sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş"

Transkript

1 6736 sayılı Bazı ların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa tarih ve sayılı Resmi Gazete Giriş 6736 sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Artırımı YMM Ali Karakuş SMMM Mustafa Uçkaç SMMM Neşet Ertoy SMMM Hasan Eröksüz Kapsam ve Tanımlar [m.1] Kesinleşmiş lar [m.2] Kesinleşmiş ve Dava Safhasında Bulunan lar [m.3] İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler [m.4] [m.5] [m.6] Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması [m.7] SGK larına İlişkin Düzenlemeler [m.8-9] [m.10] Diğer Hükümler [m.11] 2 Yasal Düzenleme Yatırımların arttırılarak kalkınmanın temin edilmesine yönelik politikaların desteklenmesi ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlamak için; Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlarıyla yasal düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, 6552 sayılı Yasa kapsamında yapılandırılan alacakları, Yasanın öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesine ve Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlanması amaçlarıyla da düzenlemeler getirilmiştir. Giriş ların Yapılandırılması [m.2-3-4] Kesinleşmiş lar [m.2] Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan lar [m.3] İnceleme veya Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler [m.4] ve Vergi Artırımı [m.5] Gelir ve Kurumlar Vergisinde Artırımı [m.51] Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırımı [m.52] Katma Değer Vergisinde Artırımı [m.53] İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi [m.6] İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat, D.baş [m.61] Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Mallar [m.62) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa ve Ort. lar [m.63] Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması [m.7] Yurtdışında Bulunan Varlıklar [m ] Türkiye de Bulunan Varlıklar [m.74] [m ] Giriş 3 4 Yasanın Kapsamı Giriş Yasanın Kapsamı Giriş lı İdare Açısından Maliye Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri Sosyal Güvenlik Kurumu na bağlı tahsil daireleri Belediyelere ait alacaklar İl Özel İdareleri ne ait alacaklar Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ait alacaklar Alacağın Türü Açısından Vergiler ve vergi cezaları ile gecikme faizi ve zammı Bazı kanunlar kapsamında verilen idari para cezaları Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (mülga kanun dahil), Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (mülga kanun dahil), Nüfus Hizmetleri Kanunu Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi ve zammı Sosyal güvenlik primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamındaki bazı alacakları Belediyelerin; vergi, tarifeden doğan ücret ve su bedeli alacakları ile 6183 sayılı Kanun kapsamındaki bazı amme alacakları Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su ve atık su bedeli alacakları 5 6 1

2 Yasanın Kapsamı Giriş Yasanın Kapsamı Giriş Alacağın Dönemi Açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayalı vergilerde bu tarihe verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç) 2016 yılına ilişkin olarak tarihinden önce (bu tarih dahil) tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ( MTV taksit hariç) tarihinden (bu tarih dahil) önce, yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları yılı Haziran ayı ve öncesi dönemlere ait damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve bunlara bağlı gecikme zamları. Alacağın Dönemi Açısından Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetlerinde; 2015 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2016 takvim yılı vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Aylık beyannameli mükellefiyetlerde; Mayıs2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Haziran2016 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir Vergilendirme dönemi 3 ay olan mükellefiyetlerde; 2016 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergilerin ve 3 aylık muhtasar beyannamenin 1. dönemi kapsama girmekte, 2., 3. ve 4. vergi dönemi ise kapsama girmemektedir. Vergilendirme Dönemi 15 gün Olan Mükellefiyetlerde; Örneğin 1-15 Haziran 2016 vergilendirme dönemine ait ÖTV vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Haziran2016 ayına rastladığından kapsama girmekte, Haziran 2016 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Haziran2016 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Temmuz2016 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir. 7 8 Kesinleşmiş lar [m.2] SMMM Mustafa Uçkaç Vergi, Vergi Ziyaı Cezası, Faizi ve Zammı [m.2a] Kapsama Giren tarihi itibariyle vadesi geldiği halde tamamen veya kısmen ödenmemiş olan vergiler Bunlara bağlı geçilme faizi ve zammı gibi fer i alacaklar Vergi aslına bağlı cezalar (vergi ziyaı cezası) Ödeme Şartı Vergi aslının Yasanın yayımlandığı tarihe hesaplanacak Yİ-ÜFE FARKI Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Vergi aslına bağlı faiz, gecikme zammı, gecikme faiz gibi fer i alacaklar ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları Kesinleşmiş lar 10 Örnek Kapsama Giren TL (Vadesinde ödenmemiş vergi borcu) TL (Vergi Ziyaı Cezası) TL ( Faizi) TL ( Zammı) Ödeme Şartı TL (Vergi aslı) TL (Yİ-ÜFE FARKI) Tahsilinden Vazgeçilen Kısım TL (Vergi Ziyaı Cezası) TL ( Faizi) TL ( Zammı) Kesinleşmiş lar Borç Vergi ZiyaıCezası ve Zammından İbaret İse [m.2a] Kapsama Giren Borcun sadece vergi aslına bağlı cezalar (vergi ziyaı cezası vb.) ve bu cezalara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olduğu alacaklar Ödeme Şartı Yasanın yayımlandığı tarihe hesaplanacak Yİ-ÜFE FARKI Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Söz konusu cezaların ve bu cezalara uygulanan gecikme zammının Kesinleşmiş lar

3 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar [m.2b] Kapsama Giren Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlükler, gümrük idari para cezaları, iştirak, teşvik ve yardım kapsamında kesilen cezalar) Ödeme Şartı Cezaların %50 si Varsa gecikme zammı yerine yasanın yayımlandığı tarihe hesaplanacak Yİ-ÜFE FARKI Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Cezaların %50 si Varsa hesaplanan gecikme zamlarının Kesinleşmiş lar Ba-Bs Formu Verilmemesinde Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; kesinleştiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş ya da tespit edildiği halde ceza ihbarnameleri düzenlenmemiş veya düzenlendiği halde tebliğ edilmemiş olanlar kapsam dahilindedir. Örneğin; Mayıs2016 dönemi Form Ba ile Form Bs tarihi saat 00:00'a verilmemiştir. Bu tarihte verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu tarihin bittiği 00:00 saatinden sonra dolayısıyla tarihinde yapılabileceğinden, Mayıs2016 dönemine ait tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamına girmemektedir. Mayıs2016 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler nedeniyle kesilecek cezalar ise Kanun kapsamına girmektedir. Bu dönemlere kesilen ve kesinleşmiş özel usulsüzlük cezaların %50 si ile, Ba ve Bs formu verilmemesi nedeniyle dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş özel usulsüzlük cezalarında ise %25 nin ( Terkin kararı var ise % 10 unun) ödenmesi koşuluyla bakiye tutarın tahsilinden vazgeçilir. Kesinleşmiş lar Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Olan lar [m.3] SMMM Mustafa Uçkaç Kesinleşmemiş lar [m.3] Yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla ikmalen, re sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; Dava açma süresi geçmemiş alacaklar, Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar, İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış alacaklar, İtirazİstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyize başvurulmuş, karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan alacaklar. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 16 Kesinleşmemiş lar [m.31] Kapsama Giren tarihi itibariyle dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemesinde dava açılmış tarhiyatlar [m.31] Ödeme Şartı Vergilerin %50 si Yasanın yayımlandığı tarihe hesaplanacak Yİ-ÜFE FARKI Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Vergilerin %50 si Vergilere bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar Kesinleşmemiş lar [m.32] Kapsama Giren Vergi mahkemesi kararına istinaden henüz itirazistinaf veya temyiz başvuru süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş alacaklardan; Verilmiş en son kararın TERKİN olması halinde [m.32-a] Ödeme Şartı Vergilerin %20 si Bu tutara uygulanacak Yİ-ÜFE FARKI 17 Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Vergilerin %80 si Bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve cezalara ait gecikme zamlarının Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 18 3

4 Kesinleşmemiş lar [m.32] Kapsama Giren Vergi mahkemesi kararına istinaden henüz itirazistinaf veya temyiz başvuru süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş alacaklardan; Verilmiş en son kararın TASDİK veya TADİLEN TASDİK kararı olması halinde [m.32-b] Ödeme Şartı Tasdik edilen vergilerin terkin edilen vergilerin %20 si Bu tutara uygulanacak Yİ-ÜFE farkı Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Tasdik edilen vergilere bağlı faiz, gecikme faizi ve zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile cezalara ait gecikme zamlarının Terkin edilen vergilerin %80 i Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar Kesinleşmemiş lar [m.32] Kapsama Giren Temyiz ve itirazı karara bağlanmış ancak karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş alacaklardan; Verilmiş en son kararın ONAMA veya KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA kararı olması halinde ONANAN kısım için [m.32-b] Ödeme Şartı Onanan vergilerin Bu tutara uygulanacak Yİ-ÜFE FARKI 19 Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Onanan vergilere bağlı faiz, gecikme faizi ve zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile cezalara ait gecikme zamlarının Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 20 Kesinleşmemiş lar [m.32] Kapsama Giren Temyiz ve itirazı karara bağlanmış ancak karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş alacaklardan; Verilmiş en son kararın ONAMA veya KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA kararı olması halinde BOZULAN kısım için [m.32-b] [m.31] Ödeme Şartı Bozma kararı verilen vergilerin %50 si Bu tutara uygulanacak Yİ-ÜFE FARKI Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Bozma kararı verilen vergilerin %50 si Bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve zammı ve alsa bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile cezalara ait gecikme zamlarının KKesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar Yasanın Yayınlandığı Tarih İtibariyle İlk derece yargı mercii nezdinde dava açılmış; ikmalen, re sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları Dava açma süreci geçmemiş; ikmalen, re sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları [m.31] uygulanır 21 Vergi aslının %50 s Yİ-ÜFE FARKI (3) Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25 i ödenir. [m.33-b] Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 22 Yasanın Yayınlandığı Tarihten Önce Verilmiş En Son Karar Terkin kararı Tasdik veya tadilen tasdik kararı Bozma kararı Kısmen onama, kısmen bozma kararı [m.32-a] uygulanır [m.32-b] uygulanır [m.32] uygulanır [m.32] uygulanır Vergi aslının %20 si Yİ-ÜFE FARKI (3) Asla bağlı olmayan cezaların %10 i ödenir. [m.33-b] Tasdik edilen verginin %100 ü Yİ-ÜFE FARKI (3) Asla bağlı olmayan cezaların %50 si ödenir. [m.33-b] Vergi aslının %50 si, Yİ-ÜFE FARKI (3) Asla bağlı olmayan cezaların %25 i ödenir. [m.33-c] Onanan kısım için; Onanan vergi aslının %100 ü, Yİ-ÜFE FARKI (3) Asla bağlı olmayan cezaların %50 i ödenir. Bozulan kısım için; Vergi aslının %50 si, Yİ-ÜFE FARKI (3) Asla bağlı olmayan cezaların %25 i ödenir. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 23 Kesinleşmemiş lar [m.33] Kapsama Giren Sadece VERGİ ASLINA BAĞLI olarak kesilen vergi cezalarından vergi mahkemelerinde açılan dava safhasında olanlarda [m.33-a] ASLA BAĞLI OLMAKSIZIN kesilen vergi cezalarından vergi mahkemelerinde açılan dava sahasında olanlarda [m.33-b] Ödeme Şartı Vergi aslının tamamen ödenmiş ya da bu yasaya göre yapılandırılmış olması şartıyla Cezanın %25 i Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Cezanın ve gecikme zamlarının Cezanın %75 i Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 24 4

5 Kesinleşmemiş lar [m.33] Kapsama Giren Asla bağlı olmayan yargı tarafından terkin kararı verilmiş vergi cezalarında [m.33-b] Asla bağlı olmayan yargı tarafından tasdik kararı verilmiş vergi cezalarında [m.33-b] Asla bağlı olmayan yargı tarafından bozma kararı verilmiş vergi cezalarında [m.33-c] Ödeme Şartı Cezanın %10 u Tasdik edilen cezanın %50 si Cezanın %25 i Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Cezanın %90 ı Cezanın %50 i Cezanın %75 i Kesinleşmemiş veya Dava Safhasına Olan lar 25 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler [m.4] SMMM Mustafa Uçkaç Tamamlanmamış İnceleme ve Tarhiyat Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu yasanın yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan Vergi incelemeleri ile Takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu yasanın matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Tarhiyatın Tamamlanması Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra Tarh edilen vergilerin %50 si ile Bu tutara gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine hesaplanacak gecikme faizinin nın, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25 inin; İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla Vergi aslının %50 sinin, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75 inin, Vergilere bu yasanın yayımlandığı tarihe uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların nın tahsilinden vazgeçilir. 27 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 28 Tarhiyatın Tamamlanması Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra Tarh edilen vergilerin %50 si ile Bu tutara gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine hesaplanacak gecikme faizinin nın, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25 inin; İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla Vergi aslının %50 sinin, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75 inin, Vergilere bu yasanın yayımlandığı tarihe uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların nın tahsilinden vazgeçilir. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler İncelemeye Başlama Yasanın ilgili madde hükmünün uygulamasında incelemeye başlama; Yasanın yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde; vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması, Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi, Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması, hallerini kapsar. 29 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 30 5

6 Yapılandırma Şartları Yasanın yayımlandığı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine yasanın matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla borç yeniden yapılandırılır. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Yapılandırma Şekli Kapsama Giren Yasanın yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan; Vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri Ödeme Şartı İnceleme veya takdir sonucuna göre tarh edilen vergi aslının %50 si Yİ-ÜFE FARKI (3) Bu tarihten ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine hesaplanacak gecikme faizi Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda (iştirak dahil) cezanın %25 i 31 Tahsilinden Vazgeçilen Kısım Vergi aslının %50 si buna bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi ve vergi cezaları (3) Vergi cezalarına uygulanan gecikme zamları Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda (iştirak dahil) cezanın %75 i İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 32 Örnek tarihinde başlanılan vergi incelemesine ilişkin olarak tarh edilen vergi ve kesilen cezalar mükellefe tarihinde tebliğ edilir ise tarihine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu durumda; İnceleme sonucunda tarh edilen verginin yarısı ve bu tutara gecikme faizi yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra tarihine hesaplanacak gecikme faizinin toplam tutarının ilki Ekim 2016 ayından başlamak üzere ikişer aylık altı taksitle ödenmesi gerekmektedir. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler ve Vergi Artırımı [m.5] YMM Ali Karakuş 33 nda Bulunabilecek Mükellefler ve Vergiler Vergi Mükellefleri Vergi Türleri Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Mükellefleri Kurumlar Vergisi Mükellefleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kurumlar Vergisi Mükellefleri Katma Değer Vergisi Mükellefleri Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Stopajı (GVK; m ) Kurumlar Vergisi Stopajı (KVK; m.151-a-b ve m.301-a) Katma Değer Vergisi ve ve ve 2015 yıllarına ilişkin tüm dönemler ve 2015 yıllarına ilişkin tüm dönemler ve 2015 yıllarına ilişkin tüm dönemler Mükellefler, yasada belirtilen şartlar [m.5] dahilinde; gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, yasada belirtilen matrahlardan az olmamak üzere yasanın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna, 2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı için %30, 2013 takvim yılı için %25, 2014 takvim yılı için %20, 2015 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırırlar. Artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilir

7 Vergi Oranında İndirim Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin; Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini yasal sürelerinde vermiş, Bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş, Bu vergi türleri için yasanın 2. (kesinleşmiş alacaklar) ve 3. (ihtilaflı alacaklar) maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, artırılan matrahları % 15 oranında vergilendirilir. İnceleme veveya Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş Vergiler Sözü edilen yıllara ilişkin vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş veveya haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah ve vergi artırımından faydalanabileceklerdir. ve Vergi Beyan Etmeyen veya Beyanname Vermemiş Olanlar Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden; beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olanlar da matrah ve vergi artırımı yapabileceklerdir Uygulamanın Şartları Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasaya göre beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50 si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları yasaya göre artırılan matrahlardan indirilemez. artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır. Yasaya göre [m.5a] matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu yasanın yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. Gelir Vergisinde Artırımı - Bilanço Esası ve Serbest Meslek Kazancı Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile 5. nci maddenin1 fıkrasının (a) bendine göre artırdıkları matrahlar bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için belirlenmiş tutardan az olamaz Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Bilanço Esası ve Serbest Meslek Kazancı Yıl Artırım Oranı (%) Artırım (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara Gelir Vergisinde Artırımı Örnek Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi (A) nın yıllık beyannamede beyan ettiği gelir vergisi matrahı, 2011 yılı için ,86 TL, 2012 yılı için TL, 2013 yılı için TL, 2014 yılı için TL ve 2015 yılı için ise TL'dir. Mükellef, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin gelir vergisi matrahlarını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurmuştur

8 Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Bilanço Esası ve Serbest Meslek Kazancı Yıllar İlgili Yıllar Vergi ı Artırım Oranı Artırılan Hesapla maya Esas 3 veya 4 den büyük olanı Vergi Oranı Ödenecek G.V ,86 % % % % % % % % % % Gelir Vergisinde Artırımı Örnek Serbest meslek erbabı (Y) nin 2014 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinde beyan ettiği gelir vergisi matrahı TL dir. Mükellefin bu matraha ilişkin beyan ettiği gelirleri aşağıdaki gibidir; Serbest meslek kazancı TL Kira geliri TL Mükellef, 2014 yılı gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmuştur. Bu mükellefin matrah artırımına ilişkin gelir vergisi hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır; 2014 yılı gelir vergisi matrahı TL 2014 yılı için artırım oranı %20 Artırılan matrah tutarı (( ) x %20=) TL (Yasada belirlenen asgari matrah TL) Toplam Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Bilanço Esası ve Serbest Meslek Kazancı Yıllar İlgili Yıllar Vergi ı Artırım Oranı Artırılan Hesapla maya Esas 3 veya 4 den büyük olanı Vergi Oranı 2011 % % % %20 Ödenecek G.V. Gelir Vergisinde Artırımı - İşletme Hesabı Esasına Tabi Mükellefler Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilmesi gereken gelir vergisi mükelleflerinin, kazanç ve iratları arasında diğer gelir unsurlarının da bulunması hâlinde, söz konusu mükellefler, yasada belirtilen asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunacaklardır. Bu kapsamda, ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilmesi gerekenlere ilişkin asgari matrah tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler diğer gelir unsurları nedeniyle de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır % % % % % %20 Toplam Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - İşletme Hesabı Esasına Tabi Mükellefler Yıl Artırım Oranı (%) Artırım (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara Gelir Vergisinde Artırımı - Basit Usule Tabi Mükellefler Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 110 undan az olmayacaktır. - Diğer Geliri Olan Basit Usule Tabi Mükellefler Ticari kazancı basit usulde tespit edilmekle birlikte, bu kazancının yanında vergiye tabi başka gelir unsurları elde eden mükellefler ile gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat elde eden gelir vergisi mükellefleri de işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır. Ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dahil) elde eden gelir vergisi mükellefleri, matrah artırımlarında işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır

9 Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Basit Usule Tabi Mükellefler Yıl Artırım Oranı (%) Artırım (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Diğer Geliri Olan Basit Usule Tabi Mükellefler Yıl Artırım Oranı (%) Artırım (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara Gelir Vergisinde Artırımı Örnek Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen (A) nın 2013 yılı için beyan ettiği gelir vergisi matrahı TL dir. Mükellefin matrahının TL si basit usulde ticari kazanç, TL si konut kira gelirinden oluşmaktadır. Mükellef, 2013 yılı gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmuştur. Bu mükellefin gelir vergisi hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır yılı gelir vergisi matrahı; TL 2013 yılı için artırım oranı; %25 Artırılan matrah tutarı ( x %25=); TL (Kanunla belirlenen asgari matrah; TL) Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Diğer Geliri Olan Basit Usule Tabi Mükellefler Yıllar İlgili Yıllar Vergi ı Artırım Oranı Artırılan Hesaplam aya Esas 3 veya 4 den büyük olanı Vergi Oranı 2011 % % % %20 Ödenecek G.V % % % % % %20 Toplam Gelir Vergisinde Artırımı - Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri Geliri, sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 15 inden, az olmamak üzere matrahlarını artırırlar. Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri Yıl Artırım Oranı (%) Artırım (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara

10 Gelir Vergisinde Artırımı Örnek Bay (A), 2012 yılında kira geliri elde etmiş olduğu halde, bu gelirini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakmış ve mükellefiyet tesis ettirmemiştir. Bay (A), 2012 yılı için gelir vergisi matrahını, yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde ilgili vergi dairesine müracaat ederek sadece gayrimenkul sermaye iradı elde ettiğini belirterek (tutar beyan etmemiştir) başvurmuştur. Gelir Vergisinde Artırım Tablosu - Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri Yıllar İlgili Yıllar Vergi ı Artırım Oranı Artırılan Hesaplam aya Esas 3 veya 4 den büyük olanı Vergi Oranı 2011 % %20 Ödenecek G.V % % % % % % % %20 Toplam Kurumlar Vergisinde Artırımı Mükelleflerce ilgili yıllarda; düzeltme beyannamesi verilmiş ve düzeltme işlemlerinin yasanın yayımlandığı tarihe sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere, yasanın yayımlandığı tarihten önce ikmalen, re sen veya idarece yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması, İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da, hiç beyanname verilmemiş olması hallerinde de asgari matrah artırımı tutarları vergilendirmeye esas alınır. artırımında bulunulan yıllara ait zararların %50 si 2016 ve izleyen yılların kârından mahsup edilmez. Uygulamanın Şartları Kurumlar vergisi mükelleflerinin; vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması (193 sayılı Yasa; geçici m.61) hâlinde, yasada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak yasada belirtilen şekilde (m.51-a) artırılması şarttır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin; vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları (193 sayılı Yasa; geçici m.61) muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin olarak yasada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu yasanın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna, yasada belirtilen (m.51-c) asgari matrahın %50 sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. (Bu hükme göre artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesaplanır.) Bu konuda yasadan yararlanarak artırımda veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak yasada belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da asgari tutarlardan az olmamak üzere artırmaları şarttır Kurumlar Vergisinde Artırım Tablosu Yıl Artırım Oranı (%) Artırım (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara Kurumlar Vergisinde Artırımı Örnek Kurumlar vergisi mükellefi (X) A.Ş. nin yıllık beyannamede beyan ettiği kurumlar vergisi matrahı, 2011 yılı için TL, 2012 yılı için TL, 2013 yılı için TL dir. Mükellef kurum diğer yıllar için beyanname vermemiştir Bu mükellef, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurmuştur

11 Kurumlar Vergisinde Artırım Tablosu Yıllar İlgili Yıllar Vergi ı Artırım Oranı Artırılan Hesaplam aya Esas 3 veya 4 den büyük olanı Vergi Oranı Ödenecek G.V % % % % % % % % % % Toplam Katma Değer Vergisinde Artırımı KDV mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin (ihtirazı kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan KDV nin yıllık toplamı üzerinden yasada belirtilen oranlara göre hesaplanacak KDV nin bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu beyan edilmesi halinde bu mükellefler nezdinde KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. Verilmesi gereken KDV beyannamelerinden; en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması halinde, bu beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas tutar bulunur. Yıllar Yıllık Toplam Hesaplanan KDV ı Üzerinden (%) , , , , Beyanname Verilmemiş Olması KDV mükellefi tarafından; Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle yasa hükümlerinden yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların nın gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır. Hesaplanan KDV Bulunmaması İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin; nın istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle yasadan yararlanılır. Şu ki, ilgili takvim yılı içinde yasada belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin yasa hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde yasa hükmünden yararlanamaz Beyanname Verilmemiş Olması Hiç beyanname verilmemiş veya 3 ten az beyanname verilmesi veya bir takvim yılında herhangi bir nedenle hesaplanan KDV nin bulunmaması halinde; gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında KDV artırımında bulunmak suretiyle KDV artırımından yararlanabilir. Vergilendirme dönemleri üç aylık olan katma değer vergisi mükellefleri; hiç beyanname vermeyenler matrah artırımı yapmak şartıyla artırılan matrahın %18 i oranında, en az bir dönem beyanname vermiş olması halinde ise; verilen beyannamede Hesaplanan KDV bir yıla iblağ edilerek bulunacak tutar artırıma esas matrah bulunur ve bu tutar üzerinden belirtilen tablodaki oranlarda artırım yapılır. Özellikli Durumlar KDV mükelleflerinin artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin için artırım şartı vardır. Ayrıca önceki tarhiyatlarında KDV matrahına dahil edilerek artırımda bulunmaları zorunludur. İşe başlama ve terkinlerde ise ay kesirleri tam aya tamamlanarak faaliyette bulunulan dönemler için matrah artırımı yapılır

12 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırımı Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde matrah artırımından yararlanabilmek için en az bir döneme ilişkin muhtasar beyannamesi verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık matrah bulunur. Yıllar Ücret Ödemelerine Ait Yıllık Gayrisafi Tutar Üzerinden (%) Hiç Beyanname Verilmemişse Artırımı Hiç beyanname verilmemiş ise; yasanın yayınlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen işçi sayısı işçi, ya da prim belgesi de hiç verilmemiş ise; yasanın yayımından önce verilmiş olması şartı ile izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı işçi, yasanın yayınlandığı tarihe aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemişse 2 kişiden az olmamak üzere aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücret tutarı üzerinden hesaplama yapılır Hiç Beyanname Verilmemişse Artırımı Hiç Muhtasar beyannamesi verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde; Serbest Meslek Stopajlarına ilişkin olması halinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah tutarının %50 si esas alınarak belirlenen gelir stopaj matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi, Gayrimenkul Kira Stopajına ilişkin olması halinde GMSİ oluşan matrah artırım tutarı esas alınarak bulunan matrah üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi, Yıllara sari İnşaat İşlerindeki stopaj ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutun mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi, Zirai ürünlerde %2 oranında hesaplanan vergiyi, Diğer ödemelerde ise %5 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi matrah artırımından yararlanılır. Diğer Hallerde Artırımı Bu stopaj artırımından yararlanılması halinde ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz. Yıl içinde işe başlanması ya da işin bırakılması halinde kıst hesaplama yapılır nda İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır. artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak yasa tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar da mükellefin beyanına eklenir. artırımına ilişkin vergilerin zamanında ödenmesi şarttır. Bu vergilerin belirtilen şekilde ödenmemesi halinde gecikme zammı 1 kat fazlasıyla alınır. artırım vergileri gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. veya vergi artırımında bulunulan mükellefler için de defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü devam eder. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler. nda (Devam) Yasanın yayımından önce başlanmış vergi incelemeleri ve takdir işlemleri devam eder; Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairelerine intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartı ile inceleme ve takdir sonucu bulunulan fark yasanın 5. madde hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir

13 nda (Devam) Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapılabilir. veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamazlar. Yasa hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve bu kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi [m.6] YMM Ali Karakuş 73 İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanların Beyanı Emtia (Stok) Beyanları Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayanların Beyanı Emtia Kasa Mevcudu Ortaklardan lar Düzeltme Tablosu Türü Fiilen İşletmede Olup Omadığı Kayıtlarda Olup Omadığı Emtia Var Yok Emtia Yok Var Makine, Techizat ve D.başlar Var Yok Kayda Alınacak Değer Rayiç Bedel Maliyet + Kâr ilave edilerek Rayiç Bedel Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV %10 veya indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın ½ si Tabi olduğu oran %10 veya indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın ½ si Açıklma Ödenen KDV indirilir (KDV-2 beyannamesi verilir) Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir Ödenen KDV indirim konusu yapılmaz Kasa veya Ortaklar CH Yok Var - - KASA veya ORT. net alacak üzerinden % İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme Defteri tutanlar ise söz konusu emtiayı defterinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, farklı orana tabi ise; tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatı ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. [m.61] Emtia dışındaki KDV ödemeleri indirim konusu yapılamaz. Bildirilen kıymetlerin satılması halinde, satış bedeli bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz. [m.6) ÖTV ye tabi malları bu şekilde beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyenler beyan tarihindeki emsal bedeli üzerinden geçerli ÖTV yi ayrı bir beyanname ile beyan edip vergisini aynı süre içinde öderlerse ÖTV Kanununa göre ÖTV tarhiyatı yapılmaz ve vergi cezası kesilmez

14 İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Emtiaya İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli TL dir. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Emtiaya İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli TL dir TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIKLARI (6736 sayılı Yasa; m.61) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (Sorumlu Sıfatı ile Ödenecek KDV) İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Emtiaya İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter Bu malın listesini satılması hazırlamış halinde ve kayıtlara tarihi itibarıyla beyan etmiştir. intikal ettirilecek satış bedeli Genel oranda katma değer TL nin vergisine altında tabi olmayacaktır. olan bu malın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli TL dir TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIKLARI (6736 sayılı Yasa; m.61) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (Sorumlu Sıfatı ile Ödenecek KDV) İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Makine Teçhizat ve D.Başlara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (B) A.Ş., kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda KDV ye tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedelleri ,- TL dir İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Makine Teçhizat ve D.Başlara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (B) A.Ş., kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda KDV ye tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedelleri ,- TL dir. 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Yasa; m.61) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (Sorumlu Sıfatı ile Ödenecek KDV) İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Makine Teçhizat ve D.Başlara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (B) A.Ş., kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. 689 hesap tutarı için KKEG karşılığı Genel oranda KDV ye tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç (900 Nazım Hesaplar ile) ayrılacaktır. bedelleri ,- TL dir. 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Yasa; m.61) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ,- 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 6.000,- (Sorumlu Sıfatı ile Ödenecek KDV)

15 İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Makine Teçhizat ve D.Başlara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı Makine ve Demirbaşını satarsa sattığı tarihte, Satmaz ise tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı; 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Yasa; m.61) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayanlar Makine Teçhizat ve D.Başlara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı Yasadan yararlanılan makine ve demirbaşların vadeli olarak TL ye satılması halinde yapılacak muhasebe kaydı; 120 ALICILAR BİRKMİŞ AMORTİSMANLAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESAPLANAN KDV DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR Stok Beyanları Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde olmayan emtialarını yasanın yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayri safi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayri safi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu odanın belirleyeceği oran esas alınır. [m.62-a] Bu hükme göre ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Eczanelerde Stok Beyanları Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV den indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. [m.62-b] Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz. [m.62-c] Stoklara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan %18 KDV ye tabi olan (A) emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TLKg ve gayrisafi kârlılık oranı ise %10 dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada TL satış bedeli ve TL KDV gösterecektir. Stoklara İlişkin Örnek Muhasebe Kaydı (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan %18 KDV ye tabi olan (A) emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TLKg ve gayrisafi kârlılık oranı ise %10 dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada TL satış bedeli ve TL KDV gösterecektir. 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR YURTİÇİ SATIŞLAR (6736 sayılı Yasa; m.62) 391 HESAPLANAN KDV

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN VERGİ MEVZUATINI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELERİ: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN VERGİ MEVZUATINI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELERİ: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI VERGİ SİRKÜLERİ KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN VERGİ MEVZUATINI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELERİ: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SAYI: 2016-4 Yatırım ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 18.5.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ BARIŞI olarak bilinen 7143 sayılı Kanunun, Kesinleşmiş

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Matrah Ve Vergi Artırımı (Madde: 5)

Matrah Ve Vergi Artırımı (Madde: 5) 09.06.2018/23 Matrah Ve Vergi Artırımı (Madde: 5) Açıklamalar: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarihi. Konu

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarihi. Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve Belediyelere olan ve kapsama giren kesinleşmiş borçlar Aşağıdaki Kanunlar gereğince kesilen idari para cezaları,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH: 23.02.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasında Matrah Artırımı

Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasında Matrah Artırımı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasında Matrah Artırımı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER 2018/46. Normal Vergi Oranı

SİRKÜLER 2018/46. Normal Vergi Oranı SİRKÜLER 2018/46 21/05/2018 7143 sayılı Kanun un matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeleri 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 11/5/2018

Kanun No Kabul Tarihi: 11/5/2018 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143 Kabul Tarihi: 11/5/2018 Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI 29.07.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI Maliye Bakanlığı nca Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi hazırlanarak

Detaylı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143 Kabul Tarihi: 11/5/2018 Resmî Gazete Tarih: 18 Mayıs 2018 Resmî Gazete No:

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 1- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMI Matrah Artırımı Vergi Artırımı : Kurumlar Vergisi Gelir

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 78

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 78 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 78 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un matrah ve vergi artırımıyla ilgili hükümleri

Detaylı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 12849 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 7143 Kabul Tarihi : 11/5/2018 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih

Detaylı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (*)

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (*) VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (*) /Kanun No 7143 Kabul Tarihi 11.05.2018 Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam

Detaylı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143 Kabul Tarihi: 11/5/2018 Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

Detaylı

Sirküler no: 096 İstanbul, 2 Aralık 2010

Sirküler no: 096 İstanbul, 2 Aralık 2010 Sirküler no: 096 İstanbul, 2 Aralık 2010 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı nın matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri. Özet: 29 Kasım 2010 tarihinde TBMM Başkanlığı'na

Detaylı

K A N U N VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

K A N U N VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 18 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30425 K A N U N VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7143 Kabul Tarihi: 11/5/2018

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN ASMMMO

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN ASMMMO Kanun No 7143 Kabul Tarihi 11.05.2018 Resmi Gazete Sayısı 30425 Resmi Gazete Tarihi 18.05.2018 Kapsam ve Tanımlar (Madde: 1) Kesinleşmiş Alacaklar (Madde: 2) Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR. Hilton, ĐZMĐR

BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR. Hilton, ĐZMĐR BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR Hilton, ĐZMĐR 1 Kapsam ve Tanımlar 1-) Tahsilatın Hızlandırılmasına ilişkin Hükümler a) Kesinleşmiş Kamu Alacakları b) Kesinleşmemiş veya

Detaylı

KONU: 7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KONU: 7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 21 Mayıs 2018 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/46 KONU: 7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 50 İST, 15.08.2016 ÖZET: T.B.M.M. de 03.08.2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun unun (Vergi Affı) tam metni aşağıda

Detaylı

Sayı : 2018/235 4 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Sayı : 2018/235 4 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Sayı : 2018/235 4 Tarih : 18.05.2018 Ö Z E L B Ü L T E N Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar.... : 4 2. Yapılandırmanın

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

SİRKÜLER ( 2016/01) Konu: 6736 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"

SİRKÜLER ( 2016/01) Konu: 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun GAZİANTEP 19/08/2016 SİRKÜLER ( 2016/01) Konu: 6736 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016

Detaylı

SİRKÜLER ( 2018/36) Konu: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

SİRKÜLER ( 2018/36) Konu: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun İstanbul, 25.05.2018 SİRKÜLER ( 2018/36) Konu: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 11.05.2018 tarih 7143 Kanun No lu Vergi

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun un Matrah

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun un Matrah Sayı : 2016 068 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun un Matrah ve Vergi artırımına ilişkin hükümleri'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Ataşehir Bulvarı Ata 2-3 Plaza Kat 10 No: 88 Ataşehir-İSTANBUL Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 29.05.2018 Bilgi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun («Kanun») 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ ÖZET; Bilindiği üzere Vergi ve Diğer Bazı ların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanuna göre, mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri;

Detaylı

KANUN. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/8/2016

KANUN. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/8/2016 19 Ağustos 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29806 KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 6736 Kabul Tarihi: 3/8/2016 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanun hükümleri; a)

Detaylı

SİRKÜLER 2018/22 SİRKÜLERİN. Tarihi : : Vergide Yapılandırma Başladı.

SİRKÜLER 2018/22 SİRKÜLERİN. Tarihi : : Vergide Yapılandırma Başladı. SİRKÜLER 2018/22 SİRKÜLERİN Tarihi : 21.05.2018 Konusu Yasal Dayanak : Vergide Yapılandırma Başladı. : 18.05.2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların

Detaylı

SİRKÜLER 2016/19. Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

SİRKÜLER 2016/19. Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sayı : 2016/S-19 Konu : Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ankara,19.08.2016 SİRKÜLER 2016/19 Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Konu: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri

Konu: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri Sayı:2016/13 Konu: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun TBMM Genel Kurulu nda 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

DUYURU 412. Konu: 7143 Sayılı Kanundaki matrah artırımı hükümleri hakkında. 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı ( Madde : 5/1)

DUYURU 412. Konu: 7143 Sayılı Kanundaki matrah artırımı hükümleri hakkında. 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı ( Madde : 5/1) DUYURU 412 İstanbul, 18.05.2018 Konu: 7143 Sayılı Kanundaki matrah artırımı hükümleri hakkında. 18.05.2018 Tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,18/05/2018 Sayı:2018/27

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 48 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 48 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 48 İST, 21.05.2018 ÖZET: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

DUYURU 413. Konu: 7143 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.

DUYURU 413. Konu: 7143 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. DUYURU 413 İstanbul, 18.05.2018 Konu: 7143 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. 18.05.2018 Tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 365 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

KONU:6 736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU:6 736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,19/08/2016 Sayı:2016/34

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİ VE ÖZEL HUSUSLAR

7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİ VE ÖZEL HUSUSLAR 7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİ VE ÖZEL HUSUSLAR Giriş: 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs

Detaylı

KONU: 7143 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili açıklamalarımız.

KONU: 7143 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili açıklamalarımız. 21 Mayıs 2018 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/47 KONU: 7143 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili açıklamalarımız.

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 18 / 05 / 2018 SİRKÜLER SAYISI : 2018

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/32

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/32 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.05.2018 Sayı : 2018/32 Değerli Müşterimiz; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018

Detaylı

7143 Sayılı yasayla Getirilenler

7143 Sayılı yasayla Getirilenler 2018 2018-11 SİRKÜLER 7143 Sayılı yasayla Getirilenler Nevzat ERDAĞ Mali Müşavir,Eğitimci,Yazar 18.06.2018 İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile,... 2 A- YAPILANDIRMA

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 997 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI U VE DİĞER BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

Detaylı

İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (Madde: 4)

İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (Madde: 4) 08.06.2018/22 İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (Madde: 4) Açıklamalar: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir. Tel:

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir. Tel: İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Tel:0212 777 66 30 Email: cakmakciali@taxauditingymm.com Giriş: 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar (Md.6/1) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

S İ R K Ü L E R : /

S İ R K Ü L E R : / S İ R K Ü L E R : 2 0 1 8 / 34 23.05.2018 7143 SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 13/2/2011

Kanun No Kabul Tarihi: 13/2/2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6111

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2018-31 Sirküler Tarihi : 21.05.2018 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Kanun kapsamında

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE Resmi Gazete Tarih : 25.02.2001-CUMA Sayı : 27857 (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DUYURU NO:2011/22. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, tarih ve (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlandı.

DUYURU NO:2011/22. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, tarih ve (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. İstanbul, 28.02.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 19.08.2016 Sayı: 2016/153 Ref:4/153 Konu: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Bu sirkülerimizde, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 78 25 Şubat 11 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011

Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011 No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Sirküler No : 2018-32 Sirküler Tarihi : 21.05.2018 Konu : 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 50 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 50 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 50 İST, 22.05.2018 ÖZET: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler 2016-044 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun; Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümler 6736 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 51 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 51 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 51 İST, 23.05.2018 ÖZET: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Madde: 6)

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Madde: 6) 09.06.2018/24 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Madde: 6) Açıklamalar: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

VERGİ VE SİGORTA PRİMLERİNDE YAPILANDIRMA (7143 SAYILI KANUN)

VERGİ VE SİGORTA PRİMLERİNDE YAPILANDIRMA (7143 SAYILI KANUN) VERGİ VE SİGORTA PRİMLERİNDE YAPILANDIRMA (7143 SAYILI KANUN) www.yorumymm.com SEBAHATTİN AĞKOÇ YMM, PARTNER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ YORUM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2 11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

VERGİ AFFI SİRKÜLER

VERGİ AFFI SİRKÜLER SİRKÜLER 18.06.2018 18-41 VERGİ AFFI 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yenide Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun 18.05.2018 tarih, 30425 sayılı Resmi gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/155 Ref: 4/155. Konu: İŞLETME KAYITLARININ (KASA, ORTAKLAR CARİ, STOKLAR VE SABİT KIYMETLER) DÜZELTİLMESİ

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/155 Ref: 4/155. Konu: İŞLETME KAYITLARININ (KASA, ORTAKLAR CARİ, STOKLAR VE SABİT KIYMETLER) DÜZELTİLMESİ SİRKÜLER İstanbul, 22.08.2016 Sayı: 2016/155 Ref: 4/155 Konu: İŞLETME KAYITLARININ (KASA, ORTAKLAR CARİ, STOKLAR VE SABİT KIYMETLER) DÜZELTİLMESİ 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ

Detaylı

7143 SAYILI VERGİ ve DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ile BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

7143 SAYILI VERGİ ve DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ile BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 7143 SAYILI VERGİ ve DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ile BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 27.07.2016 Sayı : 2016/17 Değerli MüĢterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri bilgilerinize sunuyoruz. I- BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

/90-1 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

/90-1 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI 29.05.2018/90-1 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava

Detaylı