Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD) ve StratejiCo. tarafından hayata geçirien Kurumsa Yönetim Agı Araştırması projesinin bir böümünü teşki etmektedir. Türkiye ekonomisine yön veren şehirerimiz arasında ik sıraarda buunan Bursa, agı araştırması kapsamında da ik öze rapor hazıranması amaçanan şehir omuştur. TKYD ve StratejiCo. uzmanarından ouşan bir ekip tarafından Bursa da yapıan görüşmeer ie hazıranan rapor ie amaçanan; Bursa da kurumsa yönetimin agısının mevcut durumunu anamak, Üke çapında kurumsa yönetimin teme ikeerini, kavramarını, nesne verierini ve dinamikerini beiremek amacıya şehir bazında görüş amak, Dönemse oarak tekraranabiecek bir araştırma seti hazıramak, Türkiye nin kürese rekabetçiik endekserinde sıçrama yapması ve Bursa nın bögese çekim merkezi omasında kurumsa yönetim ikeerinin potansiye katkısının tespit etmek, Bu değer önermesine rağmen kurumsa yönetim ikeerinin uyguanmasında isteki davranımamasının nedenerinin anaşımasına katkıda buunmak oarak sıraanabiir. Kurumsa Yönetim Agı Araştırmasının bir ürünü oarak hazıranacak araştırma raporu Mart 2014 te kamuoyuna açıkanacaktır. Metodooji; Yukarıda sayıan amaçara kurumsa yönetim ikeerinin farkı seviyeerde uyguama aanı buduğu düşünüen kuruuşarın yönetici, hissedar ve paydaşarı ie yüz yüze derinemesine görüşmeer yapımış, öne çıkan buguar rapora dahi edimiştir. Ouşan görüşer araştırma hipotezinin ouşturumasına katkıda buunacak ve bu doğrutuda geniş çapı bir araştırma projesi hayata geçiriecektir. Dönemse oarak tekraranması amaçanan araştırma projesinin ükemizde kurumsa yönetim anayışının bir kütür oarak ee aınmasına katkıda buunması ve iyi uyguamaara oduğu kadar geecek düzenemeere ışık tutması hedefenmektedir.

2 TEMEL BULGULAR Bursa da yapıan görüşmeerde önceiki oarak şirketerin kurumsa yönetim uyguamaarını ee amaya başamaarındaki teme motivasyon anaşımaya çaışımıştır. Temmuz 2012 de yasaaşan Türk Ticaret Kanunu nun önemi bir etken oduğu tespit edimeke beraber bu tarihten önce bu yönde önemi atıımar yapan şirketerin aşağıda sıraanan nedener ie bei değişikikeri hayata geçirdikeri ortaya konmuştur; - yabancı şirket ortakığı, - göreve başayan tepe yöneticisinin konuya oan igi ve duyarıığı, - yönetime giren hissedarın bu konudaki istekiiği, - yönetimdeki aie üyeerinin yeni kuşakara ayrıığa düşmesi, - yönetim kuruu ie profesyone yönetici arasındaki yetki dağıımının sınırarını neteştirme taebi, 02 Uusararası kuruuş ie çaışmaya başayınca süreçe uyum bei bir sürede yönetim kütürüne dönüyor. - şirketin yazıı kuraarı ie uyguamaar arasındaki uyumu sağamaştırma isteği, - Özeike otomotiv sektörü omak üzere, uusararası kuruuşar ie aıcı satıcı iişki ötesine geçen süreki işbirikeri süreçerinin kurumsa yönetim uyumunu zoraması maddeeri üzerinde yoğunaşmaktadır. Bursa da ana hissedar konumundaki aieer şirkete oan yatırımara ağırık vermekte ve mütevazı bir çizgide yaşamarını sürdürmeyi tercih etmektedirer. Kurumsa yönetim anayışı açısından önem arz eden aie şirket dinamikerini anamak açısından bu konu görüşmeerde ee aınmıştır. Görümektedir ki aieerin bekentisi itibar ve marka değeri yaratmaya odakanmakta, ekonomik değer geneike ikinci sırada kamaktadır. Öte yandan aieerin iişki yönetimi konusuna eğimesi gerektiğine oan inancın yüksekiği, kurumsa yönetimi içseeştirme sürecinin hızanacağını göstermektedir. Şirketin kazandırdığı paranın %99 u şirkete geri döner, biz paraya deği işe aşığız. Aie şirketinin varığı bizim değidir, geecek kuşakara aktarıması gereken bir emanettir. Profesyone yöneticier kurumsa yönetim ikeerinin hayata geçirimesinde kiit noktada durmaktadırar. İyi örneker aieyi bu yönde motive ederken, aienin değererini yönetim anayışına yansıtamayan profesyoneer aınan mesafenin kaybedimesine yo açabimektedirer. Bu noktada hissedararın profesyone yöneticierden bekentieri ve üstenmeerini düşündükeri roerde farkııkar gözemenmektedir. Profesyone yöneticierden karararın doğru seviyeerde aınmasını sağaması istenmekte, bunu da kurum içi kütürü zayıfatmadan, yöneticier arası ve ast düzey çaışanar arası ietişimerini kuvvetendirerek gerçekeştirmesi bekenmektedir.

3 Gene Müdür den bekenen asında Gene Müdür Yardımcısı gibi davranması, unutmamaı ki işin başında haa işin sahibi var. İşe oan müdahaeeri abartıı tepkier ie karşıamamaı. Kurumsa yönetime geçişte engeer net oarak sayıamasa da aşağıdaki hususar etken oduğu gözenmiştir; - Geçiş sürecinin ekstra maiyet yaratacağı endişesi, - Şirketer yönetiemeyecek seviyeye gemeden kurumsa yönetime ihtiyaç duyumadığı düşüncesi, Aie hedeferi ve şirketin rasyone hedeferinin dengeenmesi noktasında merkezdeyim. Çocukar babaarından rahatsız ouyorar, hemen patron omak istiyorar, babaarının tecrübeerinden faydaanmıyorar. - Şirketerin hissedar tarafından yönetebiecek durumda ve çok büyük omaması, - Hissedar ve profesyone arasındaki yetki payaşımı konusunda ne yapıması gerektiğinin tam oarak biinmemesi, bigi eksikiği ve bu eksikiği giderecek sivi topum/ üniversite desteği aınamaması, - Sistem ödüendirmediği için yapmamanın bir bedeinin omaması, - KOBİ ağırıkı sektörerde, işetmeerin kendine has ekonomik ve yapısa sorunarı, - Beşeri sermayeyi çekememe sorunarı, - İcra ie operasyone faaiyeterin beirgin şekide ayrıamamış oması, - Ortakı aie şirketerinde akraba iişkierinden kaynakı mevki atama sorunarı, - Şirketerin geenekse yönetim tarzından çıkıp modern ve ikeere bağı bir yönetim tarzını kabuenmekte zoranmaarı. - Kayıt dışı ekonomi - Faaiyet gösterien sektör taepkar omadığı takdirde eyemin ouşmaması. - Kurumsa yönetim konusunda bei bir birikimi ouşturan kuruuşarda kurucuar konuya oan mesafeerini korumayı tercih ediyorar. Kurumsaaşma işine girmek oarak kuanıan kavramın neyi ifade ettiği açıkanmaya çaışıdığında bu kavramın geneike kötü örneker ie kuanıdığı, süreçte farkı sebepere başarısızık yaşayan kuruuşar ie birikte anıdığı ortaya konmuştur. Kurumsaaşma işine girdier ama sonra yönetim kuruunda oturan profesyoneer büyük hataar yaptı. Çocukarıya sorunar yaşadıar. Aie tabi müdahi omaı ancak doğru zamanda ve doğru yönteme Aie hedeferinin ve şirketin rasyone hedeferinin dengeenmesi anamında merkez noktadayım. Tepe yönetici oarak. bu noktadaki başarım şirketin başarısıdır. 03

4 RAKAMLARLA BURSA Şehrin sanayisinin öncü sektörerini; otomotiv, makina, teksti ve gıda sanayieri ouşturmaktadır. Bursa; Türkiye de ik organize sanayinin kuruduğu i oması bakımından tarihi bir önem taşımaktadır. Yıar itibariye organize sanayi böge sayısı 13 adete, tesis sayısı adete ve istihdam edien kişi sayısı da kişiye uaşmıştır.1 Organize sanayi bögeerinin Osmangazi, Yıdırım ve Niüfer içeerinde yoğunaşması, bu yererin nüfusunda da artışa neden omuştur yıı verierine göre; Bursa ve civarında brüt yatırımarın Türkiye topamı içindeki oranı Kocaei-Düzce (%6,78) bögesinden sonra 4.sırada yer amaktadır (%6,07).3 En çok girişim sırasıya; konakama ve yiyecek, imaat, uaştırma ve depoama sektörerinde yapımıştır. Türkiye nin topam ithaatının %69 u İstanbu, Kocaei, Bursa, Ankara ve İzmir tarafından yapımaktadır ve bu oran topamında Bursa 5.sırada yer amaktadır (10,316 miyon $)4, bu tutarın %97,4 si ise imaat sektörüne aittir.5 Türkiye nin topam ihracatının ise; %76 sı İstanbu, Kocaei, Bursa, Ankara ve İzmir tarafından yapımaktadır ve bu oran topamında Bursa 3.sırada (11,123 miyon $)6, bu tutarın %98,3 ü imaat sektörüne aittir.7 BTSO verierine göre; 2012 yıında açıan firma sayısı 2011 yıında göre düşerek 2827 adet (en çok sırasıya inşaat, gıda-tarım-hayvancıık, hizmet, makine, teksti), kapanan firma sayısı düşerek 919 adet (en çok sırasıya gıda, inşaat, teksti, makine) omuştur.8 Bursa da (Biecek ve Eskişehir dahi) kişi başına düşen gayri safi katma değer; 12,983 $ dır. (Türkiye ortaaması 9,384$)9 Bursa nın sanayi ve hizmeter sektöründe çaışanarının Türkiye topamı içindeki oranı %6,07 dir ve İstanbu, Ankara ve İzmir (%6,31) den sonra 4.sıradadır.10 Bursa nın nüfusu 2,688, kişi ie İzmir den sonra 4.sıradadır. Nüfusun %89,4 ü i ve içe merkezerinde yaşarken, %10,7 si köy ve bedeerde yaşamaktadır. Bursa da yaş arası genç nüfus oranı %14,8 dir.12 İşsizik oranı Türkiye de %7,9 iken, Bursa %7,0 ie 47.sıradadır.13 İstihdam oranı Türkiye de %43,7 iken Bursa % 44,8 ie 41.sıradadır (ağırık sırasıya hizmet, sanayi ve tarım oarak gitmektedir.) BTSO, Bigi Bankası, org.tr/?page=bursaeconomy/industriazone.htm 1 TÜİK İ Göstergeeri, İçeere göre i ve içe merkezeri ie köy ve bede nüfusu, 2012, syf 84, igostergeeri/ier/bursa.pdf 3 TÜİK İ Göstergeeri, İBBS 2.düzey sanayi ve hizmeter sektörü göstergeeri, 2010, syf 9, 4 TÜİK İ Göstergeeri, İthaat, 2012, syf 17 5 TÜİK İ Göstergeeri, Ekonomik faaiyetere göre ithaat,2012, syf 110, 36 TÜİK İ Göstergeeri, İhracat, 2012, syf 18 7 TÜİK İ Göstergeeri, Ekonomik faaiyetere göre ihracat,2012, syf 109, 8 BTSO, Bigi Bankası 9 TÜİK İ Göstergeeri, Kişi başına gayri safi katma değer, 2008, syf 5, 10 TÜİK İ Göstergeeri, Çaışan sayıarının Türkiye içindeki topam payı, 2010, syf 6, 11 TÜİK İ Göstergeeri, Nüfus, 2012, syf 10, 12 TÜİK İ Göstergeeri, Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2012, syf TÜİK İ Göstergeeri, Teme göstergeer, İşgücü göstergeeri, syf TÜİK İ Göstergeeri, Teme göstergeer, İşgücü göstergeeri, syf 46, syf TÜİK İ Göstergeeri, İşgücüne dahi omayanarı nedeneri, 2012, syf TÜİK İ Göstergeeri, Hak kütüphanesi, kitap ve yararanma sayısı, 2011, syf TÜİK İ Göstergeeri, Tiyatro saonu, gösteri ve seyirci sayısı, 2011, syf TÜİK İ Göstergeeri, Hanehakı tüketim harcamaarı, , syf 176

5 Topam işgücünün %52,8 ini ie birinci sırada ise atı eğitimier ouşturmaktadır. Ancak istihdam bu eğitim seviyesinde azaırken, ise ve yükseköğretim seviyesinde artmaktadır. 15 yaş üstü işgücünün istihdama dahi omayan kısmının büyük çoğunuğu ev kadınarı ouştururken, dahi omama nedenerinin başında ise emekiik ve eğitim gemektedir. 15 Bursa da kütüphane sayısında ve kitap kuanımında azaış görümekteyken16, sinema-tiyatro saonu ve izeyici sayısı artmaktadır.17 Hane hakı tüketimi harcaması içinde en faza sırasıya konut ve kiraya, sonra gıda, en son sırada uaştırmaya gitmektedir.18 Hakkında StratejiCo. nun temeeri 1987 yıında Seim Oktar tarafından kuruan Strateji Araştırma ve Panama Şirketi ie atımıştır yıında MORI (Market and Opinion Research Internationa) ie yapıan ortakık 2000 yıına kadar Strateji-MORI adıya devam etmiş ve bu dönemde İstanbu Üniversitesi İetişim Fakütesi tarafından Türkiye nin en itibarı araştırma şirketi seçimiştir. Pazar araştırma operasyonun 2000 yıında GFK ya satıması sonrasında StratejiCo. çaışmaarını stratejik danışmanık aanında yoğunaşmıştır. Araarında TeiaSonera, İş Bankası, Efes Pisen, Koç Hoding in de buunduğu şirketere ve çok sayıda beediyeye stratejik ietişim danışmanığı hizmeti vermiştir. StratejiCo., 2010 yıından günümüze markaarın ve beediyeerin iişki, ietişim ve bigi (engagement management) süreçerini yönetmektedir. Bu aanda Türkiye nin öncü şirketi konumundadır. Kurumsa Hakkında Kurumsa yönetim anayışının ükemizde tanınması, geişmesi ve en iyi uyguamaarıya hayata geçirimesi misyonuya hareket eden Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yıında gönüü bir sivi topum kuruuşu oarak kurumuştur. Adiik, şeffafık, hesap verebiirik ve sorumuuk ikeeri üzerine inşa edien kurumsa yönetim anayışının, etki ettiği tüm aanarda yo gösterici omayı hedefeyen TKYD, öze sektör, kamu kuruuşarı, medya, düzeneyicier, sivi topum kuruuşarı ve akademik dünya arasında bir ietişim ağı kurarak kurumsa yönetim uyguamaarının geişmesini hedefemektedir. 650 bireyse, 33 kurumsa üyenin katkıarıya çaışmaarına devam eden Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği Bireşmiş Mieter Kakınma Programı, Center for Internationa Private Enterprise, IFC, Dünya Bankası, OECD ve benzeri kuruuşara uusa ve bögese projeer hazıramakta ve yönetmektedir. 05

6 www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınanır. Ücretsizdir. SAYI 19 İLKBAHAR 2013 Kurumsa... Yonetım VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ 14 İLDE DEVAM EDİYOR MAKALE SONER ALTAŞ İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR RÖPORTAJ TURGAY TANES KURUM KÜLTÜRÜ İYİ DEREcELENDİRME NoTUNU GETİRDİ MAKALE SERKAN KARABACAK YÖNETİM KURULLARI VE FİNANSAL okuryazarlik TKYD YAYINLARI TKYD Yayınarı iş dünyasını yakından igiendiren uusararası makae, araştırma ve raporarı ükemize taşımaktadır. Bu çerçevede, 2004 yıından günümüze hazıranan TKYD Yayınarından bazıarı şunardır; Faaiyet Raporu Hazırama Rehberi TKYD-Deoitte (2013), Ekonomi Gazeteciiği için Kurumsa Yönetim E Kitabı (2011), Aie Şirketeri Yönetim Rehberi, Türk Futbo Kuüperi Yönetim Rehberi, Dünyanın Geçici Bekçieri, Meryn E King, Teodorina Lessidrenska (2010), Aie Kamak, Şirket Omak, Prof. Dr. Yankı Yazgan (2008), Kurumsa Yönetimin Anonim Ortakıkarda Yansımaarı, Deoitte-TKYD (2007), Nedir Bu Kurumsa Yönetim?, Deoitte-TKYD (2006), Türkiye Kurumsa Yönetim Haritası Araştırma Raporu, OECD Kurumsa Yönetim İkeeri (2005). TKYD EĞİTİMLERİ TKYD, 2005 yıından bugüne süre geen eğitim programarı ie bigi ve tecrübe payaşımını destekerken, bu sayede şirketerde iyi uyguamaarın geiştirimesini amaçamaktadır. TKYD eğitim programarı; finans sektörü, haka açık şirketer, aie şirketeri, aracı kurumar ve kamu iktisadi teşebbüserinde çaışan sektör profesyoneeri ie yatırımcıarın en günce bigiye uaşmasını ve kurumsa yönetim aanındaki geişmeerin farkında oarak uyguamaya koyumasıya, iyi yönetim kütürüne katkı sağamayı ve yeni nesi yöneticierin yetişmesine destek omayı amaçayarak hazıranmaktadır. TKYD eğitim programarı, yedi ana başık üzerinde ieremektedir; Yönetim Kuruu İhtisas Programarı, Uzmanık Eğitimeri, Şirketere Öze - İhtiyaca Yöneik Pananan Eğitimer, Anadou Seminereri, Üniversite İşbirikeri, Uusararası İşbirikeri ve Gündem Topantıarı. Tüm eğitim başıkarı ie igii en günce bigiere, geecek eğitim programarı ve eğitim arşivine TKYD nin adresi web sitesinden uaşabiirsiniz. 06

7 Etkinik Takvimi Araık 2013 Ocak Araık 2013, 17:00 19:00 TKYD Üye Topantısı İş Kueeri, Kue 1 kat: Araık 2013, 13:30 17:00 *Gündem Topantısı: Faaiyet Raporu Hazıranması ve Gene Kuruar Dr. Murat Doğu TKYD Yönetim Kuruu Üyesi, Doğan Şirketer Grubu Hoding A.Ş. Mai İşer Başkan Yardımcısı Baki Kara Finar Kurumsa İetişim Çözümeri Ltd. Şti. Ajans Başkanı Ai Çiçeki Deoitte Türkiye, Sorumu Ortak - Başdenetçi 19 Araık 2013, 09:30 17:00 Kurumsa Yönetim İkeeri Işığında Gene Kuru Süreçeri Eğitim Programı Av. Sinan Naipoğu TTK Çaışma Grubu Başkanı, Naipoğu Hukuk Bürosu, Ortak Av. Ümit Yaya Yaya ve Güven Hukuk Bürosu, Yönetici Ortak Eser Taşcı Coca-Coa İçecek A.Ş., Yatırımcı İişkieri Yöneticisi Ocak 2014 VII. Uusararası Kurumsa Yönetim Zirvesi IV. Kurumsa Yönetim Ödüeri Töreni Sabancı Center İstanbu 30 Ocak 2014, 13:00 18:00 Bireşme, Böünme ve Devramaar Eğitim Programı Dr. Murat Doğu TKYD Yönetim Kuruu Üyesi, Doğan Şirketer Grubu Hoding A.Ş. Mai İşer Başkan Yardımcısı *Gündem Topantıarı sadece TKYD üyeerinin katıımına açıktır. TKYD konuşmacıarda ve içerikte değişikik yapma hakkını sakı tutar. Av. Kayra Üçer TKYD Üyesi, Hergüner Bigen Özeke Avukatık Ortakığı, Ortak Avukat Dr. Hae Oruç İnceeme ve İzin Grubu Başkanı, Ortakıkar Finansmanı Dairesi, Sermaye Piyasası Kuruu (SPK) 07

8 Kurumsa KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ NE KATKILARI İÇİN Adres: TKYD Ofisi, Yıdız Posta Caddesi Dedeman İş Hanı No:48 Kat:7, Esentepe-İstanbu Bigi İçin Ahmet Bacıar TEŞEKKÜR EDERİZ

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

ANKARA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

ANKARA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU ANKARA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Eylül 2014 -2- Rapor Hakkında Bu rapor, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve StratejiCo. tarafından yürütülen Türkiye de Kurumsal Yönetim Algı Araştırması

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

VI. ULUSLARARASI KURUMSAL

VI. ULUSLARARASI KURUMSAL www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 19 İLKBAHAR 2013 Kurumsal... Yonetım VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ

Detaylı

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin.

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin. Land Cruiser Prado Yine rakipsiz Yeni Land Cruiser Prado, sizi şehrin içinden aıyor, kırarın engebei arazierine götürüyor ve bunu sti, güveniirik ve Toyota yeniikeriye yapıyor. Dünya çapında 60 yıı aşkın

Detaylı

Faalİyet. www.tkyd.org

Faalİyet. www.tkyd.org Faalİyet Raporu 2013 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER 2013 E BAKIŞ... 3 TKYD HAKKINDA... 7 BAŞKANIN MESAJI... 8 YÖNETİM... 9 ÇALIŞMA GRUPLARI... 12 ETKİNLİKLER... 14 İLETİŞİM... 60 2 2013 E BAKIŞ VI. ULUSLARARASI

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır. Ücretsizdir. KurumsalYönetim SAYI 25 SONBAHAR 2014 TKYD XXXX www.tkyd.org ARAŞTIRMA RAPORU Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı