BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER"

Transkript

1 BÖLÜM 1 KURULU VE ESAS HÜKÜMLER KURULU Madde 1 SĐMKO TĐCARET ve SANAYĐ A.. TÜRK SIEMENS KABLO VE ELEKTRĐK SANAYĐĐ A.. Yukarıda adı geçen irketler Türk Ticaret Kanunu 468. Türk Kanunu Medenisinin 903 sayılı kanunla deği tirilen hükümlerine göre bu resmi senette yazılı maksatlarla, tüzel ki iliği haiz bir VAKIF kurmu lardır. VAKIF ,- TL lik bir sermaye ile kurulacaktır. Kurucu irketler VAKF ın kurulu sermayesine a ağıdaki ekilde i tirak edeceklerdir. SĐMKO Ticaret ve Sanayi A. TL ,- TÜRK SIEMENS Kablo ve Elektrik Sanayii A.. TL , ,- Ayrıca SIEMENS AG Berlin/München TL ,- lik bir meblağı hibe edecektir. Koç ve Siemens firmalarının Türkiye de mü tereken kurdukları ve ilerde kuracakları irketler veya Siemens Firmalarının doğrudan doğruya veya i tirak suretiyle Türkiye de kurdukları irketleri ile Siemens Firmalarının Türkiye deki mümessillikleri bu resmi senette yazılı hususları kabul artı ile, Temsilciler Kurulu kararından sonra VAKF a i tirak edebilirler. Đ tirak Müracaatı Yönetim Kurulu na yapılır. (Medeni kanunun 903 sayılı kanunla deği tirilen 79. Mad. hükmü mahfuzdur.) VAKF a ilerde girecek irketlerin sermayeye i tirak payları, getirecekleri üye sayısı nazarı itibare alınarak, Temsilciler Kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu nca Vakıf üyeliğine alınmasına uygun görülen irketlerin üyeliği için, Adi veya Fevkalâde Temsilciler Kurulu nun toplanıp irketin üyeliğini onaylayana kadar, vakıf üyesi olmak isteyen irket mensupları geçici üye olarak Yönetim Kurulu nca kabul edilebilinir. Teklifin Temsilciler Kurulu nca onaylanmaması halinde irket ve Üyenin Vakf a ödediği primler Merkez Bankası ticari reeskont faizi üzerinden, basit faizlendirilerek geri ödenir. Kurucu veya üye irket bu maddedeki vakfa üyelik ilkesine aykırı olarak, Siemens AG hisselerini veya Koç hisselerini 3.cü ahıs veya irketlere devrederse, bu irket vakıf üyeliğini kaybeder. Đlk Yönetim Kurulu toplantısında, durum tesbit edilerek bu irketin Vakıf la ili kisi kesilir. Bu irketin vakıf üyesi mensuplarının kazanılmı hakları (Risk Teminatı hariç) saklıdır. Kurucu veya üye irketlerin hisselerine sahip yeni kurulan irketler Vakf a üye olmak istediğinde bu irketlerde bu maddede yazılı ortaklık ilkeleri aranır. Vakıf üyesi irketin feshi, devri veya faaliyetinin durdurulması gibi hallerde, irketin Vakıf üyesi olan mensuplarının, ba ka bir vakıf üyesi irkette çalı maması halinde de vakıf üyeliği üyeye ait emeklilik kesenek ve i tirak payının üyece vakfa ödenmesi halinde devam eder. Bu üyelere, risk teminatı hariç vakıf statüsünde yazılı diğer maddeler aynen uygulanır. VAKF a ilerde girecek irketlerin sermayeye i tirak payları, getirecekleri üye sayısı nazarı itibare alınarak, Temsilciler Kurulu nca tesbit edilir.

2 ÜNVAN Madde 2 VAKF ın ünvanı SIEMENS SANAYĐ ve TĐCARET A.. EMEKLĐ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI dır. Bu resmi senette ifadeyi kısaltmak bakımından a ağıdaki terimler kullanılmı tır. VAKIF ĐRKETLER ÜYE KESENEK Đ TĐRAK PAYI : Bu resmi senetle kurulan VAKIF tır. : VAKF a i tirak eden irketlerdir. : irketlerin VAKF a giren hizmetli ve i çileridir. : Üyelerce VAKF a ödenecek meblağdır. : irketlerce VAKF a ödenecek meblağdır. MERKEZ Madde 3 VAKF ın merkezi Đstanbul dadır. GAYE Madde 4 VAKF ın gayesi, üyelerine ve Madde 26 ve 44 te belirtilen aile fertlerine bu resmi Senetteki kayıtlar altında a ağıdaki faydaları sağlamaktır. A. Ödenecek belirli tazminat (risk teminatı) : a. Maluliyet halinde kendilerine, b. Ölümleri halinde aile fertlerine, B. Aylık Emekli Maa ı bağlamak, C. Mesken sahibi yapmayı sağlamak maksadıyla üyelerine finansman yardımında bulunmaktadır. D. Üyelerin e ve çocukları dahil olmak üzere hastalık ve tedavilerini kapsamak üzere, Vakfa ek bir mali külfet getirmemek kaydiyle, Grup Sağlık Sigortası yaptırmak. E. Masrafları irketlerce kar ılanmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak. ÜYELER Madde 5 irketlerin sürekli kadrolarında, çalı an bilimum hizmetler taleplerini kurucu irketler için VAKF ın tescilinin ilanından, sonradan katılanlar için katılı tarihinden, itibaren bir ay zarfında yazılı olarak çalı tıkları irket kanalıyla VAKF a bildirmek ve a ağıdaki artları haiz olmak kaydıyla VAKF a üye olabilirler. VAKF ın tescili tarihinden sonra gerekli vasıfları haiz olarak irketlere ve VAKF a yeniden giren bütün hizmetliler VAKF a üye olurlar. Belirli bir tecrübe devresinden sonra daimi kadroya girmek üzere alınmı olanların üye kayıtları bu devrenin sonundan ba lar.

3 Üyelerde aranılan nitelikler unlardır. A. 18 ya ını bitirmi ve kadınsa 35, erkekse 40 ya ını doldurmamı olmak. Ancak irketlerin teklifi ve Yönetim Kurulunun kabulü halinde kadınsa 40, erkekse 45 ya ına kadar olanların üyeliği kabul edilebilir. B. Vakıf üyeliğini kaybetmi irketlerde çalı anlar yeni üyelik için müracaat yapamazlar. Eski vakıf üyelerinin hakları risk teminatı hariç saklıdır. C. Üyelerin giri lerinde irketlerde sürekli çalı abileceklerine dair irketlerce tayin edilecek doktor veya sağlık te ekküllerinden alınmı bir raporun bulunması. Bu raporun aslı veya bir kopyasının irketlerce VAKF a giri beyannamesi ile birlikte gönderilmesi gerekir. D. Üyelik niteliğinde sözü geçen hizmetli deyiminin VAKIF yönünden anlamı unlardır. Hizmetli a. irketlerin ve VAKF ın sürekli kadrolarında en yüksek kademeden en alt kademeye kadar aylık ücretle çalı anlar. b. Ücretleri kar veya satı üzerinden hesaplananlar. c. Yönetim Kurulu ve irketlerin Đdare Meclisi Reis ve azaları ile murakıpları, ancak bunların irketler nezdinde ayrıca hizmetli olmaları arttır. d. Aylık ücretli teknisyen, ustaba ı ve ustalar. e. irketlerin i yerlerinin sürekli kadrolarında yılın her mevsiminde gündelik ve i esasına göre ücret alanlar. ÜYELĐKTEN AYRILMA Madde 6 Çalı tığı irketlerden her ne sebeble olursa olsun ayrılmak, VAKIF üyeliğinden de ayrılmayı sonuçlandırır. Ancak; bir Vakıf Üyesi nin, A) Vakıf Üyesi irket ana Ortakları ndan birinin yurt içinde veya yurt dı ında bulunan henüz Vakıf üyesi olmamı hissedarı olduğu irket kadrolarına tayin edilmesi sebebiyle hizmet akdi kesintiye uğrarsa, Üye ye, çalı tığı irketin teklifi ve Vakıf Yönetim Kurulu nun onayı ile yalnız resmi senedin 41 nci Maddesi nde belirtilen emeklilik statüsünden istifade hakkı tanınabilinir. Bu hakkın kullanılması Üye nin, Emeklilik Kesenek ve Đ tirak Payları nın Vakıf ça tesbit edilen tavan matrahı üzerinden her ay muntazam bir ekilde ödenmesi ve tayin edildiği irketle olan hizmet akdinin devam etmesi halinde mümkün olur. Emeklilik haklarını devam ettiren ve risk teminatı dü en üyenin herhangi bir sebeble irketlerden veya Vakıf üyeliğinden ayrılması halinde hakkında Vakıf Resmi Senedinin 47.ci Maddesi ne göre i lem yapılır. irketler arasında görev deği tirenlerin üyeliği aynen devam eder. Kesenek veya Kesenek ve i tirak payı iadesi suretiyle ayrılanların, irketlere yeniden girmeleri halinde, evvelce aldıkları meblağı, cari banka faizi göz önünde tutularak Yönetim Kurulu nca tesbit olunacak, senelik faizi ile VAKF a ödemeleri artıyla evvelki fiili hizmet süreleri dikkate alınır. Ancak, risk teminatı yönünden yeni üye hükmüne tabi tutulur. VAKF ın kurulu undan

4 önceki yılların kabulü ve nispeti, Yönetim Kurulu nun kararı ve takdiri ile mümkündür. Emeklilikten sonra tekrar hizmete alınanlar için üyelik mevzuu bahis olamaz. Askerlik hizmetine gidenlerin askerlik süresince yardım görseler dahi VAKIF la ilgileri kesilir. Ancak, askerlik görevini bitirdikten sonra 2 ay içinde irketlere girenler için, keseneklerini VAKIF tan almamı olmak kaydıyla, askerlikten evvelki hizmetleri fiili hizmet sürelerine dahil edilir ve üyelik hakkı devam eder. Çalı ılan irketlerden ayrılmak artı aranmaksızın istifa suretiyle de VAKIF üyeliğinden ayrılınabilir. Ancak, bu takdirde üyenin ödediği emeklilik aidatı, risk teminatı ile irketlerin üye için ödediği i tirak paylarının iadesini talep hakkı dü er. Ayrılan üyenin çalı tığı irketlerdeki hizmeti devam ederken VAKIF üyeliğini yeniden talep etmesi bir defaya inhisar etmek ve istifadan sonra bir seneyi geçirmemek artı ile üye irketlerin teklifi ve VAKIF Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.bu takdirde üyenin eski hizmetleri, istifa ettikten sonraki emekli ve risk teminatı keseneği yapılmayan süre hariç, ihya edilir ve bu fiili hizmetler Madde 26 ya da uygulanır. ĐRKETLERĐN AYRILMASI Madde 7 irketler, hizmetlileri üye bulunduğu müddetçe, VAKIF tan ayrılamaz ve i tirak paylarını ve diğer yükümlülüklerini ödemekten kaçınamazlar. irketlerin tasfiyeleri halinde, varsa, halefleri VAKF a katılamazlarsa veya üyeler VAKF a dahil bir irkete girmezlerse, üyelerin kesenek ve i tirak payı iadesi 47.Madde hükümlerine göre yapılır ve VAKIF la ilgileri kesilir. BÖLÜM II ORGANLAR A- TEMSĐLCĐLER KURULU ÜYELER VE TOPLANTILAR Madde 8 VAKF ın umumi heyeti niteliğinde olan temsilciler kurulu âdi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi toplantılar 2 senede bir Mayıs/Haziran aylarında yapılır. Fevkalâde toplantılar, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı veya irketler Đdare Meclislerinin talebi üzerine her zaman yapılabilir. SEÇĐM MERKEZLERĐ Madde 9 Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulunun Toplantı gününü, yerini ve gündemini tesbit Ederek en az 45 gün evvel irketlere bildirir. Fevkalade toplantılarda 15 gün önce üye irketlere ve delegelere bildirimyapılması yeterlidir. irketler, Yönetim Kurulu nun adi toplantı tebliğini aldıktan 2 hafta içinde üyeleriyle bir toplantı yapar. Her irket, Merkez, ube ve Đ letme Yerleri ile bir seçim merkezi te kil eder, 50 den fazla üyesi olan ve irket Merkezinden ayrı ehirde bulunan ube ve Đ letmeler ayrı, ayrı birer seçim

5 merkezi sayılır. Seçim Merkezleri dı ında olan üyeler oylarını mektupla en geç seçim gününe kadar irketlerin personel servislerine bildirir. Bu servisler oyları kapalı olarak seçimden önce Divan Ba kanlıklarına teslim etmekle mükelleftirler. Bu toplantıların muteber olması için o merkezdeki üyelerin yarıdan fazlasının i tiraki gereklidir. Bu nisap temin edilemezse, Toplantı ancak 3 gün için ertelenir ve durum Seçim Merkezi Đ yerlerinde üyelere duyurulur. Đkinci Toplantı nisaba bakılmaksızın i tirak edenlerle yapılır. Seçim Merkezlerindeki Toplatılarla, üyeleri toplantıya çağıran idarecisi veya tevkil edeceği ahıs ba kanlık eder. Oy toplamakla görevli iki üye ve iki kâtip seçilir. Toplantı sonuçları ba kanlık divanınca bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı tutanağına i tirak eden üyelerin ad ve imzalarını havi bir cetvel eklenir. Bu belgelerin birer nüshası VAKF a gönderilir ve bir nüshası da Seçim Merkezlerinde saklanır. ALINACAK KARARLAR Madde 10 Seçim merkezlerindeki Toplantılarda: a. Temsilciler Kuruluna i tirak edecek Delegeler ve Yedekleri seçilir. b. Temsilciler Kurulu gündeminde yazılı konular görü ülür ve dilekler belirtilir. Kararlar, i tirak edenlerin çoğunluğu ile alınır. DELEGELER Madde 11 Seçim Merkezlerinde kayıtlı her 100 üye için üyeler arasından bir delege seçilir. (Bunlara Seçimli Delege denir.) 50 ve daha fazlası için bir Delege ilave olunur. 50 den daha az olanlar için Delege seçilmez. Aynı adette yedekleri de seçilir. irketler Müdüriyetince de aynı adette Delege tayin olunur. (Bunlara Tayinli Delege denir.) Bunların VAKF a üye olmaları art değildir. irket Müdürleri Temsilciler Kurulunun Tabii Delegeleridir (Bunlara Devamlı Delege denir.) Seçim devresi içinde yapılacak fevkalâde toplantılara, evvelki adi toplantıda bulunan Delegeler i tirak ederler. Bunlardan mevcut olmayanlar yerine yedekleri, almı oldukları oy sırasına göre katılır. VAKIF Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu Toplantısından evvel seçim merkezlerinden gelen belgeleri inceleyerek varsa eksiklikleri tamamlatır ve Temsilciler Kurulu delegelerinin isim cetvelini hazırlar. Temsilciler Kuruluna katılacak Delegeler, seyahat ve toplantı günleri için, ücretli izinli sayılırlar ve Đstanbul dan gayri yerlerden gelenlerin yollukları irketlerce ödenir. TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU Madde 12 Temsilciler Kurulu Toplantılarının yapılabilmesi için, Temsilciler Kurulu Seçimli, Tayinli ve Devamlı Delegelerin ¾ ünden fazlasının katılması gerekir. Çoğunluğun sağlanmaması halinde Toplantı ertelenir. Kararlar çoğunlukla alınır.

6 Ancak, Vakıf Resmi Senedinin tadiline dair kararlar tayinli ve devamlı delegeler toplamının en az 2/3 sinin toplantıya katılmaları ve karar lehinde oy kullanmaları zaruridir. TOPLANTI Madde 13 Temsilciler Kurulu bildirilen yer, gün ve saatte toplanır. Tabii Delegeler arasından bir Ba kan ve diğer Delegeler arasında da bir Ba kan Vekili, 2 oy Toplayıcı Delege ve 2 de Katip seçilir. Ba kanlık Divanı seçim Merkezlerinden gönderilen Toplantı belgeleri ile Yönetim Kurulu raporu ve i tirak edenlerin isim cetvellerini inceledikten sonra gündemdeki konuların müzakeresine geçilir. Toplantı tutanakla tesbit olunur ve Ba kanlık Divanınca imzalanır. Bu belgeler ilgili irket ve yetkili mercilere gönderilir. TEMSĐLCĐLER KURULUNUN GÖREV VE YETKĐLERĐ Madde 14 VAKIF resmi senedi hükümlerinin yerine getirilmesini gözetmek ve VAKIF üyelerinin haklarını korumak Temsilciler Kurulunun ba lıca görevidir. Kurul bu maksatla: a. Yönetim Kurulu ve denetim raporlarını, bilanço ve hesap vaziyetlerini inceleyip karara bağlar. b. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ibrası veya sorumluluğu hakkında karar alır. c. Yönetim Kurulu ve Denetçileri seçer ve ücretlerini tespit eder. d. Yönetim Kurulunca sunulan 2 yıllık VAKIF bütçesini inceler ve onaylar. e. VAKIF resmi senedinde yapılacak deği iklikler ile i tirak paylarının ve tazminatlarının artırılması veya dü ürülmesi hakkında kararlar alır. TEMSĐLCĐLER KURULUNUN KARAR YETKĐSĐ OLMAYAN HUSUSLAR Madde 15 Temsilciler Kurulu a ağıdaki hususlarda re sen karar alamaz. a. VAKF ın mali durumunun müsait olduğuna dair aktüel raporuna müstenit Yönetim Kurulu teklifi olmadıkça, üyelere sağlanan menfaatlerin artırılması veya geni letilmesi, b. Yönetim Kurulu tarafından teklif yapılmadıkça, üyelere ait vecibelerin kaldırılması veya hafifletilmesi, c. VAKF ın feshi takdirinde bu resmi senedin fesih hükümleri haricinde üyelere fayda temini.

7 B- YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM KURULU VE SEÇĐMĐ Madde 16 VAKF ın bütün i lemleri 7 azalık bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Azalardan üçü Seçimli Delegeler, üçü Devamlı Delegeler ve biri de Tayinli Delegeler arasından Temsilciler Kurulunca seçilir. Ayrıca aynı esaslar dahilinde yedi yedek aza seçilir. Seçimlerde namzetlerin e it rey almaları halinde, e it rey almı olanlar arasında yeniden seçim yapılır. MÜDDET Madde 17 Yönetim Kurulu azalarının görev süresi Temsilciler Kurulunun gelecek adi Toplantısına kadar devam eder. Azaların yeniden seçilmesi mümkündür. BA KAN Madde 18 Yönetim Kurulu, irketlerin Tabii Delegeleri arasından bir Ba kan ve Üyeler arasından bir Ba kan Vekili seçer. GÖREV VE YETKĐLERĐ Madde 19 Yönetim Kurulu, Temsilciler Kuruluna bırakılan hususlar dı ındaki bütün VAKIF i leri hakkında karar almağa yetkilidir. Ba lıca görevleri unlardır. a. VAKF ın paraları, menkul ve gayrimenkul malları ve gelirlerini idare eder ve gerekli harcamaları yapar. b. Ödenmesi gereken tazminat, emekli ve aile aylıklarını onaylar ve ödetir. c. VAKF a katılmak isteyen irketlerin isteklerini kabul veya reddeder. Redde kar ı Temsilciler Kurulu na itiraz edilebilir. Temsilciler Kurulunun bu husustaki kararları kesindir. Vakfa katılmak isteyen irketin isteklerini, Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu na teklif etmeyi uygun bulduğu takdirde, teklifin Adi veya Fevkalade Temsilciler Kurulunda görü ülmesine kadar, irketi, geçici üye olarak kabul edebilir. d. VAKF ın sahip olacağı menkul ve gayrimenkuller hakkında karar alır, ipotek vaz ve fekeder. e. Üyelerin mesken finansman yardımının tatbik eklini tesbit eder. f. VAKF ın her yıl için ayrı ayrı tanzim edilecek bilanço ve hesap vaziyetleri ile iki yıla ait çalı ma raporunu, üyelerinin bilgisine sunmak üzere irketlere ve Temsilciler Kuruluna gönderir.

8 g. Temsilciler Kurulunun adi ve fevkalade Toplantılarını ve gündemini tesbit eder, gerekli çağrıları yapar ve seçim merkezlerine dü en görevlerin yapılmasını sağlar. h. VAKF ın resmi ve gayri resmi bilcümle üçüncü ahıs ve mercilere kar ı temsile mezun ve VAKIF namına imzaya yetkili kılınanları ve yetki derecelerini usulüne göre tayin, tescil ve ilan eder. i. VAKF a ait yönetmelikleri hazırlar. j. Yönetim Kurulu, üyelerin irketlerde geçen hizmet yıllarının tanınması hususunda karar alır. k. Yönetim Kurulu Resmi Senedin muhtemel tadili hakkında teklifi hazırlar. l. Bu Resmi Senetle kendisine verilen diğer görevleri yapar. m. Görev ve yetkilerinin bir kısmını tayin edeceği bir müdüre veya aralarında seçeceği bir üyeye kendi sorumluluğu altında ve tesbit edeceği haller dahilinde bırakabilir. n. Günün artlarına göre keseneğe ve i tirak payına esas olan miktarı, emekli dul ve yetim aylıklarını tesbit eder. o. Üyelerin e ve çocukları da dahil olmak üzere Vakıf a ek bir mali külfet getirmemek kaydiyle, Grup Sağlık Sigortası yaptırmak, irketlerin ve üyelerin vecibeleri ile sigorta artlarını belirlemek ve bu konularda kararlar alır. p. Kiraya vermek ve/veya i letmek üzere tesisler, irketler veya iktisadi i letmeler kurmaya, tesisler, iktisadi i letmelere veya irketlere ortak olmaya, bu tesislerin, i letmelerin veya irketlerin tasfiyesine, ortak oldukları tesisler, iktisadi i letmeler veya irketlerden ayrılmaya karar verir. MENKUL VE GAYRĐMENKUL ALIM SATIMI Madde 20 Cari masraflar, muhtemel tazminat ve aylık tediyeler kar ılandıktan ve icabında mesken için mali yardım da nazarı dikkate alındıktan sonra VAKF ın arta kalan geliri ile, Yönetim Kurulu Kararı alınarak irat getiren gayrimenkulleri alıp satar, kiraya verir, her türlü gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve bunları fek edebilir. Kendi gayrimenkulleri üzerinde de ba kaları lehine Vakıflar Genel Müdürlüğü nden izin almak suretiyle ipotek tesis ve fek edebilir. Kiraya vermek ve/veya i letmek üzere iktisadi i letmeler, tesisler, irketler kurar veya kurdurur. Veya iktisadi i letmelere, tesislere, irketlere ortak olur. Rantabl görülen hisse senetleri, tahviller veya her zaman paraya çevrilmesi mümkün Hazine tahvilleri satın almak ve bunları satmak suretiyle vs. ekilde i letir. VAKIF, sınai krediler için cari faiz tutarını göz önünde tutarak belli bir mali tazminat mukabilinde, irketlere de para verebilir. TOPLANTILAR Madde 21 Yönetim Kurulu, en az dört ayda bir toplanır. Toplantı gündemi Ba kanlıkça azalara önceden bildirilir. Toplantının muteber olması için aza çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır. Kararlar, mevcudun çoğunluğu ile alınır. 20. Madde ile ilgili kararlar için en az dört üyenin olumlu oyu gereklidir. Oyların e it olması halinde konu ertesi Toplantıya bırakılır. Kararlar üyelerce imzalanır ve noterlikçe tasdikli karar defterine yapı tırılır ve yazılır. Toplantıya i tirak etmeyenüyeler oylarını yazılı ekilde verebilirler.

9 SORUMLULUK Madde 22 Yönetim Kurulu azalarının VAKIF i lerindeki sorumlulukları Anonim irketler Đdare Meclisleri azalarının sorumlulukları hakkındaki kanuni hükümlere bağlıdır. ÜCRET Madde 23 Yönetim Kurulu azalarının ücreti Temsilciler Kurulunca tesbit edilir. AZALIĞIN DÜ MESĐ Madde 24 Yönetim kurulu azaları, istifa suretiyle ayrılabilecekleri gibi, azalık artının kaybolması, irket Delegeleri Grubundan seçilenlerin irketle ili iğinin kesilmesi, mazeretsiz olarak arka arkaya 3 toplantıya gelmemesi veya üç aydan fazla fiilen mahkumiyete uğraması hallerinde Yönetim Kurulu azalığı dü er. C- DENETLEME DENETĐM Madde 25 VAKF ın denetimi, Yönetim Kurulunca Temsilciler Kurulunun tasvibine sunulan muteber tarafsız bir müessese tarafından yaptırılır. Denetleme raporu Yönetim Kurulunca, irketlere ve Temsilciler Kuruluna verilir. BÖLÜM III VAKFIN HĐZMETLERĐ VE KAR ILIKLARI A- RĐSK TEMĐNATI (Ölüm ve Maluliyet Hallerinde Tazminat) ÖLÜM TAZMĐNATI Madde 26 Üyelerin ölümleri halinde 44. maddede belirtilen yakın aile fetleri, yani hayatta kalan e ve bakıma muhtaç çocuklarına a ağıdaki ekilde tazminat verilir. Verilecek tazminat, üyelerin irketlerde VAKF ın kurulmasından evvelki hizmetleride dahil olarak, fiili hizmet müddetleri ile mütenasip ekilde; tutarındadır. 36 aya kadar 12 aylık 37 den 72 aya kadar olanlara 18 aylık 73 ay ve daha fazla olanlara 24 aylık

10 Tazminat, keseneğe esas alınan son brüt aylık ücret üzerinden hesaplanır. Ancak, ölüm ve maluliyet hallerinde ödenecek tazminat tavan tutarı ,- (Birmilyarsekizyüzmilyon) TL den fazla olamaz. Bu tazminat tavanı, her yılba ı Yönetim Kurulunun kararı ile deği tirilebilinir. Tazminat hayatta kalan e ile çocuklar arasında yarı yarıya payla ılır. E ölmü ise veya çocuk mevcut değilse, tazminatın tamamı hayatta olan tarafa kalır. Ölen üyenin e ve çocukları da yoksa, bu tazminatın azami % 50si bakmakla mükellef olduğu ana, baba ve karde lerine ödenebilir. Bu tazminatın miktarı ve yukarıda zikredilen ahıslar arasındaki taksimi, tediye ekli Yönetim Kurulunca tayin edilir. TAM MALULĐYET TAZMĐNATI Madde 27 Üyenin tam maluliyeti halinde, kendisine ölüm tazminatı tutarında tazminat verilir. Tam maluliyet, hastalık veya kaza sonucu meydana gelen sakatlık sebebiyle bir üyenin tam ve devamlı surette fiilen çalı mak imkanından mahrum kalması halidir. Tam maluliyet hali Yönetim Kurulunca tayin edilen bir doktor veya sağlık te ekkülü raporu üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kısmi devamlı maluliyet halleri ile geçici maluliyet ve hastalıklar Tam Maluliyet sayılmaz. KISMĐ MALULĐYET TAZMĐNATI Madde 28 Kısmi devamlı maluliyet hallerinde üyenin irketlerdeki hizmeti devam etmiyorsa, tam maluliyet halinde ödenmesi gereken tazminatın, ekli cetveldeki nisbetler gözönünde tutularak kısmi, devamlı maluliyet tazminatı ödenir ve VAKIF ile ili iği kesilir. Kısmi devamlı maluliyet tayin edilen doktor raporu üzerine Yönetim Kurulunca tesbit edilir. irketlerde, kısmi maluliyet ile orantılı daha hafif bir i le görevlendirilen üyenin - maluliyet tazminatı ödenmekle beraber yeni durumu üzerinden üyeliği devam eder. ÖLÜM, MALULĐYET VE EMEKLĐLĐK Madde 29 Ölüm, tam ve kısmi maluliyet tazminatı ödeneceklere, aynı zamanda emeklilik aylığı bağlanması halinde, maluliyet tazminatının yarısı ödenir. Ölüm, tam ve kısmi maluliyet tazminatları tesbit ve tevsik tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir. TAZMĐNATLARIN ĐSTĐSNA VE KISINTILARI Madde 30 a. VAKF a giri ten itibaren 2 yıl içinde intihar veya intihara te ebbüs sonucu meydana gelen ölüm veya maluliyet halleri için tazminat verilmez. b. VAKIF üyeliğine giri ten itibaren ilk 3 yıl içinde her türlü hastalık sonucunda meydana gelen sakatlık veya arızalar için maluliyet tazminatı verilmez. c. Sırf ihtiyarlık veya ya tahdidi veya i görme kudretinin dü mesi dolayısıyla i ten ayrılanlara, VAKF a üye olduğu sırada (VAKF ın kurulduğu tarihte, irketlerde çalı makta olan üyeler

11 için VAKF a giri tarihi, üyenin irketlere giri tarihi olarak kabul edilecektir.) Malul sayılmayı gerektirecek bir hastalığı veya sakatlığı bulunanlar, bu hastalık veya sakatlık sebebiyle Maluliyet tazminatı alamazlar. Bu hastalık veya sakatlıkların ilerlemesi neticesinde tam Maluliyet raporu alınlar için ise ödenecek tam Maluliyet Tazminatından, üyenin VAKF a giri te mevcut olan hastalık veya sakatlığına tekabül eden % nispeti tenzil edilecektir. MALULĐYETĐN BĐLDĐRĐLMESĐ Madde 31 Üyelerin maluliyet hallerinde durum kendileri veya aileleri tarafından çalı tığı irkete taahhütlü mektupla veya imza kar ılığı bildirilir ve irket de bunu derhal yazı ile VAKF a bildirir. RAPORLARIN GEÇERLĐLĐĞĐ Madde 32 VAKF ın vazifelendirdiği sağlık te ekkülü veya doktorlar haricinde irketlerin veya bizzat üyenin müracaatı ile elde edilen raporlar resmi makam ve te ekküller tarafın -dan tanzim edilmi olsa dahi VAKF ı bağlamaz. Đlgililer tarafından raporlara kar ı vaki itirazlar, Yönetim Kurulunca yeniden tetkik olunarak, lüzum görülürse, ilgili yeni bir sağlık te ekkülü veya doktora muayene ettirilir. Son karara ilgililer hiçbir surette itiraz edemezler ve VAKF ın üyesi olmak sıfatı ile, karar aleyhine herhangi hukuki takip hakkından feragat etmi sayılırlar. TOPLU KAZALAR Madde 33 VAKF ın risk teminatına hak kazanmı üyeler, dünyanın her tarafında seyahat ve i lerinin gerektirdiği yerlerde ikamet edebilirler. Birden fazla üyenin aynı nakil vasıtasında veya aynı i yerinde aynı zamanda kazaya uğraması halinde, risk teminatı Resmi Senedinin 26 ncı Maddesi nde belirtilen miktarlar esas alınarak, Toplu Kazaya uğramı ahısların sayısına göre a ağıdaki oranlarda belirlenerek ödenir. a) 2 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 80 i b) 3 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 75 i c) 4 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 70 i d) 5 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 65 i e) 6 ki i için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 60 ı f) 6-20 ki i arasında, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 50 si g) 20 ki iden fazlası için, üyenin almaya hak kazandığı tazminatın % 40 ı ödenir. Ancak, yukarıdaki gruplarda bütün üyelere ödenecek toplam Tazminat miktarı, Risk Teminatı Kesenek ve Đ tirak Payları özel hesabında toplanan miktardan fazla olmaz.

12 ASKERLĐK HĐZMETĐ Madde 34 Muvazzaf askerlik devresinde, üyenin irketlerle ilgisi devam etse dahi, risk teminatı i lemez. Sulh zamanında üyenin kısa devre ek askerlik görevine alınması halinde, kesenekler ödenmek artıyla üyenin risk teminatı devam eder. Bu kesenekler ödenmediği takdirde risk teminatı, i inden ayrı kaldığı tarihten yeniden kesenek ödenmeye ba landığı tarihe kadar i lemez. Üyeler, üyeliğin devamı süresinde, harp veya harp harekatı sırasında ölüm veya tam maluliyet vuku bulursa, üyeye veya en yakın aile fertlerine ancak Türkiye deki hayat sigortalarında harp rizikosu için uygulanan esas ve ölçülerde risk teminatı verilir. RĐSK TEMĐNATI KESENEKLERĐ ve Đ TĐRAK PAYLARI Madde 35 Üyeler aylık brüt ücretlerinden her ay % ½ (yüzde yarım) nisbetinde kesenek öderler. Kesenekler irketler tarafından üyelerin aylıklarından kesilerek, üyenin ücreti, adı ve sicil numarasını gösteren bir bordro ile VAKF a tevdi olunur. Kesenekler tutarı kadar bir meblağı da, irketler i tirak payı olarak aynı zamanda VAKF a öderler. Ancak, irketlerin her üye için aylık olarak ödeyecekleri i tirak payı 30 EURO (Avrupa para birimi) kar ılığı Türk Lirasını geçemez. irketler, böylece risk teminatına ve 56 ncı maddede belirtilen risk tazminatına i tirak ettiklerinden, üyelerin ölümlerinde veya maluliyetlerinde Đ Kanununda belirtilen kanuni Tazminatlar dı ında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildirler. Herhangi bir tediye mecburiyeti hükmü kar ısında VAKIF ça ödenen risk tazminatı bundan mahsup edilir. KESENEK VE Đ TĐRAK PAYININ HESAPLANMASI Madde 36 a. Kesenek ve Đ tirak payına esas olan tavan ücret, Yönetim Kurulunca tesbit edilir ve Resmi Senet deği ikliğine mahal kalmadan uygulanmaya konulur. b. irketlerin birkaçında çalı anların ücretleri toplamı a fıkrası göz önünde tutularak dikkate alınır. Ücretlerle birlikte ayrıca kardan veya satı tan bir anla ma ile prim alanların bir sene önce aldıkları brüt prim ve senelik ücret toplamı ertesi yıl Ocak-Aralık kesenek ödemelerine ölçü olur. Sadece kar ve satı üzerinden hesaplanarak ücret alanlar, bir yıl önce aldıkları senelik ücreti esas alınır ve yıllık olarak bir defada ve ücretini aldığında ödenir. c. Yevmiyelerde, 30 günlük brüt yevmiye tutarı keseneğe, i tirak payına ve risk tazminatı esastır. Bir ay zarfında bundan az çalı mı olsa dahi 30 günlük tutarı esas alınır. Saat ücretlerinde 8 saat, bir yevmiye sayılır. Akort hesabı ile çalı anlar için irketlerce emsaline uyan bir yevmiye esas alınır. d. Fazla mesailer, ikramiyeler, ayni ve nakdi diğer sosyal tediyeler kesenek ve i tirak payı ve risk teminatı hesabına girmez. YA LA ĐLGĐLĐ KESENEK VE Đ TĐRAK PAYI Madde 37

13 VAKF a ilk gri lerinde erkekler için 40 ve kadınlar için de 35 ya ına kadar olan üyelerin kesenek ve i tirak payları için 35.maddedeki nisbetler esastır. Üyeliğe giri lerinde erkekler 40 ve kadınlar 35 ya ını tamamlamı olanlar için a ağıdaki nisbetler kadar bir ilave yapılır: ya ı arasında olan kadınlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % ya ı arasında olanlar için % 1 PAYLARIN KAYDI Madde 38 Risk teminatı kesenek ve i tirak payları VAKIF da özel bir hesapta toplanır ve tazminatlar bu hesaptan kar ılanır. irket ve üyelerin bu paralar üzerinde herhangi bir tasarruf hakları yoktur. EK KESENEK VE EK Đ TĐRAK PAYI Madde 39 VAKIF, tazminatları (Toplu Kazalar hariç) 38.maddede belirtilen hesaptan kar ılayamazsa, Yönetim Kurulu kararıyla irketler ve üyeler senede 3 aylık kesenek ve i tirak payı tutarına kadar ek ödemede bulunurlar. Ek kesenek ve i tirak payı ile dahi kar ılanmayan tazminatlar, Yönetim Kurulu kararı ile VAKF ın diğer kaynaklarından kar ılanır. RĐSK TEMĐNATININ DÜ MESĐ Madde 40 A ağıdaki durumlarda risk teminatı dü er; teminatın devamı süresince ödenmi olan kesenek ve i tirak payları VAKIF lehine kalır. a. Üyelik sıfatını kaymetmek, b. Emekli olmak, c. Đ ten ayrılmasalar dahi kadında 60, erkekte 65 ya ını doldurmak, d. Üyeliği müddetince herhangi bir sebeble 3 aydan fazla kesenek vermemi olmak. Bu müddetin herhangi bir ekilde a ılması halinde üyenin keseneğini, irketlerinde i tirak paylarını ödemeleri halinde risk teminatının devamı Yönetim Kurulunca kararla tırılır. e. Üye irket kadrolarında çalı maksızın vakıf üyeliğini devam ettirmek. B- EMEKLĐLĐK ve KESENEK ĐADESĐ EMEKLĐLĐK VE MALULĐYET Madde 41

14 VAKIF, irketlerden ayrılan ve en az 15 hizmet yılını a mı kadınsa 55, erkekse 60 ya ını doldurmu üyelerine emekli aylığı bağlar. ( irketler bu ya taki üyeleri re sen de emekliye sevk edebilirler). Ancak, üyenin en az 25 hizmet yılını doldurmu olması halinde kadınlarda 50, erkeklerde 55, ya ından itibaren emekli olunabilir. 25 hizmet yılını çalı arak veya borçlanarak ( irketlerden ayrıldıktan sonraki borçlanmalar dahil) tamamlamı üye irketlerden ayrılırsa, yukarıda yazılı ya yılına kadar isterse, emeklilik kesenek ve i tirak payı ödemeyebilir. Bu durumda, emekli aylığı hizmet yılı dikkate alınarak hesaplanır hizmet yılını tamamlamı erkek veya kadın üyeler için yukarıda yazılı ya ve hizmet yılına ait artların yerine getirilmesinde, a) irketlerden ayrılmadan önce en az 3 (Üç) yıl vakıf üyeliğinde bulunmak, b) Üyenin tamamlanacak ya veya hizmet yıllarına ait emekli kesenek ve i tirak payının (risk hariç) son brüt ücreti (vakıf tavanı dikkate alınarak) üzerinden Vakf a toptan ödenmesi, c) irketin teklifi ve Yönetim Kurulu nun kabul etmesi, ko uluyla, bu üyelerin irketlerde çalı ma artı aranmaz. Emekli maa ı, bu maddede belirlenmi artlar yerine gelmesi halinde bağlanır. Emekli maa hesaplanmasında, üyenin toptan ödeme tarihinden sonra, Vakıf Yönetim Kurulu nca kararla tırılmı emekli maa ı artı yüzdeleri dikkate alınır. Bu üyelere bağlanacak emekli maa ı, irketlerde çalı makta olan ve emsal ücret alan üyelere bağlanacak emekli aylığından az veya fazla olamaz. 2.Tam malul olmak a. Mesleki maluliyet halinde Yönetim Kurulu asgari hizmet süresini nazarı itibara almayabilir. Maluliyetin tesbitinde 27 nci madde hükmü esas alınır. Üyenin 15 hizmet yılını doldurduktan sonra ölmesi hali de tam maluliyet kabul edilir, yani emekli aylığına hak kazanır. Ancak üyenin ölmü olması sebebiyle bağlanması icap eden emekli aylığı dul ve yetim aylığına dönü ür. b.yukarıdaki 41/1.ci bölümünde yazılı, irketlerde çalı madan emeklilik primi ödeyenlerin bu müddet içinde ölümleri halinde bağlanması icap eden emekli aylığı dul ve yetim aylığına dönü ür. Ölüm tarihinden sonraki hizmet müddeti için yapmı olduğu borçlanma ile ilgili prim ödemeleri Merkez Bankası reeskont faizi üzerinden basit faizlendirilerek varislerine ödenir. Risk primi ödemesi yapılmadığı için varislerine ölüm tazminatı verilmez. HĐZMET MÜDDETĐ Madde 42 VAKF ın kurulu undan önce irketlerde çalı ılmı seneler hizmet senesi sayılır. Ancak, VAKF ın kurulu undan sonra kendi arzuları ile VAKF a girmeyen irket mensuplarının VAKF a üye olmaları halinde hizmet yılları VAKIF taki fiili üyelik süresi toplamıdır. Đ ten ayrıldıktan sonra yeniden i e alınanların evvelki hizmet yıllarının sayılıp sayılmamasına Yönetim Kurulu karar verir.

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Madde 1 (26.4.1984) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Ticaret

Detaylı

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED AKBANK TÜRK ANON M RKET MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED F H R S T NC BÖLÜM UMUM HÜKÜMLER Madde No. Sayfa No. Kurulu 1 1 Sand n Gayesi 2 2 Sand k Üyeleri 3 2 Sand ktan Faydalanamayacak Olanlar

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU:

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: Madde 1. Türk Hava Yolları A.O. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ve Türk Ticaret

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ. Madde 2-

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ. Madde 2- ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ ESKİ ŞEKİLİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YENİ ŞEKİLİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Vakfın Adı ve Merkezi Madde 2- Vakfın Adı

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK Mayıs 2014 GENEL YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Telekom

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

UNVAN Madde 3 - Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu...Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifidir.

UNVAN Madde 3 - Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu...Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifidir. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİ B Ö L Ü M 1 KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN

T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN VAKIF SENEDĠ KURULUġ, ADI, MERKEZĠ MADDE 1 Anadolu Bankası

Detaylı

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda ad ve adresleri gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Madde - 1 KURULUŞ İşbu esas Mukavelenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi KURULUŞ : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE (1) : Aşağıda mukavele altında adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır. MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 - Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır. a- Otel, motel, tatil

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1

ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HAZİRAN/2015 BÖLÜM (I) ANA HÜKÜMLER KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, ikametgâhları, tabiiyetleri ve imzaları bulunan hakiki ve hükmi şahıs kurucular arasında

Detaylı

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI KURULUġ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN ESAS MUKAVELESİ * Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 9 Ekim 1988 ve 19954 BAKANLAR KURULU KARARI (KARAR SAYISI: 88/13357)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş (1) (2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/6/1949 Sayı: 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1335

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNU

KOOPERATİFLER KANUNU KOOPERATİFLER KANUNU Kanun Numarası : 1163 R.G. Tarihi : 10.5.1969 Kabul Tarihi : 24.4.1969 R.G. Sayısı : 13195 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF VE KURULUŞU A. TARİF 1 Madde 1 - Tüzel kişiliği haiz olmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı