BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ"

Transkript

1 BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ 1.1 Zonguldak ilinde, tüm Özel Güvenlik Görevlilerini temsilen, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu, Genel Müdürlük ve Üzülmez Müessese Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Amirliklerinde çalışan Özel Güvenlik Görevlilerince Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Zonguldak ve diğer illerde aynı statüde çalışanları temsilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma duygusunu teşvik etmek, geliştirmek ve ilişkilerini kurmak için kurulmuştur. 2-VAKIFIN ADI 2.1 Vakıfın adı Özel Güvenlik Görevlileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olup bu Resmi Senedin bundan sonraki maddelerinde Güvenlik Vakfı cümlesi veya VAKIF kelimesi ile adlandırılacak. 2.2 Vakıfın kısa adı ÖZGÜVAK dır. 3- VAKIFIN MERKEZİ 3.1 Vakıfın merkezi Zonguldak'tadır. Mithatpaşa Mah. Ankara Cad. No:26 12 Katlı İş Merkezi Kat 6 No:78 dir. 4-VAKIFIN KURULUŞ SERMAYESİ 4.1 Vakıfın kuruluş sermayesi TL.dir. 5- VAKIFIN AMAÇLARI 5.1 Vakıf üyelerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve teşvik etmek amacı ile kurulmuştur. 5.2 Vakıfın üyelerinden emekli olanlara, çalışırken daimi malûl kalanlara, ölenlere, çalıştığı kurumdan veya vakıftan ayrılanlara bu vakıf senedinde yazılı hükümler gereğince yardımda bulunmak. 5.3 Vakıfın olanakları ölçüsünde öncelikle üyelerin konut sorunlarını çözmek ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile uygun vade ve faizlerle kredi vermek. 5.4 Üyelerinin zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında evlenme, öğrenim sağlık giderleri gibi harcama yapmalarında Vakıf olanakları ölçüsünde uygun faizlerle kredi vermek. 5.5 Vakıfın olanakları ölçüsünde üyelerinin ve yasal olarak bakmak zorunda olduğu aile bireylerini sağlık ve dinlenme gereksinimi için uygun yerlerde sosyal tesisleri yapmak, kiralamak ve bu amaçlara uygun olarak gayri menkul satın almak, yasal izinler dahilinde satmak; olanlardan yararlanmak ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gitmek. 5.6 Vakıfın servetini artırmak amacı ile menkul ve gayri menkul satın almak, inşa ettirmek, taşıt araç ve gereçleri almak, Devlet ve şirket tahvilleri veya her çeşit hisse senedi almak ve yasal izinler dahilinde satmak. Sayfa - 1 -

2 5.7 Holdinglere, limitet ve anonim şirketlere ortak olmak kendi bünyesinde ticari şirketler kurmak, Sigorta acentalığı ve sair acentalıklar ile komisyonculuk yapmak. 5.8 Üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin kültürel etkinliklerini artırmak amacı ile tiyatro, folklor, müzikal, sportif ve diğer sanatsal faaliyetlerde bulunmak,kurslar açmak gösteriler düzenlemek. 5.9 Üyelerin mesleki bilgilerini artıracak çalışmalarla kurslar ve seminerler düzenlemek Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak, hemde vakıfa gelir sağlamak amacı ile iç ve dış turizme yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla işletmeler kurmak, satın almak, yasal izinler dahilinde satmak ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gitmek işletmek Vakıf tarafından yeni kurulacak şirketler ve işletmelerin hisselerinin en az %51'i vakıfa ait olacaktır Üyelerin kendilerinin ve yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları kişilerin,eşlerinin ve çocuklarının yurt içinde ve yurt dışında Üniversite, Akademi,Yüksekokul ve Enstitülerde öğrenim ve eğitim hakkı kazanmış olanlara Vakıfın olanakları ölçüsünde karşılıksız Öğrenim Bursu vermek Vakıfın üyelerine Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Hukuk Danışmanlığınca hukuki yardımda bulunmasını sağlamak. 6- VAKIF ÜYELİĞİ : 6.1 Zonguldak ilinde ve diğer illerde bulunan kurum, kuruluşlarda ve TTK Genel Müdürlüğü nde çalışan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan tüm özel güvenlik görevlileri vakıfın üyesi olabilirler. Mahkemece tescil edilmiş bu resmi senedin kabul ve giriş taahhütnamelerini imzalayarak VAKIF a üyelik talebinde bulunabilirler. Üyelik ile ilgili talep Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 6.1.a Vakıfa, en az üye ödentisi miktarı kadar bağış yapanlar FAHRİ ÜYE kabul edilir. 6.1.b Fahri üyeler, Dayanışma duygusunu geliştirmek amacı ile üye olurlar; seçme ve seçilme hakkı yoktur. Vakıf ın kredilerinden ve yardımların dan faydalanamaz 6.2 Üyenin kurumdan ayrılması veya Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamı dışında çalışması, üyelik koşullarını yerine getirmesi kaydı ile üyeliğinin devamına engel değildir. 6.3 Vakıfın amacına aykırı hareket eden vakıf çalışmalarına karşı engelleyici davranışta bulunan vakıfı zarara sokan,üyeler arasında birlik ve beraberliği bozan,vakıf kurullarını küçük düşürücü ve yıpratıcı davranışta bulunanlar, Yönetim Kurulunca üyeliklerine son verilmek üzere, Disiplin Kuruluna bir yazı ile bildirilir. 6.4 Üyelikten istifa edenler tekrar üye olmaları için dilekçe ile müracaatlarında ve taahhütnameleri imza etmelerinde tekrar üyeliğe kabulleri Yönetim Kurulunca kabul veya ret edilebilir. Bu durumda olanlardan biriktirme ödentisini almamış olanların üyelik sürelerinin hesabında önceki üyelik süreleride dikkate alınır. Biriktirme ödentisini almış olanların üyeliğe alındığı tarih başlangıç olarak kabul edilir. 6.5 Kendi isteği ile geçici olarak üyelikten ayrılmak durumunda olanlar başvurularına kadar üyelikleri askıya alınır. Sayfa - 2 -

3 6.6 Üyelik hakkının kazanılması ve devamı ile ilgili olarak üye, yerine getirmek zorunda olduğu yükümlerinin kendisine tebliğ edilmediğini ileri sürerek hiçbir hak talep edemez. Bu durumda Vakıf kayıtları esas alınır. 6.7 Vakıftan istifa suretiyle ayrılanlar, ayrılış tarihinden itibaren üç (3) ay geçmedikçe yeniden üyeliğe kabul edilmezler. 6.8 Üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu konudaki her türlü akit ve taahhütler geçersizdir. 7-ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA : 7.1 Vakıf üyeleri diledikleri zaman, üyelikten istifa edebilirler. 7.2 Her ne şartta olursa olsun üyelikten ayrılanların vakıfa olan borçları, vakıftan olan alacaklarından kesilmek suretiyle, bu mümkün değilse yasal yollara başvurmak suretiyle tahsil edilir. 7.3 Üyelik süresi iki yıl ve daha az sürmüş olanlar için herhangi bir geriye ödeme yapılmaz. Ancak Vakıfın hak ve alacakları saklıdır. 7.4 Vakıf ile olan ilişkilerinde, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunan üyelerin,disiplin Kurulu kararı ile vakıf üyeliği askıya alınır. Ve biriktirmeleri, üyeliğin askıya alındığı tarih esas alınarak, Genel Kurul kararından sonra ödemesi yapılır. 7.5 Vakıf üyeliğinden istifa ederek ayrılan üyelere aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda biriktirme ödentileri ödenir. - Vakıf üyeliğini 2-5 yıllık süreler arasında devam ettirmiş olan üyelere biriktirme ödentilerinin toplamı faizsiz ödenir. - Vakıf üyeliğini 6-10 yıl arasında devam ettirmiş olanlara % 20, yıl arasında devam ettirmiş olan üyelere % 30, yıl arasında devam ettirmiş olanlara % 40 faizi ile birlikte hesap edilerek ödenir. - Üyelerin Kredilerden doğan borcu vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. - Vakıf üyelerinin ödemiş oldukları üye ödentileri (aidat) hiçbir şekilde üyeye geri ödenmez ve 12.2.e maddeleri gereğince üyelikten çıkarılanlar VAKIF üyeliğine yeniden kabul edilemezler BÖLÜM II VAKIFIN ORGANLARI : GENEL KURUL,YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU,TEMSİLCİLER KURULU VE DİSİPLİN KURULUDUR. 8-GENEL KURUL: 8.1 Genel Kurulun Oluşması : Genel Kurul VAKIFIN en yetkili organıdır. VAKIF üyeleri arasından ve her On(10)üye için bir (1) kişi hesabı ile maddesinde tarif edildiği şekilde seçilen Delegelerden, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur. Sayfa - 3

4 8.1.2 Genel Kurulu oluşturanlar Genel Kurul üyeliğini bizzat kendileri yaparlar. Başkalarına vekalet veremezler Genel Kurulun Toplanması Genel Kurul, her 2 yılda bir defa en geç Nisan ayı içerisinde olağan olarak toplanır Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir a Genel Kurul üyelerinden toplantı yerine şehir ( il ) dışından gelen üyeler için yol harcırahı ödenir VAKIF üyelerinin veya Genel Kurul delegelerinin (1/5)'i ve Denetleme Kurulu üyeleride Yönetim Kurulu'ndan olağanüstü Genel Kurul yapılması isteğinde bulunabilirler. Bu isteklerin toplantı konusu da belirtilerek yeterli sayıda imzalanmış bir dilekçe ile yapılması şarttır. Yönetim Kurulu bu talepleri yerine getirerek en geç bir(1) ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadır. 8.3 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri : VAKIFIN Bilanço ve Gelir-Gider durumunu, Yönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının karar Raporlarını,Bütçe ve İş Programlarını inceleyerek gerekli tedbir,tavsiye ve kararları almak Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesine, VAKIF'ın fesih ve tasfiyesine karar vermek Yönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimle gelen asil ve yedek üyelerini seçmek ve değiştirmek VAKIF'ın yardımlarını maddesine göre Genel Kurul gündemine getirilen tekliflere göre karara bağlamak. 8.4 Genel Kurul Delegelerinin Tespiti : a VAKIF üyelerinin tamamı delege seçilebilir b Vakıf üyelerinin oluşturduğu, görev yaptıkları bölgelerin her biri kendi içinde ayrı bir delege seçim bölgesidir a Delegeler, seçim bölgesi olarak nitelendirilen ve her bir seçim bölgesinde VAKIF'a kayıtlı üyelerden her (10) kişi için (1) delege hesabı ile gizli oylama ile yapılan seçim sonunda iki yıl için seçilirler. Delege seçimi iki yılda bir her olağan Genel Kuruldan en geç 30 gün önce yapılır. Vakıfa üyeliklerini dışardan devam ettirenler, Özel Güvenlik Görevlileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı'nın temsil edildiği bölgelerde yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olarak delegelerini seçerek Genel Kurulda temsil olunurlar b Bir seçim bölgesinde üye sayısının 10'a bölümünden artan kısmın 5 veya daha fazla olması halinde bu bölgedeki toplam delege sayısına (1) delege daha ilave edilir. Veya bir seçim bölgesinden mevcut VAKIF üyelerinin tamamının (10)'dan az (5)'den fazla olması halinde bu bölgelerde (1) delege seçilir a Vakıf Seçim Kurulu, Vakıfın Yönetim Kuruludur. Seçim Kurulunun çalışmaları ve seçime ilişkin diğer hususlar seçim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sayfa - 4 -

5 8.5 Genel Kurul Toplantılarında Yeterli Çoğunluk: a Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için Genel Kurulu oluşturan DELEGE tam sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir b Bu çoğunluk bulunmadığı takdirde en geç (15) gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz a Yönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimle gelmiş üyelerinin değiştirilebilmesi veya VAKIF Resmi Senedinde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurul tam sayısının yarıdan fazlasının toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların en az 2/3 ünün olumlu oy kullanmış olması gerekir. 8.6 Genel Kurul Gündemi : a Genel Kurul toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve toplantıda ancak gündemde yer alan konular görüşülür b Ancak, en az (10) delege tarafından imzalanmış ve ilk toplantı tarihinden (3) gün önce Yönetim Kuruluna yapılmış olan tekliflerin gündeme alınması mecburidir VAKIF Yardımlarını veya Vakıf Resmi Senedini değiştirmeyi içeren tekliflerin, Yönetim Kurulu'na verildiği tarihten itibaren (60) altmış gün içinde gerekli incelemeler yapılarak toplanacak ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul gündemine alınması mecburidir Genel Kurul Toplantıları, toplantıya katılacak olanlara bizzat imza karşılığı veya taahhütlü mektupla ulaşma imkanı varsa bu şekilde duyurulur. Bu gerçekleşmediği taktirde toplantı Türkiye geneli için yayımlanan bir gazetede ilan edilir Gündem, faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider durumu, bütçe ve iş programları toplantı gününden en az (15) gün önce bütün üyelerin tetkikine hazır duruma getirilir. 8.7 Genel Kurul Yönetimi : VAKIF Genel Kurulu, Vakıf Genel Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı, her ikisinin de yokluğu halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır Genel Kurul görüşmelerini idare etmek üzere delegeler arasından açık oylama ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan Başkanlık divanı seçilir a Genel Kurul Başkanlık Divanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları aday isimlerini tespit ederek oy pusulalarını hazırlar. Yönetim Kurulu 9.2, 9.2.a ve 9.3, Denetleme Kurulu 10.1, Disiplin Kurulu adaylarının tespitinde maddelerini dikkate alır Genel Kurul gerekli görürse oyların toplanması ve sayılması için delegeler arasından (3) kişilik bir SAYIM heyeti seçebilir Genel Kurul Zabıt ve Kararları, Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir. Sayfa - 5 -

6 9- YÖNETİM KURULU: 9.1 Vakıfın her türlü işlemleri 9 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri VAKIF senedi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Yükümlüklerini yerine getirmeyen Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ilişkin hükümleri uygulanır. 9.2 Yönetim Kurulu Genel Kurulda iki(2) yıl için, dokuz(9) asil ve dokuz(9) yedek olmak üzere, Delegeler arasından gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Oylarda eşitlik halinde Divan Başkanlığınca kura çekilir. 9.2.a Genel Kurulda her bölgenin,delege sayısı ve coğrafi durumuna göre (aday olunması halinde) en az bir asil ve yedek olmak üzere bölge temsil sayıları belirlenir. Bölgelerin Yönetim Kurulu adayları alfabetik sıra ile alt alta yazılarak oy pusulası maddesinde belirlenen sayı kadar çoğaltılarak düzenlenir. Bölgelerin temsil sayıları kadar asil ve yedek üye en çok oy alandan olmak üzere belirlenir 9.3 Üyeliğin boşalması halinde,hangi bölgeden boşalmış ise seçilen yedek üyeler içinden oy sayısı çokluğuna göre davet edilirler ve üyelikleri ilk Genel Kurula kadar devam eder. 9.4 Yönetim Kurulu Toplantıları,Kararları ve Giderleri : Yönetim Kurulu Genel Kurulu takip eden ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir (1) Genel Başkan, iki(2) Genel Başkan Yardımcısı, bir(1) Genel Sekreter, bir (1) Mali Sekreter seçer Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Genel Başkanın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun (3) üyesinin isteği üzerine Genel Başkan Yardımcılarından biri veya Genel Sekreter Yönetim Kurulunu 7. gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır Yönetim Kurulu toplantılarının yeri, günü saati ve gündemi, bütün Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine bildirilir a Yönetim Kurulu Toplantıları en az (7) üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır b Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur c Yönetim Kurulu mali konulardaki kararları, üye tam sayısının yarısından fazlasının (en az 5 üyenin ) olumlu oy kullanması ile alınır Kararlar, günü gününe tasdikli karar defterine yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır Karara katılmayan üyelerde Karar Defterini imza ederler. Dilerlerse karara katılmama gerekçelerini de deftere yazabilirler Genel Başkanın yetkileri, onun bulunmadığı hallerde Genel Başkana vekalet eden Genel Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır VAKIF adına yapılacak seyahatlerde, Yönetim Kurulu nca görevlendirilecek kişilerin yapacakları harcamalarda, T.C. Maliye Bakanlığının Harcırah Prosedürü esasları dikkate alarak, Yönetim Kurulu yönetmelik hazırlar ve uygular. Sayfa - 6 -

7 9.5 Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulundan Ayrılması : Yönetim Kurulu Üyeleri istifa suretiyle ayrılabilirler VAKIF Üyeliğinden ayrılanların üyeliği düşer Yönetim Kurulunca kabul edilen özürleri olmaksızın üst üste (4) toplantıya veya bir yıl içinde ayrı ayrı (8) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar a Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden boşalan yere, boşalan bölgenin sıradaki ilk yedek üyesi geçer b Yönetim Kuruluna bu şekilde gelen üyelerin üyelikleri ilk Genel Kurula kadar devam eder. 9.6 Yönetim Kurulunun,Görev ve Yetkileri : Yönetim Kurulu, 5. maddede belirtilen VAKIF amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mal, tahvil, hisse senedi, banka mevduatı gibi yatırım alanlarını günün ekonomik şartlarına uygun olarak değerlendirmek, VAKIF varlığını basiretli bir şekilde muhafaza ve nemalandırmak, VAKIF'ın gelirlerini, diğer hak ve alacaklarını tahsil etmek ve gerekli harcamaları yapmakla sorumlu ve yetkilidir Yönetim Kurulu bu Resmi Senetle VAKIF Genel Kuruluna bırakılmış olan hususlar dışındaki bütün VAKIF işleri hakkında karar almaya ve uygulamaya yetkili olup başlıca görevleri şunlardır a Üyeler için bu Resmi Senette sözü geçen yardımları yapmak b VAKIF'ın aylık hesap durumunu tetkik ederek gerekli kararları almak c VAKIF'ın Delege Seçimi, kredilerin, öğrenim ve eğitim burslarının verilmesi ile ilgili her türlü işlemlerin yönetmeliklerini hazırlayarak uygulamaya koymak d VAKIF'ın Yıllık bilanço, gelir-gider durumu bütçe ve iş programı ile çalışma raporunu hazırlamak e VAKIF'a ait Kanuni Defterleri usulüne uygun olarak tutmak, belgeleri ve kıymetli evrakı dosyalamak ve saklamak f VAKIF Genel Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için gerekli işlemleri yürütmek g VAKIF'ı Yargı Organları ile İdari Makamlara Gerçek ve Tüzel kişilere karşı temsil etmek, VAKIF namına imzaya yetkili kılınanları ve yetki derecelerini tespit ederek sirkülerle ilgililere duyurmak h VAKFIN amaçlarının gerçekleştirilmesi için Şirketler kurmak ve başlatılan faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını, aynı amaçla kuracağı şirketlere devretmeye yönelik kararlar almak ı Asgari iki yılda bir VAKIFIN aktüerya hesabını yaptırmak ve sonucu ilk Genel Kurul'a sunmak i Her türlü know-how (teknik beceri), patent vs. haklar satın almak, yasal izinler dahilinde satmak, kiraya vermek veya kiralamak (Finansal kiralama dahil). Sayfa - 7 -

8 9.6.2.j Yerli ve yabancı her türlü gerçek veya tüzel kişilerin vakıfın amacına uygun şartlı veya şartsız olarak her türlü menkul veya gayrimenkul bağışını kabul eder k Vakıfın amaçları doğrultusunda yayın ve eğitim çalışması yapmak. Kongre, konferans, seminer, panel, kurs, sergiler ve yemekli toplantılar düzenlemek. Üyelerin eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı yapmak, cenaze giderlerine katkıda bulunmak, çelenk veya çiçek göndermek l VAKIF üyelerinin 5.3 madde gereğince konut edinebilmeleri için hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre üyelerce kurulacak yapı kooperatiflerine veya tek tek üyelerine kredi verebilir m Üyelerin dinlenme ihtiyaçlarını ve çocuklarının bakımı için sağlamak üzere bütçe ve programında bulunan kamp dinlenme yeri, lokaller ve kreş inşa ettirebilir. Satın alınabilir veya kiralayabilir. Bunları işletip, işlettirebilir n VAKIF'ın mali durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir o VAKIF'ın mal varlıklarını artırmak amacı ile bütçe ve programlı olmak şartı ile gayrimenkul alabilir, holdinglere, limitet ve anonim şirketlere iştirak edebilir. Amacını gerçekleştirmekte fayda gördüğü alım satım ve ticaret işlerinde bulunabilir p VAKIF'ın amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü çalışmayı yönetir. Danışma kurulları oluşturabilir. Bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalarında yararlanmak üzere fonlar kabul eder ve yönetir r VAKIF'ın yapacağı yardımlar ve kredilerin vakıfı zor durumda bırakabileceği durumlarda vakıfın durumu göz önüne alarak miktarlarını geçici olarak yeniden düzenleyebilir s VAKIF'ın gelişimini ve üyelere daha sağlıklı hizmet götürebilmek için yurt içinde şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri adlarla birim açılmasını düzenler ş VAKIF Genel Kurulu, Disiplin Kurulu,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine vakıf için yapacakları seyahatlerinde geliş-gidiş otobüs tarife ücreti kadar yol harcırahı ödenebilir t Vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri uygular. 9.7 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI : Herhangi bir nedenle Vakıf Yönetim Kurulunun mahkeme kararı ile görevden alınması durumunda üyelerde sıraya (9) tanesi Vakıfı yönetmek üzere göreve getirilir. Bu Yönetim Kurulu Vakıfı yönetmek konusunda her türlü hak ve yetkiye sahiptir. Yedeklerden oluşturulan yönetimin görevden alınması ve Yönetimin oluşturulamaması durumunda Denetleme Kurulu Vakfı en geç (3) ay içerisinde Genel Kurula götürür. 10-DENETLEME KURULU : 10.1.a Denetleme kurulu genel kurulda iki yıl için, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere delegeler arasından gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Oylarda eşitlik halinde divan başkanlığınca kura çekilir. Denetleme Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Asil üyelerden ayrılan olması halinde sırası gelen yedek üye göreve gelir. Sayfa - 8

9 10.2 Denetleme Kururlunun Görev ve Yetkileri : 10.2.a Denetleme Kurulu üyeleri gerekli gördükleri her zaman VAKIF'ın her türlü idari ve mali işlemlerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na uyarı ve önerilerde bulunmaya, oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu Toplantılarına katılarak görüşlerini belirtmeye ve gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidirler b Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulun olağanüstü toplantıya davet edilmesi yetkisini çoğunlukla bunun dışındaki yetkilerini dilerlerse ayrı ayrı da kullanabilir c Denetçiler bu vakıf senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret kanununun anonim şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı yükümlere göre sorumludurlar d Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir olağan, Yönetim Kurulu kararı ile ve Denetleme Kurulunun isteği üzerine olağanüstü toplanarak denetlemesini yapar. Denetleme sonucunu bir rapor halinde Yönetim Kurulu başkanlığına bildirir e Denetleme Kurulu ci madde uyarınca Vakıfın yönetimsiz kalması durumunda en geç 3 ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. 11-TEMSİLCİLER KURULU: 11.1 Her seçim bölgesinde delege seçimi yapıldıktan sonra seçilen delegeler kendi aralarından yaptıkları ilk toplantıda, bölgelerini temsilciler kurulunda iki yıl süre ile temsil edecek 3 asil üye olmak üzere temsilciler kurulu üyelerini seçerler. Kurul üyelerinden birini başkan seçer Temsilciler Kurulunun Görev ve Yetkileri: 11.2.aYönetim,Denetleme ve Disiplin Kurullarının raporlarını bölgelerindeki üyelere iletir ve bilgilendirirler b Vakıfın, kendi bölgelerinde yapabileceği faaliyetleri etüt eder. 6.3 maddedeki fiilleri işleyen üyeler hakkında gerekli soruşturmayı yapar. Bölgelerindeki talep ve istekleri değerlendirir. Bunları yazılı raporlar halinde yönetim kuruluna sunarlar c Herhangi bir nedenle seçimli bir genel kurulun yapılması durumunda görevleri sona erer. Yeni delege seçimleri ile birlikte temsilciler kurulu üyelikleri yenilenir. Yapacakları her türlü faaliyetlerde Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. 12- DİSİPLİN KURULU : 12.1 Disiplin Kurulu Genel Kurulda iki yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere delegeler arasından gizli oy ve açık tasnifle seçilir a Disiplin Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan bir raportör seçer b Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine toplanır. Karar yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğudur. Asil üyelerden ayrılan olması halinde sırası gelen yedek üye göreve gelir. Sayfa - 9

10 12.2. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri : 12.2.a Üyelerden vakıf senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle,vakıfa karşı görevlerini yapmayanlar, vakıfın sahip bulunduğu mallar ve tesislere zarar verenler,vakıfı maddi zarara uğratanlar hakkında karar vermek b Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunca kendisine yazılı bildirilen üyeler hakkında, üç(3) ay içinde faaliyet ve iddialara uygun olarak soruşturma yapar. Gerekli yazılı savunma alınmak koşulu ile soruşturma sonunda, karara bağlar ve gerekçeleri ile birlikte hakkında karar alınan üyeye bildirir. Hakkında Karar alınan üye kendisine yapılan bu tebligata karşı tebliğ tarihinden itibaren bir(1) ay içinde Kurul a itiraz edebilir. Üyelikten çıkarılma hariç itiraz üzerine verilen karar kesindir c Disiplin Kurulu kararlarını,yönetim Kuruluna yazılı bildirir. Yönetim Kurulu kararları uygulamakla yükümlüdür d Disiplin Kurulu belirlenen fiiller nedeniyle suçlu gördüğü üyelere üyelikten çıkarmak hariç aşağıdaki yaptırımları uygular. A-Uyarma B-Kınama C-Süreli veya süresiz kurulan veya kurulacak tesislerden,kredilerden yararlanmayı önleme e Disiplin Kurulunun Çıkarılma kararı verdiği üyenin üyeliği ilk Genel Kurula kadar askıya alınır. Bu durumu görüş ve mütalaalarıyla birlikte rapor olarak Genel Kurula sunar ve Genel Kurul karara bağlar. BÖLÜM III MALİ HÜKÜMLER 13- VAKIFIN KAYNAK VE GELİRLERİ : 13.1 Vakıfın kaynakları üyelerden alınacak giriş, üye ve biriktirme ödentilerinden oluşur Vakıfa üye olmak için başvuruda bulunanlardan üye ve biriktirme ödentisi toplamı kadar giriş ödentisi alınır Bir önceki yıl için tespit edilen aylık miktarı yıllık enflasyon oranı ve memur maaşlarındaki yıllık artış oranı değerlendirilmeye alınarak, her yılın üyelik ödentileri miktarları, 1 OCAK - 31 ARALIK tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yazılı olarak üyelere duyurulacaktır Vakıf üye ödentisi, biriktirme ödentisinin % 20 si karşılığı olarak hesap edilir Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar, yardımlar, vasiyetler ve diğer gelirler Vakıf senedinde yazılı işlem ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler Vakıf dan her ne suretle olursa olsun ayrılanların 5 yıl içinde alınmayan alacaklarının vakıfa kaydı ile oluşacak gelirler Üyelere verilen kredilerden elde edilecek faiz, kira, temettü ve diğer gelirler Bu resmi senedin 5. madde ve şıklarında kayıtlı amaçların gerçekleşmesinden elde edilecek gelirler. Sayfa

11 14- ÖDEME İŞLERİ: 14.1 Vakıf adına yapılacak her türlü ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır Ay içinde yapılan ödemeler, müteakip ayın ilk toplantısında Yönetim Kurulu'nca incelenir ve onaylanır Düzenlenen bütün bu ödeme emirlerinde ve çeklerde Yönetim Kurulu'nca yetkili kılınmış imzalardan ikisinin bulunması gerekir. 15- ÜYELİK ÖDENTİLERİ 15.1 Bu VAKIF Senedinin onanmasından itibaren başlayacak ve 1 OCAK-31 ARALIK tarihleri arası geçerli olacak üye,giriş ve biriktirme ödentileri Geçici Madde 1 de düzenlenmiştir. 16- ÖDENTİLERİN TAHSİLİ 17- ÜYE VARLIKLARI 17.1 ÜYELERİN VAKIF'TAKİ VARLIĞI, VAKIF'IN üyelerine yapacağı yardımlara esas teşkil eder Üyelerin vakıftaki varlığı aşağıdaki esaslara göre oluşur Vakıf üyeliğinden ayrılma ve üyeliğinden çıkarılma (Madde 7) durumundaki VAKIF üyeleri için ayrılma tarihine kadar oluşan VAKIF'taki VARLIKLARI bir hak getirmez Bu durumdaki üyelere 7. madde uyarınca ödeme yapılacağından VAKIF'taki VARLIKLARINDAN arta kalan miktarlar VAKIF'ın gelirlerine katılır. 18- VERGİLERİN AİDAYETİ: 18.1 VAKIF üyelere veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar vergiye tabi tutulduğu taktirde bu vergiler, yardımları alanlardan kesilir. 19- VAKIF'IN FESHİ: 19.1 VAKIF faaliyetini sona erdirmesi şartı ile ve Genel Kurulun tam sayısının 3/4 çoğunluğunun olumlu oy kullanılacağı Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir VAKIF, Genel Kurulca feshi ve mahkeme kararı ile infisahı halinde Genel Kurulca bir tasfiye heyeti seçilir Tasfiye üyelerin VAKIF'taki varlıkları esas alınmak suretiyle yapılır ve VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne bilgi verilir. 20- DİĞER HÜKÜMLER: 20.1 Üyeler VAKIF'taki hak ve menfaatlerini hiç bir surette başkalarına devir, temlik ve terhin edemezler VAKIF Disiplin, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri VAKIF Üyelerinin şahsi ve ailevi durumları hakkında öğrendikleri bilgileri saklamak zorundadırlar. Sayfa

12 20.3 Vergilere ve Vakıflara ait yasa hükümlerindeki değişiklikler karşısında Vakıf Resmi Senedi'nin yetersiz kalması durumunda maddi ve yasal aksamaları gidermek amacıyla Yönetim Kurulu gereken önlemleri alır ve üç(3)ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırıp ön gördüğü değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunar VAKIF'ın hesap devresi takvim yıldır VAKIF'ın üçüncü şahıslarla olan münasebetlerinden doğacak hak ve borçları, Vakıfın hükmü şahsiyetine aittir Üyelerin, VAKIF Malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları yoktur. Üyelerin hakları işbu senette belirlenmiştir Vakıf senedinde yazılı hükümlerin mahkemece onaylanması şarttır. Değişiklik tescil edildikten sonra yürürlüğe girer Bu vakıf süresiz olarak kurulmuştur Vakıf üyelerinin gelişmesine katkıda bulunabilecek araştırma ve kültürel çalışmaları finanse edebilir. Bu amaçlarla kurulmuş ve kurulacak fonlara kabul eder ve yönetir Bu vakıf senedi gereğince yapılacak yardımlar ve verilecek krediler vakıfın tüzel kişilik kazanmasına müteakip iki yıllık süresinin dolmasından itibaren uygulamaya geçilir. Konut kredisi ise yasal düzenlemelere uygun olarak beş yıllık üyelik süresinin dolmasından sonra uygulanır. Üyelere yapılacak yardım ve kredi miktarı vakıfın aktüel durumunu göz önüne alınarak belirlenir a Üyelik süresinin bir(1)yılı dolmasından sonra, Kredi verilmesi uygulanmasına başlanır b Vakıf senedine göre yapılacak yardımlar bu senedin onanmasından itibaren uygulamaya geçilir Vakıf Üyelerinin ölmeleri halinde, verilmesi gereken yardımların şekil ve esasları 23.b maddede düzenlenmiştir. Üyeler ödemenin kimlere yapılacağına dair beyanname verirler, beyannameyi istediklerinde değiştirebilirler ve beyannameler Vakıf merkezinde muhafaza edilir. Beyanname vermeyenler için Türk Medeni Kanunu nun ilgili maddeleri geçerlidir VAKIF Genel Kurulunca vakıfın feshine karar verilmesi halinde veya Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre Vakıflar hakkında tüzükte belirtilen vakıfın sona ermesi hallerinde vakıfın tescili yahut amaçlarına göre tescili mümkün olmadığı durumda bunların herhangi birinde vakıfın mameleki, gayrimenkul, biriktirme paraları Genel Kurulca uygun görülen aynı veya benzeri kuruluşa devir olunur. Veya vakıf üyelerine vakıf borçlarının ödenmesinden sonra kalan meblağ üyelerin tevdi ettikleri meblağ ile orantılı olarak kendilerine ödenir Bu vakıf senedi gerekli tescil onay vesair işlemleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer vakıf kuruluş amacına uygun diğer vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir Üyeler Vakıf senedi hükümlerine göre kendilerinden istenen belgeleri ve bilgileri Vakıf'a göndermek zorundadır Vakıf çalışanlarının Vakıfa üye olabilmeleri için, 6. Madde hükümleri aranmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir Öğrenim ve eğitim bursu üyelik süresinin üç (3) yıllık sürenin dolmasından sonra verilir. Sayfa

13 BÖLÜM IV 21- İŞTİRAKLER : 21.1 Vakıf Yönetim Kurulu sınai ve ticari şirketler kurarken ve/veya iştirak edinirken istihdam olanağını artırmak maksadıyla öncelikle Zonguldak ve yakın çevresini tercih etmelidir VAKIF tarafından satın alınan ve/veya iştirak edilen sınai ve ticari şirketlerde VAKIF'ı temsil edecek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, VAKIF Yönetim Kurulu tarafından atanır Vakıf Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde kendi Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin haricindeki Vakıf üyelerinden ve dışarıdan da 21.4 madde dahilinde atama yapabilir. Yönetim Kurulu kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakıfın işlerinin yürütülmesi için Vakıf üyeleri arasında veya hariçten ücretli sözleşmeli veya ücretsiz danışman yönetici mali müşavir, muhasebeci, memur ve sekreter tayin edebilir. Yönetim Kurulu sorumluluk kendisinde olmak üzere yetkilerinin bir kısmını bu personele devir edebilir. Bu personelin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir Vakıf Yönetim Kurulunca atanacak aynı kişi yalnızca bir (1) satın alınan şirket ve/veya iştirakin veya sermayesinin %50'den fazlası Vakıf tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak şirketin Yönetim ve/veya Denetleme Kurulu üyeliğine atanabilir. Ancak Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerin Vakıf tarafından yeni kurulan ve sermayesinin %50'den fazlası Vakıf'a ait olan veya %50'den fazlasına iştirak edilen şirketlerin kuruluşundan veya satın alınmasından itibaren konu şirketlerin esas mukavelenamelerine uygun olarak bir (1) dönem (seçimli ilk Genel Kurula kadar) bu hükümden muaf tutulur Vakıf Yönetim Kurulu tarafından satın alınan ve/veya iştirak edilen şirketlere veya sermayesinin tamamı yada bir kısmı Vakıf tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak şirketlere Yönetim ve Denetleme Kurulu üyesi olarak atanan kişilerin bu şirketlerden alacakları (harcırah dışındaki) ücret, huzur hakkı, ikramiye, temettü, kar payı ve benzeri ödemelerin tamamı Vakıfa gelir kaydedilir. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliğine atanan kişiden bu meblağlarla ilgili bir hak talep etmeyeceğine dair taahhütname alınır. BÖLÜM V VAKIF IN YARDIMLARI 22 VAKIF'ın başlıca yardımları EMEKLİLİK YARDIMI; ÖLÜM YARDIMI, İŞ'DEN ATILMA YARDIMI'dır. 23 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olan üyelere aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda emeklilik yardımı yapılır. - Vakıf üyeleri, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliye ayrılsalar bile üyelik süresi on yılı doldurmadan emeklilik yardımı alamazlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı bulunmayan üyeler ise, on yılını doldurduktan sonra diledikleri zaman emekliliğe ayrılabilme hakkına sahiptirler 23.a- EMEKLİLİK YARDIMI : Emeklilik Yardımı üyenin Biriktirmesinin tamamı temel alınarak hesaplanır. Sayfa

14 23.a.1- Üyelik süresi yıl arasında olan üyelere biriktirmesinin % 85 i, yıl arasında olanlara % 90 ı ve 21 yıl ve daha fazla üyelik süresini devam ettirmiş olanlara ise biriktirmeleri % 95 faizi ile birlikte hesap edilerek, biriktirmesi ile birlikte emeklilik yardımı olarak ödenir. Üyelik süresi 21 yıl ve daha fazla olan üyeler ise herhangi bir şart aranmaksızın, isteğe bağlı emekli olabilirler. Bu durumda biriktirmeleri % 95 faizi ile birlikte hesap edilerek, biriktirmesi ile birlikte emeklilik yardımı olarak ödenir. Bu durumda, 23. madde de belirtilen hususlar dikkate alınmaz. 24. maddedeki kredilerden doğan borç var ise, yapılacak yardımdan mahsup edilir 23.b- ÖLÜM YARDIMI : VAKIF üyesinin ölümü halinde, beyannamesinde kayıtlı kimselere 24. maddedeki geçen koşullar aranmaksızın biriktirmesi ve biriktirmesinin %95 i kadar tutar kredilerden doğan borcu kesilerek Ölüm Yardımı olarak ödenir. 23.b.1 Bütün VAKIF üyeleri imzalı olarak verecekleri bir beyanname ile kendisinin ölümü halinde yapılacak olan ölüm yardımının kime ve ne oranda ödenmesi gerektiğini beyan ederler. 23.b.2 Beyannamede herhangi bir oran belirtilmemiş ise ÖLÜM YARDIMI beyannamede adı geçenlere eşit oranlarda taksim edilir. 23.b.3 VAKIF üyesi beyanname vermeden ölmüş ise ölüm yardımı ölen üyenin birinci derecedeki kanuni mirasçılarına ödenir. 23.b.4 Birinci dereceden kanuni mirasçısı olmayanların mirası, ikinci dereceden olan mirasçılarına ödenir. Şayet kanuni mirasçıları yoksa VAKIF'a iradı kaydedilir. 23.b.5 VAKIF üyeleri verdikleri beyannameleri her zaman geri alarak değiştirebilirler. 23.c İŞTEN ATILMA YARDIMI : VAKIF üyesinin İşten Atılma yardımı kendi iradesi dışında zorunlu bir nedenle işten atılan üyelere biriktirmesi ve biriktirmesinin % 95 i kadar tutar İşten Atılma Yardımı ödenir. Yeniden işe başlayan üyenin,üye oluş tarihinden itibaren üyeliğinin devamlılığı,ödemediği biriktirme Ödentileri,aldığı kredi (İşten atılmadan önce kredi borcu var ise) ile birlikte belirlenen ödeme koşullarınca ödenmesi, düzenli ödentilerini yatırmasıyla mümkündür. Bu hükümleri yerine getirmeyen üyelerin VAKIF la ilişiği kesilir. Üyenin artan alacağı varsa bu miktar üyelikten atılma yardımı olarak ödenir. BÖLÜM VI VAKIF IN KREDİLERİ 24 Vakıf üyelerine verilecek krediler üyelik süresi bir (1) yılı doldurduğunda Evlenme,Eğitim,Sağlık, İhtiyaç ve beş (5) yılı doldurduğunda Konut Kredisi olarak belirlenmiştir. Bu yardımların miktarı, ödeme, şekil ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yönetmeliklerce belirlenir. Yönetim Kurulu bu Yönetmeliklerin her yıl ödeme ve miktarlarını düzenlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Sayfa

15 24.1 ÖĞRENİM VE EĞİTİM BURSU: Vakıf senedinin Vakıfın amaçları bölümünün 5.12 maddesi gereğince Vakıf üyelerinin kendilerinin yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları kişilerin eşlerinin ve çocuklarının yurt içinde ve yurt dışında üniversite, akademi, yüksekokul, enstitü ve M.E.B'nin uygun göreceği okullarda öğrenim ve eğitim hakkı kazanmış olanlara ön lisans, lisans belgesi alıncaya kadar Vakıfın olanakları ölçüsünde karşılıksız burs verilmesini tespit etmiştir. Bu bursun verilmesinde miktarı ödeme şekil ve esasların Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelik uyarınca belirlenir. Her yıl bu yönetmeliği değiştirmeye Yönetim kurulu yetkilidir. BÖLÜM VII YÜRÜRLÜK Bu resmi senet mahkemece tescil edildikten sonra yürürlüğe girer. BÖLÜM VIII KURUCULAR KURULU 1- Hasan BAHADIR: Baba Adı: Reşat, Ana Adı:Ayşe, D.Tarihi: , D.Yeri: Vakfıkebir, İkametgah Adresi: Site Mh. Gül Sok. No:20 ZONGULDAK 2- Muzaffer ÖZCAN: Baba Adı: Reşit, Ana Adı: Huri, D.Tarihi: , D.Yeri: Araklı, İkametgah Adresi: Keşkek Köyü, KDZ.EREĞLİ 3- Taci YALÇINER: Baba Adı: İzzet, Ana Adı: Fatma, D.Tarihi: , D.Yeri: Zonguldak İkametgah Adresi: 19 Mayıs Mah. Dereboyu Sok. No:31/A KOZLU/ZONGULDAK 4- Şenol BİNA: Baba Adı: A.Osman, Ana Adı: Fikriye, D.Tarihi: , D.Yeri: Zonguldak İkametgah Adresi: Işık Yönder Cd. Terminal Sok. No:12 ZONGULDAK 5- Coşkun ÖZDOĞAN: Baba Adı: Sönmez, Ana Adı:Esma, D.Tarihi: , D.Yeri: Araklı, İkametgah Adresi: Terakki Mah. Suatbey Sok. No:54/A ZONGULDAK 6- Necmettin ESKİ: Baba Adı: Mehmet, Ana Adı: Fatma, D.Tarihi: , D.Yeri: Kdz.Ereğli İkametgah Adresi: Geyikbeli / ARMUTCUK 7- Mehmet TIĞ: Baba Adı: Satılmış, Ana Adı: Mediha, D.Tarihi: , D.Yeri: Devrek, İkametgah Adresi: Bahçelievler Mah. Manolya Sok. No:6 ZONGULDAK 8- Metin KARAKAŞ: Baba Adı: Mehmet, Ana Adı: Necla, D.Tarihi: , D.Yeri: Kilimli İkametgah Adresi: İncivez Mah. Bin. Tahsin Sok. No:4 ZONGULDAK Sayfa

16

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş : MADDE 1 5253 sayılı Dernekler Kanununun 12. Maddesi ve buna bağlı İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Dernekler Tarafından Kurulan Sandıkların

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 1 03.05.2008 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Vakıf Senedinin değiştirilen maddelerinin eski ve yeni hali aşağıda gösterildiği gibidir. Değişiklikler Mahkemece tescil edildikten sonra

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI Kapsam ve Kısa Ad: Madde 1. Bu kurallar Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (Center

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1 12.01.2013 TARİHİNDE İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILAN SANDIK OLAĞAN GENEL KURULUNDA TADİL EDİLEN VE GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN YÖNETMELİK İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİNDE ÇALIŞAN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi Madde 1. Kuruluş Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, açık ikamet adresleri

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- Topluluğun amacı Sanata gönül vermiş Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek, yetenekleri doğrultusunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL GÜVENLİK VEYARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL GÜVENLİK VEYARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL GÜVENLİK VEYARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ: Madde 1 - Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre öngörülen amaçları doğrultusunda,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK,

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİLİK, 2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 64 SERBEST

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1-Bu Talimatın amacı: Türk sporu ve Muay Thai spor dalının öncelikle ulusal

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı