GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠLE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠLE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠLE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HLB Saygın Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ. A member of HLB International

2

3 Rapor N o : SYMM-116 / GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Güven Menkul Değerler Anonim ġirketi Yönetim Kurulu na; Güven Menkul Değerler A.ġ. nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değiģim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiģ bulunuyoruz. ĠĢletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıģlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sis teminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koģulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıģlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıģtır. Bu risk değerlendirmesinde, iģletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuģtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüģ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koģullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iģletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliģkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca iģletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüģümüzün oluģturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluģturduğuna inanıyoruz. GörüĢümüze göre, iliģikteki finansal tablolar, Güven Menkul Değerler A.ġ. nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ġstanbul, 03 Mart 2008 HLB Saygın Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ. Servet EYÜPGĠLLER Sorumlu Ortak BaĢdenetçi - YMM

4

5 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO 1 GELĠR TABLOSU 2 NAKĠT AKIM TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU 4 MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 5-26 NOT 1 ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU 5 NOT 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI 5-6 NOT 3 ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ 6-12 NOT 4 HAZIR DEĞERLER 12 NOT 5 MENKUL KIYMETLER, NET NOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR, NET 13 NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR, NET 13 NOT 8 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI, NET 13 NOT 9 ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDANALACAKLAR VE BORÇLAR, NET 14 NOT 10 DĠĞER ALACAKLAR, NET 14 NOT 11 CANLI VARLIKLAR 15 NOT 12 STOKLAR 15 NOT 13 DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġME ALACAKLARI VE HAKEDĠġLERĠ 15 NOT 14 ERTELENEN VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ, NET 15 NOT 15 DĠĞER CARĠ/CARĠ OLMAYAN VE KISA /UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 16 NOT 16 FĠNANSAL VARLIKLAR 16 NOT 17 ġerefġye 17 NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER 17 NOT 19 MADDĠ VARLIKLAR, NET 17 NOT 20 MADDĠ OLMAYAN VARLIKLAR, NET 17 NOT 21 ALINAN AVANSLAR 18 NOT 22 EMEKLĠLĠK PLANLARI 18 NOT 23 BORÇ KARġILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DIġI PAYLAR/ ANA ORTAKLIK KAR-ZARAR 20 NOT 25 SERMAYE 20 NOT 26 SERMAYE YEDEKLERĠ NOT 27 KAR YEDEKLERĠ 21 NOT 28 GEÇMĠġ YILLAR KAR/ZARARLARI 21 NOT 29 YABANCI PARA POZĠSYONU 21 NOT 30 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI 21 NOT 31 KARġILIK, ġarta BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 22 NOT 32 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 22 NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 22 NOT 34 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRA OLAYLAR 22 NOT 35 DURDURULAN FAALĠYETLER 22 NOT 36 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ NOT 37 FAALĠYET GĠDERLERĠ NOT 38 DĠĞER FALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDER VE KAR/ZARARLAR NOT 39 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 25 NOT 40 NET PARASAL POZĠSYON KAR/ZARARI 25 NOT 41 VERGĠLER 25 NOT 42 HĠSSE BAġINA KAZANÇ 25 NOT 43 NAKĠT AKIM TABLOSU 26 NOT 44 DĠĞER HUSUSLAR 26

6 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2007 TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Not 31 Aralık Aralık 2006 VARLIKLAR Cari/Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler, net Ticari Alacaklar, net ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar, net Diğer Alacaklar, net Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan/Duran Varlıklar Finansal Varlıklar Maddi Varlıklar, net Maddi Olmayan Varlıklar, net Toplam Varlıklar YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar, net Ticari Borçlar, net ĠliĢkili Taraflara Borçlar, net Borç KarĢılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü, net Diğer Yükümlülükler, net Uzun Vadeli Yükümlülükler Borç KarĢılığı Özsermaye Sermaye Sermaye Yedekleri Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Net Dönem Karı GeçmiĢ Yıllar Karları Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır) 1

7 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2007 DÖNEMĠ GELĠR TABLOSU Not 31 Aralık Aralık 2006 Esas Faaliyet Gelirleri SatıĢ Gelirleri, net SatıĢların Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri, net Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler, net Brüt Esas Faaliyet Karı/(Zararı) Faaliyet giderleri (-) 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Karı/(zararı) ( ) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (18.958) (522) Finansman Giderleri (-) 39 (8.329) (15.855) Faaliyet Karı/(Zararı) Net Parasal Pozisyon Kar/(Zarar) Vergi Öncesi Kar/(Zarar) Vergiler Cari 23 (13.791) (89.593) ErtelenmiĢ Vergi karģılığı (11.546) (72.894) Net Dönem Karı/(Zararı) Hisse baģına kazanç (YTL) 42 2,09 2,20 (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır) 2

8 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2007 DÖNEMĠ NAKĠT AKIM TABLOSU Not 1 Ocak 31 Aralık Ocak 31 Aralık 2006 Net Kar Amortisman gideri Devlet tahvili hazine bonosu gelir reeskontu Devlet tahvili hazine bonosu reeskont gideri (1.635) iptali (91.228) Menkul kıymet değer düģüģ karģılık gideri Yabancı para varlık /yükmlülük değerleme (5.670) gelir/gideri - Cari vergi karģılığı (13.791) - Ertelenen vergi karģılık gideri (2.245) (16.699) Kıdem tazminatı karģılık gideri Kıdem tazminatı karģılık geliri (26.879) (59) Net karın nakit yaratılarak/kullanılarak oluşan kısımları (35.513) Net varlıklardaki değiģim öncesi faaliyet karı Menkul kıymetlerdeki değiģim, net ( ) Ticari alacaklardaki değiģim, net Ticari borçlardaki değiģim, net ( ) ( ) Diğer Alacaklar, net (9.700) - ĠliĢkili taraflarla iģlemler, net ( ) Diğer cari/dönen varlıklardaki değiģim, net (3.255) (3.140) Diğer borç ve karģılıklardaki değiģim, net (35.534) Faaliyet iģlemlerinden elde edilen net nakit Maddi varlık alımı (82.831) (48.532) Maddi olmayan varlık alımı (16.904) (25.274) Finansal varlıklardaki artıģ, net ( ) Yatırım iģlemlerinde kullanılan net nakit ( ) (46.606) - Ödenen temettüler ( ) ( ) Kısa vadeli krediler Finansman iģlemlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Hazır değerlerdeki artıģ/(azalıģ) (7.976) ( ) Dönem baģındaki hazır değerler Dönem sonundaki hazır değerler (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır) 3

9 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE Finansal Varlık Değer ArtıĢ Fonu ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU Özsermaye Enflasyon Düzeltme Yasal Farkları Yedekler Olağanüstü Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zarar) Dönem Karı Toplam Özsermaye Sermaye 31 Aralık 2005, Bakiyeler Dönem içi hareketler: Hesaplar arası transfer ( ) - Hesaplar arası transfer ( ) - - Temettü dağıtım ( ) - - ( ) Cari dönem karı Cari dönem karı Aralık 2006, Bakiyeler Dönem içi hareketler: Değerleme Transfer ( ) - Temettü dağıtımı (7.232) ( ) - ( ) Yedeklere dağıtım ( ) - - Cari dönem karı Yedeklere dağıtım (16.699) Aralık 2007, Bakiyeler (Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır) 4

10 GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2007 TARĠHLĠ MALĠ TABLOLARINA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR NOT 1 ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU Güven Menkul Değerler Anonim ġirketi nin (ġirket) faaliyet kapsamı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha önce ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmek, menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımını yapmak ve kredili menkul kıymet, açığa satıģ ve menkul kıymetlerin ödünç alma verme iģlemlerini gerçekleģtirmektir. ġirket in Sermaye Piyasası Kurulu ndan (SPK); yukarıda yazılı faaliyetlerini gerçekleģtirmek amacıyla, ilgili mevzuat esaslarına göre aldığı yetki belgeleri ve tarihleri aģağıda belirtilmiģtir. Yetki Belgesinin Adı AlıĢ Tarihi Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi 17 Eylül 1992 Repo-Ters Repo ĠĢlemleri Yetki Belgesi 21 Mart 1994 Kredili Menkul Kıymet, Açığa SatıĢ ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma Verme ĠĢlemleri Ġzin Belgesi 07 Nisan 1995 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi 19 Temmuz 2007 ġirket in, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 14 çalıģanı vardır (31 Aralık 2006: 14). Kategorileri itibariyle çalıģanlar; yönetim 3, teftiģ 1, hukuk 1, muhasebe 2, operasyon 1, pazarlama 2, üye temsilci 4. ġirket, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takasbank Anonim ġirketi nin %2,4292 oranında hissesine sahip bulunmaktadır. ġirketin ticari sicile kayıtlı adresi, Büyükdere Caddesi Maya Center No: Kat:12 Esentepe, Ġstanbul dur. NOT 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI Sermaye Piyasası Kurulu, 15 Kasım 2003 tarihinde Seri XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i yayımlamıģ bulunmaktadır. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiģtir. ĠliĢikte sunulan mali tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutulan muhasebe kayıtları ve bu kayıtların sonucunda oluģan yasal mali tablolarına dayandırılmıģ ve Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiģ olup UFRS ye uygunluk açısından, yukarıda adı geçen Tebliğ hükümlerine göre birtakım düzeltmelere ve sınıflandırmalara tabi tutularak, SPK Karar Organı nın 10 Aralık 2004 tarih ve 1604 sayılı kararı ile kamuoyuna açıklanan Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Kılavuzu ilkelerine göre sunulması ile oluģmuģtur. 5

11 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Raporlama Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29), Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan mali tabloların bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünden hazırlanmasını ve önceki dönem mali tablolarının da karģılaģtırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. UMS 29 uygulamasını gerekli kılan baģlıca nedenler; nüfusun çoğunluğunun parasal olmayan varlıklara yatırım yapması ve elindeki parasal varlıkları ulusal para birimi yerine kuvvetli yabancı para cinsinden tutması; vadeli satıģ ve alımlarda vadenin kısa olmasına karģın vade farkı uygulaması olması; faiz oranları, ücretler ve fiyatların fiyat endeksine bağlı olması ve %100'e yaklaģan veya %100'ü aģan üç yıllık bileģik enflasyon oranıdır. Yeniden düzenleme, Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE) tarafından açıklanan ve ülke çapında geçerli olan Toptan EĢya Fiyatı Endeksi nden (TEFE) türetilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında alınmıģ olan kararı gereği; 1 Ocak 2005 tarihi itibari ile enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiģtir. Ekteki karģılaģtırmalı mali tablolardaki parasal olmayan varlık ve yükümlülükler, 31 Aralık 2004 tarihli cari satın alma gücü ile ifade edilmektedir. Yeni Türk Lirası 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun yayınlanmıģ bulunmaktadır. Anılan kanuna göre T.C. Devletinin Para Birimi YTL dir. YTL nin alt birimi Ykr (1 YTL = 100 Ykr) olup kanunlarda ve diğer mevzuatta Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıfların ( TL=1 YTL olmak üzere) YTL ye yapılmıģ sayılacağı hükme bağlanmıģtır. NOT 3 ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ Mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: a) Hazır değerler: Hazır değerler bilançoda, elde etme maliyetleri, tahakkuk etmiģ faizlerinin toplamı ile gösterilmiģtir. Yabancı para cinsinden olanlar, bilanço tarihindeki geçerli kur üzerinden değerleme tabi tutulup, piyasa rayici ile yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiģim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. b) Ticari alacaklar ve değer düģüklüğü karģılığı Ticari alacaklar, UMS 39 kapsamında etkin faiz oranı ile iskonto edilmiģ net gerçekleģebilir değerlerinden olası Ģüpheli alacak karģılıkları düģülmek suretiyle gösterilmektedir. ġüpheli alacaklara iliģkin karģılıklar, ġirket Yönetimi nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan teminatlar, geçmiģ tecrübeler ıģığında ve mevcut ekonomik koģullar göz önünde 6

12 bulundurularak ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaģıldığı yılda zarar kaydedilmektedir. c) ĠliĢkili taraflar Ekte sunulan mali tablolarda ġirket in hissedarları ve bu Ģirketlerle iliģkili olan Ģirketler, bunların yöneticileri ve iliģkili oldukları bilinen diğer gruplar, iliģkili Ģirketler olarak tanımlanmıģlardır. d) Menkul kıymetler ġirket in menkul değerler cüzdanı Devlet tahvili, hazine bonosu ve hisse senetlerinden oluģmaktadır. Menkul değerler, iģlem fiyatı veya piyasa fiyatı ile belirlenen rayiç değerleriyle kayıtlara alınmaktadır. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerin maliyeti dönem sonu döviz kurlarıyla değerlenmektedir. Menkul kıymetlerin kayıtlı değeri tahmini elde edilebilir değerinden düģük olması durumunda değer azalıģı söz konusudur. ġirket her bilanço döneminde değer azalıģına iliģkin tarafsız bir veri olup olmadığıyla ilgili bir değerlendirme yapmaktadır. Değer düģüģüyle ilgili bir veri bulunması durumunda ġirket, ilgili varlık veya varlık grubunun elde edilebilir değerini tahmin ederek değer azalıģını dönemin net kar / zararına yansıtmaktadır. Menkul kıymetlerle ilgili elde edilen faizler faiz gelirleri içerisinde muhasebeleģtirilmektedir. Ticari veya yatırım amaçlı menkul kıymetlerden kaynaklanan sermaye piyasası iģlemleri kar ve zararları dönemin net kar / zararına yansıtılmaktadır. ġirket, menkul kıymetler portföyünü UMS 39 a uygun olarak aģağıdaki Ģekilde sınıflandırmaktadır. Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymetler: Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymetler, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve ġirket in vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan kıymetlerdir. Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymetler etkin faiz oranı kullanılarak ıskonto edilmiģ değerleriyle değerlenmektedir. Satılmaya hazır menkul kıymetler: Satılmaya hazır menkul kıymetler; vadesine kadar elde tutulmayacak veya ticari amaçla elde tutulmayan kıymetlerden oluģmaktadır. Kayıtlara alındıktan sonra ticari amaçla elde tutulan menkul kıymetler güvenilir bir Ģekilde ölçülebiliyor olması koģuluyla rayiç değerleriyle değerlenmektedir. Rayiç değerleri güvenilir bir Ģekilde ölçülemeyen menkul kıymetler ıskonto edilmiģ değerleriyle gösterilmektedir. SatıĢa hazır menkul kıymetlere iliģkin kar veya zararlar ilgili dönemin net kar veya zararı içerisinde gösterilmektedir. Aktif bir piyasada borsa fiyatı bulunmayan ve rayiç değer ölçümü diğer yöntemlerle güvenilir bir Ģekilde tespit edilemeyen veya uygun olmayan hisse senedi yatırımları maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Belirli bir vadesi olmayan menkul kıymetler maliyet değerleriyle gösterilmektedir. 7

13 e) Finansal varlıklar Likidite ihtiyacının karģılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değiģimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıģtır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya iģletme sermayesinin arttırılması amacıyla satıģına ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir, duran varlıklara dahil edilmiģtir. ġirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir Ģekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir. Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yansıtılmasında sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerinin güvenilir bir Ģekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değeri üzerinden değerlendirilmiģtir. ġirket in %20 nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması veya iģlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiģ elde etme maliyeti tutarından Ģayet mevcutsa değer düģüklüğü karģılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiģtir. f) Maddi varlıklar Maddi varlıklar, paranın bilanço tarihindeki cari satın alma gücüne göre düzeltilmiģ değerleri üzerinden, birikmiģ amortisman düģüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların düzeltilmiģ değerleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Sözkonusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aģağıda belirtilmiģtir. Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar TaĢıt Araç ve Gereçleri DöĢeme ve DemirbaĢlar 50 yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, varlığın tahmini geri kazanılabilir değerinden daha yüksek ise, kayıtlı değer geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi duran varlıkların satıģı dolayısıyla oluģan kar ve zarar, düzeltilmiģ tutarlar ile tahsil olunan tutarların karģılaģtırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 8

14 g) Maddi olmayan varlıklar Maddi olmayan varlıklar bilgisayar programlarını ve geliģtirme giderlerini içermektedir. Maddi olmayan varlıklar maliyetten itfa ve tükenme paylarının düģülmesiyle ifade edilir. Ġtfa ve tükenme payları beģ yılı aģmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanır. h) Varlıkların değer kaybı ErtelenmiĢ vergi aktifi ve menkul değerler dıģındaki tüm uzun vadeli varlıklar, UMS 36 ya göre (Varlıkların Değer Kaybı) incelenmektedir. UMS 36 uyarınca, bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden büyük ise değer düģüklüğü karģılığı ayırmak gerekmektedir. Ġkame değeri, varlığın net satıģ değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit giriģlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satıģ değerinin toplamının bugünkü değeridir. ı) Borçlanma giderleri Tüm finansman giderleri, oluģtukları dönemlerde gelir tablosu ile iliģkilendirilmektedir. i) Vergi ve ertelenmiģ vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmiģ vergilerdeki değiģimi içermektedir. ġirket, UMS 12 ye (yeniden düzenlenmiģ) uygun olacak Ģekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiģ vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan mali tablolarda, ġirket in dönem sonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karģılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi pasifi, oluģan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmiģ vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluģması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peģin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla, iliģkili olduğundan netleģtirilmektedir. ErtelenmiĢ vergi aktif ve pasifi de aynı Ģekilde netleģtirilmektedir. j) Kıdem tazminatı karģılığı Türkiye deki mevcut iģ kanunu gereğince, Ģirket emeklilik nedeniyle iģten ayrılan veya istifa ve kötü davranıģ dıģında nedenlerle iģ akdi fesh edilen personele belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. 9

15 Kıdem tazminatı karģılığı, kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak her bir çalıģan için hesaplanan yükümlülüğün, UMS 19 ilkeleri çerçevesinde, varsayımlara dayanan aktüeryal yöntemler ile bilanço günü değerine indirgenmesini öngörmektedir. Dolayısıyla ġirket in muhtemel yükümlülüğü uzun vadeli varsayımlar dikkate alınarak hesaplanan iskonto oranı, ġirket in geçmiģ dönemlerdeki iģgücü dönüģüm oranı ve emeklilik tahminleri göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. k) KarĢılıklar KarĢılıklar, ġirket in geçmiģ olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkıģının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. l) Yabancı para iģlemleri Yabancı para cinsinden olan iģlemler, iģlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve yükümlülükler ise dönem sonunda açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarından Yeni Türk Lirası na çevrilmiģtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili yılın gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmiģtir. m) Sermaye ve temettüler Adi hisseler özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiģ karlardan tahsil edilmek suretiyle kaydedilir. Alınacak temettüler ise ilan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir n) Gelir tahakkuku Gelirler oluģtuğunda tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. o) Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi ġirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değiģimlerin etkileri dahil çeģitli finansal risklere maruz kalmaktadır. ġirket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, ġirket in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıģtır. Faiz haddi riski ġirket, faiz hadlerindeki değiģmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluģan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. 10

16 Fonlama riski Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriģilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Kredi riski Finansal araçları elinde bulundurmak, karģı tarafın anlaģmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taģımaktadır. ġirket yönetimi bu riskleri, her anlaģmada bulunan karģı taraf için teminat alarak karģılamaktadır. Kur riski ġirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değiģiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalabilmektedir. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Finansal varlık ve yükümlülüklerin makul değeri Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satıģ veya tasfiye iģlemi dıģında, istekli taraflar arasında gerçekleģecek bir cari iģlemde, el değiģtirebileceği tutar olup, eğer varsa teģkilatlanmıģ bir piyasada iģlem gören fiyatı ile en iyi Ģekilde belirlenir. ġirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiģtir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, ġirket in cari bir piyasa iģleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. AĢağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal varlık ve yükümlülüklerin makul değerinin tahmininde kullanılmıģtır: Parasal varlıklar Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaģtığı kabul edilmektedir. Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düģüklük karģılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı tahmin edilmektedir. Parasal borçlar Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaģtığı kabul edilmektedir. 11

17 ö) NetleĢtirme Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eģ zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. p) Muhasebe tahminleri Mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanması sırasında Yönetim in, bilanço tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dıģı yükümlülüklere iliģkin açıklamaları, dönem içerisinde oluģan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden farklılık gösterebilmektedir. NOT 4 HAZIR DEĞERLER 31 Aralık Aralık 2006 Kasa Bankalar Vadesiz Vadeli - - Toplam Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 itibariyle bankalarda yer alan döviz bulunmamaktadır. NOT 5 MENKUL KIYMETLER, NET 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle; satılmaya hazır menkul kıymetler: 31 Aralık Aralık 2006 Hisse Senedi Devlet tahvili Hazine bonosu Toplam Aralık 2007 Nominal Değer Maliyet Değeri Piyasa Değeri Hisse Senedi Devlet tahvili Hazine bonosu Toplam

18 31 Aralık 2006 Nominal Değer Maliyet Değeri Piyasa Değeri Devlet tahvili Hazine bonosu Toplam NOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR, NET ġirketin cari dönemde kullandığı taģıt kredisini ifade etmektedir. Değerleme günü itibariyle bakiye EUR olup TCMB Döviz SatıĢ Kuru ( 1,71840 ) kullanılarak değerlenmiģtir ( 31 Aralık 2006 : Yoktur ). NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR, NET Ticari Alacaklar 31 Aralık Aralık 2006 MüĢterilerden alacaklar Kredili müģterilerden alacaklar Borsa para piyasasından alacaklar MüĢterilerden Ģüpheli alacaklar Diğer Kısa Vadeli alacaklar VOB dan alacaklar Verilen depozito ve teminatlar Verilen Avanslar Eksi: MüĢterilerden Ģüpheli alacak karģılığı (44.878) (44.878) Toplam ġüpheli alacak ve karģılığına iliģkin hareket tablosu aģağıdaki gibidir: 31 Aralık 2006 tarihinden devir Dönem içinde değiģim - 31 Aralık 2007 bakiyeler Ticari Borçlar 31 Aralık Aralık 2006 MüĢterilere borçlar Borsa para piyasasından müģteri alacakları Takas ve saklama merkezi VOB Toplam NOT 8 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Yoktur. ( 31 Aralık 2006: Yoktur ). 13

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI- 29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2008-31.12.2008 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, DİPNOTLARI VE

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi : Teşvikiye Cad.No 17/9 İkbal İş :Merkezi

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı