BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ"

Transkript

1 BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ 1.1 Zonguldak ilinde, tüm Özel Güvenlik Görevlilerini temsilen, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu, Genel Müdürlük ve Üzülmez Müessese Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Amirliklerinde çalışan Özel Güvenlik Görevlilerince Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Zonguldak ve diğer illerde aynı statüde çalışanları temsilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma duygusunu teşvik etmek, geliştirmek ve ilişkilerini kurmak için kurulmuştur. 2-VAKIFIN ADI 2.1 Vakıfın adı Özel Güvenlik Görevlileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olup bu Resmi Senedin bundan sonraki maddelerinde Güvenlik Vakfı cümlesi veya VAKIF kelimesi ile adlandırılacak. 2.2 Vakıfın kısa adı ÖZGÜVAK dır. 3- VAKIFIN MERKEZİ 3.1 Vakıfın merkezi Zonguldak'tadır. Mithatpaşa Mah. Ankara Cad. No:26 12 Katlı İş Merkezi Kat 6 No:78 dir. 4-VAKIFIN KURULUŞ SERMAYESİ 4.1 Vakıfın kuruluş sermayesi TL.dir. 5- VAKIFIN AMAÇLARI 5.1 Vakıf üyelerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve teşvik etmek amacı ile kurulmuştur. 5.2 Vakıfın üyelerinden emekli olanlara, çalışırken daimi malûl kalanlara, ölenlere, çalıştığı kurumdan veya vakıftan ayrılanlara bu vakıf senedinde yazılı hükümler gereğince yardımda bulunmak. 5.3 Vakıfın olanakları ölçüsünde öncelikle üyelerin konut sorunlarını çözmek ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile uygun vade ve faizlerle kredi vermek. 5.4 Üyelerinin zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında evlenme, öğrenim sağlık giderleri gibi harcama yapmalarında Vakıf olanakları ölçüsünde uygun faizlerle kredi vermek. 5.5 Vakıfın olanakları ölçüsünde üyelerinin ve yasal olarak bakmak zorunda olduğu aile bireylerini sağlık ve dinlenme gereksinimi için uygun yerlerde sosyal tesisleri yapmak, kiralamak ve bu amaçlara uygun olarak gayri menkul satın almak, yasal izinler dahilinde satmak; olanlardan yararlanmak ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gitmek. 5.6 Vakıfın servetini artırmak amacı ile menkul ve gayri menkul satın almak, inşa ettirmek, taşıt araç ve gereçleri almak, Devlet ve şirket tahvilleri veya her çeşit hisse senedi almak ve yasal izinler dahilinde satmak. Sayfa - 1 -

2 5.7 Holdinglere, limitet ve anonim şirketlere ortak olmak kendi bünyesinde ticari şirketler kurmak, Sigorta acentalığı ve sair acentalıklar ile komisyonculuk yapmak. 5.8 Üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin kültürel etkinliklerini artırmak amacı ile tiyatro, folklor, müzikal, sportif ve diğer sanatsal faaliyetlerde bulunmak,kurslar açmak gösteriler düzenlemek. 5.9 Üyelerin mesleki bilgilerini artıracak çalışmalarla kurslar ve seminerler düzenlemek Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak, hemde vakıfa gelir sağlamak amacı ile iç ve dış turizme yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla işletmeler kurmak, satın almak, yasal izinler dahilinde satmak ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gitmek işletmek Vakıf tarafından yeni kurulacak şirketler ve işletmelerin hisselerinin en az %51'i vakıfa ait olacaktır Üyelerin kendilerinin ve yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları kişilerin,eşlerinin ve çocuklarının yurt içinde ve yurt dışında Üniversite, Akademi,Yüksekokul ve Enstitülerde öğrenim ve eğitim hakkı kazanmış olanlara Vakıfın olanakları ölçüsünde karşılıksız Öğrenim Bursu vermek Vakıfın üyelerine Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Hukuk Danışmanlığınca hukuki yardımda bulunmasını sağlamak. 6- VAKIF ÜYELİĞİ : 6.1 Zonguldak ilinde ve diğer illerde bulunan kurum, kuruluşlarda ve TTK Genel Müdürlüğü nde çalışan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan tüm özel güvenlik görevlileri vakıfın üyesi olabilirler. Mahkemece tescil edilmiş bu resmi senedin kabul ve giriş taahhütnamelerini imzalayarak VAKIF a üyelik talebinde bulunabilirler. Üyelik ile ilgili talep Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 6.1.a Vakıfa, en az üye ödentisi miktarı kadar bağış yapanlar FAHRİ ÜYE kabul edilir. 6.1.b Fahri üyeler, Dayanışma duygusunu geliştirmek amacı ile üye olurlar; seçme ve seçilme hakkı yoktur. Vakıf ın kredilerinden ve yardımların dan faydalanamaz 6.2 Üyenin kurumdan ayrılması veya Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamı dışında çalışması, üyelik koşullarını yerine getirmesi kaydı ile üyeliğinin devamına engel değildir. 6.3 Vakıfın amacına aykırı hareket eden vakıf çalışmalarına karşı engelleyici davranışta bulunan vakıfı zarara sokan,üyeler arasında birlik ve beraberliği bozan,vakıf kurullarını küçük düşürücü ve yıpratıcı davranışta bulunanlar, Yönetim Kurulunca üyeliklerine son verilmek üzere, Disiplin Kuruluna bir yazı ile bildirilir. 6.4 Üyelikten istifa edenler tekrar üye olmaları için dilekçe ile müracaatlarında ve taahhütnameleri imza etmelerinde tekrar üyeliğe kabulleri Yönetim Kurulunca kabul veya ret edilebilir. Bu durumda olanlardan biriktirme ödentisini almamış olanların üyelik sürelerinin hesabında önceki üyelik süreleride dikkate alınır. Biriktirme ödentisini almış olanların üyeliğe alındığı tarih başlangıç olarak kabul edilir. 6.5 Kendi isteği ile geçici olarak üyelikten ayrılmak durumunda olanlar başvurularına kadar üyelikleri askıya alınır. Sayfa - 2 -

3 6.6 Üyelik hakkının kazanılması ve devamı ile ilgili olarak üye, yerine getirmek zorunda olduğu yükümlerinin kendisine tebliğ edilmediğini ileri sürerek hiçbir hak talep edemez. Bu durumda Vakıf kayıtları esas alınır. 6.7 Vakıftan istifa suretiyle ayrılanlar, ayrılış tarihinden itibaren üç (3) ay geçmedikçe yeniden üyeliğe kabul edilmezler. 6.8 Üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu konudaki her türlü akit ve taahhütler geçersizdir. 7-ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA : 7.1 Vakıf üyeleri diledikleri zaman, üyelikten istifa edebilirler. 7.2 Her ne şartta olursa olsun üyelikten ayrılanların vakıfa olan borçları, vakıftan olan alacaklarından kesilmek suretiyle, bu mümkün değilse yasal yollara başvurmak suretiyle tahsil edilir. 7.3 Üyelik süresi iki yıl ve daha az sürmüş olanlar için herhangi bir geriye ödeme yapılmaz. Ancak Vakıfın hak ve alacakları saklıdır. 7.4 Vakıf ile olan ilişkilerinde, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunan üyelerin,disiplin Kurulu kararı ile vakıf üyeliği askıya alınır. Ve biriktirmeleri, üyeliğin askıya alındığı tarih esas alınarak, Genel Kurul kararından sonra ödemesi yapılır. 7.5 Vakıf üyeliğinden istifa ederek ayrılan üyelere aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda biriktirme ödentileri ödenir. - Vakıf üyeliğini 2-5 yıllık süreler arasında devam ettirmiş olan üyelere biriktirme ödentilerinin toplamı faizsiz ödenir. - Vakıf üyeliğini 6-10 yıl arasında devam ettirmiş olanlara % 20, yıl arasında devam ettirmiş olan üyelere % 30, yıl arasında devam ettirmiş olanlara % 40 faizi ile birlikte hesap edilerek ödenir. - Üyelerin Kredilerden doğan borcu vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. - Vakıf üyelerinin ödemiş oldukları üye ödentileri (aidat) hiçbir şekilde üyeye geri ödenmez ve 12.2.e maddeleri gereğince üyelikten çıkarılanlar VAKIF üyeliğine yeniden kabul edilemezler BÖLÜM II VAKIFIN ORGANLARI : GENEL KURUL,YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU,TEMSİLCİLER KURULU VE DİSİPLİN KURULUDUR. 8-GENEL KURUL: 8.1 Genel Kurulun Oluşması : Genel Kurul VAKIFIN en yetkili organıdır. VAKIF üyeleri arasından ve her On(10)üye için bir (1) kişi hesabı ile maddesinde tarif edildiği şekilde seçilen Delegelerden, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur. Sayfa - 3

4 8.1.2 Genel Kurulu oluşturanlar Genel Kurul üyeliğini bizzat kendileri yaparlar. Başkalarına vekalet veremezler Genel Kurulun Toplanması Genel Kurul, her 2 yılda bir defa en geç Nisan ayı içerisinde olağan olarak toplanır Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir a Genel Kurul üyelerinden toplantı yerine şehir ( il ) dışından gelen üyeler için yol harcırahı ödenir VAKIF üyelerinin veya Genel Kurul delegelerinin (1/5)'i ve Denetleme Kurulu üyeleride Yönetim Kurulu'ndan olağanüstü Genel Kurul yapılması isteğinde bulunabilirler. Bu isteklerin toplantı konusu da belirtilerek yeterli sayıda imzalanmış bir dilekçe ile yapılması şarttır. Yönetim Kurulu bu talepleri yerine getirerek en geç bir(1) ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadır. 8.3 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri : VAKIFIN Bilanço ve Gelir-Gider durumunu, Yönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının karar Raporlarını,Bütçe ve İş Programlarını inceleyerek gerekli tedbir,tavsiye ve kararları almak Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesine, VAKIF'ın fesih ve tasfiyesine karar vermek Yönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimle gelen asil ve yedek üyelerini seçmek ve değiştirmek VAKIF'ın yardımlarını maddesine göre Genel Kurul gündemine getirilen tekliflere göre karara bağlamak. 8.4 Genel Kurul Delegelerinin Tespiti : a VAKIF üyelerinin tamamı delege seçilebilir b Vakıf üyelerinin oluşturduğu, görev yaptıkları bölgelerin her biri kendi içinde ayrı bir delege seçim bölgesidir a Delegeler, seçim bölgesi olarak nitelendirilen ve her bir seçim bölgesinde VAKIF'a kayıtlı üyelerden her (10) kişi için (1) delege hesabı ile gizli oylama ile yapılan seçim sonunda iki yıl için seçilirler. Delege seçimi iki yılda bir her olağan Genel Kuruldan en geç 30 gün önce yapılır. Vakıfa üyeliklerini dışardan devam ettirenler, Özel Güvenlik Görevlileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı'nın temsil edildiği bölgelerde yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olarak delegelerini seçerek Genel Kurulda temsil olunurlar b Bir seçim bölgesinde üye sayısının 10'a bölümünden artan kısmın 5 veya daha fazla olması halinde bu bölgedeki toplam delege sayısına (1) delege daha ilave edilir. Veya bir seçim bölgesinden mevcut VAKIF üyelerinin tamamının (10)'dan az (5)'den fazla olması halinde bu bölgelerde (1) delege seçilir a Vakıf Seçim Kurulu, Vakıfın Yönetim Kuruludur. Seçim Kurulunun çalışmaları ve seçime ilişkin diğer hususlar seçim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sayfa - 4 -

5 8.5 Genel Kurul Toplantılarında Yeterli Çoğunluk: a Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için Genel Kurulu oluşturan DELEGE tam sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir b Bu çoğunluk bulunmadığı takdirde en geç (15) gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz a Yönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimle gelmiş üyelerinin değiştirilebilmesi veya VAKIF Resmi Senedinde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurul tam sayısının yarıdan fazlasının toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların en az 2/3 ünün olumlu oy kullanmış olması gerekir. 8.6 Genel Kurul Gündemi : a Genel Kurul toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve toplantıda ancak gündemde yer alan konular görüşülür b Ancak, en az (10) delege tarafından imzalanmış ve ilk toplantı tarihinden (3) gün önce Yönetim Kuruluna yapılmış olan tekliflerin gündeme alınması mecburidir VAKIF Yardımlarını veya Vakıf Resmi Senedini değiştirmeyi içeren tekliflerin, Yönetim Kurulu'na verildiği tarihten itibaren (60) altmış gün içinde gerekli incelemeler yapılarak toplanacak ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul gündemine alınması mecburidir Genel Kurul Toplantıları, toplantıya katılacak olanlara bizzat imza karşılığı veya taahhütlü mektupla ulaşma imkanı varsa bu şekilde duyurulur. Bu gerçekleşmediği taktirde toplantı Türkiye geneli için yayımlanan bir gazetede ilan edilir Gündem, faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider durumu, bütçe ve iş programları toplantı gününden en az (15) gün önce bütün üyelerin tetkikine hazır duruma getirilir. 8.7 Genel Kurul Yönetimi : VAKIF Genel Kurulu, Vakıf Genel Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı, her ikisinin de yokluğu halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır Genel Kurul görüşmelerini idare etmek üzere delegeler arasından açık oylama ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan Başkanlık divanı seçilir a Genel Kurul Başkanlık Divanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları aday isimlerini tespit ederek oy pusulalarını hazırlar. Yönetim Kurulu 9.2, 9.2.a ve 9.3, Denetleme Kurulu 10.1, Disiplin Kurulu adaylarının tespitinde maddelerini dikkate alır Genel Kurul gerekli görürse oyların toplanması ve sayılması için delegeler arasından (3) kişilik bir SAYIM heyeti seçebilir Genel Kurul Zabıt ve Kararları, Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir. Sayfa - 5 -

6 9- YÖNETİM KURULU: 9.1 Vakıfın her türlü işlemleri 9 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri VAKIF senedi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Yükümlüklerini yerine getirmeyen Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ilişkin hükümleri uygulanır. 9.2 Yönetim Kurulu Genel Kurulda iki(2) yıl için, dokuz(9) asil ve dokuz(9) yedek olmak üzere, Delegeler arasından gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Oylarda eşitlik halinde Divan Başkanlığınca kura çekilir. 9.2.a Genel Kurulda her bölgenin,delege sayısı ve coğrafi durumuna göre (aday olunması halinde) en az bir asil ve yedek olmak üzere bölge temsil sayıları belirlenir. Bölgelerin Yönetim Kurulu adayları alfabetik sıra ile alt alta yazılarak oy pusulası maddesinde belirlenen sayı kadar çoğaltılarak düzenlenir. Bölgelerin temsil sayıları kadar asil ve yedek üye en çok oy alandan olmak üzere belirlenir 9.3 Üyeliğin boşalması halinde,hangi bölgeden boşalmış ise seçilen yedek üyeler içinden oy sayısı çokluğuna göre davet edilirler ve üyelikleri ilk Genel Kurula kadar devam eder. 9.4 Yönetim Kurulu Toplantıları,Kararları ve Giderleri : Yönetim Kurulu Genel Kurulu takip eden ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir (1) Genel Başkan, iki(2) Genel Başkan Yardımcısı, bir(1) Genel Sekreter, bir (1) Mali Sekreter seçer Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Genel Başkanın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun (3) üyesinin isteği üzerine Genel Başkan Yardımcılarından biri veya Genel Sekreter Yönetim Kurulunu 7. gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır Yönetim Kurulu toplantılarının yeri, günü saati ve gündemi, bütün Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine bildirilir a Yönetim Kurulu Toplantıları en az (7) üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır b Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur c Yönetim Kurulu mali konulardaki kararları, üye tam sayısının yarısından fazlasının (en az 5 üyenin ) olumlu oy kullanması ile alınır Kararlar, günü gününe tasdikli karar defterine yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır Karara katılmayan üyelerde Karar Defterini imza ederler. Dilerlerse karara katılmama gerekçelerini de deftere yazabilirler Genel Başkanın yetkileri, onun bulunmadığı hallerde Genel Başkana vekalet eden Genel Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır VAKIF adına yapılacak seyahatlerde, Yönetim Kurulu nca görevlendirilecek kişilerin yapacakları harcamalarda, T.C. Maliye Bakanlığının Harcırah Prosedürü esasları dikkate alarak, Yönetim Kurulu yönetmelik hazırlar ve uygular. Sayfa - 6 -

7 9.5 Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulundan Ayrılması : Yönetim Kurulu Üyeleri istifa suretiyle ayrılabilirler VAKIF Üyeliğinden ayrılanların üyeliği düşer Yönetim Kurulunca kabul edilen özürleri olmaksızın üst üste (4) toplantıya veya bir yıl içinde ayrı ayrı (8) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar a Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden boşalan yere, boşalan bölgenin sıradaki ilk yedek üyesi geçer b Yönetim Kuruluna bu şekilde gelen üyelerin üyelikleri ilk Genel Kurula kadar devam eder. 9.6 Yönetim Kurulunun,Görev ve Yetkileri : Yönetim Kurulu, 5. maddede belirtilen VAKIF amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mal, tahvil, hisse senedi, banka mevduatı gibi yatırım alanlarını günün ekonomik şartlarına uygun olarak değerlendirmek, VAKIF varlığını basiretli bir şekilde muhafaza ve nemalandırmak, VAKIF'ın gelirlerini, diğer hak ve alacaklarını tahsil etmek ve gerekli harcamaları yapmakla sorumlu ve yetkilidir Yönetim Kurulu bu Resmi Senetle VAKIF Genel Kuruluna bırakılmış olan hususlar dışındaki bütün VAKIF işleri hakkında karar almaya ve uygulamaya yetkili olup başlıca görevleri şunlardır a Üyeler için bu Resmi Senette sözü geçen yardımları yapmak b VAKIF'ın aylık hesap durumunu tetkik ederek gerekli kararları almak c VAKIF'ın Delege Seçimi, kredilerin, öğrenim ve eğitim burslarının verilmesi ile ilgili her türlü işlemlerin yönetmeliklerini hazırlayarak uygulamaya koymak d VAKIF'ın Yıllık bilanço, gelir-gider durumu bütçe ve iş programı ile çalışma raporunu hazırlamak e VAKIF'a ait Kanuni Defterleri usulüne uygun olarak tutmak, belgeleri ve kıymetli evrakı dosyalamak ve saklamak f VAKIF Genel Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için gerekli işlemleri yürütmek g VAKIF'ı Yargı Organları ile İdari Makamlara Gerçek ve Tüzel kişilere karşı temsil etmek, VAKIF namına imzaya yetkili kılınanları ve yetki derecelerini tespit ederek sirkülerle ilgililere duyurmak h VAKFIN amaçlarının gerçekleştirilmesi için Şirketler kurmak ve başlatılan faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını, aynı amaçla kuracağı şirketlere devretmeye yönelik kararlar almak ı Asgari iki yılda bir VAKIFIN aktüerya hesabını yaptırmak ve sonucu ilk Genel Kurul'a sunmak i Her türlü know-how (teknik beceri), patent vs. haklar satın almak, yasal izinler dahilinde satmak, kiraya vermek veya kiralamak (Finansal kiralama dahil). Sayfa - 7 -

8 9.6.2.j Yerli ve yabancı her türlü gerçek veya tüzel kişilerin vakıfın amacına uygun şartlı veya şartsız olarak her türlü menkul veya gayrimenkul bağışını kabul eder k Vakıfın amaçları doğrultusunda yayın ve eğitim çalışması yapmak. Kongre, konferans, seminer, panel, kurs, sergiler ve yemekli toplantılar düzenlemek. Üyelerin eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı yapmak, cenaze giderlerine katkıda bulunmak, çelenk veya çiçek göndermek l VAKIF üyelerinin 5.3 madde gereğince konut edinebilmeleri için hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre üyelerce kurulacak yapı kooperatiflerine veya tek tek üyelerine kredi verebilir m Üyelerin dinlenme ihtiyaçlarını ve çocuklarının bakımı için sağlamak üzere bütçe ve programında bulunan kamp dinlenme yeri, lokaller ve kreş inşa ettirebilir. Satın alınabilir veya kiralayabilir. Bunları işletip, işlettirebilir n VAKIF'ın mali durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir o VAKIF'ın mal varlıklarını artırmak amacı ile bütçe ve programlı olmak şartı ile gayrimenkul alabilir, holdinglere, limitet ve anonim şirketlere iştirak edebilir. Amacını gerçekleştirmekte fayda gördüğü alım satım ve ticaret işlerinde bulunabilir p VAKIF'ın amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü çalışmayı yönetir. Danışma kurulları oluşturabilir. Bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalarında yararlanmak üzere fonlar kabul eder ve yönetir r VAKIF'ın yapacağı yardımlar ve kredilerin vakıfı zor durumda bırakabileceği durumlarda vakıfın durumu göz önüne alarak miktarlarını geçici olarak yeniden düzenleyebilir s VAKIF'ın gelişimini ve üyelere daha sağlıklı hizmet götürebilmek için yurt içinde şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri adlarla birim açılmasını düzenler ş VAKIF Genel Kurulu, Disiplin Kurulu,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine vakıf için yapacakları seyahatlerinde geliş-gidiş otobüs tarife ücreti kadar yol harcırahı ödenebilir t Vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri uygular. 9.7 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI : Herhangi bir nedenle Vakıf Yönetim Kurulunun mahkeme kararı ile görevden alınması durumunda üyelerde sıraya (9) tanesi Vakıfı yönetmek üzere göreve getirilir. Bu Yönetim Kurulu Vakıfı yönetmek konusunda her türlü hak ve yetkiye sahiptir. Yedeklerden oluşturulan yönetimin görevden alınması ve Yönetimin oluşturulamaması durumunda Denetleme Kurulu Vakfı en geç (3) ay içerisinde Genel Kurula götürür. 10-DENETLEME KURULU : 10.1.a Denetleme kurulu genel kurulda iki yıl için, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere delegeler arasından gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Oylarda eşitlik halinde divan başkanlığınca kura çekilir. Denetleme Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Asil üyelerden ayrılan olması halinde sırası gelen yedek üye göreve gelir. Sayfa - 8

9 10.2 Denetleme Kururlunun Görev ve Yetkileri : 10.2.a Denetleme Kurulu üyeleri gerekli gördükleri her zaman VAKIF'ın her türlü idari ve mali işlemlerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na uyarı ve önerilerde bulunmaya, oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu Toplantılarına katılarak görüşlerini belirtmeye ve gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidirler b Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulun olağanüstü toplantıya davet edilmesi yetkisini çoğunlukla bunun dışındaki yetkilerini dilerlerse ayrı ayrı da kullanabilir c Denetçiler bu vakıf senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret kanununun anonim şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı yükümlere göre sorumludurlar d Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir olağan, Yönetim Kurulu kararı ile ve Denetleme Kurulunun isteği üzerine olağanüstü toplanarak denetlemesini yapar. Denetleme sonucunu bir rapor halinde Yönetim Kurulu başkanlığına bildirir e Denetleme Kurulu ci madde uyarınca Vakıfın yönetimsiz kalması durumunda en geç 3 ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. 11-TEMSİLCİLER KURULU: 11.1 Her seçim bölgesinde delege seçimi yapıldıktan sonra seçilen delegeler kendi aralarından yaptıkları ilk toplantıda, bölgelerini temsilciler kurulunda iki yıl süre ile temsil edecek 3 asil üye olmak üzere temsilciler kurulu üyelerini seçerler. Kurul üyelerinden birini başkan seçer Temsilciler Kurulunun Görev ve Yetkileri: 11.2.aYönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının raporlarını bölgelerindeki üyelere iletir ve bilgilendirirler b Vakıfın, kendi bölgelerinde yapabileceği faaliyetleri etüt eder. 6.3 maddedeki fiilleri işleyen üyeler hakkında gerekli soruşturmayı yapar. Bölgelerindeki talep ve istekleri değerlendirir. Bunları yazılı raporlar halinde yönetim kuruluna sunarlar c Herhangi bir nedenle seçimli bir genel kurulun yapılması durumunda görevleri sona erer. Yeni delege seçimleri ile birlikte temsilciler kurulu üyelikleri yenilenir. Yapacakları her türlü faaliyetlerde Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. 12- DİSİPLİN KURULU : 12.1 Disiplin Kurulu Genel Kurulda iki yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere delegeler arasından gizli oy ve açık tasnifle seçilir a Disiplin Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan bir raportör seçer b Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine toplanır. Karar yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğudur. Asil üyelerden ayrılan olması halinde sırası gelen yedek üye göreve gelir. Sayfa - 9

10 12.2. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri : 12.2.a Üyelerden vakıf senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle,vakıfa karşı görevlerini yapmayanlar, vakıfın sahip bulunduğu mallar ve tesislere zarar verenler,vakıfı maddi zarara uğratanlar hakkında karar vermek b Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunca kendisine yazılı bildirilen üyeler hakkında, üç(3) ay içinde faaliyet ve iddialara uygun olarak soruşturma yapar. Gerekli yazılı savunma alınmak koşulu ile soruşturma sonunda, karara bağlar ve gerekçeleri ile birlikte hakkında karar alınan üyeye bildirir. Hakkında Karar alınan üye kendisine yapılan bu tebligata karşı tebliğ tarihinden itibaren bir(1) ay içinde Kurul a itiraz edebilir. Üyelikten çıkarılma hariç itiraz üzerine verilen karar kesindir c Disiplin Kurulu kararlarını,yönetim Kuruluna yazılı bildirir. Yönetim Kurulu kararları uygulamakla yükümlüdür d Disiplin Kurulu belirlenen fiiller nedeniyle suçlu gördüğü üyelere üyelikten çıkarmak hariç aşağıdaki yaptırımları uygular. A-Uyarma B-Kınama C-Süreli veya süresiz kurulan veya kurulacak tesislerden,kredilerden yararlanmayı önleme e Disiplin Kurulunun Çıkarılma kararı verdiği üyenin üyeliği ilk Genel Kurula kadar askıya alınır. Bu durumu görüş ve mütalaalarıyla birlikte rapor olarak Genel Kurula sunar ve Genel Kurul karara bağlar. BÖLÜM III MALİ HÜKÜMLER 13- VAKIFIN KAYNAK VE GELİRLERİ : 13.1 Vakıfın kaynakları üyelerden alınacak giriş, üye ve biriktirme ödentilerinden oluşur Vakıfa üye olmak için başvuruda bulunanlardan üye ve biriktirme ödentisi toplamı kadar giriş ödentisi alınır Bir önceki yıl için tespit edilen aylık miktarı yıllık enflasyon oranı ve memur maaşlarındaki yıllık artış oranı değerlendirilmeye alınarak, her yılın üyelik ödentileri miktarları, 1 OCAK - 31 ARALIK tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yazılı olarak üyelere duyurulacaktır Vakıf üye ödentisi, biriktirme ödentisinin % 20 si karşılığı olarak hesap edilir Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar, yardımlar, vasiyetler ve diğer gelirler Vakıf senedinde yazılı işlem ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler Vakıf dan her ne suretle olursa olsun ayrılanların 5 yıl içinde alınmayan alacaklarının vakıfa kaydı ile oluşacak gelirler Üyelere verilen kredilerden elde edilecek faiz, kira, temettü ve diğer gelirler Bu resmi senedin 5. madde ve şıklarında kayıtlı amaçların gerçekleşmesinden elde edilecek gelirler. Sayfa

11 14- ÖDEME İŞLERİ: 14.1 Vakıf adına yapılacak her türlü ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır Ay içinde yapılan ödemeler, müteakip ayın ilk toplantısında Yönetim Kurulu'nca incelenir ve onaylanır Düzenlenen bütün bu ödeme emirlerinde ve çeklerde Yönetim Kurulu'nca yetkili kılınmış imzalardan ikisinin bulunması gerekir. 15- ÜYELİK ÖDENTİLERİ 15.1 Bu VAKIF Senedinin onanmasından itibaren başlayacak ve 1 OCAK-31 ARALIK tarihleri arası geçerli olacak üye,giriş ve biriktirme ödentileri Geçici Madde 1 de düzenlenmiştir. 16- ÖDENTİLERİN TAHSİLİ 17- ÜYE VARLIKLARI 17.1 ÜYELERİN VAKIF'TAKİ VARLIĞI, VAKIF'IN üyelerine yapacağı yardımlara esas teşkil eder Üyelerin vakıftaki varlığı aşağıdaki esaslara göre oluşur Vakıf üyeliğinden ayrılma ve üyeliğinden çıkarılma (Madde 7) durumundaki VAKIF üyeleri için ayrılma tarihine kadar oluşan VAKIF'taki VARLIKLARI bir hak getirmez Bu durumdaki üyelere 7. madde uyarınca ödeme yapılacağından VAKIF'taki VARLIKLARINDAN arta kalan miktarlar VAKIF'ın gelirlerine katılır. 18- VERGİLERİN AİDAYETİ: 18.1 VAKIF üyelere veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar vergiye tabi tutulduğu taktirde bu vergiler, yardımları alanlardan kesilir. 19- VAKIF'IN FESHİ: 19.1 VAKIF faaliyetini sona erdirmesi şartı ile ve Genel Kurulun tam sayısının 3/4 çoğunluğunun olumlu oy kullanılacağı Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir VAKIF, Genel Kurulca feshi ve mahkeme kararı ile infisahı halinde Genel Kurulca bir tasfiye heyeti seçilir Tasfiye üyelerin VAKIF'taki varlıkları esas alınmak suretiyle yapılır ve VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne bilgi verilir. 20- DİĞER HÜKÜMLER: 20.1 Üyeler VAKIF'taki hak ve menfaatlerini hiç bir surette başkalarına devir, temlik ve terhin edemezler VAKIF Disiplin, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri VAKIF Üyelerinin şahsi ve ailevi durumları hakkında öğrendikleri bilgileri saklamak zorundadırlar. Sayfa

12 20.3 Vergilere ve Vakıflara ait yasa hükümlerindeki değişiklikler karşısında Vakıf Resmi Senedi'nin yetersiz kalması durumunda maddi ve yasal aksamaları gidermek amacıyla Yönetim Kurulu gereken önlemleri alır ve üç(3)ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırıp ön gördüğü değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunar VAKIF'ın hesap devresi takvim yıldır VAKIF'ın üçüncü şahıslarla olan münasebetlerinden doğacak hak ve borçları, Vakıfın hükmü şahsiyetine aittir Üyelerin, VAKIF Malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları yoktur. Üyelerin hakları işbu senette belirlenmiştir Vakıf senedinde yazılı hükümlerin mahkemece onaylanması şarttır. Değişiklik tescil edildikten sonra yürürlüğe girer Bu vakıf süresiz olarak kurulmuştur Vakıf üyelerinin gelişmesine katkıda bulunabilecek araştırma ve kültürel çalışmaları finanse edebilir. Bu amaçlarla kurulmuş ve kurulacak fonlara kabul eder ve yönetir Bu vakıf senedi gereğince yapılacak yardımlar ve verilecek krediler vakıfın tüzel kişilik kazanmasına müteakip iki yıllık süresinin dolmasından itibaren uygulamaya geçilir. Konut kredisi ise yasal düzenlemelere uygun olarak beş yıllık üyelik süresinin dolmasından sonra uygulanır. Üyelere yapılacak yardım ve kredi miktarı vakıfın aktüel durumunu göz önüne alınarak belirlenir a Üyelik süresinin bir(1)yılı dolmasından sonra, Kredi verilmesi uygulanmasına başlanır b Vakıf senedine göre yapılacak yardımlar bu senedin onanmasından itibaren uygulamaya geçilir Vakıf Üyelerinin ölmeleri halinde, verilmesi gereken yardımların şekil ve esasları 23.b maddede düzenlenmiştir. Üyeler ödemenin kimlere yapılacağına dair beyanname verirler, beyannameyi istediklerinde değiştirebilirler ve beyannameler Vakıf merkezinde muhafaza edilir. Beyanname vermeyenler için Türk Medeni Kanunu nun ilgili maddeleri geçerlidir VAKIF Genel Kurulunca vakıfın feshine karar verilmesi halinde veya Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre Vakıflar hakkında tüzükte belirtilen vakıfın sona ermesi hallerinde vakıfın tescili yahut amaçlarına göre tescili mümkün olmadığı durumda bunların herhangi birinde vakıfın mameleki, gayrimenkul, biriktirme paraları Genel Kurulca uygun görülen aynı veya benzeri kuruluşa devir olunur. Veya vakıf üyelerine vakıf borçlarının ödenmesinden sonra kalan meblağ üyelerin tevdi ettikleri meblağ ile orantılı olarak kendilerine ödenir Bu vakıf senedi gerekli tescil onay vesair işlemleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer vakıf kuruluş amacına uygun diğer vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir Üyeler Vakıf senedi hükümlerine göre kendilerinden istenen belgeleri ve bilgileri Vakıf'a göndermek zorundadır Vakıf çalışanlarının Vakıfa üye olabilmeleri için, 6. Madde hükümleri aranmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir Öğrenim ve eğitim bursu üyelik süresinin üç (3) yıllık sürenin dolmasından sonra verilir. Sayfa

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013)

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BAĞIMSIZ DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1 - Sendikanın Adı; Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK Mayıs 2014 GENEL YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Telekom

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalışma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi MADDE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ. Madde 2-

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ. Madde 2- ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ ESKİ ŞEKİLİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YENİ ŞEKİLİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Vakfın Adı ve Merkezi Madde 2- Vakfın Adı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ Madde I. DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, MERKEZİ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde her nev'i seramik sağlık gereçleri üreten

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Madde 1: Kulübün adı ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ dür. Merkezi Eskişehir de

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı