Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan"

Transkript

1 Bilinç Bozukluğu u Olan Hastaya Tanısal Yaklaşı şım Doç.. Dr. Sibel Ertan

2 Bilinç kişinin inin kendinden ve etrafından haberdar olma halidir

3 Bilinç Uyanıkl klık k Bilinç içeriği

4 Bilinç Düzeyi Değişiklikleri iklikleri tam uyanıkl klık k tam yanıts tsızlık Letarji veya somnolans Stupor Koma Zayıf f bir uyaran ile kolaylıkla kla uyandırılabilen uyku hali Sürekli ve şiddetli dışd uyaranla kesilebilen uyanıkl klığın hiçbir zaman tam olmadığı uyku hali Herhangi bir amaca yönelik y yanıt t oluşturmak turmak üzere uyandırılamayan gözlerin g kapalı olduğu u durum

5 Koma ile karış ışabilen durumlar Vejetatif durum Kognitif nörolojik fonksiyonların n veya farkında olma halinin korunamadığı ığı,, uyku-uyan uyanıklık siklusu ve vejetatif fonksiyonların n korunduğu u durum İçe kitlenme ( locked in ) Tetrapleji ve alt kraniyal sinir etkilenmesi nedeni ile dış dünya ile iletişim im engellenmiştir Abuli Spontan konuşma ve hareketin olmadığı ağır apati Psikojen yanıts tsızlık

6 Deliryum önceden mevcut demansiyel bir sendromdan bağı ğımsız z olarak akut veya subakut gelişen en, fluktuasyonlu seyreden, bilinç bulanıkl klığına eşlik e eden kognitif değişimdir imdir.

7 Glasgow Koma Skalası Göz z açma a Spontan 4 Sözlü uyarı ile 3 Ağrılı uyarı ile 2 Yok 1 Motor yanıt t SözlS zlü uyarılara uygun 6 Ağrı lokalizasyonu var 5 Normal fleksiyon 4 Anormal fleksiyon 3 Ekstansiyon 2 Yok 1 Sözlü yanıt Oriyente 5 Düzensiz konuşma 4 Anlamsız z sözler s 3 Anlaşı şılmaz lmaz sesler 2 Yok 1

8 Anatomi-Fizyoloji Koma bilateral yaygın hemisfer disfonksiyonu veya beyin sapı retiküler aktive edici sistem veya her iki anatomik bölgenin b etkilenmesinden kaynaklanabilir. Primer sensoriyel alanlar, assosiatif kortikal alanlar, intra- ve interhemisferik yollar ile subkortikal çekirdekler bilinç içeriğindeninden sorumlu yapılard lardır. r.

9 Bilincin Korunması Anatomik yapılar ların Metabolik sağlam olması yeterlilik

10 Etyolojik Sınıflama Anatomik kökenli k kenli bilinç bozuklukları (ABB) Supratentoriyel İnfratentoriyel a. Lateral/santral a. İntraaksiyel transtentoriyel beyin sapı herniasyon lezyonları b. Bihemisferik b. Ekstraaksiyel yapısal ve/veya lezyonlar herniasyon Metabolik kökenli kenli bilinç bozuklukları (MBB) Primer Sekonder * Serebral nöronal * Serebral anoksi hiperaktivite * İskemi * İntrakraniyal * Hipoglisemi hipertansiyon * Osmolarite, * Ensefalit PH, ısı, elektrolit değiş. * Endojen, eksojen toksinler

11 Akut/Subakut Gelişen en ve ABB lar larına Yol AçanA Başlıca Nedenler Supratentoriyel İntraserebral hematom Sub-/epidural hematom Geniş, fokal enfarkt Dural/ven venöz sinus trombozu İnfratentoriyel Beyin sapı infarkt,, kanama Beyin sapı demiyelinizasyonu Serebellar infarkt, hematom, kitle Posterior fossa epi-/subdural kanamaları

12 Hastanın Değerlendirilmesi erlendirilmesi Reanimasyon prensipleri uygulanmalı İnspeksiyon Öykü Fizik ve nörolojik n muayene Laboratuar incelemeleri ve EKG Beyin görüntg ntüleme

13 Fizik Muayene Bulguları Arteryel kan basınc ncı değişiklikleri iklikleri Hipertansiyon İntraserebral kanama, SAK, KİBAS, K hipertansif ensefalopati Hipotansiyon Kardiyak nedenler, alkol-barbiturat entoks, dissekan aort anevrizması, massif kanamalar, sepsis, bulbus hasarı (pressör merkez) Kalp hızıh değişiklikleri iklikleri Bradikardi KİBAS, MI, miksödem dem, hipotermi, sepsis, β-blokerler Taşikardi Hipoglisemi, infeksiyon,, hipotansiyon, kardiyak sebepler, antikolinerjikler, hipertiroidi

14 Fizik Muayene Bulguları Beden ısısı değişiklikleri iklikleri Hipertermi İnfeksiyon, antikolinerjik intoksikasyonu, tirotoksikoz Hipotermi Hipotiroidi, hipopituitarizm, barbituratlar, posterior hipotalamik lezyonlar Deri bulguları İkter Kc hastalığı Siyanoz Akciğer hastalığı Pembe renk CO intok. Peteşi, ekimoz kanama diyatezi, sepsis Battle sign - Travma İğne izleri Madde kullanımı Kuru Sıcak çarpması Islak Hipoglisemi, infeksiyon atropin intoks. hiperosmolar non-ketotik koma

15 Solunum değişiklikleri iklikleri A. Cheyne-Stokes solunumu (KIBAS, serebral inf. Serebral hipoksi, hipertansif ensef.) B. Santral nörojenik hiperventilasyon (Met. asidoz/resp alkaloz, psik) C. Apneik solunum (hipoglisemi, anoksi,, menenjit) D. Cluster solunumu (yukarı medulla,, alt pons lezyonu) E. Ataksik solunum (bulbus lezyonu, sedatifler)

16 Nörolojik Muayene Bilinç düzeyi Sözlü,, ağrılıa uyaranlara verilen sesli ve motor yanıtlar Bilinç içeriği Oriyentasyon,, dikkat, bellek, soyut düşünce d test edilir Ense sertliği i mutlak aranmalıdır r!!!! menenjit, SAK, tonsiller herniasyon

17 Nörooftalmolojik muayene (pupilla, fundus,, göz g z kapağı ğı,, göz g z küresi k hareketleri) Pupilla çap, şekil ve ışık k yanıtlar tlarının n normal olması beyin sapının n bütünlb nlüğünü koruduğunu unu gösterirg Spontan veya refleks hareketleri, solunumu olmayan ancak reaktif pupillaları olan derin komadaki bir hasta aksi ispatlanmadığı sürece metabolik komada kabul edilmelidir!!!

18 Nörooftalmolojik muayane A. İzokorik pupillalar Miozis Midriazis a. Anatomik nedenler a. Anatomik nedenler 1.Santral tip TTH* erken dönemi d 1. TTH mezensefalik dönemi 2. Akut hidrosefali krizi 2. Mezensefalik lezyonlar 3. Pons kanaması b. Metabolik nedenler b. Metabolik nedenler 1.Morfin-eroin intoksikasyonu 1. Anoksi-iskemi iskemi 2. Bazı metabolik ensefalopatiler 2. Antikolinerjik intoks. B. Anizokorik pupillalar Unilateral miozis (Horner sendromu) Unilateral midriazis 1. İpsilateral geniş hemisferik lezyon, 1. Lateral (unkal)) TTH diensefalik bası 2. Unilat. mezensefalik lezyon 2. İpsilateral karotis arter disseksiyonu 3. Epilepsi nöbetin beti 4. Kavernöz sinüs trombozu

19 Konjuge veya Diskonjuge spontan göz z küresi k deviasyonu Konjuge lateral göz deviasyonu ipsilateral frontal göz z alanından ndan kontralateral parapontin retiküler formasyona kadar uzanan yollardaki bir lezyon 8. Alan veya inen liflerde hasar gözler lezyon tarafına deviye PPRF lezyonu gözler lezyonun karşı tarafına deviye Diskonjuge lateral göz z küresi k hareketi Beyin sapı,, III. VI. Kraniyal sinir veya MLF lezyonları Yüzen göz g z küresi k hareketleri Horizontal bakış için in beyin sapı sağlam

20 Göz z Küresi K Hareketlerinin Lezyon Lokalizasyonu ve Etyolojik Açıdan Anlamı 1. Yüzen Y göz g z küresi k hareketleri * Bilateral serebral hemisfer lezyonları/beyin sapı sağlam * Hafif metabolik koma 2. Periyodik-alternan ping-pong pong bakış * Bilateral serebral infarktlar * Serebellar-vermian hemorajiler 3. Primer pozisyonda diskonjuge oküler deviasyon * Eski strabismus * Beyin sapı yapısal lezyonu 4. Göz G z kürelerinin k lateral tonik deviasyonu * Hemipleji ile ters yönde: y İpsilateral hemisferik (anatomik) lezyonlarda * Hemipleji ile aynı yönde: Kontralateral talamik veya pons lezyonu 5. Göz G z kürelerinin k vertikal tonik deviasyonları Aşağı yönelik Yukarı yönelik Anatomik Metabolik Anatomik Metabolik *Pons lezyonu *Hepatik koma *Mezensefalon *Global iskemi *Hipoglisemi *Pons lezyonu *Kardiyak arrest

21 Okulosefalik ve Okulovestibüler ler Yanıtlar PPRF kortikal yollarla değil vestibüler yollar ile uyarılır!!! r!!! Okulosefalik manevra - Pons Pons (horizontal)) veya mezensefalon (vertikal)) bakış merkezleri sağlam ise, gözler orbitada rotasyon yapan başı şın n ters yönüne y ne hareket etmelidirler. Gözlerin G hareket etmemesi halinde pons veya mezensefalon disfonksiyonu düşünülmelidir. Okulovestibüler ler yanıt - Konjuge bakış güçsüzlüğü veya paralizisinin kortikal (serebral hemisfer) ) veya beyin sapı (pons)) hasarına bağlı olup olmadığı ığını ayırd ettirir. Sadece hemisfer ile sınırls rlı bir patolojide okulovestibüler ler yanıtlar değişmemelidir.

22 Hareket Muayenesi Postür değişiklikleri iklikleri Spontan hareketler Refleks motor yanıtlar Dekortikasyon postürü Deserebrasyon postürü Üçlü fleksör yanıt İstem dışıd ışı hareketler

23 Laboratuar Kan testleri Tam kan sayımı Glukoz,, elektrolitler, kalsiyum, BUN, kreatinin Karaciğer er fonksiyon testleri, serum amonyak düzeyid Koagulasyon testleri Arteryel kan gazları İlaç/toksin taraması Tiroid fonksiyon testleri* Magnezyum* Serum ozmolaritesi* Kan kültk ltürü* İdrar testleri Tam idrar tahlili İlaç/toksin taraması İdrar ozmolaritesi* İdrar kültk ltürü* Görüntüleme Kraniyal tomografi, kraniyal MR Akciğer er grafisi EKG Lomber ponksiyon* EEG

24 Nedeni bilinmeyen, akut-subakut gelişen en bilinç bozukluklarında olası ilk tanılar Hipoglisemi İntoksikasyonlar Hepatik ensefalopati-hiperamonyakemi İnfeksiyonlar Non-konvulsif konvulsif status epileptikus Viral ensefalit

25 İlk Basamak Tedavi Hava yolunu açmaka Yeterli sistemik dolaşı şımı sağlamak (IV kanül) Mesaneye foley kateter 100 mg IV Tiyamin 50 cc %50 Dekstroz IV KİBAS tedavisi Hiperventilasyon,, %20 Mannitol, furasemid 20 mg IV, kitle lezyonlarında nda steroidler,, cerrahi dekompresyon Epileptik nöbet n kontrolu Asit-baz dengesini düzenlemed İnfeksiyon tedavisi İntoksikasyonlarda spesifik antidotlar Ajitasyon kontrolü Korneayı koruma

26 BİLİNCİ KAPALI HASTAYA YAKLAŞIM Entübasyon, İntravenöz ifüzyon, Katater(üriner,NGT), Kan ve İdrar örneği Travma yok Öykü ve genel görünüm Travma var Var Ense sertliği örüntüleme BT Normal Hemoraji Lomber Ponk. SAK? MR,Anjiyo Yok Nörolojik muayene Normal Toksik,metabolik? Görüntüleme BT Nöroşirurji konsültasyonu Anormal Görüntüleme BT-MR N ANL Nöroşirurji kons. SAK veya Menenjit Ayrıntılı sistemik inceleme SVH,SAK,YKL

27 1. Olgu 81 yaşı şında, kadın n hasta Ani başlayan, hayatındaki en şiddetli baş ağrısı, konfüzyon Dilate 3. ve lateral ventriküllerde kan Tanı: : Sağ PICA arter orijininde rüptüre sakküler anevrizmaya bağlı SAK ve IVK BT %95 vakada SAK tanısında nda hassas BT (-),( klinik SAK LP yapılmal lmalı!!!

28 2. Olgu 43 yaşı şında erkek hasta, ani başlayan şiddetli başağrısı,, ajitasyon Kontrastsız CT de interpedinküler sisternada kan T1 sajital MR-prepontin prepontin, premedüller sisternalarda sinyal Tanı: Perimezensefalik nonanevrizmal SAK

29 3. Olgu 63 yaşı şında, kadın hasta, akut sağ hemipleji,, saatler içinde inde gelişen en şuur kaybı Sağ MCA geniş infarkt, sol lateral ventrikül ve orta hat yapılar larında itilme, transependimal BOS akımı, unkal herniasyon

30 4. Olgu 43 yaşı şında erkek hasta, massif gastrointestinal kanama sonrası konfüzyon zyon, bilateral R>L üst ekstremite güç kaybı, bilateral patolojik refleksler, alt ekstremitelerde hiperrefleksi Aksiyel T1/T2 bilateral watershed infarktlar Global hipoperfüzyon

31 5. Olgu 63 yaşı şında erkek hasta, sedatif ilaç alımı sonrası belirginleşen en bilinç bulanıkl klığı Subakut parkinsonizm, ensefalopati, flapping tremor KC enzimleri normal Koagulopati (+) MR/ T1 bazal gangliyonlarda intensite artışı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1 OLGU 12 yaş,

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD OLGULARLA İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ VE TOKSİSİTE TE NOMOGRAMLARI Doç.. Dr. Cenk CAN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi T Farmakoloji AbD Zehirlenme: Bir ilacın veya toksik bir maddenin değişik yollarla

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite

27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite Hipertansif ve Aterosklerotik Küçük Damar Hastalığı Dr. Gökhan Erkol İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Dönem 2. Kursu Damarsal Hastalıklar KÜÇÜK DAMAR

Detaylı

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL BASINDAN TOPLANTI TUTANAKLARI TOPLANTI ZLEN MLER KONGRE B LD R LER ACI KAYBIMIZ. GÖRÜfiLER

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL BASINDAN TOPLANTI TUTANAKLARI TOPLANTI ZLEN MLER KONGRE B LD R LER ACI KAYBIMIZ. GÖRÜfiLER TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 10 - Ocak 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu 2. Başkan Dr. Hakan H. Caner Sekreter Dr. Ayhan Attar Muhasip Dr. S.

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı