I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL"

Transkript

1 VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU HALKA ARZ NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU NCA 15/06/1998 TARİH VE 43/626 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: A. TANITICI BİLGİLER: 1. TİCARET UNVANI : Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL 3. TESCİL TARİHİ : SİCİL NUMARASI : / TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu 4. SÜRESİ : Süresiz 5. BİLİNEN ORTAK SAYISI : 5 (Beş) B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLARI HAKKINDA BİLGİLER: 1. KAYITLI SERMAYE TAVANI : TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE : TL 2. SON DURUM İTİBARİYLE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI: YATIRIM ORTAKLIĞININ ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI / TİCARET UNVANI GRUBU PAY TÜRÜ SERMAYE PAYI (TL) PAY ORANI (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. 1/B Hamiline , Teb Yatõrõm A.Ş. 1/A Nama , Teb Yatõrõm A.Ş. 1/B Hamiline , Teb Finansal Kiralama A.Ş. 1/B Hamiline , Halis ERENOĞLU 1/B Hamiline , Yusuf Kamil EYÜPLÜ 1/B Hamiline , TOPLAM ,

2 3. SERMAYEDEKİ PAYLARI %10 VE FAZLASI OLAN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARIN BİRBİRİYLE AKRABALIK İLİŞKİSİ: Sermayenin %10 ve fazlasõna sahip olan gerçek kişi ortak yoktur. 4. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARIN: Nama /Hamiline Tertibi Grubu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranõ (%) Nama 1 A ,60 Hamiline 1 B ,40 5. İMTİYAZLI PAYLAR VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ: Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; 1. Tertip (A) grubu paylarõn herbiri (BİRMİLYON) adet oy hakkõna, (B) grubu paylarõn herbiri 1 (BİR) oy hakkõna sahiptir. 6. ORTAKLIK ESAS SÖZLEŞMESİNE GÖRE YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARININ SEÇİMİ: YÖNETİM ORGANI: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafõndan en çok üç yõl için seçilen en az beş, en çok sekiz üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafõndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmeden önce tespit olunur. Yönetim Kurulu ilk toplantõsõnda aralarõndan bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalmasõ halinde yönetim kurulu ortaklar arasõnda T.T.K. ve Sermaye Piyasasõ Kanunu nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer ve ilk genel kurulun onayõna sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. DENETİM ORGANI: Denetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayõlan görevleri yapmak üzere, Genel Kurul ca ortaklar arasõndan veya dõşardan en çek üç yõl için seçilen en fazla 3 denetçiden oluşur. Şirket aynõ zamanda yönetim kurulu tarafõndan seçilerek genel kurulca onaylanan bir bağõmsõz denetim kuruluşu tarafõndan denetlenir. 7. TÜRK TİCARET KANUNU NUN 402. VE 403. MADDELERİ UYARINCA İHDAS EDİLEN İNTİFA SENETLERİNE SAĞLANAN HAKLAR: İntifa senedi ihdas edilmemiştir. 8. NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVİR ESASI: Nama yazõlõ hisse senetleri serbestçe devredilebilir. C. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER: -2-

3 1. ORTAKLIĞIN BİLANÇOSU: Ortaklõğõn kuruluş ( ) ve tarihleri itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş hesap durumlarõ aşağõda verilmiştir. AKTİF (Bin TL) 10 ŞUBAT MART 1998 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazõr Değerler Kasa 0 2. Bankalar B. Menkul Kõymetler (Net) Hisse Senetleri Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ Diğer Menkul Kõymetler (*) C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 0 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar (**) E. Diğer Dönen Varlõklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 D. Maddi Duran Varlõklar (Net) 0 0 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar (Net) AKTİF TOPLAMI PASİF (Bin TL) 10 ŞUBAT MART 1998 I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar (*) D. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0 0 III. ÖZ SERMAYE A. Çõkarõlmõş Sermaye B. Yedekler 0 0 C. Net Dönem Karõ PASİF TOPLAMI (*) Diğer menkul kõymetler repo tutarõnõ göstermektedir. (**) Diğer kõsa vadeli alacaklar ve diğer kõsa vadeli borçlar kalemlerindeki tutarlar hisse senedi takasõndan kaynaklanmaktadõr. -3-

4 2. ORTAKLIĞIN GELİR TABLOSU: Ortaklõğõn kuruluş ( tarihli) ve dönemi itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş gelir tablosu aşağõda verilmiştir. GELİR TABLOSU (Bin TL) A- Brüt Satõşlar B- Satõşlardan İndirimler (-) 0 0 C- Net Satõşlar D- Satõşlarõn Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI) E- Faaliyet Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Satõş ve Pazarlama Giderleri (-) 0 0 ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) ( ) F- Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar (+) G- Diğer faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 0 (*) H- Finansman Giderleri (-) 0 0 FAALİYET KÂRI (ZARARI) I- Olağanüstü Gelir ve Kârlar (+) (**) J- Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) 0 0 DÖNEM KÂRI (ZARARI) K- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) 0 0 NET DÖNEM KÂRI (ZARARI) (*) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar kaleminin TL lõk kõsmõ, kuruluş sõrasõnda ödenen damga vergisi olup, tarihinde gerekli düzeltme işlemi yapõlarak, aktifleştirilmiştir. (**) Olağanüstü Gelir ve Kârlar kalemi Şirketin kuruluşu sõrasõnda ortaklar tarafõndan sermaye taahhütlerine karşõlõk tarihinde Şirket adõna açõlan özel hesaba yatõrõlan TL nõn, kuruluşun ticaret siciline tescil edildiği tarihine kadar değerlendirilmesinden elde edilen gelirdir. Ortaklar bu gelirin Şirket e aktarõlmasõnõ kabul etmiştir ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHLİ PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

5 HİSSE SENETLERİ Rayiç (Bin TL) (%) ADEL AKIPD ASELSAN BEKO BTCIM BYRBY CEMTS CMENT ECZYT EMEK GARANT ISCTR Y NTHOL NTTUR PASTA RANTL SAHOL SARKY TUDDF VANET Y VESTL HİSSE TOPLAMI O/N REPO HAZİNE BONOSU 0 0 DEVLET TAHVİLİ 0 0 PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER ALACAKLAR BORÇLAR DİĞER VARLIKLAR TOPLAM DEĞER PAY SAYISI PAY DEĞERİ 1419,08 4- ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHİ İTİBARİYLE; a) Diğer Şahõslar Lehine Verdiği Kefaletlerin Tutarõ : Yoktur. b) Kullandõğõ Teminat Mektuplarõnõn Tutarõ : Yoktur. -5-

6 c) Aktif Değerler Üzerinde Bulunan Toplam İpotek Tutarõ: Yoktur. d) Aktif Değerler Üzerinde Bulunan Toplam Sigorta Tutarõ: Yoktur. 5- AMAÇ VE KONU: Şirketin amacõ menkul kõymetlerini satõn aldõğõ ortaklõklarõn sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayõt ve şartõ ile ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde Sermaye Piyasasõ araçlarõnõ satõn almak, bu araçlardan portföy oluşturmak ve bu portföyü işletmektir. Şirket bu amaç dahilinde; a) Ortaklõk portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar. b) Portföy çeşitlemesiyle yatõrõm riskini, faaliyet alanlarõna ve ortaklõklarõn durumlarõna göre en aza indirecek bir biçimde dağõtõr. c) Menkul kõymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklõklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alõr. d) Portföyün değerini korumaya ve artõrmaya yönelik araştõrmalar yapar. 6- YAPILMAYACAK İŞLEMLER: Şirket özellikle; a) Ödünç para verme işlemleriyle uğraşamaz. b) Bankalar Kanunu nda tanõmlandõğõ üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz. c) Ticari, sõnai ve zõrai faaliyette bulunamaz. d) Aracõlõk faaliyetinde bulunamaz. e) Portföyündeki varlõklarõ esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün % 5 ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kõymet verebilir. Ayrõca Şirket Sermaye Piyasasõ Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarõna da uyar. 7- ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI: Şirket portföyünün oluşturulmasõ sõrasõnda yatõrõm yapõlacak kõymetlerin seçiminde, riskin dağõtõlmasõ esaslarõ çerçevesinde aşağõdaki ilkeler gözönünde bulundurulur. a) Şirketin yatõrõm yapacağõ kõymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski düşük olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 36. maddesi ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Ancak sermaye ve yedek akçeler toplamõnõn yüzde onundan fazlasõ bir ortaklõğõn menkul kõymetlerine yatõrõlamaz. Ayrõca Şirket, hiçbir ortaklõkda sermayenin ya da tüm oy haklarõnõn yüzde dokuzundan fazlasõna sahip olamaz. -6- b) Şirket portföyüne alõmlar ve portföyden satõmlar rayiç bedel ile yapõlõr. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlõklar için borsa fiyatõ, diğerleri için işlem gününde Şirket açõsõndan oluşan alõmda en düşük, satõmda en yüksek fiyattõr. Varlõk satõmlarõnda satõş bedeli tam olarak nakden alõnõr.

7 c) Borsada veya borsa dõşõ teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören kõymetlerin portföye alõmlarõ ve satõmlarõnõn borsa veya bu piyasalar kanalõyla yapõlmasõ zorunludur. d) Şirketin günlük ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasõ satõn alamaz. e) Şirket, risk sermayesi yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri hariç Türk ve yabancõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri ile yatõrõm fonlarõnõn katõlma belgelerine yatõrõm yapamaz. f) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõndan ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alõnõr. Yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõn alõndõğõ veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasõnõn bulunmamasõ durumunda, derecelendirme şartõ aranmaz. g) Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği orandaki miktarõnõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde alõm satõmõ yapõlabilen sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrabilir. Portföyündeki varlõklarõn riskden korunmasõ amacõyla, portföyüne sözleşme tutarõ sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği oranõ geçmemek koşuluyla yabancõ vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarõ dahil edebilir ve bu oran, birinci cümledeki oranõn hesabõnda dikkate alõnõr. h) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankasõ nca alõm satõmõ yapõlan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancõ kõymetlere yatõrõm yapabilir. i) Şirket portföyüne Sermaye Piyasasõ mevzuatõ ve Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde OECD ülkeleri borsalarõna kote edilmiş yabancõ menkul kõymetler alõnabilir. Yabancõ Devlet (kamu) menkul kõymetlerinden OECD ülkelerine ait olanlar alõnabilir. j) Şirket portföyünde bulunan yabancõ kõymetler satõn alõndõğõ borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satõlabilir. Bu kõymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dõşarõda yerleşik kişilere satõlamaz ve bu kişilerden satõn alõnamaz. k) Şirket portföyünün en az % 25 i devamlõ olarak özelleştirme kapsamõna alõnan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklõklarõn hisse senetlerine yatõrõlacaktõr. 8- ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI: Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesinde; Şirket portföyündeki sermaye piyasasõ araçlarõnõn Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ çerçevesinde yapõlacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasasõ Kurulu tarafõndan saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edileceği hükme bağlanmõştõr. Bu hüküm gereğince Şirket yönetimi 19/02/1998 tarihinde İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. ile Saklama Sözleşmesi imzalamõştõr. Portföydeki yabancõ menkul kõymetlerin ilgili ülke mevzuatõnda öngörülen şekilde muhafaza edileceği hükme bağlanmõştõr. 9- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: -7- Şirket in safi karõ; portföyündeki menkul kõymetlerin alõm satõmõndan oluşan kar, değer artõşõndan kaynaklanan gelir ile faiz, temettü ve benzeri gelirlerin toplamõndan, amortisman, değer azalõşõndan kaynaklanan giderler şirkette çalõşanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye, vesaire gibi her türlü giderler ve şirketin genel yönetim

8 giderleri ve karşõlõklar gibi giderlerin düşülmesinden sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktardõr. Bu şekilde tesbit olunan safi karõn; a- % 5 oranõnda kanuni yedek akçe ayrõlõr; b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasasõ Kurulu nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrõlõr. Birinci temettünün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağõtõlmasõ veya dağõtõlmamasõ yolunda karar alõnabilir. Sermaye Piyasasõ Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün nakden dağõtõlmasõ zorunluluğunu getirebilir. c- Genel Kurul kararõ ile kalan kardan en fazla % 5 i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5 i de şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağõtõlabilir. d- Geri kalan kõsõm üzerinde Genel Kurul un tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasõ Kanunu hükmüyle ayrõlmasõ zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrõlmadõkça, başka yedek akçe ayrõlmasõna, ertesi yõla kar aktarõlmasõna ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağõtõlmasõna karar verilemez. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağõtõlmasõ kararlaştõrõlan ve kara iştirak eden kimselere dağõtõlan kõsõmdan Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fõkrasõnõn 3 numaralõ bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. Kar dağõtõmõnda S.P.K. nun 15. maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağõtõmõnda kõstelyevm esasõ uygulanmaksõzõn mevcut paylarõn tamamõ eşit şekilde kar payõndan yararlanõr. D. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER: 1. ORTAKLIĞIN GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI: Ortaklõk 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu, 1 genel müdür ve 1 muhasebe ve Operasyon Müdürü tarafõndan yönetilmektedir. YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR MUHASEBE VE OPERASYON MÜDÜRÜ ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN: Adõ Soyadõ Görevi Mesleği Son 5 Yõlda Üstlendiği Görevler Sermaye (TL) Payõ (%)

9 Halis ERENOĞLU Zeki DÖŞLÜOĞLU Y.K. Başkanõ Y.K.Başkan Vekili- Görevli Üye Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.(TEB) - Genel Müdür Yrd. TEB Yatõrõm A.Ş. - Genel Müdür Bankacõ Yatõrõm Finansman A.Ş. - Genel Müdür İsmail YANIK Y.K.Üyesi Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.- Genel Müdür Yrd. Özcan ULUDAĞ Y.K. Üyesi Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş Hukuk Müşaviri Nire Zeynep Y.K. Üyesi Ekonomist TEB Ekonomi Araştõrmalarõ TÜRKERİ A.Ş. - Genel Müdür TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) (*) (*) (*) >0.0 (*) Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Döşlüoğlu ile İsmail Yanõk, Şirket sermayesinin %90,4 õna sahip olan Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin, Özcan Uludağ ve Nire Zeynep Türkeri TEB Yatõrõm A.Ş. nin temsilcisidir. 3- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER: Adõ Soyadõ Şirketin Unvanõ Görevi Halis ERENOĞLU TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Zeki DÖŞLÜOĞLU TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail YANIK Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. Genel Müdür Yardõmcõsõ Özcan ULUDAĞ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş Hukuk Müşaviri Nire Zeynep TÜRKERİ TEB Ekonomi Araştõrmalarõ A.Ş. TEB Yatõrõm A.Ş. 4- YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONELİN: Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Adõ Soyadõ Görevi Son 5 Yõlda Üstlendiği Görevler Ort. Payõ Aycan FERİK Genel Müdür SPARX Manag. - Cons.Inc./Yönetim Danõşmanlõğõ Industrial Development Bank of Turkey/Araştõrma Analisti Yalçõn Giray ARICAN Muhasebe ve Operasyon Müdürü Hak Menkul Kõymetler A.Ş./Genel Müdür Yrd Altay Menkul Değerler A. Ş./Tahvil Piyasasõ Sorumlusu 5- YÜRÜRLÜKTEKİ SÖZLEŞMELER UYARINCA 2. VE 4. MADDELERDE BELİRTİLEN KİŞİLERE YAPILACAK BRÜT ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER: -

10 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Ana Sözleşme nin 20. maddesi uyarõnca genel kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Ana Sözleşmenin Geçici 4. maddesi gereğince ilk genel kurul toplantõsõna kadar ücret almamaktadõrlar. Görevli üye ve 4. maddede belirtilen kişilerin ücretlerinin yõllõk tahmini tutarõ 19 milyar TL dõr. 6- SERMAYEYE DOLAYLI YOLDAN SAHİP OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER VE SERMAYE PAYLARI A- Şirket sermayesinin %9.60 õna sahip olan Teb Yatõrõm A.Ş. nin Ortağõ Bulunan, Sermayeye Dolaylõ Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Sermaye Paylarõ: Ortağõn Adõ Soyadõ/ Ticaret Unvanõ Sermaye Paylarõ (%) Şirkette Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş ,45 TEB Finansal Kiralama A.Ş Diğer Ortaklar (3 gerçek kişi) TOPLAM B- Şirket sermayesinin %90,40 õna sahip olan Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin Ortağõ Bulunan, Sermayeye Dolaylõ Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Sermaye Paylarõ: Ortağõn Adõ Soyadõ/ Ticaret Unvanõ Sermaye Paylarõ (%) Şirkette Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%) (*) Toplam Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%) İlkesan Yatõrõm ve Geliştirme A.Ş. 90,95 82, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 7,5 6, Denak Depoculuk ve Nakliyat A.Ş. 0, Dr. Akõn AKBAYGİL 0, İzmit Ticaret Odasõ Diğer Ortaklar (633 kişi) 0,42 0, TOPLAM 100, (*) Toplam dolaylõ sermaye paylarõ; Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin Şirket in ve Teb Yatõrõm A.Ş. nin sermayesine iştirak paylarõ dikkate alõnarak hesaplanmõştõr. C- Teb Finansal Kiralama A.Ş. nin Şirket sermayesindeki ortaklõk payõ yüzbinde birin altõnda olduğu için, bu Şirket in ortaklarõnõn dolaylõ iştirak paylarõ ayrõca verilmemiştir. E. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER: 1. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR, FİİLİ FAALİYET KONUSU VE ORTAKLIĞIN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ: Ortaklõk portföy işletmeciliği alanõnda faaliyet göstermek üzere yatõrõm ortaklõğõ şeklinde kurulmuştur. Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda hisse senetleri işlem gören yatõrõm ortaklõğõ sayõsõ toplam 16 dõr KİRALANAN VE KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER HAKKINDA BİLGİ:

11 Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. faaliyet gösterdiği Meclis-i Mebusan Caddesi No: 53 Fõndõklõ Istanbul adresindeki ofisini Teb Yatõrõm A.Ş. nden yõllõk USD karşõlõğõnda 1 yõllõğõna kiralamõştõr. Kiraya verilen gayrimenkul yoktur. 3. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN KIYMETLERE İLİŞKİN BİLGİ: Kiralananõn Cinsi Kiralamanõn Başlangõç Tarihi Kiralamanõn Bitiş Tarihi Bilgisayar (4 adet) HP Lazer Yazõcõ (1 adet) OKİ İğne Uçlu Yazõcõ (1 adet) Faks Makinasõ (1 adet) Finansal kiralama yoluyla edinilen varlõklar için tarihine kadar toplam aylõk TL, bu tarihten sonra ise yõllõk TL kira ödenecektir. 4. ORTAKLIĞIN ÖNEMLİ UYUŞMAZLIKLARI: Yoktur. 5. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINMASI: Şirket Ana Sözleşmesi nin 15. maddesinin Yönetim Kurulu na verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasasõ Kurulu nca yatõrõm danõşmanlõğõ hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanõlmak üzere danõşmanlõk hizmeti alabilir. Bu hizmet 15/02/1998 tarihinden itibaren Teb Yatõrõm A.Ş. ile yapõlan sözleşme kapsamõnda alõnmaktadõr. Ücret ise; her ayõn son iş günündeki Şirketi in toplam değerinin (toplam portföy değeri + alacaklar + diğer varlõklar - borçlar) % 0.3 ü (Binde üç) olarak belirlenmiştir. 6. YATIRIM POLİTİKASI: Şirket Ana Sözleşmesi nin 12 maddesinde Şirket portföyünün oluşturulmasõ ve riskin dağõtõlmasõ esaslarõ belirlenmiştir. Bu maddeye göre Şirket in yatõrõm yapacağõ kõymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecek ve Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 36. maddesi ile belirlenen yönetim ilkelerine uyulacaktõr. Bu çerçevede Şirket portföy değerinin en az % 25 i devamlõ olarak özelleştirme kapsamõna alõnan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklõklarõn hisse senetlerine yatõrõlacaktõr. Öte yandan Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği orandaki miktarõnõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde alõm satõmõ yapõlabilen sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrõlabilecektir. Ana Sözleşmeye göre Şirket portföyündeki varlõklarõn riskden korunmasõ amacõyla, portföye sözleşme tutarõ sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği oranõ geçmemesi koşuluyla yabancõ vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarõ dahil edebilir ve bu oran, ikinci paragraftaki yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõna ilişkin sõnõrlamalarõn hesabõnda dikkate alõnõr. Şirket borsa ve borsa dõşõ teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören kõymetlerin alõm satõmõnõ bu borsa veya piyasalar kanalõyla yapmak zorundadõr II. ORTAKLIĞIN ÖDENMİŞ TL LIK SERMAYESİNİN TL LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER:

12 1. HİSSE SENETLERİNİ SATACAK OLAN ORTAK HAKKINDA BİLGİLER: Hisse Senetlerini Satõşa Sunan Ortak Sermaye Tutarõ (TL) Payõ Satacağõ Hisselerin Nominal (TL) Tutarõ Satacağõ Hisselerin Sermayeye Oranõ (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş SATIŞI YAPILACAK PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER: Tertip/ Grup Payõn Türü Her Payõn Nominal Değeri (TL) Nominal Sayõsõ Pay Nominal Değerleri Tutarõ (TL) 1/B Hamiline SATILACAK İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ: Yoktur. 4. SATIŞI YAPILACAK PAYLARI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİLER: (i) Kupür Değeri (TL) Tertibi/ Grubu Nama/Hamiline Yazõlõ Olduğu Kupür Adedi Toplam Tutarõ (TL) /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline (ii) Satõlacak hisse senetlerinin üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü kõsõtlayõcõ veya senet sahibinin haklarõnõ kullanmasõna engel olacak kayõtlar bulunmamaktadõr. (iii) Hisse senetlerinin satõşõ anõnda üzerinde; (1) den (16) ya kadar numaralõ 16 adet yeni pay alma kuponu ile 1998 den 2007 ye kadar yõl numaralõ 10 adet kâr payõ kuponu bulunmaktadõr. 5. SATILACAK HİSSE SENETLERİNİN KÂR PAYI ALMA, YENİ PAY ALMA VE BEDELSİZ PAY ALMA KONULARINA İLİŞKİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Bu halka arzda satõlacak 1. Tertip, B grubu hisse senetlerini alan yatõrõmcõlar ilk kez dağõtõlabilir kâr oluşmasõ durumunda, 1998 yõlõ kârõndan kâr payõ alacaktõr. Kar dağõtõmõnda kõstelyevm uygulanmayarak, tarihi itibariyle mevcut paylarõn tümü kâr payõndan eşit oranda yararlanacaktõr III. HİSSE SENETLERİNİN SATIŞ ESASLARI: 1. BİR HİSSENİN SATIŞ FİYATI:

13 TL nominal değerdeki bir hissenin satõş fiyat aralõğõ TL TL olarak belirlenmiş olup, sabit fiyat aracõ kuruluş (Teb Yatõrõm A.Ş.) tarafõndan tespit edilecek ve sirkülerde ilan edilecektir. 2. FİYATIN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER, ARACI KURULUŞUN FİYATA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ: Şirket in portföyünde yer alan menkul kõymetlerin sirkülerin ilanõndan önce hesaplanacak rayiç değerine, hazõr değerler, alacaklar ve diğer varlõklarõn eklenmesi, borçlarõn düşülmesi suretiyle bulunacak değer, hisse sayõsõna bölünecek ve bulunan fiyatõn değeri üzerinden, III/1 de verilen fiyat aralõğõ da dikkate alõnarak belli bir iskonto yapõlarak halka arz fiyatõ belirlenecektir. Portföydeki menkul kõymetlerin değerinin hesaplanmasõnda; hisse senetlerinin Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Ulusal Pazar õnda oluşacak ağõrlõklõ ortalama fiyatlar, sabit getirili menkul kõymetlerin İMKB Tahvil ve Bono Pazarõ nda oluşacak ortalama değerler esas alõnacaktõr. 3. HİSSE SENETLERİNİN SERİ NUMARASI VE KUPÜR DAĞILIMI: Kupür Değeri (TL) Seri No Adet Toplam Tutar (TL) HİSSE SENEDİ DEĞERLERİ: a) Bir Hissenin Nominal (İtibari) Değeri : TL b) Bir Hissenin Defter Değeri (Özkaynaklar/Hisse Adedi) 31/03/1998 tarihi itibariyle : TL 20/05/1998 tarihi itibariyle : TL c) Bir Hissenin Satõş Fiyatõ/Defter Değeri Oranõ: TL fiyata göre; 31/03/1998 tarihi itibariyle : /05/1998 tarihi itibariyle : TL fiyata göre; 31/03/1998 tarihi itibariyle : /05/1998 tarihi itibariyle : HALKA ARZ SÜRESİ: Gündür. Bu sürenin başlangõç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir.

14 6. HALKA ARZ VE SATIŞIN YAPILACAĞI YERLER: TEB YATIRIM A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: Fõndõklõ ISTANBUL ve Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin tüm şubeleri İSTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Cad. No: 255/2 Harbiye ISTANBUL ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mete Cad. 22/ Taksim ISTANBUL ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19 Mayõs Cad. Nova Baran İş Merkezi, Şişli, ISTANBUL ve tüm şubeleri NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nurol-Maslak Plaza Büyükdere Cad. No: 69 Kat: Maslak ISTANBUL ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. Atakule, A Blok No: 145 K: Balmumcu, ISTANBUL ve tüm şubeleri VAKIF YATIRIM A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Etiler, ISTANBUL ve T.Vakõflar Bankasõ T.A.O. nun tüm şubeleri 7. BAŞVURU YERLERİ VE PAY BEDELLERİNİN YATIRILACAĞI YERLER: Halka arzdan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, pay bedellerini, konsorsiyum üyesi aracõ kurumlarõn acentasõ statüsündeki bankalar vasõtasõyla havale ücreti alõnmaksõzõn Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nezdinde açõlan numaralõ hesaba havale edilmek suretiyle yatõrõlacaktõr. 8. MÜRACAAT ŞEKLİ: Hisse senetlerinin halka arzõ Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri: VIII, No: 22 Tebliği nin maddesi çerçevesinde Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile yapõlacaktõr. Bu halka arzda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin talep toplama süresi içinde yukarõda belirtilen başvuru yerlerinden birine başvurarak, almak istedikleri hisse miktarõ için TALEP FORMU doldurmalarõ gerekmektedir. Talep edilen miktarõn 1 lot (1000 pay) ve katlarõ şeklinde olmasõ şarttõr. Yatõrõmcõlardan, talepte bulunduklarõ miktar için sirkülerde ilan edilecek sabit fiyat üzerinden pay bedelleri tahsil edilecek ve yatõrõmcõya bedelin satõşa sunulan hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösteren bir makbuz verilecektir. Yatõrõmcõlar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sõnõr belirleyebilirler. 9. DAĞITIM İLKELERİ: -14- Toplanan talepler satõşõ gerçekleştirecek Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan Teb Yatõrõm A.Ş. ne tevdi edilir. Teb Yatõrõm A.Ş. talepleri konsolide eder.

15 Başvuru taleplerinin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan az olmasõ halinde bütün talepler karşõlanõr. Taleplerin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan fazla olmasõ durumunda; satõşa sunulan toplam tutar talep eden yatõrõmcõ sayõsõna bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altõndaki alõm talepleri karşõlanõr. Kalan tutar, talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõ sayõsõna bölünerek aynõ şekilde dağõtõlõr. Bu şekildeki dağõtõm işlemine, satõşa sunulan hisse senetlerinin tamamõ dağõtõlana kadar devam olunur. Dağõtõm sonucunda ortaya çõkan miktarlar miktar konusunda bir alt sõnõr koyan yatõrõmcõlar açõsõndan gösden geçirilir, ortaya çõkan miktarõn bu alt sõnõrõn altõnda kalmasõ halinde yatõrõmcõ isteğine uygun olarak listeden çõkarõlõr ve bu miktarlar tekrar dağõtõma tabi tutulur. Dağõtõm hesaplamalarõnda küsürat ortaya çõkmasõ durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõlar arasõnda Şirket Yönetim Kurulu nun uygun gördüğü şekilde dağõtõm yapõlõr. Talep toplama süresinin bitimini izleyen iki (2) iş günü içinde Teb Yatõrõm A.Ş. dağõtõm listesini kesinleştirip Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. ne (hissedar) verecektir. 10. HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ZAMANI: Hissedar sõfatõyla Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş., dağõtõm listesinin teslimini izleyen iki (2) iş günü içinde listeyi onaylayarak Teb Yatõrõm A.Ş. ne iade edecektir. Hissedar tarafõndan onaylanan dağõtõm listesinin kesinleşmesinden sonra hisse senetleri Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşõlanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir. 11. KARŞILANAMAYAN TALEPLERİN BEDELLERİNİN İADESİ: Karşõlanamayan taleplere ilişkin bedellerin iadesi dağõtõm listesinin Hissedar tarafõndan onaylanarak kesinleşmesinden sonra Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan yukarõda belirtilen başvuru yerlerinde yapõlacaktõr. 12. SATIŞA ARACILIK EDECEK KURUM VE ARACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA: Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. hisse senetlerinin halka arzõ Teb Yatõrõm A.Ş. liderliğinde, ABN Amro Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş., Istanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş., Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş., Nurol Menkul Kõymetler A.Ş. ve Vakõf Yatõrõm A.Ş. nin üyeliğinde oluşturulan bir Konsorsiyum tarafõndan gerçekleştirilecektir. Bakiyeyi Yüklenim esasõna dayalõ olarak imzalanan Aracõlõk Yüklenim Sözleşmesi uyarõnca; Konsorsiyum Üyeleri halka arz edilen hisse senetlerinin satõlmasõnõ ve satõlamayan hisse senetlerinin tamamõnõ satõn almayõ aşağõda belirtilen tutarlar dahilinde taahhüt etmişlerdir. Ata Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş. halka arzda en iyi gayret aracõlõğõ hizmeti verecektir. Konsorsiyum Üyesi Bakiyeyi Yüklenim Tutarlarõ (TL) TEB YATIRIM A.Ş Istanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş ABN Amro A.Ş Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş Nurol Menkul Kõymetler A.Ş Vakõf Yatõrõm A.Ş SATIŞ YÖNTEMİ: -15- Hisse senetleri Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile satõlacaktõr.

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak ATA YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI NDEN ÇIKARILMIS SERMAYEMIZIN 125.000.000.000 TL 1997 YILI KAR PAYINDAN, 125.000.000.000 TL NAKIT KARSILIGI KARSILANMAK SURETIYLE 250.000.000.000 TL NDAN 500.000.000.000

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimiz ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu 06/09/2010 Pazartesi günü

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul,Ticaret Sicil No : 335591 YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ )

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) (Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80,000,000,00- TL) (Çıkarılmış Sermaye : 22,268,013,20- TL) KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış) SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ (Bireysel Yatırımcılara Satış) (MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT SERMAYE ARTIRIMI) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ: ŞĐRKETĐN ÜNVANI: ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ:

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ: ŞĐRKETĐN ÜNVANI: ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ: MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankacılık Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN Sayfa No: 1 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYET RAPORU ġġrket ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESĠ :FĠNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / ĠSTANBUL TELEFON NO

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı

Detaylı