BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!"

Transkript

1 fiubat - N SAN Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms z yarg olmadan güven yarat lamaz BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

2 fiubat - Nisan 2014 Say : 129 Günal Baylan (Baflkan) Selim Tar k Tezel (Baflkan Yard mc s ) Tuncer Hatuno lu (Baflkan Yard mc s ) Halit Cem Çak r (Baflkan Yard mc s ) Ali hsan Türkmen (Sayman) Ahmet Özkayan (Üye) Ali Türkün (Üye) Erdal Elbay (Üye) Ergun Hadi Türkay (Üye) Hakan Oktar (Üye) Nefle Y ld r m (Üye) fiükrü Erdem (Üye) Zeki Erdal fiimflek (Üye) Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms z yarg olmadan güven yarat lamaz 20 BUS AD Bursa n n vizyonu paralelinde üzerine düflen sorumlulu u alacakt r Kalite ve Baflar Sempozyumu Yolculuk Nereye ana temas yla yap ld 26 BUS AD ile Büyükflehir Belediyesi yeni dönemde Bursa için birlikte çal flacak Günal Baylan Oya Yöney Halit Cem Çak r Seyit Ersöz Günal Baylan Selim Tar k Tezel Tuncer Hatuno lu Halit Cem Çak r Ali hsan Türkmen Ergun Hadi Türkay Yap m / Bas m Matbaac l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi. 04 BAfiKAN IN MEKTUBU Günal Baylan 06 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Selim Tar k Tezel 08 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Tuncer Hatuno lu 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Halit Cem Çak r 12 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor 14 YDK toplant s nda Bursa ile Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Staj program n n daha verimli hale getirilmesi için sonuçlar ölçülecek 30 Türkiye de biliflsel ergonomi ile ilgili ilk toplant y BUS AD gerçeklefltirdi 32 BUS AD dan Bursa Vergi Dairesi Baflkan brahim Saydam a ziyaret 33 Türkiye hiçbir koflul ve flartta hukukun üstünlü ünden kesinlikle ayr lmamal Bar flç Ajans ve Rota Ofset Rota Bar flç A.fi. nin markalar d r.

3 30 40 BUS AD ile BALKANS AD yeni dönemde birlikte proje gelifltirecek 41 TÜRKONFED KOB lerin verimlili i ve kurumsallaflmas için çal flacak 42 Türkiye nin ifl sa l - güvenli inde almas gereken ciddi mesafe var 44 MAKALE fierif Ar 46 BUS AD ve MAKS FED projeleriyle toplumda her zaman önde yer al yor Karayoluyla tehlikeli madde tafl nmas AB de oldu u gibi standarda ba land 64 MAKALE Ahmet Altekin 66 M ZAH Ahmet Altekin 67 MAKALE Erol K l ç 68 MAKALE Ahmet Özenalp 70 MAKALE Ulviye Özer- Ersin Karaaslan 34 Türk g da sektörü Avrupa y bile besleyebilecek potansiyele sahip 36 MAKALE Bahad r Kalea as 38 BUS AD dan Bursa Emniyeti ne huzur ve güven ortam için teflekkür 39 Endonezya, Bursa ifl dünyas na iflbirli i ça r s yapt MAKS FED, MARS FED oldu 53 BUS AD yeni üyeleriyle daha güçlü 54 Medya kurulufllar BUS AD ile yeni dönemde iflbirli ini art rmak istiyor 56 Entegre Zararl Yönetimi insanl zehirli kimyasallardan koruyacak 58 SÖYLEfi Vehbi Varl k BUS AD iletiflimde fark ndal k yaratan BH D in H Ç projesine destek veriyor 48 Genç ifladamlar ve yöneticilerden BUS AD a ziyaret 49 BUS AD Yönetimi yeni yat r m yapan Dernek üyesi Korgavufl u tebrik etti 50 BUS AD üyelerine gösterdi i yak n ilgiyle de fark n ortaya koyuyor 51 Sanayi üniversite ile üniversite de ancak ifl dünyas yla birlikte geliflir SÖYLEfi Hayrettin Akp nar 76 ÜN VERS TE-SANAY fib RL 84 ÜYELERDEN HABERLER 98 KÜLTÜR SANAT

4 Baflkan n Mektubu Günal Baylan Yönetim Kurulu Baflkan E itim ve ö retim; bireylerin yaflamlar n daha olumlu, daha kaliteli ve daha bilinçli bir hale dönüfltürmesinin yan s ra; toplumu demokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel aç lardan da sürdürülebilir bir geliflim çizgisine tafl mas itibariyle kritik bir öneme sahiptir. Geliflmifl ülkelere bakt m zda e itim düzeyi artt kça, fert bafl na düflen milli gelirin de do ru orant l olarak artt görülmektedir. Unutmamal y z ki, e itim konusu demokratikleflme süreciyle de yak ndan ilgilidir. Demokratik standard yüksek bir ülke demek; iyi e itimli, ço ulcu, özgürlükçü ve çok renkli bir ülke demektir. Bu nitelikleri kazanm fl bir toplum hedefine ulaflmak çok önemlidir. Yoksa demokratikleflmeyi maalesef ki baflaramam fl oluruz. Ça dafl bir e itim ve ö retim, vatandafll k bilincini de gelifltirecektir. Yine, yüksek e itim düzeyine sahip ülkeler dünyada yaflam standard bak m ndan da kalk nm fl ülkelerdir. E itim düzeyi ile ekonomik büyüme ve siyasal geliflme aras nda da olumlu bir korelasyon bulunmaktad r. K sacas, ülkelerin kalk nmas ancak halklar n n geliflmesiyle mümkündür. Yenilikçili in ve Ar-Ge nin öneminin h zla artt küresel bir dünyada rekabet edebilmemiz için; ça dafl normlar ile flekillendirilmifl, uzun ve verimli e itim politikalar n n yürürlü e konulmas ülkemizin gelece i için kritik bir öneme sahiptir. Dolay s yla, ifl insanlar olarak sorgulamam z gereken konulardan biri de; karmafl k ve rekabetçi günümüz piyasas nda iflgücümüzün ne kadar e itimli oldu udur. Son verilere göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracat içindeki pay yaln zca yüzde 3,4 seviyesindedir (ki Avrupal lar bu oran n yüzde 1,8 oldu unu iddia etmektedir.) Avrupa Birli i ülkelerinin ise toplam ihracatlar ndaki ileri teknoloji ürünlerin pay yüzde 20 ler civar ndad r. Bu seviyede ürünler üretebilmek için de, iflletmelerimizde ileri teknolojiyi gerçeklefltirebilecek e itimli elemanlara sahip olmal y z. Di er yandan; ülke yöneticileri, gelece e yönelik planlar n yeni modellerden ziyade; günün flartlar ile geçifltirmeye çal flmamal d r. Teknoloji, çevre, küresel finans yap s, e itim, sa l k, tar m için gelece imizin flekillenmesinde; hükümet, bürokrasi, ifl dünyas çal flanlar, sivil toplum kurulufllar aras nda sa lam bir diyalo a ihtiyaç vard r. Kurumlar aras iletiflimle ortaya ç kacak strateji ve politikalar gelece imizin flekillenmesinde büyük rol oynayacakt r. Ça dafl sivil toplum örgütleri; hayal ettikleri kimi zaman mevcut konjonktürün ötesine geçen, do ru oldu una inand klar n ortaya koyan, üreten, tart flan örgütlerdir. Bu örgütlerce, y llar önce dile getirilip tepki ile karfl lafl lan hayaller; y llar sonra daha parlak bir gelecek için toplumun çok daha büyük bir kesiminin amac haline dönüflebilmektedir. 36. y l nda gücünü üyelerinden alan ve Türkiye nin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan biri olan BUS AD, e itim ve ça dafll a eriflme konular nda yapaca çal flma ve projeler ile yeni dönemde de e itime deste ini sürdürecektir. 04 Bak fl 129

5 Baflkan Yard mc s ndan Selim Tar k Tezel Baflkan Yard mc s Yeniden Yeflil Bursa De erli BAKIfi okurlar, Bilindi i gibi tar m ve hayvanc l a dayal g da sektörü, içerdi i toplumsal fayda ve ülke ekonomisi aç s ndan stratejik öneme sahiptir. - Toplumumuzun beslenme ihtiyac n n tar msal ve hayvansal besin de erleri ile karfl lanmas, - Tar m kesiminde yaflayan nüfusumuzun reel servetinin art r lmas nda önemli bir araç olmas, - Ülkemizin günefli, suyu ve topra ndan sa lanan ve toplumun her kesimi ile paylafl lan yüksek katma de ere kaynak yaratmas gibi faydalar, tar m ve hayvanc l a dayal g da sektörünün önemini art r yor. Bu önem, üretim ve tüketimin art r lmas yönünde temel tercihleri ve yap lanmalar gerektiriyor. Ancak ne yaz k ki tar m sektöründe bugün için sektörün hemen hemen tüm alt faaliyet alanlar nda kay t d fl ekonomi en temel sorunu teflkil ediyor. Bursa ve çevresinde tar m ve hayvanc l a dayal g da sektörüne tarihsel perspektiften bakt m zda, özellikle 1970 li y llardan sonra Bursa n n, sanayi flehri olma vasf n giderek art rd n görüyoruz li y llardan itibaren yaflanan h zl de iflim nedeniyle Bursa tar msal kimli inden s yr l p sanayi kenti kimli ine büründü. Bu durum, flehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yap s nda de iflikli i beraberinde getirdi. Oysa Bursa ovas, pek çok alanda ülkemizi besleyebilecek potansiyele sahip verimli topraklara sahipti. Öte yandan Bursa, ödedi i vergiler ve gerçeklefltirdi i sat fllardan elde edilen gelirler ile devlet bütçesine yapt katk n n tam karfl l n alamayan bir kent. Bir baflka deyiflle Bursa, devlet bütçesine katk s giderlerinin üstündeki say l illerden biri. Elbette sanayileflmede bugün gelinen noktadan geri dönecek de iliz. Ancak, Bursa n n verimli topraklar n n, tarihi miras n n ve do al kaynaklar n n korunmas n sa layacak ideal kimlik; tar ma ve tar ma dayal sanayiye odakl olmal. Bu bak fl aç s ; Bursa n n çevre ilçelerinde de, çarp k sanayileflmifl büyük flehirlerimizdeki modellere öykünmek yerine, ziraat ve hayvanc l a dayal yerel kimlik tan mlamalar ile bu yörelerimizi gelecekte varofl olma tehlikesine karfl teminat alt na alarak, bölgenin gelece ini de yerel kimliklerinden ödün vermeden olumlu yönde etkileyecektir. Güney Marmara n n en verimli topraklar n temsil eden co rafyaya sahip olman n verdi i f rsat n fark nda olmal y z. flte bu noktada, bölgemizin gelece i; Yeniden Yeflil Bursa demekten ve bu olguya bu bilinçle sahip ç kmaktan geçmektedir. E er bu gerçekleflebilirse Bursa ve çevresindeki giriflimci ruh, 21. yüzy la özgü modern yaflama olanak sa layacak, çevreye sayg l ve sa l kl kentlerde yaflamam z n önünü açabilecek, bölgemiz insan bu vizyonla gelece ini mutluluk üzerine infla edebilecektir. En içten sevgi ve sayg lar mla 06 Bak fl 129

6 Tuncer Hatuno lu Baflkan Yard mc s Teknoloji kervan m z yolda düzeltmeyelim Son 20 y lda dünya ekonomisinde birçok fleyin de iflmekte oldu unu gözlemliyoruz.. Uluslararas rating kurulufllar ndan sürekli en yüksek notlar alan ülke ve flirket notlar n n gelinen süreçte düflmekte oldu una, ayakta kalabilme kayg s yla dev flirketlerin birleflti ine, en güvenilir flirketlerin ise batt na tan k oluyoruz. Bu geliflmelerin kaç n lmaz bir sonucu olarak, dünyada iflas n efli ine gelen ve negatif büyümeleri nedeniyle iflsizlik oranlar n n artt ülkelerin ekonomilerini konuflur olduk. Sürdürülebilir bir ekonomide ihtiyaçlar m z karfl lamak için gereken kaynaklar ancak ürettiklerimizi satarak bulabiliriz. Satabilece imiz ve daha da önemlisi farkl ürünleri üretmeyi bilmemiz gerekir. Yani önce ürünü üretir, sonra satarak elde etti imiz gelirle de ihtiyaçlar m z sat n al r z. Bilindi i üzere bir ürünün üretim yöntemlerini, kullan lan araç, gereç ve ayg tlar kapsayan bilgiye teknoloji diyoruz. Ayr ca teknoloji; bir sanayi dal yla ilgili üretim yöntemlerini, kullan lan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgilerin toplam d r. Ülkeler; teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildi i ölçüde rekabet üstünlü ünü, savunmada da cayd r c l sa layabilir. Bu yüzden teknoloji üretilmesi ülkelerin geliflimi ile do ru orant l d r. Bu gerçekle 80'li y llara gelindi inde teknolojinin gücü o denli büyüdü ki dönemin tüm geliflmifl ekonomileri güçlerini teknolojiye yo unlaflt rd lar. Üretimlerini çok ucuz ifl gücünün oldu u ve çeflitli avantajlar n sunuldu u ülkelere kayd rd lar. Bunun sonucu olarak da günümüze gelindi inde teknoloji ile u raflan az say da nitelikli vatandafl n n mutlu oldu u, ancak önemli say da daha az nitelikli vatandafl n n iflsiz oldu u ülkeler haline geldiler. Bunun yan nda Detroit gibi y llar önce üretim gücüyle iflsizli in en az oldu u, yaflam standartlar belirli bir seviyenin üstünde yaflayan insanlar n kenti, ne yaz k ki günümüzde iflas durumundan ç kman n yollar n aramaktad r. Bu anlay flla önce tekstil, sonra otomotiv ve onu izleyen sanayilerin geliflmifl ülkelerden ülkemize böyle kaym fl olmas da bir gerçektir. Geçen bu süreçte özellikle kalite anlay fl n n gelifltirilmesi sonucunda ülkemiz önemli bir üretim üssü haline gelmifltir. Bu geliflmeler fl nda üretimin verdi i güçle geliflen ekonomimiz, yeterli olmasa da istihdam sorununa belirli ölçüde çareler bulmufl ve AR-GE ye yat r m yapacak kaynaklar biriktirerek teknolojik geliflmeye daha fazla önem vermeye bafllam flt r. flte bu noktada, geliflmifl ekonomilerin son y llarda yapt hatalardan ders ç kar lmal d r. Çok k sa bir süre öncesine kadar dile getirdi imiz; "Biz de geliflmifl ekonomiler gibi art k üretmemeliyiz, sadece teknoloji ve hizmet üreten bir ülke haline gelmeliyiz, üretimi bizden daha az geliflmifl ülkelere yapt rmal y z" söylemlerinden h zla uzaklaflmal y z. Üretim gücümüz yads nmadan, daha verimli ve kaliteli üretimin sürdürülebilirli i de sa lanarak teknolojik yat r mlara önem ve öncelik vermeliyiz. Teknoloji gücümüzü art r rken, üretim gücümüzden de asla vazgeçmemeliyiz. Art k güçlü bir ekonomi olman n yolunun bu iki gücü de elimizde bulundurmaktan geçti ini bilerek stratejiler oluflturmal y z. Teknolojik aç m z kapatmak için son y llarda yap lan ataklar çok önemli... Akademik araflt rma sonuçlar n n verimli ve h zl bir flekilde ticarileflmesine iliflkin faaliyetlerin yürütüldü ü organizasyonlar olan Teknoloji Transfer Ofisleri'nin (TTO) kurulmas, Üniversite- Sanayi flbirli ine yönelik yap lan çal flmalar, AR-GE merkezlerine yönelik teflvikler geç kal nm fl olmas na ra men umutla izledi im geliflmelerdir. Ancak k t kaynaklar m zla bu alanda yap lan harcamalar m z daha verimli yapmak mecburiyetindeyiz. Teknoloji alan nda aç m z kapamak için gösterilen çabalar plans z... Bu plans zl n kaynak israf na yol açt da bir gerçek. Ne yaz k ki geç kalm fl olman n verdi i acelecilikle yetersiz planlama yap larak faaliyetler gösterilmektedir. Bu nedenle de birçok iflin tekrarland n, farkl farkl co rafyalarda benzer sorumluluklar üstlenen kiflilerin ayn fleyleri keflfetmek için kaynak harcad n gözlüyoruz. Onun için mutlaka düzenleyici bir güçle daha planl hareket edilmesi gerekiyor. 08 Bak fl 129

7 Baflkan Yard mc s ndan Uzun süredir yaz l m sektöründe faaliyet gösterdi im için bu alandan bir örnek vermek istiyorum. Yaklafl k 2 y ld r üniversitelerimiz Teknoloji Transfer Ofisi açma çabas içerisindeler. Türkiye de teknolojinin geliflmesi için son derece önemli olan bu çal flmay TÜB TAK karfl l ks z hibe fleklinde teflvik vererek bafllatt. Befl y l süreyle her y l 1 milyon TL karfl l ks z teflvik alman n flart, iyi bir ifl plan n n yap lmas ve bunun uygulanmas. Yine TÜB TAK n bu teflviki verirken koydu u güzel flartlardan biri, mutlaka süreçlerin bir bilgisayar yaz l m arac l ile takip edilmesi. Buraya kadar her fley çok güzel Tüm Türkiye de say lar n n 100 dolay na ulaflmas beklenen her TTO, bir bilgisayar yaz l m edinecek. Bu konu özellik tafl d için bunun bir paket program henüz haz r de il. Onun için TTO lar bu yar fl içerisinde kendilerine en yak n kaynaklardan bu yaz l mlar özel olarak haz rlatma sürecine girdiler. Bu çok basit gibi görünen çal flman n ard ndan bak n nas l sorunlar karfl m za ç kacak: Belki baz TTO lar n yaz l mlar öne geçecek ve di er baz TTO lar onlar temin edecek. Kimisi kendi yaz l m n gelifltirmeye devam edecek. 3-4 y l içerisinde kanaatimce civar nda de iflik yaz l m TTO'larda kullan l r olacak. Ancak TÜB TAK flu anda münferit olarak denetlemeye çal flt bu TTO lar bilgisayar arac l ile denetlemek için hepsinin kendisine veri aktarmas n isteyecek. Bütün TTO lar kaynak ay rarak yaz l mlar na bunu eklemeye çal flacaklar. Sonra örne in, bir sanayici birden fazla TTO ile çal flt için her birinde ayr ayr kayd oldu undan bunlar n düzenlenmesi gerekecek. Benzer flekilde akademisyenler için ayn sorun yaflanacak. Veri bütünlü ünü sa lamak için tekrar çal flmalar yap lacak. Sonra TTO lar aras nda bilgisayar ortam nda iletiflim kurulmas n n yararlar konuflulacak. Birbirinden farkl birçok program n birbirleri ile haberleflmesi istenecek. Tüm bunlar için çok ciddi zamanlar ve paralar harcanacak. Sonunda "Keflke bafltan bu TTO'lar ayn program kullansayd, bu sorunlar yaflanmazd " denilecek. " leride daha fazla sorunlar m z olur" denilerek bir yapt r m uygulanacak ve bütün TTO lar n ayn yaz l m kullanmas istenecek. Bu yaz l m n da TÜB TAK taraf ndan haz rlan p tüm TTO lar taraf ndan kullan lmas flart koflulacak. Tüm bu olumsuzlar n yaflanmamas için TÜB TAK vermifl oldu u teflvikin bir k sm n elinde tutup, bununla her TTO için ortak kullan lacak bir yaz l m haz rlatarak bunun kullan m n flart koflsa tüm bu kaynak israflar en bafl nda önlenecek. Bu, benim içinde bulundu um sektörle ilgili gördü üm çok basit bir koordinasyon eksikli i. Bunun gibi kaynak israf olacak daha birçok konu bulabiliriz. Örne in, firmalar uzmanl k alanlar na göre tasnif edilmeden teflvikler ç kar lmakta. Ç kan teflvikleri gören farkl uzmanl k alanlar ndaki firmalar bundan yararlanmak için kendi içlerinde rekabete bafllamaktalar. Oysa bu teflviklerin amac, d fl dünyadaki rakiplerimizle yar flabilecek güçlere ve avantajlara eriflmek olmal. Belki kümeleme çal flmalar ve bunlar n teflvikleri ile bunun da önüne geçilmek isteniyor ama bence planlamam z çok yetersiz. "Kervan yolda düzelir" atasözümüze o kadar ba l y z ki o nedenle de çok az plan yaparak yola ç k yoruz. Birçok fleyi baflar yoruz ama hem daha fazla çabayla hem daha fazla maliyetle. Sonuç olarak, ülkemizin nüfus yap s göz önüne al narak, üretim yads nmadan hatta daha fazla güçlendirilerek, dünya ile rekabet gücümüzü art racak teknoloji aç m z, daha planl ve koordineli olarak gelifltirmeliyiz. Sözün özü; eski al flkanl klar m zdan h zla uzaklaflmak ve teknoloji kervan m z yola ç karmadan önce planlamak zorunday z. Bu düflünce ve tespitlerimizin fl nda; BUS AD olarak bu dönemde de çok önemsedi imiz ve de er verdi imiz üniversite-sanayi ifl birli i çal flmalar nda kaynaklar n ekonomik kullan m na yönelik fark ndal k yaratan projeler içerisinde olaca m z vurgulamak isterim. 09 Bak fl 129

8 Halit Cem Çak r Baflkan Yard mc s Türkiye büyüklük olarak dünyan n 17. ekonomisi. Dünyadaki tüm ülkeleri dikkate ald m zda yerimiz çok mutsuz edici görünmüyor. Kifli bafl na düflen gelir olarak bak ld nda ise yerimiz 64.'lük. Birey olarak dünya ekonomisine katk m z n, toplamda ülke olarak katk m z n çok gerisinde kald n söylemek mümkün. Bu durumda baflka ülkelerde var. Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya bunlardan baz lar. Örne in, Brezilya 7. büyük ekonomi ama kifli bafl gelirde 62. Türkiye ve bu tip ülkelerin temel sorunu her bireyinin, bizim daha g ptayla bakt m z Almanya, sviçre, Kanada, Amerika gibi ülkelere nazaran üretime daha az katk yapmalar. Bu tabloyu iyi yönde de ifltirmeye tek aday de iflken ise e itim. OECD taraf ndan düzenlenen 2012 PISA (Program for International Student Assessment) s nav sonuçlar analizine göre Türkiye 65 ülke aras nda matematikte 44, fende 43, okuma alan nda ise 42. s rada. Brezilya kifli bafl gelirde 62. olurken PISA da 58 lerde. Rusya, dünyan n 9. büyük ekonomisi olmas na ra men, kifli bafl gelirde 50., PISA da okuma becerilerinde 42. s rada. Genel olarak flöyle bir sonuç ç karmak mümkün: Bir ülkenin vatandafllar n n bireysel refah e itimin düzeyi ile yak ndan ilgili. Türkiye de yafl aras nüfusun ortalama okul hayat 6,3 y l. Bu 2012 y l itibariyle Ghana, Kenya, M s r ve Tunus un alt nda. Rusya da 11,7, Brezilya 6,9, Meksika 8,2 y l. Kifli bafl gelir tablosunun üst s ralar ndaki A.B.D de 13,2 y l, Kanada 12,3 y l, Almanya 12,2 y l, Japonya 11,5 y l. E itim-refah aras ndaki iliflki bu verilere bak ld nda aç kça ortada. nsanlar ferdi olarak zenginlefltirmenin yolu e itimden geçiyor. Özellikle nüfusu belli bir düzeyin üstünde ülkelerde, ekonomik güç olarak üst s ralara ç kmak mümkün ama yurttafllar n n refah ayn ivmeyle yükselmeyece i için, benzer durumdaki ülkelerin hepsinin temel sorunu olan yolsuzluk, rüflvet, politikan n servet edinme arac olarak kullan lmas, gelir da l m nda eflitsizlik gibi sorunlar ortadan kalkm yor. Bu iliflki aç kça ortada iken biz ülke olarak son 12 y lda neler yapt k, k saca hat rlayal m. - Beflinci Milli E itim Bakan m zday z. Bu sürede Ulaflt rma Bakan hiç de iflmedi. Sa l k Bakan bir kere de iflti. - En önemli icraat; s navlar n format ve isimlerinin de iflmesi oldu. LYS ile bafllad k. OKS ye geçtik. SBS ile devam eden yolculu umuz, TEOG ile devam etmekte. Yar n ne olur kim bilir? S navlar n isim ve flekillerini de ifltirerek e itim kalitesini yükseltece imize inand k. S nav, sonucu ölçer, süreci iyilefltirmez. S nav termometre gibidir. Nas l ölçerseniz ölçün, sadece termometre ile ölçüm yaparak atefli düflüremezsiniz. Bugüne kadar sürekli ölçülerek düflürülen atefl görülmemifltir. Kaç s nav yaparsak yapal m kötüyü iyi, iyiyi kötü yapamay z. Soruna daha yukar dan bakmal y z. - lk y llarda okul öncesi e itime önem verildi, son y llarda verilen bu önem azald. - lkö retim 8 y ld. 4+4 diye ikiye ayr ld. lkokul 4 y l, ortaokul 4 y l oldu. Ortaokullar normal ortaokul ve imam hatip ortaokullar olarak ikiye ayr ld. Zorunlu e itim 12 y la ç kar ld. Bunun için 2012 y l na kadar beklenildi. - Çeflitli zamanlarda çeflitli derslerden müfredatlar yenilendi veya tamamen de ifltirildi. Yukar daki listeye daha pek çok madde eklenebilir ama ana hatlar yla kamuoyunda en çok yank bulanlar bunlard. Enerjimizi son 12 y l nelere odaklasak daha verimli ifller yap labilirdi? diye sorarsak, e itim sürecinin düzeyini belirleyen temelde üç bileflen vard r. Bunlar, - Ö retmen kalitesi, - En fazla say da ö rencinin mümkün olan en uzun sürede e itim sürecinde tutulmas - E itim iflinin okul, flehir ve ülke genelinde idari yap s ve iflleyiflidir. Bunlar n her birine k saca de inelim. Ö retmen kalitesini; ö retmen e itimi ve ö retmenlerin mesle e nas l al naca belirler. Türkiye de e itim fakültelerinin bu ifli yapamad anlafl lm flt r. Bu sorun üzerine köklü çözümler bulunmal d r. yi ö retmen tan m n biraz daha açarsak; en az bir yabanc dili ak c konuflan, spor ve sanattan anlayan, kafa olarak aç k fikirli ve yeni ça da ö rencilerini yönlendirebilecek bilgi ve beceri donan m na sahip e itmenleri tarif etmek isteriz. Üniversite y llar na denk gelen yafl aral bu özellikleri kazand rmak için geçtir. Ö retmenler bu seviyede donan m için e itime daha genç yafllarda bafllamal. Ö retmenlerin yetiflti i okullara ülkenin en iyi ö retmenleri atanmal. Mezun oldu unda atama stresi olmamal. fli garanti olmal. Ö retmen okullar benzeri bir modele geri 10 Bak fl 129

9 Baflkan Yard mc s ndan dönmek için k sa vadede e itimci kalitesini yükseltmenin en çabuk yolu gibi görünmekte. Son 12 y lda bu konuda herhangi bir çal flma yap lmam flt r. Türkiye de yafl aras ortalama e itim süresi 6,3 y l. Bunu h zla art rmak gerekir yafl aras yetiflkinlerin sadece yüzde 32 si lise diplomas na sahip. OECD ülkelerinin ortalamas yüzde 75. Türkiye bu oranla OECD ülkeleri aras nda sonuncu yafl aral nda lise mezuniyet oran yüzde 43. OECD ortalamas yüzde 82. Görüldü ü gibi genç nüfusta lise mezuniyet oran nda yüzde 11 lik geliflme var. OECD ortalamas nda ise yüzde 7 ilerleme var. Görülüyor ki, biz olumlu geliflme gösteriyoruz ama tüm dünya olumlu yönde ilerliyor. Bizim 2023 hedeflerini tutturabilmemiz için daha radikal önlemler almam z gerekiyor. Temel e itimin 12 y la ç kmas bu yönde geç kalm fl ama çok olumlu geliflme. Türkiye de ortaö retimde (lise seviyesinde) y l nda k z çocuklar n n yüzde 69,31 i, erkek çocuklar n n yüzde 70,77 si okullaflm flt r. Bu oran A r da k z çocuklar için yüzde 30,59, erkek çocuklar için yüzde 39,9 dur. Bu durum Mufl, Van, Bitlis, Siirt, fi rnak, Mardin ve Urfa için çok farkl de ildir. Ortaö retimde okullaflma oran h zla art r lmal, özellikle Do u illerine özel çal flmalar yap lmal. E itim, Milli E itim Bakanl n n merkeziyetçi yap s ile idare edilemez durumdad r. E itimde baflar l olan ve ölçek olarak bize yak n ülkelerle karfl laflt r ld nda Türkiye de Milli E itimin göreceli olarak daha merkeziyetçi bir yap da oldu u görülmekte. OECD taraf ndan yay mlanan Education at a Glance 1999 raporuna göre, Türkiye de kararlar n yüzde 94 ü merkez teflkilat taraf ndan al nmakta. Bu konuda geçti imiz y l içinde merkezi teflkilat n sadelefltirilmesi amac yla düzenlemeler yap ld, ama yerele yetki ve sorumluluk devri hakk nda herhangi bir çal flma yap lmad. Okullar n fiziki yap lar belediyelere devredilmelidir. Belediyeler halkla, merkezi hükümetten daha iç içedir. Okullar n inflaat, bak m, onar m faaliyetleri belediyelerin sorumlulu una verilirse hem hizmet kalitesi hem verimlili i artacakt r. Performans de erlendirme uygulamaya konulmal d r. Özel okullar n önemli bir k sm devlet okullar yla ayn ö retmen havuzundan ö retmen almalar na ra men daha baflar l lar. Bunun nedeni gayet aç kt r. Özel okullar n sahipleri, gerek gerçek kifliler, gerek tüzel kifliler olsun iflleyifli gözetler ve denetlerler. Yöneticileri daha vas fl d r. Veliler bu hizmet karfl l para ödedikleri için beklenti yüksektir. Ö retmen ve personel, bu beklentiyi karfl layacak düzeyde idare edilir, motive edilir, e itilir. Devlette olmayan budur. Okullarda yönetim bofllu u vard r, liderlik eksikli i vard r. Özel okullarda ö retmene iyi performans için flans verilir ama beklentiler karfl lanmazsa yola devam edilmez. Devlet okullar ndaki en büyük eksiklik performans de erlendirme sistemidir. Türkiye de 800 bin civar ö retmen vard r. Bunlar n en iyimser tahminle yüzde aras yetersizdir. Yetersiz olanlar tespit edip uzaklaflt rmak, atama bekleyen onbinlerce ö retmen aday na flans vermek mümkündür. Ö retmenli i beceremeyenler uygun olan bir devlet memurlu unda özlük haklar korunarak devam edebilirler. Herhangi bir kurumda geliflmenin sa lanmas n n ilk flart iflini iyi yapanla yapmayan aras nda fark n olmas d r. Maalesef okullar m zda bunu gözlemlemeye ve bildirmeye dönük bir yap yoktur. E itim, toplumun tüm kesimleri taraf ndan en önemli öncelik olarak kabul edilmeli, bu konuda tüm siyasi partiler ortak bir hareket plan ve yol haritas belirlemelidir. Milli E itim Bakanl nda politika ve uygulamalarda devaml l k esast r. Yap lan her iflin sonucu ancak y llar sonra al nabilir. E itimin idaresi özerk bir kurum bünyesinde tüm partilerin üzerinde hemfikir oldu u yöneticiler taraf ndan icra edilmeli ve planlar 20 y ll k perspektifle yap lmal d r. E itim gelece imizi belirler. Gelece i konusunda uzlaflamayan bireyler millet olma vasf n kaybederler. Zaman kaybetmeden ufak de iflikliklerle oyalanmadan radikal çözümler peflinde koflmam z gerekir. Ayn fleyleri y llarca yapt k, ayn fleyleri yaparak farkl sonuçlar beklemeyi b rakal m. Mant kl, radikal, hedefe dönük, ölçülebilir, ortak ak la dayanan bir e itim stratejisi ve yap lanmas na en k sa zamanda kavuflmak dile iyle... * Veriler OECD E itim zleme Raporlar ndan ve E itimde Reform Giriflimi E itim zleme Raporlar ndan al nm flt r. 11 Bak fl 129

10 AB Uzman ve Avrupa Komisyonu Ankara Temsilcisi Can Baydarol; Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor BUS AD n geleneksel Çekirge Toplant lar na kat lan Can Baydarol, AB nin gelece i çok tart flmal Dolay s yla daha esnek modeller üretecekler ve Türkiye, burada kendine bir yer bulacak. Türkiye yi bu kadar küstürmek AB nin de ifline gelmiyor dedi. BUS AD n geleneksel Çekirge Toplant lar n n Nisan ay konu u, AB Uzman ve Avrupa Komisyonu Ankara Temsilcisi Can Baydarol oldu. Almira Otel de düzenlenen toplant da Avrupa Birli i Türkiye'ye Nas l Bak yor? konulu bir konuflma yapan Can Baydarol, Gelece i çok tart flmal olan Avrupa Birli i nin gidiflat n tek vitesli olarak görüyorum. Dolay s yla daha esnek modeller üretecekler ve Türkiye de bu modelde kendine bir yer bulacakt r. Türkiye yi bu kadar küstürmek AB nin de ifline gelmiyor dedi. AB ekonomisinde büyüme e ilimi var Çekirge Toplant s n n aç l fl konuflmas n BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan yapt. Küresel ekonomiye yönelik son haberlerin, toparlanma sürecine iflaret etti ini anlatan Baylan, Türkiye nin en büyük ticaret partnerlerinden AB ekonomisinin büyüme e ilimi içinde olmas n n ihracata olumlu etki edece ini söyledi. Siyasi gerilim iç piyasay olumsuz etkiliyor ç piyasada ise, imalat sanayi kapasite kullan m oranlar nda henüz bir toparlanma iflareti görülmedi ini belirten Baylan, Üretimdeki geliflmeleri de erlendirirken, siyasetteki gerilimin ve al nan yavafllat c tedbirlerin, özellikle iç talebe dayal sektörleri olumsuz etkiledi ini söyleyebiliriz. Türkiye ekonomisinin; büyüme, cari aç k ve yat r mlar aras nda uygun bir bileflimi sa lamas gerekiyor. Ekonomimizin üretime dayal ihracatla her y l en az yüzde 5 büyümesi, ana söylemlerimizden birisidir dedi. Mikro reformlar olmadan kalk nma sürdürülemez Kalk nmak için makro istikrar n gerekli oldu unu, ancak mikro reformlar olmadan bunun sürdürülemeyece ini vurgulayan Baylan, Türkiye nin ekonominin yan s ra demokrasi ve hukuk ç tas n da bir an önce yükseltmesi gerekti ini belirtti. Avrupa Birli i ne üyelik süreci, Türkiye deki reformlar n hayata geçirilmesi için çok önemli bir itici güç diyen Baylan, flöyle devam etti: Alman Bertelman Vakf taraf ndan yay nlanan OECD ve AB'de Politika Performans ve Yönetiflim Kabiliyetleri adl raporda; ifl dünyas olarak önem verdi imiz rekabet, baflar, performans ve süreklilik gibi de erlerin, ülke yönetiminde yeterince yer bulmamas üzücü OECD ve AB üyesi 41 ülke aras nda Türkiye; Genel Politika Performans nda 39., Demokrasi Endeksinde 41., Ekonomik Politikalarda 23., Sosyal Politikalarda 39., cra Kapasitesinde ise 28. s rada yer al yor. Ülke olarak hedeflere odaklanmam z, d flar daki alg y güvene döndürecektir. 12 Bak fl 129

11 Çekirge Toplant lar Uluslararas iliflkilerde sadece ç kar vard r Günal Baylan dan sonra kürsüye ç kan Can Baydarol, Avrupa Birli i nin siyasi çalkant lar nedeniyle günümüzde Türkiye ye pek de s cak bakmad n söyledi. Uluslararas iliflkilerde aflk, kin, nefret yoktur, sadece ç kar iliflkisi vard r diyen Baydarol, Türkiye de hep gündem konusu olan Gümrük Birli i (GB) ile ilgili de ilginç tespitlerde bulundu. Gümrük Birli i nden ç kal m söyleminin gerçe i yans tmad n, mant ken girilmeyen bir yerden ç k lamayaca n savunan Baydarol, Asl nda Türkiye nin GB ye girememekten kaynaklanan sorunlar var. Türkiye AB ye girmese ne olur? Önce bu sorunun cevab n vermeliyiz. Dolay s yla zaman içinde AB ye alternatifler yaratt k. AB ye tek alternatif; AB ye girmemektir. Baflka alternatif aramaya gerek yok. Ancak biz hiçbir zaman, çok uzun y llard r girmeye çal flt m z AB yi hiç anlayamad k diye konufltu. Hayaller üzerine gerçekleri yazmaya çal fl yoruz Türkiye deki sürdürülemez büyümenin, uluslar aras iliflkilerde de önemli bir boyut teflkil etti ini, borcu yüksek olan bir ülkenin d fl politikadaki hareket marj n n k s tl kalaca n anlatan Baydarol, gerçekçi olunmas tavsiyesinde bulundu. Baydarol, Borcum yoksa, masaya kuvvetli oturuyorsam istedi imi al r m. Biz hayaller üstüne gerçekleri yazmaya çal flarak büyük bir hata yap yoruz dedi. AB, Türkiye ile müzakereleri kesemez Türkiye de y llard r cevab aranan sorunun, AB, Türkiye ile müzakereleri keser mi kesmez mi? oldu unu belirten Baydarol, Müzakereleri kesemezler. Çünkü Türkiye de yerleflik 15 bin yabanc flirket var. Yo un yabanc yat r m bar nd rmas, bu anlamda Türkiye nin en büyük flans AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini keserse do rudan kendisine zarar vermifl olur. Küresel ekonomiye adapte olan Türkiye için böyle bir olumsuzluk düflünmüyorum. Asl nda iflin bir di er boyutu da flu: AB nin gelece i çok tart flmal ve ben gidiflatlar n tek vitesli olarak görüyorum. Daha esnek modeller üretecekler ve Türkiye de kendine bu modellerde bir yer bulacak. Türkiye yi bu kadar küstürmek Avrupa n n da ifline gelmiyor. Biz farkl ve hakikaten stratejik önemde bir ülkeyiz. Bunu bilerek hareket edelim ve art k Bulgaristan, H rvatistan kadar olamad k söylemlerinden vazgeçelim. Türkiye ne yaz k ki kendi korkular n yaflamaktan, küresel korkularla yüzleflip neden önemli oldu unu anlayabilmifl de il. Bu kadar merkeze oturan bir Türkiye oldu u sürece, biz olmadan AB nin gelece i olamaz diye konufltu. 13 Bak fl 129

12 Oya Yöney, BUS AD Yüksek Dan flma Kurulu nun ilk kad n Baflkan oldu. Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ile Türkiye nin gelece i masaya yat r ld BUS AD Yüksek Dan flma Kurulu (YDK), 2014 ün ilk toplant s sonras nda, gerek Türkiye ekonomisinin içinde bulundu u durum ve gelecek öngörülerini, gerekse yerel yönetimlerden Bursa için beklentilerini içeren bildiriyi kamuoyuyla paylaflt. Öte yandan, dönemi için BUS AD YDK Baflkanl na üyelerin oylar yla Oya Yöney seçildi. BUS AD Yüksek Dan flma Kurulu (YDK), 2014 y l n n ilk toplant s nda, Türkiye ekonomisinin içinde bulundu u durum ile gelecek öngörülerini içeren bildiri yay nlad. 30 Mart yerel seçimleri sonras ifl bafl na gelecek yöneticilerden Bursa ad na beklenen taleplerin de paylafl ld toplant da, dönemi için Baflkanl k seçimi de gerçeklefltirildi. 25 Ocak tarihinde yap lan 36. Ola an Genel Kurul da BUS AD Baflkanl görevini Günal Baylan a devreden Oya Yöney, üyelerin oylar yla BUS AD YDK Baflkanl na seçildi. Oya Yöney in yard mc l na Nuri Özdemirel, sekreterlik görevine ise hsan Karademirler getirildi. Baflka gündemlerle vakit kaybediyoruz YDK üyelerine yapt teflekkür konuflmas nda; Türkiye ekonomisinin içinde bulundu u durumu de erlendiren Oya Yöney, BUS AD' n ilk kad n baflkan olduktan sonra flimdi de Yüksek Dan flma Kurulu'nun ilk kad n baflkan olman n gururunu yafl yorum. fl dünyas n n temsilcileri olarak, de erli fikirlerin paylafl ld, sorun ve çözüm önerilerinin görüflüldü ü bu toplant lar önemsiyoruz. stiyoruz ki; burada daha fazla üretim, daha fazla geliflim konuflup, dünyadaki rekabetçi flartlara göre stratejiler çal flal m. fl dünyas ad na flunu söylemek isterim ki; siyasi k s r tart flmalar, hukuk sistemimizdeki sars nt lar, ne bizlere ne de ekonomimize bir fley kazand rm yor. fl insanlar olarak bu kavgalar n yol açt de iflikliklerden, olumsuzluklardan yorulduk. Biz bu konularla meflgul olurken, Türkiye 14 Bak fl 129

13 BUS AD YDK Toplant s ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Enflasyondaki yükselifl endifleleri art r yor, d fl ticaret aç m z ise büyümeye devam ediyor. Rekabetçi gücümüzü art rmak yerine baflka gündemlerle vakit kaybediyoruz dedi. Geliflmeleri iyi okumal y z Birçok uluslararas kuruluflun, önümüzdeki 10 y ll k süreçte Türkiye nin bütün Avrupa'da En h zl büyüyecek ekonomi olaca n öngördü ünü vurgulayan Yöney, bu f rsat n çok iyi de erlendirilmesi gerekti ini söyledi. Ancak bu; ekonomik büyümenin sa l kl olmas, öncelikle siyasi reformlar ve siyasi istikrara ba l. Geliflmeleri iyi okumal y z diyen Yöney, bilinçli flekilde düflük tutulan faiz oranlar n n Türkiye ekonomisinde önemli bir s nmaya sebep oldu unu, TL deki hat r say l r de er kayb na karfl n cari ifllemler aç n n yüksek seviyelerde kalmay sürdürmesinin de bu görüflü destekledi ini ifade etti. Zorluklar beraberinde f rsatlar da getiriyor BUS AD YDK Baflkan Yöney flöyle devam etti: 2013 y lsonu itibariyle 65 milyar dolara ulaflan aç k çok ciddi bir durum. K r lgan 5'ler olarak an lan ülkeler s ralamas nda birinciyiz. Bu ba lamda, Merkez Bankas 'n n Ocak ay nda ald radikal karar, faiz art r m olarak nitelendirmek yerine, bilinçli bir flekilde düflük düzeyde unutulan faizin düzeltilmesi fleklinde yorumlamak daha gerçekçi olacakt r. Faiz art r m, kredi faizlerinin yükselmesine yol açarken, hem iç talebi hem de tüketimi k saca ndan büyümeyi zorlayacak. Yan s ra ithalat artaca ndan cari aç k da yükselmeye devam edecek. fiüphesiz Türk piyasalar n n karar sonras nda dengeye gelmesi olumlu bir etken Ancak, faizlerin uzunca bir süre daha olmas gerekli seviyenin alt nda tutulmas n n, makro dengeler üzerinde neden oldu u tahribat n yans malar n bir süre daha hissetmeye devam edece iz. Türkiye için çok önemli olan katma de erli üretimde yolun Ar-Ge den geçti ine iflaret eden Yöney, bu tarz üretim modelinin ekonomide d fla ba ml l azaltt için k s r döngünün de ç k fl noktas n oluflturdu unu kaydetti. Yöney, Genel anlamda bakt m zda 2014; seçimler sebebiyle Türkiye'nin iç dinamikleri aç s ndan belirsizliklere aç k bir y l ün zor bir y l olaca ortada... yimserlikten uzaklafl ld nda hem yerli hem de yabanc sermaye yat r m yapmak yerine frene bas yor. Yine ifl dünyas temsilcileri olarak biliyoruz ki, zorluklar beraberinde f rsatlar da getiriyor diye konufltu. 15 Bak fl 129

14 BUS AD YÜKSEK DANIfiMA KURULU B LD R S Uzun süredir devam eden siyasi s k nt lar 17 Aral k ta son raddeye vard, bu durum özellikle para politikalar n ve ekonomiyi ciddi ölçüde negatif olarak etkiledi. Döviz ve enflasyon patlad, Türkiye ekonomisindeki belirsizlik had safhaya ulaflt. Belirsizli in yan nda, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, yolsuzluk dosyalar, erkler çat flmas ve siyasetçilerin üsluplar kaotik ortam daha da art r yor, insanlar m z endiflelendiriyor ve ifl insanlar m z da yoruyor. Türkiye ekonomisi son dönemde zor bir süreçten geçiyor. Hat rlanaca gibi; yeni y la enflasyon rakamlar ndaki yanl fl hesaplama ve olumsuz verilerle bafllad k. Ayl k TÜFE 1,98 yerine 1,72, y ll k TÜFE rakam ise 7,75 yerine 7,48 olarak aç kland. Yüksek enflasyonu, yeni zamlar n habercisi olarak da de erlendirebiliriz. D fl ticaret aç m z 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 18,7 artarak 99.8 milyar dolara yükseldi. Cari aç k ise, Mart 2011 den beri 8 milyar 322 milyon dolar ile Aral k ay nda en yüksek seviyesine ulaflt. Y ll k cari aç k 65 milyar dolar n üzerine ç kt. Aç klanan Kas m 2013 iflsizlik rakamlar na göre genç iflsiz oran yüzde 19,3, gençler hariç iflsiz say m z ise 2 milyon 700 bin kifli oldu. Bursa'da da durum pek parlak de il. Ocak ay ihracat rakamlar bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 3,71 azald y l nda ekonomik aç dan Türkiye için sisli bir ortam olufltu. Seçimlerin gündemimizde oldu u bu sorunlu dönemde ekonomi ne yaz k ki hiç gündemde de il. Yaflanan her türlü siyasi ve hukuki gerilimin direkt etkiledi i ekonominin bu kadar geri plana at lmas ifl dünyas n rahats z ediyor. Ekonomik göstergeler ve yaflananlar, yeni birtak m önlemler al nmas n ve ifl dünyas n n rekabetçili inin art r lmas gerekti ini aç kça ortaya koyuyor. Güven ortam yeniden sa lanmal, k sa vadede yat r m iklimini düzeltecek tedbirlere, orta ve uzun vadede ise reformlara h z verilmeli. Demokrasilerin olmazsa-olmaz kurallar ndan olan erkler ayr l göz önünde bulundurularak; adalet ve hukuk sistemimiz güçlendirilmeli, hukuk devleti kavram içsellefltirilmeli. Erkler birbirine sayg l ve yol gösterici olmal. Bir di er çok önemli mesele; kamuoyunda büyük tart flmalara neden olan internet kullan m Konuya ciddi k s tlamalar getiren yasal düzenlemenin tekrar incelenmesi gerekti ine inan yoruz. Söz konusu yasal düzenlemenin, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekiyor say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar Arac l yla fllenen Suçlara liflkin Kanun yürürlü e girdi inden bu yana binlerce web sitesine eriflim engellendi. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini s n rland ran sonuçlar do uran kanun, ayr ca Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin 'ifade özgürlü ü ihlali' karar na da konu oldu. Ülkemizde internet düzenlemesi denilince hemen yasaklama refleksinin devreye girmesi kabul edilebilir bir durum de il. Bu ba lamda, söz konusu kanunun, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf oldu u di er uluslararas antlaflmalar n tan mlad, ifade özgürlü ü de dahil temel insan haklar kriterlerini içerecek flekilde yeniden düzenlenmesi gerekti ine kuvvetle inan yoruz. BURSA Ç N BEKLENT LER M Z BUS AD YDK Bildirisi ne giren ve 30 Mart 2014 tarihinde yap lan yerel seçimler öncesinde, siyasi partilerin belediye baflkan adaylar na verilen ve kamuoyuyla paylafl lan, Dernek üyelerinin de görüflleri al narak haz rlanan raporun detaylar ise flöyle; ÇARPIK YAPILAfiMAYA NEfiTER VURULMALI: Baflta kent merkezi olmak üzere Bursa n n her bölgesinde çarp k ve kaçak yap laflma tam anlam yla yeni dönemde çözüme kavuflturulmal. Yeflil Bursa imaj m z n çarp k yap laflmaya daha fazla kurban edilmemesi için bu alanda popülizm kokan uygulamalardan vazgeçilmeli. 16 Bak fl 129

15 BUS AD YDK Toplant s Öte yandan, Bursa n n kalbine saplanan Fomara daki TOK binalar n n yanl fll n da, bir daha ayn hataya düflülmemesi ad na ayr ca belirtmek istiyoruz. ULAfiIM Ç LES NE SON VER LMEL : Metropol Bursa n n en önemli sorunlar n n bafl nda gelen ulafl mda radikal çözümler bekliyoruz. Bu sorunun çözümü için Bursa Ulafl m Master Plan haz rlanmal, kuzey/güney ve do u/bat eksenlerinde trafik ak fl n rahatlatacak genifl caddeler aç lmal. BURSA SANAY DEK GEL fi M N TAMAMLAMADI: Üretim merkezi Bursa n n sanayideki geliflimini tamamlad n düflünmedi imiz için, ülkemizin rekabet gücünü art rmaya yönelik, ileri teknoloji yat r m yapacak yerli ve yabanc yat r mc lara, uygun fiyatl sanayi arsalar n n üretilmesini bekliyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerimiz üzerine düflen sorumlulu u yerine getirmeli. LOJ ST K KÖYÜ PROJES NE DESTEK BEKL YORUZ: BUS AD n iki y l önce gündeme getirdi i, sonras nda Bursa Valili i nin koordinatörlü ünde, Büyükflehir Belediyesi nin de içinde yer ald kent dinamiklerinin deste ini alan Lojistik Köyü projemizin, önümüzdeki dönem Bursa ekonomisinin gelece i için mutlaka devreye al nmas gerekti ine inan yoruz. ULUSLARARASI FUAR MERKEZ DAHA VER ML ÇALIfiMALI: Bursa n n ticaret ve sanayi hayat n canland racak en önemli unsurlar n bafl nda gelen fuar merkezimizin önümüzdeki dönem, uluslararas örnekler de göz önüne al narak daha rantabl çal flmas n ve fiziki anlamda da amac na uygun yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZ M Z AMACINA UYGUN KULLANILMALI: Merinos taki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nin yeni dönemde amac na uygun kullan lmas n, yani profesyonel bir pazarlama ekibiyle uluslararas organizasyonlara da ev sahipli i yapabilir konuma erifltirilmesini diliyoruz. ULUDA YEN DEN YAPILANMALI: Türkiye nin k fl turizm merkezi Uluda da tüm yetkinin Büyükflehir Belediyesi ne devredilmesiyle birlikte, yeni dönemde, do a hassasiyeti göz önüne al narak alt ve üst yap anlam nda önemli hizmetlerin yap laca n düflünüyoruz. KÜLTÜREL VE SANATSAL ETK NL KLER ARTIRILMALI: Bursa y sosyal ve kültürel aç dan da zenginlefltirmeliyiz. Ulusal ve uluslararas arenada söz sahibi sanatç lar, kültürel etkinlikleri Bursal larla buluflturmak için geleneksel Festival in d fl nda da kapsaml organizasyonlar düzenlenmeli, tam olgunlaflma aflamas nda olan Alt n Koza Film Festivali tekrar hayata geçirilmeli. ATATÜRK STADI VE ÇEVRES : 1930 y l nda Atatürk'ün maddi katk s yla yapt r lan ve 1950 y l nda Vali Haflim flcan taraf ndan düzenlemesi gerçeklefltirilen Bursa Atatürk Stad, bu tarihi k sm korunarak ve halk n spor yapabilece i hale getirilerek flehrin gelecek vizyonuna uygun uluslararas bir yar flmayla projelendirilmeli. YEN LENEB L R ENERJ KAYNAKLARIMIZ DEVREYE ALINMALI: Günümüzün en önemli konular ndan birisi olan enerji verimlili ine yönelik, yerel yönetimlerimizden de radikal ad mlar bekliyoruz. Bursa n n günefl ve rüzgar n n da de erlendirildi i enerji kaynaklar daha fazla devreye al nmal. MARKA KENT BURSA VE KENT GEL fi M : Osmanl ya baflkentlik yapm fl olan Bursa n n markalaflmas nda tarih ve kültürünün ön planda olaca kesinlik kazand. Bu nedenle tarihi ve kültürel dokunun yeniden ortaya ç kar lmas n - korunmas n çok önemsiyor ve destekliyoruz. Bununla beraber, Bursa'n n bir sanayi ve tar m kimli i de var. Ekonomisinin gücü de buradan geliyor. Kentin sürdürülebilir geliflimi için çevre bilinci de göz önünde bulundurularak bu yap n n da korunmas ve gelifltirilmesi gerekiyor. Kararlar, ortak bir vizyon fl nda bilimsel ve stratejik çal flmalarla al nmal. Ben yapt m oldu mant kesinlikle olmamal. Bursa, yaflan labilir kentler s ralamas nda en üst s rada yer almal. BURSA DA S V L TOPLUM ETK NL KLER GÜÇLEND R LMEL : Bursa da birçok sivil toplum örgütü olmas na karfl n yap lan etkinlikler ve toplumda yarat lan duyarl l k alt seviyelerde kal yor. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerine karfl daha duyarl olmal, kenti ve insan n ilgilendiren her konuda ortak karar al nmal. YEREL YÖNET MLER AÇIK, fieffaf VE HESAP VEREB L R OLMALI: Yerel yönetimler; aç k ve fleffaf olmal, yerel yöneticiler ise, kiflisel imaj yaratma amac yla flehrin ve hizmetlerin önüne geçmemeli. 17 Bak fl 129

16 Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms z yarg olmadan güven yarat lamaz 17 Aral k ve sonras ndaki geliflmelerin, tarihten demokrasi dersi al namad n ortaya koydu unu belirten BUS AD Baflkan Günal Baylan, Kurall bir düzen, ba ms z yarg, fleffaf piyasa ve makul ölçüler içinde kalan bir siyasal yar flma Bunlar olmadan makro ekonomik politika için flart olan güven yarat lamaz dedi. BUS AD Baflkan Günal Baylan, 17 Aral k ve sonras ndaki geliflmelerin, tarihten demokrasi dersi al namad n ortaya koydu unu belirterek, Kurall bir düzen, ba ms z yarg, fleffaf piyasa ve makul ölçüler içinde kalan bir siyasal yar flma Bunlar olmadan makro ekonomik politika için flart olan güven yarat lamaz. Beklentimiz; daha iyi bir Türkiye de birlikte yaflamak isteyen herkesin, Atatürk ilkeleri do rultusunda, hukukun ve millet egemenli inin üstün oldu u, daha demokratik, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye etraf nda kenetlenmesidir dedi. BUS AD yeni üyeler ile güç kazand Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) geleneksel Çekirge Toplant lar na konuk olan Gazeteci-Yazar Soli Özel, Devlet ve Demokrasi konusunda üyelere görüfllerini aç klad. kinci kuflak temsilcilerinin de kat ld toplant da, BUS AD n yeni üyeleri Veda Girgin Ero lu ile Bülent Çal k a Dernek rozetleri tak ld. Ülke görünümü iyiyse ifllerimiz de iyidir Almira Otel de gerçeklefltirilen ve yeni Yönetimin üyelerle ilk buluflmas olan etkinlikte, gündemdeki ekonomik ve siyasi geliflmeler üzerine de erlendirmelerde bulunan BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan, ülkedeki genel siyasi görünümün ekonomiye de yans d n ifade etti. Biliriz ki ülke görünümü iyiyse ifllerimiz de iyidir. çimizde moral, cesaret, heyecan vard r. Daha iyisi için çabalar z. Karfl laflt m z sorunlarda hukuka güveniriz. Hukuk sistemi çal fl yorsa kendimizi daha özgür ve güvende hissederiz diyen Baylan, BUS AD n; gönüllü ve ba ms z bir sivil toplum kuruluflu olarak her dönem belli bir siyasi görüflün içinde olmamaya dikkat etti ini vurgulad. Tarihten demokrasi dersi alamad k Derne in misyonu do rultusunda üyelerine hizmet verdi ini ve bütün siyasi görüfllere sayg l oldu unu söyleyen Baylan, ülkedeki birlik ve beraberli i bozacak olaylarda ise taraflar hep uzlafl ya davet ettiklerini an msatt. Günal Baylan, Fakat son zamanlarda yaflanan olaylar demokrasi, hukuk ve kardefllik iliflkileri aç s ndan üzülerek izliyoruz. Amac m z; siyasi polemikten ziyade ifl insan ve birey olarak demokratik bir ülkede olmamas gereken unsurlar kamuoyunun dikkatine sunmakt r. Masum bir ifade özgürlü ü olarak bafllayan Gezi Park olaylar nda hükümetimizin, demokratik bir ülkede olmas gerekti i gibi oradaki gençleri bir tehdit olarak alg lamas ndan çok onlarla birlikte çay içerek konuyu de erlendirmelerini arzu ederdik. Bu beklenti, belki bize bugün Gezi Park olaylar n hofl bir demokratik tepki olarak hat rlat rd. 17 Aral k ve sonras ndaki geliflmeler ise; bize, tarihten demokrasi dersi alamad m z gösteriyor dedi. S k lm fl yumruklarla el s k flamazs n z Paralel yap taraf ndan bir komplo ile karfl karfl ya b rak ld n ve bu yap y y kmak gerekti ini ileri süren hükümetin, prosedürlerin titizlikle uygulanmas n sa lamak yerine, ço unlu una dayanarak Parlamentodan demokrasinin baz temel unsurlar n zedeleyen yasalar geçirmek yolunu tercih etti ini söyleyen Baylan, her zaman flikayetçi olunan ve birey hak ma duriyeti olarak kabul ettikleri dinlemelerin ortaya ç kmas ile kafalar n iyice kar flt n, güvenin sars ld n da 18 Bak fl 129

17 Çekirge Toplant lar vurgulad. Yaflanan son olaylar neticesinde, hayatta hukukun üstünlü ünün ne derece önemli oldu unu hissettiklerini belirten Günal Baylan, S k lm fl yumruklarla el s k flamazs n z diye konufltu. Oy kayg s yla birlik ve beraberlik bozulmamal Siyasilerden; birlik ve beraberli i oy kayg s yla bozacak davran fllardan uzak durmalar n ve kullan lan üslubun ülke gençli ine kötü örnek olmamas n dileyen Baflkan Baylan, ekonomik, sosyal ve demokratik kazan mlar n, siyasi ve demokrasi krizleriyle heba edilmemesi gerekti ine dikkat çekti. Volkswagen yeni yat r m n Türkiye yi düflünürken Polonya ya yapacak BUS AD Baflkan Günal Baylan flöyle devam etti: fiuras kesin ki; oluflan bu son tabloda kazanan Türkiye de ildir. Tamam yla adli ve hukuksal bir mecrada çözümlenmesi gereken bu konular n, siyasi ve farkl hesaplara konu edilmesi ifl dünyas na fazlas yla yans d. Türkiye gibi yat r m gereksinimi olan ülkeler d flar dan sermayeye ihtiyaç duyuyor. Milli gelire oranla yüzde 7 leri aflan cari aç k ise k r lgan bir ortam oluflturuyor. Türkiye nin büyüme h z n n yüzde 8-9 oldu u y llarda cari aç k yüzde 9-10 du ve herkes Türkiye ye iyimserlikle bakt için bu sorun olmuyordu. Fakat flimdi durum farkl Kurall bir düzen, ba ms z bir yarg, fleffaf bir piyasa ve makul ölçüler içinde kalan bir siyasal yar flma Bunlar olmadan, makro ekonomik politika için flart olan güven yarat lamaz. Bu konuya güncel bir örnek verecek olursak; Alman Volkswagen Grubu 1.1 milyar dolarl k ticari araç yat r m n, Türkiye yi düflünürken Polonya ya yapaca n aç klad. Di er yandan, uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Moody's, kredi notunu de erlendirmeye ald Türk bankalar n n notunda düflüfl yap lmas olas l n n bulundu unu bildirdi. Bizleri zorlu bir s nav bekliyor Cari aç k düzeyinin, büyüme oran taraf ndan belirlenece ini söyleyen Baylan, yurtd fl ndan borçlanma olana ne kadar k s tl olursa Türkiye nin o kadar az büyüyece ine ve cari aç k verece ine dikkat çekti. Baylan, Yüksek enflasyon ve iflsizlik oran yine gündemimizde olacak ve bu ortamda döviz kuru ile faiz yüksek kalacak. Ayr ca seçimlerin gündemde olmas, kamu harcamalar yla ilgili s k nt lar da beraberinde getirecek. K sacas bizleri zorlu bir s nav bekliyor. Beklentimiz; daha iyi bir Türkiye de birlikte yaflamak isteyen herkesin, Atatürk ilkeleri do rultusunda, hukukun ve millet egemenli inin üstün oldu u, daha demokratik, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye etraf nda kenetlenmesidir dedi. Demokrasi için ciddi emek harcanmas gerekiyor BUS AD Baflkan Günal Baylan n aç l fl konuflmas n n ard ndan üyelere Devlet ve Demokrasi konusundaki görüfllerini aktaran Gazeteci-Yazar Soli Özel, devletin düzgün çal flmad bir yerde, ne toplum ne de sivil toplum örgütlerinin düzgün çal flmas n n beklenemeyece ini söyledi. Demokrasi do al bir yönetim biçimi de ildir. Kimse demokrat olarak do muyor diyen Özel, demokrasinin flekillenmesi ve bütün kurallar yla tam olarak yürütülebilmesi için ciddi emek harcanmas gerekti ine iflaret etti. Vergi sisteminin de demokrasinin alt yap s n oluflturan temel niteliklerden oldu unu vurgulayan Özel, vatandafll k ile vergi aras ndaki ba lant y görmek gerekti ini, kay tl mükellefin az oldu u, vergi kaç r lan ve toplanan verginin yüzde 70 inin dolayl oldu u bir ülkede vatandafl olarak kimseden hesap sorulamayaca n anlatt. Özel, Çünkü hiçbir fley için cebimizden para ç km yor dedi. Hükümetler var olan gerçekli e duyars z kal yor Son dönemde pek çok bölge ve Türkiye nin de içinde bulundu u ülkede toplumsal olaylar n patlak verdi ini, kimsenin tahmin edemeyece i flekilde Arap ülkelerinde bile ciddi kar fl kl klar yafland n söyleyen Özel, geliflmifl fakat küresel kriz nedeniyle fakirleflen Avrupa ülkelerinin de bu gruba dahil oldu unu kaydetti. Özel, Var olan gerçekli e hükümetlerin duyars z kalmas, bütün bu toplumsal olaylara sebebiyet veriyor ve virüs gibi bütün dünyaya yay lm fl tetikleyiciler farkl isyanlarda yafl yor. Devlet düzgün ifllemiyorsa demokrasi de kurulam yor diye konufltu. Ülkedeki yüksek tansiyon mutlaka düflmeli Yerel yönetimlerin a rl kta oldu u bir demokrasiye do ru gidilmesi gerekti ini anlatan Özel, bu durumun baflar lamamas halinde ise demokrasiden eser kalmayaca n savundu. Soli Özel flöyle devam etti: Üzerinde tart flmam z gereken konular bunlar Fakat biz bunlar tart flmay lüks olarak kabul edip baflka baflka konularla ilgileniyoruz. Bizim mutlaka bu süreçte yerel ve bölgesel sorunlar konufluyor olmam z gerekiyor. Volkswagen Grubu nun Türkiye de yapaca 1.1 milyar dolarl k yat r m n Polonya ya kaymas n n nedeni ise flu: Polonya hukuk devleti haline geldi, bizde ise tam tersi bir durum yaflan yor. Ne yaz k ki hukuk devleti olmaktan ç k yoruz. Modern devleti ancak hukuk oldu u takdirde iflletebiliriz. Geçti imiz 12 y l n 8 y l nda hukuk devletini adam gibi iflleten ülkeler saf nda yer almal yd k den 2014 e geldi imizde küresel kriz sonras ABD toparlan yor, AB ise bütün s k nt lar na ra men baz sorunlar n çözüyor. Ancak Türkiye, tarihin kendisine alt n tepsi ile sundu u bu f rsat, d fl politikadaki macerac, iç politikada ise dinmek bilmeyen iktidar h rs nedeniyle bitiriyor. Türkiye ne yaz k ki son dönemde, kald rabilece inden çok daha fazla kin, nefret, k rg nl k ve öfke biriktirdi. Dile im; 31 Mart tan sonra ülkedeki bu yüksek tansiyonun düflmesi Bu yüksek tansiyonla Cumhurbaflkanl seçimine kadar gitmekten büyük kayg duyuyorum. 19 Bak fl 129

18 BUS AD dan Ziyaret BUS AD Bursa n n vizyonu paralelinde üzerine düflen sorumlulu u alacakt r BUS AD Baflkan Baylan, Vali Karalo lu nu ziyarette, Dernek olarak Bursa n n vizyonu paralelinde üzerlerine düflen sorumlulu u almaya haz r olduklar n belirtti ve Bursa n n, Türkiye nin planlamas do ru yap lmal diye konufltu. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) yeni Yönetim Kurulu, Vali Münir Karalo lu nu makam nda ziyaret ederek, kent ekonomisinin bundan sonra izlemesi gereken yol ile Derne in faaliyetleri ve projeleri hakk nda fikir al flveriflinde bulundular. Heykel deki tarihi Vilayet binas nda gerçekleflen ziyarete, BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tuncer Hatuno lu, üyeler Nefle Y ld r m, Ali Türkün ve Erdal Elbay ile Genel Koordinatör Basri Tüfekçio lu kat ld. Yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç var BUS AD n iki y l önce gündeme getirdi i ve sonras nda Bursa Valili i nin koordinasyonunda kent dinamiklerinin sahiplendi i Lojistik Köyü projesinin en k sa zamanda devreye al nmas n arzu ettiklerini ve söz konusu projenin her platformda takipçisi olduklar n söyleyen BUS AD Baflkan Günal Baylan, üretim ve sanayinin merkezi konumundaki Bursa n n yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç duydu unu da vurgulad. BUS AD sorumluluk almaya haz r BUS AD n, Bursa n n önümüzdeki dönem üstlenmesi gereken vizyon paralelinde üzerine düflen sorumlulu u yerine getirmeye haz r oldu unu belirten Baylan, Valilik koordinasyonunda bütün sivil toplum örgütleri iflbirli i yapmal ve belli bir plan dahilinde çal flmal. Bursa n n ve ülkemizin planlamas do ru yap lmal. htiyaçlar zaman nda tespit edilmeli ve gere i en k sa zamanda yerine getirilmeli dedi. Lojistik Köyü Bursa ya katk sa layacak BUS AD Yönetim Kurulu nun ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Bursa Valisi Münir Karalo lu ise, Günal Baylan ve ekibine yeni görevlerinde baflar lar diledi. Lojistik Köyü projesini yak ndan takip ettiklerini söyleyen Vali Karalo lu, dünyan n geliflmifl ülkelerindeki örnekleri anlatarak, söz konusu projenin Bursa ekonomisine de ciddi katk sa layaca na inand n vurgulad. Bursa ya önümüzdeki dönem de yeni yat r mlar gerekti ini belirten Vali Karalo lu, mevcut sanayinin, katma de erli ürün üretecek ileri teknolojiye geçifl yapmas n n ise flart oldu unu ifade etti. 20 Bak fl 129

19 12. Kalite ve Baflar Sempozyumu Yolculuk Nereye ana temas yla yap ld BUS AD ve KalDer Bursa fiubesi iflbirli iyle bu y l 12. si düzenlenen Kalite ve Baflar Sempozyumu nda, Yolculuk Nereye ana temas çerçevesinde, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakmak için özel ve kamu sektörü ile STK temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. BUS AD ve KalDer Bursa fiubesi i flbirli inde her y l de iflik bir ana t ema çerçevesinde genifl bilgi ve düflünce paylafl m platformu oluflturmak amac yla düzenlenen Kalite ve Baflar Sempozyumu nun 12. si Yolculuk Nereye? temas yla gerçeklefltirildi. Almira Otel de düzenlenen organizasyonda, Yolculuk Nereye? sorusuyla gelecek kuflaklara yaflanabilir bir ortam b rakmak için özel ve kamu sektörü, STK temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Teknoloji, yenileflim, çevre, e itim, insan kaynaklar, gönüllülük sistemi, gelece i öngörmek için uzman konuklarla tart flmaya aç ld. Zengin ve sürekli yenilenen organizasyon yap s yla kat l mc say s artan Sempozyuma bu y l da 3 binin üzerinde kifli kat ld. Programda 1 ana oturum, 7 alt oturum, Yaflam Kalitesi Oturumu, Bursa Kalite Ödül Töreni, 12. Kalite ve Baflar Fuar, Saklam yorum Paylafl yorum kampanyas, karikatür sergisi, Carnaval Turco performans gösterisi, sempozyum hat ras foto raf çekimi, imza saati gibi pek çok etkinlik yer ald. Orta gelir tuza na dikkat Aç l flta yapt konuflmada, KalDer Bursa fiubesi ile birlikte organize ettikleri Kalite ve Baflar Sempozyumu ile Bursa Kalite Ödülü ne olan ilgi ve deste in artmas ndan gurur 22 Bak fl 129

20 duyduklar n söyleyen BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan, h zla de iflen dünyada toplam kalite yönetimi araçlar na gelen yeni ve farkl yaklafl mlar n benimsenmesi gerekti ini anlatt. TÜRKONFED in orta gelir tuza ile ilgili haz rlad raporda yer alan Hangi Türkiye? sorusundan yola ç karak tespitlerini paylaflan Günal Baylan, Ülke olarak son y llarda ekonomik performans gösterdi imiz aflikar, ancak 2005 y l sabit fiyatlar yla sat n alma gücü paritesi cinsinden ifade edilen kifli bafl milli gelirimizi yüzde 50 nin üzerinde art ramazsak orta gelir tuza na yakalanma olas l m z gündemde Türkiye ekonomisi için orta vadede en önemli risk; yap sal d fl aç k s k nt s alt nda düflük büyüme oranlar na mahkum olmakt r. Bu nedenle büyüme-cari aç k ve yat r mlar aras nda uygun bir bileflimi sa lamam z gerekiyor. Makro istikrar, orta gelir tuza ndan kaç fl için gerekli bir koflul. Ancak gerekli mikro reform gayretimizi de en üst düzeyde tutmaya ihtiyac m z var dedi. E itim sisteminde s çrama bekliyoruz Ça dafl normlar ile flekillendirilmifl, uzun ve verimli e itim politikalar n n yürürlü e konulmas gerekti ine dikkat çeken Baylan, arzulanan hedeflere ulaflmak için e itim sisteminde s çrama beklediklerini anlatt. Baylan flöyle devam etti: Yolculuk Nereye? derken hem bireysel hem de toplumsal kalk nma için hepimize çok görev düflüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; Çal flmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaflamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Ulusal Kalite Hareketi ne davet KalDer Bursa fiubesi Baflkan Erdal Elbay ise, dünyadaki de iflim trendi izlendi inde, aralar nda özgürlük, refah, adalet, hoflgörü, uzlaflma, bar fl, düzen, bilgi, ahlak ve kalitenin yer ald 10 temel de erin giderek önem kazand n ifade etti. Bizler, bu yeni yükselen de erleri tan mal, ö renmeli ve süratle gerçeklefltirmeye çal flmal y z diyen Elbay, KalDer in Mükemmellik kültürünü yaflama biçimine dönüfltürerek, Türkiye nin rekabet gücünün ve halk n refah düzeyinin yükseltilmesine katk da bulunmak misyonu fl nda Bursa ve çevresindeki kurumlara yönelik faaliyetlerini ileriye tafl yarak sürdürece ini vurgulad. Bursa Kalite Ödülü nün, sürece kat lan kurumlar için amaç de il araç oldu unun alt n çizen Elbay, Bursa Kalite Ödülü; kurumlar m z n ifl baflar lar n n ve sürdürülebilir rekabet gücünün ulusal ve uluslar aras düzeyde üst seviyelerde olmas n hedefliyor, ifl mükemmelli i ile yönetim kalitesinin artmas na yard mc oluyor. Özel sektör kurulufllar n n yan s ra kamu kurumlar m z n da son dönemde sürece kat larak, kaliteyi özel kurumlar n tekelinden ç karma çabas için de ayr ca gurur duyuyoruz. Bu noktada, tüm kurumlar m z KalDer üyeli ine ve Ulusal Kalite Hareketi ile tan flmaya davet ediyorum diye konufltu. Türkiye nin toplam kalite yönetimi sürecine ihtiyac oldu unu söyleyen KalDer Baflkan Hamdi Do an da, Ulusal Kalite Hareketi ni ülke geneline yay p, kamu ile özel sektörü kalite de ayn seviyeye getirmeyi amaçlad klar n vurgulad. Günümüzde en önemli kavramlardan birinin sürdürülebilirlik oldu una dikkat çeken Do an, az hammadde, az enerji ve geri dönüflümü yüksek ürün ve hizmet yarat lmas gerekti inin de alt n çizdi. Kalite Sempozyumu Haziran 2015 e kadar ekonomi konuflulmayacak CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa n n moderatörlü ünü yapt Sempozyumun ana oturumunda Dünya Odalar Birli i Onursal Baflkan Rona Y rcal ile duayen bankac Ak n Öngör, Yolculuk Nereye? sorusuna kendi bak fl aç lar ndan yan t verdi. Yaflam n her alan nda sürdürülebilirli in büyük önem arz etti ini söyleyen Rona Y rcal, Eskiden önemli ekonomik büyümeler gördük, ancak bunun art k imkan olmad n biliyoruz. fiunu da biliyoruz ki; nüfusumuzun önemli k sm n n genç olmas nedeniyle yüzde 7'nin alt nda bir büyüme bizi yoruyor. fl piyasas na yeni giren her gence ifl bulabilmek için devletin ortalama 50 bin dolar yat r m yapmas gerekiyor dedi. Rona Y rcal, son bir y ld r Türkiye nin gündeminde ekonominin olmad n, Cumhurbaflkanl ve genel seçimler nedeniyle bu durumun Haziran 2015 e kadar da sürece ini kaydetti. Hayatta sadece insanlar n mutlulu unu düflünmemek gerekti ini, do ay yok ederek hareket edilemeyece ini belirten Ak n 23 Bak fl 129

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı