BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER"

Transkript

1 BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER KURULU Madde 1 SĐMKO TĐCARET ve SANAYĐ A.. TÜRK SIEMENS KABLO VE ELEKTRĐK SANAYĐĐ A.. Yukarıda adı geçen irketler Türk Ticaret Kanunu 468. Türk Kanunu Medenisinin 903 sayılı kanunla deği tirilen hükümlerine göre bu resmi senette yazılı maksatlarla, tüzel ki iliği haiz bir VAKIF kurmu lardır. VAKIF ,- TL lik bir sermaye ile kurulacaktır. Kurucu irketler VAKF ın kurulu sermayesine a ağıdaki ekilde i tirak edeceklerdir. SĐMKO Ticaret ve Sanayi A. TL ,- TÜRK SIEMENS Kablo ve Elektrik Sanayii A.. TL , ,- Ayrıca SIEMENS AG Berlin/München TL ,- lik bir meblağı hibe edecektir. Koç ve Siemens firmalarının Türkiye de mü tereken kurdukları ve ilerde kuracakları irketler veya Siemens Firmalarının doğrudan doğruya veya i tirak suretiyle Türkiye de kurdukları irketleri ile Siemens Firmalarının Türkiye deki mümessillikleri bu resmi senette yazılı hususları kabul artı ile, Temsilciler Kurulu kararından sonra VAKF a i tirak edebilirler. Đ tirak Müracaatı Yönetim Kurulu na yapılır. (Medeni kanunun 903 sayılı kanunla deği tirilen 79. Mad. hükmü mahfuzdur.) VAKF a ilerde girecek irketlerin sermayeye i tirak payları, getirecekleri üye sayısı nazarı itibare alınarak, Temsilciler Kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu nca Vakıf üyeliğine alınmasına uygun görülen irketlerin üyeliği için, Adi veya Fevkalâde Temsilciler Kurulu nun toplanıp irketin üyeliğini onaylayana kadar, vakıf üyesi olmak isteyen irket mensupları geçici üye olarak Yönetim Kurulu nca kabul edilebilinir. Teklifin Temsilciler Kurulu nca onaylanmaması halinde irket ve Üyenin Vakf a ödediği primler Merkez Bankası ticari reeskont faizi üzerinden, basit faizlendirilerek geri ödenir. Kurucu veya üye irket bu maddedeki vakfa üyelik ilkesine aykırı olarak, Siemens AG hisselerini veya Koç hisselerini 3.cü ahıs veya irketlere devrederse, bu irket vakıf üyeliğini kaybeder. Đlk Yönetim Kurulu toplantısında, durum tesbit edilerek bu irketin Vakıf la ili kisi kesilir. Bu irketin vakıf üyesi mensuplarının kazanılmı hakları (Risk Teminatı hariç) saklıdır. Kurucu veya üye irketlerin hisselerine sahip yeni kurulan irketler Vakf a üye olmak istediğinde bu irketlerde bu maddede yazılı ortaklık ilkeleri aranır. Vakıf üyesi irketin feshi, devri veya faaliyetinin durdurulması gibi hallerde, irketin Vakıf üyesi olan mensuplarının, ba ka bir vakıf üyesi irkette çalı maması halinde de vakıf üyeliği üyeye ait emeklilik kesenek ve i tirak payının üyece vakfa ödenmesi halinde devam eder. Bu üyelere, risk teminatı hariç vakıf statüsünde yazılı diğer maddeler aynen uygulanır. VAKF a ilerde girecek irketlerin sermayeye i tirak payları, getirecekleri üye sayısı nazarı itibare alınarak, Temsilciler Kurulu nca tesbit edilir.

2 ÜNVAN Madde 2 VAKF ın ünvanı SIEMENS SANAYĐ ve TĐCARET A.. EMEKLĐ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI dır. Bu resmi senette ifadeyi kısaltmak bakımından a ağıdaki terimler kullanılmı tır. VAKIF ĐRKETLER ÜYE KESENEK Đ TĐRAK PAYI : Bu resmi senetle kurulan VAKIF tır. : VAKF a i tirak eden irketlerdir. : irketlerin VAKF a giren hizmetli ve i çileridir. : Üyelerce VAKF a ödenecek meblağdır. : irketlerce VAKF a ödenecek meblağdır. MERKEZ Madde 3 VAKF ın merkezi Đstanbul dadır. GAYE Madde 4 VAKF ın gayesi, üyelerine ve Madde 26 ve 44 te belirtilen aile fertlerine bu resmi Senetteki kayıtlar altında a ağıdaki faydaları sağlamaktır. A. Ödenecek belirli tazminat (risk teminatı) : a. Maluliyet halinde kendilerine, b. Ölümleri halinde aile fertlerine, B. Aylık Emekli Maa ı bağlamak, C. Mesken sahibi yapmayı sağlamak maksadıyla üyelerine finansman yardımında bulunmaktadır. D. Üyelerin e ve çocukları dahil olmak üzere hastalık ve tedavilerini kapsamak üzere, Vakfa ek bir mali külfet getirmemek kaydiyle, Grup Sağlık Sigortası yaptırmak. E. Masrafları irketlerce kar ılanmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak. ÜYELER Madde 5 irketlerin sürekli kadrolarında, çalı an bilimum hizmetler taleplerini kurucu irketler için VAKF ın tescilinin ilanından, sonradan katılanlar için katılı tarihinden, itibaren bir ay zarfında yazılı olarak çalı tıkları irket kanalıyla VAKF a bildirmek ve a ağıdaki artları haiz olmak kaydıyla VAKF a üye olabilirler. VAKF ın tescili tarihinden sonra gerekli vasıfları haiz olarak irketlere ve VAKF a yeniden giren bütün hizmetliler VAKF a üye olurlar. Belirli bir tecrübe devresinden sonra daimi kadroya girmek üzere alınmı olanların üye kayıtları bu devrenin sonundan ba lar.

3 Üyelerde aranılan nitelikler unlardır. A. 18 ya ını bitirmi ve kadınsa 35, erkekse 40 ya ını doldurmamı olmak. Ancak irketlerin teklifi ve Yönetim Kurulunun kabulü halinde kadınsa 40, erkekse 45 ya ına kadar olanların üyeliği kabul edilebilir. B. Vakıf üyeliğini kaybetmi irketlerde çalı anlar yeni üyelik için müracaat yapamazlar. Eski vakıf üyelerinin hakları risk teminatı hariç saklıdır. C. Üyelerin giri lerinde irketlerde sürekli çalı abileceklerine dair irketlerce tayin edilecek doktor veya sağlık te ekküllerinden alınmı bir raporun bulunması. Bu raporun aslı veya bir kopyasının irketlerce VAKF a giri beyannamesi ile birlikte gönderilmesi gerekir. D. Üyelik niteliğinde sözü geçen hizmetli deyiminin VAKIF yönünden anlamı unlardır. Hizmetli a. irketlerin ve VAKF ın sürekli kadrolarında en yüksek kademeden en alt kademeye kadar aylık ücretle çalı anlar. b. Ücretleri kar veya satı üzerinden hesaplananlar. c. Yönetim Kurulu ve irketlerin Đdare Meclisi Reis ve azaları ile murakıpları, ancak bunların irketler nezdinde ayrıca hizmetli olmaları arttır. d. Aylık ücretli teknisyen, ustaba ı ve ustalar. e. irketlerin i yerlerinin sürekli kadrolarında yılın her mevsiminde gündelik ve i esasına göre ücret alanlar. ÜYELĐKTEN AYRILMA Madde 6 Çalı tığı irketlerden her ne sebeble olursa olsun ayrılmak, VAKIF üyeliğinden de ayrılmayı sonuçlandırır. Ancak; bir Vakıf Üyesi nin, A) Vakıf Üyesi irket ana Ortakları ndan birinin yurt içinde veya yurt dı ında bulunan henüz Vakıf üyesi olmamı hissedarı olduğu irket kadrolarına tayin edilmesi sebebiyle hizmet akdi kesintiye uğrarsa, Üye ye, çalı tığı irketin teklifi ve Vakıf Yönetim Kurulu nun onayı ile yalnız resmi senedin 41 nci Maddesi nde belirtilen emeklilik statüsünden istifade hakkı tanınabilinir. Bu hakkın kullanılması Üye nin, Emeklilik Kesenek ve Đ tirak Payları nın Vakıf ça tesbit edilen tavan matrahı üzerinden her ay muntazam bir ekilde ödenmesi ve tayin edildiği irketle olan hizmet akdinin devam etmesi halinde mümkün olur. Emeklilik haklarını devam ettiren ve risk teminatı dü en üyenin herhangi bir sebeble irketlerden veya Vakıf üyeliğinden ayrılması halinde hakkında Vakıf Resmi Senedinin 47.ci Maddesi ne göre i lem yapılır. irketler arasında görev deği tirenlerin üyeliği aynen devam eder. Kesenek veya Kesenek ve i tirak payı iadesi suretiyle ayrılanların, irketlere yeniden girmeleri halinde, evvelce aldıkları meblağı, cari banka faizi göz önünde tutularak Yönetim Kurulu nca tesbit olunacak, senelik faizi ile VAKF a ödemeleri artıyla evvelki fiili hizmet süreleri dikkate alınır. Ancak, risk teminatı yönünden yeni üye hükmüne tabi tutulur. VAKF ın kurulu undan

4 önceki yılların kabulü ve nispeti, Yönetim Kurulu nun kararı ve takdiri ile mümkündür. Emeklilikten sonra tekrar hizmete alınanlar için üyelik mevzuu bahis olamaz. Askerlik hizmetine gidenlerin askerlik süresince yardım görseler dahi VAKIF la ilgileri kesilir. Ancak, askerlik görevini bitirdikten sonra 2 ay içinde irketlere girenler için, keseneklerini VAKIF tan almamı olmak kaydıyla, askerlikten evvelki hizmetleri fiili hizmet sürelerine dahil edilir ve üyelik hakkı devam eder. Çalı ılan irketlerden ayrılmak artı aranmaksızın istifa suretiyle de VAKIF üyeliğinden ayrılınabilir. Ancak, bu takdirde üyenin ödediği emeklilik aidatı, risk teminatı ile irketlerin üye için ödediği i tirak paylarının iadesini talep hakkı dü er. Ayrılan üyenin çalı tığı irketlerdeki hizmeti devam ederken VAKIF üyeliğini yeniden talep etmesi bir defaya inhisar etmek ve istifadan sonra bir seneyi geçirmemek artı ile üye irketlerin teklifi ve VAKIF Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.bu takdirde üyenin eski hizmetleri, istifa ettikten sonraki emekli ve risk teminatı keseneği yapılmayan süre hariç, ihya edilir ve bu fiili hizmetler Madde 26 ya da uygulanır. ĐRKETLERĐN AYRILMASI Madde 7 irketler, hizmetlileri üye bulunduğu müddetçe, VAKIF tan ayrılamaz ve i tirak paylarını ve diğer yükümlülüklerini ödemekten kaçınamazlar. irketlerin tasfiyeleri halinde, varsa, halefleri VAKF a katılamazlarsa veya üyeler VAKF a dahil bir irkete girmezlerse, üyelerin kesenek ve i tirak payı iadesi 47.Madde hükümlerine göre yapılır ve VAKIF la ilgileri kesilir. BÖLÜM II ORGANLAR A- TEMSĐLCĐLER KURULU ÜYELER VE TOPLANTILAR Madde 8 VAKF ın umumi heyeti niteliğinde olan temsilciler kurulu âdi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi toplantılar 2 senede bir Mayıs/Haziran aylarında yapılır. Fevkalâde toplantılar, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı veya irketler Đdare Meclislerinin talebi üzerine her zaman yapılabilir. SEÇĐM MERKEZLERĐ Madde 9 Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulunun Toplantı gününü, yerini ve gündemini tesbit Ederek en az 45 gün evvel irketlere bildirir. Fevkalade toplantılarda 15 gün önce üye irketlere ve delegelere bildirimyapılması yeterlidir. irketler, Yönetim Kurulu nun adi toplantı tebliğini aldıktan 2 hafta içinde üyeleriyle bir toplantı yapar. Her irket, Merkez, ube ve Đ letme Yerleri ile bir seçim merkezi te kil eder, 50 den fazla üyesi olan ve irket Merkezinden ayrı ehirde bulunan ube ve Đ letmeler ayrı, ayrı birer seçim

5 merkezi sayılır. Seçim Merkezleri dı ında olan üyeler oylarını mektupla en geç seçim gününe kadar irketlerin personel servislerine bildirir. Bu servisler oyları kapalı olarak seçimden önce Divan Ba kanlıklarına teslim etmekle mükelleftirler. Bu toplantıların muteber olması için o merkezdeki üyelerin yarıdan fazlasının i tiraki gereklidir. Bu nisap temin edilemezse, Toplantı ancak 3 gün için ertelenir ve durum Seçim Merkezi Đ yerlerinde üyelere duyurulur. Đkinci Toplantı nisaba bakılmaksızın i tirak edenlerle yapılır. Seçim Merkezlerindeki Toplatılarla, üyeleri toplantıya çağıran idarecisi veya tevkil edeceği ahıs ba kanlık eder. Oy toplamakla görevli iki üye ve iki kâtip seçilir. Toplantı sonuçları ba kanlık divanınca bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı tutanağına i tirak eden üyelerin ad ve imzalarını havi bir cetvel eklenir. Bu belgelerin birer nüshası VAKF a gönderilir ve bir nüshası da Seçim Merkezlerinde saklanır. ALINACAK KARARLAR Madde 10 Seçim merkezlerindeki Toplantılarda: a. Temsilciler Kuruluna i tirak edecek Delegeler ve Yedekleri seçilir. b. Temsilciler Kurulu gündeminde yazılı konular görü ülür ve dilekler belirtilir. Kararlar, i tirak edenlerin çoğunluğu ile alınır. DELEGELER Madde 11 Seçim Merkezlerinde kayıtlı her 100 üye için üyeler arasından bir delege seçilir. (Bunlara Seçimli Delege denir.) 50 ve daha fazlası için bir Delege ilave olunur. 50 den daha az olanlar için Delege seçilmez. Aynı adette yedekleri de seçilir. irketler Müdüriyetince de aynı adette Delege tayin olunur. (Bunlara Tayinli Delege denir.) Bunların VAKF a üye olmaları art değildir. irket Müdürleri Temsilciler Kurulunun Tabii Delegeleridir (Bunlara Devamlı Delege denir.) Seçim devresi içinde yapılacak fevkalâde toplantılara, evvelki adi toplantıda bulunan Delegeler i tirak ederler. Bunlardan mevcut olmayanlar yerine yedekleri, almı oldukları oy sırasına göre katılır. VAKIF Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu Toplantısından evvel seçim merkezlerinden gelen belgeleri inceleyerek varsa eksiklikleri tamamlatır ve Temsilciler Kurulu delegelerinin isim cetvelini hazırlar. Temsilciler Kuruluna katılacak Delegeler, seyahat ve toplantı günleri için, ücretli izinli sayılırlar ve Đstanbul dan gayri yerlerden gelenlerin yollukları irketlerce ödenir. TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU Madde 12 Temsilciler Kurulu Toplantılarının yapılabilmesi için, Temsilciler Kurulu Seçimli, Tayinli ve Devamlı Delegelerin ¾ ünden fazlasının katılması gerekir. Çoğunluğun sağlanmaması halinde Toplantı ertelenir. Kararlar çoğunlukla alınır.

6 Ancak, Vakıf Resmi Senedinin tadiline dair kararlar tayinli ve devamlı delegeler toplamının en az 2/3 sinin toplantıya katılmaları ve karar lehinde oy kullanmaları zaruridir. TOPLANTI Madde 13 Temsilciler Kurulu bildirilen yer, gün ve saatte toplanır. Tabii Delegeler arasından bir Ba kan ve diğer Delegeler arasında da bir Ba kan Vekili, 2 oy Toplayıcı Delege ve 2 de Katip seçilir. Ba kanlık Divanı seçim Merkezlerinden gönderilen Toplantı belgeleri ile Yönetim Kurulu raporu ve i tirak edenlerin isim cetvellerini inceledikten sonra gündemdeki konuların müzakeresine geçilir. Toplantı tutanakla tesbit olunur ve Ba kanlık Divanınca imzalanır. Bu belgeler ilgili irket ve yetkili mercilere gönderilir. TEMSĐLCĐLER KURULUNUN GÖREV VE YETKĐLERĐ Madde 14 VAKIF resmi senedi hükümlerinin yerine getirilmesini gözetmek ve VAKIF üyelerinin haklarını korumak Temsilciler Kurulunun ba lıca görevidir. Kurul bu maksatla: a. Yönetim Kurulu ve denetim raporlarını, bilanço ve hesap vaziyetlerini inceleyip karara bağlar. b. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ibrası veya sorumluluğu hakkında karar alır. c. Yönetim Kurulu ve Denetçileri seçer ve ücretlerini tespit eder. d. Yönetim Kurulunca sunulan 2 yıllık VAKIF bütçesini inceler ve onaylar. e. VAKIF resmi senedinde yapılacak deği iklikler ile i tirak paylarının ve tazminatlarının artırılması veya dü ürülmesi hakkında kararlar alır. TEMSĐLCĐLER KURULUNUN KARAR YETKĐSĐ OLMAYAN HUSUSLAR Madde 15 Temsilciler Kurulu a ağıdaki hususlarda re sen karar alamaz. a. VAKF ın mali durumunun müsait olduğuna dair aktüel raporuna müstenit Yönetim Kurulu teklifi olmadıkça, üyelere sağlanan menfaatlerin artırılması veya geni letilmesi, b. Yönetim Kurulu tarafından teklif yapılmadıkça, üyelere ait vecibelerin kaldırılması veya hafifletilmesi, c. VAKF ın feshi takdirinde bu resmi senedin fesih hükümleri haricinde üyelere fayda temini.

7 B- YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM KURULU VE SEÇĐMĐ Madde 16 VAKF ın bütün i lemleri 7 azalık bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Azalardan üçü Seçimli Delegeler, üçü Devamlı Delegeler ve biri de Tayinli Delegeler arasından Temsilciler Kurulunca seçilir. Ayrıca aynı esaslar dahilinde yedi yedek aza seçilir. Seçimlerde namzetlerin e it rey almaları halinde, e it rey almı olanlar arasında yeniden seçim yapılır. MÜDDET Madde 17 Yönetim Kurulu azalarının görev süresi Temsilciler Kurulunun gelecek adi Toplantısına kadar devam eder. Azaların yeniden seçilmesi mümkündür. BA KAN Madde 18 Yönetim Kurulu, irketlerin Tabii Delegeleri arasından bir Ba kan ve Üyeler arasından bir Ba kan Vekili seçer. GÖREV VE YETKĐLERĐ Madde 19 Yönetim Kurulu, Temsilciler Kuruluna bırakılan hususlar dı ındaki bütün VAKIF i leri hakkında karar almağa yetkilidir. Ba lıca görevleri unlardır. a. VAKF ın paraları, menkul ve gayrimenkul malları ve gelirlerini idare eder ve gerekli harcamaları yapar. b. Ödenmesi gereken tazminat, emekli ve aile aylıklarını onaylar ve ödetir. c. VAKF a katılmak isteyen irketlerin isteklerini kabul veya reddeder. Redde kar ı Temsilciler Kurulu na itiraz edilebilir. Temsilciler Kurulunun bu husustaki kararları kesindir. Vakfa katılmak isteyen irketin isteklerini, Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu na teklif etmeyi uygun bulduğu takdirde, teklifin Adi veya Fevkalade Temsilciler Kurulunda görü ülmesine kadar, irketi, geçici üye olarak kabul edebilir. d. VAKF ın sahip olacağı menkul ve gayrimenkuller hakkında karar alır, ipotek vaz ve fekeder. e. Üyelerin mesken finansman yardımının tatbik eklini tesbit eder. f. VAKF ın her yıl için ayrı ayrı tanzim edilecek bilanço ve hesap vaziyetleri ile iki yıla ait çalı ma raporunu, üyelerinin bilgisine sunmak üzere irketlere ve Temsilciler Kuruluna gönderir.

8 g. Temsilciler Kurulunun adi ve fevkalade Toplantılarını ve gündemini tesbit eder, gerekli çağrıları yapar ve seçim merkezlerine dü en görevlerin yapılmasını sağlar. h. VAKF ın resmi ve gayri resmi bilcümle üçüncü ahıs ve mercilere kar ı temsile mezun ve VAKIF namına imzaya yetkili kılınanları ve yetki derecelerini usulüne göre tayin, tescil ve ilan eder. i. VAKF a ait yönetmelikleri hazırlar. j. Yönetim Kurulu, üyelerin irketlerde geçen hizmet yıllarının tanınması hususunda karar alır. k. Yönetim Kurulu Resmi Senedin muhtemel tadili hakkında teklifi hazırlar. l. Bu Resmi Senetle kendisine verilen diğer görevleri yapar. m. Görev ve yetkilerinin bir kısmını tayin edeceği bir müdüre veya aralarında seçeceği bir üyeye kendi sorumluluğu altında ve tesbit edeceği haller dahilinde bırakabilir. n. Günün artlarına göre keseneğe ve i tirak payına esas olan miktarı, emekli dul ve yetim aylıklarını tesbit eder. o. Üyelerin e ve çocukları da dahil olmak üzere Vakıf a ek bir mali külfet getirmemek kaydiyle, Grup Sağlık Sigortası yaptırmak, irketlerin ve üyelerin vecibeleri ile sigorta artlarını belirlemek ve bu konularda kararlar alır. p. Kiraya vermek ve/veya i letmek üzere tesisler, irketler veya iktisadi i letmeler kurmaya, tesisler, iktisadi i letmelere veya irketlere ortak olmaya, bu tesislerin, i letmelerin veya irketlerin tasfiyesine, ortak oldukları tesisler, iktisadi i letmeler veya irketlerden ayrılmaya karar verir. MENKUL VE GAYRĐMENKUL ALIM SATIMI Madde 20 Cari masraflar, muhtemel tazminat ve aylık tediyeler kar ılandıktan ve icabında mesken için mali yardım da nazarı dikkate alındıktan sonra VAKF ın arta kalan geliri ile, Yönetim Kurulu Kararı alınarak irat getiren gayrimenkulleri alıp satar, kiraya verir, her türlü gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve bunları fek edebilir. Kendi gayrimenkulleri üzerinde de ba kaları lehine Vakıflar Genel Müdürlüğü nden izin almak suretiyle ipotek tesis ve fek edebilir. Kiraya vermek ve/veya i letmek üzere iktisadi i letmeler, tesisler, irketler kurar veya kurdurur. Veya iktisadi i letmelere, tesislere, irketlere ortak olur. Rantabl görülen hisse senetleri, tahviller veya her zaman paraya çevrilmesi mümkün Hazine tahvilleri satın almak ve bunları satmak suretiyle vs. ekilde i letir. VAKIF, sınai krediler için cari faiz tutarını göz önünde tutarak belli bir mali tazminat mukabilinde, irketlere de para verebilir. TOPLANTILAR Madde 21 Yönetim Kurulu, en az dört ayda bir toplanır. Toplantı gündemi Ba kanlıkça azalara önceden bildirilir. Toplantının muteber olması için aza çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır. Kararlar, mevcudun çoğunluğu ile alınır. 20. Madde ile ilgili kararlar için en az dört üyenin olumlu oyu gereklidir. Oyların e it olması halinde konu ertesi Toplantıya bırakılır. Kararlar üyelerce imzalanır ve noterlikçe tasdikli karar defterine yapı tırılır ve yazılır. Toplantıya i tirak etmeyenüyeler oylarını yazılı ekilde verebilirler.

9 SORUMLULUK Madde 22 Yönetim Kurulu azalarının VAKIF i lerindeki sorumlulukları Anonim irketler Đdare Meclisleri azalarının sorumlulukları hakkındaki kanuni hükümlere bağlıdır. ÜCRET Madde 23 Yönetim Kurulu azalarının ücreti Temsilciler Kurulunca tesbit edilir. AZALIĞIN DÜ MESĐ Madde 24 Yönetim kurulu azaları, istifa suretiyle ayrılabilecekleri gibi, azalık artının kaybolması, irket Delegeleri Grubundan seçilenlerin irketle ili iğinin kesilmesi, mazeretsiz olarak arka arkaya 3 toplantıya gelmemesi veya üç aydan fazla fiilen mahkumiyete uğraması hallerinde Yönetim Kurulu azalığı dü er. C- DENETLEME DENETĐM Madde 25 VAKF ın denetimi, Yönetim Kurulunca Temsilciler Kurulunun tasvibine sunulan muteber tarafsız bir müessese tarafından yaptırılır. Denetleme raporu Yönetim Kurulunca, irketlere ve Temsilciler Kuruluna verilir. BÖLÜM III VAKFIN HĐZMETLERĐ VE KAR ILIKLARI A- RĐSK TEMĐNATI (Ölüm ve Maluliyet Hallerinde Tazminat) ÖLÜM TAZMĐNATI Madde 26 Üyelerin ölümleri halinde 44. maddede belirtilen yakın aile fetleri, yani hayatta kalan e ve bakıma muhtaç çocuklarına a ağıdaki ekilde tazminat verilir. Verilecek tazminat, üyelerin irketlerde VAKF ın kurulmasından evvelki hizmetleride dahil olarak, fiili hizmet müddetleri ile mütenasip ekilde; tutarındadır. 36 aya kadar 12 aylık 37 den 72 aya kadar olanlara 18 aylık 73 ay ve daha fazla olanlara 24 aylık

10 Tazminat, keseneğe esas alınan son brüt aylık ücret üzerinden hesaplanır. Ancak, ölüm ve maluliyet hallerinde ödenecek tazminat tavan tutarı ,- (Birmilyarsekizyüzmilyon) TL den fazla olamaz. Bu tazminat tavanı, her yılba ı Yönetim Kurulunun kararı ile deği tirilebilinir. Tazminat hayatta kalan e ile çocuklar arasında yarı yarıya payla ılır. E ölmü ise veya çocuk mevcut değilse, tazminatın tamamı hayatta olan tarafa kalır. Ölen üyenin e ve çocukları da yoksa, bu tazminatın azami % 50si bakmakla mükellef olduğu ana, baba ve karde lerine ödenebilir. Bu tazminatın miktarı ve yukarıda zikredilen ahıslar arasındaki taksimi, tediye ekli Yönetim Kurulunca tayin edilir. TAM MALULĐYET TAZMĐNATI Madde 27 Üyenin tam maluliyeti halinde, kendisine ölüm tazminatı tutarında tazminat verilir. Tam maluliyet, hastalık veya kaza sonucu meydana gelen sakatlık sebebiyle bir üyenin tam ve devamlı surette fiilen çalı mak imkanından mahrum kalması halidir. Tam maluliyet hali Yönetim Kurulunca tayin edilen bir doktor veya sağlık te ekkülü raporu üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kısmi devamlı maluliyet halleri ile geçici maluliyet ve hastalıklar Tam Maluliyet sayılmaz. KISMĐ MALULĐYET TAZMĐNATI Madde 28 Kısmi devamlı maluliyet hallerinde üyenin irketlerdeki hizmeti devam etmiyorsa, tam maluliyet halinde ödenmesi gereken tazminatın, ekli cetveldeki nisbetler gözönünde tutularak kısmi, devamlı maluliyet tazminatı ödenir ve VAKIF ile ili iği kesilir. Kısmi devamlı maluliyet tayin edilen doktor raporu üzerine Yönetim Kurulunca tesbit edilir. irketlerde, kısmi maluliyet ile orantılı daha hafif bir i le görevlendirilen üyenin - maluliyet tazminatı ödenmekle beraber yeni durumu üzerinden üyeliği devam eder. ÖLÜM, MALULĐYET VE EMEKLĐLĐK Madde 29 Ölüm, tam ve kısmi maluliyet tazminatı ödeneceklere, aynı zamanda emeklilik aylığı bağlanması halinde, maluliyet tazminatının yarısı ödenir. Ölüm, tam ve kısmi maluliyet tazminatları tesbit ve tevsik tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir. TAZMĐNATLARIN ĐSTĐSNA VE KISINTILARI Madde 30 a. VAKF a giri ten itibaren 2 yıl içinde intihar veya intihara te ebbüs sonucu meydana gelen ölüm veya maluliyet halleri için tazminat verilmez. b. VAKIF üyeliğine giri ten itibaren ilk 3 yıl içinde her türlü hastalık sonucunda meydana gelen sakatlık veya arızalar için maluliyet tazminatı verilmez. c. Sırf ihtiyarlık veya ya tahdidi veya i görme kudretinin dü mesi dolayısıyla i ten ayrılanlara, VAKF a üye olduğu sırada (VAKF ın kurulduğu tarihte, irketlerde çalı makta olan üyeler

11 için VAKF a giri tarihi, üyenin irketlere giri tarihi olarak kabul edilecektir.) Malul sayılmayı gerektirecek bir hastalığı veya sakatlığı bulunanlar, bu hastalık veya sakatlık sebebiyle Maluliyet tazminatı alamazlar. Bu hastalık veya sakatlıkların ilerlemesi neticesinde tam Maluliyet raporu alınlar için ise ödenecek tam Maluliyet Tazminatından, üyenin VAKF a giri te mevcut olan hastalık veya sakatlığına tekabül eden % nispeti tenzil edilecektir. MALULĐYETĐN BĐLDĐRĐLMESĐ Madde 31 Üyelerin maluliyet hallerinde durum kendileri veya aileleri tarafından çalı tığı irkete taahhütlü mektupla veya imza kar ılığı bildirilir ve irket de bunu derhal yazı ile VAKF a bildirir. RAPORLARIN GEÇERLĐLĐĞĐ Madde 32 VAKF ın vazifelendirdiği sağlık te ekkülü veya doktorlar haricinde irketlerin veya bizzat üyenin müracaatı ile elde edilen raporlar resmi makam ve te ekküller tarafın -dan tanzim edilmi olsa dahi VAKF ı bağlamaz. Đlgililer tarafından raporlara kar ı vaki itirazlar, Yönetim Kurulunca yeniden tetkik olunarak, lüzum görülürse, ilgili yeni bir sağlık te ekkülü veya doktora muayene ettirilir. Son karara ilgililer hiçbir surette itiraz edemezler ve VAKF ın üyesi olmak sıfatı ile, karar aleyhine herhangi hukuki takip hakkından feragat etmi sayılırlar. TOPLU KAZALAR Madde 33 VAKF ın risk teminatına hak kazanmı üyeler, dünyanın her tarafında seyahat ve i lerinin gerektirdiği yerlerde ikamet edebilirler. Birden fazla üyenin aynı nakil vasıtasında veya aynı i yerinde aynı zamanda kazaya uğraması halinde, risk teminatı Resmi Senedinin 26 ncı Maddesi nde belirtilen miktarlar esas alınarak, Toplu Kazaya uğramı ahısların sayısına göre a ağıdaki oranlarda belirlenerek ödenir. a) 2 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 80 i b) 3 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 75 i c) 4 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 70 i d) 5 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 65 i e) 6 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 60 ı f) 6-20 ki i arasında, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 50 si g) 20 ki iden fazlası için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 40 ı ödenir. Ancak, yukarıdaki gruplarda bütün üyelere ödenecek toplam Tazminat miktarı, Risk Teminatı Kesenek ve Đ tirak Payları özel hesabında toplanan miktardan fazla olmaz.

12 ASKERLĐK HĐZMETĐ Madde 34 Muvazzaf askerlik devresinde, üyenin irketlerle ilgisi devam etse dahi, risk teminatı i lemez. Sulh zamanında üyenin kısa devre ek askerlik görevine alınması halinde, kesenekler ödenmek artıyla üyenin risk teminatı devam eder. Bu kesenekler ödenmediği takdirde risk teminatı, i inden ayrı kaldığı tarihten yeniden kesenek ödenmeye ba landığı tarihe kadar i lemez. Üyeler, üyeliğin devamı süresinde, harp veya harp harekatı sırasında ölüm veya tam maluliyet vuku bulursa, üyeye veya en yakın aile fertlerine ancak Türkiye deki hayat sigortalarında harp rizikosu için uygulanan esas ve ölçülerde risk teminatı verilir. RĐSK TEMĐNATI KESENEKLERĐ ve Đ TĐRAK PAYLARI Madde 35 Üyeler aylık brüt ücretlerinden her ay % ½ (yüzde yarım) nisbetinde kesenek öderler. Kesenekler irketler tarafından üyelerin aylıklarından kesilerek, üyenin ücreti, adı ve sicil numarasını gösteren bir bordro ile VAKF a tevdi olunur. Kesenekler tutarı kadar bir meblağı da, irketler i tirak payı olarak aynı zamanda VAKF a öderler. Ancak, irketlerin her üye için aylık olarak ödeyecekleri i tirak payı 30 EURO (Avrupa para birimi) kar ılığı Türk Lirasını geçemez. irketler, böylece risk teminatına ve 56 ncı maddede belirtilen risk tazminatına i tirak ettiklerinden, üyelerin ölümlerinde veya maluliyetlerinde Đ Kanununda belirtilen kanuni Tazminatlar dı ında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildirler. Herhangi bir tediye mecburiyeti hükmü kar ısında VAKIF ça ödenen risk tazminatı bundan mahsup edilir. KESENEK VE Đ TĐRAK PAYININ HESAPLANMASI Madde 36 a. Kesenek ve Đ tirak payına esas olan tavan ücret, Yönetim Kurulunca tesbit edilir ve Resmi Senet deği ikliğine mahal kalmadan uygulanmaya konulur. b. irketlerin birkaçında çalı anların ücretleri toplamı a fıkrası göz önünde tutularak dikkate alınır. Ücretlerle birlikte ayrıca kardan veya satı tan bir anla ma ile prim alanların bir sene önce aldıkları brüt prim ve senelik ücret toplamı ertesi yıl Ocak-Aralık kesenek ödemelerine ölçü olur. Sadece kar ve satı üzerinden hesaplanarak ücret alanlar, bir yıl önce aldıkları senelik ücreti esas alınır ve yıllık olarak bir defada ve ücretini aldığında ödenir. c. Yevmiyelerde, 30 günlük brüt yevmiye tutarı keseneğe, i tirak payına ve risk tazminatı esastır. Bir ay zarfında bundan az çalı mı olsa dahi 30 günlük tutarı esas alınır. Saat ücretlerinde 8 saat, bir yevmiye sayılır. Akort hesabı ile çalı anlar için irketlerce emsaline uyan bir yevmiye esas alınır. d. Fazla mesailer, ikramiyeler, ayni ve nakdi diğer sosyal tediyeler kesenek ve i tirak payı ve risk teminatı hesabına girmez. YA LA ĐLGĐLĐ KESENEK VE Đ TĐRAK PAYI Madde 37

13 VAKF a ilk gri lerinde erkekler için 40 ve kadınlar için de 35 ya ına kadar olan üyelerin kesenek ve i tirak payları için 35.maddedeki nisbetler esastır. Üyeliğe giri lerinde erkekler 40 ve kadınlar 35 ya ını tamamlamı olanlar için a ağıdaki nisbetler kadar bir ilave yapılır: ya ı arasında olan kadınlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % 1 PAYLARIN KAYDI Madde 38 Risk teminatı kesenek ve i tirak payları VAKIF da özel bir hesapta toplanır ve tazminatlar bu hesaptan kar ılanır. irket ve üyelerin bu paralar üzerinde herhangi bir tasarruf hakları yoktur. EK KESENEK VE EK Đ TĐRAK PAYI Madde 39 VAKIF, tazminatları (Toplu Kazalar hariç) 38.maddede belirtilen hesaptan kar ılayamazsa, Yönetim Kurulu kararıyla irketler ve üyeler senede 3 aylık kesenek ve i tirak payı tutarına kadar ek ödemede bulunurlar. Ek kesenek ve i tirak payı ile dahi kar ılanmayan tazminatlar, Yönetim Kurulu kararı ile VAKF ın diğer kaynaklarından kar ılanır. RĐSK TEMĐNATININ DÜ MESĐ Madde 40 A ağıdaki durumlarda risk teminatı dü er; teminatın devamı süresince ödenmi olan kesenek ve i tirak payları VAKIF lehine kalır. a. Üyelik sıfatını kaymetmek, b. Emekli olmak, c. Đ ten ayrılmasalar dahi kadında 60, erkekte 65 ya ını doldurmak, d. Üyeliği müddetince herhangi bir sebeble 3 aydan fazla kesenek vermemi olmak. Bu müddetin herhangi bir ekilde a ılması halinde üyenin keseneğini, irketlerinde i tirak paylarını ödemeleri halinde risk teminatının devamı Yönetim Kurulunca kararla tırılır. e. Üye irket kadrolarında çalı maksızın vakıf üyeliğini devam ettirmek. B- EMEKLĐLĐK ve KESENEK ĐADESĐ EMEKLĐLĐK VE MALULĐYET Madde 41

14 VAKIF, irketlerden ayrılan ve en az 15 hizmet yılını a mı kadınsa 55, erkekse 60 ya ını doldurmu üyelerine emekli aylığı bağlar. ( irketler bu ya taki üyeleri re sen de emekliye sevk edebilirler). Ancak, üyenin en az 25 hizmet yılını doldurmu olması halinde kadınlarda 50, erkeklerde 55, ya ından itibaren emekli olunabilir. 25 hizmet yılını çalı arak veya borçlanarak ( irketlerden ayrıldıktan sonraki borçlanmalar dahil) tamamlamı üye irketlerden ayrılırsa, yukarıda yazılı ya yılına kadar isterse, emeklilik kesenek ve i tirak payı ödemeyebilir. Bu durumda, emekli aylığı hizmet yılı dikkate alınarak hesaplanır hizmet yılını tamamlamı erkek veya kadın üyeler için yukarıda yazılı ya ve hizmet yılına ait artların yerine getirilmesinde, a) irketlerden ayrılmadan önce en az 3 (Üç) yıl vakıf üyeliğinde bulunmak, b) Üyenin tamamlanacak ya veya hizmet yıllarına ait emekli kesenek ve i tirak payının (risk hariç) son brüt ücreti (vakıf tavanı dikkate alınarak) üzerinden Vakf a toptan ödenmesi, c) irketin teklifi ve Yönetim Kurulu nun kabul etmesi, ko uluyla, bu üyelerin irketlerde çalı ma artı aranmaz. Emekli maa ı, bu maddede belirlenmi artlar yerine gelmesi halinde bağlanır. Emekli maa hesaplanmasında, üyenin toptan ödeme tarihinden sonra, Vakıf Yönetim Kurulu nca kararla tırılmı emekli maa ı artı yüzdeleri dikkate alınır. Bu üyelere bağlanacak emekli maa ı, irketlerde çalı makta olan ve emsal ücret alan üyelere bağlanacak emekli aylığından az veya fazla olamaz. 2.Tam malul olmak a. Mesleki maluliyet halinde Yönetim Kurulu asgari hizmet süresini nazarı itibara almayabilir. Maluliyetin tesbitinde 27 nci madde hükmü esas alınır. Üyenin 15 hizmet yılını doldurduktan sonra ölmesi hali de tam maluliyet kabul edilir, yani emekli aylığına hak kazanır. Ancak üyenin ölmü olması sebebiyle bağlanması icap eden emekli aylığı dul ve yetim aylığına dönü ür. b.yukarıdaki 41/1.ci bölümünde yazılı, irketlerde çalı madan emeklilik primi ödeyenlerin bu müddet içinde ölümleri halinde bağlanması icap eden emekli aylığı dul ve yetim aylığına dönü ür. Ölüm tarihinden sonraki hizmet müddeti için yapmı olduğu borçlanma ile ilgili prim ödemeleri Merkez Bankası reeskont faizi üzerinden basit faizlendirilerek varislerine ödenir. Risk primi ödemesi yapılmadığı için varislerine ölüm tazminatı verilmez. HĐZMET MÜDDETĐ Madde 42 VAKF ın kurulu undan önce irketlerde çalı ılmı seneler hizmet senesi sayılır. Ancak, VAKF ın kurulu undan sonra kendi arzuları ile VAKF a girmeyen irket mensuplarının VAKF a üye olmaları halinde hizmet yılları VAKIF taki fiili üyelik süresi toplamıdır. Đ ten ayrıldıktan sonra yeniden i e alınanların evvelki hizmet yıllarının sayılıp sayılmamasına Yönetim Kurulu karar verir.

15 irketlerdeki i leri devam ederken istifa suretiyle VAKIF üyeliğinden ayrılanların VAKF a yeniden üye olmaları halinde evvelki hizmet yılları Madde 6 mucibi nazarı dikkate alınır. Koç Grubu ve Siemens Firmalarında geçirilen hizmet yılları mütenasip mali tahsisat temin olunmak artıyla, Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. 65 ya ından sonraki hizmet seneleri nazarı itibare alınmaz. Siemens in Türkiye deki eski mümessillikleri nezdinde çalı mı olanların hizmetleri 1.l.1948 yılından itibaren ve iki hizmet yılı bir yıl sayılmak üzere, emeklilikte Yönetim Kurulunca dikkate alınır. Maluliyet sebebiyle müddetinden evvel ayrılanlar için Yönetim kurulu kararı üzerine yukarıda belirtilen irketlerdeki fazladan çalı ılan seneler de nazarı itibare alınabilir. Altı ayın üstündeki müddetler bir hizmet senesi sayılır. EMEKLĐ AYLIĞI Madde 43 Emekli Aylığı, emeklilik tarihinden önceki son 3 yıllık keseneğe esas olan ücret ortalamasının beher hizmet yılı için % 2 si tutarındadır. Üyenin, irketinden ayrıldığı tarihinden önce gelen son 3 takvim yılı içindeki keseneğe esas olan aylık ücretleri toplamının 1/36 (otuzaltıdabiri) emekli aylığına esas olan ücret sayılır. Son 3 takvim yılı içindeki bazı aylarda kesenek ödememi üyenin emekli aylığına esas olan ücreti keseneği ödenmi aylık ücretler toplamı bu keseneklerin ait olduğu ay sayısına bölünerek hesaplanır. Tahsis olunan emekli aylığının tesbitinde ,- liranın altındaki kesirler ,- liraya iblağ edilir. Türkelinden, Simko A.. Firmasına intisap etmi olan üyelerin ba langıç tarihleri dir. DUL VE YETĐM AYLIKLARI Madde 44 Üyenin emekli aylığı aldığı sırada veya emekliliği hak ettikten sonra ölmesi halinde, a. Dul aylığı, Dulun ölen e iyle arasında 15 ya tan fazla fark bulunmaması, fark mevcut ise üyenin öldüğü tarihte 15 sene evli bulunmaları ve nikahın emeklilikten veya 55 ya ından sonra yapılmamı olması artı ile bağlanır. Aylık miktarı, 43. Maddede belirtilen aylığın % 60 ıdır. Tekrar evlenme halinde dul aylığı dü er ve bir daha ödenmez. b. Yetim aylığı, 18 ya ına kadar çocuklara e it ekilde ödenir. Çocuğun tahsile devam ettiği veya yardıma muhtaç olduğu ikna edici belgelerle sabit olan hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile en çok 23 ya ına kadar uzatılabilir. Her çocuk ba ına ödenecek yetim aylığı 43. Maddede belirtilen aylığın, Yarım yetim halinde % 15 i, Tam yetim halinde % 50 tutarındadır.

16 Dul ve yetim aylığının devamı süresinde ölenden veya maa hakkını kaybedenden, diğer hak sahiplerine intikal edecek maa miktarının veya herhangi bir sebepten hiç maa bağlanmamı olması hallerinde yeni maa nispetleri, yukarıdaki azami hadler içinde Yönetim Kurulunca yeniden tesbit edilir. Dul ve yetim aylıklarının toplamı, her halde 43. Maddedeki emeklilik aylığı toplamını a amaz, a tığı hallerde bu fazlalık e it olarak yetimlerin aylıklarından indirilir. Üyenin ölümü halinde dul ve yetim aylığı alacak kimsesi yoksa, bu aylığın % 50 si bakmakla mükellef olduğu ana, babasına e it miktarlarda, biri mevcut değilse aylığın % 50 si hayatta olana ödenir. AYLIĞIN ÖDENMESĐ Madde 45 Emeklilik, maluliyet ve dul aylıkları ömür boyunca ödenir. Aylıklar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üçer aylık pe in tediye edilir. Bu aylar arasında vefat edenlerden geri alınmaz. HAK VE VECĐBELER Madde 46 Emeklilik, dul ve yetim aylıkları, Sosyal Sigortalar tarafından ödenecek aylıklarla ili iği olmaksızın VAKIF ça ödenir. Sosyal hizmet niteliğinde olup da irketlerin doğrudan doğruya veya dolayısıyla yardımda bulundukları diğer Sosyal Sigorta dı ında kalan kaynaklardan edinilen menfaatler, emeklilik aylıklarından tenzil olunabilir. Bunun miktarı ve eklinin tesbitine sadece Yönetim Kurulu yetkilidir. Emekli, aile ve mesken durumunu ve bu konu ile ilgili diğer hususları ve deği iklikleri derhal VAKF a bildirmeğe mecburdur. VAKF ın talebi üzerine emekli, halen hayatta olduğunu, dullar ve çocuklar da durumları tevsikle yükümlüdür. Aksi halde aylıklar kesilebilir. Dul ve emeklinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla VAKF a zarar vermi olmasının Yönetim Kurulunca tesbiti halinde, dul ve emekli aylığı kesilir. VAKIF ça bağlanacak emekli aylığının Sosyal Sigortalar veya herhangi bir Sigorta, Kurum v.s den ödenen aylıktan tenzil edilmesi, yani üyeye herhangi bir ek menfaat sağlamaması halinde kesilebilir. Bu gibi hallerde üyenin menfaatlerinin bütünüyle kaybolmaması için Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri ara tırır ve karara bağlar. VAKIF resmi senet hükümlerini her zaman deği tirebilir. Bilhassa VAKF ın mali ve iktisadi durumu gerektiriyorsa veya Sosyal Sigorta Kurumunun sosyal hizmetlerinde veya kendisine ödenen primlerin nispetinde deği iklik olursa, resmi senet hükümlerinde gerekli deği iklikler yapılabilir. KESENEK VE Đ TĐRAK PAYI ĐADESĐ Madde 47 a. Sosyal Sigortalardan emekliliğe hak kazanmadan irketlerden kendi arzusu ile fiilen ayrılanlara veya i kanununa göre i ine, irketlerce tazminatsız son verilenlere, sadece üyelikleri süresince ödedikleri, Emeklilik Kesenekleri, Merkez Bankası ticari reeskont faizi üzerinden basit faizlendirilerek geri verilir, VAKIF la üyelik bağları kesilir. b. Đ kanununa göre tazminat almaya hak kazanarak i ten ayrılanlara, üyelik süresince ödemi oldukları emeklilik kesenekleri, Merkez Bankası ticari reeskont faizi üzerinden basit

17 faizlendirilerek ve ayrıca emeklilik i tirak payları da a ağıdaki nispetlerde faizsiz olarak, ödenir. 12 aya kadar fiili hizmet süresi olanlara % % % % % % dan fazla % 100 c. VAKIF ça aylık bağlananlara hiçbir suretle kesenek ve i tirak payı iadesi yapılmaz. d. Vefat eden üyelerin varislerine (Emekli aylığı almaya hak kazanmamı ise) Emekli kesenekleri, Merkez Bankası reeskont faizi üzerinden basit faizlendirilerek geri ödenir. Ayrıca, varislerine b ıkkındaki oranlar göz önünde bulundurularak i tirak payı iadesi yapılır. e. Her ne sebeble olursa olsun Vakıf üyeliğinden ayrılan üyeye veya varislerine Vakf a ödenmi ilk giri aidatı ve risk teminatı ve risk teminatı kesenek ve i tirak payları ödenmez. KESENEK VE Đ TĐRAK PAYI Madde 48 Üyelerin brüt ücretlerinden emeklilik kar ılığı % 5 kesenek kesilir. Keseneğin hesabında 35. ve 36. Madde hükümleri uygulanır. Ayrıca, irketler de her üye için aynı nisbette VAKF a i tirak payı öderler. Ancak, irketlerin her üye için aylık olarak ödeyecekleri i tirak payı 125 EURO (Avrupa para birimi) kar ılığı Türk Lirasını geçemez. KESENEK VE Đ TĐRAK PAYLARININ ÖDENMESĐ Madde 49 irketler, kesenekleri ve i tirak paylarını ertesi ayın sonuna kadar VAKF a öderler. Ödemeyi geciktiren irketler senelik cari banka faizi nisbetinde gecikme faizine tabi tutulurlar. C- MESKEN ĐÇĐN MALĐ YARDIM AHSĐ VE TOPLU MALĐ YARDIM Madde 50 ahsın veya e inin meskeni olmayan üyeleri bir ev sahibi olmasına veya mevcut evlerini oturabilir hale getirebilmelerine yardım için VAKF ın yapacağı mali yardımlara ait i lemler, Yönetim Kurulunca tesbit edilecek bir talimatname ile ve a ağıdaki esaslar dahilinde yürütülür. a. Mesken için mali yardım maksadıyla ayrılacak fon, VAKIF öz varlığının % 10 unu geçemez.

18 b. ahsi mali yardım miktarı, üyenin ölümü halinde ödenecek tazminat tutarından fazla olamaz ve gayrimenkulün VAKIF ça yaptırılan ekspertiz değerinin % 70 ini geçemez. Bunlar için birinci derecede ipotek konulması veya buna e it değerde mali teminat arasında arttır. c. En az 10 ki ilik grupların müteselsil kefaleti ile yapılacak toplu mali yardımlarda, Sosyal Sigortalar Kurumu veya gayrimenkul kredisi sağlayan müesseselerce verilmi olan kredilerle birlikte, VAKIF ça yapılacak mali yardım toplamı arsa değeri ile dahil olmak üzere gayrimenkul değerinin tamamına kadar olabilir. Bu kıymet dahilinde, müsait dereceden istifade kaydı ile ve birinci derecesi yukarda adı geçen müesseselere ait olması halinde ikinci derecede ipotek alınabilir. Toplu mali yardımlarda her üyeye ait hisse ölüm tazminatı tutarını geçemez. d. Mesken için mali yardım her i lem için Yönetim Kurulunun kararı ile verilir. e. Mesken için mali yardım azami vade 10 yıldır. Mesken için mali yardımdan Merkez Bankası ticari reeskont nisbetinde giderlere katılma payı alınır. Bu pay ana para ile birlikte e it taksitle her ay, üyelerin ücretlerinden irketlerce doğrudan doğruya kesilerek VAKF a ödenir. D- GRUP SAĞLIK SĐGORTASI MADDE 51 Yönetim Kurulu, üyelerin e ve çocukları da dahil olmak üzere hastalık ve tedavilerini kapsayacak ekilde, Vakfa ek bir mali külfet getirmemek kaydiyle Grup Sağlık Sigortası yaptırabilir. Grup Sağlık Sigortası uygulanması a ağıdaki esaslar dahilinde Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bir talimatla düzenlenir. Bu talimat çerçevesinde anla ma yapacağı bir sigorta irketi vasıtası ile yürütülür. a. Üyelerin e ve çocukları da dahil olmak üzere, Grup Sağlık Sigortası ile sağlanacak teminatların çe itleri ve limitleri ve diğer artlar ile Grup Sağlık Sigortasına girecek üyelerin ve bu üyeler için irketlerin, sigorta irketlerine ödenmek üzere vakfa verecekleri primlerin miktarları her yıl poliçe yenileme dönemleri itibariyle Yönetim Kurulu nca ayrı ayrı tesbit edilerek irket ve Üyelere duyurulur. b. Üyeler, prime esas ücretleri veya hizmet müddetleri veya ödeyecekleri prim miktarları dikkate alınarak Grup Sağlık Sigortasındaki teminatlar açısından Yönetim Kurulu nca gruplara ayrılabilir. c. Vakıf üyeliğinden her ne ekilde olursa olsun ayrılanlar ile vefat eden üyelerin Grup Sağlık Sigortaları ile ilgileri, ayrılı ve vefat ile sona erdirilir. Vakıftan emekli maa ı olmakta olan üyeler sigorta irketlerinin artlarına uygun olan ve talimatta belirtilen esaslar dahilinde Grup Sağlık Sigortasından faydalandırılabilirler. ÜYELĐKLERĐ SONA ERENLERĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Madde 52

19 VAKIF tan mesken için mali yardım aldıktan sonra (VAKIF tan emeklilik hali hariç) üyelik vasfını kaybedenlerin veya irketlerdeki i leri devam ederken kendi arzuları ile VAKIF üyeliğinden ayrılanların borç bakiyelerine muacceliyet verdirilir. Üyeler borç bakiyelerini ve giderlere katılma payını defaten ve nakden ödemek mecburiyetindedirler. Muacceliyet verdirilen borçlardan, üyenin ayrılı ı tarihinden itibaren giderlere katılma payı % 3 fazlası ile alınır. Mesken kredisi almı olup, üyelik vasfını kaybedenlere irketlerce ve VAKIF ça yapılabilecek her nevi tediyeler, önce bu borçlarına mahsup olunur. Üyeler mesken için mali yardım almakla risk teminatı, kesenek iadesi, kıdem tazminatı gibi bütün istihkaklarını VAKF a temlik etmeyi kabul etmi lerdir. Emekli olanlar, borç bakiyelerini aydan aya aynı miktarda ödemeye devam ettikleri müddetçe borçlarına muacceliyet verdirilmez. Ölenlerin risk teminatlarının mahsubundan sonra borçları kalırsa, her ay aynı miktarda ödenmesine müsaade edilir. BÖLÜM IV MALĐ HÜKÜMLER GELĐRLER Madde 53 VAKF ın ba lıca gelirleri unlardır: a. Kesenek ve i tirak payları b. Munzam kesenek ve i tirak payları c. irketlerce ödenecek ilk kurulu kar ılığı d. Üyelerin giri aidatı e. Her türlü yatırım, menkul ve gayrimenkul geliri f. VAKIF ça yapılan mali yardımlara mukabil alınacak gelirlere i tirak payı veya geç ödenen kesenek ve i tirak payları dolayısıyla alınan paralar. g. Her türlü vasiyet, bağı veya hibe yoluyla intikal edecek değerler h. Sair gelirler GĐDERLER Madde 54 VAKIF Yönetim giderleri, Temsilciler Kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde ve Yönetim Kurulunun sorumluluğu altında, yetkili elemanların imzaları ile sarfolunur. Hizmet giderleri, bu resmi senet hükümleri dahilinde ödenir. ĐLK KURULU MASRAFI Madde 55

20 VAKF ın ilk kurulu taki masraf ve taahhütlerini kar ılamak ve bir fon te kilen yardımcı olmak üzere VAKF I kuran veya VAKF a sonradan katılan irketler, her yeni üye için bir defaya mahsus olmak üzere munzam bir aylık i tirak payı tutarında ilk kurulu kar ılığı ödeyeceklerdir. GĐRĐ AĐDATI Madde 56 VAKF a girecek üye bir defaya mahsus olmak üzere munzam bir aylık kesenek tutarında bir giri aidatı öder. irketler munzam i tirak payı ödemezler. RĐSK TAZMĐNATI EK Đ TĐRAK PAYI Madde 57 VAKF ın kurulduğu tarihte irketlerde çalı makta olup, kadınlarda 35, erkeklerde ise 40 ya ından yukarı ya ta VAKF a üye olanlar için irketler üyeye ödenecek risk tazminatına a ağıdaki nisbette i tirak ederler ya ında olan kadınlar için % ya ında olanlar için % ya ında olanlar için % ya ından fazla olanlar için % 75 VAKIF kurulduktan sonra kadınlarda 35, erkeklerde 40 ya ından yukarı ya ta irketlere giren ve VAKF a üye olan ahıslar için ödenecek risk tazminatına irketler % 50 nisbetinde i tirak ederler. VASĐYET VE BAĞI LAR Madde 58 VAKIF bu senette yazılı maksatların tahakkukuna yardımcı olacak bağı ları kabul edebilir. artlı bağı lar ancak Yönetim Kurulunun kararı ile kabul olunabilir. T.TĐCARET KANUNU 468.MADDESĐ Madde 59 Esas mukavelelerinde karlarından T.Ticaret kanunu 468.maddesi uyarınca bir hisse ayrılması derpi edilmi olan irketler, bu resmi senet gereğince VAKF a yapacakları tediyeleri bu hisselerden mahsup edebilirler. VAKFIN MUHASEBESĐ Madde 60 VAKF ın muhasebesi, Yönetim Kurulunca kabul edilen maksada uygun bir plan ve talimat dairesinde yürütülür. Her takvim yılı sonunda bilanço çıkarılır ve bunlar iki yılda bir Yönetim Kurulunca Temsilciler Kuruluna sunulur.

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 1 - Vakıf Senedinin 8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tahsise

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1 12.01.2013 TARİHİNDE İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILAN SANDIK OLAĞAN GENEL KURULUNDA TADİL EDİLEN VE GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN YÖNETMELİK İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİNDE ÇALIŞAN

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi :

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No. 4697 Kabul Tarihi : 28.6.2001 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun degisik 21 inci maddesinden sonra gelmek

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ Madde 1- Bu yönetmelik "TRT Kurumu Personeli Sağlık

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 1 03.05.2008 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Vakıf Senedinin değiştirilen maddelerinin eski ve yeni hali aşağıda gösterildiği gibidir. Değişiklikler Mahkemece tescil edildikten sonra

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Sayı : 26941 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI SOSYAL YARDIMLARIN YAPILMASININ ESASLARINI BELİRTİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI SOSYAL YARDIMLARIN YAPILMASININ ESASLARINI BELİRTİR YÖNETMELİK TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI SOSYAL YARDIMLARIN YAPILMASININ ESASLARINI BELİRTİR YÖNETMELİK KONU : Madde 1- (Değişik: 29.12.2008) Türkiye İş Bankası

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı