I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL"

Transkript

1 VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU HALKA ARZ NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU NCA 15/06/1998 TARİH VE 43/626 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: A. TANITICI BİLGİLER: 1. TİCARET UNVANI : Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL 3. TESCİL TARİHİ : SİCİL NUMARASI : / TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu 4. SÜRESİ : Süresiz 5. BİLİNEN ORTAK SAYISI : 5 (Beş) B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLARI HAKKINDA BİLGİLER: 1. KAYITLI SERMAYE TAVANI : TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE : TL 2. SON DURUM İTİBARİYLE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI: YATIRIM ORTAKLIĞININ ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI / TİCARET UNVANI GRUBU PAY TÜRÜ SERMAYE PAYI (TL) PAY ORANI (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. 1/B Hamiline , Teb Yatõrõm A.Ş. 1/A Nama , Teb Yatõrõm A.Ş. 1/B Hamiline , Teb Finansal Kiralama A.Ş. 1/B Hamiline , Halis ERENOĞLU 1/B Hamiline , Yusuf Kamil EYÜPLÜ 1/B Hamiline , TOPLAM ,

2 3. SERMAYEDEKİ PAYLARI %10 VE FAZLASI OLAN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARIN BİRBİRİYLE AKRABALIK İLİŞKİSİ: Sermayenin %10 ve fazlasõna sahip olan gerçek kişi ortak yoktur. 4. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARIN: Nama /Hamiline Tertibi Grubu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranõ (%) Nama 1 A ,60 Hamiline 1 B ,40 5. İMTİYAZLI PAYLAR VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ: Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; 1. Tertip (A) grubu paylarõn herbiri (BİRMİLYON) adet oy hakkõna, (B) grubu paylarõn herbiri 1 (BİR) oy hakkõna sahiptir. 6. ORTAKLIK ESAS SÖZLEŞMESİNE GÖRE YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARININ SEÇİMİ: YÖNETİM ORGANI: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafõndan en çok üç yõl için seçilen en az beş, en çok sekiz üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafõndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmeden önce tespit olunur. Yönetim Kurulu ilk toplantõsõnda aralarõndan bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalmasõ halinde yönetim kurulu ortaklar arasõnda T.T.K. ve Sermaye Piyasasõ Kanunu nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer ve ilk genel kurulun onayõna sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. DENETİM ORGANI: Denetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayõlan görevleri yapmak üzere, Genel Kurul ca ortaklar arasõndan veya dõşardan en çek üç yõl için seçilen en fazla 3 denetçiden oluşur. Şirket aynõ zamanda yönetim kurulu tarafõndan seçilerek genel kurulca onaylanan bir bağõmsõz denetim kuruluşu tarafõndan denetlenir. 7. TÜRK TİCARET KANUNU NUN 402. VE 403. MADDELERİ UYARINCA İHDAS EDİLEN İNTİFA SENETLERİNE SAĞLANAN HAKLAR: İntifa senedi ihdas edilmemiştir. 8. NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVİR ESASI: Nama yazõlõ hisse senetleri serbestçe devredilebilir. C. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER: -2-

3 1. ORTAKLIĞIN BİLANÇOSU: Ortaklõğõn kuruluş ( ) ve tarihleri itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş hesap durumlarõ aşağõda verilmiştir. AKTİF (Bin TL) 10 ŞUBAT MART 1998 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazõr Değerler Kasa 0 2. Bankalar B. Menkul Kõymetler (Net) Hisse Senetleri Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ Diğer Menkul Kõymetler (*) C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 0 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar (**) E. Diğer Dönen Varlõklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 D. Maddi Duran Varlõklar (Net) 0 0 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar (Net) AKTİF TOPLAMI PASİF (Bin TL) 10 ŞUBAT MART 1998 I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar (*) D. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0 0 III. ÖZ SERMAYE A. Çõkarõlmõş Sermaye B. Yedekler 0 0 C. Net Dönem Karõ PASİF TOPLAMI (*) Diğer menkul kõymetler repo tutarõnõ göstermektedir. (**) Diğer kõsa vadeli alacaklar ve diğer kõsa vadeli borçlar kalemlerindeki tutarlar hisse senedi takasõndan kaynaklanmaktadõr. -3-

4 2. ORTAKLIĞIN GELİR TABLOSU: Ortaklõğõn kuruluş ( tarihli) ve dönemi itibariyle bağõmsõz denetlemeye tabi tutulmamõş gelir tablosu aşağõda verilmiştir. GELİR TABLOSU (Bin TL) A- Brüt Satõşlar B- Satõşlardan İndirimler (-) 0 0 C- Net Satõşlar D- Satõşlarõn Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI) E- Faaliyet Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Satõş ve Pazarlama Giderleri (-) 0 0 ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) ( ) F- Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar (+) G- Diğer faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 0 (*) H- Finansman Giderleri (-) 0 0 FAALİYET KÂRI (ZARARI) I- Olağanüstü Gelir ve Kârlar (+) (**) J- Olağanüstü Gider ve Zararlar (-) 0 0 DÖNEM KÂRI (ZARARI) K- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) 0 0 NET DÖNEM KÂRI (ZARARI) (*) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar kaleminin TL lõk kõsmõ, kuruluş sõrasõnda ödenen damga vergisi olup, tarihinde gerekli düzeltme işlemi yapõlarak, aktifleştirilmiştir. (**) Olağanüstü Gelir ve Kârlar kalemi Şirketin kuruluşu sõrasõnda ortaklar tarafõndan sermaye taahhütlerine karşõlõk tarihinde Şirket adõna açõlan özel hesaba yatõrõlan TL nõn, kuruluşun ticaret siciline tescil edildiği tarihine kadar değerlendirilmesinden elde edilen gelirdir. Ortaklar bu gelirin Şirket e aktarõlmasõnõ kabul etmiştir ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHLİ PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

5 HİSSE SENETLERİ Rayiç (Bin TL) (%) ADEL AKIPD ASELSAN BEKO BTCIM BYRBY CEMTS CMENT ECZYT EMEK GARANT ISCTR Y NTHOL NTTUR PASTA RANTL SAHOL SARKY TUDDF VANET Y VESTL HİSSE TOPLAMI O/N REPO HAZİNE BONOSU 0 0 DEVLET TAHVİLİ 0 0 PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER ALACAKLAR BORÇLAR DİĞER VARLIKLAR TOPLAM DEĞER PAY SAYISI PAY DEĞERİ 1419,08 4- ORTAKLIĞIN 20 MAYIS 1998 TARİHİ İTİBARİYLE; a) Diğer Şahõslar Lehine Verdiği Kefaletlerin Tutarõ : Yoktur. b) Kullandõğõ Teminat Mektuplarõnõn Tutarõ : Yoktur. -5-

6 c) Aktif Değerler Üzerinde Bulunan Toplam İpotek Tutarõ: Yoktur. d) Aktif Değerler Üzerinde Bulunan Toplam Sigorta Tutarõ: Yoktur. 5- AMAÇ VE KONU: Şirketin amacõ menkul kõymetlerini satõn aldõğõ ortaklõklarõn sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayõt ve şartõ ile ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde Sermaye Piyasasõ araçlarõnõ satõn almak, bu araçlardan portföy oluşturmak ve bu portföyü işletmektir. Şirket bu amaç dahilinde; a) Ortaklõk portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar. b) Portföy çeşitlemesiyle yatõrõm riskini, faaliyet alanlarõna ve ortaklõklarõn durumlarõna göre en aza indirecek bir biçimde dağõtõr. c) Menkul kõymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklõklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alõr. d) Portföyün değerini korumaya ve artõrmaya yönelik araştõrmalar yapar. 6- YAPILMAYACAK İŞLEMLER: Şirket özellikle; a) Ödünç para verme işlemleriyle uğraşamaz. b) Bankalar Kanunu nda tanõmlandõğõ üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz. c) Ticari, sõnai ve zõrai faaliyette bulunamaz. d) Aracõlõk faaliyetinde bulunamaz. e) Portföyündeki varlõklarõ esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün % 5 ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kõymet verebilir. Ayrõca Şirket Sermaye Piyasasõ Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarõna da uyar. 7- ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI: Şirket portföyünün oluşturulmasõ sõrasõnda yatõrõm yapõlacak kõymetlerin seçiminde, riskin dağõtõlmasõ esaslarõ çerçevesinde aşağõdaki ilkeler gözönünde bulundurulur. a) Şirketin yatõrõm yapacağõ kõymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski düşük olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 36. maddesi ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Ancak sermaye ve yedek akçeler toplamõnõn yüzde onundan fazlasõ bir ortaklõğõn menkul kõymetlerine yatõrõlamaz. Ayrõca Şirket, hiçbir ortaklõkda sermayenin ya da tüm oy haklarõnõn yüzde dokuzundan fazlasõna sahip olamaz. -6- b) Şirket portföyüne alõmlar ve portföyden satõmlar rayiç bedel ile yapõlõr. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlõklar için borsa fiyatõ, diğerleri için işlem gününde Şirket açõsõndan oluşan alõmda en düşük, satõmda en yüksek fiyattõr. Varlõk satõmlarõnda satõş bedeli tam olarak nakden alõnõr.

7 c) Borsada veya borsa dõşõ teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören kõymetlerin portföye alõmlarõ ve satõmlarõnõn borsa veya bu piyasalar kanalõyla yapõlmasõ zorunludur. d) Şirketin günlük ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasõ satõn alamaz. e) Şirket, risk sermayesi yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri hariç Türk ve yabancõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri ile yatõrõm fonlarõnõn katõlma belgelerine yatõrõm yapamaz. f) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõndan ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alõnõr. Yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõn alõndõğõ veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasõnõn bulunmamasõ durumunda, derecelendirme şartõ aranmaz. g) Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği orandaki miktarõnõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde alõm satõmõ yapõlabilen sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrabilir. Portföyündeki varlõklarõn riskden korunmasõ amacõyla, portföyüne sözleşme tutarõ sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği oranõ geçmemek koşuluyla yabancõ vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarõ dahil edebilir ve bu oran, birinci cümledeki oranõn hesabõnda dikkate alõnõr. h) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankasõ nca alõm satõmõ yapõlan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancõ kõymetlere yatõrõm yapabilir. i) Şirket portföyüne Sermaye Piyasasõ mevzuatõ ve Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde OECD ülkeleri borsalarõna kote edilmiş yabancõ menkul kõymetler alõnabilir. Yabancõ Devlet (kamu) menkul kõymetlerinden OECD ülkelerine ait olanlar alõnabilir. j) Şirket portföyünde bulunan yabancõ kõymetler satõn alõndõğõ borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satõlabilir. Bu kõymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dõşarõda yerleşik kişilere satõlamaz ve bu kişilerden satõn alõnamaz. k) Şirket portföyünün en az % 25 i devamlõ olarak özelleştirme kapsamõna alõnan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklõklarõn hisse senetlerine yatõrõlacaktõr. 8- ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI: Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesinde; Şirket portföyündeki sermaye piyasasõ araçlarõnõn Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ çerçevesinde yapõlacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasasõ Kurulu tarafõndan saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edileceği hükme bağlanmõştõr. Bu hüküm gereğince Şirket yönetimi 19/02/1998 tarihinde İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. ile Saklama Sözleşmesi imzalamõştõr. Portföydeki yabancõ menkul kõymetlerin ilgili ülke mevzuatõnda öngörülen şekilde muhafaza edileceği hükme bağlanmõştõr. 9- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: -7- Şirket in safi karõ; portföyündeki menkul kõymetlerin alõm satõmõndan oluşan kar, değer artõşõndan kaynaklanan gelir ile faiz, temettü ve benzeri gelirlerin toplamõndan, amortisman, değer azalõşõndan kaynaklanan giderler şirkette çalõşanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye, vesaire gibi her türlü giderler ve şirketin genel yönetim

8 giderleri ve karşõlõklar gibi giderlerin düşülmesinden sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktardõr. Bu şekilde tesbit olunan safi karõn; a- % 5 oranõnda kanuni yedek akçe ayrõlõr; b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasasõ Kurulu nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrõlõr. Birinci temettünün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağõtõlmasõ veya dağõtõlmamasõ yolunda karar alõnabilir. Sermaye Piyasasõ Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün nakden dağõtõlmasõ zorunluluğunu getirebilir. c- Genel Kurul kararõ ile kalan kardan en fazla % 5 i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5 i de şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağõtõlabilir. d- Geri kalan kõsõm üzerinde Genel Kurul un tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasõ Kanunu hükmüyle ayrõlmasõ zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrõlmadõkça, başka yedek akçe ayrõlmasõna, ertesi yõla kar aktarõlmasõna ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağõtõlmasõna karar verilemez. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağõtõlmasõ kararlaştõrõlan ve kara iştirak eden kimselere dağõtõlan kõsõmdan Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fõkrasõnõn 3 numaralõ bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. Kar dağõtõmõnda S.P.K. nun 15. maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağõtõmõnda kõstelyevm esasõ uygulanmaksõzõn mevcut paylarõn tamamõ eşit şekilde kar payõndan yararlanõr. D. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER: 1. ORTAKLIĞIN GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI: Ortaklõk 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu, 1 genel müdür ve 1 muhasebe ve Operasyon Müdürü tarafõndan yönetilmektedir. YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR MUHASEBE VE OPERASYON MÜDÜRÜ ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN: Adõ Soyadõ Görevi Mesleği Son 5 Yõlda Üstlendiği Görevler Sermaye (TL) Payõ (%)

9 Halis ERENOĞLU Zeki DÖŞLÜOĞLU Y.K. Başkanõ Y.K.Başkan Vekili- Görevli Üye Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.(TEB) - Genel Müdür Yrd. TEB Yatõrõm A.Ş. - Genel Müdür Bankacõ Yatõrõm Finansman A.Ş. - Genel Müdür İsmail YANIK Y.K.Üyesi Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş.- Genel Müdür Yrd. Özcan ULUDAĞ Y.K. Üyesi Bankacõ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş Hukuk Müşaviri Nire Zeynep Y.K. Üyesi Ekonomist TEB Ekonomi Araştõrmalarõ TÜRKERİ A.Ş. - Genel Müdür TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) (*) (*) (*) >0.0 (*) Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Döşlüoğlu ile İsmail Yanõk, Şirket sermayesinin %90,4 õna sahip olan Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin, Özcan Uludağ ve Nire Zeynep Türkeri TEB Yatõrõm A.Ş. nin temsilcisidir. 3- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER: Adõ Soyadõ Şirketin Unvanõ Görevi Halis ERENOĞLU TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Zeki DÖŞLÜOĞLU TEB Yatõrõm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail YANIK Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. Genel Müdür Yardõmcõsõ Özcan ULUDAĞ Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş Hukuk Müşaviri Nire Zeynep TÜRKERİ TEB Ekonomi Araştõrmalarõ A.Ş. TEB Yatõrõm A.Ş. 4- YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONELİN: Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Adõ Soyadõ Görevi Son 5 Yõlda Üstlendiği Görevler Ort. Payõ Aycan FERİK Genel Müdür SPARX Manag. - Cons.Inc./Yönetim Danõşmanlõğõ Industrial Development Bank of Turkey/Araştõrma Analisti Yalçõn Giray ARICAN Muhasebe ve Operasyon Müdürü Hak Menkul Kõymetler A.Ş./Genel Müdür Yrd Altay Menkul Değerler A. Ş./Tahvil Piyasasõ Sorumlusu 5- YÜRÜRLÜKTEKİ SÖZLEŞMELER UYARINCA 2. VE 4. MADDELERDE BELİRTİLEN KİŞİLERE YAPILACAK BRÜT ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER: -

10 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Ana Sözleşme nin 20. maddesi uyarõnca genel kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Ana Sözleşmenin Geçici 4. maddesi gereğince ilk genel kurul toplantõsõna kadar ücret almamaktadõrlar. Görevli üye ve 4. maddede belirtilen kişilerin ücretlerinin yõllõk tahmini tutarõ 19 milyar TL dõr. 6- SERMAYEYE DOLAYLI YOLDAN SAHİP OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER VE SERMAYE PAYLARI A- Şirket sermayesinin %9.60 õna sahip olan Teb Yatõrõm A.Ş. nin Ortağõ Bulunan, Sermayeye Dolaylõ Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Sermaye Paylarõ: Ortağõn Adõ Soyadõ/ Ticaret Unvanõ Sermaye Paylarõ (%) Şirkette Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş ,45 TEB Finansal Kiralama A.Ş Diğer Ortaklar (3 gerçek kişi) TOPLAM B- Şirket sermayesinin %90,40 õna sahip olan Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin Ortağõ Bulunan, Sermayeye Dolaylõ Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Sermaye Paylarõ: Ortağõn Adõ Soyadõ/ Ticaret Unvanõ Sermaye Paylarõ (%) Şirkette Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%) (*) Toplam Dolaylõ Sermaye Paylarõ (%) İlkesan Yatõrõm ve Geliştirme A.Ş. 90,95 82, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 7,5 6, Denak Depoculuk ve Nakliyat A.Ş. 0, Dr. Akõn AKBAYGİL 0, İzmit Ticaret Odasõ Diğer Ortaklar (633 kişi) 0,42 0, TOPLAM 100, (*) Toplam dolaylõ sermaye paylarõ; Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin Şirket in ve Teb Yatõrõm A.Ş. nin sermayesine iştirak paylarõ dikkate alõnarak hesaplanmõştõr. C- Teb Finansal Kiralama A.Ş. nin Şirket sermayesindeki ortaklõk payõ yüzbinde birin altõnda olduğu için, bu Şirket in ortaklarõnõn dolaylõ iştirak paylarõ ayrõca verilmemiştir. E. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER: 1. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR, FİİLİ FAALİYET KONUSU VE ORTAKLIĞIN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ: Ortaklõk portföy işletmeciliği alanõnda faaliyet göstermek üzere yatõrõm ortaklõğõ şeklinde kurulmuştur. Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda hisse senetleri işlem gören yatõrõm ortaklõğõ sayõsõ toplam 16 dõr KİRALANAN VE KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER HAKKINDA BİLGİ:

11 Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. faaliyet gösterdiği Meclis-i Mebusan Caddesi No: 53 Fõndõklõ Istanbul adresindeki ofisini Teb Yatõrõm A.Ş. nden yõllõk USD karşõlõğõnda 1 yõllõğõna kiralamõştõr. Kiraya verilen gayrimenkul yoktur. 3. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN KIYMETLERE İLİŞKİN BİLGİ: Kiralananõn Cinsi Kiralamanõn Başlangõç Tarihi Kiralamanõn Bitiş Tarihi Bilgisayar (4 adet) HP Lazer Yazõcõ (1 adet) OKİ İğne Uçlu Yazõcõ (1 adet) Faks Makinasõ (1 adet) Finansal kiralama yoluyla edinilen varlõklar için tarihine kadar toplam aylõk TL, bu tarihten sonra ise yõllõk TL kira ödenecektir. 4. ORTAKLIĞIN ÖNEMLİ UYUŞMAZLIKLARI: Yoktur. 5. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINMASI: Şirket Ana Sözleşmesi nin 15. maddesinin Yönetim Kurulu na verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasasõ Kurulu nca yatõrõm danõşmanlõğõ hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanõlmak üzere danõşmanlõk hizmeti alabilir. Bu hizmet 15/02/1998 tarihinden itibaren Teb Yatõrõm A.Ş. ile yapõlan sözleşme kapsamõnda alõnmaktadõr. Ücret ise; her ayõn son iş günündeki Şirketi in toplam değerinin (toplam portföy değeri + alacaklar + diğer varlõklar - borçlar) % 0.3 ü (Binde üç) olarak belirlenmiştir. 6. YATIRIM POLİTİKASI: Şirket Ana Sözleşmesi nin 12 maddesinde Şirket portföyünün oluşturulmasõ ve riskin dağõtõlmasõ esaslarõ belirlenmiştir. Bu maddeye göre Şirket in yatõrõm yapacağõ kõymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecek ve Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 36. maddesi ile belirlenen yönetim ilkelerine uyulacaktõr. Bu çerçevede Şirket portföy değerinin en az % 25 i devamlõ olarak özelleştirme kapsamõna alõnan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklõklarõn hisse senetlerine yatõrõlacaktõr. Öte yandan Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği orandaki miktarõnõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 Sayõlõ Karar çerçevesinde alõm satõmõ yapõlabilen sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrõlabilecektir. Ana Sözleşmeye göre Şirket portföyündeki varlõklarõn riskden korunmasõ amacõyla, portföye sözleşme tutarõ sermaye ve yedek akçeleri toplamõnõn Sermaye Piyasasõ mevzuatõnõn izin verdiği oranõ geçmemesi koşuluyla yabancõ vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarõ dahil edebilir ve bu oran, ikinci paragraftaki yabancõ sermaye piyasasõ araçlarõna ilişkin sõnõrlamalarõn hesabõnda dikkate alõnõr. Şirket borsa ve borsa dõşõ teşkilatlanmõş piyasalarda işlem gören kõymetlerin alõm satõmõnõ bu borsa veya piyasalar kanalõyla yapmak zorundadõr II. ORTAKLIĞIN ÖDENMİŞ TL LIK SERMAYESİNİN TL LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER:

12 1. HİSSE SENETLERİNİ SATACAK OLAN ORTAK HAKKINDA BİLGİLER: Hisse Senetlerini Satõşa Sunan Ortak Sermaye Tutarõ (TL) Payõ Satacağõ Hisselerin Nominal (TL) Tutarõ Satacağõ Hisselerin Sermayeye Oranõ (%) Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş SATIŞI YAPILACAK PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER: Tertip/ Grup Payõn Türü Her Payõn Nominal Değeri (TL) Nominal Sayõsõ Pay Nominal Değerleri Tutarõ (TL) 1/B Hamiline SATILACAK İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ: Yoktur. 4. SATIŞI YAPILACAK PAYLARI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİLER: (i) Kupür Değeri (TL) Tertibi/ Grubu Nama/Hamiline Yazõlõ Olduğu Kupür Adedi Toplam Tutarõ (TL) /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline /B Hamiline (ii) Satõlacak hisse senetlerinin üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü kõsõtlayõcõ veya senet sahibinin haklarõnõ kullanmasõna engel olacak kayõtlar bulunmamaktadõr. (iii) Hisse senetlerinin satõşõ anõnda üzerinde; (1) den (16) ya kadar numaralõ 16 adet yeni pay alma kuponu ile 1998 den 2007 ye kadar yõl numaralõ 10 adet kâr payõ kuponu bulunmaktadõr. 5. SATILACAK HİSSE SENETLERİNİN KÂR PAYI ALMA, YENİ PAY ALMA VE BEDELSİZ PAY ALMA KONULARINA İLİŞKİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Bu halka arzda satõlacak 1. Tertip, B grubu hisse senetlerini alan yatõrõmcõlar ilk kez dağõtõlabilir kâr oluşmasõ durumunda, 1998 yõlõ kârõndan kâr payõ alacaktõr. Kar dağõtõmõnda kõstelyevm uygulanmayarak, tarihi itibariyle mevcut paylarõn tümü kâr payõndan eşit oranda yararlanacaktõr III. HİSSE SENETLERİNİN SATIŞ ESASLARI: 1. BİR HİSSENİN SATIŞ FİYATI:

13 TL nominal değerdeki bir hissenin satõş fiyat aralõğõ TL TL olarak belirlenmiş olup, sabit fiyat aracõ kuruluş (Teb Yatõrõm A.Ş.) tarafõndan tespit edilecek ve sirkülerde ilan edilecektir. 2. FİYATIN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER, ARACI KURULUŞUN FİYATA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ: Şirket in portföyünde yer alan menkul kõymetlerin sirkülerin ilanõndan önce hesaplanacak rayiç değerine, hazõr değerler, alacaklar ve diğer varlõklarõn eklenmesi, borçlarõn düşülmesi suretiyle bulunacak değer, hisse sayõsõna bölünecek ve bulunan fiyatõn değeri üzerinden, III/1 de verilen fiyat aralõğõ da dikkate alõnarak belli bir iskonto yapõlarak halka arz fiyatõ belirlenecektir. Portföydeki menkul kõymetlerin değerinin hesaplanmasõnda; hisse senetlerinin Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Ulusal Pazar õnda oluşacak ağõrlõklõ ortalama fiyatlar, sabit getirili menkul kõymetlerin İMKB Tahvil ve Bono Pazarõ nda oluşacak ortalama değerler esas alõnacaktõr. 3. HİSSE SENETLERİNİN SERİ NUMARASI VE KUPÜR DAĞILIMI: Kupür Değeri (TL) Seri No Adet Toplam Tutar (TL) HİSSE SENEDİ DEĞERLERİ: a) Bir Hissenin Nominal (İtibari) Değeri : TL b) Bir Hissenin Defter Değeri (Özkaynaklar/Hisse Adedi) 31/03/1998 tarihi itibariyle : TL 20/05/1998 tarihi itibariyle : TL c) Bir Hissenin Satõş Fiyatõ/Defter Değeri Oranõ: TL fiyata göre; 31/03/1998 tarihi itibariyle : /05/1998 tarihi itibariyle : TL fiyata göre; 31/03/1998 tarihi itibariyle : /05/1998 tarihi itibariyle : HALKA ARZ SÜRESİ: Gündür. Bu sürenin başlangõç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir.

14 6. HALKA ARZ VE SATIŞIN YAPILACAĞI YERLER: TEB YATIRIM A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: Fõndõklõ ISTANBUL ve Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin tüm şubeleri İSTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Cad. No: 255/2 Harbiye ISTANBUL ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mete Cad. 22/ Taksim ISTANBUL ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19 Mayõs Cad. Nova Baran İş Merkezi, Şişli, ISTANBUL ve tüm şubeleri NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nurol-Maslak Plaza Büyükdere Cad. No: 69 Kat: Maslak ISTANBUL ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. Atakule, A Blok No: 145 K: Balmumcu, ISTANBUL ve tüm şubeleri VAKIF YATIRIM A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Etiler, ISTANBUL ve T.Vakõflar Bankasõ T.A.O. nun tüm şubeleri 7. BAŞVURU YERLERİ VE PAY BEDELLERİNİN YATIRILACAĞI YERLER: Halka arzdan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, pay bedellerini, konsorsiyum üyesi aracõ kurumlarõn acentasõ statüsündeki bankalar vasõtasõyla havale ücreti alõnmaksõzõn Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nezdinde açõlan numaralõ hesaba havale edilmek suretiyle yatõrõlacaktõr. 8. MÜRACAAT ŞEKLİ: Hisse senetlerinin halka arzõ Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri: VIII, No: 22 Tebliği nin maddesi çerçevesinde Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile yapõlacaktõr. Bu halka arzda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin talep toplama süresi içinde yukarõda belirtilen başvuru yerlerinden birine başvurarak, almak istedikleri hisse miktarõ için TALEP FORMU doldurmalarõ gerekmektedir. Talep edilen miktarõn 1 lot (1000 pay) ve katlarõ şeklinde olmasõ şarttõr. Yatõrõmcõlardan, talepte bulunduklarõ miktar için sirkülerde ilan edilecek sabit fiyat üzerinden pay bedelleri tahsil edilecek ve yatõrõmcõya bedelin satõşa sunulan hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösteren bir makbuz verilecektir. Yatõrõmcõlar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sõnõr belirleyebilirler. 9. DAĞITIM İLKELERİ: -14- Toplanan talepler satõşõ gerçekleştirecek Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan Teb Yatõrõm A.Ş. ne tevdi edilir. Teb Yatõrõm A.Ş. talepleri konsolide eder.

15 Başvuru taleplerinin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan az olmasõ halinde bütün talepler karşõlanõr. Taleplerin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan fazla olmasõ durumunda; satõşa sunulan toplam tutar talep eden yatõrõmcõ sayõsõna bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altõndaki alõm talepleri karşõlanõr. Kalan tutar, talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõ sayõsõna bölünerek aynõ şekilde dağõtõlõr. Bu şekildeki dağõtõm işlemine, satõşa sunulan hisse senetlerinin tamamõ dağõtõlana kadar devam olunur. Dağõtõm sonucunda ortaya çõkan miktarlar miktar konusunda bir alt sõnõr koyan yatõrõmcõlar açõsõndan gösden geçirilir, ortaya çõkan miktarõn bu alt sõnõrõn altõnda kalmasõ halinde yatõrõmcõ isteğine uygun olarak listeden çõkarõlõr ve bu miktarlar tekrar dağõtõma tabi tutulur. Dağõtõm hesaplamalarõnda küsürat ortaya çõkmasõ durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõlar arasõnda Şirket Yönetim Kurulu nun uygun gördüğü şekilde dağõtõm yapõlõr. Talep toplama süresinin bitimini izleyen iki (2) iş günü içinde Teb Yatõrõm A.Ş. dağõtõm listesini kesinleştirip Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. ne (hissedar) verecektir. 10. HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ZAMANI: Hissedar sõfatõyla Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş., dağõtõm listesinin teslimini izleyen iki (2) iş günü içinde listeyi onaylayarak Teb Yatõrõm A.Ş. ne iade edecektir. Hissedar tarafõndan onaylanan dağõtõm listesinin kesinleşmesinden sonra hisse senetleri Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşõlanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir. 11. KARŞILANAMAYAN TALEPLERİN BEDELLERİNİN İADESİ: Karşõlanamayan taleplere ilişkin bedellerin iadesi dağõtõm listesinin Hissedar tarafõndan onaylanarak kesinleşmesinden sonra Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan yukarõda belirtilen başvuru yerlerinde yapõlacaktõr. 12. SATIŞA ARACILIK EDECEK KURUM VE ARACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA: Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. hisse senetlerinin halka arzõ Teb Yatõrõm A.Ş. liderliğinde, ABN Amro Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş., Istanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş., Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş., Nurol Menkul Kõymetler A.Ş. ve Vakõf Yatõrõm A.Ş. nin üyeliğinde oluşturulan bir Konsorsiyum tarafõndan gerçekleştirilecektir. Bakiyeyi Yüklenim esasõna dayalõ olarak imzalanan Aracõlõk Yüklenim Sözleşmesi uyarõnca; Konsorsiyum Üyeleri halka arz edilen hisse senetlerinin satõlmasõnõ ve satõlamayan hisse senetlerinin tamamõnõ satõn almayõ aşağõda belirtilen tutarlar dahilinde taahhüt etmişlerdir. Ata Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş. halka arzda en iyi gayret aracõlõğõ hizmeti verecektir. Konsorsiyum Üyesi Bakiyeyi Yüklenim Tutarlarõ (TL) TEB YATIRIM A.Ş Istanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş ABN Amro A.Ş Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş Nurol Menkul Kõymetler A.Ş Vakõf Yatõrõm A.Ş SATIŞ YÖNTEMİ: -15- Hisse senetleri Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile satõlacaktõr.

16 14. BORSADA İŞLEM GÖRME: Bu hisse senedi satõşõ tamamlandõktan sonra Borsa da işlem görmesi Borsa Mevzuatõnõn ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlõdõr. IV. DİĞER HUSUSLAR Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. ne ait aşağõdaki belgeler; İzahnamenin tanõtõcõ bilgiler kõsmõnda belirtilen adresinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açõk tutulmaktadõr: 1. Esas Sözleşme 2. İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağõnõ oluşturan, uzmanlarca hazõrlanmõş her türlü rapor (faaliyet raporu, ihraç öncesi aracõ kuruluşlarca hazõrlanan raporlar, ) mali tablolar, değerlendirme ve görüşler İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

17 Kanuni yetki ve sorumluluklarõmõz dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahnamede yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamõnõ değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz. Şirketin Unvanõ : TEB YATIRIM A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ : Varlõk Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ : TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ : ABN Amro Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ : Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ : Vakõf Yatõrõm A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ : Ata Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : -17- Şirketin Unvanõ : Nurol Menkul Kõymetler A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ :

18 Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : Şirketin Unvanõ :İstanbul Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş. Yetkili Adõ/Soyadõ : Görevi : Şirket Kaşesi : İmzasõ : -18- HALKA ARZ

19 VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HİSSE SENETLERİNİN TEB YATIRIM A.Ş. LİDERLİĞİNDE, ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ISTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş., ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş., NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş., VAKIF YATIRIM A.Ş. VE ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ARACILIĞI İLE SATIŞI VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATILACAKTIR. SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU NCA 15/06/1998 TARİH VE..Y.O.43/626 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Hisse senetleri satõlacak ortaklõk ve hisse senetleri ile ilgili ayrõntõlõ bilgileri içeren izahname.. /.. /1998 tarihinde Istanbul Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiş ve./1998 tarih ve.. sayõlõ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiş olup, ayrõca başvuru yerlerinde incelemeye açõk tutulmaktadõr. Bu hisse senetlerinin satõşõ tamamlandõktan sonra Borsa da işlem görebilmesi Borsa Mevzuatõnõn ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlõdõr. Ortaklõğõn halka arzedilecek olan 1. Tertip, B Grubu TL lõk hisse senetleri.. /.. /1998 ve.. /.. /1998 tarihlerinde 2 tam gün süre ile aşağõda belirtilen başvuru yerlerinde Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile satõlacaktõr TL nominal değerdeki bir hissenin satõş fiyatõ..- TL dõr. Başvuru Şekli: Bu halka arzda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin yukarõda belirtilen talep toplama süresi içinde aşağõda verilen başvuru yerlerinden birine başvurarak almak istedikleri hisse miktarõ için TALEP FORMU doldurmalarõ gerekmektedir. Talep edilen miktarõn 1 lot (1000 pay) ve katlarõ şeklinde olmasõ şarttõr. Yatõrõmcõlardan, talepte bulunduklarõ miktar için sirkülerde ilan edilecek sabit fiyat üzerinden pay bedelleri tahsil edilecek ve yatõrõmcõya bedelin hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösterir bir makbuz verilecektir. Yatõrõmcõlar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sõnõr belirleyebilirler. Halka arzdan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, pay bedellerini, konsorsiyum üyesi aracõ kurumlarõn acentasõ statüsündeki bankalar vasõtasõyla havale ücreti alõnmaksõzõn Türk Ekonomi Bankasõ nezdinde açõlan numaralõ hesaba havale edilmek suretiyle yatõracaklardõr. Dağõtõm İlkeleri: -1-

20 Toplanan talepler satõşõ gerçekleştirecek Konsorsiyum Üyeleri tarafõndan Teb Yatõrõm A.Ş. ne tevdi edilir. Teb Yatõrõm A.Ş. talepleri konsolide eder. Başvuru taleplerinin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan az olmasõ halinde bütün talepler karşõlanõr. Taleplerin satõşa sunulan hisse senedi tutarõndan fazla olmasõ durumunda; satõşa sunulan toplam tutar talep eden yatõrõmcõ sayõsõna bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altõndaki alõm talepleri karşõlanõr. Kalan tutar, talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõ sayõsõna bölünerek aynõ şekilde dağõtõlõr. Bu şekildeki dağõtõm işlemine, satõşa sunulan hisse senetlerinin tamamõ dağõtõlana kadar devam olunur. Dağõtõm sonucunda ortaya çõkan miktarlar miktar konusunda bir alt sõnõr koyan yatõrõmcõlar açõsõndan gösden geçirilir, ortaya çõkan miktarõn bu alt sõnõrõn altõnda kalmasõ halinde yatõrõmcõ isteğine uygun olarak listeden çõkarõlõr ve bu miktarlar tekrar dağõtõma tabi tutulur. Dağõtõm hesaplamalarõnda küsürat ortaya çõkmasõ durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşõlanamayan yatõrõmcõlar arasõnda Şirket Yönetim Kurulu nun uygun gördüğü şekilde dağõtõm yapõlõr. Talep toplama süresinin bitimini izleyen iki (2) iş günü içinde Teb Yatõrõm A.Ş. dağõtõm listesini kesinleştirip Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. ne (hissedar) verecektir. Hisse Senetlerinin Teslim Zamanõ:: Hissedar sõfatõyla Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş., dağõtõm listesinin teslimini izleyen iki (2) iş günü içinde listeyi onaylayarak Teb Yatõrõm A.Ş. ne iade edecektir. Hissedar tarafõndan onaylanan dağõtõm listesinin kesinleşmesinden sonra hisse senetleri Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşõlanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir. Karşõlanamayan Taleplere İlişkin Bedellerin İadesi: Karşõlanamayan taleplere ilişkin bedellerin iadesi dağõtõm listesinin Hissedar tarafõndan onaylanarak kesinleşmesinden sonra Konsorsiyum Üyeleri ve satõş acentasõ tarafõndan aşağõda belirtilen başvuru yerlerinde yapõlacaktõr. Başvuru Yerleri: TEB YATIRIM A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: Fõndõklõ ISTANBUL ve Türk Ekonomi Bankasõ A.Ş. nin tüm şubeleri ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mete Cad. 22/ Taksim ISTANBUL ISTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Cad. No: 255/2 Harbiye ISTANBUL NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nurol-Maslak Plaza Büyükdere Cad. No: 69 Kat: Maslak ISTANBUL ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19 Mayõs Cad. Nova Baran İş Merkezi, Şişli, ISTANBUL ve tüm şubeleri VAKIF YATIRIM A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Etiler, ISTANBUL ve T.Vakõflar Bankasõ T.A.O. nun tüm şubeleri ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. Atakule, A Blok No: 145 K: Balmumcu, ISTANBUL ve tüm şubeleri MALİ BİLGİLER: -2-

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.800.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 644.795,90 Esas sözleşme uyarınca

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

FON KURULU ÜYE VE DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ FON KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ TSKB-SYB BİRLEŞMESİ DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

FON KURULU ÜYE VE DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ FON KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ TSKB-SYB BİRLEŞMESİ DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ FON KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ FON KURULU ÜYE VE DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ FON KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ FON KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ FON KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME EKİ FON

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı