDAN SORUMLULUK OSGB nin, yasal mevzuatta veya Sözleşme ile Teknik Şartnamede yer alan taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ya da Hizmet esnasında İŞVERENin veya personelinin bir zarara maruz kalması halinde OSGB zarar tutarını derhal ve defaten ödeyeceğini, kabul eder. 9. CEZAİ ŞART OSGB nin, Hizmet ifasını işbu Sözleşme ve Teknik Şartname de belirtilen şekilde, gerçekleştirmemesi durumunda, İŞVEREN in; İfa edilmeyen Hizmeti, aradaki fiyat farkı ve sair masraflar OSGB ye ait olmak üzere başkasından temin etme hakkı saklıdır. 10. SÖZLEŞMENİN FESHİ a. OSGB nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, İŞVEREN, söz konusu ihlale 7 (yedi) gün içinde son verilmesini OSGB ye yazılı olarak ihtar edecektir. Yazılı ihtara rağmen OSGB yükümlülüklerini yerine getirmezse, İŞVEREN, OSGB ye yazılı bildirimde bulunarak, derhal Sözleşme yi feshedebilir. b. OSGB nin işbu Sözleşme konusu Hizmet i vermek üzere yasal mevzuat kapsamında haiz olması gereken Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi, sair izin ve yetkileri kaybetmesi 2 / 3 V.0.1.

4 durumunda İŞVEREN; herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme yi feshedebilir. İŞVEREN in uğradığı tüm zararları OSGB den talep etme hakkı saklıdır. 11. DİĞER HÜKÜMLER 11.1 Değişiklik Sözleşme de yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal Tarafların yetkilileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır Devir OSGB, Sözleşme den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez Temlik Yasağı Sözleşme kapsamındaki alacak OSGB tarafından üçüncü şahıslara devir ve temlik edilemez Mücbir Sebepler Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve Taraflar ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflar Sözleşmeyi herhangi uyarıya gerek olmaksızın yazılı bildirimle derhal feshetmek hakkına haizdir. 12 Tebligat Adresleri Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşme nin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa bildirilecektir. 13 Gizlilik İŞVEREN tarafından OSGB ye verilmiş olan tüm bilgiler ve sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgiler Tarafların karşılıklı ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. 14 Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk Taraflar, Sözleşme nin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir. İşbu Sözleşme, Taraflarca okunup müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla.../.../... tarihinde, 2(iki) nüsha olarak imzalanmıştır. FİRMA ADI İŞVEREN İMZA İMZA 3 / 3 V.0.1.

5 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Hizmetin Konusu Madde 1 Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( OSGB ) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek hizmetlere ilişkin temel şartların belirlenmesine dairdir. Hizmetin Kapsamı Madde 2 Firma tarafından sunulacak hizmet 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Yasanın uygulanmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurum ve kuruluşların hazırlayacağı mevzuat kapsamında OSGB hizmetinin sunulmasını kapsar. OSGB Firması Yükümlülükleri Madde 3 OSGB firması tüm hizmetlerini halen yürürlükteki Mevzuata uygun olarak sunmayı kabul ve taahhüt eder. Mevzuat kapsamına gelecekte yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler de dahildir. OSGB hizmetleri, Mevzuat ile tanımlanmış OSGB firmalarınca sunulacak hizmetleri kapsar. OSGB firması Sözleşme imzaladıktan sonra en geç 15 gün içinde bu şartnamedeki hükümlerini yerine getirerek faaliyete başlamak zorundadır. OSGB firması, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya diğer kamu kurumlarının her türlü denetimlerinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. SAĞLIK HİZMETLERİ: Mevzuat tan kaynaklanan tüm yükümlülükleri de dahil olmak üzere aşağıda ayrıntısıyla sayılan hususları da OSGB firması yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik ve Danışmanlık; 1). İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu na katılarak çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek; 2) İş sağlığı, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak; 3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda İşverene tavsiyelerde bulunmak; 4) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak; 5) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak;

6 b) Sağlık Gözetimi; 1) Çalışanların sağlık gözetimini yapmak, 2) Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek, 3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesini yapmak. 4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanların koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, 5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, 6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimini yapmak. 7) Yıllık çalışma planını, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve ilgili yönetmelikte belirtilen uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermek, c) Eğitim ve Bilgilendirme; 1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve çalışanların eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, ç) İşbirliği; 2) İş sağlığı alanında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak, 1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak, 2) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, 3) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi, mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, 4) İş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, 5) İşverene ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ: a) Rehberlik ve danışmanlık; 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

7 b) Risk değerlendirmesi; 1) Risk değerlendirmesini yapmak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene Mevzuatın öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde periyodik raporlamalar ile önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. c) Çalışma ortamı gözetimi; 1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. 2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. 2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. d) İlgili birimlerle işbirliği; 1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak. ÖZEL HÜKÜMLER: İşyerlerinin tehlike derecesine ve personel sayısına göre ilgili yönetmelik esaslarıyla hesaplanan sürelerde uygun iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işyerinde hizmet vermek; 6331sayılı Yasa ve Bakanlık ça çıkarılan diğer Mevzuat gereğince istenecek belge ve dokümanları düzenlemek, İş yerine veya iş yeri tarafından açılacak tüm hukuksal davalara doğru-yeterli ve hızlı doküman ve belgeleri düzenlemek, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliklerde düzenlenen hükümlere göre yılda ez az bir kez olmak üzere eğitimler planlamak ve ücretsiz olarak vermek. Eğitimler; eğitim belgelerine sahip İşyeri tehlike sınıfına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve İşyeri hekimleri tarafından İşveren ile koordinasyon halinde belirlenecek takvimlerde verilecektir. İşbu Teknik Şartname, Taraflarca okunup müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla.../.../... tarihinde, 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış, asıl nüshası İşveren e, aslı gibidir tasdikli sureti OSGB ye verilmiştir. OSGB Firması İmza Firma İmza

8 UNVAN ADRES İLİ TELEFON E POSTA Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş. ( ŞUBESİ) Muğla Milas Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali 0 Kotu Gelen Yolcu Salonu No: 184 Bodrum / İŞHAN Ortak Sağlık Güvenlik Çevre Danışmanlık Hizmet ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi EGE TİM Sağ. İş Güv. Eğt. Geliştirme Ambulans İlk Yardım Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. DUYUM OSGB Dan. Müh. Mad. Emlak İnş. Tarım Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. FIRAT KUZUCU Fİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi GENÇ HEKİM Özel Sağlık Eğt. İş Güvenliği San. Ve Tic. Ltd. Şti. BEYAZ YAKA İş Sağ. Ve Güv. Hizm. İnş. Elk. Mak. Müh. Taah. Ltd. Şti. MAVİ DENİZ Dan. Özel Sağ. Hizm. ve Ort. Sağ. Güv. Bir. Med. Tur. Tic. Ltd. Şti. YALIKAVAK Ort. Sağ. Güv. Bir. ve Özel Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mahallesi Karayolları Bulvarı No:122 Milas/Muğla İslamhaneleri (Merkez) Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:89/C Turgutreis Bodrum/ Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sok. Osman Özen İş Merkezi No:37/B Muğla Orhaniye Mah. 125.Sok. Gökkuşağı Sitesi No:3A/G Merkez/ Yeni Mahalle İnönü Bulvarı No:169 Yatağan / Merkez Mah. Atatürk Bulv. No:43/A Konacık/ Tuzla Mah Sok. No:8/1 Fethiye / Merkez Mah. 221 Sok. No: 11/ 1 2 Yalıkavak Bodrum / BODRUM İş Sağ. Ve Güv. A.Ş. Merkez Mah. Atatürk Bulv. No: 84/B2 Bodrum / ONUR İş Sağ. ve Güv. Hizm. Eğt. ve Dan. Ltd. Şti. Cumhuriyet Bul. No: 35/B İslamhaneleri Turgutreis / BODRUM CANKURTARAN Tıp Hizm. Ltd. Şti. Taşyaka Mah. 137 Sok. No: 28/1 D: 12 Fethiye / Ort. Sağ. İş Güv. Eğt. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. LİDER GRUP OSGB SİNAN YILDIZ MENTEŞE Müh. İş Sağ. Ve Güv. İnş. Taah. Mad. Eml. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. CAN AR Dan. Özel Sağ. Hiz. ve Ort. Sağ. Güv. Bir. Med. Tur. Tic. A.Ş. BAYINDIR İş Sağ. ve Güv. Eğt. Dan. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. MARMARİS OSGB İş Sağ. ve Güv. Eğt. Dan. Müh. Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 16/A B Bayır / Merkez Mah. Şehit Barış Akay Cad. No: 48/4 Konacık / Orhaniye Mah Sok. Gökkuşağı Sitesi No: 3A / B 1 Akarca Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No: 161 Fethiye / Merkez Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 2/A5 Konacık / Merkez Mah Sok. No:15 Armutalan Marmaris /

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ Sayfa 1 / 1 Taraflar Madde 1.İşbu sözleşmede taraflar; a. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti verecek firma olan Fatih Sultan Mah. 2364 Sk. No: 12 Etimesgut

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39 Sayın Yetkili, Değerli kurumunuzun şirketimize göstermiş olduğu ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Gerek mevcut işlerin yürütümünde, gerekse de odanız açısından yararlı olacağına inandığımız, Đş Sağlığı

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Bedri TEKİN A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüğün

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Firma Yetkilisi : Firma SGK No : Firma Tel&Fax : E-posta : Firma Adresi : Firma Çalışan Sayısı : Firma Ana Konusu : Firma Risk(Tehlike sınıfı) Grubu :

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 4857 sayılı İş Kanunu İşyeri Hekimleri başlıklı 81.maddesi,5763 sayılı Kanunun 4.maddesiyle başlığı ile birlikte

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı