A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I"

Transkript

1 Tarih : Sayı :DYR/0607 Sayın Üyemiz, Karayolu TaĢımacılık Kanunu (K türü yetki belgeleri), Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili duyurumuz ektedir. Saygılarımızla, Süleyman Uğur ÜNSOY Genel Sekreter

2 1- DOSYALARIN NAKLĠ tarihinden önce K türü yetki belgesi almak için, Ankara veya Antalya UlaĢtırma Bölge Müdürlüklerine baģvuran kiģilerin Antalya ulaģtırma Bölge müdürlüğüne yazılı dilekçe ile baģvurmaları halinde dosyalarını Odamıza aldırabileceklerdir. 2- YETKĠ BELGELERĠ (K1, K2, K3) 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik gereği Ticari ve Hususi Kamyon / Kamyonetler için Yetki alma zorunluluğu vardır. Ticari ve Hususi Kamyon / Kamyonetler için Yetki Belgesi Türleri Yetki Belgesi Türü K1 TaĢımacılık türü Ton Ücreti ġehirlerarası nakliye (Yüklü ağırlığı 3,5 ton üstü) K1* ġehir içi nakliye (Yüklü ağırlığı 3,5 ton altı) K2 Kendi yükünü taģıyan (Yüklü ağırlığı 3,5 ton üstü) K2* Kendi yükünü taģıyan (Yüklü ağırlığı 3,5 ton altı) K3 Ev ve büro eģyası nakliyesi (Yüklü ağırlığı 3,5 ton üstü) ġahıslarda en az 25 ton istihap haddinde, 19 yaģından küçük ticari araç ġirketlerde ez az 75 ton istihap haddinde, 19 yaģından küçük ticari araç TL Sermaye TL. Sermaye 19 yaģından küçük ticari araç TL. Sermaye 19 yaģından küçük ticari araç TL. Sermaye 19 yaģından küçük ticari araç En az 30 ton istihap haddinde, 19 yaģından küçük ticari araç TL. Sermaye Belge ücreti : TL. TaĢıt Kartı : 63 TL. Belge ücreti : 777 TL. TaĢıt Kartı : 63 TL. (*)31/07/2009 a kadar %94 indirimli Belge ücreti : TL. TaĢıt Kartı : 63 TL. Belge ücreti : 388 TL. TaĢıt Kartı : 63 TL. (*)31/07/2009 a kadar %94 indirimli Belge ücreti : TL. TaĢıt Kartı : 63 TL.

3 3- MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGELERĠ (SRC,ODY) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, tarih ve Sayılı resmi gazete de yayınlanan Karayolu Taşıma yönetmeliği ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği gereğince belge sahibi şahıs/firma yöneticileri ve araç kullananların mesleki yeterlilikleri ile ilgili olarak ; SRC Sürücülerin SRC Belgesi alması gerekmektedir. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 60.maddesi e bendi gereğince sürücülerin her 5 yılda bir psikoteknik belge almaları gerekmektedir. ODY(ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ) A1, A2,A3, B2,C3, D2, F1, F2,G1,G2,G3,G4,H2,H1,K1,K3,N1,P1,T2,T3 türü belge sahipleri ODY belgesi almaları gerekmektedir. A-) TARĠHĠNDEN ÖNCE 3 YILLIK TECRÜBE ġartini VE DOĞRUDAN MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALAMAYANLAR ĠÇĠN; ULAġTIRMA BAKANLIĞINDAN ULAġTIRMA BAKANLIĞI MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ SINAV DUYURUSU Karayolu TaĢımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde, 1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar, 2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği eğitimden muaf olup; doğrudan sınava girme hakkı olanlar için,

4 2009 yılı içerisinde 3 (üç) adet Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav baģvuru baģlangıç ve baģvuru bitiģ tarihleri aģağıda belirtilmiģtir YILI MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ SINAV TARĠHLERĠ SINAV TARĠHĠ BAġVURU BAġLANGIÇ BAġVURU BĠTĠġ TARĠHĠ TARĠHĠ 21 ġubat Mayıs Eylül NOT: Müracaat yoğunluğuna göre; sınav sayısı artırılabilir. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değiģiklik yapabilir. AÇIKLAMA : Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaģtırma, lojistik, ulaģtırma ekonomisi, taģımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaģtırma, ulaģtırma ekonomisi, taģımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmıģ olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü, UlaĢtırma Bakanlığı Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü veya UlaĢtırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle Ģube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmıģ olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taģra teģkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire baģkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmıģ olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü, ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü, 4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavına girebilirler. Sınava girmek isteyenlerin, UlaĢtırma Bölge Müdürlüklerine aģağıda belirtilen belgelerle birlikte baģvurmaları gerekmektedir.

5 Sınav yeri, Sınav GiriĢ Belgeleriyle adaylara bildirilecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriģ belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Yapılan incelemelerde gerekli Ģartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriģ belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Ġçin Sınav BaĢvurusunda Gerekli Belgeler : - Sınav BaĢvuru Formu ( UlaĢtırma Bölge Müdürlüklerinden veya internet adresinden temin edilebilmektedir.) - Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi nin aslı veya onaylı fotokopisi, - En son mezun olduğu okuldan (ilköğretim okulu, lise veya üniversite) alınmıģ diplomanın onaylı örneği, - T.C. kimlik numarası iģlenmiģ Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport, 2 adet fotoğraf, 50 YTL sınav ücretinin yatırıldığına iliģkin banka dekontunun aslı, (Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek no lu firma kodu ile sadece özel havale sisteminden Akbank Ģubelerine yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)

6 Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar Ġçin Sınav BaĢvurusunda Gerekli Belgeler: - Sınav BaĢvuru Formu ( UlaĢtırma Bölge Müdürlüklerinden veya internet adresinden temin edilebilmektedir.) - Yüksekokul diploması veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı veya onaylı örneği, - T.C. kimlik numarası iģlenmiģ Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport, 2 adet fotoğraf, 50 YTL sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun aslı, (Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek no lu firma kodu ile sadece özel havale sisteminden Akbank Ģubelerine yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.) SINAV BAġVURU ADRESLERĠ Ankara UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Adana UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Antalya UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Bolu UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Bursa UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Diyarbakır UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Erzurum UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Ġstanbul UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Ġzmir UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Samsun UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Sivas UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü Trabzon UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü

7 AÇIKLAMALAR : 1) Sınav giriģ belgeleri ve internet adreslerinde yayınlanacaktır. Sınav giriģ belgesi kendilerine ulaģmayanlar bu adreslerden sınav giriģ belgelerini alabilirler. Sınav giriģ belgelerinde hata olanlar sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar Bakanlıkla irtibata geçebilirler. 2) Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 3) Sınav ücreti hiçbir Ģekilde iade edilmeyecektir. B-)DOĞRUDAN MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN DUYURU; Karayolu TaĢımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği nin Geçici 2 nci Maddesi nde değiģiklik yapılmıģtır. Söz konusu değiģiklik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ olup, Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü nün internet adresindeki Mevzuatlar bölümünden de ulaģılabilmektedir. Buna göre, Karayolu TaĢımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği nin Geçici 2 nci Maddesi kapsamında doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) SRC,ÜDY,ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler tarihinden itibaren aģağıda belirtilen merkezlere müracaatta bulunabilirler. MÜRACAAT MERKEZLERĠ 1. UlaĢtırma Bakanlığı-Gazi Üniversitesi KTF Mesleki Yeterlilik Ġnc. Değ. ve Gel. Merkezi BeĢevler/ANKARA 2. Ankara UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 3. Ġstanbul UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 4. Ġzmir UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 5. Antalya UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 6. Sivas UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 7. Erzurum UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 8. Trabzon UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 9. Samsun UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 10. Bolu UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 11. Bursa UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 12. Diyarbakır UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü 13. Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

8 AÇIKLAMA 1- Karayoluyla yük ve yolcu taģımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalıģan Ģoförlerin, Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur Bunlardan tarihinden önce üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, SRC belgesini eğitime ve sınava katılmaksızın doğrudan alma hakkına sahiptirler tarihinden önce üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayanlar eğitime ve Bakanlığımızca yapılacak/yaptırılacak sınavlara katılarak bu belgeyi almıģ olmak zorundadırlar. Eğitim vermek üzere bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü nün web sayfasında yayınlanmaktadır. Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadığı anlaģılan sürücüler ve iģletmeciler hakkında Karayolu TaĢıma Kanunu nun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. 2- Üst Düzey Yönetici ile Orta Düzey Yönetici Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi tarihine kadar aranmayacaktır.

9 SRC TÜRÜ MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALMAK ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR TARĠHĠNDEN ÖNCE ALINMIġ C, D, E SINIFI EHLĠYETĠN 1 - FOTOKOPĠSĠ 2 - NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPĠSĠ 3-2 ADET FOTOĞRAF 4 - KĠMLĠK ÜCRETĠNĠN YATIRILDIĞINI GÖSTERĠR DEKONT SRC 1, SRC 2,SRC 3, SRC 4 TÜRLERĠNDEN HANGĠSĠNĠ ĠSTEDĠĞĠNE DAĠR 5 - DĠLEKÇE C,D,E SINIFI SÜRÜCÜ BELGESĠNDEN HERHANGĠ BĠRĠSĠNE SAHĠP OLMAYANLAR ĠSE(B SINIFI EHLĠYETĠ OLANLAR), SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN ALINMIġ, ÇALIġTIĞI ĠġYERĠ, ÜNVANI VE SÜRELERĠNĠN BELĠRTĠLDĠĞĠ YAZI, VEYA TÜRÜ EN AZ T2 OLAN TĠCARĠ TAġIT KULLANMA BELGESĠNDEN EN AZ BĠRĠNĠ ĠBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR. SRC 1 (ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI) SRC 2 (ġehġrler ARASI YOLCU TAġIMACILIĞI) SRC 3 (ULUSLARARASI EġYA-YÜK TAġIMACILIĞI) SRC 4 (ġehġrler ARASI EġYA-YÜK TAġIMACILIĞI) TARĠHĠNDEN ÖNCE C VEYA D SINIFLI EHLĠYETE SAHĠP OLANLAR, SRC2,SRC 3, SRC 4 BELGESĠNDEN ĠSTEDĠĞĠNĠ TALEP EDEBĠLĠRLER TARĠHĠNDEN ÖNCE E SINIFLI EHLĠYETE SAHĠP OLANLAR, SRC 1, SRC 2, SRC3, SRC4 BELGELERĠNDEN ĠSTEDĠĞĠNĠ TALEP EDEBĠLĠRLER. * SRC 1 BELGESĠNĠ ALANLAR SRC 2 BELGESĠNĠ ALMIġ SAYILIRLAR * SRC 3 BELGESĠNĠ ALANLAR SRC 4 BELGESĠNĠ ALMIġ SAYILIRLAR YUKARIDAKĠ ġartlari HĠÇBĠR ġekġlde SAĞLAYAMAYAN KĠġĠLER SRC BELGESĠ ALABĠLMEK ĠÇĠN "EĞĠTĠM" ALMAK DURUMUNDADIR.

10 ODY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ODY1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı uluslararası yolcu taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, Ģef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır. 3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. 4 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğunuz Ģirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği, ODY2 (YURTĠÇĠ YOLCU TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ODY2 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı yurtiçi yolcu taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, Ģef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır. 3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. 4 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğunuz Ģirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

11 ODY3 (ULUSLARARASI EġYA TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ODY3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı uluslararası eģya taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, Ģef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır. 3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. 4 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğunuz Ģirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği, ODY4 (YURTĠÇĠ EġYA TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ODY4 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı yurtiçi eģya taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, Ģef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır. 3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. 4 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğunuz Ģirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

12 YUKARIDA AÇIKLANAN ODY (ORTA DÜZEY YÖNETĠCĠ) BELGESĠ SAHĠBĠ OLMA KRĠTERLERĠ DIġINDA AġAĞIDAKĠ VASIFLARA SAHĠP OLANLAR, TALEP ETTĠKLERĠ ODY TÜRÜ BELGEDEN YALNIZCA BĠRĠNĠ ALABĠLĠRLER. 1- k, UlaĢtırma Ekonomisi, TaĢımacılık, Karayolu Trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup, UlaĢtırma, Lojistik, UlaĢtırma Ekonomisi, TaĢımacılık, Karayolu Trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almıģ olanlar. 2- UlaĢtırma Bakanlığı Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü veya UlaĢtırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire BaĢkanı veya daha üst ünvanla görev yapmıģ olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taģra teģkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire BaĢkanı ve Emniyet Müdürü olarak görev yapmıģ olanlar. ÜDY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı uluslararası yolcu taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, Ģef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır. 3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. 4 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğunuz Ģirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

13 ÜDY2 (YURTĠÇĠ YOLCU TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ÜDY2 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı yurtiçi eģya taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu baģkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır. 3 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğu Ģirkete ait, baģvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 ġubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği, 4 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. ÜDY3 (ULUSLARARASI EġYA TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ÜDY3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı uluslararası eģya taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu baģkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır. 3 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğu Ģirkete ait, baģvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 ġubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği, 4 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.

14 ÜDY4 (YURTĠÇĠ EġYA TAġIMACILIĞI) 1 - BaĢvuru sahibinin ÜDY4 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe 2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalıģmakta olduğu veya daha önce çalıģtığı yurtiçi eģya taģımacılığı yapan firmalardan alacağı ve baģvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu baģkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür,genel koordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalıģma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalıģma sürelerinin toplamı 25 ġubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl olacaktır. 3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü. 4 - Halen çalıģtığı veya daha önce çalıģmıģ olduğu Ģirkete ait, baģvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 ġubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Amaç Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK YETERLĠLĠK BELGESĠ TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ. TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK YETERLĠLĠK BELGESĠ TEBLĠĞĠ 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK YETERLĠLĠK BELGESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 1 Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) KPDS NEDĠR?...2 PEKĠ NEDEN KPDS YE GĠRĠLMELĠ?...4 KPDS VEYA EġDEĞER YABANCI DĠL SINAVLARINA...9 KĠMLER GĠRMEK ZORUNDA...9 KPDS YABANCI DĠL

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 Amaç Madde 1- (DeğiĢik:RG-18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA BURSA ESKĠġEHĠR BĠLECĠK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM ĠLANI Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51..

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51.. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.08.00/ Konu : Kayıt dıģı istihdam ile mücadele GENELGE 2011/51.. BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKĠ UYGULAMALAR ĠLE SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı Makam Oluru

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baģarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleģmeye hak kazandığınız Üniversitemize hoģ geldiniz, sizleri kutluyorum. Üniversitemiz çağdaģ,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı