istanbul TiCARET ODASI BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975"

Transkript

1 istanbul TiCARET ODASI BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

2

3 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre tanzim olunan Bilançosu ile Gelir ve Gider Kat'i hesabını tetkik ve tasvibinize sunuyoruz. Müfredatı aşağıda gösterilen hesaplar hakkında gerekli izahat arzolunmuştur: - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: ( Odanın nakit mevcudu Kasa ve Bankalardaki mevduat olmak üzere iki kısımda gösterilmiştir. a) Kasada : günü kasa mevcudu b) Bankalarda : günü muhtelif bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatımız HİSSE SENETLERİ VE TAHViLLER: Hisse sen tleri ve tahvillerimizin rrtüfredatı aşağıda gösterilmiştir :

4 a) hisse Senetleri : Sınai Kalkınma Ban. A. Ş. Umumi Mağazalar T. A.Ş. T. C. Merkez Bankası A. Ş. Türkiye Halk Ban. A. Ş. Basım İstihlak Koop. (Nominal Kıymet) ~ ( ~) ( ~) ~ Basın İl..n Kurumu ~ ~ b) Tahviller: ~ ~ ~ '/~ 9 Faizli 1972 yılı 3. ve 4. tertip Kalkınma İstikrazi Tahvilleri % 9 Faizli Hürriyet istikrazı tahvili Tasarruf Bonosu BORÇLU HESAPLAR: Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğ i geregınce muhtelif borçlu hesaplar altında toplanan ve Bilançoda a, b kısımlarına ayrılarak gösterilen çeşitli hesaplar hakkında gereken izahat aşağıda arzolunmuştur: a) Teminat Mektupları : Oda Binası inşaatı müteahhidinden çevre tanzimi için alınan liralık, Odamız veznedar ve tahsildarlarından alınan ~ liralık, Şişli Kadınlar Çeşmesi ilk Okulu müteahhidinden alınan liralık ve Ellinci Yıl İlkokulu müteahhidinden alınan liralık teminat mektupları yekünunu göstermektedir ~ b) Diğer Borçlular : Bu hesabın müfredatı da aşağıdadır : 1 - Depozito : Telex ( ) ve Telefon ( ) depozitoları tutarı olarak P.T.T. Başmüdürlüğüne ödenen elektrik depozitoları tutarı olarak İ.E.T.T. Başmüdürlüğüne ödenen Oda yemekhanesi için alınan 19 adet aygaz tüpü depozito tutarı olarak Taşkın Ti- -4-

5 caret'e ödenen lira ile Sular İdaresine ödenen sayaç ve teminat depozitosu liranın yekunudur. 2 - N eşriyat : 1, Geçmiş yıllardan devrolunan2131 tabaka bristol karton bedelidir. 3 - Memurin Avansı: Memurların ihtiyaç maddelerini toplu olarak temin etmeleri gayesiyle verilen avansın tarihindeki bakiyesidir. 4 - Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Senet Hesabı : Türk Silahlı Kuvvetlerinin maddi yönden güçlendirilmesi amacıyla Odamızca açılan bağış kampanyasına teberruda bulunan üyelerimizden alınan ve tahsile verilen senetlerin tarihindeki bakiyesidir. 5 - Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Tasarruf Bonosu Hesabı : Türk Silahlı Kuvvetlerinin maddi yönden güçlendirilmesi amacıyla Odamızca açılan bağış kampanyasına teberruda bulunan üyelerimizden alınan tasarruf bonolarının tarihindeki bakiyesidir. 6-Muhtelif: Bu hesap, üyelerimize verilmek üzere alınan Belediye Sıhhat cüzdanı, TIR karneleri, Tedavül Belgesi, İthalatçı Belgesi, Yatırım Formülederi bedellerini ve seyahat avansları ile Mahsubu 1975 yılında yapılmak üzere Donanma vakfına verilen lira teberru tutarını ihtiva etmektedir. SABİT KlYMETLER : a) Arsa Tisabo Yapı Kooperatifinden ll tarihli Oda Meclisi kararına istinaden satın alınan Erenköy'deki 3 parsel arsanın bedelleri tutarıdır. b) Demirbaşlar : 1.- Demirbaşlar mübayaa edildiği sene içinde -5-

6 masraf kaydedildiği ve amortismana tabi tutulmadığı cihetle bilançoda ( 1.-) lira izbedeli ile ifade edilmişlerdir. «Demirbaşlar lira üzerinden sigortalıdır.» c) Oda Binası : 1.- 0da binası inşaatı nihayete ermiş kat'i kabulü ya pılmıştır. Muhasebe sistemimizde Demirbaşlar ve Sabit Kıymetler 1. - lira iz bedeli ile gösterildiğinden Oda binası inşaat masrafları hesabı tasfiye edilmiş ve Bina 1.- lira iz bedeli ile Sabit Kıymetler hesabına nakledilmiştir. «Oda Binası lira üzerinden sigortalıdır.» ODA PERSONELi SOSYAL MESKEN KREDİSİ BORÇLULARI : Evi olmayan Oda personeline Mesken temini için tarih ve 12 sayılı Oda Meclisi kararı ile tesis edilen fondan yapılan ödemelerin tarihindeki bakiyesidir KAYDiYE VE AİDAT TAHAKKUKUNDAN BORÇLULAR: Kaydiye, yıllık aidat, munzam aidat ve parazammı olarak 1973 yılından devreden lira ile 1974 yılında tahakkuk ettirilen cem'an lira Oda alacağından tahsil edilemeyen ve 1975 senesine devreden bakiyeyi göstermektedir. Terki ticaret, vefat, vs. sebeplerle faaliyetini tatil ettiği halde kaydı açık bulunan ve namlarına aidat tahakkuk ettirilen firmalara yapılan fuzuli tahakkukların terkini için çalışılmakta, zaman aşımına uğrayan alacakların da 5590 sayılı kanunun 89. maddesi gereğince terkinleri yapılmaktadır. - PASiF HESAPLAR - İHTİYATLAR: Her yılın gelir fazlası ve diğer tasarruflarından teraküm eden mebaliğin tarihindeki bakiyesini göstermektedir. -6-

7 EGİTİM FONU: Oda Meclisinin tarihli kararı gereğince Odamızca Yeni Leventte yaptırılan 3. İlkokulun inşaat ve tefriş masrafları ile Kuştepe, Kasımpaşa ve Atatürk Kız Lisesinin Fizik ve Kimya laboratuvarlarının luzumlu aletlerinin temini için ayrılan fonun 1975 yılına devreden bakiyesidir. A İ D A T L A R (Birlik Aidatı) sayılı Odalar Kanununun 6233 sayılı kanunla muaddel 28. maddesi gereğince 1974 yılı varidatımızın % 10 unu teşkil eden birlik hissesi lira ile 1974 yılı aidatımızın ikinci nısfı liranın yekunudur. ALACAKLI HESAPLAR : Alacaklı hesaplar iki kısma ayrılmak suretiyle izah edilmiştir. a) Teminattan Alacaklılar Borçlu hesaplarda izah edilen teminatların karşılığıdır. b) Diğer Alacaklılar Bu hesabın müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 1- Bilirkişi daca Bilirkişi olarak seçilenlerin henüz almadıkları istihkakları tutarını göstermektedir. 2- Bilirkişi Yar. Mes. Ücretleri Bilirkişi yardımcısı olarak vazifelendirilenler adına mesai ücreti karşılığı olarak ilgil il erden tahsil edilip henüz hak sahiplerine ödenmiyen bakiyedir. 3- Gümrük Eksper Ücretleri Mükelleflerle Gümrük İdaresi arasında vukubulan ihtilafların halli için seçilen hakem- Iere ödenmek üzere mükellefler tarafından Odamıza yatırılan emanet paralardır. 4- Kapasite Tayin Ücretleri damızda kayıtlı küçük sanayicilerin kapasitelerinin tespiti için eksper ücreti olarak ya emanet paralardır. tırdıkları -7-

8 5- Tahsisat senesinde tahakkuk eden ve mezkur yıl masrafıarına geçirilerek 1975 senesinde ödenecek muhtelif sarfiyatın tutarıdır. 6-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi narnma tahsil edilen ilan bedelleri yekunudur. 7- Fuarlar Fonu Odamız, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının bütçelerinden tefrik ettikleri meblağlardan fuarlar için yapılan masrafların tenzilinden sonra tarihindeki bakiyeyi göstermektedir V e r g i Aralık 1974 ayında yapılan ödemelerden tevkif edilen ve Ocak 1975 ayında bağlı bulunduğumuz vergi dairesine yatırılmış olan gelir vergileri tutarıdır. 9- Mali Denge Vergisi Aralık 1974 ayında yapılan ödemelerden tarih ve 1598 sayılı Mali Denge Vergisi kanununa göre yapılan tevkifattır. Ocak 1975 ayında vergi dairesine yatırılmıştır. 10- İ thal Müsaadeleri (Doğu Almanya) Odalar Birliği Hissesi Tevziatı Birlik müsaadesine tabi tutulan tahsis belgeleri üzerinden tahsil edilen % 1 Odalar Birliği hisseleridir. ll-bölge Çalışmaları Marmara ve Trakya Odaları ve Borsaları Bölge çalışmaları için Bölge Riyaseti emrine tahsis edilen mebaliğin yekunu olup bazı masrafları karşılayabilmek için 1975 yılına devredilm ektedir Sigorta ve Emeklilik Sandığı Aidatı tarihinde kurulan Odalar, Borsalar ve Birlik personeli sigorta ve emeklilik tesis senedi hükümleri gereğince Aralık 1974 ayında yapılan ödemelerden tevkif edilen % 9 üyelik aidatıarı tutarını ifade etmektedir. -8-

9 13- Tevzi Harçları Odalar Birliği Hissesi Tevziatı Birlik müsaadesine tabi tutulan tahsis belgeleri üzerinden tahsil edilen % 1 Odalar Birliği hisseleridir. 14- Sanayici Kotası Sanayicilerin ihtiyaçlarını temin için tesis edilen kotadan istifade eden üyelerimizden peşin alınan harçlar tutarıdır. (Taleplerin tahsise bağlanınasından sonra gerekli mahsup muameleleri yapılacaktır.) 15-Sigorta ve Emeklilik Sandığı Sıhhı Yardım Fonu Sandığa ödenen sigorta primlerinden tevkif edilen % 20 sıhhi yardım fonundan sene içinde yapılan harcamalardan sonra 1975 yılıncı devreden bakiyedir. 16- Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fevkalade Aidat Farkı Yardım Fonu Silahlı kuvvetlerimizin maddi yönden güçlendirmesi amacıyla fevkalade dereceye kayıtlı üyelerimizin yapmış bulundukları teberruların tarihindeki bakiyesidir. 17- Deniz ve Hava Kuvvetlerini Vakfı Yardım Fonu Güçlendirme Silahlı kuvvetlerimizin maddi yönden güçlendirilmesi için Odamız meslek komiteleri tarafından üyelerimizden toplanan teberrulardan yapılan ödemelerden sonra tarihindeki bakiyedir. 18-Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Senet Hesabı Silahlı kuvvetlerimizin maddi yönden desteklenmesi amacıyla Odamız Meslek Komiteleri tarafından üyelerimizden toplanan senetlerden tahsil edilen miktarlardan yapılan ödemelerden sonraki tarihi bakiyesidir. 19- Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hisse Senedi ve Tasarruf Bonosu Hes Silahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi amacıyla üyelerimizden toplanan hisse senedi ve tasarruf bonosu yekunundan 1974 yılında ya- -9-

10 pılan ödemelerden sonra tarihindeki bakiyedir. 20- Muhtelif istihkak sahiplerine ödenmek üzere muvakkat hesapta tutulan muhtelif emanet paraların yekunudur. ODA PERSONELi SOSYAL MESKEN FONU : Evi olmayan Oda personel ine mesken temini ıçın tarih ve 12 sayılı Oda Meclisi kararı ile kabul edilen «Ticaret Odası Personeli Sosyal Mesken Yardımı Yönetmeliği>> hükümlerine istinaden tesis edilen fondur. KAYDiYE VE AİDAT TAHAI{KUKU : Bu hesap aktifdeki <<Kaydiye ve Aidat Tahakkukundan Borçlular>> hesabının karşılığıdır

11 GELİR VE GİDER HE~APLARININ BÜTCE İLE MUKAYESESİ ~ 1974 Yılı Bütçesi ile tahmin olunan Gelir ve Giderlerle sene içinde tahsil ve tediye olunan Gelir ve Giderlerin durumu aşağıda arz ve izah olunmuştur. GELİRLER Kay. Ücretleri ve Yıl. Aidat Munzam Aidat Harçlar Misil Zamları ve Para Cezaları Yayın Gelirleri Türlü Gelirler Tahsil Edilecek Alacaklar Gelir fazlasından karşılanmak üzere yapılan ek tahsisat 1974 Yılı Bütçe Tahminleri 1974 Yılı Tahsilatı Yukarıda arz edilen hesaba nazaran 1974 yılı gelirleri, Bütçe tahmini bulunan liraya mukabil lira fazlası ile lira olarak tahsil edilmiş bulunmaktadır. Yapılan tahsilatın tutarı fasıllar itibariyle aşağıda arzedilmiştir. Kayıt Ücretleri ve Yıllık aidattan Munzam Aidattan Harçlardan Misil Zamları ve Para Cezalarından Yayın Gelirlerinden Türlü Gelirlerden Tahsil Edilecek Alacaklardan Gelir fazlasından karşılanmak üzere yapılan ek tahsisat Fazla tahsil edilen ı ı Noksan tahsil edilen ll ı ~

12 GİDERLER 1974 Yılı Bütçe 1974 Yılı Tahminleri Sarfiyatı Memur ve Hizmetliler Ücr. ı ı Huzur Hakları 6ı İdare Masrafları ı ı Sergiler ve Fuarlar Sabit Kıymetler ı Etüd, Araştırma ve Yayin Mas ı Eğitim Masrafları ı.oı Sosyal Yardımlar ı Fevkalade Masraflar ı ı Aidatlar ı5 ihtiyat Akçesi ı ı974 yılında yapılan masrafların yekunu yukarıda müfredatı ile arzedildiği gibi liraya baliğ olmuştur. Bu durumda bütçe tahminleri yekunu liralık bir tasarruf mevcuttur liraya nazaran Yapılan tasarrufların tutarı fasıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Tasarruf Memur ve Hizmetliler Ücretlerinden Huzur Haklarından İdare Masraflarından Sergiler ve Fuarlardan Sabit Kıymetlerden Etüd, Araştırma ve Yayın Masraflarından Eğitim Masraflarından Sosyal Yardımlardan Fevkalade Masraflardan Aidatıardan ihtiyat Akçesinden ı5 2ı ıo ı40.ı ı ı ı9o NETiCE HESABI - ı974 yılı Gelir fazlası l.ıO lira ile masraf tasarrufu lira yekılnu olarak netice hesabına lira intikal ettirilmiştir. Oda Meclisi kararlarına istinaden netice hesabından her hangi bir - ı2-

13 1974 yılı Gelir ve Gider tahminlerini Tahsili'ıt ve Tediyatını gösterir Gelir ve Gider Kat'i hesap cetveli ilişik olarak takdim edilmiştir. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı ödeme yapılmadığından liranın tamamı ihtiyat hesabına devredilmiştir. -13-

14 A K T i F NAKiTLER: a) Kasada günü kasa mevcudu b) Bankalarda günü muhtelif bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatımız HİSSE SENETLERİ VE TAHViLLER: a) Hisse Senetleri b) Tahviller BORÇLU HESAPLAR: İSTANBUL TİCARET ODASI BiLANÇOSU P A S İ F : a) Teminat Mektupları b) Diğer Borçlular SABİT KlYMETLER : a) Arsa b) Demirbaşlar (*) 1.- c) Oda binası (**) 1.- 0DA PERSONELi SOSYAL MESKEN RREDİSİ BORÇLULARI: KAYDiYE VE AİDAT TAHAK KUKUNDAN BORÇLULAR : UbZ.U ihtiyatlar: EGİTİM FONU: A İ D A T L A R (Birlik Aidatı) : ALACAKLI HESAPLAR: a) Teminattan alacaklılar b) Diğer Alacaklılar ODA PERSONELi SOSYAL MESKEN FONU : KAYDiYE VE AİDAT TAHAKKUKU: Y e k u n Y e k u n (*) Demirbaşlar liraya sigortalıdır. (**) Oda binası liraya sigortalıdır.

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 5 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 6-8 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 11-12 TEŞKİLAT ŞEMASI 15 2014 YILI KADROLARI 17-21 HARCIRAH BAREMİ 22 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı