BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!"

Transkript

1 fiubat - N SAN Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms z yarg olmadan güven yarat lamaz BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

2 fiubat - Nisan 2014 Say : 129 Günal Baylan (Baflkan) Selim Tar k Tezel (Baflkan Yard mc s ) Tuncer Hatuno lu (Baflkan Yard mc s ) Halit Cem Çak r (Baflkan Yard mc s ) Ali hsan Türkmen (Sayman) Ahmet Özkayan (Üye) Ali Türkün (Üye) Erdal Elbay (Üye) Ergun Hadi Türkay (Üye) Hakan Oktar (Üye) Nefle Y ld r m (Üye) fiükrü Erdem (Üye) Zeki Erdal fiimflek (Üye) Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms z yarg olmadan güven yarat lamaz 20 BUS AD Bursa n n vizyonu paralelinde üzerine düflen sorumlulu u alacakt r Kalite ve Baflar Sempozyumu Yolculuk Nereye ana temas yla yap ld 26 BUS AD ile Büyükflehir Belediyesi yeni dönemde Bursa için birlikte çal flacak Günal Baylan Oya Yöney Halit Cem Çak r Seyit Ersöz Günal Baylan Selim Tar k Tezel Tuncer Hatuno lu Halit Cem Çak r Ali hsan Türkmen Ergun Hadi Türkay Yap m / Bas m Matbaac l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi. 04 BAfiKAN IN MEKTUBU Günal Baylan 06 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Selim Tar k Tezel 08 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Tuncer Hatuno lu 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Halit Cem Çak r 12 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor 14 YDK toplant s nda Bursa ile Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Staj program n n daha verimli hale getirilmesi için sonuçlar ölçülecek 30 Türkiye de biliflsel ergonomi ile ilgili ilk toplant y BUS AD gerçeklefltirdi 32 BUS AD dan Bursa Vergi Dairesi Baflkan brahim Saydam a ziyaret 33 Türkiye hiçbir koflul ve flartta hukukun üstünlü ünden kesinlikle ayr lmamal Bar flç Ajans ve Rota Ofset Rota Bar flç A.fi. nin markalar d r.

3 30 40 BUS AD ile BALKANS AD yeni dönemde birlikte proje gelifltirecek 41 TÜRKONFED KOB lerin verimlili i ve kurumsallaflmas için çal flacak 42 Türkiye nin ifl sa l - güvenli inde almas gereken ciddi mesafe var 44 MAKALE fierif Ar 46 BUS AD ve MAKS FED projeleriyle toplumda her zaman önde yer al yor Karayoluyla tehlikeli madde tafl nmas AB de oldu u gibi standarda ba land 64 MAKALE Ahmet Altekin 66 M ZAH Ahmet Altekin 67 MAKALE Erol K l ç 68 MAKALE Ahmet Özenalp 70 MAKALE Ulviye Özer- Ersin Karaaslan 34 Türk g da sektörü Avrupa y bile besleyebilecek potansiyele sahip 36 MAKALE Bahad r Kalea as 38 BUS AD dan Bursa Emniyeti ne huzur ve güven ortam için teflekkür 39 Endonezya, Bursa ifl dünyas na iflbirli i ça r s yapt MAKS FED, MARS FED oldu 53 BUS AD yeni üyeleriyle daha güçlü 54 Medya kurulufllar BUS AD ile yeni dönemde iflbirli ini art rmak istiyor 56 Entegre Zararl Yönetimi insanl zehirli kimyasallardan koruyacak 58 SÖYLEfi Vehbi Varl k BUS AD iletiflimde fark ndal k yaratan BH D in H Ç projesine destek veriyor 48 Genç ifladamlar ve yöneticilerden BUS AD a ziyaret 49 BUS AD Yönetimi yeni yat r m yapan Dernek üyesi Korgavufl u tebrik etti 50 BUS AD üyelerine gösterdi i yak n ilgiyle de fark n ortaya koyuyor 51 Sanayi üniversite ile üniversite de ancak ifl dünyas yla birlikte geliflir SÖYLEfi Hayrettin Akp nar 76 ÜN VERS TE-SANAY fib RL 84 ÜYELERDEN HABERLER 98 KÜLTÜR SANAT

4 Baflkan n Mektubu Günal Baylan Yönetim Kurulu Baflkan E itim ve ö retim; bireylerin yaflamlar n daha olumlu, daha kaliteli ve daha bilinçli bir hale dönüfltürmesinin yan s ra; toplumu demokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel aç lardan da sürdürülebilir bir geliflim çizgisine tafl mas itibariyle kritik bir öneme sahiptir. Geliflmifl ülkelere bakt m zda e itim düzeyi artt kça, fert bafl na düflen milli gelirin de do ru orant l olarak artt görülmektedir. Unutmamal y z ki, e itim konusu demokratikleflme süreciyle de yak ndan ilgilidir. Demokratik standard yüksek bir ülke demek; iyi e itimli, ço ulcu, özgürlükçü ve çok renkli bir ülke demektir. Bu nitelikleri kazanm fl bir toplum hedefine ulaflmak çok önemlidir. Yoksa demokratikleflmeyi maalesef ki baflaramam fl oluruz. Ça dafl bir e itim ve ö retim, vatandafll k bilincini de gelifltirecektir. Yine, yüksek e itim düzeyine sahip ülkeler dünyada yaflam standard bak m ndan da kalk nm fl ülkelerdir. E itim düzeyi ile ekonomik büyüme ve siyasal geliflme aras nda da olumlu bir korelasyon bulunmaktad r. K sacas, ülkelerin kalk nmas ancak halklar n n geliflmesiyle mümkündür. Yenilikçili in ve Ar-Ge nin öneminin h zla artt küresel bir dünyada rekabet edebilmemiz için; ça dafl normlar ile flekillendirilmifl, uzun ve verimli e itim politikalar n n yürürlü e konulmas ülkemizin gelece i için kritik bir öneme sahiptir. Dolay s yla, ifl insanlar olarak sorgulamam z gereken konulardan biri de; karmafl k ve rekabetçi günümüz piyasas nda iflgücümüzün ne kadar e itimli oldu udur. Son verilere göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracat içindeki pay yaln zca yüzde 3,4 seviyesindedir (ki Avrupal lar bu oran n yüzde 1,8 oldu unu iddia etmektedir.) Avrupa Birli i ülkelerinin ise toplam ihracatlar ndaki ileri teknoloji ürünlerin pay yüzde 20 ler civar ndad r. Bu seviyede ürünler üretebilmek için de, iflletmelerimizde ileri teknolojiyi gerçeklefltirebilecek e itimli elemanlara sahip olmal y z. Di er yandan; ülke yöneticileri, gelece e yönelik planlar n yeni modellerden ziyade; günün flartlar ile geçifltirmeye çal flmamal d r. Teknoloji, çevre, küresel finans yap s, e itim, sa l k, tar m için gelece imizin flekillenmesinde; hükümet, bürokrasi, ifl dünyas çal flanlar, sivil toplum kurulufllar aras nda sa lam bir diyalo a ihtiyaç vard r. Kurumlar aras iletiflimle ortaya ç kacak strateji ve politikalar gelece imizin flekillenmesinde büyük rol oynayacakt r. Ça dafl sivil toplum örgütleri; hayal ettikleri kimi zaman mevcut konjonktürün ötesine geçen, do ru oldu una inand klar n ortaya koyan, üreten, tart flan örgütlerdir. Bu örgütlerce, y llar önce dile getirilip tepki ile karfl lafl lan hayaller; y llar sonra daha parlak bir gelecek için toplumun çok daha büyük bir kesiminin amac haline dönüflebilmektedir. 36. y l nda gücünü üyelerinden alan ve Türkiye nin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan biri olan BUS AD, e itim ve ça dafll a eriflme konular nda yapaca çal flma ve projeler ile yeni dönemde de e itime deste ini sürdürecektir. 04 Bak fl 129

5 Baflkan Yard mc s ndan Selim Tar k Tezel Baflkan Yard mc s Yeniden Yeflil Bursa De erli BAKIfi okurlar, Bilindi i gibi tar m ve hayvanc l a dayal g da sektörü, içerdi i toplumsal fayda ve ülke ekonomisi aç s ndan stratejik öneme sahiptir. - Toplumumuzun beslenme ihtiyac n n tar msal ve hayvansal besin de erleri ile karfl lanmas, - Tar m kesiminde yaflayan nüfusumuzun reel servetinin art r lmas nda önemli bir araç olmas, - Ülkemizin günefli, suyu ve topra ndan sa lanan ve toplumun her kesimi ile paylafl lan yüksek katma de ere kaynak yaratmas gibi faydalar, tar m ve hayvanc l a dayal g da sektörünün önemini art r yor. Bu önem, üretim ve tüketimin art r lmas yönünde temel tercihleri ve yap lanmalar gerektiriyor. Ancak ne yaz k ki tar m sektöründe bugün için sektörün hemen hemen tüm alt faaliyet alanlar nda kay t d fl ekonomi en temel sorunu teflkil ediyor. Bursa ve çevresinde tar m ve hayvanc l a dayal g da sektörüne tarihsel perspektiften bakt m zda, özellikle 1970 li y llardan sonra Bursa n n, sanayi flehri olma vasf n giderek art rd n görüyoruz li y llardan itibaren yaflanan h zl de iflim nedeniyle Bursa tar msal kimli inden s yr l p sanayi kenti kimli ine büründü. Bu durum, flehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yap s nda de iflikli i beraberinde getirdi. Oysa Bursa ovas, pek çok alanda ülkemizi besleyebilecek potansiyele sahip verimli topraklara sahipti. Öte yandan Bursa, ödedi i vergiler ve gerçeklefltirdi i sat fllardan elde edilen gelirler ile devlet bütçesine yapt katk n n tam karfl l n alamayan bir kent. Bir baflka deyiflle Bursa, devlet bütçesine katk s giderlerinin üstündeki say l illerden biri. Elbette sanayileflmede bugün gelinen noktadan geri dönecek de iliz. Ancak, Bursa n n verimli topraklar n n, tarihi miras n n ve do al kaynaklar n n korunmas n sa layacak ideal kimlik; tar ma ve tar ma dayal sanayiye odakl olmal. Bu bak fl aç s ; Bursa n n çevre ilçelerinde de, çarp k sanayileflmifl büyük flehirlerimizdeki modellere öykünmek yerine, ziraat ve hayvanc l a dayal yerel kimlik tan mlamalar ile bu yörelerimizi gelecekte varofl olma tehlikesine karfl teminat alt na alarak, bölgenin gelece ini de yerel kimliklerinden ödün vermeden olumlu yönde etkileyecektir. Güney Marmara n n en verimli topraklar n temsil eden co rafyaya sahip olman n verdi i f rsat n fark nda olmal y z. flte bu noktada, bölgemizin gelece i; Yeniden Yeflil Bursa demekten ve bu olguya bu bilinçle sahip ç kmaktan geçmektedir. E er bu gerçekleflebilirse Bursa ve çevresindeki giriflimci ruh, 21. yüzy la özgü modern yaflama olanak sa layacak, çevreye sayg l ve sa l kl kentlerde yaflamam z n önünü açabilecek, bölgemiz insan bu vizyonla gelece ini mutluluk üzerine infla edebilecektir. En içten sevgi ve sayg lar mla 06 Bak fl 129

6 Tuncer Hatuno lu Baflkan Yard mc s Teknoloji kervan m z yolda düzeltmeyelim Son 20 y lda dünya ekonomisinde birçok fleyin de iflmekte oldu unu gözlemliyoruz.. Uluslararas rating kurulufllar ndan sürekli en yüksek notlar alan ülke ve flirket notlar n n gelinen süreçte düflmekte oldu una, ayakta kalabilme kayg s yla dev flirketlerin birleflti ine, en güvenilir flirketlerin ise batt na tan k oluyoruz. Bu geliflmelerin kaç n lmaz bir sonucu olarak, dünyada iflas n efli ine gelen ve negatif büyümeleri nedeniyle iflsizlik oranlar n n artt ülkelerin ekonomilerini konuflur olduk. Sürdürülebilir bir ekonomide ihtiyaçlar m z karfl lamak için gereken kaynaklar ancak ürettiklerimizi satarak bulabiliriz. Satabilece imiz ve daha da önemlisi farkl ürünleri üretmeyi bilmemiz gerekir. Yani önce ürünü üretir, sonra satarak elde etti imiz gelirle de ihtiyaçlar m z sat n al r z. Bilindi i üzere bir ürünün üretim yöntemlerini, kullan lan araç, gereç ve ayg tlar kapsayan bilgiye teknoloji diyoruz. Ayr ca teknoloji; bir sanayi dal yla ilgili üretim yöntemlerini, kullan lan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgilerin toplam d r. Ülkeler; teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildi i ölçüde rekabet üstünlü ünü, savunmada da cayd r c l sa layabilir. Bu yüzden teknoloji üretilmesi ülkelerin geliflimi ile do ru orant l d r. Bu gerçekle 80'li y llara gelindi inde teknolojinin gücü o denli büyüdü ki dönemin tüm geliflmifl ekonomileri güçlerini teknolojiye yo unlaflt rd lar. Üretimlerini çok ucuz ifl gücünün oldu u ve çeflitli avantajlar n sunuldu u ülkelere kayd rd lar. Bunun sonucu olarak da günümüze gelindi inde teknoloji ile u raflan az say da nitelikli vatandafl n n mutlu oldu u, ancak önemli say da daha az nitelikli vatandafl n n iflsiz oldu u ülkeler haline geldiler. Bunun yan nda Detroit gibi y llar önce üretim gücüyle iflsizli in en az oldu u, yaflam standartlar belirli bir seviyenin üstünde yaflayan insanlar n kenti, ne yaz k ki günümüzde iflas durumundan ç kman n yollar n aramaktad r. Bu anlay flla önce tekstil, sonra otomotiv ve onu izleyen sanayilerin geliflmifl ülkelerden ülkemize böyle kaym fl olmas da bir gerçektir. Geçen bu süreçte özellikle kalite anlay fl n n gelifltirilmesi sonucunda ülkemiz önemli bir üretim üssü haline gelmifltir. Bu geliflmeler fl nda üretimin verdi i güçle geliflen ekonomimiz, yeterli olmasa da istihdam sorununa belirli ölçüde çareler bulmufl ve AR-GE ye yat r m yapacak kaynaklar biriktirerek teknolojik geliflmeye daha fazla önem vermeye bafllam flt r. flte bu noktada, geliflmifl ekonomilerin son y llarda yapt hatalardan ders ç kar lmal d r. Çok k sa bir süre öncesine kadar dile getirdi imiz; "Biz de geliflmifl ekonomiler gibi art k üretmemeliyiz, sadece teknoloji ve hizmet üreten bir ülke haline gelmeliyiz, üretimi bizden daha az geliflmifl ülkelere yapt rmal y z" söylemlerinden h zla uzaklaflmal y z. Üretim gücümüz yads nmadan, daha verimli ve kaliteli üretimin sürdürülebilirli i de sa lanarak teknolojik yat r mlara önem ve öncelik vermeliyiz. Teknoloji gücümüzü art r rken, üretim gücümüzden de asla vazgeçmemeliyiz. Art k güçlü bir ekonomi olman n yolunun bu iki gücü de elimizde bulundurmaktan geçti ini bilerek stratejiler oluflturmal y z. Teknolojik aç m z kapatmak için son y llarda yap lan ataklar çok önemli... Akademik araflt rma sonuçlar n n verimli ve h zl bir flekilde ticarileflmesine iliflkin faaliyetlerin yürütüldü ü organizasyonlar olan Teknoloji Transfer Ofisleri'nin (TTO) kurulmas, Üniversite- Sanayi flbirli ine yönelik yap lan çal flmalar, AR-GE merkezlerine yönelik teflvikler geç kal nm fl olmas na ra men umutla izledi im geliflmelerdir. Ancak k t kaynaklar m zla bu alanda yap lan harcamalar m z daha verimli yapmak mecburiyetindeyiz. Teknoloji alan nda aç m z kapamak için gösterilen çabalar plans z... Bu plans zl n kaynak israf na yol açt da bir gerçek. Ne yaz k ki geç kalm fl olman n verdi i acelecilikle yetersiz planlama yap larak faaliyetler gösterilmektedir. Bu nedenle de birçok iflin tekrarland n, farkl farkl co rafyalarda benzer sorumluluklar üstlenen kiflilerin ayn fleyleri keflfetmek için kaynak harcad n gözlüyoruz. Onun için mutlaka düzenleyici bir güçle daha planl hareket edilmesi gerekiyor. 08 Bak fl 129

7 Baflkan Yard mc s ndan Uzun süredir yaz l m sektöründe faaliyet gösterdi im için bu alandan bir örnek vermek istiyorum. Yaklafl k 2 y ld r üniversitelerimiz Teknoloji Transfer Ofisi açma çabas içerisindeler. Türkiye de teknolojinin geliflmesi için son derece önemli olan bu çal flmay TÜB TAK karfl l ks z hibe fleklinde teflvik vererek bafllatt. Befl y l süreyle her y l 1 milyon TL karfl l ks z teflvik alman n flart, iyi bir ifl plan n n yap lmas ve bunun uygulanmas. Yine TÜB TAK n bu teflviki verirken koydu u güzel flartlardan biri, mutlaka süreçlerin bir bilgisayar yaz l m arac l ile takip edilmesi. Buraya kadar her fley çok güzel Tüm Türkiye de say lar n n 100 dolay na ulaflmas beklenen her TTO, bir bilgisayar yaz l m edinecek. Bu konu özellik tafl d için bunun bir paket program henüz haz r de il. Onun için TTO lar bu yar fl içerisinde kendilerine en yak n kaynaklardan bu yaz l mlar özel olarak haz rlatma sürecine girdiler. Bu çok basit gibi görünen çal flman n ard ndan bak n nas l sorunlar karfl m za ç kacak: Belki baz TTO lar n yaz l mlar öne geçecek ve di er baz TTO lar onlar temin edecek. Kimisi kendi yaz l m n gelifltirmeye devam edecek. 3-4 y l içerisinde kanaatimce civar nda de iflik yaz l m TTO'larda kullan l r olacak. Ancak TÜB TAK flu anda münferit olarak denetlemeye çal flt bu TTO lar bilgisayar arac l ile denetlemek için hepsinin kendisine veri aktarmas n isteyecek. Bütün TTO lar kaynak ay rarak yaz l mlar na bunu eklemeye çal flacaklar. Sonra örne in, bir sanayici birden fazla TTO ile çal flt için her birinde ayr ayr kayd oldu undan bunlar n düzenlenmesi gerekecek. Benzer flekilde akademisyenler için ayn sorun yaflanacak. Veri bütünlü ünü sa lamak için tekrar çal flmalar yap lacak. Sonra TTO lar aras nda bilgisayar ortam nda iletiflim kurulmas n n yararlar konuflulacak. Birbirinden farkl birçok program n birbirleri ile haberleflmesi istenecek. Tüm bunlar için çok ciddi zamanlar ve paralar harcanacak. Sonunda "Keflke bafltan bu TTO'lar ayn program kullansayd, bu sorunlar yaflanmazd " denilecek. " leride daha fazla sorunlar m z olur" denilerek bir yapt r m uygulanacak ve bütün TTO lar n ayn yaz l m kullanmas istenecek. Bu yaz l m n da TÜB TAK taraf ndan haz rlan p tüm TTO lar taraf ndan kullan lmas flart koflulacak. Tüm bu olumsuzlar n yaflanmamas için TÜB TAK vermifl oldu u teflvikin bir k sm n elinde tutup, bununla her TTO için ortak kullan lacak bir yaz l m haz rlatarak bunun kullan m n flart koflsa tüm bu kaynak israflar en bafl nda önlenecek. Bu, benim içinde bulundu um sektörle ilgili gördü üm çok basit bir koordinasyon eksikli i. Bunun gibi kaynak israf olacak daha birçok konu bulabiliriz. Örne in, firmalar uzmanl k alanlar na göre tasnif edilmeden teflvikler ç kar lmakta. Ç kan teflvikleri gören farkl uzmanl k alanlar ndaki firmalar bundan yararlanmak için kendi içlerinde rekabete bafllamaktalar. Oysa bu teflviklerin amac, d fl dünyadaki rakiplerimizle yar flabilecek güçlere ve avantajlara eriflmek olmal. Belki kümeleme çal flmalar ve bunlar n teflvikleri ile bunun da önüne geçilmek isteniyor ama bence planlamam z çok yetersiz. "Kervan yolda düzelir" atasözümüze o kadar ba l y z ki o nedenle de çok az plan yaparak yola ç k yoruz. Birçok fleyi baflar yoruz ama hem daha fazla çabayla hem daha fazla maliyetle. Sonuç olarak, ülkemizin nüfus yap s göz önüne al narak, üretim yads nmadan hatta daha fazla güçlendirilerek, dünya ile rekabet gücümüzü art racak teknoloji aç m z, daha planl ve koordineli olarak gelifltirmeliyiz. Sözün özü; eski al flkanl klar m zdan h zla uzaklaflmak ve teknoloji kervan m z yola ç karmadan önce planlamak zorunday z. Bu düflünce ve tespitlerimizin fl nda; BUS AD olarak bu dönemde de çok önemsedi imiz ve de er verdi imiz üniversite-sanayi ifl birli i çal flmalar nda kaynaklar n ekonomik kullan m na yönelik fark ndal k yaratan projeler içerisinde olaca m z vurgulamak isterim. 09 Bak fl 129

8 Halit Cem Çak r Baflkan Yard mc s Türkiye büyüklük olarak dünyan n 17. ekonomisi. Dünyadaki tüm ülkeleri dikkate ald m zda yerimiz çok mutsuz edici görünmüyor. Kifli bafl na düflen gelir olarak bak ld nda ise yerimiz 64.'lük. Birey olarak dünya ekonomisine katk m z n, toplamda ülke olarak katk m z n çok gerisinde kald n söylemek mümkün. Bu durumda baflka ülkelerde var. Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya bunlardan baz lar. Örne in, Brezilya 7. büyük ekonomi ama kifli bafl gelirde 62. Türkiye ve bu tip ülkelerin temel sorunu her bireyinin, bizim daha g ptayla bakt m z Almanya, sviçre, Kanada, Amerika gibi ülkelere nazaran üretime daha az katk yapmalar. Bu tabloyu iyi yönde de ifltirmeye tek aday de iflken ise e itim. OECD taraf ndan düzenlenen 2012 PISA (Program for International Student Assessment) s nav sonuçlar analizine göre Türkiye 65 ülke aras nda matematikte 44, fende 43, okuma alan nda ise 42. s rada. Brezilya kifli bafl gelirde 62. olurken PISA da 58 lerde. Rusya, dünyan n 9. büyük ekonomisi olmas na ra men, kifli bafl gelirde 50., PISA da okuma becerilerinde 42. s rada. Genel olarak flöyle bir sonuç ç karmak mümkün: Bir ülkenin vatandafllar n n bireysel refah e itimin düzeyi ile yak ndan ilgili. Türkiye de yafl aras nüfusun ortalama okul hayat 6,3 y l. Bu 2012 y l itibariyle Ghana, Kenya, M s r ve Tunus un alt nda. Rusya da 11,7, Brezilya 6,9, Meksika 8,2 y l. Kifli bafl gelir tablosunun üst s ralar ndaki A.B.D de 13,2 y l, Kanada 12,3 y l, Almanya 12,2 y l, Japonya 11,5 y l. E itim-refah aras ndaki iliflki bu verilere bak ld nda aç kça ortada. nsanlar ferdi olarak zenginlefltirmenin yolu e itimden geçiyor. Özellikle nüfusu belli bir düzeyin üstünde ülkelerde, ekonomik güç olarak üst s ralara ç kmak mümkün ama yurttafllar n n refah ayn ivmeyle yükselmeyece i için, benzer durumdaki ülkelerin hepsinin temel sorunu olan yolsuzluk, rüflvet, politikan n servet edinme arac olarak kullan lmas, gelir da l m nda eflitsizlik gibi sorunlar ortadan kalkm yor. Bu iliflki aç kça ortada iken biz ülke olarak son 12 y lda neler yapt k, k saca hat rlayal m. - Beflinci Milli E itim Bakan m zday z. Bu sürede Ulaflt rma Bakan hiç de iflmedi. Sa l k Bakan bir kere de iflti. - En önemli icraat; s navlar n format ve isimlerinin de iflmesi oldu. LYS ile bafllad k. OKS ye geçtik. SBS ile devam eden yolculu umuz, TEOG ile devam etmekte. Yar n ne olur kim bilir? S navlar n isim ve flekillerini de ifltirerek e itim kalitesini yükseltece imize inand k. S nav, sonucu ölçer, süreci iyilefltirmez. S nav termometre gibidir. Nas l ölçerseniz ölçün, sadece termometre ile ölçüm yaparak atefli düflüremezsiniz. Bugüne kadar sürekli ölçülerek düflürülen atefl görülmemifltir. Kaç s nav yaparsak yapal m kötüyü iyi, iyiyi kötü yapamay z. Soruna daha yukar dan bakmal y z. - lk y llarda okul öncesi e itime önem verildi, son y llarda verilen bu önem azald. - lkö retim 8 y ld. 4+4 diye ikiye ayr ld. lkokul 4 y l, ortaokul 4 y l oldu. Ortaokullar normal ortaokul ve imam hatip ortaokullar olarak ikiye ayr ld. Zorunlu e itim 12 y la ç kar ld. Bunun için 2012 y l na kadar beklenildi. - Çeflitli zamanlarda çeflitli derslerden müfredatlar yenilendi veya tamamen de ifltirildi. Yukar daki listeye daha pek çok madde eklenebilir ama ana hatlar yla kamuoyunda en çok yank bulanlar bunlard. Enerjimizi son 12 y l nelere odaklasak daha verimli ifller yap labilirdi? diye sorarsak, e itim sürecinin düzeyini belirleyen temelde üç bileflen vard r. Bunlar, - Ö retmen kalitesi, - En fazla say da ö rencinin mümkün olan en uzun sürede e itim sürecinde tutulmas - E itim iflinin okul, flehir ve ülke genelinde idari yap s ve iflleyiflidir. Bunlar n her birine k saca de inelim. Ö retmen kalitesini; ö retmen e itimi ve ö retmenlerin mesle e nas l al naca belirler. Türkiye de e itim fakültelerinin bu ifli yapamad anlafl lm flt r. Bu sorun üzerine köklü çözümler bulunmal d r. yi ö retmen tan m n biraz daha açarsak; en az bir yabanc dili ak c konuflan, spor ve sanattan anlayan, kafa olarak aç k fikirli ve yeni ça da ö rencilerini yönlendirebilecek bilgi ve beceri donan m na sahip e itmenleri tarif etmek isteriz. Üniversite y llar na denk gelen yafl aral bu özellikleri kazand rmak için geçtir. Ö retmenler bu seviyede donan m için e itime daha genç yafllarda bafllamal. Ö retmenlerin yetiflti i okullara ülkenin en iyi ö retmenleri atanmal. Mezun oldu unda atama stresi olmamal. fli garanti olmal. Ö retmen okullar benzeri bir modele geri 10 Bak fl 129

9 Baflkan Yard mc s ndan dönmek için k sa vadede e itimci kalitesini yükseltmenin en çabuk yolu gibi görünmekte. Son 12 y lda bu konuda herhangi bir çal flma yap lmam flt r. Türkiye de yafl aras ortalama e itim süresi 6,3 y l. Bunu h zla art rmak gerekir yafl aras yetiflkinlerin sadece yüzde 32 si lise diplomas na sahip. OECD ülkelerinin ortalamas yüzde 75. Türkiye bu oranla OECD ülkeleri aras nda sonuncu yafl aral nda lise mezuniyet oran yüzde 43. OECD ortalamas yüzde 82. Görüldü ü gibi genç nüfusta lise mezuniyet oran nda yüzde 11 lik geliflme var. OECD ortalamas nda ise yüzde 7 ilerleme var. Görülüyor ki, biz olumlu geliflme gösteriyoruz ama tüm dünya olumlu yönde ilerliyor. Bizim 2023 hedeflerini tutturabilmemiz için daha radikal önlemler almam z gerekiyor. Temel e itimin 12 y la ç kmas bu yönde geç kalm fl ama çok olumlu geliflme. Türkiye de ortaö retimde (lise seviyesinde) y l nda k z çocuklar n n yüzde 69,31 i, erkek çocuklar n n yüzde 70,77 si okullaflm flt r. Bu oran A r da k z çocuklar için yüzde 30,59, erkek çocuklar için yüzde 39,9 dur. Bu durum Mufl, Van, Bitlis, Siirt, fi rnak, Mardin ve Urfa için çok farkl de ildir. Ortaö retimde okullaflma oran h zla art r lmal, özellikle Do u illerine özel çal flmalar yap lmal. E itim, Milli E itim Bakanl n n merkeziyetçi yap s ile idare edilemez durumdad r. E itimde baflar l olan ve ölçek olarak bize yak n ülkelerle karfl laflt r ld nda Türkiye de Milli E itimin göreceli olarak daha merkeziyetçi bir yap da oldu u görülmekte. OECD taraf ndan yay mlanan Education at a Glance 1999 raporuna göre, Türkiye de kararlar n yüzde 94 ü merkez teflkilat taraf ndan al nmakta. Bu konuda geçti imiz y l içinde merkezi teflkilat n sadelefltirilmesi amac yla düzenlemeler yap ld, ama yerele yetki ve sorumluluk devri hakk nda herhangi bir çal flma yap lmad. Okullar n fiziki yap lar belediyelere devredilmelidir. Belediyeler halkla, merkezi hükümetten daha iç içedir. Okullar n inflaat, bak m, onar m faaliyetleri belediyelerin sorumlulu una verilirse hem hizmet kalitesi hem verimlili i artacakt r. Performans de erlendirme uygulamaya konulmal d r. Özel okullar n önemli bir k sm devlet okullar yla ayn ö retmen havuzundan ö retmen almalar na ra men daha baflar l lar. Bunun nedeni gayet aç kt r. Özel okullar n sahipleri, gerek gerçek kifliler, gerek tüzel kifliler olsun iflleyifli gözetler ve denetlerler. Yöneticileri daha vas fl d r. Veliler bu hizmet karfl l para ödedikleri için beklenti yüksektir. Ö retmen ve personel, bu beklentiyi karfl layacak düzeyde idare edilir, motive edilir, e itilir. Devlette olmayan budur. Okullarda yönetim bofllu u vard r, liderlik eksikli i vard r. Özel okullarda ö retmene iyi performans için flans verilir ama beklentiler karfl lanmazsa yola devam edilmez. Devlet okullar ndaki en büyük eksiklik performans de erlendirme sistemidir. Türkiye de 800 bin civar ö retmen vard r. Bunlar n en iyimser tahminle yüzde aras yetersizdir. Yetersiz olanlar tespit edip uzaklaflt rmak, atama bekleyen onbinlerce ö retmen aday na flans vermek mümkündür. Ö retmenli i beceremeyenler uygun olan bir devlet memurlu unda özlük haklar korunarak devam edebilirler. Herhangi bir kurumda geliflmenin sa lanmas n n ilk flart iflini iyi yapanla yapmayan aras nda fark n olmas d r. Maalesef okullar m zda bunu gözlemlemeye ve bildirmeye dönük bir yap yoktur. E itim, toplumun tüm kesimleri taraf ndan en önemli öncelik olarak kabul edilmeli, bu konuda tüm siyasi partiler ortak bir hareket plan ve yol haritas belirlemelidir. Milli E itim Bakanl nda politika ve uygulamalarda devaml l k esast r. Yap lan her iflin sonucu ancak y llar sonra al nabilir. E itimin idaresi özerk bir kurum bünyesinde tüm partilerin üzerinde hemfikir oldu u yöneticiler taraf ndan icra edilmeli ve planlar 20 y ll k perspektifle yap lmal d r. E itim gelece imizi belirler. Gelece i konusunda uzlaflamayan bireyler millet olma vasf n kaybederler. Zaman kaybetmeden ufak de iflikliklerle oyalanmadan radikal çözümler peflinde koflmam z gerekir. Ayn fleyleri y llarca yapt k, ayn fleyleri yaparak farkl sonuçlar beklemeyi b rakal m. Mant kl, radikal, hedefe dönük, ölçülebilir, ortak ak la dayanan bir e itim stratejisi ve yap lanmas na en k sa zamanda kavuflmak dile iyle... * Veriler OECD E itim zleme Raporlar ndan ve E itimde Reform Giriflimi E itim zleme Raporlar ndan al nm flt r. 11 Bak fl 129

10 AB Uzman ve Avrupa Komisyonu Ankara Temsilcisi Can Baydarol; Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor BUS AD n geleneksel Çekirge Toplant lar na kat lan Can Baydarol, AB nin gelece i çok tart flmal Dolay s yla daha esnek modeller üretecekler ve Türkiye, burada kendine bir yer bulacak. Türkiye yi bu kadar küstürmek AB nin de ifline gelmiyor dedi. BUS AD n geleneksel Çekirge Toplant lar n n Nisan ay konu u, AB Uzman ve Avrupa Komisyonu Ankara Temsilcisi Can Baydarol oldu. Almira Otel de düzenlenen toplant da Avrupa Birli i Türkiye'ye Nas l Bak yor? konulu bir konuflma yapan Can Baydarol, Gelece i çok tart flmal olan Avrupa Birli i nin gidiflat n tek vitesli olarak görüyorum. Dolay s yla daha esnek modeller üretecekler ve Türkiye de bu modelde kendine bir yer bulacakt r. Türkiye yi bu kadar küstürmek AB nin de ifline gelmiyor dedi. AB ekonomisinde büyüme e ilimi var Çekirge Toplant s n n aç l fl konuflmas n BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan yapt. Küresel ekonomiye yönelik son haberlerin, toparlanma sürecine iflaret etti ini anlatan Baylan, Türkiye nin en büyük ticaret partnerlerinden AB ekonomisinin büyüme e ilimi içinde olmas n n ihracata olumlu etki edece ini söyledi. Siyasi gerilim iç piyasay olumsuz etkiliyor ç piyasada ise, imalat sanayi kapasite kullan m oranlar nda henüz bir toparlanma iflareti görülmedi ini belirten Baylan, Üretimdeki geliflmeleri de erlendirirken, siyasetteki gerilimin ve al nan yavafllat c tedbirlerin, özellikle iç talebe dayal sektörleri olumsuz etkiledi ini söyleyebiliriz. Türkiye ekonomisinin; büyüme, cari aç k ve yat r mlar aras nda uygun bir bileflimi sa lamas gerekiyor. Ekonomimizin üretime dayal ihracatla her y l en az yüzde 5 büyümesi, ana söylemlerimizden birisidir dedi. Mikro reformlar olmadan kalk nma sürdürülemez Kalk nmak için makro istikrar n gerekli oldu unu, ancak mikro reformlar olmadan bunun sürdürülemeyece ini vurgulayan Baylan, Türkiye nin ekonominin yan s ra demokrasi ve hukuk ç tas n da bir an önce yükseltmesi gerekti ini belirtti. Avrupa Birli i ne üyelik süreci, Türkiye deki reformlar n hayata geçirilmesi için çok önemli bir itici güç diyen Baylan, flöyle devam etti: Alman Bertelman Vakf taraf ndan yay nlanan OECD ve AB'de Politika Performans ve Yönetiflim Kabiliyetleri adl raporda; ifl dünyas olarak önem verdi imiz rekabet, baflar, performans ve süreklilik gibi de erlerin, ülke yönetiminde yeterince yer bulmamas üzücü OECD ve AB üyesi 41 ülke aras nda Türkiye; Genel Politika Performans nda 39., Demokrasi Endeksinde 41., Ekonomik Politikalarda 23., Sosyal Politikalarda 39., cra Kapasitesinde ise 28. s rada yer al yor. Ülke olarak hedeflere odaklanmam z, d flar daki alg y güvene döndürecektir. 12 Bak fl 129

11 Çekirge Toplant lar Uluslararas iliflkilerde sadece ç kar vard r Günal Baylan dan sonra kürsüye ç kan Can Baydarol, Avrupa Birli i nin siyasi çalkant lar nedeniyle günümüzde Türkiye ye pek de s cak bakmad n söyledi. Uluslararas iliflkilerde aflk, kin, nefret yoktur, sadece ç kar iliflkisi vard r diyen Baydarol, Türkiye de hep gündem konusu olan Gümrük Birli i (GB) ile ilgili de ilginç tespitlerde bulundu. Gümrük Birli i nden ç kal m söyleminin gerçe i yans tmad n, mant ken girilmeyen bir yerden ç k lamayaca n savunan Baydarol, Asl nda Türkiye nin GB ye girememekten kaynaklanan sorunlar var. Türkiye AB ye girmese ne olur? Önce bu sorunun cevab n vermeliyiz. Dolay s yla zaman içinde AB ye alternatifler yaratt k. AB ye tek alternatif; AB ye girmemektir. Baflka alternatif aramaya gerek yok. Ancak biz hiçbir zaman, çok uzun y llard r girmeye çal flt m z AB yi hiç anlayamad k diye konufltu. Hayaller üzerine gerçekleri yazmaya çal fl yoruz Türkiye deki sürdürülemez büyümenin, uluslar aras iliflkilerde de önemli bir boyut teflkil etti ini, borcu yüksek olan bir ülkenin d fl politikadaki hareket marj n n k s tl kalaca n anlatan Baydarol, gerçekçi olunmas tavsiyesinde bulundu. Baydarol, Borcum yoksa, masaya kuvvetli oturuyorsam istedi imi al r m. Biz hayaller üstüne gerçekleri yazmaya çal flarak büyük bir hata yap yoruz dedi. AB, Türkiye ile müzakereleri kesemez Türkiye de y llard r cevab aranan sorunun, AB, Türkiye ile müzakereleri keser mi kesmez mi? oldu unu belirten Baydarol, Müzakereleri kesemezler. Çünkü Türkiye de yerleflik 15 bin yabanc flirket var. Yo un yabanc yat r m bar nd rmas, bu anlamda Türkiye nin en büyük flans AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini keserse do rudan kendisine zarar vermifl olur. Küresel ekonomiye adapte olan Türkiye için böyle bir olumsuzluk düflünmüyorum. Asl nda iflin bir di er boyutu da flu: AB nin gelece i çok tart flmal ve ben gidiflatlar n tek vitesli olarak görüyorum. Daha esnek modeller üretecekler ve Türkiye de kendine bu modellerde bir yer bulacak. Türkiye yi bu kadar küstürmek Avrupa n n da ifline gelmiyor. Biz farkl ve hakikaten stratejik önemde bir ülkeyiz. Bunu bilerek hareket edelim ve art k Bulgaristan, H rvatistan kadar olamad k söylemlerinden vazgeçelim. Türkiye ne yaz k ki kendi korkular n yaflamaktan, küresel korkularla yüzleflip neden önemli oldu unu anlayabilmifl de il. Bu kadar merkeze oturan bir Türkiye oldu u sürece, biz olmadan AB nin gelece i olamaz diye konufltu. 13 Bak fl 129

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

KOSGEB yine bafltan afla

KOSGEB yine bafltan afla 12 de Abdullah ÇÖRTÜ Subprime, mortgage, resesyon, likidite, mikidite 2 de fiefik ÇALIfiKAN hracatç ya deli gömle i giydirildi 16 da Gülhan Berkman Sizin için bir öykü 7 de Atila ÇINAR Mühendislik ve

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı